Millaiset valtuudet poliisille pitäisi antaa tietolähteiden käyttöön?

Vas­tauk­se­ni HS-raa­din kysymykseen

Tie­to­läh­tei­den rikok­sia voi­daan kat­soa läpi sor­mien, jos se aut­taa vaka­vien rikos­ten selvittämisessä

Tär­kein­tä on saa­da kiin­ni vaka­via rikok­sia teke­vät. Esi­mer­kik­si huu­mei­ta osta­neen pitää voi­da pal­jas­taa myy­jä ilman pel­koa sii­tä, että jou­tuu itse kiin­ni käyt­tö­ri­kok­ses­ta. Muun­lai­nen käy­tän­tö toi­mi­si myy­jän hyväksi.

Jot­ta täs­sä ei jou­dut­tai­si vää­rin­käy­tös­ten tiel­le, pää­tök­sen sor­mien läpi kat­so­mi­ses­ta pitää aina teh­dä useam­man hen­ki­lön toi­mes­ta ja rekis­te­röi­dä kir­jal­li­ses­ti. En tun­ne polii­sin käy­tän­tö­jä, mut­ta oli­si hyvä, jos syyt­tä­jä voi­si hyväk­syä sor­mien läpi katsomisen.

44 vastausta artikkeliin “Millaiset valtuudet poliisille pitäisi antaa tietolähteiden käyttöön?”

 1. Et mai­nin­nut mitään noi­den rikos­ten yhtey­des­tä toi­siin­sa. Voi­si­ko polii­si siis käy­dä kaup­paa tai pai­nos­taa tyy­liin “unoh­dam­me käyt­tö­ri­kok­se­si, jos autat mei­tä saa­maan myy­jän tuomiolle”?

  Lie­vem­pi mal­li oli­si lukea rikos­ten sel­vit­tä­mi­sen aut­ta­mi­nen vain lie­ven­tä­väk­si asian­haa­rak­si käyt­tö­ri­kok­ses­ta tuo­mit­taes­sa (tai tuo­mit­se­mat­ta jättämisessä).

  Minä oli­sin varo­vai­nen tuo­maan sel­lais­ta mal­lia Suo­meen, jos­sa joku voi osa­taa itsen­sä vapaak­si, tai polii­si voi myy­dä jol­le­kul­le vapau­den (tai lie­vem­män tuomion).

  Tie­to­läh­teen rikok­sia voi joka tapauk­ses­sa kat­soa läpi sor­mien sil­loin, kun tie­to­läh­de on infor­moii­nut polii­sia sii­tä, että tulee osal­lis­tu­maan johon­kin rikol­li­seen toi­min­taan, ja polii­si on anta­nut noi­den rikos­ten tapahtua.

 2. Jos­pa kave­ri onkin vetä­nyt sinua tur­paan ja poliisi/syyttäjä armah­taa hänet ja ker­too, että sinun oikeu­te­si hävi­si kaupankäynnissä ?

  Tai varas vie köy­häl­tä pol­ku­pyö­rän ja saa ajel­la anas­tuk­sel­laan rau­has­sa kun polii­si on myy­nyt oikeutesi ?

  Täs­sä­hän ollaan polii­si­ta teke­mäs­sä pelu­ria, joka myy ja ostaa oikeuk­sia. Se hämär­tää oikeu­den­käyt­töä ja polii­si siir­tyy ope­roi­maan yhä laa­jem­min har­maal­la alueella.

  Tämä lisää vain eriar­voi­suut­ta, sil­lä köy­hään ei koh­dis­tu mui­ta vaka­via rikok­sia kuin hen­keen ja ruu­mii­seen kohdistuvat.Ne koh­dis­tu­vat varak­kai­siin ja suuryhtiöihin .

  Eli poliisi/yhteiskunta myy köy­hän oikeus­tur­van paran­taak­seen varak­kai­den oikeusturvaa.

  Nyt­kin polii­si saa prio­ri­soi­da ja niin­pä köy­hiin tai tavik­siin koh­dis­tu­via rikok­sia ei tut­ki­ta ellei uhri kan­na syyl­lis­tä poliisilaitokselle.
  Sil­loin­kin uhri saa syyt­teen oman­kä­den oikeu­den käytöstä

  Enpä usko, että täl­lai­nen paran­taa luot­ta­mus­ta polii­siin tai yhteiskuntarauhaa.

  Ilmei­ses­ti taas on tar­koi­tus lisä­tä eriarvoisuutta

 3. Yksi uhka täl­lai­ses­sa kau­pan­käyn­nis­sä on kiris­tä­mi­sen mahdollisuus.

  Polii­si­tie­tää tai kuvit­te­lee, että jol­la­kin on pää­sy salas­sa­pi­det­tä­vään tie­toon, jota polii­si tar­vit­see tutkinnassa 

  Ihmi­nen rik­koo tietämättään/tahtomattan monia lake­ja ja polii­si voi suu­ren­nel­la jut­tua ja saat­taa hen­ki­lön ase­maan, jos­sa hän jou­tuu polii­sin armoille.

  Kaup­paa käy­dään sit­ten sii­tä, jos­ko uhri tekee uuden rikok­sen rik­ko­mal­la tie­to­suo­jaa ja polii­si antaa sit­ten molem­mat teot anteeksi.

  Val­tuuk­sien lisää­mi­nen on kak­si­piip­pui­nen jut­tu: Ne hel­pot­tavt poliisn työ­tä mut­ta val­tuuk­sia käy­te­tään myös aina väärin.

  Ja kun toi­min­ta on salais­ta niin sen har­ha­pol­kui­hin on vai­kea puuttua.Poliitikot ovat huo­no­ja val­vo­jia, sil­lä heil­le riit­tää, mil­tä asiat näyt­tä­vät, eivät miten ne todel­li­suu­des­sa ovat.

  Stan­for­din vankilakoe,Milgramin tot­te­le­vai­suus­koe etc tai aivan käy­tän­nön tasol­la vii­me­ai­kai­nen armei­jan sota­har­joi­tuk­sen kuu­lus­te­lu osoit­ta­vat, miten hel­pos­ti val­lan­käyt­tö har­hau­tuu, kun toi­saal­ta lisä­tään suo­ri­tus­pai­net­ta ja toi­saal­ta anne­taan val­taa mui­hin kans­saih­mi­siin nähden

 4. Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta ovat rehel­li­siä ja lakia nou­dat­ta­via ihmi­siä. Suu­rin osa polii­seis­ta ovat rehel­li­siä ja lakia nou­dat­ta­via virkamiehiä. 

  Mik­si ihmees­sä polii­si kai­paa lisää val­tuuk­sia, kun nykyis­ten­kään nou­dat­ta­mi­nen ei kai­kil­ta onnistu? 

  Huu­me­ri­kol­li­suu­teen on jo nyt hiu­keat oikeu­det. Esi­merk­ki­nä kohut­tu tör­kei­den rikos­ten epäil­ty­jen rekis­te­ri, johon voi­daan kui­ten­kin kir­ja­ta hen­ki­lö, joka on myö­tä­vai­kut­ta­nut huu­mei­den käyt­tö­ri­kok­seen. Eli esi­mer­kik­si epäil­ty myö­tä­vai­kut­ta­mi­nen mari­sät­kän polt­toon avaa jo nyt lähes koko pak­ko­kei­no­jen kir­jon ilman mitään muu­ta kont­rol­lia kuin vuo­sit­tai­set salai­set tilastot.

 5. Kimi:

  snip’
  Eli esi­mer­kik­si epäil­ty myö­tä­vai­kut­ta­mi­nen mari­sät­kän polt­toon avaa jo nyt lähes koko pak­ko­kei­no­jen kir­jon ilman mitään muu­ta kont­rol­lia kuin vuo­sit­tai­set salai­set tilastot.

  Tämä nyt on täyt­tä pup­pua, et ilmei­ses­ti ole peril­lä sii­tä, mitä pak­kokei­not ovat. Sil­lä, että joku on jos­sain rekis­te­ris­sä ei ole mitään teke­mis­tä pak­ko­kei­no­jen kanssa.

 6. Polii­si voi käyt­tää rikol­li­sia hyö­dyk­seen, mut­ta sama toi­mii myös toi­sin päin. Ei ole miten­kään ennen­kuu­lu­ma­ton­ta, että polii­sin kans­sa yhteis­työs­sä ole­va lii­ga käyt­tää vir­ka­val­taa apu­naan rai­va­tes­saan kil­pai­li­joi­ta tiel­tään. Sik­si näi­den yhteis­työ­ku­vioi­den tulee olla tark­kaan val­vot­tu­ja ja säänneltyjä.

  1. Kan­na­tam­me siis rikol­lis­jär­jes­tö­jen välis­tä rei­lua kil­pai­lua? Takaa alan kehit­ty­mi­sen ja estää monopolihinnoittelun?

 7. Rekis­te­reil­lä on mer­ki­tys­tä. Minul­le kävi varus­mies­pal­ve­luk­sen aika­na tilan­ne, jos­sa rekis­te­reis­sä oli vir­heel­li­nen tie­to. Sain sat­tu­mal­ta tie­tää, että tie­to oli vir­heel­li­nen, kos­ka kou­lut­ta­jam­me oli saa­nut täl­lai­sen tie­don käsiin­sä ja vih­ja­si sii­hen; kun olin mitä ilmei­sem­min täy­sin tie­tä­mä­tön asias­ta, sitä ryh­dyt­tiin sel­vit­tä­mään ja kävi ilmi että jos­sa­kin koh­taa on sat­tu­nut polii­sil­le käm­mi: Minua oli kuul­tu todis­ta­ja­na pahoin­pi­te­ly­ta­pauk­ses­sa jos­kus vuo­sia aiem­min, ja jos­ta­kin kum­man syys­tä johon­kin pape­rei­hin oli kir­jat­tu että oli­sin ollut pait­si epäil­ty, myös tuo­mit­tu. En ollut, vaan olin sil­min­nä­ki­jä ja osit­tain myös uhri, jos­kin minuun koh­dis­tu­nut pahoin­pi­te­ly oli teko­na niin vähäi­nen ettei sitä ollut edes käsi­tel­ty oikeudessa.

  Minua siis koh­del­tiin tuo­mit­tu­na väkivaltarikollisena. 

  Noniin, siis, kos­ka täl­lai­nen vir­he voi sat­tua sil­loin kun ihan lail­li­sia reit­te­jä han­ki­taan rekis­te­ri­tie­toa ja ihan lail­li­ses­ti siir­re­tään nii­tä viran­omai­sel­ta toi­sel­le, niin mitä luu­let­te, että onko toden­nä­köi­syys oikeas­ti mer­kit­tä­väs­ti pie­nem­pi sil­loin, kun tie­dot on han­kit­tu lait­to­min kei­noin, ja nii­tä ei pääs­tä­kään enää tarkastamaan???

  Just sayin’.

 8. Rai­mo K: Tämä nyt on täyt­tä pup­pua, et ilmei­ses­ti ole peril­lä sii­tä, mitä pak­kokei­not ovat. Sil­lä, että joku on jos­sain rekis­te­ris­sä ei ole mitään teke­mis­tä pak­ko­kei­no­jen kanssa.

  Se lei­maa ihmi­sen , jos haet jotain toin­ta, jos­sa vaa­di­taan Supo tar­kis­tus­ta niin täl­lai­nen mer­kin­tä voi lei­ma­ta sinut epäluotettavaksi.

  Yleen­sä­kin tele­seu­ran­nas­sa suu­rin osa seu­rat­tu­ja ovat sivul­li­sia, yhtä rikol­lis­ta koh­ti seu­ra­taan kym­me­niä ellei sato­ja sivul­li­sia ja hei­dän asioitaan.

  Rikol­li­sel­le pitää kuun­te­lus­ta ilmoit­taa, viat­to­mil­le ei .Rikol­li­ses­ta kerät­ty­jen käyt­töä val­vo­taan , sivul­li­sis­ta kerät­ty­jen ei.

 9. Peri­aa­te­ta­sol­la olen sitä miel­tä että todis­tusai­neis­to on todis­tusai­neis­toa, riip­pu­mat­ta sii­tä miten se on han­kit­tu, mut­ta sen luo­tet­ta­vuus näyt­tö­nä rikok­ses­ta pitää arvioi­da aina erik­seen. Jos ilmian­ta­ja ker­too mitä reit­tiä huu­mei­ta tuo­daan, ja polii­si tämän perus­teel­la saa sala­kul­jet­ta­jat verek­sel­tään kiin­ni, niin en näe pahem­min ongel­maa sii­nä että ilmian­ta­jan omaa syy­tet­tä lievennetään.

  Toi­saal­ta, näen pal­jon­kin ongel­mia sii­nä, että näyt­töä han­ki­taan rikol­li­sil­ta jot­ka ovat hank­ki­neet sitä rikol­li­sin kei­noin, eten­kin tilan­teis­sa jois­sa on mah­dol­li­suus että näyt­tö onkin tekaistua.

 10. Syyt­tä­jä käsit­tääk­se­ni päät­tää, mitä hän tuo oikeu­den pää­tet­tä­väk­si. Usein istun­nois­sa on asian­osai­sia, joil­le ei kui­ten­kaan lue­ta syy­tet­tä. Lisäk­si on todis­ta­jan roo­lis­sa pai­kal­le kut­sut­tu­ja. Kaik­kia ei edes vie­dä asian­osai­si­na jut­tuun mukaan. Oli­si­ko asia tut­ki­van polii­sin ja syyt­tä­jän välinen?

  1. Voi­ko huu­mei­ta ehkä osta­nut­ta vaa­tia todis­ta­jak­si huu­me­kaup­pias­ta vas­taan, kos­ka eihän kenen­kään ole pak­ko todis­taa itse­ään vastaan?

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kan­na­tam­me siis rikol­lis­jär­jes­tö­jen välis­tä rei­lua kil­pai­lua? Takaa alan kehit­ty­mi­sen ja estää monopolihinnoittelun?

  Ei, vaan vas­tus­tam­me jär­jes­tel­mää jos­sa polii­sin yhteis­työ­kump­pa­nit saa­vat teh­tail­la rikok­sia rangaistuksetta.

  1. a_i
   Olet­ko nyt oikeas­ti sitä miel­tä, että jos iso paha setä on myy­nyt pik­ku Pekal­le huu­mei­ta ja Pekan van­hem­mat saa­vat Pekan ymmär­tä­mään, että setä on Paha, Pek­ka ei voi men­nä ker­to­maan polii­sil­le, että se oli toi Iso Paha Setä ilman, että Pek­ka saa asias­ta rangaistuksen?

 12. Tai­taa minis­te­rin ja polii­sin välit olla “muo­dol­li­sel­la” tasolla?Ministeri pör­his­te­lee ja läk­syt­tää yli­joh­ta­jaa näyt­tääk­seen kaa­pin paik­kaa. Yli­joh­ta­jan seu­rus­te­lu-upsee­ri­tai­dois­sa on sel­väs­ti kehit­tä­mi­sen paik­ka? Minis­te­ril­le nyt tai­si olla sopi­va het­ki terä­vöi­tyä aiem­pien uskon­to­ko­hu­jen jäl­keen, ollaan­han jo hal­li­tus­kau­den puo­li­vä­lin jäl­kei­ses­sä ajas­sa! Jää joku merk­ki historiankirjoittajille.
  Rea­lis­mia on, että osaa­vim­mat polii­si­mie­het toi­mi­vat kuten enne­kin — ja tulos­ta tulee! Yli­joh­ta­jan uran lop­pu­työk­si riit­tä­nee sel­vi­tys mitä on teh­ty ja mitä pitäi­si teh­dä? Sen­hän ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se sitoa seu­raa­jaa. Huom kon­di­tio­naa­li! Luo­tan, että “ken­täl­lä” asiat hoi­tu­vat kuten ennen­kin. Kaik­ki voit­ta­vat “hal­lin­nos­sa”. Kir­joi­tus­pöy­dän takaa asiat näyt­tä­vät eri­lai­sel­ta — niin­kuin mai­niois­sa Don­na Leo­nin dekkareissa!

 13. Lii­an van­ha: Tai varas vie köy­häl­tä pol­ku­pyö­rän ja saa ajel­la anas­tuk­sel­laan rau­has­sa kun polii­si on myy­nyt oikeutesi ?

  Ei kai rikok­sia olla anta­mas­sa anteek­si vaan kaup­paa käy­dään ran­gais­tuk­sen suu­ruu­des­ta, joka ei pois­ta uhrin oikeut­ta vahingonkorvaukseen?

  Tus­kin­pa syyt­tä­jä tekee suo­si­tus­ta esi­tut­kin­nan rajoit­ta­mi­ses­ta tai syyt­tä­mät­tä­jät­tä­mis­pää­tös­tä jos uhri on vaa­ti­nut vahingonkorvausta.

 14. Jos rikok­sel­la on asia­no­mis­ta­ja, sii­tä ei voi käy­dä kaup­paa. Tap­po, var­kaus, petos tms. rikos ei voi olla myy­tä­vis­sä. Uhrit­to­mis­sa rikok­sis­sa tämä voi­ta­neen sal­lia, jos polii­sin toi­min­taa aidos­ti valvotaan. 

  Osmon mai­nit­se­ma huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kok­sen anteek­sian­to on tyy­pil­li­nen esi­merk­ki uhrit­to­mas­ta rikok­ses­ta, joka voi­ta­neen kat­soa sor­mien läpi vaka­vam­man rikol­li­suu­den selvittämiseksi.

  Asia­no­mis­ta­ja-ase­man syn­ty­mi­nen ja mää­räy­ty­mi­nen ei ole vält­tä­mät­tä help­po kysy­mys. En kan­na­ta erit­täin han­ka­lien oikeu­del­lis­ten kysy­mys­ten rat­kai­se­mis­ta osa­na polii­sin salais­ta toi­min­taa. Polii­si ei ole tuo­ma­ri. Käy­tän­nös­sä kau­pan­käyn­tiin kel­paa­vat rikok­set ja tilan­teet oli­si mää­ri­tel­tä­vä hyvin tark­kaan lais­sa. Kysees­sä jäl­leen ker­ran asia, joka kuu­luu vaa­leil­la vali­tul­le edus­kun­nal­le eikä virkamiehille.

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kan­na­tam­me siis rikol­lis­jär­jes­tö­jen välis­tä rei­lua kil­pai­lua? Takaa alan kehit­ty­mi­sen ja estää monopolihinnoittelun?

  Toki. Yksi­tyi­set mono­po­lit­han ovat hai­tal­li­sia, ja hajoi­ta ja hal­lit­se ‑peri­aa­tet­ta sovel­si­vat menes­tyk­sel­li­ses­ti jo roo­ma­lai­set. Toi­vot­ta­vas­ti kui­ten­kin polii­si säi­lyy yhte­näi­se­nä, sil­lä tot­ta kai hei­dän asiak­kaan­sa­kin yrit­tä­vät samaa.

  Äkkiä aja­tel­len luu­li­si, että kat­ta­van rekis­te­röin­nin sijas­ta vää­rin­käy­tök­siä estäi­si puo­lin ja toi­sin parem­min se, että vasik­kaa tapai­si aina kak­si polii­sia. Pääl­li­köt eivät sai­si mis­sään tapuk­ses­sa hei­tä yksin tavata.

 16. Lii­an van­ha: Se lei­maa ihmi­sen , jos haet jotain toin­ta, jos­sa vaa­di­taan Supo tar­kis­tus­ta niin täl­lai­nen mer­kin­tä voi lei­ma­ta sinut epäluotettavaksi.
  ‘snip’

  Kuka tahan­sa ei tuo­ta tie­toa saa (ei vält­tä­mät­tä Supo­kaan), sitä ei voi nor­maa­lis­sa työn­haus­sa käyt­tää (tosin polii­sin vuo­dot tie­do­tus­vä­li­neil­le ovat edel­leen selvittämättä).

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Voi­ko huu­mei­ta ehkä osta­nut­ta vaa­tia todis­ta­jak­si huu­me­kaup­pias­ta vas­taan, kos­ka eihän kenen­kään ole pak­ko todis­taa itse­ään vastaan?

  Siis kyse on todis­ta­mi­ses­ta huu­me­kaup­pias­ta vas­taan, ei itse­ään vas­taan — ja sii­tä­hän tv:stä tutus­sa ame­rik­ka­lai­ses­sa sys­tee­mis­sä on kysy­mys: todis­ta dii­le­riä vas­taan niin pää­set itse vapaaksi.

  Ja nyt täs­sä lie­nee kysy­mys sii­tä, kuka päät­tää asias­ta Suomessa?

  1. Siis kyse on todis­ta­mi­ses­ta huu­me­kaup­pias­ta vas­taan, ei itse­ään vastaan.
   Kun huu­mei­den osta­mis­ta pide­tään rikok­se­na sii­nä mis­sä myy­mis­tä­kin, todis­ta­mi­nen että ostin tuol­ta rois­tol­ta on myös todis­ta­mis­ta itse­ään vas­taan. En tie­dä kuka huum­se­dau­pan suo­je­li­ja on kek­si­nyt, että osta­jat ja myy­jät pitää niput­taa yhteen molem­mat rikol­li­sik­si, jot­tya osta­ja ei voi­si pal­jas­taa myy­jää. Kovin mones­sa muus­sa Euroo­pan maas­sa ei täl­lais­ta type­ryyt­tä lain­sää­dän­nös­sä ole.

 18. Suo­sit­te­len muu­ten hyvä­nä viih­tee­nä aihet­ta sivua­vaa ruot­sa­lai­sen Ros­lund-Häll­strön pari­val­ja­kon dek­ka­rit­ril­le­riä “Kol­me sekuntia”. 

  http://www.ksml.fi/uutiset/viihde/kirjat/anders-roslund-borge-hellstrom-kolme-sekuntia/989876

  (Ja kuten aina, ruot­sin osaa­mi­ses­ta on hyö­tyä aina­kin sii­nä että ruot­sa­lai­sia pok­ka­rei­ta saa alku­kie­li­se­nä ostet­tua muu­ta­mal­la has­sul­la eurolla…)

 19. Eero: Minis­te­ril­le nyt tai­si olla sopi­va het­ki terä­vöi­tyä aiem­pien uskon­to­ko­hu­jen jäl­keen, ollaan­han jo hal­li­tus­kau­den puo­li­vä­lin jäl­kei­ses­sä ajas­sa! Jää joku merk­ki historiankirjoittajille.

  Sil­tä näyt­tää. Toi­vot­ta­vas­ti kui­ten­kin Minis­te­ri säi­käh­ti mah­dol­li­suut­ta, että polii­si oli­si sys­tee­mien­sä takia altis mer­kit­tä­vään korruptioon. 

  Jon­ki­nas­teis­ta kor­rup­tio­ta, ennen­kaik­kea ei-rahal­lis­ta kor­rup­tio­ta tapah­tuu joka pai­kas­sa. Vaka­va kor­rup­tio on kui­ten­kin help­po tor­jua orga­ni­saa­tiois­sa, jot­ka eivät vie­lä ole laa­jas­ti korruptoituneet.

  Ensim­mäi­nen asia on ana­ly­soi­da, mis­sä teh­tä­vis­sä on uhka jou­tua kor­rup­toi­duk­si ja mikä oli­si kor­rup­toin­nin seu­rauk­sien vakavuus.

  Seu­raa­vak­si, vaka­vaaan kor­rup­tioon alt­tii­den teh­tä­vien hal­ti­joil­le luo­daan pysy­vä ura­suun­ni­tel­ma, johon kuu­luu teh­tä­vien vaih­to 2…4 vuo­den välein, ja tämä myös anne­taan ulko­puo­lis­ten ymmärtää.

  Ja sit­ten mää­ri­tel­lään tar­kas­ti, min­kä rajan ylit­tä­viin sopi­muk­siin tar­vi­taan esi­mie­hen, ja min­kä rajan ylit­tä­viin esi­mie­hen ja esi­mie­hen esi­mie­hen hyväksyntä.

  Sii­nä se on! Päte­vät ihmi­set voi­vat siir­tyä teh­tä­vis­sään samal­la­kin tasol­la. Yleen­sä se on myös virkistävää.

  Tot­ta­kai, orga­ni­saa­tioi­den ylä­ta­sol­la tar­vi­taan myös pit­kä­ai­kai­sia suh­tei­ta ulko­puo­li­siin vai­kut­ta­jiin. Val­vo­koot nii­tä omis­ta­jat, orga­ni­saa­tioi­den sisäi­nen val­von­ta ja media.

  Demo­kra­tian hie­nous on se, että päät­tä­jät voi­daan vaih­taa sään­nöl­li­sin välein.

 20. Rai­mo K: Tämä nyt on täyt­tä pup­pua, et ilmei­ses­ti ole peril­lä sii­tä, mitä pak­kokei­not ovat. Sil­lä, että joku on jos­sain rekis­te­ris­sä ei ole mitään teke­mis­tä pak­ko­kei­no­jen kanssa.

  Tie­dän­pä oikein hyvin mis­tä kir­joi­tan, ja liit­tyy tiu­kas­ti blo­gis­tin avauk­seen. Epäil­ty­jen rekis­te­rin jäse­nyys on riit­tä­vä perus­te koh­dis­taa yksi­löön ja tämän per­he- ja tut­ta­va­pii­riin salai­sia tut­kin­ta­kei­no­ja (pak­ko­kei­no­ja), jot­ka muu­ten vaa­ti­si­vat yksi­löi­dyn riko­se­päi­lyn. Samai­nen rekis­te­ri ja ano­nyy­mit kau­pan­teot polii­sin sekä rikol­lis­ten välil­lä aset­taa ihmi­sen her­käs­ti tilan­tee­seen, jos­sa todis­tus­taak­ka kään­tyy päänlaelleen.

  Vaik­ka 99,5% polii­seis­ta ovat moit­teet­to­mia 99% ajas­ta, niin jäl­jel­le jää­vä osuus ilman mitään kont­rol­lia on tie hel­vet­tiin, joka on kivet­ty hyvil­lä tarkoituksilla.

 21. Olta­koon muu­ten mitä miel­tä tahan­sa täs­tä median luo­mas­ta kohus­ta, mut­ta mie­les­tä­ni oli hyvä, että ylin polii­si­joh­to näyt­ti minis­te­ril­le kaa­pin pai­kan. Lää­kä­ri­kou­lu­tuk­sen saa­neel­la minis­te­ril­lä, joka hei­nä­kuus­sa kan­san­lä­he­tys­päi­vil­lä pitä­mäs­sään puhees­sa piti raa­mat­tua voi­mas­sa ole­van lain ylä­puo­lel­la ole­va­na mm. homoa­sias­sa, ei voi olla min­kään­lais­ta kom­pe­tens­sia arvos­tel­la kym­me­nien vuo­sien polii­si­ko­ke­muk­sen omaa­vaa polii­sin joh­toa, saa­tik­ka vaa­ti­maan hei­dän eroamistaan.

 22. Pek­ka on hyvä ystä­vän­sä Matin luo­na vie­rai­lul­la, Mat­ti tar­jo­aa Pekal­le vähän omaa kas­vat­ta­maa maria­hua­naa. Läh­ties­sään, Pek­ka kysyy oli­si­ko Matil­la vähän Mari­aa, vaik­ka tie­tää että Mat­ti EI ole myy­jä, mut­ta voi­si mak­saa­kin niin kuin vai­vas­ta, ja saa Pekal­ta muu­ta­ma gram­ma. Huo­li­mat­to­muu­des­sa Pek­ka jää kiin­ni ja polii­si kiris­tää “myy­jän” nimi, eli Matti.

  Kuka mah­taa olla se iso paha setä? Moraa­li­ton o kamp­pai­lee yhtei­kun­taa vas­taan, moraa­li­nen kamp­pai­lee itsen­sä kans­sa. Mihin polii­si mah­tuu (täs­sä tapauksessa)?

 23. Onko mitään kan­sain­vä­lis­tä tut­ki­mus­tie­toa sii­tä, että vähen­tää­kö polii­sin toi­min­ta jär­jes­täy­ty­nyt­tä huu­me­ri­kol­li­suut­ta vas­taan käyt­töä mer­kit­tä­väs­ti? Kuin­ka pal­jon se esim. vai­kut­taa huu­mei­den hintaan?

  Voi­si­ko polii­si käyt­tää ilmian­ta­jia mm. isois­sa talous­ri­kok­sis­sa, Mitäs jos esim. raken­nus­liik­kei­den kar­tel­lis­sa ensim­mäi­nen yri­tys joka toi­mi­si polii­sin kans­sa yhteis­työs­sä sai­si osan mui­den fir­mo­jen mak­sa­mis­ta sakois­ta palk­kio­na. Tämä loi­si epä­var­muu­den ja epäi­lyk­sen ilma­pii­rin talous­ri­kol­lis­ten keskuuteen.

  1. Meil­lä on jopa lakiin kir­joi­tet­tu, että kar­tel­lin osa­puo­li, joka pal­jas­taa kar­tel­lin ole­mas­sao­lon, sel­vi­ää sii­tä itse ilman ran­gai­us­tus­ta. Toi­mii tehokkaasti.

 24. Juu vasik­ka­re­kis­te­ri ja se jos­ta casi­koi­daan saa oikeu­den lukea mitä ja kuka sano­nut. Mur­hat ja katoa­mi­set nousuun.

 25. Kimi: Tie­dän­pä oikein hyvin mis­tä kir­joi­tan, ja liit­tyy tiu­kas­ti blo­gis­tin avauk­seen. Epäil­ty­jen rekis­te­rin jäse­nyys on riit­tä­vä perus­te koh­dis­taa yksi­löön ja tämän per­he- ja tut­ta­va­pii­riin salai­sia tut­kin­ta­kei­no­ja (pak­ko­kei­no­ja), jot­ka muu­ten vaa­ti­si­vat yksi­löi­dyn riko­se­päi­lyn. Samai­nen rekis­te­ri ja ano­nyy­mit kau­pan­teot polii­sin sekä rikol­lis­ten välil­lä aset­taa ihmi­sen her­käs­ti tilan­tee­seen, jos­sa todis­tus­taak­ka kään­tyy päänlaelleen.
  ‘snip’

  Muu­ten hyvää logiik­kaa, mut­ta ne eivät ole pak­ko­kei­no­ja.

 26. Lää­kä­ri­kou­lu­tuk­sen saa­neel­la minis­te­ril­lä, – –, ei voi olla min­kään­lais­ta kom­pe­tens­sia arvos­tel­la kym­me­nien vuo­sien polii­si­ko­ke­muk­sen omaa­vaa polii­sin johtoa

  Onpa har­vi­nai­sen pimeä aja­tus. Minis­te­ri voi olla epä­pä­te­vä, mut­ta ennen kaik­kea hän on minis­te­ri. Kan­san­val­tai­sen edus­kun­nan teh­tä­vään­sä aset­ta­ma, poliit­tis­ta vas­tuu­ta kan­ta­va päät­tä­jä. On aivan saman­te­ke­vää, onko sisä­mi­nis­te­ri kris­tit­ty vai ateis­ti, mut­ta joka tapauk­ses­sa hän on polii­siy­li­joh­ta­jan poliit­ti­nen esi­mies. Polii­si­joh­don val­von­ta on sisä­mi­nis­te­rin tär­kein teh­tä­vä, kos­ka kukaan muu ei polii­sia pää­toi­me­naan val­vo. On sit­ten mei­dän kan­sa­lais­ten huo­non äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­sen vika, jos minis­te­ri on tyh­mä. Sil­ti hänel­lä on täy­det val­tuu­det käs­keä ja — tar­vit­taes­sa — kri­ti­soi­da poliisia.

 27. Ase­tan rajan jon­ne­kin niil­le tie­noil­le, mis­sä vapauk­sis­ta ja ran­gais­tuk­sis­ta käy­dään kaup­paa. Kar­tel­lin pal­jas­ta­mi­nen ja huu­me­myyy­jän pal­jas­ta­mi­nen niin, että polii­si ei ole vie­lä käy­nyt ovel­la kol­kut­te­le­mas­sa, voi olla aina­kin vah­vas­ti rikos­ta lie­ven­tä­vä asian­haa­ra. Kau­pan­käyn­nin mah­dol­li­suut­ta pois­taa myös se, että lakiin on sel­keäs­ti kir­jat­tu, miten kar­tel­lin eri osa­puo­lia ran­gais­taan. Kyse ei ole siis tut­ki­van polii­sin tai syyt­tä­jän myy­mäs­tä vapautuksesta.

  Jos­kus kau­pan­käyn­nil­lä saa­vu­te­taan var­mas­ti hyö­tyä­kin (= pal­jas­te­taan yhteen rikok­seen liit­ty­viä mui­ta rikok­sia, lyhen­ne­tään oikeu­den­käyn­te­jä), mut­ta sii­hen liit­tyy myös niin pal­jon epä­mää­räi­syyt­tä, että voi olla parem­pi väl­tel­lä koko kon­sep­tia. Myös se, että yhteis­työ rikos­ten sel­vit­tä­mi­ses­sä kat­so­taan rikol­li­sel­le eduk­si, toi­mii samaan suun­taan, ja on tur­val­li­sem­pi sii­nä mie­les­sä, että asia har­ki­taan oikeusistuimessa.

  Myös kar­tel­lien tapauk­ses­sa voi­si olla hyvä har­ki­ta vie­lä oikeu­des­sa, vapau­te­taan­ko kar­tel­lin pal­jas­ta­ja koko­naan, vai pitäi­si­kö sil­tä­kin ottaa osa rikok­sel­la saa­dus­ta hyö­dys­tä pois (ja ehkä mak­saa kor­vauk­sia rikok­ses­ta kär­si­neil­le). Pidän tosin nykyis­tä­kin kar­tel­li­lain­sää­dän­töä mel­ko onnis­tu­nee­na sik­si, että se on saat­ta­nut korot­taa fir­mo­jen moraa­lia pysy­väs­ti parem­mal­le tasol­le, kun kaik­ki jou­tu­vat pel­kää­mään yksi­puo­lis­ta kar­tel­lin paljastamista.

  Myös huu­me­kaup­pi­aan rikok­sen vaka­vuut­ta ja tuo­mit­ta­vuut­ta on hyvä har­ki­ta oikeu­des­sa, vaik­ka hän oli­si­kin ilmoit­tau­tu­nut polii­sil­le ja pal­jas­ta­nut lis­tan asiak­kai­ta. (Kään­sin esi­mer­kin toi­sin päin, kos­ka se oli huo­no sik­si, että moni vih­reä pitä­nee huu­mei­den käyt­tö­ri­kok­ses­ta ran­kai­se­mis­ta muu­ten­kin turhana.)

 28. Rai­mo K: Muu­ten hyvää logiik­kaa, mut­ta ne eivät ole pak­ko­kei­no­ja.

  Pak­ko­kei­no­lain 5a luku lis­taa sel­lai­sia pak­ko­kei­no­ja kuin tek­ni­nen kuun­te­lu, tele­kuun­te­lu, mat­ka­vies­ti­men sijain­ti­tie­don hank­ki­mi­nen ja tek­ni­nen seuranta.

 29. elä­ke­vaa­ri:
  Olta­koon muu­ten mitä miel­tä tahan­sa täs­tä median luo­mas­ta kohus­ta, mut­ta mie­les­tä­ni oli hyvä, että ylin polii­si­joh­to näyt­ti minis­te­ril­le kaa­pin pai­kan. Lää­kä­ri­kou­lu­tuk­sen saa­neel­la minis­te­ril­lä, joka hei­nä­kuus­sa kan­san­lä­he­tys­päi­vil­lä pitä­mäs­sään puhees­sa piti raa­mat­tua voi­mas­sa ole­van lain ylä­puo­lel­la ole­va­na mm. homoa­sias­sa, ei voi olla min­kään­lais­ta kom­pe­tens­sia arvos­tel­la kym­me­nien vuo­sien polii­si­ko­ke­muk­sen omaa­vaa polii­sin joh­toa, saa­tik­ka vaa­ti­maan hei­dän eroamistaan. 

  Siis oli­han tämä nyt vit­si? On nimit­täin sen ver­ran vil­liä kerrontaa…

 30. Rai­mo K: Kuka tahan­sa ei tuo­ta tie­toa saa (ei vält­tä­mät­tä Supo­kaan), sitä ei voi nor­maa­lis­sa työn­haus­sa käyt­tää (tosin polii­sin vuo­dot tie­do­tus­vä­li­neil­le ovat edel­leen selvittämättä).

  Yri­tys päät­tää, keneen tur­val­li­suusel­vi­tys koh­dis­te­taan ja Supo, polii­si tai armei­ja teke­vät tut­ki­muk­sen rekis­te­rei­den perus­teel­la , omien ja mui­den viran­omais­ten perus­teel­la eli kyl­lä käy­tös­sä ovat kaik­ki rekisterit.

  Peri­aat­tees­sa tur­val­li­suusel­vi­tys on vapaa­eh­toi­nen, mut­ta on sel­vää, että ellei anna lupaa niin työ­paik­ka jää saamatta.

  Kaik­kea tie­toa ei väli­te­tä työ­nan­ta­jal­le kir­jal­li­ses­ti, mut­ta suul­li­ses­sa lausun­nos­sa liik­ku­vat epä­mää­räi­set tiedotkin.
  Suul­li­ses­ta lausun­nos­ta ei jää doku­ment­te­ja , joten työn­te­ki­jän oikeus­tur­va on todel­la huono.
  Työn­te­ki­jäl­lä on kir­jal­li­seen­kin lausun­toon rajoi­tet­tu oikeus ja se joh­taa tie­tys­ti oikeusturvavajeeseen

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/200707126346295_uu.shtml

  Tur­val­li­suus­sel­vi­tys voi­daan teh­dä hen­ki­lös­tä, jol­le tulee myön­tää työ­teh­tä­vis­sään pää­sy tiet­tyi­hin arka­luon­tei­siin tiloi­hin tai jois­sa käsi­tel­lään salas­sa pidet­tä­vää tietoa.

  Näi­tä ovat:

  1. ydinlaitos
  2. len­toa­se­mat, sata­mat ja muut tärkeät
  liikennepaikat
  3. yhdys­kun­ta­tek­nis­tä huol­toa palveleva
  mer­kit­tä­vä laitos
  4. armei­jan hal­lin­nas­sa olevat
  huo­mat­ta­van mer­kit­tä­vät alueet
  5. puo­lus­tus­voi­mien, raja­var­tio­lai­tok­sen tai
  polii­sin toimitila
  6. viran­omais­ten tie­to­ver­kon käy­tön kannalta
  mer­kit­tä­vä toimitila
  7 sel­lai­nen val­tion viran­omai­sen toimitila,
  jul­ki­nen tai yksi­tyi­nen tutkimuslaitos
  taik­ka tie­to­ko­ne­kes­kus, jol­la on
  huo­mat­ta­vaa mer­ki­tys­tä val­tion sisäiselle
  tai ulkoi­sel­le tur­val­li­suu­del­le tai
  maan­puo­lus­tuk­sel­le taik­ka erittäin
  huo­mat­ta­vaa mer­ki­tys­tä julkiselle
  taloudelle.

  http://www.kauppalehti.fi/etusivu/turvallisuusselvitysten+tekemista+laajennetaan/201305431427

  Aikoi­naan ja vie­lä­kin kun esim Sone­ran, armei­jan ja hal­lin­non suo­ja­ti­lat oli­vat yhtei­siä ja kaik­kin verk­koi­hin oli ope­raat­to­ril­la var­sin avoin pää­sy ja niin­pä Sone­ran hen­ki­lö­kun­ta­kin tur­val­li­suus­sel­vi­tet­tiin laajasti

 31. Kar­tel­lien osa­lat EU:ssa ja Suo­mes­sa tun­nus­ta­nut ja pala­jas­ta­nut yri­tys saa vapau­tuk­sen tuo­mios­ta. On estä­nyt talousrikollisuutta.

  Kek­si­tet­ty vink­ki­re­kis­te­ri on aivan lii­an suu­ri tietoturvaongelma. 

  Ehkä täs­sä lie­ven­nys­ky­sy­myk­ses­sä idea oli­si, että mah­dol­li­sen dii­lin hyväk­syy Val­tion­syyt­tä­jän viras­ton syyt­tä­jä ja jon­kin rajan ylit­tä­vis­sä osis­sa vah­vis­taa vaik­ka Hel­sin­gin hovioi­keus. Täl­löin lin­ja on olemassa.

  Rike­sa­kon unoh­ta­mi­sen — kuten käyt­tö­ri­ke — saa päät­tää ihan kuka tahan­sa, jos­ta saa­tu tie­to on hyö­dyl­li­sem­pää. Ei tämän tar­vit­se olla lii­an monimutkaista.

  Suo­ma­li­sis­sa tuo­miois­sa uhria ei juu­ri muis­te­ta, ehdol­li­nen tuo­mio ilman tun­tu­vaa oheis­sak­koa on lähin­nä vitsi.

 32. Pek­ka Pes­si: Pak­ko­kei­no­lain 5a luku lis­taa sel­lai­sia pak­ko­kei­no­ja kuin tek­ni­nen kuun­te­lu, tele­kuun­te­lu, mat­ka­vies­ti­men sijain­ti­tie­don hank­ki­mi­nen ja tek­ni­nen seuranta.

  Tähän liit­tyy olen­nai­ses­ti se, että yhä useam­mas­ta rikok­ses­ta voi­daan syyt­tää tör­keäs­tä teko­muo­dos­ta. Tämä avaa polii­sil­le auto­maat­ti­ses­ti mah­dol­li­suu­den tut­kia epäil­tyä tör­keäs­tä teos­ta, jol­loin voi­daan käyt­tää tek­nis­tä seu­ran­taa. Mik­si polii­si ei teki­si niin kun sii­hen ker­ran on mah­dol­li­suus? Kaik­ki toki muis­ta­vat sen kun tek­ni­nen seu­ran­ta mah­dol­lis­tet­tiin. Sil­loin sanot­tiin, että vain tör­keis­tä hen­ki­ri­kok­sis­ta ja tör­keis­tä huu­mausai­ne­ri­kok­sis­ta voi­daan seu­ran­taa teh­dä. Vuo­sien var­rel­la on sit­ten lisät­ty mah­dol­li­suuk­sia, vii­mek­si tör­keä metsästysrikos.

 33. Läh­ties­sään, Pek­ka kysyy oli­si­ko Matil­la vähän Mari­aa, vaik­ka tie­tää että Mat­ti EI ole myy­jä, mut­ta voi­si mak­saa­kin niin kuin vai­vas­ta, ja saa Pekal­ta muu­ta­ma gramma. 

  No jos Mat­ti tuo­hon kaup­paan suos­tuu, niin kyl­lä hän on myy­jä. Hänen “ystä­vän­sä” on juu­ri yllyt­tä­nyt hänet huu­mausai­ne­ri­kok­seen. Matis­ta on tul­lut dii­le­ri ja siis sel­väs­ti taval­lis­ta nark­kia kovem­pi rikollinen.

  Jos polii­si saa Matin kiin­ni täs­sä vai­hees­sa, on hänen syy­tä olla iloi­nen. Rikos vie nimit­täin men­nes­sään. Koh­ta Mat­ti myy­kin huu­mei­ta kave­reil­leen tot­tu­nees­ti ja kas­vat­taa myyn­tiin. Mitä pitem­pään hän on jää­mät­tä kiin­ni, sen syvem­mäl­le hän vai­puu. Vain kiin­ni­jään­ti ja puh­dis­ta­va tuo­mion ja ran­gais­tuk­sen pro­ses­si voi tuo­da vapautuksen.

 34. Tai miten on, jos polii­si kat­soi­si läpi sor­mien lai­ton­ta ase­kaup­paa vas­ti­neek­si huu­mei­den sala­kul­jet­ta­jien käräyttämisestä?
  http://www.mikkoniskasaari.fi/node/173

  P.S. Blo­gin kir­joit­ta­ja on ammat­ti­toi­mit­ta­ja ja jutun kon­kreet­ti­set väit­teet tar­kis­tet­ta­vis­sa oikeu­den asiakirjoista.

 35. Pek­ka Pes­si: Pak­ko­kei­no­lain 5a luku lis­taa sel­lai­sia pak­ko­kei­no­ja kuin tek­ni­nen kuun­te­lu, tele­kuun­te­lu, mat­ka­vies­ti­men sijain­ti­tie­don hank­ki­mi­nen ja tek­ni­nen seuranta.

  Niin­pä näyt­tää olevan.

  Tun­nus­tet­ta­va on, että en ole aikai­sem­min jou­tu­nut pak­ko­kei­no­lain kans­sa teke­mi­siin eivät­kä nuo maal­li­kos­ta pak­ko­kei­noil­ta kuu­los­ta, ver­rat­tu­na esim. kiin­niot­toon, pidät­tä­mi­seen ja vangitsemiseen.

  Ja eipä noi­ta­kaan ihan vapaas­ti käy­te­tä, vaan rikok­sen esi­tut­kin­taa toi­mit­ta­val­le viran­omai­sel­le voi­daan antaa lupa suo­rit­taa tele­val­von­taa ja luvas­ta päät­tää tuomioistuin.

 36. Eras­to­te­nes aleksandrialainen:

  Suo­mi on täy­nä kas­vat­ta­ja Mat­te­ja, per­hee­ni­si­jä, tuot­ta­via ammat­ti­lai­sia, vas­tuul­li­sia yhteis­kun­nan jäse­niä joil­la ei ole mitään syy­tä ryh­tyä myy­jäk­si mut­ta kyl­lä­kin käyttäjäksi.

  Älä anna ennak­ko­luu­lo­je­si, kitey­ty­neitá mie­li­pi­teitá­si, ohja­ta ajat­te­lua­si. Tutus­tu Mat­tei­hin ja Pek­koi­hin ilman ennakkoluuloja.

 37. Rai­mo K: Niin­pä näyt­tää olevan.

  Tun­nus­tet­ta­va on, että en ole aikai­sem­min jou­tu­nut pak­ko­kei­no­lain kans­sa teke­mi­siin eivät­kä nuo maal­li­kos­ta pak­ko­kei­noil­ta kuu­los­ta, ver­rat­tu­na esim. kiin­niot­toon, pidät­tä­mi­seen ja vangitsemiseen.

  Ja eipä noi­ta­kaan ihan vapaas­ti käy­te­tä, vaan rikok­sen esi­tut­kin­taa toi­mit­ta­val­le viran­omai­sel­le voi­daan antaa lupa suo­rit­taa tele­val­von­taa ja luvas­ta päät­tää tuomioistuin.

  Ylei­sö on yleen­sä täy­sin pihal­la polii­sin teke­mis­tä laittomuuksista:

  http://mikkoniskasaari.fi/node/122

  Kysees­sä on vain jää­vuo­ren huip­pu, kos­ka notoo­ri­se­na tie­to­na on, että polii­si hakee esi­mer­kik­si tele­kuun­te­lu­lu­pia vas­ta kun kuun­te­lu on jo aloi­tet­tu tai sen jäl­keen. Tuo­miois­tui­mien­kin pitäi­si nou­dat­taa lakia. 

  Lisäk­si suo­ma­lai­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä, joka poik­ke­aa kaik­kien sivis­tys­mai­den käy­tän­teis­tä, on polii­sil­la oikeus itse päät­tää esi­mer­kik­si kotietsinnöistä:

  http://mikkoniskasaari.fi/node/102

 38. Huu­me­kaup­pa on aina huo­no esi­merk­ki rikok­ses­ta, kos­ka var­si­nais­ta uhria­han sii­nä ei ole vaan kyse on kah­den­vä­li­ses­tä kau­pas­ta. Vero­jen kier­toa ja kui­tin puut­tu­mis­ta voi­si pitää ehkä lie­vä­nä petoksena.

  Huu­mei­den kiel­los­sa­han on kyse vain val­tion halus­ta pitää kyn­sin ham­pain kiin­ni omas­ta päih­de­mo­no­po­lis­taan ja ennen­kaik­kea vero­tu­lois­ta (ja vähän Altian­kin tulois­ta kuten toi­ma­rin pot­kut osoittivat).

  Vii­na tap­paa, huu­meet tap­pa­vat. Kes­ki­mää­rin aina elä­mä joh­taa kuolemaan.

  Mikä oikeus yhteis­kun­nal­la on puut­tua sii­hen mil­lä ihmi­set mie­len­sä sumen­ta­vat? Ei se käyt­tö kri­mi­na­li­soin­nil­la kui­ten­kaan lopu. 

  Kysees­sä lie­nee kiva lyp­sy­leh­mä jul­kis­hal­lin­nos­sa, huu­meet ovat kau­his­tus joten valis­tus, hoi­to, kri­mi­naa­li- ja polii­si­sys­tee­mei­hin kaa­de­taan tol­kut­to­mas­ti rahaa ilman min­kään­lais­ta näyt­töä sii­tä että jotain hyvää sys­tee­mis­tä oli­si jos­kus tul­lut ulos.

  Kri­mi­na­li­soin­nil­la ollaan kyl­lä saa­tu aika pal­jon rikol­li­sia aikaiseksi!

 39. Hie­man off topic.

  Vii­me kevää­nä oli Der Spie­ge­lis­sä laaj repor­taa­si­sar­ja, jos­sa suo­si­tel­tiin lie­vem­pien ja ehkä myös kov­me­pien huu­mei­den laillistamista.

  Kokaii­ni ja oopiu­mi oli­vat aikoi­na­na rohdoskauppatavaraa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.