Kiinnostaako ketään totuus alkoholin matkustajatuomisista?

Eduskun­ta käsit­telee paraikaa alko­ho­liv­eron koro­tus­ta. Hal­li­tus puolit­ti veronko­ro­tuk­sen, kos­ka sille oli ker­rot­tu, että alko­holin matkus­ta­jatuon­ti on nous­sut kovasti ja liian suuri veroko­ro­tus voi lisätä tätä entisestään. 

Siitä, paljonko matkus­ta­jatuomiset ovat lisään­tyneet, on aivan eri­laisia käsi­tyk­siä. Asi­aa on tutkit­tu puhe­lin­haas­tat­teluil­la, eikä tuon­ti sen mukaan olisi juuri nous­sut. Menetelmä on kuitenkin kyseenalais­tet­tu, kos­ka ammat­ti­mainen olu­en tuomi­nen on laiton­ta eivätkä ihmiset yleen­sä ker­ro puhe­lin­haas­tat­teluis­sa lait­to­muuk­sis­taan haas­tat­teluis­sa. (Alko­ho­lia saa tuo­da vain omaan käyt­töön. Rikok­sen poluille on astut­tu aina, kun tuo­dus­ta alko­holista saa minkään­laisen rahal­lisen kor­vauk­sen. Kaver­ille ei siis saa tuo­da ja eri­tyis­es­ti ei saa tuo­da opiske­li­ja­bileis­sä myytäväksi.)

Jos eri osa­puo­let halu­aisi­vat oikeasti selvit­tää, miten Viron tuomiset ovat kehit­tyneet, kat­sot­taisi­in Viron omia tilas­to­ja lail­lisen alko­holin myyn­nistä. Niistä ei selviä, paljonko Virossa myy­dys­tä alko­holista pää­tyy suo­ma­laisille osta­jille, mut­ta tilas­toista näky­isi, jos suo­ma­lais­ten ostamis­sa alko­holimääris­sä tapah­tu­isi merkit­tävä muu­tos. Viro on sen ver­ran pieni maa, että jos suo­ma­lais­ten ostot Viros­ta lisään­ty­i­sivät litral­la puh­das­ta alko­ho­lia suo­ma­laista kohden, kuten on väitet­ty, muu­tos nos­taisi Viron tilas­toitua alko­holinku­lu­tus­ta 4,5 litral­la asukas­ta kohden. Viro­lais­ten todel­lises­sa alko­holinku­lu­tuk­ses­sa tapah­tuu tietysti muu­tok­sia, mut­ta ei näin suuria. 

Se, että näin yksinker­taista asi­aa ei saa­da selvite­tyk­si, johtunee siitä, etteivät osa­puo­let halua saa­da totu­ut­ta selville. Pan­i­mo­te­ol­lisu­us halu­aa paisutel­la luku­ja, kos­ka se on hyvä tapa vaikut­taa päätök­si­in. THL:n alko­holin vas­taisen tais­telun vet­er­aan­it halu­a­vat samas­ta syys­tä vähätel­lä matkus­ta­jatuomis­ten määrää. 

Matkus­ta­jatuomisi­in on myös puu­tut­tu. Yli puo­let Viros­ta tuo­dus­ta olues­ta on viime aikoina tul­lut ennakkoti­lauk­se­na laivoille. Itse ei ole tarvin­nut edes käy­dä Virossa, matkalip­pu riit­tää. Olut käy ainakin laivas­sa siir­tolaval­la ja laivay­htiö toimit­taa sen mai­hin, jos­ta sen voi las­ta­ta omaan autoon. Tämä lail­lisu­u­den rajoil­la ollut käytän­tö on nyt lop­punut, joten suurten olut­määrien rah­taamisek­si on kul­jetet­ta­va myös auto edestakaisin. 

76 vastausta artikkeliin “Kiinnostaako ketään totuus alkoholin matkustajatuomisista?”

 1. Eikö tullil­la ole oikeus tark­istaa matkus­ta­jia mie­len­sä mukaan? Sopi­vasti suun­nitel­lul­la otan­nal­la var­masti saisi selville paljonko bis­seä Viros­ta Suomeen roudataan. 

  Joku tilas­toti­eteil­i­jä voisi suun­nitel­la otan­nan ja arviointimenetelmät 😉

 2. Tuo­ta ver­tailua Viron myyn­tilukui­hin kyl­lä tehdään jo nyt tulosten vali­doin­nin yhtey­dessä, ainakin käsittääkseni.

  Puhe­lin­tutkimuk­sen meto­dia voi kyseenalais­taa, mut­ta kyl­lähän se syyskuu 2012-syyskuu 2013 ‑aikavälil­lä reipas­ta (11,5%) nousua tuon­nis­sa näyt­tikin, mikä oli lin­jas­sa esimerkik­si tullin edus­ta­jien arvioiden kanssa. Ja vaikkei tuo­ta kaut­ta absolu­ut­tisia määriä tarkasti saataisikaan, muu­tok­set ajan suh­teen ovat ehkä vielä oleel­lisimpia. Riip­puen tietysti siitä miten sys­teemaat­ti­nen virhe on. Tarkem­pia tuonti/kulutuskäyttäytymistutkimuksia tehdään about 10 vuo­den välein.

  Noista ammat­ti­mai­sista tuo­jista: jot­ta matkus­ta­jatuon­ti kas­vaisi tuon 1l puh­das­ta alko­ho­lia per suo­ma­lainen, tuo vaatisi 16 paket­ti­au­tol­lista kul­jet­ta­maan 50 litraa puh­das­ta alko­ho­lia (mikä on aika paljon) jokaiseen Suomen 19 maakun­nas­ta vuo­den jokaikisenä päivänä.

 3. Ja voitte kut­sua min­ua nai­iviksi, mut­ta tämä lause vaatisi hie­man lisätaustoitusta:
  “THL:n alko­holin vas­taisen tais­telun vet­er­aan­it halu­a­vat samas­ta syys­tä vähätel­lä matkus­ta­jatuomis­ten määrää.”

  Miten alko­holin vas­taises­sa tais­telus­sa tarkalleen ottaen aut­taa se, että vähätel­lään matkus­ta­jatuomis­ten määrää? Vai onko kyse alko­holi­hait­to­jen tor­jun­nan sijaan virkami­esten oman elämän­työn perustelemisesta?

  Pan­i­moli­iton puolueel­lisu­u­teen asi­as­sa uskon toki.

  1. THL halu­aa perustel­la korkeaa alko­ho­liv­eroa ja halu­aa sik­si vähätel­lä sen tuot­tamia hait­tavaiku­tuk­sis. Var­maankin siel­lä aivan rehellis­es­ti luote­taan siihen, että tuon­nin lisäys ei riitä kor­va­maan koti­maisen myyn­nin vähen­e­mistä, joten alko­holin kokon­aiskysyn­tää veronko­ro­tuk­sen lisäävät.

 4. Mat­ti Kin­nunen:
  Eikö tullil­la ole oikeus tark­istaa matkus­ta­jia mie­len­sä mukaan? Sopi­vasti suun­nitel­lul­la otan­nal­la var­masti saisi selville paljonko bis­seä Viros­ta Suomeen roudataan. 

  Joku tilas­toti­eteil­i­jä voisi suun­nitel­la otan­nan ja arviointimenetelmät 

  Ei kan­na­ta tutkia, jos ei halua tietää.

  OS:n totea­mus pan­i­mo­te­ol­lisu­ud­es­ta pitää pilkulleen paikkansa. Pan­i­mo­te­ol­lisu­u­den ain­oa moti­vaa­tio on saa­da koti­mainen alko­ho­liv­ero pidet­tyä mah­dol­lisim­man alhaalla.

  Pan­i­mo­te­ol­lisu­us ei ole huolestunut rajan yli tulev­as­ta kal­jas­ta. Ei tietenkään, kos­ka iso osa siitä on koti­maisen pan­i­mo­te­ol­lisu­u­den tuot­tei­ta. Pan­i­mo­te­ol­lisu­u­den pahin paina­jainen on se, että kulu­tus ihan aidosti vähe­nee. Kaikkein pahiten tähän vaikut­taisi koti­maisen vero­tuk­sen nousem­i­nen, kos­ka kulu­tuk­sen alen­e­ma ei suinkaan kor­vaudu sat­apros­ent­tis­es­ti tuonnilla.

  Kansan­ter­vey­den ja pan­i­mo­te­ol­lisu­u­den edut ovat tässä aika sovit­ta­mat­toma­l­la taval­la vas­takkain. Siitä syys­tä ehkä ei kan­na­ta käyt­tää pan­i­mo­te­ol­lisu­u­den argu­ment­te­ja ihan sel­l­aise­naan mihinkään. Ain­oa pieni yhtymäko­h­ta voisi löy­tyä viinien ja väke­vien vero­tuk­ses­ta, sen koro­tus voisi olla pan­i­mo­te­ol­lisu­udellekin mieleen.

  Miten muuten on keskarip­ul­lon reaal­i­hin­ta kehit­tynyt viime vuosikym­meninä? Entä hin­ta suh­teessa ansiotasoindeksiin?

 5. Suomes­sa ollaan tilanteessa jos­sa alko­holin juon­ti luo hyv­in­voin­tia, heh. 

  Älkää siis juoko mut­ta juokaa nyt kuitenkin niin paljon että saadaan vero­tu­lot, joil­la sit­ten mak­se­taan hyvinvointia 😀

 6. Mik­si minä tuon olut­ta Virosta:

  Brook­lyn Lager Alkos­ta: 3,03e
  Brook­lyn Lager Viros­ta: 1,25e

  Franziskan­er Weiss­bier Alkos­ta: 3,81e
  Franziskan­er Weiss­bier Viros­ta: 1,65e
  (Sak­sas­ta tuo­ta saa alle eurolla)

  Hyvät oluet ovat täysin yli­hin­noitel­tu­ja Suomes­sa. Minus­ta nuo hin­nat ovat käsky val­ti­ol­ta men­nä Viroon!

 7. Viherinssi: Miten muuten on keskarip­ul­lon reaal­i­hin­ta kehit­tynyt viime vuosikym­meninä? Entä hin­ta suh­teessa ansiotasoindeksiin?
   

  ks,. esim http://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-09–06_004.html jossa 

  “Olut­pul­lo mak­saa nyt nimel­lis­es­ti 20 sent­tiä vähem­män kuin vuo­den 2004 helmiku­us­sa. Olu­en reaal­i­hin­ta on läh­es 10 pros­ent­tia alem­mal­la tasol­la kuin vuon­na 2000.”

  Tosin tämän http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/paihteet/alkoholi/alkoholijuomien_hintakehitys muukaan hin­nat ovat viime vuosi­na (2012 ainakin) nousseet. 

  Tiedä sit­ten. Min­un mielestäni keski­o­lut on melko hal­paa. Tosin ei niin hal­paa, että toimeen­tu­lotuel­la joisi itsen­sä nopeasti hengiltä. Jos halu­aa juo­da itsen­sä hengiltä suht nopeasti, pitää käy­dä töis­sä. Muu­toin jo hyväl­lä säkäl­lä pär­jätä 60-vuo­ti­aak­sikin — päin­vas­toin kuin Venäjäl­lä, jos­sa hengestään pääsee hel­posti alle 40v.

 8. Viherinssi: Miten muuten on keskarip­ul­lon reaal­i­hin­ta kehit­tynyt viime vuosikym­meninä? Entä hin­ta suh­teessa ansiotasoindeksiin?

  Reaal­i­hin­ta vähit­täisku­lu­tuk­ses­sa vuon­na 2012 oli 98,7% vuo­den 2000 tasos­ta ja kokon­aisku­lu­tuk­ses­sa (vähittäiskauppa+anniskelu) 106,7%.

  Nimel­lisan­siot nousseet samal­la aikavälil­lä 54%, eli suh­teutet­tuna kal­jan nimell­ish­in­tain­dek­si­in oluenos­tokyky on nous­sut n. 25% vähit­täiskau­pas­sa ja 16% kokonaisuudessaan.

  Luvut tuol­ta: http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/paihteet/alkoholi/alkoholijuomien_hintakehitys

 9. Alko­holin tuon­nin valvon­nas­sa on men­ty jo nau­ret­tavuuk­si­in , jos tuo naa­purille pul­lon niin syyl­listyy yhtä raskaaseen rikok­seen kuin on pahoinpitely .

  Jos hal­li­tus halu­aa todel­la vähen­tää lainkun­nioi­tus­ta niin täl­laiset nau­ret­ta­vat sään­nök­set ovat varmin tapa tuho­ta lainku­u­li­aisu­us maasta

 10. Osmo,

  tarkoit­tanet että THL:n mielestä kulu­tus las­kee kun koti­mainen kysyn­tä piene­nee vaik­ka tuon­ti kasvaisikin?

  1. THL:ssä on käsi­tys, että koti­mainen kysyn­tä piene­nee selvästi enem­män kuin tuon­ti kas­vaa. Tämä pitäisi vielä jotenkin saa­da todistetuksi.

 11. Tuol­la THL:n logi­ikalla­han Suomes­sa kan­nat­taisi julis­taa alko­holin vähit­täis­myyn­ti kiel­letyk­si. Yksi­ty­ishenkilöi­den tuon­ti ja laiton kotipolt­to eivät kuitenkaan riit­täisi kat­ta­maan koti­maisen myyn­nin pois­tu­mista. Vai ollaako alko­holipoli­ti­ikas­sa kym­meniä vuosia jatkuneen opti­moin­nin seu­rauk­se­na Laf­ferin käyrässä siinä kohdas­sa, tai ainakin hyvin lähel­lä sitä kohtaa, jos­sa alko­ho­liv­ero­tuk­sen nos­to lisää har­maatuon­tia niin paljon että kokon­ais­tu­los on kansan­taloudelle negati­ivi­nen, ja alko­ho­liv­ero­tuk­sen lasku lisää kulu­tus­ta niin paljon että kokon­ais­tu­los myös kansan­taloudelle negatiivinen.

  Voisiko paras ratkaisu olla sit­tenkin olla tekemät­tä vero­tuk­selle mitään? Muis­tel­laan­pa miten kävi autoveron tuo­tolle kun veroa nos­tet­ti­in… Olisiko mah­dol­lista, että Suomes­sa ollaan jo kaikin tavoin vero­tuk­ses­sa lähel­lä Laf­ferin käyrän huip­pua, jol­loin tulop­uol­ta ei ole mah­dol­lista vero­ja korot­ta­mal­la lisätä. Täl­löin meno­jen karsin­ta ja taloudel­lisen toimeli­aisu­u­den lisään­tymi­nen jävät ain­oik­si vai­h­toe­hdok­si, ja näistäkin jälkim­mäi­nen on lähin­nä utopi­aa nykyisessä taloustilanteessa.

 12. Osmo Soin­in­vaara:
  THL halu­aa perustel­la korkeaa alko­ho­liv­eroa ja halu­aa sik­si vähätel­lä sen tuot­tamia hait­tavaiku­tuk­sia. Var­maankin siel­lä aivan rehellis­es­ti luote­taan siihen, että tuon­nin lisäys ei riitä kor­va­maan koti­maisen myyn­nin vähen­e­mistä, joten alko­holin kokon­aiskysyn­tää veronko­ro­tuk­sen lisäävät. 

  THL toden­näköis­es­ti käyt­täisi rehellis­es­ti run­sas­ta alko­holin­tuon­tia perusteluis­saan, jos tarkoituk­se­na olisi palaut­taa alko­holin matkustajatuontikiintiöt.

 13. Osmo Soin­in­vaara:
  Naa­pu­jrille saa tuo­da pul­lon lah­jak­si, mut­ta ei myytäväksi.

  En minä sitä ilmaisek­si anna eli syyl­listyn rikokseen.

  Ei ole ihme, jos lake­ja ei noudateta

  Eikä ole ihme, jos julki­nen sek­tori on kallis ja val­ta­va, kun se kyt­tää täl­laisia juttuja.Näillä tuk­i­taan oikeuslaitoskin

  Mitä tulee Viros­ta tuo­tavaan alko­holi­in niin 2010 arvio Viron matkailumyyn­nistä oli 3 litraa alko­ho­lia per viro­lainen eli n 3,7 miljoon­aa litraa.

  Se tekee n 0,75 litraa per suo­ma­lainen eli alle 10 % Suomen kulutuksesta

 14. Tilas­toil­la kikkailu näyt­tää eri etu­jär­jestöisä lisääntyneen.

  Klaskikko lie­nee alko­holin myyn­nin ja hait­to­jen suhde Lapis­sa, mik­siköhän Lapin las­ket­telukeskuk­sis­sa on isot Alkot?

  Viron tuon­nis­sa laivay­htiöil­lä ehkä mopo hie­man karkasi käsistä lisä­tu­lo­jen han­k­in­nas­sa. Nyky­malli, jos­sa tarvi­taan eprint­einen kilo­metrin kun­toilu olutkär­ry­il­lä pienen säästös saamisen kar­sii ammat­ti­maisem­man osan.

  Helsin­gin Eduskun­nas­sa toki näkyvät paikalliset ilmiöt enem­män. On toki ihmisiä, jot­ka tuo­vat autol­lisen viinaa Sak­sas­ta, mut­ta sil­lopin sinne on yleen­sä muu­takin asiaa.

  Sitou­tu­mat­toman tutkimuk­sen siir­tymi­nen etu­jär­jestö­jen rahoituk­seen on osa syväl­lisem­pää ongel­maa. Alko­holipoli­ti­ikas­sa taas jatkuu muuten vain per­in­teinen sekoilu.

 15. Silmämääräis­es­ti ruokaos­tok­sil­la kat­sot­tuna paikallisen Van­taan erään cit­tarin viereisessä alko­holimyymälässä on hyvin har­voin asiakkaita.

 16. Ville: Muis­tel­laan­pa miten kävi autoveron tuo­tolle kun veroa nostettiin…

  Tuot­to kasvoi.

  (Auto­jen myyn­ti kyl­lä las­ki, mut­ta lasku oli saman­su­u­ru­inen kuin muual­la Euroopas­sa, joten syynä oli talous­taan­tu­ma, eivät koti­maiset veromuutokset.)

 17. Liian van­ha: En minä sitä ilmaisek­si anna eli syyl­listyn rikokseen.
  Ei ole ihme, jos lake­ja ei noudateta

  Mis­tä läh­tien salakul­je­tuk­sen har­joit­ta­mi­nen on ollut kansalaisoikeus?

  Onko sinus­ta ok, jos tuon Yhdys­val­loista vaikka­pa uuden tietokoneen tullin ohi ja myyn sen naapurilleni?

 18. Tavalli­nen Teknikko:
  Silmämääräis­es­ti ruokaos­tok­sil­la kat­sot­tuna paikallisen Van­taan erään cit­tarin viereisessä alko­holimyymälässä on hyvin har­voin asiakkaita.

  Mut­ta toisaal­ta saman cit­tarin kas­sal­la kyl­lä riit­tää koiraih­misiä dachs­hun­di­en­sa kanssa ja palau­tusautomaatil­la kar­vatur­re­ja palaut­ta­mas­sa iso­jakin määriä pan­til­lisia purkke­ja. (Okei, en tiedä onko kyse samas­ta cittarista.)

 19. Itse teen pari han­k­in­ta­matkaa Viroon far­mari­au­tol­lani. Hyvin pysyn alko­holi­juomis­sa ja samal­la tuon muu­ta edullista kuten raken­nus­tarpei­ta. Suo­mi tekee veroil­laan sairaak­si. Julki­nen sek­tori on saneer­at­ta­va raaasti.

 20. Osmo Soin­in­vaara:
  Naa­pu­jrille saa tuo­da pul­lon lah­jak­si, mut­ta ei myytäväksi.

  Eikös sekin riko lakia, kun vain omaan käyt­töön saa tuoda?

 21. Tullil­la on oikeus kysel­lä alko­holin käyt­tö­tarkoituk­ses­ta vas­ta, jos ker­ral­la tuo yli 10 litraa väke­viä alko­holi­juo­mia, yli 20 litraa väkevää viiniä, yli 90 litraa viiniä, yli 60 litraa kuo­hu­vi­iniä tai yli 110 litraa olut­ta. EI tai­da mah­tua yhdelle lavalle.

 22. Mat­ti Kin­nunen:
  Eikö tullil­la ole oikeus tark­istaa matkus­ta­jia mie­len­sä mukaan? Sopi­vasti suun­nitel­lul­la otan­nal­la var­masti saisi selville paljonko bis­seä Viros­ta Suomeen roudataan. 

  Joku tilas­toti­eteil­i­jä voisi suun­nitel­la otan­nan ja arviointimenetelmät 

  Eipä tai­da tullil­la ole oikeut­ta tark­istaa matkus­ta­jia mie­len­sä mukaan, kyse­hän on kah­den EU-maan välistä liikenteestä.

 23. Pääkaupunkiseudul­la asues­sani ei tul­lut Suomes­ta ostet­tua alko­holi­juomista mitään muu­ta kuin viine­jä (ja ajoit­tainen olut­tuop­pi rav­in­to­las­sa tai opiske­li­ja­jär­jestön tilois­sa). Niin olu­en kuin väkevät sai sen ver­ran hel­posti haet­tua Viros­ta, vaik­ka tuol­loin vielä oli tuon­ti­ra­joituk­set. Samal­la opin tun­temaan Tallinnan parem­min kuin useim­mat suomalaiskaupungit.

 24. Monop­o­lin kan­na­tus­ta mitataan asen­teel­lisel­la väit­tämäl­lä joka menee suur­in­pi­irtein “pidätkö Alkon vähit­täis­myyn­ti­mo­nop­o­lia hyvänä keinona alko­holi­hait­to­jen rajoittamisessa.”

  Näinkö oikeutetaan Alkon monop­o­li täl­lä asen­teel­lisel­la kysymyk­sel­lä? Tämän väit­tämän tulok­sil­la nimit­täin perustel­laan että “Alkon monop­o­lil­la on laa­ja kansan tuki, sil­lä laa­ja kansan tuki on edel­ly­tys Alkon monopolille”.

  Pidätkö oikeut­tuna että Suomes­sa on Ruotsin kanssa vielä kiel­to­lain jäänne Alko­holin monop­o­li, vaik­ka mis­sään muus­sa EU-maas­sa sitä ei ole. 

  Kysymyk­sel­lä var­masti oikeutetaan Alkon monop­o­lia asenteellisesti.-Soininvaara viit­tasikin tuos­sa THL:n alko­holin vas­taisu­u­den vet­er­aanei­hin. Pus­ka läh­tee pian eläk­keelle. Öster­berg Esa toiv­ot­to­vasti pian perässä ja muut sosiaalineuvokset.

  Muuten Osmo, laival­ta tuo­daan myös paljon Alko­ho­lia, kaik­ki eivät tuo sitä Virosta.

 25. Osmo Soin­in­vaara:
  THL:ssä on käsi­tys, että koti­mainen kysyn­tä piene­nee selvästi enem­män kuin tuon­ti kas­vaa. Tämä pitäisi vielä jotenkin saa­da todistetuksi. 

  En minä tuo­ta ihmettele. Suurin osa suo­ma­lai­sista asuu kum­minkin niin pitkän matkan päässä käte­vistä Viron ris­teily­istä, ettei niis­sä viinan­hakureis­su­is­sa oikein pelkän viinan takia ole mitään mieltä. Lähdep­pä jostain Tam­pereelta, Oulus­ta taik­ka Jyväskylästä hake­maan viinaa, kyl­lä siinä tulee hal­valle pul­lolle melkoiset logistiikkakustannukset. 

  Pk-seudul­la tilanne on taas ihan eri.

 26. Viherinssi: Mis­tä läh­tien salakul­je­tuk­sen har­joit­ta­mi­nen on ollut kansalaisoikeus?

  Onko sinus­ta ok, jos tuon Yhdys­val­loista vaikka­pa uuden tietokoneen tullin ohi ja myyn sen naapurilleni?

  Aivan samas­ta aon kysymys, tul­laus­ra­ja voisi olla korkeampi, jot­ta pikkua­sioista ei tarvitse mak­saa ja käy­dä turhaa byrokra­ti­aa. Nois­sa yksi­ty­ishenkilön ykisit­täiskap­pale­tuon­nis­sa käsit­te­lyku­lut ovat suurem­mat kuin verotuotto.

  Aivan yhtä type­r­ää kuin, että talkootyökin pitää jo ilmaoit­taa verottajalle.

  Var­maan koh­ta verote­taan siitäkin, jos höylään ä naa­purin mui­jaa ja naa­puri minun.

  Kyseessähän on vaihtotyö.

  Ja jos tar­joan naa­purin rou­valle kahvit naa­purin mui­jalle niin saan syyt­teen seksin ostosta ?

 27. Pekka Pes­si:
  Tullil­la on oikeus kysel­lä alko­holin käyt­tö­tarkoituk­ses­ta vas­ta, jos ker­ral­la tuo yli 10 litraa väke­viä alko­holi­juo­mia, yli 20 litraa väkevää viiniä, yli 90 litraa viiniä, yli 60 litraa kuo­hu­vi­iniä tai yli 110 litraa olut­ta. EI tai­da mah­tua yhdelle lavalle. 

  Paket­ti­au­toon mah­tuu, lava ei ole yksikkö.

 28. Alko boiko­tis­sa:
  ‘snip’
  Muuten Osmo, laival­ta tuo­daan myös paljon Alko­ho­lia, kaik­ki eivät tuo sitä Virosta.

  Tot­ta, laivo­ja käy myös Ruot­sis­sa ja Ahvenanmaalla.
  Koti­maan­li­iken­teessä ole­val­ta laival­ta (esim. Korkeasaaren laut­ta) alko­ho­lia ei pidä tuoda.

 29. Se vuosikau­sia käytet­ty mttari ei osoit­tanut ensin nousua, vaik­ka monien ark­i­havain­not viit­ta­si­vat tuon­nin kasvu­un. Lop­ul­ta mit­tari näyt­ti kymme­nen pros­entin kasvua tuon­nis­sa, joka oli aiem­min noin kymme­nen pros­ent­tia kokon­aisku­lu­tuk­ses­ta, joka on noin kymme­nen litraa. Tuon­ti lisään­tyi siis tuon kyseenalais­te­tun mit­tarin mukaan 0,1 litraa.

  http://www.tiede.fi/blog/2013/10/03/alkoholiverosta/

 30. Ymmär­ränkö oikein? THL halu­aa laskea alko­holin kokon­aisku­lu­tus­ta ja on joskus saanut päähän­sä että alko­ho­liv­eron nos­t­a­mi­nen toimisi. Kuitenkaan näin ei vält­tämät­tä ole, mut­ta THL ei halua tutkia asi­aa kos­ka voi olla että sit­ten jou­tu­isi kek­simään jotain mui­ta keino­ja. THL siis halu­aa näyt­tää siltä että tek­isi jotain, mut­ta sil­lä, onko sil­lä “jol­lakin” mitään vaiku­tus­ta, ei olekaan niin väliä. Voi tätä politiikkaa…

 31. Eiköhän vihreätkin havah­du alko­ho­lilain­säädän­nön kaval­uuk­si­in, kun joku puolueen silmäätekevä narahtaa.

  Min­ulle ei ainakaan tuot­taisi tip­paakaan moraal­isia ongelmia hakea Viros­ta paket­ti­au­tolli­nen viinaa ja myy­dä se vaikka­pa jonkun isoi­hin juhliin.

  Minus­ta kun alko­holi on ihan saman­lainen tuote kuin mikä tahansa eikä val­ti­ol­la pitäisi olla mitään san­omista asi­aan, jos en nyt alaikäisille diilaa.

 32. On epäoleel­lista miet­tiä Viron tuon­tia, siis Suomen suo­raa tukea Viron elinkei­noelämälle. Oleel­lista on miet­tiä, mitä vero vaikut­taa Suomessa.

  En hyväksy kukka­hat­tutä­tien tuput­ta­maa syytä “kansan syvien riv­ien suo­jelus­ta viinan kiroil­ta”, kos­ka kuka tahansa pystyy euroop­palai­sista tilas­toista näkemään, että hol­hoa­va alko­holipoli­ti­ikan tulok­se­na on vain humala­hakuinen käyttäytyminen. 

  Pidän alko­ho­liv­eron puoles­ta äänestävää kansane­dus­ta­jaa joko epäre­hellisenä tai tyh­mänä. Enkä siis puhu nyt koro­tuk­ses­ta, vaan koko verosta.

 33. Anonyy­mi:
  ‘snip’
  THL siis halu­aa näyt­tää siltä että tek­isi jotain, mut­ta sil­lä, onko sil­lä “jol­lakin” mitään vaiku­tus­ta, ei olekaan niin väliä. Voi tätä politiikkaa… 

  THL on lähin­nä keskit­tynyt vale­htele­maan, että kaik­ki sairaudet johtu­vat alkoholista.

 34. Kalle: kos­ka kuka tahansa pystyy euroop­palai­sista tilas­toista näkemään, että hol­hoa­va alko­holipoli­ti­ikan tulok­se­na on vain humala­hakuinen käyttäytyminen.

  Avaatko tätä vähän.

  Vas­taes­imerk­ki: Venäjäl­lä on varsin lib­er­aali alko­holipoli­ti­ik­ka ja hyvin vähäisessä määrin kukka­hat­tutäte­jä hol­hoa­mas­sa ketään. Teo­ri­asi mukaan siel­lä on myös hyvin vähäi­nen alko­ho­lion­gel­ma. Samoin Virossa.

 35. Sylt­ty: En minä tuo­ta ihmettele. Suurin osa suo­ma­lai­sista asuu kum­minkin niin pitkän matkan päässä käte­vistä Viron ris­teily­istä, ettei niis­sä viinan­hakureis­su­is­sa oikein pelkän viinan takia ole mitään mieltä. Lähdep­pä jostain Tam­pereelta, Oulus­ta taik­ka Jyväskylästä hake­maan viinaa, kyl­lä siinä tulee hal­valle pul­lolle melkoiset logistiikkakustannukset. 

  Pk-seudul­la tilanne on taas ihan eri.

  Kansa, jolle ennen EU-jäsenyyt­tä jär­jesteti­in voin­hakuris­teilyjä pystyy mihin tahansa. Logis­ti­ikkakus­tan­nus on sivu­seik­ka sil­loin kun on kyse viinas­ta ja aina voi ostaa enem­män. Sitä­pait­si jotkut kuulem­ma tekevät niin, että rahoit­ta­vat oman matkansa myymäl­lä osan tuli­ai­sis­taan. Eihän niin saa tietenkään tehdä, mut­ta olen kuul­lut huhua että näin tapah­tuu. Itse kun ei alko­ho­lia käytä, niin aina voi lahjoit­taa pois.

 36. Viherinssi: Vas­taes­imerk­ki: Venäjäl­lä on varsin lib­er­aali alko­holipoli­ti­ik­ka ja hyvin vähäisessä määrin kukka­hat­tutäte­jä hol­hoa­mas­sa ketään.

  Suomes­sa ja Venäjäl­lä alko­holin päi­hdekäyt­tö on per­in­teis­es­ti ollut sosi­aalisen elämän keskiössä. Venäjästä en tiedä, mut­ta tilas­to­jen val­os­sa tämä on onnek­si Suomes­sa nuori­son osalta vähentynyt.

  Nyt meil­lä on suuri joukko virkamiehiä ja kansane­dus­ta­jia jot­ka käyt­tävät heille annet­tua man­daat­tia sen todis­telemiseen että suo­ma­laisille alko­holinkäyt­tö on edelleen ongel­ma. Kun tätä viestiä tarpeek­si tois­te­taan, se muut­tuu itseään toteut­tavak­si, aivan kuten van­haan huonoon aikaan jol­loin perusk­oulua ei voin­ut läpäistä ilman että jou­tui tekemisi­in kum­mallisen alko­holin mys­ti­fioin­ti­in johta­van “rait­tiuskas­vatuk­sen” kanssa.

 37. Kir­joitin asi­as­ta suh­teelisen mlaa­jasti ja yksi­tyisko­htais­es­ti Kan­tapöy­dässä-blo­gis­sani 28.10. otsikol­la “Viinar­al­li on Virolle matkailu­tu­loa ja laivay­htiöille jät­tibisnestä”. Käsit­telin aihet­ta myös viime keväänä kir­joituk­ses­sani “Veroratkaisut tuke­vat Tallinnan eri­ty­istalousaluet­ta”. Ks. blo­gi: http://kahkonh.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

  Mainitsin, että alko­holin myyn­nil­lä ja anniskelul­la on erit­täin suuri merk­i­tys Viron matkailu­alalle ja sitä kaut­ta myös naa­puri­maamme kansan­taloudelle. Maan alko­holi­tuotan­to on vah­vas­sa kasvus­sa. Viiden viime vuo­den aikana maas­sa on investoitu juomien tuotan­toon yli 55 miljoon­aa euroa. Vuon­na 2012 investoin­nit oli­vat 14,2 milj. euroa (+ 72 % v. 2011 ver­rat­tuna). Toimi­alal­la työsken­teli viime vuo­den lopus­sa 1363 ihmistä (+ 7,2 %). Viro onkin kään­tymässä koko alko­holi­markki­noil­laan tuo­ja­maas­ta alko­holi­juomien viejäksi.

  Viron alko­holi­ti­las­tois­sa las­ke­taan mukaan myös tur­istien paikan pääl­lä tis­sut­telemat ja maas­ta viemät juo­mat. Tur­is­tit veivät mukanaan olut­ta 25,5 milj. litraa, jos­sa oli kasvua peräti 22,4 pros­ent­tia edel­lisvuo­teen ver­rat­tuna. Väke­viä matkail­i­jat kan­toi­vat pois 6,9 (+ 13,6 %), mieto­ja juo­mia 18,5 (+ 16,1 %) ja viine­jä 4,6 milj. litraa (+ 13,4 %).

  Tur­is­tit joi­vat olut­ta 3,8 milj. litraa (+ 1,9 %). Väke­viä kaa­tui kurkkui­hin 0,4 (+ 0,5 %), mieto­ja juo­mia 2,2 (+ 2,5 %) ja viine­jä 0,6 milj. litraa (+ 1,8 %).

  Nämä kaik­ki tiedot ovat vai­vat­tomasti poimit­tavis­sa Viron omas­ta tilas­toll­sista aikakauskirjasta. 

  Se, että nämä luvut eivät kiin­nos­ta ket­tään, ei pidä paikkansa, sil­lä tuhan­net ihmiset ovat käyneet luke­mas­sa kir­joituk­siani. Saa­mani palaut­teen perus­teel­la hei­dän joukos­saan on myös alko­ho­lialan virkamiehiä, eri puolu­iden kansane­dus­ta­jia ja mui­ta poli­itikko­ja, toimi­alan yrit­täjiä, edun­valvon­ta­jär­jestö­jen väkeä seä taval­lisia ihmisiä. Viimek­si eilen puhuin juuri tästä tilas­tolukui­hin tukeutuen kuudelle RKP:n, vasem­mis­tol­li­ton ja SDP:n kansane­dus­ta­jalle sekä noin kymmenelle kansane­dus­ta­jien avus­ta­jalle. He kyl­lä pyrkivät ymmärtämään asian todel­lisen laidan

 38. spot­tu:
  Nyt meil­lä on suuri joukko virkamiehiä ja kansane­dus­ta­jia jot­ka käyt­tävät heille annet­tua man­daat­tia sen todis­telemiseen että suo­ma­laisille alko­holinkäyt­tö on edelleen ongel­ma. Kun tätä viestiä tarpeek­si tois­te­taan, se muut­tuu itseään toteut­tavak­si, aivan kuten van­haan huonoon aikaan jol­loin perusk­oulua ei voin­ut läpäistä ilman että jou­tui tekemisi­in kum­mallisen alko­holin mys­ti­fioin­ti­in johta­van “rait­tiuskas­vatuk­sen” kanssa. 

  Aja­tus, että 1) alko­holi on Suomes­sa “mys­ti­fioitu”, että tämä 2) johtuu rajoit­tavas­ta alko­holipoli­ti­ikas­ta ja että 3) lib­er­al­isoimal­la alko­holipoli­ti­ikkaa alko­holi demys­ti­fioituu ja suo­ma­laiset omak­su­vat hai­tat­tomam­mat, mietoi­hin pain­ot­tuvat juo­mata­vat, on peräisin Alkon johta­ja Pekka Kuuselta 1950-luvul­ta. Eli­it­ti osti tämän teo­ri­an, ja sitä kokeilti­in vuosi­na 1969–2004 lib­er­al­isoimal­la alko­holipoli­ti­ikkaa. Lop­putu­lok­se­na oli alko­holin kokon­aisku­lu­tuk­sen nelink­er­tais­tu­mi­nen siten, että myös väke­vien kulu­tus lisääntyi.

 39. spot­tu: Nyt meil­lä on suuri joukko virkamiehiä ja kansane­dus­ta­jia jot­ka käyt­tävät heille annet­tua man­daat­tia sen todis­telemiseen että suo­ma­laisille alko­holinkäyt­tö on edelleen ongelma. 

  Jos sin­ul­la on sel­l­ainen tunne, että se ei ole, niin suosit­te­len pien­tä retkeä sairaaloiden ea-päivystyk­si­in, sisä­tau­tiosas­toille tai vaikka­pa eri­laisi­in aivo­vammapoti­lai­ta hoitavi­in hoitokotei­hin. Ongelmia on niin humala­juomis­es­ta kuin pitkäaikaises­ta tapakäytöstä.

  Jos­sain määrin myös se myyt­ti­nen viin­i­maid­en hyvä juo­makult­tuuri on myti­ikkaa. Ran­skalaiset ker­to­vat aiheesta lisää, kos­ka siel­lä on myös val­ta­va määrä alko­holi­sairauk­sia. (Suomes­sa miesten kuolleisu­ud­es­ta on alko­holiperäistä noin 6 %, Ran­skas­sa 13 %.)

  Kohtuukäyt­täjän kohdal­la toisaal­ta alko­ho­liv­erol­la ei ole kovin paljon merk­i­tys­tä. Se ei ole mikään ruokakun­nan elan­tokus­tan­nusten keskiö. Vielä vähem­män sil­lä on merk­i­tys­tä laatu­vi­inien tai vuosik­er­takon­jakin ystäville. Jos se pul­lo mak­saa sata­sia, siinä ei viinavero paljon tunnu.

  Alko­holin haitallisu­ud­es­ta on erit­täin vah­vaa tutkimus­näyt­töä. Siitäkin on vah­vaa näyt­töä, että hin­nan alen­e­m­i­nen nos­taa kulu­tus­ta ongel­maryh­mil­lä. Tässä suh­teessa viinavuo­to ulko­mail­ta on olen­nainen tek­i­jä, ja sen dynami­ikan tun­tem­i­nen olisi tärkeää niin ter­veys- kuin verokertymäsyistäkin.

 40. https://intra.tai.ee/images/prints/documents/135885537192_alkoholi_turg_2012.pdf , sivu 57. Lisä­plus­sana voi ver­estää kau­ni­in suku­laiskielemme taito­ja (tiedot löy­tyy myös kol­man­nel­la kotimaisella).

  Tur­istien ostok­set kaupoista ja laivoil­ta oli vuon­na 2011 4,52 mega­l­i­traa 100%-alkoholia, tekee mak­simis­saan 0,85l per suo­ma­lainen. Oikeasti vähem­män, kos­ka kai Virossa nyt muitakin tur­is­te­ja kuin suo­ma­laisia käy. Vuosit­taiset muu­tok­set välil­lä 2005–2011 oli korkeim­mil­laan 0,09l per suo­ma­lainen, yhteen­sä nousua aikavälil­lä n. 0,11l (2005 oli korkean myyn­nin vuosi). Koti­maiset tilas­toidun kulu­tuk­sen vuo­tuiset laskut oli­vat veronko­ro­tusten yhtey­dessä hiukan (tosin ei kovin paljoa) suurem­pia, eli mielestäni THL:n viinafa­sistien kan­ta oli tuol­loin perustel­tu. Vuosien 2012 ja 2013 luku­ja odotellessa.

  Ja jot­tei kukaan pää­sisi syyt­tämään siitä etten ota tätä nört­timäisen vakavasti, alla vielä las­ket­tuna taulukon 37 (Viro) ja taulukon 1 (Suo­mi, http://www.valvira.fi/files/tiedostot/a/l/Alkoholijuomien_ja_tupakkatuotteiden_matkustajatuontiseuranta_vuosi_2011_yhteenveto.pdf) kor­re­laa­tiot (Pear­son) juo­maryh­mit­täin vuosil­ta 2005–2011. Huom. Juo­makat­e­go­ri­oiden määritelmät eivät ole yksi yhteen väkevissä/välituotteissa/viineissä.

  Olut
  r=0.7656 p=0.0448

  Väkevät
  r=-0.5108 p=0.2414

  Välituotteet/liköörit
  r=0.8189 p=0.0242

  Siider­it ja lonkero
  r=0.9087 p=0.0046

  Viinit
  r=0.8661 p=0.0117

  Väke­viä luku­unot­ta­mat­ta kaikissa tilas­tol­lis­es­ti merkit­tävä (95% luot­ta­musväli) kor­re­laa­tio, eli ei takavu­osien gallup­tulok­set täysin hatu­ista vedet­tyjä ainakaan ole. Väke­vis­sä tuon­ti Suomeen on laskenut samal­la kuin niiden myyn­ti Virossa nous­sut. Tuo­hon on tilas­tovirhei­den lisäk­si muu­tamia ihan uskot­tavi­ahko­ja käyt­täymis­muu­tok­si­in perus­tu­via seli­tyk­siä (raskaam­mas­sa laatikko­tavaras­sa help­po Helsin­ki-Tallinna-väli domi­noi, väke­viä kulke­nee enem­män Viros­ta muuallekin ja toisaal­ta tuo­daan Suomeen muual­ta EU:sta).

  En sit­ten ole tilas­toti­eteil­i­jä joten laskekaa itse jos epäi­lyt­tää. Aika mon­es­sa yhtey­dessä tun­nu­taan pitävän THL:n/STM:n ym. vira­nomais­ten luku­ja ole­tusar­vois­es­ti potaskana, ja erikoista kyl­lä, usein tuos­ta syyt­tävil­lä alko­holipoli­it­tiset mielip­i­teet ovat suo­ma­laista kon­sen­sus­ta lib­er­aalimpia. Mikä on tilas­tolli­nen toden­näköisyys sille että tuo on puh­das­ta sat­tumaa, joku osaavampi laskekoon…

 41. ‘Lop­putu­lok­se­na oli alko­holin kokon­aisku­lu­tuk­sen nelink­er­tais­tu­mi­nen siten, että myös väke­vien kulu­tus lisään­tyi.’ (Marko Hamilo)
  Jos lib­er­al­isoin­ti ei ole toimin­ut väitetyl­lä taval­la, se johtuu vain siitä, ettei sitä ole viety kyllin pitkälle. Tai näin arvaan alko­holin demys­ti­fikaa­tio­teo­ri­an kan­nat­ta­jien selit­tävän tuon lopputuloksen.

 42. Marko Hami­lo: Aja­tus, että 1) alko­holi on Suomes­sa “mys­ti­fioitu”, että tämä 2) johtuu rajoit­tavas­ta alko­holipoli­ti­ikas­ta ja että 3) lib­er­al­isoimal­la alko­holipoli­ti­ikkaa alko­holi demys­ti­fioituu ja suo­ma­laiset omak­su­vat hai­tat­tomam­mat, mietoi­hin pain­ot­tuvat juo­mata­vat, on peräisin Alkon johta­ja Pekka Kuuselta 1950-luvul­ta. Eli­it­ti osti tämän teo­ri­an, ja sitä kokeilti­in vuosi­na 1969–2004 lib­er­al­isoimal­la alko­holipoli­ti­ikkaa. Lop­putu­lok­se­na oli alko­holin kokon­aisku­lu­tuk­sen nelink­er­tais­tu­mi­nen siten, että myös väke­vien kulu­tus lisääntyi.

  Alko­holipoli­ti­ikkaa on toki ‘demys­ti­fioitu’ vuo­den 2004 jäl­keenkin, mut­ta kiel­to­lain per­in­tö ja siihen liit­tyvä aja­tus­malli vaikut­ta­vat edelleen.
  Mut­ta kum­mallista on silti, että lakia, jon­ka mukaan alko­ho­lia saa tuo­da omaan käyt­töön, ei valvota lainkaan. Jos halut­taisi­in suh­teel­lisen help­po keino matkus­ta­jatuon­nin vähen­tämisek­si, tässähän se olisi — ja uskoisin, että valvon­nan lisäys voitaisi­in rahoit­taa lisään­tyvil­lä vero- ja sakkotuloilla.

 43. Sylt­ty:
  ‘snip’
  Lähdep­pä jostain Tam­pereelta, Oulus­ta taik­ka Jyväskylästä hake­maan viinaa, kyl­lä siinä tulee hal­valle pul­lolle melkoiset logistiikkakustannukset.
  ‘snip’

  Kyl­lä se paket­ti­au­to aika hal­val­la kul­kee vaik­ka Rovaniemeltä ja sen kun las­taa täy­teen ei pul­lolle juuri logis­ti­ikkakus­tan­nuk­sia tule. Näkee­hän tuota.

  Ja Sak­sas­ta ja Bel­gias­ta käy­dään parem­pia olui­ta hake­mas­sa, ei siitäkään tap­pi­o­ta tule.

 44. Marko Hami­lo: Lop­putu­lok­se­na oli alko­holin kokon­aisku­lu­tuk­sen nelink­er­tais­tu­mi­nen siten, että myös väke­vien kulu­tus lisääntyi.

  Väit­täisin, että aika suuren osan kulu­tuk­sen kasvus­ta selit­tää elin­ta­son nousu ja muut kuin suo­ranais­es­ti nou­date­tus­ta alko­holipoli­ti­ikas­ta riip­pu­vat kult­tuurin muutokset.

 45. Marko Hami­lo: Eli­it­ti osti tämän teo­ri­an, ja sitä kokeilti­in vuosi­na 1969–2004 lib­er­al­isoimal­la alko­holipoli­ti­ikkaa. Lop­putu­lok­se­na oli alko­holin kokon­aisku­lu­tuk­sen nelink­er­tais­tu­mi­nen siten, että myös väke­vien kulu­tus lisääntyi.

  Yhtä hyvin voidaan sanoa että sukupolves­sa päästi­in tilanteeseen jos­sa nuori­son alko­holinkäyt­tö vähe­nee, ja työelämän alko­ho­likult­tuuri on siis­tiy­tynyt tunnistamattomaksi.

  Suuret ikälu­okat ovat ja oli­vat jo 1969 tässä suh­teessa menetet­tyjä tapauk­sia, THL:n mukaan:

  Nyt yleisen eläkeiän kyn­nys­tä läh­estyvät suuret ikälu­okat ovat oppi­neet reip­paan alko­holinkäytön jo nuoru­udessa. Alko­ho­likuolleisu­us on ollut kaikkein korkein­ta vuosi­na 1946–1950 syn­tyneis­sä ikälu­okissa aina siitä läh­tien kun he oli­vat 45–49-vuotiaita.

  Alko­ho­likuolleisu­us on muuten myös laskus­sa, eri­tyisen huomionar­voista on että: 

  Viimeis­ten parinkymme­nen vuo­den aikana 65 vuot­ta täyt­tänei­den miesten alko­ho­likuolleisu­us on kaksinker­tais­tunut. Kasvu on ollut nopeam­paa kuin kaikil­la miehillä yhteensä.

  Nämä ovat juurikin niitä jot­ka ovat omak­suneet aikoinaan vähem­män lib­er­aalin 50–60 ‑luku­jen alkoholikulttuurin.

  Kan­nat­taisi joskus yrit­tää pohtia mikä ylipäätään syn­nyt­ti sen patoutuneen kysyn­nän, joka mah­dol­listi nopean alko­holin kokon­aisku­lu­tuk­sen kasvun 1969 keski­olu­en vapaut­tamis­es­ta alkaen.

 46. Eli­it­ti osti tämän teo­ri­an, ja sitä kokeilti­in vuosi­na 1969–2004 lib­er­al­isoimal­la alko­holipoli­ti­ikkaa. Lop­putu­lok­se­na oli alko­holin kokon­aisku­lu­tuk­sen nelink­er­tais­tu­mi­nen siten, että myös väke­vien kulu­tus lisääntyi. 

  Joh­tuiko tuo nelink­er­tais­tu­mi­nen siitä, että alko­holipoli­ti­ik­ka lib­er­al­isoi­tui? Ehkä, mut­ta osansa kehi­tyk­seen oli var­maankin myös sil­lä, että ihmiset vauras­tu­i­v­at ja heil­lä oli varaa myös alkoholiin.

  Terv JJ

 47. Keski­o­lut-kaup­paan-ilmiöstä:
  1. nelink­er­tais­tu­mista selit­tää osaltaan euroop­palaisit­tain mata­la lähtötaso
  2. muu­ta vai­h­toe­htoa ei ollut, kos­ka Suo­mi ei voin­ut jäädä yksit­täisek­si omi­tuisek­si saarekkeekseen

  Olen vähän kah­den vai­heil­la tässä alko­ho­liasi­as­sa. Toisaal­ta olisi hyvä vapaut­taa, mut­ta jos tähän suun­taan men­nään, vapau­den ja vas­tu­un on kul­jet­ta­va käsi kädessä. Toisin sanoen yhteis­vas­tu­u­ta kaiken­lai­sista ongelmista on vähen­net­tävä, esimerkik­si ensim­mäi­nen krapul…sairaspäivä voisi men­nä työn­tek­i­jän omaan piikki­in. Päivystys­mak­sun kel­lo 20.00 jäl­keen voisi vaik­ka nelink­er­tais­taa jne.

 48. Real­isti:
  Itse teen pari han­k­in­ta­matkaa Viroon far­mari­au­tol­lani. Hyvin pysyn alko­holi­juomis­sa ja samal­la tuon muu­ta edullista kuten raken­nus­tarpei­ta. Suo­mi tekee veroil­laan sairaak­si. Julki­nen sek­tori on saneer­at­ta­va raaasti.

  Jak­saa ihme­tyt­tää tämä poruk­ka, joka tekee kaikken­sa väl­tel­läk­seen vero­ja ja selit­tää, miten hienoa mis­säkin maas­sa on, ja miten kamala paik­ka Suo­mi puolestaan on. Ja näkee val­tavasti vaivaa vaikka­pa rah­datak­seen alko­ho­lia itse rajan takaa.

  Eikö olisi helpom­paa mut­taa vaik­ka sinne Viroon, kun siel­lä kaik­ki ker­ran on niin hyvin. Sehän yksi EU:n idea juuri on, että muut­ta­mi­nen maas­ta toiseen on tehty mah­dol­lisim­man helpoksi.

  Vai olisiko täl­lä vakaal­la ja huole­hti­val­la yhteiskun­nal­la sit­tenkin jotain merk­i­tys­tä. Ja voisiko olla niin, että se ei olisi syn­tynyt tai olisi ole­mas­sa aivan itses­tään, vaan joku olisi näh­nyt vaivaa sen eteen, jopa mak­sanut niitä kamalia verojakin.

 49. Viherinssi:
  ‘snip’
  Ran­skalaiset ker­to­vat aiheesta lisää, kos­ka siel­lä on myös val­ta­va määrä alko­holi­sairauk­sia. (Suomes­sa miesten kuolleisu­ud­es­ta on alko­holiperäistä noin 6 %, Ran­skas­sa 13 %.)
  ‘snip’

  Alko­holin haitallisu­ud­es­ta on erit­täin vah­vaa tutkimus­näyt­töä. Siitäkin on vah­vaa näyt­töä, että hin­nan alen­e­m­i­nen nos­taa kulu­tus­ta ongel­maryh­mil­lä. Tässä suh­teessa viinavuo­to ulko­mail­ta on olen­nainen tek­i­jä, ja sen dynami­ikan tun­tem­i­nen olisi tärkeää niin ter­veys- kuin verokertymäsyistäkin. 

  No tuli­han se suh­teel­lisen asialli­nen lukukin jostain: 6% on melko paljon alhaisem­pi kuin THL:n markki­noima 100%.

  Se, että hin­nal­la olisi vaiku­tus­ta ongel­makäyt­täjien juomiseen lie­nee taas jotain insinööri­tiedet­tä. Käytän­nössä ongel­makäyt­täjä juo niin paljon kuin jak­saa, hin­nal­la mil­lä hyvänsä.

  Hin­nal­la on kyl­lä vaiku­tus­ta, sil­loin kun kiel­to­la­ki säädet­ti­in, viina oli kallista, kos­ka elin­ta­so oli alhainen, minkä vuok­si kulu­tus oli 0,5 l/hlö/vuosi.
  Joku voisi laskea, mikä viinan hin­nan pitäisi olla, että se olisi samal­la tasol­la ansio­ta­soon verrattuna 😉

 50. åke:
  Suomes­sa ollaan tilanteessa jos­sa alko­holin juon­ti luo hyv­in­voin­tia, heh. 

  Älkää siis juoko mut­ta juokaa nyt kuitenkin niin paljon että saadaan vero­tu­lot, joil­la sit­ten mak­se­taan hyvinvointia.

  Tänä päivänä, kun työ on itseis­ar­vo, kaiken mikä tarkoit­taa työn tekemistä, olete­taan automaat­tis­es­ti luo­van hyvinvointia.

  Oli se sit­ten vaik­ka alko­holin mak­si­maal­ista kulut­tamista, remon­tin teet­tämistä verovähen­nys­ten turvin viro­laisil­la, pelien tekemistä peliri­ip­pu­vaisille tai maail­man köy­him­mästä malmios­ta kaive­tun kiv­en huuhtelua rikki­hapol­la (jota aje­taan luon­toon muu­ta­ma junan­vaunulli­nen vuorokaudessa).

  Eli vas­taus otsikon kysymyk­sen on: ei kiin­nos­ta. Vaik­ka yhteiskun­nan hyv­in­voin­nin kannal­ta totis­es­ti pitäisi kiin­nos­taa. Ja kun alko­holin liika kulu­tus on kansan­ter­vey­den kannal­ta haitallista, on veron oikea suun­ta ylös, ei alas. EU:ssa emme voi estää tuon­tia, mut­ta sen määrä on joka tapauk­ses­sa pieni koti­maas­ta tehty­i­hin han­k­in­toi­hin verrattuna.

 51. spot­tu:
  ‘snip’

  Alko­ho­likuolleisu­us on ollut kaikkein korkein­ta vuosi­na 1946–1950 syn­tyneis­sä ikälu­okissa aina siitä läh­tien kun he oli­vat 45–49-vuotiaita.
  ‘snip’

  Näin­hän se on — ja tämä osoit­taa myös sen, että alko­holi­sairauk­sien kehit­tymi­nen vaatii noin parisenkym­men­tä vuot­ta — ja ns. asiantun­ti­jat alkoi­vat saar­na­ta (että hai­tat lisään­tyivät) jo muu­tamia päiviä sen jäl­keen, kun Viro liit­tyi EU:hun.

  En toki väitä, että alko­holi on hyväk­si ter­vey­delle, mut­ta ns. val­is­tuk­ses­sakin rehellisyys olisi uskottavampaa.

 52. Veron­mak­sa­jan ter­veys ja hyv­in­voin­ti kas­vaa jos THL lakkautetaan.

  Työn­tek­i­jän työter­veys kas­vaa jos Työter­veyslaitos lakkautetaan. 

  Tilas­tol­lis­es­ti on selvää että yri­tyk­set ja kansalaiset selviävät vähem­mäl­lä jos Tilas­tokeskus lakkautetaan.

  Jne..

  🙂

 53. Raimo K:
  Mut­ta kum­mallista on silti, että lakia, jon­ka mukaan alko­ho­lia saa tuo­da omaan käyt­töön, ei valvota lainkaan. Jos halut­taisi­in suh­teel­lisen help­po keino matkus­ta­jatuon­nin vähen­tämisek­si, tässähän se olisi – ja uskoisin, että valvon­nan lisäys voitaisi­in rahoit­taa lisään­tyvil­lä vero- ja sakkotuloilla. 

  Siis minkälainen help­po ja hal­pa (ja EU-yhteen­sopi­va) valvon­ta­jär­jestelmä sin­ul­la olisi mielessä?

 54. Raimo K: En toki väitä, että alko­holi on hyväk­si ter­vey­delle, mut­ta ns. val­is­tuk­ses­sakin rehellisyys olisi uskottavampaa.

  Menee taas muis­tiku­vien varaan, mut­ta eikös muut myrky­tyskuolemat vähen­tyneet kun väke­vien hin­taa pudotet­ti­in reippaasti?

 55. ‘Se, että hin­nal­la olisi vaiku­tus­ta ongel­makäyt­täjien juomiseen lie­nee taas jotain insinööri­tiedet­tä. Käytän­nössä ongel­makäyt­täjä juo niin paljon kuin jak­saa, hin­nal­la mil­lä hyvän­sä.’ (Raimo K)
  Ongel­makäyt­täjäk­si las­ke­taan muutkin kuin rap­pioalko­holis­tit. Min­un juomis­tani rajoit­taa kra­pu­la ja viinan hin­ta. Kra­pu­las­sa ei ole kiva olla ja rahalle löy­tyy fik­sumpaakin käyt­töä. Jos hin­ta lask­isi merkit­tävästi, niin pikkutis­sut­telisin mak­sani paskak­si paljon todennäköisemmin/nopeammin kuin nyt.

 56. Raimo K:Se, että hin­nal­la olisi vaiku­tus­ta ongel­makäyt­täjien juomiseen lie­nee taas jotain insinööri­tiedet­tä. Käytän­nössä ongel­makäyt­täjä juo niin paljon kuin jak­saa, hin­nal­la mil­lä hyvänsä.

  Ei tuo pidä paikkaansa. 

  Ongel­makäyt­täjien määrä riip­puu aika suo­ravi­ivais­es­ti alko­holin kokon­aisku­lu­tuk­ses­ta. Suo­ma­laiset alko­holisoitu­vat juo­ma­l­la keski­o­lut­ta. Siinä vai­heessa kun juo­daan niin paljon kuin jak­se­taan ja varat riit­tävät, peli on jo menetetty.

  Hin­nal­la on siis oma vaiku­tuk­sen­sa ongel­makäyt­töön, kos­ka se vähen­tää kokonaiskulutusta.

  Yleis­es­ti ottaen pan­i­mo­te­ol­lisu­us väit­tää että viinan hin­taa pitää nos­taa, kos­ka se vaikut­taa eniten ongel­maryh­mään ja ter­veyspuolen asiantun­ti­jat taas halu­a­vat nos­taa keski­o­lut­ta, kos­ka se vaikut­taa ongelmaryhmään.

  Kumpikin osa­puoli on täysin oike­as­sa, oma­l­ta kan­til­taan. Viinan hin­nan ja saatavu­u­den muu­tok­set vaikut­ta­vat suo­raan niihin, joil­la on jo paho­ja ongelmia, kun taas keskikal­ja vaikut­taa mas­soi­hin. Se mitä pitäisi tehdä, riip­puu ihan siitä mihin halu­taan vaikuttaa.

  asiantun­ti­jat alkoi­vat saar­na­ta (että hai­tat lisään­tyivät) jo muu­tamia päiviä sen jäl­keen, kun Viro liit­tyi EU:hun.

  Sotket asioi­ta. Kyl­lähän hai­tat kuten järjestyshäir­iöt, nyrkki­tap­pe­lut ja sam­mu­miset sekä onnet­to­muu­den nou­se­vat jo ihan paris­sa tun­nis­sa alko­holinku­lu­tuk­sen kasvun perässä. Mak­sakir­roosi, syr­jäy­tymi­nen ja muut pidem­män ajan hai­tat taas tule­vat viiveellä.

  En toki väitä, että alko­holi on hyväk­si ter­vey­delle, mut­ta ns. val­is­tuk­ses­sakin rehellisyys olisi uskottavampaa.

  Alko­holista asial­lis­es­ti puhumi­nen on Suomes­sa hyvin vaikea­ta, kos­ka jos tuo esille alko­holin aiheut­tamia hait­to­ja, saa yleen­sä välit­tömästi tiukkapipon leiman otsaansa.

  Min­un puolestani voitaisi­in kokeil­la evoluu­tioon perus­tu­vaa lib­er­al­isoin­tia. Vapaute­taan viina ja samal­la vapaute­taan julki­nen sek­tori kaik­ista alko­holin hoita­miseen liit­tyvistä haitoista, eli jokainen kus­tan­ta­koot itse omat ongel­mansa. Juopot kuolkoot vaikka­pa katuo­ji­in, mut­ta parin sukupol­ven päästä liikaa juo­vat ovat pois­ta­neet itsen­sä geenipoolista 😉

 57. Koti-isä: Jak­saa ihme­tyt­tää tämä poruk­ka, joka tekee kaikken­sa väl­tel­läk­seen veroja

  Niin no sinä oletkin tuol­lainen koti-isä, joka ei selvästikään ymmär­rä esimerkik­si sitä mik­si ihmiset käyvät töissä.

  Jos käy töis­sä saaden käteen net­topalkkana 10e/h, tien­aa päivässä 75e. Jos käy Tallinnas­sa 14h ris­teilyl­lä ja ostaa sieltä 100 eurol­la viinaa, säästää var­maan tuon saman 75e ja reis­su on enem­män hauskaa vapaa-aikaa kuin työtä.

 58. Koti-isä: Eikö olisi helpom­paa mut­taa vaik­ka sinne Viroon, kun siel­lä kaik­ki ker­ran on niin hyvin. 

  No ei, kos­ka koti­maani ompi Suo­mi, ja halu­aisin että tääl­lä on asi­at hyvin.

 59. Sylt­ty:
  ‘snip’
  Sotket asioi­ta. Kyl­lähän hai­tat kuten järjestyshäir­iöt, nyrkki­tap­pe­lut ja sam­mu­miset sekä onnet­to­muu­den nou­se­vat jo ihan paris­sa tun­nis­sa alko­holinku­lu­tuk­sen kasvun perässä. Mak­sakir­roosi, syr­jäy­tymi­nen ja muut pidem­män ajan hai­tat taas tule­vat viiveellä.
  ‘snip’

  Enpä sotke, sil­lä juuri noin asi­at ovat — järjestyshäir­iöt yms. eivät kuu­lu THL:n toimi­alaan eivät he niistä varoitelleetkaan. Tosin tuo ‘pari tun­tia’ ei tai­da olla ihan eksak­ti aikavi­ive sekään 😉

 60. Maa­han­tuon­nista: Suomeen tuo­daan paljon alko­ho­lia ulko­mail­ta, sitä ei käy kiistämi­nen. Vuosi­tuon­ti on noin 5,8 miljoon­aa litraa 100% alko­ho­lia, eli noin 1.6 litraa per henkilö per vuosi. Täy­tyy muis­taa, että tästä kaik­ki ei tule Viros­ta, mut­ta mikäli sieltä tuo­tu määrä on esti­moitu pieleen edes yhdel­lä litral­la, Viron oma tilas­toitu kulu­tus tip­puu alas neljäl­lä litral­la (kos­ka väk­iluku on 1/4 Suomen väk­ilu­vus­ta). Kah­den litran heit­to tarkoit­taa, että Virossa juo­taisi­in 8 litraa vähem­män alko­ho­lia, per henkilö per vuosi, eli. Samaa kaavaa jatka­mal­la Viro­laiset eivät koh­ta juo itse ollenkaan alko­ho­lia. Maa­han­tuon­ti on merkit­tävää, mut­ta sen arvio ei voi olla kovin paljoa väärässä, minkä edel­lä esitet­ty yksinker­tainen san­i­ty-check osoittaa.

  Sit­ten alko­holin haitallisu­ud­es­ta edel­lä oleville keskustelijoille. Tilas­tokeskuk­sen ylläpitämästä kuolleisu­us­rek­ister­istä selviää, että alko­holiperäiset kuolemat ovat Suomes­sa työikäis­ten ihmis­ten yleisin kuolin­syy. Ennen 2000-lukua se oli miehille sydän- ja verisuoni­tau­dit, naisille rin­ta­syöpä. Nyt se on molem­mille sama, alko­holi. En näe syytä, mik­sei tätä kansan­tau­tia vas­taan kan­nat­taisi tais­tel­la monin eri keinoin.

 61. Jal­lu: Tilas­tokeskuk­sen ylläpitämästä kuolleisu­us­rek­ister­istä selviää, että alko­holiperäiset kuolemat ovat Suomes­sa työikäis­ten ihmis­ten yleisin kuolin­syy. Ennen 2000-lukua se oli miehille sydän- ja verisuoni­tau­dit, naisille rintasyöpä. 

  Verenkier­toelin­ten sairauk­si­in kuoli 2011 1898 työikäistä miestä, alko­holin aiheut­tami­in sairauk­si­in ja alko­holimyrky­tyk­seen 1114. Niput­ta­mal­la kaik­ki alko­holin aiheut­ta­mat kuolemat yhteen ja jaka­mal­la muut kuole­man­syyt use­am­paan eri luokkaan voidaan tietysti saa­da tilanne näyt­tämään eri­laiselta, tilas­tokeskus itse ker­too alko­holisyi­den ole­van työikäis­ten yleisimpiä kuolin­sy­itä (eräitä yleisim­mistä kuolinsyistä).

 62. Tilas­tokeskuk­sen mukaan vuon­na 2011 Suomes­sa kuoli 50.568 ihmistä, näistä 1.889 alko­holi­in. Eihän se hyvä asia ole, mutta…

 63. Pekka Pes­si: Niput­ta­mal­la kaik­ki alko­holin aiheut­ta­mat kuolemat yhteen ja jaka­mal­la muut kuole­man­syyt use­am­paan eri luokkaan voidaan tietysti saa­da tilanne näyt­tämään eri­laiselta, tilas­tokeskus itse ker­too alko­holisyi­den ole­van työikäis­ten yleisimpiä kuolin­sy­itä (eräitä yleisim­mistä kuolinsyistä). 

  Tilas­tokeskus käyt­tää kan­sain­väliseti hyväksyt­tyjä määritelmiä kuolin­syis­sä, eikä muu­ta niitä vuodes­ta toiseen. Muu­tok­set eri kuolin­syis­sä ker­to­vat ihan oikeista muu­tok­sista ilmiössä, ei muu­tok­sista määritelmässä.

  Lain­aus Tilas­tokeskuk­sen sivuilta:
  “[Vuon­na 2011] Alko­holisy­i­hin kuoli yhteen­sä 1 890 henkeä, joista oli miehiä 1 450 ja naisia 440. Alko­ho­likuolemat ovat miehillä huo­mat­tavasti yleisem­piä kuin naisil­la. Ne ovat myös työikäis­ten yleisin kuolemansyy.”

  Posi­ti­ivista on, että alko­holisy­i­hin kuollei­den määrä väheni neljä pros­ent­tia vuo­teen 2010 ver­rat­tuna, mut­ta se on edelleen yleisin työikäis­ten kuollinsyy.

 64. Jal­lu:
  Tilas­tokeskus käyt­tää kan­sain­väliseti hyväksyt­tyjä määritelmiä kuolin­syis­sä, eikä muu­ta niitä vuodes­ta toiseen. Muu­tok­set eri kuolin­syis­sä ker­to­vat ihan oikeista muu­tok­sista ilmiössä, ei muu­tok­sista määritelmässä.
  ‘snip’

  Vaikea uskoa tuo­ta, mut­ta ehkäpä joskus vielä julk­iste­taan, mitä määritelmä pitää sisäl­lään ja mis­tä viime­vu­osien jyrkkä nousu pitää sisäl­lään muu­ta kuin luo­vaa luokittelua.

 65. Jal­lu: Tilas­tokeskus käyt­tää kan­sain­väliseti hyväksyt­tyjä määritelmiä kuolin­syis­sä, eikä muu­ta niitä vuodes­ta toiseen. Muu­tok­set eri kuolin­syis­sä ker­to­vat ihan oikeista muu­tok­sista ilmiössä, ei muu­tok­sista määritelmässä. 

  Tässä puhutaan tilas­tokeskuk­sen 54-luokkaises­ta kuole­man­syyti­las­tos­ta, se on kyl­lä ihan puh­taasti suo­ma­lainen luok­i­tus. Tämän kuole­man­syyti­las­ton luok­i­tuk­sen mukaan verenkier­toelin­ten sairauk­si­in kuoli vuon­na 2011 1898 työikäistä miestä, alko­holin aiheut­tami­in sairauk­si­in ja alko­holimyrky­tyk­seen 1114.

  Verenkier­toelin­ten sairaudet ovat suo­ma­lais­ten työikäis­ten miesten yleisin kuole­man­syy kuten se on ollut koko ajan kun tätä 54-luokkaista kuole­man­syyti­las­toa on koot­tu vuodes­ta 1969 alkaen.

  No mik­si sit­ten tilas­tokeskus ker­too että alko­ho­likuolemat on tärkein kuolin­syy? Verenkier­toelin­ten sairaudet on tilas­tossa jaet­tu kolmeen eri luokkaan, mikä on täysin ymmär­ret­tävää, kos­ka niihin kuolee eniten ihmisiä. Sepel­val­ti­mo­tau­ti on työikäis­ten miesten ykköstap­pa­ja ja sil­lä onkin oma luokkansa, vuon­na 2011 siihen kuoli 1111 suo­ma­laista työikäistä miestä. Toisaal­ta taas eri­laisi­in alko­holista johtu­vi­in sairauk­si­in ja myrky­tyk­si­in, mukaan­lukien korvikealko­holien käytöstä johtu­vat myrky­tyk­set, kuol­e­vat laite­taan kaik­ki samaan luokkaan. Vuon­na 2011 näitä oli työikäi­sistä miehistä yhteen­sä 1114. 

  Tilas­tokeskuk­sel­la on käytössä myös yleiseu­roop­palainen 72-luokkainen kuole­man­syyti­las­to, siinä ei alko­ho­likuolemia luokitel­la omaan ryhmäänsä.

  Kan­sain­välis­es­ti sairaudet luokitel­laan ICD-10-jär­jestelmän mukaan. Tilas­tokeskuk­sen alko­ho­likuolleisu­us käsit­tää ICD-10-luokat F10, F19, G312, G4051, G621, G721, I426, K292, K70, K852, K860, O354, P043, Q860 ja X45, joista viimek­si­mainit­tuun luokitel­laan myös korvikealko­holimyrky­tyk­sen kuolleet. Verenkier­toelin­ten sairaudet käsit­tävät ICD-10:n luokan I (tilas­tokeskuk­sen 54-luokkaises­sa tilas­tossa ei kuitenkaan alko­holin aiheut­ta­ma I426).

 66. jospa ratkaisu olisikin Yhdys­val­ta. Suo­mi ja Viro muo­dostaisi­vat liit­to­val­tion kun maamme- laulukin on sama ja kielikin muis­tut­taa toisi­aan kun on naut­tin­ut nuo omaan käyt­töön tarkoite­tut tuli­aiset. Ehkäpä tämä lokit­ta­mi­nen toisen verora­hoil­la ja lain­säädän­näl­lä lop­puisi sit­ten aika lyhy­een tai sit­ten sil­lä olisi ter­veyt­tävä vaiku­tus kan­so­jen hyvinvointiin.
  Mihin kaik­keen muuhun poli­ti­ikkaan se vaikut­taisi olisikin aika mie­lenki­in­toista seurata.

 67. #
  Tavalli­nen Teknikko:
  Silmämääräis­es­ti ruokaos­tok­sil­la kat­sot­tuna paikallisen Van­taan erään cit­tarin viereisessä alko­holimyymälässä on hyvin har­voin asiakkaita.

  +

  Mut­ta toisaal­ta saman cit­tarin kas­sal­la kyl­lä riit­tää koiraih­misiä dachs­hun­di­en­sa kanssa ja palau­tusautomaatil­la kar­vatur­re­ja palaut­ta­mas­sa iso­jakin määriä pan­til­lisia purkke­ja. (Okei, en tiedä onko kyse samas­ta cittarista.)

  #

  Kysymyk­sessä oli Koivukylän vier­essä ole­va cit­tari. Mut­ta saa­pa nähdä, kuin­ka Leinelän uudet asukkaat kor­jaa­vat alko­holin myyn­tiä cit­tarin viereis­sä myymälässä.

 68. Kuolin­syyti­las­tot ovat aika huono indikaat­tori ter­veyspoli­ti­ikalle. Johonkin sitä aina kuol­laan, mut­ta ei ole mielekästä pyrk­iä vaikut­ta­maan niihin syi­hin, jot­ka lyhen­tävät elämää yhden rai­h­naisen viikon.

  Laatu­pain­otet­tu­ja elin­vu­osia alko­holi vie kyl­lä melkoisen paljon. Sydän- ja verisuoni­tau­tien aiheut­ta­ma tau­ti­taak­ka oli vielä suurem­pi, ja siihen reagoiti­inkin järkeväl­lä taval­la (Pohjois-Kar­jala-pro­jek­ti). Alko­holin suh­teen olisi hyvä ainakin pitää huoli siitä, että tämä noin kymme­nen vuot­ta jatkunut hyvä suun­taus ei ainakaan kään­ty­isi uud­estaan huonom­paan suuntaan.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Disease_burden

 69. Koti-isä: Jak­saa ihme­tyt­tää tämä poruk­ka, joka tekee kaikken­sa väl­tel­läk­seen vero­ja ja selit­tää, miten hienoa mis­säkin maas­sa on, ja miten kamala paik­ka Suo­mi puolestaan on. Ja näkee val­tavasti vaivaa vaikka­pa rah­datak­seen alko­ho­lia itse rajan takaa.

  Eikö olisi helpom­paa mut­taa vaik­ka sinne Viroon, kun siel­lä kaik­ki ker­ran on niin hyvin. Sehän yksi EU:n idea juuri on, että muut­ta­mi­nen maas­ta toiseen on tehty mah­dol­lisim­man helpoksi.

  Vai olisiko täl­lä vakaal­la ja huole­hti­val­la yhteiskun­nal­la sit­tenkin jotain merk­i­tys­tä. Ja voisiko olla niin, että se ei olisi syn­tynyt tai olisi ole­mas­sa aivan itses­tään, vaan joku olisi näh­nyt vaivaa sen eteen, jopa mak­sanut niitä kamalia verojakin.

  Ajatuk­sis­sa on muut­taa eläk­keel­lä parin vuo­den päästä Espan­jaan tai Viroon.

 70. Jot­ta keneltäkään ei jäisi huo­maa­mat­ta / pää­sisi uno­h­tu­maan että alko­ho­lia “kan­nat­taa” tuo­da Viros­ta, käyn­nistää Val­tion­va­rain­min­is­ter­iö ensi vuon­na aiheesta tiedo­tuskam­pan­jan. Tämä tästä vielä puuttuikin.

 71. Eero:
  Ja voitte kut­sua min­ua nai­iviksi, mut­ta tämä lause vaatisi hie­man lisätaustoitusta:
  “THL:n alko­holin vas­taisen tais­telun vet­er­aan­it halu­a­vat samas­ta syys­tä vähätel­lä matkustajatuomisten
  Miten alko­holin vas­taises­sa tais­telus­sa tarkalleen ottaen aut­taa se, että vähätel­lään matkus­ta­jatuomis­ten määrää? Vai onko kyse alko­holi­hait­to­jen tor­jun­nan sijaan virkami­esten oman elämän­työn perustelemisesta?

  Pan­i­moli­iton puolueel­lisu­u­teen asi­as­sa uskon toki.

  Hyvä peruste ja syy nos­taa vero­tus­ta vesittyy.
  Eli help­po kertoa,että veronko­ro­tuk­set laske­vat alko­holin kulu­tus­ta on samal­la uno­htaa tai kieltää matkus­ta­jatuon­nin kasvu.
  Asia vaan on tänäpäivänä se, että jos esim. min­ulle tänne perähik­iäl­lä tar­jo­taan koti­in tuo­tu­na viinaa alle Alkon hin­to­jen, niin jos­sain mättää.
  Verot Viron tasolle ja samantien vero­tu­lot Suomeen. Ei suo­ma­lainen sen vähempää/enempää juo. Oste­taan vaan sieltä mis­tä hal­val­la ja hel­posti saadaan. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.