Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 22.10.2013

Yleiskaa­van visio 2050

Tämä on kok­ouk­sen ja koko vuo­den tärkein asia. Teen tästä suuren määrä eril­lisiä postauk­sia. Yleis­vaikutel­mana san­ot­takoon, että tek­stiä lukies­sa hihkuu aika-ajoin innosta.

Kalasa­ta­man keskuk­sen pysäköin­ti­laitos­ta koske­va ase­makaa­van muutosehdotus

Kaa­va mah­dol­lis­taa 1100 auton pysäköin­tilu­olan ja 4500 asukkaan väestön­suo­jan rak­en­tamisen. Lis­tatek­stis­sä ei san­o­ta, mitä tämä mak­saa. Tode­taan vain, että kaa­van toteut­tamis­es­ta ei koidu kus­tan­nuk­sia kaupungille. Min­ua kiin­nos­taa hin­ta joka tapauk­ses­sa, kos­ka val­tu­utet­tu edus­taa myös kaupunki­laisia eikä pidä paikkaansa väite, etteivät kus­tan­nuk­set koi­tu­isi kaupungille maan­omis­ta­jana. Mitä kalli­impi kaa­va, sitä vähem­män ton­teista mak­se­taan ja päin­vas­toin. Olemme edel­lyt­täneet, että kaavoituk­ses­sa ker­ro­taan taloudel­liset vaiku­tuk­set aina.

Itä-Pak­i­lan siir­to­la­pu­u­tarha-alauei­ta koske­va kaava

Palau­timme tämän viimek­si ja nyt se on tul­lut takaisin poalöau­tuk­sen mukaise­na. Tästä on tul­lut aika paljon pos­tia, jos­sa asukkaat eivät halua siir­to­la­pu­u­tarhan laa­jen­e­mista virk­istysalueilleen. Olen odot­tanut tätä reak­tio­ta, kos­ka en ole lainkaan var­ma, että on fik­sua vara­ta niukko­ja viher­aluei­ta näin yksi­tyiseen käyt­töön, niin sym­pa­at­tista kuin siir­to­la­pu­u­tarhas­sa toim­imi­nen onkin. Iso­ja pal­sto­ja on jaet­tu pienem­mik­si ja tätä pide­tään omaisu­u­den ryöstönä, vaik­ka kyse on vuokra­ton­teista. Vuokraoikeud­es­ta on kuitenkin mak­set­tu ja joskus jopa aika paljon.

Ullakko­rak­ent­maisen alueel­lisen poikkeashake­muk­sen jatkaminen 

Vuodes­ta 198t7 täl­lainen poikkeamis­lu­pa on ollut voimas­sa ja sen turvin on raken­net­tu 1300 ullakkoa­sun­toa, pienen kaupungi­nosan ver­ran siis. Nyt pyy­de­tään val­ti­ol­ta (Uuden­maan ELY) lupaa jatkaa tätä käytän­töä taas viidel­lä vuodel­la. Ihmette­len vain, mitä asia val­ti­olle kuuluu.

Nor­den­skjöl­d­in­aukion ja Meche­lininkadun liikennesuunnitelma

Taas yritetään fil­larikaisto­ja Kat­so­taan kuin­ka nyt käy. Fil­lar­i­vai­h­toe­hto­ja on kak­si, jalka­käytävän tasos­sa ole­va pyörätie tai pyöräkaista. Esit­telijä kan­nat­taa edel­listä. Tämä vaatii esit­te­lyn kuulemisen. Pyöräkaistavai­h­toe­hdos­sa ongel­mana on kivi­jalka­kaup­po­jen tavaraliikenne.

Kas­va­van autoli­iken­teen vuok­si kadus­ta tehdään nelikaistainen ympäri vuorokau­den ja yö- ja viikon­lop­pupysäköin­ti loppuu.

Ajokaisto­ja kaven­netaan, kos­ka pyörille tarvi­taan tilaa. Sitä ote­taan myös jalankulkijoilta.

Samas­sa yhtey­dessä pois­te­taan ratik­ka kasil­ta yksi pysäk­ki kun Calo­niuk­senkadun ja Hietani­menkadun pysäk­it yhdis­tetään Arka­di­an kadun pysäkik­si. Täl­lä tähdätään ratikan nopeuttamiseen.

13 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 22.10.2013”

 1. Osmo, nuo ullakkoa­sun­not kuu­lu­vat yhtä paljon val­ti­olle kuin kaupungillekkin. 😉 

  Sinän­sä teknis­es­ti nuo ullakkoa­sun­not tule­vat ole­maan aikamoisia ongelmia lähivu­osi­na. Ne on raken­net­tu tuhoa­mal­la kiin­teistöi­hin oleel­lis­es­ti kuu­lu­vat puo­lilämpimät vin­tit. Mie­lenki­in­toista nähdä, minkälaisia kos­teu­songelmia noista kehittyy.

 2. Jos 2050 hihku­tut­taa Soin­in­vaaraa, niin sen perus­teel­la, mitä innos­tuk­se­nai­hei­ta tiivistämisen suh­teen blo­gista on saanut lukea, epäilen sen lähin­nä kiroilu­tut­ta­van minua.

 3. Tode­taan kädet ilmas­sa että kas­va­va autoli­ikenne vaatii kah­ta ympärivuorokautista kaistaa mek­lul­la? Kan­takaupunki­lainen joutuu siis siir­tymään pois pen­delöi­jä-autoil­i­joiden tieltä. Meche­lininkat­ua kut­su­taan läpi­a­joväyläk­si vaik­ka katu on ollut asut­tu paljon ennen län­siväylän tuo­mat liikenneruuhkat

 4. Fred­di:
  Tode­taan kädet ilmas­sa että kas­va­va autoli­ikenne vaatii kah­ta ympärivuorokautista kaistaa meklulla?

  Näin käy, kos­ka sata­ma-aluei­ta suun­niteltaes­sa sub­jek­ti­ivi­nen autopaikan­omis­tu­soikeus oli autop­uolueelle kyn­nyskysymys, eli autopaikko­ja oli suun­nitelta­va saman ver­ran kuin kaikkialle muuallekin. Sitä eivät nämä kyky­puolueen tähdet enää tulleet ajatelleek­si, että jotenkin niiden auto­jen on sieltä niemien nok­ista poiskin päästävä. Tätä virhet­tä ei saa enää mil­lään hienosäädöil­lä tekemät­tömäk­si, sen kanssa elämme me ja kaik­ki tule­vat sukupolvet.

 5. Meche­lininkadun 170 van­haa lehmus­ta Hietaniemestä Nor­den­skiöl­d­in­auki­olle aio­taan kaataa, mut­ta kaatamisel­la ei tietenkään ole mitään tekemistä pyörätei­den rak­en­tamisen kanssa.

 6. Jos parin vuo­den päästä huo­mataan, ettei niitä fil­larikaisto­ja kukaan käyt­tänytkään (kuten Nor­den­skiöldinkadul­la nyt), niin tul­laanko virhe kor­jaa­maan nopeasti, vai kah­denkymme­nen vuo­den kulut­tua? Asia kiin­nos­taa, kos­ka Osmo jatku­vasti perustelee erinäisiä asioi­ta, henkilöau­to­jen viemäl­lä tilal­la. Nyt kumpu­lan­laak­son ylit­tävän sil­lan alas­ta iso osa on täysin käyt­tämät­tä (lev­eät kevyen liiken­teen väylät molem­min puolin) tai vajaakäytössä (mik­si on erik­seen dösäkai­stat ja spo­rakai­stat, kun niitä spo­ria menee siinä ehkä sata päivässä???). Onko siis tilan­haaskaus ihan OK jos haaskaus tapah­tuu ns. Oikean Asian nimissä???

 7. Kalle:
  Osmo, nuo ullakkoa­sun­not kuu­lu­vat yhtä paljon val­ti­olle kuin kaupungillekkin. 

  Sinän­sä teknis­es­ti nuo ullakkoa­sun­not tule­vat ole­maan aikamoisia ongelmia lähivu­osi­na. Ne on raken­net­tu tuhoa­mal­la kiin­teistöi­hin oleel­lis­es­ti kuu­lu­vat puo­lilämpimät vin­tit. Mie­lenki­in­toista nähdä, minkälaisia kos­teu­songelmia noista kehittyy.

  Mon­et noista ullakoista on ollut kyl­lä ihan kylmää tilaa.

  Ja jos fil­larikai­stat jää käyt­tämät­tä, niin sit­ten­hän ne poistetaan.
  Parem­pi tehdä jotaan ja kor­ja­ta virheet, kuin jät­tää tekemät­tä sen takia, että jotaan joudu­taan joskus korjaamaan.

  Sinän­sä kyl­lä van­hen­tunut­takin mallia tehdään yhä koko ajan. Haa­gas­sa raken­netaan van­hakan­taista kevyen­li­iken­teen­väylää Eliel Saarisen tielle ja Laa­ja­suon liikun­ta­puis­toon asen­nel­laan onnet­to­mia van­hanaikaisia van­teen­vään­täjäte­lineitä fillareille…

 8. Muis­to­jen bule­var­di:
  Meche­lininkadun 170 van­haa lehmus­ta Hietaniemestä Nor­den­skiöl­d­in­auki­olle aio­taan kaataa… 

  Puis­to­jen pui­ta ei saa päästää noin van­hoik­si. Ne ovat sekä vaar­al­lisia että var­josta­vat liikaa. Tuol­lai­sis­sa paikois­sa pui­ta pitää vai­h­taa paljon aikaisem­min ja mielel­lään vai­heit­tain niin, ettei tarvitse par­tur­oi­da koko kat­ua kerralla.

 9. toke: Mon­et noista ullakoista on ollut kyl­lä ihan kylmää tilaa…

  Ullakot ovat yleen­sä ns. puo­lilämpim­iä. Ne ovat hyvin tuuletet­tu­ja ja avoimel­la ullakol­la on help­po nähdä mah­dol­liset kat­to­vau­ri­ot silmämääräis­es­ti ennen kuin kos­teus pääsee laa­jalti rakenteisiin. 

  Ullakot ovat yksi tek­i­jä, mik­si töölöläistalot hakkaa­vat men­nen tullen uudet ener­giate­hokkaat raken­nuk­set. Kak­si muu­ta tek­i­jää ovat umpiko­rt­telit ja talon­miehet. Töölöläistalot ovat sekä ener­giate­hokkai­ta että terveellisiä.

 10. “Olemme edel­lyt­täneet, että kaavoituk­ses­sa ker­ro­taan taloudel­liset vaiku­tuk­set aina.”

  Eri­no­mainen linjaus,
  Ei hin­to­jen tarvise olla pilkulleen kohdalleen, kus­tan­nuk­set kuitenkin on tiedostettava.
  Uudet kaa­va-alueet olisi syytä saa­da mah­dol­lisim­man pian valmi­ik­si viihtyvyy­den ja etenkin infra investoin­tien näkökulmasta. 

  Jos neliöhin­ta tai asun­to­jen kokon­aish­in­ta (keskip­in­ta-ala) karkaa alueesta kiin­nos­tunei­den ulot­ta­mat­tomi­in ja käy hel­posti kuten Leppäsuolla. 

  Mon­imutkaisil­la kaavamääräyk­sil­lä on ajoit­tain kum­mallisia vaiku­tuk­sia pro­jek­ti­ta­son suun­nit­telus­sa, kir­jausten kom­bi­naa­tio on usein haas­ta­va. Mitähän pitäisi tehdä että määräys­ten ei tarvit­sisi olla niin yksi­tyisko­htaisia asun­torak­en­tamises­sa. Toim­i­tilois­sa ja liik­er­ak­en­tamises­sa oper­oidaan usein kaavapoikkeamil­la ja van­haankin kaavaan saadaan nykyiset vaa­timuskset täyt­tävä tuote, asun­to­ja varten kaavapoikeami­in ei virkamiehillä ole val­tuuk­sia / tahtoa.

 11. “Kas­va­van autoli­iken­teen vuok­si kadus­ta tehdään nelikaistainen ympäri vuorokau­den ja yö- ja viikon­lop­pupysäköin­ti loppuu.”

  Johtuuko tuo autoli­iken­teen kasvu Jätkäsaaren rak­en­tamisen myötä tule­vista 15.000 uud­es­ta asukkaas­ta (autoi­neen)?

  “Ajokaisto­ja kaven­netaan, kos­ka pyörille tarvi­taan tilaa. Sitä ote­taan myös jalankulkijoilta.”

  Toiv­ot­tavasti ohiki­itävät autot eivät kurake­lil­lä (sade­vesi viemärei­den ollessa tukos­sa) pääse jatkos­sa kastele­maan jalankulk­i­joi­ta. (Runebergikadun ja Lutherinkadun kul­mas­sa, Kaup­pako­rkean kul­man kohdal­la, on muuten paik­ka, jos­sa jalka­käytävä on käsit­tämät­tömän kapea. Sel­l­aisek­si se muis­taak­seni muut­tui, kun Runeberginkadulle rai­vat­ti­in oma kaistale raitio­vaunuille ja kak­si kaistaa ajoneuvoille.

  “Samas­sa yhtey­dessä pois­te­taan ratik­ka kasil­ta yksi pysäk­ki kun Calo­niuk­senkadun ja Hietani­menkadun pysäk­it yhdis­tetään Arka­di­an kadun pysäkik­si. Täl­lä tähdätään ratikan nopeuttamiseen.”

  No niin­pä tietysti. Entä mikä oli peruste lin­jan 24 reitin muut­tamiselle kiertämään kaukaa (Hietaniemenkadun, Hiekkaran­nantien ja Eteläisen Hes­pe­ri­ankadun kaut­ta) tuo raitio­vaunupysäk­ki, jon­ka pois­tamista suun­nitel­laan? Täysin käsit­tämätön­tä liiken­nesu­un­nit­telua, ellei tarkoituk­se­na ole palvel­la hau­tu­umaan vaina­jia (pyrkivätkö ken­ties Tam­miniemeen kum­mit­tele­maan?) tai auringonpalvo­jia Hiekkaran­nal­la (loka-huhtiku­us­sa!). Raitio­vaunu kol­mosen reit­ti­in kyl­lä olti­in valmi­ita tekemään usei­ta mutkia ja lisää pysäkke­jä sil­loin, kun reit­ti muutet­ti­in kulke­maan Kampin keskuk­sen kaut­ta. Mik­si tuo kasin pysäk­ki Meche­lininkadul­la, Sam­monkadun ja Calo­niuk­senkadun välil­lä, pitäisi siis poistaa?

  Liikenne- ym. suun­nit­telu näyt­tää tähtäävän nyt siis jälleen julkisen liiken­teen palve­lu­ta­son mojo­vaan heiken­tämiseen Temp­peli­aukion ja Väinämöisen ken­tän välisel­lä alueel­la asuvil­ta, mm. monil­ta van­huk­sil­ta ja uusil­ta lap­siper­heiltäkin, kun mat­ka lähim­mälle pysäkille pite­nee. Ei vaiku­ta hyvältä tuo pysäkin poisto!

 12. Kalle: Ullakot ovat yleen­sä ns. puo­lilämpim­iä. Ne ovat hyvin tuuletettuja…

  Siis ullakkoa, jos­sa talvel­la on pakkas­ta, san­o­taan “puo­lilämpimäk­si”?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.