Mitä tehdä postille?

Vielä muu­ta­ma vuosi sit­ten koti­i­ni tuli aivan tolkut­tomasti pos­tia. Postin määrä on nopeasti vähen­tynyt, kos­ka esimerkik­si eri­laiset kut­sut tule­vat nyky­isin sähkö­posti­in. Lop­ul­ta jäl­jelle ovat jääneet lähin­nä vain laskut. Viime kuukausi­na postin määrä on vähen­tynyt nopeasti, kos­ka lasku­ja ei juuri enää tule. Nyt on var­maankin lyhy­taikaisek­si jäävä boo­mi kir­jeistä, jot­ka ker­to­vat, että nyt siir­ry­tään e‑laskuun, eikä paper­i­lasku­ja enää tule.

Posti (Itel­la) menet­tää nopeasti ainakin puo­let liiken­teestään. Mitä Itel­lan siis pitäisi tehdä? 

Asi­akkaat eivät tai­da tarvi­ta enää postinkan­toa päivit­täin. Sitä tarvi­taan enää vain työ­paikko­jen säi­lyt­tämiseen. Jos liiken­teen määrä putoaa puoleen, voidaan joko vähen­tää henkilökun­nan määrä puoleen tai nos­taa hin­nat kaksinker­taisik­si tai tehdä jotain siltä väliltä. Kyse on merkit­tävistä työn­tek­i­jämääristä. Vuon­na 2012 Itel­lan palveluk­ses­sa oli keskimäärin yli 27 000 työn­tek­i­jää. Julk­isu­udessa on san­ot­tu tarpeesta vähen­tää henkilökun­nan määrää 8 000  hengellä. 

Toki pos­til­la olisi suuri mah­dol­lisu­us net­tikau­pas­sa, mut­ta se tun­tuu hätis­televän sen itseltään R‑kioskille ja lähikau­palle lakkaut­ta­mal­la hyvil­lä paikoil­la ole­vat kont­torit ja vetäy­tymäl­lä halpoi­hin paikkoi­hin, joiden saavutet­tavu­us on heikko.

41 vastausta artikkeliin “Mitä tehdä postille?”

 1. Postikont­tor­e­i­ta ei tarvi­ta kuin työ­paikan säi­lyt­tämisek­si. Mitä järkeä on ylläpitää postikont­to­ria jos­sa henkilökun­ta istuu suurim­man osan ajas­ta tumput suo­ri­na? Lähikaup­pa tai R‑kioski hoitaa hom­man paljon tehokkaammin.

 2. Asi­akkaan näkökul­mas­ta posti­palvelu­iden saatavu­us on merkit­tävästi paran­tunut kun R‑kioskit ja lähikau­pat alkoi­vat hoitaa pos­ti­a­sioi­ta. Tärkein­tä on laa­jem­pi auki­oloai­ka (sis. illat ja viikon­lop­ut), lisäk­si niiden sijain­ti on mon­esti pos­tia parem­pi ja samal­la käyn­nil­lä hoituu use­ampi asia.

 3. Juuri vastikään tilasin ulko­mail­ta net­tikau­pas­ta tavaraa. Myyjä ei lähet­tänyt seu­ran­takood­ia. Aikaa kului ja kysel­tyäni tilauk­sen perään sain linkin myyjän käyt­tämän huolit­si­jan jär­jestelmään. Se polku päät­tyi lähtö­maan rajalle. 

  Kokeilin samaa kood­ia postin palvelu­un ja se ker­toi että lähetys on jo lähipostis­sa. Mitään lap­pua ei koskaan ollut tul­lut koti­in eikä puhe­limeen oltu soitel­tu oven takaa. Postis­sa sit­ten kävi ilmi että lähetys oli ehdit­ty palaut­taa kos­ka “vas­taan­ot­ta­jaa ei tavoitettu”.

  Tee työtä jol­la on tarkoi­tus. Rahaa liikkuu, tavaraa liikkuu, aikaa kuluu, ben­saa palaa ja palk­ka juok­see. Mut­ta lop­putu­lok­se­na kukaan muu kuin kuop­pan kaivanut ja sen heti perään täyt­tänyt pos­ti­työn­tek­i­jä ei hyö­tynyt yhtään mitään. 

  Ei ihme että suo­ma­lainen net­tikaup­pa ei ole men­estynyt. Siihen ei riitä pelkkä laa­ja tavar­ava­likoima, edulliset hin­nat, help­po ost­a­mi­nen ja mak­sami­nen. Tavarat pitäisi saa­da per­ille kans ja se ei meil­lä toimi.

 4. Hei

  Ihan kiin­nos­tais tietää postin työ­paikko­jen lukumäärä aivan aiko­jen saatossa, sanoka­mame viimeisen 50 vuo­den aikana.

  ei pidä vähätel­lä: posti anoti monille ei kovin lev­eän lev­eän mut­ta var­man leivän. (“Rap­pi­oin­tellek­tuel­lien suojatyöpaikka.”

 5. Paket­ti­palve­lut lisään­tyvät ja kaup­pa siir­tyy verkkoon/kuljetuksiin jopa päivittäistavaroissa.

  Pitää panos­taa paketti/kuljetuspalveluun ja logistiikkapalveluihin

  Ei R‑kioski ole huono yhteistyökump­pani eivät myöskään lähikaupat.

  Posti­han voisi tul­la lähikaup­paan kuten ennen ? Sieltä ne voi hakea ker­ran viikossa

  Lehtien jakelu toimii kyl­lä muil­la keinoinkin ainakin taa­jamis­sa, niin­hän se toimii jo nytkin

  Postin palve­lut ovat vain paran­tuneet sitä mukaa kun omat kont­torit ovat lopetettu

 6. Net­tikaup­pa on kas­vanut niin räjähdys­mäis­es­ti että R‑kiskat, kuri­ir­i­fir­mat ym eivät pysty­isi hoita­maan kaikkia pos­tille kuu­lu­via tehtäviä ainakaan suuris­sa kaupungeissa.

 7. hyvil­lä paikoil­la ole­vat kont­torit ja vetäy­tymäl­lä halpoi­hin paikkoi­hin, joiden saavutet­tavu­us on heikko.

  Joskus kont­to­rien lakkaut­ta­mi­nen tun­tuu ole­van jopa itseis­ar­vo. Tääl­lä maaseudul­la on tapauk­sia, jois­sa Itel­la on lakkaut­tanut lähikau­pas­sa olleen asi­amies­postin kor­vaa­mat­ta sitä toisel­la, vaik­ka kaup­pias olisi pitänyt asi­amies­pos­tia ilmaiseksi.

 8. “MR kir­joit­ti :
  Asi­akkaan näkökul­mas­ta posti­palvelu­iden saatavu­us on merkit­tävästi paran­tunut kun R‑kioskit ja lähikau­pat alkoi­vat hoitaa postiasioita.”

  Min­ul­la on päin­vas­taisia koke­muk­sia kun lähikaup­pa alkoi hoitaa postin tehtäviä. Tapah­tui niin, että kaup­paan syn­tyi uusi jono entisen lisäk­si. Ja kun tehtävää hoiti ain­oas­taan yksi kau­pan myyjä ker­ral­laan, niin oli varsin selvä asua, että elin­tarvikeasi­akkaat alkoi­vat äänestämään jaloillaan.

 9. Posti/Itella on nykyään aika omi­tu­inen yhtiö, kun sil­lä on sekä palvelu­velvoite, että toisaal­ta pyrkimys toimia nor­maali­na kau­pal­lise­na yri­tyk­senä ulko­mai­ta myöten. Tässä jakelu­asi­as­sa lie­nee kyse siitä, mil­laisia velvoit­tei­ta poli­itikot halu­a­vat sille aset­taa — Itel­lan omaan strate­giaan suo­jatyö­paikko­jen ylläpi­to ei var­mas­tikaan kuu­lu. Uusien palvelunormien aset­tamisen ohes­sa pyrk­isin myös selkiyt­tämään postin roo­lia yleisesti.

  Maaseudul­la myös lehdet kan­netaan usein nor­maalin kir­je­jakelun yhtey­dessä. Min­ua ei juurikaan hait­taisi, vaik­ka kir­je­posti kan­net­taisi­inkin per­ille vain joka toinen arkipäivä. Joka päivä ilmestyville sanomale­htien tuol­lainen muu­tos voisi kuitenkin merk­itä entistä jyrkem­pää paperiver­sion levikin laskua. Tämä asia on sik­si hie­man vakavampi, että tässä voi kär­siä myös kansalais­ten luku­taito ja sivistys.

  Kansalas­ten palvelemisek­si kek­sisin postin­jaka­jille moni­akin töitä (alka­en vaikka­pa van­hus­ten palveluista), mut­ta en tiedä miten hyvin täl­laiset sopi­vat kau­pal­liselle yri­tyk­selle tai Suomen kankeasti kään­tyville poliitikoille.

 10. Pos­tille pitäisi antaa vapaam­mat kädet yleis­palvelu­velvoit­teen käytän­nön toteut­tamiseen. Kir­je­pos­tivelvoit­teet pitäisi voi­da kui­tata kun­nol­lisel­la sähkö­posti­palvelul­la joka kel­paisi myös vira­nomaisas­ioin­ti­in. Net­posti siis, mut­ta oikein toteutet­tuna. Samal­la tehostet­taisi­in vähän julk­ista sek­to­ria jos­sa täl­lä het­kel­lä vähän jokainen rak­en­taa omaa viestin­täkanavaansa kun “sähkö­posti on niin tur­va­ton”. Siir­tymistä sähköisi­in palvelui­hin on jar­rutel­tu aina pien­im­pään yhteiseen nimit­täjään vedoten, mut­ta jo muu­ta­man vuosikymme­nen päästä ollaan tilanteessa jos­sa van­huk­setkin ovat van­has­ta tot­tumuk­ses­ta net­ti­palvelu­jen piirissä.

  Varsi­nainen jake­lu­toim­inta pitäisi saa­da jotenkin markki­na­t­alouden ulkop­uolelle suo­jatyö­paikak­si. Koti­in kan­net­tu paket­ti lisää elämän­laat­ua, ja se olisi kuitenkin oikeaa työtä. Tämä ei sul­je pois järkevästi sijoitel­tu­ja paket­ti­au­tomaat­te­ja ja paket­tien toimit­tamista ruokakaup­pa­jakelun yhtey­dessä. Tämän läh­estymis­ta­van ongel­ma on tietysti se että joko kus­tan­nuk­set haja-asu­tusalueil­la ovat kestämät­tömät, tai poli­it­tis­es­ti mah­dot­tomat jos omakus­tan­nush­in­ta veloite­taan pääosin loppuasiakkaalta.

  Jos pos­ti­toim­inta joutuu kokon­aisu­udessaan markki­na­t­alouden piiri­in, on Posti nyky­muo­dos­saan men­nyt­tä. Sil­loin viivy­tys­tais­telu on ymmär­ret­tävä vaikkei kovin asi­akaslähtöi­nen strategia.

 11. Koti­in tule­va posti on tosi­aan vähen­tynyt, mut­ta paket­tili­ikenne on ainakin räjähtänyt käsi­in net­tikau­pan, huuto.netin yms seu­rauk­se­na. Sen huo­maa ainakin omas­ta koti­postis­tani (Munkkivuori) joka otti juuri käyt­töön jono­tus­nu­merot lisään­tyneen ruuhkan takia.

  Viereisen kau­pan paket­ti­au­tomaat­ti on hyvä, mut­ta sen kap­a­siteet­ti ei taitaisi mil­lään riit­tää kys. postin korvaamiseksi.

  Ja kavah­dan joka ker­ta kun paket­ti löy­tyy läheis­es­tä Siwasta, Tästä ei ole hyvää san­ot­tavaa, ahdas kaup­pa jonne paketit eivät meinaa edes mah­tua. Jono­tusa­jatkin ovat ikävät siinä ruokaos­tok­sia teke­vien seassa ja paket­tien käsit­te­lykin tun­tuu ole­van melkoisen hidasta.

 12. Itel­lal­la ja muil­la kul­je­tus­li­ikkeil­lä on reip­paasti paran­net­tavaa palveluis­saan. Nyt paket­te­ja useim­miten yritetään tuo­da koti­in keskel­lä päivää, ja jos ei kotona satu ole­maan niin sit­ten paket­ti haetaan lähikau­pas­ta tai mis­sä lento­kent­täter­mi­naalis­sa jakelupiste sat­tuu ole­maan. Luulisi että jär­jestelmistä saisi lähetet­tyä ennakkoil­moituk­sen että paket­tia yritetään toimit­taa seu­raa­vana päivänä johonkin kel­lon­aikaan, tai asi­akas voisi suo­raan ilmoit­taa hake­vansa paketin suo­si­ol­la sieltä lähikaupasta. 

  Alka­isi men­nä jo ihan palvelun puolelle jos asi­akas voisi itse sanoa mihin aikaan olisi paikalla paket­tia vas­taan­ot­ta­mas­sa ja paket­ti tuo­taisi­in silloin.

 13. Paikallises­sa postikont­toris­sa on ainakin tasainen jono asi­akkai­ta. Useim­mat hake­vat net­tikau­pan pakettejaan.

  Ven­na­mon uud­is­tus paran­si maaseudul­la posti­palvelua — kir­jeet ja paketit kun saa lähtemään postilaatikosta.

  Sanomale­hdille jalke­un har­ven­t­a­mi­nen on se viimeinen kel­lon kolahdus. 

  Suosit­telisin jyrkästi val­tion Itel­lan toim­into­jen ja logis­ti­ikkaosaamisen yhdis­tämistä ainakin sosi­aali­palvelui­hin. Maa­sudul­la postinkan­ta­ja on se toden­näköisin henkilö, joka huo­maa asi­akkaan nukah­ta­neen lopullisesti.

  Siis: kir­jei­den ja paket­tien siirtelystä haja-asu­tusalueen logis­ti­ikka­palvelu­un. Ei help­poa, mutat mahdollista.

  Iso kiitos muuten läpikostinkantajille!

 14. Jos itsel­leni ei tulisi paket­te­ja ulko­mail­ta, niin lähipostin ole­mas­saolol­la ei olisi pahem­min väliä. Lähikaup­pa aut­ta­maat­tei­neen on lähempänä ja sil­lä on parem­mat auki­oloa­jat ja voit­taa näin pelin koti­mais­ten verkkokaup­po­jen osalta. 

  Taval­lista raskaampi­en paket­tien suh­teen, joille on tilan­nut koti­inkul­je­tuk­sen, tietysti toivoisi, että postin saisi tar­joa­maan niitä sil­loin, kun joku on kotona, ja että niiden seikkailu­ja ei muuten jou­tu­isi selvit­tämään asi­akas­palvelun kanssa kyl­lästyt­tyään odot­tamiseen. Viime vuosien koke­muk­set ovat olleet “vai­htele­via”.

 15. Sylt­ty:
  Postikont­tor­e­i­ta ei tarvi­ta kuin työ­paikan säi­lyt­tämisek­si. Mitä järkeä on ylläpitää postikont­to­ria jos­sa henkilökun­ta istuu suurim­man osan ajas­ta tumput suo­ri­na? Lähikaup­pa tai R‑kioski hoitaa hom­man paljon tehokkaammin.

  Tois­es­ta näkökul­mas­ta kat­soen: kun min­ul­la on valit­ta­vanani kak­si lähikaup­paa, joista tois­es­ta voin toisi­naan hakea paketin, mut­ta toisaal­ta jään keskimäärin 1/3 asioin­tik­er­roista odot­ta­maan min­u­ut­ti­tolkul­la edel­lisen asikkaan paketinlu­nas­tus­ta, hoidan päivit­täiset kaup­pa-asiani aivan satavar­masti siinä kau­pas­sa, jos­sa näitä hidas­tavia paket­ti­palvelui­ta ei ole tai jos­sa ne on ainakin ryh­mitel­ty oma­lle kassalleen.

  En tiedä miten Lähikaup­pa-ketjulle toimit­tavien paket­tien luovu­tus­pros­es­si eroaa posti­jakelun vas­taavas­ta, mut­ta aivan tolkut­tomasti aikaa yksit­täisen paketin kanssa pul­jaamiseen lähi-Val­in­tat­aloni kas­sal­la tun­tuu joka iki­nen ker­ta menevän. 

  Toisaal­ta käy­dessäni tänään postikont­toris­sa kahdesti työa­sioiden vuok­si havaitsin, ettei Itel­lakaan aivan asi­akkaan paras­ta osaa ajatel­la. Louna­saikaan postis­sa oli samanaikaises­ti tois­takym­men­tä asi­akas­ta, mut­ta kas­so­ja vain yksi. Pari tun­tia myöhem­min olin ain­ut asi­akas, mut­ta sain vali­ta kahdes­ta kassasta.

 16. “Suosit­telisin jyrkästi val­tion Itel­lan toim­into­jen ja logis­ti­ikkaosaamisen yhdis­tämistä ainakin sosi­aali­palvelui­hin. Maa­sudul­la postinkan­ta­ja on se toden­näköisin henkilö, joka huo­maa asi­akkaan nukah­ta­neen lopullisesti.”

  Eikös sosi­aali­palvelu ole jotain muu­ta kuin hau­taus­toimis­tona toimiminen.Ruumiin kul­je­tus kyl­lä sopisi logistiikkafirmalle

 17. Ainakin min­ua lähim­mässä postikont­toris­sa taas on aina jonoa. Palvelu on moit­tee­ton­ta ja olen posti­in paljon tyy­tyväisem­pi kuin lähikaup­paan ja R‑kioskiin. Posti on perus­palvelu, jon­ka ei saa antaa rapis­tua. Kaikkea ei voi hoitaa elektronisesti.

  Sylt­ty:
  Postikont­tor­e­i­ta ei tarvi­ta kuin työ­paikan säi­lyt­tämisek­si. Mitä järkeä on ylläpitää postikont­to­ria jos­sa henkilökun­ta istuu suurim­man osan ajas­ta tumput suo­ri­na? Lähikaup­pa tai R‑kioski hoitaa hom­man paljon tehokkaammin. 

 18. Postikont­tore­ja ei tarvit­taisi puo­lik­sikaan niin pajon jos tar­jo­tus kuri­iri­palve­lut toimi­si­vat edes aut­tavasti. Posti ja moni kuri­ir­i­fir­ma pyrkii itsepin­tais­es­ti tuo­maan paket­te­ja keskipäiväl­lä ihmis­ten kotiosoit­teisi­in jol­loin tilat­tu koti­inkul­je­tus muut­tuu läh­es aina noudok­si. Paljon netistä tilaa­vana olen häm­men­tynyt miten vaikeaa se on.

 19. Mon­et muutkin ovat huo­man­neet että net­tikau­pan lisään­tymisen myötä postin ja muiden tavarankul­je­tus­palvelu­iden käyt­tö on kas­vanut vauhdil­la. Vaikeaa tosin on sanoa mikä on vaiku­tus postin kokonaistyömäärään.

  Asi­amies­posteista itsel­läni on eri­no­maiset koke­muk­set. Pos­ti­toimis­tot kun tup­paa­vat ole­maan auki vain sil­loin kun on töis­sä toisel­la puolel­la kaupunkia. Oma koti­pos­ti­ni toimii ympärivuorokau­den auki ole­val­la huoltoase­mal­la eli paketin saa kos­ka haluaa. 

  Kuri­iri­palvelui­hin ver­rat­tuna pos­til­la on myös pari etua, ensin­näkin, posti tulee yleen­sä tuo­maan paket­tia aamul­la ennen kuin olen läht­enyt töi­hin eikä yritä keskel­lä päivää. Kuka nyt nor­maal­isti on keskel­lä arkipäivää paket­tia odot­ta­mas­sa. Jos postin paket­tia ei saa­da toimite­tuk­si, voin hakea sen illal­la lähi­huoltoase­mal­ta. Kuri­ir­i­fir­mo­jen kanssa sit­ten seu­raa­vana päivänä soit­tele­maan ja sopi­maan toim­i­tuk­ses­ta ties minne ties mihin aikaan.

 20. posti kuskaa paketit ja kir­je­postin päiväl­lä kos­ka postin­jaka­jal­lakin on työai­ka jota nou­dat­taa. tilaa paket­tisi posti­paket­ti­na ja ota paketino­h­jaus­palvelu käyt­töösi niin saat hakea sen sil­loin kun se itselle­si parhait­en sopii ja saat valit­tua paikankin mieleiseksesi

 21. Naak­ka:
  Ja kavah­dan joka ker­ta kun paket­ti löy­tyy läheis­es­tä Siwasta, Tästä ei ole hyvää san­ot­tavaa, ahdas kaup­pa jonne paketit eivät meinaa edes mah­tua. Jono­tusa­jatkin ovat ikävät siinä ruokaos­tok­sia teke­vien seassa ja paket­tien käsit­te­lykin tun­tuu ole­van melkoisen hidasta. 

  Sen ver­ran kor­jaisin, että ainakin kaupungeis­sa siwo­jen kanssa on kimp­paan lyöt­täy­tynyt matkahuolto (siis bus­sikartel­li) eikä posti. Tekemäsi havain­to on siis tietenkin aivan tosi. Olen itsekin näh­nyt usei­ta pieniä kaupunkikaup­po­ja, jot­ka ovat ongelmis­sa paket­tien­sa kanssa jo nyt. Tähän­hän tietysti liit­tyy myös se myymälöi­den pin­ta-alaa ja auki­oloa nau­ret­taval­la taval­la säätelevä laki, joka pakot­taa raken­neta­maan kooltaan juuri ja juuri rajan alit­ta­van liiketi­lan, jos­sa yritetään sit­ten myy­dä kaikkea maan ja taivaan väliltä. Nyt siis myös pakettipalveluita.

  Täl­lä matkahuolto/posti ‑erot­telul­la on merk­i­tys­tä sik­si, että matkahuolto on kulut­ta­jarahdis­sa tietääk­seni ker­talu­okkaa pienem­pi toim­i­ja kuin mitä posti. Jos pelkkä matkahuolto pystyy tukki­maan tämän maan siwat ja val­in­tat­alot kuten näyt­tää tapah­tuneen, postin palvelu­iden jär­jestämi­nen kat­tavasti ja tehokkaasti vaik­ka ruokakaup­po­jen yhtey­dessä vaatisi oikeasti tosi suuria muu­tok­sia vähän siinä ja tässä.

  Lisäk­si halu­aisin tässä yhtey­dessä rutista Suomen postin hin­noista. En voi ymmärtää, mik­si kah­den kilon paketin lähet­tämi­nen vaik­ka nyt Tam­pereelta Helsinki­in mak­saa 7,40 euroa, kun saman­laisen paketin lähet­tämi­nen Frank­furtista Helsinki­in mak­saa 8,60 euroa. Jos ihmiset laa­jem­min tämän tietäi­sivät, ja osaisi­vat sak­san kielestä edes alkeet, olisi suo­ma­lainen verkkokaup­pa todel­la vaikeuksissa.

  Se, että paketin hin­ta on koti­maas­sa sama riip­pumat­ta sen reitistä, on aivan absur­dia. Tässä ilmeis­es­ti jälleen mak­sate­taan kaupunki­laisil­la maalais­ten elämän­ta­van kus­tan­nuk­sia. Uudet paket­ti­au­tomaatit paran­ta­vat tätä tilan­net­ta hie­man, mut­ta eivät tarpeek­si, ja moni pienen tavaran kaup­pa jää syn­tymät­tä postin kus­tan­nusten takia. Olen tästä keskustel­lut esimerkik­si erään divar­in­pitäjän kanssa. Kiin­nos­tus­ta olisi vaik­ka kuin­ka paljon, mut­ta kun postin kul­je­tush­in­ta keskikokoiselle kir­jalle saat­taa olla yhtä suuri kuin kir­jan itsen­sä hinta.

 22. Palau­tu­sai­ka kaikille paketeille yht­enäi­nen. Ilmoi­tus postin lapul­la saa­pumis­es­ta, ei riitä sähköposti.
  R‑kioski voi olla 50 km päässä.
  Paikallisposti olta­va lähel­lä, vaik­ka kaupassa.
  Mitä vähempi johta­jia sitä parem­pi byrokra­tri­an kitkemisek­si. Sitä sujuvampaa.

 23. Voi Osmo. Minä tilaan Demokraat­ti-sanomale­hteä, jon­ka posti kan­taa maakun­takaupungis­sa sijait­se­vaan res­i­denssi­i­ni päivit­täin. Toivon, että saan sen postin mukana jatkos­sakin samana päivänä kuin se jae­taan teille Helsin­gin her­roille. Min­ulle lehti tosin tulee iltapäiväl­lä, kun Helsingis­sä se jae­taan aamul­la. Hyväksyn tämän, mut­ta sitä en, että saisin maanan­tain lehden postin jakelu­muu­tosten takia vas­ta tiistaina.

  Itse olen valmis mak­samaan pos­ti­mak­su­ista hie­man enem­män, jos tiedän, että samal­la maaseudun perämet­säl­lä elävä isoäi­tinikin saa postin­sa ajois­sa. En hyväksy ajat­telua, että syr­jäkul­mien ihmis­ten asuin­paik­ka olisi jokin “elämän­ta­paval­in­ta”, jon­ka perus­teel­la hei­dät voitaisi­in jät­tää heikom­pi­en palvelu­jen varaan. Posti on perus­palvelu. Pide­tään siitä kiin­ni. Sinäkin, Osmo, voit vaa­tia mah­dol­lisim­man mon­et laskut paperise­na. Siten pidämme Postin elävänä.

  Ylipäätään tah­don kiit­tää Itellaa/Postia hyvästä palvelus­ta. Kir­jeet tule­vat per­ille, vaik­ka osoit­teessa olisi epä­selvyyt­tä. En ymmär­rä, kuka hyö­tyy, jos tuhoamme taas yhden suo­ma­laisen perus­palvelun eli Postin.

 24. Ainakin mei­dän R‑kioskiin pos­tit toimit­taa Itella 😀
  En jak­sanut lukea kuin ensim­mäiset kom­men­tit tähän aiheeseen, mut­ta niiden perus­teel­la ei tai­da juuri kukaan kom­men­toi­jista tietää mitä työ on oikeasti, ja etenkin sitä että miten paljon sitä työtä on täl­lähetkel­läkin. Miten kuvitel­laan potku­ja, jos nytkään ei saa­da jaet­tua työaikaan poste­ja kaikille?

 25. Joitain vuosia sit­ten Helsin­gin pää­postin Poste Restanten puoli palveli 24 h vuorokaudessa; sit­ten auki­oloa lyhen­net­ti­in ja posti meni kiin­ni klo 24, klo 21 ja nyky­isin 20 (siinä välis­sä varsi­nainen postikont­tori sul­jet­ti­in ja Poste Restanten puoles­ta tuli varsi­nainen Helsin­ki 10, ja sit­ten sekin vielä pienen­net­ti­in puoleen…) Kuvas­taa yleisem­minkin Postin toimin­nan kuihtumista.
  Nyt kuitenkin eräs Jätkäsaa­res­sa ole­va yri­tys tar­joaa posti­palvelui­ta jälleen 24 h vuorokaudessa ‘kioskissaan’. Voisiko olla, että ilman monop­o­lia voidaan saa­da hyvät tai parem­mat postipalvelut?

 26. ->Mitä postin jakami­nen mak­saa maaseudul­la ver­rat­tuna kaupunki­in ja onko mah­dolli­nen ero huomioitu Itel­lan hin­noit­telus­sa? Tuli vaan nim­imerk­ki Oikeis­tode­marin lehti­ti­lauk­sista mieleen, että onko tämäkin niitä asioi­ta, jois­sa kaupunki­laiset sub­ven­toi­vat maalaisia…

 27. Suomen posti jäi “junas­ta” jo kauan sit­ten. Oli “huikeat” mah­dol­lisu­udet tavaroiden kul­je­tuk­seen. Tätä ei käytet­ty ja nyt Euroopas­sa markki­nat on jaettu.

  Tässä oli saman­lainen “noki­ailmiö”, jämähdet­ti­in van­hoi­hin tuot­teisi­in (palvelui­hin).

 28. Sylt­ty: Postikont­tor­e­i­ta ei tarvi­ta kuin työ­paikan säi­lyt­tämisek­si. Mitä järkeä on ylläpitää postikont­to­ria jos­sa henkilökun­ta istuu suurim­man osan ajas­ta tumput suo­ri­na? Lähikaup­pa tai R‑kioski hoitaa hom­man paljon tehokkaammin. 

  Tääl­lä Roi­hu­vuores­sa asi­amies­posti päin­vas­toin lakkautet­ti­in muu­tamia vuosia sit­ten: kaup­pa, jos­sa se oli toimin­ut, puret­ti­in ostar­il­ta. Tilalle tuli pian uusi kaup­pa, mut­ta posti ei enää palan­nut siihen. Olin täysin raivois­sani, kunnes ilmeni häm­men­tävästi, että paketit alet­ti­inkin kan­taa ruti­ini­no­mais­es­ti ovelle kir­je­postin mukana. Tästä ei ollut erik­seen tiedotet­tu yhtään mitään ainakaan min­ulle. Ja olen vieläpä melkein aina kotona, kos­ka teen etätyötä.

  Vain mah­dol­liset kir­jatut paketit joutuu nykyään hake­maan Hert­toniemen postista (ja tul­lat­ta­vat lento­ken­tältä). Ja Hert­sikas­sa on päivä­saikaan hel­posti 20–30 jono­tus­nu­meron jono, nei­d­it ja her­rat eivät siel­läkään todel­lakaan seisoskele tyhjän panttina.

  Olen ollut tietenkin ylit­se­vuo­ta­van tyy­tyväi­nen, mut­ta ihme­tel­lyt samal­la, voiko tämä hyvä kestää kovin pitkään, kun uutisia postin karsin­ta­paineista ja muual­la maas­sa tapah­tu­vista palveluhuonon­nuk­sista tulee vähän väliä.

 29. Posti ainakin kovasti yrittää:

  03.05.2013

  Yleisim­mät pos­ti­mak­sut muut­tuvat 3. kesäku­u­ta 2013, ja 1. luokan pos­timerkin hin­ta nousee 85 sent­ti­in (ennen 80 sent­tiä) ja 2. luokan pos­timerkin hin­ta 75 sent­ti­in (ennen 70 senttiä). 

  ja

  28.11.2013

  Yleisim­mät pos­ti­mak­sut muut­tuvat 1. tam­miku­u­ta 2014. Koti­maan 1. luokan pos­timerkin hin­ta nousee 1 euroon (ennen 85 sent­tiä) ja 2. luokan pos­timerkin hin­ta 90 sent­ti­in (ennen 75 senttiä).

  Sanois­in, että aikamoi­set koro­tuk­set alle vuodessa noin niinku prosentuaalisesti.

 30. Jor­ma Nordlin: Suomen posti jäi “junas­ta” jo kauan sit­ten. Oli “huikeat” mah­dol­lisu­udet tavaroiden kuljetukseen.

  Mah­dol­lisu­udet kil­pail­la per­ife­ri­as­ta käsin TNT:n (Hol­lan­nin Posti) ja DHL:n (Sak­san Posti) kanssa ovat aikalail­la nol­la. Ei Suomes­ta käsin päästä paikallisille markki­noille, vain globaaleille, ja kap­pale­tavar­al­o­gis­ti­ikas­sa eril­listä globaalia markki­naa ei ole olemassakaan.

 31. Oikeis­tode­mari:
  Voi Osmo. Minä tilaan Demokraat­ti-sanomale­hteä, jon­ka posti kan­taa maakun­takaupungis­sa sijait­se­vaan res­i­denssi­i­ni päivit­täin. Toivon, että saan sen postin mukana jatkos­sakin samana päivänä kuin se jae­taan teille Helsin­gin her­roille. Min­ulle lehti tosin tulee iltapäiväl­lä, kun Helsingis­sä se jae­taan aamul­la. Hyväksyn tämän, mut­ta sitä en, että saisin maanan­tain lehden postin jakelu­muu­tosten takia vas­ta tiistaina.

  Itse olen valmis mak­samaan pos­ti­mak­su­ista hie­man enem­män, jos tiedän, että samal­la maaseudun perämet­säl­lä elävä isoäi­tinikin saa postin­sa ajois­sa. En hyväksy ajat­telua, että syr­jäkul­mien ihmis­ten asuin­paik­ka olisi jokin “elämän­ta­paval­in­ta”, jon­ka perus­teel­la hei­dät voitaisi­in jät­tää heikom­pi­en palvelu­jen varaan. Posti on perus­palvelu. Pide­tään siitä kiin­ni. Sinäkin, Osmo, voit vaa­tia mah­dol­lisim­man mon­et laskut paperise­na. Siten pidämme Postin elävänä.

  Ylipäätään tah­don kiit­tää Itellaa/Postia hyvästä palvelus­ta. Kir­jeet tule­vat per­ille, vaik­ka osoit­teessa olisi epä­selvyyt­tä. En ymmär­rä, kuka hyö­tyy, jos tuhoamme taas yhden suo­ma­laisen perus­palvelun eli Postin.

  Samaa mieltä olen minä. Yhteiskun­nas­sa pitäisi määritel­lä selkeästi perus­palve­lut jot­ka taataan kaikille. Ne pystyt­ti­in postin suh­teen takaa­maan jotenkin jo men­neil­lä vuo­sisadoille, niin mik­sei nyt. Nyt kuitenkin tämä paket­tili­ikenne on verkkokau­pan kaut­ta kas­va­mas­sa nopeasti. Ei posti­sa todel­lakaan olla tumput suo­rana ja ymmär­rän hyvin Pos­tili­iton vaatei­ta vuok­tatyövoiman vastustamisesta.

 32. j‑lu:
  ->Mitä postin jakami­nen mak­saa maaseudul­la ver­rat­tuna kaupunki­in ja onko mah­dolli­nen ero huomioitu Itel­lan hin­noit­telus­sa? Tuli vaan nim­imerk­ki Oikeis­tode­marin lehti­ti­lauk­sista mieleen, että onko tämäkin niitä asioi­ta, jois­sa kaupunki­laiset sub­ven­toi­vat maalaisia…

  Maaseudul­la ei ole eril­listä postin ja lehtien jakelua, vaan posti tuo lehdet kir­je­postin mukana. Ehkä tuo­hon olisi syytä men­nä kaupungeis­sakin, jos kir­je­postista ei ole yksin jaka­jien työl­listämisek­si. Kos­ka kaupunki­laiset ovat tot­tuneet saa­maan leht­en­sä aamukahville, niin eikö kir­jeetkin voisi tul­la aamus­ta ja antaa jaka­jien nukkua iltapäivän.

 33. Mak­soin verkkopankissa, ja huo­masin merkin, että on saa­punut verkkolasku. 

  Se oli puhe­lin­lasku, jon­ka olin tilan­nut E‑laskuna ja uno­htanut. Puhe­lin­laskua muis­tu­tuksi­neen oli mon­ta sivua. Muis­tuk­set mak­soi­vat enem­män kuin puhelinlasku.

  Ennen posti toi ilmaisen muis­tu­tus­laskun. Sit­ten aloitet­ti­in veloit­ta­maan Postin tuo­mas­ta muistutuslaskusta.

  Nyt veloite­taan jo E‑laskujen E‑muistutuksistakin.

  Pos­tit ja lehdet jakelee Itel­lan viestin­väl­i­tys. Sen liike­vai­h­to on 300 miljoon­aa euroa vuodessa. Ei mikään iso sum­ma, kun ajat­telee, miten keskeinen yhteiskun­nalli­nen funk­tio on kyseessä.

  Mielestäni Posti kan­nat­taisi vaik­ka sosial­isoi­da ennen kuin katoaa val­lan. Kir­jei­den, lehtien, postiko­rt­tien ja lasku­jen on syytä kulkea.

 34. Han­kin 10 kg pain­oisen laser­print­terin (musta/valko) verkkokau­pas­ta Itel­lan toimit­ta­mana kotiovel­leni hin­taan 138 €. City­mar­ket tar­josi kaup­pa­paikas­taan ostet­tuna ja itse koti­in kan­ta­mal­la samaa laitet­ta hin­taan 120 €.

  Hin­taeroa oli 18 € mut­ta koti­inkan­netu­na kotiovelle Itel­lan toimes­ta, ei ole paha tuo ero­tush­in­ta 18€ ollenkaan, kun itsel­län­sä ei ole kul­jete­tusvä­linet­tä painav­ille tavaroille käytet­tävis­sään (= van­hus, pa-työtön, auto­ton, heikko voim­il­taan, … jne..) .

 35. Ne verkkokau­pan paketit voi ohja­ta lähim­pään Smart­post paket­ti­au­tomaat­ti­in postin sivuilta.

  Ei jono­ja.

 36. Ensim­mäi­nen mis­tä voisi luop­ua on sanomale­hden aamujakelusta.

  Van­huk­sia luku­unot­ta­mat­ta juuri kukaan ei enää tilaa eilisen päivän uutisia. Sanomale­htien paper­imuodot kuol­e­vat pois turhina.

  Aikakausile­htiäkään ei ole järkeä tila­ta paperisi­na, kun vih­doinkin niitä ei tarvitse säilöä ullakolle tai kan­taa suo­raan paperinkier­rä­tyk­seen yhden lukuk­er­ran jälkeen.

  Yksinker­tais­es­ti, jos jotain paine­taan paper­ille vain yhtä lukuk­er­taa varten, niin se on turhaa.

  Van­huk­set oppi­vat tabletin käytön het­kessä ja siihen saa läh­es kaik­ki lehdet. Lait­teet eivät mak­sa tänä päivänä juuri mitään. Moni van­hus lukee lehden suuren­nus­lasil­la, ja sel­l­ainen löy­tyy mon­es­ta tabletista ihan suoraan.

  Lisäk­si ei tarvit­sisi kuun­nel­la aamu­jaka­jan lön­tys­te­lyä. Joku hur­ja kun tässäkin taloy­htiössä vielä tilaa päivän jauhe­li­hamain­ok­set aamule­hden muodossa.

 37. newyork­ista: Posti ainakin kovasti yrittää:03.05.2013Yleisimmät pos­ti­mak­sut muut­tuvat 3. kesäku­u­ta 2013, ja 1. luokan pos­timerkin hin­ta nousee 85 sent­ti­in (ennen 80 sent­tiä) ja 2. luokan pos­timerkin hin­ta 75 sent­ti­in (ennen 70 sent­tiä). ja28.11.2013Yleisimmät pos­ti­mak­sut muut­tuvat 1. tam­miku­u­ta 2014. Koti­maan 1. luokan pos­timerkin hin­ta nousee 1 euroon (ennen 85 sent­tiä) ja 2. luokan pos­timerkin hin­ta 90 sent­ti­in (ennen 75 senttiä).Sanoisin, että aikamoi­set koro­tuk­set alle vuodessa noin niinku prosentuaalisesti.

  Volyymien lask­ies­sa kus­tan­nuk­set yhtä lähetys­tä kohden nousevat.

 38. Evert The Nev­er­Rest: Pos­tit ja lehdet jakelee Itel­lan viestin­väl­i­tys. Sen liike­vai­h­to on 300 miljoon­aa euroa vuodessa. Ei mikään iso sum­ma, kun ajat­telee, miten keskeinen yhteiskun­nalli­nen funk­tio on kyseessä.

  300 Meur kvar­taalis­sa, ~1200 Meur vuodessa. Kuitenkin alle parikymp­piä kuukaudessa suo­ma­laista kohden. Palve­lu­ta­soon ver­rat­tuna ei kuitenkaan juuri mitään edes kaupunki­laiselle, vaik­ka suuri osa sum­mas­ta lie­nee alue­poli­ti­ikkaa “koko maa on pidet­tävä asut­tuna” ‑ajal­ta.

 39. Olen tyy­tyväi­nen postin( Itel­lan) saami­in palveluihin:
  Joka päivä(arki) tulee posti pos­ti­laatikkoon ja asun sen­tään pk- seudulla.

  En tiedä kuka yo. palvelun mak­saa, mut­ta olen tyy­tyväi­nen palveluun.

  ————————————————–
  Onko tule­vaisu­us sem­moinen, että posti tulee har­vaana­su­tu­ille alueille esim. 3kertaa viikossa?

  Miten käy jokapäiväisen sanomalehteni?
  Saanko sen tiet­ty­inä päiv­inä myöhässä esim. 1 vrk?
  ————————————————-
  Onko niin, että Lain vaa­ti­maa yleisvelvoitet­ta ei tul­la nou­dat­ta­maan tule­vaisu­udessa, vaan yksi­tyiset yri­tyk­set voivat ottaa “ker­man” päältä ja jakaa postin vain isois­sa kaupungeis­sa, josa lie­nee voitol­lista ja jät­tää postin jakelun syr­jäseuduille jonkun muun velvoitteeksi?

 40. Eikö noi­ta postin palvelui­ta voisi jotenkin hoitaa val­takun­nal­lis­es­ti siten, että kaikille jär­jestet­täisi­in se palve­lu­ta­so, joka samal­la sum­mal­la, esim. ‘alle parikymp­piä kuukaudessa’ suo­ma­laista kohden, voidaan taa­ta. Jos täl­lä rahal­la posti Kain­u­un kor­peen ei etenisi kuin Kajaanin laidan asi­amies­posti­in asti, tai jos sil­lä toisaal­ta voidaan taa­ta sanomale­hden aamu­jakelu ja päivit­täi­nen iltapäivä­posti Tam­pereen keskus­tas­sa, olisi se kuitenkin tasa-arvoa kus­tan­nus­mielessä: kaikille sen tason palve­lut, jot­ka samal­la rahal­la (per henkilö) saa. 

  Tätä peri­aatet­ta olisi ehkä syytä harki­ta laa­jem­minkin, mm. laa­jakaista- ja sähköy­hteyk­sien osalta. Olisi aika hillit­tömän kallista vetää val­okaapelit jokaiseen yksit­täiseen tupaan kor­pimet­sienkin keskelle. Eri asia on sit­ten tietysti se, jos joku ‘läh­es tiet­tömien taipaleit­ten takana, etääl­lä kaik­ista muista asua halu­a­va’ on valmis omaa palve­lu­ta­soaan nos­ta­maan ja siitä itse lisää maksamaan.

  Joku tolkku ja jär­jenkäyt­tö asioista päätet­täessä olisi olta­va, mut­ta eikö siihen suun­taan olla jo osin men­ty, kun asi­amies­poste­ja on kaup­po­jen ja kioskien yhtey­teen perustettu?

 41. spot­tu: Pos­tille pitäisi antaa vapaam­mat kädet yleis­palvelu­velvoit­teen käytän­nön toteut­tamiseen. Kir­je­pos­tivelvoit­teet pitäisi voi­da kui­tata kun­nol­lisel­la sähkö­posti­palvelul­la joka kel­paisi myös viranomaisasiointiin.

  Sit­ten mukaan pitäisi saa­da myös muis­tu­tus­palvelu, jos­sa postista soitel­laan kolme ker­taa päivässä jokaises­ta mak­samat­tomas­ta laskus­ta, kunnes se on mak­set­tu. Paperisen postin ehdot­tomasti paras puoli on se, ettei tarvitse ava­ta tietokonet­ta, miet­tiä inter­net-yhtey­den tilaa tai muutenkaan lait­taa tikkua ris­ti­in viestin saamisek­si. Etenkin lasku­jen, kiireel­lis­ten viestien ja vas­taavien osalta, jos­sa uno­hdus mak­saa selvää rahaa tai jotain muu­ta oleel­lista, on ehdot­toman tärkeätä saa­da fyysi­nen, viral­lisen näköi­nen kir­jekuori postis­sa, jon­ka jäl­keen se tulee joko hoidet­tua heti tai sit­ten se muis­tut­taa ole­mas­saolostaan pöy­dänkul­mal­la kunnes näin tapahtuu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.