Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 5.11. 2013

Rajat­tu raken­nus­kiel­to kantakaupungissa

Kan­ta­kau­pun­gis­sa kiel­le­tään myy­mä­lä- lii­ke ja toi­mi­ti­lo­jen muut­ta­mi­nen asuin­käyt­töön yleis­kaa­van laa­ti­mis­ta var­ten. Tämä siis tar­koit­taa, että tule­van yleis­kaa­van tavoit­tei­ta ei saa suun­nit­te­lu­kau­del­la vaa­ran­taa. Kiel­to kos­kee kah­ta alin­ta ker­ros­ta sekä koko raken­nuk­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muutosta.

Tämä on vähän moni­piip­pui­nen jut­tu. Ymmär­rän hyvin tar­koi­tuk­sen säi­lyt­tää katu­var­si­kaup­po­ja, kah­vi­loi­ta ja muu­ta kivaa kan­ta­kau­pun­gis­sa, mut­ta en täy­sin sitä, että pitäi­si puo­lus­taa toi­mis­to­ja asu­mis­ta vas­taan. Toi­mis­to­ti­las­ta on suu­ri pula, mut­ta niin on asun­nois­ta­kin. Kan­ta­kau­pun­gin par­hail­la toi­mis­toa­lueil­la toi­mis­to­ne­liön hin­ta hak­kaa asuin­ne­liön men­nen tul­len, mut­ta vähän syr­jem­mäl­lä asia on toi­sin päin. Minus­ta poten­ti­aa­li­set yri­tyk­set ja asuk­kaat ovat par­hai­ta mää­rää­mään, mikä sopii asu­mi­seen ja mikä toimistoiksi.

Kadun­var­si­kaup­po­jen osal­ta toi­von kiel­lon aika­na vapaa­mie­lis­tä har­kin­taa. Kau­pun­gil­le luon­te­vaa on, että jot­kut kadut eri­kois­tu­vat kaup­pa­ka­duik­si ja toi­set taas eivät lain­kaan.  Fredri­kin­ka­dul­la on pal­jon kaup­po­ja ja vie­rei­sil­lä kaduil­la ei. Tyh­jil­lään tilo­ja ei kan­na­ta pitää eikä myös­kään lähes tuottamattomina.

Meri-Ras­ti­lan osayleiskaava

Nyt sii­tä sit­ten äänes­te­tään. Ja äänes­te­tään uudes­taan kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa ja sit­ten taas val­tuus­tos­sa. Minus­ta kau­pun­ki teki­si vii­saam­min, kun ottai­si poh­jak­si asuk­kai­den laa­ti­man tii­vis­tä­mis­kaa­van ja teki­si sii­tä mal­lie­si­mer­kin hyväs­sä hen­ges­sä teh­tä­väs­tä tii­vis­tä­mi­ses­tä kai­kil­le esikaupunkialueille.

Ullak­ko­ra­ken­ta­min­sen alu­eel­li­sen poik­keus­lu­van jatkaminen

Pöy­däl­tä.

Kokoo­mus pyy­si pöy­däl­le. Vie­lä ei ole lau­ta­kun­nan jäse­nil­tä tul­lut esi­tyk­siä muu­tok­sik­si, joten en tie­dä, mihin täs­sä pitäi­si varau­tua. Tois­tai­sek­si olen varau­tu­nut hyväk­sy­mään esityksen.

Tii­vis­tys­kaa­va Hii­la­pel­lon­tiel­lä Konalassa

Van­ha lii­ke­ra­ken­nus pure­taan kysyn­nän puut­teen vuok­si ja raken­ne­taan yhteen­sä kak­si neli­ker­rok­sis­ta asuin­ta­loa. Toi­seen saa tosin raken­taa vii­den­nen ker­rok­sen asuk­kai­den yhteistiloiksi.

Pysä­köin­ti pää­osin maan tasos­sa. Olen pitä­nyt peri­aat­tee­na, että aina­kin Kehä I:n sisä­puo­lel­la tii­vis­tet­täes­sä tii­vis­tet­täi­siin kun­nol­la niin, että pysä­köin­ti pan­naan maan alle. Tämä on Kehä I:n ulko­puo­lel­la ja voi hyvin­kin olla, ettei raken­nusoi­keu­den arvo rii­tä rahoit­ta­maan maa­na­lais­ta pysäköintiä.

Uusia asuk­kai­ta noin 60. En löy­tä­nyt teks­tis­tä, tulee­ko tähän­kin kau­pun­gin vuo­kra­ta­lo­ja vai moni­puo­lis­te­taan­ko asu­jai­mis­toa kovan rahan asunnoilla.

Mec­he­lin­ka­dun pyörätiet

Vir­ka­mie­het tyr­mä­si­vät edel­li­ses­sä kokouk­ses­sa aja­tuk­se­ni toteut­taa pyö­rä­tie pyö­rä­kais­ta­na. Täs­sä välis­sä aktii­vi­set pyö­räi­li­jät ovat rusi­koi­neen argu­ment­te­ja. Niin­pä kan­vee­sis­ta nous­see­na esi­tän uudes­taan kais­ta-vaih­toeh­toa. Jal­ka­käy­tä­vän tasos­sa ole­va pyö­rä­tie ei mer­kit­se suur­ta muu­tos­ta nyky­ti­laan. Pyö­räi­li­jät pyö­räi­le­vät nyt jal­ka­käy­tä­väl­lä luvat­ta, esi­tyk­sen mukai­ses­sa tilan­tees­sa luvan kanssa.

Hel­sin­gin liik­ku­mi­sen kehittämisohjelma

Hyvä raport­ti, johon on lis­tat­tu vas­taan­sa­no­mat­to­mia hyviä peri­aat­tei­ta.   Kaik­ki peri­aat­teet ovat niin hyviä, ettei nii­tä vas­taan voi oikein väit­tää. Tosin joku var­maan yrit­tää väit­tää, että ruuh­kien vähen­tä­mi­nen hin­noit­te­le­mal­la niuk­kaa tilaa ter­vei­den peri­aat­tei­den mukai­ses­ti ei ole kivaa, mut­ta his­to­ria on hei­dät tuomitseva.

Taval­laan täs­sä pyy­de­tään avoin­ta val­ta­kir­jaa, kos­ka juju pii­lee hyvien tavoit­tei­den kes­ki­näi­ses­sä pai­no­tuk­ses­sa. Hyvään suun­taan lii­ken­ne­po­li­tiik­ka kui­ten­kin on menos­sa. Raport­tiin pää­see tästä.

Pie­ni toi­vo­mus kui­ten­kin viras­tol­le. Kun näi­tä raport­te­ja nykyi­sin lue­taan lähin­nä tie­to­ko­neen ruu­dul­ta, voi­si­ko ne tait­taa vaa­ka­suo­raan? Minä saan koto­na näy­tön kään­ne­tyk­si pys­tyyn, mut­ta läp­pä­ril­lä se ei onnistu.

Hel­sin­gin pysäköintipolitiikka 

Luon­nos on ollut lausun­noil­la ja näyt­tää palan­neen takai­sin lähin­nä kii­tos­ten saat­te­le­ma­na. En löy­dä yhtään muu­tos­ta alku­pe­räi­seen esi­tyk­seen, mut­ta asia var­mis­tuu kokouk­ses­sa. Lai­tan täs­tä eril­li­sen pos­tauk­sen kes­kus­te­lun selkeyttämiseksi.

Tii­vis­tys­kaa­va Haa­gan Kivihaantiellä

Ton­til­le saa­tiin hel­pos­ti ahde­tuk­si 2200 k‑m2 raken­nusoi­keut­ta pur­ka­mal­la auto­tal­li ja mel­kein raken­ta­mal­la ton­tin lai­taan asti.

Ei täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta Laut­ta­saa­ren­tie 20:een

Maa­no­mis­ta­ja on halun­nut huo­mat­ta­vaa lisä­ra­ken­ta­mis­ta alu­eel­le, mut­ta KSV esit­tää lausun­nos­saan, että han­ke pilai­si pro­fes­so­ri Olli Kivi­sen vision, eikä kan­nat­ta esi­tyk­sen hyväksymistä.

Poik­kea­mis­lu­pa Pihlajamäessä

Raken­nut­ta­ja on vähän paran­nel­lut kaa­van mukais­ta raken­nus­ta, sijoit­ta­nut teras­si­ker­rok­sen yli­piin asun­toi­hin ja muut­ta­nut auto­tal­le­ja asun­noik­si, jot­ta han­ke oli­si toteut­ta­mis­kel­poi­nen. Esi­te­tään hyväk­syt­tä­väk­si. Tämä on yksi tapa sovel­taa talo­suun­nit­te­li­jan osaa­mis­ta. Raken­nus­liik­keet ovat valit­ta­neet, että kaa­vat pakot­ta­vat huo­noi­hin ratkaisuihin.

19 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 5.11. 2013”

 1. …han­ke pilai­si pro­fes­so­ri Olli Kivi­sen vision”

  Eikö tuo­ta läpi­nä­ky­vää teko­syy­tä voi käyt­tää täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen estee­nä mihin tahan­sa betonilähiöön? 

  Sitä­pait­si alku­pe­räi­nen visio on jo lähes pilat­tu kun talo­jen raa­kaa ja autent­tis­ta suo­ma­lai­ses­ta sie­lun­mai­se­mas­ta ammen­ta­vaa beto­ni­bru­ta­lis­mia on sie­vis­te­le­väs­ti ja popu­lis­ti­ses­ti men­ty kuorruttamaan…

 2. Minus­ta poten­ti­aa­li­set yri­tyk­set ja asuk­kaat ovat par­hai­ta mää­rää­mään, mikä sopii asu­mi­seen ja mikä toimistoiksi. 

  Yleen­sä mark­ki­nat osaa­vat hin­noi­tel­la ja jakaa koh­teet aika jär­ke­väs­ti. Toki kau­pun­gil­la­kin voi olla sanot­ta­vaa vaik­ka­pa sii­hen, min­ne ja mil­lais­ta toi­min­taa halu­taan. Se pitää ottaa huo­mioon, että vapaan allo­koin­nin tapauk­ses­sa ja anne­tuil­la hin­ta­ta­soil­la on toden­nä­köis­tä, että kes­kus­taan tulee (van­haa vinou­maa korors­taen) lisää työ­paik­ko­ja suh­tees­sa asun­to­jen mää­rään, ja tämä aiheut­taa tar­vet­ta pen­de­löin­tiin ja uusiin asui­na­luei­siin Nur­mi­jär­vel­lä. Hel­sin­ki teh­köön valin­tan­sa prio­ri­teet­tien­sa mukaan.

 3. Meri-Ras­ti­lan osayleiskaava
  Nyt sii­tä sit­ten äänes­te­tään. Ja äänes­te­tään uudes­taan kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa ja sit­ten taas valtuustossa.”

  Har­mil­lis­ta, jos täl­tä vai­kut­taa. Joku ehkä halu­aa näh­dä vie­lä sen­kin spek­taak­ke­lin, joka syn­tyy, kun kaa­vas­ta vali­te­taan. Itse toi­voin, että kaa­va­han­ke oli­si saa­tu pysäy­tet­tyä jo huo­men­na ja oli­sim­me voi­neet hui­la­ta hetken.

  Se, ettei kaa­va­han­ket­ta ilmei­ses­ti vie­lä­kään hau­da­ta, ker­too karua kiel­tään demo­kra­tian toi­mi­vuu­des­ta. Syk­syn 2012 kun­nal­lis­vaa­lien alhai­sek­si jää­nyt äänes­tys­pro­sent­ti (noin 44 %) oli merk­ki Meri-Ras­ti­lan asuk­kai­den pet­ty­myk­ses­tä poli­tiik­kaan yli­pää­tään ja epä­luot­ta­muk­ses­ta demo­kra­tian toimintaan. 

  Olem­me monin tavoin ilmais­seet halum­me osal­lis­tua koti­lä­hiö­täm­me kos­ke­viin asioi­hin, mut­ta emme ole tul­leet kuulluiksi. 

  Haloo.

 4. Ei täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta Laut­ta­saa­ren­tie 20:een

  Maa­no­mis­ta­ja on halun­nut huo­mat­ta­vaa lisä­ra­ken­ta­mis­ta alueelle –”

  Maa­no­mis­ta­ja on hake­nut lupaa yhdel­le lisä­ra­ken­nuk­sel­le ton­til­la, jol­la on ennes­tään kak­si raken­nus­ta väl­jäs­ti sijoi­tel­tui­na. Sijain­ti met­roa­se­man kans­sa samas­sa kort­te­lis­sa. Ainut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus kor­ja­ta Laut­ta­saa­ren­tien var­res­sa ole­va eri­koi­nen raken­nuk­sen men­tä­vä auk­ko, paran­tai­sia kau­pun­ki­ku­vaa kum­mas­ti kun kadun­var­si oli­si yhtenäinen. 

  Miten tätä voi­daan vas­tus­taa? Päin­vas­toin vie­rei­sel­le ton­til­le mah­tui­si samaan tapaan yksi lisä­ra­ken­nus Kaup­pa­neu­vok­sen­tien puolelle.

  Tuo puhe “ylei­ses­tä jalan­kul­ku­rai­tis­ta” on ihan tur­haa: 1) ei sii­hen ole täs­sä mitään muu­tok­sia esi­tet­ty ja 2) eipä sitä juu­ri kukaan käy­tä, kun kadun var­res­sa on miel­lyt­tä­väm­pi reit­ti kuin tois­ten pihan poikki.

 5. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja:
  “…han­ke pilai­si pro­fes­so­ri Olli Kivi­sen vision”

  Eikö tuo­ta läpi­nä­ky­vää teko­syy­tä voi käyt­tää täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen estee­nä mihin tahan­sa betonilähiöön? 

  Sitä­pait­si alku­pe­räi­nen visio on jo lähes pilat­tu kun talo­jen raa­kaa ja autent­tis­ta suo­ma­lai­ses­ta sie­lun­mai­se­mas­ta ammen­ta­vaa beto­ni­bru­ta­lis­mia on sie­vis­te­le­väs­ti ja popu­lis­ti­ses­ti men­ty kuorruttamaan… 

  Sen vision nyky­ti­la (pait­si, että puis­sa on leh­det): Google maps
  Jois kään­tää vir­tu­aa­li­pää­tä vähän myö­tä­päi­vään näkee naa­pu­riyh­tiön poh­jim­mil­taan ident­ti­ses­sä talos­sa vie­lä ne alku­pe­räi­set pin­nat ja elementtisaumat.

 6. Juho Laa­tu: Yleen­sä mark­ki­nat osaa­vat hin­noi­tel­la ja jakaa koh­teet aika jär­ke­väs­ti. Toki kau­pun­gil­la­kin voi olla sanot­ta­vaa vaik­ka­pa sii­hen, min­ne ja mil­lais­ta toi­min­taa halu­taan. Se pitää ottaa huo­mioon, että vapaan allo­koin­nin tapauk­ses­sa ja anne­tuil­la hin­ta­ta­soil­la on toden­nä­köis­tä, että kes­kus­taan tulee (van­haa vinou­maa korors­taen) lisää työ­paik­ko­ja suh­tees­sa asun­to­jen mää­rään, ja tämä aiheut­taa tar­vet­ta pen­de­löin­tiin ja uusiin asui­na­luei­siin Nur­mi­jär­vel­lä. Hel­sin­ki teh­köön valin­tan­sa prio­ri­teet­tien­sa mukaan.

  Perus­te­let­ko hie­man tuo­ta toden­nä­köi­syyt­tä? Kau­pun­gil­la kul­kies­sa olen pan­nut mer­kil­le kiin­teis­tö­ke­hit­tä­jiä muut­ta­mas­sa van­ho­ja toi­mis­to­ta­lo­ja asuin­käyt­töön, mut­ta en kos­kaan toi­sin­päin. Et ole näh­nyt näi­tä kohteita?

 7. a_l: Kan­ta­kau­pun­gin par­hail­la toi­mis­toa­lueil­la toi­mis­to­ne­liön hin­ta hak­kaa asuin­ne­liön men­nen tul­len, mut­ta vähän syr­jem­mäl­lä asia on toi­sin päin 

  En tun­ne Hel­sin­gin tilan­net­ta kort­te­lei­den tai talo­jen tark­kuu­del­la. OS kui­ten­kin tote­si: “Kan­ta­kau­pun­gin par­hail­la toi­mis­toa­lueil­la toi­mis­to­ne­liön hin­ta hak­kaa asuin­ne­liön men­nen tul­len, mut­ta vähän syr­jem­mäl­lä asia on toi­sin päin”. Lai­dem­mal­la asun­not voi­vat voit­taa, mut­ta ehkä tuol­la perus­teel­la toi­mis­toil­le ja muil­le työ­paik­ko­ja sisäl­tä­vil­le tiloil­le on kes­kus­tas­sa nyky­ään­kin kysyn­tää. Myös kiel­to muut­taa tilo­ja asun­noik­si toi­mii tähän suuntaan.

  Käsit­tääk­se­ni Hel­sin­gis­sä on myös huo­mat­ta­va mää­rä kiin­nos­tus­ta säi­lyt­tää van­han kes­kus­tan veto­voi­ma kaup­pa­kes­kuk­se­na ja toi­mis­to­kes­kuk­se­na kehä­tei­den hyper­mar­ket­tien ja toi­mis­toa­luei­den puristuksessa.

  Point­ti­ni on vain se, että samaan aikaan ei voi mini­moi­da pen­de­löin­tiä ja pitää Hel­sin­gin kes­kus­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun joh­ta­va­na ja eni­ten kes­kit­ty­nee­nä toi­mis­to- ja kauppakeskittymänä.

 8. Toi­saal­la suo­jel­laan ker­rok­sel­li­suut­ta, toi­saal­la este­tään aktii­vi­ses­ti sen syn­ty­mis­tä. Täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta esi­te­tään sin­ne, min­ne sitä ei halu­ta ja este­tään siel­lä, min­ne sitä halutaan.

  Mut­ta mik­sei kukaan väli­tä Smith-Pol­vi­nen-suun­ni­tel­man vision pilaa­mi­ses­ta? Kai­vo­ka­dus­ta moottoritie!

 9. Laut­ta­saa­ren­tie 20

  …han­ke pilai­si pro­fes­so­ri Olli Kivi­sen vision” 

  No ker­ras­saan kau­his­tut­ta­va han­ke jos se pilai­si pro­fes­so­ri Olli Kivi­sen “vision”.
  Nii­tä Kivi­sen ja hänen seu­raa­jien­sa visioi­ta on toteu­tet­tu­na maa­kun­nat ja pik­ku­kau­pun­git pul­lol­laan. Kap­pa­le kau­nein­ta Suomea…

 10. Eikö­hän KSV:n toi­min­ta joh­da sii­hen, että sijais­kär­si­jöi­nä ole­vat polii­ti­kot saa­vat koko jou­kon tunk­ke­ja seu­raa­vien vaa­lien alla. Aika vähän nämä rytei­köt näyt­tä­vät tun­teen paloa herät­tä­vän enää poli­tii­kas­sa, joten nuk­ku­vien puo­lue saa uusia jäse­niä, jos kukaan polii­tik­ko ei pro­fi­loi­du näi­tä puo­lus­ta­maan sydän­ve­rel­lään. Ehkä Hel­sin­gin vih­rei­den joh­dos­sa, tai sit­ten jou­kos­sa, joku voi­si sen rai­vo­hul­luu­ten­sa ohja­ta met­sien suo­je­luun sen oikeis­to­lai­suu­den sijas­ta? Vih­reil­tä kun odot­tai­si enem­mis­tön vie­lä ymmär­tä­vän luon­toar­vo­jen pääl­le, vaik­ka joi­ta­kin innok­kai­ta löy­tyi­si muis­ta­kin puo­lueis­ta vah­vis­ta­maan sään­nön. Met­sä­ak­ti­vis­tien kan­na­tuk­sen nousu kun ei auta vie­lä muut­ta­maan pää­tök­siä jat­kos­sa­kaan, vaan jon­kun polii­ti­kon pitäi­si nyt tuo­da laa­rin­sa sateen alle jul­ki­suu­teen. Ehkä muut sit­ten peläs­tyi­si­vät, että vih­rei­den kan­na­tus läh­ti­si nousuun ja jät­täi­si­vät met­sät var­muu­den vuok­si rau­haan äänes­tyk­sis­sä. Jos mitään ei tapah­du, niin sit­ten­pä­hän saa­vat viras­tos­sa rau­has­sa kaa­voit­taa lähi­met­sät ja suo­jel­la bru­taa­lit pyhäk­kön­sä, samal­la kun uskot­te­le­vat uusin havain­ne­ku­vin kau­pun­gin palaa­van kaa­voi­tuk­ses­sa aikaan jol­loin kaik­ki oli paremmin. 

  Ei täs­sä mitään, jos ker­ta poliit­ti­nen enem­mis­tö on Meri-Ras­ti­laa­kin raken­ta­mas­sa, eihän edes ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta enää näe met­sää puil­ta, mut­ta KSV puhuu vain ros­kaa, kun väit­tä­vät sääs­tä­vän­sä luon­toa ja tii­vis­tä­vän­sä kau­pun­kia. Teke­vät ensin kaa­vo­ja, jot­ka ovat sovit­tu­ja lin­jo­ja vas­taan, ja sit­ten itke­vät, että mikään ei kel­paa ja saa­vat polii­ti­kot usko­maan, että jos nyt hyväk­syt­te, niin sit­ten ensi ker­ral­la kat­sel­laan sitä met­sää­kin puil­ta, mut­ta nyt on vain tämä hyväk­syt­tä­vä, jot­ta pysy­tään tavoit­tees­sa. Pie­net ihmi­set sit­ten jäte­tään seu­raa­maan vie­res­sä ja lähet­te­le­mään mie­le­nil­mai­su­ja KSV:n silppuriin. 

  Taval­li­nen pul­liai­nen ei voi vir­ka­mie­hil­le mitään, ja jos polii­tik­ko­ja ei saa kan­nus­ta­mi­sen ja pyy­te­lyn epä­on­nis­tut­tua uhkai­le­mal­la, syyl­lis­tä­mäl­lä ja mora­li­soi­den herää­mään, niin ei se kai­vin­ko­neen jor­pak­koon aja­mi­nen­kaan mitään met­sää pelas­ta. Toi­vot­to­muut­ta ilmen­tä­vät totea­mi­set jät­täi­sin mie­luus­ti suu­rel­le ylei­söl­le, ja odot­tai­sin polii­ti­koil­ta vähän enem­män yri­tys­tä. Ei näi­tä met­siä saa uusi­na kau­pas­ta­kaan ostaa, että nyt ne menee sit­ten lopul­li­ses­ti, eikä polii­ti­kon sala­ra­kas, eli talous­kas­vu­kaan, tuo nii­tä takai­sin. Vih­reil­tä­kin jää tii­vis­tä­mi­sen eko­lo­gi­set hyö­dyt saa­vut­ta­mat­ta ja lähi­met­sän­sä menet­tä­neet jät­tä­vät äänes­tä­mät­tä ja met­sis­sä asu­neet elu­kat kul­ke­vat jat­kos­sa kodit­to­mi­na. Eko­lo­gi­suus aina­kin minul­le tar­koit­taa enem­män luon­non tai luo­ma­kun­nan, kum­paan suun­taan sitä kukin kei­nuu, huo­mioon otta­mis­ta, eikä esi­mer­kik­si vähem­män kulut­ta­vaa autoa, jon­ka kulun edes­tä on met­sä kaa­tu­nut ja eli­kot jää­neet alle. Tai sit­ten tur­haan met­sän pääl­le tup­sah­ta­nut­ta lähiö­tä, jota pai­kal­li­set­kin enim­mäk­seen vas­tus­ti­vat ja teki­vät vie­lä vir­ka­mies­ten työt­kin vir­ka­mies­ten puo­les­ta, jon­ka jäl­keen vir­ka­mies­ten oli­si ollut help­po vali­ta se help­po tie ulos. Raken­ta­mi­nen kun tuho­aa aina­kin sen pai­kan jos­ta raken­nusai­neet ote­taan, niin mik­si sitä pitää sit­ten vie­lä raken­taa pit­kin met­siä, kun vaih­toeh­toa tun­kee ovis­ta ja ikku­nois­ta. Sil­le, että sade­met­sää kaa­tuu jos­sa­kin, ei voi hel­sin­ki­läi­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu pal­joa, mut­ta hel­sin­ki­läi­sen kau­pun­gin­val­tuu­te­tun luu­li­si huo­maa­van Hel­sin­gin luon­non rik­kau­det, ja koit­ta­van etsiä kei­no­ja sääs­tää ne. Var­sin­kin, jos halu­aa lisää maa­han- ja kau­pun­kiin­muut­toa talout­ta yllä­pi­tä­mään. Joi­ta tai­taa tapah­tua ihan kenen­kään enem­pää halua­mat­ta­kin enem­män, jos jat­kam­me talou­den orjuut­ta­mi­na jatkossakin.

  Mikä täs­sä nyt muu­ten­kin on kun isän­mur­ha oli niin help­poa, kun puret­tiin kau­niit talot, mut­ta nyt sit­ten nämä pit­kin met­siä raken­ne­tun auto­kau­pun­gin isät ovat jotain pyhiä kai­ken ylä­puo­lel­la ole­via tai­vaan­lah­jo­ja, että edes met­ron vie­res­sä ei saa raken­taa? Käsin­teh­ty his­to­ria hävi­ää van­ho­jen talo­jen muo­dos­sa, mut­ta sit­ten nämä koneel­li­ses­ti teh­dyt palik­ka­ta­lot sääs­te­tään, tai edes nii­den eteen ei saa pis­tää mitään. Nau­ret­ta­vin­ta on, että ne pure­tut van­hat talot oli­vat muka van­han kopioi­ta — enem­män nämä ele­ment­ti­teh­taan kata­lo­gis­ta repäis­tyt juos­ten kus­ten raken­ne­tut laa­ti­kot tois­ten­sa kopioi­ta ovat, pois­lu­kien poikkeukset.

 11. Meri-Ras­ti­laa on kehi­tet­tä­vä hyvin toteu­te­tul­la täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sel­la eikä ulkoi­lu­puis­toon raken­ta­mal­la, koska:

  1) Lii­kun­nan lisää­mi­sek­si tar­vi­taan poik­ki­hal­lin­nol­li­sia toimia.

  2) Ulkoi­lu­puis­tos­sa laa­ja mui­nais­ran­ta koh­taa arvok­kaan luonnon.

  3) Lähi­luon­to tukee asuk­kai­den ter­veyt­tä taval­la, joka tor­juu eriar­voi­suut­ta. Samal­la kau­pun­ki sääs­tää terveydenhoitomenoissa.

  4) Met­ro­ju­naan mah­tuu junal­li­sen ver­ran väkeä ker­ral­laan, mut­ta ei enem­pää. Asu­tuk­sen mää­rä radan var­res­sa kas­vaa tule­vai­suu­des­sa paljon.

  5) Jos Meri-Ras­ti­laa halu­taan kehit­tää, on resurs­sit suun­nat­ta­va kehi­tet­tä­väl­le alu­eel­le eikä sen viereen.

  6) Meri-Ras­ti­la on sel­väs­ti mai­net­taan parem­pi paik­ka. Ulkoi­lu­puis­to on alu­een helmi.Meri-Rastilaa on uudis­tet­ta­va vah­vuuk­sien­sa varassa.

 12. Juha­ni Salo­vaa­ra: Ei täs­sä mitään, jos ker­ta poliit­ti­nen enem­mis­tö on Meri-Ras­ti­laa­kin rakentamassa, 

  Mun käsi­tys, ja pahoit­te­lut jo etu­kä­teen jos ja kun olen ymmär­tä­nyt vää­rin, on että raken­ta­mi­sen puo­les­ta on kokoo­mus (23 val­tuu­tet­tua) ja dema­rit (15). Vas­taan vih­reät (19), vasem­mis­to (9) ja ilmei­ses­ti RKP (5), sekä kom­mu­nis­ti (1). Perus­suo­ma­lais­ten (8), kes­kus­tan (3) ja KD:n (2) kan­nas­ta en tie­dä, mut­ta käsit­tääk­se­ni enem­män vas­taan. Tos­ta tulee siis 38 raken­ta­mi­sen puo­lel­lal­la, 34 met­sän / OurCi­tyn puo­lel­la, ja 13 epä­sel­vem­pää. Toki ryh­mis­sä voi olla myös sisäis­tä hajontaa.

  Jos pitäi­si arva­ta, niin sanoi­sin että kaa­tuu val­tuus­tos­sa. Jos noin käy, niin sit­ten ei vali­tet­ta­vas­ti var­maan teh­dä sitä tiivistyskaavaakaan.

 13. Ham­pu­rin Hafen Citys­sä ase­ma­kaa­va­mää­räys­ten mukaan kaik­ki, aivan kaik­ki poh­ja­ker­rok­set kadun var­res­sa tulee vara­ta sel­lai­sil­le toi­min­noil­le, jot­ka ovat ylei­söl­le avoi­mia, siis vaik­ka­pa juu­ri kivi­jal­ka­kau­pat. Ja poh­ja­ker­rok­sen kor­keu­den tulee sitä pait­si olla vii­si met­riä. Täl­lä halu­taan var­mis­taa, että tar­jol­la on myös edul­lis­ta lii­ke­ti­laa sel­lai­sil­le kau­poil­le tai ei-kau­pal­li­sil­le toi­mi­joil­le, jot­ka eivät voi mak­saa isoa vuokraa.

  Tavoi­te on täl­lä taval­la var­mis­taa riit­tä­vä moni­puo­li­suus, jot­ta alue oli­si ihmi­sil­le hou­kut­te­le­va, mitä kaut­ta parem­mil­la pai­koil­la­kin ole­vat liik­keet saa­vat enem­män asiak­kai­ta ja itse asun­not ovat hou­kut­te­le­vam­pia. Vii­me kädes­sä tämä pal­ve­lee myös kiinteistöjä.

  Hafen City on Ham­pu­rin uusi kes­kus­tan laa­jen­nus sata­man van­him­man osan tilalle.

 14. Soi­nin­vaa­ra:
  Ei täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta Laut­ta­saa­ren­tie 20:een
  Maa­no­mis­ta­ja on halun­nut huo­mat­ta­vaa lisä­ra­ken­ta­mis­ta alu­eel­le, mut­ta KSV esit­tää lausun­nos­saan, että han­ke pilai­si pro­fes­so­ri Olli Kivi­sen vision, eikä kan­nat­ta esi­tyk­sen hyväksymistä.

  Voi her­ra­nen aika sen­tään. Suun­ni­tel­laan­ko kau­pun­kia taval­li­sil­le ihmi­sil­le, vai kau­pun­ki­tut­ki­joil­le ja men­nei­syy­des­sä elä­vil­le muumioille?

 15. Kivi­nen lie­nee yksi syy­päi­tä huo­noon suo­ma­lai­seen kaa­voi­tuk­seen, joten argu­ment­ti on kehnohko.

 16. Hie­man oudok­sut­taa, että sama viras­to, joka kau­niil­la sana­kään­teil­lä puhuu tii­viin raken­ta­mi­sen ja vihe­ra­luei­den tär­key­des­tä yleis­kaa­va­ra­por­teis­sa, tekee Meri-Ras­ti­laan kaa­vaan, joka sotii näi­tä samo­ja peri­aat­tei­ta vas­taan. Ovat­ko yleis­kaa­van visiot vain sana­he­li­nää? Ale­taan­ko visioi­ta nou­dat­taa vas­ta kun ne ovat pyö­räh­tä­neet byro­kra­tian rat­tai­den läpi? 

  Mikä­li tar­koi­tuk­se­na on paran­taa alu­een sta­tus­ta raken­ta­mal­la ran­ta­met­sän tilal­le “hie­nom­man väen” alue, niin perus­te­lu ontuu pahan ker­ran. Ran­ta­met­sän tilal­le raken­ne­tul­le alu­eel­le muut­ta­vat asuk­kaat oli­si­vat luul­ta­vas­ti var­sin saman­lai­sia kuin vaih­toeh­to­na ole­val­le tii­vis­te­tyl­le alu­eel­le uusiin asun­toi­hin muut­ta­vat asuk­kaat. Vir­kis­ty­sa­lu­een tuhoa­mi­nen tus­kin oli­si kovin onnis­tu­nut yri­tys nos­taa alu­een statusta.

  Väit­täi­sin, että monil­le lähiöi­den asuk­kail­le hyvät ulkoi­lu- ja vir­kis­ty­sa­lu­eet ovat se tär­kein lähiöi­den veto­voi­ma­te­ki­jä — ehkä jopa tär­keäm­pi kuin kes­kus­taa edul­li­sem­mat neliö­hin­nat. Meri-Ras­ti­lan ran­ta­met­sä pal­ve­lee vir­kis­ty­sa­lu­ee­na Vuo­saa­re­lais­ten lisäk­si myös Puo­ti­lan, Var­tio­ky­län, Mar­ja­nie­men ja Itä­kes­kuk­sen asukkaita.

 17. Meri-Ras­ti­la, erään muis­tu­tuk­sen kohtalo:
  MUISTUTUS: suun­ni­tel­man laatu

  ” Raken­ta­mi­sa­lue sijoit­tuu pää­osin ran­ta­met­sän ylim­mäl­le har­jan­teel­le eril­leen Meri-Ras­ti­lan kau­pun­ki­ra­ken­tees­ta. Ole­mas­sa ole­van kau­pun­ki­ra­ken­teen täy­den­nys­mah­dol­li­suuk­sia ei ole tarkasteltu.

  Alu­een kes­kel­le on jätet­ty auk­ko pirun­pel­toa var­ten. Asu­kas­ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si raken­ta­mis­ta on jou­dut­tu venyt­tä­mään ete­lään kau­as yleis­kaa­va­ra­jauk­sen ulko­puo­lel­le. Sinän­sä met­sän kes­kel­lä sijait­se­va asuin­ry­päs ei sisäis­tä vihe­ra­luet­ta kai­paa, pirun­pel­lon säi­lyt­tä­mi­nen on kui­ten­kin perus­tel­tua luon­non­his­to­rian näkö­kul­mas­ta. Sen sijaan pirun­pel­lon nos­ta­mi­nen kau­pun­ki­ra­ken­teen joh­to­mo­tii­vik­si on absur­dia. Vas­taa­via kivi­ka­so­ja – olkoon­kin ainoa Vuo­saa­res­sa — löy­tyy sadoit­tain ympä­ri Suomenniemeä. 

  Muu­ten kaa­vas­sa ehdo­te­taan tavan­omais­ta lähiö­ra­ken­ta­mis­ta, eri­tyi­siä kau­pun­ki­ra­ken­nus­tai­teel­li­sia kva­li­teet­te­ja ei ole tavoi­tel­tu. Vas­ta­ran­nal­ta kort­te­li­ra­ken­ne näyt­täy­tyy epä­mää­räi­se­nä mössönä. 

  Alu­een han­ka­lim­paan koh­taan, Vuo­tien melu- ja pien­hiuk­ka­sa­lu­eel­le on väki­sin vään­net­ty pyra­mi­din muo­toi­nen asuin­kort­te­li. Paik­ka on pie­nil­mas­tol­taan Vuo­saa­ren keh­noin. Maas­to viet­tää niin jyr­käs­ti luo­tee­seen, että pyra­mi­di on hal­jen­nut jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Kor­keus­e­ro on 20 met­riä, alim­mis­ta asun­nois­ta pää­see ostos­kes­kuk­seen vain hiih­to­his­sil­lä. Tien kupee­seen sopii luon­te­vam­min toi­mis­to­la­mel­li melu­muu­rik­si met­sän suuntaan.

  Pyra­mi­di on vie­ras muo­to suo­ma­lai­ses­sa kau­pun­ki­mai­se­mas­sa, yleen­sä nii­tä näkee Egyp­tin hiek­ka-aavi­kol­la tai Huo­pa­lah­des­sa. Ark­ki­teh­tuu­ria ei tar­vit­se­kaan kek­siä joka maa­nan­tai uudes­taan. Ehdo­tet­tu pyra­mi­di on kui­ten­kin Ras­ti­laan aivan lii­an kolos­saa­li­nen, pai­kan hen­ki on ymmär­ret­ty vää­rin. Vas­taa­va kau­hue­si­merk­ki löy­tyy toi­ses­ta van­has­ta suo­ma­lai­ses­ta kau­pun­gis­ta, Vii­pu­ris­ta ( hotel­li Drushba). 

  Met­ro­ra­dan poh­jois­puo­lel­la sijait­se­vaan kol­mioon on vis­kais­tu epä­mää­räi­nen kie­ku­ra. Tar­kem­pi käyt­tö­tar­koi­tus jää arvoi­tuk­sek­si, ker­ros­kor­keut­ta­kaan ei ole ker­rot­tu. Havain­ne­ku­vis­sa kie­ku­raa ei ole toh­dit­tu näyt­tää lain­kaan. Pai­kal­le pitäi­si sijoit­taa ver­ti­kaa­li ele­ment­ti Ras­ti­lan maamerkiksi.

  Kaa­voi­tus on pysäh­ty­nyt mas­sii­vi­seen luon­no­nes­tee­seen, lei­rin­tä­alu­een panssariaitaan.
  Kaa­voit­ta­jan kat­se ei ole ulot­tu­nut asun­to­vau­nua­lu­eel­le, jos­sa oli­si muu­ta­ma heh­taa­ri val­mis­ta tasais­ta raken­nus­maa­ta, rasit­tee­na ei ole edes luon­toar­vo­ja. Alue on kau­pun­ki­ra­ken­teel­li­ses­ti ja toi­min­nal­li­ses­ti jou­to­maa­ta, jos­ta ei ole min­kään­lais­ta hyö­tyä Vuo­saa­ren nykyi­sil­le tai tule­vil­le asuk­kail­le. Sin­ne mah­tui­si 1000 uut­ta asukasta.

  Ja kaik­ki tämä met­roa­se­man kyl­jes­sä. Har­voin tarjolla.

  Met­roa­se­man ympä­ris­tön kau­pun­ki­ku­vaa ei ole tar­kas­tel­tu koko­nai­suu­te­na, ilma­pers­pek­tii­vis­sä radan poh­jois­puol­ta ei ole esi­tet­ty lain­kaan. Kui­ten­kin alue on Vuo­saa­ren port­ti, sil­lan kaut­ta saa­pu­val­le se antaa ensi­vai­ku­tel­man kau­pun­gis­ta. Nyt kom­po­si­tio on tois­puo­lei­nen ja ehdo­tet­tu pyra­mi­di vai­kut­taa ilman vas­tin­pa­ria orvolta.

  Ras­ti­lan met­roa­se­man ympä­ris­tön täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen on haas­ta­va suun­nit­te­lu­teh­tä­vä, se vaa­tii luo­vaa näke­myk­sel­li­syyt­tä. Vuo­saa­ri­pro­jek­tin tähä­nas­tis­ten aikaan­saan­nos­ten perus­teel­la koh­tees­ta on syy­tä jär­jes­tää avoin arkkitehtikilpailu.”

  VASTINE, vuo­ro­vai­ku­tus­ra­port­ti

  ”Osay­leis­kaa­va on luon­nos­suun­ni­tel­ma. Raken­nus­ten mas­soit­te­lu tut­ki­taan tar­kem­min ase­ma­kaa­vas­sa. ” Tms.

  Ja tämän sano­mi­seen kului 10 kuukautta !

 18. Ei täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta Laut­ta­saa­ren­tie 20:een.
  Maa­no­mis­ta­ja on halun­nut huo­mat­ta­vaa lisä­ra­ken­ta­mis­ta alu­eel­le, mut­ta KSV esit­tää lausun­nos­saan, että han­ke pilai­si pro­fes­so­ri Olli Kivi­sen vision, eikä kan­nat­ta esi­tyk­sen hyväksymistä.”

  Tuo­ta aluet­ta ei muu­ten ole yleis­kaa­vas­sa 2002 mer­kit­ty kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti, raken­nus­tai­teel­li­ses­ti ja mai­se­ma­kult­tuu­rin kan­nal­ta arvok­kaak­si (toi­sin kuin lähes kaik­ki raken­net­tu alue Helsingissä). 

  Sen puo­les­ta ei ole mitään estet­tä aloit­taa Laut­ta­saa­res­sa tii­vis­tä­mis­tä met­roa­se­man ympä­ris­tös­sä jo nyt. Ja kos­ka voi­mas­sao­le­vas­sa yleis­kaa­vas­sa tosi­aan käy­tän­nös­sä kaik­ki alu­eet on mer­kit­ty tuol­lai­sel­la mer­kin­näl­lä, täy­tyy tii­vis­tä­mis­tä nyt teh­dä erit­täin aktii­vi­ses­ti siel­lä, mis­sä mer­kin­tää ei ole. 

  Kan­na­tan sitä, että suo­si­tel­laan ase­ma­kaa­van hyväk­sy­mis­tä. Uudet asun­not tule­vat kiven­hei­ton pää­hän metroasemasta.

 19. tpyy­luo­ma: Mun käsi­tys, ja pahoit­te­lut jo etu­kä­teen jos ja kun olen ymmär­tä­nyt vää­rin, on että raken­ta­mi­sen puo­les­ta on kokoo­mus (23 val­tuu­tet­tua) ja dema­rit (15).

  Näin­hän se aina­kin on tois­tai­sek­si ollut. Tämä pis­tää miet­ti­mään, sil­lä on mah­do­ton­ta löy­tää ainut­ta­kaan arvo­maa­il­mas­ta läh­te­vää syy­tä, mik­si dema­rit kan­nat­tai­si­vat osay­leis­kaa­vaeh­do­tus­ta, var­sin­kin kun vaih­toeh­to­suun­ni­tel­mal­la oli­si mah­dol­lis­ta saa­da sama mää­rä asuntoja.

  Pikem­min­kin ihmis­ten oikeus vai­kut­taa omaan lähiym­pä­ris­töön­sä mai­ni­taan jopa sosia­li­de­mo­kra­tian periaatteissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.