Mitä tehdä postille?

Vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten kotii­ni tuli aivan tol­kut­to­mas­ti pos­tia. Pos­tin mää­rä on nopeas­ti vähen­ty­nyt, kos­ka esi­mer­kik­si eri­lai­set kut­sut tule­vat nykyi­sin säh­kö­pos­tiin. Lopul­ta jäl­jel­le ovat jää­neet lähin­nä vain las­kut. Vii­me kuu­kausi­na pos­tin mää­rä on vähen­ty­nyt nopeas­ti, kos­ka las­ku­ja ei juu­ri enää tule. Nyt on var­maan­kin lyhy­tai­kai­sek­si jää­vä boo­mi kir­jeis­tä, jot­ka ker­to­vat, että nyt siir­ry­tään e‑laskuun, eikä pape­ri­las­ku­ja enää tule.

Pos­ti (Itel­la) menet­tää nopeas­ti aina­kin puo­let lii­ken­tees­tään. Mitä Itel­lan siis pitäi­si tehdä? 

Asiak­kaat eivät tai­da tar­vi­ta enää pos­tin­kan­toa päi­vit­täin. Sitä tar­vi­taan enää vain työ­paik­ko­jen säi­lyt­tä­mi­seen. Jos lii­ken­teen mää­rä puto­aa puo­leen, voi­daan joko vähen­tää hen­ki­lö­kun­nan mää­rä puo­leen tai nos­taa hin­nat kak­sin­ker­tai­sik­si tai teh­dä jotain sil­tä välil­tä. Kyse on mer­kit­tä­vis­tä työn­te­ki­jä­mää­ris­tä. Vuon­na 2012 Itel­lan pal­ve­luk­ses­sa oli kes­ki­mää­rin yli 27 000 työn­te­ki­jää. Jul­ki­suu­des­sa on sanot­tu tar­pees­ta vähen­tää hen­ki­lö­kun­nan mää­rää 8 000  hengellä. 

Toki pos­til­la oli­si suu­ri mah­dol­li­suus net­ti­kau­pas­sa, mut­ta se tun­tuu hätis­te­le­vän sen itsel­tään R‑kioskille ja lähi­kau­pal­le lak­kaut­ta­mal­la hyvil­lä pai­koil­la ole­vat kont­to­rit ja vetäy­ty­mäl­lä hal­poi­hin paik­koi­hin, joi­den saa­vu­tet­ta­vuus on heikko.

41 vastausta artikkeliin “Mitä tehdä postille?”

 1. Pos­ti­kont­to­rei­ta ei tar­vi­ta kuin työ­pai­kan säi­lyt­tä­mi­sek­si. Mitä jär­keä on yllä­pi­tää pos­ti­kont­to­ria jos­sa hen­ki­lö­kun­ta istuu suu­rim­man osan ajas­ta tum­put suo­ri­na? Lähi­kaup­pa tai R‑kioski hoi­taa hom­man pal­jon tehokkaammin.

 2. Asiak­kaan näkö­kul­mas­ta pos­ti­pal­ve­lui­den saa­ta­vuus on mer­kit­tä­väs­ti paran­tu­nut kun R‑kioskit ja lähi­kau­pat alkoi­vat hoi­taa pos­ti­asioi­ta. Tär­kein­tä on laa­jem­pi aukio­loai­ka (sis. illat ja vii­kon­lo­put), lisäk­si nii­den sijain­ti on mones­ti pos­tia parem­pi ja samal­la käyn­nil­lä hoi­tuu useam­pi asia.

 3. Juu­ri vas­ti­kään tila­sin ulko­mail­ta net­ti­kau­pas­ta tava­raa. Myy­jä ei lähet­tä­nyt seu­ran­ta­koo­dia. Aikaa kului ja kysel­tyä­ni tilauk­sen perään sain lin­kin myy­jän käyt­tä­män huo­lit­si­jan jär­jes­tel­mään. Se pol­ku päät­tyi läh­tö­maan rajalle. 

  Kokei­lin samaa koo­dia pos­tin pal­ve­luun ja se ker­toi että lähe­tys on jo lähi­pos­tis­sa. Mitään lap­pua ei kos­kaan ollut tul­lut kotiin eikä puhe­li­meen oltu soi­tel­tu oven takaa. Pos­tis­sa sit­ten kävi ilmi että lähe­tys oli ehdit­ty palaut­taa kos­ka “vas­taa­not­ta­jaa ei tavoitettu”.

  Tee työ­tä jol­la on tar­koi­tus. Rahaa liik­kuu, tava­raa liik­kuu, aikaa kuluu, ben­saa palaa ja palk­ka juok­see. Mut­ta lop­pu­tu­lok­se­na kukaan muu kuin kuop­pan kai­va­nut ja sen heti perään täyt­tä­nyt pos­ti­työn­te­ki­jä ei hyö­ty­nyt yhtään mitään. 

  Ei ihme että suo­ma­lai­nen net­ti­kaup­pa ei ole menes­ty­nyt. Sii­hen ei rii­tä pelk­kä laa­ja tava­ra­va­li­koi­ma, edul­li­set hin­nat, help­po osta­mi­nen ja mak­sa­mi­nen. Tava­rat pitäi­si saa­da peril­le kans ja se ei meil­lä toimi.

 4. Hei

  Ihan kiin­nos­tais tie­tää pos­tin työ­paik­ko­jen luku­mää­rä aivan aiko­jen saa­tos­sa, sano­ka­ma­me vii­mei­sen 50 vuo­den aikana.

  ei pidä vähä­tel­lä: pos­ti ano­ti monil­le ei kovin leveän leveän mut­ta var­man lei­vän. (“Rap­pioin­tel­lek­tuel­lien suojatyöpaikka.”

 5. Paket­ti­pal­ve­lut lisään­ty­vät ja kaup­pa siir­tyy verkkoon/kuljetuksiin jopa päivittäistavaroissa.

  Pitää panos­taa paketti/kuljetuspalveluun ja logistiikkapalveluihin

  Ei R‑kioski ole huo­no yhteis­työ­kump­pa­ni eivät myös­kään lähikaupat.

  Pos­ti­han voi­si tul­la lähi­kaup­paan kuten ennen ? Siel­tä ne voi hakea ker­ran viikossa

  Leh­tien jake­lu toi­mii kyl­lä muil­la kei­noin­kin aina­kin taa­ja­mis­sa, niin­hän se toi­mii jo nytkin

  Pos­tin pal­ve­lut ovat vain paran­tu­neet sitä mukaa kun omat kont­to­rit ovat lopetettu

 6. Net­ti­kaup­pa on kas­va­nut niin räjäh­dys­mäi­ses­ti että R‑kiskat, kurii­ri­fir­mat ym eivät pys­tyi­si hoi­ta­maan kaik­kia pos­til­le kuu­lu­via teh­tä­viä aina­kaan suu­ris­sa kaupungeissa.

 7. hyvil­lä pai­koil­la ole­vat kont­to­rit ja vetäy­ty­mäl­lä hal­poi­hin paik­koi­hin, joi­den saa­vu­tet­ta­vuus on heikko.

  Jos­kus kont­to­rien lak­kaut­ta­mi­nen tun­tuu ole­van jopa itsei­sar­vo. Tääl­lä maa­seu­dul­la on tapauk­sia, jois­sa Itel­la on lak­kaut­ta­nut lähi­kau­pas­sa olleen asia­mies­pos­tin kor­vaa­mat­ta sitä toi­sel­la, vaik­ka kaup­pias oli­si pitä­nyt asia­mies­pos­tia ilmaiseksi.

 8. MR kir­joit­ti :
  Asiak­kaan näkö­kul­mas­ta pos­ti­pal­ve­lui­den saa­ta­vuus on mer­kit­tä­väs­ti paran­tu­nut kun R‑kioskit ja lähi­kau­pat alkoi­vat hoi­taa postiasioita.”

  Minul­la on päin­vas­tai­sia koke­muk­sia kun lähi­kaup­pa alkoi hoi­taa pos­tin teh­tä­viä. Tapah­tui niin, että kaup­paan syn­tyi uusi jono enti­sen lisäk­si. Ja kun teh­tä­vää hoi­ti ainoas­taan yksi kau­pan myy­jä ker­ral­laan, niin oli var­sin sel­vä asua, että elin­tar­vi­kea­siak­kaat alkoi­vat äänes­tä­mään jaloillaan.

 9. Posti/Itella on nyky­ään aika omi­tui­nen yhtiö, kun sil­lä on sekä pal­ve­lu­vel­voi­te, että toi­saal­ta pyr­ki­mys toi­mia nor­maa­li­na kau­pal­li­se­na yri­tyk­se­nä ulko­mai­ta myö­ten. Täs­sä jake­lua­sias­sa lie­nee kyse sii­tä, mil­lai­sia vel­voit­tei­ta polii­ti­kot halua­vat sil­le aset­taa — Itel­lan omaan stra­te­gi­aan suo­ja­työ­paik­ko­jen yllä­pi­to ei var­mas­ti­kaan kuu­lu. Uusien pal­ve­lu­nor­mien aset­ta­mi­sen ohes­sa pyr­ki­sin myös sel­kiyt­tä­mään pos­tin roo­lia yleisesti.

  Maa­seu­dul­la myös leh­det kan­ne­taan usein nor­maa­lin kir­je­ja­ke­lun yhtey­des­sä. Minua ei juu­ri­kaan hait­tai­si, vaik­ka kir­je­pos­ti kan­net­tai­siin­kin peril­le vain joka toi­nen arki­päi­vä. Joka päi­vä ilmes­ty­vil­le sano­ma­leh­tien tuol­lai­nen muu­tos voi­si kui­ten­kin mer­ki­tä entis­tä jyr­kem­pää pape­ri­ver­sion levi­kin las­kua. Tämä asia on sik­si hie­man vaka­vam­pi, että täs­sä voi kär­siä myös kan­sa­lais­ten luku­tai­to ja sivistys.

  Kan­sa­las­ten pal­ve­le­mi­sek­si kek­si­sin pos­tin­ja­ka­jil­le monia­kin töi­tä (alkaen vaik­ka­pa van­hus­ten pal­ve­luis­ta), mut­ta en tie­dä miten hyvin täl­lai­set sopi­vat kau­pal­li­sel­le yri­tyk­sel­le tai Suo­men kan­keas­ti kään­ty­vil­le poliitikoille.

 10. Pos­til­le pitäi­si antaa vapaam­mat kädet yleis­pal­ve­lu­vel­voit­teen käy­tän­nön toteut­ta­mi­seen. Kir­je­pos­ti­vel­voit­teet pitäi­si voi­da kui­ta­ta kun­nol­li­sel­la säh­kö­pos­ti­pal­ve­lul­la joka kel­pai­si myös viran­omai­s­asioin­tiin. Net­pos­ti siis, mut­ta oikein toteu­tet­tu­na. Samal­la tehos­tet­tai­siin vähän jul­kis­ta sek­to­ria jos­sa täl­lä het­kel­lä vähän jokai­nen raken­taa omaa vies­tin­tä­ka­na­vaan­sa kun “säh­kö­pos­ti on niin tur­va­ton”. Siir­ty­mis­tä säh­köi­siin pal­ve­lui­hin on jar­ru­tel­tu aina pie­nim­pään yhtei­seen nimit­tä­jään vedo­ten, mut­ta jo muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen pääs­tä ollaan tilan­tees­sa jos­sa van­huk­set­kin ovat van­has­ta tot­tu­muk­ses­ta net­ti­pal­ve­lu­jen piirissä.

  Var­si­nai­nen jake­lu­toi­min­ta pitäi­si saa­da joten­kin mark­ki­na­ta­lou­den ulko­puo­lel­le suo­ja­työ­pai­kak­si. Kotiin kan­net­tu paket­ti lisää elä­män­laa­tua, ja se oli­si kui­ten­kin oike­aa työ­tä. Tämä ei sul­je pois jär­ke­väs­ti sijoi­tel­tu­ja paket­ti­au­to­maat­te­ja ja paket­tien toi­mit­ta­mis­ta ruo­ka­kaup­pa­ja­ke­lun yhtey­des­sä. Tämän lähes­ty­mis­ta­van ongel­ma on tie­tys­ti se että joko kus­tan­nuk­set haja-asu­tusa­lueil­la ovat kes­tä­mät­tö­mät, tai poliit­ti­ses­ti mah­dot­to­mat jos oma­kus­tan­nus­hin­ta veloi­te­taan pää­osin loppuasiakkaalta.

  Jos pos­ti­toi­min­ta jou­tuu koko­nai­suu­des­saan mark­ki­na­ta­lou­den pii­riin, on Pos­ti nyky­muo­dos­saan men­nyt­tä. Sil­loin vii­vy­tys­tais­te­lu on ymmär­ret­tä­vä vaik­kei kovin asia­kas­läh­töi­nen strategia.

 11. Kotiin tule­va pos­ti on tosi­aan vähen­ty­nyt, mut­ta paket­ti­lii­ken­ne on aina­kin räjäh­tä­nyt käsiin net­ti­kau­pan, huuto.netin yms seu­rauk­se­na. Sen huo­maa aina­kin omas­ta koti­pos­tis­ta­ni (Munk­ki­vuo­ri) joka otti juu­ri käyt­töön jono­tus­nu­me­rot lisään­ty­neen ruuh­kan takia.

  Vie­rei­sen kau­pan paket­ti­au­to­maat­ti on hyvä, mut­ta sen kapa­si­teet­ti ei tai­tai­si mil­lään riit­tää kys. pos­tin korvaamiseksi.

  Ja kavah­dan joka ker­ta kun paket­ti löy­tyy lähei­ses­tä Siwas­ta, Täs­tä ei ole hyvää sanot­ta­vaa, ahdas kaup­pa jon­ne pake­tit eivät mei­naa edes mah­tua. Jono­tusa­jat­kin ovat ikä­vät sii­nä ruo­kaos­tok­sia teke­vien seas­sa ja paket­tien käsit­te­ly­kin tun­tuu ole­van mel­koi­sen hidasta.

 12. Itel­lal­la ja muil­la kul­je­tus­liik­keil­lä on reip­paas­ti paran­net­ta­vaa pal­ve­luis­saan. Nyt paket­te­ja useim­mi­ten yri­te­tään tuo­da kotiin kes­kel­lä päi­vää, ja jos ei koto­na satu ole­maan niin sit­ten paket­ti hae­taan lähi­kau­pas­ta tai mis­sä len­to­kent­tä­ter­mi­naa­lis­sa jake­lu­pis­te sat­tuu ole­maan. Luu­li­si että jär­jes­tel­mis­tä sai­si lähe­tet­tyä ennak­koil­moi­tuk­sen että paket­tia yri­te­tään toi­mit­taa seu­raa­va­na päi­vä­nä johon­kin kel­lon­ai­kaan, tai asia­kas voi­si suo­raan ilmoit­taa hake­van­sa pake­tin suo­siol­la siel­tä lähikaupasta. 

  Alkai­si men­nä jo ihan pal­ve­lun puo­lel­le jos asia­kas voi­si itse sanoa mihin aikaan oli­si pai­kal­la paket­tia vas­taa­not­ta­mas­sa ja paket­ti tuo­tai­siin silloin.

 13. Pai­kal­li­ses­sa pos­ti­kont­to­ris­sa on aina­kin tasai­nen jono asiak­kai­ta. Useim­mat hake­vat net­ti­kau­pan pakettejaan.

  Ven­na­mon uudis­tus paran­si maa­seu­dul­la pos­ti­pal­ve­lua — kir­jeet ja pake­tit kun saa läh­te­mään postilaatikosta.

  Sano­ma­leh­dil­le jal­keun har­ven­ta­mi­nen on se vii­mei­nen kel­lon kolahdus. 

  Suo­sit­te­li­sin jyr­käs­ti val­tion Itel­lan toi­min­to­jen ja logis­tiik­kao­saa­mi­sen yhdis­tä­mis­tä aina­kin sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin. Maa­su­dul­la pos­tin­kan­ta­ja on se toden­nä­köi­sin hen­ki­lö, joka huo­maa asiak­kaan nukah­ta­neen lopullisesti.

  Siis: kir­jei­den ja paket­tien siir­te­lys­tä haja-asu­tusa­lu­een logis­tiik­ka­pal­ve­luun. Ei help­poa, mutat mahdollista.

  Iso kii­tos muu­ten läpikostinkantajille!

 14. Jos itsel­le­ni ei tuli­si paket­te­ja ulko­mail­ta, niin lähi­pos­tin ole­mas­sao­lol­la ei oli­si pahem­min väliä. Lähi­kaup­pa aut­ta­maat­tei­neen on lähem­pä­nä ja sil­lä on parem­mat aukio­loa­jat ja voit­taa näin pelin koti­mais­ten verk­ko­kaup­po­jen osalta. 

  Taval­lis­ta ras­kaam­pien paket­tien suh­teen, joil­le on tilan­nut kotiin­kul­je­tuk­sen, tie­tys­ti toi­voi­si, että pos­tin sai­si tar­joa­maan nii­tä sil­loin, kun joku on koto­na, ja että nii­den seik­kai­lu­ja ei muu­ten jou­tui­si sel­vit­tä­mään asia­kas­pal­ve­lun kans­sa kyl­läs­tyt­ty­ään odot­ta­mi­seen. Vii­me vuo­sien koke­muk­set ovat olleet “vaih­te­le­via”.

 15. Sylt­ty:
  Pos­ti­kont­to­rei­ta ei tar­vi­ta kuin työ­pai­kan säi­lyt­tä­mi­sek­si. Mitä jär­keä on yllä­pi­tää pos­ti­kont­to­ria jos­sa hen­ki­lö­kun­ta istuu suu­rim­man osan ajas­ta tum­put suo­ri­na? Lähi­kaup­pa tai R‑kioski hoi­taa hom­man pal­jon tehokkaammin.

  Toi­ses­ta näkö­kul­mas­ta kat­soen: kun minul­la on valit­ta­va­na­ni kak­si lähi­kaup­paa, jois­ta toi­ses­ta voin toi­si­naan hakea pake­tin, mut­ta toi­saal­ta jään kes­ki­mää­rin 1/3 asioin­ti­ker­rois­ta odot­ta­maan minuut­ti­tol­kul­la edel­li­sen asik­kaan pake­tin­lu­nas­tus­ta, hoi­dan päi­vit­täi­set kaup­pa-asia­ni aivan sata­var­mas­ti sii­nä kau­pas­sa, jos­sa näi­tä hidas­ta­via paket­ti­pal­ve­lui­ta ei ole tai jos­sa ne on aina­kin ryh­mi­tel­ty omal­le kassalleen.

  En tie­dä miten Lähi­kaup­pa-ket­jul­le toi­mit­ta­vien paket­tien luo­vu­tus­pro­ses­si ero­aa pos­ti­ja­ke­lun vas­taa­vas­ta, mut­ta aivan tol­kut­to­mas­ti aikaa yksit­täi­sen pake­tin kans­sa pul­jaa­mi­seen lähi-Valin­ta­ta­lo­ni kas­sal­la tun­tuu joka iki­nen ker­ta menevän. 

  Toi­saal­ta käy­des­sä­ni tänään pos­ti­kont­to­ris­sa kah­des­ti työ­asioi­den vuok­si havait­sin, ettei Itel­la­kaan aivan asiak­kaan paras­ta osaa aja­tel­la. Lou­na­sai­kaan pos­tis­sa oli saman­ai­kai­ses­ti tois­ta­kym­men­tä asia­kas­ta, mut­ta kas­so­ja vain yksi. Pari tun­tia myö­hem­min olin ainut asia­kas, mut­ta sain vali­ta kah­des­ta kassasta.

 16. Suo­sit­te­li­sin jyr­käs­ti val­tion Itel­lan toi­min­to­jen ja logis­tiik­kao­saa­mi­sen yhdis­tä­mis­tä aina­kin sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin. Maa­su­dul­la pos­tin­kan­ta­ja on se toden­nä­köi­sin hen­ki­lö, joka huo­maa asiak­kaan nukah­ta­neen lopullisesti.”

  Eikös sosi­aa­li­pal­ve­lu ole jotain muu­ta kuin hau­taus­toi­mis­to­na toimiminen.Ruumiin kul­je­tus kyl­lä sopi­si logistiikkafirmalle

 17. Aina­kin minua lähim­mäs­sä pos­ti­kont­to­ris­sa taas on aina jonoa. Pal­ve­lu on moit­tee­ton­ta ja olen pos­tiin pal­jon tyy­ty­väi­sem­pi kuin lähi­kaup­paan ja R‑kioskiin. Pos­ti on perus­pal­ve­lu, jon­ka ei saa antaa rapis­tua. Kaik­kea ei voi hoi­taa elektronisesti.

  Sylt­ty:
  Pos­ti­kont­to­rei­ta ei tar­vi­ta kuin työ­pai­kan säi­lyt­tä­mi­sek­si. Mitä jär­keä on yllä­pi­tää pos­ti­kont­to­ria jos­sa hen­ki­lö­kun­ta istuu suu­rim­man osan ajas­ta tum­put suo­ri­na? Lähi­kaup­pa tai R‑kioski hoi­taa hom­man pal­jon tehokkaammin. 

 18. Pos­ti­kont­to­re­ja ei tar­vit­tai­si puo­lik­si­kaan niin pajon jos tar­jo­tus kurii­ri­pal­ve­lut toi­mi­si­vat edes aut­ta­vas­ti. Pos­ti ja moni kurii­ri­fir­ma pyr­kii itse­pin­tai­ses­ti tuo­maan paket­te­ja kes­ki­päi­väl­lä ihmis­ten kotio­soit­tei­siin jol­loin tilat­tu kotiin­kul­je­tus muut­tuu lähes aina nou­dok­si. Pal­jon netis­tä tilaa­va­na olen häm­men­ty­nyt miten vai­ke­aa se on.

 19. Monet muut­kin ovat huo­man­neet että net­ti­kau­pan lisään­ty­mi­sen myö­tä pos­tin ja mui­den tava­ran­kul­je­tus­pal­ve­lui­den käyt­tö on kas­va­nut vauh­dil­la. Vai­ke­aa tosin on sanoa mikä on vai­ku­tus pos­tin kokonaistyömäärään.

  Asia­mies­pos­teis­ta itsel­lä­ni on erin­omai­set koke­muk­set. Pos­ti­toi­mis­tot kun tup­paa­vat ole­maan auki vain sil­loin kun on töis­sä toi­sel­la puo­lel­la kau­pun­kia. Oma koti­pos­ti­ni toi­mii ympä­ri­vuo­ro­kau­den auki ole­val­la huol­toa­se­mal­la eli pake­tin saa kos­ka haluaa. 

  Kurii­ri­pal­ve­lui­hin ver­rat­tu­na pos­til­la on myös pari etua, ensin­nä­kin, pos­ti tulee yleen­sä tuo­maan paket­tia aamul­la ennen kuin olen läh­te­nyt töi­hin eikä yri­tä kes­kel­lä päi­vää. Kuka nyt nor­maa­lis­ti on kes­kel­lä arki­päi­vää paket­tia odot­ta­mas­sa. Jos pos­tin paket­tia ei saa­da toi­mi­te­tuk­si, voin hakea sen illal­la lähi­huol­toa­se­mal­ta. Kurii­ri­fir­mo­jen kans­sa sit­ten seu­raa­va­na päi­vä­nä soit­te­le­maan ja sopi­maan toi­mi­tuk­ses­ta ties min­ne ties mihin aikaan.

 20. pos­ti kus­kaa pake­tit ja kir­je­pos­tin päi­väl­lä kos­ka pos­tin­ja­ka­jal­la­kin on työ­ai­ka jota nou­dat­taa. tilaa paket­ti­si pos­ti­pa­ket­ti­na ja ota pake­ti­noh­jaus­pal­ve­lu käyt­töö­si niin saat hakea sen sil­loin kun se itsel­le­si par­hai­ten sopii ja saat valit­tua pai­kan­kin mieleiseksesi

 21. Naak­ka:
  Ja kavah­dan joka ker­ta kun paket­ti löy­tyy lähei­ses­tä Siwas­ta, Täs­tä ei ole hyvää sanot­ta­vaa, ahdas kaup­pa jon­ne pake­tit eivät mei­naa edes mah­tua. Jono­tusa­jat­kin ovat ikä­vät sii­nä ruo­kaos­tok­sia teke­vien seas­sa ja paket­tien käsit­te­ly­kin tun­tuu ole­van mel­koi­sen hidasta. 

  Sen ver­ran kor­jai­sin, että aina­kin kau­pun­geis­sa siwo­jen kans­sa on kimp­paan lyöt­täy­ty­nyt mat­ka­huol­to (siis bus­si­kar­tel­li) eikä pos­ti. Teke­mä­si havain­to on siis tie­ten­kin aivan tosi. Olen itse­kin näh­nyt usei­ta pie­niä kau­pun­ki­kaup­po­ja, jot­ka ovat ongel­mis­sa paket­tien­sa kans­sa jo nyt. Tähän­hän tie­tys­ti liit­tyy myös se myy­mä­löi­den pin­ta-alaa ja aukio­loa nau­ret­ta­val­la taval­la sää­te­le­vä laki, joka pakot­taa raken­ne­ta­maan kool­taan juu­ri ja juu­ri rajan alit­ta­van lii­ke­ti­lan, jos­sa yri­te­tään sit­ten myy­dä kaik­kea maan ja tai­vaan välil­tä. Nyt siis myös pakettipalveluita.

  Täl­lä matkahuolto/posti ‑erot­te­lul­la on mer­ki­tys­tä sik­si, että mat­ka­huol­to on kulut­ta­ja­rah­dis­sa tie­tääk­se­ni ker­ta­luok­kaa pie­nem­pi toi­mi­ja kuin mitä pos­ti. Jos pelk­kä mat­ka­huol­to pys­tyy tuk­ki­maan tämän maan siwat ja valin­ta­ta­lot kuten näyt­tää tapah­tu­neen, pos­tin pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen kat­ta­vas­ti ja tehok­kaas­ti vaik­ka ruo­ka­kaup­po­jen yhtey­des­sä vaa­ti­si oikeas­ti tosi suu­ria muu­tok­sia vähän sii­nä ja tässä.

  Lisäk­si haluai­sin täs­sä yhtey­des­sä rutis­ta Suo­men pos­tin hin­nois­ta. En voi ymmär­tää, mik­si kah­den kilon pake­tin lähet­tä­mi­nen vaik­ka nyt Tam­pe­reel­ta Hel­sin­kiin mak­saa 7,40 euroa, kun saman­lai­sen pake­tin lähet­tä­mi­nen Frank­fur­tis­ta Hel­sin­kiin mak­saa 8,60 euroa. Jos ihmi­set laa­jem­min tämän tie­täi­si­vät, ja osai­si­vat sak­san kie­les­tä edes alkeet, oli­si suo­ma­lai­nen verk­ko­kaup­pa todel­la vaikeuksissa.

  Se, että pake­tin hin­ta on koti­maas­sa sama riip­pu­mat­ta sen rei­tis­tä, on aivan absur­dia. Täs­sä ilmei­ses­ti jäl­leen mak­sa­te­taan kau­pun­ki­lai­sil­la maa­lais­ten elä­män­ta­van kus­tan­nuk­sia. Uudet paket­ti­au­to­maa­tit paran­ta­vat tätä tilan­net­ta hie­man, mut­ta eivät tar­peek­si, ja moni pie­nen tava­ran kaup­pa jää syn­ty­mät­tä pos­tin kus­tan­nus­ten takia. Olen täs­tä kes­kus­tel­lut esi­mer­kik­si erään diva­rin­pi­tä­jän kans­sa. Kiin­nos­tus­ta oli­si vaik­ka kuin­ka pal­jon, mut­ta kun pos­tin kul­je­tus­hin­ta kes­ki­ko­koi­sel­le kir­jal­le saat­taa olla yhtä suu­ri kuin kir­jan itsen­sä hinta.

 22. Palau­tusai­ka kai­kil­le pake­teil­le yhte­näi­nen. Ilmoi­tus pos­tin lapul­la saa­pu­mi­ses­ta, ei rii­tä sähköposti.
  R‑kioski voi olla 50 km päässä.
  Pai­kal­lis­pos­ti olta­va lähel­lä, vaik­ka kaupassa.
  Mitä vähem­pi joh­ta­jia sitä parem­pi byro­krat­rian kit­ke­mi­sek­si. Sitä sujuvampaa.

 23. Voi Osmo. Minä tilaan Demo­kraat­ti-sano­ma­leh­teä, jon­ka pos­ti kan­taa maa­kun­ta­kau­pun­gis­sa sijait­se­vaan resi­dens­sii­ni päi­vit­täin. Toi­von, että saan sen pos­tin muka­na jat­kos­sa­kin sama­na päi­vä­nä kuin se jae­taan teil­le Hel­sin­gin her­roil­le. Minul­le leh­ti tosin tulee ilta­päi­väl­lä, kun Hel­sin­gis­sä se jae­taan aamul­la. Hyväk­syn tämän, mut­ta sitä en, että sai­sin maa­nan­tain leh­den pos­tin jake­lu­muu­tos­ten takia vas­ta tiistaina.

  Itse olen val­mis mak­sa­maan pos­ti­mak­suis­ta hie­man enem­män, jos tie­dän, että samal­la maa­seu­dun perä­met­säl­lä elä­vä iso­äi­ti­ni­kin saa pos­tin­sa ajois­sa. En hyväk­sy ajat­te­lua, että syr­jä­kul­mien ihmis­ten asuin­paik­ka oli­si jokin “elä­män­ta­pa­va­lin­ta”, jon­ka perus­teel­la hei­dät voi­tai­siin jät­tää hei­kom­pien pal­ve­lu­jen varaan. Pos­ti on perus­pal­ve­lu. Pide­tään sii­tä kiin­ni. Sinä­kin, Osmo, voit vaa­tia mah­dol­li­sim­man monet las­kut pape­ri­se­na. Siten pidäm­me Pos­tin elävänä.

  Yli­pää­tään tah­don kiit­tää Itellaa/Postia hyväs­tä pal­ve­lus­ta. Kir­jeet tule­vat peril­le, vaik­ka osoit­tees­sa oli­si epä­sel­vyyt­tä. En ymmär­rä, kuka hyö­tyy, jos tuhoam­me taas yhden suo­ma­lai­sen perus­pal­ve­lun eli Postin.

 24. Aina­kin mei­dän R‑kioskiin pos­tit toi­mit­taa Itella 😀
  En jak­sa­nut lukea kuin ensim­mäi­set kom­men­tit tähän aihee­seen, mut­ta nii­den perus­teel­la ei tai­da juu­ri kukaan kom­men­toi­jis­ta tie­tää mitä työ on oikeas­ti, ja eten­kin sitä että miten pal­jon sitä työ­tä on täl­lä­het­kel­lä­kin. Miten kuvi­tel­laan pot­ku­ja, jos nyt­kään ei saa­da jaet­tua työ­ai­kaan pos­te­ja kaikille?

 25. Joi­tain vuo­sia sit­ten Hel­sin­gin pää­pos­tin Pos­te Res­tan­ten puo­li pal­ve­li 24 h vuo­ro­kau­des­sa; sit­ten aukio­loa lyhen­net­tiin ja pos­ti meni kiin­ni klo 24, klo 21 ja nykyi­sin 20 (sii­nä välis­sä var­si­nai­nen pos­ti­kont­to­ri sul­jet­tiin ja Pos­te Res­tan­ten puo­les­ta tuli var­si­nai­nen Hel­sin­ki 10, ja sit­ten sekin vie­lä pie­nen­net­tiin puo­leen…) Kuvas­taa ylei­sem­min­kin Pos­tin toi­min­nan kuihtumista.
  Nyt kui­ten­kin eräs Jät­kä­saa­res­sa ole­va yri­tys tar­jo­aa pos­ti­pal­ve­lui­ta jäl­leen 24 h vuo­ro­kau­des­sa ‘kios­kis­saan’. Voi­si­ko olla, että ilman mono­po­lia voi­daan saa­da hyvät tai parem­mat postipalvelut?

 26. ->Mitä pos­tin jaka­mi­nen mak­saa maa­seu­dul­la ver­rat­tu­na kau­pun­kiin ja onko mah­dol­li­nen ero huo­mioi­tu Itel­lan hin­noit­te­lus­sa? Tuli vaan nimi­merk­ki Oikeis­to­de­ma­rin leh­ti­ti­lauk­sis­ta mie­leen, että onko tämä­kin nii­tä asioi­ta, jois­sa kau­pun­ki­lai­set sub­ven­toi­vat maalaisia…

 27. Suo­men pos­ti jäi “junas­ta” jo kau­an sit­ten. Oli “hui­keat” mah­dol­li­suu­det tava­roi­den kul­je­tuk­seen. Tätä ei käy­tet­ty ja nyt Euroo­pas­sa mark­ki­nat on jaettu.

  Täs­sä oli saman­lai­nen “nokiail­miö”, jämäh­det­tiin van­hoi­hin tuot­tei­siin (pal­ve­lui­hin).

 28. Sylt­ty: Pos­ti­kont­to­rei­ta ei tar­vi­ta kuin työ­pai­kan säi­lyt­tä­mi­sek­si. Mitä jär­keä on yllä­pi­tää pos­ti­kont­to­ria jos­sa hen­ki­lö­kun­ta istuu suu­rim­man osan ajas­ta tum­put suo­ri­na? Lähi­kaup­pa tai R‑kioski hoi­taa hom­man pal­jon tehokkaammin. 

  Tääl­lä Roi­hu­vuo­res­sa asia­mies­pos­ti päin­vas­toin lak­kau­tet­tiin muu­ta­mia vuo­sia sit­ten: kaup­pa, jos­sa se oli toi­mi­nut, puret­tiin osta­ril­ta. Tilal­le tuli pian uusi kaup­pa, mut­ta pos­ti ei enää palan­nut sii­hen. Olin täy­sin rai­vois­sa­ni, kun­nes ilme­ni häm­men­tä­väs­ti, että pake­tit alet­tiin­kin kan­taa rutii­nin­omai­ses­ti ovel­le kir­je­pos­tin muka­na. Täs­tä ei ollut erik­seen tie­do­tet­tu yhtään mitään aina­kaan minul­le. Ja olen vie­lä­pä mel­kein aina koto­na, kos­ka teen etätyötä.

  Vain mah­dol­li­set kir­ja­tut pake­tit jou­tuu nyky­ään hake­maan Hert­to­nie­men pos­tis­ta (ja tul­lat­ta­vat len­to­ken­täl­tä). Ja Hert­si­kas­sa on päi­vä­sai­kaan hel­pos­ti 20–30 jono­tus­nu­me­ron jono, nei­dit ja her­rat eivät siel­lä­kään todel­la­kaan sei­sos­ke­le tyh­jän panttina.

  Olen ollut tie­ten­kin ylit­se­vuo­ta­van tyy­ty­väi­nen, mut­ta ihme­tel­lyt samal­la, voi­ko tämä hyvä kes­tää kovin pit­kään, kun uuti­sia pos­tin kar­sin­ta­pai­neis­ta ja muu­al­la maas­sa tapah­tu­vis­ta pal­ve­lu­huo­non­nuk­sis­ta tulee vähän väliä.

 29. Pos­ti aina­kin kovas­ti yrittää:

  03.05.2013

  Ylei­sim­mät pos­ti­mak­sut muut­tu­vat 3. kesä­kuu­ta 2013, ja 1. luo­kan pos­ti­mer­kin hin­ta nousee 85 sent­tiin (ennen 80 sent­tiä) ja 2. luo­kan pos­ti­mer­kin hin­ta 75 sent­tiin (ennen 70 senttiä). 

  ja

  28.11.2013

  Ylei­sim­mät pos­ti­mak­sut muut­tu­vat 1. tam­mi­kuu­ta 2014. Koti­maan 1. luo­kan pos­ti­mer­kin hin­ta nousee 1 euroon (ennen 85 sent­tiä) ja 2. luo­kan pos­ti­mer­kin hin­ta 90 sent­tiin (ennen 75 senttiä).

  Sanoi­sin, että aika­moi­set koro­tuk­set alle vuo­des­sa noin niin­ku prosentuaalisesti.

 30. Jor­ma Nord­lin: Suo­men pos­ti jäi “junas­ta” jo kau­an sit­ten. Oli “hui­keat” mah­dol­li­suu­det tava­roi­den kuljetukseen.

  Mah­dol­li­suu­det kil­pail­la peri­fe­rias­ta käsin TNT:n (Hol­lan­nin Pos­ti) ja DHL:n (Sak­san Pos­ti) kans­sa ovat aika­lail­la nol­la. Ei Suo­mes­ta käsin pääs­tä pai­kal­li­sil­le mark­ki­noil­le, vain glo­baa­leil­le, ja kap­pa­le­ta­va­ra­lo­gis­tii­kas­sa eril­lis­tä glo­baa­lia mark­ki­naa ei ole olemassakaan.

 31. Oikeis­to­de­ma­ri:
  Voi Osmo. Minä tilaan Demo­kraat­ti-sano­ma­leh­teä, jon­ka pos­ti kan­taa maa­kun­ta­kau­pun­gis­sa sijait­se­vaan resi­dens­sii­ni päi­vit­täin. Toi­von, että saan sen pos­tin muka­na jat­kos­sa­kin sama­na päi­vä­nä kuin se jae­taan teil­le Hel­sin­gin her­roil­le. Minul­le leh­ti tosin tulee ilta­päi­väl­lä, kun Hel­sin­gis­sä se jae­taan aamul­la. Hyväk­syn tämän, mut­ta sitä en, että sai­sin maa­nan­tain leh­den pos­tin jake­lu­muu­tos­ten takia vas­ta tiistaina.

  Itse olen val­mis mak­sa­maan pos­ti­mak­suis­ta hie­man enem­män, jos tie­dän, että samal­la maa­seu­dun perä­met­säl­lä elä­vä iso­äi­ti­ni­kin saa pos­tin­sa ajois­sa. En hyväk­sy ajat­te­lua, että syr­jä­kul­mien ihmis­ten asuin­paik­ka oli­si jokin “elä­män­ta­pa­va­lin­ta”, jon­ka perus­teel­la hei­dät voi­tai­siin jät­tää hei­kom­pien pal­ve­lu­jen varaan. Pos­ti on perus­pal­ve­lu. Pide­tään sii­tä kiin­ni. Sinä­kin, Osmo, voit vaa­tia mah­dol­li­sim­man monet las­kut pape­ri­se­na. Siten pidäm­me Pos­tin elävänä.

  Yli­pää­tään tah­don kiit­tää Itellaa/Postia hyväs­tä pal­ve­lus­ta. Kir­jeet tule­vat peril­le, vaik­ka osoit­tees­sa oli­si epä­sel­vyyt­tä. En ymmär­rä, kuka hyö­tyy, jos tuhoam­me taas yhden suo­ma­lai­sen perus­pal­ve­lun eli Postin.

  Samaa miel­tä olen minä. Yhteis­kun­nas­sa pitäi­si mää­ri­tel­lä sel­keäs­ti perus­pal­ve­lut jot­ka taa­taan kai­kil­le. Ne pys­tyt­tiin pos­tin suh­teen takaa­maan joten­kin jo men­neil­lä vuo­si­sa­doil­le, niin mik­sei nyt. Nyt kui­ten­kin tämä paket­ti­lii­ken­ne on verk­ko­kau­pan kaut­ta kas­va­mas­sa nopeas­ti. Ei pos­ti­sa todel­la­kaan olla tum­put suo­ra­na ja ymmär­rän hyvin Pos­ti­lii­ton vaa­tei­ta vuok­ta­työ­voi­man vastustamisesta.

 32. j‑lu:
  ->Mitä pos­tin jaka­mi­nen mak­saa maa­seu­dul­la ver­rat­tu­na kau­pun­kiin ja onko mah­dol­li­nen ero huo­mioi­tu Itel­lan hin­noit­te­lus­sa? Tuli vaan nimi­merk­ki Oikeis­to­de­ma­rin leh­ti­ti­lauk­sis­ta mie­leen, että onko tämä­kin nii­tä asioi­ta, jois­sa kau­pun­ki­lai­set sub­ven­toi­vat maalaisia…

  Maa­seu­dul­la ei ole eril­lis­tä pos­tin ja leh­tien jake­lua, vaan pos­ti tuo leh­det kir­je­pos­tin muka­na. Ehkä tuo­hon oli­si syy­tä men­nä kau­pun­geis­sa­kin, jos kir­je­pos­tis­ta ei ole yksin jaka­jien työl­lis­tä­mi­sek­si. Kos­ka kau­pun­ki­lai­set ovat tot­tu­neet saa­maan leh­ten­sä aamu­kah­vil­le, niin eikö kir­jeet­kin voi­si tul­la aamus­ta ja antaa jaka­jien nuk­kua iltapäivän.

 33. Mak­soin verk­ko­pan­kis­sa, ja huo­ma­sin mer­kin, että on saa­pu­nut verkkolasku. 

  Se oli puhe­lin­las­ku, jon­ka olin tilan­nut E‑laskuna ja unoh­ta­nut. Puhe­lin­las­kua muis­tu­tuk­si­neen oli mon­ta sivua. Muis­tuk­set mak­soi­vat enem­män kuin puhelinlasku.

  Ennen pos­ti toi ilmai­sen muis­tu­tus­las­kun. Sit­ten aloi­tet­tiin veloit­ta­maan Pos­tin tuo­mas­ta muistutuslaskusta.

  Nyt veloi­te­taan jo E‑laskujen E‑muistutuksistakin.

  Pos­tit ja leh­det jake­lee Itel­lan vies­tin­vä­li­tys. Sen lii­ke­vaih­to on 300 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa. Ei mikään iso sum­ma, kun ajat­te­lee, miten kes­kei­nen yhteis­kun­nal­li­nen funk­tio on kyseessä.

  Mie­les­tä­ni Pos­ti kan­nat­tai­si vaik­ka sosia­li­soi­da ennen kuin kato­aa val­lan. Kir­jei­den, leh­tien, pos­ti­kort­tien ja las­ku­jen on syy­tä kulkea.

 34. Han­kin 10 kg pai­noi­sen laserprint­te­rin (musta/valko) verk­ko­kau­pas­ta Itel­lan toi­mit­ta­ma­na kotio­vel­le­ni hin­taan 138 €. City­mar­ket tar­jo­si kaup­pa­pai­kas­taan ostet­tu­na ja itse kotiin kan­ta­mal­la samaa lai­tet­ta hin­taan 120 €.

  Hin­tae­roa oli 18 € mut­ta kotiin­kan­ne­tu­na kotio­vel­le Itel­lan toi­mes­ta, ei ole paha tuo ero­tus­hin­ta 18€ ollen­kaan, kun itsel­län­sä ei ole kul­je­te­tus­vä­li­net­tä pai­na­vil­le tava­roil­le käy­tet­tä­vis­sään (= van­hus, pa-työ­tön, auto­ton, heik­ko voi­mil­taan, … jne..) .

 35. Ne verk­ko­kau­pan pake­tit voi ohja­ta lähim­pään Smart­post paket­ti­au­to­maat­tiin pos­tin sivuilta.

  Ei jono­ja.

 36. Ensim­mäi­nen mis­tä voi­si luo­pua on sano­ma­leh­den aamujakelusta.

  Van­huk­sia lukuu­not­ta­mat­ta juu­ri kukaan ei enää tilaa eili­sen päi­vän uuti­sia. Sano­ma­leh­tien pape­ri­muo­dot kuo­le­vat pois turhina.

  Aika­kausi­leh­tiä­kään ei ole jär­keä tila­ta pape­ri­si­na, kun vih­doin­kin nii­tä ei tar­vit­se säi­löä ulla­kol­le tai kan­taa suo­raan pape­rin­kier­rä­tyk­seen yhden luku­ker­ran jälkeen.

  Yksin­ker­tai­ses­ti, jos jotain pai­ne­taan pape­ril­le vain yhtä luku­ker­taa var­ten, niin se on turhaa.

  Van­huk­set oppi­vat table­tin käy­tön het­kes­sä ja sii­hen saa lähes kaik­ki leh­det. Lait­teet eivät mak­sa tänä päi­vä­nä juu­ri mitään. Moni van­hus lukee leh­den suu­ren­nus­la­sil­la, ja sel­lai­nen löy­tyy mones­ta table­tis­ta ihan suoraan.

  Lisäk­si ei tar­vit­si­si kuun­nel­la aamu­ja­ka­jan lön­tys­te­lyä. Joku hur­ja kun täs­sä­kin talo­yh­tiös­sä vie­lä tilaa päi­vän jau­he­li­ha­mai­nok­set aamu­leh­den muodossa.

 37. newy­or­kis­ta: Pos­ti aina­kin kovas­ti yrittää:03.05.2013Yleisimmät pos­ti­mak­sut muut­tu­vat 3. kesä­kuu­ta 2013, ja 1. luo­kan pos­ti­mer­kin hin­ta nousee 85 sent­tiin (ennen 80 sent­tiä) ja 2. luo­kan pos­ti­mer­kin hin­ta 75 sent­tiin (ennen 70 sent­tiä). ja28.11.2013Yleisimmät pos­ti­mak­sut muut­tu­vat 1. tam­mi­kuu­ta 2014. Koti­maan 1. luo­kan pos­ti­mer­kin hin­ta nousee 1 euroon (ennen 85 sent­tiä) ja 2. luo­kan pos­ti­mer­kin hin­ta 90 sent­tiin (ennen 75 senttiä).Sanoisin, että aika­moi­set koro­tuk­set alle vuo­des­sa noin niin­ku prosentuaalisesti.

  Volyy­mien las­kies­sa kus­tan­nuk­set yhtä lähe­tys­tä koh­den nousevat.

 38. Evert The Never­Rest: Pos­tit ja leh­det jake­lee Itel­lan vies­tin­vä­li­tys. Sen lii­ke­vaih­to on 300 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa. Ei mikään iso sum­ma, kun ajat­te­lee, miten kes­kei­nen yhteis­kun­nal­li­nen funk­tio on kyseessä.

  300 Meur kvar­taa­lis­sa, ~1200 Meur vuo­des­sa. Kui­ten­kin alle pari­kymp­piä kuu­kau­des­sa suo­ma­lais­ta koh­den. Pal­ve­lu­ta­soon ver­rat­tu­na ei kui­ten­kaan juu­ri mitään edes kau­pun­ki­lai­sel­le, vaik­ka suu­ri osa sum­mas­ta lie­nee alue­po­li­tiik­kaa “koko maa on pidet­tä­vä asut­tu­na” ‑ajal­ta.

 39. Olen tyy­ty­väi­nen pos­tin( Itel­lan) saa­miin palveluihin:
  Joka päivä(arki) tulee pos­ti pos­ti­laa­tik­koon ja asun sen­tään pk- seudulla.

  En tie­dä kuka yo. pal­ve­lun mak­saa, mut­ta olen tyy­ty­väi­nen palveluun.

  ————————————————–
  Onko tule­vai­suus sem­moi­nen, että pos­ti tulee har­vaa­na­su­tuil­le alueil­le esim. 3kertaa viikossa?

  Miten käy joka­päi­väi­sen sanomalehteni?
  Saan­ko sen tiet­tyi­nä päi­vi­nä myö­häs­sä esim. 1 vrk?
  ————————————————-
  Onko niin, että Lain vaa­ti­maa yleis­vel­voi­tet­ta ei tul­la nou­dat­ta­maan tule­vai­suu­des­sa, vaan yksi­tyi­set yri­tyk­set voi­vat ottaa “ker­man” pääl­tä ja jakaa pos­tin vain isois­sa kau­pun­geis­sa, josa lie­nee voi­tol­lis­ta ja jät­tää pos­tin jake­lun syr­jä­seu­duil­le jon­kun muun velvoitteeksi?

 40. Eikö noi­ta pos­tin pal­ve­lui­ta voi­si joten­kin hoi­taa val­ta­kun­nal­li­ses­ti siten, että kai­kil­le jär­jes­tet­täi­siin se pal­ve­lu­ta­so, joka samal­la sum­mal­la, esim. ‘alle pari­kymp­piä kuu­kau­des­sa’ suo­ma­lais­ta koh­den, voi­daan taa­ta. Jos täl­lä rahal­la pos­ti Kai­nuun kor­peen ei ete­ni­si kuin Kajaa­nin lai­dan asia­mies­pos­tiin asti, tai jos sil­lä toi­saal­ta voi­daan taa­ta sano­ma­leh­den aamu­ja­ke­lu ja päi­vit­täi­nen ilta­päi­vä­pos­ti Tam­pe­reen kes­kus­tas­sa, oli­si se kui­ten­kin tasa-arvoa kus­tan­nus­mie­les­sä: kai­kil­le sen tason pal­ve­lut, jot­ka samal­la rahal­la (per hen­ki­lö) saa. 

  Tätä peri­aa­tet­ta oli­si ehkä syy­tä har­ki­ta laa­jem­min­kin, mm. laa­ja­kais­ta- ja säh­köyh­teyk­sien osal­ta. Oli­si aika hil­lit­tö­män kal­lis­ta vetää valo­kaa­pe­lit jokai­seen yksit­täi­seen tupaan kor­pi­met­sien­kin kes­kel­le. Eri asia on sit­ten tie­tys­ti se, jos joku ‘lähes tiet­tö­mien tai­pa­leit­ten taka­na, etääl­lä kai­kis­ta muis­ta asua halua­va’ on val­mis omaa pal­ve­lu­ta­so­aan nos­ta­maan ja sii­tä itse lisää maksamaan.

  Joku tolk­ku ja jär­jen­käyt­tö asiois­ta pää­tet­täes­sä oli­si olta­va, mut­ta eikö sii­hen suun­taan olla jo osin men­ty, kun asia­mies­pos­te­ja on kaup­po­jen ja kios­kien yhtey­teen perustettu?

 41. spot­tu: Pos­til­le pitäi­si antaa vapaam­mat kädet yleis­pal­ve­lu­vel­voit­teen käy­tän­nön toteut­ta­mi­seen. Kir­je­pos­ti­vel­voit­teet pitäi­si voi­da kui­ta­ta kun­nol­li­sel­la säh­kö­pos­ti­pal­ve­lul­la joka kel­pai­si myös viranomaisasiointiin.

  Sit­ten mukaan pitäi­si saa­da myös muis­tu­tus­pal­ve­lu, jos­sa pos­tis­ta soi­tel­laan kol­me ker­taa päi­väs­sä jokai­ses­ta mak­sa­mat­to­mas­ta las­kus­ta, kun­nes se on mak­set­tu. Pape­ri­sen pos­tin ehdot­to­mas­ti paras puo­li on se, ettei tar­vit­se ava­ta tie­to­ko­net­ta, miet­tiä inter­net-yhtey­den tilaa tai muu­ten­kaan lait­taa tik­kua ris­tiin vies­tin saa­mi­sek­si. Eten­kin las­ku­jen, kii­reel­lis­ten vies­tien ja vas­taa­vien osal­ta, jos­sa unoh­dus mak­saa sel­vää rahaa tai jotain muu­ta oleel­lis­ta, on ehdot­to­man tär­keä­tä saa­da fyy­si­nen, viral­li­sen näköi­nen kir­je­kuo­ri pos­tis­sa, jon­ka jäl­keen se tulee joko hoi­det­tua heti tai sit­ten se muis­tut­taa ole­mas­sao­los­taan pöy­dän­kul­mal­la kun­nes näin tapahtuu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.