Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.10.2013

Kok­ouk­sen aluk­si lau­takun­ta sai infor­maa­tio­ta Pis­araradan suun­nit­te­lu­ti­lanteesta. Ei puu­tu enää kuin rahat.

Yleiskaa­van visio

Saati­in vielä ker­ran selkeä esit­te­ly, mut­ta aineis­toon oli kyl­lä jo tutus­tut­tu. Kokoomus pyysi pöy­dälle jouluku­un alku­un voidak­seen käsitel­lä sitä ryh­mässä. Se on tietysti kovin demokraat­tista, mut­ta vähän pelkään kovin tas­apak­sua tulosta, kun ihmisille lyödään kylmiltään eteen kohta­laisen val­lanku­mouk­selli­nen suunnitelma.

Kalasa­ta­man keskuk­sen pysäköintiluola

1100 pysäköin­tipaikkaa noin 55 miljoon­al­la eurol­la. Han­ket­ta toteut­tanut SRV on suun­nitel­lut tämän ihan itse, joten jos halu­a­vat mak­saa, mak­sa­vat. Kalasa­ta­man kaavas­sa on tulos­sa run­saasti pieniä viilauk­sia suun­nitel­man edis­tyessä. Min­ua huolestut­ti tieto, että maise­maa hal­lit­se­vien tornien julk­i­sivu­ma­te­ri­aa­lik­si on tulos­sa lasi.

Itä-Pak­i­lan siir­to­la­pu­u­tarhan laajennus

Tästä on tul­lut paljon ris­tiri­itaista, mut­ta lau­takun­ta lin­jasi tulok­sen palau­tuk­ses­sa kevääl­lä ja nyt on tehty lau­takun­nan lin­jausten mukaan. Minä en ole yhtä innos­tunut kuin val­tu­us­to noin ylipään­sä siirtämään kaikkien käytössä ole­via viher­aluei­ta joidenkin yksi­tyiskäyt­töön, niin kiva kuin olisikin arpa­jai­sis­sa voit­taa tuol­lainen tontti.

Ullakko­rak­en­tamisen alueelli­nen poikkeuslupa

Pöy­dälle kahdek­si viikok­si. Onko­han tarkoi­tus sanoa jotain lupi­en ehdoista?

Meche­linkadun pyörätiet

Olin varautunut esit­tämään pyöräkaisto­ja tai vai­h­toe­htois­es­ti kolmi­ta­soista ratkaisua, mut­ta esit­telijä tyr­mäsi argu­ment­ti­ni etukä­teen. Asia meni kahdek­si viikok­si pöy­dälle. Kat­so­taan, pystynkö siihen men­nessä nouse­maan kanveesilta.

Raken­nuskiel­to Val­lisaa­reen ja Kuninkaan saa­reen ase­makaa­van laa­timista varten.

Perustel­tu kiel­to, mut­ta kiin­nos­tavaa on, mitä sinne aio­taan kaavoit­taa. Nämä yhteen­sä yli neliök­ilo­metrin saaret vapau­tu­vat armei­jal­ta ihmisille. Niistä voisi tehdä vaik­ka mitä. Han­kaluute­na on vain perin han­kala maanomistaja.

 

65 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.10.2013”

 1. Tor­nit näyt­tävät nyt kol­man­nel­la yrit­tämäl­lä minus­ta fik­suim­mil­ta, ellei todel­lisu­us ole jo viitan­nut kin­taal­la myös kol­man­nen havain­neku­vakier­roksen kil­pail­i­joille. Ilmas­ton kannal­ta valkoiset katotkin puolta­vat paikkaansa — seini­in Helsingis­sä on turha valkoista lait­taa keräämään likaa tuol­laiseen paikkaan vaik­ka kan­si raken­net­taisi­inkin, ja kos­ka kyseessä ei ole pyra­mi­di, niin seinät tuskin hei­jas­taisi­vatkaan paljoa mitään takaisin ainakaan ufomi­esten suun­taan. Parem­pi se on kai sit­ten tehdä edes sym­bol­isia teko­ja, jos oikeasti merk­i­tyk­sel­lisiä ei nyky­meno ja suuret ikälu­okat halua tehdä. Valkois­t­en seinien sar­jas­sa Hoas Jätkäsaarikin jo matkalla Kisik­sen ja Lasi­palatsin viitoit­ta­maa polkua kohti valkoista unel­maa. Jos tulee jatkos­sa korkeam­paa ker­rostaloa rak­en­teille halvem­man kaa­van kaut­ta, niin suosit­te­len käymään kat­so­mas­sa ele­ment­ti­torni­rak­en­tamisen, ja ele­ment­tien, nyky­ta­soa Tam­pereen Her­van­nas­sa päivä­saikaan, jot­ta Helsingis­sä säi­ly­isi kaavois­sa edes joku kaupunkiku­val­lainen taso. Samal­la voi ihme­tel­lä sitä, että mik­si rak­en­taa torne­ja, jos siitä ei tilan suh­teen mitään hyödy. 

  Lasia on vaan niin mon­en­laista, että niin ulkonäön, ener­gianku­lu­tuk­sen kuin läheisen lin­tu­lah­den takia niihin toiv­ot­tavasti panos­te­taan, jos lasi on lop­ulli­nen vai­h­toe­hto. Kak­soisjulk­i­sivut, varsinkin kyseessä ole­van toimis­ton, ovat ainakin tähän asti olleet kaupunkiku­vaa tyl­sistyt­täviä turhia verkko­hässäköitä ja raken­nus­ta peit­tele­viä har­mai­ta ulkoisia sälev­er­ho­ja, joten mukavaa jos niistä on luovut­tu. Jos julk­i­sivuk­si tulee lasi ilman rih­man kiertämää, niin tornien muo­tok­ielikin tun­tuu nyt fik­sul­ta. Ylem­pi­in nop­pi­in näyt­täisi tule­van vielä jotakin silmää kiin­nos­tavaa yksi­tyisko­htaa. Pelkät lasipötkylät ilman mitään omaperäisyyt­tä eivät kestäisi aikaa. Lasitorniryh­mä näyt­tänee pimeäl­lä kuitenkin parem­mal­ta kuin mikään muu taloudel­lis­es­ti toteutet­tavis­sa ole­va vai­h­toe­hto, ja tullee myös melkoisia näkymiä asukkaille kaupunki­in ja merelle noista koko­var­taloikkunoista, jos sel­l­aiset sieltä on nyt tulos­sa. Toiv­ot­tavasti SRV ei lähde pihis­telemään, jos jatkos­sa halut­taisi­in lisää torne­ja sästämään maa­ta. Näis­sä kun mokaa­vat, niin tornien vas­tus­tus vain lisään­tyy ja tuhoa­vat itseltään samal­la markkinat.

  Tässä vain jän­ni­tyk­sel­lä odot­taa, että ymmärtääkö kaupun­ki säästää läheiset luon­toalueet edes sit­ten näi­den 20 000 uuden asukkaan käyt­töön, kun van­ho­jen itkemisel­lä ei ole väliä ja KSV on jo ker­tonut luon­to­suh­teestaan, vai eikö täl­lä tiivistämisel­lä voita kuin joukkoli­iken­teen ver­ran vihreää. Voisi­han sitä yrit­tää lisätä jol­lakin tapaa Kalasa­ta­maan ne neljä­tuhat­ta, jot­ka uhkaa­vat nyt päästä sotke­maan Kivi­nokkaa ja läheistä lahtea. Säästy­isi sit­ten edes toinen puoli lahdes­ta rak­en­tamiselta ja viral­liset luon­non­suo­jelu­alueet saisi­vat puskuria.

 2. Mil­lä argu­menteil­la esit­telijä sit­ten tyr­mäsi ne Meche­lininkadun pyöräkai­stat? Todel­la vaikea nähdä, miten van­han­malliset, saman­ta­soiset pyöräti­et oli­si­vat mis­sään olois­sa “parem­pi ratkaisu”.

  1. Pyöräkaisto­ja vas­taan puhuu tilan­puute ja se, että Meche­linkadun kau­pat tarvit­se­vat tilaa tavaroi­ta tuoville autoille ja kiin­teistöt jäteautoille.

 3. Minäkin pidän kyl­lä tuo­ta pis­araa kyl­lä jotenkin onnet­tomana väli­mallin ratkaisuna. Etenkin kun samal­la puhutaan noista töölön metroista ja muista.

  Ihan kuten kehäratakin on / oli minus­ta vähän hölmö sys­tee­mi. Henkilöko­htais­es­ti olisin vain vetänyt pääradalle oiko­r­e­itin hki-van­taan kaut­ta ja siirtänyt Tam­pereen junat kulke­maan sitä kaut­ta. Palve­lu­ta­so olisi ollut kehärataa reip­paasti parem­pi sekä Helsingistä, että muual­ta suomes­ta tule­vien kannalta.

  En tiedä kauko­ju­nien pasi­laan siirtämis­es­tä mitään, mut­ta miet­tisin kyl­lä kak­si ker­taa met­ros­ta eril­lisen ratarinku­lan rak­en­tamista ydinkeskus­tan alle, kun vai­h­toe­htona olisi saa­da samal­la vaival­la jotain oikeasti hienoa ja metroon integroituvaa.

  Rohkeut­ta peli­in päät­täjät, ennenkuin hairah­du­taan keskinker­taisi­in tai epäop­ti­maal­isi­in ratkaisui­hin. Maa on konkurssis­sa ja nyt tarvi­taan visioi­ta joil­la tästä suos­ta noustaan.

 4. lain­aus: ” Yleiskaa­van visio

  Saati­in vielä ker­ran selkeä esit­te­ly, mut­ta aineis­toon oli kyl­lä jo tutus­tut­tu. Kokoomus pyysi pöy­dälle jouluku­un alku­un voidak­seen käsitel­lä sitä ryhmässä. ”

  Minus­ta tämä on aika selkeätä — tähän asti näitä “visioi­ta” on saanut kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­to kehitel­lä varsin vapaasti veron­mak­sajien rahoil­la, mut­ta Kokoomus­ta ja muu­ta puoluer­a­jat ylit­tävää “autoilupuoluet­ta” on kiin­nos­tanut koko ajan se, että kaavoihin asti eivät minkään moot­toritei­den tai kaupunki­moot­toritei­den luok­i­tusten huonon­tamiset saa kuitenkaan mennä.

  Ymmär­rän toki sen, että Helsin­gin val­tu­us­tossa on äänestäjäkun­nan rak­en­teesta ja val­takun­nan­poli­ti­ikas­ta merkit­tävästi poikkeavas­ta puolue­jakau­mas­ta johtuen suuria into­hi­mo­ja tämän suh­teen, mut­ta jär­ki on kuitenkin pidet­tävä päässä ja jalat maassa.

  Toden­näköis­es­ti maini­tun lisäa­jan kulues­sa käy­dään keskustelu­ja siitä, mikä on siis­tein ja kom­pro­mis­sirikkain tapa hau­da­ta bule­vardis­oin­tisu­un­nitel­mat. Lop­ut­tomi­in lykkäämi­nen voi olla aivan yhtä real­is­tista kuin näyt­tävät hylkäyspäätöksetkään.

 5. Pis­ara-rata tulee vääjäämät­tä, oli se järkevä tai ei. Muodol­lista päätöstä ei vielä ole, mut­ta kabi­neteis­sa asi­as­ta on jo sovittu. 

  Kiin­teistösi­joit­ta­jat ovat jo pitkään käyneet kuumi­na paa­lut­taes­saan omia han­kkeitaan asemien lähet­tyville. Demarien revi­iri on Hakaniemessä, kokoomuk­sen gryn­der­it suun­nit­tel­e­vat suur­ta kaup­pakeskus­ta Töölöön Oop­per­an nurkalle, ja ruot­salaisille on kiin­tiöi­ty Foru­min ja Lasi­palatsin tienoot.

 6. Num­melin, val­tu­us­to on lin­jan­nut, että Helsinki­in täy­tyy kaavoit­taa uut­ta raken­nu­soikeut­ta puoli miljoon­aa ker­rosneliötä mm. sik­si että täy­tyy rak­en­taa 5 500 uut­ta asun­toa vuode­sas, ja käsit­tääk­seni Kokoomus on ajanut tätä innokkaasti. Mis­tä heille täy­det pisteet.

  Sem­moista vai­h­toe­htoa ei ole, että tuos­ta pide­tään kiin­ni ja Yleiskaavas­ta pyy­hitään puo­let kaavavaran­nos­ta, eli noin 10 miljoon­aa ker­rosneliötä tekemäl­lä moot­toriteista ikään kuin luon­non­suo­jelu­aluei­ta, joi­hin ei saa koskea.

  Myöskään sel­l­aista vai­h­toe­hto­todel­lisu­ut­ta ei ole, jos­sa tuo sama noin yhtä Turkua vas­taa­va raken­nus­mas­sa asukkaine ja työ­paikkoi­neen levitetään pitkin Uut­ta­maa­ta, ja niiden työn­tek­i­jöi­den ja asukkaiden autot eivät ylitä tiev­erkon kapasiteettia.

  Poli­ti­ik­ka on sitä että tehdään valintoja.

 7. Mikko Lahti: Todel­la vaikea nähdä, miten van­han­malliset, saman­ta­soiset pyöräti­et oli­si­vat mis­sään olois­sa “parem­pi ratkaisu”.

  Ei mitenkään vaikea­ta, kun muis­taa, ettei virkami­esten näkökul­ma pyörätei­den tai ‑kaisto­jen suun­nit­telus­sa ole pyöräi­lyn opti­moimi­nen vaan “oikean liiken­teen” hait­taamisen minimoiminen.

 8. Osmo Soin­in­vaara: Pyöräkaisto­ja vas­taan puhuu tilan­puute ja se, että Meche­linkadun kau­pat tarvit­se­vat tilaa tavaroi­ta tuoville autoille ja kiin­teistöt jäteautoille.

  Miten ne kai­stat vievät enem­män tilaa kuin pyörätie? Eikö pikem­minkin yksisu­un­tainen pyöräkaista kadun tasos­sa vie vähem­män lev­eyt­tä kuin van­han­malli­nen pyörätie jalka­käytävän vieressä? 

  Toisek­seen, onko tosi­aan niin, että las­taami­nen jalkakäytävän/pyörätien päältä on ihan legi­t­i­im­iä? Kun parkkipaikatkin pois­tu­vat, kyl­lä las­taus minus­ta pitäisi tehdä ajo­radal­ta, autoli­ikenne pääsee ohi viereistä kaistaa. Se, että tila las­tauk­seen voidaan jopa suun­nit­telijoiden mielestä muit­ta mutkit­ta ottaa käveli­jöiltä ja pyöräil­i­jöitä ker­too karua kieltä siitä, että liiken­nekult­tuurimme on lähempänä Venäjää kuin muu­ta Eurooppaa.

 9. Osmo Soin­in­vaara:
  Pyöräkaisto­ja vas­taan puhuu tilan­puute ja se, että Meche­linkadun kau­pat tarvit­se­vat tilaa tavaroi­ta tuoville autoille ja kiin­teistöt jäteautoille. 

  Ei kai tässä ava­ta port­te­ja isom­mallekin “vas­tus­tuk­selle”. Eikö samaa argu­ment­tia voi­da käyt­tää jatkos­sa läh­es jokaisel­la tien­pätkäl­lä, ainakin tiivi­isti raken­netus­sa kaupungissa? 

  Ymmär­rän toki tavaran­toim­i­tus­tarpeet ja jäte­huol­lon, mut­ta pelot­taa silti että tästä argu­men­tista tulee lyömäase, jota käytetään sit­ten aina pyöräkaisto­ja vastaan.

 10. Saati­in vielä ker­ran selkeä esit­te­ly, mut­ta aineis­toon oli kyl­lä jo tutus­tut­tu. Kokoomus pyysi pöy­dälle jouluku­un alku­un voidak­seen käsitel­lä sitä ryh­mässä. Se on tietysti kovin demokraat­tista, mut­ta vähän pelkään kovin tas­apak­sua tulosta, kun ihmisille lyödään kylmiltään eteen kohta­laisen val­lanku­mouk­selli­nen suunnitelma.

  Olen ylipään­sä opti­mistisem­pi, vas­toin usein esitet­tyä väit­tämää keskiver­to päät­täjä ei ole tyh­mä, ihan puoluekan­taan kat­so­mat­ta. Tämän Yleiskaa­van puit­teis­sa vih­doinkin päästään vaan päät­tämään jostain muus­takin kuin lil­lukan­var­sista, jopa se Pis­arakin eli kaupunkiseuduin isoin liiken­nehanke on pikku­jut­tu tähän verrattuna.

  Ote­taan vähän mit­takaavaa. Ihan ei-val­lanku­mouk­sel­lisel­la ole­tuk­sel­la että Helsin­ki (asukas­määrä, talous, raken­nus­mas­sa, jne. kaik­ki liit­tyvät toisi­in­sa) kas­vaa 2% vuodessa, Helsin­ki kaksinker­tais­tuu vuosi­na 2015–2050. Tämä tarkoit­ta esimerkik­si että pitäisi rak­en­taa yksi Jätkäsaari vuodessa. Taloudel­lise­na toimeli­aisuute­na puhutaan suu­ru­us­lu­okkaa kolmes­ta mil­jardista vuodessa.

  Tähän saak­ka Helsin­ki on kas­vanut lev­iämäl­lä, minkä mah­dol­listi liiken­teen nopeu­den kasvu. Nopeam­mat autot ja junat. Munkkinie­mi muuten oli yksi ensim­mäisiä laa­jen­nukia, kos­ka raitio­vaunu teki sen mahdolliseksi.

  Liiken­teen nopeus tuskin enää olen­nais­es­ti kas­vaa, auto­jen nopeuk­sien rajat tulee jo tur­val­lisu­ud­es­ta, vaik­ka uno­hdet­taisi­in lisään­tyvät ruuhkat, eikä suurnopeusrataa voi vetää joka lähiöön. Pikem­minkin on nähtävis­sä että ruuhkaan­tu­misen myötä liiken­nejär­jestelmä kokon­aisu­udessaan jopa hidas­tuu, kauas on yhä pidem­pi matka.

  Vai­h­toe­hto, joka nyt on pöy­däl­lä, on tiivistää kaupunki­raken­net­ta, tehdä lisää kaupunkia. Se on taloudel­lis­es­ti tehokas­ta, ympäristön kannal­ta ver­rat­tomasti parem­pi vai­h­toe­hto, ja tuot­taa eloisam­paa kaupunkiym­päristöä. Jostain asioista joutuu itse kukin jous­ta­maan, joitain viher­alueitakin joudu­taan rak­en­ta­maan, kaupungi­nosan kokoiset moot­tori­tieli­it­tymät joutu­vat väistymään, mut­ta nämä on kuitenkin kokon­aisu­u­den kannal­ta pikkujuttuja.

  En halua edes ajatel­la mitä tarkoit­taisi että ei tehdä mitään. San­o­taan nyt vaik­ka lyhyesti niin että muut­topaikkakun­nil­la ei ole kivaa asua, ja kun Helsin­gin kasvu on yksi har­vo­ja talouskasvun lähteitä maas­samme, niin pari lamaa on sen kampit­tamiseen ver­rat­tuna pieniä murheita.

 11. Mikäs pyörätei­den kolmi­ta­so­ratkaisu­is­sa sit­ten on vikana? Kävin Kööpen­ham­i­nas­sa juuri pari kuukaut­ta sit­ten ja siel­lä pyöräti­et on nähdäk­seni toteutet­tu tuol­la kolmi­ta­so­ratkaisul­la läh­es poikkeuk­set­ta. Jos se toimii siel­lä, mik­sei se voi toimia Helsingis­säkin? Toimi­ak­seen taso­eron ei tarvitse olla kuin muu­ta­ma sent­ti jalankulk­i­joiden ja pyöräil­i­jöi­den välil­lä. Näin oli yleen­sä myös kööpen­ham­i­nas­sa. Per­in­teinen vii­va asfaltissa ‑ratkaisu ei vain yksinker­tais­es­ti toi­mi, syi­ta en jak­sa alkaa erot­tele­maan mut­ta niitä on useita.

  Jos taso­ero olisi esimerkik­si 3–5 cm, ei sen luulisi hait­taa­van huoltoliikennettä.

 12. Mikko Num­melin: Toden­näköis­es­ti maini­tun lisäa­jan kulues­sa käy­dään keskustelu­ja siitä, mikä on siis­tein ja kom­pro­mis­sirikkain tapa hau­da­ta bule­vardis­oin­tisu­un­nitel­mat. Lop­ut­tomi­in lykkäämi­nen voi olla aivan yhtä real­is­tista kuin näyt­tävät hylkäyspäätöksetkään.

  Eiköhän kuvio ole aika lail­la selvä: Suun­nitel­maa kehutaan, MUTTA muis­tute­taan liiken­teen suju­vu­u­den tärkey­destä helsinkiläisille veron­mak­sajille ja elinkei­noelämälle, sekä bule­var­di­en var­sien huonos­ta ilmalaadus­ta tuleville asukkaille.

  Näin ollen suun­nitel­maa varauksin kan­nate­taan, MUTTA ensin pitää varmis­taa liiken­teen suju­vu­us rak­en­ta­mal­la keskus­tatun­neli, pasi­lan­väylä, sörnäis­ten tun­neli, *lisää tähän oma halu­a­masi tietun­neli*. Lisäk­si vai­h­toe­hto­su­un­nitel­mas­sa sisään­tu­loti­et kaive­taan maan alle, tietenkin ilman­laadun takaamiseksi.

  Kos­ka pihtiputaan mummokin tietää, ettei noi­ta ole koskaan varaa rak­en­taa, hau­tau­tuu visio his­to­ri­an hämäri­in muiden helsinkiläis­ten liiken­nevi­sioiden joukkoon.

  Saa ottaa talteen.

 13. Osmo Soin­in­vaara:
  Pyöräkaisto­ja vas­taan puhuu tilan­puute ja se, että Meche­linkadun kau­pat tarvit­se­vat tilaa tavaroi­ta tuoville autoille ja kiin­teistöt jäteautoille.

  Samal­la siinä liit­er­a­por­tis­sa tode­taan, että toden­näköis­es­ti ne autot las­taa­vat joka tapauk­ses­sa jalka­käytävältä / tule­val­ta pyörätieltä, vaik­ka pysähtymi­nen ajo­radal­la sal­lit­taisi­in. On todet­tu, että tekevät niin jo nyt sel­l­aisi­nakin aikoina, jol­loin pysähtymi­nen ajo­radal­la on sallittu.

  Vähin­tään tuo ratkaisu sit­ten vaatisi tol­pat ajo­radan ja pyörä­tien väli­in, jot­ta sinne pyörätielle fyy­sis­es­ti ei pysty enää ajamaan.

  Pyöräkaistal­ta on kuitenkin helpom­pi kiertää pysähtynyt auto ajo­radan kautta.

 14. Sep­po Honka­nen:
  Pis­ara-radalle on ole­mas­sa vaihtoehto.

  http://seppohonkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/123554-ei-pisaraa-vaan-silmukkametro

  Hin­nas­to löy­tyy samal­ta sivus­tol­ta. Val­tion rahat, kaupun­gin rahat, samal­ta kukkarolta.

  Pis­ara pitäisikin ris­tiä Kyynel-radak­si, sama muo­to, samat maksajat.

  70-luvul­la suun­nitelti­in että Mar­tin­laak­son radal­ta tule­va juna olisi sukeltanut Huopalah­den ase­man jäl­keen tun­neli­in ja ajanut keskus­taan Ruskea­suon, Meilah­den ja Töölön kaut­ta. Tämä suun­nitel­ma ei mielestäni ole vieläkään van­hen­tunut. Nykyi­nen ratal­in­jaus palvelee vain Pasi­laa. Samal­la taval­la itäisessä kan­takaupungis­sa voisi olla enem­män asemia kuin Hakanie­mi. Nykyi­nen Pis­ara on siis askel oikeaan suun­taan mut­ta liian pieni.

 15. Pis­ara-han­kkeen suun­nit­telu pitäisi keskeyt­tää, kos­ka koko mil­jardin euron Pis­ara-rata olisi ihan päällekkäi­nen han­ke ren­gas­metron kanssa. 

  Ren­gas­metrolle on jo ole­mas­sa ase­mava­raus Pasi­las­sa ja Kamp­is­sa. Lisäk­si Hakaniemen, Kaisaniemen, Rauta­tien­torin ja Kampin ase­mat ovat jo valmiina.

 16. Kaade­taanko puut joka tapauk­ses­sa ja tehdäänkö Meche­lininkadus­ta koko matkaltaan saman­lainen kuin Rauta­tienkadun ja Lep­pä­suonkadun välille uud­is­tet­tu osu­us, jos­sa lev­eyt­tä riit­tää mut­ta pyöräkai­stat ei kuitenkaan mahdu?

 17. Mikko Lahti: Miten ne kai­stat vievät enem­män tilaa kuin pyörätie? Eikö pikem­minkin yksisu­un­tainen pyöräkaista kadun tasos­sa vie vähem­män lev­eyt­tä kuin van­han­malli­nen pyörätie jalka­käytävän vieressä? 

  Toisek­seen, onko tosi­aan niin, että las­taami­nen jalkakäytävän/pyörätien päältä on ihan legi­t­i­im­iä? Kun parkkipaikatkin pois­tu­vat, kyl­lä las­taus minus­ta pitäisi tehdä ajo­radal­ta, autoli­ikenne pääsee ohi viereistä kaistaa. Se, että tila las­tauk­seen voidaan jopa suun­nit­telijoiden mielestä muit­ta mutkit­ta ottaa käveli­jöiltä ja pyöräil­i­jöitä ker­too karua kieltä siitä, että liiken­nekult­tuurimme on lähempänä Venäjää kuin muu­ta Eurooppaa.

  Tässä kai on kyse siitä, että pysäköin­ti tapah­tuu joka tapauk­ses­sa fil­lar­i­alueel­la, on se sit­ten ‑kaista tai ‑tie. Jos se on ‑kaista, fil­lari väistää park­keer­at­tua autoa ajo­radan kaut­ta (= häir­it­see autoli­iken­net­tä ja on vaar­al­lista), jos se on ‑tie, fil­lari väistää jalankulkualueen kaut­ta. Pyöräti­etä voi lisäk­si jous­tavasti ajaa väärään suun­taan, oli siihen maalat­tu nuo­lia tai ei.

 18. Daniel Fed­er­ley: …fil­lari väistää jalankulkualueen kautta. 

  Joka vas­taavasti häir­it­see ja on vaar­al­lista — sekä laitonta.

 19. EKK: On todet­tu, että tekevät niin jo nyt sel­l­aisi­nakin aikoina, jol­loin pysähtymi­nen ajo­radal­la on sallittu. 

  Eli se joka vaan kehtaa ostaa van­han paket­ti­au­ton saa vapaa-aikansa pysäköin­tion­gel­matkin ratkaistua ihan ilmaisek­si. En ole koskaan näh­nyt hia­cen lasis­sa virhemaksua…

  EKK:
  Vähin­tään tuo ratkaisu sit­ten vaatisi tol­pat ajo­radan ja pyörä­tien väli­in, jot­ta sinne pyörätielle fyy­sis­es­ti ei pysty enää ajamaan. 

  Ei käy, meil­lähän on Suomen Erityisolosuhteet. 

  (Kum­masti tuol­laiset tol­pat kuitenkin tehti­in Kru­u­nun­haas­sa erään syys­täkin vain­o­harhaisen maan lähetys­tön eteen aiko­ja sit­ten ja ovat seis­seet siinä lähetys­tön muu­ton jäl­keenkin — alueen jalka­käytäväpysäköi­jien kiivaista pois­to­vaa­timuk­sista huolimatta…)

 20. Metrol­la Pasi­laan:
  Pis­ara-han­kkeen suun­nit­telu pitäisi keskeyt­tää, kos­ka koko mil­jardin euron Pis­ara-rata olisi ihan päällekkäi­nen han­ke ren­gas­metron kanssa. 

  Jos ren­gasmtero toteut­taisi­in, junara­to­jen var­sil­ta pää­sisi vain keskus­taan ja Pasi­laan, muuten pitäisi vai­h­taa tai men­nä bus­sil­la. Kun­non Pis­ara mah­dol­lis­taisi junal­la men­e­misen vai­h­dot­ta vaikka­pa Malmil­ta Meilah­teen tai Lep­pä­vaaras­ta Vallillaan.

  Kun täl­lä het­kel­lä junal­la pääsee Helsin­ki C:hen ja Pasi­laan, metrol­la pääsee Ruo­ho­lah­teen, Kamp­pi­in, Rauta­tien­to­rille, Kaisaniemeen, Hakaniemeen, Sörnäisi­in ja Kalasa­ta­maan, eli jakelu kan­takaupungis­sa toimii selvästi parem­min kuin junalla.

  Jos Itä-Helsin­gin yhteyk­siä kan­takaupunki­in halu­taan paran­taa, paljon halvem­pi ratkaisu kuin sil­mukkametro on spårakisko­jen jatkami­nen Itä-Helsinki­in. Täl­löin voisi Itä-Helsingistä olla suo­ra raidey­hteys Man­ner­heim­intien sek­to­rille huo­mat­tavasti halvem­mal­la kuin mitä sil­mukkametron rak­en­t­a­mi­nen maksaa.

  1. Pis­araradan perus­teena on ennen kaikkea se, ettei lisään­tyvä junali­ikenne enää oikein mah­du päärautatiease­malle. Tuol­lainen päätease­ma, jos­ta ei voi ajaa läpi, on kap­a­siteetil­taan sure­ka. Läpi­a­joase­mal­la juna viipyy min­uutin, päätease­mal­la vähin­tään kymme­nen minuuttia.

 21. Daniel Fed­er­ley: Tässä kai on kyse siitä, että pysäköin­ti tapah­tuu joka tapauk­ses­sa fil­lar­i­alueel­la, on se sit­ten ‑kaista tai ‑tie. Jos se on ‑kaista, fil­lari väistää park­keer­at­tua autoa ajo­radan kaut­ta (= häir­it­see autoli­iken­net­tä ja on vaar­al­lista), jos se on ‑tie, fil­lari väistää jalankulkualueen kautta. 

  Eikun tieli­iken­nelain mukaan (27 §) se pyörätielle pysäköi­ty auto ei aiheuta kohtu­u­ton­ta hait­taa pyörätiel­lä kulkemiselle, joten tieli­iken­nease­tuk­sen mukaan (merk­ki 422) pyöräil­i­jän jatkaa matkaansa sitä pyöräti­etä pitkin.

  Oheisel­la vide­ol­la KKO:n avus­ta­ja näyt­tää, miten suju­vasti tämä tapah­tuu käytännössä:

  http://www.youtube.com/watch?v=_mOA709Ocio

 22. “Kalasa­ta­man kaavas­sa on tulos­sa run­saasti pieniä viilauk­sia suun­nitel­man edis­tyessä. Min­ua huolestut­ti tieto, että maise­maa hal­lit­se­vien tornien julk­i­sivu­ma­te­ri­aa­lik­si on tulos­sa lasi.”

  Amen! Tästä koko keskuk­ses­ta tuli yksi­noikeudel­la Pekka Helin­in arkkite­hti­toimis­ton kam­mot­ta­va muis­tomerk­ki 2000-luvun alun lasi­seinärak­en­tamiselle (ks. his­to­ri­ankir­jas­ta kohdas­ta Nokia) aikana, jol­loin joka puolel­la muual­la maail­mas­sa ollaan jo siir­tymässä tästä vai­heesta eteenpäin.

 23. Daniel Fed­er­ley: Tässä kai on kyse siitä, että pysäköin­ti tapah­tuu joka tapauk­ses­sa fil­lar­i­alueel­la, on se sit­ten ‑kaista tai ‑tie. Jos se on ‑kaista, fil­lari väistää park­keer­at­tua autoa ajo­radan kaut­ta (= häir­it­see autoli­iken­net­tä ja on vaar­al­lista), jos se on ‑tie, fil­lari väistää jalankulkualueen kaut­ta. Pyöräti­etä voi lisäk­si jous­tavasti ajaa väärään suun­taan, oli siihen maalat­tu nuo­lia tai ei.

  Fil­lar­is­tithan nyt näkyvät ajel­e­van vähän siel­lä sun tääl­lä, oli sit­ten pyöräteitä tai ei, hämärässä tai pimeäl­lä val­o­jen kera tai ilman val­o­ja, ehkei sen­tään “sam­mute­tu­in lyhdyin”! 

  Antaako poli­isi huo­mau­tuk­sen tai sakon, jos fil­lar­isti ajaa ajotiel­lä, vaik­ka vier­essä olisi pyörätie? Sakkok­er­tymäl­lä voisi rahoit­taa seu­raa­vat pyöräti­et, niin ei tarvit­sisi käyt­tää han­kkeisi­in verovaroja!

 24. Kun koko ajan on ongel­mana, että mihinkään ei mah­du mitään niin mitäs jos se viras­ton poruk­ka tekis parin viikon reis­sun. Pari­isi, Lon­too, München ja sitte pari Helsin­gin kokoista paikkaa näis­sä mais­sa. Vaik­ka suun­nis­tuste­htäviä kävellen, joukkoli­iken­teel­lä, pyöräl­lä ja autol­la. Mak­saa itten­sä takaisin säästyneenä raken­nus­maana satak­er­tais­es­ti. Voitais myös palkata noista paikoista porukkaa näyt­tämään miten hom­ma sujuu. Jos vas­taus on, että nor­mit niin lakataan vaan nou­dat­ta­mas­ta huono­ja sään­töjä. Mielu­um­min muute­taan ne. Käytän­nössä palkataan pari kallista asiana­ja­jaa ker­tomaan mik­si itse asi­as­sa kaik­ki onkin ihan normien mukaista.

 25. Daniel Fed­er­ley: Jos se on ‑kaista, fil­lari väistää park­keer­at­tua autoa ajo­radan kaut­ta (= häir­it­see autoli­iken­net­tä ja on vaarallista) 

  Tätä en oikein ymmär­rä. Polkupyörä on ajoneu­vo ja ajoneu­von paik­ka on lähtöko­htais­es­ti ajo­radal­la, ellei jotain pyörä­tien kaltaista eril­listä väylää ole tehty. Mil­lä perus­teel­la on lähtöko­htais­es­ti vaar­al­lisem­paa se, että pyöräil­i­jä vai­h­taa kaistaa het­kek­si pois pyöräkaistal­ta, ver­rat­tuna siihen että pyöräil­i­jä siir­tyy alueelle, jos­sa ei saisi koskaan ajaa, ja jos­sa pyöräil­i­jöi­den ei olete­ta ajavan.

 26. Daniel Fed­er­ley: Tässä kai on kyse siitä, että pysäköin­ti tapah­tuu joka tapauk­ses­sa fil­lar­i­alueel­la, on se sit­ten ‑kaista tai ‑tie. Jos se on ‑kaista, fil­lari väistää park­keer­at­tua autoa ajo­radan kaut­ta (= häir­it­see autoliikennettä…

  Nyt kun on tarkoi­tus nou­dat­taa pyöräi­lyä pri­or­isoivaa val­tu­us­tostrate­giaa, ja kun häir­iön takana on autoil­i­joiden lait­to­muudet, niin ehkä voidaan vähän häir­itä autoilu­akin eikä ain­oas­taan pyöräli­iken­net­tä ja jalankulkua.

  … ja on vaarallista)… 

  Ken­ties on, mut­ta en pidä tätä toden­näköisenä. Eiköhän pyöräil­i­jät ja autoil­i­jat molem­mat osaa nou­dat­taa nor­maalia varovaisu­ut­ta. Eivät ne autoil­i­jat heti aja päälle vaik­ka pyöräil­i­jä olisikin ajoradalla.

  …, jos se on ‑tie, fil­lari väistää jalankulkualueen kautta.

  Minä väistäisin ajo­radan kaut­ta. Ensin­näkin liiken­nesään­tö­jen takia: jalka­käytävä on vain jalankulk­i­joille tarkoitet­tu, ajo­ra­ta ajoneu­voille. Polkupyörä on ajoneuvo.

  Ja toisek­seen suju­vu­u­den takia. Se jalka­käytävä on kapea, ja siinä on jalankulk­i­joi­ta. Pysäköi­ty auto voi olla osit­tain sen jalka­käytävänkin pääl­lä. Kun puhutaan huoltoa­jos­ta, niin se auto­han on luul­tavasti kuor­ma-auto, joka on henkilöau­toa lev­eämpi. Se on myös ikävä näkemäeste. Jalka­käytävän kapeut­ta entis­es­tään pahen­taa se, että niin auton kuin talon puolel­la saat­taa olla yllät­täen eteen avau­tu­va ovi.

  On myös jalankulk­i­joiden kannal­ta parem­pi että pyörät pysyvät pois­sa jalkakäytävältä.

  Mielu­um­min ohjaisin pyöräil­i­jät kiertämään viereisen ajokaistan eikä jalka­käytävän kautta.

  Pyöräti­etä voi lisäk­si jous­tavasti ajaa väärään suun­taan, oli siihen maalat­tu nuo­lia tai ei.

  Mielestäni ei ole tavoiteltavaa, että voi jous­tavasti rikkoa liiken­nesään­töjä ja häir­itä muu­ta liikennettä.

 27. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: 70-luvul­la suun­nitelti­in että Mar­tin­laak­son radal­ta tule­va juna olisi sukeltanut Huopalah­den ase­man jäl­keen tun­neli­in ja ajanut keskus­taan Ruskea­suon, Meilah­den ja Töölön kaut­ta. Tämä suun­nitel­ma ei mielestäni ole vieläkään van­hen­tunut. Nykyi­nen ratal­in­jaus palvelee vain Pasi­laa. Samal­la taval­la itäisessä kan­takaupungis­sa voisi olla enem­män asemia kuin Hakanie­mi. Nykyi­nen Pis­ara on siis askel oikeaan suun­taan mut­ta liian pieni.

  Tätä samm olen itsekin ajatel­lut. Nyt asia pitää mietiä läpi kun­nol­la. Näin olen fundeeraillut:

  NYT ON NOSTETTAVA PISARA PÖYDÄLLE

  Kun jotakin ker­ran tehrähän se tehrähän sit­ten kun­nol­la. Ja kun jotakin ker­ran han­ki­ta­han, han­ki­ta­han sit­ten kun­nol­lista.” (Sanan­lasku Kannuksesta)

  Pis­ara eli lähi­ju­nara­ta Pasi­las­ta Töölön, Rauta­tien­torin, Hakaniemen ja Alp­pi­lan kaut­ta takaisin Pasi­laan on nyt suun­nit­telun alla. Sen tarpeel­lisu­us on jok­seenkin – mut­ta ei aivan – selvä. Pis­ara raken­netaan seu­raavak­si 150 vuodek­si, joten kan­nat­taa selvit­tää tulisiko se toteut­taa oleel­lis­es­ti toisin tavoin. Sil­loin rata myös tar­joaisi suo­ran junay­htey­den lento­ken­tältä Meilah­teen ja Töölöön ja suo­ran lähi­ju­nay­htey­den Meilah­den klinikoille. 

  Rata lähtisi Huopalahdes­ta maan alle, jatkaisi Ruskea­suon sekä Meilahdessa HUS:in klinikoiden alta Töölön­to­rille. Sieltä edelleen Kampin kaut­ta Rauta­tien­to­rille, Hakaniemeen, Alp­pi­laan, edelleen Pasi­las­sa maan alla Käpylään, jos­sa liit­ty­isi Ker­a­van kaupunki­rataan. Kamp­pi – Rautatiease­ma – Hakanie­mi ‑rata kulk­isi samas­sa tasos­sa kuin metro. Tämä merk­it­see sitä, että Töölön metroa ei voi toteut­taa, mut­ta toisaal­ta tämä rata on sama kuin Töölön metro. 

  Radan pitu­us olisi noin 12–13 km. Maanalaisia asemia siinä olisi kuusi tai seit­semän. Pis­aran kus­tan­nuk­set ovat noin 800 Me ja radan pitu­us 8 km. Kus­tan­nuk­sia tulisi siis arvi­ol­ta 1200–1400 Me eli lisää 400–600 Me. Iso raha, mut­ta ei sen suurem­pi kuin Län­simetron jatkami­nen Matinkylästä Kiven­lah­teen. Ja tämä ratkaisu paran­taisi oleel­lis­es­ti pääkaupunkiseudun liikenneoloja.

  Peri­aat­teessa radal­la voisi liiken­nöidä metrokalus­tol­la. Tule­vaisu­udessa olisi luon­nol­lista, että paikallisju­nia liiken­nöi HSL. Se mah­dol­lis­tuu vuon­na 2017. Min­ulle on saman­tekevää mil­lainen kokar­di kon­duk­tööril­lä on, mut­ta helsinkiläiselle päät­täjälle ja rahakirstun­var­ti­jalle asial­la on merkitystä.

  Meilah­den sairaala- ja ope­tuskom­pleksin päivit­täis­ten käyt­täjien lukumäärä — henkilökun­ta, opiske­li­jat, polik­linikkakäyn­nit, omaisvierailut jne. — on siinä 10 – 12.000. Ase­man käyt­täji­in on lisät­tävä vielä Folkhäl­san, työter­veyslaitos, Akti­ivi-insti­tu­ut­ti, Markki­noin­ti-insti­tu­ut­ti ja 11-ker­roksisen Aura-talon toimis­tot. Englan­ti­lainen koulu, Stein­er-koulu, Nor­den­skiöldinkadun jäähal­li ja Urheilukadun jalka­pal­loa­reena ovat samoin 6 ‑800 metrin päässä. 

  Pasi­las­sa on nyt n. 25.000 työ­paik­ka ja sinne suun­nitel­laan Ruo­ho­lah­den ver­ran, so. n. 10.000 työ­paikkaa. Mitään uut­ta kaupun­gin keskus­taa Pasi­las­ta ei tule, vaik­ka sata vuot­ta on uumoiltu.

  Radan rak­en­t­a­mi­nen ei ole vielä aikoi­hin liiken­ne­m­i­nis­ter­iön raken­nu­so­hjel­mas­sa. Avarakat­seisu­ud­estaan tun­netut Helsin­gin seudun kaupung­in­val­tu­us­tot myös halun­nevat radan kokon­aisu­udessaan raken­net­tavak­si val­tion varoin, mikä ei tai­da onnis­tua. Joka tapauk­ses­sa pääkaupunkiseudun asukkaat mak­saisi­vat puo­let lystistä. 

  Ensi hätään ja joka tapauk­ses­sa tule­vaa tarvet­ta varten on syytä rak­en­taa pysäk­ki Helsinginkadun ja radan risteyk­seen. Tämä on mielestäni ver­rat­en huokea toteut­taa, sil­lä riit­tää rak­en­taa yksinker­taiset pysäk­it Lep­pä­vaaran (Espoon) ja Ker­a­van kaupunki­ra­to­ja varten.

 28. Daniel Fed­er­ley: Tässä kai on kyse siitä, että pysäköin­ti tapah­tuu joka tapauk­ses­sa fil­lar­i­alueel­la, on se sit­ten ‑kaista tai ‑tie. Jos se on ‑kaista, fil­lari väistää park­keer­at­tua autoa ajo­radan kaut­ta (= häir­it­see autoli­iken­net­tä ja on vaar­al­lista), jos se on ‑tie, fil­lari väistää jalankulkualueen kautta.

  OK, eli autoli­iken­net­tä ei saa häir­itä, mut­ta jalankulk­i­joi­ta saa. 

  On paljon pienem­pi paha että pyöräkaistan ollessa poik­ki las­tauk­sen vuok­si, pyöräil­i­jä väistää las­tausau­ton vasem­mal­ta ohit­taen kuten muutkin ajoneu­vot. Tuo­ta jälkim­mäistä mallia on kokeil­tu nyt usei­den vuosikym­me­nien ver­ran, ja tulok­se­na on vain vaarati­lantei­ta ja jatku­vaa kon­flik­tia käveli­jöi­den ja pyöräil­i­jöi­den kesken. Ihan oikeasti, enää ei pitäisi mis­sään olois­sa tehdä samal­la tasol­la kulke­via “kevyen liiken­teen väyliä”.

 29. Osmo Soin­in­vaara: Tan­skas­sa kolmi­ta­so­ratkaisu­is­sa pyörätie on noin 2,5 metriä lev­eä. Ei mahdu.

  Ilmeis­es­ti ne Kööpen­ham­i­nas­sa näkemäni ratkaisut eivät sit­ten olleet kolmi­ta­so­ratkaisu­ja vaan jonkin­laisia näen­näisiä sel­l­aisia. Streetviewn perus­teel­la arvioisin pyörätei­den lev­ey­dek­si Vester­bro­gadel­la puoli­toista metriä eli saman kuin Meche­lininkadun suunnitelmissa:
  http://goo.gl/maps/aLXKg

  Olen­naista on se että käve­ly ja pyöräi­ly­puoli on erotet­tu toi­sis­taan reunakiv­el­lä, pienel­lä muu­ta­man sentin korkeuserol­la ja pin­ta­ma­te­ri­aaleil­la. Osoit­taa eri liiken­nemuodoille mielestäni hyvin selvästi näi­den paikan katutilassa

  Liiken­nesu­un­nitel­man VE2:ssa tode­taan että jalka­käytävä on selvästi pyöräti­estä erotel­tu, ja ero määritel­lään katusu­un­nitel­mas­sa. Voisiko liiken­nesu­un­nitel­maan liit­tää evästyk­sen, että mietit­täsi­in tuol­laista tan­skalaista näennäiskolmitasoratkaisua?

 30. Markku af Heurlin: Ensi hätään ja joka tapauk­ses­sa tule­vaa tarvet­ta varten on syytä rak­en­taa pysäk­ki Helsinginkadun ja radan risteyk­seen. Tämä on mielestäni ver­rat­en huokea toteut­taa, sil­lä riit­tää rak­en­taa yksinker­taiset pysäk­it Lep­pä­vaaran (Espoon) ja Ker­a­van kaupunki­ra­to­ja varten.

  Tämän tarve on ilmeinen, yhdis­tet­tynä toimi­vaan vai­h­toon kasi­in tämä paran­taisi yhteyk­siä huo­mat­tavasti. Pul­ma on vaan ase­man mah­dut­ta­mi­nen tilaan, lai­turin min­im­i­leveys on jotain kahdek­san metriä. Ehkä siitä voi vähän tin­kiä, mut­ta varsinkin itäpuolel­la tulee Diakonissalaitok­sen muuri vastaan.

 31. Osmo Soin­in­vaara: Läpi­a­joase­mal­la juna viipyy min­uutin, päätease­mal­la vähin­tään kymme­nen minuuttia.

  Jos haetaan syytä noin pitkälle kään­töa­jalle, vas­taus sisältää kak­si kir­jain­ta: V ja R.

  Kyse ei ole luon­non­laeista tai eri­ty­isolo­suhteista vaan siitä, ettei tsaari­naikaisel­la rautatiey­htiöl­lä ole mitään kan­nustin­ta järkeistää toim­intaansa. Toisaal­ta, kuka­pa nyt halu­aisi tarkastel­la kri­it­tis­es­ti omia toim­intat­apo­jaan, kun vai­h­toe­htona on mil­jar­di-investoin­ti, jon­ka mak­saa Joku Muu.

 32. Jari V: Jos haetaan syytä noin pitkälle kään­töa­jalle, vas­taus sisältää kak­si kir­jain­ta: V ja R.Kyse ei ole luon­non­laeista tai eri­ty­isolo­suhteista vaan siitä, ettei tsaari­naikaisel­la rautatiey­htiöl­lä ole mitään kan­nustin­ta järkeistää toim­intaansa. Toisaal­ta, kuka­pa nyt halu­aisi tarkastel­la kri­it­tis­es­ti omia toim­intat­apo­jaan, kun vai­h­toe­htona on mil­jar­di-investoin­ti, jon­ka mak­saa Joku Muu.

  Sama monop­o­li onnis­tuu aiheut­ta­maan sun­nun­taili­iken­teessäkin paikallisju­ni­in ruuhkia. Pakko ajaa yhden vau­nun junia, kos­ka muuten pitäisi palkata lisää konnare­i­ta tuplaliksalla.
  Junaa­han ei, tietenkään, voi ajaa vaik­ka Lep­pä­vaaraan ilman lip­pu­ja myyvää konduktööriä.

  Jostain käsit­tämät­tömästä syys­tä kaikkea henkilöli­iken­net­tä ei vapaute­ta kil­pailulle, vaik­ka ne har­vat avoimet sek­torit luo­vat parem­pia palvelu­ja ja halvem­pia hin­to­ja. Kat­sokaa vaik­ka Nor­we­gia­nia ja Onnibus­sia ver­rat­tuna Finnairi­in ja Expressbussiin.

 33. VR:n talvikun­nos­s­api­to-ongelmi­ako tässä nyt ollaan ratko­mas­sa mil­jardin euron han­kkeel­la? Helsin­gin päät­täjille Pis­ara-rata kel­paa kyl­lä, kun­han val­tio maksaa.

 34. Osmo Soin­in­vaara:
  Pis­araradan perus­teena on ennen kaikkea se, ettei lisään­tyvä junali­ikenne enää oikein mah­du päärautatiease­malle. Tuol­lainen päätease­ma, jos­ta ei voi ajaa läpi, on kap­a­siteetil­taan sure­ka. Läpi­a­joase­mal­la juna viipyy min­uutin, päätease­mal­la vähin­tään kymme­nen minuuttia.

  Niin­pä. On toki muitakin ansiokkai­ta malle­ja hal­li­ta junali­iken­teen väl­i­tyskyky­on­gel­maa. Läh­es sama pienen­nys päärautatiease­man lai­tu­ri­ti­lan­tarpeeseen saataisi­in toteut­ta­mal­la Pis­aras­ta vain väli Pasi­la — Hakanie­mi ja keven­tämäl­lä län­sisu­un­nan painei­ta toteut­ta­mal­la rantaradan kaupunki­ra­ta metrona niin, että se erka­nee Huopalahdes­ta Meilah­den kaut­ta Kampille.

  Raidey­htey­det munipuolis­tu­isi­vat samal­la rahal­la Pis­araa parem­min. Kehäradan junista puo­let kulk­i­si­vat Tikkuri­las­ta Hakaniemeen, puo­let päärautatiease­malle, samoin K‑junat. Rantaradal­ta pää­sisi sekä Meilah­teen että Pasi­laan. Klaukkalan rata olisi mah­dol­lista tehdä jne.

 35. Sep­po Vep­säläi­nen: Niin­pä. On toki muitakin ansiokkai­ta malle­ja hal­li­ta junali­iken­teen väl­i­tyskyky­on­gel­maa. Läh­es sama pienen­nys päärautatiease­man lai­tu­ri­ti­lan­tarpeeseen saataisi­in toteut­ta­mal­la Pis­aras­ta vain väli Pasi­la – Hakanie­mi ja keven­tämäl­lä län­sisu­un­nan painei­ta toteut­ta­mal­la rantaradan kaupunki­ra­ta metrona niin, että se erka­nee Huopalahdes­ta Meilah­den kaut­ta Kampille.

  Raidey­htey­det munipuolis­tu­isi­vat samal­la rahal­la Pis­araa parem­min. Kehäradan junista puo­let kulk­i­si­vat Tikkuri­las­ta Hakaniemeen, puo­let päärautatiease­malle, samoin K‑junat. Rantaradal­ta pää­sisi sekä Meilah­teen että Pasi­laan. Klaukkalan rata olisi mah­dol­lista tehdä jne.

  Ihan milenki­in­toinen mah­dol­lisu­us. Oleel­liseti sma kuin esit­tämäni. Pait­si, että tässä olisi edelleen päätease­mat eikä läpikulkuase­maa radan keksikohassa.

 36. Jari V: Jos haetaan syytä noin pitkälle kään­töa­jalle, vas­taus sisältää kak­si kir­jain­ta: V ja R.

  Kyse ei ole luon­non­laeista tai eri­ty­isolo­suhteista vaan siitä, ettei tsaari­naikaisel­la rautatiey­htiöl­lä ole mitään kan­nustin­ta järkeistää toim­intaansa. Toisaal­ta, kuka­pa nyt halu­aisi tarkastel­la kri­it­tis­es­ti omia toim­intat­apo­jaan, kun vai­h­toe­htona on mil­jar­di-investoin­ti, jon­ka mak­saa Joku Muu.

  Tun­netusti mikään ei jalosat ihmistä niin paljon kuin muiden haukkuminen.Että tun­tee itsen­sä hyväk­si ja viisaaksi

  Päätease­mal­la aikataulut täy­tyy täs­mäyt­tää ja saa­da sopi­maan tun­ti­raamei­hin. Muis­te­len, että Kirkkon­um­men ase­mal­la paikallisju­nan suun­nan­vai­h­to vie tiheän liiken­teen aikaan alle 5 minuuttia.

 37. Osmo Soin­in­vaara:
  Pyöräkaisto­ja vas­taan puhuu tilan­puute ja se, että Meche­linkadun kau­pat tarvit­se­vat tilaa tavaroi­ta tuoville autoille ja kiin­teistöt jäteautoille.

  Kuin­ka suuri ongel­ma tää oikeasti on? Pikaises­ti muis­tellen koko mek­sul­la on 2 ruokakaup­paa, jot­ka vaatii päivit­täisiä tavarakul­je­tuk­sia. Sit­ten on par­turia, apteekkia, jalka­hoito­laa, divaria ja toimis­to­ja joi­hin tavaraa tuota­neen hyvin epäsään­nöl­lis­es­ti ja pieniä määriä.

  Jäte­huolto on tietysti toinen kysymys.

 38. Sakke: Antaako poli­isi huo­mau­tuk­sen tai sakon, jos fil­lar­isti ajaa ajotiel­lä, vaik­ka vier­essä olisi pyörätie? Sakkok­er­tymäl­lä voisi rahoit­taa seu­raa­vat pyörätiet

  Tuos­ta ei hirveästi ker­ty­isi, sen sijaan jalka­käytäväl­lä ja punaisia päin ajelus­ta jo vähän rahaa saisikin.

 39. Markku af Heurlin: Ihan milenki­in­toinen mah­dol­lisu­us. Oleel­liseti sma kuin esit­tämäni. Pait­si, että tässä olisi edelleen päätease­mat eikä läpikulkuase­maa radan keksikohassa.

  Hai­tan­neeko mit­tään ? Oleel­lista on, että verkon väl­i­tyskyky mitoite­taan palvelun ja talouden kannal­ta optimaalisesti. 

  Metro tun­nelis­sa on selvästi edulisem­pi ratkaisu kuin lähi­ju­na. Ver­taa­pa tun­nelin poikkileikkauk­sia ja asemien pituuk­sia. Lyhyt Pis­ara kolmel­la ase­mal­la mak­saa saman kuin pitkä län­simetro seit­semäl­lä asemalla.

  Luulen, että ehdot­ta­mas­sani verkos­sa liiken­teen oper­oin­ti varsinkin poikkeusti­lanteis­sa on kehära­ta-pis­aran kak­sois­sil­mukkarataratkaisua helpompi. 

  Liiken­netaloudel­lis­es­ti on parem­pi, jos verkon osien liikenne voidaan mitoit­taa kysyn­nän mukaan. Nyt on käymässä niin, että kun pääradal­la matkus­ta­jat täyt­tävät vaunut pirip­in­taan, rantaradal­la samo­jen junien espoolaiset valikoi­vat mieluisimpia ikkunapaikkoja.

 40. Pekka Taipale: Tuos­ta ei hirveästi ker­ty­isi, sen sijaan jalka­käytäväl­lä ja punaisia päin ajelus­ta jo vähän rahaa saisikin.

  Val­oit­ta ajelu tup­paa vaan hirvit­tämään, kun näitäkin vähän turhan usein näkee. Eikö noi idiootit (jot­ka ei val­o­ja ja hei­jas­timia käytä) tajua, että illan pimetessä, varsinkin jos on kos­teut­ta tai vet­tä ilmas­sa ja maas­sa, ei autoil­i­jat niitä näe, vaik­ka ne näk­i­sivät autot?

  Pyörätielle tai jalka­käytävälle pysäköin­nistä voisi tietyis­sä paikois­sa ehkä sakot­taa autoil­i­jaa vähän reilum­min (siis enem­män!). Oliko se nyt niin, että raitiokiskoille pysäköin­nistä saa pöljä autoil­i­ja taval­lista isom­mat sakot.

  1. Nyt kun illat ovat taas pim­jen­neet, kiroan val­ot­to­mia pyöräiljöiotä, kos­ka ovat he vaarana myös pypörätiel­lä vas­taan­tuli­joina. Eivät ilmais­es­ti tajua ole­vansa vas­taan­tuli­jan silmis­sä näkymättömiä.
   Ratikkakiskoille pysäköin­nistä saa saman askon kuin muus­takin väärin pysäköin­nistä, mut­ta jos auto joudu­taan hinaa­maan pois, tästä tulee lisämaksu.

 41. tpyy­lu­o­ma: Tämän tarve on ilmeinen, yhdis­tet­tynä toimi­vaan vai­h­toon kasi­in tämä paran­taisi yhteyk­siä huo­mat­tavasti. Pul­ma on vaan ase­man mah­dut­ta­mi­nen tilaan, lai­turin min­im­i­leveys on jotain kahdek­san metriä. Ehkä siitä voi vähän tin­kiä, mut­ta varsinkin itäpuolel­la tulee Diakonissalaitok­sen muuri vastaan.

  Ongel­mat­tomana tosi­aan en tätä mah­dol­lisu­ut­ta pidä. Itse asi­as­sa niitä ongelmia on todel­la paljon.

  Joskus 80-luvul­la Nokian kehi­tyspääl­likkö prof. Mat­to Ota­la ehdot­ti kan­net­ta­van puhe­li­men kon­struoimista. Insinöörit tote­si­vat sel­l­aiselle ole­van 300 estet­tä. Ota­lan ryh­mä kek­si niihin esteisin 300 vastausta …

 42. Osmo Soin­in­vaara:
  Pis­araradan perus­teena on ennen kaikkea se, ettei lisään­tyvä junali­ikenne enää oikein mah­du päärautatiease­malle. Tuol­lainen päätease­ma, jos­ta ei voi ajaa läpi, on kap­a­siteetil­taan sure­ka. Läpi­a­joase­mal­la juna viipyy min­uutin, päätease­mal­la vähin­tään kymme­nen minuuttia.

  Kyl­lähän varsi­nainen syy Pis­araan on se, että rautatiease­ma on vähän turhan kallis parkkipaik­ka. Jos tarve on todel­li­nen, eikä kuvitel­tu, kyl­lä kan­nataa miet­tiä ratkaisu lop­pu­un saakka.

 43. Mon­et ovat kom­men­toi­neen penseää Meche­lininkadun-kom­ment­tiani siitä, miten fil­lar­in “kuu­luu” väistää mielu­um­min jalka­käytävän kuin ajo­radan kaut­ta. Olen peukut­tanut läh­es kaik­ki kommentit.

  Minus­ta tässä näkyy sama ongel­ma kuin ratik­ka-asioiden kohdal­la. On kyl­lä hienot strate­giat ja kau­ni­it koru­lauseet, jopa pari dedikoitua virkami­estäkin, mut­ta käytän­nön pain­o­tuk­set ovat jotain muu­ta. “On Sovit­tu” tah­too mielu­um­min, että huoltoli­ikenne pysäköi fil­larikaistalle ja että fil­lar­it kiertävät jalka­käytävän kaut­ta, sil­lä autoli­iken­net­tä ei pidä häir­itä, sanoo laki mitä hyvänsä.

  Sama “On Sovit­tu” on jo parinkymme­nen vuo­den ajan estänyt kun­nol­liset val­oe­tu­udet ratikoille, ettei autoil­i­jalle tule paha mieli, kun ratik­ka kiilaa ohi, sekä huole­ht­in­ut siitä, että ratikkakaisto­ja kaven­netaan (viimek­si tänä vuon­na) sel­l­aisik­si, ettei ratik­ka itsekään mah­du niille.

  Miten me pää­sisimme “On Sovi­tus­ta” eroon?

  (Jaa mikä On Sovit­tu? Ks. http://www.hs.fi/talous/artikkeli/On+Sovittu+p%C3%A4%C3%A4tti+Liikasen+nimityksest%C3%A4/1135262607851)

 44. Osmo Soin­in­vaara:

  Ratikkakiskoille pysäköin­nistä saa saman askon kuin muus­takin väärin pysäköin­nistä, mut­ta jos auto joudu­taan hinaa­maan pois, tästä tulee lisämaksu.

  Lisä­mak­su. Teo­ri­as­sa. Mut­ta kuin­ka mon­es­sa tapauk­ses­sa käytän­nössä, vaik­ka vuon­na 2012?

  Oikeasti sitä autoa vaan hel­lästi siir­retään se kymme­nen sent­tiä, että ratik­ka mah­tuu ohi, ja autoil­i­jalle jätetään tuulilasi­in ystävälli­nen viesti, että autoa on siir­ret­ty. Eihän autoil­i­ja muuten tiedä, mis­tä instanssista saa vaa­tia korvauksia.

 45. a_l: Sama monop­o­li onnis­tuu aiheut­ta­maan sun­nun­taili­iken­teessäkin paikallisju­ni­in ruuhkia. Pakko ajaa yhden vau­nun junia, kos­ka muuten pitäisi palkata lisää konnare­i­ta tuplaliksalla.

  Junaa­han ei, tietenkään, voi ajaa vaik­ka Lep­pä­vaaraan ilman lip­pu­ja myyvää konduktööriä.

  ———–

  Juan voi kirkkon­um­me­lal ola läh­es tyhjä, jas Espoos­sakin vielä puo­lil­laan. Se täyt­tyy vas­ta lep­pä­vaaras­sa. 10 min­u­tu­ia voi hvyi matkus­taa myöäs seisten.
  Raito­vaunuiss useim­mat lasken­nal­liset matkus­ta­japaikat muuten ovat seisomapaikkoja.

  Kon­duk­töörin pää­toi­mi ei ole myy­dä / tarkas­taa matkalip­pu­ja. Sen hän teke varsi­naisen toimen­sa ohessa.

  Kon­duk­tööri nimen­sä mukaises­ti ohjaa junaa. Eli pysähdy­s­paikoil­la varmis­taa opas­teen näyt­tävän vihreää ja sen, että kukan ei ole enää nouse­mas­sa junaa. Sen jäl­keen hän antaa kul­jet­ta­jalle lähtöluvan.

 46. Osmo Soin­in­vaara:
  Miten ihmeessä metro selviää ilman konduktööriä?

  Kir­joit­ta­jal­ta lie­nee jäänyt huo­maa­mat­ta, että metro­radal­la kulke­vat vain yhdet, samaan suun­tan kulke­vat junat. Junaradal­la on paljon päällekkäistä, ris­teävää ja joskus myös vas­takkaisi­in suun­ti­in kulke­vaa liikennettä.

  Miljoon­akaupunkien metro­jär­jestelmis­sä risteyk­set ovat eri tasoissa.

 47. Osmo Soin­in­vaara: Mis­sä on kavennettu?

  Man­ner­heim­intiel­lä Fin­lan­di­at­alol­ta pohjoiseen­päin on tehty korote­tut ratikkakai­stat entisen maalatun viivan sijaan. Silmämääräis­es­ti reunakivestä kiskoon on lyhyem­pi etäisyys kuin entis­es­tä sulku­vi­ivas­ta, ei ainakaan yhtään enemmän.

 48. Osmo Soin­in­vaara:
  Mis­sä on kavennettu?

  Läh­es kaikkial­la, mis­sä on tehty niitä vaa­ti­mat­to­mia koro­tuk­sia ratikkakaistoi­hin. Man­skul­la ja Hämeen­tiel­lä on monin paikoin vielä nähtävis­sä van­hat kaistaa osoit­ta­vat sulku­vi­ivat, jot­ka jäivät nätisti uuden koro­tusalueen ulkop­uolelle. Tänä kesänä kaven­nus­ta on tehty van­han mes­suhallin edustalla.

  Olen yrit­tänyt esit­tää, että koro­tusten viereen maalat­taisi­in ne van­hat sulku­vi­ivat takaisin, mut­ta eipä se ketään kiin­nos­ta. Se antaisi autoille vähän sig­naalia siitä, etteivät ryh­mi­ty ihan kiin­ni siihen koro­tuk­seen ja paran­taisi rv-kul­jet­ta­jan oikeustur­vaa – nyt on ihan auki, miten oikeuskäytän­tö suh­tau­tuu autoon, joka vaikka­pa ryh­mit­tyy kään­tymistä varten täl­laiselle koro­tusalueelle, sil­lä sulku­vi­i­va ei ole sitä kieltämässä.

 49. Osmo Soin­in­vaara:
  Kon­duk­tööri ei kyl­lä kat­se­le opas­timia junan kulkies­sa vaan kuljettaja.

  Tämä on juu­pas-eipäs keskustelua. 

  Tietoni kon­duk­töörin työstä perustvu­at Wikipedi­aan ja joskus VR:ään tehtyyn tiedustelu­un ja käy­tyyn keskustelu­un kon­darin kanssa.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Kondukt%C3%B6%C3%B6ri

  Kuten tun­net­tua, kaik­ki työt ovat help­po­ja ja yksinker­taisia — niin kauan kuin seu­raa vierestä.

 50. Suo­raan sanoen epäilen, vas­taa­vatko nämä raiti­otieko­ro­tuk­set tarkoitustaan.

  1. Ratikkako­ro­tuk­sen voi ottaa lähem­mäs kiskoa kuin valkoisen viivan, kos­ka jokainen renkaitaan vaar­jel­e­va pitää pienen välin koro­tuk­seen, kun taas valkoisen viivan päälle ajami­nen on tui­ki taval­lista. Koro­tuk­set ovat nopeut­ta­neet ratikkali­iken­net­tä huomattavasti.

 51. Markku af H: Miljoon­akaupunkien metro­jär­jestelmis­sä risteyk­set ovat eri tasoissa.

  Ei muuten pidä alku­unkaan paikkaansa.

 52. Osmo Soin­in­vaara:
  Ratikkako­ro­tuk­sen voi ottaa lähem­mäs kiskoa kuin valkoisen viivan, kos­ka jokainen renkaitaan vaar­jel­e­va pitää pienen välin koro­tuk­seen, kun taas valkoisen viivan päälle ajami­nen on tui­ki taval­lista. Koro­tuk­set ovat nopeut­ta­neet ratikkali­iken­net­tä huomattavasti.

  Nyt Ode kyl­lä erehtyy. 

  Juu, tiedän, että KSV:n autoli­iken­nesu­un­nit­teli­jat ajat­tel­e­vat näin ja sai­vat pain­os­tet­tua nämä kaven­nuk­set läpi. Mut­ta koro­tuk­set ovat niin maltil­lisia, että hyö­ty niistä jää kyseenalaisek­si. Liikku­va auto varoo koro­tus­ta aika hyvin, mut­ta risteystä läh­estyt­täessä eli juuri siinä, mis­sä autot seiso­vat paikoil­laan ja ovat helpom­min liian lähel­lä kisko­ja, koro­tus on olema­ton. Kokeilin eilen Nor­den­skiöldinkadun risteystä läh­estyessä kouka­ta 30 km/h vauhdil­la ratikkakaistan puolelle ilman mitään ongel­maa. City­maas­turil­la ei var­maan edes huo­maisi aja­neen­sa reunakiv­en yli, kun reunakivin on aivan asvaltin tasossa.

  Ratikkakaistan nimelli­nen lev­eys on 5,6 m. (Pitäisi mita­ta paikan­pääl­lä, onko se oikeasti näin vaiko vielä kapeampi.) Oleel­lista on etäisyys kiskos­ta kaistan ulko­re­unaan, se on tässä mallis­sa 80 cm. Ratikan peili tulee silmämääräis­es­ti hiukan ulom­mas eli ratik­ka ei mah­du itse oma­lle kaistalleen. Uusi Transtech-vaunu tulee kiskon reunas­ta 70 cm ulospäin, joten sen kohdal­la jää 10 cm tilaa – ei riitä edes henkilöau­ton peili­in, jos auto ajaa lähel­lä “koro­tus­ta”.

  Koro­tuk­set eivät ole nopeut­ta­neet ratikkali­iken­net­tä lainkaan, ainakaan se ei näy aikataulusu­un­nit­telus­sa mitenkään.

  Ratik­ka vaatii Helsin­gin lev­eyk­sil­lä 6,4 m lev­eän kaista-alueen, jot­ta sen kulku on aidosti häir­iötön­tä sil­loinkin, kun rin­nal­la on raskas ajoneu­vo. Kan­sain­välis­es­ti tämä 6,4 on aika vähän. Kaik­ki tämän alle hidas­taa ratikoi­ta luo­ma­l­la sat­un­nais­vai­htelua, jon­ka aikataulusu­un­nit­telu ottaa humioon lisäämäl­lä aikataului­hin löysää. 6,0:n kanssa voi vielä elää, sil­lä sat­un­nais­vai­htelu on pien­tä. 5,6:n kanssa elämi­nen saa aikaan nykyti­lanteen, jos­sa ratikoiden matkanopeus on sama kuin hevos­ratikoil­la vuon­na 1890.

 53. Markku af H: Miljoon­akaupunkien metro­jär­jestelmis­sä risteyk­set ovat eri tasoissa.

  Ei muuten pidä alku­unkaan paikkaansa.

  (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  Olin uno­htanut­lisätä: osak­si. (muis­telin lähinä Pari­isn metro joskus nuoru­udessani) Osak­si ei, ja tämä muis­taak­seni aiheut­ti vaka­van onnet­to­muu­den Madrdis­sa. Kau­ungis­sa tapah­tui myös ter­rori-isku metroon, ja voin sekoit­taa nämä kaksi.

 54. Sakke: Val­oit­ta ajelu tup­paa vaan hirvit­tämään, kun näitäkin vähän turhan usein näkee. Eikö noi idiootit (jot­ka ei val­o­ja ja hei­jas­timia käytä) tajua, että illan pimetessä, varsinkin jos on kos­teut­ta tai vet­tä ilmas­sa ja maas­sa, ei autoil­i­jat niitä näe, vaik­ka ne näk­i­sivät autot?

  Ja lisäk­si, että heitä eivät näe myöskään toiset polkupyöräilijät.

  nim­im. eilen taas melkein nin­jaan törmännyt

  Parkkisakko­jen por­ras­tuk­ses­sa olisi tietenkin järken­sä joka suh­teessa, pait­si siinä ain­oas­sa jol­la olisi merk­i­tys­tä: rahak­er­tymä tulee siitä, että kytätään isol­la parkkik­sel­la yli­a­jalle men­neitä mak­su­ja tai uno­htunei­ta kiekko­ja. Pyöräteille, risteyk­si­in, suo­jateille tai muuten vaar­al­lis­es­ti pysäköimi­nen on niin harv­inaista että ei niitä kan­na­ta jahdata.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.