Helsingin poliittisesti valitut kaupunginjohtajat

Demo­kra­tias­sa pel­kät luot­ta­muse­li­met eivät pys­ty teh­tä­vään­sä hoi­ta­maan val­ta­kun­nal­li­sel­la tasol­la eivät­kä aina­kaan suu­ris­sa kau­pun­geis­sa. Sik­si lähin­nä kan­san­edus­ta­jien paris­ta vali­taan maa­han hal­li­tus, joka joh­taa asioi­den val­mis­te­lua ja esi­mer­kik­si Hel­sin­gin kau­pun­gis­sa on aina­kin sata vuot­ta valit­tu jouk­ko kau­pun­gin­joh­ta­jia käy­tän­nös­sä val­tuu­tet­tu­jen jou­kos­ta. Näi­den poliit­ti­suus on tai on ollut yhtä luon­te­vaa kuin se, että val­tio­ta joh­ta­va hal­li­tus vali­taan kai­kis­sa par­la­men­taa­ri­sis­sa demo­kra­tiois­sa poliit­ti­sin perustein. 

Kau­pun­gin­joh­ta­jien valin­ta poliit­ti­sin perus­tein oli eri­tyi­sen perus­tel­tua niin kau­an, kun kau­pun­gin­joh­ta­jil­la oli myös äänioi­keus kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa. Näi­tä äänioi­keu­tet­tu­ja vir­ka­mie­hiä oli seit­se­män ja val­tuus­ton voi­ma­suh­tei­den mukaan valit­tu­ja oli kah­dek­san. Nuo seit­se­män voit­ti­vat aina, jos oli­vat samaa miel­tä keskenään.

Hel­sin­gin tär­keim­mät poliit­ti­set pää­tök­set teh­dään kau­pun­gin­joh­ta­jis­ton kokouk­ses­sa, jos­sa kau­pun­gin­joh­ta­jat sopi­vat, mitä asioi­ta ryh­dy­tään vie­mään eteen­päin. Jos ei ole edus­tet­tu­na sii­nä kokouk­ses­sa, on vähän syrjässä.

Se, ettei­vät luot­ta­mus­mie­het voi hoi­taa teh­tä­vään­sä kun­nol­la vapaa-aika­naan, on joh­ta­nut sii­hen, että esi­mer­kik­si Oulus­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­la on työ­huo­ne kau­pun­gin­ta­lol­la ja hän saa täy­siai­kai­sen työn palk­kaa. Tämä on taval­laan askel takai­sin sii­hen aikaan, että pal­ka­tuil­la vir­ka­mie­hil­lä oli äänioi­keus kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa. Tämä on vähän ongel­mal­lis­ta, kos­ka kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa on täl­löin kah­den­lai­sia jäse­niä, har­ras­te­li­joi­ta ja ammattilaisia.

Jos ei ole poliit­ti­ses­ti valit­tu­ja pal­kat­tu­ja toi­mi­joi­ta, vaa­leil­la vali­tut edus­ta­jat eivät pys­ty kau­pun­kia kun­nol­la joh­ta­maan. Tätä­kin pahem­paa on, että nämä ohjaa­vat, vaik­ka eivät pys­ty. Olles­sa­ni kun­ta­ja­ko­sel­vit­tä­jä­nä Päi­jät-Hämees­sä tutus­tuin täl­lai­seen­kin tapauk­seen, eikä se joh­ta­nut onnel­li­seen lopputulokseen.

Aiem­min oli käy­tän­tö­nä vali­ta myös viras­to­pääl­li­köt ja jopa osas­to­pääl­li­köt (eri­tyi­ses­ti lii­kun­ta­toi­mes­sa) poliit­ti­ses­ti. Tätä vih­reät eivät hyväk­sy­neet, mut­ta käy­tän­nön seu­raus täs­tä oli vain, että vih­reik­si epäil­ty­jä ei sit­ten valit­tu, oli­vat nämä kuin­ka päte­viä hyvän­sä. Jus­si Paju­nen on yrit­tä­nyt lak­kaut­taa tämän käy­tän­nön ja on sii­nä osit­tain onnis­tu­nut­kin. Tosin kokoo­mus yrit­tää yhä poli­ti­soi­da viras­to­pääl­li­köi­den valin­taa. Van­ho­jen aiko­jen perin­tö­nä meil­lä on edel­leen virois­sa poliit­ti­ses­ti valit­tu­ja hen­ki­löi­tä, joi­den päte­vyys on kysee­na­lai­nen ja joi­ta valin­nan teh­nyt puo­lue syväs­ti katuu. Sel­lai­nen tulee kau­pun­gil­le hyvin kalliiksi.

Kepu­lan­dias­sa asiat ovat ilmei­ses­ti toi­sin tai ovat aina­kin olleet. Kun Paa­vo Väy­ry­nen valit­tiin Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­toon, hän tuli val­tuus­to­ryh­mien väli­seen jär­jes­täy­ty­mis­neu­vot­te­luun muka­naan lis­ta 32 val­tuus­to­kau­den aika­na täy­tet­tä­väk­si tule­vas­ta viras­ta aja­tel­len, että ne jae­taan samas­sa kun sovi­taan lau­ta­kun­ta­pai­kois­ta. Me muut olim­me sitä miel­tä, ettei tuol­lais­ta ole Hel­sin­gis­sä ennen näh­ty, eikä sitä suvai­ta nytkään.

Tämä Hel­sin­gin käy­tän­tö nos­taa ansioi­tu­nei­ta val­tuu­tet­tu­ja kau­pun­gin­joh­ta­jik­si ei ole miten­kään ongel­ma­ton. Ensim­mäi­nen ongel­ma oli, että hei­dät valit­tiin elä­ke­vir­kaan, jol­loin nämä poliit­ti­set vir­ka­mie­het eivät ole aina vas­tan­neet lain­kaan val­tuus­ton voi­ma­suh­tei­ta. Libe­raa­leil­la oli apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan paik­ka (Väli­kan­gas) vie­lä sen jäl­keen, kun puo­lu­eel­la ei ollut yhtään valtuutettua. 

Vih­reät teki­vät aloit­teen, että kau­pun­gin­joh­ta­jis­to vali­taan mää­rä­ajak­si. Saim­me sen läpi, mut­ta pet­ty­myk­sek­sem­me kau­des­ta tuli seit­se­män vuo­den mittainen.

Vaik­ka nämä poliit­ti­set vir­ka­mie­het pitäi­si vali­ta voi­ma­suh­tei­den mukaan, täs­tä ei ole mitään sel­viä sään­tö­jä, eikä nii­tä sik­si nou­da­te­ta. Vih­reil­lä on yksi pai­noar­vol­taan aika vähäi­nen paik­ka ja sel­väs­ti pie­nem­mäl­lä ryh­mäl­lä, dema­reil­la, kak­si sel­väs­ti pai­na­vam­paa postia.

Sen jäl­keen on kun­ta­la­kia muu­tet­tu sii­hen suun­taan, että kau­pun­gin­joh­ta­jat ovat vähem­män polii­tik­ko­ja ja enem­män vir­ka­mie­hiä. Hei­dän ase­man­sa toi­saal­ta vir­ka­mie­he­nä ja toi­saal­ta polii­tik­ko­na on vähin­tään­kin ongelmallinen.

Kau­pun­gin­joh­ta­jien valit­se­mi­nen val­tuu­tet­tu­jen kes­kuu­des­ta mer­kit­see jat­ku­vas­ti kape­ne­vaa rek­ry­toin­ti­poh­jaa – kape­ne­vaa, kos­ka poli­tii­kan suo­sion las­kies­sa heik­ke­nee myös val­tuu­tet­tu­jen taso.

Samal­la kau­pun­gin hal­lit­se­mi­nen tulee yhä vai­keam­mak­si. Minua on kak­si ker­taa kysyt­ty ehdok­kaak­si, mut­ta olen kiel­täy­ty­nyt, kos­ka en ole pitä­nyt itseä­ni päte­väk­si esil­lä ole­vaan teh­tä­vään. Kak­si ker­taa olen pyr­ki­nyt kiin­teis­tö­toi­men apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jak­si, kos­ka sii­nä olen taas arvioi­nut pär­jää­vä­ni, mut­ta en ole tul­lut valituksi.

Lain­sää­dän­tö ja ennen kaik­kea sen tul­kin­ta on muut­tu­nut niin, että Hel­sin­gin käy­tän­tö poliit­ti­sin perus­tein valit­ta­vis­ta kau­pun­gin­joh­ta­jis­ta on juri­di­ses­ti vähin­tään kysee­na­lai­nen. Kun­nal­lis­la­ki tar­jo­aa tilal­le poliit­ti­ses­ti valit­ta­via por­mes­ta­rei­ta ja apu­lais­por­mes­ta­rei­ta, jot­ka vali­taan vaa­li­kau­den ajak­si joko val­tuus­tos­sa tai suo­ral­la kan­san­vaa­lil­la. Teh­tä­vät ja vas­tuut voi­vat olla täy­sin samat kuin apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jil­la on nyt, mut­ta vir­ka on sil­loin rehel­li­ses­ti poliittinen. 

Vih­reät ovat pit­kään vaa­ti­neet siir­ty­mis­tä por­mes­ta­ri­mal­liin myös Hel­sin­gis­sä. Ilmei­ses­ti tämä on toteu­tu­mas­sa, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti ei suo­ran kan­san­vaa­lin muo­dos­sa. Sitä odo­tel­taes­sa vih­reil­lä ei ole tar­koi­tus kiel­täy­tyä omas­ta osuu­des­taan kau­pun­gin­joh­ta­jis­tos­sa mui­den ryh­mien hyväk­si. Se oli­si suo­ras­taan äänes­tä­jien pettämistä.

= = = =

Kir­joi­tin tämän, kos­ka moni oli Ailus­ta kos­ke­vaan kir­joi­tuk­seen lähet­tä­nyt kom­men­tin, että ovat­han vih­reät­kin tavoi­tel­leet apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan teh­tä­viä Hel­sin­gis­sä. Jul­kai­sin niis­tä muu­ta­man, mut­ta kun ne alkoi­vat tois­taa itse­ään ja näyt­ti­vät suo­ras­taan monis­te­tuil­ta, lope­tin nii­den jul­kai­se­mi­sen ja pää­tin vas­ta­ta ker­ral­la ja siir­tää kes­kus­te­lun tähän ketjuun.

22 vastausta artikkeliin “Helsingin poliittisesti valitut kaupunginjohtajat”

 1. Ase­tel­ma on moni­mut­kai­nen ja ongel­mal­li­nen. Mut­ta ei kau­pun­gin­joh­ta­jien vir­ko­jen täyt­töä voi irrot­taa kau­pun­gin hal­lin­non koko­nai­suu­des­ta. Kun­tien teo­reet­ti­nen hal­lin­to ja tosia­sial­li­nen hal­lin­to ovat pahas­ti ris­ti­rii­das­sa keskenään. 

  Teo­rias­sa val­tuus­to val­voo hal­li­tus­ta, hal­li­tus kau­pun­gin­joh­ta­jia jne. Mut­ta todel­li­suu­des­sa hal­lin­to jakau­tuu ver­ti­kaa­li­siin blok­kei­hin. Kokoo­mus­lai­set val­tuu­te­tut, hal­li­tuk­sen jäse­net ja vir­ka­mie­het ovat yksi yhdes­sä kokoon­tu­va blok­ki, muil­la suu­ril­la puo­lueil­la on vas­taa­va raken­ne. Nuo blo­kit sopi­vat asiat. 

  Mitä pitem­mäl­le poliit­ti­suus ulot­tuu vir­ka­mies­kun­nas­sa, sitä vaa­ral­li­sem­paa se on. Äkkiä ovat vir­ka­mie­het val­mis­te­le­mas­sa asioi­ta, joil­la onkin kyt­ken­tö­jä puo­luei­den rahoi­tuk­seen. Se vir­ka­vas­tuu unoh­tuu, kun vir­ka on poliit­ti­nen ja palk­kio puo­lu­eel­ta. Ja kovin noil­la poliit­ti­sil­la vir­ka­ni­mi­tyk­sil­lä on tai­pu­mus­ta valua alas­päin orga­ni­saa­tios­sa, vaik­ka se ehkä tapah­tuu­kin peitellymmin. 

  Jos rin­nas­taa kau­pun­gin­joh­ta­jat tasa­val­lan hal­li­tuk­seen, on usei­ta ero­ja. Tasa­val­lan hal­li­tuk­sen minis­te­ri voi len­tää viras­taan mil­loin vain kes­ken vaa­li­kau­den, mut­ta kau­pun­gin­joh­ta­jil­la on vir­ka­mies­a­se­ma. Vaik­ka se oli­si­kin mää­rä­ai­kai­nen, vir­ka­mie­hen pit­käl­le mene­vä erot­ta­mat­to­muus muut­taa asiat. Poliit­ti­ses­ti vali­tun kau­pun­gin­joh­ta­jan ase­ma tuli­si olla mil­loin vain lope­tet­ta­vis­sa ilman eril­li­siä irti­sa­no­mis­kor­vauk­sia ja viras­ta erottamiskiemuroita.

  Jos kau­pun­gin­joh­ta­jil­la on avoin poliit­ti­nen taus­ta ja vir­ka­mie­hen ase­ma (vaik­ka mää­rä­ai­kai­nen­kin), ainoa kel­vol­li­nen tapa vali­ta kau­pun­gin­joh­ta­jat on suo­ra vaa­li esi­mer­kik­si vaa­lien yhtey­des­sä. Suo­ran vaa­lin parem­muu­des­ta olen samaa miel­tä. Sil­loin vir­ka­mies ei ole saa­nut ase­maan­sa puo­lu­eel­ta vaan äänes­tä­jil­tä ja omaa itse­näi­sem­män ase­man puo­lu­ee­seen­sa­kin nähden.

 2. Mel­koi­nen sop­pa Hel­sin­gis­sä. Suo­mes­sa on myös suu­ri jouk­ko kun­tia, jois­sa val­tuu­te­tut eivät valit­se toi­si­aan kun­nan virkoihin.

  Näyt­tää sil­tä, että Hei­sin­gis­sä val­ta on jo paen­nut aika pal­jon val­tuus­tol­ta kai­ken­lai­sil­le hie­man epä­suo­rem­min kun­ta­lai­sia edus­ta­vil­le tahoil­le. Tus­kin tulee kovin kan­sa­lai­sia edus­ta­vaa ja kuun­te­le­vaa demo­kra­ti­aa sil­lä tak­tii­kal­la, että jae­taan suh­teel­li­ses­ti valit­tu­jen val­tuu­tet­tu­jen val­ta edel­leen hei­dän suh­teel­li­ses­ti valit­se­mil­leen poliit­ti­sil­le virkamiehille.

  Por­mes­ta­ri­jär­jes­tel­mäs­sä­kin on se ongel­ma, että ei nii­tä apu­por­mes­ta­rei­den paik­ko­ja rii­tä kai­kil­le pien­puo­lueil­le suh­teel­lis­ta määrää.

  Ehkä yksin­ker­tais­ta­mi­nen ja ja demo­kra­tian palaut­ta­mi­nen juu­ril­leen oli­si jo paikallaan.

 3. Val­ta on kun­nan vir­ka­mie­hil­lä, mitä Ode todis­te­li. Mihin täs­sä nyt enää val­tuus­to­ja tarv­taan. Hel­sin­gin kau­pun­gin bud­jet­tie­si­tys on Jus­si Pajusen esi­tys, joka on läh­töi­sin Pajusen ja kuu­den apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan pöy­däl­tä. Ainoa mikä muut­tuu jat­kos­sa, on joku pyö­rä­tie tai päi­vä­ko­din aita. Tämä on demo­kra­tian irvi­ku­ja. Isoim­mat her­rat pitää vali­ta nel­jän vuo­den välein. Ehkä sii­tä seu­raa, että val­ta siir­tyy pie­nem­mil­le her­roil­le, mut­ta sekin parempi.

 4. Olli Pusa: Äkkiä ovat vir­ka­mie­het val­mis­te­le­mas­sa asioi­ta, joil­la onkin kyt­ken­tö­jä puo­luei­den rahoitukseen.

  Taval­li­sem­paa on, että poliit­ti­ne vir­ka­mies val­mis­te­lee pää­tök­siä sokeas­ti puo­lu­een ideo­lo­gian, ei yhtei­sen edun mukaan.

  Koko­nai­suu­des­saan hyvä analyysi!

 5. Olli Pusa: Ja kovin noil­la poliit­ti­sil­la vir­ka­ni­mi­tyk­sil­lä on tai­pu­mus­ta valua alas­päin orga­ni­saa­tios­sa, vaik­ka se ehkä tapah­tuu­kin peitellymmin. 

  No, 80-luvul­la näin kävi aina­kin jul­kis­hal­lin­non vah­ti­mes­ta­rei­hin ja sii­voo­jiin saak­ka. Sii­tä ei kui­ten­kaan ollut hait­taa, hyvin työn­sä hoitivat.

 6. Puo­lue­po­li­tii­kal­la toki sot­kee asian kuin asian, mut­ta kun­nis­sa jär­ke­vän pää­tök­sen­teon suu­rin este tai­taa olla kui­ten­kin kun­nan työn­te­ki­jöi­den vah­va edus­tus val­tuus­tois­sa (Ode ehkä tie­täi­si kuin­ka pal­jon). Tee sii­nä nyt sit­ten säästöpäätöksiä..

 7. Juho Laa­tu:
  Mel­koi­nen sop­pa Hel­sin­gis­sä. Suo­mes­sa on myös suu­ri jouk­ko kun­tia, jois­sa val­tuu­te­tut eivät valit­se toi­si­aan kun­nan virkoihin.
  ‘snip’

  Tämä on aivan tot­ta — ja se joh­tuu sii­tä, että ei löy­dy päteviä.

 8. Näyt­tää sil­tä, että tänä päi­vä­nä epä­po­liit­ti­nen kunnan/kaupungonjohtajan valin­ta on toden­nä­köi­sem­pi hyvin pie­nes­sä kun­nas­sa. Täl­löin kun­ta ikään­kuin etsii “pelas­ta­jaa” kun­nal­le, eikä niin väli­tä mikä on hen­ki­lön poliit­ti­nen tausta.

 9. Mei­nin­ki vaih­tu­nee vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa, kun johon­kin avoin­na ole­vaan apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­kaan hakee amma­til­li­sil­ta merii­teil­tään rei­lus­ti päte­väm­pi haki­ja kuin mitä poliit­ti­sen pro­ses­sin kaut­ta sit­ten vali­taan, ja tämä amma­til­li­ses­ti rei­lus­ti päte­väm­pi valit­taa ja se vali­tus menee läpi KHO:ssa.

 10. Rai­mo K: Tämä on aivan tot­ta – ja se joh­tuu sii­tä, että ei löy­dy päteviä.

  Har­ras­te­li­ja­po­lii­ti­koi­den päte­vyyt­tä voi toi­saan epäil­lä. Parem­pi pes­ta­ta kykyn­sä jo osoit­ta­nei­ta ammat­ti­lai­sia, niin ei tule tuol­lais­ta soppaa. 😉

 11. Sitou­tu­ma­ton vir­ka­mies” tai­taa olla edel­leen syno­nyy­mi por­va­ril­le, ehkä nyky­ään myös vihreälle?

 12. Jou­ni Mar­ti­kai­nen:
  Mei­nin­ki vaih­tu­nee vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa, kun johon­kin avoin­na ole­vaan apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­kaan hakee amma­til­li­sil­ta merii­teil­tään rei­lus­ti päte­väm­pi haki­ja kuin mitä poliit­ti­sen pro­ses­sin kaut­ta sit­ten vali­taan, ja tämä amma­til­li­ses­ti rei­lus­ti päte­väm­pi valit­taa ja se vali­tus menee läpi KHO:ssa.

  Help­po jut­tu kier­tää, päte­vyys­vaa­ti­muk­set voi­dan aset­taa niin, että vain tie­tyn puo­lu­een tiet­ty hen­ki­lö täyt­tää kriteerit.

  Näin­hän noi­ta jul­ki­sia han­kin­to­ja­kin junaillaan

 13. Fidel:
  Puo­lue­po­li­tii­kal­la toki sot­kee asian kuin asian, mut­ta kun­nis­sa jär­ke­vän pää­tök­sen­teon suu­rin este tai­taa olla kui­ten­kin kun­nan työn­te­ki­jöi­den vah­va edus­tus val­tuus­tois­sa (Ode ehkä tie­täi­si kuin­ka pal­jon). Tee sii­nä nyt sit­ten säästöpäätöksiä..

  Eipä löy­ty­nyt hel­pos­ti, mut­ta tuo antaa viitteitä.
  Kysy­mys on siis valtuutetuista

  http://www.kaks.fi/sites/default/files/Tutkimusjulkaisu%2057.pdf

  Jul­ki­sen sek­to­rin työ­pai­kois­sa toi­mi­vien luot­ta­mus­hen­ki­löi­den mää­rä kas­vaa kun­ta­koon kasvaessa.

  Yli 20 000 asuk­kaan kun­tien ryh­mäs­sä osuus on perä­ti 45 %”

  Kun­nan­hal­li­tus­ten osal­ta tilan­ne on samanlainen

  Esim Iisal­mes­sa perä­ti 70 % hal­li­tuk­sen jäse­nis­tä on virkamiestaustaisia

  http://www.yle.fi/tvuutiset/uutiset/upics/liitetiedostot/kunnanhallitusten_jasenet_tyonantajatausta_2009.pdf

 14. Vih­rei­den ongel­ma poliit­tis­ten vir­ka­ni­mi­tys­ten suh­teen tai­taaa olla se, ettei­vät he osaa pela­ta peliä johdonmukaisesti. 

  Peliin nimit­täin kuu­luu, ettei toi­sen puo­lu­een poliit­tis­ta valin­taa kysee­na­lais­te­ta, kuten Vih­reät teki­vät Rädyn tapauk­ses­sa. Tämä mes­ta­roin­ti kos­tau­tui sii­nä vai­hees­sa, kun Vil­jas­kan nykyi­sin hoi­ta­ma pes­ti avau­tui. Poliit­ti­sen oikeaop­pi­ses­ti kat­sot­tu­na paik­ka oli­si kuu­lu­nut Vih­reil­le, mut­ta Kokoo­mus­pa mak­soi Vih­reil­le potut pottuina.

  Vih­rei­den on tur­ha tai­vas­tel­la poliit­ti­sia vir­ko­ja hoi­ta­vien päte­vyy­des­tä, kun ei sil­lä Vih­rei­den man­daa­til­la toi­mi­val­la kau­pun­gin­joh­ta­jal­la­kaan hom­man hoi­to ole lähes­kään aina men­nyt putkeen.

 15. Ovat­ko apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jat enem­män poliit­ti­sia joh­ta­jia, vai­ko sek­to­rei­den­sa orga­ni­saa­tioi­den johtajia?

  Jäl­kim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa tus­kin kel­lään heis­tä on ollut riit­tä­vää kokemusta.

 16. En kyl­lä luot­tai­si lii­kaa tähän suo­ma­lai­seen ver­sioon por­mes­ta­ri­mal­lis­ta. Sehän on ollut jo pit­kään voi­mas­sa Tam­pe­reel­la ja poliit­ti­set vir­ka­ni­mi­tyk­set eivät ole lakan­neet. Kun mal­li tuli voi­maan, por­mes­ta­rin palk­kaa nos­tet­tiin huo­mat­ta­vas­ti ver­rat­tu­na kau­pun­gin­joh­ta­jan palk­kaan. Mik­si sen pitää olla isom­pi kuin pää­mi­nis­te­rin ? Vih­reil­lä on ollut ja on edel­leen hyvä­palk­kai­nen apu­lais­por­mes­ta­rin paik­ka. Edel­li­nen oli näyt­te­li­jä ja nykyi­men nuo­ri amk-media­no­mi, joka opis­ke­lee yli­opis­tos­sa on toi­men­sa ohes­sa. Tai­taa olla löy­sää kau­pun­gin­hal­lin­nos­sa jos näin ehtii tehdä.

  Ei tie­tys­ti suo­ral­la vaa­lil­laaan valit­tu por­mes­ta­ri­mal­li lie­ne ongel­ma­ton. Juu­ri­han Toron­tos­sa oli ongel­mia Rob For­din kans­sa kun hän hyök­käi­li jopa val­tuu­tet­tu­jen kimp­puun kau­pun­gin­val­tuus­ton istunnossa.

 17. Count­ry­boy: En kyl­lä luot­tai­si lii­kaa tähän suo­ma­lai­seen ver­sioon por­mes­ta­ri­mal­lis­ta. Sehän on ollut jo pit­kään voi­mas­sa Tam­pe­reel­la ja poliit­ti­set vir­ka­ni­mi­tyk­set eivät ole lakanneet. 

  Niin, kai polii­tik­ko­jen tar­koi­tus onkin lisä­tä heil­le itsel­leen myön­net­tä­vien poliit­tis­ten vir­ko­jen mää­rää por­mes­ta­ri­mal­lin myö­tä. Eikä kan­saa kan­na­ta pääs­tää valit­se­maan suo­ral­la vaa­lil­la, kos­ka se voi­si vali­ta toi­sin kuin polii­ti­kot itse. 😉

 18. Por­mes­ta­ri­mal­li suo­ral­la kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä ok. Tämä poliit­ti­sis­ta nimi­tyk­sis­tä irtaan­tu­mi­nen täy­sin pitäi­si olla kun­ta­lii­tok­sien ja var­sin­kin met­ro­po­lia­lu­een kärkihanke.

 19. Näin ilta­päi­van viih­teek­si Toron­ton pormestarimalli . 

  Aluk­si suu­rel­la ääni­vyö­ryl­lä valit­tu por­mes­ta­ri Rob Ford uhkai­lee leh­dis­töä tyy­liin varo­kaa mitä kir­joi­tat­te ja lopuk­si tote­aa, että “I get enough pus­sy eating at home”.

  http://www.youtube.com/watch?v=H4siKr6qY8w

 20. Kan­na­tan jyrkästi.

  Käy­tän­nös­sä mui­den kuin kun­nin­vir­ka­mis­ten valit­se­mi­nen vaa­ti­viin luot­ta­mus­teh­tä­viin on täl­lä mal­lil­la mah­dot­to­muus. Yhdes­sä­kään oikeas­sa työ­paiks­sa ei pys­ty ole­maan samaan aikaan lähes täy­siai­kai­nen luot­ta­mus­hen­ki­lö, vaik­ka ansion­me­ne­tys korvataan.

  Jos “apu­lais­por­mes­ta­rit” ovat val­tuus­kau­den kokoai­ka­työs­sä, yksi­tyi­nen työ­nan­ta­ja pys­tyy huo­leh­ti­maan jär­jes­te­lyis­tä asial­li­ses­ti. Samal­la aina­kin eni­ten työl­lis­tä­vien lau­ta­kun­tien puh­jen­joh­ta­juu­det pys­ty­tään hoi­ta­maan asiallisesti.

  Toi­nen puo­li kolik­koa on miten ras­kaan p+uoluteyön raa­ta­jat sit­ten pal­ki­taan? Kev ‑val­tuus­kun­taan? Mini­set­rin avus­ta­jak­si? Edus­kun­ta-avus­ta­jak­si? Puo­luei­den on täs­sä kek­sit­tä­vä uusia toimintatapoja.

  Puo­lue­ve­ro, jota peri­tään luot­tam­su­hen­ki­löi­den palk­kiois­ta, on aina­kin naa­mioi­tua kun­nal­lis­ta puoluetukea.

  Por­mes­ta­ri­mal­li lio­pet­tai­si tees­ken­te­lyn. Kan­sa­lai­sil­le se toki näyt­tää kal­lil­ta, kun oikeat kulut näky­vät. Mut­ta se on aina­kin rehellistä.

 21. Kun­ta­koon pie­nen­tä­mi­nen aut­taa täs­sä­kin asias­sa. Orga­ni­saa­tiot madal­tu­vat, teh­tä­vät muut­tu­vat “ihmi­sen kokoi­sik­si” ja sopi­via joh­ta­jia löy­tyy helpommin.

 22. Luke­mis­ker­rois­ta huo­li­mat­ta en ole oikein pääs­syt sisään näi­hin aatoksiin.

  Olen pitä­nyt, ja tut­ki­muk­set ova toden­neet, että ns. city council — city mana­ger mal­lit oli­si paras aina­kin tehok­kuu­den kan­nal­ta ja jot­kin sano­vat sitä myös demokraattisimmaksi.

  Mal­lis­sa val­tuus­to edus­taa polii­ti­koi­ta (maal­li­koi­ta). City mana­ger puo­li edus­taa ammatti-ihmisiä.

  Monen, var­sin­kin pie­nen kun­nan talous on men­nyt kural­le, kun polii­ti­kot ovat astu­neet aisan vää­räl­le puolelle.

  1990-luvul­la lakia muu­tet­tiin siten, että kun­nan­hal­li­tus­ta ei enää joh­ta­nut kun­nan­joh­ta­ja, vaan poliit­ti­ses­ti valit­tu hen­ki­lö. Ope­ra­tii­vi­sia asioi­ta alet­tiin päät­tää ideo­lo­gi­sin perus­tein. Tyy­pil­li­ses­ti pik­ku­kun­nat­kin alkoi­vat raken­taa uima­hal­le­ja ja kaup­pa­kes­kuk­sia ym. kivaa.

  En oikein käsi­tä, miten polii­tik­ko­jen sor­met syhyä­vät teh­tä­viin, jot­ka pitäi­si kuu­lua ammattijohtajille. 

  Toi­nen kysy­mys on, että Suo­mes­sa ei ole paik­kaa, jos­sa voi­si päte­vöi­tyä city-mana­ge­rik­si. On vain muu­tet­tu sosio­no­min kou­lu­tus korkeakoulututkinnoksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.