Mitä Suomen pitäisi tavoitella suhteissaan Venäjään?

Vas­tauk­sen HS-raa­din kysymykseen.

Kan­na­tan vii­su­mi­va­paut­ta, mut­ta en suu­rin­ves­toin­tien hou­kut­te­le­mis­ta Venä­jäl­tä Suomeen.

Vii­su­mi­va­paus mer­kit­si­si val­tai­saa nousua turis­mil­le molem­piin suun­tiin. Pel­ko, että sen muka­na maa­han tuli­si pahik­sia on aika tur­ha, kos­ka pahik­sil­la on jo kana­vien­sa kaut­ta han­ki­tut viisumit.

Suu­rin­ves­toin­nit sitoi­si­vat Suo­men lii­ak­si Venä­jään. Sidos oli­si ongel­mal­li­nen, kos­ka Venä­jän talou­del­li­nen lain­sää­dän­tö on kovin eri­lai­nen kuin EU:n ja kyt­kök­set val­tio­val­taan kiusal­li­sen voi­mak­kai­ta. On pelät­tä­vis­sä, että venä­läi­so­mis­teis­ten yri­tys­ten etu­ja ryh­dyt­täi­siin aja­maan poli­tii­kan kei­noin. Kil­pai­lu­lain­sää­dän­nös­tä, ympä­ris­tö­lain­sää­sän­nös­tä ja työ­lain­sää­dän­nös­tä tuli­si ulkopolitiikkaa.

63 vastausta artikkeliin “Mitä Suomen pitäisi tavoitella suhteissaan Venäjään?”

 1. Miet­ti­mi­sen arvoi­nen näkö­koh­ta yri­tys­toi­min­taan. “Leks Noki­ja” tulee mie­leen. Edun aja­mi­sen kei­not tus­kin rajoit­tu­vat lainsäädäntöön.

  Puo­les­taan vii­su­mi­va­paus lisäi­si ruuh­kia rajan­yli­tys­pis­teis­sä, mis­tä venä­läi­set­kin ovat huo­lis­saan, sil­lä samat asiat jou­dut­tai­si kum­min­kin käsit­te­le­mään (rajal­la jonot­taen). Eikö oli­si parem­pi hel­pot­taa tek­ni­ses­ti vii­su­min­ha­kua esi­mer­kik­si niin, että pai­kal­li­set pas­se­ja myön­tä­vät viran­omai­set Huit­sin Sipe­rias­sa voi­si­vat toi­mia pape­rei­den välittäjinä.

 2. Vie­lä “pahik­sis­ta”: onko var­maa, että he kaik­ki ovat lain­kuu­liai­sia ihmi­siä fiksumpia.

 3. Venä­jä on suo­men luon­nol­li­nen ja tule­vai­suu­des­sa yli­voi­mai­ses­ti tär­kein kump­pa­ni taloudessa.

  Kan­nat­taa tavoi­tel­la sekä turis­mia että inves­toin­te­ja suomeen.

  Suo­mes­sa taas kan­nat­tai­si lisä­tä venä­jän kie­len opis­ke­lua erit­täin vahvasti.

 4. Han­nu:
  ‘snip’
  Eikö oli­si parem­pi hel­pot­taa tek­ni­ses­ti vii­su­min­ha­kua esi­mer­kik­si niin, että pai­kal­li­set pas­se­ja myön­tä­vät viran­omai­set Huit­sin Sipe­rias­sa voi­si­vat toi­mia pape­rei­den välittäjinä.

  Sikä­li kuin tie­dän niin vii­su­mien myön­tä­mi­nen on jo ulkoistettu.

 5. åke: Venä­jä on suo­men luon­nol­li­nen ja tule­vai­suu­des­sa yli­voi­mai­ses­ti tär­kein kump­pa­ni taloudessa.

  Kan­nat­taa tavoi­tel­la sekä turis­mia että inves­toin­te­ja suomeen.

  Suo­mes­sa taas kan­nat­tai­si lisä­tä venä­jän kie­len opis­ke­lua erit­täin vahvasti.

  Aika lail­la samaa miel­tä, mut­ten kui­ten­kaan toi­vo Venä­jäs­tä yli­voi­mai­ses­ti tär­kein­tä kauppakumppania. 

  Suu­ril­la mail­la kiusal­li­nen tai­pu­mus pai­nos­taa pie­nem­pi­ään myös kaup­pa­suh­teis­sa ja ede­saut­taa omien yri­tys­ten­sä etu­ja var­sin­kin lähia­lueil­laan. USA:n toi­min­ta Ame­ri­kois­sa on mitä mai­nioin esimerkki.

 6. Koh­ta 40 vuot­ta neu­vos­to-/ venä­jän­kaup­paa (sekä myös Euroo­pan ja US-kaup­paa) har­ras­ta­nee­na minul­la on otsik­ko-asias­ta sel­vät käsitykset:

  1) Venä­jä ja EU ovat nyt ja tule­vai­suu­des­sa Suo­men suu­rim­mat kaup­pa­kump­pa­nit ja sitä kaut­ta hyvin­voin­tim­me turvaajat.

  2) Kum­mal­la­kin mark­ki­nal­la val­lit­see rajun bru­taa­li kan­sain­vä­lien kil­pai­lu, jos­sa armoa ei anne­ta vaik­ka oli­si sini­set sil­mät ja punai­set pos­ket. Jos täs­sä dar­vi­nis­ti­ses­sa tais­te­lus­sa ei pär­jää, saa heit­tää lusi­kan nurkkaan.

  3) Venä­jän mark­ki­noil­la saa vas­taan­sa maa­il­man suu­rim­mat ja kovim­mat vas­tus­ta­jat, nykyi­sin var­sin­kin Kii­nas­ta ja Sak­sas­ta, ja ylei­sem­min­kin kaik­ki glo­baa­lit toi­mi­jat ryn­ni­vät sin­ne stra­te­gi­sil­la inves­toin­neil­la ja tuotteilla.

  4) Suo­mel­la on maa­na ja suo­ma­lai­sil­la fir­moil­la on Venä­jäl­lä erit­täin hyvä mai­ne laa­duk­kai­den ja luo­tet­ta­vien tuo­tei­den toi­mit­ta­ja­na. Tämä tilan­ne pitää nyt käyt­tää mak­si­maa­li­ses­ti hyväksi.

  5) Suo­men ja Venä­jän välil­lä val­lit­see var­sin kor­kea kult­tuu­ri­muu­ri, jota pitäi­si saa­da las­ke­tuk­si mah­dol­li­si­man nopeasti.
  Nykyi­sin kuu­lem­me Venä­jäl­tä mel­kein pel­käs­tään huo­no­ja uuti­sia, vaik­ka siel­lä tapah­tuu var­sin pal­jon myös posi­tii­vis­ta­kin. Täs­sä pitäi­si tul­la muu­tos niin, että myös nämä posi­tii­vi­set uuti­set sai­si­vat sijaa.

  6) Suo­men val­tion ei kan­na­ta pal­jon­kaan suo­raan puut­tua suo­ma­lais­ten fir­mo­jen toi­min­taan Venä­jäl­lä. Sii­tä seu­raa­va byro­kra­tia­kuor­ma ei auta ollen­kaan muu­ten­kin vaa­ti­vis­sa olois­sa toi­mi­via firmoja.
  Koke­muk­se­ni mukaan jul­ki­sen puo­len ihmi­set pää­osin eivät ymmär­rä Venä­jän busi­nek­ses­ta juu­ri mitään, saa­vat vaan paniik­ki­reak­tioi­ta ja näke­vät mör­kö­jä joka puo­lel­la. Mat­kus­ta­vat mie­luum­min Brys­se­liin tai Kiinaan…

  7) Toi­saal­ta val­tio voi edis­tää venä­jän­kaup­paa epä­suo­ras­ti lisää­mäl­lä venä­jän­kie­len opet­ta­mis­ta, venä­läis­ten vii­su­min­saan­nin hel­pot­ta­mis­ta pitää jat­kaa, suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­kyä ja toi­min­tao­lo­suh­tei­ta koti­maas­sa pitää paran­taa, jne.

  8) Suo­ma­lais­ten ei kan­na­ta men­nä Venä­jäl­le ollen­kaan jee­sus­te­le­maan ja opet­ta­maan miten siel­lä oikein pitäi­si elää;
  Sitä ovat aikai­sem­min yrit­tä­neet Tsin­gis­kaa­nin poruk­ka, Japa­ni­lai­set, Napo­leon, Ruot­sin kunin­kaat ja vii­mek­si Hit­ler. Kaik­ki ovat jou­tu­neet läh­te­mään kotiin tur­pa veressä.

  9) Mie­les­tä­ni oikeam­pi tapa on men­nä Venä­jäl­le teke­mään bui­si­nes­tä ja ottaa siel­tä niin mon­ta ruplaa tas­kuun­sa kuin pystyy.

  10) Suo­men talous on nyt rajus­sa raken­ne­muu­tok­ses­sa ja vien­nin raken­ne eri­pa­ria mark­ki­noit­ten kanssa.
  On var­maa, että Venä­jä sel­vi­ää nykyi­sis­tä vai­keuk­sis­taan ja jat­kaa sit­ten talous­kas­vu­aan. Täs­sä on yksi Suo­men vien­nin suu­ris­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta ja tule­vai­suu­den valttikorteista!

  Sep­po Korppoo
  Yrit­tä­jä, joka tyk­kää ruplista

 7. Talou­del­lis­ten etu­jen lisäk­si Venä­jä on juki­ses­ti ilmoit­ta­nut “puo­lus­ta­van­sa venä­läi­siä vähem­mis­tö­jä” halusi­vat he sitä tai eivät. Infor­maa­tio-ope­raa­tio, jon­ka Venä­jä teki Viroa vas­taan hil­jat­tain oli aivan tyy­pil­li­nen hei­dän ulko­po­li­tii­kal­leen. Geor­gian sota taas oli hyvä muis­tu­tus suur­va­lan kyvys­tä käyt­tää myös aseell­si­ta voi­maa etu­jen­sa aja­mi­seen. Venä­jä on Suo­mel­le saman­ai­kai­ses­ti talou­del­li­nen mah­dol­li­suus ja turvallisuusuhka.

  Samal­la kun ava­taan ovia, tulee ymmär­tää puo­lus­tuk­sen mer­ki­tys. Enkä tar­koi­ta pel­käs­tään Puo­lus­tus­voi­mien varus­ta­mis­ta uhkaa vas­taa­vas­ti vaan koko yhteis­kun­nan krii­sin­sie­to­ky­vyn nos­ta­mis­ta. Puo­lus­tus­voi­mien lisä­ra­hoi­tus­tar­vet­ta ei kai­ke­ti enää kukaan kyseenalaista? 

  Onhan se noloa, että UM ei havain­nut ver­kos­saan ollut­ta hait­taoh­jel­maa, vaan vink­ki tuli ulko­mail­ta. Muu­ta­mal­le tur­hall­le kehi­tys­a­pu­koor­di­naat­to­ril­le kan­nat­taa antaa ken­kää ja pal­ka­ta tilal­le päte­viä insi­nöö­re­jä tark­kai­le­maan verkkoja. 😀

  Olen Osmon kans­sa samoil­la lin­joil­la. Nyt näyt­tää esi­mer­kik­si sil­tä, että Venä­jä on osta­mas­sa koko Suo­men meren­ku­lun ark­ti­sen osaamisen.

 8. Mei­dän­kin pik­ku­fir­mal­le oli­si ollut vuo­sien saa­tos­sa mon­ta apa­jaa tar­jol­la yhteis­työs­sä Venä­läis­ten kans­sa. Emme ole läh­te­neet yhteen­kään kos­ka useim­mi­ten rahan­läh­de on kovin epä­mää­räi­nen. Jos ei mus­taa niin vähin­tään har­maa­ta rahaa. Lain­sää­dän­nös­tä ja oikeu­tur­vas­ta ei tietoakaan.

 9. Rai­mo K: Sikä­li kuin tie­dän niin vii­su­mien myön­tä­mi­nen on jo ulkoistettu.

  Sik­si­kö siis rikol­li­sil­la ne jo on?

 10. ano­nyy­mi: Sik­si­kö siis rikol­li­sil­la ne jo on? 

  Rikol­li­sil­la on aina ollut vii­su­mit, vie­lä­pä usei­ta ja eri nimil­lä ole­vis­sa passeissa.

 11. Ei ole vai­kea arva­ta, että venä­läi­set haluai­si­vat perus­taa kaup­pa­paik­ko­ja Suo­meen rahas­ta­maan omia kansalaisiaan.

  [Fik­tio]
  Gug­gen­heim voi­si olla yksi hyvä esi­merk­ki em. tapauk­ses­ta. Että kun lai­va Venä­jäl­tä saa­puu Hel­sin­gin sata­maan, niin sii­tä vaan mat­kus­ta­jat kier­rä­te­tään gug­gik­sen kaut­ta mai­hin. Toki lai­va­mat­kan hin­taan kuu­luu gug­gik­sen kaut­ta maihinnousu.
  [Fiktio/]

 12. Hei pit­käs­tä aikaa!

  Jos talous­ti­lan­ne tai hal­li­tus vel­voit­taa kun­tia sääs­tä­mään, ja jos kun­nis­sa vel­voi­te­taan kou­lu­toin­ta sääs­tä­mään, niin aika loo­gis­ta on, että aika pie­net venä­jän­ryh­mät ovat lak­kau­tus­lis­tal­la heti ensimmäisenä.

  Kan­sa­kun­nan kan­nal­ta tämä on tyhmää.

  Osmol­la on yleen­sä näke­mys, joka rat­kai­see ongel­man. Onko näke­mys­tä sii­hen, mil­lä sai­sim­me kun­nat tar­joa­maan ja oppi­laat opis­ke­le­maan mui­ta­kin kie­liä kuin ruot­sia ja englantia?

  Tou­ko Mettinen
  Huolissaan
  kielenopetuksesta
  noin ylipäänsä

 13. ano­nyy­mi: Sik­si­kö siis rikol­li­sil­la ne jo on?

  Vii­su­mei­ta val­mis­te­lee intia­lai­nen yri­tys, Intia on vie­lä kor­rup­toi­tu­neem­pi kuin Venä­jä, joten raja vuo­taa kuin seula.

  Intia­lai­set kil­pai­le­vat täs­sä asias­sa balt­tien kans­sa ja myy­vät pimei­tä vii­su­mei­ta hal­vem­mal­la kuin baltit.

 14. On se mer­kil­lis­tä miten Euroo­pas­sa käy­dään vapaas­ti kaup­paa, ihmi­set liik­ku­vat vapaas­ti vaik­ka taka­na on kak­si veris­tä maa­il­man­so­taa ja tuhan­sien vuo­sien sotai­sa historia.

  Suo­men ja Venä­jän rajal­la on jokin näky­mä­tön rau­tae­si­rip­pu. Suo­men puo­lel­la märeh­di­tään tal­vi­so­dan pote­rois­sa ja rajan tuol­la puo­len en edes tie­dä mikä mättää.

  Venä­jäl­lä on hyvin suu­ri kas­vu­po­ten­ti­aa­li täl­lä vuo­si­sa­dal­la ilmas­ton lämmetessä.

  Tus­kin­pa Euroop­pa oli­si yhdis­ty­nyt ilman talou­del­lis­ta yhteistyötä.

 15. Kal­le:
  Talou­del­lis­ten etu­jen lisäk­si Venä­jä on juki­ses­ti ilmoit­ta­nut “puo­lus­ta­van­sa venä­läi­siä vähem­mis­tö­jä” halusi­vat he sitä tai eivät. Infor­maa­tio-ope­raa­tio, jon­ka Venä­jä teki Viroa vas­taan hil­jat­tain oli aivan tyy­pil­li­nen hei­dän ulko­po­li­tii­kal­leen. Geor­gian sota taas oli hyvä muis­tu­tus suur­va­lan kyvys­tä käyt­tää myös aseell­si­ta voi­maa etu­jen­sa aja­mi­seen. Venä­jä on Suo­mel­le saman­ai­kai­ses­ti talou­del­li­nen mah­dol­li­suus ja turvallisuusuhka. 

  Onko vähem­mis­tö­kä­si­tyk­se­si joten­kin etni­ses­ti värit­ty­nyt? Afrik­ka­lai­sel­le tulee jär­jes­tää kult­tuu­ria vaa­li­vaa sivis­tys­tä Suo­meen, mut­ta samaan aikaan esim. 30–50% Bal­tian mai­den asuk­kais­ta voi­daan jät­tää täy­del­li­seen lail­li­seen lim­boon ilman kan­sa­lai­suut­ta tai perusoikeuksia?

  En ole mikään “suu­ren idän” ihan­noi­ja, mut­ta kyl­lä Venä­jäl­lä on kaik­ki oikeus ja vel­vol­li­suus huo­leh­tia enti­sen Neu­vos­to­lii­ton aikais­ten venä­jän kie­lis­ten vähem­mis­tö­jen koh­te­lus­ta uudes­sa geo­po­liit­ti­ses­sa asetelmassa.

 16. Vii­su­mit­to­muu­del­le ei ole perus­tei­ta. Vii­su­mia­no­muk­sis­ta on jo pit­kään hyväk­syt­ty yli 99 pro­sent­tia. Jos ei ole mak­saa sitä ?20 euron ker­ta­vii­su­mi­mak­sua, niin ei ole rahaa oles­kel­la Suomessa.

 17. KariK: …Afrik­ka­lai­sel­le tulee jär­jes­tää kult­tuu­ria vaa­li­vaa sivis­tys­tä Suomeen… 

  Mik­si pitäisi? 😀

 18. KariK: samaan aikaan esim. 30–50% Bal­tian mai­den asuk­kais­ta voi­daan jät­tää täy­del­li­seen lail­li­seen lim­boon ilman kan­sa­lai­suut­ta tai perusoikeuksia?

  Pahat teot pitää kos­taa toi­seen ja kol­man­teen sukupolveen…

 19. KariK:
  ‘snip’
  En ole mikään “suu­ren idän” ihan­noi­ja, mut­ta kyl­lä Venä­jäl­lä on kaik­ki oikeus ja vel­vol­li­suus huo­leh­tia enti­sen Neu­vos­to­lii­ton aikais­ten venä­jän kie­lis­ten vähem­mis­tö­jen koh­te­lus­ta uudes­sa geo­po­liit­ti­ses­sa asetelmassa.

  Sitä­hän Venä­jä vaa­tii, mut­ta ei se mihin­kään ‘oikeu­teen’ perustu.
  Maas­sa maan taval­la, myös Suomessa.

  1. Venä­jän oikeus puo­lus­taa venä­jän­kie­li­siä vähem­mis­tö­jä muis­sa mais­sa voi­si olla jopa oikeu­tet­tua, jos maa kun­nioit­tai­si mui­ta vähem­mis­tö­jä omas­sa maas­saan yhtä run­sain oikeuk­sin kuin se venä­jän­kie­li­sil­le vaik­ka­pa Baltiassa.

 20. Oden artik­ke­lin aku­puo­les­ta olen samaa miel­tä, mut­ta en aivan lopusta.

  Mik­si venä­li­nen pää­oma on niin pahaa, joten­kin kum­mal­li­nen pel­ko joka, täs­sä tilan­tees­sa näyt­tää kum­pua­van vih­tei­den ydin­voi­ma­lai­tos­ten vastustamisesta.

  For­tu­min ydin­voi­ma­lat ovat venä­läis­val­mis­tei­sia, eikä tie­tääk­se­ni niis­sä ole ollut suu­rem­pia ongel­mia, ei aina­kaan Are­van kal­tai­sia ongel­mia. Mitä ongel­mia on ollut sii­tä, että venä­läi­set omis­ta­vat Hel­sin­gin tela­kan tai Norilsk Nic­kel omis­taa Har­ja­val­lan rikas­ta­mon (osti sen ame­rik­ka­lai­sel­ta OMG:ltä).

  Onhan mei­dän puun­ja­los­tus­teol­li­suu­den­kin omis­ta­ji­na täl­lä het­kel­lä­kin ame­rik­ka­lai­sia (Sonoco Alco­re, Geor­gia-Paci­fic)), austra­lia­lai­sia (Power Flu­ting), ete­lä-afrik­ka­lai­sia (Sap­pi, Mon­di), ruot­sa­lai­sia (SCA, Bil­le­rud) ja japa­ni­lai­sia (Jujo) yrityksiä.

  1. Vount­ry­boy
   Sot­ket venä­läis­valmj­kis­tei­sin ja venä­läi­so­mis­tei­sen voi­ma­lan kes­ke­nään. Niis­sä on aika iso ero.

 21. Yhtei­näis­tä lin­jaa mui­den län­si­mai­den kans­sa ja pesäe­roa suo­met­tu­mi­seen. Venä­jä on pilan­nust mai­neen­sa kos­ka sil­lä on oma leh­mä ojas­sa eikä ole sal­li­nut YK:n väliin­tu­loa Syy­rian sodas­sa pait­si vas­ta taan­noin sato­ja sivii­le­jä sur­man­neen kaa­suis­kun jäl­keen ja sil­loin vain rajoitetusti. 

  Käy­tä­tän­nön asiois­ta, niin kan­na­tan vii­su­mi­va­paut­ta jos se toteu­tuu myös suo­ma­lais­ten mat­koi­hin Venä­jäl­le samoin edel­ly­tyk­sin, ja jos suo­ma­la­set­kin saa­vat ostaa vero­va­paas­ti tava­raa siel­tä kuin enä­läi­set tääl­tä. Samoin pitää suo­ma­lai­sil­la olla oikeus men­nä töi­hin Venä­jäl­le ja ostaa asun­to­ja ja kesä­mök­ke­jä siel­tä samoin sään­nöin kuin venä­läi­set tääl­lä. Jos ei pys­ty­tä toteut­ta­maan niin ei venä­läi­sil­le­kään tar­vit­se myön­tää vii­su­mi­va­paut­ta ja pikem­min voi­si tiu­ken­taa nykyis­tä­kin myön­tä­mis­käy­tän­töä niin että myön­tä­mi­sen edel­ly­tys on viral­li­nen kut­su tai viral­li­sia tei­tä vah­vis­tet­tu etu­kä­teen varat­tu yöpy­mi­nen hotel­lis­sa jokais­ta mat­ka­vuor­ro­kaut­ta koh­ti, ja raja-aluei­le ml Lap­peen­ran­ta, Imat­ra ja Hami­na ei myön­ne­tä vii­su­mia ollen­kaan venäläisille.

 22. KariK: 30–50% Bal­tian mai­den asuk­kais­ta voi­daan jät­tää täy­del­li­seen lail­li­seen lim­boon ilman kan­sa­lai­suut­ta tai perusoikeuksia? 

  Mis­sä Bal­tian maa­sa on muka lähes­kään tuol­lai­nen osuus kan­sa­li­suu­det­to­mia (ja puut­tu­vat­ko edes heil­tä “perus­oi­keu­det”)?

  On toki tott­ta, että mie­hi­tys­val­lan lait­to­mas­ti maa­han tuot­ta­maan väes­töön, joka uudel­leen itse­näis­ty­mi­sen jäl­keen­kään ei halua tun­nus­taa uuden val­tion ole­mas­sao­lon oikeut­ta, suh­tau­du­taan pen­seäs­ti — onko täs­sä jotain yllät­tä­vää tai väärää?

 23. KariK:En ole mikään “suu­ren idän” ihan­noi­ja, mut­ta kyl­lä Venä­jäl­lä on kaik­ki oikeus ja velvollisuus

  Et ole ihan­noit­si­ja, vaan Leni­nin tar­koit­ta­ma hyö­dyl­li­nen idiootti.

  Ei Venä­jää oikeas­ti venä­läis­ten ase­ma sinän­sä kiin­nos­ta. Onpa­han vaan hyvä teko­syy sot­keu­tua mui­den asioihin.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Venä­jän oikeus puo­lus­taa venä­jän­kie­li­siä vähem­mis­tö­jä muis­sa mais­sa voi­si olla jopa oikeu­tet­tua, jos maa kun­nioit­tai­si mui­ta vähem­mis­tö­jä omas­sa maas­saan yhtä run­sain oikeuk­sin kuin se venä­jän­kie­li­sil­le vaik­ka­pa Baltiassa.

  Bal­tian venä­jän­kie­lis­ten vähem­mis­tö­jen ihmi­soi­keu­det on tar­kas­tet­tu niin moneen ker­taan eikä mitään ihmi­soi­keus­louk­kauk­sia ole havait­tu, että ko. ‘puo­lus­ta­mi­nen’ on silk­kaa propagandaa.
  Eipä Venä­jä­kään ole mitään kon­kreet­tis­ta osoittanut.

  Vähän samaa kuin että las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omai­set kid­nap­paa­vat venä­läis­ten lap­sia Suomessa…

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vountryboy
  Sot­ket venä­läis­valmj­kis­tei­sin ja venä­läi­so­mis­tei­sen voi­ma­lan kes­ke­nään. Niis­sä on aika iso ero.

  Lai­toin tar­koi­tuk­sel­la mukaan myös venä­läis­val­mis­tei­set For­tu­min voi­ma­lat, kos­ka venä­läis­ten koh­dal­la aina kri­ti­soi­daan hei­dän tek­no­lo­gian­sa luotettavuutta.

  Venä­läi­so­mis­teis­ta teol­li­suut­ta ja ener­gia­tuo­tan­toa on vie­lä vähän Suo­mes­sa. Sen sijaan suo­ma­lai­so­mis­teis­ta ener­gia­tuo­tan­toa on pal­jon Ruot­sis­sa ja jon­kin­ver­ran Venä­jäl­lä. For­tum omis­taa kes­ki-Ruot­sis­sa pal­jon vesi­voi­maa ja on suun­ni­tell­lut pal­jon voi­ma­loi­ta Ruot­siin ja nyt myös Venä­jäl­le. For­tu­min ener­gias­ta on 90% CO2-pääs­tö­tön­tä. Mie­les­tä­ni For­tum on teh­nyt hyviä kaup­po­ja var­sin­kin Ruotsissa.

  Mil­lä logii­kal­la venä­läi­sil­tä pitäi­si kiel­tää tämä Suo­mes­sa. Hei­dän on kui­ten­kin nou­da­tet­ta­va tääl­lä Suo­men lakeja.

 26. esim. 30–50% Bal­tian mai­den asuk­kais­ta voi­daan jät­tää täy­del­li­seen lail­li­seen lim­boon ilman kan­sa­lai­suut­ta tai perus­oi­keuk­sia?’ (KariK)
  Bal­tian mais­ta Liet­tua antoi uudel­lee­nit­se­näis­tyt­ty­ään kan­sa­lai­suu­den kai­kil­le asuk­kail­le syys­tä että maan rajat nyt ja ennen Tois­ta maa­il­man­so­taa ovat eri, ja venä­läi­siä ei ollut hai­tak­si asti.
  Lat­via ja Viro antoi­vat kan­sa­lai­suu­den auto­maat­ti­ses­ti kai­kil­le, joil­le se ko. mai­den lain mukaan kuu­lui. Myös niil­le venä­jän­kie­li­sil­le, joil­la oli kan­sa­lai­suus ennen neuk­kuai­kaa. Muut saa­vat vapaas­ti hakea kan­sa­lai­suut­ta. Osa näis­tä ihmi­sis­tä on kui­ten­kin valin­nut Venä­jän kan­sa­lai­suu­den (saa­vat kun pyy­tä­vät) tai kan­sa­lai­suu­det­to­muu­den (ei kan­sa­lais­vel­vol­li­suuk­sia mihin­kään maa­han). Jos kan­sa­lais­kie­len opet­te­lu ja hake­muk­sen teke­mi­nen on yli­voi­mai­nen kyn­nys, se on voi voi.

 27. kom­men­taat­to­ri:
  Vii­su­mit­to­muu­del­le ei ole perus­tei­ta. Vii­su­mia­no­muk­sis­ta on jo pit­kään hyväk­syt­ty yli 99 prosenttia. 

  Tämä on kyl­lä ehkä has­suin­ta logiik­kaa iki­nä. Jos ker­ran vii­su­meis­ta joka tapauk­ses­sa hyväk­sy­tään yli 99%, niin eikö se ker­ro nime­no­maan sii­tä, että niil­le ei ole enää perusteita?

  Tie­ten­kin täs­sä taus­tal­la lie­nee lähin­nä reflek­sin­omai­nen rys­sän kam­pit­ta­mi­nen sekä halu yllä­pi­tää yhtä monis­ta val­tion rahas­tusau­to­maa­teis­ta, mut­ta eikö­hän tuo­kin toi­mi­si tehok­kaam­min ihan perin­tei­sen ALV:n ja kau­pan ker­ran­nais­vai­ku­tus­ten muo­dos­sa, kas kun ne maa­han­tu­li­jat yleen­sä tup­paa­vat käyt­tä­mään rahaa­kin tääl­lä ollessaan.

 28. Polii­ti­kon kan­nat­taa olla aina­kin huo­lis­saan, että Suo­men Venä­jä-poli­tiik­ka on toi­vei­den tyn­ny­ri ilman todel­lis­ta tekemistä. 

  Venä­läi­set maa­han­muut­ta­jat ovat taas ker­ran talou­den voi­ma­va­ra. Toi­vot­ta­vas­ti kie­li­po­li­tii­kas­sa noja­taan EU lin­jaan, jos­sa omat vähem­mis­tö­kie­let ja raja­naa­pu­reu­den kiel­ten (ruot­si, nor­ja, viro, venä­jä, saa­me) ohel­la ope­te­taan jotain maa­il­man­kiel­tä äidin­kie­len lisäk­si — ja ne hyväk­sy­tään vir­ka­mies­kue­lek­si sii­nä kuin ruotsi. 

  Venä­läi­set inves­toin­nit ovat ter­ve­tul­lei­ta sii­nä kuin muutkin. 

  Hel­sin­gin tela­kan puo­li­kas myy­tiin 20 milj eurol­la, joten siel­lä ark­ti­nen osaa­mi­nen oli jos­kus 1970-luvun lopul­la, vaik­ka juh­la­pu­heis­sa muu­ta mie­ti­tään. Toi­vot­ta­vas­ti teke­vät nii­tä jäänmurtajia.

 29. sunimh:

  sekä halu yllä­pi­tää yhtä monis­ta val­tion rahastusautomaateista,

  Tämä on sii­tä teho­kas rahas­tusau­to­maat­ti että jos Suo­mi myön­tää vii­su­mit nopeas­ti ja tehok­kaas­ti, kaik­ki EUn alu­eel­le läh­te­vät venä­läi­set hake­vat vii­su­min Suo­meen (mikä sit­ten kel­paa koko EUn alu­eel­la), eli saa­daan rahas­tet­tua muu­ta­mas­ta mil­joo­nas­ta yli­mää­räi­ses­tä vii­su­mis­ta vuo­sit­tain. Uhka­ku­va tiet­ty on että joku muu EU val­tio tekee tehok­kaam­man, nopeam­man ja hal­vem­man tavan myön­tää vii­su­me­ja ja tulon­läh­de kuivuu.

 30. Ei kai­kil­la pahik­sil­la ole vii­su­mei­ta. Tuo on huo­no argu­ment­ti. Par­hail­la ja tai­ta­vim­mil­la on, mut­ta kyl­lä siel­lä venä­jäl­lä riit­tää ros­vo­ja joi­den­ka kon­tak­tit eivät rii­tä vii­su­min han­kin­taan. Tai vaik­ka­pa ker­jä­läis­lau­mo­ja myös venäjältä?

 31. Sep­po Korp­poon pos­taus alus­sa vai­kutt­taa har­vi­nai­sen jär­ke­väl­tä. Usein luo­tet­ta­vin­ta tie­toa Venä­jän olois­ta saa siel­lä toi­mi­vil­ta suo­ma­lail­ta yrit­tä­jil­tä, ei toi­mit­ta­jil­ta, joil­la on usein oma ideo­lo­gi­nen agen­da taustalla.

  Arvo­pa­pe­ri-leh­den erään artik­ke­lin mukaan Venä­jäl­lä on vuo­den 2000 jälkeen:

  -elin­ajan odo­te nous­sut vii­del­lä vuo­del­la (65–> 70 v.)
  ‑itse­mur­hien mää­rä puolittunut
  ‑alko­ho­li­myr­ky­tys­ten mää­rä las­ke­nut 80%
  ‑mur­hien mää­rä puo­lit­tu­nut jne.

  Täl­lais­ta tie­toa ei tah­do saa­da Yle:n tai muun median kautta.

 32. Vähän veik­kaan, että jos venä­läi­nen toi­mi­ja ilmoit­tai­si raken­ta­van­sa Suo­meen läjän tuu­li­voi­ma­loi­ta, Soi­nin­vaa­ra ja vih­reät yli­pää­tään vain taput­tai­si­vat hyväk­sy­väs­ti. Ikä­vää, että reflek­sin­omai­nen ydin­voi­man vas­tus­tus pus­kee aina vaan läpi, ja vie­lä ikä­väm­pää, että sitä alen­nu­taan jois­sain päin (ei onnek­si ihan ilmi­sel­väs­ti tääl­lä, mut­ta sel­keäs­ti esim. Green­peacen riveis­sä) ruok­ki­maan jopa rys­sä­vi­han lietsonnalla.

  Minä­kään en näe Fen­no­voi­man venä­läi­so­mis­tuk­ses­sa mitään sel­lais­ta mai­nit­ta­vam­paa ris­kiä, mitä ei oli­si jo muu­ten otet­tu. Nii­tä voi toki olla, mut­ta ker­to­kaa nyt sit­ten, mitä ne ovat?

  Itse kun tuo­ta ajat­te­len ja dii­liä kyl­män schä­fe­rin kat­seel­la tut­kis­ke­len, niin näen enem­män­kin niin, että sii­nä­pä meil­lä oiva pant­ti hyvien naa­pu­ruus­suh­tei­den jat­ku­mi­ses­ta. Sen taka­va­ri­kol­la uhkaa­mi­nen voi olla pahem­mas­sa pai­kas­sa jopa käy­päi­nen peli­kort­ti — voi­ma­laa ei nimit­täin siir­re­tä pii­loon Sveitsiin.

  1. Minä pidän venä­läi­so­mis­tei­sews­sa ydin­vo­ma­las­sa ongel­mak­si sen, että jos ilme­nee uusi ydin­voi­maa liit­ty­väö tur­val­li­suuson­geol­ma ja STUK mää­rää toteu­tet­ta­vak­si jon­kin pari sataa mil­joo­naa mak­sa­van remon­tin, täs­tä tulee yhtäk­kiä ulko­po­liit­ti­nen kyh­sy­mys ja venä­läi­nen osa­pu­jo­li on sitä miel­tä, että Suo­men­pi­tää tämä mak­saa. Asia ei ole lain­kaan hypo­teet­ti­nen, kos­ka edel­li­siin venä­läis­val­mis­tei­siin on vaa­dit­tu val­ta­via kor­jauk­sia nii­den käyt­töön­o­ton jälkeen.

 33. J. M. Kor­ho­nen: Vähän veik­kaan, että jos venä­läi­nen toi­mi­ja ilmoit­tai­si raken­ta­van­sa Suo­meen läjän tuu­li­voi­ma­loi­ta, Soi­nin­vaa­ra ja vih­reät yli­pää­tään vain taput­tai­si­vat hyväk­sy­väs­ti. Ikä­vää, että reflek­sin­omai­nen ydin­voi­man vas­tus­tus pus­kee aina vaan läpi, ja vie­lä ikä­väm­pää, että sitä alen­nu­taan jois­sain päin (ei onnek­si ihan ilmi­sel­väs­ti tääl­lä, mut­ta sel­keäs­ti esim. Green­peacen riveis­sä) ruok­ki­maan jopa rys­sä­vi­han lietsonnalla.Minäkään en näe Fen­no­voi­man venä­läi­so­mis­tuk­ses­sa mitään sel­lais­ta mai­nit­ta­vam­paa ris­kiä, mitä ei oli­si jo muu­ten otet­tu. Nii­tä voi toki olla, mut­ta ker­to­kaa nyt sit­ten, mitä ne ovat?Itse kun tuo­ta ajat­te­len ja dii­liä kyl­män schä­fe­rin kat­seel­la tut­kis­ke­len, niin näen enem­män­kin niin, että sii­nä­pä meil­lä oiva pant­ti hyvien naa­pu­ruus­suh­tei­den jat­ku­mi­ses­ta. Sen taka­va­ri­kol­la uhkaa­mi­nen voi olla pahem­mas­sa pai­kas­sa jopa käy­päi­nen peli­kort­ti – voi­ma­laa ei nimit­täin siir­re­tä pii­loon Sveitsiin.

  Kan­na­tan kyl­lä ydin­voi­ma­laa, mut­ta en varauk­set­ta venä­läi­so­mis­tus­ta. Vapai­den mark­ki­noi­den ja toi­mi­van oikeus­jär­jes­tel­män maas­sa hel­pos­ti unoh­taa, miten mones­sa maas­sa bis­nes on poli­tiik­kaa ja poli­tiik­ka bisnestä.

  Hyvä perus­te­lu koti­mai­sen ydin­voi­man raken­ta­mi­sel­le on huol­to­var­muus. Naa­pu­rin omis­ta­maan ydin­voi­ma­laan voi han­ka­lien ulko­suh­tei­den aika­na tul­la vaik­ka­pa huol­to­kat­kos kes­kel­lä tal­vea. Kaa­sun ja öljyn­hän me siel­tä jo ostammekin.

 34. sunimh:
  ‘snip’
  Tie­ten­kin täs­sä taus­tal­la lie­nee lähin­nä reflek­sin­omai­nen rys­sän kam­pit­ta­mi­nen sekä halu yllä­pi­tää yhtä monis­ta val­tion rahas­tusau­to­maa­teis­ta, mut­ta eikö­hän tuo­kin toi­mi­si tehok­kaam­min ihan perin­tei­sen ALV:n ja kau­pan ker­ran­nais­vai­ku­tus­ten muo­dos­sa, kas kun ne maa­han­tu­li­jat yleen­sä tup­paa­vat käyt­tä­mään rahaa­kin tääl­lä ollessaan. 

  Vii­su­meis­sa nou­da­te­taan vas­ta­vuo­roi­suut­ta (pait­si että Venä­jän vii­su­mi tai­taa olla kalliimpi).

 35. OK, hyväk­syn. Tuo remont­tien mak­sat­ta­mi­nen voi olla kyl­lä ongelmallista.Huoltovarmuusargumentista en ole täy­sin vakuut­tu­nut — lai­tos kui­ten­kin on Suo­mes­sa, käyt­tö­hen­ki­lö­kun­ta lie­nee suo­ma­lais­ta, ja polt­toai­net­ta­kin nois­sa on yleen­sä riit­toi­sas­ti. Toki “yllät­tä­viä häi­riöi­tä” voi ilme­tä, mut­ta pahim­mil­laan­kin vain ris­ki säi­lyy ennal­laan — nyt­hän ostam­me Venä­jäl­tä sähköä.

  KUITENKIN, nyky­ti­lan­tees­sa meil­lä ei mie­les­tä­ni enää ihan hir­veäs­ti ylel­li­syyt­tä vas­tus­tel­la mitään inves­toin­te­ja hii­let­tö­mään ener­gi­aan, eikä var­sin­kaan täs­sä koko­luo­kas­sa hii­le­tön­tä ener­gi­aa puh­ku­via. (Tuo­han on samois­sa tuo­tan­to­te­ho­luo­kis­sa kuin esim. Tans­kan koko tuu­li­voi­ma­tuo­tan­to yhteen­sä.) Ja ymmär­tääk­se­ni täs­sä oli­si mah­dol­li­suus saa­da itse lai­tos var­sin edul­li­ses­ti, vaik­ka sit­ten ris­ki­nä oli­si­kin kor­jai­lu jälkikäteen. 

  Tähän liit­tyen muu­ten Han­se­nin ja kol­men muun huip­pu­tut­ki­jan sun­nun­tai­nen vetoo­mus ilmas­toak­ti­vis­teil­le: kan­nat­ta­kaa ydinvoimaa.

  http://ilmastotieto.wordpress.com/2013/11/04/huippututkijoiden-vetoomus-ilmastoaktivistien-tulisi-kannattaa-ydinvoimaa/

 36. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Minä pidän venä­läi­so­mis­tei­sews­sa ydin­vo­ma­las­sa ongel­mak­si sen, että jos ilme­nee uusi ydin­voi­maa liit­ty­väö tur­val­li­suuson­geol­ma ja STUK mää­rää toteu­tet­ta­vak­si jon­kin pari sataa mil­joo­naa mak­sa­van remon­tin, täs­tä tulee yhtäk­kiä ulko­po­liit­ti­nen kyh­sy­mys ja venä­läi­nen osa­pu­jo­li on sitä miel­tä, että Suo­men­pi­tää tämä maksaa.

  Eikö­hän tämä ole Fen­no­voi­man, siis osa­keyh­tiön asia. Tie­ten­kin osak­kaat voi­vat teh­dä jon­kun hul­lun vas­tuun­ja­ko­so­pi­muk­sen, mut­ta enpä sel­lai­seen usko. Osta­ja­puo­li­han on nyt vahvoilla.

  Ydin­voi­ma­loil­le on tyy­pil­lis­tä, että vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa mää­räyk­set kiris­ty­vät, jol­loin muu­tos­töi­tä pitää teh­dä. Niin oli­si Fuks­hi­mas­sa­kin pitänyt.

  Pääs­täi­sin kyl­lä venä­läi­set mie­lum­min voi­mayh­tiön kuin jake­lu­yh­tiön omis­ta­jak­si. Ydin­voi­ma-ala on lisäk­si eri­tyi­sen tar­kas­ti sää­del­ty ja valvottu.

  Lovii­san ydin­voi­ma­lat ovat olleet var­sin käyt­tö­var­mo­ja. Venä­läi­set insi­nöö­rit hal­lit­se­vat yksinkertaistamisen.

 37. Count­ry­boy, et kai tosis­sa­si ver­taa yhtä maa­il­man moder­nein­ta ydin­reak­to­ria 70-luvun kattiloihin?

  OL3 vas­taa yli kol­mea Lovii­san reak­to­ria sähköteholtaan.

 38. a_l:
  ‘snip’
  Hyvä perus­te­lu koti­mai­sen ydin­voi­man raken­ta­mi­sel­le on huol­to­var­muus. Naa­pu­rin omis­ta­maan ydin­voi­ma­laan voi han­ka­lien ulko­suh­tei­den aika­na tul­la vaik­ka­pa huol­to­kat­kos kes­kel­lä tal­vea. Kaa­sun ja öljyn­hän me siel­tä jo ostammekin. 

  Erin­omai­nen perus­te­lu, sik­si Fen­no­voi­ma Oy:n ydin­voi­ma­lan tulee­kin omis­ta­maan Fen­no­voi­ma Oy eikä naapuri.

  Are­van osal­ta­han huol­to­var­muus on toki sel­vä: ongel­ma­ti­lan­teis­sa rat­kai­su tulee kym­me­nen vuo­den vii­veel­lä. Jos tulee — ja las­ku perässä.

 39. Lau­ri Kum­pu­lai­nen:
  Count­ry­boy, et kai tosis­sa­si ver­taa yhtä maa­il­man moder­nein­ta ydin­reak­to­ria 70-luvun kattiloihin?

  OL3 vas­taa yli kol­mea Lovii­san reak­to­ria sähköteholtaan. 

  Ai nyt vai?

 40. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä pidän venä­läi­so­mis­tei­ses­sa ydin­voi­ma­las­sa ongel­mak­si sen, että jos ilme­nee uusi ydin­voi­maan liit­ty­vä tur­val­li­suuson­gel­ma ja STUK mää­rää toteu­tet­ta­vak­si jon­kin pari sataa mil­joo­naa mak­sa­van remon­tin, täs­tä tulee yhtäk­kiä ulko­po­liit­ti­nen kysy­mys ja venä­läi­nen osa­puo­li on sitä miel­tä, että Suo­men pitää tämä mak­saa. Asia ei ole lain­kaan hypo­teet­ti­nen, kos­ka edel­li­siin venä­läis­val­mis­tei­siin on vaa­dit­tu val­ta­via kor­jauk­sia nii­den käyt­töön­o­ton jälkeen. 

  Asia ei ole ollen­kaan hypo­teet­ti­nen, juu­ri näin­hän Are­va menet­te­lee — eikä lai­tos­ta tosi­aan ole edes otet­tu käyttöön.

 41. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä pidän venä­läi­so­mis­tei­sews­sa ydin­vo­ma­las­sa ongel­mak­si sen, että jos ilme­nee uusi ydin­voi­maa liit­ty­väö tur­val­li­suuson­geol­ma ja STUK mää­rää toteu­tet­ta­vak­si jon­kin pari sataa mil­joo­naa mak­sa­van remon­tin, täs­tä tulee yhtäk­kiä ulko­po­liit­ti­nen kyh­sy­mys ja venä­läi­nen osa­pu­jo­li on sitä miel­tä, että Suo­men­pi­tää tämä mak­saa. Asia ei ole lain­kaan hypo­teet­ti­nen, kos­ka edel­li­siin venä­läis­val­mis­tei­siin on vaa­dit­tu val­ta­via kor­jauk­sia nii­den käyt­töön­o­ton jälkeen.

  Nyt­hän STUK:n enti­nen joh­ta­ja on Rosa­to­min pal­ve­luk­ses­sa. Eikö­hän täs­sä suh­tees­sa tilan­ne ole eri­tyi­sen hyvä. Tär­kein­tä on että osa­ke-enem­mis­tö ja mää­räys­val­ta on suomalaisilla.

  Aina­han voi­daan spe­ku­loi­da ja pelo­tel­la. On se joten­kin kum­mal­lis­ta kun vali­tel­laan, ettei Suo­meen inves­toi­da ja sit­ten kun venä­läi­set niin teke­vät, se onkin paha asia.

 42. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä pidän venä­läi­so­mis­tei­sews­sa ydin­vo­ma­las­sa ongel­mak­si sen, että jos ilme­nee uusi ydin­voi­maa liit­ty­väö tur­val­li­suuson­geol­ma ja STUK mää­rää toteu­tet­ta­vak­si jon­kin pari sataa mil­joo­naa mak­sa­van remon­tin, täs­tä tulee yhtäk­kiä ulko­po­liit­ti­nen kyh­sy­mys ja venä­läi­nen osa­pu­jo­li on sitä miel­tä, että Suo­men­pi­tää tämä mak­saa. Asia ei ole lain­kaan hypo­teet­ti­nen, kos­ka edel­li­siin venä­läis­val­mis­tei­siin on vaa­dit­tu val­ta­via kor­jauk­sia nii­den käyt­töön­o­ton jälkeen.

  Mitä nämä val­ta­vat kor­jauk­set ovat ? 

  Ei oikein sel­viä For­tu­min sivuil­ta. Toki kor­jauk­sia tur­val­li­suu­den suh­teen on teh­ty (esim. ohjaus­jär­jes­te­mät lie­ne­vät muut­tu­neet mm. tie­to­tek­nii­kan vuok­si) ja 10% tehon nos­to on teh­ty. Eikö­hän tämä ole pikem­min­kin nor­maa­lia voi­ma­lan elin­kaa­ren aika­na. Suo­ja­kuo­ri teh­tiin alus­sa Wes­ting­housen lisens­sin poh­jal­ta kylläkin.

  1. For­tu­min voi­ma­loi­den pääl­lä on ton­neit­tain jää­tä, joi­ta siel­lä ei alun­pe­rin ollut ja jon­kin­lai­nen alkeel­li­nen yti­men­kaap­paa­ja­kin tai­taa jo olla. Muu­tok­sia on teh­ty myös Olki­luo­don voi­ma­loi­hin. Pump­pu­jen riip­pu­ma­ton­ta säh­kön saan­tia on paran­nel­tu ja niin edelleen.

 43. Rai­mo K: Erin­omai­nen perus­te­lu, sik­si Fen­no­voi­ma Oy:n ydin­voi­ma­lan tulee­kin omis­ta­maan Fen­no­voi­ma Oy eikä naapuri.Arevan osal­ta­han huol­to­var­muus on toki sel­vä: ongel­ma­ti­lan­teis­sa rat­kai­su tulee kym­me­nen vuo­den vii­veel­lä. Jos tulee – ja las­ku perässä.

  Jos Rosa­tom voi­ma­lan mak­saa, niin Rosa­tom sen myös omis­taa, oli omis­tus­yh­tiön koti­paik­ka mis­sä tahansa.

  Mut­ta ei lai­tos­toi­mit­ta­jan, venä­läi­sen­kään, omis­tuso­suus miten­kään yksi­se­lit­tei­sen nega­tii­vi­nen asia ole. Kuten OL3:n koh­dal­la voim­me todeta,ei näin isois­sa pro­jek­teis­sa ole mitään riip­pu­mat­to­mia ulko­puo­li­sia toimittajia.

 44. Osmo Soi­nin­vaa­ra: For­tu­min voi­ma­loi­den pääl­lä on ton­neit­tain jää­tä, joi­ta siel­lä ei alun­pe­rin ollut ja jon­kin­lai­nen alkeellinen 

  Muis­taak­se­ni jää­tä oli jo käyttöönottovaiheessa.

  Olki­luo­to I ja II ovat olleet alus­ta asti oleel­li­ses­ti eri­lai­sia kuin nii­den venä­läi­set “van­hem­mat”. Venä­jäl­lä ei ollut edes pai­neen­kes­tä­vää suojakupua.

 45. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Muu­tok­sia on teh­ty myös Olki­luo­don voi­ma­loi­hin. Pump­pu­jen riip­pu­ma­ton­ta säh­kön saan­tia on paran­nel­tu ja niin edelleen.

  Tämän tapai­sia käyt­tö­var­muu­teen ja tur­val­li­suu­teen täh­tää­viä muu­tok­sia ja paran­nuk­sia teh­dään koko ajan teol­li­suus­lai­tok­sis­sa ja yhtiöt mak­sa­vat ne itse rutii­nin­omai­ses­ti. On hyvin har­vi­nais­ta, että omis­ta­jien kuk­ka­rol­le pitää men­nä muul­loin kuin raken­nus- tai käynnistysvaiheessa.

  Sivii­li ydin­voi­ma- ja ilmai­lu­teol­li­suus eroa­vat muis­ta sii­nä, että tur­val­li­suusuu­teen lii­ty­vät asiat eivät ole yri­tys­sa­lai­suuk­sia. YK:n alai­nen jär­jes­tö kerää ja jakaa tie­dot kes­ki­te­tys­ti, min­kä lisäk­si se voi antaa suosituksia.

 46. @sunimh: Tämä on kyl­lä ehkä has­suin­ta logiik­kaa iki­nä. Jos ker­ran vii­su­meis­ta joka tapauk­ses­sa hyväk­sy­tään yli 99%, niin eikö se ker­ro nime­no­maan sii­tä, että niil­le ei ole enää perusteita?

  Sinä olet siis pääs­tä­mäs­sä tän­ne ihmi­siä, joil­la ei ole varaa mak­saa sitä ?20 euroa. Mil­lä he tääl­lä eläi­si­vät? Rajan yli tuli­si­vat sit­ten myös ne, joil­la on ideo­lo­gi­nen syy olla hank­ki­mat­ta vii­su­mia (olen kuul­lut täl­lai­sia syi­tä sen ver­ran usein, että ne ovat kyl­lä ylei­siä rajan toi­sel­la puo­lel­la). Sit­ten voi­daan­kin por­sas­tel­la miten sat­tuu, kos­ka ollaan “samas­sa maas­sa”. Rajal­la huo­maa hel­pos­ti, miten käy­tös muut­tuu, kun tul­laan Suo­men puo­lel­le. Enää ei aje­ta kuin mie­li­puo­let, vaan vii­su­min epää­mi­sen pelos­sa nou­da­te­taan sään­tö­jä (sakot ja nii­den mak­sa­mi­nen). Jol­lei rajal­la oli­si kont­rol­lia, niin eri­lai­nen lii­ken­ne­kult­tuu­ri oli­si tääl­lä­kin todellisuutta.

  > Tie­ten­kin täs­sä taus­tal­la lie­nee lähin­nä reflek­sin­omai­nen rys­sän kampittaminen

  Tot­ta kai. Olet­ko kuul­lut tal­vi­so­das­ta, NL:n har­joit­ta­mas­ta rajo­jen muut­ta­mi­ses­ta sil­loin jos­kus, bal­tian vii­den­nes­tä kolon­nas­ta (prons­si­so­tu­ri), lap­si­kiis­tois­ta, tshetshee­nien kan­san­mur­has­ta, Geor­gian sodas­ta, Zhi­ri­novs­kis­ta, vähem­mis­tö­kan­sal­li­suuk­sien nui­ji­mi­ses­ta kuo­li­aak­si lyi­jy­put­kil­la yms. yms.. Nor­maa­lil­la ihmi­sel­lä on aina­kin reflek­sin­omai­nen tai­pu­mus halu­ta kam­pit­taa moista.

  > sekä halu yllä­pi­tää yhtä monis­ta val­tion rahastusautomaateista,

  Sehän täs­sä se vil­la­koi­ran ydin onkin! Val­tion hir­mui­set tulot venäjäviisumeista!

  > mut­ta eikö­hän tuo­kin toi­mi­si tehok­kaam­min ihan perin­tei­sen ALV:n ja kau­pan ker­ran­nais­vai­ku­tus­ten muo­dos­sa, kas kun ne maa­han­tu­li­jat yleen­sä tup­paa­vat käyt­tä­mään rahaa­kin tääl­lä ollessaan.

  Tuos­sa poru­kas­sa on muu­ten yllät­tä­vän pal­jon nii­tä, jot­ka ovat myös hyvin kit­sai­ta. Asu­vat van­ho­jen tut­tu­jen luo­na ja liik­ku­vat klikeissä.

 47. Se että vii­su­meis­ta hyväk­sy­tään 99%, saat­taa ker­toa myös sii­tä että ihmi­set tie­tä­vät mil­lä ehdoin vii­su­min saa, eivät­kä hae sel­lais­ta turhaan.

 48. åke:
  Venä­jä on suo­men luon­nol­li­nen ja tule­vai­suu­des­sa yli­voi­mai­ses­ti tär­kein kump­pa­ni taloudessa.

  Kan­nat­taa tavoi­tel­la sekä turis­mia että inves­toin­te­ja suomeen.

  Suo­mes­sa taas kan­nat­tai­si lisä­tä venä­jän kie­len opis­ke­lua erit­täin vahvasti.

  Minus­ta Venä­jä ei ole mil­lään lail­la mui­ta mai­ta luon­nol­li­sem­pi kaup­pa­kump­pa­ni Suo­mel­le ja ensi­si­jai­ses­ta tär­key­des­tä­kin voi olla mon­taa miel­tä, kun aja­tel­laan Suo­mea osa­na Poh­jo­laa ja EU:ta.
  Tämä ei tar­koi­ta, että kaup­pa­suh­teet Venä­jän kans­sa eivät oli­si arvokkaita.

  Sivuu­tat kui­ten­kin Osmon pai­na­vat perus­te­lut sil­le, että isot inves­toin­nit nime­no­maan Venä­jäl­tä Suo­meen voi­vat olla Suo­mel­le myös iso riski. 

  Venä­jää ei ole Suo­mes­sa kos­kaan opis­kel­tu eri­tyi­sen ahke­ras­ti, eikä sil­lä näy­tä olleen vai­ku­tus­ta kau­pan volyy­min vaihteluihin.

  Itse en usko, että tulee olemaankaan.

 49. Count­ry­boy: Lai­toin tar­koi­tuk­sel­la mukaan myös venä­läis­val­mis­tei­set For­tu­min voi­ma­lat, kos­ka venä­läis­ten koh­dal­la aina kri­ti­soi­daan hei­dän tek­no­lo­gian­sa luotettavuutta.

  Venä­läi­so­mis­teis­ta teol­li­suut­ta ja ener­gia­tuo­tan­toa on vie­lä vähän Suo­mes­sa. Sen sijaan suo­ma­lai­so­mis­teis­ta ener­gia­tuo­tan­toa on pal­jon Ruot­sis­sa ja jon­kin­ver­ran Venä­jäl­lä. For­tum omis­taa kes­ki-Ruot­sis­sa pal­jon vesi­voi­maa ja on suun­ni­tell­lut pal­jon voi­ma­loi­ta Ruot­siin ja nyt myös Venä­jäl­le. For­tu­min ener­gias­ta on 90% CO2-pääs­tö­tön­tä. Mie­les­tä­ni For­tum on teh­nyt hyviä kaup­po­ja var­sin­kin Ruotsissa.

  Mil­lä logii­kal­la venä­läi­sil­tä pitäi­si kiel­tää tämä Suo­mes­sa. Hei­dän on kui­ten­kin nou­da­tet­ta­va tääl­lä Suo­men lakeja.

  Minä kat­soi­sin pitemmälle. 

  Jos­ta­kin käsit­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä Suo­mi myön­tää kak­sois­kan­sa­lai­suuk­sia venä­läi­sil­le maa­han­muut­ta­jil­le, joi­den osuus väes­tös­täm­me kas­vaa koko ajan.

  Yhdis­te­tään tähän mer­kit­tä­vä omis­tuk­sen kas­vu Suomessa.
  Mitä saa­daan, kun kehi­tys jat­kuu muu­ta­man vuoden?

  Saa­daan­ko venä­läis­syn­tyis­ten omia puo­luei­ta joi­ta venä­läi­so­mis­tei­set yri­tyk­set spon­so­roi­vat vaa­leis­sa, jot­ta ne menes­tyt­ty­ään ajai­si­vat mei­dän lakei­him­me muutoksia? 

  Pai­nos­tet­tai­siin­ko mei­tä muu­tos­ten hyväk­sy­mi­seen myös ulko­puo­li­tii­kal­la? (Jäl­leen, muu­ta­man vuo­den tauon jälkeen).

  Minä en halua tän­ne min­kään vie­raan maan “vii­det­tä kolonnaa”.

  En var­sin­kaan sel­lai­sen, joka on alka­nut jäl­leen lähet­tää eri­miel­tä ole­via kan­sa­lai­si­aan Sipe­ri­aan ja lei­maa omia alku­pe­räi­siä kan­sa­lai­jär­jes­tö­jään mui­den mai­den agen­teik­si, jos niil­lä on kan­sain­vä­li­si­sä yhteyksiä.

  Liit­tyy­kö tämä kaup­pa­suh­tei­siin? Liit­tyy. Kuten jo moni tääl­lä huo­maut­taa, kaup­pa (- aina­kaan suu­ri­muo­toi­nen -) ja poli­tiik­ka eivät ole toi­sis­taan irral­laan mis­sään — kaik­kein vähi­ten hyvin suu­ren ja hyvin pie­nen maan väli­sis­sä suhteissa.

  En halua kaup­pa­suh­tei­den joh­ta­van sii­hen, että Venä­jän poli­tiik­ka levi­ää kum­mal­le­kin puo­lel­le rajaa.

  Vie­lä yksi huo­mio: Venä­jän talous on öljyn ja kaa­sun varassa.
  Mitä tapah­tuu, kun ne on käytetty?

  Näyt­tää­kö sil­tä, että sii­hen men­nes­sä öljy- ja kaa­su­tu­loil­la on raken­net­tu kil­pai­lu­ky­kyi­nen talous, joka on jokin toi­nen perusta?

  Mitä sii­tä seu­raa meil­le, jos on tai jos ei ole?

 50. Taval­li­nen Tek­nik­ko:
  Ei ole vai­kea arva­ta, että venä­läi­set haluai­si­vat perus­taa kaup­pa­paik­ko­ja Suo­meen rahas­ta­maan omia kansalaisiaan.
  ´snip:
  Niin kai teke­vä­kin jo, tuol­la Ete­lä-Kar­ja­lan suun­nal­la, kuulemma.´snip

  [Fik­tio]
  Gug­gen­heim voi­si olla yksi hyvä esi­merk­ki em. tapauk­ses­ta. Että kun lai­va Venä­jäl­tä saa­puu Hel­sin­gin sata­maan, niin sii­tä vaan mat­kus­ta­jat kier­rä­te­tään gug­gik­sen kaut­ta mai­hin. Toki lai­va­mat­kan hin­taan kuu­luu gug­gik­sen kaut­ta maihinnousu.
  [Fiktio/]

  Kun en ole huo­man­nut yhtään Gug­gen­heim-blo­gia Osmol­ta, voin vain kom­men­toi­da tätä fiktiotasi: 

  Bil­baon tapaus ei todis­ta, eikä ole esi­merk­ki sii­tä, että nyky­tai­de oli­si ylei­ses­ti ottaen mikään veto­nau­la turistibisneksessä.

  Ei myös­kään Gug­gen­heim, kuten Ber­lii­nis­sä huomattiin.

  Päin vas­toin: Maa­il­mal­la on moneen ker­taan arvioi­tu, että Bil­bao-ilmiö­tä on vai­kea tai jopa mah­do­ton saa­da toistumaan.
  Sik­si, että ihmi­siä ei oikeas­ti voi pakot­taa mars­si­maan museon kaut­ta kuten fik­tios­sa­si, ja mones­ta muus­ta syys­tä sen lisäksi.

  Gug­gen­hei­min väi­te, että sitä kil­van kosit­tai­siin maa­il­man met­ro­po­lei­hin, ei ole totta.

  Se on päin vas­toin saa­nut jat­ku­vas­ti ruk­ka­set neu­vot­te­luis­saan mui­den kau­pun­kien kans­sa, kun ne ovat vetä­neet neu­vot­te­luis­ta aina samat joh­to­pää­tök­set: Vain Gug­gen­heim hyö­tyi­si tar­jouk­sen hyväk­sy­mi­ses­tä. Lupauk­set isän­tä­kau­pun­gil­le koi­tu­vas­ta hyö­dys­tä ovat pelk­kää osaa­val­la myyn­ti­pu­heel­la luo­tua illuusiota.

  Nyt epä­toi­voi­nen Gug­gen­heim on löy­tä­nyt höy­näy­tet­tä­vän koh­teen, johon puhe vie­lä uppo­aa — vain sik­si, että meil­lä ei seu­ra­ta, mitä muu­al­la tapahtuu.

  Gug­gen­hei­min puol­ta­jien kom­men­teis­ta kuu­lee, että he eivät ole ollen­kaan ajan tasal­la sen suh­teen, miten Gug­gen­hei­mil­la todel­li­suu­des­sa menee ja mikä sen mai­ne maa­il­mal­la on.

 51. J. M. Kor­ho­nen: Ja ymmär­tääk­se­ni täs­sä oli­si mah­dol­li­suus saa­da itse lai­tos var­sin edul­li­ses­ti, vaik­ka sit­ten ris­ki­nä oli­si­kin kor­jai­lu jälkikäteen.

  Erit­täin edul­li­ses­ti. Itsea­sias­sa niin edul­li­ses­ti, että pie­ni kyy­ni­nen skep­tik­ko sisäl­lä­ni hie­man alkaa nos­ta­maan päätään. 

  Rans­ka­lai­set myy­vät uut­ta ydin­voi­maa Bri­tan­ni­aan vähän pääl­le sadal­la eurol­la per MWh:

  http://www.bloomberg.com/news/2013–10-13/u‑k-says-deal-on-22-billion-nuclear-plant-extremely-close-.html

  Fen­no­voi­ma lupaa alle puo­leen hin­taan tuosta. 

  http://www.talouselama.fi/uutiset/fennovoiman+johtaja+ylella+sahkoa+saa+sitten+alle+50+eurolla+megawattitunnilta/a2208798

  Jos joku vaka­vis­saan uskoo Fen­no­voi­man lai­tok­sen tuot­ta­van säh­köä alle 50 euroon ensim­mäi­se­nä tuo­tan­to­vuon­naan, olen val­mis lait­ta­maan jal­lu­pul­lon likoon. 

  Ja Osmol­le pie­ni toi­vo­mus, Vih­reil­lä on val­tion omis­ta­jao­hauk­ses­ta vas­taa­van minis­te­rin salk­ku, ja par­hail­laan kes­kus­tel­laan For­tu­min verk­ko­toi­min­nan myy­mi­ses­tä ulko­mai­sil­le sijoit­ta­jil­le. Oli­si­ko aika kir­joit­taa pie­ni blo­gi­kir­joi­tus ja herät­tää kes­kus­te­lua sii­tä kuin­ka type­rää luon­nol­lis­ten mono­po­lien myy­mi­nen yksi­tyi­sil­le on?

  1. Ja Osmol­le pie­ni toi­vo­mus, Vih­reil­lä on val­tion omis­ta­jao­hauk­ses­ta vas­taa­van minis­te­rin salk­ku, ja par­hail­laan kes­kus­tel­laan For­tu­min verk­ko­toi­min­nan myy­mi­ses­tä ulko­mai­sil­le sijoit­ta­jil­le. Oli­si­ko aika kir­joit­taa pie­ni blo­gi­kir­joi­tus ja herät­tää kes­kus­te­lua sii­tä kuin­ka type­rää luon­nol­lis­ten mono­po­lien myy­mi­nen yksi­tyi­sil­le on?

   Olen pil­kan­nut täl­lä blo­gil­la espoo­lai­sia jo yli kiintiön…

 52. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Olen pil­kan­nut täl­lä blo­gil­la espoo­lai­sia jo yli kiintiön…

  Sii­tä huo­li­mat­ta vai­kut­taa, että kaik­ki eivät ole asi­aa hahmottaneet: 

  http://www.hs.fi/talous/a1383029776878

  Täs­sä puhu­taan mil­jar­deis­ta. Jos val­tiol­la ei muu­ten ole rahaa, myy­dään For­tu­min säh­kön­tuo­tan­to, ja oste­taan niil­lä rahoil­la verkko.

 53. Sep­po Korp­poo: 1) Venä­jä ja EU ovat nyt ja tule­vai­suu­des­sa Suo­men suu­rim­mat kaup­pa­kump­pa­nit ja sitä kaut­ta hyvin­voin­tim­me turvaajat.

  Vie­lä kevääl­lä yri­tys­ky­se­lyt ker­toi­vat suu­ris­ta toi­veis­ta Venä­jän vien­nin suh­teen. Toi­sin kävi. Tam­mi-elo­kuus­sa Suo­mi vien­ti Venä­jäl­le oli 465 mil­joo­nan euroa, vuot­ta aiem­min vas­taa­va­na aika­na 599 mil­joo­naa euroa. Pudo­tus­ta tuli mel­kein neljännes.

 54. Venä­jäl­le kun myy, niin mak­sua ei mei­naa saa­da kir­veel­lä­kään vaan aina nii­den kans­sa vet­ku­tel­laan, hyvä jos edes mak­sa­vat kos­kaan! Siin­pä vas­ta oival­li­nen kaup­pa­kump­pa­ni hyvil­lä bisnestavoilla!

 55. Rans­ka­lai­set myy­vät uut­ta ydin­voi­maa Bri­tan­ni­aan vähän pääl­le sadal­la eurol­la per MWh:

  http://www.bloomberg.com/news/2013–10-13/u‑k-says-deal-on-22-billion-nuclear-plant-extremely-close-.html

  Fen­no­voi­ma lupaa alle puo­leen hin­taan tuosta. 

  Tuo Hinkley C:n dii­li on mie­les­tä­ni huo­no. Libe­rum Capi­ta­lin ana­lyy­sis­sa tuos­ta ennus­tet­tiin 20–35% tuot­toa sijoi­te­tul­le pää­omal­le ja val­ta­via osin­ko­ja EDF:n osakkeenomistajille. 

  Mut­ta tämä tai­taa olla se hin­ta, min­kä jou­tuu mak­sa­maan sii­tä, että ydin­voi­maa on niin demo­ni­soi­tu. Ehkä, jos sii­hen liit­tyi­si vähän pie­nem­pi sove­reign risk, sijoit­ta­jia löy­tyi­si vähän pie­nem­mil­lä­kin tuotto-odotuksilla. 

  Sil­ti hin­ta on vaih­toeh­dois­ta edul­li­sin, ja aino­aan teo­rias­sa yhtä hyvin skaa­lau­tu­vaan vaih­toeh­toon (meri­tuu­li­voi­ma) ver­rat­tu­na sel­väs­ti edullisempi.

  Hin­ta puo­lit­tui­si puh­taas­ti sil­lä, että rahoi­tuk­sel­le käy­te­tään vähän alhai­sem­paa dis­kont­to­kor­koa ja ris­kipree­mio arvioi­daan toi­sin. Val­tio-omis­tei­nen Rosa­tom voi tähän hyvin pys­tyä­kin, vaik­ka kiel­tä­mät­tä tuo 50 €/MWh kuu­los­taa hive­nen opti­mis­ti­sel­ta — aina­kin, jos puhu­taan ensim­mäi­sen vuo­den sähköstä. 

  Koko kysy­mys on joka tapauk­ses­sa aika tri­vi­aa­li, niin kau­an kun kat­ta­vin sel­vi­tys uusiu­tu­van ener­gian mah­dol­li­suuk­sis­ta (täl­lä het­kel­lä SRREN) saa medi­aa­niar­viok­si vain 27% maa­il­man ener­gian­tuo­tan­nos­ta v. 2050. David Mac­Kayn “Wit­hout Hot Air” käsit­te­lee myös tätä brit­tien ongel­ma­tiik­kaa ihan mie­len­kiin­toi­ses­ti; se ehkä aut­taa vähän ymmär­tä­mään, mik­si heil­lä näyt­tää ole­van halu­ja mak­saa ydin­voi­mas­ta noin­kin paljon.

 56. Rai­mo K: Vii­su­meis­sa nou­da­te­taan vas­ta­vuo­roi­suut­ta (pait­si että Venä­jän vii­su­mi tai­taa olla kalliimpi). 

  Eikö­hän Venä­jä ole tuo­ta vii­su­mi­va­paut­ta aja­nut jo EU:n ja Venä­jän­kin välil­le, joten sen toteu­tu­mi­nen on lähin­nä Suo­mes­ta (ja EU:sta) kiin­ni. Lisäk­si olen mel­ko var­ma, että suh­tees­sa ylei­seen tulo­ta­soon Suo­men vii­su­mi on vähin­tään saman hin­tai­nen tai kalliimpi.

  kom­men­taat­to­ri:
  Sinä olet siis pääs­tä­mäs­sä tän­ne ihmi­siä, joil­la ei ole varaa mak­saa sitä ?20 euroa. Mil­lä he tääl­lä eläisivät? 

  Vaik­ka niil­lä rahoil­la, jot­ka kulu­vat sen vii­su­min han­kin­taan 😀 60 euroa tai­taa olla nykyi­nen hin­ta. Uskoi­sin kui­ten­kin, että ne ihmi­set itse tie­tä­vät parem­min kuin sinä ja minä, mil­lä ja miten he tääl­lä “eläi­si­vät”, sem­min­kin kun täs­sä puhu­taan tyy­pil­li­ses­ti lyhyt­kes­toi­ses­ta turis­ti- ja sukulaismatkailusta.

  kom­men­taat­to­ri:
  Rajan yli tuli­si­vat sit­ten myös ne, joil­la on ideo­lo­gi­nen syy olla hank­ki­mat­ta vii­su­mia (olen kuul­lut täl­lai­sia syi­tä sen ver­ran usein, että ne ovat kyl­lä ylei­siä rajan toi­sel­la puo­lel­la). Sit­ten voi­daan­kin por­sas­tel­la miten sat­tuu, kos­ka ollaan “samas­sa maas­sa”. Rajal­la huo­maa hel­pos­ti, miten käy­tös muut­tuu, kun tul­laan Suo­men puo­lel­le. Enää ei aje­ta kuin mie­li­puo­let, vaan vii­su­min epää­mi­sen pelos­sa nou­da­te­taan sään­tö­jä (sakot ja nii­den mak­sa­mi­nen). Jol­lei rajal­la oli­si kont­rol­lia, niin eri­lai­nen lii­ken­ne­kult­tuu­ri oli­si tääl­lä­kin todellisuutta. 

  Tuo­ta, onko joku jos­sain ehdot­ta­nut raja­kont­rol­lien pois­toa? Esi­mer­kik­si Austra­li­aan (täs­tä nyt oma­koh­tais­ta koke­mus­ta) mat­kus­taes­sa Suo­men kan­sa­lai­sel­le riit­tää tämän­ta­pai­nen, mak­su­ton eVi­si­tor-vii­su­mi, joka oikeut­taa vuo­den aika­na max. 3 kk pitui­siin visiitteihin:

  http://www.immi.gov.au/Services/Pages/evisitor-online-applications.aspx

  Ja kyl­lä siel­lä len­to­ken­tän pas­sin­tar­kas­tuk­ses­sa ihan huo­lel­la syy­nä­tään suo­ma­lai­sen­kin tuli­jan pas­si ja tie­dot, mat­kan tar­koi­tus jne. Nuo samat perus­te­lut por­sas­te­lus­ta sun muis­ta lie­veil­miöis­tä taas toi­mi­vat min­kä tahan­sa maan ja siel­tä tuli­joi­den koh­dal­la, mut­ta jos­tain syys­tä esi­mer­kik­si englan­ti­lai­sis­ten jal­ka­pal­lo­hu­li­gaa­nien mai­nees­ta huo­li­mat­ta moni maa, Suo­mi mukaan­lu­kien ei vaa­di bri­teil­tä viisumia.

  kom­men­taat­to­ri:
  Tot­ta kai. Olet­ko kuul­lut tal­vi­so­das­ta, NL:n har­joit­ta­mas­ta rajo­jen muut­ta­mi­ses­ta sil­loin jos­kus, bal­tian vii­den­nes­tä kolon­nas­ta (prons­si­so­tu­ri), lap­si­kiis­tois­ta, tshetshee­nien kan­san­mur­has­ta, Geor­gian sodas­ta, Zhi­ri­novs­kis­ta, vähem­mis­tö­kan­sal­li­suuk­sien nui­ji­mi­ses­ta kuo­li­aak­si lyi­jy­put­kil­la yms. yms.. Nor­maa­lil­la ihmi­sel­lä on aina­kin reflek­sin­omai­nen tai­pu­mus halu­ta kam­pit­taa moista. 

  No enpä ollut­kaan iki­nä kuul­lut, kas kun elän tyn­ny­ris­sä ja… noin vaka­vam­min puhuen en oikein näe, miten yksi­kään näis­tä — kuvi­tel­luis­ta tai todel­li­sis­ta — vää­ryyk­sis­tä oli­si rat­kais­ta­vis­sa vii­su­mi­käy­tän­nöil­lä. Kun­pa vaan se man­ner­hei­mi­kin oli­si kek­si­nyt vaa­tia venä­läi­sil­tä vii­su­mia, niin kyl­lä oli­si suur­hyök­käys kan­nak­sel­la pysäytetty.

  Itse asias­sa tuo sinun Zhi­ri­novs­ki-viit­tauk­se­si vii­meis­tään pal­jas­taa, ettei sinul­la ole oikein mitään käsi­tys­tä itse asias­ta, vaan tois­te­let vain jotain 90-luvun YLEn pelot­te­lu-uuti­soin­tia ajal­ta jol­loin Yksi Totuus oli vie­lä voimissaan.

  kom­men­taat­to­ri:
  Tuos­sa poru­kas­sa on muu­ten yllät­tä­vän pal­jon nii­tä, jot­ka ovat myös hyvin kit­sai­ta. Asu­vat van­ho­jen tut­tu­jen luo­na ja liik­ku­vat klikeissä. 

  Ja oli­si­han se nyt suo­ras­taan yhtä per­ke­let­tä, jos ihmi­set pää­si­si­vät käy­mään tut­tu­jen­sa ja suku­lais­ten­sa luo­na mak­sa­mat­ta sii­tä hyvää hin­taa. Ei sel­lais­ta voi sallia!

 57. Suo­men tuli­si tavoi­tel­la Kar­ja­lan muut­ta­mis­ta Suo­men ja Venä­jän yhtei­sek­si vapaa­kaup­pa-alu­eek­si, jon­ne suo­ma­lai­set voi­vat hel­pos­ti ja vai­vat­to­mas­ti perus­taa yri­tyk­siä ilman pel­koa mafias­ta joka tulee kiris­tä­mään suo­je­lu­ra­haa tai sii­tä että sähköt/vesi/netti tms. kat­ke­aa kun ei olla voi­del­tu oike­aa poliitikkoa. 

  Idea­na on siis se että suo­ma­lai­sil­ta tulee tie­to­tai­to, tek­niik­ka ja joh­to­por­ras uusil­le yri­tyk­sil­le sekä tie­toa län­si­mai­sis­ta kulut­ta­ja­mark­ki­nois­ta ja venä­läi­set tar­joa­vat hal­pa­työ­voi­man sekä osan tek­ni­ses­tä osaa­mis­ta. Pää­oma saa­puu kum­mal­ta­kin puo­len rajaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.