Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2013

Ullak­ko­ra­ken­ta­mi­sen periaatteet
Nii­ra­nen (kok) esit­ti muu­tos­esi­tyk­sen, jon­ka mukaan sel­lai­nen­kin ullak­ko­ra­ken­nus­han­ke, joka ei täy­tä tämän luvan tiuk­ko­ja ehto­ja, voi­daan käsi­tel­lä tavan­omai­se­na poik­kea­mis­lu­pa­na. Jos tämä sel­keyt­tää asi­aa, niin hyvä niin, mut­ta toki niin voi­si teh­dä joka tapauk­ses­sa. Lisäk­si hän esit­ti joi­ta­kin lie­ven­nyk­siä, jot­ka lähin­nä antai­si­vat tapaus­koh­tais­ta har­kin­nan­va­raa. Kos­ka esit­te­li­jä piti näi­tä har­mit­to­mi­na, kan­na­tin nii­tä ja hyväk­syim­me ne yksimielisesti. 

rata­pi­ha­kort­te­lei­den periaatteet

Pyy­sin asian pöy­däl­le pal­jol­ti sen kri­tii­kin vuok­si, jota täl­lä blo­gil­la on esi­tet­ty. Käsi­tyk­se­ni suun­ni­tel­mas­ta para­ni olen­nai­ses­ti esit­te­lyn ansios­ta. Vähän kui­ten­kin voi­si aja­tel­la vie­lä­kin kor­keam­paa raken­ta­mis­ta. Nyt suun­ni­tel­mis­sa oli ker­ros­lu­ku­na 6 – 15 ker­ros­ta. Rele­van­tik­si alue­te­hok­kuu­dek­si saa­tiin kui­ten­kin vain 1,5.

Tän­ne lai­tet­tai­siin taas oma tont­ti isol­le päi­vä­ko­dil­le. Minus­ta mon­ta lähek­käin sijait­se­vaa päi­vä­ko­tia asuin­ta­lois­sa voi­si olla parem­pi. Kun­han joku infek­tio­tau­tien prof­fa vie­rai­lee var­hais­kas­va­tus­vi­ras­tos­sa, viras­ton kan­ta voi muut­tua. Isot päi­vä­ko­dit ovat tar­tun­ta­tau­tien levit­tä­ji­nä mel­kein yhtä hyviä kuin varus­kun­nat. Ongel­ma ei ole ihan pie­ni. Sil­lä on yhteyt­tä esi­mer­kik­si ykkös­tyy­pin diabetekseen. 

Kala­sa­ta­man kaava

Esi­tyk­sen mukaan. Teol­li­suus­ka­dun leven­tä­mis­tä perus­tel­tiin pyö­rä­kais­to­jen leven­tä­mi­sel­lä ja tur­val­li­suus­vi­ran­omais­ten vaa­ti­muk­sil­la. Ratik­ka pan­naan kään­ty­mään vähän kauempaa.

Lisää Espoo­ta Helsinkiin

Dia­ko­nia-ammat­ti­kor­kean kaa­van annet­tiin men­nä, kos­ka täs­sä vas­ta varau­du­taan leveäm­pään väy­lään. Leveys joh­tuu kuu­lem­ma ratik­ka­va­rauk­ses­ta, mut­ta kyl­lä tun­ne­lin suu­au­kol­la­kin on vai­ku­tus­ta tähän.

Pysä­köin­ti­po­li­tiik­ka

Kokoo­mus esit­ti, että asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­ta nousi­si asteit­tain 30 euroon kuus­sa kesät tal­vet. Dema­rit esit­ti­vät hin­nak­si 30 eurok­si sula­na aika­na ja 60 euroa tal­vel­la, mut­ta tal­vea lyhen­net­tiin jou­lu-maa­lis­kuuk­si. Uusil­la alueil­la tämä oli­si puol­ta halvempaa.

En viit­si­nyt teh­dä omaa ehdo­tus­ta­ni, joka oli­si ollut nos­taa mak­sua asteit­tain, kun­nes liik­keel­lä ole­vien tun­nus­ten mää­rä on kor­kein­taan 120 % pysä­köin­ti­paik­ko­jen mää­räs­tä. Täl­löin hin­ta voi­si olla eri­lai­nen eri puo­lil­la kaupunkia. 

Äänes­tim­me ensim­mäi­sek­si sii­tä, pan­naan­ko toi­men­pi­teis­sä lii­tyn­tä­py­sä­köin­nin kehit­tä­mi­nen ehdo­tuk­sis­sa ensim­mäi­sek­si vai sii­hen paik­kaan, johon se rapor­tin jäsen­nyk­sen mukaan kuu­luu. Äänin 7–2 muu­tet­tiin järjestystä (!)

Pysä­köin­ti­tun­nuk­sen hinta: 

5–4 dema­rien ehdo­tus voit­ti kokoo­muk­sen ehdo­tuk­sen, jota tuki kokoo­muk­sen lisäk­si myös PS.

Dema­rien esi­tys voit­ti lopul­ta 7–2 esit­te­li­jän ehdotuksen. 

Rune­ber­gin­ka­dun pyörätiet

Meni yksi­mie­li­ses­ti esit­te­li­jän mukaan. Tän­ne tulee siis yksi­suun­tai­set pyö­rä­tiet kolmitasoratkaisuna. 

Hel­sin­gin­ka­dun län­si­pään liikennesuunnitelma

Läpi yksi­mie­li­ses­ti.

Hel­sin­gin­ka­dun lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma Kalliossa

Läpi yksi­mie­li­ses­ti.

Kivi­haan kaava

Teim­me yksi­mie­li­sen muu­tok­sen suo­je­lu­mää­räyk­siin, min­kä aineel­li­nen sisäl­tö on, että puu­ik­ku­noi­den sijas­ta hyväk­sy­tään saman­nä­köi­set puu-alu­mii­ni ‑ikku­nat

Laut­ta­saa­ren­tien kaavahakemus

Palau­tet­tiin kaa­van val­mis­ta­mis­ta var­ten äänin 5–4.

26 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2013”

 1. Onnit­te­lut pysäköintipolitiikan
  lin­jauk­sis­ta niin päät­tä­jil­le kuin valmistelijoille.Liikennepolitiikan uudet vir­tauk­set hive­le­vät miel­tä. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­sa ede­tään nyt pit­kän hitaam­man kau­den jälkeen. 

  Lii­tyn­tä­py­sä­köin­nin nos­ta­mi­nen prio­ri­soin­nis­sa ylös­päin on sinän­sä ymmär­ret­tä­vä jut­tu, kos­ka sii­nä jou­du­taan teke­mään vie­lä pal­jon jat­ko­val­mis­te­lua. Asia on var­sin tyy­pil­li­nen met­ro­po­li­ta­sol­la val­mis­tel­ta­va, jot­ta sii­tä syn­tyy toi­mi­vat rutii­nit ja toimintaperiaatteet.

 2. Rat­kai­su siis on x*60 + 8*30 e = 480 e /vuosi.

  Kuu­los­taa sopi­val­ta. Erir­tyi­sen hyvää on kal­liim­pi talvipaikoitus.

  Ehkä ker­tas­hok­ki on parem­pi kuin asteit­tai­nen nousu.

 3. Siis ihan oikeas­ti joku suo­je­lee Kivi­ha­kaa? 😀 😀 😀 Alu­een raken­nus­kan­ta on sel­lais­ta, jos­sa kor­jaus­toi­men­pi­tee­nä vain pus­kut­rak­to­ri on talou­del­li­ses­ti jär­ke­vää. Ei tuol­lai­sel­la pel­lei­lyl­lä saa­da iki­nä aikaan kaupunkia.

 4. Lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti lisää autoi­lua ja laa­jen­taa työs­sä­käyn­tia­luet­ta, vaik­ka voi vähen­tää auto­lii­ken­net­tä pai­kal­li­ses­ti. En ole vakuut­tu­nut, että sitä kan­nat­taa sub­ven­toi­da. Jos on kysyn­tää, pysä­köin­ti­lai­tok­sia syn­tyy mark­ki­naeh­toi­ses­ti. Niil­le­kin pitäi­si olla oikeas­taan hait­ta­ve­ro, kos­ka ede­saut­ta­vat yhdys­kun­ta­ra­ken­teen hajautumista…

 5. Vil­le: Lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti lisää autoi­lua ja laa­jen­taa työs­sä­käyn­tia­luet­ta, vaik­ka voi vähen­tää auto­lii­ken­net­tä paikallisesti. 

  Samoin jouk­ko­lii­ken­ne lisää liik­ku­mis­ta ja laa­jen­taa työs­sä­käyn­tia­luet­ta, vaik­ka voi vähen­tää auto­lii­ken­net­tä pai­kal­li­ses­ti. Jouk­ko­lii­ken­ne on täl­lä perus­teel­la siis joten­kin paha asia?

 6. Hie­noa, että ullak­ko­ra­ken­ta­mi­sen tiuk­ko­ja mää­räyk­siä saa­daan kevennettyä! 

  Asial­la on iso mer­ki­tys asuon­to-osa­keyh­tiöi­den haluun kor­ja­ta omia talo­jaan, piho­jaan ja teh­dä samal­la ener­gi­aa sääs­tä­viä toi­men­pi­tei­tä esim. put­ki­re­mont­tien yhtey­des­sä, kos­ka rahaa nii­hin saa­daan usein myy­mäl­lä ulla­kon raken­nusoi­keut­ta. Samal­la saa­daan asun­to­ja sin­ne kes­kus­taan, mis­sä nii­tä muu­ten­kin tarvitaan.

  Hyvä­nä asia­na pidän myös Pasi­lan uusien aluei­den ker­ros­kor­keu­den nos­toa. Samal­la ne kaik­kien toi­vo­mat kivi­jal­ka­kau­pat­kin saa­vat poten­ti­aa­li­sia asiakkaita. 

  Ylhääl­lä on aina tilaa rakentaa.

 7. Pek­ka Tai­pa­le: Samoin jouk­ko­lii­ken­ne lisää liik­ku­mis­ta ja laa­jen­taa työs­sä­käyn­tia­luet­ta, vaik­ka voi vähen­tää auto­lii­ken­net­tä pai­kal­li­ses­ti. Jouk­ko­lii­ken­ne on täl­lä perus­teel­la siis joten­kin paha asia? 

  Lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti lisää moot­to­ria­jo­neu­vol­la kul­jet­ta­vien kilo­met­rien mää­rää. Jos jouk­ko­lii­ken­ne toteu­te­taan niin, että suh­tees­sa mat­kus­ta­jien mää­rään aje­taan pal­jon kilo­met­re­ja, on myös se osoi­tus huo­nos­ta yhdys­kun­ta­ra­ken­tees­ta (t.s. aje­taan tyh­jiä bus­se­ja har­vaa­na­su­tul­la seudulla).

 8. Vil­le:
  Lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti lisää autoi­lua ja laa­jen­taa työs­sä­käyn­tia­luet­ta, vaik­ka voi vähen­tää auto­lii­ken­net­tä pai­kal­li­ses­ti. En ole vakuut­tu­nut, että sitä kan­nat­taa sub­ven­toi­da. Jos on kysyn­tää, pysä­köin­ti­lai­tok­sia syn­tyy mark­ki­naeh­toi­ses­ti. Niil­le­kin pitäi­si olla oikeas­taan hait­ta­ve­ro, kos­ka ede­saut­ta­vat yhdys­kun­ta­ra­ken­teen hajautumista…

  Pää­pai­no lii­tyn­tä­py­sä­köin­nis­sä on pol­ku­pyö­ris­sä. Mitä kau­em­mas men­nään kes­kus­tas­ta, sitä enem­män voi toteut­taa myös auto­lii­tyn­näl­le paikkoja.

  Koe­kea­ta­soi­nen pyö­rä­lii­tyn­tä on koh­tuu­kus­tan­nuk­sin toteu­tet­ta­vis­sa, osin kaupunkipyöräsysteemillä.

  Hel­sin­gis­sää kaik­ki auto­lii­tyn­nän pai­kat on saa­ta­va mak­sul­li­sik­si ja mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti pääl­lek­käis­käyt­töön. Reu­nem­mal­la voi olla ilmais­paik­ko­ja, mut­ta vain jouk­ko­lii­ken­net­tä käyttäville.

  Jos sisään­tu­lo­väy­lät bule­var­di­soi­daan, lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti toi­mii peh­mik­kee­nä muutoksessa.

 9. Sep­po Vep­sä­läi­nen: Pää­pai­no lii­tyn­tä­py­sä­köin­nis­sä on pol­ku­pyö­ris­sä. Mitä kau­em­mas men­nään kes­kus­tas­ta, sitä enem­män voi toteut­taa myös auto­lii­tyn­näl­le paikkoja.

  Ole­tin että kyse on auto­jen lii­tyn­tä­pys­tä­köin­nis­tä; pyö­rien lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti kuu­los­taa parem­mal­ta, sil­lä voi­daan saa­da muu­tos­ta lii­ken­ne­muo­to­jen jakau­maan. Sinän­sä on ikä­vää, että suun­nil­leen mit­kä tahan­sa inves­toin­nit lii­ken­ne­jär­jes­tel­mään toden­nä­köi­ses­ti lisää­vät liik­ku­mis­ta, mut­ta jos lii­ken­ne­muo­to­jen osuut­ta saa­daan muu­tet­tua, hai­tat sen­tään voi­vat vähentyä.

 10. Vil­le: mit­kä tahan­sa inves­toin­nit lii­ken­ne­jär­jes­tel­mään toden­nä­köi­ses­ti lisää­vät liik­ku­mis­ta, mut­ta jos lii­ken­ne­muo­to­jen osuut­ta saa­daan muu­tet­tua, hai­tat sen­tään voi­vat vähentyä.

  Jos lisä­liik­ku­mi­nen on pyö­räi­lyä, niin sehän sääs­tää yhtei­siä raho­ja, kos­ka ihmi­set pysy­vät terveempinä.

 11. Niin onko noil­le rata­pi­han kort­te­lien suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teil­le oikeas­ti tapah­tu­mas­sa jotain muu­tos­ta, vai palaa­ko se takai­sin täy­sin saman­lai­se­na, kuten yleensä?

 12. Vil­le: Niil­le­kin pitäi­si olla oikeas­taan hait­ta­ve­ro, kos­ka ede­saut­ta­vat yhdys­kun­ta­ra­ken­teen hajautumista…

  Jos lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti on junal­le, niin asia ei ole ihan yksin­ker­tai­nen. Ei ole miten­kään tri­vi­aa­lia sanoa, vähen­tää­kö se vai lisää­kö se auto­lii­ken­net­tä ja ener­gian­ku­lu­tus­ta, kos­ka teki­jöi­tä on kum­paan­kin suun­taan. Juna mah­dol­lis­taa kau­pun­ki­ra­ken­teen jon­kin­lai­sen hajau­tu­mi­sen ilman koh­tuu­ton­ta energiankulutusta.

  Hyväl­lä lii­tyn­tä­py­sä­köin­nil­lä saa­vu­te­taan sel­lai­nen pal­ve­lu­ta­so, joka peit­to­aa auton liik­ku­mis­no­peu­des­sa. Täl­löin autoi­li­jat siir­ty­vät lii­tyn­tä­py­sä­köin­nin käyt­tä­jik­si ja autoi­lu vähenee.

  Toi­saal­ta kaik­ki liik­ku­mi­sen help­pous lisää liik­ku­mis­ta, oli kul­ku­vä­li­ne mikä hyvänsä.

  Jos asi­aa lähes­tyy sil­lä taval­la, että met­ro­po­li­suun­nit­te­lu huo­leh­tii asun­to­jen sijoit­tu­mi­ses­ta oikei­siin paik­koi­hin, niin sen jäl­keen lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti siir­tää autoi­li­joi­ta junaan, mikä on hyvä asia. Haas­tee­na on kui­ten­kin mel­koi­nen tilan­käyt­tö, heh­taa­ril­le ei kovin mon­ta sataa autoa mah­du. Se heh­taa­ri on kui­ten­kin pois jos­tain muus­ta käytöstä.

  Lisäk­si lii­tyn­tä­py­sä­köin­nis­sä pitäi­si jo nyt miet­tiä vähän jakoa lähi- ja kau­ko­lii­ken­teen välil­lä. Täl­lä het­kel­lä kau­ko­lii­ken­teel­lä ei tai­da olla lain­kaan lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiä aina­kaan pää­ra­dan varrella.

  Lii­tyn­tä­py­sä­köin­nin ei tar­vit­se olla ilmais­ta, sii­nä­kin voi­si volyy­miä sää­del­lä hin­nal­la. Sen pitää olla sel­väs­ti hal­vem­paa kuin pysä­köin­ti peril­la, mut­ta kun usein “peril­lä” on Hel­sin­gin kes­kus­ta, tämä jät­tää vie­lä ihan huo­mat­ta­vas­ti peli­va­raa. Kau­ko­lii­ken­tees­sä voi­si olla jär­ke­vää sisäl­lyt­tää esi­mer­kik­si vuo­ro­kau­den park­kee­raus edes­ta­kai­sen lipun hin­taan hou­kut­te­le­maan käyttäjiä.

 13. Kala­sa­ta­man kaava
  Esi­tyk­sen mukaan. Teol­li­suus­ka­dun leven­tä­mis­tä perus­tel­tiin pyö­rä­kais­to­jen leven­tä­mi­sel­lä ja tur­val­li­suus­vi­ran­omais­ten vaa­ti­muk­sil­la. Ratik­ka pan­naan kään­ty­mään vähän kauempaa.

  Siis Her­man­nin ran­ta­tien. Ja älkää nyt viitsikö:

  Ratik­ka­kis­kot täy­sin oikeaop­pi­ses­ti teh­ty­nä vie 7 met­riä tilaa sivusuun­nas­sa. 4 ajo­kais­taa 12–15 met­riä ja 2 pyö­rä­kais­taa 3–4m, eli ajo­väy­lil­le tilaa tar­vi­taan 22–26 met­riä. Tohon jal­ka­käy­tä­vät pääl­le niin 28–34 met­riä. Pui­neen kaik­ki­neen, 35 met­riä on täy­sin riit­tä­vä leveys pääkadulle.

  Lii­ken­ne­suun­ni­tel­mas­sa Her­man­nin ran­ta­tie on 47 met­riä leveä. Jos ottaa mukaan vie­rei­sen talon avo­park­ki­pai­kan, kau­pun­gin omia vuo­kra­ta­lo­ja muu­ten muis­taak­se­ni, niin 70 metriä.

  Tämä on yksin­ker­tai­ses­ti täy­sin väliin­pi­tä­mä­tön­tä arvok­kaan tilan käyt­töä, joka tuot­taa epä­viih­tyi­sää kau­pun­kia ja huk­kaa rahaa eli raken­nus­maa­ta. Kyl­lä nyt lii­ken­ne­suun­nit­te­lul­la­kin pitäi­si olla joku vas­tuu maan­käy­tön tehok­kuu­des­ta. Eikö se nyt rii­tä että nää suun­nit­te­li­jat sot­kee bud­je­tin meno­puo­len tur­hak­keil­laan, pitää­kö sitä vie­lä sös­siä tulopuolikin?

  No, jää­pä jäl­ki­pol­vil­le tii­vis­tet­tä­vää: Kun se Ran­ta­tie jos­kus jär­keis­tään, niin sii­hen mah­tuu ete­lä­puo­lel­le kivas­ti talo­ri­vi. Tule­vaa Her­man­nia rakentamassa!

 14. Laut­ta­saa­ren­tien kaavahakemus
  Palau­tet­tiin kaa­van val­mis­ta­mis­ta var­ten äänin 5–4.”

  Eli talo tulee met­roa­se­man viereen?

  1. Sii­hen val­mis­te­taan kaa­va, joka tuo sii­hen talon, jos se kaa­va aika­naan hyväk­sy­tään. Mut­ta läh­tö­koh­ta­na on, että talo tulee.

 15. Osmo, mikä on Kiva­haan suo­je­lun perus­te? Halu­taan näyt­tää, miten sur­keas­ti on aikoi­naan raken­net­tu? Ei ole kes­tä­väl­lä pohjalla.

  Ylei­sem­min ottaen Hel­sin­ki on sen ver­ran nuo­ri kau­pun­ki, etten ihan äkkiä kek­si kovin mon­taa oikeas­ti suo­jel­ta­vaa koh­det­ta. Senaa­tin­to­rin mil­jöö ehkä, edus­kun­ta­ta­lo (var­sin­kin kun ensim­mäi­nen puret­tiin jo) ja ken­ties Suo­men­lin­na. Aikuis­ten oikeas­ti aika vai­ke­aa näh­dä mitään muuta.

 16. Lii­tyn­tä­park­ke­ja pitää edot­to­mas­ti kehit­tää, mah­dol­lis­taa vah­vat jul­ki­sen lii­ken­teen runkolinjat.
  Itse olen käyt­tä­nyt opti­moi hyvin ajan­käy­tön kun autol­la pää­see suju­van jouk­ko­lii­ken­teen pii­riin. Vois sanoa että omal­la autol­la on sija suju­vas­sa ja tehok­kaas­sa lii­ken­nöin­nis­sä kaupunkialueilla.
  Pelk­kä fil­la­roin­ti ei hou­kut­te­le huo­nol­la sääl­lä ja talvella.

 17. Kal­le: Kivahaan

  Freu­di­lai­nen lip­sah­dus Kal­lel­ta. Oikeas­ti se tyk­kää Kivi­haas­ta ja haluais siel­tä kämpän.

 18. Päi­vän Hesa­ris­sa oli sivul­la A20 jut­tu auto­paik­ko­jen ja asun­to­jen myy­mi­ses­tä erik­seen. Artik­ke­lin mukaan auto­paik­ko­jen myy­mi­nen erik­seen ei las­ke­nut asun­to­jen hin­taa, vaan sii­hen vai­kut­ti­vat “muut teki­jät”, mm. sijain­ti ja huo­neis­ton sijain­ti raken­nuk­ses­sa. Täs­sä, jos jos­sain, on nyt lois­ta­va esi­merk­ki sii­tä kuin­ka raken­ta­mi­sen kil­pai­lu ei Suo­mes­sa ker­ta­kaik­ki­aan toi­mi. Vai­kut­tai­si sil­tä, että auto­paik­ko­jen erot­ta­mi­ses­ta asun­to­jen hin­nois­ta ei ole jär­keä, sil­lä nykyi­ses­sä mark­ki­na­ti­lan­tees­sa tuo “sääs­tö” valuu suo­raan gryn­de­rin taskuun.

  1. Jos asun­non osta­ja ei mak­sa asun­nos­ta auto­pai­kan kans­sa enem­pää kuin ilman auto­paik­kaa, eikö se ker­ro, että osta­ja ei arvos­ta autopaikkaa.
   Täl­löin­kään ero­tuk­sen ei pitäi­si valua gryn­de­rin tas­kuun vaan kapi­ta­li­soi­tua ton­tin hin­taan. Se tulee siis maan omis­ta­jal­le, suo­mek­si kaupungille.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos asun­non osta­ja ei mak­sa asun­nos­ta auto­pai­kan kans­sa enem­pää kuin ilman auto­paik­kaa, eikö se ker­ro, että osta­ja ei arvos­ta autopaikkaa.
  Täl­löin­kään ero­tuk­sen ei pitäi­si valua gryn­de­rin tas­kuun vaan kapi­ta­li­soi­tua ton­tin hin­taan. Se tulee siis maan omis­ta­jal­le, suo­mek­si kaupungille. 

  Eikö auto­paik­ko­jen ero­tus­ta huo­neis­tois­ta perus­tel­tu juu­ri­kin sil­lä, että nii­den jot­ka eivät tar­vit­se auto­paik­kaa ei tar­vit­si­si myös­kään mak­saa auto­pai­kas­ta, toi­sin kun nyky­ti­lan­tees­sa, jos­sa auto­paik­ko­jen kus­tan­nuk­set jae­taan kaik­kien kesken? 

  Nyt sit­ten ker­rot­kin, että ero­tus menee kau­pun­gil­le, ei autot­to­mil­le asuk­kail­le. Eli tilan­ne ei muu­tu autot­to­mien kan­nal­ta muu­toin kuin siten, että he mak­sa­vat auto­pai­kois­ta kun­nal­le sen sijaan että mak­sai­si­vat auto­paik­ko­ja käyt­tä­vil­le. Onhan tuo­kin toki aavis­tuk­sen rei­lum­paa, mut­ta ei vas­taa alku­pe­räis­tä ajatusta.

 20. Epäi­len että alku­pe­räi­seen 680e / vuo­des­sa ehdo­tuk­seen oli tar­koi­tuk­sel­la lei­vot­tu sisään vähän tin­ki­va­raa. Sum­ma tun­tuu suu­rel­ta aivan ydin­kes­kus­taa lukuu­not­ta­mat­ta, kun muis­te­taan miten ras­kaas­ti autoi­lua täs­sä maas­sa verotetaan.

  Ehdo­tuk­seen uudes­ta pysä­köin­ti­po­li­tii­kas­ta oli­si pitä­nyt saa­da myös run­sas jouk­ko teks­ti­muu­tok­sia, kos­ka koko pape­ri oli kir­joi­tet­tu sii­tä läh­tö­koh­das­ta että autoi­lu oli­si joten­kin hai­tal­lis­ta. Se on arvo­poh­jai­nen väi­te eivät­kä kaik­ki kau­pun­ki­lai­set jaa näi­tä arvo­ja. Esi­mer­kik­si vaa­ti­mus kau­pan pysä­köin­ti­paik­ko­jen rajoit­ta­mi­ses­ta on outo.

  Yhdys­val­lois­sa suu­ris­sa­kin kau­pun­geis­sa lii­ken­ne poh­jau­tuu autoi­hin ja ihmi­set asu­vat enim­mäk­seen pien­ta­lois­sa. Oli­si kiin­nos­ta­vaa tie­tää mis­sä päin maa­il­maa oikeas­ti käy­te­tään työ­mat­koi­hin eni­ten aikaa. Onhan myös jul­ki­nen lii­ken­ne useim­mi­ten san­gen hidas­ta, moni­ne vaihtoineen.

 21. Tee­mu:
  Yhdys­val­lois­sa suu­ris­sa­kin kau­pun­geis­sa lii­ken­ne poh­jau­tuu autoi­hin ja ihmi­set asu­vat enim­mäk­seen pien­ta­lois­sa. Oli­si kiin­nos­ta­vaa tie­tää mis­sä päin maa­il­maa oikeas­ti käy­te­tään työ­mat­koi­hin eni­ten aikaa. Onhan myös jul­ki­nen lii­ken­ne useim­mi­ten san­gen hidas­ta, moni­ne vaihtoineen.

  Ylei­ses­ti ottaen mitä isom­pi kau­pun­ki, sen enem­män menee aikaa työ­mat­koi­hin; esim. New Yor­kis­sa kes­ki­mää­rin 1,5 h päi­väs­sä — ja siel­lä autoa käyt­tää työ­mat­koi­hin vain 1/3.

 22. Tee­mu: Epäi­len että alku­pe­räi­seen 680e / vuo­des­sa ehdo­tuk­seen oli tar­koi­tuk­sel­la lei­vot­tu sisään vähän tin­ki­va­raa. Sum­ma tun­tuu suu­rel­ta aivan ydin­kes­kus­taa lukuu­not­ta­mat­ta, kun muis­te­taan miten ras­kaas­ti autoi­lua täs­sä maas­sa verotetaan.

  Pysä­köin­ti­po­li­tiik­ka­luon­nok­sen suu­rin vika tai­si olla se, että sii­hen oli arvot­tu tiet­ty euro­mää­rä, johon täh­dä­tään. Jos oli­si ase­tet­tu tavoit­teek­si paik­ko­jen täyt­tö­as­teen pudot­ta­mi­nen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­le tasol­le, ei oli­si kenen­kään tar­vin­nut vai­va­ta pää­tään sil­lä, tun­tuu­ko sum­ma suu­rel­ta vai pie­nel­tä, kos­ka lop­pu­tu­lok­sen oli­si­vat rat­kais­seet paik­ko­ja tar­vit­se­vat ihmi­set lompakoillaan.

  Ehdo­tuk­seen uudes­ta pysä­köin­ti­po­li­tii­kas­ta oli­si pitä­nyt saa­da myös run­sas jouk­ko teks­ti­muu­tok­sia, kos­ka koko pape­ri oli kir­joi­tet­tu sii­tä läh­tö­koh­das­ta että autoi­lu oli­si joten­kin hai­tal­lis­ta. Se on arvo­poh­jai­nen väi­te eivät­kä kaik­ki kau­pun­ki­lai­set jaa näi­tä arvoja.

  Kau­pun­ki­lai­sil­la on kai­ken­lai­sia arvo­ja, jos­kus jopa kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­sia. Arvo­jen prio­ri­tee­tit sel­viä­vät par­hai­ten tar­kas­te­le­mal­la asun­to­jen hin­ta­ta­soa kau­pun­gi­no­sien välil­lä. Jo pin­ta­puo­li­nen tut­kai­lu osoit­taa, että ihmi­set arvot­ta­vat tii­viin ruu­tu­kaa­van ja lähi­pal­ve­lut kor­keam­mal­le kuin mota­rit ja park­ki­ken­tät, kos­ka kodis­ta ensin­mai­nit­tu­jen kes­kel­lä ollaan val­mii­ta mak­sa­maan huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin jälkimmäisten.

  Ihan toi­nen asia on sit­ten se, että pysä­köin­nis­tä ker­ty­vil­lä tuloil­la ei koro­tus­ten jäl­keen­kään kate­ta park­ki­paik­ko­jen yllä­pi­to­kus­tan­nuk­sia. Jos täs­tä huo­li­mat­ta pitää hin­taa kor­kea­na, on hie­man koo­mis­ta heris­tel­lä sor­mea arvopohjaisuudesta.

  1. Itse ajoin lin­jaa, että asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­ta voi­si olla eri­suu­rui­nen eri kau­pun­gi­no­sis­sa ja että tun­nuk­sen hin­taa nos­tet­tai­siin asteit­tain niin, että liik­keel­lä ole­vien tunus­ten mää­rä ylit­täi­si park­ki­paik­ko­jen mää­rän noin 20 pro­sen­til­la. Täl­le ei ollut lau­ta­kun­nas­sa kan­na­tus­ta, mut­ta en oli­si yllät­ty­nyt, vaik­ka asia nousi­si esil­le kaupunginhallitustasolla.
   Tämän peri­aat­teen mukaan asu­kas­py­sä­köin­nin mak­sua ei oli­si tar­vin­nut nos­taa Kal­lios­sa lain­kaan ja uusil­la alueil­la Laut­ta­saa­res­sa ja Munk­ki­ni­mes­sä oli­si läh­det­ty liik­keel­le hyvin mata­lal­la hin­nal­la, mut­ta Töö­lös­sä esi­mer­kik­si oli­si teh­ty hetin mel­ko rei­pas korotus. 

 23. Tee­mu: Esi­mer­kik­si vaa­ti­mus kau­pan pysä­köin­ti­paik­ko­jen rajoit­ta­mi­ses­ta on outo.

  Aina­han tilan­käyt­töä voi jär­keis­tää, nyt tai­taa osta­rei­den park­ki­pai­kat olla täyn­nä vain per­jan­tai-iltai­sin ja lau­an­tai­sin (jos sil­loin­kaan). Ei vaa­di kau­pal­ta kovin pal­joa ohja­ta osa asiak­kais­ta mui­hin arki-iltoi­hin, esim muu­ta­man pro­sen­tin alen­nus ostok­sil­le maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon tms.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.