Kuoleminen on kallista

Olen kir­joit­tanut ennenkin, että sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon val­tiono­su­usjär­jestelmä sor­taa Itä- ja Pohjois-Suomea, muun muas­sa tässä. Val­tiono­su­udet riip­pu­vat erit­täin jyrkästi väestön ikä­jakau­mas­ta. Aivan viimeisiä luku­ja en ole tark­istanut (se ei ole aivan help­poa), mut­ta pari vuot­ta sit­ten val­tiono­su­ut­ta mak­set­ti­in seuraavasti:

65 – 74 v 3000 €
75 – 84 v 9000 €
85 v —      20 000 €

Tämä menee var­maankin keskimäärin oikein, mut­ta alueel­lis­es­ti ihan väärin. Jos ihmi­nen kuolee muuten kuin tap­atur­mais­es­ti, hänen viimeiset elin­vuoten­sa ovat keskimäärin suun­nilleen yhtä kalli­ita kuolee hän sit­ten 65-vuo­ti­aana tai 95-vuotiaana. 

Län­si-Suomes­sa eletään paljon van­hem­mik­si kuin Itä-Suomes­sa. Syy voi olla geneet­ti­nen, perus­tua valikoivaan muut­toli­ik­keeseen tai vaikka­pa 50-luvun mata­laan elin­ta­soon. Sik­si val­tio kor­vaa viimei­sistä elin­vu­o­sista Län­si-Suomes­sa selvästi enem­män kuin Itä-Suomes­sa. THL on nyt esit­tänyt tähän muu­tos­ta, mikä on saanut odote­tun tor­ju­van vas­taan­oton Län­si-Suomes­sa. Oikeu­den­mukaisu­us kuitenkin edel­lyt­täisi asian korjaamista.

Oikeas­t­aan­han pitäisi olla toisin päin. Jos elää satavuo­ti­aak­si, on ehtinyt mak­saa kun­nal­lisveroa paljon pidem­pään kuin jos kuolee van­hainkodin vuodeosas­tol­la 65-vuotiaana.

Kos­ka sote-palveluille syn­tyviä kus­tan­nuk­sia selit­tää paljon parem­min se, kuin­ka mon­ta vuot­ta on kuole­maan, kuin se, kuin­ka mon­ta vuot­ta on syn­tymästä, eikö mon­imutkaisten sairas­tavu­us­luku­jen sijas­ta voisi perus­taa val­tiono­su­ut­ta yksinker­tais­es­ti kuollei­den lukumäärään, ehkä väki­val­tais­es­ti tai tap­atur­mais­es­ti kuolleet luvus­ta pois­taen. Kor­vaus tulisi kun­nalle tietysti vähän jälkikä­teen, mut­ta menisi noin keskimääräis­es­ti paljon oikeu­den­mukaisem­min. Vähän ehkä voisi vuosit­taista kor­vaus­ta tasoittaa.

22 vastausta artikkeliin “Kuoleminen on kallista”

 1. Yhteiskun­ta, joka kan­nus­taa virkakoneis­toaan mak­si­moimaan kuollei­den määrän, ei kuu­losta järin tavoiteltavalta.

 2. Val­tiono­su­usjär­jestelmän uud­is­t­a­mi­nen on käsit­tääk­seni aiem­minkin tyre­htynyt siihen että tulisi liikaa muu­tok­sia kun­tien tulopo­h­jaan. Val­tio ei ole halun­nut rahoit­taa muu­tos­ta lisäämäl­lä rahaa val­tiono­su­uskoneeseen vaan uud­is­tus olisi pitänyt toteut­taa val­tion kannal­ta kustannusneutraalisti.

 3. Yleen­sä sitä saadaan mitä mitataan. Ehdo­tuk­sesi mukaan sote-palvelui­hin saataisi­in sitä enem­män rahaa mitä enem­män sairai­ta ihmisiä kuolisi. Vaik­ka kukaan ei tieten tah­toen aikoisi pahaa, tuol­lainen kan­nustin voisi silti lisätä kuolleisuutta.

 4. Paran­nus nykyti­lanteeseen­han tuo var­masti olisi. 

  Kun ter­vey­den­hoito menee täl­lä het­kel­lä niin että kun­nat eivät saa päät­tää mitä ja miten hoide­taan, eivätkä näköjään myöskään mak­sa hoitoa itse, niin eikö olisi parem­pi siirtää koko ter­vey­den­hoito valtiolle?

 5. Osmo Soin­in­vaara:
  Aika lyhyt­näköistä poli­ti­ikkaa, kos­ka van­hus kuole joskus kum­minkin. Nykysys­tee­mi suosii samaa käytäntöä.

  Siis mikä on lyhyt­näköistä poli­ti­ikkaa? Jos val­tiono­su­us perus­tu­isi kuolin­lukui­hin, alka­isi­vat kun­nat har­joit­taa vas­taavaa poli­ti­ikkaa koh­ta kuole­vien kohdal­la kuin syn­tynei­denkin kohdal­la. Eli mak­saa palkkio­ta, että saa­vat näitä kun­taan yms. Olisi kyl­lä jän­nä tilanne, jos kun­nat kil­pail­i­si­vat eri­laisin palkkioin huonokun­tois­t­en saamis­es­ta asukkaikseen… 😉

  Kuluthan tule­vat siihen kun­taan, mis­sä ihmi­nen on asunut sairas­taes­saan. Kuolin­hetken kun­ta ei vält­tämät­tä ole sama kuin mikä on hoidoista suurelta osin vas­tan­nut. Varsinkaan sil­loin, jos kuolin­ta­pauk­sista mak­set­taisi­in palkkioi­ta, jol­loin sys­tee­mi tosi­aan ohjaisi houkut­tele­maan paran­tu­mat­tomasti sairai­ta kun­nan asukkaaksi.

 6. Jos asi­aa ajat­telee johtamisen kannal­ta, niin oleelli­nen kysymys mitenkä kor­vauk­sel­la halau­taan ohja­ta kuntia.

  Nyt ne ilmeis­es­ti fikus­m­mat län­nessä asu­vat ovat ymmärtäneet pitää väken­sä ter­veenä ja elos­sa pitkään. Saa­vat näin paljon valtionosuuksia.

  Jotenkin kuolemista palk­it­sem­i­nen ei min­un moraali­i­ni istu, mutta …

 7. L:
  ‘snip’
  Nyt ne ilmeis­es­ti fikus­m­mat län­nessä asu­vat ovat ymmärtäneet pitää väken­sä ter­veenä ja elos­sa pitkään. Saa­vat näin paljon valtionosuuksia.

  Jotenkin kuolemista palk­it­sem­i­nen ei min­un moraali­i­ni istu, mutta …

  Hengis­sä pitämi­nen tai päin­vas­toin (varsinkin päin­vas­toin) ei kuu­lu kun­nan toimi­alaan. Kun­nan rooli elin­iän suh­teen on jok­seenkin olematon.

  Mut­ta kuolemisen palk­it­sem­i­nen ei oikein kyl­lä istu min­unkaan ajatusmaailmaan.

 8. Epaiste:
  Yleen­sä sitä saadaan mitä mitataan. Ehdo­tuk­sesi mukaan sote-palvelui­hin saataisi­in sitä enem­män rahaa mitä enem­män sairai­ta ihmisiä kuolisi. Vaik­ka kukaan ei tieten tah­toen aikoisi pahaa, tuol­lainen kan­nustin voisi silti lisätä kuolleisuutta.

  Täl­laista ei tietenkään voi sanoa ääneen, joten yritän muo­toil­la korrektisti.

  Yksi kestävyys­va­jeen syy ja Suomen suurimpia haastei­ta tule­vaisu­udessa on se, että ihmiset elävät yhä kauem­min ja kuol­e­vat yhä pidem­pi­en sairas­jak­so­jen päät­teek­si. Se tulee val­ti­olle tavat­toman kalliiksi.

 9. Daniel Fed­er­ley:
  ‘snip’
  Yksi kestävyys­va­jeen syy ja Suomen suurimpia haastei­ta tule­vaisu­udessa on se, että ihmiset elävät yhä kauem­min ja kuol­e­vat yhä pidem­pi­en sairas­jak­so­jen päät­teek­si. Se tulee val­ti­olle tavat­toman kalliiksi.

  Val­tio on koko ajan vähen­tänyt roo­li­aan tässä asi­as­sa. Seu­raavak­si kun­tasek­tori tekee saman.

  Jatkos­sa ihmiset mak­sa­vat itse enem­män, tähän suun­taan kehi­tys on kulkenut Suomes­sa jo kauan.

 10. Hyvä point­ti — ja uno­htunut julkises­sa keskustelussa.
  Viimeinen elin­vu­osi on kallein yhteiskun­nalle , niitä meil­lä jokaisel­la yhtä monta.

  Sinän­sä yli 80-vuo­ti­aana yleen­sä ale­taan tarvi­ta eri­tys­palvelui­ta läh­es kaikilla.

  Mut­ta: Mik­si puhutaan yht­enäis­es­tä eläkeiästä? Eri työt kuor­mit­ta­vat eri taval­la ja jopa ihmiset ovat erilaisia. 

  Ääris­es­imerk­ki: kun­nan virkamies voi jatkaa hom­mis­saan hel­posti 75-vuo­ti­aak­si pirteänä ja tuot­ta­vana, palomies taas alkaa olla 55-vuo­ti­aana vaikeauk­sis­sa savusukellushommissa.

  Kun­tien val­tiono­su­uskien mak­sami­nen on täysin pois­sa lapas­es­ta, kun­tau­ud­is­tuk­sen tarve on myös tulon­tasausten yksinker­taises­sa ja läpinäkyvyy­den paran­tamises­sa. Mik­si hom­mansa söissineitä kun­tia pelaste­taan homamn­sa hoi­taniden kustannuksella?

  Eläke­matemaatikko­jen stal­in­isti­nen keskiar­vois­t­a­mi­nen on mon­en ongel­man lähde.

 11. paras ja edullisin keskiver­to veron­mak­sa­ja täyt­tää seu­raa­vat kriteerit:

  -töis­sä koko aikuisikänsä(mielellään yksi­tyisel­lä sektorilla)
  ‑polt­taa
  ‑juo alkoholia
  ‑ajaa yksi­ty­isautol­la kaik­ki menonsa

  -kuolee 65v, sydänkohtaukseen.

  on mak­sanut koko ikän­sä kaiken­laisia vero­ja ja kun eläkeikä koit­taa, niin säästyypä eläk­keet+ kalli­it viimeis­ten vuosien “saat­to­hoidot”.

  joka parem­man laskel­man keskiver­to kansalais­es­ta tuo jul­ki, niin täy­tyypä kor­ja­ta mielipidettä.

 12. JTS:
  ‘snip’
  Mik­si hom­mansa sössineitä kun­tia pelaste­taan hom­mansa hoi­tanei­den kustannuksella?
  ‘snip’

  Tämä on hyvä kysymys, mut­ta mitä niille sit­ten pitäisi tehdä? Erot­taako Suomen val­tioalueesta (kun ei niitä muut kun­nat huoli)?

  Ja näis­säkin kun­nis­sa asuu ihmisiä, tosin vain muu­ta­ma pros­ent­ti väestöstä, ja heillekin pitäisi tar­jo­ta tasaveroiset palve­lut (ainakin johonkin mittaan).

 13. Koko ihmisen elinkaari on kau­pal­lis­tet­tu. Kaik­ki halu­a­vat tehdä täl­lä suuria voit­to­ja. Elin­tarvike­te­ol­lisu­us tuo markki­noille uusia tuot­tei­ta ja lisäainei­ta, joi­ta se main­os­taa ter­veyt­tä edis­täviksi. Yliopis­tot ja tutkimus­laitok­set tuot­ta­vat tutkimuk­sia, joil­la todis­tel­laan läh­es kaik­ki ravinto‑, lisä- ja nautin­toaineet ter­vey­delle vaar­al­lisik­si. Jotkut sanovat tätä terveysterrorismiksi.

  Lääkete­htaat kehit­tävät ja markki­noi­vat lääkkeitä, joil­la ihmisen elinikää voidaan piden­tää. Mon­et lääkäritkin ovat menet­täneet lääkärineti­ikkansa perus­ta­mal­la yhtiöitä, jot­ka rahas­ta­vat kun­tia ja Kelaa, ovat päässeet miljonääreik­si myymäl­lä ne sijoit­ta­jille veroparatiiseihin.

  Lop­putule­ma tästä on, että entistä suurem­pi väestönosa viet­tää viimeiset vuoten­sa hoito­laitok­sis­sa läh­es tiedot­tom­i­na objek­teina. Heitä pide­tään hengis­sä syöt­tämäl­lä lääkkeitä ja tekemäl­lä kalli­ita oper­aa­tioi­ta. Sit­ten puhutaan, että nämä ihmiset aiheut­ta­vat kestävyysvajeen.

  Olen seu­ran­nut muu­tamien suku­lais­teni osalta tätä vuosikau­sia enkä toivoisi itsel­leni näin epäin­himil­lisiä viimeisiä vuosia.

  Mik­si kau­pal­lis­ten tai tieteel­lis­ten intressien vuok­si halu­taan puut­tua nor­maali­in luon­non kier­tokulku­un eikä ihmis­ten anneta kokea luon­nol­lista kuole­maa? Ihmisen elin­iän piden­tämi­nen keinotekois­es­ti on mielestäni epäeet­tistä ja luon­non kier­toku­lun vastaista.

 14. eläke­vaari: Olen seu­ran­nut muu­tamien suku­lais­teni osalta tätä vuosikau­sia enkä toivoisi itsel­leni näin epäin­himil­lisiä viimeisiä vuosia.

  Samoin. Kyl­lä eutana­sia tai vähin­täänkin lääkärin avus­ta­ma itse­murha pitäisi ottaa vakavaan keskustelu­un. Niiden käytölle voisi laa­tia sel­l­aiset (juridis­es­ti pätevät) ehdot, että väärinkäyt­tö olisi minimaalista.

  Jos yhteiskun­ta muut­tuu hir­mu­val­lak­si, eivät nykyisetkään käytän­nöt lääkärien tekemiä murhia estä.

 15. Kun­tau­ud­is­tuk­ses­sa houkut­televin vai­h­toe­hto on ran­skalainen malli, jos­sa kun­nas­sa on val­tu­us­to, pormes­tari ja kun­nan­si­h­teeri. Ei mui­ta. Paikallisvero­tus ja palve­lut hoide­taan maakun­nan kokoisel­la alueel­la, jol­la on oma suo­raan valit­tu val­tu­us­ton­sa ja hal­li­tuk­sen­sa. Täl­löin eri aluei­den eri­laisu­us saadaan huomioitua ja samal­la sote asioi­hin saadaan tarpeek­si mak­sajia ja asiantun­te­mus­ta vaa­tivi­in asioi­hin osaavia henkilöitä.

  Nyky­menol­la jos­sakin Kih­niössä voidaan olla tyy­tyväisiä, kun kaik­ki saadaan val­tion piikki­in — ja palveluil­la kehdataan kehua. 

  Ikivi­ras­sa olevil­la kun­nan­jo­hta­jil­la har­voin on mitään vas­tu­u­ta esitelemistään päätök­sistä, joten töp­päi­lyt menevät val­tion piikkiin.

  Ikäih­mis­ten bonus­mak­su kum­mallisen ja seka­van tasausjär­jestelmän yksi kum­ma­jainen. Toki hoivaa vaa­di­taan yli 80-vuop­ti­aille enem­män, mut­ta se on yksi kor­vamerkit­ty raha muiden joukossa.

 16. JTS:
  ‘snip’
  Nyky­menol­la jos­sakin Kih­niössä voidaan olla tyy­tyväisiä, kun kaik­ki saadaan val­tion piikki­in – ja palveluil­la kehdataan kehua.
  ‘snip’

  Val­tiono­su­us muo­dostaa keskimäärin noin 20% kun­tien tuloista, joten läh­eskään kaik­ki ei mene val­tion piikkiin.

 17. JTS: Nyky­menol­la jos­sakin Kih­niössä voidaan olla tyy­tyväisiä, kun kaik­ki saadaan val­tion piikki­in – ja palveluil­la kehdataan kehua. 

  Mitä vikaa Kih­niössä? Palve­lut ovat pienek­si syr­jäisek­si kun­naksi hyväl­lä tasol­la, ja kun­ta­laiset ovat käsit­tääk­seni niihin kovin tyy­tyväisiä. Lisäk­si Kih­niö on ollut yksi Suomen taloudel­lisimpia kun­tia niiden toteut­tamises­sa. Val­tiono­suuk­sia Kih­niö saa nor­maalin, val­tion sille sopi­vak­si kat­so­man määrän (var­maankin köy­hänä kun­tana keskimääräistä suurem­man osu­u­den budjetistaan).

  Minus­ta Kih­niö on aika hyvä esimerk­ki siitä, miten nykyjär­jestelmässä pienikin akti­ivi­nen kun­ta voi nos­taa palvelun­sa hyvälle tasolle ja toteut­taa nehal­val­la. Vai oliko tässä taustal­la toive siitä, että köy­him­mät kus­tan­ta­isi­vat palvelun­sa itse, eikä tulon­tasauk­sia enää olisi? Ei tulon­tasausten tarpeesta pääse eroon edes ehdot­tami­isi maakun­nan kokoisi­in hallintoalueisi­in men­emäl­lä. Päätös­val­lan keskit­tämi­nen ei alen­taisi Kih­niössä toteutet­tavien palvelu­iden toteu­tuskus­tan­nuk­sia. Vai vähen­täisitkö kus­tan­nuk­sia lopet­ta­mal­la Kih­niön palvelut?

 18. Ode: “Jos ihmi­nen kuolee muuten kuin tap­atur­mais­es­ti, hänen viimeiset elin­vuoten­sa ovat keskimäärin suun­nilleen yhtä kalli­ita kuolee hän sit­ten 65-vuo­ti­aana tai 95-vuotiaana.”

  Ei se toden­näköis­es­ti näin ole. Kyl­lä 95-vuo­tias on sairas­tanut tai tarvin­nut hoitoa selvästi enem­män kuin 65-vuo­ti­aana kuol­lut. Oikeampi mit­tari olisi ehkä dis­ease adjust­ed life years (DALY), jol­loin ero iässä olisi pienempi.

  Kyl­lä nykyi­nen peruste on oikea siinä mielessä, että van­hempi tarvit­see keskimäärin enem­män hoitoa kuin nuorem­pi, jos olen asian oikein käsittänyt.

 19. Mielestäni riit­tää, että osu­udet mak­se­taan koko maan ikäkus­tan­nus­jakau­man mukaan. Alueel­lisia ero­ja voi olla, mut­ta me kuitenkin kuolemme vain ker­ran, joten kuolemisen kus­tan­nuk­setkin jakau­tu­vat noin asukaslu­vun suh­teessa. Kun­tien omi­naiset erot, kuten pääkaupunkiseudun asumiskus­tan­nuk­set, saisi­vat muutenkin jäädä yksilön elämän­riskin ja elämän­val­in­to­jen piiri­in jot­ta tuki ei ylläpidä epä­suo­tu­isia tilanteita.

  Sen sijaan kaikkien kalli­iden sairaala- ja kroonikoohoito­jen tulisi ilman muu­ta olla jo nyt yhteis­vatu­ul­la, kos­ka har­voin kun­ta tai kun­ta­laiset ovat mitenkään vas­tu­us­sa yksilön sairaudesta.

  Val­tiono­suuk­sien tulisi perus­tua riip­pumat­tomi­in virkamies­selvi­tyk­si­in ettei enää suh­muroi­da yleis­päätöstä sovel­let­taes­sa. Maat­alous­tukien suh­teen ei takavu­osi­na tässä oikein onnis­tut­tu ja voidaan kysyä, onko riip­puma­ton­ta virkamies­selvi­tys­tä ole­mas­sa? Itse tah­toisin luot­taa sel­l­aiseen kun selvi­tys tilataan oikein.

  Mielestäni val­tion tulisi kat­taa kun­tien lak­isääteiset kulut liki sat­apros­ent­tis­es­ti kuitenkin siten, etteivät kun­nat pääse itse poli­tikoimaan varo­jen jakoa. Rahoi­tus toimisi siirtämäl­lä osa kun­taveros­ta nykyisen sairaus­vaku­u­tus­mak­sun tapaan kerät­täväk­si val­tion veroksi. Tämä ei muut­taisi keskimääräisen veron­mak­sa­jan verotusta.

  Jär­jestelmä toteut­taisi tasa-arvon sekä veron­mak­sa­jan että palvelun rahoituk­sen saatavu­u­den kannalta.

 20. Olli Saari­nen:
  ‘snip’
  Val­tiono­suuk­sien tulisi perus­tua riip­pumat­tomi­in virkamies­selvi­tyk­si­in ettei enää suh­muroi­da yleis­päätöstä sovellettaessa.
  ‘snip’

  Val­tiono­su­u­den määräy­tymi­nen on jok­seenkin puh­das­ta matem­ati­ikkaa — pait­si tietenkin harkin­nan­varaisen val­tio­su­u­den osalta, mut­ta sitä on vain 20 miljoon­aa euroa (haet­ti­in 141,9 miljoon­aa). Eipä siinä paljon suhmuroida 😉

 21. Raimo K,

  val­tiono­su­u­den määräy­tymi­nen on matem­ati­ikkaa siinä vai­heessa kun tuloi­hin vaikut­ta­vat para­metrit ovat tiedos­sa mut­ta poli­ti­ikkaa siinä vai­heessa kun nuo para­metrit ja muut­tu­jat valitaan.

  Mis­sään val­tiono­su­usu­ud­is­tuk­ses­sa ei ole käytet­ty taustal­la puh­taasti tilas­tol­lisia selvi­tyk­siä, vaan lop­putu­lok­seen on vaikut­tanut myös poli­it­tiset syyt. Mik­si muuten meil­lä olisikaan kansanedustajia? 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.