Onko päästökauppa epäonnistunut (2) Miksi EU valitsi päästökaupan

En seu­ran­nut mil­lään taval­la neu­vot­telu­jen kulkua, kun päästökaup­paan päädyt­ti­in hiilid­iok­sidi­veron sijas­ta. Voin sik­si vain arvail­la, mik­si tähän ratkaisun päädyttiin.

Yhdys­val­lat

Vaik­ka EU aloit­ti maail­man ensim­mäisen päästökau­pan, aja­tus ei tul­lut euroop­palaisil­ta, vaan Yhdys­val­loista Clin­tonin hallinnol­ta. Yhdys­val­lat edisti sil­loin pon­tev­asti ilmastopoli­ti­ikkaa, kunnes kaik­ki muut­tui Flori­dan ään­ten­lasken­nan tulok­se­na. Häviölle jäänyt Al Gore on omis­tanut koko tar­mon­sa ilmas­tokysymyk­si­in. Iso asia jäi kiin­ni aika pienestä.

Clin­tonin hallinnol­la oli hyviä koke­muk­sia päästökau­pas­ta rikkipäästö­jen kuri­in pane­mises­sa; markki­noiden käyt­tö johti huo­mat­tavasti kus­tan­nuste­hokkaam­paan poli­ti­ikkaan kuin esimerkik­si Suomes­sa valit­tu jäykän nor­mi­tuk­sen tie. Yhdys­val­lat selvisi rikkipäästö­jen vähen­tämis­es­tä tämän ansioista paljon meitä halvemmalla.

 Lupauk­sen täyttäminen

EU:n vuosit­tai­sis­sa päästöis­sä ei ole mitään eri­ty­istä rajaa, jon­ka ala­puolel­la päästöt ovat hai­tat­to­mia ja sen yläpuolel­la vaar­al­lisia, mikä vie poh­jaa päästökau­pal­ta keinona. Hallinto tekee kuitenkin kaikesta juridi­ikkaa ja siltä kannal­ta EU:n kan­sain­väli­sis­sä sopimuk­sis­sa anta­ma lupaus on se raja. Päästöoikeuk­sia on liik­keel­lä määrä, joka vas­taa EU:n kan­sain­väli­sis­sä kok­ouk­sis­sa anta­maa lupaus­ta. Jos kukaan ei fuskaa, päästöt laske­vat automaat­tis­es­ti EU:n lupaa­malle tasolle, mikä on sinän­sä hyvä asia, mut­ta toisaal­ta jär­jestelmä ei kan­nus­ta lainkaan alen­ta­maan päästöjä ton­nil­lakaan tuon rajan alle, vaik­ka se olisi kuin­ka help­poa. Ilmake­hän kannal­ta rajan ylit­tävät ja alit­ta­vat päästöt ovat ton­nia kohden aivan yhtä haitallisia. Tämä ongel­ma on hyvin ajanko­htainen tätä kir­joitet­taes­sa, kun päästöoikeuk­sien taso on laskenut nol­lan pin­taan. Ongel­maa ei olisi, jos päästökaup­pa olisi globaalia.

 Euroop­palaisen teol­lisu­u­den kilpailukyky

Yksi syy vali­ta päästökaup­pa oli ehkä sinä, että pelät­ti­in hiilid­iok­sidi­veron heiken­tävän euroop­palaisen teol­lisu­u­den kil­pailukykyä. Päästöoikeudet saatet­ti­in antaa teol­lisu­udelle ilmaisek­si, jol­loin niistä ei koi­tu­isi yri­tyk­sille kus­tan­nuk­sia. Päin­vas­toin, päästöjä vähen­tämäl­lä yri­tys voisi paika­ta talout­taan päästöoikeuk­sia myymällä.

Tässä argu­men­tis­sa on kak­si ongel­maa. Jos euroop­palainen yri­tys hark­it­see tar­jouk­sen jät­tämistä vien­tipro­jek­tista Brasil­i­aan, vien­ti­tuot­teeseen kohdis­tu­va miljoo­nan euron hiilid­iok­sidi­vero tietysti heiken­tää sen kil­pailukykyä miljoon­al­la eurol­la. Tar­joushin­nan on olta­va niin korkea, että myös vero tulee kate­tuk­si. Tilanne ei muu­tu mik­sikään siitä, että samaan pro­jek­ti­in kuluukin ilmaisek­si saatu­ja päästöoikeuk­sia miljoo­nan euron edestä. Tar­joushin­nan on edelleen olta­va niin korkea, että tuo miljoona euroa tulee kate­tuk­si, kos­ka muus­sa tapauk­ses­sa­han yri­tys voisi myy­dä ne oikeudet miljoon­al­la eurol­la. Korkein­taan yri­tyk­sen kan­nat­taa käyt­tää arvokkai­ta päästöoikeuk­sia pro­jek­ti­in pelos­sa, että jos se myy oikeudet tänä vuon­na tuotan­non supis­tu­misen vuok­si, ensi vuon­na se saa niitä vähemmän.

Jos taas tämä seu­raavien vuosien päästöoikeuk­sien suo­jelu on peruste, sil­loin päästökaup­pa ohjaa käyt­täy­tymistä väärin. Vaikka­pa betoni­te­ol­lisu­udelle annetut päästöoikeudet kan­nus­ta­vat kyl­lä valmis­ta­maan beto­nia mah­dol­lisim­man pienin päästöin, mut­ta se ei kan­nus­ta vai­h­ta­maan beto­nia raken­nus­ma­te­ri­aali­na puuhun.

Jous­ta­vat mekanismit

Kioton sopimuk­seen sisäl­tyi koh­ta, jon­ka mukaan teol­lisu­us­maat saa­vat helpo­tuk­sia päästö­tavoit­teisi­in­sa, jos aut­ta­vat kehi­tys­mai­ta vähen­tämään omia päästöjään. Tämä on helpoin toteut­taa päästökau­pas­sa. Jos istut met­sää jos­sain kehi­tys­maas­sa, saat sido­tun hiilen ver­ran päästöoikeuk­sia. Peri­aate oli teo­ri­as­sa oikein hyvä, mut­ta käytän­nössä päästökaup­pa vuo­taa juuri tässä kohdin pahasti. Osa toimista on silkkaa hui­jaus­ta ja järke­vistäkin toimen­piteistä moni on sel­l­aisia, että ne toteutet­taisi­in joka tapauksessa.

Kulut­ta­jan väitet­ty etu

Kun päästökaup­paa valmis­telti­in, moni päät­täjä käyt­ti puheen­vuoro­ja, joista sai vaikutel­man, kuin puhu­ja olisi ihan oikeasti kuvitel­lut, että päästöoikeudet eivät nos­ta sähkön hin­taa, kun­han vain hiilivoimalat saa­vat päästöoikeuten­sa ilmaisek­si. Eihän ilmaisek­si saatu päästöoikeus voi olla mikään tuotan­tokus­tan­nus! Tässä on taustal­la sama loogi­nen virhe kuin raken­nus­li­ikkei­den väit­teessä, että asun­to­jen korkea hin­ta johtuu korkeista tontinhinnoista.

Oli syy mikä hyvän­sä, hiilivoimalat sai­vat päästöoikeuten­sa ilmaisek­si. Kun päästöoikeuk­sien hin­ta kuitenkin meni mikro­talous­teo­ri­an mukaises­ti sel­l­aise­naan sähkön hin­taan, päästökaup­pa, jon­ka piti ran­gaista kivi­hi­ililaitok­sia, teki niiden omis­tamis­es­ta todel­la kannattavaa.

On vaikea kuitenkaan uskoa, että EU:n päätök­sen­tekoa valmis­tel­e­vat eivät ymmärtäisi mikro­talouden alkei­ta. Jokin syy päästöoikeuk­sien ilmais­jakoon siis on olta­va. Jos asi­aa halu­aa tarkastel­la hyvän­tah­tois­es­ti, voisi ajatel­la, että ener­giay­htiöt ovat val­tavien investoin­tien edessä muut­taes­saan tuotan­to­ta­paansa. Sik­si on hyvä vahvis­taa niiden tasei­ta. Ener­giay­htiöt, Helsin­gin Ener­gia niiden mukana, eivät suinkaan käyt­täneet tätä rahavir­taa valmis­tau­tu­ak­seen investoimaan uusi­u­tu­vaan ener­giaan, vaan jakoi­vat voiton omis­ta­jilleen. Vuodes­ta 2014 alka­en voimay­htiöt eivät enää saa päästöoikeuk­sia ilmaisek­si, vaan joutu­vat osta­maan ne val­tion huutokaupasta.

 

13 vastausta artikkeliin “Onko päästökauppa epäonnistunut (2) Miksi EU valitsi päästökaupan”

 1. Voiko tosi­aan olla niin, että Ode ei ole kuul­lut lob­bauk­ses­ta? Tai poli­it­ti­sista vään­nöistä? Se päätös, että kaik­ki päästöoikeudet annetaan ilmaisek­si kaudelle 2005–2012, ei syn­tynyt yksimielis­es­ti, ei myöskään se päätös että 2013–2020 muu teol­lisu­us pait­si sähköy­htiöt saa­vat ilmaisek­si suurim­man osan päästöoikeuksistaan.

 2. Kioton sopimuk­seen sisäl­tyi koh­ta, jon­ka mukaan teol­lisu­us­maat saa­vat helpo­tuk­sia päästö­tavoit­teisi­in­sa, jos aut­ta­vat kehi­tys­mai­ta vähen­tämään omia päästöjään. Tämä on helpoin toteut­taa päästökaupassa.

  Tämän tyyp­pisiä väit­teitä olen kuul­lut aiem­minkin, ja joka ker­ta olen yhtä hämil­läni. Miten muka voi olla merkit­tävästi helpom­paa kui­tata noil­la vähen­e­mil­lä päästöjään päästökaup­pa­jär­jestelmässä kuin kui­tata päästö­jen­sä aiheut­tamia vero­ja? Onko tässä jokin poli­it­ti­nen kiemu­ra jota en ymmärrä?

 3. Jokin syy päästöoikeuk­sien ilmais­jakoon siis on oltava. 

  Yksi var­ma syy on se, että näin ener­giay­htiöt sai­vat ilmaisia päästöoikeuk­sia, eikä niille syn­tynyt painei­ta rajoit­taa tuotan­toa. Sitä en tiedä, paljonko ener­gia­te­ol­lisu­u­den lob­bar­it sai­vat aikaan Brys­selis­sä, mut­ta var­maa on, että tilaisu­u­den tullen he kehui­v­at tätä nyky­istä päästökaup­pa­mallia ja haukkui­v­at esim. päästövero­ma­llia ja sel­l­aisa päästökaup­pa­malle­ja, jois­sa oli­si­vat joutuneet mak­samaan jotain.

 4. Päästökau­pas­ta tuli hil­jakkoin doku­ment­ti Ylen Ulkolin­jas­sa. Kan­nat­taa kat­soa. EU:n päästökaup­pa on ollut hui­jarei­den bisnestä. Sen lisäk­si se on omi­aan lisäämään hiilen kulutusta.

  http://areena.yle.fi/tv/2049954?ref=leiki-ark

  Hul­lukaan ei toi­mi niin tyh­mästi kuin EU päästökauppa-asiassa.

  Samas­sa ohjel­mas­sa esitelti­in myös YK:n suo­jeluk­ses­sa taval­lisille ihmisille suun­nat­tua päästökaup­paa. Osta­mal­la päästöoikeuk­sia eräältä yhtiöltä, joka jakaa ilmaisek­si Afrikkaan koti­talousve­den puhdis­tus­lait­tei­ta, ihmiset voivat kokea hyvää omaatun­toa, sil­lä lait­tei­den main­os­te­taan vähen­tävän puun­polt­toa veden läm­mi­tyk­seen ja estävän sairauk­sien lev­iämistä. Ohjel­mas­sa nämä lait­teet todet­ti­in täysin toim­i­mat­tomik­si ja juuri kukaan ei niitä käytä. Täyt­tä hui­jaus­ta tämäkin päästökauppa.

 5. “..kunnes kaik­ki muut­tui Flori­dan ään­ten­lasken­nan tulok­se­na. Häviölle jäänyt Al Gore on omis­tanut koko tar­mon­sa ilmas­tokysymyk­si­in. Iso asia jäi kiin­ni aika pienestä.”

  Kun USAn senaat­ti äänesti Clin­tonin aikana ilmas­tosopimuk­sen rat­i­foin­nista, sitä puoltavia ääniä oli tasan nolla.
  Aika vaikea olisi ollut Clin­tonin tai myöhem­min Gorenkaan ajaa sopimus­ta, jol­la ei ollut yhtään kan­nat­ta­jaa. Clin­ton allekir­joit­ti Kioton sopimuk­sen, mut­ta ei edes yrit­tänyt tar­jo­ta sopimus­ta senaatille, joka oli päät­tänyt, ettei rat­i­foi sopimus­ta, joka “ei koske myös kehitysmaita”
  Eli ei se nyt ihan pien­estä kiin­ni ollut. Äänestys­tu­los 95–0. Siinä ei uudelleen­lasken­taa tarvita. 

  Paljonko muuten se meren­pin­ta on nyt nous­sut Goren tarmokkaiden ennus­tusten mukaan tähän päivään mennessä?

 6. OS: “On vaikea kuitenkaan uskoa, että EU:n päätök­sen­tekoa valmis­tel­e­vat eivät ymmärtäisi mikro­talouden alkeita.”

  Minäkin luotin aikoinaan esit­telijöi­den ja päätök­sen­tek­i­jöi­den pätevyy­teen, kunnes vuon­na 1996 opin tun­temaan joitakin Brys­selis­sä työsken­tele­viä yhteiskun­tamme super­lah­jakkuuk­sia. Siitä läh­tien kyynisyyteni hyvää hallintoa kohtaan on kas­vanut äärettömyyteen. 

  Jostakin syys­tä eduskun­nan täy­sis­tun­toa ja kyse­ly­tun­tia tai kaun­pung­in­val­tu­us­ton kok­ous­ta seu­rates­sa tun­tuu, että pros­es­si on oikeas­t­aan raken­net­tu vain erään­laisek­si demokra­t­ian kulis­sik­si. Edus­ta­jat vaikut­ta­vat mar­joneteil­ta kum­mallises­sa leikissä, jota edus­tuk­sel­lisek­si demokra­ti­ak­si kut­su­taan. Kaiken taustal­la puuhastelee tsaristi­nen virkakoneis­to, jon­ka toimin­nas­ta parhaim­man aav­is­tuk­sen saa luke­mal­la Kafkan romaane­ja. Totu­us on tarua ihmeellisempää.

  En tiedä, mitä asialle pitäisi tehdä enkä ainakaan kaipaa minkään­laista teokra­ti­aa tai asiantun­ti­javal­taa. Kun tup­paa­vat asiantun­ti­jat ole­maan useim­miten ver­rat­en putkinäköisiä.

  Tätä blo­gia pidän kuitenkin siinä mielessä ansiokkaana luo­muk­se­na, että ahk­er­al­la seu­raamisel­la pääsee hallintoala­mainen vaivihkaa arvioimaan päätök­sen­tek­i­jöi­den ja hallintokoneis­ton kyvykkyyt­tä ja kyvyttömyyttä.

  Toinen ver­ra­ton tilaisu­us ovat eri­laiset tiedo­tusti­laisu­udet, joi­ta kri­isior­gan­isaa­tiot nyky­isin tun­tu­vat jär­jestelevän julk­isu­u­den paineesta viikot­tain. Eipä ole viran­halti­jat paljoa muut­tuneet sit­ten Rooman val­takun­nan päivien.

 7. OS kir­joit­ti: “Oli syy mikä hyvän­sä, hiilivoimalat sai­vat päästöoikeuten­sa ilmaisek­si. Kun päästöoikeuk­sien hin­ta kuitenkin meni mikro­talous­teo­ri­an mukaises­ti sel­l­aise­naan sähkön hinaan, päästökaup­pa, jon­ka piti ran­gaista kivi­hi­ililaitok­sia, teki niiden omis­tamis­es­ta todel­la kannattavaa.”

  Kiitok­sia, sain näin vas­tauk­sen aikaisem­paan kysymyk­seeni, oliko kysymys päästömäärien väärästä ennakoin­nista vai tumpeloin­nista päätöksenteossa.

  Olen edelleen sitä mieltä, että päästökaup­pa on vero­tus­ta parem­pi keino vähen­tää haitallisia päästöjä. Jos ajatel­lan talouden syk­lisyyt­tä, p.o. päästökaup­pa on eräs automaat­ti­sista vas­ta­syk­li­sistä vaikut­ta­jista. Vero ei sitä ole.

 8. eläke­vaari: EU:n päästökaup­pa on ollut hui­jarei­den bisnestä.

  No, ehkä verois­sakin jos­sain tapah­tuu huijausta.

  Luulisi, että päästökau­pas­sa tämän tyyp­piset ongel­mat voidaan ratkaista. Osakekau­pas­sakin siihen on pystytty.

 9. Ilmainen alku­jako perus­tui eri­tyis­es­ti EUn päätök­sen­tekosään­töi­hin. Eräät suuret jäsen­maat, UK etunenässä, oli­si­vat vaati­neet vero-oikeuspe­rus­tan käyt­töä jos alku­jako olisi perus­tunut huu­tokaup­paan muuten kuin min­i­maalis­es­ti. Verope­rus­ta tarkoit­taa (edelleen) yksimielistä päätök­sen­tekoa neu­vos­tossa. Mitään edel­ly­tyk­siä yksimielisyy­teen jäsen­maid­en kesken ei ollut. 

  Euroopan par­la­ment­ti kan­nat­ti jo jär­jestelmää pystytet­täessä pakol­lista, vaikkakin pien­tä, huu­tokaup­pao­su­u­ta. Hei­di Hau­ta­lan laa­ti­ma lausun­to EPn sisä­markki­navaliokun­nalle pää­tyi muis­taak­seni 15% pakol­liseen huutokauppaan.

 10. Tapio:
  Olen edelleen sitä mieltä, ettäpäästökaup­pa onvero­tus­ta parem­pi keino vähen­tää haitallisia päästöjä. Jos ajatel­lan talouden syk­lisyyt­tä, p.o. päästökaup­pa on eräsautomaat­ti­sista vas­ta­syk­li­sistä vaikut­ta­jista. Vero ei sitä ole. 

  Toisaal­ta hait­tavero, joka kan­nus­taa ener­giate­hokku­u­teen ja riip­pumat­to­muu­teen fos­si­il­i­sista ener­gian­lähteistä, johtaa siihen, että talous on kestävämpi ja riip­pumat­tomampi polt­toainei­den hin­take­hi­tyk­ses­tä, ja tämän voidaan ajatel­la ole­van itsessään tavoit­telemisen arvoista. Polt­toaineku­lu­jen rom­ah­dus taan­tu­man aikana johtaa siihen, että ener­giate­hokku­u­teen ei kan­na­ta investoi­da sil­loin kun raha olisi hal­paa ja investoin­neil­la mak­si­maa­li­nen lamaa tor­ju­va vaiku­tus. Hiiliv­ero aset­taisi polt­toaineille “takuukus­tan­nuk­sen” ja näin ollen kan­nus­taisi säästämään niitä.

 11. Antsa: Jostakin syys­tä eduskun­nan täy­sis­tun­toa ja kyse­ly­tun­tia tai kaun­pung­in­val­tu­us­ton kok­ous­ta seu­rates­sa tun­tuu, että pros­es­si on oikeas­t­aan raken­net­tu vain erään­laisek­si demokra­t­ian kulis­sik­si. Edus­ta­jat vaikut­ta­vat mar­joneteil­ta kum­mallises­sa leikissä, jota edus­tuk­sel­lisek­si demokra­ti­ak­si kut­su­taan. Kaiken taustal­la puuhastelee tsaristi­nen virkakoneis­to, jon­ka toimin­nas­ta parhaim­man aav­is­tuk­sen saa luke­mal­la Kafkan romaane­ja. Totu­us on tarua ihmeellisempää.

  En tiedä, mitä asialle pitäisi tehdä enkä ainakaan kaipaa minkään­laista teokra­ti­aa tai asiantun­ti­javal­taa. Kun tup­paa­vat asiantun­ti­jat ole­maan useim­miten ver­rat­en putkinäköisiä.

  En voisi olla enem­pää samaa mieltä. Olen myös todel­la huolis­sani aidon edus­tuk­sel­lisen demokra­t­ian tilas­ta. Virkamiehet pystyvät vaikut­ta­maan min­is­teri­in esimerkik­si esit­telemäl­lä mitä ihmeel­lisimpiä lain­säädän­töteknisiä tai tulkin­nal­lisia “esteitä”. Min­is­teri usein nielaisee syötin ja selit­tää seu­raavak­si kirkkain silmin julk­isu­udessa, kuin­ka joku tulkin­nan­varainen EU-lain­säädän­tö muka­mas estää hankkeen. 

  Min­is­teri tarvit­see laa­jem­man, itse nimit­tämän esikun­nan. Päälu­vul­taan noin 10 hen­gen asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tion, jon­ka kanssa hän kävelee salkkun­sa osoit­ta­maan min­is­ter­iöön. Min­is­terin esikun­ta saavut­tuaan muo­dostaa min­is­ter­iön johdon. Kun­nolli­nen ja osaa­va min­is­terin avus­ta­jakun­ta pysty­isi päivit­täin puo­lus­ta­maan min­is­ter­iä val­lan kabi­neteis­sa ja torp­paa­maan tekaistut selitykset. 

  Nykyisen jär­jestelmän ongel­ma ovat ikuiset virat. Itsekin tiedän, että min­is­ter­iöi­hin nimitetään erit­täin voimakkaan mielip­i­teen omaavia henkilöitä. Täl­laiset tahot suo­si­vat rekry­toin­nis­sa toden­näköis­es­ti saman­laisia ja samankaltaisen taus­tan omaavia ihmisiä. Kauhuske­naar­ios­sa koko min­is­ter­iö on vuosikym­meniksi semen­toitu tietyn­laisil­la ihmisil­lä. Ain­oas­taan erit­täin voimakas­tah­toinen ja osaa­va min­is­teri pystyy mur­ta­maan täl­laisen joukon vastustuksen. 

  Halu­an antaa tun­nus­tus­ta Mer­ja Kyl­löselle, joka on osoit­tanut usei­ta ker­to­ja täl­laista voimakas­tah­toisu­ut­ta. Mer­ja on lait­tanut ukot kuriin.

 12. Tapio Pel­to­nen: Polt­toaineku­lu­jen rom­ah­dus taan­tu­man aikana johtaa siihen, että ener­giate­hokku­u­teen ei kan­na­ta investoi­da sil­loin kun raha olisi hal­paa ja investoin­neil­la mak­si­maa­li­nen lamaa tor­ju­va vaikutus.

  Jos nyt oikein ymmär­rän, päästökau­pan hienous on siinä, että jos sin­ul­la on päästöoikeuk­sia ja niil­lä hin­taa, joudut hark­it­se­maan, onko kan­nat­tavin­ta jatkaa entiseen malli­in, vai tehdä päästöoikeuk­sien myyn­tiä mah­dol­lis­tavia toimen­piteitä tai peräti valmis­tau­tua hyp­päämään bis­nek­ses­tä pois ja myy­dä oikeudet. Tämä johtaa siihen, että hal­val­la toteutet­ta­vat paran­nuk­set tehdään heti ja han­kalim­mat tapuk­set pois­tu­vat aikaa myöten bis­nek­ses­tä. Oikeuk­sien myyn­ti tuo riihikuiv­aa rahaa, joten sen kan­nustin­vaiku­tus on voimakkampi kuin verotuksen.

  Investoin­tien ajoi­tus on sit­ten eri asia ja siinä ollaan yrit­täjyy­den ytimessä: Kvar­taa­likap­i­tal­is­tit (ja ymmärtääk­seni myös Helsin­gin Ener­gia) toimi­vat kuvaa­mal­lasi taval­la, kun taas viisas raskaan teol­lisu­u­den omis­ta­ja investoi juuri tässä vai­heessa, jos hän yhtään uskoo taan­tu­man jälkeiseen elämään. Raskaan teol­lisu­u­den investoin­nithan on tarkoitet­tu tuot­ta­maan usei­den syk­lien ajan.

 13. Sha­keem: Min­is­terin esikun­ta saavut­tuaan muo­dostaa min­is­ter­iön johdon. Kun­nolli­nen ja osaa­va min­is­terin avus­ta­jakun­ta pysty­isi päivit­täin puo­lus­ta­maan min­is­ter­iä val­lan kabi­neteis­sa ja torp­paa­maan tekaistut selitykset.

  Ihan pieni detalji. Ennen vaale­ja kukaan ei tiedä tule­via min­is­terinim­i­tyk­siä edes puolue­ta­sol­la. Ennen hal­li­tuk­sen nimit­tämistä kukaan ei tiedä nim­i­tyk­siä henkilö­ta­sol­la. Ja sit­ten olete­taan, että min­is­teri tem­pai­sisi jostain aidosti asiantun­te­van kym­men­päisen avus­ta­jakaartin paris­sa päivässä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.