Sotepalvelujen on uudistuttava teknologian mukana

(Kir­joi­tus on jul­kais­tu Savon Sano­mis­sa)

Kun hevo­sen vetä­miin rat­tai­siin lai­tet­tiin moot­to­ri, tulos ei ollut pal­jon­kaan hevo­sen vetä­miä rat­tai­ta parem­pi. Nyky­ai­kai­nen auto taas ei muis­tu­ta hevos­kär­ry­jä muu­ten kuin, että molem­mis­sa on pyörät.

Vero­hal­lin­to on jär­ke­vöi­ty­nyt tie­to­tek­nii­kan ansios­ta olen­nai­ses­ti, mut­ta ter­vey­den­huol­los­sa lää­kä­rin pöy­dil­le ilmes­ty­neet tie­to­ko­neis­ta tun­tuu ole­van vain hait­taa. Vero­hal­lin­to ei vaih­ta­nut vain kir­joi­tus­ko­net­ta tie­to­ko­nee­seen, vaan muut­ti käy­tän­tö­jään. Jos muu­tos tör­mä­si lakiin, muu­tet­tiin lakia. Sote-pal­ve­luis­sa­kin tie­to­tek­niik­ka voi­si olla suu­rek­si avuk­si, mut­ta vain, jos pape­ri­maa­il­man käy­tän­nöt muu­te­taan tie­to­tek­nii­kan mukai­sik­si. Men­neen pai­no­las­ti on alal­la suu­ri. Asi­aa eivät hel­po­ta alan poliit­ti­set päät­tä­jät, joik­si on vali­koi­tu­nut kovin tur­val­li­suus­ha­kui­sia ja vir­hei­tä vii­mei­seen asti vältteleviä.

Jos pan­kit siir­täes­sään pal­ve­lui­taan verk­koon oli­si­vat aja­tel­leet vain demen­toi­tu­nei­ta van­huk­sia, jonot­tai­sim­me yhä palk­ka­päi­vä­nä pank­ki­kir­ja kou­ras­sa pan­kin kas­sal­la. Kaik­kien pal­ve­luis­ta on huo­leh­dit­ta­va, mut­ta se ei saa estää tar­joa­mas­ta jous­ta­via net­ti­pal­ve­lu­ja niil­le, jot­ka nii­tä osaa­vat käyttää.

= = =

Vere­no­hen­nus­lää­ke Mare­va­nia käyt­tää yli sata­tu­hat­ta suo­ma­lais­ta. Lääk­keen tehoa pitää seu­ra­ta sään­nöl­li­sil­lä veri­ko­keil­la. Jos tes­tiar­vo on tie­tyn haa­ru­kan ala­puo­lel­la, pitää lää­kean­nos­ta lisä­tä. Jos se on sen ylä­puo­lel­la, lää­kean­nos­ta pitää vähen­tää. Val­tao­sa poti­lais­ta osai­si muut­taa annos­taan itse tai vaik­ka ei osai­si, labo­ra­to­rio voi­si lähet­tää uuden annos­tus­oh­jeen teks­ti­vies­til­lä ja kehot­taa otta­maan yhteyt­tä lää­kä­riin, jos arvo on aivan vink­sal­laan. Kos­ka osa poti­lais­ta ei täs­tä sel­viäi­si, ylei­se­nä käy­tän­tö­nä on ollut, ettei labo­ra­to­rio ker­ro tes­tin tulos­ta poti­laal­le, vaan poti­laan on tes­tin jäl­keen käy­tä­vä lää­kä­rin tai hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­la. Tämä mer­kit­see noin puol­ta mil­joo­naa jok­seen­kin tur­haa käyn­tiä vuodessa.

Pel­käs­tään tämän käy­tän­nön jär­ke­vöit­tä­mi­nen sääs­täi­si aina­kin kak­si­kym­men­tä mil­joo­naa euroa vuo­des­sa. Täl­lai­sia kal­lii­ta var­muu­den vuok­si ‑käy­tän­tö­jä sote-pal­ve­lut ovat pul­lol­laan. Kun­tien teh­tä­viä pitäi­si kar­sia mil­jar­dil­la. Kan­nat­tai­si aloit­taa näis­tä haas­kaa­vis­ta käy­tän­nöis­tä eikä lak­kaut­taa koko­nai­sia toi­min­to­ja. Mut­ta kuka vas­taa, jos poti­laal­le sat­tuu las­ku­vir­he? Poti­las tie­tys­ti, mut­ta sii­hen tämän­kin asian jär­ke­vöit­tä­mi­nen kaa­tuu, kos­ka eihän täl­lais­ta ris­kiä voi hyväk­syä! Dia­be­tes­po­ti­laat kui­ten­kin sel­viä­vät pal­jon haas­ta­vam­mas­ta insu­lii­nin annostuksesta.

Oli­si käte­vää kor­va­ta joi­tain lää­kä­ris­sä käyn­te­jä säh­kö­pos­til­la. Sekä poti­laan että lää­kä­rin aikaa sääs­tyi­si. Poti­las­tur­val­li­suus voi jopa paran­tua, kos­ka jos net­ti­ky­sy­myk­seen ei vas­taa lää­kä­ri, sii­hen vas­taa joku Suomi24-palstalla.

= = =

Tie­to­suo­ja vai­keut­taa huo­mat­ta­vas­ti ter­vey­den­huol­lon tie­to­jär­jes­tel­mien kehit­tä­mis­tä. Sii­nä on men­ty lii­al­li­suuk­siin. Arka­luon­tei­sia ter­veys­tie­to­ja ei kukaan halua levi­tel­lä ympä­riin­sä, mut­ta poti­laan ei ole hyvä sala­ta hoi­ta­val­ta lää­kä­ril­tä oikeas­taan mitään. Elekt­ro­ni­sis­sa arkis­tois­sa tie­to­suo­ja on joka tapauk­ses­sa pal­jon parem­pi kuin pape­riar­kis­to­jen koh­dal­la, joi­hin ei jää mitään jäl­keä sii­tä, jos joku ute­lias käy map­pe­ja selaa­mas­sa. Jokai­sel­la pitäi­si olla oikeus antaa yleis­val­tuu­tus kaik­kien ter­vey­den­huol­to­tie­to­jen jaka­mi­seen kai­kil­le hän­tä hoi­ta­vil­le tahoille.

Jos Viros­sa halu­aa sala­ta osan tie­dois­taan, jou­tuu alle­kir­joit­ta­maan pape­rin, jos­sa ottaa vas­tuun täs­tä aiheu­tu­vis­ta hoi­to­vir­heis­tä. Kuka muu sii­tä voi vas­ta­ta, jos lää­kä­ri ei pys­ty otta­maan huo­mioon poti­laan sai­raut­ta tai lää­ki­tys­tä, jota tämä on kiel­tä­nyt lää­kä­ril­le ker­to­mas­ta? Edus­kun­nas­sa on hyväk­syt­ty surut­ta tie­to­suo­jaa kos­ke­via pykä­liä ymmär­tä­mät­tä, kuin­ka suur­ta hait­taa koko jär­jes­tel­män toi­mi­mi­sel­le näin aiheu­te­taan ja mil­lai­sia ris­ke­jä sii­hen sisäl­tyy. Poti­las­tur­val­li­suu­den vuok­si oli­si hyvä, että myös yksi­tyis­lää­kä­rit pää­si­si­vät käsik­si samaan tie­to­jär­jes­tel­mään. Yksi­tyis­lää­kä­rin on hyvä tie­tää jul­ki­sen lää­kä­rin anta­mas­ta hoi­dos­ta ja päinvastoin.

Sitä minä vaan ihmet­te­len, että samat kan­sa­lai­set, jot­ka ovat niin pelois­saan ter­veys­tie­to­jen­sa tal­let­ta­mi­ses­ta, vin­gut­ta­vat kaup­po­jen asia­kas­kort­te­ja antaen näin tal­let­taa jokai­ki­sen ostok­sen­sa kes­kus­liik­keen tie­to­ko­neel­le. Siel­tä ei muka voi sel­vit­tää yksi­tyi­sen hen­ki­lön ostok­sia, mut­ta kun liik­keel­le on pääs­syt erä hul­lu­ruo­hon saas­tut­ta­maa salaat­ti­seos­ta, joten­kin kaik­ki osta­jat kui­ten­kin saa­daan sel­vi­te­tyk­si. Hyvä sinän­sä, että saa­tiin selvitetyksi.

Elekt­ro­ni­ses­ta ter­vey­sar­kis­tos­ta voi­si muo­dos­tua aivan erin­omai­nen aineis­to lää­ke­tie­teel­li­sel­le tut­ki­muk­sel­le. Se voi­si aut­taa huo­mat­ta­vas­ti ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mis­tä, mut­ta tie­to­suo­ja­syis­tä aineis­ton käyt­töä tut­ki­muk­seen on jar­ru­tet­tu. Rekis­te­ri­tut­ki­muk­sel­la voi­tai­siin sel­vit­tää esi­mer­kik­si joi­den­kin lää­ke­ai­nei­den yllät­tä­viä hai­tal­li­sia sivu­vai­ku­tuk­sia. Sikainfluens­sa­ro­ko­tuk­sen tuot­ta­mia nar­ko­lep­siae­päi­ly­jä pääs­tiin­kin kuu­kausien vii­veen jäl­keen tut­ki­maan. Ilman byro­kraat­tis­ta lupa­käy­tän­töä asia oli­si sel­vi­tet­ty viikossa.

Luvan tut­ki­muk­seen pys­tyy kyl­lä koval­la työl­lä saa­maan, kun tie­tää, mitä epäil­lä. Hyö­dyl­li­siä oli­si­vat kui­ten­kin aivan sum­mit­tai­set kor­re­laa­tios­kan­nauk­set, jos­sa käy­täi­siin laa­jal­la kir­jol­la läpi lääk­kei­den käy­tön sivu­vai­ku­tuk­sia. Niis­tä voi­si sel­vi­tä sel­lais­ta­kin, jota ei osa­ta edes epäil­lä. Poti­laal­la on oikeus kiel­tää tie­to­jen­sa käyt­tä­mi­sen lää­ke­tie­teen kehit­tä­mi­ses­sä. Ei siis saa­da tilas­toi­da hänen koh­dal­laan sitä, onko annet­tu hoi­to tehon­nut ja onko sii­tä ollut sivu­vai­ku­tuk­sia. En osaa pitää hyväk­syt­tä­vä­nä, että hen­ki­lö, joka ei sal­li omien tie­to­jen­sa käyt­töä mui­den saa­man hoi­don kehit­tä­mi­seen, halu­aa kui­ten­kin itsel­leen hoi­toa, jon­ka kehit­tä­mi­seen on käy­tet­ty tois­ten poti­lai­den tietoja.

 

65 vastausta artikkeliin “Sotepalvelujen on uudistuttava teknologian mukana”

 1. Ajat­te­let näi­tä jul­kis­hal­lin­non asioi­ta avoi­mes­ti ja ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti Sik­si kir­joi­tuk­sia­si on muka­va lukea vaik­ka näke­my­se­ro­ja­kin löytyy.
  Yksi vai­kea avain­ky­sy­mys on mie­les­tä­ni miten voi­tai­siin luo­da jul­ki­sen hal­lin­non päät­tä­jil­le jon­kin­lai­nen kus­tan­nus­sääs­tö- tai tehok­kuusin­sen­tii­vi. Nykyi­sin­hän sel­lai­nen puut­tuu jos ei ote­ta huo­mioon “raho­jen lop­pu­mis­ta” eli pak­ko­sääs­tö­jä. Pak­ko ei kui­ten­kaan ole mikää insen­tii­vi. Ja aina­han sit­ten hyvi­nä aikoi­na voi­daan taas nos­taa veroja.
  Ker­rop­pa Osmo, miten luo­daan jul­kis­hal­lin­non päät­tä­jil­le tehokkuusmotiivi?

 2. Muu­ta­man ter­veys­kes­kuk­sen otok­sel­la täy­tyy sanoa, että aika har­vi­nais­ta on että Mare­van-annos­te­lua var­ten tar­vit­sis poti­laan tul­la käy­mään ter­veys­kes­kuk­ses­sa. Käsit­tääk­se­ni sään­tö on, että uudet pil­le­rian­nok­set saa kir­jeit­se tai puhelimitse. 

  Säh­kö­pos­tis­ta olen pit­käl­ti samaa miel­tä. Sen käyt­tö poti­la­s­asiois­sa taas on ekspli­siit­ti­ses­ti kiel­let­ty useis­sa pai­kois­sa. Itse kyl­lä muu­ta­mia ker­to­ja olen har­ras­ta­nut kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­mut­ta, kun poti­las on vas­taa­no­tol­la toi­vo­nut rutii­ni-labo­ra­to­rio­ko­kei­den ym. jat­ko­asioi­den käsit­te­le­mis­tä säh­kö­pos­til­la. Toi­saal­ta jos kyn­nys säh­kö­pos­ti­vies­tin­tään on kovin alhai­nen, voi lää­kä­rin työs­tä yhtäk­kiä suu­ri osa koos­tua mität­tö­mis­tä vai­vois­ta valit­te­le­vien säh­kö­pos­tei­hin vas­tail­les­sa, ilman mer­kit­tä­vää ter­veys­hyö­tyä. Poti­las­tyy­ty­väi­syyt­tä tuo voi­si toki kas­vat­taa, mut­ta ter­vey­den lisäys lie­nee se mitä ter­vey­den­huol­lol­la päasias­sa tavoitellaan?

 3. Amen!
  Eipä tuo­hon ole pal­jon lisät­tä­vää — pait­si se, että myös lää­kä­ri­kun­ta tun­tuu ole­van var­sin kon­ser­va­tii­vis­ta, tosin sii­hen saat­taa olla pää­syy­nä nykyis­ten jär­jes­tel­mien ala-arvoi­nen toiminta.

 4. Mare­van annok­sen sää­tä­mi­nen onnis­tuu itsel­tä­kin jos ei pel­kää yksin­ker­tai­sen loo­gi­sen päät­te­lyn teke­mis­tä. Monil­le pelk­kä nume­roi­den näke­mi­nen syn­nyt­tää pakokauhua. 

  Hyy­ty­mis­te­ki­jän (INR) mit­tauk­seen on saa­ta­vis­sa mit­ta­rei­ta koti­käyt­töön. Ovat aika kal­lii­ta (700–800€). Mit­ta­lius­kat­kin mak­sa­vat mut­ta pis­tä­mi­sen sijas­ta näyt­teen voi ottaa sor­men­pääs­tä ja INR arvon saa heti.

  Sak­sas­sa ter­vey­den­huol­to kus­tan­taa noi­ta mit­ta­rei­ta sel­lai­sil­le poti­lail­le jot­ka käy­vät asian­mu­kai­sen kurs­sin. Meil­lä Suo­mes­sa on mit­ta­rei­ta han­kit­tu jois­sa­kin kun­nis­sa kodin­hoi­ta­jil­le ja koti­sai­raan­hoi­ta­jil­le. Näyt­teen­ot­to on pal­jon hel­pom­paa maal­li­kol­le­kin kuin pis­tä­mäl­lä eikä van­huk­sia tar­vit­se raa­ha­ta labo­ra­to­rioon. Ja aivan ver­ra­ton tuo oma mit­ta­ri jos mat­kus­taa pal­jon kun oma mit­ta­ri on mukana.

  Jot­kut lää­kä­rit ovat ihme­tel­leet oma­toi­mi­suut­ta­ni Mare­van hoi­dois­sa mut­ta ovat ymmär­tä­neet minun osaa­van sen hom­man. Mut­ta var­maan on pal­jon van­huk­sia jot­ka eivät sii­hen kyke­ne. Mut­ta eihän sitä var­ten kaik­kia tar­vit­se labo­ra­to­riois­sa juoksuttaa.

  Ihan pelk­kiä hur­raa­huu­to­ja en elekt­ro­ni­ses­ta arkis­tos­ta antai­si. Haluan edel­leen­kin val­voa yksi­tyi­syyt­tä­ni enkä halua jakaa mitään yleis­val­tuu­tus­ta, että kuka tahan­sa mis­sä tahan­sa minua hoi­ta­va oli­si ilman muu­ta oikeu­tet­tu luke­maan koko sai­raan­hoi­to­his­to­ria­ni. Dia­be­tes- , Mare­van- yms lää­ki­tys­tä käyt­tä­vä voi hank­kia SPR:ltä vaik­ka­pa SOS-ran­nek­keen tai kai­ver­re­tun tun­nus­laa­tan ran­tee­seen kuten monil­la epi­lep­ti­koil­la on tms tur­va­tak­seen asian­mu­kai­sen hoi­don esim lii­ken­ne­ta­pa­tur­mas­sa. Jos on poti­laa­na tie­do­ton eikä nimi sel­viä mis­tään on nopeam­paa näh­dä tuo ran­ne­ke joka ker­too olen­nai­set asiat kuin alkaa odot­taa että ensin tun­nis­te­taan ja jos­tain tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä ale­taan sit­ten hen­ki­lö­tun­nuk­sen perus­teel­la etsiä sai­rauk­sia ja nii­den lää­ki­tyk­siä. Eikä se kui­ten­kaan päti­si esi­mer­kik­si ulko­mail­la vai pitäi­si­kö arkis­to ava­ta Euroo­pan laajuisesti?

 5. Lähei­siä­ni työs­ken­te­lee ter­vey­den­hoi­toa­lal­la ja on sai­rauk­sia, jois­ta en haluai­si hei­dän tie­tä­vän. Nyt he tie­tä­vät. K‑kaupasta ei Plus­sa­kor­til­la saa ostaa lää­ki­tys­tä häpeäl­li­siin sairauksiin.

  En mis­sään tapauk­ses­sa pidä nykyi­sen­kal­tai­sia “kai­kil­le auki” tie­to­jär­jes­tel­miä hyvi­nä. Pää­syyn pitäi­si joka ker­ta vaa­tia poti­las tai poti­laan eril­li­nen val­tuu­tus. Tämä voi­tai­siin teh­dä jol­lain kor­til­la tai sala­sa­nal­la tai vaik­ka teks­ti­vies­til­lä, ei se oli­si sen moni­mut­kai­sem­paa. Valit­tu tie on kui­ten­kin toisenlainen.

 6. Var­fa­rii­ni­hoi­don vuok­si ei kyl­lä tar­vit­se lää­kä­ril­le tul­la enää var­maan mis­sään jos ei tilan­ne ole niin pie­les­sä että mie­ti­tään INR-arvon nope­aa kor­jaa­mis­ta lääk­keel­li­ses­ti. Puhe­li­mel­la nuo ilmoi­te­taan ja hoi­ta­jat pää­osin anta­vat ohjeis­tuk­set. Toki monet työi­käi­set voi­si­vat annos­tuk­sen itse­kin kat­soa mut­ta eni­ten lää­ket­tä käyt­tä­vät vanhukset.

  No sama­pa tuo kun koko lää­ke pois­tuu lähi­tu­le­vai­suu­des­sa vii­meis­tään kun paten­tit rau­kea­vat uusil­ta val­mis­teil­ta, joil­la ei labra­seu­ran­taa vaadita.

  Tie­to­suo­jas­ta samaa miel­tä. Jokai­nen toi­mii havain­noi­mien­sa kan­nus­ti­mien mukaan, niin vir­ka­mies, lää­kä­ri kuin kan­sa­lai­nen­kin. Lake­ja pitää siis muut­taa. Ongel­ma on että kai­kil­le sää­de­tään lisää oikeuk­sia mut­ta ei mitään velvollisuuksia.

 7. On kos­her sanoa että tek­no­lo­gia ja käy­tän­tö kan­nat­taa muut­taa saman­ai­kai­ses­ti, ja se kuu­los­taa teo­rias­sa sys­te­maat­ti­sel­ta ja ammattimaiselta.

  Käy­tän­nös­sä tek­no­lo­gia kan­nat­taa muut­taa ensin kos­ka hal­lin­non ja poten­ti­aa­lis­ten käyt­tä­jien mie­li­ku­vi­tus ei rii­tä hyp­pää­mään ker­ral­la sekä hal­lin­nol­li­sen että tek­no­lo­gi­sen gapin yli.

  Mark­ki­na­ve­to syn­tyy sii­tä että tek­no­lo­gia­työn­nöl­lä saa­daan tuo­tua tek­no­lo­gi­set käsit­teet niin lähel­le asia­kas­ta että tämä pys­tyy asso­sioi­maan sen rat­kai­suk­si omiin tarpeisiinsa.

 8. Täyt­tä asi­aa Odelta! 🙂
  Air­bag, itse rei­lu 30v. 1‑tyypin dia­bee­tik­ko­na ollee­na pidän kont­rol­li­käyn­te­jä­ni lää­kä­ris­sä 95% tur­hi­na. Parem­min toi­mi­si­vat sään­nöl­li­set labra­ko­keet ja niis­tä auto­maat­ti­ses­ti lähe­tet­tä­vät tulok­set kotiin. Ja lää­kä­ril­tä pyyn­tö tul­la käy­mään, jos jokin arvo on pomp­sah­ta­nut huo­les­tu­ta­vas­ti. Tur­hil­la lää­kä­ri­käyn­neil­lä tuh­ra­taan lää­kä­rei­den ja poti­lai­den aikaa ja tuo­te­taan tur­hia menoja.
  Aina­kin dia­be­tek­sen hoi­don kan­nal­ta dia­be­tes­hoi­ta­jat ovat koh­taa­mia­ni “resep­tin­kir­joi­tus­ko­nei­ta” huo­mat­ta­vas­ti merkittävämpiä.

  Poti­lai­den säh­köi­set kyse­lyt voi­si ohja­ta ter­vey­den­hoi­ta­jien kaut­ta tar­vit­taes­sa lää­kä­ril­le, kuten ter­veys­a­se­mil­la pai­kan pääl­lä­kin usein toi­mi­taan. Hel­sin­gin alu­eel­la saman ajaa oikein hyvin Ter­veys­neu­von­ta-puhe­lin­pal­ve­lu. Sitä soi­si mai­nos­tet­ta­van enemmän.

  Oma maa­il­man­sa on sta­dis­sa har­ras­tet­tu pel­ko yksi­tyi­syy­den suo­jas­ta Wil­ma-jär­jes­tel­mäs­sä, joka on nyky­käy­tän­nöl­tään mie­les­tä­ni perusop.lain vas­tai­nen. Täl­lä het­kel­lä jär­jes­tel­män yli­mi­toi­tet­tu tiuk­kuus vai­keut­taa perään­kuu­lu­tet­tua moniam­ma­til­lis­ta yhteis­työ­tä per­hei­den kanssa.

 9. Krtek:En mis­sään tapauk­ses­sa pidä nykyi­sen­kal­tai­sia “kai­kil­le auki” tie­to­jär­jes­tel­miä hyvi­nä. Pää­syyn pitäi­si joka ker­ta vaa­tia poti­las tai poti­laan eril­li­nen valtuutus.

  Tuo joh­tai­si kyl­lä ihan täy­del­li­siin järjettömyyksiin.

 10. Gran­paI­gor:
  ‘snip’

  Ihan pelk­kiä hur­raa­huu­to­ja en elekt­ro­ni­ses­ta arkis­tos­ta antai­si. Haluan edel­leen­kin val­voayk­si­tyi­syyt­tä­ni enkä halua jakaa mitään yleis­val­tuu­tus­ta, että kuka tahan­sa mis­sä tahan­sa minua hoi­ta­va oli­si ilman muu­ta oikeu­tet­tu luke­maan koko sai­raan­hoi­to­his­to­ria­ni. Dia­be­tes- , Mare­van- yms lää­ki­tys­tä käyt­tä­vä voi hank­kia SPR:ltä vaik­ka­pa SOS-ran­nek­keen tai kai­ver­re­tun tun­nus­laa­tan ran­tee­seen kuten monil­la epi­lep­ti­koil­la on tms tur­va­tak­seen asian­mu­kai­sen hoi­don esim lii­ken­ne­ta­pa­tur­mas­sa. Jos on poti­laa­na tie­do­ton eikä nimi sel­viä mis­tään on nopeam­paa näh­dä tuo ran­ne­ke joka ker­too olen­nai­set asiat kuin alkaa odot­taa että ensin tun­nis­te­taan ja jos­tain tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä ale­taan sit­ten hen­ki­lö­tun­nuk­sen perus­teel­la etsiä sai­rauk­sia ja nii­den lää­ki­tyk­siä. Eikä se kui­ten­kaan päti­si esi­mer­kik­si ulko­mail­la vai pitäi­si­kö arkis­to ava­ta Euroo­pan laajuisesti?

  Kyl­lä­hän yksi tai kak­si ran­ne­ket­ta vie­lä menet­te­lee, mut­ta kym­men­kun­ta alkaa olla jo mel­ko pal­jon… eikä niis­tä vie­lä sel­viä muu­ta kuin että sai­rauk­sia on.

  Eikä poti­las­tie­to­ja pää­se luke­maan ‘kuka tahan­sa’, mut­ta paha on tajut­to­mal­ta alkaa kyse­le­mään, että mitä lää­ki­tyk­siä on. Kat­ta­va arkis­to oli­si siis hyvä.

 11. Kii­tos, hyvä kir­joi­tus tär­käs­tä aiheesta.

  Työ­te­vey­des­sä ja yksi­tys­puo­lel­la on pys­tyt­ty otta­maan ja kokeil­maan uuden­lai­sia käy­tän­tö­jä, jul­ki­sel­la puoel­la vain kokei­le­maan ilman mut­tok­sia. Syi­tä on monia, mut­ta niin tai näin kyse on isos­ta koulutushaasteesta.

  Jos Suo­mi oli­si 5, 4 mil­joo­nan asuk­kaan kau­pun­ki, ain­kaan näin moni­muo­tois­ta kir­joa kai­ke­ka ei oli­si käy­tös­sä vaan ideoi­ta kokeil­tai­siin ja hyö­dyn­net­täi­siin. Nykyi­sin kun­nan ja raja ja sai­raan­hoi­to­pii­rin raja ehkäi­see jopa ideoi­den välittymisen.

  Jul­ki­sen puo­len ongel­ma on myös, että sta­sa-arvo tar­koi­ta­ta samaa kai­ki­lel. Jos jok­kel­kin emai­li­asioi­mi­nen käy, mik­si sen pitää käy­dä sel­la­siel­le joa ei sii­tä pidä? tai päin vas­toin, onko se jol­tain pois? Ilmeisesti.

  Ihan arkie­läms­sä taval­li­nen etä­tyyö­noh­jaus­jär­jes­tel­mät oli­si­vat kan­nat­ta­via ja mie­le­kää­i­tä sote-työs­sä, mut­ta ei käy kun ei… Ihan simp­pe­li asia- nyt ei ole miten­kään amh­dol­lis­ta sel­vit­tää uka siel­lä mum­mun luo­na on käy­nyt mil­loin — mum­mus­ta roka tuo­daan kyl­mä­nä mil­loin sat­tuu, hoi­atj­si­ta mum­mu on demen­toi­tu­nut ja puhuu omi­aan. No, kaik­kial­la muu­al­la kui sote puo­lel­la asia tie­det­täi­siin eikä sii­tä teh­täi­si nume­roa ay-lii­keen taholta.

  Toi­vot­ta­vas­ti Hima­sen ja Lin­tu­rin raport­tien jäl­keen jotain myös tehdään.

 12. Var­fa­rii­ni­hoi­don vuok­si ei kyl­lä tar­vit­se lää­kä­ril­le tul­la enää var­maan mis­sään jos ei tilan­ne ole niin pie­les­sä että mie­ti­tään INR-arvon nope­aa kor­jaa­mis­ta lääk­keel­li­ses­ti. Puhe­li­mel­la nuo ilmoi­te­taan ja hoi­ta­jat pää­osin anta­vat ohjeis­tuk­set. Toki monet työi­käi­set voi­si­vat annos­tuk­sen itse­kin kat­soa mut­ta eni­ten lää­ket­tä käyt­tä­vät vanhukset.”

  Nyky­ään tuo INR ilmoi­tus tule teks­ta­ri­na. Nyky­ään löy­tyy mit­ta­rei­ta­kin, joil­la voi oma­toi­mi­ses­ti mita­ta INR arvon, ovat vain arvokkaita.

  Ja INR arvon sääsn­te­lys­sä on siir­ryt­ty itses­sä­te­lyyn eli jos arvo on muut­tu­nut perät­täi­sis­sä mit­tauk­sis­sa niin uuden annos­tuk­sen voi itse las­kea. Ei se lää­kä­ri­kään hoi­da asi­aa sen paremmin.
  Jos arvo on sit­ten totaa­li­ses­ti pie­les­sä niin sil­loin tar­vi­taan ammattiauttajaa.

  Suu­rin ongel­ma on liik­ku­val­la hoi­do­kil­la, sil­lä näyt­tei­tä ote­taan vain oman kun­nan labrois­sa, joten pit­kiä mat­ko­ja ei voi teh­dä ellei käy­tä yksityistä

 13. Olin pit­käl­lä ulko­maan­mat­kal­la. Olin ajoit­ta­nut mat­ka­ni siten,että palat­tua­ni Suo­meen kyke­nen välit­tö­mäs­ti käy­mään ter­veys­kes­kus­lää­kä­ril­lä sään­nön­mu­kai­sel­la kroo­ni­sen sai­rau­den hoi­don tut­ki­muk­ses­sa. Ja tämän jäl­keen pää­sen vie­lä kau­an odo­te­tul­le suku­lais­vie­rai­lul­le toi­sel­le puo­lel­le Suo­mea. Hie­nos­ti suun­ni­tel­tu, eikö totta.

  Eipä onnis­tu­nut. Sain tiedon,että aika­va­raus pitää teh­dä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai puhe­li­mel­le. Näin, vaik­ka olin vuo­sia käy­nyt samois­sa kokeis­sa ja tilan­nut ajan aina samal­ta tutul­ta “oma­hoi­ta­jal­ta”. Hoi­ta­ja sano että sään­tö ei sal­li säh­kö­pos­tin käyt­toä ajanvarauksessa.

  Tila­sin siis Suo­meen palat­tua­ni ajan puhelimitse,odottelin koto­na tois­ta viik­koa ja siir­sin suku­lais­vie­rai­lun parem­paan ajankohtaan.

  Mut­ta kaik­ki­han teh­tiin sään­tö­jä noudattaen.

 14. Säh­kö­pos­tis­ta olen pit­käl­ti samaa miel­tä. Sen käyt­tö poti­la­s­asiois­sa taas on ekspli­siit­ti­ses­ti kiel­let­ty useis­sa paikoissa.”

  hel­sin­gin kau­pun­gil­la on käy­tös­sä e‑asiointi,Kirjautumaan pää­see pankkitunnuksilla

  Ongel­ma on vain , että lää­kä­rit käyt­tä­vät sitä har­voin ja rajoitetusti.

  Voi olla, että se joh­tuu asia­kas­kun­nas­ta , joka on useim­mi­ten sen ikäis­tä ettei ole tie­to­ko­net­ta eikä taitoa.

  Lää­kä­rit tur­vau­tu­vat useam­min puhe­lin­kon­tak­tiin ‚ei sekään huo­no ole , sii­nä saa lisäin­foa ‚mut­ta e‑mail oli­si toi­mi­vam­pi useam­mi­nuseim­mis­sa tapauksissa

 15. Säh­köi­nen resep­ti­kin on hel­pot­ta­nut asioin­tia, enää ei tar­vit­se kan­taa muka­na resep­te­jä ja mat­koil­la voi pis­täy­tyä lähim­pään apteek­kiin esim matkoilla.

  Myös­kin resep­ti­ti­lan­teen voi tar­kis­taa nop­saan järjestelmästä.

 16. Jäl­leen ker­ran todel­la hyvä kir­joi­tus. Ver­tai­lu Vero­hal­lin­toon oli ter­ve­tul­lut. Olen itse ihail­lut, miten verot­ta­ja pys­tyi parin vuo­den sisäl­lä sel­lai­seen muu­tok­seen, johon saman kokoi­set yri­tyk­set tus­kin pystyvät.

  Sähköpostikommenttisi:“Olisi käte­vää kor­va­ta joi­tain lää­kä­ris­sä käyn­te­jä säh­kö­pos­til­la. Sekä poti­laan että lää­kä­rin aikaa sääs­tyi­si.” ei ole täy­sin perus­tel­tu, sil­lä säh­kö­pos­ti on mel­kein kuin kir­joit­tai­sit ylei­sön­osas­toon. Ei ole kui­ten­kaan kovin vai­ke­aa syn­nyt­tää “sul­jet­tua säh­kö­pos­tia”, johon kir­jau­du­taan esim. pank­ki­tun­nuk­sil­la. Oulus­sa täl­lai­nen on käytössä.

  Se, että lää­kä­rit eivät vas­tai­le Suomi24 pals­tal­la edes räi­keim­piin epä­to­tuuk­siin lää­kä­rei­nä, on ymmärrettävää.

 17. Krtek:
  Lähei­siä­ni työs­ken­te­lee ter­vey­den­hoi­toa­lal­la ja on sai­rauk­sia, jois­ta en haluai­si hei­dän tie­tä­vän. Nyt he tie­tä­vät. K‑kaupasta ei Plus­sa­kor­til­la saa ostaa lää­ki­tys­tä häpeäl­li­siin sairauksiin. 

  Eivät he nii­tä tie­to­ja saa ellei­vät osal­lis­tu hoi­toon. Käyt­töä seu­ra­taan (tai pitäi­si seu­ra­ta) ja perus­tee­ton käyt­tö on hen­ki­lö­re­kis­te­ri­rik­ko­mus, jos­ta voi pääs­tä max kol­mek­si kuu­kau­dek­si luke­maan tii­len­päi­den ter­veys­tie­to­ja. Täl­lai­nen seu­ran­ta on pal­jon hel­pom­pi toteut­taa kuin miet­tiä että onko se tehol­la makaa­va taju­ton anta­nut oikeu­den ker­toa lääkeyliherkkyyksistään.

 18. Jos se on vai­ke­aa, niin teet sitä luul­ta­vas­ti vää­rin. En usko, että sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uudis­ta­mi­nen on ollen­kaan niin vai­ke­aa, kuin anne­taan ymmär­tää. Tar­vi­taan vain oikeat hen­ki­löt riit­tä­vil­lä val­tuuk­sil­la. Oma kont­ri­buu­tio­ni olkoon ensim­mäi­nen ehdo­tus: kol­me plus yksi hen­ki­löä riittää. 

  Sote on yhteis­kun­nan tär­keim­piä toi­min­to­ja ja näkö­kul­ma koko­nai­suu­teen tuli­si sik­si olla ennen­kaik­kea yhteis­kun­nal­li­nen. Tar­vi­taan hen­ki­lö, jol­la on moni­puo­lis­ta yhteis­kun­nal­lis­ta huip­puo­sa­mis­ta sekä tun­nus­tet­tu poliit­ti­nen ase­ma. Tämän pes­tin hoi­ta­koot Osmo Soininvaara.

  Subs­tans­sio­saa­mi­seen sopii par­hai­ten kan­sain­vä­li­ses­ti meri­toi­tu­nut roh­kea uudis­ta­ja, joka ei pel­kää olla kriit­ti­nen myös omaa ammat­ti­kun­taa koh­taan. Koke­mus alan kehi­tyk­ses­tä on ver­taan­sa vail­la. Tar­vi­taan ter­vey­den­huol­lon kumar­te­le­ma­ton visio­nää­ri ja joh­ta­ja. Sor­me­ni osoit­taa eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Mart­ti Kekomäkeä.

  Kol­mas osaa­mi­sa­lue kat­taa suu­ren osan niis­tä muu­tok­sis­ta, jot­ka ovat myl­ler­tä­neet toi­mia­laa. Yhdis­tän sen kum­mem­min poh­ti­mat­ta tie­to­tek­ni­sen kehi­tyk­sen ja infor­maa­tio­tek­no­lo­gian uudet mah­dol­li­suu­det. Rei­pas ja innos­tu­nut kave­ri on osoit­ta­nut laa­ja-alais­ta ymmär­rys­tä tule­vai­suu­den inhi­mil­lis­tek­ni­sis­tä suun­ta­lin­jois­ta. Jyr­ki Kas­vi rat­kais­koot myös yksi­tyi­syy­teen liit­ty­vät pulmat.

  Val­ta­va lob­ba­rei­den ja median pai­ne kana­voi­daan vies­tin­nän ammat­ti­lai­sel­le. Hän toi­mii myös aktii­vi­ses­ti ryh­mäs­sä, jos­kaan ääni­val­taa ei voi nel­jän­nel­le antaa. Hänen teh­tä­vä­nään on taa­ta työ­rau­ha ja sen Kir­si Piha hoi­taa­kin mallikkaasti.

  Neli­kol­le taa­taan rajoit­ta­mat­to­mat resurs­sit ja aikaa käyt­tä­kööt niin pal­jon kuin tar­peel­li­sek­si kat­so­vat. Esi­tys hyväk­sy­tet­tä­kööt edus­kun­nas­sa yksin­ker­tai­sel­la enem­mis­töl­lä. Oikeus­op­pi­neet nyt naput­ta­vat aina; he sopi­koot neli­kon yhtei­sen pat­sas­hank­keen juri­di­sen puo­len — mal­li otet­ta­koon Vapaudenpatsaasta.

 19. Rai­mo K: Eikä poti­las­tie­to­ja pää­se luke­maan ‘kuka tahan­sa’, mut­ta paha on tajut­to­mal­ta alkaa kyse­le­mään, että mitä lää­ki­tyk­siä on. Kat­ta­va arkis­to oli­si siis hyvä.

  Tuo kyse­ly­asia on help­po hoi­taa sil­lä, että jokai­nen hen­ki­lö­tie­dol­lis­ten tie­to­jen kat­so­ja jät­tää puu­merk­kin­sä (tun­nis­te, ase­ma) ja perus­teen tie­to­jen kat­se­lus­sa, ja että poti­laal­la on help­po pää­sy näi­den loki­tie­to­jen pariin.

  Ensia­pu­hen­ki­lö­kun­ta var­mas­ti kat­soo tajut­to­man poti­laan ter­veys­tie­to­ja, mut­ta se on aika legi­tii­mi syy sekä poti­laan että hen­ki­lö­kun­nan tur­val­li­suu­den kan­nal­ta. Sen sijaan jos neu­vo­lan työn­te­ki­jä kat­soo uuden hei­la­kan­di­daat­tin­sa tie­to­ja, se ei ole kovin legi­tii­mi syy.

  Täs­sä ei pitäi­si olla mitään uut­ta, kos­ka tuol­lai­nen jär­jes­tel­mä ilman muu­ta kerää lokia. Olen­nais­ta on vain jär­jes­tää poti­laal­le help­po mah­dol­li­suus tar­kas­taa nämä tie­dot ilman viran­omai­sil­le kirjelmöintiä.

  Kes­ki­tet­ty jär­jes­tel­mä siis tar­jo­aa näil­tä osil­taan jopa paran­nuk­sen nykyi­seen yksi­tyi­syy­den suojaan.

  = = =

  Sen sijaan arkis­tos­sa on kyl­lä se mer­kit­tä­vä vika, että nykyi­sel­lä taval­la kaa­vail­tu­na poti­las ei voi jät­täy­tyä sii­tä ulos, vaik­ka haluai­si. Se on ymmär­ret­tä­vää, että jos hoi­toa teet­tää jul­ki­sil­la varoil­la (jul­ki­nen pal­ve­lun­tar­joa­ja tai Kela-kor­vaus), niin sil­loin jul­ki­nen puo­li saa arkis­toi­da tie­dot. Poti­laal­le pitäi­si kui­ten­kin jät­tää mah­dol­li­suus käy­dä lää­kä­ris­sä jäl­kiä jät­tä­mät­tä, jos poti­las niin haluaa.

  Samal­la arkis­to muu­ten rajoit­taa lää­kä­rin oikeut­ta ammat­tin­sa har­joit­ta­mi­seen, jos kaik­ki poti­las­tie­dot ja lää­ki­tyk­set pitää toi­mit­taa arkis­toon. Amma­tin­har­joit­ta­mi­nen onnis­tuu vain, jos on käy­tös­sä oikeat ohjel­mis­tot ja lisens­sit, jot­ka eivät suin­kaan ole ilmai­sia. (Epä­luu­loi­nen ihmi­nen väit­täi­si, että nykyi­nen jär­jes­te­ly KanTa:n ja eRe­sep­tin kera on iso­jen toi­mi­joi­den sala­liit­to pie­niä toi­mi­joi­ta vastaan.)

  Toi­nen haas­te KanTa:ssa on se, että sitä yllä­pi­tää Kela. Se ei oikein tun­nu hyväl­tä aja­tuk­sel­ta, kun sama taho myös käsit­te­lee kan­sa­lais­ten etuuk­sia laa­jas­sa mitas­sa. Nime­no­maan Kelal­la ei pitäi­si olla mitään pää­syä kan­sa­lais­ten yksi­löi­tyyn sai­raus­his­to­ri­aan, vaan etuus­kä­sit­te­ly pitäi­si teh­dä puo­lu­eet­to­mien taho­jen lausun­to­jen perusteella.

  En väi­tä, että Kela käyt­täi­si arkis­toa vää­rin, mut­ta jos­tain syys­tä val­tioon­kin liit­tyy val­lan kol­mi­ja­ko-oppi, vaik­ka ei kukaan tie­ten­kään väi­tä hal­li­tuk­sen muu­ten käyt­tä­vän val­taan­sa väärin…

 20. Olet oikeil­la jäl­jil­lä. Yksi iso ongel­ma on tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­tö ja eräät sen tul­kin­nat ter­vey­den­hoi­dos­sa. Asia on tär­keä, mut­ta nyt ollaan men­ty aika pahas­ti öve­rik­si. Niin pahas­ti, että se vaa­ran­taa jo potilasturvallisuuden.

 21. Tapio: Sähköpostikommenttisi:”Olisi käte­vää kor­va­ta joi­tain lää­kä­ris­sä käyn­te­jä säh­kö­pos­til­la. Sekä poti­laan että lää­kä­rin aikaa sääs­tyi­si.” ei ole täy­sin perus­tel­tu, sil­lä säh­kö­pos­ti on mel­kein kuin kir­joit­tai­sit yleisönosastoon.

  Tun­nus­tan, olen vuo­sien var­rel­la usei­ta ker­to­ja käy­nyt lää­kä­ril­lä säh­kö­pos­tit­se. Jon­kun ker­ran olen hoi­ta­nut koko tapauk­sen alus­ta lop­puun säh­kö­pos­til­la, pari ker­taa säh­kö­pos­tin ja puhe­li­men yhdis­tel­mäl­lä. Näis­sä tilan­tees­sa on kui­ten­kin ollut eri­tyis­jär­jes­te­ly tutun lää­kä­rin kanssa.

  Labra­tu­lok­sia olen saa­nut suo­jaa­mat­to­mal­la säh­kö­pos­til­la ihan kau­pal­li­ses­ti mak­se­tul­ta ei-tutul­ta lää­kä­ril­tä mat­kus­tus­ti­lan­teis­sa. Samoin olen jon­kun ker­ran kysy­nyt asian­tun­ti­jal­ta neu­voa ihan suo­jaa­mat­to­mal­la sähköpostilla.

  Minus­ta täs­sä koh­das­sa poti­las voi­si teh­dä infor­moi­dun pää­tök­sen halua­man­sa tie­to­tur­van tasos­ta. Jos minul­la on esi­mer­kik­si hen­gi­tys­tiein­fek­tio mah­dol­li­si­ne lii­tän­näis­vai­voi­neen, sekä vai­van että labra­tu­lok­sen saa vaik­ka pai­naa Hesa­riin minun puo­les­ta­ni. Jos taas minul­la on jokin vähem­män jul­ki­sek­si tar­koi­tet­tu vai­va, tilan­ne voi olla eri. 

  Olen­nais­ta on se, että minä pää­tän halua­ma­ni kom­pro­mis­sin tur­val­li­suu­den ja muka­vuu­den välillä.

 22. Iha­nan opti­mis­tis­ta aja­tel­la, että kyse oli­si sote-jär­jes­tel­män huo­len­pi­dos­ta vähä­osai­sia koh­taan eikä lää­kä­ri­kun­nan omas­ta tie­nes­tien­sä maksimoimisesta:

  Kos­ka osa poti­lais­ta ei täs­tä sel­viäi­si, ylei­se­nä käy­tän­tö­nä on ollut, ettei labo­ra­to­rio ker­ro tes­tin tulos­ta poti­laal­le, vaan poti­laan on tes­tin jäl­keen käy­tä­vä lää­kä­rin tai hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­la. Tämä mer­kit­see noin puol­ta mil­joo­naa jok­seen­kin tur­haa käyn­tiä vuodessa.”

  Tämä pel­käs­tään on vähin­tään 30M tulon­siir­to lää­kä­ria­se­mil­le 80e/käynti ka-arvio­hin­nal­la; kym­me­niä mil­joo­nia joka tapauk­ses­sa vaik­ka kaik­ki oli­si jul­ki­sel­la puo­lel­la ja pienpalkkaisia.

 23. Lii­an van­ha: Voi olla, että se joh­tuu asia­kas­kun­nas­ta , joka on useim­mi­ten sen ikäis­tä ettei ole tie­to­ko­net­ta eikä taitoa.

  Lää­kä­rit tur­vau­tu­vat useam­min puhe­lin­kon­tak­tiin ‚ei sekään huo­no ole , sii­nä saa lisäin­foa ‚mut­ta e‑mail oli­si toi­mi­vam­pi useam­mi­nuseim­mis­sa tapauksissa

  Hel­sin­gis­sä onnek­si säh­köi­nen asioin­ti­pal­ve­lu on yleis­ty­mäs­sä, ja ter­veys­puo­li on kek­si­nyt sekä teks­ti­vies­tin että web­bi­pal­ve­lut. Esi­mer­kik­si oma­hoi­to­tar­vik­kei­den jake­luun voi teh­dä tilauk­set netis­sä, mikä vähen­tää puhe­li­mes­sa kökkimistä.

  Arvauk­se­si hoi­det­ta­van väes­tön tyy­pil­li­ses­tä jakau­mas­ta pitä­nee paik­kan­sa. Aina­kin kau­pun­gin labran väki jos­sain vai­hees­sa pahoit­te­li sitä, ettei muis­ta­nut tar­jo­ta säh­köis­tä vaih­toeh­toa tulok­sil­le, “kun eivät nämä mei­dän vakio­asiak­kaam­me sitä niin pal­jon käytä”. 

  Toi­saal­ta van­hus­väes­tös­sä­kin on ihan eri tilan­ne, jos van­hus on 75-vuo­tias työ­elä­mäs­sään tie­to­ko­net­ta käyt­tä­nyt hen­ki­lö tai 85-vuo­tias enti­nen keit­tiö­apu­lai­nen. Omas­ta tut­ta­va­pii­ris­tä­ni löy­tyy net­tiä käyt­tä­vä yli 90-vuo­tias hen­ki­lö, joka tus­kin on ainoa laa­tu­aan. Van­hus­väes­tön netin­käyt­tö tulee lisään­ty­mään huo­mat­ta­vas­ti tule­vi­na vuosina.

  Puhe­li­mel­la soit­ta­mi­seen perus­tu­va sys­tee­mi on ker­ras­saan vihe­liäi­nen nii­den työs­sä­käy­vien kan­nal­ta, jot­ka eivät voi olla koko ajan vas­taa­mas­sa puhe­li­meen. Sama kos­kee takai­sin­soit­to­jär­jes­tel­miä. Sil­loin, kun asia on yksin­ker­tai­nen (esi­mer­kik­si jokin tut­ki­mus­tu­los), poti­laan pitäi­si voi­da vali­ta kir­jal­li­nen kommunikaatiotapa.

 24. Hyvä kir­joi­tus. Lisäk­si täy­tyy kyl­lä tode­ta, että esit­tä­mäl­lä­si taval­la kyl­lä usein toi­mi­taan­kin. Labra­tu­lok­set saa kän­nyk­kään ja puhe­lin­kon­sul­taa­tioi­ta har­ras­te­taan kyl­lä nykyi­sin­kin pal­jon. Myös aina­kin oman kun­ta­ni ter­veys­kes­kus toi­mii hyvin jous­ta­vas­ti ja inno­va­tii­vi­ses­ti. Ter­vey­den­huol­lon tie­to­jär­jes­tel­mät ovat kyl­lä Suo­mes­sa fias­ko, pal­jon tur­haa rahaa on men­nyt it-yri­tyk­sil­le. Vika on ehkä ollut enem­män tilaa­ja­puo­len osaamattomuudessa.

 25. Soi­nin­vaa­ra:

  Hyö­dyl­li­siä oli­si­vat kui­ten­kin aivan sum­mit­tai­set kor­re­laa­tios­kan­nauk­set, jos­sa käy­täi­siin laa­jal­la kir­jol­la läpi lääk­kei­den käy­tön sivuvaikutuksia 

  Tie­dän tapauk­sen, jos­sa hen­ki­lö söi nie­lun takai­sin­virr­tauk­sen takia Somacia, joka hap­po­sal­paa­ja. Sit­ten hän havah­tui tie­toon, että hapot­to­mas­sa mahas­sa syn­tyy ase­tal­de­hy­diä, joka aiheut­taa syöpää.

  Hän luki lääk­keen tie­dot ja huo­ma­si, että hänel­lä oli kär­si­nyt suu­res­ta osas­ta sen sivu­vai­ku­tuk­sis­ta: iho-oirei­ta ja ihon kui­vu­mis­ta, val­ta­vaa hikoi­lua pie­nes­tä­kin lii­kun­nas­ta ilman rasit­tu­mis­ta, sil­mien kui­vu­mis­ta jne.

  Usean lää­kä­ri­käyn­nin tulok­se­na Somacia ei oltu lope­tet­tu, vaan mää­rät­tiin anti­his­ta­mii­nia ja sil­mä­tip­po­ja. Lää­kä­ril­lä jos oli­si ollut Oden mai­nit­se­ma skan­naus, niin oli­si sääs­tyt­ty monel­ta mur­heel­ta ja tuskalta.

  p.s. On käsit­tä­mä­tön­tä, että maas­sa, jos­sa nuus­ka­kin on kiel­let­ty saa käyt­tää hap­po­sal­paa­jia. Kat­so­kaa­pa sivuvaikutuksia:
  http://tinyurl.com/oqj8ofg

 26. OS: Arka­luon­tei­sia ter­veys­tie­to­ja ei kukaan halua levi­tel­lä ympä­riin­sä, mut­ta poti­laan ei ole hyvä sala­ta hoi­ta­val­ta lää­kä­ril­tä oikeas­taan mitään.

  Ethän kui­ten­kaan tar­koi­ta täl­lä myös työ­ter­veys­hoi­don lää­kä­rei­tä. Itse en haluai­si että myös työ­ter­veys­hoi­to sai­si tie­tää mahd. sairauksistani.

 27. Noin sini­sil­mäi­ses­ti ter­veys­tie­toi­hin­sa voi suh­tau­tua vain ihmi­nen, joka ei ole pal­jon sai­ras­ta­nut tai ei ole luke­nut itses­tään kir­joi­tet­tu­ja tietoa. 

  Vaik­ka suu­rin osa ter­vey­den­hoi­dos­ta on erin­omais­ta, laadukasta,hyvää tai kel­vol­lis­ta, ihan noin luot­ta­vai­nen ei pidä mis­sään tapauk­ses­sa olla.

  Kir­jaus­ten laa­tu vaih­te­lee. Hyvin taval­lis­ta on, että kir­jauk­sis­ta jää oleel­lis­ta tie­toa pois, tai asioi­ta on ilmais­tu yli­mal­kai­ses­ti. Nämä jät­tä­vät luki­jan — siis sen seu­raa­van hoi­ta­van hen­ki­lön- vää­rään käsi­tyk­seen terveydentilasta. 

  Sen lisäk­si kir­ja­taan pal­jon suo­ra­nais­ta vir­he­tie­toa. Jos­kus lää­kä­rit otta­vat vas­taan mon­ta poti­las­ta peräk­käin ja teke­vät muis­tiin­pa­not kai­kis­ta yhtä aikaa jäl­keen­päin. Siel­lä sit­ten voi vasen jal­ka muut­tua oikeak­si, ja tulee monen­lais­ta epä­tark­kuut­ta, vir­he­tie­toa mat­kaan. Jos­kus sanel­lun teks­tin kone­kir­joit­ta­ja vetää mut­kat suo­rik­si ja kor­vaa epä­sel­vän sanan sil­lä, jon­ka itse tun­tee — jopa diag­noo­si voi täl­löin vaihtua. 

  Näi­den lisäk­si lää­ke­tie­teen luon­tee­seen kuu­lu­vat “valis­tu­neet arvauk­set”. Ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin kou­lu­tus ei kata kaik­kia sai­rauk­sia. Taval­lis­ta on, että osa lää­kä­reis­tä siir­tää ne poti­laat, joi­den oireet eivät mah­du hänen tie­tä­myk­seen­sä, map­pi ööhön, sen sijaan, että antai­si lähet­teen eteen­päin. Pape­rei­hin tulee sil­loin vää­rä merkintä.

  Hoi­to­vir­hei­tä tapah­tuu yleen­sä sil­loin, kun lää­kä­ri sivuut­taa osan ker­ro­tuis­ta oireis­ta. Sil­loin­kin pape­rei­hin kir­ja­taan vää­rää tie­toa, vää­rä diag­noo­si, vää­rät lääkkeet. 

  Soi­nin­vaa­ra kan­taa huol­ta sii­tä, ottaa­ko poti­las itse vas­tuun, jos lää­kä­ri ei tie­dä kaik­kea. Poti­las on suu­rem­mas­sa hen­gen­vaa­ras­sa, jos vir­heel­li­set tie­dot leviä­vät kaik­kial­le ja nii­tä pide­tään tote­na. Ja: vir­he­tie­dot ovat pal­jon taval­li­sem­pia kuin kukaan haluai­si uskoa. 

  On siis aivan ehdot­to­mas­ti teh­tä­vä hyvin yksin­ker­tai­sek­si ja hel­pok­si se, että jokai­nen poti­las voi itse päät­tää, mit­kä kir­jauk­set näky­vät ja mil­lä hoi­to­ta­hol­la, jot­ta vain oikeat tie­dot kul­ke­vat eteenpäin. 

  On myös mah­dol­lis­tet­ta­va tilan­ne, jos­sa poti­las voi hakea toi­sen mie­li­pi­teen (second opi­nion) ilman aiem­pien lää­kä­ri­käyn­tien pai­no­las­tia. Useam­pi sil­mä­pa­ri näkee yleen­sä enem­män, samoin eri näkö­koh­dis­ta samaa asi­aa tarkastelevat. 

  Jos mikä tie­don­kul­ku on suo­jat­ta­va ja annet­ta­va yksin kan­sa­lais­ten hal­tuun ja pää­tet­tä­väk­si, se on juu­ri nime­no­maan hen­ki­lö­koh­tai­sest terveystiedot.

 28. Lii­an van­ha:
  Säh­köi­nen resep­ti­kin on hel­pot­ta­nut asioin­tia, enää ei tar­vit­se kan­taa muka­na resep­te­jä ja mat­koil­la voi pis­täy­tyä lähim­pään apteek­kiin esim matkoilla.

  Myös­kin resep­ti­ti­lan­teen voi tar­kis­taa nop­saan järjestelmästä.

  Hyvä kom­ment­ti. Vali­tet­ta­vas­ti “jär­jes­tel­mä” sal­lii peu­kut­taa vain ker­ran. Olen tyy­ty­väi­nen, ettei lääk­keen han­kin­ta ole kiin­ni sii­tä, että löy­tää arkis­tois­taan A4-reseptin. 

  Peuklu­tel­kaa. Sen oot­te vel­kaa…” (Kliff Rikhart)

 29. Oli­si käte­vää kor­va­ta joi­tain lää­kä­ris­sä käyn­te­jä säh­kö­pos­til­la. Sekä poti­laan että lää­kä­rin aikaa sääs­tyi­si. Poti­las­tur­val­li­suus voi jopa paran­tua, kos­ka jos net­ti­ky­sy­myk­seen ei vas­taa lää­kä­ri, sii­hen vas­taa joku Suomi24-palstalla.”

  Säh­kö­pos­tit kul­ke­vat ver­kos­sa täy­sin suo­jaa­mat­to­ma­na. En tie­dä, kuin­ka todel­li­nen on ris­ki nii­den pää­ty­mi­ses­tä sivul­lis­ten luke­mak­si, mut­ta tie­to­tur­val­li­suu­den kan­nal­ta säh­kö­pos­ti on huo­no vaihtoehto.

  Vies­tien salaa­mat­to­muut­ta suu­rem­pi ris­ki on kes­kus­te­lun osa­puol­ten hen­ki­löl­li­syy­den toden­ta­mat­to­muus. Säh­kö­pos­tin ole­te­taan tule­van sil­tä, jon­ka nimis­sä se on lähe­tet­ty. Kuka tahan­sa voi kui­ten­kin lähet­tää kenen tahan­sa nimis­sä säh­kö­pos­tia. Lähet­tä­jän kent­tään­kin saa käsit­tääk­se­ni lai­tet­tua mitä vaan halu­aa. Lää­kä­ri ei siis voi auto­maat­ti­ses­ti olet­taa, että vies­ti tulee sil­tä, joka on mer­kit­ty lähet­tä­jäk­si. Eikä asia­kas voi auto­maat­ti­ses­ti olet­taa, että lää­kä­rin nimis­sä tul­lut säh­kö­pos­ti on todel­la­kin lää­kä­ril­tä ja että sii­hen kan­nat­taa vas­ta­ta — tai kli­ka­ta vies­tis­sä ole­vaa link­kiä. Säh­kö­pos­tin käyt­töön siis liit­tyy suu­ret vää­rin­käy­tön mahdollisuudet.

  Säh­kö­pos­tin puut­teet eivät ole miten­kään väis­tä­mät­tö­miä ja nii­den paik­kaa­mi­sek­si on tek­nii­koi­ta. Nii­tä ei kui­ten­kaan käy­te­tä­tä laa­jal­ti. Käy­tän­nös­sä pank­ki­tun­nuk­sil­la toden­net­tu hen­ki­löl­li­syys ja TLS-salauk­sel­la suo­jat­tu sivus­to lie­nee parem­pi rat­kai­su. Pal­ve­luun saa­pu­nees­ta vies­tis­tä voi­tai­siin ilmoit­taa säh­kö­pos­tit­se tai teks­ti­vies­til­lä — vies­tin sisäl­töä paljastamatta.

  Net­ti­kes­kus­te­lut ovat taval­laan asia erik­seen, kos­ka nii­den moti­vaa­tio­na saat­taa olla ano­nyy­mi­nä pysy­mi­nen tai se, että ei halu­ta vai­va­ta lää­kä­riä pie­nel­lä, mah­dol­li­ses­ti täy­sin tur­hal­la asial­la. Luu­len, että heil­le on ole­mas­sa Suo­mi24-pals­taa parem­pia pal­ve­lui­ta, jois­sa lää­kä­rit vas­taa­vat ano­nyy­mis­ti esi­tet­tyi­hin kysy­myk­siin. Toi­sin kuin hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa säh­kö­pos­ti­vies­tin­näs­sä, vas­tauk­set voi­vat hyö­dyt­tää mui­ta­kin kuin kysyjää.

 30. Olen itse­kin miet­ti­nyt ter­veys­tie­to­jen avaa­mis­ta tut­ki­musai­neis­tok­si, ja sii­tä seu­raa­via yksi­tyi­syy­den ongel­mia. “Kaik­ki kai­kil­le avoi­mek­si” ei ole täl­lä het­kel­lä hyväk­syt­tä­vä vas­taus. Nykyi­sin lää­kä­ril­le mene­vä olet­taa ter­vey­son­gel­man­sa pysy­vän mah­dol­li­sim­man yksi­tyi­se­nä. Jos näin ei oli­si, lää­kä­ril­le ei ehkä men­täi­si tut­kit­ta­vak­si yhtä auliis­ti. Tuli­si miet­tiä ennen yhtey­den­ot­toa, onko val­mis sisäl­lyt­tä­mään asian poten­ti­aa­li­ses­ti kai­kil­le avoi­meen tie­to­kan­taan — jos­sa kir­jaus säi­lyy koko loppuelämän.

  Parem­pi kuin syyl­lis­tää nii­tä, jot­ka halua­vat säi­lyt­tää aina­kin joi­ta­kin ter­veys­tie­to­jaan yksi­tyi­se­nä, oli­si miet­tiä, kuin­ka tie­to­jär­jes­tel­mis­tä voi­si lou­hia tie­to­ja mini­moi­den sii­tä yksi­tyi­syy­del­le aiheu­tu­vat hai­tat. Oikeu­det kaik­kien tie­to­jen kat­so­mi­seen tuli­si olla ainoas­taan niil­lä, joil­le se on aivan vält­tä­mä­tön­tä — ja sii­tä pitää jää­dä jäl­jet tie­to­kan­taan, jot­ta sen käyt­tö oli­si vas­tuul­lis­ta ja val­vot­tua. Tie­to­jär­jes­tel­män tie­to­jen käyt­tö tut­ki­muk­sen teke­mi­seen tuli­si kui­ten­kin ava­ta mah­dol­li­sim­man monil­le — ei ainoas­taan lää­kä­rin viras­sa oleville.

  Ehkä tut­ki­joil­le voi­si joko tuot­taa eril­li­sen tie­to­kan­nan, joka oli­si puh­dis­tet­tu hen­ki­löi­den yksi­löi­mi­seen tar­vit­ta­vis­ta tie­dois­ta — niin hyvin kuin se oli­si mah­dol­lis­ta. Tai ehkä voi­si luo­da tie­to­jär­jes­tel­mään sel­lai­sia näky­miä, joka mah­dol­lis­ta­vat yleis­ten kor­re­laa­tioi­den löy­tä­mi­sen, mut­ta ei yksit­täis­ten asiak­kai­den tie­to­jen selaa­mis­ta. Käyt­tä­jä voi­si tie­dus­tel­la koneel­ta, onko esi­mer­kik­si kor­re­laa­tio­ta löy­det­tä­vis­sä aikuis­tyy­pin dia­be­tek­sen ja perä­pu­ka­mien välil­lä, ja kone voi­si vas­ta­ta aineis­ton perus­teel­la — anta­mat­ta kenen­kään hen­ki­lön tie­tuet­ta suo­raan tut­ki­jan luettavaksi.

  Yksi­tyi­syy­den ja tie­teen vas­tak­kai­na­set­te­lun sijas­ta oli­si toi­vot­ta­vaa etsiä nii­tä tek­no­lo­gi­sia (ja lai­no­pil­li­sia) inno­vaa­tioi­ta, joil­la voi­daan ava­ta ter­vey­den­huol­lon kerää­mää tie­toa tut­ki­mus­käyt­töön — ihmis­ten yksi­tyi­syyt­tä uhraamatta.

 31. Lain­sää­dän­nön lisäk­si tuo­ta kunta(!)palveluiden säh­köis­tä­mis­tä han­ka­loit­taa yhteis­ten rat­kai­su­jen ja ERITOTEN kan­sal­lis­ten e‑palveluiden kehit­ty­mi­sen hitaus.

  Polii­sil­la on net­ti­po­lii­sin­sa, vero­hal­lin­to­ja on suo­mes­sa yksi ja en ole aikoi­hin asioi­nut oman kun­nan pank­ki­toi­mi­hen­ki­lön kans­sa: vimek­si se istui Jyväs­ky­läs­sä. SoTe:a pii­naa kun­ta­ra­jat, kun s24 ym. kaa­taa nii­tä. Enkä täs­sä tar­koi­ta kun­tien yhdistämistarvetta.

  Pitäi­si olla joku labra@suomi.fi / terveyskeskus.suomi.fi tyyp­pi­nen rat­kai­su. Säh­kö­pos­ti-tek­nii­kan mahd ongel­mat ilme­nee lähin­nä kun­ta ja hen­ki­lö­si­don­nai­ses­sa Matti.h.Meikalainen@Kankaanpaanterveyskeskus.fi ratkaisussa.

 32. Itse asias­sa, kun mie­tin niin kaik­ki Osmon esit­tä­mät ongel­mat on tek­ni­ses­ti rat­kais­tu, noi­ta poti­las­tie­to­jen yksi­tyi­syy­den suo­jaa lukuunottamatta.

  Kysy­mys on enem­män sii­tä, onko poti­lail­la val­miuk­sia käyt­tää uusia systeemejä ?
  Näi­den uudis­tus­ten hyö­ty näkyy vas­ta vuo­sien kulut­tua, vas­ta kun van­him­mat poti­las­ryh­mät ovat men­neet majan majoille

 33. Osmon paras oival­lus blo­gis­sa on se, että mm ter­vey­den­hoi­dos­sa kaik­ki sään­nöt huo­mioi­vat tilan­teen, jos­sa poti­laal­la on esim. kup­pa. Täl­löin on ymmär­ret­tä­vää, ettei tie­to­ja sai­rau­des­ta halu­ta toi­mit­taa sel­lai­sel­la mene­tel­mäl­lä, joka on mah­dol­lis­ta hakkeroida.

  Sään­nöt eivät kui­ten­kaan huo­mioi sitä, että yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa sai­rauk­sis­ta on ns nor­maa­le­ja. Täl­löin sekä poti­laal­le että hoi­to­henkli­lö­kun­nal­le on suu­rin piir­tein saman­te­ke­vää, levi­ää­kö tie­to poti­laan fluns­sas­ta vai ei.

  Laa­jem­min aja­tel­len kukaan sään­tö­jen vaa­ti­jois­ta tai laa­ti­jois­ta ei näy­tä huo­mioi­van sään­nös­tä aiheu­tu­via epä­suo­ria kus­tan­nuk­sia. Voi­si­ko Osmo ker­toa, kenen tuli­si huo­mioi­da yhteis­kun­nal­le tar­peet­to­mis­ta sään­nöis­tä tai rajoi­tuk­sis­ta aiheu­tu­vat epä­suo­rat kus­tan­nuk­set. Kuvaa­ko nykyi­nen rajoit­ta­va mene­tel­mä edus­kun­tam­me kyvyt­tö­myyt­tä ajatella?

 34. Lepo­ti­la zZ: Vies­tien salaa­mat­to­muut­ta suu­rem­pi ris­ki on kes­kus­te­lun osa­puol­ten hen­ki­löl­li­syy­den todentamattomuus.

  En muis­ta, että lää­kä­ri­käyn­nil­lä oli­si kovin usein henk­ka­rei­ta kysyt­ty puo­lin tai toisin.

 35. Asioi­ta lähel­tä seu­ran­nut:

  snip’
  Jos­kus sanel­lun teks­tin kone­kir­joit­ta­ja vetää mut­kat suo­rik­si ja kor­vaa epä­sel­vän sanan sil­lä, jon­ka itse tun­tee – jopa diag­noo­si voi täl­löin vaihtua.
  ‘snip’

  Jos­kus ennen van­haan. Ei ole kone­kir­joit­ta­jia enää…

 36. Lii­an van­ha:
  Itse asias­sa, kun mie­tin niin kaik­ki Osmon esit­tä­mät ongel­mat on tek­ni­ses­ti rat­kais­tu, noi­ta poti­las­tie­to­jen yksi­tyi­syy­den suo­jaa lukuunottamatta.
  ‘snip’

  Kyl­lä salauk­set ovat kehit­ty­neet niin pal­jon, että yksi­tyi­syy­des­sä ei ole ongel­mia — jos jär­jes­tel­miä vain halu­taan ottaa käyttöön.

  Tosin NSAn men­tä­vä auk­ko niis­sä kai­kis­sa (kau­pal­li­sis­sa) mene­tel­mis­sä on, mut­ta tus­kin tie­dus­te­li­jat taval­li­sen pul­liai­sen ter­vey­des­tä ovat kiinnostuneita.

 37. Lepo­ti­la zZ: Säh­kö­pos­tin puut­teet eivät ole miten­kään väis­tä­mät­tö­miä ja nii­den paik­kaa­mi­sek­si on tek­nii­koi­ta. Nii­tä ei kui­ten­kaan käy­te­tä­tä laa­jal­ti. Käy­tän­nös­sä pank­ki­tun­nuk­sil­la toden­net­tu hen­ki­löl­li­syys ja TLS-salauk­sel­la suo­jat­tu sivus­to lie­nee parem­pi rat­kai­su. Pal­ve­luun saa­pu­nees­ta vies­tis­tä voi­tai­siin ilmoit­taa säh­kö­pos­tit­se tai teks­ti­vies­til­lä – vies­tin sisäl­töä paljastamatta.

  Yhden pal­ve­lun­tuot­ta­jan kan­nal­ta joo, mut­ta lop­pu­käyt­tä­jäl­le on rasit­ta­vaa kun näi­tä eril­lis­pal­ve­lui­ta on pal­jon, ja on aika teho­ton­ta kun jokai­nen toi­mi­ja raken­taa itsel­leen oman säh­kö­pos­tin korvikkeen.

  Toi­sek­seen, tek­ni­set val­miu­det yksi­tyi­seen säh­kö­pos­ti­vies­tin­tään ovat pal­jon pidem­mäl­lä kuin yleen­sä aja­tel­laan. VRK:n pal­ve­lus­ta voi käy­dä lataa­mas­sa var­men­teet (salaus ja alle­kir­joi­tus) ja kau­pas­ta saa kor­tin­lu­ki­jan. Aina­kin vii­meek­si toi­mi säh­kö­pos­tioh­jel­mas­sa kun kokeilin.

  Käyt­tä­jät var­mas­ti hank­ki­si­vat tar­vit­ta­vat salaus- ja tun­nis­tus­kilk­keet hyvin­kin nopeas­ti jos viran­omais­ten kans­sa voi­si sen jäl­keen asioi­da nor­maa­liin tapaan sähköpostitse.

 38. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja:

  snip’
  Sään­nöt eivät kui­ten­kaan huo­mioi sitä, että yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa sai­rauk­sis­ta on ns nor­maa­le­ja. Täl­löin sekä poti­laal­le että hoi­to­henkli­lö­kun­nal­le on suu­rin piir­tein saman­te­ke­vää, levi­ää­kö tie­to poti­laan fluns­sas­ta vai ei.
  ‘snip’

  Vai että ‘nor­maa­le­ja’ sairauksia…
  Ja kyl­lä poti­laan fluns­sa kiin­nos­taa, eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun esim. työ­ter­veys­huol­lon asiak­kaal­la sitä ei ole eikä työ­nan­ta­jan sitä tar­vit­se tietää 😉

 39. Suo­mes­sa ter­vey­den­huol­lon tie­to­jär­jes­tel­mien toi­mit­ta­jat ovat osoit­tau­tu­neet jär­jes­tään niin epä­luo­tet­ta­vik­si, että vain pit­kin ham­pain suos­tun omat (sinän­sä var­sin yllä­tyk­set­tö­mät ja tavan­omai­set) ter­veys­tie­to­ni näi­hin jär­jes­tel­miin luovuttamaan.

  Toden­nä­köi­ses­ti nämä rekis­te­rit ovat sel­vä­kie­li­si­nä jos­sain tie­to­kan­ta­pal­ve­li­mil­la, vain yhtey­det on suo­jat­tu, ei itse sisäl­tö­jä. Var­sin vähäi­nen huo­li­mat­to­muus (jon­ka ehkäi­se­mi­seen kriit­ti­sis­sä koh­dis­sa toki var­mas­ti panos­te­taan) voi joh­taa sii­hen, että mil­joo­nien ihmis­ten poti­las­tie­dot pää­se­vät vää­riin käsiin. (Jo esi­mer­kik­si hum­puu­ki­ter­veys­tuot­tei­den val­mis­ta­jat hyö­tyi­si­vät näis­tä tie­dois­ta suun­nat­to­mas­ti, ja pal­jon kata­lam­pia­kin ske­naa­rioi­ta on help­po kek­siä.) Fik­sum­mas­sa jär­jes­tel­mäs­sä sisäl­tö itses­sään oli­si salat­tu jol­lain edis­ty­neel­lä salaus­me­ne­tel­mäl­lä, jos­sa vain val­tuu­te­tuil­la ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sil­la oli­si pur­kua­vai­met tähän tie­toon. Jär­jes­tel­mä oli­si mah­dol­lis­ta teh­dä hyvin­kin läpi­nä­ky­väk­si sekä ter­vey­den­huol­lon että asia­kas­kun­nan kannalta.

  Mut­ta niin kau­an kuin jul­kis­ten tie­to­jär­jes­tel­mien han­kin­ta­pro­se­duu­rit ovat samaa van­haa pään tako­mis­ta sei­nään, mitään kovin edis­tyk­sel­lis­tä lie­nee tur­ha toivoa.

 40. Jes­se Vie­re­lä: Parem­min toi­mi­si­vat sään­nöl­li­set labra­ko­keet ja niis­tä auto­maat­ti­ses­ti lähe­tet­tä­vät tulok­set kotiin. Ja lää­kä­ril­tä pyyn­tö tul­la käy­mään, jos jokin arvo on pomp­sah­ta­nut huolestutavasti. 

  Taan­noin minul­la oli työ­ter­veys­huol­to Mehi­läi­ses­sä. Siel­lä kun käy labras­sa, niin tulok­set näkee https://oma.mehilainen.fi/ ‑sivus­tol­ta. Siel­tä voi sit­ten miet­tiä, jos­ko arvot ovat pal­jon yli/ali suositusten. 

  Mik­sei täm­möis­tä muka ole ter­veys­kes­kuk­sis­sa? Ei luu­li­si ole­van iso hom­ma häkätä.

 41. åke: Itse en haluai­si että myös työ­ter­veys­hoi­to sai­si tie­tää mahd. sairauksistani. 

  Tämä on siis kai joku työ­ter­vey­den­huol­lon, työ­suh­de­käy­tän­tö­jen tai vakuu­tusoi­keu­den eri­kois­ta­paus­kie­rou­tu­ma jota taval­li­nen val­ko­kau­lus­toi­mis­to­työ­läi­nen ei tajua…? 

  Eli kor­vauk­set menee ja ken­kää tulee jos on vää­riä sai­rauk­sia. Vai onko kyse sit­ten päih­tei­den käy­tös­tä tms?

 42. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja:
  Osmon paras oival­lus blo­gis­sa on se, että mm ter­vey­den­hoi­dos­sa kaik­ki sään­nöt huo­mioi­vat tilan­teen, jos­sa poti­laal­la on esim. kup­pa. Täl­löin on ymmär­ret­tä­vää, ettei tie­to­ja sai­rau­des­ta halu­ta toi­mit­taa sel­lai­sel­la mene­tel­mäl­lä, joka on mah­dol­lis­ta hakkeroida.

  Sään­nöt eivät kui­ten­kaan huo­mioi sitä, että yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa sai­rauk­sis­ta on ns nor­maa­le­ja. Täl­löin sekä poti­laal­le että hoi­to­henkli­lö­kun­nal­le on suu­rin piir­tein saman­te­ke­vää, levi­ää­kö tie­to poti­laan fluns­sas­ta vai ei.

  Laa­jem­min aja­tel­len kukaan sään­tö­jen vaa­ti­jois­ta tai laa­ti­jois­ta ei näy­tä huo­mioi­van sään­nös­tä aiheu­tu­via epä­suo­ria kus­tan­nuk­sia. Voi­si­ko Osmo ker­toa, kenen tuli­si huo­mioi­da yhteis­kun­nal­le tar­peet­to­mis­ta sään­nöis­tä tai rajoi­tuk­sis­ta aiheu­tu­vat epä­suo­rat kus­tan­nuk­set. Kuvaa­ko nykyi­nen rajoit­ta­va mene­tel­mä edus­kun­tam­me kyvyt­tö­myyt­tä ajatella?

  Jos asia­kas saa itse mää­rä­tä, mit­kä tie­dot näky­vät kenel­le­kin, se ei lisää kus­tan­nuk­sia yhtään miten­kään. Vir­heel­lis­ten tie­to­jen tai koko­naan kir­jaa­mat­ta jää­nei­den tie­to­jen takia tämä on vält­tä­mä­tön­tä. Ne aiheut­ta­vat pahaa jälkeä.

 43. Raea­nus: Käyt­töä seu­ra­taan (tai pitäi­si seu­ra­ta) ja perus­tee­ton käyt­tö on hen­ki­lö­re­kis­te­ri­rik­ko­mus, jos­ta voi pääs­tä max kol­mek­si kuu­kau­dek­si luke­maan tii­len­päi­den terveystietoja. 

  Odot­te­len täs­sä kyl­lä sitä, että ensim­mäi­nen yliu­te­lias polii­si pää­si­si luke­maan tii­len­päi­tä. Ei ole näkö­pii­ris­sä, vaik­ka hen­ki­lö­re­kis­te­ri­rik­ko­muset ja vuo­dot näyt­tä­vät ole­van aika taval­li­sia polii­sior­ga­ni­saa­tiois­sa, eikä jär­jes­tel­mien tie­to­suo­ja ole tyy­dyt­tä­väl­lä tasolla.

 44. Tapio Pel­to­nen: Fik­sum­mas­sa jär­jes­tel­mäs­sä sisäl­tö itses­sään oli­si salat­tu jol­lain edis­ty­neel­lä salaus­me­ne­tel­mäl­lä, jos­sa vain val­tuu­te­tuil­la ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sil­la oli­si pur­kua­vai­met tähän tietoon.

  En haluai­si olla veron­mak­sa­jan omi­nai­suu­des­sa rahoit­ta­mas­sa tuol­lai­sel­la filo­so­fial­la toteu­tet­ta­vaa jär­jes­tel­mää, enkä kyl­lä poti­laan­kaan ominaisuudessa.

 45. Mat­ti Kin­nu­nen: Taan­noin minul­la oli työ­ter­veys­huol­to Mehi­läi­ses­sä. Siel­lä kun käy labras­sa, niin tulok­set näkee https://oma.mehilainen.fi/ ‑sivus­tol­ta. Siel­tä voi sit­ten miet­tiä, jos­ko arvot ovat pal­jon yli/ali suositusten. 

  Mik­sei täm­möis­tä muka ole ter­veys­kes­kuk­sis­sa? Ei luu­li­si ole­van iso hom­ma häkätä.

  Kyl­lä on ter­veys­kes­kuk­sis­sa­kin näoin toi­mi­taan, aina­kin Tam­pe­reen seudulla.

  Olen myös miet­ti­nyt ja lähel­tä seu­ran­nut mik­si lää­kä­rit suh­tau­tu­vat nega­tii­vi­ses­ti joi­hin­kin ter­vey­den­huol­lon it-jär­jes­tel­miin ja ovatp Kot­kan seu­dul­la teh­neet vali­tuk­sia­kin niis­tä. Syy lie­nee se, että ne ja nii­den käyt­tö­liit­ty­mät ovat yksin­ker­tai­ses­ti huo­no­ja. Jos jon­kin olen­nai­sen tie­don kai­va­mi­nen on 13 hii­ren klik­kauk­sen taka­na, niin jotain mätää on jär­jes­tel­mäs­sä. Lää­kä­reil­lä vain on niin hyvä itse­tun­to ja ammat­ti-iden­ti­teet­ti, että he keh­taa­vat valit­taa näis­tä asiois­ta. Kun taval­li­nen toi­mis­to­hii­ri pel­kää, että hän­tä pide­tään tyhmänä.

 46. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Tämä on siis kai joku työ­ter­vey­den­huol­lon, työ­suh­de­käy­tän­tö­jen tai vakuu­tusoi­keu­den eri­kois­ta­paus­kie­rou­tu­ma jota taval­li­nen val­ko­kau­lus­toi­mis­to­työ­läi­nen ei tajua…? 

  Eli kor­vauk­set menee ja ken­kää tulee jos on vää­riä sai­rauk­sia. Vai onko kyse sit­ten päih­tei­den käy­tös­tä tms?

  Ei tie­ten­kään päih­tei­den käy­tös­tä. Ken­kää tulee jos on vää­riä sai­rauk­sia. Eikä tie­tys­ti sit­ten enää töi­tä saa muualtakaan.

 47. spot­tu: En haluai­si olla veron­mak­sa­jan omi­nai­suu­des­sa rahoit­ta­mas­sa tuol­lai­sel­la filo­so­fial­la toteu­tet­ta­vaa jär­jes­tel­mää, enkä kyl­lä poti­laan­kaan ominaisuudessa. 

  Meil­lä oli jo pali­kat tuo­hon, mut­ta pää­tim­me itse olla käyt­tä­mät­tä nii­tä. Sen sijaan suo­sim­me pank­kien puo­li­vil­lai­sia rat­kai­su­ja. Kan­nat­taa muis­taa, min­kä­lai­nen fias­ko oli esi­mer­kik­si säh­köi­sen äänes­tyk­sen kokeilumme.

 48. Air­bag:
  Muu­ta­man ter­veys­kes­kuk­sen otok­sel­la täy­tyy sanoa, että aika har­vi­nais­ta on että Mare­van-annos­te­lua var­ten tar­vit­sis poti­laan tul­la käy­mään ter­veys­kes­kuk­ses­sa. Käsit­tääk­se­ni sään­tö on, että uudet pil­le­rian­nok­set saa kir­jeit­se tai puhelimitse. 

  Säh­kö­pos­tis­ta olen pit­käl­ti samaa miel­tä. Sen käyt­tö poti­la­s­asiois­sa taas on ekspli­siit­ti­ses­ti kiel­let­ty useis­sa pai­kois­sa. Itse kyl­lä muu­ta­mia ker­to­ja olen har­ras­ta­nut kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­mut­ta, kun poti­las on vas­taa­no­tol­la toi­vo­nut rutii­ni-labo­ra­to­rio­ko­kei­den ym. jat­ko­asioi­den käsit­te­le­mis­tä säh­kö­pos­til­la. Toi­saal­ta jos kyn­nys säh­kö­pos­ti­vies­tin­tään on kovin alhai­nen, voi lää­kä­rin työs­tä yhtäk­kiä suu­ri osa koos­tua mität­tö­mis­tä vai­vois­ta valit­te­le­vien säh­kö­pos­tei­hin vas­tail­les­sa, ilman mer­kit­tä­vää ter­veys­hyö­tyä. Poti­las­tyy­ty­väi­syyt­tä tuo voi­si toki kas­vat­taa, mut­ta ter­vey­den lisäys lie­nee se mitä ter­vey­den­huol­lol­la päasias­sa tavoitellaan? 

  Säh­kö­pos­til­la?
  Olen­ko ainoa, jota häi­rit­see yli­pää­tään min­kään hen­ki­lö­koh­tai­sen / olen­nai­sen tie­don luo­vut­ta­mi­nen jul­ki­sek­si ilmai­sai­neis­tok­si Googlel­le tms. postipalvelulle?
  Diag­noo­se­si­ta­ni nyt puhumattakaan…

 49. Vihe­rins­si: Tuo kyse­ly­asia on help­po hoi­taa sil­lä, että jokai­nen hen­ki­lö­tie­dol­lis­ten tie­to­jen kat­so­ja jät­tää puu­merk­kin­sä (tun­nis­te, ase­ma) ja perus­teen tie­to­jen kat­se­lus­sa, ja että poti­laal­la on help­po pää­sy näi­den loki­tie­to­jen pariin.

  Ensia­pu­hen­ki­lö­kun­ta var­mas­ti kat­soo tajut­to­man poti­laan ter­veys­tie­to­ja, mut­ta se on aika legi­tii­mi syy sekä poti­laan että hen­ki­lö­kun­nan tur­val­li­suu­den kan­nal­ta. Sen sijaan jos neu­vo­lan työn­te­ki­jä kat­soo uuden hei­la­kan­di­daat­tin­sa tie­to­ja, se ei ole kovin legi­tii­mi syy.

  Täs­sä ei pitäi­si olla mitään uut­ta, kos­ka tuol­lai­nen jär­jes­tel­mä ilman muu­ta kerää lokia. Olen­nais­ta on vain jär­jes­tää poti­laal­le help­po mah­dol­li­suus tar­kas­taa nämä tie­dot ilman viran­omai­sil­le kirjelmöintiä.

  Kes­ki­tet­ty jär­jes­tel­mä siis tar­jo­aa näil­tä osil­taan jopa paran­nuk­sen nykyi­seen yksi­tyi­syy­den suojaan.

  = = =

  Sen sijaan arkis­tos­sa on kyl­lä se mer­kit­tä­vä vika, että nykyi­sel­lä taval­la kaa­vail­tu­na poti­las ei voi jät­täy­tyä sii­tä ulos, vaik­ka haluai­si. Se on ymmär­ret­tä­vää, että jos hoi­toa teet­tää jul­ki­sil­la varoil­la (jul­ki­nen pal­ve­lun­tar­joa­ja tai Kela-kor­vaus), niin sil­loin jul­ki­nen puo­li saa arkis­toi­da tie­dot. Poti­laal­le pitäi­si kui­ten­kin jät­tää mah­dol­li­suus käy­dä lää­kä­ris­sä jäl­kiä jät­tä­mät­tä, jos poti­las niin haluaa.

  Samal­la arkis­to muu­ten rajoit­taa lää­kä­rin oikeut­ta ammat­tin­sa har­joit­ta­mi­seen, jos kaik­ki poti­las­tie­dot ja lää­ki­tyk­set pitää toi­mit­taa arkis­toon. Amma­tin­har­joit­ta­mi­nen onnis­tuu vain, jos on käy­tös­sä oikeat ohjel­mis­tot ja lisens­sit, jot­ka eivät suin­kaan ole ilmai­sia. (Epä­luu­loi­nen ihmi­nen väit­täi­si, että nykyi­nen jär­jes­te­ly KanTa:n ja eRe­sep­tin kera on iso­jen toi­mi­joi­den sala­liit­to pie­niä toi­mi­joi­ta vastaan.)

  Toi­nen haas­te KanTa:ssa on se, että sitä yllä­pi­tää Kela. Se ei oikein tun­nu hyväl­tä aja­tuk­sel­ta, kun sama taho myös käsit­te­lee kan­sa­lais­ten etuuk­sia laa­jas­sa mitas­sa. Nime­no­maan Kelal­la ei pitäi­si olla mitään pää­syä kan­sa­lais­ten yksi­löi­tyyn sai­raus­his­to­ri­aan, vaan etuus­kä­sit­te­ly pitäi­si teh­dä puo­lu­eet­to­mien taho­jen lausun­to­jen perusteella.

  En väi­tä, että Kela käyt­täi­si arkis­toa vää­rin, mut­ta jos­tain syys­tä val­tioon­kin liit­tyy val­lan kol­mi­ja­ko-oppi, vaik­ka ei kukaan tie­ten­kään väi­tä hal­li­tuk­sen muu­ten käyt­tä­vän val­taan­sa väärin…

  </blockquote
  ´snip
  Hoh hoi­jaa: Val­tio sen­tään saat­taa olla int­res­sei­neen peri­aat­tees­sa samal­la puo­lel­la kan­sa­lai­sen kans­sa, mut­ta entäs muut vakuut­ta­jat ja kan­sa­lai­sen tie­to­suo­ja vs. vel­vol­li­suus ker­toa kaikki?

 50. Kal­le: Meil­lä oli jo pali­kat tuo­hon, mut­ta pää­tim­me itse olla käyt­tä­mät­tä nii­tä. Sen sijaan suo­sim­me pank­kien puo­li­vil­lai­sia rat­kai­su­ja. Kan­nat­taa muis­taa, min­kä­lai­nen fias­ko oli esi­mer­kik­si säh­köi­sen äänes­tyk­sen kokeilumme.

  snip
  Vii­mek­si tänään joku säh­köis­tä tun­nis­tau­tu­mis­ta kehit­tä­nyt — ja sitä Viroon­kin vie­mäs­sä ollut — ker­toi radios­sa, että jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­toa har­ki­taan uudel­leen meil­lä­kin nyt, kun näh­dään, miten hyvin se pelaa Virossa.

 51. Rai­mo K: Jos­kus ennen van­haan. Ei ole kone­kir­joit­ta­jia enää…

  Siel­lä ne teks­teis­sä samat vir­heet kum­mit­te­le­vat edel­leen, ei ne siel­tä mihin­kään ole hävin­neet. Nyky­ään vir­he­kir­jaus­ten teko on osit­tain siir­ret­ty sane­lu­ro­bo­teil­le, jot­ka siis eivät myös­kään toi­mi kunnolla.

 52. Count­ry­boy:
  Hyvä kir­joi­tus. Lisäk­si täy­tyy kyl­lä tode­ta, että esit­tä­mäl­lä­si taval­la kyl­lä usein toi­mi­taan­kin. Labra­tu­lok­set saa kän­nyk­kään ja puhe­lin­kon­sul­taa­tioi­ta har­ras­te­taan kyl­lä nykyi­sin­kin pal­jon. Myös aina­kin oman kun­ta­ni ter­veys­kes­kus toi­mii hyvin jous­ta­vas­ti ja inno­va­tii­vi­ses­ti. Ter­vey­den­huol­lon tie­to­jär­jes­tel­mät ovat kyl­lä Suo­mes­sa fias­ko, pal­jon tur­haa rahaa on men­nyt it-yri­tyk­sil­le. Vika on ehkä ollut enem­män tilaa­ja­puo­len osaamattomuudessa.

  snip

  Aivan.
  Mikä mah­taa näi­den Osmon mai­nit­se­mien esi­merk­kien takia huk­kaan­tu­vien sum­mien suh­de nii­hin, jot­ka huk­kaan­tu­vat tilaaja-osaamattomuuteen? 

  Oli­si­ko mah­dol­lis­ta, että sii­nä huk­kaan­tuu eniten?
  Sen leik­kaam­mi­nen ei osu kansalaisiin.
  Val­tion tilin­tar­kas­ta­jil­ta tämä sääs­tö­koh­de ei jää huomaamatta.

  Sik­si­pä voi kysyä, mitä sil­le tilaa­ja-osaa­mat­to­muu­del­le voi­daan teh­dä ja mil­loin sil­le on tar­koi­tus teh­dä jotakin?

  Sitä­hän on vali­tet­tu vuo­des­ta toi­seen jo ennen EU-ajan kilpailuvelvoitteita.

  Ennen EU:ta se kyl­lä oli pikem­min­kin maan­ta­pa-teko­syy, johon ei todel­li­suu­des­sa kukaan edes aiko­nut puut­tua. “Van­haa kor­ja­tes­sa” tai muu­ten jul­ki­sel­le tilaa­jal­le toi­mi­tet­taes­sa yllä­tyk­set ja “yllä­tyk­set” — siis yli­tyk­set — kuu­lui­vat asi­aan.. Niin asi­aa aina­kin minul­le selitettiin.

 53. Asioi­ta lähel­tä seu­ran­nut:
  Noin sini­sil­mäi­ses­ti ter­veys­tie­toi­hin­sa voi suh­tau­tua vain ihmi­nen, joka ei ole pal­jon sai­ras­ta­nut tai ei ole luke­nut itses­tään kir­joi­tet­tu­ja tietoa. 

  Vaik­ka suu­rin osa ter­vey­den­hoi­dos­ta on erin­omais­ta, laadukasta,hyvää tai kel­vol­lis­ta, ihan noin luot­ta­vai­nen ei pidä mis­sään tapauk­ses­sa olla.

  Kir­jaus­ten laa­tu vaih­te­lee. Hyvin taval­lis­ta on, että kir­jauk­sis­ta jää oleel­lis­ta tie­toa pois, tai asioi­ta on ilmais­tu yli­mal­kai­ses­ti. Nämä jät­tä­vät luki­jan – siis sen seu­raa­van hoi­ta­van hen­ki­lön- vää­rään käsi­tyk­seen terveydentilasta. 

  Sen lisäk­si kir­ja­taan pal­jon suo­ra­nais­ta vir­he­tie­toa. Jos­kus lää­kä­rit otta­vat vas­taan mon­ta poti­las­ta peräk­käin ja teke­vät muis­tiin­pa­not kai­kis­ta yhtä aikaa jäl­keen­päin. Siel­lä sit­ten voi vasen jal­ka muut­tua oikeak­si, ja tulee monen­lais­ta epä­tark­kuut­ta, vir­he­tie­toa mat­kaan. Jos­kus sanel­lun teks­tin kone­kir­joit­ta­ja vetää mut­kat suo­rik­si ja kor­vaa epä­sel­vän sanan sil­lä, jon­ka itse tun­tee – jopa diag­noo­si voi täl­löin vaihtua. 

  Näi­den lisäk­si lää­ke­tie­teen luon­tee­seen kuu­lu­vat “valis­tu­neet arvauk­set”. Ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin kou­lu­tus ei kata kaik­kia sai­rauk­sia. Taval­lis­ta on, että osa lää­kä­reis­tä siir­tää ne poti­laat, joi­den oireet eivät mah­du hänen tie­tä­myk­seen­sä, map­pi ööhön, sen sijaan, että antai­si lähet­teen eteen­päin. Pape­rei­hin tulee sil­loin vää­rä merkintä.

  Hoi­to­vir­hei­tä tapah­tuu yleen­sä sil­loin, kun lää­kä­ri sivuut­taa osan ker­ro­tuis­ta oireis­ta. Sil­loin­kin pape­rei­hin kir­ja­taan vää­rää tie­toa, vää­rä diag­noo­si, vää­rät lääkkeet. 

  Soi­nin­vaa­ra kan­taa huol­ta sii­tä, ottaa­ko poti­las itse vas­tuun, jos lää­kä­ri ei tie­dä kaik­kea. Poti­las on suu­rem­mas­sa hen­gen­vaa­ras­sa, jos vir­heel­li­set tie­dot leviä­vät kaik­kial­le ja nii­tä pide­tään tote­na. Ja: vir­he­tie­dot ovat pal­jon taval­li­sem­pia kuin kukaan haluai­si uskoa. 

  On siis aivan ehdot­to­mas­ti teh­tä­vä hyvin yksin­ker­tai­sek­si ja hel­pok­si se, että jokai­nen poti­las voi itse päät­tää, mit­kä kir­jauk­set näky­vät ja mil­lä hoi­to­ta­hol­la, jot­ta vain oikeat tie­dot kul­ke­vat eteenpäin. 

  On myös mah­dol­lis­tet­ta­va tilan­ne, jos­sa poti­las voi hakea toi­sen mie­li­pi­teen (second opi­nion) ilman aiem­pien lää­kä­ri­käyn­tien pai­no­las­tia. Useam­pi sil­mä­pa­ri näkee yleen­sä enem­män, samoin eri näkö­koh­dis­ta samaa asi­aa tarkastelevat. 

  Jos mikä tie­don­kul­ku on suo­jat­ta­va ja annet­ta­va yksin kan­sa­lais­ten hal­tuun ja pää­tet­tä­väk­si, se on juu­ri nime­no­maan hen­ki­lö­koh­tai­sest terveystiedot.

  @asioita lähel­tä seurannut:

  Yhdyn jokai­seen sanaasi!

  Sai­raus­ker­to­mus ei todel­la­kaan ole mikään joh­don­mu­kai­nen ja kat­ta­va ker­to­mus juu­ri mis­tään eikä sel­lai­se­naan riit­tä­vä hoi­don poh­jak­si. Se on kasa kir­ja­via kir­jauk­sia, joi­den oikeel­li­suu­den (tapah­tu­mien osal­ta) voi var­mis­taa vain poti­las itse (jos on pitä­nyt niis­tä itse kir­jaa ja säi­lyt­tä­nyt doku­men­tit). Ja sii­tä puut­tu­vien tie­to­jen täy­den­tä­mi­ses­tä­kin täy­tyy poti­laan huo­leh­tia itse.
  Mis­tä­kö tiedän?
  Pyy­dän nykyi­sin itsel­le­ni kopion. Ja pidän itse kirjaa.
  Tie­dän toi­sia, jot­ka teke­vät samoin, muu­ta­mas­ta hoi­to­vir­hees­tä oppineena.
  Pel­kään, mitä tapah­tuu, jos sai­raus­ker­to­mus­tie­toa sovel­le­taan hoi­too­ni ilman omaa kontrolliani.
  Olen näh­nyt mihin se van­hus­te­ni koh­dal­la johti.

 54. Pals­tan innoit­ta­ma­na kävin kat­so­mas­sa mitä oma­pör­riäi­see­ni on kir­joi­tet­tu. Ensim­mäi­nen käyt­tö­ker­ta. Oli­han siel­lä yksi käyn­ti­ni (ja lää­ke­mää­räyk­set) työ­ter­veys­lää­kä­ril­lä vuo­del­ta 2010 🙂 ja sika­piik­ki­ro­ko­tuk­set. Edel­li­set mer­kin­nät oli­vat­kin olleet vuon­na 1997 ja ne on pyy­hit­ty 10 vuo­den jäl­keen. Mai­nit­ta­koon, että tuon 2010 käyn­nin aika­na lää­kä­rieuk­ko oli hie­man tuoh­tu­nut kun jou­tui naput­te­le­maan kaik­ki poh­ja­tie­dot uudestaan. 

  Nega­tii­vis­ta on, että jokai­nen käyt­tö­ker­ta pitää hoi­taa pank­ki­tun­nuk­sil­la. Omaa käyt­tä­jä­tun­nus­ta-sala­sa­naa ei voi teh­dä. Jos vie­rai­let­te, niin samal­la kan­nat­taa pois­taa kaik­ki ole­tuk­se­na ole­vat spämmäys-vaihtoehdot.

 55. åke: Ei tie­ten­kään päih­tei­den käy­tös­tä. Ken­kää tulee jos on vää­riä sai­rauk­sia. Eikä tie­tys­ti sit­ten enää töi­tä saa muualtakaan. 

  OK, nämä on joil­lain aloil­la var­maan itses­tään­sel­vyyk­siä mut­ta ei vaan auen­nut minulle.

 56. Kan­nat­taa muis­taa, min­kä­lai­nen fias­ko oli esi­mer­kik­si säh­köi­sen äänes­tyk­sen kokei­lum­me.’ (Kal­le)
  Uut­ta fias­koa val­mis­tel­laan juu­ri. Pääs­tään vie­lä uusi­maan koko maan vaa­lit eikä vain paria kuntaa.

 57. Emme tie­ten­kään voi vaa­tia jul­ki­ses­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa tek­no­lo­gian käyttöä.

  Se ei ole rele­vant­ti perus­te että muu­al­la talou­des­sa yri­tyk­set ovat kehit­tä­neet inno­va­tii­vi­sia digi­taa­li­sia rat­kai­su­ja tek­no­lo­gian sii­hen antaes­sa myöten! 🙂

 58. H.H.: Säh­kö­pos­til­la?
  Olen­ko ainoa, jota häi­rit­see yli­pää­tään min­kään hen­ki­lö­koh­tai­sen / olen­nai­sen tie­don luo­vut­ta­mi­nen jul­ki­sek­si ilmai­sai­neis­tok­si Googlel­le tms. postipalvelulle?
  Diag­noo­se­si­ta­ni nyt puhumattakaan…

  Sii­tä että joku tekee Googlen kans­sa sopi­muk­sen jos­sa luo­vut­taa säh­kö­pos­ti­vies­tien­sä sisäl­lön vapaa­seen käyt­töön ja sit­ten vie­lä var­ta vas­ten tilaa diag­noo­sin­sa Googlen lou­hit­ta­vak­si ei voi pää­tel­lä että säh­kö­pos­ti on ylei­ses­ti ottaen huo­no väli­ne luot­ta­muk­sel­li­seen viestintään.

 59. Vakuu­tus­yh­tiöil­le tämä tar­joai­si mie­len­kiin­toi­sia mah­dol­li­suuk­sia. Vakuu­tus­lää­kä­rit voi­si­vat tar­kis­taa vakuu­tuk­se­not­ta­jan sai­ras­his­to­rian, van­hem­pien ja sisa­rus­ten sai­rau­det, mah­dol­li­sia viit­tei­tä päih­de­käy­tös­tä yms. Näi­den perus­teel­la voi­tai­siin mää­ri­tel­lä vakuu­tuk­sen hinta. 

  Semi-jul­kis­ta” sai­ras­his­to­ri­aa voi­si miet­tiä muu­ten­kin laa­jen­net­ta­vak­si. Esi­mer­kik­si yhden illan jut­tu­jen yhtey­des­sä, oli­si näp­pä­rää, jos voi­si tar­kis­taa teks­ti­vies­til­lä kump­pa­nin mah­dol­li­set sukupuolitaudit.

 60. Vakuu­tus­yh­tiöil­tä voi toki kiel­tää tiet­ty­jen muut­tu­jien käy­tön pree­mio­ta laskettaessa.

  Muu­ten­kin nämä yhtiöt har­vem­min voi­vat käyt­tää yksi­lö­ta­soi­sia tie­to­ja hin­noit­te­lus­sa, ongel­ma­ti­lan­tees­sa vakuu­tus­ta ei vain myön­ne­tä. Useis­sa tapauk­sis­sa ei ole jär­ke­vää myy­dä kor­keam­man ris­kin tapauk­sel­le kal­liim­paan hin­taan vaan jät­tää myy­mät­tä kokonaan.

 61. Vakuut­ta­ja:
  Vakuu­tus­yh­tiöil­le tämä tar­joai­si mie­len­kiin­toi­sia mah­dol­li­suuk­sia. Vakuu­tus­lää­kä­rit voi­si­vat tar­kis­taa vakuu­tuk­se­not­ta­jan sai­ras­his­to­rian, van­hem­pien ja sisa­rus­ten sai­rau­det, mah­dol­li­sia viit­tei­tä päih­de­käy­tös­tä yms. Näi­den perus­teel­la voi­tai­siin mää­ri­tel­lä vakuu­tuk­sen hinta.
  ‘snip’

  Tämä oli­si kor­vaus­ta­pauk­sis­sa sel­vä edis­ty­sas­kel, nykyi­sin­hän vakuu­tus­lää­kä­rit rat­kai­se­vat kor­vaus­ta­pauk­set ilmei­ses­ti kruu­naa ja klaa­vaa heit­tä­mäl­lä, pape­rei­hin katsomatta. 😉

 62. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: ken­kää tulee jos on vää­riä sairauksia. 

  Ei ehkä ken­kää, mut­ta lisää savus­tus­ta ja räh­jää­mis­tä jot­ta ymmär­täi­si nuol­la pomoa entis­tä kuu­liai­sem­min. Var­sin­kin jos lää­kä­riin hakeu­du­taan työ­uu­pu­muk­sen yms. työ­pai­kan ilma­pii­rin aiheut­ta­mien oirei­den takia.

  Vaih­toeh­to on toki “tatuoi­da” kai­kil­le kaik­ki oireet ja sai­rau­det otsaan, vuo­den pääs­tä kukaan ei enää viit­si­si kiin­nos­tua mitä ihme vai­vo­ja kenel­lä­kin tutul­la tai tun­te­mat­to­mal­la on. Pelä­tään että tut­ta­va­pii­ri on ns. maah…sairastajakriittisiä, oman täy­del­lis­ten ihmis­ten ryh­män sul­keu­tu­nei­suu­den var­je­li­joi­ta, mut­ta unoh­de­taan että lähes var­mas­ti kai­kil­ta niil­tä löy­tyy jotain ihan yhtä hämä­riä vaivoja.

  Toki moni jäi­si jat­kos­sa ilman vakuu­tuk­sia, ja työ­hön pal­kat­tai­siin entis­tä useam­min se nuo­ri jan­nu jol­le vakuu­tuk­sen vie­lä saa, jot­ta pakol­li­sen työ­ter­veys­huol­lon kulut ei mene aina fir­man kassasta.

 63. huk­kaan meni:
  ‘snip’
  Toki moni jäi­si jat­kos­sa ilman vakuu­tuk­sia, ja työ­hön pal­kat­tai­siin entis­tä useam­min se nuo­ri jan­nu jol­le vakuu­tuk­sen vie­lä saa, jot­ta pakol­li­sen työ­ter­veys­huol­lon kulut ei mene aina fir­man kassasta. 

  Pakol­li­seen työ­ter­veys­huol­toon ei kuu­lu sai­raan­hoi­to (pait­si työs­tä joh­tu­vat sairaudet).

 64. lurk­ki: Uut­ta fias­koa val­mis­tel­laan juu­ri. Pääs­tään vie­lä uusi­maan koko maan vaa­lit eikä vain paria kuntaa.

  Ei pääs­tä. Lais­ta ja vaa­leis­ta teh­dään arvo­val­ta­ky­sy­mys kuten Lex Kar­pe­lan­kin osal­ta näh­tiin. Sit­ten sekä laki että saa­tu vaa­li­tu­los run­no­taan vaik­ka väki­sin läpi vaik­ka kaik­ki tek­ni­set asian­tun­ti­jat ja osaa­vam­mat kan­sa­lais­jär­jes­töt vään­tä­vät kuu­kausi­tol­kul­la kai­kil­le rau­ta­lan­gas­ta, kuin­ka jär­je­tön­tä, tur­va­ton­ta ja demo­kra­tian­vas­tais­ta tuo on.

  Vii­mek­si kävi tuu­ri sii­nä, että jär­jes­tel­mä toi­mi vää­rin tri­vi­aa­lil­la taval­la siten, että se voi­tiin sel­väs­ti todis­taa. Lisäk­si asias­ta vas­tan­nut minis­te­ri uskoi niin sel­väs­ti sii­hen, ettei jär­jes­tel­mä voi toi­mia vää­rin, ettei sitä tes­tat­tu kun­nol­la ja löy­det­ty tuo­ta pik­ku­vir­het­tä. Täl­lä ker­taa tes­taus teh­dään kun­nol­la ja näky­viä vir­hei­tä ei jää. Kos­ka vir­het­tä ei voi­da todis­taa, jär­jes­tel­mä jää käyt­töön, vaik­ka todis­tus­taa­kan tuli­si todel­li­suu­des­sa olla päinvastainen.

  Kun saa­daan käyt­töön tämä “ereh­ty­mä­tön” ään­ten­las­ku­jär­jes­tel­mä, joka voi­daan ohjel­moi­da valeh­te­le­maan ihan mitä tahan­sa ilman, että vil­pis­tä jää mitään todis­tei­ta tai joka vaih­toeh­toi­ses­ti rik­koo vaa­li­sa­lai­suu­den (tai onnis­tuu molem­mis­sa), tulee kun­kin kan­sa­lai­sen suu­rel­la syyl­lä kysee­na­lais­taa koko jär­jes­tel­mä ja sen legi­ti­mi­teet­ti. Mut­ta eihän se mei­dän päät­tä­jiäm­me kiin­nos­ta, he Tie­tä­vät Aina Paremmin™.

 65. Hel­sin­gis­sä kou­lu­te­taan Mare­van-poti­laat oma­toi­mi­seen annos­tuk­sen tuu­naa­mi­seen: Jos on vähän alle, lisä­tään viik­koan­nok­seen puoo­li­tablet­tia, jos menee yli, vähen­ne­tään puolitablettia.

  Tulos tulee teks­ti­vies­ti­nä. JUos poik­kea­maa on, vies­ti kehoit­taa lisäämään/vähentämään annos­ta. Jos poik­kea­ma on lii­an suu­ri, ter­veys­a­se­ma ottaa yhteyttä.

  THL:n anti­koa­gu­lant­ti­kou­lu­tuik­sen ohjeet löy­ty­vät osoitteesta
  http://www.slideshare.net/THLfi/thl-antikoagulaatiohoidon-potilasohjaus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.