Onko päästökauppa epäonnistunut (3) Päästökauppasektori ja kansalliset päästöt

Hiilid­iok­sidipäästöt on Euroopan unionis­sa jaet­tu päästökaup­pasek­tori­in ja mui­hin päästöi­hin. Päästökaup­pasek­to­ria ovat voimalaitok­set ja suuret läm­pökeskuk­set sekä pääosa teol­lisu­ud­es­ta. Päästökau­pan ulkop­uolel­la on liikenne sähköl­lä kulke­vaa liiken­net­tä luku­un otta­mat­ta. Ulkop­uolel­la ovat maat­alouden päästöt ja taloko­htainen läm­mi­tys. Kaukoläm­pö taas on päästökau­pan piiris­sä ja tietysti sähkölämmitys.

Päästökaup­pasek­to­rille ei ole kansal­lista tavoitet­ta, vaan pelkästään EU:n yhteinen tavoite. Tässä on se hyvä puoli, ettei tarvitse siir­rel­lä tuotan­toa maas­ta toiseen vain sen vuok­si, että täl­lä maal­la on vielä kiin­tiöis­sä tilaa. Päästökau­pan ulkop­uolisille päästöille taas on kansal­liset tavoit­teet, sil­lä eihän vaikka­pa autoilus­sa ole ongel­mana, että joku siir­ty­isi autoile­maan Suomen sijas­ta vaik­ka Unkari­in, kos­ka Suomen kiin­tiöt ovat täyn­nä ja Unkaris­sa on vielä vähän väljyyt­tä. Vaik­ka Suomel­la ei siis ole mitään tavoitet­ta kokon­ais­päästöille, kokon­ais­päästöt kuitenkin vuosit­tain julka­istaan ja huomio keskit­tyy niihin ja vain niihin. Tilas­toista on suo­ras­taan vaikea selvit­tää, miten Suo­mi on täyt­tänyt lupauk­sen­sa päästökaup­pasek­torin ulkop­uoli­sista päästöistä.

Peri­aat­teessa kus­tan­nuste­hokas ilmastopoli­ti­ik­ka edel­lyt­tää, että hiilid­iok­sidi­ton­nil­la on sama hin­ta käyt­tö­tarkoituk­ses­ta riip­pumat­ta. Sil­loin toimen­pitei­den voisi olet­taa kohdis­tu­van sinne, mis­sä euroa kohden saadaan eniten päästöjä vähen­netyk­si. Jos yhdessä kohteessa päästö­jen hin­ta on selvästi suurem­pi kuin muis­sa, siihen kohdis­tu­via päästöjä tor­ju­taan vim­mais­es­ti, vaik­ka samal­la rahal­la saisi enem­män aikaa muual­la. Jako päästökaup­pasek­tori­in ja mui­hin hiilid­iok­sidipäästöi­hin on tämän peri­aat­teen kanssa ristiriidassa.

Seli­tyk­sek­si päästö­jen jakamiseen kah­teen sek­tori­in on esitet­ty, että pienistä kohteista on mah­do­ton ryhtyä mit­taa­maan toteu­tunei­ta hiilid­iok­sidipäästöjä. Ei sitä auton pakop­utkesta tarvit­sisi mita­ta. Riit­tää, että polt­toaineen valmis­ta­ja tai maa­han­tuo­ja ostaa myymään­sä polt­toainemäärää vas­taa­van määrä päästöoikeuksia.

Yht­enä seli­tyk­senä kah­teen eril­liseen kiin­tiöön voidaan ajatel­la taas kil­pailukykyä. Päästökaup­pasek­tori toimii suurelta osin avoimes­sa taloudessa, toisin kuin autoilu, maat­alous tai talo­jen läm­mi­tys. Sik­si tätä päästökau­pan ulkop­uolista talouden osaa on mah­dol­lista kan­nus­taa paljon voimakkaam­min päästö­jen vähen­nyk­si­in. Näin myös tehdään. Autoil­i­joi­ta esimerkik­si kan­nuste­taan vähäpäästöisyy­teen polt­toain­everon, ajoneuvoveron,ja autoveron kaut­ta niin rankasti, että nämä kan­nus­timet yhteen­las­ket­tuna vero­porkkanat vas­taa­vat päästöoikeu­den hin­tana automa­llista ja ajomääristä riip­puen noin 750 euroa hiilid­iok­sidi­ton­nil­ta. Päästöoikeu­den hin­ta on tätä kir­joitet­taes­sa neljä euroa ton­nil­ta ja suurim­mil­laankin se on ollut 30 euron tietämis­sä. Toisaal­ta maat­alouden ja asun­to­jen läm­mi­tyk­sen päästöjä tor­ju­taan paljon pon­net­tomam­min, vaik­ka samaa hiilid­iok­sidia läm­mi­tyskat­ti­las­ta tulee kuin pakoputkesta.

Auto­jen osalta on ehkä ajatel­tu, että mitään tap­pi­o­ta kansan­taloudelle ei tule siitä, että auton omis­ta­jat siir­tyvät pienem­pi­in autoi­hin. Niin­pä voimakas ylio­h­jaami­nen on har­mi­ton­ta. Näin on myös syn­nytet­ty auto­te­ol­lisu­udelle voimakas kan­nuste kehit­tää vähem­män polt­toainet­ta kulut­tavia auto­ja. Vaarana on kuitenkin tilanne, jos­sa autoilun aiheut­tamia päästöjä vähen­netään taval­la, joka lisää niitä enem­män vaikka­pa auton tai akku­jen valmis­tuk­ses­sa, kos­ka ajon aikana syn­tyvät päästöt mak­sa­vat niin val­tavasti enem­män kuin auton valmis­tuk­ses­sa syntyvät.

EU aset­ti vuon­na 2005 tavoit­teek­si päästökaup­pasek­to­rille päästö­jen vähen­tämisen vuo­teen 2020 men­nessä 21 pros­en­til­la vuo­den 2005 tasos­ta. Päästöoikeuk­sien määrä las­kee tasais­es­ti 1,74 % vuodessa kohti tätä vuo­den 2020 tavoite­ta­soa.  Tämän lisäk­si päästökaup­pasek­torin ulkop­uolisille päästöille on kansal­liset tavoit­teet. Suomen tavoite on alen­taa näitä päästöjä 16 pros­ent­tia vuo­teen 2020 men­nessä vuo­den 2005 päästö­ta­sos­ta. Tämä tavoite on paljon vaikeam­min toteutet­tavis­sa kuin tuo päästökaup­pasek­torin tavoite.

Kos­ka päästöoikeuk­sia on liik­keel­lä vain tuo vuosit­tain alene­va määrä, päästökaup­pasek­torin päästö­jen pitäisi vähen­tyä automaat­tis­es­ti sovit­tu määrä. Tässä on kuitenkin merkit­tävä vuo­to. Päästöoikeuk­sia voi han­kkia myös niin san­o­tu­il­la jous­tavil­la mekanis­meil­la. Voi esimerkik­si aut­taa jotain kehi­tys­maa­ta met­sänis­tu­tuk­ses­sa, mikä sitoo hiiltä ilmake­hästä. Nämä jous­ta­vat mekanis­mit vuo­ta­vat kuin seu­ra tuo­den väljyyt­tä päästökaup­pasek­torin päästöi­hin niin, ettei sovit­tui­hin tavoit­teisi­in päästäkään.

Tavoit­teis­sa on kuitenkin pysyt­ty enem­män kuin hyvin. Toisaal­ta talouden taan­tu­man, toisaal­ta toteutetun ilmastopoli­ti­ikan vuok­si päästöt ovat alen­tuneet tavoitet­ta nopeam­min niin, että vuo­den 2012 lopus­sa käyt­tämät­tömiä päästöoikeuk­sia siir­tyi seu­raav­ille vuosille parin mil­jardin ton­nin edestä ja päästöoikeuk­sien hin­ta on laskenut nol­lan tun­tu­maan. Täl­lä perus­teel­la voi sanoa päästökau­pan epäon­nis­tuneen, kos­ka se ei ohjaa enää mitään, tai onnis­tuneen eri­no­mais­es­ti, kos­ka päästöt ovat laske­neet juurin niin paljon kuin niiden piti laskea.

34 vastausta artikkeliin “Onko päästökauppa epäonnistunut (3) Päästökauppasektori ja kansalliset päästöt”

 1. Vaarana on kuitenkin tilanne, jos­sa autoilun aiheut­tamia päästöjä vähen­netään taval­la, joka lisää niitä enem­män vaikka­pa auton tai akku­jen valmis­tuk­ses­sa, kos­ka ajon aikana syn­tyvät päästöt mak­sa­vat niin val­tavasti enem­män kuin auton valmis­tuk­ses­sa syntyvät.

  Kaiken­lais­ten määräys­ten, mak­su­jen ja vero­jen pitäisi huomioi­da elinkaari­vaiku­tuk­set, muuten ne ohjaa­vat huonoon suuntaan.
  Määräyk­sil­lä ja mak­suil­la voidaan esim. ohja­ta tekemään erit­täin tiivi­itä ja hyvin eris­tet­tyjä, talotekni­ikan varas­sa toimivia talo­ja, mut­ta jos­sain kohtaa huonom­min eris­te­tyt ja vähem­män tekniset talot voivatkin olla elinkaarikus­tan­nuk­sil­taan ja ‑vaiku­tuk­sil­taan parem­pia — eri­tyis­es­ti kun huomioidaan sisäil­ma- ja kos­teu­songel­mat ja niiden välil­liset (terveys)vaikutukset.

 2. Heh, päästökau­pan tavoit­teet ovat onnis­tuneet eri­no­mais­es­ti ja tätä nykyä nuoriso­työt­tömyys espan­jas­sa onkin saavut­tanut 50% rajapyykin. Kaikki­han tietävät, että mikään ei alen­na päästöjä yhtä tehokkaasti kuin työttömyys 😀

 3. “Täl­lä perus­teel­la voi sanoa päästökau­pan epäon­nis­tuneen, kos­ka se ei ohjaa enää mitään, ”

  Vihreät ovat tietenkin tuo­ta mieltä, kos­ka eihän päästö­jen vähen­tämi­nen (eli lop­pu­peleis­sä päästämi­nen) voi olla help­poa ja hal­paa, vaan sen pitää olla mah­dol­lisim­man kallista ja ikävää.

 4. Tois­tan tässäkin aiem­man kom­ment­ti­ni. Nykyi­nen päästökaup­pa­malli on mon­imutkainen, ja mah­dol­lis­taa sik­si por­saan­reiät, ikuisen säätämisen, hidas­tus­lob­bailun ja keskit­tymisen näyt­tävi­in mut­ta epäoleel­lisi­in kohti­in. Fos­si­iliv­ero olisi suorem­pi, yksinker­taisem­pi, kohteeseen­sa osu­va, ja sik­si toimi­vampi ratkaisu.

  Lisäk­si jär­jestelmään on pujah­tanut sel­l­aisia hölmöyk­siä, kuin vaa­timus uusi­u­tu­vien pros­ent­tio­su­u­den nos­tamis­es­ta. Sopivis­sa olo­suhteis­sa tämä voi tarkot­taa ympäristön kuor­mi­tuk­sen lisäämistä (lisää tuul­ta ja haket­ta kun ker­ran hiiltäkin) sen laskemisen sijaan.

  Päästökau­pan toimivu­us on jäänyt siinä mielessä kokeilemat­ta, että emme tiedä mitä poli­itikot tek­i­sivät tilanteessa, jos­sa Euroopan talous kär­sisi huo­mat­tavasti kil­pailus­sa muiden talousaluei­den kanssa niukko­jen päästöoikeuk­sien­sa vuok­si. Kek­sit­täisi­inkö sil­loin “tilapäisiä” helpo­tuk­sia sään­töi­hin, hyväksyt­täisi­inkö talouden kur­jis­tu­mi­nen, vai määrät­täisi­inkö muille (maail­mankau­pan avoimuu­den sään­töjä peru­en) ran­gais­tus­tulle­ja tms.

 5. Met­säsek­torin jous­tokredi­it­te­jä ei voi käyt­tää päästökau­pas­sa, mut­ta jäsen­maid­en kansal­lisia tavoit­tei­ta vas­taan peri­aat­tes­sa kyl­lä. Tämä ei paljon silti lohdu­ta, kun teol­lisia jous­tokredi­it­te­jä on pystyt­ty tehtaile­maan mas­sivisia määriä polkuhin­taan. Päästökau­pan puit­teis­sa vaa­di­tu­ista päästövähen­nyk­sistä voi jous­tokredi­iteil­lä kui­tata puolet.

 6. Päästökaup­pa on lopetet­ta­va ja yksinker­tais­es­ti verotet­ta­va fos­si­il­isia polt­toainei­ta päästö­jen mukaan. Nykyi­nen sys­tee­mi hyödyt­tää vain hui­jare­i­ta ja mui­ta puliveivaa­jia. Myös ener­giatuki­aiset on lopetettava.

 7. Seu­rataanko päästö­jen vähen­e­mistä koske­vis­sa laskelmis­sa myös hiilivuotoa?

 8. OS: Vaarana on kuitenkin tilanne, jos­sa autoilun aiheut­tamia päästöjä vähen­netään taval­la, joka lisää niitä enem­män vaikka­pa auton tai akku­jen valmis­tuk­ses­sa, kos­ka ajon aikana syn­tyvät päästöt mak­sa­vat niin val­tavasti enem­män kuin auton valmis­tuk­ses­sa syntyvät.

  Ylläol­evas­sa artikke­lis­sa on paljon asi­aa, mut­ta tämän nimeno­maisen kohdan osalta ris­ki on vähäinen.

  Mik­si näin? Sik­si, että auton valmis­tuskus­tan­nuk­set ovat erit­täin paljon pienem­piä kuin auton verotet­ta­va arvo. Täl­löin valmis­tuk­ses­sa syn­tyvät päästökus­tan­nuk­set joka tapauk­ses­sa moninker­tais­tu­vat matkalla.

  Auto on esimerk­ki hyödyk­keestä, jon­ka päästöt syn­tyvät lähin­nä käytössä, ei valmis­tuk­ses­sa. Sekin vähen­tää tätä prob­lemati­ikkaa. Ylio­h­jaami­nen on suh­teel­lisen vaara­ton­ta. Käytän­nössä se tun­tuu johta­van lähin­nä päästölukemien kau­nis­telu­un eri menetelmil­lä, ei teknolo­gian muuttamiseen.

  Yksi­tyisen kulu­tuk­sen kohdal­la mitään todel­lisia päästö­vaiku­tuk­sia ei saa kuin voimakkaal­la ylio­h­jaamisel­la. Jos hiilipäästö­ton­ni mak­saa viisi kymp­piä, se on kahdek­san ton­nin nenäko­htaisil­la päästöil­lä neljäsa­taa vuodessa. Sil­lä ei ihmeem­min taloon tehdä energiaremonttia.

 9. Juho Laatu: päästökaup­pa­malli on mon­imutkainen, ja mah­dol­lis­taa sik­si por­saan­reiät, ikuisen säätämisen, hidas­tus­lob­bailun ja keskit­tymisen näyt­tävi­in mut­ta epäoleel­lisi­in kohti­in. Fos­si­iliv­ero olisi suorem­pi, yksinker­taisem­pi, kohteeseen­sa osu­va, ja sik­si toimi­vampi ratkaisu.

  Entäpä jos EU:n päästökau­pan hölmöy­det korjattaisiin?

  Päästökaup­pa voidaan tehdä yhtä selkeäk­si kuin osakekaup­pa. Jopa kaksinker­tainen kir­jan­pito voidaan jär­jestää, sil­lä aineen häviämät­tömyy­den laki on tois­taisek­si voimassa.

  On se kum­ma, että mon­et teo­ri­at toimi­vat USA:ssa myös käytän­nössä. Tääl­lä eivät toi­mi teo­ri­at eivätkä käytännöt.

 10. Viherinssi: Yksi­tyisen kulu­tuk­sen kohdal­la mitään todel­lisia päästö­vaiku­tuk­sia ei saa kuin voimakkaal­la ylio­h­jaamisel­la. Jos hiilipäästö­ton­ni mak­saa viisi kymp­piä, se on kahdek­san ton­nin nenäko­htaisil­la päästöil­lä neljäsa­taa vuodessa. Sil­lä ei ihmeem­min taloon tehdä energiaremonttia.

  Tästä syys­tä kaik­ki päästöt pitäisi olla samas­sa päästökau­pas­sa tai vas­taavas­sa jär­jestelmässä mukana. Jot­ta ener­gia­re­mont­te­ja kan­nat­taisi tehdä, päästöoikeuk­sien hin­nan pitäisi nous­ta, mikä pistäisi vauh­tia teol­lisu­u­den ja ener­giatuotan­non päästö­jen vähentämiseen.

 11. Tapio: Entäpä jos EU:n päästökau­pan hölmöy­det korjattaisiin?

  Aloite­taan siitä, että päästöoikeuk­sia ei saa kukaan ilmaisek­si, ja sen jäl­keen laite­taan määrät järkeviksi.

  Mie­lenki­in­tois­es­ti Ener­gia­te­ol­lisu­u­den edus­ta­ja käyt­ti tästä puheen­vuoron päivän Hesarin mielipi­de­pal­stal­la. Puheen­vuoron ydin oli se, että kaik­ki tuki­aiset pitäisi hävit­tää ja antaa päästökaup­pahin­nan nous­ta sille tasolle, että sen poh­jal­ta kan­nat­taa tehdä jotain.

  Tässä lain­aus Joona Poukan puheenvuorosta:

  EU:n ei mie­les­tä­ni tu­li­si­kaan pi­tää kiin­ni kol­men rin­nak­kai­sen ta­voit­teen po­li­tii­kas­ta, vaan sen tu­li­si siir­tyä yh­den ta­voit­teen malliin.

  EU:n ener­­gia- ja il­mas­to­pää­mää­rän to­teut­tai­si kun­nian­hi­moi­nen pääs­tö­ta­voi­te vuo­del­le 2030 – yk­si­nään. Uu­siu­tu­va ener­gia me­nes­tyi­si, jos pääs­tö­kau­pan an­net­tai­siin teh­dä sii­tä kan­nat­ta­vaa. Nyt uu­siu­tu­vat ovat riip­pu­vai­sia tuis­ta, ja il­miö le­viää kaik­keen säh­kön­tuo­tan­toon. Säh­kön saan­nin var­mis­ta­mi­sek­si eri mais­sa suun­ni­tel­laan tu­kia myös uu­siu­tu­mat­to­mil­le tuotantomuodoille.

  Voi olla, että teol­lisu­udel­la on omakin lehmä ojas­sa, mut­ta aika fik­sul­ta tuo kuu­lostaa ajatuk­se­na. Koko sys­tee­mi on nyt seka­va tukien ja rajo­jen sotku.

 12. Viherinssi: Voi olla, että teol­lisu­udel­la on omakin lehmä ojas­sa, mut­ta aika fik­sul­ta tuo kuu­lostaa ajatuk­se­na. Koko sys­tee­mi on nyt seka­va tukien ja rajo­jen sotku.

  Teol­lisu­udel­la on oma lehmä ojas­sa, mut­ta kul­lakin firmalla/maalla vähän eri puo­lil­la tietä. Päästökaup­pa hajoit­taa teol­lisu­u­den riv­it ja jät­tää tilaa poli­itikoille. Hei­dän vain pitäisi käyt­tää laa­jen­tunut­ta man­daat­ti­aan viisaasti.

 13. Todet­takoon nyt vielä, että päästö­jen vähen­tämistä vaa­tivia taho­ja ei oikein voi syyt­tää siitä, että päästökaup­pa­jär­jestelmässä on por­saan­reik­iä. Juuri eri­laiset fos­si­ilis­ten polt­toainei­den asial­la toimi­vat poli­itikot lob­ba­si­vat sinne niitä, ja sai­vat niitä myös läpi.

  Mikään ei takaa, ettei näin kävisin myös CO2-veron kohdal­la. Kuten on sitä pait­si use­aan ker­taan aikaisem­min todet­tu, mikään CO2-vero ei läpäise EU-käsit­te­lyä, kos­ka vero­jen aset­tamiseen vaa­di­taan jäsen­maid­en yksimielisyys. Sik­si mei­dän on paras­ta jatkaa päästökau­pan avul­la, kaikkine ongelm­i­neenkin. Tämän tietää myös Ener­gia­te­ol­lisu­us, ja sik­si se halu­aakin voimakkaam­paa ohjaus­ta juuri päästökau­pan kautta.

  1. Kyl­lä lob­bar­it pystyvät tekemään reik­iä hiilid­iok­sidi­veroonkin. Esimerkik­si turpeen kohdal­la. Se ei sen­tään onnis­tu enää päästökau­pas­sa, vaan turpeesta joutuu mak­samaan päästöoikeud­es­ta toteu­tuneen päästön verran.

 14. Voi olla, että teol­lisu­udel­la on omakin lehmä ojas­sa, mut­ta aika fik­sul­ta tuo kuu­lostaa ajatuk­se­na. Koko sys­tee­mi on nyt seka­va tukien ja rajo­jen sotku.

  Olet älykäs ihmi­nen, ja osaat laskea ja arvioi­da toden­näköisyyk­siä. Mil­lä toden­näköisyy­del­lä tuo fik­su aja­tus (EU:n yksipuo­li­nen kun­ni­an­hi­moinen uusi­u­tu­vaan ener­giaan siir­tymisen tavoite vuodelle 2030) johtaisi taloudel­liseen katas­trofi­in, pääoma­pakoon teol­lisu­ud­es­ta ja teol­lisu­u­den toim­intaedel­ly­tys­ten ja kil­pailukyvyn heikken­e­misen myötä koko yhteiskun­nan mitas­sa taloudel­lisi­in vaikeuk­si­in ja mm. vaikeu­tu­vaan työttömyyteen.

 15. Tapio: Entäpä jos EU:n päästökau­pan hölmöy­det korjattaisiin? 

  Yksi perushölmöys on mon­imutkaisu­us. Mon­imutkaista jär­jestelmääkin voi yrit­tää kor­ja­ta ja ylläpitää, mut­ta väem­mäl­lä pääsee, jos yrit­tää tehdä saman yksinker­taisel­la sys­teemil­lä. Veikkaan että päästökaup­pa­jär­jestelmästä on jo kor­jat­tu joitain piirteitä, jot­ka mah­dol­lis­ti­vat rikol­lis­ten hui­jauk­set, mut­ta toisaal­ta tiedämme, että koko jär­jestelmä ei ole vielä edes ollut kun­nol­lises­sa rasitusko­keessa. Mon­imutkaisu­udessa ja jär­jestelmän paran­tamises­sa / ylläpi­dos­sa on myös se ongel­ma, että on myös ole­mas­sa taho­ja, joiden kan­nat­taa pitää jär­jestelmä toim­i­mat­tomana (erinäisiä lob­bare­i­ta, mut­ta myös mukavu­u­den­haluisia poli­itikko­ja, mukavu­u­den­haluisia virkamiehiä ja mukavu­u­den­haluisia äänestäjiä). Mitä mon­imu­taisem­pi jär­jestelmä, sitä helpom­pi siihen on piilot­taa lip­sum­isia eri asioissa.

  Päästökaup­pa voidaan tehdä yhtä selkeäk­si kuin osakekaup­pa. Jopa kaksinker­tainen kir­jan­pito voidaan jär­jestää, sil­lä aineen häviämät­tömyy­den laki on tois­taisek­si voimassa. 

  Jos kir­jan­pito voidaan jär­jestää yksinker­tais­es­ti. Teo­ri­as­sa toimii, mut­ta lait­taisin roposeni vieläkin vero­ma­lli­in, jos poli­itikot vain saisi­vat sel­l­aisen sovittua.

  On se kum­ma, että mon­et teo­ri­at toimi­vat USA:ssa myös käytän­nössä. Tääl­lä eivät toi­mi teo­ri­at eivätkä käytännöt. 

  Toimi­iko USA:ssa? Epäilen että ainakin näis­sä päästötalkois­sa siel­lä ei olla vielä moraalises­sa kra­pu­las­sa yhtä korkeis­sa luke­mis­sa. Ja tääl­läkin pelataan aikaa sen sijaan, että toimit­taisi­in. Suuria kok­ouk­sia ja suuria sano­ja, mut­ta ei juuri villoja.

 16. az: Olet älykäs ihmi­nen, ja osaat laskea ja arvioi­da toden­näköisyyk­siä. Mil­lä toden­näköisyy­del­lä tuo fik­su aja­tus (EU:n yksipuo­li­nen kun­ni­an­hi­moinen uusi­u­tu­vaan ener­giaan siir­tymisen tavoite vuodelle 2030) johtaisi taloudel­liseen katas­trofi­in, pääoma­pakoon teol­lisu­ud­es­ta ja teol­lisu­u­den toim­intaedel­ly­tys­ten ja kil­pailukyvyn heikken­e­misen myötä koko yhteiskun­nan mitas­sa taloudel­lisi­in vaikeuk­si­in ja mm. vaikeu­tu­vaan työttömyyteen.

  Ihan ensim­mäisenä kan­nat­taa muis­taa, että kysymys on rahan siirtelystä EU:n sisäl­lä. Val­tiot saa­vat huu­tokaupoista rahaa, ja jos hin­ta nousee korkealle, rahaa tulee enem­män. Tästä syys­tä vaiku­tus ei tule mitenkään täysimääräisenä.

  Niiltä osin vaiku­tus toki tulee kokon­aise­na, että jos esimerkik­si ener­giantuotan­non tehokku­us ale­nee, se on todel­lista kokon­ais­te­hokku­u­den laskua. Hiilivuo­toakin voi tarkkail­la. Kaik­ki hiilivuo­to ei ole ongel­mallista, mut­ta jos mukana menee liikaa työ­paikko­ja tai vuo­to menee mai­hin, jois­sa on epäte­hokkaam­paa teknolo­giaa, mei­dän on turha leikkiä liian kirka­sot­saista. Siitä ei ole hyö­tyä ilmakehällekään.

  Pidän päästökaup­paa vähiten haitallise­na ja parhait­en ohjaa­vana tapana päästö­jen suit­simiseen. Päästö­jen suit­simi­nen vaatii kuitenkin lop­ul­ta kan­sain­välistä yhteistyötä, ja jos sitä ei tule, koko pro­jek­tista ei tule mitän.

 17. Viherinssi: Ihan ensim­mäisenä kan­nat­taa muis­taa, että kysymys on rahan siirtelystä EU:n sisäl­lä. Val­tiot saa­vat huu­tokaupoista rahaa, ja jos hin­ta nousee korkealle, rahaa tulee enem­män. Tästä syys­tä vaiku­tus ei tule mitenkään täysimääräisenä.

  Jep, ja ceteris paribus ener­giavero­tus ei vaiku­ta kokon­aisveroas­t­eeseen mitenkään. Jos yri­tys mak­saa enem­män ener­giavero­ja niin vas­taavasti esim. palkkaverot ovat pienemmät.

  Niiltä osin vaiku­tus toki tulee kokon­aise­na, että jos esimerkik­si ener­giantuotan­non tehokku­us ale­nee, se on todel­lista kokon­ais­te­hokku­u­den laskua. Hiilivuo­toakin voi tarkkail­la. Kaik­ki hiilivuo­to ei ole ongel­mallista, mut­ta jos mukana menee liikaa työ­paikko­ja tai vuo­to menee mai­hin, jois­sa on epäte­hokkaam­paa teknolo­giaa, mei­dän on turha leikkiä liian kirka­sot­saista. Siitä ei ole hyö­tyä ilmakehällekään.

  Jous­tavien val­u­ut­takurssien maail­mas­sa, tuot­tavu­userot siir­tyy teo­ri­as­sa val­u­ut­takurs­sei­hin; eli jos maas­sa A teol­lisu­u­den tuot­tavu­uskasvu on huonom­paa kuin muual­la, niin maan A val­u­u­tan kurssi las­kee tas­apain­ot­taen tämän. Tämä on kansan­taloudelli­nen hait­ta sitä kaut­ta että se las­kee ostovoimaa, kos­ka tuon­ti­tuot­teet mak­sa­vat enem­män, mut­ta se ei sinän­sä joh­da koti­maisen tuotan­non supistumiseen.

  Käytän­nössä, oikein mitään näyt­töä hiilivuo­dos­ta ei ole, jos on niin siihen voidaan puut­tua, ja kan­sain­vä­li­nen kaup­pa­poli­ti­ik­ka val­u­ut­takurssien manip­u­loin­tei­neen on aivan eri mit­talu­okan vaikut­ta­va tek­i­jä kuin joku päästökauppamaksu.

 18. Juho Laatu: Toimi­iko USA:ssa? Epäilen että ainakin näis­sä päästötalkois­sa siel­lä ei olla vielä moraalises­sa kra­pu­las­sa yhtä korkeis­sa lukemissa. 

  USA:ssa on päästökau­pas­ta saatu hyviä maan­laa­juisia tulok­sia SO2- ja NOx- ohjelmis­sa. CO2:n kohdal­la ollaan kaiketi vielä alkutekijöissään.

  Juho Laatu: Jos kir­jan­pito voidaan jär­jestää yksinkertaisesti.

  Kaksinker­tainen kir­jan­pito oli vähän huono ter­mi, sil­lä se on tietenkin jo nyt käytössä. Tarkoitin, että päästöluku­jen oikeel­lisu­us voidaan tark­istaa kohtu­ullisel­la tarkkudel­la kätet­ty­jen polt­toainemäärien perusteella.

 19. tpyy­lu­o­ma:
  Jous­tavien val­u­ut­takurssien maail­mas­sa, tuot­tavu­userot siir­tyy teo­ri­as­sa val­u­ut­takurs­sei­hin; eli jos maas­sa A teol­lisu­u­den tuot­tavu­uskasvu on huonom­paa kuin muual­la, niin maan A val­u­u­tan kurssi las­kee tas­apain­ot­taen tämän. Tämä on kansan­taloudelli­nen hait­ta sitä kaut­ta että se las­kee ostovoimaa, kos­ka tuon­ti­tuot­teet mak­sa­vat enem­män, mut­ta se ei sinän­sä joh­da koti­maisen tuotan­non supistumiseen. 

  Ei joh­da teo­ri­as­sa tuotan­non supis­tu­miseen vai ei joh­da supis­tu­miseen myöskään käytän­nössä? Käytän­nössä tuol­lainen hin­ta­jous­to on eri asia kuin teo­ri­as­sa. Käytän­nössä on aina mm. epä­var­muuk­sia, puoli­naisia vaiku­tuk­sia, jäykkyyk­siä ja ennus­ta­mat­to­muuk­sia. EU:n elin­ta­son lasku tarkoit­taisi myös EU:n keskimääräisen palkkata­son laskua, mikä esimerkik­si lisäisi (hal­van liuskekaa­sun, tun­tu­vasti korkeam­man elin­ta­son) yhdys­val­ta­lais­ten yri­tys­ten houkut­tele­vu­ut­ta työl­listäjänä korkeasti koulute­tu­ille ja kielitaitoisille.
  Myös tois­es­ta alem­mas­ta ansain­topäästä yhteiskun­taa kat­soen vaiku­tuk­set oli­si­vat merkit­täviä, sil­lä ener­giakus­tan­nuk­set ovat tasaverolu­on­teisia, ja nou­se­va hin­ta koskisi eniten köy­himpi­in väestönosi­in. Hin­to­jen sub­ven­toimi­nen olisi sit­ten taas jostakin muus­ta hyvästä pois.

  Ener­giain­fran val­lanku­mouk­seen liit­ty­isi pelk­istet­ty­jen hin­ta­laskelmien lisäk­si toki muitakin epä­var­muuk­sia. Saatavu­us, katkok­set, var­muus, todel­li­nen (kon­tra lasken­nalli­nen) kap­a­siteet­ti, kokon­aish­in­ta ker­ran­nais­vaiku­tusten jäl­keen. Mitkä vaikut­taisi­vat yri­tys­ten ja investoi­jien päätök­si­in toim­intansa sijoit­tamis­es­ta globaalil­la pelikentälllä.

  Muu­tos ei myöskään tapah­du mis­sään demokraat­tises­sa tyhjiössä, vaan tietoinen elin­ta­son lasku­un tähtäävä, epä­var­muut­ta syn­nyt­tävä ja esimerkik­si ympäristöä infer­naalisel­la määräl­lä tuulimyl­lyjä täyt­tävä poli­ti­ik­ka jo paljon ennen lop­ullista täyt­tymys­tään voisi syn­nyt­tää vastareak­tion­aan aika mon­ta “aamunkoit­toa” Euroopas­sa ja siten nol­la­ta itsen­sä. Esimerkik­si yksikin riit­tävän sähkön­jakelun pet­tämi­nen kylmään talvi­aikaan Bri­tan­ni­as­sa johtaisi drastisi­in poli­it­tisi­in seu­rauk­si­in. Teo­ri­as­sa tuulivoima ja aurinkovoima voi olla käytän­nössä jotain aivan muuta.

  Täl­lainen EU:n per­for­manssi olisi myöskin lähin­nä sym­bo­l­i­nen mart­tyyrin ele, sil­lä EU:n päästöt ovat vain n. 1/8 maail­man kokon­ais­päästöistä (ja osu­us las­kee) ja lisäk­si päästövähen­nyk­seen liit­ty­isi yri­tys­toimin­nan pois siir­tymisen myötä mas­si­ivi­nen hiilivuoto.

  Osmo on nyt kir­joit­tanut 8 kir­joi­tus­ta ilmastopoli­ti­ikas­ta, mut­ta odotan yhä, mil­loin hän rupeaa käsit­telemään ilmastopolitiikkaa.

  Avain­sano­ja: Kiina, Intia, Indone­sia, Yhdys­val­lat, mukaan saami­nen, epä­var­muustek­i­jät, taakan­jako, nou­dat­tamisen seu­raami­nen, rent-seek­ing, globaali talouskasvu, elämän­ta­pa, auto, jääkaap­pi, kak­si per­im­mäistä muut­tu­jaa: maail­man kokon­aisku­lu­tuk­sen suun­tau­tu­mi­nen, maail­man kokon­aisku­lu­tuk­sen edel­lyt­tämän ener­gian tuotan­to­muodot ja alle­vi­ivat­en, kos­ka muu on vieläkin suurem­paa hai­hat­telua: liuskekaa­su, ydin­voima, neljäs sukupolvi, teknolo­gia.

  Jos pitäisin yhä ilmas­ton­muu­tos­ta vaka­vana uhkana, niin pitäisin läh­es rikol­lise­na sitä, että Osmo, kun kat­so­taan Japanin ja Sak­san kehi­tys­tä, ei esimerkik­si siir­ry täysin yksiselit­teis­es­ti, ääneen huu­taen ja ehdot­tomasti ydin­voiman tuk­i­jak­si. Muutenkin asian pitäisi olla täysin selvä tilas­to­tutk­i­jalle, jos kokee uhan val­tavak­si ja ymmärtää myös tor­jun­taan, ei vain uhkaan, liit­tyvän epävarmuusperiaatteen.

  Tätä ilmastopoli­ti­ik­ka on mei­dän evo­lu­tion­aarisel­la per­spek­ti­ivil­lämme. Mitään uhkaa ei koeta, se pro­jisoidaan ja pro­jisoidessa voi huo­let­ta mutustel­la kaiken­laista yhden­tekevää ja epä­mukavia kysymyk­siä vält­televää. Jos talo oikeasti palaisi tai tul­vavedet valuisi­vat kel­lari­in, niin sil­loin tehtäisi­in kaik­ki voita­va, eikä primääri huoli, tiedostet­tu tai tiedostam­a­ton, olisi se, mitä Hei­di, Pekka tai Satu vaa­dit­tavista pelas­tus­toimista ajat­telee, miten tuo­ta pakon sanele­maa pelas­tu­sop­er­aa­tio­ta moraalis­es­ti sank­tioi. Sopi­iko se vaa­dit­tu sam­mu­tustyö tai ojankaivuu sosi­aal­ispoli­it­tiseen iden­ti­teet­ti­i­ni, saisinko siitä epä­mukavaa sosi­aal­ista palautetta. 

  Nämä kahdek­san tähä­nas­tista kir­joi­tus­ta ilmastopoli­ti­ikas­ta ovat täysin mitään­sanomat­to­mia, kos­ka ne ennustet­tavasti pysyvät (juuri sosi­aalisen, ide­ol­o­gisen ym.) mukavu­usalueen sisäl­lä eivätkä sik­si oikeasti ilmaise mitään todel­lista huol­ta, eivät uhraa mitään, eivätkä vaa­di mitään.

 20. tpyy­lu­o­ma: Jep, ja ceteris paribus ener­giavero­tus ei vaiku­ta kokon­aisveroas­t­eeseen mitenkään. Jos yri­tys mak­saa enem­män ener­giavero­ja niin vas­taavasti esim. palkkaverot ovat pienemmät.

  Ei todel­lisu­us toi­mi noin, minkä esimerkik­si Salon esimerk­ki osoit­taa. Ei siel­lä las­ket­tu kun­nal­lisveroa nol­laan, kun kaupun­gin kas­saan vyöryi Nokian-miljoo­nia. Toki kun­nal­lisveroa las­ket­ti­in vähäsen, mut­ta lisään­tyneet vero­tu­lot vain yksinker­tais­es­ti laitet­ti­in julkiseen kulutuksen.

  Poli­itikot käyt­tävät kaik­ki rahat jot­ka vain saa­vat irti. Eli jos ener­giavero tuo lisää fyrkkaa kas­saan, palkkavero­tus­ta voidaan kyl­lä vähäsen tiput­taa, mut­ta _ei_ _ikinä_ täysimääräisesti.

 21. Osmo Soin­in­vaara:
  Kyl­lä lob­bar­it pystyvät tekemään reik­iä hiilid­iok­sidi­veroonkin. Esimerkik­si turpeen kohdal­la. Se ei sen­tään onnis­tu enää päästökau­pas­sa, vaan turpeesta joutuu mak­samaan päästöoikeud­es­ta toteu­tuneen päästön verran.

  Turve on tosi­aan rajat­a­paus. Se ei ole varsi­nais­es­ti fos­si­ilista hiiltä, vaan vain vuo­sisato­ja ja vuosi­tuhan­sia maan­pin­nalle ker­tynyt­tä hiiltä. Sik­si lob­bari voisi saa­da sen häädet­tyä pois jostain fos­si­ile­ja koskev­as­ta sopimuk­ses­ta. Mut­ta en ymär­rä, mik­si se olisi helpom­pi häätää ulos verosopimuk­ses­ta kuin päästökauppasopimuksesta.

  Verosopimuk­sen yksinker­taisem­pi luonne pal­jas­ta­nee “vilun­gin” helpom­min. Ehkä poli­itikot voisi­vat lob­barei­den voitelem­i­na sopia, että turpeesta joutuu mak­samaan vain 80% päästöveroa. Tämä ainakin näky­isi heti ulos ja medi­alle. Luulen että nykyisen tyyli­sis­sä mon­imutkai­sis­sa päästökaup­pa­mallis­sa pakoteitä olisi use­ampia, vaik­ka siinäkin perus­ratkaisu voisi olla sama, turve mukaan nykyiseen päästöjär­jestelmään (80% tai 100% painolla).

  Turpeen mas­si­ivi­nen käyt­tö on luon­teeltaan yleen­sä uusi­u­tu­ma­ton­ta, eli sitä käytetään paljon enem­män kuin sitä ehtii luon­tais­es­ti syn­tyä lisää samal­la suol­la. Sik­si on luon­te­vaa ottaa tuol­lais­es­ta turpeen käytöstä vas­taa­va vero kuin fos­si­ilien poltos­ta. Lisäk­si meil­lä on tietenkin se ongel­ma, että koko Suomen suot voivat varas­toi­da hiiltä, vaik­ka yksi osa sitä luovut­taisikin hiiltä run­saasti. Suo­mi siis taval­laan vain vähen­tää (ansiokkaan) hiilin­ielun­sa vas­taan­ot­tomäärää, kun se polt­taa soitaan. Vaar­al­lista silti, sil­lä muut­taa käytän­nössä yhtä paljon maa­pal­lon hiil­i­tas­apain­oa kuin fos­si­ilien polttaminen.

 22. Osmo Soin­in­vaara: Kyl­lä lob­bar­it pystyvät tekemään reik­iä hiilid­iok­sidi­veroonkin. Esimerkik­si turpeen kohdal­la. Se ei sen­tään onnis­tu enää päästökau­pas­sa, vaan turpeesta joutuu mak­samaan päästöoikeud­es­ta toteu­tuneen päästön verran.

  Vaikut­taako tarvit­tavien päästöoikeuk­sien määrään vaikka­pa savukaa­su­jen läm­mön tal­teenot­to? Aika suuri vaiku­tus päästö­jen määrälle, jos turpeen sisältämä jään­nöskos­teus hai­h­dute­taan taivaalle, taik­ka jos tiivis­tetään vedek­si ja ote­taan läm­pö talteen.

  1. Läm­mön­tal­teenot­to vaikut­taa ener­giate­hokku­u­teen, mut­ta hiilid­iok­sidia pääsee tivaan tuuli­in ihan yhtä paljon.

 23. tpyy­lu­o­ma: Jous­tavien val­u­ut­takurssien maail­mas­sa, tuot­tavu­userot siir­tyy teo­ri­as­sa val­u­ut­takurs­sei­hin; eli jos maas­sa A teol­lisu­u­den tuot­tavu­uskasvu on huonom­paa kuin muual­la, niin maan A val­u­u­tan kurssi las­kee tas­apain­ot­taen tämän. Tämä on kansan­taloudelli­nen hait­ta sitä kaut­ta että se las­kee ostovoimaa, kos­ka tuon­ti­tuot­teet mak­sa­vat enem­män, mut­ta se ei sinän­sä joh­da koti­maisen tuotan­non supistumiseen.

  Näin juuri. Ener­giavero­tuk­sen (päästö­mak­sut, verot) vaiku­tuk­set ovat aika monipolvisia, eikä niil­lä koko val­u­ut­ta-alueen kannal­ta pitäisi olla mitään kovin suuria net­to­vaiku­tuk­sia. Ostamme ulkop­uolelta vaikka­pa öljyä, mut­ta jos opimme nuukem­mik­si, tarvit­semme sitä vähem­män. Taulutele­vi­sioista kuitenkin tulee kalliimpia.

  Olen­nainen kysymys on se, kuin­ka paljon ener­giantuotan­non rak­en­tei­den muut­ta­mi­nen mak­saa tehokku­ut­ta. Val­i­tu­ista toim­intatavoista ja teknolo­gian kehi­tyk­ses­tä riip­puen luke­ma voi olla 1 % tai 10 % BKT:sta.

  Lisäk­si vaiku­tuk­set voivat olla aika merkit­täviä yksit­täisille teol­lisu­u­de­naloille tai paikkakun­nille. Sadan euron ton­ni­hin­ta päästöille ei ilah­dut­taisi Tornion seu­tua kovin paljon.

  tpyy­lu­o­ma: Käytän­nössä, oikein mitään näyt­töä hiilivuo­dos­ta ei ole

  Mitä muu­ta on Suomen sähkön­tuon­ti Venäjältä?

  Juuri täl­lä het­kel­lä hiilivuo­to on aika olema­ton­ta, kos­ka päästöistä ei joudu mak­samaan juuri mitään. Yksinu­meroisil­la ton­ni­hin­noil­la on lähin­nä huumo­ri­ar­vo. Jos kuitenkin hin­nat nou­se­vat isom­pi­en ener­giate­hokku­us­in­vestoin­tien kannal­ta real­is­tisik­si (esimerkik­si 100 €/t pysyvänä tasona), ener­giain­ten­si­ivis­ten tuot­tei­den tuotan­non pain­opiste siir­tyy väistämät­tä muualle kul­je­tusten kitkavaiku­tuk­sen jäädessä päästö­mak­su­ja pienemmäksi.

  Hiilivuodon suu­ru­ut­ta ja vaiku­tuk­sia on kovin vaikea ennus­taa etukä­teen. Sitä tulee kuitenkin ole­maan, ja sen var­al­ta pitää pitää silmät auki. Yht­enä mah­dol­lisuute­na on sit­ten ottaa hiil­i­t­ul­lit käyt­töön pahiten vuo­tavis­sa kohdissa.

  1. Mitä muu­ta on Suomen sähkön­tuon­ti Venäjältä?

   Ei se sil­loin ainakaan päästökau­pas­ta johdu. Päästökau­pan aikana sähkön­tuon­ti Venäjältä on vähen­tynyt olennaisesti.

 24. tpyy­lu­o­ma:
  Käytän­nössä, oikein mitään näyt­töä hiilivuo­dos­ta ei ole

  Jos minkään­laista hiilivuo­toa ei ole, suh­teel­lisen edun peri­aate ei toi­mi. Tai vai­h­toe­htois­es­ti rahaa on lapi­oitu tuki­aisille ener­giasek­to­rille niin paljon, että sähkön keski­hin­ta ei ole noussut.

 25. Hiilid­iok­sidi­vero ei myöskään huomioi polt­toaineen tuotan­non päästöjä, jot­ka varsinkin maakaa­sun kohdal­la ovat merkit­tävät. Viime aikoina on alka­nut ilmestyä myös tutkimuk­siä ja arvioi­ta siitä, varsinkin liuskekaa­sun osalta. Sen kohdal­la USA:ssa metaanivuodot ovat tasoa 3,6–7,9% (Howarth ym 2010). Tämä tarkoit­taa, että sen hiil­i­jalan­jäl­ki on ainakin 20% suurem­pi kuin kivi­hi­ilen. (tosin metaani karkaa myös hiilen louhinnassa).

  Puh­taasti lasken­nal­lis­es­ti on arvioitu että noin 3,1% on se vuo­tora­ja, jol­la metaani muut­tuu kivi­hi­iltä pahem­mak­si. Maakaa­sukent­tien päästöjä on vaikea mita­ta tarkasti ja voisi olet­taa, että tuot­ta­jat eivät arvioi niitä ainakaan yläkant­ti­in. USA:ssa Utahissa erään maakaa­suken­tän metaa­nipäästöik­si arvioiti­in 6–12% lentokonemittauksilla.

 26. Osmo Soin­in­vaara: Ei se sil­loin ainakaan päästökau­pas­ta johdu. Päästökau­pan aikana sähkön­tuon­ti Venäjältä on vähen­tynyt olennaisesti.

  Voisi johtua, sil­lä CO2-ton­nin hin­ta on tääl­lä dra­maat­tis­es­ti hal­ven­tunut. Mik­si tuo­da, jos tääl­lä tuotan­tokus­tan­nus on pienem­pi. No, on tuon­nin vähen­e­miseen muitakin syitä.

 27. Osmo Soin­in­vaara: Ei se sil­loin ainakaan päästökau­pas­ta johdu. Päästökau­pan aikana sähkön­tuon­ti Venäjältä on vähen­tynyt olennaisesti.

  Eiköhän sitä sähköä tuo­da Venäjältä niin paljon kuin sieltä saa oste­tuk­si. Käytän­nössä tosin siel­läkin alkaa olla pulaa sähköstä.

  Sähkö Venäjältä on kuitenkin esimerk­ki tuot­teesta, joka ei tule mil­lään nol­lapäästöil­lä (Venäjän sähkön­tuotan­to nojaa hiileen), ja jos­ta ei mak­se­ta mitään päästömaksuja.

 28. antti: Vaikut­taako tarvit­tavien päästöoikeuk­sien määrään vaikka­pa savukaa­su­jen läm­mön talteenotto?

  Siinä mielessä kyl­lä, että jos sin­ul­la on tiet­ty määrä oikeuk­sia ja raken­nat savukaa­sun avul­la toimi­van syöt­teen kuiv­aus- tai ener­gian tal­teenot­to­jär­jestelmän, voit myy­dä enem­män ener­giaa osta­mat­ta lisää lupia.

  Nos­tit esille hyvin mie­lenki­in­toisen uuden näkökul­man: Suomen teol­lisu­udessa ei ole juuri yritet­ty hyö­dyn­tää mata­lan läm­pöti­lan (100C + jotain) päästö­jen ener­gia­sisältöä. Tähän läm­pötilaväli­in kuitenkin sat­tuu veden höyrystymis­läm­pö (Qh), joka on vesik­iloa kohti huo­mat­ta­van suuri. 

  Ne suuret valkeat saastepil­vet tehtaiden ja läm­pövoimalaitosten yllä ovat pääasi­as­sa tiivistynyt­tä vesi­höyryä. Veden Qh menee siinä harakoille. Osa siitä voitaisi­in palaut­taa ihmisille ilman eri­ty­isiä lupia.

 29. Tapio:Tarkoitin, että päästöluku­jen oikeel­lisu­us voidaan tark­istaa kohtu­ullisel­la tarkkudel­la kätet­ty­jen polt­toainemäärien perusteella.

  Suosikki­a­jatuk­seni on, että fos­si­iliten kulu­tus las­ke­taan heti läh­teel­lä, eli hiilikai­vok­ses­ta lähtev­inä vaun­uina tai put­keen pumpat­ta­vana öljynä/kaasuna. Jos tuo maa ei kuu­lu jär­jestelmän piiri­in, mitataan määrät jär­jestelmäalueen rajal­la. Kan­nat­taa laskea siel­lä, mis­sä vir­rat ovat suurim­mat, ja valvo­jia tarvi­taan vähiten. Ainakn vero­ma­llis­sa tuo jo riit­tää — pait­si että jär­jestelmäalueen ulkop­uolelta tule­vis­sa fos­si­ile­ja kulut­taneis­sa tuon­ti­tavarois­sa joudu­taan tur­vau­tu­maan arviope­rusteisi­in mak­sui­hin (mielel­lään hie­man yläkanttiin).

 30. Osmo Soin­in­vaara: Ei se sil­loin ainakaan päästökau­pas­ta johdu. Päästökau­pan aikana sähkön­tuon­ti Venäjältä on vähen­tynyt olennaisesti.

  Näin on, mut­ta johtuuko se päästökau­pas­ta vai siitä, että teol­lisu­ut­ta on hävin­nyt Suomesta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.