Onko päästökauppa epäonnistunut (2) Miksi EU valitsi päästökaupan

En seu­ran­nut mil­lään taval­la neu­vot­te­lu­jen kul­kua, kun pääs­tö­kaup­paan pää­dyt­tiin hii­li­diok­si­di­ve­ron sijas­ta. Voin sik­si vain arvail­la, mik­si tähän rat­kai­sun päädyttiin.

Yhdys­val­lat

Vaik­ka EU aloit­ti maa­il­man ensim­mäi­sen pääs­tö­kau­pan, aja­tus ei tul­lut euroop­pa­lai­sil­ta, vaan Yhdys­val­lois­ta Clin­to­nin hal­lin­nol­ta. Yhdys­val­lat edis­ti sil­loin pon­te­vas­ti ilmas­to­po­li­tiik­kaa, kun­nes kaik­ki muut­tui Flo­ri­dan ään­ten­las­ken­nan tulok­se­na. Häviöl­le jää­nyt Al Gore on omis­ta­nut koko tar­mon­sa ilmas­to­ky­sy­myk­siin. Iso asia jäi kiin­ni aika pienestä.

Clin­to­nin hal­lin­nol­la oli hyviä koke­muk­sia pääs­tö­kau­pas­ta rik­ki­pääs­tö­jen kuriin pane­mi­ses­sa; mark­ki­noi­den käyt­tö joh­ti huo­mat­ta­vas­ti kus­tan­nus­te­hok­kaam­paan poli­tiik­kaan kuin esi­mer­kik­si Suo­mes­sa valit­tu jäy­kän nor­mi­tuk­sen tie. Yhdys­val­lat sel­vi­si rik­ki­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­ses­tä tämän ansiois­ta pal­jon mei­tä halvemmalla.

 Lupauk­sen täyttäminen

EU:n vuo­sit­tai­sis­sa pääs­töis­sä ei ole mitään eri­tyis­tä rajaa, jon­ka ala­puo­lel­la pääs­töt ovat hai­tat­to­mia ja sen ylä­puo­lel­la vaa­ral­li­sia, mikä vie poh­jaa pääs­tö­kau­pal­ta kei­no­na. Hal­lin­to tekee kui­ten­kin kai­kes­ta juri­diik­kaa ja sil­tä kan­nal­ta EU:n kan­sain­vä­li­sis­sä sopi­muk­sis­sa anta­ma lupaus on se raja. Pääs­tö­oi­keuk­sia on liik­keel­lä mää­rä, joka vas­taa EU:n kan­sain­vä­li­sis­sä kokouk­sis­sa anta­maa lupaus­ta. Jos kukaan ei fus­kaa, pääs­töt las­ke­vat auto­maat­ti­ses­ti EU:n lupaa­mal­le tasol­le, mikä on sinän­sä hyvä asia, mut­ta toi­saal­ta jär­jes­tel­mä ei kan­nus­ta lain­kaan alen­ta­maan pääs­tö­jä ton­nil­la­kaan tuon rajan alle, vaik­ka se oli­si kuin­ka help­poa. Ilma­ke­hän kan­nal­ta rajan ylit­tä­vät ja alit­ta­vat pääs­töt ovat ton­nia koh­den aivan yhtä hai­tal­li­sia. Tämä ongel­ma on hyvin ajan­koh­tai­nen tätä kir­joi­tet­taes­sa, kun pääs­tö­oi­keuk­sien taso on las­ke­nut nol­lan pin­taan. Ongel­maa ei oli­si, jos pääs­tö­kaup­pa oli­si globaalia.

 Euroop­pa­lai­sen teol­li­suu­den kilpailukyky

Yksi syy vali­ta pääs­tö­kaup­pa oli ehkä sinä, että pelät­tiin hii­li­diok­si­di­ve­ron hei­ken­tä­vän euroop­pa­lai­sen teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­kyä. Pääs­tö­oi­keu­det saa­tet­tiin antaa teol­li­suu­del­le ilmai­sek­si, jol­loin niis­tä ei koi­tui­si yri­tyk­sil­le kus­tan­nuk­sia. Päin­vas­toin, pääs­tö­jä vähen­tä­mäl­lä yri­tys voi­si pai­ka­ta talout­taan pääs­tö­oi­keuk­sia myymällä.

Täs­sä argu­men­tis­sa on kak­si ongel­maa. Jos euroop­pa­lai­nen yri­tys har­kit­see tar­jouk­sen jät­tä­mis­tä vien­ti­pro­jek­tis­ta Bra­si­li­aan, vien­ti­tuot­tee­seen koh­dis­tu­va mil­joo­nan euron hii­li­diok­si­di­ve­ro tie­tys­ti hei­ken­tää sen kil­pai­lu­ky­kyä mil­joo­nal­la eurol­la. Tar­jous­hin­nan on olta­va niin kor­kea, että myös vero tulee kate­tuk­si. Tilan­ne ei muu­tu mik­si­kään sii­tä, että samaan pro­jek­tiin kuluu­kin ilmai­sek­si saa­tu­ja pääs­tö­oi­keuk­sia mil­joo­nan euron edes­tä. Tar­jous­hin­nan on edel­leen olta­va niin kor­kea, että tuo mil­joo­na euroa tulee kate­tuk­si, kos­ka muus­sa tapauk­ses­sa­han yri­tys voi­si myy­dä ne oikeu­det mil­joo­nal­la eurol­la. Kor­kein­taan yri­tyk­sen kan­nat­taa käyt­tää arvok­kai­ta pääs­tö­oi­keuk­sia pro­jek­tiin pelos­sa, että jos se myy oikeu­det tänä vuon­na tuo­tan­non supis­tu­mi­sen vuok­si, ensi vuon­na se saa nii­tä vähemmän.

Jos taas tämä seu­raa­vien vuo­sien pääs­tö­oi­keuk­sien suo­je­lu on perus­te, sil­loin pääs­tö­kaup­pa ohjaa käyt­täy­ty­mis­tä vää­rin. Vaik­ka­pa beto­ni­teol­li­suu­del­le anne­tut pääs­tö­oi­keu­det kan­nus­ta­vat kyl­lä val­mis­ta­maan beto­nia mah­dol­li­sim­man pie­nin pääs­töin, mut­ta se ei kan­nus­ta vaih­ta­maan beto­nia raken­nus­ma­te­ri­aa­li­na puuhun.

Jous­ta­vat mekanismit

Kio­ton sopi­muk­seen sisäl­tyi koh­ta, jon­ka mukaan teol­li­suus­maat saa­vat hel­po­tuk­sia pääs­tö­ta­voit­tei­siin­sa, jos aut­ta­vat kehi­tys­mai­ta vähen­tä­mään omia pääs­tö­jään. Tämä on hel­poin toteut­taa pääs­tö­kau­pas­sa. Jos istut met­sää jos­sain kehi­tys­maas­sa, saat sido­tun hii­len ver­ran pääs­tö­oi­keuk­sia. Peri­aa­te oli teo­rias­sa oikein hyvä, mut­ta käy­tän­nös­sä pääs­tö­kaup­pa vuo­taa juu­ri täs­sä koh­din pahas­ti. Osa toi­mis­ta on silk­kaa hui­jaus­ta ja jär­ke­vis­tä­kin toi­men­pi­teis­tä moni on sel­lai­sia, että ne toteu­tet­tai­siin joka tapauksessa.

Kulut­ta­jan väi­tet­ty etu

Kun pääs­tö­kaup­paa val­mis­tel­tiin, moni päät­tä­jä käyt­ti puheen­vuo­ro­ja, jois­ta sai vai­ku­tel­man, kuin puhu­ja oli­si ihan oikeas­ti kuvi­tel­lut, että pääs­tö­oi­keu­det eivät nos­ta säh­kön hin­taa, kun­han vain hii­li­voi­ma­lat saa­vat pääs­tö­oi­keu­ten­sa ilmai­sek­si. Eihän ilmai­sek­si saa­tu pääs­tö­oi­keus voi olla mikään tuo­tan­to­kus­tan­nus! Täs­sä on taus­tal­la sama loo­gi­nen vir­he kuin raken­nus­liik­kei­den väit­tees­sä, että asun­to­jen kor­kea hin­ta joh­tuu kor­keis­ta tontinhinnoista.

Oli syy mikä hyvän­sä, hii­li­voi­ma­lat sai­vat pääs­tö­oi­keu­ten­sa ilmai­sek­si. Kun pääs­tö­oi­keuk­sien hin­ta kui­ten­kin meni mik­ro­ta­lous­teo­rian mukai­ses­ti sel­lai­se­naan säh­kön hin­taan, pääs­tö­kaup­pa, jon­ka piti ran­gais­ta kivi­hii­li­lai­tok­sia, teki nii­den omis­ta­mi­ses­ta todel­la kannattavaa.

On vai­kea kui­ten­kaan uskoa, että EU:n pää­tök­sen­te­koa val­mis­te­le­vat eivät ymmär­täi­si mik­ro­ta­lou­den alkei­ta. Jokin syy pääs­tö­oi­keuk­sien ilmais­ja­koon siis on olta­va. Jos asi­aa halu­aa tar­kas­tel­la hyvän­tah­toi­ses­ti, voi­si aja­tel­la, että ener­giayh­tiöt ovat val­ta­vien inves­toin­tien edes­sä muut­taes­saan tuo­tan­to­ta­paan­sa. Sik­si on hyvä vah­vis­taa nii­den tasei­ta. Ener­giayh­tiöt, Hel­sin­gin Ener­gia nii­den muka­na, eivät suin­kaan käyt­tä­neet tätä raha­vir­taa val­mis­tau­tuak­seen inves­toi­maan uusiu­tu­vaan ener­gi­aan, vaan jakoi­vat voi­ton omis­ta­jil­leen. Vuo­des­ta 2014 alkaen voi­mayh­tiöt eivät enää saa pääs­tö­oi­keuk­sia ilmai­sek­si, vaan jou­tu­vat osta­maan ne val­tion huutokaupasta.

 

13 vastausta artikkeliin “Onko päästökauppa epäonnistunut (2) Miksi EU valitsi päästökaupan”

 1. Voi­ko tosi­aan olla niin, että Ode ei ole kuul­lut lob­bauk­ses­ta? Tai poliit­ti­sis­ta vään­nöis­tä? Se pää­tös, että kaik­ki pääs­tö­oi­keu­det anne­taan ilmai­sek­si kau­del­le 2005–2012, ei syn­ty­nyt yksi­mie­li­ses­ti, ei myös­kään se pää­tös että 2013–2020 muu teol­li­suus pait­si säh­köyh­tiöt saa­vat ilmai­sek­si suu­rim­man osan päästöoikeuksistaan.

 2. Kio­ton sopi­muk­seen sisäl­tyi koh­ta, jon­ka mukaan teol­li­suus­maat saa­vat hel­po­tuk­sia pääs­tö­ta­voit­tei­siin­sa, jos aut­ta­vat kehi­tys­mai­ta vähen­tä­mään omia pääs­tö­jään. Tämä on hel­poin toteut­taa päästökaupassa.

  Tämän tyyp­pi­siä väit­tei­tä olen kuul­lut aiem­min­kin, ja joka ker­ta olen yhtä hämil­lä­ni. Miten muka voi olla mer­kit­tä­väs­ti hel­pom­paa kui­ta­ta noil­la vähe­ne­mil­lä pääs­tö­jään pääs­tö­kaup­pa­jär­jes­tel­mäs­sä kuin kui­ta­ta pääs­tö­jen­sä aiheut­ta­mia vero­ja? Onko täs­sä jokin poliit­ti­nen kie­mu­ra jota en ymmärrä?

 3. Jokin syy pääs­tö­oi­keuk­sien ilmais­ja­koon siis on oltava. 

  Yksi var­ma syy on se, että näin ener­giayh­tiöt sai­vat ilmai­sia pääs­tö­oi­keuk­sia, eikä niil­le syn­ty­nyt pai­nei­ta rajoit­taa tuo­tan­toa. Sitä en tie­dä, pal­jon­ko ener­gia­teol­li­suu­den lob­ba­rit sai­vat aikaan Brys­se­lis­sä, mut­ta var­maa on, että tilai­suu­den tul­len he kehui­vat tätä nykyis­tä pääs­tö­kaup­pa­mal­lia ja hauk­kui­vat esim. pääs­tö­ve­ro­mal­lia ja sel­lai­sa pääs­tö­kaup­pa­mal­le­ja, jois­sa oli­si­vat jou­tu­neet mak­sa­maan jotain.

 4. Pääs­tö­kau­pas­ta tuli hil­jak­koin doku­ment­ti Ylen Ulko­lin­jas­sa. Kan­nat­taa kat­soa. EU:n pääs­tö­kaup­pa on ollut hui­ja­rei­den bis­nes­tä. Sen lisäk­si se on omi­aan lisää­mään hii­len kulutusta.

  http://areena.yle.fi/tv/2049954?ref=leiki-ark

  Hul­lu­kaan ei toi­mi niin tyh­mäs­ti kuin EU päästökauppa-asiassa.

  Samas­sa ohjel­mas­sa esi­tel­tiin myös YK:n suo­je­luk­ses­sa taval­li­sil­le ihmi­sil­le suun­nat­tua pääs­tö­kaup­paa. Osta­mal­la pääs­tö­oi­keuk­sia erääl­tä yhtiöl­tä, joka jakaa ilmai­sek­si Afrik­kaan koti­ta­lous­ve­den puh­dis­tus­lait­tei­ta, ihmi­set voi­vat kokea hyvää omaa­tun­toa, sil­lä lait­tei­den mai­nos­te­taan vähen­tä­vän puun­polt­toa veden läm­mi­tyk­seen ja estä­vän sai­rauk­sien leviä­mis­tä. Ohjel­mas­sa nämä lait­teet todet­tiin täy­sin toi­mi­mat­to­mik­si ja juu­ri kukaan ei nii­tä käy­tä. Täyt­tä hui­jaus­ta tämä­kin päästökauppa.

 5. ..kun­nes kaik­ki muut­tui Flo­ri­dan ään­ten­las­ken­nan tulok­se­na. Häviöl­le jää­nyt Al Gore on omis­ta­nut koko tar­mon­sa ilmas­to­ky­sy­myk­siin. Iso asia jäi kiin­ni aika pienestä.”

  Kun USAn senaat­ti äänes­ti Clin­to­nin aika­na ilmas­to­so­pi­muk­sen rati­foin­nis­ta, sitä puol­ta­via ääniä oli tasan nolla.
  Aika vai­kea oli­si ollut Clin­to­nin tai myö­hem­min Goren­kaan ajaa sopi­mus­ta, jol­la ei ollut yhtään kan­nat­ta­jaa. Clin­ton alle­kir­joit­ti Kio­ton sopi­muk­sen, mut­ta ei edes yrit­tä­nyt tar­jo­ta sopi­mus­ta senaa­til­le, joka oli päät­tä­nyt, ettei rati­foi sopi­mus­ta, joka “ei kos­ke myös kehitysmaita”
  Eli ei se nyt ihan pie­nes­tä kiin­ni ollut. Äänes­tys­tu­los 95–0. Sii­nä ei uudel­leen­las­ken­taa tarvita. 

  Pal­jon­ko muu­ten se meren­pin­ta on nyt nous­sut Goren tar­mok­kai­den ennus­tus­ten mukaan tähän päi­vään mennessä?

 6. OS: “On vai­kea kui­ten­kaan uskoa, että EU:n pää­tök­sen­te­koa val­mis­te­le­vat eivät ymmär­täi­si mik­ro­ta­lou­den alkeita.”

  Minä­kin luo­tin aikoi­naan esit­te­li­jöi­den ja pää­tök­sen­te­ki­jöi­den päte­vyy­teen, kun­nes vuon­na 1996 opin tun­te­maan joi­ta­kin Brys­se­lis­sä työs­ken­te­le­viä yhteis­kun­tam­me super­lah­jak­kuuk­sia. Sii­tä läh­tien kyy­ni­syy­te­ni hyvää hal­lin­toa koh­taan on kas­va­nut äärettömyyteen. 

  Jos­ta­kin syys­tä edus­kun­nan täy­sis­tun­toa ja kyse­ly­tun­tia tai kaun­pun­gin­val­tuus­ton kokous­ta seu­ra­tes­sa tun­tuu, että pro­ses­si on oikeas­taan raken­net­tu vain erään­lai­sek­si demo­kra­tian kulis­sik­si. Edus­ta­jat vai­kut­ta­vat mar­jo­ne­teil­ta kum­mal­li­ses­sa lei­kis­sä, jota edus­tuk­sel­li­sek­si demo­kra­tiak­si kut­su­taan. Kai­ken taus­tal­la puu­has­te­lee tsa­ris­ti­nen vir­ka­ko­neis­to, jon­ka toi­min­nas­ta par­haim­man aavis­tuk­sen saa luke­mal­la Kaf­kan romaa­ne­ja. Totuus on tarua ihmeellisempää.

  En tie­dä, mitä asial­le pitäi­si teh­dä enkä aina­kaan kai­paa min­kään­lais­ta teo­kra­ti­aa tai asian­tun­ti­ja­val­taa. Kun tup­paa­vat asian­tun­ti­jat ole­maan useim­mi­ten ver­ra­ten putkinäköisiä.

  Tätä blo­gia pidän kui­ten­kin sii­nä mie­les­sä ansiok­kaa­na luo­muk­se­na, että ahke­ral­la seu­raa­mi­sel­la pää­see hal­lin­toa­la­mai­nen vai­vih­kaa arvioi­maan pää­tök­sen­te­ki­jöi­den ja hal­lin­to­ko­neis­ton kyvyk­kyyt­tä ja kyvyttömyyttä.

  Toi­nen ver­ra­ton tilai­suus ovat eri­lai­set tie­do­tus­ti­lai­suu­det, joi­ta krii­sior­ga­ni­saa­tiot nykyi­sin tun­tu­vat jär­jes­te­le­vän jul­ki­suu­den pai­nees­ta vii­kot­tain. Eipä ole viran­hal­ti­jat pal­joa muut­tu­neet sit­ten Roo­man val­ta­kun­nan päivien.

 7. OS kir­joit­ti: “Oli syy mikä hyvän­sä, hii­li­voi­ma­lat sai­vat pääs­tö­oi­keu­ten­sa ilmai­sek­si. Kun pääs­tö­oi­keuk­sien hin­ta kui­ten­kin meni mik­ro­ta­lous­teo­rian mukai­ses­ti sel­lai­se­naan säh­kön hinaan, pääs­tö­kaup­pa, jon­ka piti ran­gais­ta kivi­hii­li­lai­tok­sia, teki nii­den omis­ta­mi­ses­ta todel­la kannattavaa.”

  Kii­tok­sia, sain näin vas­tauk­sen aikai­sem­paan kysy­myk­see­ni, oli­ko kysy­mys pääs­tö­mää­rien vää­räs­tä enna­koin­nis­ta vai tum­pe­loin­nis­ta päätöksenteossa.

  Olen edel­leen sitä miel­tä, että pääs­tö­kaup­pa on vero­tus­ta parem­pi kei­no vähen­tää hai­tal­li­sia pääs­tö­jä. Jos aja­tel­lan talou­den sykli­syyt­tä, p.o. pääs­tö­kaup­pa on eräs auto­maat­ti­sis­ta vas­ta­sykli­sis­tä vai­kut­ta­jis­ta. Vero ei sitä ole.

 8. elä­ke­vaa­ri: EU:n pääs­tö­kaup­pa on ollut hui­ja­rei­den bisnestä.

  No, ehkä verois­sa­kin jos­sain tapah­tuu huijausta.

  Luu­li­si, että pääs­tö­kau­pas­sa tämän tyyp­pi­set ongel­mat voi­daan rat­kais­ta. Osa­ke­kau­pas­sa­kin sii­hen on pystytty.

 9. Ilmai­nen alku­ja­ko perus­tui eri­tyi­ses­ti EUn pää­tök­sen­te­ko­sään­töi­hin. Eräät suu­ret jäsen­maat, UK etu­ne­näs­sä, oli­si­vat vaa­ti­neet vero-oikeus­pe­rus­tan käyt­töä jos alku­ja­ko oli­si perus­tu­nut huu­to­kaup­paan muu­ten kuin mini­maa­li­ses­ti. Vero­pe­rus­ta tar­koit­taa (edel­leen) yksi­mie­lis­tä pää­tök­sen­te­koa neu­vos­tos­sa. Mitään edel­ly­tyk­siä yksi­mie­li­syy­teen jäsen­mai­den kes­ken ei ollut. 

  Euroo­pan par­la­ment­ti kan­nat­ti jo jär­jes­tel­mää pys­ty­tet­täes­sä pakol­lis­ta, vaik­ka­kin pien­tä, huu­to­kaup­pao­suu­ta. Hei­di Hau­ta­lan laa­ti­ma lausun­to EPn sisä­mark­ki­na­va­lio­kun­nal­le pää­tyi muis­taak­se­ni 15% pakol­li­seen huutokauppaan.

 10. Tapio:
  Olen edel­leen sitä miel­tä, että­pääs­tö­kaup­pa onve­ro­tus­ta parem­pi kei­no vähen­tää hai­tal­li­sia pääs­tö­jä. Jos aja­tel­lan talou­den sykli­syyt­tä, p.o. pääs­tö­kaup­pa on erä­sau­to­maat­ti­sis­ta vas­ta­sykli­sis­tä vai­kut­ta­jis­ta. Vero ei sitä ole. 

  Toi­saal­ta hait­ta­ve­ro, joka kan­nus­taa ener­gia­te­hok­kuu­teen ja riip­pu­mat­to­muu­teen fos­sii­li­sis­ta ener­gian­läh­teis­tä, joh­taa sii­hen, että talous on kes­tä­väm­pi ja riip­pu­mat­to­mam­pi polt­toai­nei­den hin­ta­ke­hi­tyk­ses­tä, ja tämän voi­daan aja­tel­la ole­van itses­sään tavoit­te­le­mi­sen arvois­ta. Polt­toai­ne­ku­lu­jen romah­dus taan­tu­man aika­na joh­taa sii­hen, että ener­gia­te­hok­kuu­teen ei kan­na­ta inves­toi­da sil­loin kun raha oli­si hal­paa ja inves­toin­neil­la mak­si­maa­li­nen lamaa tor­ju­va vai­ku­tus. Hii­li­ve­ro aset­tai­si polt­toai­neil­le “takuu­kus­tan­nuk­sen” ja näin ollen kan­nus­tai­si sääs­tä­mään niitä.

 11. Ant­sa: Jos­ta­kin syys­tä edus­kun­nan täy­sis­tun­toa ja kyse­ly­tun­tia tai kaun­pun­gin­val­tuus­ton kokous­ta seu­ra­tes­sa tun­tuu, että pro­ses­si on oikeas­taan raken­net­tu vain erään­lai­sek­si demo­kra­tian kulis­sik­si. Edus­ta­jat vai­kut­ta­vat mar­jo­ne­teil­ta kum­mal­li­ses­sa lei­kis­sä, jota edus­tuk­sel­li­sek­si demo­kra­tiak­si kut­su­taan. Kai­ken taus­tal­la puu­has­te­lee tsa­ris­ti­nen vir­ka­ko­neis­to, jon­ka toi­min­nas­ta par­haim­man aavis­tuk­sen saa luke­mal­la Kaf­kan romaa­ne­ja. Totuus on tarua ihmeellisempää.

  En tie­dä, mitä asial­le pitäi­si teh­dä enkä aina­kaan kai­paa min­kään­lais­ta teo­kra­ti­aa tai asian­tun­ti­ja­val­taa. Kun tup­paa­vat asian­tun­ti­jat ole­maan useim­mi­ten ver­ra­ten putkinäköisiä.

  En voi­si olla enem­pää samaa miel­tä. Olen myös todel­la huo­lis­sa­ni aidon edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian tilas­ta. Vir­ka­mie­het pys­ty­vät vai­kut­ta­maan minis­te­riin esi­mer­kik­si esit­te­le­mäl­lä mitä ihmeel­li­sim­piä lain­sää­dän­tö­tek­ni­siä tai tul­kin­nal­li­sia “estei­tä”. Minis­te­ri usein nie­lai­see syö­tin ja selit­tää seu­raa­vak­si kirk­kain sil­min jul­ki­suu­des­sa, kuin­ka joku tul­kin­nan­va­rai­nen EU-lain­sää­dän­tö muka­mas estää hankkeen. 

  Minis­te­ri tar­vit­see laa­jem­man, itse nimit­tä­män esi­kun­nan. Pää­lu­vul­taan noin 10 hen­gen asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tion, jon­ka kans­sa hän käve­lee salk­kun­sa osoit­ta­maan minis­te­ri­öön. Minis­te­rin esi­kun­ta saa­vut­tu­aan muo­dos­taa minis­te­riön joh­don. Kun­nol­li­nen ja osaa­va minis­te­rin avus­ta­ja­kun­ta pys­tyi­si päi­vit­täin puo­lus­ta­maan minis­te­riä val­lan kabi­ne­teis­sa ja torp­paa­maan tekais­tut selitykset. 

  Nykyi­sen jär­jes­tel­män ongel­ma ovat ikui­set virat. Itse­kin tie­dän, että minis­te­riöi­hin nimi­te­tään erit­täin voi­mak­kaan mie­li­pi­teen omaa­via hen­ki­löi­tä. Täl­lai­set tahot suo­si­vat rek­ry­toin­nis­sa toden­nä­köi­ses­ti saman­lai­sia ja saman­kal­tai­sen taus­tan omaa­via ihmi­siä. Kau­hus­ke­naa­rios­sa koko minis­te­riö on vuo­si­kym­me­nik­si semen­toi­tu tie­tyn­lai­sil­la ihmi­sil­lä. Ainoas­taan erit­täin voi­ma­kas­tah­toi­nen ja osaa­va minis­te­ri pys­tyy mur­ta­maan täl­lai­sen jou­kon vastustuksen. 

  Haluan antaa tun­nus­tus­ta Mer­ja Kyl­lö­sel­le, joka on osoit­ta­nut usei­ta ker­to­ja täl­lais­ta voi­ma­kas­tah­toi­suut­ta. Mer­ja on lait­ta­nut ukot kuriin.

 12. Tapio Pel­to­nen: Polt­toai­ne­ku­lu­jen romah­dus taan­tu­man aika­na joh­taa sii­hen, että ener­gia­te­hok­kuu­teen ei kan­na­ta inves­toi­da sil­loin kun raha oli­si hal­paa ja inves­toin­neil­la mak­si­maa­li­nen lamaa tor­ju­va vaikutus.

  Jos nyt oikein ymmär­rän, pääs­tö­kau­pan hie­nous on sii­nä, että jos sinul­la on pääs­tö­oi­keuk­sia ja niil­lä hin­taa, jou­dut har­kit­se­maan, onko kan­nat­ta­vin­ta jat­kaa enti­seen mal­liin, vai teh­dä pääs­tö­oi­keuk­sien myyn­tiä mah­dol­lis­ta­via toi­men­pi­tei­tä tai perä­ti val­mis­tau­tua hyp­pää­mään bis­nek­ses­tä pois ja myy­dä oikeu­det. Tämä joh­taa sii­hen, että hal­val­la toteu­tet­ta­vat paran­nuk­set teh­dään heti ja han­ka­lim­mat tapuk­set pois­tu­vat aikaa myö­ten bis­nek­ses­tä. Oikeuk­sien myyn­ti tuo rii­hi­kui­vaa rahaa, joten sen kan­nus­tin­vai­ku­tus on voi­mak­kam­pi kuin verotuksen.

  Inves­toin­tien ajoi­tus on sit­ten eri asia ja sii­nä ollaan yrit­tä­jyy­den yti­mes­sä: Kvar­taa­li­ka­pi­ta­lis­tit (ja ymmär­tääk­se­ni myös Hel­sin­gin Ener­gia) toi­mi­vat kuvaa­mal­la­si taval­la, kun taas vii­sas ras­kaan teol­li­suu­den omis­ta­ja inves­toi juu­ri täs­sä vai­hees­sa, jos hän yhtään uskoo taan­tu­man jäl­kei­seen elä­mään. Ras­kaan teol­li­suu­den inves­toin­nit­han on tar­koi­tet­tu tuot­ta­maan usei­den syklien ajan.

 13. Sha­keem: Minis­te­rin esi­kun­ta saa­vut­tu­aan muo­dos­taa minis­te­riön joh­don. Kun­nol­li­nen ja osaa­va minis­te­rin avus­ta­ja­kun­ta pys­tyi­si päi­vit­täin puo­lus­ta­maan minis­te­riä val­lan kabi­ne­teis­sa ja torp­paa­maan tekais­tut selitykset.

  Ihan pie­ni detal­ji. Ennen vaa­le­ja kukaan ei tie­dä tule­via minis­te­ri­ni­mi­tyk­siä edes puo­lue­ta­sol­la. Ennen hal­li­tuk­sen nimit­tä­mis­tä kukaan ei tie­dä nimi­tyk­siä hen­ki­lö­ta­sol­la. Ja sit­ten ole­te­taan, että minis­te­ri tem­pai­si­si jos­tain aidos­ti asian­tun­te­van kym­men­päi­sen avus­ta­ja­kaar­tin paris­sa päivässä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.