Kuoleminen on kallista

Olen kir­joit­ta­nut ennen­kin, että sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon val­tio­no­suus­jär­jes­tel­mä sor­taa Itä- ja Poh­jois-Suo­mea, muun muas­sa täs­sä. Val­tio­no­suu­det riip­pu­vat erit­täin jyr­käs­ti väes­tön ikä­ja­kau­mas­ta. Aivan vii­mei­siä luku­ja en ole tar­kis­ta­nut (se ei ole aivan help­poa), mut­ta pari vuot­ta sit­ten val­tio­no­suut­ta mak­set­tiin seuraavasti:

65 – 74 v 3000 €
75 – 84 v 9000 €
85 v —      20 000 €

Tämä menee var­maan­kin kes­ki­mää­rin oikein, mut­ta alu­eel­li­ses­ti ihan vää­rin. Jos ihmi­nen kuo­lee muu­ten kuin tapa­tur­mai­ses­ti, hänen vii­mei­set elin­vuo­ten­sa ovat kes­ki­mää­rin suun­nil­leen yhtä kal­lii­ta kuo­lee hän sit­ten 65-vuo­ti­aa­na tai 95-vuotiaana. 

Län­si-Suo­mes­sa ele­tään pal­jon van­hem­mik­si kuin Itä-Suo­mes­sa. Syy voi olla geneet­ti­nen, perus­tua vali­koi­vaan muut­to­liik­kee­seen tai vaik­ka­pa 50-luvun mata­laan elin­ta­soon. Sik­si val­tio kor­vaa vii­mei­sis­tä elin­vuo­sis­ta Län­si-Suo­mes­sa sel­väs­ti enem­män kuin Itä-Suo­mes­sa. THL on nyt esit­tä­nyt tähän muu­tos­ta, mikä on saa­nut odo­te­tun tor­ju­van vas­taan­o­ton Län­si-Suo­mes­sa. Oikeu­den­mu­kai­suus kui­ten­kin edel­lyt­täi­si asian korjaamista.

Oikeas­taan­han pitäi­si olla toi­sin päin. Jos elää sata­vuo­ti­aak­si, on ehti­nyt mak­saa kun­nal­lis­ve­roa pal­jon pidem­pään kuin jos kuo­lee van­hain­ko­din vuo­deo­sas­tol­la 65-vuotiaana.

Kos­ka sote-pal­ve­luil­le syn­ty­viä kus­tan­nuk­sia selit­tää pal­jon parem­min se, kuin­ka mon­ta vuot­ta on kuo­le­maan, kuin se, kuin­ka mon­ta vuot­ta on syn­ty­mäs­tä, eikö moni­mut­kais­ten sai­ras­ta­vuus­lu­ku­jen sijas­ta voi­si perus­taa val­tio­no­suut­ta yksin­ker­tai­ses­ti kuol­lei­den luku­mää­rään, ehkä väki­val­tai­ses­ti tai tapa­tur­mai­ses­ti kuol­leet luvus­ta pois­taen. Kor­vaus tuli­si kun­nal­le tie­tys­ti vähän jäl­ki­kä­teen, mut­ta meni­si noin kes­ki­mää­räi­ses­ti pal­jon oikeu­den­mu­kai­sem­min. Vähän ehkä voi­si vuo­sit­tais­ta kor­vaus­ta tasoittaa.

22 vastausta artikkeliin “Kuoleminen on kallista”

 1. Yhteis­kun­ta, joka kan­nus­taa vir­ka­ko­neis­to­aan mak­si­moi­maan kuol­lei­den mää­rän, ei kuu­los­ta järin tavoiteltavalta.

 2. Val­tio­no­suus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­nen on käsit­tääk­se­ni aiem­min­kin tyreh­ty­nyt sii­hen että tuli­si lii­kaa muu­tok­sia kun­tien tulo­poh­jaan. Val­tio ei ole halun­nut rahoit­taa muu­tos­ta lisää­mäl­lä rahaa val­tio­no­suus­ko­nee­seen vaan uudis­tus oli­si pitä­nyt toteut­taa val­tion kan­nal­ta kustannusneutraalisti.

 3. Yleen­sä sitä saa­daan mitä mita­taan. Ehdo­tuk­se­si mukaan sote-pal­ve­lui­hin saa­tai­siin sitä enem­män rahaa mitä enem­män sai­rai­ta ihmi­siä kuo­li­si. Vaik­ka kukaan ei tie­ten tah­toen aikoi­si pahaa, tuol­lai­nen kan­nus­tin voi­si sil­ti lisä­tä kuolleisuutta.

  1. Aika lyhyt­nä­köis­tä poli­tiik­kaa, kos­ka van­hus kuo­le jos­kus kum­min­kin. Nyky­sys­tee­mi suo­sii samaa käytäntöä.

 4. Paran­nus nyky­ti­lan­tee­seen­han tuo var­mas­ti olisi. 

  Kun ter­vey­den­hoi­to menee täl­lä het­kel­lä niin että kun­nat eivät saa päät­tää mitä ja miten hoi­de­taan, eivät­kä näkö­jään myös­kään mak­sa hoi­toa itse, niin eikö oli­si parem­pi siir­tää koko ter­vey­den­hoi­to valtiolle?

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Aika lyhyt­nä­köis­tä poli­tiik­kaa, kos­ka van­hus kuo­le jos­kus kum­min­kin. Nyky­sys­tee­mi suo­sii samaa käytäntöä.

  Siis mikä on lyhyt­nä­köis­tä poli­tiik­kaa? Jos val­tio­no­suus perus­tui­si kuo­lin­lu­kui­hin, alkai­si­vat kun­nat har­joit­taa vas­taa­vaa poli­tiik­kaa koh­ta kuo­le­vien koh­dal­la kuin syn­ty­nei­den­kin koh­dal­la. Eli mak­saa palk­kio­ta, että saa­vat näi­tä kun­taan yms. Oli­si kyl­lä jän­nä tilan­ne, jos kun­nat kil­pai­li­si­vat eri­lai­sin palk­kioin huo­no­kun­tois­ten saa­mi­ses­ta asukkaikseen… 😉

  Kulut­han tule­vat sii­hen kun­taan, mis­sä ihmi­nen on asu­nut sai­ras­taes­saan. Kuo­lin­het­ken kun­ta ei vält­tä­mät­tä ole sama kuin mikä on hoi­dois­ta suu­rel­ta osin vas­tan­nut. Var­sin­kaan sil­loin, jos kuo­lin­ta­pauk­sis­ta mak­set­tai­siin palk­kioi­ta, jol­loin sys­tee­mi tosi­aan ohjai­si hou­kut­te­le­maan paran­tu­mat­to­mas­ti sai­rai­ta kun­nan asukkaaksi.

 6. Jos asi­aa ajat­te­lee joh­ta­mi­sen kan­nal­ta, niin oleel­li­nen kysy­mys miten­kä kor­vauk­sel­la halau­taan ohja­ta kuntia.

  Nyt ne ilmei­ses­ti fikusm­mat län­nes­sä asu­vat ovat ymmär­tä­neet pitää väken­sä ter­vee­nä ja elos­sa pit­kään. Saa­vat näin pal­jon valtionosuuksia.

  Joten­kin kuo­le­mis­ta pal­kit­se­mi­nen ei minun moraa­lii­ni istu, mutta …

 7. L:
  ‘snip’
  Nyt ne ilmei­ses­ti fikusm­mat län­nes­sä asu­vat ovat ymmär­tä­neet pitää väken­sä ter­vee­nä ja elos­sa pit­kään. Saa­vat näin pal­jon valtionosuuksia.

  Joten­kin kuo­le­mis­ta pal­kit­se­mi­nen ei minun moraa­lii­ni istu, mutta …

  Hen­gis­sä pitä­mi­nen tai päin­vas­toin (var­sin­kin päin­vas­toin) ei kuu­lu kun­nan toi­mia­laan. Kun­nan roo­li eli­niän suh­teen on jok­seen­kin olematon.

  Mut­ta kuo­le­mi­sen pal­kit­se­mi­nen ei oikein kyl­lä istu minun­kaan ajatusmaailmaan.

 8. Epais­te:
  Yleen­sä sitä saa­daan mitä mita­taan. Ehdo­tuk­se­si mukaan sote-pal­ve­lui­hin saa­tai­siin sitä enem­män rahaa mitä enem­män sai­rai­ta ihmi­siä kuo­li­si. Vaik­ka kukaan ei tie­ten tah­toen aikoi­si pahaa, tuol­lai­nen kan­nus­tin voi­si sil­ti lisä­tä kuolleisuutta.

  Täl­lais­ta ei tie­ten­kään voi sanoa ääneen, joten yri­tän muo­toil­la korrektisti.

  Yksi kes­tä­vyys­va­jeen syy ja Suo­men suu­rim­pia haas­tei­ta tule­vai­suu­des­sa on se, että ihmi­set elä­vät yhä kau­em­min ja kuo­le­vat yhä pidem­pien sai­ras­jak­so­jen päät­teek­si. Se tulee val­tiol­le tavat­to­man kalliiksi.

 9. Daniel Feder­ley:
  ‘snip’
  Yksi kes­tä­vyys­va­jeen syy ja Suo­men suu­rim­pia haas­tei­ta tule­vai­suu­des­sa on se, että ihmi­set elä­vät yhä kau­em­min ja kuo­le­vat yhä pidem­pien sai­ras­jak­so­jen päät­teek­si. Se tulee val­tiol­le tavat­to­man kalliiksi.

  Val­tio on koko ajan vähen­tä­nyt roo­li­aan täs­sä asias­sa. Seu­raa­vak­si kun­ta­sek­to­ri tekee saman.

  Jat­kos­sa ihmi­set mak­sa­vat itse enem­män, tähän suun­taan kehi­tys on kul­ke­nut Suo­mes­sa jo kauan.

 10. Hyvä point­ti — ja unoh­tu­nut jul­ki­ses­sa keskustelussa.
  Vii­mei­nen elin­vuo­si on kal­lein yhteis­kun­nal­le , nii­tä meil­lä jokai­sel­la yhtä monta.

  Sinän­sä yli 80-vuo­ti­aa­na yleen­sä ale­taan tar­vi­ta eri­tys­pal­ve­lui­ta lähes kaikilla.

  Mut­ta: Mik­si puhu­taan yhte­näi­ses­tä elä­keiäs­tä? Eri työt kuor­mit­ta­vat eri taval­la ja jopa ihmi­set ovat erilaisia. 

  Ääri­se­si­merk­ki: kun­nan vir­ka­mies voi jat­kaa hom­mis­saan hel­pos­ti 75-vuo­ti­aak­si pir­teä­nä ja tuot­ta­va­na, palo­mies taas alkaa olla 55-vuo­ti­aa­na vai­keauk­sis­sa savusukellushommissa.

  Kun­tien val­tio­no­suus­kien mak­sa­mi­nen on täy­sin pois­sa lapa­ses­ta, kun­ta­uu­dis­tuk­sen tar­ve on myös tulon­ta­saus­ten yksin­ker­tai­ses­sa ja läpi­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­ses­sa. Mik­si hom­man­sa söis­si­nei­tä kun­tia pelas­te­taan homamn­sa hoi­ta­ni­den kustannuksella?

  Elä­ke­ma­te­maa­tik­ko­jen sta­li­nis­ti­nen kes­kiar­vois­ta­mi­nen on monen ongel­man lähde.

 11. paras ja edul­li­sin kes­ki­ver­to veron­mak­sa­ja täyt­tää seu­raa­vat kriteerit:

  -töis­sä koko aikuisikänsä(mielellään yksi­tyi­sel­lä sektorilla)
  ‑polt­taa
  ‑juo alkoholia
  ‑ajaa yksi­tyi­sau­tol­la kaik­ki menonsa

  -kuo­lee 65v, sydänkohtaukseen.

  on mak­sa­nut koko ikän­sä kai­ken­lai­sia vero­ja ja kun elä­kei­kä koit­taa, niin sääs­tyy­pä eläk­keet+ kal­liit vii­meis­ten vuo­sien “saat­to­hoi­dot”.

  joka parem­man las­kel­man kes­ki­ver­to kan­sa­lai­ses­ta tuo jul­ki, niin täy­tyy­pä kor­ja­ta mielipidettä.

 12. JTS:
  ‘snip’
  Mik­si hom­man­sa sös­si­nei­tä kun­tia pelas­te­taan hom­man­sa hoi­ta­nei­den kustannuksella?
  ‘snip’

  Tämä on hyvä kysy­mys, mut­ta mitä niil­le sit­ten pitäi­si teh­dä? Erot­taa­ko Suo­men val­tio­alu­ees­ta (kun ei nii­tä muut kun­nat huoli)?

  Ja näis­sä­kin kun­nis­sa asuu ihmi­siä, tosin vain muu­ta­ma pro­sent­ti väes­tös­tä, ja heil­le­kin pitäi­si tar­jo­ta tasa­ve­roi­set pal­ve­lut (aina­kin johon­kin mittaan).

 13. Koko ihmi­sen elin­kaa­ri on kau­pal­lis­tet­tu. Kaik­ki halua­vat teh­dä täl­lä suu­ria voit­to­ja. Elin­tar­vi­ke­teol­li­suus tuo mark­ki­noil­le uusia tuot­tei­ta ja lisä­ai­nei­ta, joi­ta se mai­nos­taa ter­veyt­tä edis­tä­vik­si. Yli­opis­tot ja tut­ki­mus­lai­tok­set tuot­ta­vat tut­ki­muk­sia, joil­la todis­tel­laan lähes kaik­ki ravinto‑, lisä- ja nau­tin­toai­neet ter­vey­del­le vaa­ral­li­sik­si. Jot­kut sano­vat tätä terveysterrorismiksi.

  Lää­ke­teh­taat kehit­tä­vät ja mark­ki­noi­vat lääk­kei­tä, joil­la ihmi­sen eli­ni­kää voi­daan piden­tää. Monet lää­kä­rit­kin ovat menet­tä­neet lää­kä­ri­ne­tiik­kan­sa perus­ta­mal­la yhtiöi­tä, jot­ka rahas­ta­vat kun­tia ja Kelaa, ovat pääs­seet mil­jo­nää­reik­si myy­mäl­lä ne sijoit­ta­jil­le veroparatiiseihin.

  Lop­pu­tu­le­ma täs­tä on, että entis­tä suu­rem­pi väes­tön­osa viet­tää vii­mei­set vuo­ten­sa hoi­to­lai­tok­sis­sa lähes tie­dot­to­mi­na objek­tei­na. Hei­tä pide­tään hen­gis­sä syöt­tä­mäl­lä lääk­kei­tä ja teke­mäl­lä kal­lii­ta ope­raa­tioi­ta. Sit­ten puhu­taan, että nämä ihmi­set aiheut­ta­vat kestävyysvajeen.

  Olen seu­ran­nut muu­ta­mien suku­lais­te­ni osal­ta tätä vuo­si­kausia enkä toi­voi­si itsel­le­ni näin epäin­hi­mil­li­siä vii­mei­siä vuosia.

  Mik­si kau­pal­lis­ten tai tie­teel­lis­ten int­res­sien vuok­si halu­taan puut­tua nor­maa­liin luon­non kier­to­kul­kuun eikä ihmis­ten anne­ta kokea luon­nol­lis­ta kuo­le­maa? Ihmi­sen eli­niän piden­tä­mi­nen kei­no­te­koi­ses­ti on mie­les­tä­ni epäeet­tis­tä ja luon­non kier­to­ku­lun vastaista.

 14. elä­ke­vaa­ri: Olen seu­ran­nut muu­ta­mien suku­lais­te­ni osal­ta tätä vuo­si­kausia enkä toi­voi­si itsel­le­ni näin epäin­hi­mil­li­siä vii­mei­siä vuosia.

  Samoin. Kyl­lä euta­na­sia tai vähin­tään­kin lää­kä­rin avus­ta­ma itse­mur­ha pitäi­si ottaa vaka­vaan kes­kus­te­luun. Nii­den käy­töl­le voi­si laa­tia sel­lai­set (juri­di­ses­ti päte­vät) ehdot, että vää­rin­käyt­tö oli­si minimaalista.

  Jos yhteis­kun­ta muut­tuu hir­mu­val­lak­si, eivät nykyi­set­kään käy­tän­nöt lää­kä­rien teke­miä mur­hia estä.

 15. Kun­ta­uu­dis­tuk­ses­sa hou­kut­te­le­vin vaih­toeh­to on rans­ka­lai­nen mal­li, jos­sa kun­nas­sa on val­tuus­to, por­mes­ta­ri ja kun­nan­sih­tee­ri. Ei mui­ta. Pai­kal­lis­ve­ro­tus ja pal­ve­lut hoi­de­taan maa­kun­nan kokoi­sel­la alu­eel­la, jol­la on oma suo­raan valit­tu val­tuus­ton­sa ja hal­li­tuk­sen­sa. Täl­löin eri aluei­den eri­lai­suus saa­daan huo­mioi­tua ja samal­la sote asioi­hin saa­daan tar­peek­si mak­sa­jia ja asian­tun­te­mus­ta vaa­ti­viin asioi­hin osaa­via henkilöitä.

  Nyky­me­nol­la jos­sa­kin Kih­niös­sä voi­daan olla tyy­ty­väi­siä, kun kaik­ki saa­daan val­tion piik­kiin — ja pal­ve­luil­la keh­da­taan kehua. 

  Iki­vi­ras­sa ole­vil­la kun­nan­joh­ta­jil­la har­voin on mitään vas­tuu­ta esi­te­le­mis­tään pää­tök­sis­tä, joten töp­päi­lyt mene­vät val­tion piikkiin.

  Ikäih­mis­ten bonus­mak­su kum­mal­li­sen ja seka­van tasaus­jär­jes­tel­män yksi kum­ma­jai­nen. Toki hoi­vaa vaa­di­taan yli 80-vuop­tiail­le enem­män, mut­ta se on yksi kor­va­mer­kit­ty raha mui­den joukossa.

 16. JTS:
  ‘snip’
  Nyky­me­nol­la jos­sa­kin Kih­niös­sä voi­daan olla tyy­ty­väi­siä, kun kaik­ki saa­daan val­tion piik­kiin – ja pal­ve­luil­la keh­da­taan kehua.
  ‘snip’

  Val­tio­no­suus muo­dos­taa kes­ki­mää­rin noin 20% kun­tien tulois­ta, joten lähes­kään kaik­ki ei mene val­tion piikkiin.

 17. JTS: Nyky­me­nol­la jos­sa­kin Kih­niös­sä voi­daan olla tyy­ty­väi­siä, kun kaik­ki saa­daan val­tion piik­kiin – ja pal­ve­luil­la keh­da­taan kehua. 

  Mitä vikaa Kih­niös­sä? Pal­ve­lut ovat pie­nek­si syr­jäi­sek­si kun­nak­si hyväl­lä tasol­la, ja kun­ta­lai­set ovat käsit­tääk­se­ni nii­hin kovin tyy­ty­väi­siä. Lisäk­si Kih­niö on ollut yksi Suo­men talou­del­li­sim­pia kun­tia nii­den toteut­ta­mi­ses­sa. Val­tio­no­suuk­sia Kih­niö saa nor­maa­lin, val­tion sil­le sopi­vak­si kat­so­man mää­rän (var­maan­kin köy­hä­nä kun­ta­na kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­man osuu­den budjetistaan).

  Minus­ta Kih­niö on aika hyvä esi­merk­ki sii­tä, miten nyky­jär­jes­tel­mäs­sä pie­ni­kin aktii­vi­nen kun­ta voi nos­taa pal­ve­lun­sa hyväl­le tasol­le ja toteut­taa nehal­val­la. Vai oli­ko täs­sä taus­tal­la toi­ve sii­tä, että köy­him­mät kus­tan­tai­si­vat pal­ve­lun­sa itse, eikä tulon­ta­sauk­sia enää oli­si? Ei tulon­ta­saus­ten tar­pees­ta pää­se eroon edes ehdot­ta­mii­si maa­kun­nan kokoi­siin hal­lin­toa­luei­siin mene­mäl­lä. Pää­tös­val­lan kes­kit­tä­mi­nen ei alen­tai­si Kih­niös­sä toteu­tet­ta­vien pal­ve­lui­den toteu­tus­kus­tan­nuk­sia. Vai vähen­täi­sit­kö kus­tan­nuk­sia lopet­ta­mal­la Kih­niön palvelut?

 18. Ode: “Jos ihmi­nen kuo­lee muu­ten kuin tapa­tur­mai­ses­ti, hänen vii­mei­set elin­vuo­ten­sa ovat kes­ki­mää­rin suun­nil­leen yhtä kal­lii­ta kuo­lee hän sit­ten 65-vuo­ti­aa­na tai 95-vuotiaana.”

  Ei se toden­nä­köi­ses­ti näin ole. Kyl­lä 95-vuo­tias on sai­ras­ta­nut tai tar­vin­nut hoi­toa sel­väs­ti enem­män kuin 65-vuo­ti­aa­na kuol­lut. Oikeam­pi mit­ta­ri oli­si ehkä disea­se adjus­ted life years (DALY), jol­loin ero iäs­sä oli­si pienempi.

  Kyl­lä nykyi­nen perus­te on oikea sii­nä mie­les­sä, että van­hem­pi tar­vit­see kes­ki­mää­rin enem­män hoi­toa kuin nuo­rem­pi, jos olen asian oikein käsittänyt.

 19. Mie­les­tä­ni riit­tää, että osuu­det mak­se­taan koko maan ikä­kus­tan­nus­ja­kau­man mukaan. Alu­eel­li­sia ero­ja voi olla, mut­ta me kui­ten­kin kuo­lem­me vain ker­ran, joten kuo­le­mi­sen kus­tan­nuk­set­kin jakau­tu­vat noin asu­kas­lu­vun suh­tees­sa. Kun­tien omi­nai­set erot, kuten pää­kau­pun­ki­seu­dun asu­mis­kus­tan­nuk­set, sai­si­vat muu­ten­kin jää­dä yksi­lön elä­män­ris­kin ja elä­män­va­lin­to­jen pii­riin jot­ta tuki ei yllä­pi­dä epä­suo­tui­sia tilanteita.

  Sen sijaan kaik­kien kal­lii­den sai­raa­la- ja kroo­ni­koo­hoi­to­jen tuli­si ilman muu­ta olla jo nyt yhteis­va­tuul­la, kos­ka har­voin kun­ta tai kun­ta­lai­set ovat miten­kään vas­tuus­sa yksi­lön sairaudesta.

  Val­tio­no­suuk­sien tuli­si perus­tua riip­pu­mat­to­miin vir­ka­mies­sel­vi­tyk­siin ettei enää suh­mu­roi­da yleis­pää­tös­tä sovel­let­taes­sa. Maa­ta­lous­tu­kien suh­teen ei taka­vuo­si­na täs­sä oikein onnis­tut­tu ja voi­daan kysyä, onko riip­pu­ma­ton­ta vir­ka­mies­sel­vi­tys­tä ole­mas­sa? Itse tah­toi­sin luot­taa sel­lai­seen kun sel­vi­tys tila­taan oikein.

  Mie­les­tä­ni val­tion tuli­si kat­taa kun­tien laki­sää­tei­set kulut liki sata­pro­sent­ti­ses­ti kui­ten­kin siten, ettei­vät kun­nat pää­se itse poli­ti­koi­maan varo­jen jakoa. Rahoi­tus toi­mi­si siir­tä­mäl­lä osa kun­ta­ve­ros­ta nykyi­sen sai­raus­va­kuu­tus­mak­sun tapaan kerät­tä­väk­si val­tion verok­si. Tämä ei muut­tai­si kes­ki­mää­räi­sen veron­mak­sa­jan verotusta.

  Jär­jes­tel­mä toteut­tai­si tasa-arvon sekä veron­mak­sa­jan että pal­ve­lun rahoi­tuk­sen saa­ta­vuu­den kannalta.

 20. Olli Saa­ri­nen:
  ‘snip’
  Val­tio­no­suuk­sien tuli­si perus­tua riip­pu­mat­to­miin vir­ka­mies­sel­vi­tyk­siin ettei enää suh­mu­roi­da yleis­pää­tös­tä sovellettaessa.
  ‘snip’

  Val­tio­no­suu­den mää­räy­ty­mi­nen on jok­seen­kin puh­das­ta mate­ma­tiik­kaa — pait­si tie­ten­kin har­kin­nan­va­rai­sen val­tio­suu­den osal­ta, mut­ta sitä on vain 20 mil­joo­naa euroa (haet­tiin 141,9 mil­joo­naa). Eipä sii­nä pal­jon suhmuroida 😉

 21. Rai­mo K,

  val­tio­no­suu­den mää­räy­ty­mi­nen on mate­ma­tiik­kaa sii­nä vai­hees­sa kun tuloi­hin vai­kut­ta­vat para­met­rit ovat tie­dos­sa mut­ta poli­tiik­kaa sii­nä vai­hees­sa kun nuo para­met­rit ja muut­tu­jat valitaan.

  Mis­sään val­tio­no­suusuu­dis­tuk­ses­sa ei ole käy­tet­ty taus­tal­la puh­taas­ti tilas­tol­li­sia sel­vi­tyk­siä, vaan lop­pu­tu­lok­seen on vai­kut­ta­nut myös poliit­ti­set syyt. Mik­si muu­ten meil­lä oli­si­kaan kansanedustajia? 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.