Mitä Suomen pitäisi tavoitella suhteissaan Venäjään?

Vas­tauk­sen HS-raadin kysymykseen.

Kan­natan viisum­i­va­paut­ta, mut­ta en suur­in­vestoin­tien houkut­telemista Venäjältä Suomeen.

Viisum­i­va­paus merk­it­sisi val­taisaa nousua tur­is­mille molem­pi­in suun­ti­in. Pelko, että sen mukana maa­han tulisi pahik­sia on aika turha, kos­ka pahik­sil­la on jo kanavien­sa kaut­ta han­ki­tut viisumit.

Suur­in­vestoin­nit sitoisi­vat Suomen liiak­si Venäjään. Sidos olisi ongel­malli­nen, kos­ka Venäjän taloudelli­nen lain­säädän­tö on kovin eri­lainen kuin EU:n ja kytkök­set val­tio­val­taan kiusal­lisen voimakkai­ta. On pelät­tävis­sä, että venäläi­somis­teis­ten yri­tys­ten etu­ja ryhdyt­täisi­in aja­maan poli­ti­ikan keinoin. Kil­pailu­lain­säädän­nöstä, ympäristölain­sääsän­nöstä ja työlain­säädän­nöstä tulisi ulkopolitiikkaa.

63 vastausta artikkeliin “Mitä Suomen pitäisi tavoitella suhteissaan Venäjään?”

 1. Miet­timisen arvoinen näköko­h­ta yri­tys­toim­intaan. “Leks Nok­i­ja” tulee mieleen. Edun ajamisen keinot tuskin rajoit­tuvat lainsäädäntöön.

  Puolestaan viisum­i­va­paus lisäisi ruuhkia rajanyl­i­tyspis­teis­sä, mis­tä venäläisetkin ovat huolis­saan, sil­lä samat asi­at joudut­taisi kum­minkin käsit­telemään (rajal­la jonot­taen). Eikö olisi parem­pi helpot­taa teknis­es­ti viisum­in­hakua esimerkik­si niin, että paikalliset passe­ja myön­tävät vira­nomaiset Huitsin Siperi­as­sa voisi­vat toimia paperei­den välittäjinä.

 2. Vielä “pahik­sista”: onko var­maa, että he kaik­ki ovat lainku­u­li­aisia ihmisiä fiksumpia.

 3. Venäjä on suomen luon­nolli­nen ja tule­vaisu­udessa ylivoimais­es­ti tärkein kump­pani taloudessa.

  Kan­nat­taa tavoitel­la sekä tur­is­mia että investoin­te­ja suomeen.

  Suomes­sa taas kan­nat­taisi lisätä venäjän kie­len opiskelua erit­täin vahvasti.

 4. Han­nu:
  ‘snip’
  Eikö olisi parem­pi helpot­taa teknis­es­ti viisum­in­hakua esimerkik­si niin, että paikalliset passe­ja myön­tävät vira­nomaiset Huitsin Siperi­as­sa voisi­vat toimia paperei­den välittäjinä.

  Sikäli kuin tiedän niin viisum­ien myön­tämi­nen on jo ulkoistettu.

 5. åke: Venäjä on suomen luon­nolli­nen ja tule­vaisu­udessa ylivoimais­es­ti tärkein kump­pani taloudessa.

  Kan­nat­taa tavoitel­la sekä tur­is­mia että investoin­te­ja suomeen.

  Suomes­sa taas kan­nat­taisi lisätä venäjän kie­len opiskelua erit­täin vahvasti.

  Aika lail­la samaa mieltä, mut­ten kuitenkaan toi­vo Venäjästä ylivoimais­es­ti tärkein­tä kauppakumppania. 

  Suuril­la mail­la kiusalli­nen taipumus pain­os­taa pienem­piään myös kaup­pa­suhteis­sa ja edesaut­taa omien yri­tys­ten­sä etu­ja varsinkin lähialueil­laan. USA:n toim­inta Amerikois­sa on mitä main­ioin esimerkki.

 6. Koh­ta 40 vuot­ta neu­vos­to-/ venäjänkaup­paa (sekä myös Euroopan ja US-kaup­paa) har­ras­ta­neena min­ul­la on otsikko-asi­as­ta selvät käsitykset:

  1) Venäjä ja EU ovat nyt ja tule­vaisu­udessa Suomen suurim­mat kaup­pakump­pan­it ja sitä kaut­ta hyv­in­voin­timme turvaajat.

  2) Kum­mal­lakin markki­nal­la val­lit­see rajun bru­taali kan­sain­välien kil­pailu, jos­sa armoa ei anneta vaik­ka olisi siniset silmät ja punaiset pos­ket. Jos tässä darvin­is­tises­sa tais­telus­sa ei pär­jää, saa heit­tää lusikan nurkkaan.

  3) Venäjän markki­noil­la saa vas­taansa maail­man suurim­mat ja kovim­mat vas­tus­ta­jat, nyky­isin varsinkin Kiinas­ta ja Sak­sas­ta, ja yleisem­minkin kaik­ki globaalit toim­i­jat ryn­nivät sinne strate­gisil­la investoin­neil­la ja tuotteilla.

  4) Suomel­la on maana ja suo­ma­laisil­la fir­moil­la on Venäjäl­lä erit­täin hyvä maine laadukkaiden ja luotet­tavien tuotei­den toimit­ta­jana. Tämä tilanne pitää nyt käyt­tää mak­si­maalis­es­ti hyväksi.

  5) Suomen ja Venäjän välil­lä val­lit­see varsin korkea kult­tuurimuuri, jota pitäisi saa­da las­ke­tuk­si mah­dol­lisi­man nopeasti.
  Nyky­isin kuulemme Venäjältä melkein pelkästään huono­ja uutisia, vaik­ka siel­lä tapah­tuu varsin paljon myös posi­ti­ivis­takin. Tässä pitäisi tul­la muu­tos niin, että myös nämä posi­ti­iviset uutiset saisi­vat sijaa.

  6) Suomen val­tion ei kan­na­ta paljonkaan suo­raan puut­tua suo­ma­lais­ten fir­mo­jen toim­intaan Venäjäl­lä. Siitä seu­raa­va byrokra­ti­akuor­ma ei auta ollenkaan muutenkin vaa­tivis­sa olois­sa toimivia firmoja.
  Koke­muk­seni mukaan julkisen puolen ihmiset pääosin eivät ymmär­rä Venäjän businek­ses­ta juuri mitään, saa­vat vaan pani­ikkireak­tioi­ta ja näkevät mörköjä joka puolel­la. Matkus­ta­vat mielu­um­min Brys­seli­in tai Kiinaan…

  7) Toisaal­ta val­tio voi edis­tää venäjänkaup­paa epä­suo­rasti lisäämäl­lä venäjänkie­len opet­tamista, venäläis­ten viisum­in­saan­nin helpot­tamista pitää jatkaa, suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kil­pailukykyä ja toim­intaolo­suhtei­ta koti­maas­sa pitää paran­taa, jne.

  8) Suo­ma­lais­ten ei kan­na­ta men­nä Venäjälle ollenkaan jeesustele­maan ja opet­ta­maan miten siel­lä oikein pitäisi elää;
  Sitä ovat aikaisem­min yrit­täneet Tsingiskaanin poruk­ka, Japani­laiset, Napoleon, Ruotsin kuninkaat ja viimek­si Hitler. Kaik­ki ovat joutuneet lähtemään koti­in tur­pa veressä.

  9) Mielestäni oikeampi tapa on men­nä Venäjälle tekemään buisinestä ja ottaa sieltä niin mon­ta ruplaa tasku­un­sa kuin pystyy.

  10) Suomen talous on nyt rajus­sa raken­nemuu­tok­ses­sa ja vien­nin rakenne eri­paria markki­noit­ten kanssa.
  On var­maa, että Venäjä selviää nyky­i­sistä vaikeuk­sis­taan ja jatkaa sit­ten talouskasvuaan. Tässä on yksi Suomen vien­nin suurista mah­dol­lisuuk­sista ja tule­vaisu­u­den valttikorteista!

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjä, joka tykkää ruplista

 7. Taloudel­lis­ten etu­jen lisäk­si Venäjä on jukises­ti ilmoit­tanut “puo­lus­ta­vansa venäläisiä vähem­mistöjä” halu­si­vat he sitä tai eivät. Infor­maa­tio-oper­aa­tio, jon­ka Venäjä teki Viroa vas­taan hil­jat­tain oli aivan tyyp­illi­nen hei­dän ulkopoli­ti­ikalleen. Geor­gian sota taas oli hyvä muis­tu­tus suur­valan kyvys­tä käyt­tää myös aseell­si­ta voimaa etu­jen­sa ajamiseen. Venäjä on Suomelle samanaikaises­ti taloudelli­nen mah­dol­lisu­us ja turvallisuusuhka.

  Samal­la kun avataan ovia, tulee ymmärtää puo­lus­tuk­sen merk­i­tys. Enkä tarkoi­ta pelkästään Puo­lus­tusvoimien varus­tamista uhkaa vas­taavasti vaan koko yhteiskun­nan kri­isin­si­etokyvyn nos­tamista. Puo­lus­tusvoimien lisära­hoi­tus­tarvet­ta ei kaiketi enää kukaan kyseenalaista? 

  Onhan se noloa, että UM ei havain­nut verkos­saan ollut­ta hait­tao­hjel­maa, vaan vink­ki tuli ulko­mail­ta. Muu­ta­malle turhal­lle kehi­tys­a­puko­or­di­naat­to­rille kan­nat­taa antaa kenkää ja palkata tilalle päte­viä insinööre­jä tarkkaile­maan verkkoja. 😀

  Olen Osmon kanssa samoil­la lin­joil­la. Nyt näyt­tää esimerkik­si siltä, että Venäjä on osta­mas­sa koko Suomen merenku­lun ark­tisen osaamisen.

 8. Mei­dänkin pikku­fir­malle olisi ollut vuosien saatossa mon­ta apa­jaa tar­jol­la yhteistyössä Venäläis­ten kanssa. Emme ole läht­e­neet yhteenkään kos­ka useim­miten rahan­lähde on kovin epämääräi­nen. Jos ei mus­taa niin vähin­tään har­maa­ta rahaa. Lain­säädän­nöstä ja oikeu­tur­vas­ta ei tietoakaan.

 9. Raimo K: Sikäli kuin tiedän niin viisum­ien myön­tämi­nen on jo ulkoistettu.

  Sik­sikö siis rikol­lisil­la ne jo on?

 10. anonyy­mi: Sik­sikö siis rikol­lisil­la ne jo on? 

  Rikol­lisil­la on aina ollut viisum­it, vieläpä usei­ta ja eri nimil­lä ole­vis­sa passeissa.

 11. Ei ole vaikea arva­ta, että venäläiset halu­aisi­vat perus­taa kaup­pa­paikko­ja Suomeen rahas­ta­maan omia kansalaisiaan.

  [Fik­tio]
  Guggen­heim voisi olla yksi hyvä esimerk­ki em. tapauk­ses­ta. Että kun lai­va Venäjältä saa­puu Helsin­gin sata­maan, niin siitä vaan matkus­ta­jat kier­rätetään gug­gik­sen kaut­ta mai­hin. Toki laiva­matkan hin­taan kuu­luu gug­gik­sen kaut­ta maihinnousu.
  [Fiktio/]

 12. Hei pitkästä aikaa!

  Jos talousti­lanne tai hal­li­tus velvoit­taa kun­tia säästämään, ja jos kun­nis­sa velvoite­taan koulu­toin­ta säästämään, niin aika loogista on, että aika pienet venäjän­ryh­mät ovat lakkau­tus­listal­la heti ensimmäisenä.

  Kansakun­nan kannal­ta tämä on tyhmää.

  Osmol­la on yleen­sä näke­mys, joka ratkaisee ongel­man. Onko näke­mys­tä siihen, mil­lä saisimme kun­nat tar­joa­maan ja oppi­laat opiskele­maan muitakin kieliä kuin ruot­sia ja englantia?

  Touko Met­ti­nen
  Huolissaan
  kielenopetuksesta
  noin ylipäänsä

 13. anonyy­mi: Sik­sikö siis rikol­lisil­la ne jo on?

  Viisumei­ta valmis­telee intialainen yri­tys, Intia on vielä kor­rup­toituneem­pi kuin Venäjä, joten raja vuo­taa kuin seula.

  Intialaiset kil­pail­e­vat tässä asi­as­sa balt­tien kanssa ja myyvät pimeitä viisumei­ta halvem­mal­la kuin baltit.

 14. On se merkil­listä miten Euroopas­sa käy­dään vapaasti kaup­paa, ihmiset liikku­vat vapaasti vaik­ka takana on kak­si veristä maail­man­so­taa ja tuhan­sien vuosien sotaisa historia.

  Suomen ja Venäjän rajal­la on jokin näkymätön rautae­sirip­pu. Suomen puolel­la märe­hditään talvi­so­dan poterois­sa ja rajan tuol­la puolen en edes tiedä mikä mättää.

  Venäjäl­lä on hyvin suuri kasvupo­ten­ti­aali täl­lä vuo­sisadal­la ilmas­ton lämmetessä.

  Tuskin­pa Euroop­pa olisi yhdis­tynyt ilman taloudel­lista yhteistyötä.

 15. Kalle:
  Taloudel­lis­ten etu­jen lisäk­si Venäjä on jukises­ti ilmoit­tanut “puo­lus­ta­vansa venäläisiä vähem­mistöjä” halu­si­vat he sitä tai eivät. Infor­maa­tio-oper­aa­tio, jon­ka Venäjä teki Viroa vas­taan hil­jat­tain oli aivan tyyp­illi­nen hei­dän ulkopoli­ti­ikalleen. Geor­gian sota taas oli hyvä muis­tu­tus suur­valan kyvys­tä käyt­tää myös aseell­si­ta voimaa etu­jen­sa ajamiseen. Venäjä on Suomelle samanaikaises­ti taloudelli­nen mah­dol­lisu­us ja turvallisuusuhka. 

  Onko vähem­mistökäsi­tyk­sesi jotenkin etnis­es­ti värit­tynyt? Afrikkalaiselle tulee jär­jestää kult­tuuria vaali­vaa sivistys­tä Suomeen, mut­ta samaan aikaan esim. 30–50% Balt­ian maid­en asukkaista voidaan jät­tää täy­del­liseen lail­liseen lim­boon ilman kansalaisu­ut­ta tai perusoikeuksia?

  En ole mikään “suuren idän” ihan­noi­ja, mut­ta kyl­lä Venäjäl­lä on kaik­ki oikeus ja velvol­lisu­us huole­htia entisen Neu­vos­toli­iton aikaisten venäjän kielis­ten vähem­mistö­jen kohtelus­ta uudessa geopoli­it­tises­sa asetelmassa.

 16. Viisumit­to­muudelle ei ole perustei­ta. Viisum­i­anomuk­sista on jo pitkään hyväksyt­ty yli 99 pros­ent­tia. Jos ei ole mak­saa sitä ?20 euron ker­tavi­isum­i­mak­sua, niin ei ole rahaa oleskel­la Suomessa.

 17. KariK: …Afrikkalaiselle tulee jär­jestää kult­tuuria vaali­vaa sivistys­tä Suomeen… 

  Mik­si pitäisi? 😀

 18. KariK: samaan aikaan esim. 30–50% Balt­ian maid­en asukkaista voidaan jät­tää täy­del­liseen lail­liseen lim­boon ilman kansalaisu­ut­ta tai perusoikeuksia?

  Pahat teot pitää kostaa toiseen ja kol­man­teen sukupolveen…

 19. KariK:
  ‘snip’
  En ole mikään “suuren idän” ihan­noi­ja, mut­ta kyl­lä Venäjäl­lä on kaik­ki oikeus ja velvol­lisu­us huole­htia entisen Neu­vos­toli­iton aikaisten venäjän kielis­ten vähem­mistö­jen kohtelus­ta uudessa geopoli­it­tises­sa asetelmassa.

  Sitähän Venäjä vaatii, mut­ta ei se mihinkään ‘oikeu­teen’ perustu.
  Maas­sa maan taval­la, myös Suomessa.

  1. Venäjän oikeus puo­lus­taa venäjänkielisiä vähem­mistöjä muis­sa mais­sa voisi olla jopa oikeutet­tua, jos maa kun­nioit­taisi mui­ta vähem­mistöjä omas­sa maas­saan yhtä run­sain oikeuksin kuin se venäjänkielisille vaikka­pa Baltiassa.

 20. Oden artikke­lin akupuoles­ta olen samaa mieltä, mut­ta en aivan lopusta.

  Mik­si venä­li­nen pääo­ma on niin pahaa, jotenkin kum­malli­nen pelko joka, tässä tilanteessa näyt­tää kumpua­van vihtei­den ydin­voimalaitosten vastustamisesta.

  For­tu­min ydin­voimalat ovat venäläis­valmis­teisia, eikä tietääk­seni niis­sä ole ollut suurem­pia ongelmia, ei ainakaan Are­van kaltaisia ongelmia. Mitä ongelmia on ollut siitä, että venäläiset omis­ta­vat Helsin­gin telakan tai Noril­sk Nick­el omis­taa Har­javal­lan rikas­ta­mon (osti sen amerikkalaiselta OMG:ltä).

  Onhan mei­dän puun­jalostus­te­ol­lisu­u­denkin omis­ta­ji­na täl­lä het­kel­läkin amerikkalaisia (Sono­co Alcore, Geor­gia-Pacif­ic)), aus­tralialaisia (Pow­er Flut­ing), etelä-afrikkalaisia (Sap­pi, Mon­di), ruot­salaisia (SCA, Billerud) ja japani­laisia (Jujo) yrityksiä.

 21. Yhteinäistä lin­jaa muiden län­si­maid­en kanssa ja pesäeroa suomet­tumiseen. Venäjä on pilan­nust maineen­sa kos­ka sil­lä on oma lehmä ojas­sa eikä ole sallinut YK:n väli­in­tu­loa Syyr­i­an sodas­sa pait­si vas­ta taan­noin sato­ja sivi­ile­jä sur­man­neen kaa­su­iskun jäl­keen ja sil­loin vain rajoitetusti. 

  Käytätän­nön asioista, niin kan­natan viisum­i­va­paut­ta jos se toteu­tuu myös suo­ma­lais­ten matkoi­hin Venäjälle samoin edel­ly­tyksin, ja jos suo­ma­lasetkin saa­vat ostaa verova­paasti tavaraa sieltä kuin enäläiset täältä. Samoin pitää suo­ma­laisil­la olla oikeus men­nä töi­hin Venäjälle ja ostaa asun­to­ja ja kesämökke­jä sieltä samoin sään­nöin kuin venäläiset tääl­lä. Jos ei pystytä toteut­ta­maan niin ei venäläisillekään tarvitse myön­tää viisum­i­va­paut­ta ja pikem­min voisi tiuken­taa nyky­istäkin myön­tämiskäytän­töä niin että myön­tämisen edel­ly­tys on viralli­nen kut­su tai viral­lisia teitä vahvis­tet­tu etukä­teen varat­tu yöpymi­nen hotel­lis­sa jokaista matkavuor­rokaut­ta kohti, ja raja-alueile ml Lappeen­ran­ta, Ima­tra ja Ham­i­na ei myön­netä viisum­ia ollenkaan venäläisille.

 22. KariK: 30–50% Balt­ian maid­en asukkaista voidaan jät­tää täy­del­liseen lail­liseen lim­boon ilman kansalaisu­ut­ta tai perusoikeuksia? 

  Mis­sä Balt­ian maasa on muka läh­eskään tuol­lainen osu­us kansal­isu­udet­to­mia (ja puut­tuvatko edes heiltä “peru­soikeudet”)?

  On toki tott­ta, että miehi­tys­val­lan lait­tomasti maa­han tuot­ta­maan väestöön, joka uudelleen itsenäistymisen jäl­keenkään ei halua tun­nus­taa uuden val­tion ole­mas­saolon oikeut­ta, suh­taudu­taan penseästi — onko tässä jotain yllät­tävää tai väärää?

 23. KariK:En ole mikään “suuren idän” ihan­noi­ja, mut­ta kyl­lä Venäjäl­lä on kaik­ki oikeus ja velvollisuus

  Et ole ihan­noit­si­ja, vaan Leninin tarkoit­ta­ma hyödylli­nen idiootti.

  Ei Venäjää oikeasti venäläis­ten ase­ma sinän­sä kiin­nos­ta. Onpa­han vaan hyvä tekosyy sotkeu­tua muiden asioihin.

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  Venäjän oikeus puo­lus­taa venäjänkielisiä vähem­mistöjä muis­sa mais­sa voisi olla jopa oikeutet­tua, jos maa kun­nioit­taisi mui­ta vähem­mistöjä omas­sa maas­saan yhtä run­sain oikeuksin kuin se venäjänkielisille vaikka­pa Baltiassa.

  Balt­ian venäjänkielis­ten vähem­mistö­jen ihmisoikeudet on tarkastet­tu niin mon­een ker­taan eikä mitään ihmisoikeusloukkauk­sia ole havait­tu, että ko. ‘puo­lus­t­a­mi­nen’ on silkkaa propagandaa.
  Eipä Venäjäkään ole mitään konkreet­tista osoittanut.

  Vähän samaa kuin että las­ten­suo­jelu­vi­ra­nomaiset kid­nap­paa­vat venäläis­ten lap­sia Suomessa…

 25. Osmo Soin­in­vaara:
  Vountryboy
  Sotket venäläis­valmjk­isteisin ja venäläi­somis­teisen voimalan keskenään. Niis­sä on aika iso ero.

  Laitoin tarkoituk­sel­la mukaan myös venäläis­valmis­teiset For­tu­min voimalat, kos­ka venäläis­ten kohdal­la aina kri­ti­soidaan hei­dän teknolo­giansa luotettavuutta.

  Venäläi­somis­teista teol­lisu­ut­ta ja ener­giatuotan­toa on vielä vähän Suomes­sa. Sen sijaan suo­ma­lai­somis­teista ener­giatuotan­toa on paljon Ruot­sis­sa ja jonk­in­ver­ran Venäjäl­lä. For­tum omis­taa kes­ki-Ruot­sis­sa paljon vesivoimaa ja on suun­nitel­l­lut paljon voimaloi­ta Ruot­si­in ja nyt myös Venäjälle. For­tu­min ener­gias­ta on 90% CO2-päästötön­tä. Mielestäni For­tum on tehnyt hyviä kaup­po­ja varsinkin Ruotsissa.

  Mil­lä logi­ikalla venäläisiltä pitäisi kieltää tämä Suomes­sa. Hei­dän on kuitenkin nou­datet­ta­va tääl­lä Suomen lakeja.

 26. ‘esim. 30–50% Balt­ian maid­en asukkaista voidaan jät­tää täy­del­liseen lail­liseen lim­boon ilman kansalaisu­ut­ta tai peru­soikeuk­sia?’ (KariK)
  Balt­ian maista Liet­tua antoi uudelleen­it­senäistyt­tyään kansalaisu­u­den kaikille asukkaille syys­tä että maan rajat nyt ja ennen Toista maail­man­so­taa ovat eri, ja venäläisiä ei ollut haitak­si asti.
  Latvia ja Viro antoi­vat kansalaisu­u­den automaat­tis­es­ti kaikille, joille se ko. maid­en lain mukaan kuu­lui. Myös niille venäjänkielisille, joil­la oli kansalaisu­us ennen neukkuaikaa. Muut saa­vat vapaasti hakea kansalaisu­ut­ta. Osa näistä ihmi­sistä on kuitenkin valin­nut Venäjän kansalaisu­u­den (saa­vat kun pyytävät) tai kansalaisu­udet­to­muu­den (ei kansalaisvelvol­lisuuk­sia mihinkään maa­han). Jos kansalaiskie­len opet­telu ja hake­muk­sen tekem­i­nen on ylivoimainen kyn­nys, se on voi voi.

 27. kom­men­taat­tori:
  Viisumit­to­muudelle ei ole perustei­ta. Viisum­i­anomuk­sista on jo pitkään hyväksyt­ty yli 99 prosenttia. 

  Tämä on kyl­lä ehkä has­suin­ta logi­ikkaa ikinä. Jos ker­ran viisumeista joka tapauk­ses­sa hyväksytään yli 99%, niin eikö se ker­ro nimeno­maan siitä, että niille ei ole enää perusteita?

  Tietenkin tässä taustal­la lie­nee lähin­nä refleksi­no­mainen ryssän kampit­ta­mi­nen sekä halu ylläpitää yhtä monista val­tion rahas­tusautomaateista, mut­ta eiköhän tuokin toimisi tehokkaam­min ihan per­in­teisen ALV:n ja kau­pan ker­ran­nais­vaiku­tusten muo­dos­sa, kas kun ne maa­han­tuli­jat yleen­sä tup­paa­vat käyt­tämään rahaakin tääl­lä ollessaan.

 28. Poli­itikon kan­nat­taa olla ainakin huolis­saan, että Suomen Venäjä-poli­ti­ik­ka on toivei­den tyn­nyri ilman todel­lista tekemistä. 

  Venäläiset maa­han­muut­ta­jat ovat taas ker­ran talouden voimavara. Toiv­ot­tavasti kielipoli­ti­ikas­sa nojataan EU lin­jaan, jos­sa omat vähem­mistökielet ja rajanaa­pureuden kiel­ten (ruot­si, nor­ja, viro, venäjä, saame) ohel­la opete­taan jotain maail­mankieltä äidinkie­len lisäk­si — ja ne hyväksytään virkamieskuelek­si siinä kuin ruotsi. 

  Venäläiset investoin­nit ovat ter­ve­tullei­ta siinä kuin muutkin. 

  Helsin­gin telakan puo­likas myyti­in 20 milj eurol­la, joten siel­lä ark­ti­nen osaami­nen oli joskus 1970-luvun lop­ul­la, vaik­ka juh­la­puheis­sa muu­ta mietitään. Toiv­ot­tavasti tekevät niitä jäänmurtajia.

 29. sunimh:

  sekä halu ylläpitää yhtä monista val­tion rahastusautomaateista,

  Tämä on siitä tehokas rahas­tusautomaat­ti että jos Suo­mi myön­tää viisum­it nopeasti ja tehokkaasti, kaik­ki EUn alueelle lähtevät venäläiset hake­vat viisum­in Suomeen (mikä sit­ten kel­paa koko EUn alueel­la), eli saadaan rahastet­tua muu­ta­mas­ta miljoonas­ta ylimääräis­es­tä viisum­ista vuosit­tain. Uhkaku­va tiet­ty on että joku muu EU val­tio tekee tehokkaam­man, nopeam­man ja halvem­man tavan myön­tää viisume­ja ja tulon­lähde kuivuu.

 30. Ei kaikil­la pahik­sil­la ole viisumei­ta. Tuo on huono argu­ment­ti. Parhail­la ja taitavim­mil­la on, mut­ta kyl­lä siel­lä venäjäl­lä riit­tää rosvo­ja joiden­ka kon­tak­tit eivät riitä viisum­in han­k­in­taan. Tai vaikka­pa ker­jäläis­lau­mo­ja myös venäjältä?

 31. Sep­po Korp­poon postaus alus­sa vaikutt­taa harv­inaisen järkevältä. Usein luotet­tavin­ta tietoa Venäjän oloista saa siel­lä toimivil­ta suo­ma­lail­ta yrit­täjiltä, ei toimit­ta­jil­ta, joil­la on usein oma ide­ologi­nen agen­da taustalla.

  Arvopa­peri-lehden erään artikke­lin mukaan Venäjäl­lä on vuo­den 2000 jälkeen:

  -eli­na­jan odote nous­sut viidel­lä vuodel­la (65–> 70 v.)
  ‑itse­murhien määrä puolittunut
  ‑alko­holimyrky­tys­ten määrä laskenut 80%
  ‑murhien määrä puolit­tunut jne.

  Täl­laista tietoa ei tah­do saa­da Yle:n tai muun medi­an kautta.

 32. Vähän veikkaan, että jos venäläi­nen toim­i­ja ilmoit­taisi rak­en­ta­vansa Suomeen läjän tuulivoimaloi­ta, Soin­in­vaara ja vihreät ylipäätään vain taput­taisi­vat hyväksyvästi. Ikävää, että refleksi­no­mainen ydin­voiman vas­tus­tus pus­kee aina vaan läpi, ja vielä ikäväm­pää, että sitä alen­nu­taan jois­sain päin (ei onnek­si ihan ilmi­selvästi tääl­lä, mut­ta selkeästi esim. Green­pea­cen riveis­sä) ruokki­maan jopa ryssävi­han lietsonnalla.

  Minäkään en näe Fen­novoiman venäläi­somis­tuk­ses­sa mitään sel­l­aista mainit­tavam­paa riskiä, mitä ei olisi jo muuten otet­tu. Niitä voi toki olla, mut­ta ker­tokaa nyt sit­ten, mitä ne ovat?

  Itse kun tuo­ta ajat­te­len ja diil­iä kylmän schäferin kat­seel­la tutkiske­len, niin näen enem­mänkin niin, että siinäpä meil­lä oiva pant­ti hyvien naa­pu­ru­us­suhtei­den jatku­mis­es­ta. Sen takavarikol­la uhkaami­nen voi olla pahem­mas­sa paikas­sa jopa käypäi­nen peliko­rt­ti — voimalaa ei nimit­täin siir­retä piiloon Sveitsiin.

  1. Minä pidän venäläi­somis­teisews­sa ydin­vo­ma­las­sa ongel­mak­si sen, että jos ilme­nee uusi ydin­voimaa liit­tyväö tur­val­lisu­u­songe­ol­ma ja STUK määrää toteutet­tavak­si jonkin pari sataa miljoon­aa mak­sa­van remon­tin, tästä tulee yhtäkkiä ulkopoli­it­ti­nen kyh­symys ja venäläi­nen osa­pu­joli on sitä mieltä, että Suomen­pitää tämä mak­saa. Asia ei ole lainkaan hypo­teet­ti­nen, kos­ka edel­lisi­in venäläis­valmis­teisi­in on vaa­dit­tu val­tavia kor­jauk­sia niiden käyt­tööno­ton jälkeen.

 33. J. M. Korho­nen: Vähän veikkaan, että jos venäläi­nen toim­i­ja ilmoit­taisi rak­en­ta­vansa Suomeen läjän tuulivoimaloi­ta, Soin­in­vaara ja vihreät ylipäätään vain taput­taisi­vat hyväksyvästi. Ikävää, että refleksi­no­mainen ydin­voiman vas­tus­tus pus­kee aina vaan läpi, ja vielä ikäväm­pää, että sitä alen­nu­taan jois­sain päin (ei onnek­si ihan ilmi­selvästi tääl­lä, mut­ta selkeästi esim. Green­pea­cen riveis­sä) ruokki­maan jopa ryssävi­han lietsonnalla.Minäkään en näe Fen­novoiman venäläi­somis­tuk­ses­sa mitään sel­l­aista mainit­tavam­paa riskiä, mitä ei olisi jo muuten otet­tu. Niitä voi toki olla, mut­ta ker­tokaa nyt sit­ten, mitä ne ovat?Itse kun tuo­ta ajat­te­len ja diil­iä kylmän schäferin kat­seel­la tutkiske­len, niin näen enem­mänkin niin, että siinäpä meil­lä oiva pant­ti hyvien naa­pu­ru­us­suhtei­den jatku­mis­es­ta. Sen takavarikol­la uhkaami­nen voi olla pahem­mas­sa paikas­sa jopa käypäi­nen peliko­rt­ti – voimalaa ei nimit­täin siir­retä piiloon Sveitsiin.

  Kan­natan kyl­lä ydin­voimalaa, mut­ta en varauk­set­ta venäläi­somis­tus­ta. Vapaiden markki­noiden ja toimi­van oikeusjär­jestelmän maas­sa hel­posti uno­htaa, miten mon­es­sa maas­sa bisnes on poli­ti­ikkaa ja poli­ti­ik­ka bisnestä.

  Hyvä perustelu koti­maisen ydin­voiman rak­en­tamiselle on huolto­var­muus. Naa­purin omis­ta­maan ydin­voimalaan voi han­kalien ulko­suhtei­den aikana tul­la vaikka­pa huoltokatkos keskel­lä talvea. Kaa­sun ja öljyn­hän me sieltä jo ostammekin.

 34. sunimh:
  ‘snip’
  Tietenkin tässä taustal­la lie­nee lähin­nä refleksi­no­mainen ryssän kampit­ta­mi­nen sekä halu ylläpitää yhtä monista val­tion rahas­tusautomaateista, mut­ta eiköhän tuokin toimisi tehokkaam­min ihan per­in­teisen ALV:n ja kau­pan ker­ran­nais­vaiku­tusten muo­dos­sa, kas kun ne maa­han­tuli­jat yleen­sä tup­paa­vat käyt­tämään rahaakin tääl­lä ollessaan. 

  Viisumeis­sa nou­date­taan vas­tavuoroisu­ut­ta (pait­si että Venäjän viisu­mi taitaa olla kalliimpi).

 35. OK, hyväksyn. Tuo remont­tien mak­sat­ta­mi­nen voi olla kyl­lä ongelmallista.Huoltovarmuusargumentista en ole täysin vaku­ut­tunut — laitos kuitenkin on Suomes­sa, käyt­töhenkilökun­ta lie­nee suo­ma­laista, ja polt­toainet­takin nois­sa on yleen­sä riit­toisas­ti. Toki “yllät­täviä häir­iöitä” voi ilmetä, mut­ta pahim­mil­laankin vain ris­ki säi­lyy ennal­laan — nythän ostamme Venäjältä sähköä.

  KUITENKIN, nykyti­lanteessa meil­lä ei mielestäni enää ihan hirveästi ylel­lisyyt­tä vas­tustel­la mitään investoin­te­ja hiilet­tömään ener­giaan, eikä varsinkaan tässä kokolu­okas­sa hiiletön­tä ener­giaa puhku­via. (Tuo­han on samoissa tuotan­tote­holu­okissa kuin esim. Tan­skan koko tuulivoimatuotan­to yhteen­sä.) Ja ymmärtääk­seni tässä olisi mah­dol­lisu­us saa­da itse laitos varsin edullis­es­ti, vaik­ka sit­ten riskinä olisikin kor­jailu jälkikäteen. 

  Tähän liit­tyen muuten Hans­enin ja kol­men muun huip­pututk­i­jan sun­nun­tainen vetoomus ilmas­toak­tivis­teille: kan­nat­takaa ydinvoimaa.

  http://ilmastotieto.wordpress.com/2013/11/04/huippututkijoiden-vetoomus-ilmastoaktivistien-tulisi-kannattaa-ydinvoimaa/

 36. Osmo Soin­in­vaara: Minä pidän venäläi­somis­teisews­sa ydin­vo­ma­las­sa ongel­mak­si sen, että jos ilme­nee uusi ydin­voimaa liit­tyväö tur­val­lisu­u­songe­ol­ma ja STUK määrää toteutet­tavak­si jonkin pari sataa miljoon­aa mak­sa­van remon­tin, tästä tulee yhtäkkiä ulkopoli­it­ti­nen kyh­symys ja venäläi­nen osa­pu­joli on sitä mieltä, että Suomen­pitää tämä maksaa.

  Eiköhän tämä ole Fen­novoiman, siis osakey­htiön asia. Tietenkin osakkaat voivat tehdä jonkun hul­lun vas­tu­un­jakosopimuk­sen, mut­ta enpä sel­l­aiseen usko. Osta­japuoli­han on nyt vahvoilla.

  Ydin­voimaloille on tyyp­il­listä, että vuosikym­menten saatossa määräyk­set kiristyvät, jol­loin muu­tostöitä pitää tehdä. Niin olisi Fuk­shi­mas­sakin pitänyt.

  Päästäisin kyl­lä venäläiset mielum­min voimay­htiön kuin jakeluy­htiön omis­ta­jak­si. Ydin­voima-ala on lisäk­si eri­tyisen tarkasti säädel­ty ja valvottu.

  Lovi­isan ydin­voimalat ovat olleet varsin käyt­tö­var­mo­ja. Venäläiset insinöörit hal­lit­se­vat yksinkertaistamisen.

 37. Coun­try­boy, et kai tosis­sasi ver­taa yhtä maail­man mod­ernein­ta ydin­reak­to­ria 70-luvun kattiloihin?

  OL3 vas­taa yli kolmea Lovi­isan reak­to­ria sähköteholtaan.

 38. a_l:
  ‘snip’
  Hyvä perustelu koti­maisen ydin­voiman rak­en­tamiselle on huolto­var­muus. Naa­purin omis­ta­maan ydin­voimalaan voi han­kalien ulko­suhtei­den aikana tul­la vaikka­pa huoltokatkos keskel­lä talvea. Kaa­sun ja öljyn­hän me sieltä jo ostammekin. 

  Eri­no­mainen perustelu, sik­si Fen­novoima Oy:n ydin­voimalan tuleekin omis­ta­maan Fen­novoima Oy eikä naapuri.

  Are­van osalta­han huolto­var­muus on toki selvä: ongel­mati­lanteis­sa ratkaisu tulee kymme­nen vuo­den viiveel­lä. Jos tulee — ja lasku perässä.

 39. Lau­ri Kumpu­lainen:
  Coun­try­boy, et kai tosis­sasi ver­taa yhtä maail­man mod­ernein­ta ydin­reak­to­ria 70-luvun kattiloihin?

  OL3 vas­taa yli kolmea Lovi­isan reak­to­ria sähköteholtaan. 

  Ai nyt vai?

 40. Osmo Soin­in­vaara:
  Minä pidän venäläi­somis­teises­sa ydin­voimalas­sa ongel­mak­si sen, että jos ilme­nee uusi ydin­voimaan liit­tyvä tur­val­lisu­u­songel­ma ja STUK määrää toteutet­tavak­si jonkin pari sataa miljoon­aa mak­sa­van remon­tin, tästä tulee yhtäkkiä ulkopoli­it­ti­nen kysymys ja venäläi­nen osa­puoli on sitä mieltä, että Suomen pitää tämä mak­saa. Asia ei ole lainkaan hypo­teet­ti­nen, kos­ka edel­lisi­in venäläis­valmis­teisi­in on vaa­dit­tu val­tavia kor­jauk­sia niiden käyt­tööno­ton jälkeen. 

  Asia ei ole ollenkaan hypo­teet­ti­nen, juuri näin­hän Are­va menet­telee — eikä laitos­ta tosi­aan ole edes otet­tu käyttöön.

 41. Osmo Soin­in­vaara:
  Minä pidän venäläi­somis­teisews­sa ydin­vo­ma­las­sa ongel­mak­si sen, että jos ilme­nee uusi ydin­voimaa liit­tyväö tur­val­lisu­u­songe­ol­ma ja STUK määrää toteutet­tavak­si jonkin pari sataa miljoon­aa mak­sa­van remon­tin, tästä tulee yhtäkkiä ulkopoli­it­ti­nen kyh­symys ja venäläi­nen osa­pu­joli on sitä mieltä, että Suomen­pitää tämä mak­saa. Asia ei ole lainkaan hypo­teet­ti­nen, kos­ka edel­lisi­in venäläis­valmis­teisi­in on vaa­dit­tu val­tavia kor­jauk­sia niiden käyt­tööno­ton jälkeen.

  Nythän STUK:n enti­nen johta­ja on Rosatomin palveluk­ses­sa. Eiköhän tässä suh­teessa tilanne ole eri­tyisen hyvä. Tärkein­tä on että osake-enem­mistö ja määräys­val­ta on suomalaisilla.

  Aina­han voidaan speku­loi­da ja pelotel­la. On se jotenkin kum­mallista kun valitel­laan, ettei Suomeen investoi­da ja sit­ten kun venäläiset niin tekevät, se onkin paha asia.

 42. Osmo Soin­in­vaara:
  Minä pidän venäläi­somis­teisews­sa ydin­vo­ma­las­sa ongel­mak­si sen, että jos ilme­nee uusi ydin­voimaa liit­tyväö tur­val­lisu­u­songe­ol­ma ja STUK määrää toteutet­tavak­si jonkin pari sataa miljoon­aa mak­sa­van remon­tin, tästä tulee yhtäkkiä ulkopoli­it­ti­nen kyh­symys ja venäläi­nen osa­pu­joli on sitä mieltä, että Suomen­pitää tämä mak­saa. Asia ei ole lainkaan hypo­teet­ti­nen, kos­ka edel­lisi­in venäläis­valmis­teisi­in on vaa­dit­tu val­tavia kor­jauk­sia niiden käyt­tööno­ton jälkeen.

  Mitä nämä val­ta­vat kor­jauk­set ovat ? 

  Ei oikein selviä For­tu­min sivuil­ta. Toki kor­jauk­sia tur­val­lisu­u­den suh­teen on tehty (esim. ohjausjär­jestemät lienevät muut­tuneet mm. tietotekni­ikan vuok­si) ja 10% tehon nos­to on tehty. Eiköhän tämä ole pikem­minkin nor­maalia voimalan elinkaaren aikana. Suo­jakuori tehti­in alus­sa West­ing­housen lisenssin poh­jal­ta kylläkin.

  1. For­tu­min voimaloiden pääl­lä on ton­neit­tain jäätä, joi­ta siel­lä ei alun­perin ollut ja jonkin­lainen alkeelli­nen yti­menkaap­paa­jakin taitaa jo olla. Muu­tok­sia on tehty myös Olk­ilu­odon voimaloi­hin. Pump­pu­jen riip­puma­ton­ta sähkön saan­tia on paran­nel­tu ja niin edelleen.

 43. Raimo K: Eri­no­mainen perustelu, sik­si Fen­novoima Oy:n ydin­voimalan tuleekin omis­ta­maan Fen­novoima Oy eikä naapuri.Arevan osalta­han huolto­var­muus on toki selvä: ongel­mati­lanteis­sa ratkaisu tulee kymme­nen vuo­den viiveel­lä. Jos tulee – ja lasku perässä.

  Jos Rosatom voimalan mak­saa, niin Rosatom sen myös omis­taa, oli omis­tusy­htiön koti­paik­ka mis­sä tahansa.

  Mut­ta ei laitostoimit­ta­jan, venäläisenkään, omis­tu­so­su­us mitenkään yksiselit­teisen negati­ivi­nen asia ole. Kuten OL3:n kohdal­la voimme todeta,ei näin isois­sa pro­jek­teis­sa ole mitään riip­pumat­to­mia ulkop­uolisia toimittajia.

 44. Osmo Soin­in­vaara: For­tu­min voimaloiden pääl­lä on ton­neit­tain jäätä, joi­ta siel­lä ei alun­perin ollut ja jonkin­lainen alkeellinen 

  Muis­taak­seni jäätä oli jo käyttöönottovaiheessa.

  Olk­ilu­o­to I ja II ovat olleet alus­ta asti oleel­lis­es­ti eri­laisia kuin niiden venäläiset “van­hem­mat”. Venäjäl­lä ei ollut edes paineenkestävää suojakupua.

 45. Osmo Soin­in­vaara: Muu­tok­sia on tehty myös Olk­ilu­odon voimaloi­hin. Pump­pu­jen riip­puma­ton­ta sähkön saan­tia on paran­nel­tu ja niin edelleen.

  Tämän tapaisia käyt­tö­var­muu­teen ja tur­val­lisu­u­teen tähtääviä muu­tok­sia ja paran­nuk­sia tehdään koko ajan teol­lisu­us­laitok­sis­sa ja yhtiöt mak­sa­vat ne itse ruti­ini­no­mais­es­ti. On hyvin harv­inaista, että omis­ta­jien kukkarolle pitää men­nä muul­loin kuin raken­nus- tai käynnistysvaiheessa.

  Sivi­ili ydin­voima- ja ilmailu­te­ol­lisu­us eroa­vat muista siinä, että tur­val­lisu­usu­u­teen liityvät asi­at eivät ole yri­tys­salaisuuk­sia. YK:n alainen jär­jestö kerää ja jakaa tiedot keskite­tysti, minkä lisäk­si se voi antaa suosituksia.

 46. @sunimh: Tämä on kyl­lä ehkä has­suin­ta logi­ikkaa ikinä. Jos ker­ran viisumeista joka tapauk­ses­sa hyväksytään yli 99%, niin eikö se ker­ro nimeno­maan siitä, että niille ei ole enää perusteita?

  Sinä olet siis päästämässä tänne ihmisiä, joil­la ei ole varaa mak­saa sitä ?20 euroa. Mil­lä he tääl­lä eläi­sivät? Rajan yli tuli­si­vat sit­ten myös ne, joil­la on ide­ologi­nen syy olla han­kki­mat­ta viisum­ia (olen kuul­lut täl­laisia syitä sen ver­ran usein, että ne ovat kyl­lä yleisiä rajan toisel­la puolel­la). Sit­ten voidaankin por­sastel­la miten sat­tuu, kos­ka ollaan “samas­sa maas­sa”. Rajal­la huo­maa hel­posti, miten käytös muut­tuu, kun tul­laan Suomen puolelle. Enää ei aje­ta kuin mielipuo­let, vaan viisum­in epäämisen pelos­sa nou­date­taan sään­töjä (sakot ja niiden mak­sami­nen). Jollei rajal­la olisi kon­trol­lia, niin eri­lainen liiken­nekult­tuuri olisi tääl­läkin todellisuutta.

  > Tietenkin tässä taustal­la lie­nee lähin­nä refleksi­no­mainen ryssän kampittaminen

  Tot­ta kai. Oletko kuul­lut talvi­so­das­ta, NL:n har­joit­ta­mas­ta rajo­jen muut­tamis­es­ta sil­loin joskus, balt­ian viidennestä kolon­nas­ta (pron­ssiso­turi), lap­siki­is­toista, tshet­shee­nien kansan­murhas­ta, Geor­gian sodas­ta, Zhiri­novskista, vähem­mistökansal­lisuuk­sien nui­jimis­es­ta kuo­li­aak­si lyi­jy­putkil­la yms. yms.. Nor­maalil­la ihmisel­lä on ainakin refleksi­no­mainen taipumus halu­ta kampit­taa moista.

  > sekä halu ylläpitää yhtä monista val­tion rahastusautomaateista,

  Sehän tässä se vil­lakoiran ydin onkin! Val­tion hir­muiset tulot venäjäviisumeista!

  > mut­ta eiköhän tuokin toimisi tehokkaam­min ihan per­in­teisen ALV:n ja kau­pan ker­ran­nais­vaiku­tusten muo­dos­sa, kas kun ne maa­han­tuli­jat yleen­sä tup­paa­vat käyt­tämään rahaakin tääl­lä ollessaan.

  Tuos­sa porukas­sa on muuten yllät­tävän paljon niitä, jot­ka ovat myös hyvin kit­sai­ta. Asu­vat van­ho­jen tut­tu­jen luona ja liikku­vat klikeissä.

 47. Se että viisumeista hyväksytään 99%, saat­taa ker­toa myös siitä että ihmiset tietävät mil­lä ehdoin viisum­in saa, eivätkä hae sel­l­aista turhaan.

 48. åke:
  Venäjä on suomen luon­nolli­nen ja tule­vaisu­udessa ylivoimais­es­ti tärkein kump­pani taloudessa.

  Kan­nat­taa tavoitel­la sekä tur­is­mia että investoin­te­ja suomeen.

  Suomes­sa taas kan­nat­taisi lisätä venäjän kie­len opiskelua erit­täin vahvasti.

  Minus­ta Venäjä ei ole mil­lään lail­la mui­ta mai­ta luon­nol­lisem­pi kaup­pakump­pani Suomelle ja ensisi­jais­es­ta tärkey­destäkin voi olla mon­taa mieltä, kun ajatel­laan Suomea osana Pohjo­laa ja EU:ta.
  Tämä ei tarkoi­ta, että kaup­pa­suh­teet Venäjän kanssa eivät olisi arvokkaita.

  Sivu­u­tat kuitenkin Osmon paina­vat peruste­lut sille, että isot investoin­nit nimeno­maan Venäjältä Suomeen voivat olla Suomelle myös iso riski. 

  Venäjää ei ole Suomes­sa koskaan opiskel­tu eri­tyisen ahk­erasti, eikä sil­lä näytä olleen vaiku­tus­ta kau­pan volyymin vaihteluihin.

  Itse en usko, että tulee olemaankaan.

 49. Coun­try­boy: Laitoin tarkoituk­sel­la mukaan myös venäläis­valmis­teiset For­tu­min voimalat, kos­ka venäläis­ten kohdal­la aina kri­ti­soidaan hei­dän teknolo­giansa luotettavuutta.

  Venäläi­somis­teista teol­lisu­ut­ta ja ener­giatuotan­toa on vielä vähän Suomes­sa. Sen sijaan suo­ma­lai­somis­teista ener­giatuotan­toa on paljon Ruot­sis­sa ja jonk­in­ver­ran Venäjäl­lä. For­tum omis­taa kes­ki-Ruot­sis­sa paljon vesivoimaa ja on suun­nitel­l­lut paljon voimaloi­ta Ruot­si­in ja nyt myös Venäjälle. For­tu­min ener­gias­ta on 90% CO2-päästötön­tä. Mielestäni For­tum on tehnyt hyviä kaup­po­ja varsinkin Ruotsissa.

  Mil­lä logi­ikalla venäläisiltä pitäisi kieltää tämä Suomes­sa. Hei­dän on kuitenkin nou­datet­ta­va tääl­lä Suomen lakeja.

  Minä kat­soisin pitemmälle. 

  Jostakin käsit­tämät­tömästä syys­tä Suo­mi myön­tää kak­soiskansalaisuuk­sia venäläisille maa­han­muut­ta­jille, joiden osu­us väestöstämme kas­vaa koko ajan.

  Yhdis­tetään tähän merkit­tävä omis­tuk­sen kasvu Suomessa.
  Mitä saadaan, kun kehi­tys jatkuu muu­ta­man vuoden?

  Saadaanko venäläis­syn­ty­is­ten omia puoluei­ta joi­ta venäläi­somis­teiset yri­tyk­set spon­soroi­vat vaaleis­sa, jot­ta ne men­estyt­tyään ajaisi­vat mei­dän lakei­himme muutoksia? 

  Pain­os­tet­taisi­inko meitä muu­tosten hyväksymiseen myös ulkop­uoli­ti­ikalla? (Jälleen, muu­ta­man vuo­den tauon jälkeen).

  Minä en halua tänne minkään vier­aan maan “viidet­tä kolonnaa”.

  En varsinkaan sel­l­aisen, joka on alka­nut jälleen lähet­tää erim­ieltä ole­via kansalaisi­aan Siperi­aan ja leimaa omia alku­peräisiä kansalai­jär­jestöjään muiden maid­en agen­teik­si, jos niil­lä on kan­sain­väli­sisä yhteyksiä.

  Liit­tyykö tämä kaup­pa­suhteisi­in? Liit­tyy. Kuten jo moni tääl­lä huo­maut­taa, kaup­pa (- ainakaan suurimuo­toinen -) ja poli­ti­ik­ka eivät ole toi­sis­taan irral­laan mis­sään — kaikkein vähiten hyvin suuren ja hyvin pienen maan väli­sis­sä suhteissa.

  En halua kaup­pa­suhtei­den johta­van siihen, että Venäjän poli­ti­ik­ka lev­iää kum­mallekin puolelle rajaa.

  Vielä yksi huomio: Venäjän talous on öljyn ja kaa­sun varassa.
  Mitä tapah­tuu, kun ne on käytetty?

  Näyt­tääkö siltä, että siihen men­nessä öljy- ja kaa­su­tu­loil­la on raken­net­tu kil­pailukykyi­nen talous, joka on jokin toinen perusta?

  Mitä siitä seu­raa meille, jos on tai jos ei ole?

 50. Tavalli­nen Teknikko:
  Ei ole vaikea arva­ta, että venäläiset halu­aisi­vat perus­taa kaup­pa­paikko­ja Suomeen rahas­ta­maan omia kansalaisiaan.
  ´snip:
  Niin kai tekeväkin jo, tuol­la Etelä-Kar­jalan suun­nal­la, kuulemma.´snip

  [Fik­tio]
  Guggen­heim voisi olla yksi hyvä esimerk­ki em. tapauk­ses­ta. Että kun lai­va Venäjältä saa­puu Helsin­gin sata­maan, niin siitä vaan matkus­ta­jat kier­rätetään gug­gik­sen kaut­ta mai­hin. Toki laiva­matkan hin­taan kuu­luu gug­gik­sen kaut­ta maihinnousu.
  [Fiktio/]

  Kun en ole huo­man­nut yhtään Guggen­heim-blo­gia Osmol­ta, voin vain kom­men­toi­da tätä fiktiotasi: 

  Bil­baon tapaus ei todista, eikä ole esimerk­ki siitä, että nyky­taide olisi yleis­es­ti ottaen mikään vet­onaula turistibisneksessä.

  Ei myöskään Guggen­heim, kuten Berli­inis­sä huomattiin.

  Päin vas­toin: Maail­mal­la on mon­een ker­taan arvioitu, että Bil­bao-ilmiötä on vaikea tai jopa mah­do­ton saa­da toistumaan.
  Sik­si, että ihmisiä ei oikeasti voi pakot­taa marssi­maan museon kaut­ta kuten fik­tios­sasi, ja mon­es­ta muus­ta syys­tä sen lisäksi.

  Guggen­heimin väite, että sitä kil­van kosit­taisi­in maail­man metropolei­hin, ei ole totta.

  Se on päin vas­toin saanut jatku­vasti rukkaset neu­vot­teluis­saan muiden kaupunkien kanssa, kun ne ovat vetäneet neu­vot­teluista aina samat johtopäätök­set: Vain Guggen­heim hyö­ty­isi tar­jouk­sen hyväksymis­es­tä. Lupauk­set isän­täkaupungille koitu­vas­ta hyödys­tä ovat pelkkää osaaval­la myyn­tipuheel­la luo­tua illuusiota.

  Nyt epä­toivoinen Guggen­heim on löytänyt höynäytet­tävän kohteen, johon puhe vielä uppoaa — vain sik­si, että meil­lä ei seu­ra­ta, mitä muual­la tapahtuu.

  Guggen­heimin puolta­jien kom­menteista kuulee, että he eivät ole ollenkaan ajan tasal­la sen suh­teen, miten Guggen­heimil­la todel­lisu­udessa menee ja mikä sen maine maail­mal­la on.

 51. J. M. Korho­nen: Ja ymmärtääk­seni tässä olisi mah­dol­lisu­us saa­da itse laitos varsin edullis­es­ti, vaik­ka sit­ten riskinä olisikin kor­jailu jälkikäteen.

  Erit­täin edullis­es­ti. Itseasi­as­sa niin edullis­es­ti, että pieni kyyni­nen skep­tikko sisäl­läni hie­man alkaa nos­ta­maan päätään. 

  Ran­skalaiset myyvät uut­ta ydin­voimaa Bri­tan­ni­aan vähän päälle sadal­la eurol­la per MWh:

  http://www.bloomberg.com/news/2013–10-13/u‑k-says-deal-on-22-billion-nuclear-plant-extremely-close-.html

  Fen­novoima lupaa alle puoleen hin­taan tuosta. 

  http://www.talouselama.fi/uutiset/fennovoiman+johtaja+ylella+sahkoa+saa+sitten+alle+50+eurolla+megawattitunnilta/a2208798

  Jos joku vakavis­saan uskoo Fen­novoiman laitok­sen tuot­ta­van sähköä alle 50 euroon ensim­mäisenä tuotan­tovuon­naan, olen valmis lait­ta­maan jallupul­lon likoon. 

  Ja Osmolle pieni toivo­mus, Vihreil­lä on val­tion omis­ta­jao­hauk­ses­ta vas­taa­van min­is­terin salkku, ja parhail­laan keskustel­laan For­tu­min verkko­toimin­nan myymis­es­tä ulko­maisille sijoit­ta­jille. Olisiko aika kir­joit­taa pieni blogikir­joi­tus ja herät­tää keskustelua siitä kuin­ka type­r­ää luon­nol­lis­ten monop­o­lien myymi­nen yksi­ty­isille on?

  1. Ja Osmolle pieni toivo­mus, Vihreil­lä on val­tion omis­ta­jao­hauk­ses­ta vas­taa­van min­is­terin salkku, ja parhail­laan keskustel­laan For­tu­min verkko­toimin­nan myymis­es­tä ulko­maisille sijoit­ta­jille. Olisiko aika kir­joit­taa pieni blogikir­joi­tus ja herät­tää keskustelua siitä kuin­ka type­r­ää luon­nol­lis­ten monop­o­lien myymi­nen yksi­ty­isille on?

   Olen pilkan­nut täl­lä blogilla espoolaisia jo yli kiintiön…

 52. Osmo Soin­in­vaara: Olen pilkan­nut täl­lä blogilla espoolaisia jo yli kiintiön…

  Siitä huoli­mat­ta vaikut­taa, että kaik­ki eivät ole asi­aa hahmottaneet: 

  http://www.hs.fi/talous/a1383029776878

  Tässä puhutaan mil­jardeista. Jos val­ti­ol­la ei muuten ole rahaa, myy­dään For­tu­min sähkön­tuotan­to, ja oste­taan niil­lä rahoil­la verkko.

 53. Sep­po Korp­poo: 1) Venäjä ja EU ovat nyt ja tule­vaisu­udessa Suomen suurim­mat kaup­pakump­pan­it ja sitä kaut­ta hyv­in­voin­timme turvaajat.

  Vielä kevääl­lä yri­tysky­se­lyt ker­toi­vat suurista toiveista Venäjän vien­nin suh­teen. Toisin kävi. Tam­mi-eloku­us­sa Suo­mi vien­ti Venäjälle oli 465 miljoo­nan euroa, vuot­ta aiem­min vas­taa­vana aikana 599 miljoon­aa euroa. Pudo­tus­ta tuli melkein neljännes.

 54. Venäjälle kun myy, niin mak­sua ei meinaa saa­da kirveel­läkään vaan aina niiden kanssa vetkutel­laan, hyvä jos edes mak­sa­vat koskaan! Siin­pä vas­ta oivalli­nen kaup­pakump­pani hyvil­lä bisnestavoilla!

 55. Ran­skalaiset myyvät uut­ta ydin­voimaa Bri­tan­ni­aan vähän päälle sadal­la eurol­la per MWh:

  http://www.bloomberg.com/news/2013–10-13/u‑k-says-deal-on-22-billion-nuclear-plant-extremely-close-.html

  Fen­novoima lupaa alle puoleen hin­taan tuosta. 

  Tuo Hink­ley C:n diili on mielestäni huono. Liberum Cap­i­tal­in ana­ly­y­sis­sa tuos­ta ennustet­ti­in 20–35% tuot­toa sijoite­tulle pääo­ma­lle ja val­tavia osinko­ja EDF:n osakkeenomistajille. 

  Mut­ta tämä taitaa olla se hin­ta, minkä joutuu mak­samaan siitä, että ydin­voimaa on niin demon­isoitu. Ehkä, jos siihen liit­ty­isi vähän pienem­pi sov­er­eign risk, sijoit­ta­jia löy­ty­isi vähän pienem­mil­läkin tuotto-odotuksilla. 

  Silti hin­ta on vai­h­toe­hdoista edullisin, ja ain­oaan teo­ri­as­sa yhtä hyvin skaalau­tu­vaan vai­h­toe­htoon (mer­itu­ulivoima) ver­rat­tuna selvästi edullisempi.

  Hin­ta puolit­tuisi puh­taasti sil­lä, että rahoituk­selle käytetään vähän alhaisem­paa diskont­toko­rkoa ja riskipreemio arvioidaan toisin. Val­tio-omis­teinen Rosatom voi tähän hyvin pystyäkin, vaik­ka kieltämät­tä tuo 50 €/MWh kuu­lostaa hive­nen opti­mistiselta — ainakin, jos puhutaan ensim­mäisen vuo­den sähköstä. 

  Koko kysymys on joka tapauk­ses­sa aika triv­i­aali, niin kauan kun kat­tavin selvi­tys uusi­u­tu­van ener­gian mah­dol­lisuuk­sista (täl­lä het­kel­lä SRREN) saa medi­aa­niarviok­si vain 27% maail­man ener­giantuotan­nos­ta v. 2050. David MacK­ayn “With­out Hot Air” käsit­telee myös tätä brit­tien ongel­mati­ikkaa ihan mie­lenki­in­tois­es­ti; se ehkä aut­taa vähän ymmärtämään, mik­si heil­lä näyt­tää ole­van halu­ja mak­saa ydin­voimas­ta noinkin paljon.

 56. Raimo K: Viisumeis­sa nou­date­taan vas­tavuoroisu­ut­ta (pait­si että Venäjän viisu­mi taitaa olla kalliimpi). 

  Eiköhän Venäjä ole tuo­ta viisum­i­va­paut­ta ajanut jo EU:n ja Venäjänkin välille, joten sen toteu­tu­mi­nen on lähin­nä Suomes­ta (ja EU:sta) kiin­ni. Lisäk­si olen melko var­ma, että suh­teessa yleiseen tulota­soon Suomen viisu­mi on vähin­tään saman hin­tainen tai kalliimpi.

  kom­men­taat­tori:
  Sinä olet siis päästämässä tänne ihmisiä, joil­la ei ole varaa mak­saa sitä ?20 euroa. Mil­lä he tääl­lä eläisivät? 

  Vaik­ka niil­lä rahoil­la, jot­ka kulu­vat sen viisum­in han­k­in­taan 😀 60 euroa taitaa olla nykyi­nen hin­ta. Uskoisin kuitenkin, että ne ihmiset itse tietävät parem­min kuin sinä ja minä, mil­lä ja miten he tääl­lä “eläi­sivät”, sem­minkin kun tässä puhutaan tyyp­il­lis­es­ti lyhytkestois­es­ta tur­isti- ja sukulaismatkailusta.

  kom­men­taat­tori:
  Rajan yli tuli­si­vat sit­ten myös ne, joil­la on ide­ologi­nen syy olla han­kki­mat­ta viisum­ia (olen kuul­lut täl­laisia syitä sen ver­ran usein, että ne ovat kyl­lä yleisiä rajan toisel­la puolel­la). Sit­ten voidaankin por­sastel­la miten sat­tuu, kos­ka ollaan “samas­sa maas­sa”. Rajal­la huo­maa hel­posti, miten käytös muut­tuu, kun tul­laan Suomen puolelle. Enää ei aje­ta kuin mielipuo­let, vaan viisum­in epäämisen pelos­sa nou­date­taan sään­töjä (sakot ja niiden mak­sami­nen). Jollei rajal­la olisi kon­trol­lia, niin eri­lainen liiken­nekult­tuuri olisi tääl­läkin todellisuutta. 

  Tuo­ta, onko joku jos­sain ehdot­tanut rajakon­trol­lien pois­toa? Esimerkik­si Aus­trali­aan (tästä nyt omako­htaista koke­mus­ta) matkus­taes­sa Suomen kansalaiselle riit­tää tämän­ta­painen, mak­su­ton eVis­i­tor-viisu­mi, joka oikeut­taa vuo­den aikana max. 3 kk pitu­isi­in visiitteihin:

  http://www.immi.gov.au/Services/Pages/evisitor-online-applications.aspx

  Ja kyl­lä siel­lä lento­ken­tän pass­in­tarkas­tuk­ses­sa ihan huolel­la syynätään suo­ma­laisenkin tuli­jan pas­si ja tiedot, matkan tarkoi­tus jne. Nuo samat peruste­lut por­sastelus­ta sun muista lieveilmiöistä taas toimi­vat minkä tahansa maan ja sieltä tuli­joiden kohdal­la, mut­ta jostain syys­tä esimerkik­si englan­ti­lai­sis­ten jalka­pal­lo­huli­gaanien maineesta huoli­mat­ta moni maa, Suo­mi mukaan­lukien ei vaa­di briteiltä viisumia.

  kom­men­taat­tori:
  Tot­ta kai. Oletko kuul­lut talvi­so­das­ta, NL:n har­joit­ta­mas­ta rajo­jen muut­tamis­es­ta sil­loin joskus, balt­ian viidennestä kolon­nas­ta (pron­ssiso­turi), lap­siki­is­toista, tshet­shee­nien kansan­murhas­ta, Geor­gian sodas­ta, Zhiri­novskista, vähem­mistökansal­lisuuk­sien nui­jimis­es­ta kuo­li­aak­si lyi­jy­putkil­la yms. yms.. Nor­maalil­la ihmisel­lä on ainakin refleksi­no­mainen taipumus halu­ta kampit­taa moista. 

  No enpä ollutkaan ikinä kuul­lut, kas kun elän tyn­nyris­sä ja… noin vakavam­min puhuen en oikein näe, miten yksikään näistä — kuvitel­luista tai todel­li­sista — vääryyk­sistä olisi ratkaistavis­sa viisumikäytän­nöil­lä. Kun­pa vaan se man­ner­heimikin olisi keksinyt vaa­tia venäläisiltä viisum­ia, niin kyl­lä olisi suurhyökkäys kan­naksel­la pysäytetty.

  Itse asi­as­sa tuo sin­un Zhiri­novs­ki-viit­tauk­sesi viimeistään pal­jas­taa, ettei sin­ul­la ole oikein mitään käsi­tys­tä itse asi­as­ta, vaan tois­telet vain jotain 90-luvun YLEn pelot­telu-uuti­soin­tia ajal­ta jol­loin Yksi Totu­us oli vielä voimissaan.

  kom­men­taat­tori:
  Tuos­sa porukas­sa on muuten yllät­tävän paljon niitä, jot­ka ovat myös hyvin kit­sai­ta. Asu­vat van­ho­jen tut­tu­jen luona ja liikku­vat klikeissä. 

  Ja olisi­han se nyt suo­ras­taan yhtä perkelet­tä, jos ihmiset pää­si­sivät käymään tut­tu­jen­sa ja suku­lais­ten­sa luona mak­samat­ta siitä hyvää hin­taa. Ei sel­l­aista voi sallia!

 57. Suomen tulisi tavoitel­la Kar­jalan muut­tamista Suomen ja Venäjän yhteisek­si vapaakaup­pa-alueek­si, jonne suo­ma­laiset voivat hel­posti ja vai­vat­tomasti perus­taa yri­tyk­siä ilman pelkoa mafi­as­ta joka tulee kiristämään suo­jelu­ra­haa tai siitä että sähköt/vesi/netti tms. katkeaa kun ei olla voidel­tu oikeaa poliitikkoa. 

  Ideana on siis se että suo­ma­laisil­ta tulee tieto­taito, tekni­ik­ka ja johto­por­ras uusille yri­tyk­sille sekä tietoa län­si­mai­sista kulut­ta­ja­markki­noista ja venäläiset tar­joa­vat hal­patyövoiman sekä osan teknis­es­tä osaamista. Pääo­ma saa­puu kum­mal­takin puolen rajaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.