Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 15.10.2013

(Lis­taan täs­tä)

Län­si-Hert­to­nie­men kaava

Pöy­däl­tä

Asia on selos­tet­tu edel­li­sen vii­kon esi­tys­lis­tan koh­dal­la. Vii­kon aika­na on tul­lut run­saas­ti pos­tia, jois­sa vaa­di­taan kir­jas­ton säi­lyt­tä­mis­tä. Kau­pun­gil­la on suun­ni­tel­mia siir­tää kir­jas­ton toi­min­not Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­le raken­net­ta­vaan uuteen kir­jas­toon, jol­loin van­ha puret­tai­siin ja tilal­le raken­net­tai­siin asun­not 200 hen­gel­le. Täl­lä kaa­val­la ei pää­te­tä kir­jas­ton pur­ka­mi­ses­ta eikä pur­ka­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä, eikä se kuu­lu mei­dän teh­tä­viim­me. Asias­ta päät­tää kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan esi­tyk­ses­tä kau­pun­gin­hal­li­tus ja lopul­ta val­tuus­to. Kaa­va tekee mah­dol­li­sek­si sekä kir­jas­ton säi­lyt­tä­mi­sen että sen purkamisen.

Sau­kon­lai­tu­rin itä­osan kaava

Sau­kon­lai­tu­rin kaa­vaan kuu­lu­vaan kana­vaan näyt­tää liit­ty­vän ongel­mia, kos­ka kaa­va on jaet­tu kah­tia. Nyt pää­te­tään opis­ke­li­ja-asun­to­jen ja vene­ho­tel­lin kort­te­leis­ta. Kaa­vaa on muu­tet­tu pysä­köin­ti­paik­ko­jen osal­ta. Opis­ke­li­jat eivät koke­muk­sen mukaan omis­ta pal­jon­kaan auto­ja, joten 50 000 euroa mak­sa­via auto­paik­ko­ja vaa­di­taan vain 1/580k‑m2. Asu­mis­ta tulee 16 000 k‑m2. Jos nämä ovat todel­la kaik­ki opis­ke­li­joil­le, tähän tulee yli 600 opiskelija-asuntoa.

Meri-Ras­ti­lan län­si­ran­nan osay­leis­kaa­va; lausun­not ja muistutukset

Kuten eril­li­ses­sä pos­tauk­ses­sa olen argu­men­toi­nut, tämä esi­tys tuli­si hylä­tä ja toteut­taa sama raken­nusoi­keus Meri-Ras­ti­laa tii­vis­täen. Peri­aat­tee­na on, että mikä raken­ne­taan, raken­ne­taan koh­ta­lai­sen tii­viis­ti ja sen vas­ta­pai­no­na huo­leh­di­taan, että vihe­ra­lu­eet ovat kun­non kokoisia.

Hel­sin­gin Sano­mat tie­tää ker­toa, että viras­ton esi­tys on menos­sa läpi. Kat­so­taan kuin­ka käy.

25 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 15.10.2013”

 1. Kau­pun­ki kai­paa hyvin toteu­tet­tua ja aitoa tii­vis­tä­mis­tä ja vas­ta­pai­no­na riit­tä­vät vir­kis­ty­sa­lu­eet. Ehdo­tus Meri-Ras­ti­lan län­si­ran­nan kaa­vak­si tulee sik­si hylätä.

  Kun kau­pun­gin väki­mää­rä kas­vaa, tar­vi­taan kun­non vir­kis­ty­sa­lu­eet. Hel­sin­gin kan­nal­ta lähi­luon­to on paras­ta ter­veys­pal­ve­lua. Se toi­mii, ennen kuin on pak­ko tava­ta toh­to­ria. Sta­di sääs­tää ja kan­sa voi hyvin.

 2. Hel­sin­gin Sano­mat on aiem­min mel­ko aktii­vi­ses­ti sivuut­ta­nut OURCi­ty-suun­ni­tel­man. Alku­vuo­des­ta 2012 tosin saim­me toi­mit­ta­jan ja kuvaa­jan poik­kea­maan yhdes­sä työ­pa­jois­ta, mut­ta kun suun­ni­tel­ma val­mis­tui, sitä ei pyyn­nöis­täm­me huo­li­mat­ta uuti­soi­tu, vaik­ka HS:n toi­min­ta­ta­poi­hin kuu­luu leh­des­sä käsi­tel­ty­jen aihei­den jatkoseuranta.

  Lau­ta­kun­ta­han palaut­ti kevääl­lä 2011 osay­leis­kaa­va­luon­nok­sen suun­nit­te­luun. Vuot­ta myö­hem­min HS uuti­soi “uudes­ta” luon­nok­ses­ta viras­ton tie­dot­teen poh­jal­ta, että se on “met­sää sääs­tä­vä”. Kui­ten­kaan vuo­den 2011 ja 2012 kuvia rin­nak­kain kat­so­mal­la aina­kaan minä en pys­tyi­si sano­maan, kum­pi oli­si met­sän kan­nal­ta se vähem­män paha. 

  KSV onnis­tui luon­nok­sil­laan teke­mään sil­män­kään­tö­tem­pun, johon niin Hesa­ri kuin vii­si lau­ta­kun­ta­lais­ta lan­ke­si­vat, kos­ka (tämä on tie­tys­ti vain oma tul­kin­ta­ni) halusi­vat­kin lan­ge­ta. HS:n “uuti­nen” oli niin har­haan­joh­ta­va, että saim­me jopa onnit­te­lu­ja met­sän säästymisestä. 

  OURCi­ty saa­tiin kevään 2012 “uuti­ses­sa” kuu­los­ta­maan ama­töö­rien puu­has­te­lul­ta, sil­lä se mai­nit­tiin ikään kuin sivu­lausees­sa asuk­kai­den ja opis­ke­li­joi­den teke­mä­nä vaih­toeh­to­na. Ryh­mäs­sä oli kui­ten­kin muka­na useam­pia ark­ki­teh­te­jä, jois­ta kak­si osal­lis­tui aktii­vi­ses­ti suunnitteluun.

  Tänä syk­sy­nä Hel­sin­gin Sano­mia muis­tu­tet­tiin kevääs­tä 2012, joten leh­den oli­si ollut vai­ke­aa olla mai­nit­se­mat­ta ark­ki­teh­te­jä asuk­kai­den ja opis­ke­li­joi­den ohel­la ja jul­kai­se­mat­ta OURCi­ty-suun­ni­tel­man kuvaa osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­sen rinnalla.

  Vuo­sia Meri-Ras­ti­lan osay­leis­kaa­voi­tus­ta seu­ran­nee­na olen var­ma, että jos jos­tain löy­tyi­si media ja toi­mit­ta­ja, joka oli­si val­mis pereh­ty­mää aihee­seen, sii­tä riit­täi­si ainek­sia isoon­kin skuup­piin tai pariin pamflettiin.

 3. Kau­pun­gin pitäi­si sat­sa­ta ter­vey­s­asiois­sa vah­vas­ti sai­rauk­sien ennal­taeh­käi­syyn. Jo talou­den­kin kan­nal­ta ennal­taeh­käi­sy on pal­jon hoi­toa halvempaa.

  Nykyi­sin ihmi­set liik­ku­vat vähem­män kuin ennen. Yhte­nä syy­nä on hyö­ty­lii­kun­nan vähe­ne­mi­nen, kun työn­teon luon­ne on muuttunut.

  Yksi kei­no lii­kut­taa ihmi­siä on vir­kis­ty­sa­luei­den lähei­syys. Toi­mi­va ulkoi­lu­puis­to on edul­lis­ta terveydenhoitoa.

  Val­tio­neu­vos­ton kans­lia on jul­kais­sut opuk­sen “Ter­vey­den­huol­lon meno­jen hil­lin­tä: rahoi­tus­jär­jes­tel­män ja ennal­taeh­käi­syn mer­ki­tys”. Val­tio­neu­vos­ton kans­lian jul­kai­su on var­sin laa­ja. Tii­vis­tel­mäs­tä saa yleis­ku­van. Lii­kun­taa kos­ke­va jak­so alkaa sivul­ta 121. Teks­tis­tä sel­vi­ää esi­mer­kik­si, että lii­kun­nan lisää­mi­nen ehkäi­see jopa noin kah­ta­kym­men­tä kroo­nis­ta sairautta.

  Jul­kai­sun “Ter­vey­den­huol­lon meno­jen hil­lin­tä: rahoi­tus­jär­jes­tel­män ja ennal­taeh­käi­syn mer­ki­tys” teki­jät ja kir­joit­ta­jat sel­viä­vät itse jul­kai­sus­ta, johon on link­ki seu­raa­vas­sa: http://vnk.fi/julkaisukansio/2007/j04-terveydenhuollon-menojen-hillinta/pdf/fi.pdf

 4. Han­na-Lee­na Yli­nen: Hel­sin­gin Sano­mat on aiem­min mel­ko aktii­vi­ses­ti sivuut­ta­nut OURCi­ty-suun­ni­tel­man. Alku­vuo­des­ta 2012 tosin saim­me toi­mit­ta­jan ja kuvaa­jan poik­kea­maan yhdes­sä työ­pa­jois­ta, mut­ta kun suun­ni­tel­ma val­mis­tui, sitä ei pyyn­nöis­täm­me huo­li­mat­ta uuti­soi­tu, vaik­ka HS:n toi­min­ta­ta­poi­hin kuu­luu leh­des­sä käsi­tel­ty­jen aihei­den jatkoseuranta.

  Joi­tain vuo­sia sit­ten eräs HS:n toi­mit­ta­ja oli sitä miel­tä, ettei voi­nut kir­joit­taa vaih­toeh­toi­ses­ta rat­kai­sus­ta Töö­lön­lah­den suun­nit­te­lus­sa, kos­ka Aatos Erkol­la oli voi­ma­kas näke­mys alu­ees­ta ja mm. visio ruusu­tar­has­ta Sano­ma­ta­lon eteen — vaik­ka viral­li­ses­ti omis­ta­ja ei vai­kut­ta­nut­kaan leh­den linjaan.

 5. Mikä­hän yli­opis­to on käve­lye­täi­syy­del­lä Saukonlaiturista?

 6. Kau­pun­ki toi­mii Vuo­saa­res­sa kuin siirtomaaisäntä

  Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­to perus­te­lee Meri-Ras­ti­lan ran­ta­met­sän raken­ta­mis­ta väes­tö­ra­ken­teen tasa­pai­not­ta­mi­sel­la. Viras­ton mie­les­tä alu­eel­la on lii­kaa vähä­va­rai­sia vuo­kra­lai­sia ja maa­han­muut­ta­jia. Met­sään halu­taan sijoit­taa meri­nä­kö­ala-asun­to­ja ja varak­kai­ta val­koi­hoi­sia veronmaksajia.

  Tavoi­te voi toi­mia tilas­tol­li­ses­ti koko Itä-Hel­sin­gin tai Vuo­saa­ren mit­ta­kaa­vas­sa, pai­kal­li­ses­ti se aiheut­taa kui­ten­kin lisää ongel­mia. Lii­an suu­ren eril­li­sen asui­na­lu­een raken­ta­mi­nen siir­tää segre­kaa­tion Meri-Ras­ti­lan sisäl­le. Sosio­eko­no­mis­ten tut­ki­mus­ten (kts. Vaat­to­vaa­ra) ja käy­tän­nön koke­mus­ten valos­sa luon­te­vaa kans­sa­käy­mis­tä eri väes­tö­ryh­mien välil­lä ei syn­ny, jos uusi asui­na­lue on yksi­puo­li­nen ja irral­laan ole­mas­sa ole­vas­ta kaupunkirakenteesta..

  Varoit­ta­va esi­merk­ki löy­tyy aivan lähel­tä, Aurin­ko­lah­des­ta. Olkoon­kin mai­se­mal­li­ses­ti komea, 2000-luvul­la raken­net­tu kovan rahan alue ei ole kos­kaan integroi­tu­nut ympä­ris­töön­sä. Meren­ran­ta­kort­te­lit on ympä­röi­ty pans­sa­riai­doil­la, jois­sa roik­kuu susi­koi­rien kuvia. Alu­eel­la on omat kau­pat ja kapa­kat, jois­sa Kal­lah­den vuo­kra-asuk­kai­ta ei näe. Aurin­ko­lah­te­lai­sil­le ei ole kel­van­nut edes perin­tei­nen asu­ka­syh­dis­tys, Vuo­saa­ri­seu­ra, vaan he ovat perus­ta­neet oman­sa. Jäse­nik­si hyväk­sy­tään vain seu­ran itsen­sä rajaa­man revii­rin sisä­puo­lel­la asu­vat osakkeenomistajat.

  Tätä­kö Vuo­saa­reen halu­taan lisää, toi­nen kultahammasrannikko? 

  Oikea tapa tasa­pai­not­taa asu­kas­ra­ken­net­ta on pie­ni­muo­toi­nen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen, jos­sa saman kort­te­lin piha­pii­ris­sä on sekä kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­ja, että omis­tusa­sun­to­ja. Näin eri väes­tö­ryh­mät sekoit­tu­vat ihan luonnonmenetelmällä. 

  Meri-Ras­ti­lan met­sän raken­ta­mi­nen huo­non­tai­si alku­pe­räi­sa­suk­kai­den elä­män­laa­tua, kun kau­pun­ki riis­tää hei­dän par­haat vir­kis­tys­maan­sa. Myös alu­een kou­lut kär­si­vät, lähi­met­sä on tär­keä osa luon­to- ja lii­kun­ta­kas­va­tus­ta. Seli­tä sii­nä sit­ten moni­kan­sal­li­sil­le lap­si­per­heil­le, että suo­ma­lai­set rakas­ta­vat metsiään.

  Osay­leis­kaa­van perus­te­lut ovat pii­lo­ra­sis­ti­sia ja nykyi­siä asuk­kai­ta hal­vek­su­via. Kau­pun­ki toi­mii Meri-Ras­ti­las­sa kuin siir­to­maa­isän­tä Kon­gos­sa. Uraa­ni­kai­vos­ta ei sen­tään ehdoteta.

  Terk­ku­ja myös Ant­sal­le, siis Var­ke­maan Antsalle..!

 7. Mis­tä­kö­hän on revit­ty toi 50000Eur. Olen osta­nut eril­li­ses­tä KOY:sta joka perus­tet­tu raken­nut­ta­maan ja hal­lin­noi­maan auto­paik­ko­ja. Hin­ta oli 6000EUR Hel­sin­gis­sä. Tämä tie­tys­ti yksi­tyi­nen yhtiö, tiet­ty jos kau­pun­gin koh­teis­sa hin­taa tulee 50000Eur, sosia­lis­mi maksaa;-).

  1. Mis­sä­hän tuo 6000 euroa/autolaikka tuot­ta­nut Hel­sin­gis­sä sijait­si. Oli­ko kyse mark­ki­na­hin­nas­ta vain tuotantokustannushinnasta?

 8. Hel­sin­gis­sä useim­mil­la alueil­la auto­pai­kan mark­ki­na­hin­ta on alem­pi kuin tuo­tan­to­kus­tan­nus­hin­ta sik­si, että kau­pun­ki pakot­taa kaa­voi­tuk­sel­la raken­ta­jat teke­mään enem­män auto­paik­ko­ja kuin niil­le on mak­sa­via asiakkaita.

 9. Mikä­hän yli­opis­to on käve­lye­täi­syy­del­lä Saukonlaiturista?

  Kon­ser­va­to­rio on osa ammat­ti­kor­kea­kou­lua, sijait­see sil­lan toi­sel­la puo­lel­la Ruo­ho­lah­des­sa. Opis­ke­li­ja-asuin­nois­sa asuu mui­ta­kin kuin yliopisto-opiskelijoita.

 10. Kal­le:
  Mikä­hän yli­opis­to on käve­lye­täi­syy­del­lä Saukonlaiturista? 

  Ei ihan yli­opis­to, mut­ta Met­ro­po­lia ammat­ti­kor­kea­kou­lun Bule­var­din toi­mi­pis­tee­seen näyt­täi­si tule­van Sau­kon­lai­tu­ris­ta noin 2 kilometriä.

  Kaup­pa­kor­kea­kou­lul­le näyt­täi­si mat­kaa tule­van 2,5 kilometriä.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mis­sä­hän tuo 6000 euroa/autolaikka tuot­ta­nut Hel­sin­gis­sä sijait­si. Oli­ko kyse mark­ki­na­hin­nas­ta vain tuotantokustannushinnasta? 

  Osmo, alat­ko sinä­kin vähi­tel­len ymmär­tä­mään, että nykyi­sel­lä pysä­köi­ti­po­li­tii­kal­la pela­taan vain rahaa asuk­kail­ta gryn­de­reil­le. 😀 Sitä en tie­dä, mihin raha sii­tä eteen­päin pää­tyy, vaik­ka jotain aavis­tuk­sia toki on.

  1. Kal­le. Ilmoit­tau­dut var­maan haluk­kak­si yrit­tä­jä­ris­kil­lä teke­mään hal­po­na pysä­köin­ti­paik­ko­ja niin, ettei kal­lis­ta raken­nus­maa­ta haaskaudu.

 12. Han­na-Lee­na Yli­nen: Vuo­sia Meri-Ras­ti­lan osay­leis­kaa­voi­tus­ta seu­ran­nee­na olen var­ma, että jos jos­tain löy­tyi­si media ja toi­mit­ta­ja, joka oli­si val­mis pereh­ty­mää aihee­seen, sii­tä riit­täi­si ainek­sia isoon­kin skuup­piin tai pariin pamflettiin.

  Mik­set itse kir­joit­tai­si, kun osaat..?
  Täs­sä sul­le uusin skuup­pi, HU-itä­pai­nos 5.10.

  http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/258346-asuntoja-rastilan-leirintaalueelle

  Ksv suun­nit­te­lee siis sit­ten­kin myös lei­rin­tä­alu­eel­le raken­ta­mis­ta, vaik­ka on tähän men­nes­sä kiel­tä­nyt sen kol­mes­ti. Ase­ma­kaa­va­pääl­lik­kö Ola­vi Velth­jeim vah­vis­taa asian. Vt. pro­jek­ti­pääl­lik­kö Ant­ti Var­ke­maan mukaan asun­to­vau­nua­lu­eel­le ja met­roa­se­man kupee­seen on sovi­tel­tu 60 000 k‑m2, siis 1500 asukasta.

  Sel­vi­tys on tee­tet­ty kesä­teek­ka­ril­la, mut­ta yhtä kaik­ki, ei kai siel­lä viras­tos­sa vero­va­roil­la ihan huvik­seen piirrellä.

  Suun­ni­tel­maa ei ole jul­kis­tet­tu, tus­kin useim­mat lau­ta­kun­nan jäse­net­kään ovat kuul­let sii­tä. Asias­ta ei ker­rot­tu Vuo­saa­ren asu­ka­toi­mi­kun­nal­le­kaan parin vii­kon takai­ses­sa tapaa­mi­ses­sa, asuk­kai­ta kyl­lä­kin pelo­tel­tiin Ram­sin­nie­men raitiovaunulla.

  Että sel­lais­ta “vuo­ro­vai­ku­tus­suun­nit­te­lua”.

  Ans­si Rau­ra­mol­ta (lii­kun­ta­pääll.) ja Mat­ti Visan­nil­ta (ex-proj. pääll.) saa­dun tie­don tie­don mukaan Öster­sun­do­mis­ta etsis­kel­lään uut­ta paik­kaa asun­to­vau­nua­lu­eel­le. Nykyi­nen Öster­sun­do­min pro­jek­ti­pääl­lik­kö Ilk­ka Lai­ne vah­vis­taa asian.

 13. Brad­ley Snow­den:
  Suun­ni­tel­maa ei ole jul­kis­tet­tu, tus­kin useim­mat lau­ta­kun­nan jäse­net­kään ovat kuul­let siitä. 

  ATT on kui­ten­kin var­maan jo suun­ni­tel­lut myyn­tie­sit­teet­kin val­miik­si mut­ta onhan se vain hyvä että raken­nu­ta­jan arvo­kas näke­mys kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta ote­taan huomioon…

 14. Brad­ley Snow­den: Mik­set itse kir­joit­tai­si, kun osaat..?

  Heh, minul­le ker­ty­nyt aineis­to on aina­kin mittava.

  Hie­noa muu­ten, että Sta­di­leaks näyt­tää alka­neen toi­mia täl­lä­kin kana­val­la. Arvos­tan tämän blo­gin kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suut­ta, kos­ka luki­joi­ta on runsaasti.

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kal­le. Ilmoit­tau­dut var­maan haluk­kak­si yrit­tä­jä­ris­kil­lä teke­mään hal­po­na pysä­köin­ti­paik­ko­ja niin, ettei kal­lis­ta raken­nus­maa­ta haaskaudu.

  Tot­ta, jos kuka tahan­sa ei sii­nä voi onnis­tua, on se kai­kil­le mahdotonta.

  Ehkä täs­tä hyvä-veli-gryn­de­ri-mono­po­li-jul­ki­nen-toteu­tus-saa-mak­saa-ihan-mitä-vaan-noi­dan­ke­häs­tä pää­si­si eroon vain jol­lain crowd-funding-mallilla.

  Kos­ka vii­mek­si Hel­sin­gis­sä on asuin­ker­ros­ta­lon raken­nut­ta­nut tule­vat osak­kaat, eikä välis­tä­ve­tä­vää gryn­de­riä ole ollen­kaan mukana?

  Vai onko suo­mes­sa raken­ta­mi­sen laa­dun uskot­ta­vuus sitä tasoa, että taak­se tar­vi­taan mil­jar­din pää­omal­la ruo­kit­ta­va laki­mie­sar­mei­ja raken­nus­vir­heis­tä selviämiseen?

 16. Sii­li­tien — Ket­tu­tien kaa­vas­sa vil­la­koi­ran ydin ei ole kir­jas­tos­sa, vaik­ka se tär­keä onkin. Olen­nais­ta on, että kysees­sä on hyvä­kun­toi­nen jul­ki­nen raken­nus, jol­le on monen­lais­ta käyt­tö­tar­vet­ta alu­eel­la. Jos se saa pur­ku­tuo­mion kaa­van var­jol­la (löy­de­tään kor­vaa­va paik­ka kir­jas­tol­le), mene­te­tään samal­la asu­kas­ti­lat, päi­vä­ko­ti, nuo­ri­so­ti­lat etc. 

  Kaa­va mah­dol­lis­taa joka tapauk­ses­sa asun­not 500 asuk­kaal­le. Voi­si­ko aja­tel­la, että se täl­lä ker­taa riittäisi?

  1. Kuten sanot­tu, täs­tä ei edel­leen­kään pää­te­tä kaa­van yhtey­des­sä vaan kaa­va tekee mah­dol­li­sek­si sekä pur­ka­mi­sen että säi­lyt­tä­mi­sen. Noidcen tilo­jen koh­ta­lo ei kuu­lu kaa­voit­ta­jal­le vaan tilo­ja hal­lin­noi­vil­le viras­toil­le ja lautakunnille.

 17. Kris­tian:
  Mis­tä­kö­hän on revit­ty toi 50000Eur. Olen osta­nut eril­li­ses­tä KOY:sta joka perus­tet­tu raken­nut­ta­maan ja hal­lin­noi­maan auto­paik­ko­ja. Hin­ta oli 6000EUR Hel­sin­gis­sä. Tämä tie­tys­ti yksi­tyi­nen yhtiö, tiet­ty jos kau­pun­gin koh­teis­sa hin­taa tulee 50000Eur, sosia­lis­mi maksaa;-).

  Usein näis­sä hal­vois­sa pai­kois­sa on kyse sii­tä että sosia­lis­min peri­aat­teen mukai­ses­ti autottomat
  naa­pu­rit mak­saa ali­hin­tais­ten auto­paik­ko­jen kus­tan­nuk­set oman asun­ton­sa neliöhinnoissa.

  Auto­paik­ko­ja on pak­ko raken­taa tiet­ty mää­rä ja kun eivät mene todel­li­sel­la hin­nal­la 35000–60000 kun eivät mene kau­pak­si myy­dään 5000 / kpl ja jyvi­te­tään ero­tus kaik­kien asun­to­jen neliöhintaan.

  Tuo onnek­si on jat­kos­sa tar­koi­tus kor­ja­ta kun­toon aina­kin ARA rahoit­tei­sis­sa koh­teis­sa ja asuk­kail­ta pyri­tään peri­mään oikea vas­ti­ke auto­pai­kas­ta, has­sua on että eräi­den kau­pun­kien kes­kus­tas­ta voi saa­da vuo­kra­ta­lon kel­la­ris­ta hal­li­pai­kan 20 €/kk. Oikea hin­ta oli­si 150–250 €/ kk, pölyi­siä käyt­tä­mät­tö­miä auto­ja hal­lit täynnä.

 18. Eli­sa­beth Stock­hill:
  Kau­pun­ki toi­mii Vuo­saa­res­sa kuin siirtomaaisäntä

  Hie­noa, Eli­sa­beth oli saa­nut kom­ment­tin­sa myös päi­vän Hesa­riin. Tämä yllät­ti, sil­lä yleen­sä leh­ti ei ole jul­kais­sut Meri-Ras­ti­laa puo­lus­ta­via mie­li­pi­tei­tä lau­ta­kun­ta­kä­sit­te­lyi­den aikoihin.

 19. Ksv suun­nit­te­lee siis sit­ten­kin myös lei­rin­tä­alu­eel­le raken­ta­mis­ta, vaik­ka on tähän men­nes­sä kiel­tä­nyt sen kol­mes­ti. Ase­ma­kaa­va­pääl­lik­kö Ola­vi Velth­jeim vah­vis­taa asian. Vt. pro­jek­ti­pääl­lik­kö Ant­ti Var­ke­maan mukaan asun­to­vau­nua­lu­eel­le ja met­roa­se­man kupee­seen on sovi­tel­tu 60 000 k‑m2, siis 1500 asukasta.”

  Lei­rin­tä­alue sai­si­kin men­nä. Pöl­jää maan­käyt­töä met­roa­se­man vieressä..Ehkä täs­sä­kin koh­tees­sa ras­ti­la­lai­set voi­si­vat olla aktii­vi­sia, näin hyvis­sä ajoin, ja ehdot­taa jotain mie­leis­tään kau­pun­ki­ra­ken­net­ta lei­rin­tä­alu­een tilalle?

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kal­le. Ilmoit­tau­dut var­maan haluk­kak­si yrit­tä­jä­ris­kil­lä teke­mään hal­po­na pysä­köin­ti­paik­ko­ja niin, ettei kal­lis­ta raken­nus­maa­ta haaskaudu. 

  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta näh­dä sivu­ku­lut, joil­la nuo hin­nat on saa­tu aikai­sek­si? Jokin täs­sä mät­tää todel­la pahas­ti. Täy­tyy miet­tiä, mitä iso­na tekee. Kii­tän ideas­ta, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti pää­oma­ni eivät tai­da riit­tää. Asia­kas­poh­jaa aina­kin Töö­lös­sä on riittävästi.

  Osmo, sinul­la on tuos­sa lausees­sa kui­ten­kin yksi kul­ta­jy­vä: “ettei kal­lis­ta raken­nus­maa­ta haas­kau­du.” Nykyi­nen kes­ki­tet­ty ja sosial­soi­tu auto­pai­koi­tus on todel­lis­ta tont­ti­maan haas­kaus­ta, jol­lei paik­ko­ja saa­da väes­tö­suo­jiin. Sen ver­ran asi­aa ymmär­rän, etten pis­täi­si muu­ta­maa väes­tö­suo­jaa Töö­löön pahitteeksi.

 21. : Mil­tä tun­tui­si jos Tei­dän lähi­kir­jas­ton­ne ja nuo­ri­so­ta­lon­ne tont­ti kaa­voi­te­taan asun­noil­le ihan vaan muu­ten vaan? 

  No minun lähi­kir­jas­to­ni (ja oli­ko sii­nä nuo­ri­so­ta­lo kans­sa?) tont­ti kaa­voi­tet­tiin asun­noil­le vii­me kuus­sa vai oli­ko se elo­kuun puo­lel­la. Idea­na oli että met­roa­se­man vie­reen tuli­si kir­jas­to pal­ve­le­maan kaik­kia Hert­to­nie­men asuk­kai­ta, ei vain joi­tain har­vo­ja hevon­jon­kan­pe­räl­lä Sii­li­tiel­lä asuvia. 

  Mut­ta nyt kun kaa­va­muu­tok­ses­sa on tus­kin mus­te jäh­met­ty­nyt kun jo ruve­taan han­naa­maan, ei käy, kyl­lä kir­jas­ton pitää olla minun taka­pi­hal­la, ei mis­sään tapauk­ses­sa siel­lä mis­tä ihmi­set muu­ten­kin kul­ke­vat. Ihmeel­lis­tä vikinää.

  Tiet­ty Lai­va­lah­den­por­tin ja tuon Ket­tu­tien ton­tin kaa­va oli­si pitä­nyt muut­taa samal­la ker­taa, mut­ta nyt kävi näin.

 22. Päi­vän­sel­vä jut­tu, että kir­jas­to sijait­see siel­lä mis­sä ihmi­set­kin. Kulos­aa­res­ta­kin läh­ti kir­jas­to kun ei tääl­lä kukaan lue muu­ta kuin Man­ner­hei­min päiväkäskyä.

  Nyt on jo useam­mal­ta vuo­del­ta koke­mus­ta kir­jas­toau­tos­ta ja ihan eri taval­la käy jen­giä. Sitä saa mitä tilaa ja niin sen pitää­kin men­nä. Se nyt vaan on tyh­mä mak­saa tyh­jäs­tä. Var­sin­kin jos rahaa ei ole.

  Hert­to­nie­men sai­raa­lan, ter­veys­kes­kuk­sen, kir­jas­ton jne. tilal­le on raken­net­ta­va asun­to­ja ihmi­sil­le. Em. pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuus ei tule nykyi­ses­sä sijain­nis­saan kos­kaan muut­tu­maan tämän paremmaksi.

  Niil­le oikeam­pi paik­ka on Hert­to­nie­men sekä Kala­sa­ta­man keskukset.

  Kulos­aa­ri ry:n aktii­vit (a.k.a. nim­byi­li­jät) pitä­vät muu­ten yhä yllä ide­aa jon­kin­lai­ses­ta kir­jas­ton lite-ver­sios­ta jol­le käsit­tääk­se­ni hae­taan tilo­ja jos­ta­kin Kulos­aa­ren kou­lus­ta. Idea on kan­na­tet­ta­va sikä­li mikä­li kulis­lai­set myös kan­ta­vat kon­sep­tin kus­tan­nuk­set itse.

  Kukaan eikä mikään estä myös­kään Itä-Hert­to­nie­me­läi­siä lait­ta­mal­la alul­le vas­taa­vaa kon­sep­tia — siis sikä­li mikä­li lähi­kir­jas­toa niin kovas­ti tun­nu­taan kai­vat­ta­van. Veik­kaan, että hil­jais­ta on kun sen aika koit­taa. Niin kävi tääl­lä­kin päässä…

  Myös kir­jas­toau­ton aje­lut­ta­mi­nen Kulos­aa­reen on tur­ha kulue­rä vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa kun uusi kir­jas­to — toi­von mukaan — nousee joko Hert­to­nie­men uudis­tet­ta­van met­roa­se­man yhtey­teen tai sit­ten Kala­sa­ta­man keskukseen.

  Tul­laan­han Kala­sa­ta­ma kui­ten­kin raken­ta­maan Hert­to­nie­men kes­kus­taa pal­jon tiiviimmäksi.

  Espoon Lep­pä­vaa­ran esi­merk­ki on osoit­ta­nut kiis­tat­to­mas­ti, että kun kir­jas­to (ja muut­kin pal­ve­lut) integroi­daan mah­dol­li­sim­man hyvin osak­si rai­de­lii­ken­net­tä niil­le myös löy­tyy käyttäjiä.

  Hert­to­nie­men kir­jas­to on teh­nyt kuo­le­maa jo vuo­si­kausia. On kor­kea aika antaa wan­huk­sel­le uusi, parem­pi, elä­mä jos­sain muualla.

  En kyl­lä ihan ymmär­tä­nyt Roi­hu­vuo­ren kir­jas­ton­kaan sanee­raus­ta. Sekin kun sijait­see aika lail­la vää­räs­sä paikassa.

  Sitä sie­täi­si miet­tiä ker­ran jos toi­sen­kin, että kuin­ka hel­ve­tin mon­ta kir­jas­toa sitä oikein pitää olla ennen kuin ollaan tyy­ty­väi­siä? Vas­taan itse: yksi jokai­sen kodin vastapäätä…

  Näki­sin itse, että pal­jon tilaa vie­vien kir­jas­to­jen aika on aut­ta­mat­to­mas­ti ohi.

  Pidän tär­keä­nä, että pie­ni­tu­loi­set elä­ke­läi­set, van­huk­set ja muut lii­kun­ta­ra­joit­tei­set sekä työt­tö­mät voi­vat jat­kos­sa­kin lukea Hesa­ris­ta mitä hei­dän omas­sa kau­pun­gis­saan sat­tuu ja tapah­tuu ilman, että sitä var­ten pitäi­si joka jan­nul­la olla tai hänel­le vero­va­roin kus­tan­taa tie­to­ko­ne sekä datayhteys.

  Pie­nel­le mie­hit­tä­mät­tö­mäl­le kir­jas­to­py­sä­kil­le voi­tai­siin mel­ko vai­vat­to­mas­ti osoit­taa jokin nurk­ka jokai­sen kau­pun­gin­osan kau­pal­li­ses­ta kes­kuk­ses­ta tai koulusta.

  Har­vem­min asu­tuil­la asui­na­lueil­la tar­jon­ta voi­tai­siin raja­ta muu­ta­maan päi­vän leh­teen ja vaik­ka ker­ran tai pari ker­taa vii­kos­sa vaih­tu­vaan sup­pe­aan kir­ja­ko­koel­maan. Tii­viim­mil­lä asui­na­lueil­la kysy­myk­seen voi­si tul­la myös ihan oikea kirja-automaatti.

  Nk. täy­den­pal­ve­lun kir­jas­to­ja pitäi­si jät­tää oikeas­taan vain tär­keim­piin lii­ken­teen sol­mu­koh­tiin joi­hin on help­po ja nopea poi­ke­ta käy­mään vähän kau­em­paa­kin (ja joi­den ympä­ril­lä on jo val­miik­si omin sil­min havait­ta­vis­sa ole­vaa mer­kit­tä­vää ihmisasutusta).

  Pasi­laan­kin pitäi­si Kes­kus­ta­kir­jas­ton val­mis­tut­tua jät­tää vain jon­kin tasoi­nen sivu­kir­jas­to (ja sekin toteut­taa uudis­tu­van ase­man yhteyteen).

  Pää­kir­jas­ton pitäi­si kui­ten­kin — luon­nol­li­ses­ti — löy­tyä kes­kus­tas­ta, ja pidän tär­keä­nä, että tämä vir­he kor­jat­tai­siin lähitulevaisuudessa. 

  Kos­ka­pa Rik­har­din­ka­dun kir­jas­toa ei kui­ten­kaan uskal­le­ta lak­kaut­taa — ja onhan se arki­teh­to­ni­ses­ti pait­si upea raken­nus myös var­ta vas­ten kir­jas­tok­si alun­pe­rin suun­ni­tel­tu­kin — niin tämä kun­nia voi­tai­siin­kin siir­tää aivan hyvin Riksulle.

  Täl­löin oli­si myös hel­pom­pi hyväk­syä se, että Kes­kus­ta­kir­jas­tos­ta tulee akvaa­rio­mai­nen hälyi­nen yleis­häs­lää­mis­paik­ka jos­sa tei­nit hoi­ta­vat peli­riip­pu­vuut­taan, työt­tö­mät yh-mam­mat taa­pe­roi­käi­si­ään ja kal­ja­po­ru­kat sau­no­mis­viet­ti­ään samal­la kun jot­kut esi­kau­ti­set yrit­tä­vät sii­nä sivus­sa saa­da sivun tai pari lue­tuk­si — ja mah­dol­li­ses­ti jopa ymmärretyksi.

  Tämä siis vain sil­lä ehdol­la, että Rik­su koho­te­taan aidos­ti arvon­sa tun­te­vak­si sekä mah­dol­li­sim­man äänet­tö­mäk­si luku­kir­jas­tok­si aikui­sil­le (sekä hyvin käyt­täy­ty­vil­le lapsiasiakkaille). 

  Kir­joil­le rai­vat­tai­siin lisää tilaa siir­tä­mäl­lä musiik­kiai­neis­to, sar­ja­ku­vat, elo­ku­vat, mat­kaop­paat yms. tule­vaan Keskustakirjastoon.

  Ja kai­kin tavoin pitäi­si pyr­kiä sii­hen suun­taan, että kir­jas­to­tä­din ja ‑sedän ammat­ti oli­si mah­dol­lis­ta siir­tää his­to­rian kan­siin mah­dol­li­sim­man pian.

  Täy­sin tur­ha kulue­rä. Muut kir­jas­ton­käyt­tä­jät aut­ta­vat kyl­lä tar­vit­taes­sa huo­no­nä­köis­tä löy­tä­mään oikean opuk­sen. Ja friends of the libra­ryn vapaa­eh­toi­set hoi­ta­vat x‑kertaa vuo­des­sa nekin niteet oike­aan hyl­lyyn joi­ta lais­koil­ta lai­naa­jil­ta jää pyö­ri­mään kaik­kial­le muu­al­le pait­si oike­aan paikkaan.

  RFID-tar­rat ja muu tek­no­lo­gia hel­pot­ta­nee osal­taan pro­ses­sien sujuvuutta. 

  ***

  Vene­ho­tel­lia ei sai­si raken­taa mis­sään tapauk­ses­sa lähel­le­kään kan­ta­kau­pun­kia. Päin vas­toin nykyi­sis­tä­kin venei­den tal­vi­säi­ly­tys­pai­kois­ta pitäi­si luo­pua ja raken­taa nii­hin kodit uusil­le kaupunkilaisille.

  6000 m²… Aiom­me­ko oikeas­ti makuut­taa sii­nä 200 moot­to­ri­ve­net­tä joil­la päris­tel­lään muu­ta­man ker­ran kesäs­sä vai asut­tai­sim­me­ko sit­ten­kin sii­hen pysy­väs­ti uusia hel­sin­ki­läi­siä veronmaksajia?

  No-brai­ner.

  Muil­la veron­mak­sa­jil­la ei pidä mak­sa­tut­taa venei­li­jöi­den nih­keyt­tä mak­saa käy­pää hin­taa kesä­kau­den vapaa-ajan­har­ras­tuk­ses­taan (myös tal­ven osalta).

  Lai­tu­ri­paik­ko­jen hin­nat ovat jo val­miik­si niin nau­ret­ta­van alhai­sel­la tasol­la, että tämä täs­tä nyt vie­lä puut­tui­si­kin, että alet­tai­siin vero­va­roin kus­tan­ta­maan ylä­luo­kal­le venehotelleja.

  Venei­li­jät saa­vat minun puo­les­ta­ni raken­nut­taa omal­la rahal­laan vene­ho­tel­le­jaan vaik­ka kym­me­nen met­rin välein jon­ne­kin skut­siin mis­sä ne eivät toi­mi estee­nä kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­sen tiivistämisessä.

  Juma­lau­ta, eivät­kö vih­reät oikeas­ti näe että hei­tä vie­dään (taas) niin kuin päs­siä narussa?

  Vai joh­tuu­ko se sit­ten­kin vain sii­tä, että vihreissä(kin) on pal­jon sun­nun­tai­pur­jeh­ti­joi­ta eikä sik­si voi käy­dä tämän hank­keen kimp­puun jou­tu­mat­ta myön­tä­mään, että oli­si­han se hem­me­tin klif­faa kun kave­ri voi­si 9 kuu­kau­den tal­vi­säi­ly­tyk­sen jäl­keen las­kea muut­to­ri­ven­heen­sä veteen jat­kos­sa vain soit­ta­mal­la per­jan­tai­lou­naal­ta fir­man pojil­le, että park­kee­raa­vat veneen odot­ta­maan Viron lai­van kyl­keen vii­meis­tään klo 16 rei­kä reikä.

  Yes in my bac­ky­ard? Näin päin tämä­kin han­ke pitä­nee taas ker­ran lukea. Vih­reys on niin kovin suh­teel­lis­ta — var­sin­kin vih­reil­le itselleen.

  ***

  Ja tot­ta hel­ve­tis­sä Ras­ti­lan lei­rin­tä­alue pitää raken­taa asun­noik­si, sii­nä on juma­lau­ta ase­ma vieressä!

  No buts.

  Ratik­kayh­tey­den toteut­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen Vuo­saa­res­ta Ram­sin­nie­men ja Var­tio­saa­ren kaut­ta kes­kus­taan oli­si puh­das­ta idio­tis­mia mikä­li Var­tio­saa­reen pää­dy­tään jos­kus vetä­mään sillat.

  Pos­ket­to­man kal­lis reit­ti pel­käs­tään kesä­fil­la­ris­tien nau­tit­ta­vak­si. Ja jos ne sil­lat tulee niin mel­koi­sen eri­koi­nen tilan­ne­han sii­nä syn­tyi­si mikä­li väki kävi­si sii­nä vai­hees­sa voi­ma­pe­räi­ses­ti vas­tus­ta­maan Var­tio­saa­ren asuin­ra­ken­ta­mis­ta. Sii­nä vai­hees­sa­han se alku­pe­räi­nen saa­ri-idyl­li on jo menetetty.

  Mun on ilmei­ses­ti pak­ko elää tuhat­vuo­ti­aak­si, että näen sen het­ken kun Hel­sin­ki-Rää­ve­lin kak­sois­kau­pun­gin por­mes­ta­ri muu­raa perus­ki­ven San­ta­ha­mi­nan asuinrakentamiseksi.

  San­dis, San­dis, tuo näky­mä­tön saa­rem­me. Voi kun­pa kar­to­gra­fias­sa tapah­tui­si jokin ällis­tyt­tä­vän kum­mas­tut­ta­va mul­lis­tus joka sal­li­si mei­dän vih­doin­kin pai­kal­lis­taa tuo myyt­ti­nen Atlantis. 

  Nii­tä aiko­ja odotellessa…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.