Kiinnostaako ketään totuus alkoholin matkustajatuomisista?

Edus­kun­ta käsit­te­lee parai­kaa alko­ho­li­ve­ron koro­tus­ta. Hal­li­tus puo­lit­ti veron­ko­ro­tuk­sen, kos­ka sil­le oli ker­rot­tu, että alko­ho­lin mat­kus­ta­ja­tuon­ti on nous­sut kovas­ti ja lii­an suu­ri vero­ko­ro­tus voi lisä­tä tätä entisestään. 

Sii­tä, pal­jon­ko mat­kus­ta­ja­tuo­mi­set ovat lisään­ty­neet, on aivan eri­lai­sia käsi­tyk­siä. Asi­aa on tut­kit­tu puhe­lin­haas­tat­te­luil­la, eikä tuon­ti sen mukaan oli­si juu­ri nous­sut. Mene­tel­mä on kui­ten­kin kysee­na­lais­tet­tu, kos­ka ammat­ti­mai­nen oluen tuo­mi­nen on lai­ton­ta eivät­kä ihmi­set yleen­sä ker­ro puhe­lin­haas­tat­te­luis­sa lait­to­muuk­sis­taan haas­tat­te­luis­sa. (Alko­ho­lia saa tuo­da vain omaan käyt­töön. Rikok­sen poluil­le on astut­tu aina, kun tuo­dus­ta alko­ho­lis­ta saa min­kään­lai­sen rahal­li­sen kor­vauk­sen. Kave­ril­le ei siis saa tuo­da ja eri­tyi­ses­ti ei saa tuo­da opis­ke­li­ja­bi­leis­sä myytäväksi.)

Jos eri osa­puo­let haluai­si­vat oikeas­ti sel­vit­tää, miten Viron tuo­mi­set ovat kehit­ty­neet, kat­sot­tai­siin Viron omia tilas­to­ja lail­li­sen alko­ho­lin myyn­nis­tä. Niis­tä ei sel­viä, pal­jon­ko Viros­sa myy­dys­tä alko­ho­lis­ta pää­tyy suo­ma­lai­sil­le osta­jil­le, mut­ta tilas­tois­ta näkyi­si, jos suo­ma­lais­ten osta­mis­sa alko­ho­li­mää­ris­sä tapah­tui­si mer­kit­tä­vä muu­tos. Viro on sen ver­ran pie­ni maa, että jos suo­ma­lais­ten ostot Viros­ta lisään­tyi­si­vät lit­ral­la puh­das­ta alko­ho­lia suo­ma­lais­ta koh­den, kuten on väi­tet­ty, muu­tos nos­tai­si Viron tilas­toi­tua alko­ho­lin­ku­lu­tus­ta 4,5 lit­ral­la asu­kas­ta koh­den. Viro­lais­ten todel­li­ses­sa alko­ho­lin­ku­lu­tuk­ses­sa tapah­tuu tie­tys­ti muu­tok­sia, mut­ta ei näin suuria. 

Se, että näin yksin­ker­tais­ta asi­aa ei saa­da sel­vi­te­tyk­si, joh­tu­nee sii­tä, ettei­vät osa­puo­let halua saa­da totuut­ta sel­vil­le. Pani­mo­teol­li­suus halu­aa pai­su­tel­la luku­ja, kos­ka se on hyvä tapa vai­kut­taa pää­tök­siin. THL:n alko­ho­lin vas­tai­sen tais­te­lun vete­raa­nit halua­vat samas­ta syys­tä vähä­tel­lä mat­kus­ta­ja­tuo­mis­ten määrää. 

Mat­kus­ta­ja­tuo­mi­siin on myös puu­tut­tu. Yli puo­let Viros­ta tuo­dus­ta olues­ta on vii­me aikoi­na tul­lut ennak­ko­ti­lauk­se­na lai­voil­le. Itse ei ole tar­vin­nut edes käy­dä Viros­sa, mat­ka­lip­pu riit­tää. Olut käy aina­kin lai­vas­sa siir­to­la­val­la ja lai­vayh­tiö toi­mit­taa sen mai­hin, jos­ta sen voi las­ta­ta omaan autoon. Tämä lail­li­suu­den rajoil­la ollut käy­tän­tö on nyt lop­pu­nut, joten suur­ten olut­mää­rien rah­taa­mi­sek­si on kul­je­tet­ta­va myös auto edestakaisin. 

76 vastausta artikkeliin “Kiinnostaako ketään totuus alkoholin matkustajatuomisista?”

 1. Eikö tul­lil­la ole oikeus tar­kis­taa mat­kus­ta­jia mie­len­sä mukaan? Sopi­vas­ti suun­ni­tel­lul­la otan­nal­la var­mas­ti sai­si sel­vil­le pal­jon­ko bis­seä Viros­ta Suo­meen roudataan. 

  Joku tilas­to­tie­tei­li­jä voi­si suun­ni­tel­la otan­nan ja arviointimenetelmät 😉

 2. Tuo­ta ver­tai­lua Viron myyn­ti­lu­kui­hin kyl­lä teh­dään jo nyt tulos­ten vali­doin­nin yhtey­des­sä, aina­kin käsittääkseni.

  Puhe­lin­tut­ki­muk­sen meto­dia voi kysee­na­lais­taa, mut­ta kyl­lä­hän se syys­kuu 2012-syys­kuu 2013 ‑aika­vä­lil­lä rei­pas­ta (11,5%) nousua tuon­nis­sa näyt­ti­kin, mikä oli lin­jas­sa esi­mer­kik­si tul­lin edus­ta­jien arvioi­den kans­sa. Ja vaik­kei tuo­ta kaut­ta abso­luut­ti­sia mää­riä tar­kas­ti saa­tai­si­kaan, muu­tok­set ajan suh­teen ovat ehkä vie­lä oleel­li­sim­pia. Riip­puen tie­tys­ti sii­tä miten sys­tee­maat­ti­nen vir­he on. Tar­kem­pia tuonti/kulutuskäyttäytymistutkimuksia teh­dään about 10 vuo­den välein.

  Nois­ta ammat­ti­mai­sis­ta tuo­jis­ta: jot­ta mat­kus­ta­ja­tuon­ti kas­vai­si tuon 1l puh­das­ta alko­ho­lia per suo­ma­lai­nen, tuo vaa­ti­si 16 paket­ti­au­tol­lis­ta kul­jet­ta­maan 50 lit­raa puh­das­ta alko­ho­lia (mikä on aika pal­jon) jokai­seen Suo­men 19 maa­kun­nas­ta vuo­den jokai­ki­se­nä päivänä.

 3. Ja voit­te kut­sua minua naii­vik­si, mut­ta tämä lause vaa­ti­si hie­man lisätaustoitusta:
  THL:n alko­ho­lin vas­tai­sen tais­te­lun vete­raa­nit halua­vat samas­ta syys­tä vähä­tel­lä mat­kus­ta­ja­tuo­mis­ten määrää.”

  Miten alko­ho­lin vas­tai­ses­sa tais­te­lus­sa tar­kal­leen ottaen aut­taa se, että vähä­tel­lään mat­kus­ta­ja­tuo­mis­ten mää­rää? Vai onko kyse alko­ho­li­hait­to­jen tor­jun­nan sijaan vir­ka­mies­ten oman elä­män­työn perustelemisesta?

  Pani­mo­lii­ton puo­lu­eel­li­suu­teen asias­sa uskon toki.

  1. THL halu­aa perus­tel­la kor­ke­aa alko­ho­li­ve­roa ja halu­aa sik­si vähä­tel­lä sen tuot­ta­mia hait­ta­vai­ku­tuk­sis. Var­maan­kin siel­lä aivan rehel­li­ses­ti luo­te­taan sii­hen, että tuon­nin lisäys ei rii­tä kor­va­maan koti­mai­sen myyn­nin vähe­ne­mis­tä, joten alko­ho­lin koko­nais­ky­syn­tää veron­ko­ro­tuk­sen lisäävät.

 4. Mat­ti Kin­nu­nen:
  Eikö tul­lil­la ole oikeus tar­kis­taa mat­kus­ta­jia mie­len­sä mukaan? Sopi­vas­ti suun­ni­tel­lul­la otan­nal­la var­mas­ti sai­si sel­vil­le pal­jon­ko bis­seä Viros­ta Suo­meen roudataan. 

  Joku tilas­to­tie­tei­li­jä voi­si suun­ni­tel­la otan­nan ja arviointimenetelmät 

  Ei kan­na­ta tut­kia, jos ei halua tietää.

  OS:n totea­mus pani­mo­teol­li­suu­des­ta pitää pil­kul­leen paik­kan­sa. Pani­mo­teol­li­suu­den ainoa moti­vaa­tio on saa­da koti­mai­nen alko­ho­li­ve­ro pidet­tyä mah­dol­li­sim­man alhaalla.

  Pani­mo­teol­li­suus ei ole huo­les­tu­nut rajan yli tule­vas­ta kal­jas­ta. Ei tie­ten­kään, kos­ka iso osa sii­tä on koti­mai­sen pani­mo­teol­li­suu­den tuot­tei­ta. Pani­mo­teol­li­suu­den pahin pai­na­jai­nen on se, että kulu­tus ihan aidos­ti vähe­nee. Kaik­kein pahi­ten tähän vai­kut­tai­si koti­mai­sen vero­tuk­sen nouse­mi­nen, kos­ka kulu­tuk­sen ale­ne­ma ei suin­kaan kor­vau­du sata­pro­sent­ti­ses­ti tuonnilla.

  Kan­san­ter­vey­den ja pani­mo­teol­li­suu­den edut ovat täs­sä aika sovit­ta­mat­to­mal­la taval­la vas­tak­kain. Sii­tä syys­tä ehkä ei kan­na­ta käyt­tää pani­mo­teol­li­suu­den argu­ment­te­ja ihan sel­lai­se­naan mihin­kään. Ainoa pie­ni yhty­mä­koh­ta voi­si löy­tyä vii­nien ja väke­vien vero­tuk­ses­ta, sen koro­tus voi­si olla pani­mo­teol­li­suu­del­le­kin mieleen.

  Miten muu­ten on kes­ka­ri­pul­lon reaa­li­hin­ta kehit­ty­nyt vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä? Entä hin­ta suh­tees­sa ansiotasoindeksiin?

 5. Suo­mes­sa ollaan tilan­tees­sa jos­sa alko­ho­lin juon­ti luo hyvin­voin­tia, heh. 

  Älkää siis juo­ko mut­ta juo­kaa nyt kui­ten­kin niin pal­jon että saa­daan vero­tu­lot, joil­la sit­ten mak­se­taan hyvinvointia 😀

 6. Mik­si minä tuon olut­ta Virosta:

  Brooklyn Lager Alkos­ta: 3,03e
  Brooklyn Lager Viros­ta: 1,25e

  Franzis­ka­ner Weiss­bier Alkos­ta: 3,81e
  Franzis­ka­ner Weiss­bier Viros­ta: 1,65e
  (Sak­sas­ta tuo­ta saa alle eurolla)

  Hyvät oluet ovat täy­sin yli­hin­noi­tel­tu­ja Suo­mes­sa. Minus­ta nuo hin­nat ovat käs­ky val­tiol­ta men­nä Viroon!

 7. Vihe­rins­si: Miten muu­ten on kes­ka­ri­pul­lon reaa­li­hin­ta kehit­ty­nyt vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä? Entä hin­ta suh­tees­sa ansiotasoindeksiin?
   

  ks,. esim http://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-09–06_004.html jossa 

  Olut­pul­lo mak­saa nyt nimel­li­ses­ti 20 sent­tiä vähem­män kuin vuo­den 2004 hel­mi­kuus­sa. Oluen reaa­li­hin­ta on lähes 10 pro­sent­tia alem­mal­la tasol­la kuin vuon­na 2000.”

  Tosin tämän http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/paihteet/alkoholi/alkoholijuomien_hintakehitys muu­kaan hin­nat ovat vii­me vuo­si­na (2012 aina­kin) nousseet. 

  Tie­dä sit­ten. Minun mie­les­tä­ni kes­kio­lut on mel­ko hal­paa. Tosin ei niin hal­paa, että toi­meen­tu­lo­tuel­la joi­si itsen­sä nopeas­ti hen­gil­tä. Jos halu­aa juo­da itsen­sä hen­gil­tä suht nopeas­ti, pitää käy­dä töis­sä. Muu­toin jo hyväl­lä säkäl­lä pär­jä­tä 60-vuo­ti­aak­si­kin — päin­vas­toin kuin Venä­jäl­lä, jos­sa hen­ges­tään pää­see hel­pos­ti alle 40v.

 8. Vihe­rins­si: Miten muu­ten on kes­ka­ri­pul­lon reaa­li­hin­ta kehit­ty­nyt vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä? Entä hin­ta suh­tees­sa ansiotasoindeksiin?

  Reaa­li­hin­ta vähit­täis­ku­lu­tuk­ses­sa vuon­na 2012 oli 98,7% vuo­den 2000 tasos­ta ja koko­nais­ku­lu­tuk­ses­sa (vähittäiskauppa+anniskelu) 106,7%.

  Nimel­li­san­siot nous­seet samal­la aika­vä­lil­lä 54%, eli suh­teu­tet­tu­na kal­jan nimel­lis­hin­tain­dek­siin olue­nos­to­ky­ky on nous­sut n. 25% vähit­täis­kau­pas­sa ja 16% kokonaisuudessaan.

  Luvut tuol­ta: http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/paihteet/alkoholi/alkoholijuomien_hintakehitys

 9. Alko­ho­lin tuon­nin val­von­nas­sa on men­ty jo nau­ret­ta­vuuk­siin , jos tuo naa­pu­ril­le pul­lon niin syyl­lis­tyy yhtä ras­kaa­seen rikok­seen kuin on pahoinpitely .

  Jos hal­li­tus halu­aa todel­la vähen­tää lain­kun­nioi­tus­ta niin täl­lai­set nau­ret­ta­vat sään­nök­set ovat var­min tapa tuho­ta lain­kuu­liai­suus maasta

 10. Osmo,

  tar­koit­ta­net että THL:n mie­les­tä kulu­tus las­kee kun koti­mai­nen kysyn­tä pie­ne­nee vaik­ka tuon­ti kasvaisikin?

  1. THL:ssä on käsi­tys, että koti­mai­nen kysyn­tä pie­ne­nee sel­väs­ti enem­män kuin tuon­ti kas­vaa. Tämä pitäi­si vie­lä joten­kin saa­da todistetuksi.

 11. Tuol­la THL:n logii­kal­la­han Suo­mes­sa kan­nat­tai­si julis­taa alko­ho­lin vähit­täis­myyn­ti kiel­le­tyk­si. Yksi­tyis­hen­ki­löi­den tuon­ti ja lai­ton koti­polt­to eivät kui­ten­kaan riit­täi­si kat­ta­maan koti­mai­sen myyn­nin pois­tu­mis­ta. Vai ollaa­ko alko­ho­li­po­li­tii­kas­sa kym­me­niä vuo­sia jat­ku­neen opti­moin­nin seu­rauk­se­na Laf­fe­rin käy­räs­sä sii­nä koh­das­sa, tai aina­kin hyvin lähel­lä sitä koh­taa, jos­sa alko­ho­li­ve­ro­tuk­sen nos­to lisää har­maa­tuon­tia niin pal­jon että koko­nais­tu­los on kan­san­ta­lou­del­le nega­tii­vi­nen, ja alko­ho­li­ve­ro­tuk­sen las­ku lisää kulu­tus­ta niin pal­jon että koko­nais­tu­los myös kan­san­ta­lou­del­le negatiivinen.

  Voi­si­ko paras rat­kai­su olla sit­ten­kin olla teke­mät­tä vero­tuk­sel­le mitään? Muis­tel­laan­pa miten kävi auto­ve­ron tuo­tol­le kun veroa nos­tet­tiin… Oli­si­ko mah­dol­lis­ta, että Suo­mes­sa ollaan jo kai­kin tavoin vero­tuk­ses­sa lähel­lä Laf­fe­rin käy­rän huip­pua, jol­loin tulo­puol­ta ei ole mah­dol­lis­ta vero­ja korot­ta­mal­la lisä­tä. Täl­löin meno­jen kar­sin­ta ja talou­del­li­sen toi­me­liai­suu­den lisään­ty­mi­nen jävät ainoik­si vaih­toeh­dok­si, ja näis­tä­kin jäl­kim­mäi­nen on lähin­nä uto­pi­aa nykyi­ses­sä taloustilanteessa.

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  THL halu­aa perus­tel­la kor­ke­aa alko­ho­li­ve­roa ja halu­aa sik­si vähä­tel­lä sen tuot­ta­mia hait­ta­vai­ku­tuk­sia. Var­maan­kin siel­lä aivan rehel­li­ses­ti luo­te­taan sii­hen, että tuon­nin lisäys ei rii­tä kor­va­maan koti­mai­sen myyn­nin vähe­ne­mis­tä, joten alko­ho­lin koko­nais­ky­syn­tää veron­ko­ro­tuk­sen lisäävät. 

  THL toden­nä­köi­ses­ti käyt­täi­si rehel­li­ses­ti run­sas­ta alko­ho­lin­tuon­tia perus­te­luis­saan, jos tar­koi­tuk­se­na oli­si palaut­taa alko­ho­lin matkustajatuontikiintiöt.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Naa­puj­ril­le saa tuo­da pul­lon lah­jak­si, mut­ta ei myytäväksi.

  En minä sitä ilmai­sek­si anna eli syyl­lis­tyn rikokseen.

  Ei ole ihme, jos lake­ja ei noudateta

  Eikä ole ihme, jos jul­ki­nen sek­to­ri on kal­lis ja val­ta­va, kun se kyt­tää täl­lai­sia juttuja.Näillä tuki­taan oikeuslaitoskin

  Mitä tulee Viros­ta tuo­ta­vaan alko­ho­liin niin 2010 arvio Viron mat­kai­lu­myyn­nis­tä oli 3 lit­raa alko­ho­lia per viro­lai­nen eli n 3,7 mil­joo­naa litraa.

  Se tekee n 0,75 lit­raa per suo­ma­lai­nen eli alle 10 % Suo­men kulutuksesta

 14. Tilas­toil­la kik­kai­lu näyt­tää eri etu­jär­jes­töi­sä lisääntyneen.

  Klas­kik­ko lie­nee alko­ho­lin myyn­nin ja hait­to­jen suh­de Lapis­sa, mik­si­kö­hän Lapin las­ket­te­lu­kes­kuk­sis­sa on isot Alkot?

  Viron tuon­nis­sa lai­vayh­tiöil­lä ehkä mopo hie­man kar­ka­si käsis­tä lisä­tu­lo­jen han­kin­nas­sa. Nyky­mal­li, jos­sa tar­vi­taan eprin­tei­nen kilo­met­rin kun­toi­lu olut­kär­ryil­lä pie­nen sääs­tös saa­mi­sen kar­sii ammat­ti­mai­sem­man osan.

  Hel­sin­gin Edus­kun­nas­sa toki näky­vät pai­kal­li­set ilmiöt enem­män. On toki ihmi­siä, jot­ka tuo­vat autol­li­sen vii­naa Sak­sas­ta, mut­ta sil­lo­pin sin­ne on yleen­sä muu­ta­kin asiaa.

  Sitou­tu­mat­to­man tut­ki­muk­sen siir­ty­mi­nen etu­jär­jes­tö­jen rahoi­tuk­seen on osa syväl­li­sem­pää ongel­maa. Alko­ho­li­po­li­tii­kas­sa taas jat­kuu muu­ten vain perin­tei­nen sekoilu.

 15. Sil­mä­mää­räi­ses­ti ruo­kaos­tok­sil­la kat­sot­tu­na pai­kal­li­sen Van­taan erään cit­ta­rin vie­rei­ses­sä alko­ho­li­myy­mä­läs­sä on hyvin har­voin asiakkaita.

 16. Vil­le: Muis­tel­laan­pa miten kävi auto­ve­ron tuo­tol­le kun veroa nostettiin…

  Tuot­to kasvoi.

  (Auto­jen myyn­ti kyl­lä las­ki, mut­ta las­ku oli saman­suu­rui­nen kuin muu­al­la Euroo­pas­sa, joten syy­nä oli talous­taan­tu­ma, eivät koti­mai­set veromuutokset.)

 17. Lii­an van­ha: En minä sitä ilmai­sek­si anna eli syyl­lis­tyn rikokseen.
  Ei ole ihme, jos lake­ja ei noudateta

  Mis­tä läh­tien sala­kul­je­tuk­sen har­joit­ta­mi­nen on ollut kansalaisoikeus?

  Onko sinus­ta ok, jos tuon Yhdys­val­lois­ta vaik­ka­pa uuden tie­to­ko­neen tul­lin ohi ja myyn sen naapurilleni?

 18. Taval­li­nen Tek­nik­ko:
  Sil­mä­mää­räi­ses­ti ruo­kaos­tok­sil­la kat­sot­tu­na pai­kal­li­sen Van­taan erään cit­ta­rin vie­rei­ses­sä alko­ho­li­myy­mä­läs­sä on hyvin har­voin asiakkaita.

  Mut­ta toi­saal­ta saman cit­ta­rin kas­sal­la kyl­lä riit­tää koi­raih­mi­siä dachs­hun­dien­sa kans­sa ja palau­tusau­to­maa­til­la kar­va­tur­re­ja palaut­ta­mas­sa iso­ja­kin mää­riä pan­til­li­sia purk­ke­ja. (Okei, en tie­dä onko kyse samas­ta cittarista.)

 19. Itse teen pari han­kin­ta­mat­kaa Viroon far­ma­ri­au­tol­la­ni. Hyvin pysyn alko­ho­li­juo­mis­sa ja samal­la tuon muu­ta edul­lis­ta kuten raken­nus­tar­pei­ta. Suo­mi tekee veroil­laan sai­raak­si. Jul­ki­nen sek­to­ri on sanee­rat­ta­va raaasti.

 20. Tul­lil­la on oikeus kysel­lä alko­ho­lin käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta vas­ta, jos ker­ral­la tuo yli 10 lit­raa väke­viä alko­ho­li­juo­mia, yli 20 lit­raa väke­vää vii­niä, yli 90 lit­raa vii­niä, yli 60 lit­raa kuo­hu­vii­niä tai yli 110 lit­raa olut­ta. EI tai­da mah­tua yhdel­le lavalle.

 21. Mat­ti Kin­nu­nen:
  Eikö tul­lil­la ole oikeus tar­kis­taa mat­kus­ta­jia mie­len­sä mukaan? Sopi­vas­ti suun­ni­tel­lul­la otan­nal­la var­mas­ti sai­si sel­vil­le pal­jon­ko bis­seä Viros­ta Suo­meen roudataan. 

  Joku tilas­to­tie­tei­li­jä voi­si suun­ni­tel­la otan­nan ja arviointimenetelmät 

  Eipä tai­da tul­lil­la ole oikeut­ta tar­kis­taa mat­kus­ta­jia mie­len­sä mukaan, kyse­hän on kah­den EU-maan välis­tä liikenteestä.

 22. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asues­sa­ni ei tul­lut Suo­mes­ta ostet­tua alko­ho­li­juo­mis­ta mitään muu­ta kuin vii­ne­jä (ja ajoit­tai­nen olut­tuop­pi ravin­to­las­sa tai opis­ke­li­ja­jär­jes­tön tilois­sa). Niin oluen kuin väke­vät sai sen ver­ran hel­pos­ti haet­tua Viros­ta, vaik­ka tuol­loin vie­lä oli tuon­ti­ra­joi­tuk­set. Samal­la opin tun­te­maan Tal­lin­nan parem­min kuin useim­mat suomalaiskaupungit.

 23. Mono­po­lin kan­na­tus­ta mita­taan asen­teel­li­sel­la väit­tä­mäl­lä joka menee suu­rin­piir­tein “pidät­kö Alkon vähit­täis­myyn­ti­mo­no­po­lia hyvä­nä kei­no­na alko­ho­li­hait­to­jen rajoittamisessa.”

  Näin­kö oikeu­te­taan Alkon mono­po­li täl­lä asen­teel­li­sel­la kysy­myk­sel­lä? Tämän väit­tä­män tulok­sil­la nimit­täin perus­tel­laan että “Alkon mono­po­lil­la on laa­ja kan­san tuki, sil­lä laa­ja kan­san tuki on edel­ly­tys Alkon monopolille”.

  Pidät­kö oikeut­tu­na että Suo­mes­sa on Ruot­sin kans­sa vie­lä kiel­to­lain jään­ne Alko­ho­lin mono­po­li, vaik­ka mis­sään muus­sa EU-maas­sa sitä ei ole. 

  Kysy­myk­sel­lä var­mas­ti oikeu­te­taan Alkon mono­po­lia asenteellisesti.-Soininvaara viit­ta­si­kin tuos­sa THL:n alko­ho­lin vas­tai­suu­den vete­raa­nei­hin. Pus­ka läh­tee pian eläk­keel­le. Öster­berg Esa toi­vot­to­vas­ti pian peräs­sä ja muut sosiaalineuvokset.

  Muu­ten Osmo, lai­val­ta tuo­daan myös pal­jon Alko­ho­lia, kaik­ki eivät tuo sitä Virosta.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  THL:ssä on käsi­tys, että koti­mai­nen kysyn­tä pie­ne­nee sel­väs­ti enem­män kuin tuon­ti kas­vaa. Tämä pitäi­si vie­lä joten­kin saa­da todistetuksi. 

  En minä tuo­ta ihmet­te­le. Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta asuu kum­min­kin niin pit­kän mat­kan pääs­sä käte­vis­tä Viron ris­tei­lyis­tä, ettei niis­sä vii­nan­ha­ku­reis­suis­sa oikein pel­kän vii­nan takia ole mitään miel­tä. Läh­dep­pä jos­tain Tam­pe­reel­ta, Oulus­ta taik­ka Jyväs­ky­läs­tä hake­maan vii­naa, kyl­lä sii­nä tulee hal­val­le pul­lol­le mel­koi­set logistiikkakustannukset. 

  Pk-seu­dul­la tilan­ne on taas ihan eri.

 25. Vihe­rins­si: Mis­tä läh­tien sala­kul­je­tuk­sen har­joit­ta­mi­nen on ollut kansalaisoikeus?

  Onko sinus­ta ok, jos tuon Yhdys­val­lois­ta vaik­ka­pa uuden tie­to­ko­neen tul­lin ohi ja myyn sen naapurilleni?

  Aivan samas­ta aon kysy­mys, tul­laus­ra­ja voi­si olla kor­keam­pi, jot­ta pik­ku­asiois­ta ei tar­vit­se mak­saa ja käy­dä tur­haa byro­kra­ti­aa. Nois­sa yksi­tyis­hen­ki­lön yki­sit­täis­kap­pa­le­tuon­nis­sa käsit­te­ly­ku­lut ovat suu­rem­mat kuin verotuotto.

  Aivan yhtä type­rää kuin, että tal­koo­työ­kin pitää jo ilma­oit­taa verottajalle.

  Var­maan koh­ta vero­te­taan sii­tä­kin, jos höy­lään ä naa­pu­rin mui­jaa ja naa­pu­ri minun.

  Kysees­sä­hän on vaihtotyö.

  Ja jos tar­joan naa­pu­rin rou­val­le kah­vit naa­pu­rin mui­jal­le niin saan syyt­teen sek­sin ostosta ?

 26. Pek­ka Pes­si:
  Tul­lil­la on oikeus kysel­lä alko­ho­lin käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta vas­ta, jos ker­ral­la tuo yli 10 lit­raa väke­viä alko­ho­li­juo­mia, yli 20 lit­raa väke­vää vii­niä, yli 90 lit­raa vii­niä, yli 60 lit­raa kuo­hu­vii­niä tai yli 110 lit­raa olut­ta. EI tai­da mah­tua yhdel­le lavalle. 

  Paket­ti­au­toon mah­tuu, lava ei ole yksikkö.

 27. Alko boi­ko­tis­sa:
  ‘snip’
  Muu­ten Osmo, lai­val­ta tuo­daan myös pal­jon Alko­ho­lia, kaik­ki eivät tuo sitä Virosta.

  Tot­ta, lai­vo­ja käy myös Ruot­sis­sa ja Ahvenanmaalla.
  Koti­maan­lii­ken­tees­sä ole­val­ta lai­val­ta (esim. Kor­kea­saa­ren laut­ta) alko­ho­lia ei pidä tuoda.

 28. Se vuo­si­kausia käy­tet­ty mtta­ri ei osoit­ta­nut ensin nousua, vaik­ka monien arki­ha­vain­not viit­ta­si­vat tuon­nin kas­vuun. Lopul­ta mit­ta­ri näyt­ti kym­me­nen pro­sen­tin kas­vua tuon­nis­sa, joka oli aiem­min noin kym­me­nen pro­sent­tia koko­nais­ku­lu­tuk­ses­ta, joka on noin kym­me­nen lit­raa. Tuon­ti lisään­tyi siis tuon kysee­na­lais­te­tun mit­ta­rin mukaan 0,1 litraa.

  http://www.tiede.fi/blog/2013/10/03/alkoholiverosta/

 29. Ymmär­rän­kö oikein? THL halu­aa las­kea alko­ho­lin koko­nais­ku­lu­tus­ta ja on jos­kus saa­nut pää­hän­sä että alko­ho­li­ve­ron nos­ta­mi­nen toi­mi­si. Kui­ten­kaan näin ei vält­tä­mät­tä ole, mut­ta THL ei halua tut­kia asi­aa kos­ka voi olla että sit­ten jou­tui­si kek­si­mään jotain mui­ta kei­no­ja. THL siis halu­aa näyt­tää sil­tä että teki­si jotain, mut­ta sil­lä, onko sil­lä “jol­la­kin” mitään vai­ku­tus­ta, ei ole­kaan niin väliä. Voi tätä politiikkaa…

 30. Eikö­hän vih­reät­kin havah­du alko­ho­li­lain­sää­dän­nön kava­luuk­siin, kun joku puo­lu­een sil­mää­te­ke­vä narahtaa.

  Minul­le ei aina­kaan tuot­tai­si tip­paa­kaan moraa­li­sia ongel­mia hakea Viros­ta paket­ti­au­tol­li­nen vii­naa ja myy­dä se vaik­ka­pa jon­kun isoi­hin juhliin.

  Minus­ta kun alko­ho­li on ihan saman­lai­nen tuo­te kuin mikä tahan­sa eikä val­tiol­la pitäi­si olla mitään sano­mis­ta asi­aan, jos en nyt alai­käi­sil­le diilaa.

 31. On epä­oleel­lis­ta miet­tiä Viron tuon­tia, siis Suo­men suo­raa tukea Viron elin­kei­noe­lä­mäl­le. Oleel­lis­ta on miet­tiä, mitä vero vai­kut­taa Suomessa.

  En hyväk­sy kuk­ka­hat­tu­tä­tien tuput­ta­maa syy­tä “kan­san syvien rivien suo­je­lus­ta vii­nan kiroil­ta”, kos­ka kuka tahan­sa pys­tyy euroop­pa­lai­sis­ta tilas­tois­ta näke­mään, että hol­hoa­va alko­ho­li­po­li­tii­kan tulok­se­na on vain huma­la­ha­kui­nen käyttäytyminen. 

  Pidän alko­ho­li­ve­ron puo­les­ta äänes­tä­vää kan­san­edus­ta­jaa joko epä­re­hel­li­se­nä tai tyh­mä­nä. Enkä siis puhu nyt koro­tuk­ses­ta, vaan koko verosta.

 32. Ano­nyy­mi:
  ‘snip’
  THL siis halu­aa näyt­tää sil­tä että teki­si jotain, mut­ta sil­lä, onko sil­lä “jol­la­kin” mitään vai­ku­tus­ta, ei ole­kaan niin väliä. Voi tätä politiikkaa… 

  THL on lähin­nä kes­kit­ty­nyt valeh­te­le­maan, että kaik­ki sai­rau­det joh­tu­vat alkoholista.

 33. Kal­le: kos­ka kuka tahan­sa pys­tyy euroop­pa­lai­sis­ta tilas­tois­ta näke­mään, että hol­hoa­va alko­ho­li­po­li­tii­kan tulok­se­na on vain huma­la­ha­kui­nen käyttäytyminen.

  Avaat­ko tätä vähän.

  Vas­tae­si­merk­ki: Venä­jäl­lä on var­sin libe­raa­li alko­ho­li­po­li­tiik­ka ja hyvin vähäi­ses­sä mää­rin kuk­ka­hat­tu­tä­te­jä hol­hoa­mas­sa ketään. Teo­ria­si mukaan siel­lä on myös hyvin vähäi­nen alko­ho­lion­gel­ma. Samoin Virossa.

 34. Sylt­ty: En minä tuo­ta ihmet­te­le. Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta asuu kum­min­kin niin pit­kän mat­kan pääs­sä käte­vis­tä Viron ris­tei­lyis­tä, ettei niis­sä vii­nan­ha­ku­reis­suis­sa oikein pel­kän vii­nan takia ole mitään miel­tä. Läh­dep­pä jos­tain Tam­pe­reel­ta, Oulus­ta taik­ka Jyväs­ky­läs­tä hake­maan vii­naa, kyl­lä sii­nä tulee hal­val­le pul­lol­le mel­koi­set logistiikkakustannukset. 

  Pk-seu­dul­la tilan­ne on taas ihan eri.

  Kan­sa, jol­le ennen EU-jäse­nyyt­tä jär­jes­te­tiin voin­ha­ku­ris­tei­ly­jä pys­tyy mihin tahan­sa. Logis­tiik­ka­kus­tan­nus on sivuseik­ka sil­loin kun on kyse vii­nas­ta ja aina voi ostaa enem­män. Sitä­pait­si jot­kut kuu­lem­ma teke­vät niin, että rahoit­ta­vat oman mat­kan­sa myy­mäl­lä osan tuliai­sis­taan. Eihän niin saa tie­ten­kään teh­dä, mut­ta olen kuul­lut huhua että näin tapah­tuu. Itse kun ei alko­ho­lia käy­tä, niin aina voi lah­joit­taa pois.

 35. Vihe­rins­si: Vas­tae­si­merk­ki: Venä­jäl­lä on var­sin libe­raa­li alko­ho­li­po­li­tiik­ka ja hyvin vähäi­ses­sä mää­rin kuk­ka­hat­tu­tä­te­jä hol­hoa­mas­sa ketään.

  Suo­mes­sa ja Venä­jäl­lä alko­ho­lin päih­de­käyt­tö on perin­tei­ses­ti ollut sosi­aa­li­sen elä­män kes­kiös­sä. Venä­jäs­tä en tie­dä, mut­ta tilas­to­jen valos­sa tämä on onnek­si Suo­mes­sa nuo­ri­son osal­ta vähentynyt.

  Nyt meil­lä on suu­ri jouk­ko vir­ka­mie­hiä ja kan­san­edus­ta­jia jot­ka käyt­tä­vät heil­le annet­tua man­daat­tia sen todis­te­le­mi­seen että suo­ma­lai­sil­le alko­ho­lin­käyt­tö on edel­leen ongel­ma. Kun tätä vies­tiä tar­peek­si tois­te­taan, se muut­tuu itse­ään toteut­ta­vak­si, aivan kuten van­haan huo­noon aikaan jol­loin perus­kou­lua ei voi­nut läpäis­tä ilman että jou­tui teke­mi­siin kum­mal­li­sen alko­ho­lin mys­ti­fioin­tiin joh­ta­van “rait­tius­kas­va­tuk­sen” kanssa.

 36. Kir­joi­tin asias­ta suh­tee­li­sen mlaa­jas­ti ja yksi­tyis­koh­tai­ses­ti Kan­ta­pöy­däs­sä-blo­gis­sa­ni 28.10. otsi­kol­la “Vii­na­ral­li on Virol­le mat­kai­lu­tu­loa ja lai­vayh­tiöil­le jät­ti­bis­nes­tä”. Käsit­te­lin aihet­ta myös vii­me kevää­nä kir­joi­tuk­ses­sa­ni “Vero­rat­kai­sut tuke­vat Tal­lin­nan eri­tyis­ta­lous­a­luet­ta”. Ks. blo­gi: http://kahkonh.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

  Mai­nit­sin, että alko­ho­lin myyn­nil­lä ja annis­ke­lul­la on erit­täin suu­ri mer­ki­tys Viron mat­kai­lua­lal­le ja sitä kaut­ta myös naa­pu­ri­maam­me kan­san­ta­lou­del­le. Maan alko­ho­li­tuo­tan­to on vah­vas­sa kas­vus­sa. Vii­den vii­me vuo­den aika­na maas­sa on inves­toi­tu juo­mien tuo­tan­toon yli 55 mil­joo­naa euroa. Vuon­na 2012 inves­toin­nit oli­vat 14,2 milj. euroa (+ 72 % v. 2011 ver­rat­tu­na). Toi­mia­lal­la työs­ken­te­li vii­me vuo­den lopus­sa 1363 ihmis­tä (+ 7,2 %). Viro onkin kään­ty­mäs­sä koko alko­ho­li­mark­ki­noil­laan tuo­ja­maas­ta alko­ho­li­juo­mien viejäksi.

  Viron alko­ho­li­ti­las­tois­sa las­ke­taan mukaan myös turis­tien pai­kan pääl­lä tis­sut­te­le­mat ja maas­ta vie­mät juo­mat. Turis­tit vei­vät muka­naan olut­ta 25,5 milj. lit­raa, jos­sa oli kas­vua perä­ti 22,4 pro­sent­tia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na. Väke­viä mat­kai­li­jat kan­toi­vat pois 6,9 (+ 13,6 %), mie­to­ja juo­mia 18,5 (+ 16,1 %) ja vii­ne­jä 4,6 milj. lit­raa (+ 13,4 %).

  Turis­tit joi­vat olut­ta 3,8 milj. lit­raa (+ 1,9 %). Väke­viä kaa­tui kurk­kui­hin 0,4 (+ 0,5 %), mie­to­ja juo­mia 2,2 (+ 2,5 %) ja vii­ne­jä 0,6 milj. lit­raa (+ 1,8 %).

  Nämä kaik­ki tie­dot ovat vai­vat­to­mas­ti poi­mit­ta­vis­sa Viron omas­ta tilas­toll­sis­ta aikakauskirjasta. 

  Se, että nämä luvut eivät kiin­nos­ta ket­tään, ei pidä paik­kan­sa, sil­lä tuhan­net ihmi­set ovat käy­neet luke­mas­sa kir­joi­tuk­sia­ni. Saa­ma­ni palaut­teen perus­teel­la hei­dän jou­kos­saan on myös alko­ho­lia­lan vir­ka­mie­hiä, eri puo­lui­den kan­san­edus­ta­jia ja mui­ta polii­tik­ko­ja, toi­mia­lan yrit­tä­jiä, edun­val­von­ta­jär­jes­tö­jen väkeä seä taval­li­sia ihmi­siä. Vii­mek­si eilen puhuin juu­ri täs­tä tilas­to­lu­kui­hin tukeu­tuen kuu­del­le RKP:n, vasem­mis­tol­li­ton ja SDP:n kan­san­edus­ta­jal­le sekä noin kym­me­nel­le kan­san­edus­ta­jien avus­ta­jal­le. He kyl­lä pyr­ki­vät ymmär­tä­mään asian todel­li­sen laidan

 37. spot­tu:
  Nyt meil­lä on suu­ri jouk­ko vir­ka­mie­hiä ja kan­san­edus­ta­jia jot­ka käyt­tä­vät heil­le annet­tua man­daat­tia sen todis­te­le­mi­seen että suo­ma­lai­sil­le alko­ho­lin­käyt­tö on edel­leen ongel­ma. Kun tätä vies­tiä tar­peek­si tois­te­taan, se muut­tuu itse­ään toteut­ta­vak­si, aivan kuten van­haan huo­noon aikaan jol­loin perus­kou­lua ei voi­nut läpäis­tä ilman että jou­tui teke­mi­siin kum­mal­li­sen alko­ho­lin mys­ti­fioin­tiin joh­ta­van “rait­tius­kas­va­tuk­sen” kanssa. 

  Aja­tus, että 1) alko­ho­li on Suo­mes­sa “mys­ti­fioi­tu”, että tämä 2) joh­tuu rajoit­ta­vas­ta alko­ho­li­po­li­tii­kas­ta ja että 3) libe­ra­li­soi­mal­la alko­ho­li­po­li­tiik­kaa alko­ho­li demys­ti­fioi­tuu ja suo­ma­lai­set omak­su­vat hai­tat­to­mam­mat, mie­toi­hin pai­not­tu­vat juo­ma­ta­vat, on peräi­sin Alkon joh­ta­ja Pek­ka Kuusel­ta 1950-luvul­ta. Eliit­ti osti tämän teo­rian, ja sitä kokeil­tiin vuo­si­na 1969–2004 libe­ra­li­soi­mal­la alko­ho­li­po­li­tiik­kaa. Lop­pu­tu­lok­se­na oli alko­ho­lin koko­nais­ku­lu­tuk­sen nelin­ker­tais­tu­mi­nen siten, että myös väke­vien kulu­tus lisääntyi.

 38. spot­tu: Nyt meil­lä on suu­ri jouk­ko vir­ka­mie­hiä ja kan­san­edus­ta­jia jot­ka käyt­tä­vät heil­le annet­tua man­daat­tia sen todis­te­le­mi­seen että suo­ma­lai­sil­le alko­ho­lin­käyt­tö on edel­leen ongelma. 

  Jos sinul­la on sel­lai­nen tun­ne, että se ei ole, niin suo­sit­te­len pien­tä ret­keä sai­raa­loi­den ea-päi­vys­tyk­siin, sisä­tau­tio­sas­toil­le tai vaik­ka­pa eri­lai­siin aivo­vam­ma­po­ti­lai­ta hoi­ta­viin hoi­to­ko­tei­hin. Ongel­mia on niin huma­la­juo­mi­ses­ta kuin pit­kä­ai­kai­ses­ta tapakäytöstä.

  Jos­sain mää­rin myös se myyt­ti­nen vii­ni­mai­den hyvä juo­ma­kult­tuu­ri on mytiik­kaa. Rans­ka­lai­set ker­to­vat aihees­ta lisää, kos­ka siel­lä on myös val­ta­va mää­rä alko­ho­li­sai­rauk­sia. (Suo­mes­sa mies­ten kuol­lei­suu­des­ta on alko­ho­li­pe­räis­tä noin 6 %, Rans­kas­sa 13 %.)

  Koh­tuu­käyt­tä­jän koh­dal­la toi­saal­ta alko­ho­li­ve­rol­la ei ole kovin pal­jon mer­ki­tys­tä. Se ei ole mikään ruo­ka­kun­nan elan­to­kus­tan­nus­ten kes­kiö. Vie­lä vähem­män sil­lä on mer­ki­tys­tä laa­tu­vii­nien tai vuo­si­ker­ta­kon­ja­kin ystä­vil­le. Jos se pul­lo mak­saa sata­sia, sii­nä ei vii­na­ve­ro pal­jon tunnu.

  Alko­ho­lin hai­tal­li­suu­des­ta on erit­täin vah­vaa tut­ki­mus­näyt­töä. Sii­tä­kin on vah­vaa näyt­töä, että hin­nan ale­ne­mi­nen nos­taa kulu­tus­ta ongel­ma­ryh­mil­lä. Täs­sä suh­tees­sa vii­na­vuo­to ulko­mail­ta on olen­nai­nen teki­jä, ja sen dyna­mii­kan tun­te­mi­nen oli­si tär­ke­ää niin ter­veys- kuin verokertymäsyistäkin.

 39. https://intra.tai.ee/images/prints/documents/135885537192_alkoholi_turg_2012.pdf , sivu 57. Lisäplus­sa­na voi veres­tää kau­niin suku­lais­kie­lem­me tai­to­ja (tie­dot löy­tyy myös kol­man­nel­la kotimaisella).

  Turis­tien ostok­set kau­pois­ta ja lai­voil­ta oli vuon­na 2011 4,52 mega­lit­raa 100%-alkoholia, tekee mak­si­mis­saan 0,85l per suo­ma­lai­nen. Oikeas­ti vähem­män, kos­ka kai Viros­sa nyt mui­ta­kin turis­te­ja kuin suo­ma­lai­sia käy. Vuo­sit­tai­set muu­tok­set välil­lä 2005–2011 oli kor­keim­mil­laan 0,09l per suo­ma­lai­nen, yhteen­sä nousua aika­vä­lil­lä n. 0,11l (2005 oli kor­kean myyn­nin vuo­si). Koti­mai­set tilas­toi­dun kulu­tuk­sen vuo­tui­set las­kut oli­vat veron­ko­ro­tus­ten yhtey­des­sä hiu­kan (tosin ei kovin pal­joa) suu­rem­pia, eli mie­les­tä­ni THL:n vii­na­fa­sis­tien kan­ta oli tuol­loin perus­tel­tu. Vuo­sien 2012 ja 2013 luku­ja odotellessa.

  Ja jot­tei kukaan pää­si­si syyt­tä­mään sii­tä etten ota tätä nört­ti­mäi­sen vaka­vas­ti, alla vie­lä las­ket­tu­na tau­lu­kon 37 (Viro) ja tau­lu­kon 1 (Suo­mi, http://www.valvira.fi/files/tiedostot/a/l/Alkoholijuomien_ja_tupakkatuotteiden_matkustajatuontiseuranta_vuosi_2011_yhteenveto.pdf) kor­re­laa­tiot (Pear­son) juo­ma­ryh­mit­täin vuo­sil­ta 2005–2011. Huom. Juo­ma­ka­te­go­rioi­den mää­ri­tel­mät eivät ole yksi yhteen väkevissä/välituotteissa/viineissä.

  Olut
  r=0.7656 p=0.0448

  Väke­vät
  r=-0.5108 p=0.2414

  Välituotteet/liköörit
  r=0.8189 p=0.0242

  Sii­de­rit ja lonkero
  r=0.9087 p=0.0046

  Vii­nit
  r=0.8661 p=0.0117

  Väke­viä lukuu­not­ta­mat­ta kai­kis­sa tilas­tol­li­ses­ti mer­kit­tä­vä (95% luot­ta­mus­vä­li) kor­re­laa­tio, eli ei taka­vuo­sien gal­lup­tu­lok­set täy­sin hatuis­ta vedet­ty­jä aina­kaan ole. Väke­vis­sä tuon­ti Suo­meen on las­ke­nut samal­la kuin nii­den myyn­ti Viros­sa nous­sut. Tuo­hon on tilas­to­vir­hei­den lisäk­si muu­ta­mia ihan uskot­ta­viah­ko­ja käyt­täy­mis­muu­tok­siin perus­tu­via seli­tyk­siä (ras­kaam­mas­sa laa­tik­ko­ta­va­ras­sa help­po Hel­sin­ki-Tal­lin­na-väli domi­noi, väke­viä kul­ke­nee enem­män Viros­ta muu­al­le­kin ja toi­saal­ta tuo­daan Suo­meen muu­al­ta EU:sta).

  En sit­ten ole tilas­to­tie­tei­li­jä joten las­ke­kaa itse jos epäi­lyt­tää. Aika mones­sa yhtey­des­sä tun­nu­taan pitä­vän THL:n/STM:n ym. viran­omais­ten luku­ja ole­tusar­voi­ses­ti potas­ka­na, ja eri­kois­ta kyl­lä, usein tuos­ta syyt­tä­vil­lä alko­ho­li­po­liit­ti­set mie­li­pi­teet ovat suo­ma­lais­ta kon­sen­sus­ta libe­raa­lim­pia. Mikä on tilas­tol­li­nen toden­nä­köi­syys sil­le että tuo on puh­das­ta sat­tu­maa, joku osaa­vam­pi laskekoon…

 40. Lop­pu­tu­lok­se­na oli alko­ho­lin koko­nais­ku­lu­tuk­sen nelin­ker­tais­tu­mi­nen siten, että myös väke­vien kulu­tus lisään­tyi.’ (Mar­ko Hamilo)
  Jos libe­ra­li­soin­ti ei ole toi­mi­nut väi­te­tyl­lä taval­la, se joh­tuu vain sii­tä, ettei sitä ole vie­ty kyl­lin pit­käl­le. Tai näin arvaan alko­ho­lin demys­ti­fi­kaa­tio­teo­rian kan­nat­ta­jien selit­tä­vän tuon lopputuloksen.

 41. Mar­ko Hami­lo: Aja­tus, että 1) alko­ho­li on Suo­mes­sa “mys­ti­fioi­tu”, että tämä 2) joh­tuu rajoit­ta­vas­ta alko­ho­li­po­li­tii­kas­ta ja että 3) libe­ra­li­soi­mal­la alko­ho­li­po­li­tiik­kaa alko­ho­li demys­ti­fioi­tuu ja suo­ma­lai­set omak­su­vat hai­tat­to­mam­mat, mie­toi­hin pai­not­tu­vat juo­ma­ta­vat, on peräi­sin Alkon joh­ta­ja Pek­ka Kuusel­ta 1950-luvul­ta. Eliit­ti osti tämän teo­rian, ja sitä kokeil­tiin vuo­si­na 1969–2004 libe­ra­li­soi­mal­la alko­ho­li­po­li­tiik­kaa. Lop­pu­tu­lok­se­na oli alko­ho­lin koko­nais­ku­lu­tuk­sen nelin­ker­tais­tu­mi­nen siten, että myös väke­vien kulu­tus lisääntyi.

  Alko­ho­li­po­li­tiik­kaa on toki ‘demys­ti­fioi­tu’ vuo­den 2004 jäl­keen­kin, mut­ta kiel­to­lain perin­tö ja sii­hen liit­ty­vä aja­tus­mal­li vai­kut­ta­vat edelleen.
  Mut­ta kum­mal­lis­ta on sil­ti, että lakia, jon­ka mukaan alko­ho­lia saa tuo­da omaan käyt­töön, ei val­vo­ta lain­kaan. Jos halut­tai­siin suh­teel­li­sen help­po kei­no mat­kus­ta­ja­tuon­nin vähen­tä­mi­sek­si, täs­sä­hän se oli­si — ja uskoi­sin, että val­von­nan lisäys voi­tai­siin rahoit­taa lisään­ty­vil­lä vero- ja sakkotuloilla.

 42. Sylt­ty:
  ‘snip’
  Läh­dep­pä jos­tain Tam­pe­reel­ta, Oulus­ta taik­ka Jyväs­ky­läs­tä hake­maan vii­naa, kyl­lä sii­nä tulee hal­val­le pul­lol­le mel­koi­set logistiikkakustannukset.
  ‘snip’

  Kyl­lä se paket­ti­au­to aika hal­val­la kul­kee vaik­ka Rova­nie­mel­tä ja sen kun las­taa täy­teen ei pul­lol­le juu­ri logis­tiik­ka­kus­tan­nuk­sia tule. Näkee­hän tuota.

  Ja Sak­sas­ta ja Bel­gias­ta käy­dään parem­pia olui­ta hake­mas­sa, ei sii­tä­kään tap­pio­ta tule.

 43. Mar­ko Hami­lo: Lop­pu­tu­lok­se­na oli alko­ho­lin koko­nais­ku­lu­tuk­sen nelin­ker­tais­tu­mi­nen siten, että myös väke­vien kulu­tus lisääntyi.

  Väit­täi­sin, että aika suu­ren osan kulu­tuk­sen kas­vus­ta selit­tää elin­ta­son nousu ja muut kuin suo­ra­nai­ses­ti nou­da­te­tus­ta alko­ho­li­po­li­tii­kas­ta riip­pu­vat kult­tuu­rin muutokset.

 44. Mar­ko Hami­lo: Eliit­ti osti tämän teo­rian, ja sitä kokeil­tiin vuo­si­na 1969–2004 libe­ra­li­soi­mal­la alko­ho­li­po­li­tiik­kaa. Lop­pu­tu­lok­se­na oli alko­ho­lin koko­nais­ku­lu­tuk­sen nelin­ker­tais­tu­mi­nen siten, että myös väke­vien kulu­tus lisääntyi.

  Yhtä hyvin voi­daan sanoa että suku­pol­ves­sa pääs­tiin tilan­tee­seen jos­sa nuo­ri­son alko­ho­lin­käyt­tö vähe­nee, ja työ­elä­män alko­ho­li­kult­tuu­ri on siis­tiy­ty­nyt tunnistamattomaksi.

  Suu­ret ikä­luo­kat ovat ja oli­vat jo 1969 täs­sä suh­tees­sa mene­tet­ty­jä tapauk­sia, THL:n mukaan:

  Nyt ylei­sen elä­keiän kyn­nys­tä lähes­ty­vät suu­ret ikä­luo­kat ovat oppi­neet reip­paan alko­ho­lin­käy­tön jo nuo­ruu­des­sa. Alko­ho­li­kuol­lei­suus on ollut kaik­kein kor­kein­ta vuo­si­na 1946–1950 syn­ty­neis­sä ikä­luo­kis­sa aina sii­tä läh­tien kun he oli­vat 45–49-vuotiaita.

  Alko­ho­li­kuol­lei­suus on muu­ten myös las­kus­sa, eri­tyi­sen huo­mio­nar­vois­ta on että: 

  Vii­meis­ten parin­kym­me­nen vuo­den aika­na 65 vuot­ta täyt­tä­nei­den mies­ten alko­ho­li­kuol­lei­suus on kak­sin­ker­tais­tu­nut. Kas­vu on ollut nopeam­paa kuin kai­kil­la mie­hil­lä yhteensä.

  Nämä ovat juu­ri­kin nii­tä jot­ka ovat omak­su­neet aikoi­naan vähem­män libe­raa­lin 50–60 ‑luku­jen alkoholikulttuurin.

  Kan­nat­tai­si jos­kus yrit­tää poh­tia mikä yli­pää­tään syn­nyt­ti sen patou­tu­neen kysyn­nän, joka mah­dol­lis­ti nopean alko­ho­lin koko­nais­ku­lu­tuk­sen kas­vun 1969 kes­kio­luen vapaut­ta­mi­ses­ta alkaen.

 45. Eliit­ti osti tämän teo­rian, ja sitä kokeil­tiin vuo­si­na 1969–2004 libe­ra­li­soi­mal­la alko­ho­li­po­li­tiik­kaa. Lop­pu­tu­lok­se­na oli alko­ho­lin koko­nais­ku­lu­tuk­sen nelin­ker­tais­tu­mi­nen siten, että myös väke­vien kulu­tus lisääntyi. 

  Joh­tui­ko tuo nelin­ker­tais­tu­mi­nen sii­tä, että alko­ho­li­po­li­tiik­ka libe­ra­li­soi­tui? Ehkä, mut­ta osan­sa kehi­tyk­seen oli var­maan­kin myös sil­lä, että ihmi­set vau­ras­tui­vat ja heil­lä oli varaa myös alkoholiin.

  Terv JJ

 46. Kes­kio­lut-kaup­paan-ilmiös­tä:
  1. nelin­ker­tais­tu­mis­ta selit­tää osal­taan euroop­pa­lai­sit­tain mata­la lähtötaso
  2. muu­ta vaih­toeh­toa ei ollut, kos­ka Suo­mi ei voi­nut jää­dä yksit­täi­sek­si omi­tui­sek­si saarekkeekseen

  Olen vähän kah­den vai­heil­la täs­sä alko­ho­lia­sias­sa. Toi­saal­ta oli­si hyvä vapaut­taa, mut­ta jos tähän suun­taan men­nään, vapau­den ja vas­tuun on kul­jet­ta­va käsi kädes­sä. Toi­sin sanoen yhteis­vas­tuu­ta kai­ken­lai­sis­ta ongel­mis­ta on vähen­net­tä­vä, esi­mer­kik­si ensim­mäi­nen krapul…sairaspäivä voi­si men­nä työn­te­ki­jän omaan piik­kiin. Päi­vys­tys­mak­sun kel­lo 20.00 jäl­keen voi­si vaik­ka nelin­ker­tais­taa jne.

 47. Rea­lis­ti:
  Itse teen pari han­kin­ta­mat­kaa Viroon far­ma­ri­au­tol­la­ni. Hyvin pysyn alko­ho­li­juo­mis­sa ja samal­la tuon muu­ta edul­lis­ta kuten raken­nus­tar­pei­ta. Suo­mi tekee veroil­laan sai­raak­si. Jul­ki­nen sek­to­ri on sanee­rat­ta­va raaasti.

  Jak­saa ihme­tyt­tää tämä poruk­ka, joka tekee kaik­ken­sa väl­tel­läk­seen vero­ja ja selit­tää, miten hie­noa mis­sä­kin maas­sa on, ja miten kama­la paik­ka Suo­mi puo­les­taan on. Ja näkee val­ta­vas­ti vai­vaa vaik­ka­pa rah­da­tak­seen alko­ho­lia itse rajan takaa.

  Eikö oli­si hel­pom­paa mut­taa vaik­ka sin­ne Viroon, kun siel­lä kaik­ki ker­ran on niin hyvin. Sehän yksi EU:n idea juu­ri on, että muut­ta­mi­nen maas­ta toi­seen on teh­ty mah­dol­li­sim­man helpoksi.

  Vai oli­si­ko täl­lä vakaal­la ja huo­leh­ti­val­la yhteis­kun­nal­la sit­ten­kin jotain mer­ki­tys­tä. Ja voi­si­ko olla niin, että se ei oli­si syn­ty­nyt tai oli­si ole­mas­sa aivan itses­tään, vaan joku oli­si näh­nyt vai­vaa sen eteen, jopa mak­sa­nut nii­tä kama­lia verojakin.

 48. Vihe­rins­si:
  ‘snip’
  Rans­ka­lai­set ker­to­vat aihees­ta lisää, kos­ka siel­lä on myös val­ta­va mää­rä alko­ho­li­sai­rauk­sia. (Suo­mes­sa mies­ten kuol­lei­suu­des­ta on alko­ho­li­pe­räis­tä noin 6 %, Rans­kas­sa 13 %.)
  ‘snip’

  Alko­ho­lin hai­tal­li­suu­des­ta on erit­täin vah­vaa tut­ki­mus­näyt­töä. Sii­tä­kin on vah­vaa näyt­töä, että hin­nan ale­ne­mi­nen nos­taa kulu­tus­ta ongel­ma­ryh­mil­lä. Täs­sä suh­tees­sa vii­na­vuo­to ulko­mail­ta on olen­nai­nen teki­jä, ja sen dyna­mii­kan tun­te­mi­nen oli­si tär­ke­ää niin ter­veys- kuin verokertymäsyistäkin. 

  No tuli­han se suh­teel­li­sen asial­li­nen luku­kin jos­tain: 6% on mel­ko pal­jon alhai­sem­pi kuin THL:n mark­ki­noi­ma 100%.

  Se, että hin­nal­la oli­si vai­ku­tus­ta ongel­ma­käyt­tä­jien juo­mi­seen lie­nee taas jotain insi­nöö­ri­tie­det­tä. Käy­tän­nös­sä ongel­ma­käyt­tä­jä juo niin pal­jon kuin jak­saa, hin­nal­la mil­lä hyvänsä.

  Hin­nal­la on kyl­lä vai­ku­tus­ta, sil­loin kun kiel­to­la­ki sää­det­tiin, vii­na oli kal­lis­ta, kos­ka elin­ta­so oli alhai­nen, min­kä vuok­si kulu­tus oli 0,5 l/hlö/vuosi.
  Joku voi­si las­kea, mikä vii­nan hin­nan pitäi­si olla, että se oli­si samal­la tasol­la ansio­ta­soon verrattuna 😉

 49. åke:
  Suo­mes­sa ollaan tilan­tees­sa jos­sa alko­ho­lin juon­ti luo hyvin­voin­tia, heh. 

  Älkää siis juo­ko mut­ta juo­kaa nyt kui­ten­kin niin pal­jon että saa­daan vero­tu­lot, joil­la sit­ten mak­se­taan hyvinvointia.

  Tänä päi­vä­nä, kun työ on itsei­sar­vo, kai­ken mikä tar­koit­taa työn teke­mis­tä, ole­te­taan auto­maat­ti­ses­ti luo­van hyvinvointia.

  Oli se sit­ten vaik­ka alko­ho­lin mak­si­maa­lis­ta kulut­ta­mis­ta, remon­tin teet­tä­mis­tä vero­vä­hen­nys­ten tur­vin viro­lai­sil­la, pelien teke­mis­tä peli­riip­pu­vai­sil­le tai maa­il­man köy­him­mäs­tä mal­mios­ta kai­ve­tun kiven huuh­te­lua rik­ki­ha­pol­la (jota aje­taan luon­toon muu­ta­ma junan­vau­nul­li­nen vuorokaudessa).

  Eli vas­taus otsi­kon kysy­myk­sen on: ei kiin­nos­ta. Vaik­ka yhteis­kun­nan hyvin­voin­nin kan­nal­ta toti­ses­ti pitäi­si kiin­nos­taa. Ja kun alko­ho­lin lii­ka kulu­tus on kan­san­ter­vey­den kan­nal­ta hai­tal­lis­ta, on veron oikea suun­ta ylös, ei alas. EU:ssa emme voi estää tuon­tia, mut­ta sen mää­rä on joka tapauk­ses­sa pie­ni koti­maas­ta teh­tyi­hin han­kin­toi­hin verrattuna.

 50. spot­tu:
  ‘snip’

  Alko­ho­li­kuol­lei­suus on ollut kaik­kein kor­kein­ta vuo­si­na 1946–1950 syn­ty­neis­sä ikä­luo­kis­sa aina sii­tä läh­tien kun he oli­vat 45–49-vuotiaita.
  ‘snip’

  Näin­hän se on — ja tämä osoit­taa myös sen, että alko­ho­li­sai­rauk­sien kehit­ty­mi­nen vaa­tii noin pari­sen­kym­men­tä vuot­ta — ja ns. asian­tun­ti­jat alkoi­vat saar­na­ta (että hai­tat lisään­tyi­vät) jo muu­ta­mia päi­viä sen jäl­keen, kun Viro liit­tyi EU:hun.

  En toki väi­tä, että alko­ho­li on hyväk­si ter­vey­del­le, mut­ta ns. valis­tuk­ses­sa­kin rehel­li­syys oli­si uskottavampaa.

 51. Veron­mak­sa­jan ter­veys ja hyvin­voin­ti kas­vaa jos THL lakkautetaan.

  Työn­te­ki­jän työ­ter­veys kas­vaa jos Työ­ter­veys­lai­tos lakkautetaan. 

  Tilas­tol­li­ses­ti on sel­vää että yri­tyk­set ja kan­sa­lai­set sel­viä­vät vähem­mäl­lä jos Tilas­to­kes­kus lakkautetaan.

  Jne..

  🙂

 52. Rai­mo K:
  Mut­ta kum­mal­lis­ta on sil­ti, että lakia, jon­ka mukaan alko­ho­lia saa tuo­da omaan käyt­töön, ei val­vo­ta lain­kaan. Jos halut­tai­siin suh­teel­li­sen help­po kei­no mat­kus­ta­ja­tuon­nin vähen­tä­mi­sek­si, täs­sä­hän se oli­si – ja uskoi­sin, että val­von­nan lisäys voi­tai­siin rahoit­taa lisään­ty­vil­lä vero- ja sakkotuloilla. 

  Siis min­kä­lai­nen help­po ja hal­pa (ja EU-yhteen­so­pi­va) val­von­ta­jär­jes­tel­mä sinul­la oli­si mielessä?

 53. Rai­mo K: En toki väi­tä, että alko­ho­li on hyväk­si ter­vey­del­le, mut­ta ns. valis­tuk­ses­sa­kin rehel­li­syys oli­si uskottavampaa.

  Menee taas muis­ti­ku­vien varaan, mut­ta eikös muut myr­ky­tys­kuo­le­mat vähen­ty­neet kun väke­vien hin­taa pudo­tet­tiin reippaasti?

 54. Se, että hin­nal­la oli­si vai­ku­tus­ta ongel­ma­käyt­tä­jien juo­mi­seen lie­nee taas jotain insi­nöö­ri­tie­det­tä. Käy­tän­nös­sä ongel­ma­käyt­tä­jä juo niin pal­jon kuin jak­saa, hin­nal­la mil­lä hyvän­sä.’ (Rai­mo K)
  Ongel­ma­käyt­tä­jäk­si las­ke­taan muut­kin kuin rap­pio­al­ko­ho­lis­tit. Minun juo­mis­ta­ni rajoit­taa kra­pu­la ja vii­nan hin­ta. Kra­pu­las­sa ei ole kiva olla ja rahal­le löy­tyy fik­sum­paa­kin käyt­töä. Jos hin­ta las­ki­si mer­kit­tä­väs­ti, niin pik­ku­tis­sut­te­li­sin mak­sa­ni pas­kak­si pal­jon todennäköisemmin/nopeammin kuin nyt.

 55. Rai­mo K:Se, että hin­nal­la oli­si vai­ku­tus­ta ongel­ma­käyt­tä­jien juo­mi­seen lie­nee taas jotain insi­nöö­ri­tie­det­tä. Käy­tän­nös­sä ongel­ma­käyt­tä­jä juo niin pal­jon kuin jak­saa, hin­nal­la mil­lä hyvänsä.

  Ei tuo pidä paikkaansa. 

  Ongel­ma­käyt­tä­jien mää­rä riip­puu aika suo­ra­vii­vai­ses­ti alko­ho­lin koko­nais­ku­lu­tuk­ses­ta. Suo­ma­lai­set alko­ho­li­soi­tu­vat juo­mal­la kes­kio­lut­ta. Sii­nä vai­hees­sa kun juo­daan niin pal­jon kuin jak­se­taan ja varat riit­tä­vät, peli on jo menetetty.

  Hin­nal­la on siis oma vai­ku­tuk­sen­sa ongel­ma­käyt­töön, kos­ka se vähen­tää kokonaiskulutusta.

  Ylei­ses­ti ottaen pani­mo­teol­li­suus väit­tää että vii­nan hin­taa pitää nos­taa, kos­ka se vai­kut­taa eni­ten ongel­ma­ryh­mään ja ter­veys­puo­len asian­tun­ti­jat taas halua­vat nos­taa kes­kio­lut­ta, kos­ka se vai­kut­taa ongelmaryhmään.

  Kum­pi­kin osa­puo­li on täy­sin oikeas­sa, omal­ta kan­til­taan. Vii­nan hin­nan ja saa­ta­vuu­den muu­tok­set vai­kut­ta­vat suo­raan nii­hin, joil­la on jo paho­ja ongel­mia, kun taas kes­ki­kal­ja vai­kut­taa mas­soi­hin. Se mitä pitäi­si teh­dä, riip­puu ihan sii­tä mihin halu­taan vaikuttaa.

  asian­tun­ti­jat alkoi­vat saar­na­ta (että hai­tat lisään­tyi­vät) jo muu­ta­mia päi­viä sen jäl­keen, kun Viro liit­tyi EU:hun.

  Sot­ket asioi­ta. Kyl­lä­hän hai­tat kuten jär­jes­tys­häi­riöt, nyrk­ki­tap­pe­lut ja sam­mu­mi­set sekä onnet­to­muu­den nouse­vat jo ihan paris­sa tun­nis­sa alko­ho­lin­ku­lu­tuk­sen kas­vun peräs­sä. Mak­sa­kir­roo­si, syr­jäy­ty­mi­nen ja muut pidem­män ajan hai­tat taas tule­vat viiveellä.

  En toki väi­tä, että alko­ho­li on hyväk­si ter­vey­del­le, mut­ta ns. valis­tuk­ses­sa­kin rehel­li­syys oli­si uskottavampaa.

  Alko­ho­lis­ta asial­li­ses­ti puhu­mi­nen on Suo­mes­sa hyvin vai­kea­ta, kos­ka jos tuo esil­le alko­ho­lin aiheut­ta­mia hait­to­ja, saa yleen­sä välit­tö­mäs­ti tiuk­ka­pi­pon lei­man otsaansa.

  Minun puo­les­ta­ni voi­tai­siin kokeil­la evo­luu­tioon perus­tu­vaa libe­ra­li­soin­tia. Vapau­te­taan vii­na ja samal­la vapau­te­taan jul­ki­nen sek­to­ri kai­kis­ta alko­ho­lin hoi­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä hai­tois­ta, eli jokai­nen kus­tan­ta­koot itse omat ongel­man­sa. Juo­pot kuol­koot vaik­ka­pa katuo­jiin, mut­ta parin suku­pol­ven pääs­tä lii­kaa juo­vat ovat pois­ta­neet itsen­sä geenipoolista 😉

 56. Koti-isä: Jak­saa ihme­tyt­tää tämä poruk­ka, joka tekee kaik­ken­sa väl­tel­läk­seen veroja

  Niin no sinä olet­kin tuol­lai­nen koti-isä, joka ei sel­väs­ti­kään ymmär­rä esi­mer­kik­si sitä mik­si ihmi­set käy­vät töissä.

  Jos käy töis­sä saa­den käteen net­to­palk­ka­na 10e/h, tie­naa päi­väs­sä 75e. Jos käy Tal­lin­nas­sa 14h ris­tei­lyl­lä ja ostaa siel­tä 100 eurol­la vii­naa, sääs­tää var­maan tuon saman 75e ja reis­su on enem­män haus­kaa vapaa-aikaa kuin työtä.

 57. Koti-isä: Eikö oli­si hel­pom­paa mut­taa vaik­ka sin­ne Viroon, kun siel­lä kaik­ki ker­ran on niin hyvin. 

  No ei, kos­ka koti­maa­ni ompi Suo­mi, ja haluai­sin että tääl­lä on asiat hyvin.

 58. Sylt­ty:
  ‘snip’
  Sot­ket asioi­ta. Kyl­lä­hän hai­tat kuten jär­jes­tys­häi­riöt, nyrk­ki­tap­pe­lut ja sam­mu­mi­set sekä onnet­to­muu­den nouse­vat jo ihan paris­sa tun­nis­sa alko­ho­lin­ku­lu­tuk­sen kas­vun peräs­sä. Mak­sa­kir­roo­si, syr­jäy­ty­mi­nen ja muut pidem­män ajan hai­tat taas tule­vat viiveellä.
  ‘snip’

  Enpä sot­ke, sil­lä juu­ri noin asiat ovat — jär­jes­tys­häi­riöt yms. eivät kuu­lu THL:n toi­mia­laan eivät he niis­tä varoi­tel­leet­kaan. Tosin tuo ‘pari tun­tia’ ei tai­da olla ihan eksak­ti aika­vii­ve sekään 😉

 59. Maa­han­tuon­nis­ta: Suo­meen tuo­daan pal­jon alko­ho­lia ulko­mail­ta, sitä ei käy kiis­tä­mi­nen. Vuo­si­tuon­ti on noin 5,8 mil­joo­naa lit­raa 100% alko­ho­lia, eli noin 1.6 lit­raa per hen­ki­lö per vuo­si. Täy­tyy muis­taa, että täs­tä kaik­ki ei tule Viros­ta, mut­ta mikä­li siel­tä tuo­tu mää­rä on esti­moi­tu pie­leen edes yhdel­lä lit­ral­la, Viron oma tilas­toi­tu kulu­tus tip­puu alas nel­jäl­lä lit­ral­la (kos­ka väki­lu­ku on 1/4 Suo­men väki­lu­vus­ta). Kah­den lit­ran heit­to tar­koit­taa, että Viros­sa juo­tai­siin 8 lit­raa vähem­män alko­ho­lia, per hen­ki­lö per vuo­si, eli. Samaa kaa­vaa jat­ka­mal­la Viro­lai­set eivät koh­ta juo itse ollen­kaan alko­ho­lia. Maa­han­tuon­ti on mer­kit­tä­vää, mut­ta sen arvio ei voi olla kovin pal­joa vää­räs­sä, min­kä edel­lä esi­tet­ty yksin­ker­tai­nen sani­ty-check osoittaa.

  Sit­ten alko­ho­lin hai­tal­li­suu­des­ta edel­lä ole­vil­le kes­kus­te­li­joil­le. Tilas­to­kes­kuk­sen yllä­pi­tä­mäs­tä kuol­lei­suus­re­kis­te­ris­tä sel­vi­ää, että alko­ho­li­pe­räi­set kuo­le­mat ovat Suo­mes­sa työi­käis­ten ihmis­ten ylei­sin kuo­lin­syy. Ennen 2000-lukua se oli mie­hil­le sydän- ja veri­suo­ni­tau­dit, nai­sil­le rin­ta­syö­pä. Nyt se on molem­mil­le sama, alko­ho­li. En näe syy­tä, mik­sei tätä kan­san­tau­tia vas­taan kan­nat­tai­si tais­tel­la monin eri keinoin.

 60. Jal­lu: Tilas­to­kes­kuk­sen yllä­pi­tä­mäs­tä kuol­lei­suus­re­kis­te­ris­tä sel­vi­ää, että alko­ho­li­pe­räi­set kuo­le­mat ovat Suo­mes­sa työi­käis­ten ihmis­ten ylei­sin kuo­lin­syy. Ennen 2000-lukua se oli mie­hil­le sydän- ja veri­suo­ni­tau­dit, nai­sil­le rintasyöpä. 

  Veren­kier­toe­lin­ten sai­rauk­siin kuo­li 2011 1898 työi­käis­tä mies­tä, alko­ho­lin aiheut­ta­miin sai­rauk­siin ja alko­ho­li­myr­ky­tyk­seen 1114. Niput­ta­mal­la kaik­ki alko­ho­lin aiheut­ta­mat kuo­le­mat yhteen ja jaka­mal­la muut kuo­le­man­syyt useam­paan eri luok­kaan voi­daan tie­tys­ti saa­da tilan­ne näyt­tä­mään eri­lai­sel­ta, tilas­to­kes­kus itse ker­too alko­ho­li­syi­den ole­van työi­käis­ten ylei­sim­piä kuo­lin­syi­tä (eräi­tä ylei­sim­mis­tä kuolinsyistä).

 61. Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan vuon­na 2011 Suo­mes­sa kuo­li 50.568 ihmis­tä, näis­tä 1.889 alko­ho­liin. Eihän se hyvä asia ole, mutta…

 62. Pek­ka Pes­si: Niput­ta­mal­la kaik­ki alko­ho­lin aiheut­ta­mat kuo­le­mat yhteen ja jaka­mal­la muut kuo­le­man­syyt useam­paan eri luok­kaan voi­daan tie­tys­ti saa­da tilan­ne näyt­tä­mään eri­lai­sel­ta, tilas­to­kes­kus itse ker­too alko­ho­li­syi­den ole­van työi­käis­ten ylei­sim­piä kuo­lin­syi­tä (eräi­tä ylei­sim­mis­tä kuolinsyistä). 

  Tilas­to­kes­kus käyt­tää kan­sain­vä­li­se­ti hyväk­syt­ty­jä mää­ri­tel­miä kuo­lin­syis­sä, eikä muu­ta nii­tä vuo­des­ta toi­seen. Muu­tok­set eri kuo­lin­syis­sä ker­to­vat ihan oikeis­ta muu­tok­sis­ta ilmiös­sä, ei muu­tok­sis­ta määritelmässä.

  Lai­naus Tilas­to­kes­kuk­sen sivuilta:
  “[Vuon­na 2011] Alko­ho­li­syi­hin kuo­li yhteen­sä 1 890 hen­keä, jois­ta oli mie­hiä 1 450 ja nai­sia 440. Alko­ho­li­kuo­le­mat ovat mie­hil­lä huo­mat­ta­vas­ti ylei­sem­piä kuin nai­sil­la. Ne ovat myös työi­käis­ten ylei­sin kuolemansyy.”

  Posi­tii­vis­ta on, että alko­ho­li­syi­hin kuol­lei­den mää­rä vähe­ni nel­jä pro­sent­tia vuo­teen 2010 ver­rat­tu­na, mut­ta se on edel­leen ylei­sin työi­käis­ten kuollinsyy.

 63. Jal­lu:
  Tilas­to­kes­kus käyt­tää kan­sain­vä­li­se­ti hyväk­syt­ty­jä mää­ri­tel­miä kuo­lin­syis­sä, eikä muu­ta nii­tä vuo­des­ta toi­seen. Muu­tok­set eri kuo­lin­syis­sä ker­to­vat ihan oikeis­ta muu­tok­sis­ta ilmiös­sä, ei muu­tok­sis­ta määritelmässä.
  ‘snip’

  Vai­kea uskoa tuo­ta, mut­ta ehkä­pä jos­kus vie­lä jul­kis­te­taan, mitä mää­ri­tel­mä pitää sisäl­lään ja mis­tä vii­me­vuo­sien jyrk­kä nousu pitää sisäl­lään muu­ta kuin luo­vaa luokittelua.

 64. Jal­lu: Tilas­to­kes­kus käyt­tää kan­sain­vä­li­se­ti hyväk­syt­ty­jä mää­ri­tel­miä kuo­lin­syis­sä, eikä muu­ta nii­tä vuo­des­ta toi­seen. Muu­tok­set eri kuo­lin­syis­sä ker­to­vat ihan oikeis­ta muu­tok­sis­ta ilmiös­sä, ei muu­tok­sis­ta määritelmässä. 

  Täs­sä puhu­taan tilas­to­kes­kuk­sen 54-luok­kai­ses­ta kuo­le­man­syy­ti­las­tos­ta, se on kyl­lä ihan puh­taas­ti suo­ma­lai­nen luo­ki­tus. Tämän kuo­le­man­syy­ti­las­ton luo­ki­tuk­sen mukaan veren­kier­toe­lin­ten sai­rauk­siin kuo­li vuon­na 2011 1898 työi­käis­tä mies­tä, alko­ho­lin aiheut­ta­miin sai­rauk­siin ja alko­ho­li­myr­ky­tyk­seen 1114.

  Veren­kier­toe­lin­ten sai­rau­det ovat suo­ma­lais­ten työi­käis­ten mies­ten ylei­sin kuo­le­man­syy kuten se on ollut koko ajan kun tätä 54-luok­kais­ta kuo­le­man­syy­ti­las­toa on koot­tu vuo­des­ta 1969 alkaen.

  No mik­si sit­ten tilas­to­kes­kus ker­too että alko­ho­li­kuo­le­mat on tär­kein kuo­lin­syy? Veren­kier­toe­lin­ten sai­rau­det on tilas­tos­sa jaet­tu kol­meen eri luok­kaan, mikä on täy­sin ymmär­ret­tä­vää, kos­ka nii­hin kuo­lee eni­ten ihmi­siä. Sepel­val­ti­mo­tau­ti on työi­käis­ten mies­ten ykkös­tap­pa­ja ja sil­lä onkin oma luok­kan­sa, vuon­na 2011 sii­hen kuo­li 1111 suo­ma­lais­ta työi­käis­tä mies­tä. Toi­saal­ta taas eri­lai­siin alko­ho­lis­ta joh­tu­viin sai­rauk­siin ja myr­ky­tyk­siin, mukaan­lu­kien kor­vi­keal­ko­ho­lien käy­tös­tä joh­tu­vat myr­ky­tyk­set, kuo­le­vat lai­te­taan kaik­ki samaan luok­kaan. Vuon­na 2011 näi­tä oli työi­käi­sis­tä mie­his­tä yhteen­sä 1114. 

  Tilas­to­kes­kuk­sel­la on käy­tös­sä myös ylei­seu­roop­pa­lai­nen 72-luok­kai­nen kuo­le­man­syy­ti­las­to, sii­nä ei alko­ho­li­kuo­le­mia luo­ki­tel­la omaan ryhmäänsä.

  Kan­sain­vä­li­ses­ti sai­rau­det luo­ki­tel­laan ICD-10-jär­jes­tel­män mukaan. Tilas­to­kes­kuk­sen alko­ho­li­kuol­lei­suus käsit­tää ICD-10-luo­kat F10, F19, G312, G4051, G621, G721, I426, K292, K70, K852, K860, O354, P043, Q860 ja X45, jois­ta vii­mek­si­mai­nit­tuun luo­ki­tel­laan myös kor­vi­keal­ko­ho­li­myr­ky­tyk­sen kuol­leet. Veren­kier­toe­lin­ten sai­rau­det käsit­tä­vät ICD-10:n luo­kan I (tilas­to­kes­kuk­sen 54-luok­kai­ses­sa tilas­tos­sa ei kui­ten­kaan alko­ho­lin aiheut­ta­ma I426).

 65. jos­pa rat­kai­su oli­si­kin Yhdys­val­ta. Suo­mi ja Viro muo­dos­tai­si­vat liit­to­val­tion kun maam­me- lau­lu­kin on sama ja kie­li­kin muis­tut­taa toi­si­aan kun on naut­ti­nut nuo omaan käyt­töön tar­koi­te­tut tuliai­set. Ehkä­pä tämä lokit­ta­mi­nen toi­sen vero­ra­hoil­la ja lain­sää­dän­näl­lä lop­pui­si sit­ten aika lyhyeen tai sit­ten sil­lä oli­si ter­veyt­tä­vä vai­ku­tus kan­so­jen hyvinvointiin.
  Mihin kaik­keen muu­hun poli­tiik­kaan se vai­kut­tai­si oli­si­kin aika mie­len­kiin­tois­ta seurata.

 66. #
  Taval­li­nen Teknikko:
  Sil­mä­mää­räi­ses­ti ruo­kaos­tok­sil­la kat­sot­tu­na pai­kal­li­sen Van­taan erään cit­ta­rin vie­rei­ses­sä alko­ho­li­myy­mä­läs­sä on hyvin har­voin asiakkaita.

  +

  Mut­ta toi­saal­ta saman cit­ta­rin kas­sal­la kyl­lä riit­tää koi­raih­mi­siä dachs­hun­dien­sa kans­sa ja palau­tusau­to­maa­til­la kar­va­tur­re­ja palaut­ta­mas­sa iso­ja­kin mää­riä pan­til­li­sia purk­ke­ja. (Okei, en tie­dä onko kyse samas­ta cittarista.)

  #

  Kysy­myk­ses­sä oli Koi­vu­ky­län vie­res­sä ole­va cit­ta­ri. Mut­ta saa­pa näh­dä, kuin­ka Lei­ne­län uudet asuk­kaat kor­jaa­vat alko­ho­lin myyn­tiä cit­ta­rin vie­reis­sä myymälässä.

 67. Kuo­lin­syy­ti­las­tot ovat aika huo­no indi­kaat­to­ri ter­veys­po­li­tii­kal­le. Johon­kin sitä aina kuol­laan, mut­ta ei ole mie­le­käs­tä pyr­kiä vai­kut­ta­maan nii­hin syi­hin, jot­ka lyhen­tä­vät elä­mää yhden raih­nai­sen viikon.

  Laa­tu­pai­no­tet­tu­ja elin­vuo­sia alko­ho­li vie kyl­lä mel­koi­sen pal­jon. Sydän- ja veri­suo­ni­tau­tien aiheut­ta­ma tau­ti­taak­ka oli vie­lä suu­rem­pi, ja sii­hen rea­goi­tiin­kin jär­ke­väl­lä taval­la (Poh­jois-Kar­ja­la-pro­jek­ti). Alko­ho­lin suh­teen oli­si hyvä aina­kin pitää huo­li sii­tä, että tämä noin kym­me­nen vuot­ta jat­ku­nut hyvä suun­taus ei aina­kaan kään­tyi­si uudes­taan huo­nom­paan suuntaan.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Disease_burden

 68. Koti-isä: Jak­saa ihme­tyt­tää tämä poruk­ka, joka tekee kaik­ken­sa väl­tel­läk­seen vero­ja ja selit­tää, miten hie­noa mis­sä­kin maas­sa on, ja miten kama­la paik­ka Suo­mi puo­les­taan on. Ja näkee val­ta­vas­ti vai­vaa vaik­ka­pa rah­da­tak­seen alko­ho­lia itse rajan takaa.

  Eikö oli­si hel­pom­paa mut­taa vaik­ka sin­ne Viroon, kun siel­lä kaik­ki ker­ran on niin hyvin. Sehän yksi EU:n idea juu­ri on, että muut­ta­mi­nen maas­ta toi­seen on teh­ty mah­dol­li­sim­man helpoksi.

  Vai oli­si­ko täl­lä vakaal­la ja huo­leh­ti­val­la yhteis­kun­nal­la sit­ten­kin jotain mer­ki­tys­tä. Ja voi­si­ko olla niin, että se ei oli­si syn­ty­nyt tai oli­si ole­mas­sa aivan itses­tään, vaan joku oli­si näh­nyt vai­vaa sen eteen, jopa mak­sa­nut nii­tä kama­lia verojakin.

  Aja­tuk­sis­sa on muut­taa eläk­keel­lä parin vuo­den pääs­tä Espan­jaan tai Viroon.

 69. Jot­ta kenel­tä­kään ei jäi­si huo­maa­mat­ta / pää­si­si unoh­tu­maan että alko­ho­lia “kan­nat­taa” tuo­da Viros­ta, käyn­nis­tää Val­tion­va­rain­mi­nis­te­riö ensi vuon­na aihees­ta tie­do­tus­kam­pan­jan. Tämä täs­tä vie­lä puuttuikin.

 70. Eero:
  Ja voit­te kut­sua minua naii­vik­si, mut­ta tämä lause vaa­ti­si hie­man lisätaustoitusta:
  THL:n alko­ho­lin vas­tai­sen tais­te­lun vete­raa­nit halua­vat samas­ta syys­tä vähä­tel­lä matkustajatuomisten
  Miten alko­ho­lin vas­tai­ses­sa tais­te­lus­sa tar­kal­leen ottaen aut­taa se, että vähä­tel­lään mat­kus­ta­ja­tuo­mis­ten mää­rää? Vai onko kyse alko­ho­li­hait­to­jen tor­jun­nan sijaan vir­ka­mies­ten oman elä­män­työn perustelemisesta?

  Pani­mo­lii­ton puo­lu­eel­li­suu­teen asias­sa uskon toki.

  Hyvä perus­te ja syy nos­taa vero­tus­ta vesittyy.
  Eli help­po kertoa,että veron­ko­ro­tuk­set las­ke­vat alko­ho­lin kulu­tus­ta on samal­la unoh­taa tai kiel­tää mat­kus­ta­ja­tuon­nin kasvu.
  Asia vaan on tänä­päi­vä­nä se, että jos esim. minul­le tän­ne perä­hi­kiäl­lä tar­jo­taan kotiin tuo­tu­na vii­naa alle Alkon hin­to­jen, niin jos­sain mättää.
  Verot Viron tasol­le ja saman­tien vero­tu­lot Suo­meen. Ei suo­ma­lai­nen sen vähempää/enempää juo. Oste­taan vaan siel­tä mis­tä hal­val­la ja hel­pos­ti saadaan. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.