Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 22.10.2013

Yleis­kaa­van visio 2050

Tämä on kokouk­sen ja koko vuo­den tär­kein asia. Teen täs­tä suu­ren mää­rä eril­li­siä pos­tauk­sia. Yleis­vai­ku­tel­ma­na sanot­ta­koon, että teks­tiä lukies­sa hih­kuu aika-ajoin innosta.

Kala­sa­ta­man kes­kuk­sen pysä­köin­ti­lai­tos­ta kos­ke­va ase­ma­kaa­van muutosehdotus

Kaa­va mah­dol­lis­taa 1100 auton pysä­köin­ti­luo­lan ja 4500 asuk­kaan väes­tön­suo­jan raken­ta­mi­sen. Lis­ta­teks­tis­sä ei sano­ta, mitä tämä mak­saa. Tode­taan vain, että kaa­van toteut­ta­mi­ses­ta ei koi­du kus­tan­nuk­sia kau­pun­gil­le. Minua kiin­nos­taa hin­ta joka tapauk­ses­sa, kos­ka val­tuu­tet­tu edus­taa myös kau­pun­ki­lai­sia eikä pidä paik­kaan­sa väi­te, ettei­vät kus­tan­nuk­set koi­tui­si kau­pun­gil­le maa­no­mis­ta­ja­na. Mitä kal­liim­pi kaa­va, sitä vähem­män ton­teis­ta mak­se­taan ja päin­vas­toin. Olem­me edel­lyt­tä­neet, että kaa­voi­tuk­ses­sa ker­ro­taan talou­del­li­set vai­ku­tuk­set aina.

Itä-Paki­lan siir­to­la­puu­tar­ha-alau­ei­ta kos­ke­va kaava

Palau­tim­me tämän vii­mek­si ja nyt se on tul­lut takai­sin poa­lö­au­tuk­sen mukai­se­na. Täs­tä on tul­lut aika pal­jon pos­tia, jos­sa asuk­kaat eivät halua siir­to­la­puu­tar­han laa­je­ne­mis­ta vir­kis­ty­sa­lueil­leen. Olen odot­ta­nut tätä reak­tio­ta, kos­ka en ole lain­kaan var­ma, että on fik­sua vara­ta niuk­ko­ja vihe­ra­luei­ta näin yksi­tyi­seen käyt­töön, niin sym­paat­tis­ta kuin siir­to­la­puu­tar­has­sa toi­mi­mi­nen onkin. Iso­ja pals­to­ja on jaet­tu pie­nem­mik­si ja tätä pide­tään omai­suu­den ryös­tö­nä, vaik­ka kyse on vuo­kra­ton­teis­ta. Vuo­kra­oi­keu­des­ta on kui­ten­kin mak­set­tu ja jos­kus jopa aika paljon.

Ullak­ko­ra­kent­mai­sen alu­eel­li­sen poik­keas­ha­ke­muk­sen jatkaminen 

Vuo­des­ta 198t7 täl­lai­nen poik­kea­mis­lu­pa on ollut voi­mas­sa ja sen tur­vin on raken­net­tu 1300 ullak­koa­sun­toa, pie­nen kau­pun­gin­osan ver­ran siis. Nyt pyy­de­tään val­tiol­ta (Uuden­maan ELY) lupaa jat­kaa tätä käy­tän­töä taas vii­del­lä vuo­del­la. Ihmet­te­len vain, mitä asia val­tiol­le kuuluu.

Nor­densk­jöl­di­nau­kion ja Mec­he­li­nin­ka­dun liikennesuunnitelma

Taas yri­te­tään fil­la­ri­kais­to­ja Kat­so­taan kuin­ka nyt käy. Fil­la­ri­vaih­toeh­to­ja on kak­si, jal­ka­käy­tä­vän tasos­sa ole­va pyö­rä­tie tai pyö­rä­kais­ta. Esit­te­li­jä kan­nat­taa edel­lis­tä. Tämä vaa­tii esit­te­lyn kuu­le­mi­sen. Pyö­rä­kais­ta­vaih­toeh­dos­sa ongel­ma­na on kivi­jal­ka­kaup­po­jen tavaraliikenne.

Kas­va­van auto­lii­ken­teen vuok­si kadus­ta teh­dään neli­kais­tai­nen ympä­ri vuo­ro­kau­den ja yö- ja vii­kon­lop­pu­py­sä­köin­ti loppuu.

Ajo­kais­to­ja kaven­ne­taan, kos­ka pyö­ril­le tar­vi­taan tilaa. Sitä ote­taan myös jalankulkijoilta.

Samas­sa yhtey­des­sä pois­te­taan ratik­ka kasil­ta yksi pysäk­ki kun Calo­niuk­sen­ka­dun ja Hie­ta­ni­men­ka­dun pysä­kit yhdis­te­tään Arka­dian kadun pysä­kik­si. Täl­lä täh­dä­tään rati­kan nopeuttamiseen.

13 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 22.10.2013”

 1. Osmo, nuo ullak­koa­sun­not kuu­lu­vat yhtä pal­jon val­tiol­le kuin kaupungillekkin. 😉 

  Sinän­sä tek­ni­ses­ti nuo ullak­koa­sun­not tule­vat ole­maan aika­moi­sia ongel­mia lähi­vuo­si­na. Ne on raken­net­tu tuhoa­mal­la kiin­teis­töi­hin oleel­li­ses­ti kuu­lu­vat puo­li­läm­pi­mät vin­tit. Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, min­kä­lai­sia kos­teuson­gel­mia nois­ta kehittyy.

 2. Jos 2050 hih­ku­tut­taa Soi­nin­vaa­raa, niin sen perus­teel­la, mitä innos­tuk­se­nai­hei­ta tii­vis­tä­mi­sen suh­teen blo­gis­ta on saa­nut lukea, epäi­len sen lähin­nä kiroi­lu­tut­ta­van minua.

 3. Tode­taan kädet ilmas­sa että kas­va­va auto­lii­ken­ne vaa­tii kah­ta ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta kais­taa meklul­la? Kan­ta­kau­pun­ki­lai­nen jou­tuu siis siir­ty­mään pois pen­de­löi­jä-autoi­li­joi­den tiel­tä. Mec­he­li­nin­ka­tua kut­su­taan läpia­jo­väy­läk­si vaik­ka katu on ollut asut­tu pal­jon ennen län­si­väy­län tuo­mat liikenneruuhkat

 4. Fred­di:
  Tode­taan kädet ilmas­sa että kas­va­va auto­lii­ken­ne vaa­tii kah­ta ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta kais­taa meklulla?

  Näin käy, kos­ka sata­ma-aluei­ta suun­ni­tel­taes­sa sub­jek­tii­vi­nen auto­pai­ka­no­mis­tusoi­keus oli auto­puo­lu­eel­le kyn­nys­ky­sy­mys, eli auto­paik­ko­ja oli suun­ni­tel­ta­va saman ver­ran kuin kaik­kial­le muu­al­le­kin. Sitä eivät nämä kyky­puo­lu­een täh­det enää tul­leet aja­tel­leek­si, että joten­kin nii­den auto­jen on siel­tä nie­mien nokis­ta pois­kin pääs­tä­vä. Tätä vir­het­tä ei saa enää mil­lään hie­no­sää­döil­lä teke­mät­tö­mäk­si, sen kans­sa eläm­me me ja kaik­ki tule­vat sukupolvet.

 5. Mec­he­li­nin­ka­dun 170 van­haa leh­mus­ta Hie­ta­nie­mes­tä Nor­dens­kiöl­di­nau­kiol­le aio­taan kaa­taa, mut­ta kaa­ta­mi­sel­la ei tie­ten­kään ole mitään teke­mis­tä pyö­rä­tei­den raken­ta­mi­sen kanssa.

  1. puut kaa­de­taan sata vuot­ta van­han vie­mä­rin uusi­mi­sen ja spå­ra­kis­ko­jen takia. Pyö­ra­kais­tat ovat jal­ka­käy­tä­vän vieressä.

 6. Jos parin vuo­den pääs­tä huo­ma­taan, ettei nii­tä fil­la­ri­kais­to­ja kukaan käyt­tä­nyt­kään (kuten Nor­dens­kiöl­din­ka­dul­la nyt), niin tul­laan­ko vir­he kor­jaa­maan nopeas­ti, vai kah­den­kym­me­nen vuo­den kulut­tua? Asia kiin­nos­taa, kos­ka Osmo jat­ku­vas­ti perus­te­lee eri­näi­siä asioi­ta, hen­ki­lö­au­to­jen vie­mäl­lä tilal­la. Nyt kum­pu­lan­laak­son ylit­tä­vän sil­lan alas­ta iso osa on täy­sin käyt­tä­mät­tä (leveät kevyen lii­ken­teen väy­lät molem­min puo­lin) tai vajaa­käy­tös­sä (mik­si on erik­seen dösä­kais­tat ja spo­ra­kais­tat, kun nii­tä spo­ria menee sii­nä ehkä sata päi­väs­sä???). Onko siis tilan­haas­kaus ihan OK jos haas­kaus tapah­tuu ns. Oikean Asian nimissä???

 7. Kal­le:
  Osmo, nuo ullak­koa­sun­not kuu­lu­vat yhtä pal­jon val­tiol­le kuin kaupungillekkin. 

  Sinän­sä tek­ni­ses­ti nuo ullak­koa­sun­not tule­vat ole­maan aika­moi­sia ongel­mia lähi­vuo­si­na. Ne on raken­net­tu tuhoa­mal­la kiin­teis­töi­hin oleel­li­ses­ti kuu­lu­vat puo­li­läm­pi­mät vin­tit. Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, min­kä­lai­sia kos­teuson­gel­mia nois­ta kehittyy.

  Monet nois­ta ulla­kois­ta on ollut kyl­lä ihan kyl­mää tilaa.

  Ja jos fil­la­ri­kais­tat jää käyt­tä­mät­tä, niin sit­ten­hän ne poistetaan.
  Parem­pi teh­dä jotaan ja kor­ja­ta vir­heet, kuin jät­tää teke­mät­tä sen takia, että jotaan jou­du­taan jos­kus korjaamaan.

  Sinän­sä kyl­lä van­hen­tu­nut­ta­kin mal­lia teh­dään yhä koko ajan. Haa­gas­sa raken­ne­taan van­ha­kan­tais­ta kevyen­lii­ken­teen­väy­lää Eliel Saa­ri­sen tiel­le ja Laa­ja­suon lii­kun­ta­puis­toon asen­nel­laan onnet­to­mia van­han­ai­kai­sia van­teen­vään­tä­jä­te­li­nei­tä fillareille…

 8. Muis­to­jen bule­var­di:
  Mec­he­li­nin­ka­dun 170 van­haa leh­mus­ta Hie­ta­nie­mes­tä Nor­dens­kiöl­di­nau­kiol­le aio­taan kaataa… 

  Puis­to­jen pui­ta ei saa pääs­tää noin van­hoik­si. Ne ovat sekä vaa­ral­li­sia että var­jos­ta­vat lii­kaa. Tuol­lai­sis­sa pai­kois­sa pui­ta pitää vaih­taa pal­jon aikai­sem­min ja mie­lel­lään vai­heit­tain niin, ettei tar­vit­se par­tu­roi­da koko katua kerralla.

 9. toke: Monet nois­ta ulla­kois­ta on ollut kyl­lä ihan kyl­mää tilaa…

  Ulla­kot ovat yleen­sä ns. puo­li­läm­pi­miä. Ne ovat hyvin tuu­le­tet­tu­ja ja avoi­mel­la ulla­kol­la on help­po näh­dä mah­dol­li­set kat­to­vau­riot sil­mä­mää­räi­ses­ti ennen kuin kos­teus pää­see laa­jal­ti rakenteisiin. 

  Ulla­kot ovat yksi teki­jä, mik­si töö­lö­läis­ta­lot hak­kaa­vat men­nen tul­len uudet ener­gia­te­hok­kaat raken­nuk­set. Kak­si muu­ta teki­jää ovat umpi­kort­te­lit ja talon­mie­het. Töö­lö­läis­ta­lot ovat sekä ener­gia­te­hok­kai­ta että terveellisiä.

 10. Olem­me edel­lyt­tä­neet, että kaa­voi­tuk­ses­sa ker­ro­taan talou­del­li­set vai­ku­tuk­set aina.”

  Erin­omai­nen linjaus,
  Ei hin­to­jen tar­vi­se olla pil­kul­leen koh­dal­leen, kus­tan­nuk­set kui­ten­kin on tiedostettava.
  Uudet kaa­va-alu­eet oli­si syy­tä saa­da mah­dol­li­sim­man pian val­miik­si viih­ty­vyy­den ja eten­kin infra inves­toin­tien näkökulmasta. 

  Jos neliö­hin­ta tai asun­to­jen koko­nais­hin­ta (kes­ki­pin­ta-ala) kar­kaa alu­ees­ta kiin­nos­tu­nei­den ulot­ta­mat­to­miin ja käy hel­pos­ti kuten Leppäsuolla. 

  Moni­mut­kai­sil­la kaa­va­mää­räyk­sil­lä on ajoit­tain kum­mal­li­sia vai­ku­tuk­sia pro­jek­ti­ta­son suun­nit­te­lus­sa, kir­jaus­ten kom­bi­naa­tio on usein haas­ta­va. Mitä­hän pitäi­si teh­dä että mää­räys­ten ei tar­vit­si­si olla niin yksi­tyis­koh­tai­sia asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Toi­mi­ti­lois­sa ja lii­ke­ra­ken­ta­mi­ses­sa ope­roi­daan usein kaa­va­poik­kea­mil­la ja van­haan­kin kaa­vaan saa­daan nykyi­set vaa­ti­musk­set täyt­tä­vä tuo­te, asun­to­ja var­ten kaa­va­poi­kea­miin ei vir­ka­mie­hil­lä ole val­tuuk­sia / tahtoa.

 11. Kas­va­van auto­lii­ken­teen vuok­si kadus­ta teh­dään neli­kais­tai­nen ympä­ri vuo­ro­kau­den ja yö- ja vii­kon­lop­pu­py­sä­köin­ti loppuu.”

  Joh­tuu­ko tuo auto­lii­ken­teen kas­vu Jät­kä­saa­ren raken­ta­mi­sen myö­tä tule­vis­ta 15.000 uudes­ta asuk­kaas­ta (autoi­neen)?

  Ajo­kais­to­ja kaven­ne­taan, kos­ka pyö­ril­le tar­vi­taan tilaa. Sitä ote­taan myös jalankulkijoilta.”

  Toi­vot­ta­vas­ti ohi­kii­tä­vät autot eivät kura­ke­lil­lä (sade­ve­si vie­mä­rei­den olles­sa tukos­sa) pää­se jat­kos­sa kas­te­le­maan jalan­kul­ki­joi­ta. (Rune­ber­gi­ka­dun ja Lut­he­rin­ka­dun kul­mas­sa, Kaup­pa­kor­kean kul­man koh­dal­la, on muu­ten paik­ka, jos­sa jal­ka­käy­tä­vä on käsit­tä­mät­tö­män kapea. Sel­lai­sek­si se muis­taak­se­ni muut­tui, kun Rune­ber­gin­ka­dul­le rai­vat­tiin oma kais­ta­le rai­tio­vau­nuil­le ja kak­si kais­taa ajoneuvoille.

  Samas­sa yhtey­des­sä pois­te­taan ratik­ka kasil­ta yksi pysäk­ki kun Calo­niuk­sen­ka­dun ja Hie­ta­ni­men­ka­dun pysä­kit yhdis­te­tään Arka­dian kadun pysä­kik­si. Täl­lä täh­dä­tään rati­kan nopeuttamiseen.”

  No niin­pä tie­tys­ti. Entä mikä oli perus­te lin­jan 24 rei­tin muut­ta­mi­sel­le kier­tä­mään kau­kaa (Hie­ta­nie­men­ka­dun, Hiek­ka­ran­nan­tien ja Ete­läi­sen Hes­pe­rian­ka­dun kaut­ta) tuo rai­tio­vau­nu­py­säk­ki, jon­ka pois­ta­mis­ta suun­ni­tel­laan? Täy­sin käsit­tä­mä­tön­tä lii­ken­ne­suun­nit­te­lua, ellei tar­koi­tuk­se­na ole pal­vel­la hau­tuu­maan vai­na­jia (pyr­ki­vät­kö ken­ties Tam­mi­nie­meen kum­mit­te­le­maan?) tai aurin­gon­pal­vo­jia Hiek­ka­ran­nal­la (loka-huh­ti­kuus­sa!). Rai­tio­vau­nu kol­mo­sen reit­tiin kyl­lä oltiin val­mii­ta teke­mään usei­ta mut­kia ja lisää pysäk­ke­jä sil­loin, kun reit­ti muu­tet­tiin kul­ke­maan Kam­pin kes­kuk­sen kaut­ta. Mik­si tuo kasin pysäk­ki Mec­he­li­nin­ka­dul­la, Sam­mon­ka­dun ja Calo­niuk­sen­ka­dun välil­lä, pitäi­si siis poistaa?

  Lii­ken­ne- ym. suun­nit­te­lu näyt­tää täh­tää­vän nyt siis jäl­leen jul­ki­sen lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­son mojo­vaan hei­ken­tä­mi­seen Temp­pe­li­au­kion ja Väi­nä­möi­sen ken­tän väli­sel­lä alu­eel­la asu­vil­ta, mm. monil­ta van­huk­sil­ta ja uusil­ta lap­si­per­heil­tä­kin, kun mat­ka lähim­mäl­le pysä­kil­le pite­nee. Ei vai­ku­ta hyväl­tä tuo pysä­kin poisto!

 12. Kal­le: Ulla­kot ovat yleen­sä ns. puo­li­läm­pi­miä. Ne ovat hyvin tuuletettuja…

  Siis ullak­koa, jos­sa tal­vel­la on pak­kas­ta, sano­taan “puo­li­läm­pi­mäk­si”?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.