Ilmastopolitiikka (4) Liian isot taloudelliset intressit

Jos maa­il­man fos­sii­li­set varan­not, jot­ka Bill McKib­be­nin mukaan siis ovat noin 27 bil­joo­nan dol­la­rin arvoi­sia, oli­si­vat maa­il­man yhteis­tä omai­suut­ta, tämä oli­si rahas­sa vain noin 2700 euroa hen­keä koh­den. Oli­si täy­sin rea­lis­tis­ta, että me kaik­ki yhtei­sel­lä pää­tök­sel­lä jät­täi­sim­me tuos­ta 80 % käyt­tä­mät­tä. Se ei todel­la­kaan oli­si jär­jet­tö­män suu­ri uhraus maa­pal­lon pelastamiseksi.

Ongel­ma syn­tyy sii­tä, että ener­gia­va­ran­to­jen omis­tus on kes­kit­ty­nyt jät­ti­mäi­sik­si omai­suuk­sik­si joil­le­kin yri­tyk­sil­le ja val­tioil­le. Näi­den osal­ta varan­to­jen mitä­töin­ti oli­si jok­seen­kin kata­stro­faa­lis­ta. Koko Venä­jän talous romah­tai­si, jos se menet­täi­si öljy- ja kaa­su­tu­lon­sa. Sama kos­kee monia Per­sian­lah­den val­tioi­ta. Moni ame­rik­ka­lai­nen menet­täi­si eläk­keen­sä, kos­ka elä­keyh­tiöi­den varo­ja on pal­jon sidot­tu­na oljy-yhtiöi­den osakkeisiin

Eikä ener­gia­ta­lou­den mer­ki­tys rajau­du varan­to­jen kir­jan­pi­toar­voi­hin. Lopul­li­nen kulut­ta­ja­hin­ta on verot­to­ma­na­kin monin­ker­tai­nen noi­den varan­to­jen arvoon. Ero­tus koos­tuu hyö­dyn­tä­mi­sen eteen teh­dyis­tä pon­nis­tuk­sis­ta, siis suu­rel­ta osin työ­pai­kois­ta ja pal­kois­ta. Se, että Oulun seu­dul­la halu­taan hyö­dyn­tää tur­ve­va­ro­ja ilmas­to­asiois­ta piit­taa­mat­ta, ei joh­du muu­ta­man tur­ve­kei­sa­rin onnis­tu­nees­ta lob­bauk­ses­ta omai­suu­ten­sa puo­les­ta, vaan niis­tä tuhan­sis­ta työ­pai­kois­ta, jota tur­ve­tuo­tan­to tuottaa.

24 vastausta artikkeliin “Ilmastopolitiikka (4) Liian isot taloudelliset intressit”

 1. Tar­kis­ta aina­kin läh­tee­si. Kivi­hii­li­re­ser­vit on noin 400 mil­jar­dia ton­nia, öljy noin 1,5 bil­joo­naa bar­re­lia, ja kaa­sua­kin löy­tyy. Kun hii­len ker­too 50 dol­la­ril­la per ton­ni, ja öljyn sadal­la, ollaan moni­ker­tai­ses­sa lukemassa.

  1. Varan­non arvo ei ole sama asia kuin val­min tuot­teen myyn­ti­hin­ta. Öljy pitää ensin pum­pa­ta ja kiviii­li kai­vaa esil­le. Nois­ta varan­nois­ta huo­mat­ta­va osa on sel­lai­sia, ettei hyö­dyn­tä­mi­nen kan­na­ta nyky­hin­noil­la lain­kaan, eli oikeas­taan arvo on nolla.

 2. En tie­dä miten tuo­hon 2700e/ nenä hin­taan on pääs­ty mut­ta jos se on las­ket­tu öljyn ym. nykyis­ten mark­ki­na­hin­to­jen mukaan niin sii­nä men­nään ehkä met­sään. Mark­ki­na­hin­ta riip­puu kysyn­nän ja tar­jon­nan väli­ses­tä tasa­pai­nos­ta. Nyt jos tar­jon­taa vähen­ne­tään oleel­li­ses­ti kysyn­nän pysyes­sä sama­na, niin hin­ta on heti huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­pi. Siis­pä tär­kein­tä mie­les­tä­ni se että fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den _kysyntää_ vähen­ne­tään, tuo­mal­la kulut­ta­jil­le ja yri­tyk­sil­le tar­jol­le vaih­toeh­toi­sia ja hin­noil­taan kil­pai­lu­ky­kyi­siä rat­kai­su­ja ja tuot­tei­ta. Jos se alku­vai­hees­sa tar­koit­taa sub­ven­toin­te­ja, niin sit­ten näin pitää teh­dä. Mik­si Suo­mes­sa ei esi­mer­kik­si tue­ta säh­kö­au­to­jen han­kin­taa kuten niin mones­sa muuss­sa maas­sa? Kun ei ole kysyn­tää, niin ei nii­tä kan­na­ta keneen­kään kehit­tää eikä valmistaa.

 3. Ilmas­ton­muu­tos­ta ei voi erot­taa väes­tön­kas­vus­ta. maa­pal­lon väes­tö tulee kas­va­maan nykyi­ses­tä 10 mil­jar­diin asukkaaseen.

  Ensi kes­kus­te­lus­sa tode­taan, että Suo­mi ei voi mitään kos­ka Kii­na saas­tus­taa niin pal­jon. Argu­ment­ti­han on sama kuin, että tur­ha rken­taa tei­tä Suo­meen kok­sa Austra­lia on pin­ta-alal­tan pal­jon isop­mi. Hen­keä koh­ti Kii­na saa­tut­taa edel­leen vähäem­män kuin Suomi.

  Jos haluam­me koh­ta­lai­sen elä­män, siis ruo­kaa ja pol­ky­pyö­rän, kai­kil­le, ener­gia­va­ro­ja tar­vi­taan ja ennen muu­ta hii­li­ve­dyis­tä saa­ta­via hyö­dyk­kei­tä jat­kos­sa­kin. Eikä ihan koko keh­non tekn­lo­gian kehi­tys­kaar­ta tar­vit­se käy­dä läpi kehit­ty­vis­sä talouksissakaan.

  Yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta val­tio­nyh­tiö Vapo yrit­tää kas­vaa niin pal­jon kuin psy­tyy ja ete­ke­mään seu­raa­van vuo­den tulok­sen­sa mah­dol­li­sim­man hyväk­si. Hal­li­tus ja joh­to saa­vat bonuk­sen­sa tämän mukaan. Tämä joh­taa tol­kut­to­maan toimintaan.

  Jos­sa­kin mää­rin Perian­lah­del­la on ymmär­ret­ty luon­non­va­ro­jen rajal­li­suus ja saa­tua omai­suut­ta on käy­tet­ty F1- ja jal­ka­pal­lour­hei­lun ohel­la elin­ke­no­ra­ken­teen mop­ni­puo­lis­ta­mi­seen. Venä­jäl­lä tämä on vie­lä ollut enem­män­kin Med­ved­je­vin aiko­mus kuin todellisuutta.

  Mitä tar­vi­taan: Shell ja Vapo hal­lin­noi­vat äärl­lis­tä omai­suut­ta, jon­ka tuo­ton voi mak­si­moi­da joko vuo­si­ta­sol­la tai elin­kaa­ri­ma­lil­la. Sijoi­tat­jat rat­kai­se­vat kum­pi on parem­pi — käy­tän­nös­sä jokin jakau­ma sii­nä välil­lä. Rahat nyt on parem­paa kuin tule­vai­suu­des­sa, mut­ta taas pit­kä tuot­to­kaan ei ole huo­no asia.

  Talou­del­lis­ten int­res­sien pel­kis­tä­mi­nen kovin yksiu­lot­tei­sek­si on huo­no asia. Poliit­ti­ses­ti toki nase­vam­pi, mut­ta ei ehkä anna ratkaisumahdolliuuskia.

  Val­tio­nyh­tiö Vapon joh­don ja hal­li­tuk­sen teh­tä­vän luu­li­si pai­nut­taavn uusi­tu­mat­to­man ja star­te­gi­ses­ti tär­keän vapar­polt­toai­neen elin­kaa­ren tuo­ton mak­si­moi­mi­seen. Nykyi­nen vali­tus, että luon­non­ti­lai­sia soi­ta on vai­e­ka saa­da tur­ve­tuo­tan­to­ken­tik­si on heil­tä todel­la käsit­tä­mä­tön­tä. Hai­tat­tai­si­ko täl­lai­nen ohjaus lii­ke­toi­min­taa — ei, se oli­si vain erilaista.

  Poliit­ti­sel­ta ohjaus­kel­ta tar­vi­taan pit­kä­jän­tei­syyt­tä, mikä on todel­la vaikeaa. 

  Myön­tei­nen emrk­ki oha­jus­vai­ku­tuk­ses­ta ovat vaik­ka­pa par­ja­tut led-lam­put, joi­den tek­niik­ka on men­nyt roi­mas­ti eteen­päin samoin kuin vähä­pääs­töis­ten ja vähän kulut­ta­vien auton­moot­to­rei­den tek­niik­ka. Ilman nor­mioh­jaus­ta tätä tek­no­lo­gis­ta hyp­pyä ei oli­si tehty.

 4. Tee­mu:
  Mik­si Suo­mes­sa ei esi­mer­kik­si tue­ta säh­kö­au­to­jen han­kin­taa kuten niin mones­sa muuss­sa maas­sa? Kun ei ole kysyn­tää, niin ei nii­tä kan­na­ta keneen­kään kehit­tää eikä valmistaa.

  Säh­kö­au­to muut­taa öljyn kysyn­tää kivi­hii­len kysyn­näk­si. Kan­nat­taa­ko sitä tukea? Pala­taan asi­aan sit­ten, kun Euroo­pas­sa ei tuo­tea kivi­hii­li­säh­köä perusvoimaksi.

 5. Tee­mu:
  En tie­dä miten tuo­hon 2700e/ nenä hin­taan on pääs­ty mut­ta jos se on las­ket­tu öljyn ym. nykyis­ten mark­ki­na­hin­to­jen mukaan niin sii­nä men­nään ehkä met­sään. Mark­ki­na­hin­ta riip­puu kysyn­nän ja tar­jon­nan väli­ses­tä tasa­pai­nos­ta. Nyt jos tar­jon­taa vähen­ne­tään oleel­li­ses­ti kysyn­nän pysyes­sä sama­na, niin hin­ta on heti huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­pi. Siis­pä tär­kein­tä mie­les­tä­ni se että fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den _kysyntää_ vähen­ne­tään, tuo­mal­la kulut­ta­jil­le ja yri­tyk­sil­le tar­jol­le vaih­toeh­toi­sia ja hin­noil­taan kil­pai­lu­ky­kyi­siä rat­kai­su­ja ja tuot­tei­ta. Jos se alku­vai­hees­sa tar­koit­taa sub­ven­toin­te­ja, niin sit­ten näin pitää teh­dä. Mik­si Suo­mes­sa ei esi­mer­kik­si tue­ta säh­kö­au­to­jen han­kin­taa kuten niin mones­sa muuss­sa maas­sa? Kun ei ole kysyn­tää, niin ei nii­tä kan­na­ta keneen­kään kehit­tää eikä valmistaa.

  Nuo edul­li­sem­mat vaih­toeh­dot tule­vat mark­ki­noil­le auto­maat­ti­ses­ti kun fos­sii­li­sen ener­gian hin­ta nousee,
  Tukea tar­vi­taan lähin­nä t&k tomintaan

 6. Mie­len­kiin­toi­nen tee­ma tämä ilmas­ton lämpeneminen.

  Äsket­täin olem­me kuul­leet IPCC-rapor­tis­ta, että “tie­teel­li­nen yhtei­sö” on mel­kein täy­sin var­ma sii­tä, että ihmi­nen on aiheut­ta­nut suu­ren osan ilmas­ton lämpenemisestä.

  Kuten aikai­sem­min­kin olen täl­lä pals­tal­la kir­joi­tel­lut, uskal­lan kui­ten­kin olla täs­sä asias­sa skep­tik­ko, joi­ta Suo­mes­sa näyt­tää ole­van vähän, päin­vas­toin kuin muu­al­la sivis­ty­nees­sä maailmassa.

  Ensin taus­taa:

  1) Kun kat­soo esi­mer­kik­si Wos­tok ice-core-petit. png ‑kaa­vio­ta (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Vostok-ice-core-petit.png), sii­tä kyl­lä näkyy CO2 pitoi­suu­den ja läm­pö­ti­lan kor­re­laa­tio 400 000 vuo­den tarkastelujaksolla.

  2) Myös­kin tie­de­tään, että CO2 on kas­vi­huo­ne­kaa­su ja että mer­kit­tä­vä osa ilma­ke­hän CO2 pitoi­suu­des­ta on aiheu­tet­tu polt­ta­mal­la hii­li­ve­ty­jä. Tämä osa voi­daan nimit­täin pää­tel­lä eri­lais­ten CO2-mole­kyy­lien omi­nai­suuk­sis­ta ja muu­ten­kin tie­de­tään pal­jon­ko hii­li­ve­ty­jä on vuo­sien saa­tos­sa poltettu.

  3) Eri­lai­set “tie­teel­li­set” simu­laa­tio-las­kel­mat anta­vat tulok­sek­si sen, että CO2 aiheut­taa noin puo­let ilmas­ton läm­pe­ne­mi­ses­tä, ja ihmi­nen on sen siten suu­rek­si osak­si aiheuttanut.

  Asia näyt­tää siis niin ilmi­sel­väl­tä, että vain täy­si kah­jo alkaa näi­tä “tie­teel­li­siä tosi­asioi­ta” edes epäillä.

  Kat­so­taan nyt kui­ten­kin skep­tik­ko­jen argumentteja:

  1) Vii­meis­ten 17 vuo­den aika­na ilmas­ton läm­pö­ti­la ei ole nous­sut vaan pikem­min­kin las­ke­nut. Tätä ei pys­ty­tä “tie­teel­li­ses­ti” selit­tä­mään miten­kään, vii­ta­taan vain epä­mää­räi­ses­ti “luon­nol­li­seen vaih­te­luun, joka ei todis­ta mitään”. 

  2) Edel­lä mai­ni­tus­ta Wos­tok-kaa­vio­ta näkyy myös se, että vii­meis­ten 400 000 vuo­den aika­na on ollut 4 kyl­mää jak­soa ja 5 läm­min­tä jak­soa. Näi­tä vaih­te­lu­ja “tie­de” ei kun­nol­la pys­ty selit­tä­mään. Toi­saal­ta samas­ta kaa­vios­ta myös näkyy, että ilman pöly­pi­toi­suus puo­les­taan kor­re­loi kyl­mien jak­so­jen kanssa…Ilman CO2-pitoi­suus on vaih­del­lut laa­jois­sa rajois­sa ihan ihmi­ses­tä riippumatta…

  3) On myös tie­dos­sa se klas­si­nen päät­te­ly-vir­he, että teki­jöi­den kor­re­loin­ti muka todis­taa syy-seu­raus suh­teen. Kun on läm­mi­tä, syö­dään enem­män jäätelöä… 

  4) Esi­mer­kik­si tie­de­tään, että kyl­mä vesi sitoo enem­män CO2ta kuin lämmin…Pilvistä ei ole mitään pit­kä-aikais­ta sta­tis­tiik­kaa, eikä moni­mut­kai­ses­ta meriym­pä­ris­tös­tä, joka sitoo 1000 ker­taa enem­män läm­pöä kuin ilma­ke­hä, tai ava­ruus­pö­lys­tä, jne…

  5) On myös kai­kil­le asian­tun­ti­joil­le sel­vää, että simu­laa­tio­mal­lit perus­tu­vat reduk­tio­nis­ti­seen meto­diin, joka jo läh­tö­koh­tai­ses­ti on täyn­nä virhelähteitä. 

  6) Tie­de­tään sekin, että maan ilmas­to on niin käsit­tä­mät­tö­män moni­mut­kai­nen sys­tee­mi, että sen simu­loi­mi­nen on nyky­tie­don / saa­ta­vis­sa ole­van datan valos­sa mel­kein­pä mahdotonta.

  7) Äskei­sen IPCC-rapor­tin val­mis­te­luun osal­lis­tui erit­täin suu­ri mää­rä vaka­vas­ti otet­ta­via tie­de­mie­hiä ja ‑nai­sia.
  Lop­pu­ra­por­tin kui­ten­kin kir­joit­ti erit­täin pie­ni “tie­teel­li­ses­ti luo­tet­ta­va sisä­pii­ri”. Var­sin­kin sen “poliit­ti­sil­le päät­tä­jil­le” osoi­tet­tu yksi­puo­li­nen, lyhen­net­ty ver­sio aiheut­ti skandaalin.
  Monet tut­ki­jat irti­sa­nou­tui­vat­kin rapor­tis­ta ja kut­sui­vat sitä “poliit­tis-uskon­nol­li­sek­si” doku­men­tik­si, jos­sa poliit­ti­nen agen­da koe­tet­tiin hui­jaa­mal­la pukea “tie­teen arvo­val­tai­seen kaapuun”.

  Retoo­ri­nen kysy­mys: Kan­nat­taa­ko Suo­men pie­nen kan­san uhra­ta hyvin­voin­tin­sa ilmas­to-usko­vais­ten maa­il­man-alt­ta­ril­le, jon­ka ympä­ril­lä saar­na­taan hir­ve­ää kado­tus­ta kai­kil­le saastuttaja-syntisille?

  Sep­po Korppoo
  Yrit­tä­jä, joka uskoo sii­hen, että pap­pien sijaan insi­nöö­rit pelas­ta­vat taas maa­il­man, kuten ennenkin

 7. Vaik­ka Suo­mes­sa halu­taan pääs­tö­jen­kin supis­ta­mi­ses­sa olla kehi­tyk­sen kär­jes­sä (ja mak­sa­ji­na) lopet­taen kaik­ki pääs­töt, niin se aut­tai­si vain 2 viik­koa globaalisti.

  Säh­kö­au­tos­sa ei esim. Intias­sa ole miel­tä kos­ka siel­lä säh­kö tuo­te­taan hiilivoimaloissa.

  Kana­rial­la ihmet­te­lin aurin­ko­ken­no­jen vähyyt­tä. Siel­lä kun pais­taa toi­sin kuin meil­lä tal­vel­la. Leh­des­tä luin että Espan­ja on kiel­tä­nyt uudet aurinkokennot.

  Kehi­tyk­sen etu­jouk­ko­na olo antaa lähin­nä hyvän oman­tun­non tai ylem­myy­den, ei muuta?

 8. Tämän­ker­tai­sen pos­tauk­sen otsi­kos­sa osu­taan asian yti­meen. Ilmas­ton­suo­je­lu ei ete­ne kos­ka kysees­sä on lii­an suu­rent talou­del­li­set int­res­sit ja riskit.

  Maa­il­man­ta­lous on yksin­ker­tai­ses­ti täy­sin riip­pu­vai­nen öljys­tä, maa­kaa­sus­ta ja kivi­hii­les­tä. Laa­ja­mit­tai­set ilmas­to­so­pi­muk­set jois­sa hii­li­ve­ty­jä rajoi­te­taan ovat täs­tä syys­tä mahdottomia.

 9. ODE “Se, että Oulun seu­dul­la halu­taan hyö­dyn­tää tur­ve­va­ro­ja ilmas­to­asiois­ta piit­taa­mat­ta, ei joh­du muu­ta­man tur­ve­kei­sa­rin onnis­tu­nees­ta lob­bauk­ses­ta omai­suu­ten­sa puo­les­ta vaan niis­tä tuhan­sis­ta työ­pai­kois­ta, jota tur­ve­tuo­tan­to tuottaa.”

  Se, että Hel­sin­ki (Helen) tuot­taa säh­kön­sä ja läm­pön­sä 90% fos­sii­li­sil­la polt­toai­neil­la (hii­li, maa­kaa­su) ei joh­du muu­ta­man itsek­kään ihmi­sen lob­bauk­ses­ta omai­suu­ten­sa puo­les­ta, vaan sii­tä että ko. yhtiö ja kau­pun­ki halu­aa tuot­taa ener­gi­aa mah­dol­li­sim­man hal­val­la Suo­men ilmas­to­ta­voit­teis­ta piit­taa­mat­ta ja samal­la alen­taa hel­sin­ki­läis­ten veroäyriä.

  1. Helen tuot­taa sen pää­asias­sa maa­kaa­sul­la. Osan kivi­hii­lel­lä, mer­kit­tä­vän osan ydin­voi­mal­la mut­ta ei sen­tään tur­peel­la, joka on näi­tä polt­toai­neis­ta yli­voi­mai­ses­ti pahin.

 10. Se 2700 euroa hen­ki­löä koh­den on suo­ma­lai­sel­le pie­ni raha, mut­ta ei maa­il­man kes­ki­mää­räi­sel­le ihmiselle.

 11. Jos emme voi vai­kut­taa fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den tuo­tan­toon ja kulu­tuk­seen, niin voim­me kui­ten­kin vai­kut­taa hiilinieluihin.

  Jos yksin­ker­tais­te­taan asi­aa tar­peek­si, niin riit­tää vain se, että hii­li­nie­lu saa­daan suu­rem­mak­si tai vähin­tään yhtä suu­rek­si kuin hii­li­pääs­töt ovat.

  Sen jäl­keen ongel­mak­si jää yli­mää­räi­sen hii­len sito­mi­nen meres­tä ja ilma­ke­häs­tä. Jäl­kim­mäi­nen onnis­tuu lisää­mäl­lä hii­li­nie­lua entisestään.

  Täs­sä mie­les­sä on suo­ras­taan rikol­lis­ta edes ehdot­taa met­sä­hak­keen käy­tön lisää­mis­tä. Glo­baa­lis­ti met­sien tila­vuus ja pin­ta-ala supis­tuu. Aavi­koi­tu­mi­nen jat­kuu voimakkaana.

  Met­siä on jotain 525 mil­jar­dia kuu­tio­ta ja niis­tä kulu­te­taan vuo­sit­tain alle 4 mil­jar­dia kuu­tio­ta, mut­ta sekin riit­tää sii­hen, että tila­vuus vähe­nee vuo­si vuodelta.

  Pitäi­si raken­taa jär­jes­tel­mä, joka kan­nus­tai­si lisää­mään hii­li­nie­lu­ja ja tois­tai­sek­si aina­kaan pääs­tö­kaup­pa ei todel­la­kaan ole sii­nä onnistunut. 

  Esi­mer­kik­si aavi­koi­den met­sit­tä­mi­nen voi­si tuot­taa parem­mat tulok­set kuin nykyi­set kei­not. Rahat jot­ka nyt mene­vät “maa­il­man pelas­ta­mi­seen”, tun­tu­vat valu­van hukkaan.

  Kehi­tys­mais­sa puu­ta haka­taan pol­tet­ta­vak­si, ruu­an­lait­toon ja läm­mi­tyk­seen. Kehi­ty­sa­vul­la on suu­ri mer­ki­tys myös met­sien tilaan.

  Samoin maa­ta­lou­den alta hävi­te­tään met­siä. Gee­ni­ma­ni­pu­loin­ti voi­si aut­taa tähän ongel­maan, jos kyet­täi­siin kehit­tä­mään laje­ja, joi­den sato oli­si suu­rem­pi kuin nykyis­ten ja ne kes­täi­si­vät äärio­lo­suh­tei­ta parem­min kuin nyt. Mut­ta GMO ei saa joh­taa sii­hen, että pari fir­maa omis­tai­si lisens­sit kaik­keen tuo­tet­tuun ruo­kaan maailmalla.

 12. Sep­po Korp­poo: Retoo­ri­nen kysy­mys: Kan­nat­taa­ko Suo­men pie­nen kan­san uhra­ta hyvin­voin­tin­sa ilmas­to-usko­vais­ten maa­il­man-alt­ta­ril­le, jon­ka ympä­ril­lä saar­na­taan hir­ve­ää kado­tus­ta kaikille 

  Kun ker­ran Wiki­pe­dian mukaan retoriseen kysymykseen odo­te­taan lähin­nä saman­mie­li­syy­den osoi­tus­ta eikä niin­kään vas­taus­ta, kan­nat­tai­si­ko nou­dat­taa blogi-isännän toivetta ja pitää skep­ti­tis­ti­nen tai denia­lis­ti­nen yhteis­tun­non nos­ta­tus Suomi24:ssä tai vaik­ka jat­kaa tämän blo­gin vanhassa säikeessä?

  Tämän­ker­tai­sen säi­keen voi ottaa vaik­ka hypo­teet­ti­se­na aja­tus­har­joi­tuk­se­na mitä toi­min­ta­ta­po­ja ihmis­kun­nal­la on työ­ka­lu­pa­kis­saan, nyt kun ihmis­kun­nan ‘mah­ti’ on kas­va­nut sii­hen suu­ruus­luok­kaan että se pys­tyy nyt tai pian vai­kut­ta­maan koko lajin ole­mas­sao­lon reu­naeh­toi­hin — myr­kyt­tä­mään koko pla­nee­tan radio­ak­tii­vi­suu­del­la tai jol­lain muul­la taval­la, kor­vaa­maan sat­tu­man­va­rai­sen evo­luu­tion suun­ni­tel­lul­la, raken­ta­maan jou­ti­lai­suu­den uto­pian, ja niin pois­päin. Esi­mer­kik­si yhteis­maan ongel­ma täm­möi­ses­sä pää­tök­sen­teos­sa ei katoa mihin­kään osoit­tau­tui ilmas­to­to­del­li­suus ole­van sit­ten niin­päin tai noinpäin.

  Jos täl­lä het­kel­lä rat­kai­se­mat­to­mas­sa tilas­sa ole­vat ilmas­toai­hei­set kysy­myk­set (esi­mer­kik­si Korp­poon mai­nit­se­ma 17 vuo­den paus­si, tai kysy­mys ava­ruu­des­ta mita­tus­ta sätei­ly­ta­sa­pai­nos­ta sit­ten kun dataa alkaa olla pidem­mäl­tä ajal­ta) kal­lis­tu­vat alar­mis­tien eduk­si, noi­ta pää­tök­sen­teon työ­ka­lu­ja voi ottaa käyt­töön ilmas­to­asiois­sa; jos denia­lis­tien eduk­si, muu­ta tap­pio­ta ei ole tapah­tu­nut kuin että ihmi­set ovat tär­vän­neet aikaan­sa blogikirjoitteluun.

  Tuos­sa Korp­poon lis­tas­sa nimit­täin oli pait­si ihan aiheel­li­sen kriit­ti­siä kysy­myk­siä (joi­hin ei pys­ty­tä vas­taa­maan täl­lä het­kel­lä), myös muu­ta­ma väsy­nyt lop­puun­ka­lut­tu har­ha, ynnä sel­lais­ta (ei kai sen­tään Hege­li­läi­sen?) reduk­tio­nis­min kri­tiik­kiä, että sitä ruo­ties­sa itse blo­gi-isän­nän toi­vo­ma punai­nen lan­ka tulee katoa­maan totaa­li­ses­ti avaruuspölyyn.

  Tai ehkä blo­gi-isän­tä voi­si ava­ta ukko­sen­joh­dat­ti­mek­si tuo­reen denia­lis­mi-skep­ti­sis­mi ‑säi­keen tähän poli­tiik­ka­kes­kus­te­lun rin­nal­le? Pur­ka­koot haluk­kaat tar­mo­aan siellä.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Helen tuot­taa sen pää­asias­sa maa­kaa­sul­la. Osan kivi­hii­lel­lä, mer­kit­tä­vän osan ydin­voi­mal­la mut­ta ei sen­tään tur­peel­la, joka on näi­tä polt­toai­neis­ta yli­voi­mai­ses­ti pahin.

  Mis­sä Hele­nin ydin­voi­ma­la on ? Kysees­sä lie­nee ostet­tu ja väli­tet­ty ydinsähkö.

  Kivi­hii­len saas­tut­ta­vuus muut­tuu huo­mat­ta­vas­ti pahem­mak­si, jos mukaan las­ke­taan koko tuo­tan­to­ket­ju (kai­vos­toi­min­ta, metaa­ni­pääs­töt, rik­ki yms) ja kuljetus(junalla Sipe­rias­ta+ lai­val­la Pie­ta­ris­ta). Tämä lisää kar­keas­ti 25% kivi­hii­len CO2-pääs­tö­jä per tuo­tet­tu ener­giayk­sik­kö. Myös maa­kaa­sun koh­dal­la metaa­ni­vuo­dot ovat ongel­ma. Kukaan ei tie­dä nii­tä tar­kal­leen, on vain eri­näi­siä arvioi­ta. Toki metaa­ni­pääs­tö­jä tulee tur­peen­nos­tos­ta ja luon­tai­ses­ti soiltakin.

  Lisäk­si on huo­mioi­ta­va kivi­hii­li­kai­vok­siin liit­ty­vät huo­mat­ta­vat työ­tur­val­li­suuson­gel­mat. Kivi­hii­li­kai­vok­sis­sa kuo­lee vuo­sit­tain 2000–5000 hen­keä metaa­ni­rä­jäh­dyk­sis­sä. Pahin maa on Kii­na, jos­ta juu­ri tuli iso kivi­hii­li­las­ti länsi-Suomeen.

  1. Helen omis­taa Man­ka­la Oy:n kaut­ta 8,5 pro­sent­tia TVO:sta ja jotain muu­ta kaut­ta vähän lisää. Kyl­lä se on ihan omaa ydin­voi­maa siis.

 14. Kun gra­nii­tin ener­gia-arvo on sama kuin kivi­hii­len, niin ei noi­den varan­to­jen arvo kovin suu­rek­si voi muodostua. 

  Tois­tan vie­lä ker­ran: Han­ki­taan Suo­mel­le “vienti“tuloja otta­mal­la käy­tet­tyä polt­toai­net­ta tän­ne “lop­pusi­joi­tuk­seen” rahaa vas­taan. Sil­lä rahal­la pait­si varas­toi­daan, myös raken­ne­taan nopei­ta reak­to­rei­ta —> profit. 

  SE tek­no­lo­gia on jotain mikä tulee vie­lä ole­maan iso jut­tu. Hal­paa ener­gi­aa mie­lin mää­rin, ei hii­li­pääs­tö­jä. Kysyn­tä on mieletöntä.

 15. Ongel­ma syn­tyy sii­tä, että ener­gia­va­ran­to­jen omis­tus on kes­kit­ty­nyt jät­ti­mäi­sik­si omai­suuk­sik­si joil­le­kin yri­tyk­sil­le ja val­tioil­le. Näi­den osal­ta varan­to­jen mitä­töin­ti oli­si jok­seen­kin katastrofaalista. 

  Oikea rat­kai­su on vält­tää mark­ki­noi­ta häi­rit­se­viä yllä­tyk­siä ja kei­not­te­lun mah­dol­lis­ta­via yhtäk­ki­siä sään­tö­muu­tok­sia. Täs­sä tapauk­ses­sa riit­tää esim. se, että nos­taa fos­sii­li­ve­ron tasoa riit­tä­vän hitaas­ti. Varoi­tuk­sia fos­sii­lien pol­ton hai­tal­li­suu­des­ta ja aikeis­ta vähen­tää nii­den käyt­töä on jo annet­tu, joten ei ole enää epä­rei­lua toteut­taa noi­ta aikei­ta ja näin alen­taa fos­sii­lio­mis­tus­ten arvoa (häi­riöi­tä aiheut­ta­mat­to­maan riit­tä­vän hitaa­seen tah­tiin siis). Nos­to pitäi­si aloit­taa jo eilen.

  Oulun seu­dun ongel­miin oikea rat­kai­su on kai tukea kevyes­ti raken­ne­muu­tos­ta, vaik­ka­pa anta­mal­la Oulun seu­dul­la aina­kin kou­lu­tus­ta uusil­le tur­ve­tuo­tan­non vähi­tel­len kor­vaa­vil­le aloil­le ja kan­nus­ta­mal­la uusia yri­tyk­siä alkuun. Teh­kööt aurin­ko­pa­nee­lei­ta tms. Kyl­lä nekin työllistävät.

 16. Se, että Oulun seu­dul­la halu­taan hyö­dyn­tää tur­ve­va­ro­ja ilmas­to­asiois­ta piit­taa­mat­ta, ei joh­du muu­ta­man tur­ve­kei­sa­rin onnis­tu­nees­ta lob­bauk­ses­ta omai­suu­ten­sa puo­les­ta, vaan niis­tä tuhan­sis­ta työ­pai­kois­ta, jota tur­ve­tuo­tan­to tuottaa.”

  Hmm. Aika ylei­nen mie­li­pi­de sois­ta tun­tuu ole­van että ovat huo­no­ja hii­li­nie­lu­ja mut­ta erin­omai­sia metaa­nin tuottajia?

  Tun­tuu vähän taas sil­tä että kun on kek­sit­ty hii­li­ve­rot ja päästökaupat/aneet yms. syn­nin­pääs­tö­me­ka­nis­mit voi metaa­nin jät­tää ilmas­to­ku­viois­sa huo­mioi­mat­ta, niin kovas­ti tyy­pil­lis­tä polii­tik­ko­jen logiikkaa..

 17. Jos luon­non­va­ro­jen ja eri­tyi­ses­ti öljyn ja kivi­hii­len hyö­dyn­tä­mis­tä vähen­net­täi­siin, mer­kit­si­si se köyh­ty­mis­tä. Köyh­ty­mi­nen taas mer­kit­si­si väes­tö­rä­jäh­dys­tä ja kaik­kia sii­tä seu­raa­via kata­stro­fe­ja. Nii­den rin­nal­la ilmas­ton­muu­tos saat­tai­si osoit­tau­tua pik­ku­ju­tuk­si tai aina­kin vähäi­sem­mäk­si ongelmaksi.

  Sii­nä­kin mie­les­sä voi yhtyä blo­gin otsik­koon: lii­an suu­ret talou­del­li­set int­res­sit tosiaan!

 18. Mar­kus Sade­nie­mi: 2700 euroa hen­ki­löä koh­den on suo­ma­lai­sel­le pie­ni raha, mutta 

  Jos jokai­sen pitäi­si 540 eurol­la ( = 0,2*2700) pitäi­si rat­kais­ta kaik­ki lop­pue­lä­män­sä liik­ku­mis­tar­peet… ostai­sim­me parit kes­tä­väk­si tie­de­tyt luo­mu­ken­gät ainoik­si lii­kun­ta­vä­li­neik­si? Ei pääs­tö­ton­ni kysy onko sen edes­tä kas­va­tet­tu muu­ta kan­san­ta­lout­ta, jol­la mak­se­taan muu kyy­di­tys ensi vii­kol­la. Yhtä­lö on vain aivan täy­sin rik­ki, tuol­la panos­tuk­sel­la et saa nyt­kään pal­ve­lua joka hoi­tai­si 2700 e ker­ta­mak­sul­la edes lop­pue­lä­mä­si työ­mat­kat, tai edes polt­toai­neet niihin.

 19. Alus­sa ole­van otsi­kon lop­puo­sa: “Lii­an isot talou­del­li­set int­res­sit” tai­taa olla yksi syy sii­hen, mik­si Hel­sin­ki hamu­aa lisää raken­ta­mis­ta sel­lai­sil­le­kin ran­ta-alueil­le, mis­sä ilmas­ton­muu­tok­sen seu­rauk­set, esim. meren­pin­nan nousun takia, ovat hai­tal­li­sem­pia kuin kau­em­pa­na ran­nois­ta (lue: kor­keam­mal­la). Tämä saat­taa olla lyhyt­nä­köis­tä poli­tiik­kaa ja myös jos­sain mää­rin kysee­na­lais­ta­kin, jos sen seu­rauk­se­na syn­ty­vät vahin­got koi­tu­vat muil­le, esim. seu­raa­vil­le sukupolville.

  Jät­tä­mäl­lä nykyiset/loput, ulkoi­lu- ja vir­kis­tys­käy­tös­sä ole­vat, ala­vat ran­ta-alu­eem­me raken­ta­mat­ta, voi­tai­siin nii­tä hyö­dyn­tää edel­leen mm. pus­ku­ri­vyö­hyk­kee­nä ilmas­ton­muu­tok­sen seu­rauk­sil­le, ml. myrs­ky­tuu­let ja meri­ve­si­tul­vat, ja nii­den aiheut­ta­mat vahin­got. Eikö tämä oli­si kes­tä­väm­pää kehitystä?

 20. tämä oli­si rahas­sa vain noin 2700 euroa hen­keä kohden.” 

  Joo, mut­ta nii­den käy­tön tuot­ta­ma talou­del­li­nen, hyvin­voin­nil­li­nen ja sosi­aa­li­nen lisä­ar­vo onkin sit­ten jo hui­mal­la ker­toi­mel­la jotain ihan muu­ta. Mut­ta ei kai nyt Kib­be­nin — tai Oden 😉 — kal­tai­nen änky­rä täl­lais­ta tie­ten­kään huo­mioi­maan erehdy?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.