Outo käsitys suoran toiminnan strategiasta.

Suo­mes­sa näyt­tää nous­seen häly sii­tä, että val­tion omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta vas­taa­va minis­te­ri Hau­ta­la on hyväk­sy­nyt vir­ka­mies­kan­nan vai­e­ta Green­peacen Arc­tian jään­mur­ta­jais­ku kuo­li­aak­si. Hei­din oli­si kuu­lem­ma pitä­nyt kumo­ta vir­ka­mie­hen kan­ta ja mää­rä­tä nos­ta­maan asias­ta syyt­teet. Hyväk­syes­sään vir­ka­mies­ten aja­man lin­jan Hei­di on kuu­lem­ma aut­ta­nut kavereitaan.

Ymmär­tä­vät­kö ne, jot­ka näin sano­vat lain­kaan, mihin suo­ral­la toi­min­nal­la täh­dä­tään? En oikein usko, että Green­peace oli­si halun­nut kuo­li­aak­si vai­ke­ne­mis­ta vaan pikem­min­kin mah­dol­li­sim­man pal­jon jul­ki­suut­ta. Näin saa­dus­ta jul­ki­suu­des­ta oli­si kan­nat­ta­nut pie­net sakot mak­saa­kin – Suo­mes­sa kun ei sen­tään tule syyt­tei­tä merirosvouksesta.

Venä­läi­set ne vas­ta tyh­miä oli­vat. Kukaan ei oli­si kiin­nit­tä­nyt Green­peacen ope­raa­tioon öljyn­po­raus­lau­tal­la mitään huo­miog­ta, ellei Venä­jä itse oli­si alka­nut sitäö mainostamaan.

Tus­kin Arc­tian­kaan on jär­ke­vää kovin pal­jon mai­nos­taa osal­lis­tu­mis­taan ark­ti­sen öljyn poraa­mi­seen, mikä onkin sit­ten aivan toi­nen tarina.

218 vastausta artikkeliin “Outo käsitys suoran toiminnan strategiasta.”

 1. Ei se nyt niin­kään voi olla, että rikol­li­suu­teen ei puu­tu­ta jul­ki­suu­den pelos­sa. Min­kä­lai­sen sig­naa­lin se antaa?

  Ja ei, edes Green­peacen “hyvä” tavoi­te ei oikeu­ta rikol­li­suut­ta. Tämä­hän joh­tai­si sii­hen, että muut­kin jouk­kiot sai­si­vat mää­rit­tää itse “hyvän” rikollisuuden.

  1. Ymmär­tääk­se­ni kyse on asia­no­mis­ta­ja­ri­kok­ses­ta. Asia­no­mis­ta­jal­le on nimen­omai­ses­ti jätet­ty asias­sa har­kin­ta­val­taa. Sinun­kaan ei ole pak­ko ilmoit­taa polii­sil­le kun­nian­louk­kauk­ses­ta aina kun joku saa sinus­ta pahasti.

 2. Vir­ta­nen: Ei se nyt niin­kään voi olla, että rikol­li­suu­teen ei puu­tu­ta jul­ki­suu­den pelos­sa. Min­kä­lai­sen sig­naa­lin se antaa?

  Näin maa­il­ma nyt vaan toi­mii. Kuo­li­aak­si vai­ke­ne­mi­nen on prag­maat­tis­ta ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta. Ei aina pidä pro­vo­soi­tua kun provosoidaan.

 3. OS: “Ymmär­tä­vät­kö ne, jot­ka näin sano­vat lain­kaan, mihin suo­ral­la toi­min­nal­la tähdätään?”

  Suo­ral­la toi­mi­nal­la täh­dä­tään mil­loin mihin­kin, teki­jä­po­ru­kas­ta ja aat­tees­ta riippuen. 

  Lie­nee Green­peacen ideo­lo­gia ja toi­min­ta­ta­vat joten­kin par­la­men­taa­ri­ses­ti hyväk­syt­tyä laatua?
  Kuin­ka on, voi­si­ko joku muu ideo­lo­gi­nen ryh­mit­ty­mä suo­rit­taa vaik­ka­pa mie­le­no­soi­tuk­sia / val­tauk­sia / toi­min­nan estä­mis­tä minis­te­riöis­sä, viras­tois­sa, edus­kun­nas­sa, polii­si­lai­tok­si­la, pää­e­si­kun­nas­sa, yksi­tyi­sis­sä fir­mois­sa, len­toa­se­mil­la, kir­kois­sa yms. pai­kois­sa ilman seuraamuksia?
  Kuka on teh­nyt pää­tök­sen sii­tä ket­kä saa­vat vapaas­ti sitä mai­nio­ta suo­raa toi­min­taa har­joit­taa ilman seuraamuksia?
  Joku­han sen Green­peacen eet­ti­syy­den on toden­nut hyväk­si, jon­kun toi­sen ryh­mit­ty­män eet­ti­syys taas lie­nee huo­nom­paa laatua…

 4. Yrit­tää­kö Soi­nin­vaa­ra siis sanoa, että vih­reil­lä ja Hau­ta­lal­la oli­si eri­tyi­nen int­res­si pitää Green­peacen jul­ki­suus mah­dol­li­sim­man pie­ne­nä? Ei ole kovin uskot­ta­vaa, kos­ka Soi­nin­vaa­ra itse­kin aivan äsket­täin kehus­ke­li Green­peacen toimintaa.

  Min­kä vuok­si sit­ten useat aka­tee­mi­kot­kin ovat olleet sitä miel­tä, että mikä­li anne­tut tie­dot pitä­vät paik­kan­sa, niin Hau­ta­lan tuli­si har­ki­ta eroamista?

  Hal­la-aho toi esil­le sen, että Hau­ta­la ei ole kan­san­edus­ta­ja, joten vih­reil­lä on sen vuok­si suu­rem­pi int­res­si pitää hänet minis­te­rin paikalla.

  1. Pro­met­heus
   Nuo vää­rään tie­toon perus­tu­neet kom­men­tit läh­ti­vät sii­tä Ilta­leh­den totuu­den vas­tai­ses­ta väit­tees­tä, että Hau­ta­la oli­si käs­ke­nyt olla teke­mät­tä riko­sil­moi­tus­ta, kun tosuus oli, ettei hän ollut käs­ke­nyt teh­dä. Ilta­leh­den toi­mit­ta­jien mukaan täs­sä ei ole mitään eroa, mikä ker­too enem­män Ilta­leh­de­sä kuin Hautalasta.

 5. Osmo: “Suo­mes­sa näyt­tää nous­seen häly sii­tä, että val­tion omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta vas­taa­va minis­te­ri Hau­ta­la on hyväk­sy­nyt vir­ka­mies­kan­nan vai­e­ta Green­peacen Arc­tian jään­mur­ta­jais­ku kuoliaaksi.”
  ‘snip’

  Eipä sitä ole jul­ki­suu­des­sa juu­ri noin esi­tet­ty. Ehkä asian todel­li­nen lai­ta tulee esil­le, ehkä ei…

  1. Rai­mo K
   Väi­tät­kö nyt ihan oikeas­ti, että itse­ään jär­ke­vi­nä pitä­vät ihmi­set oli­si­vat vajon­neet niin alas, että teke­vät joh­to­pää­tök­siä Ilta­leh­den artik­ke­lin perus­teel­la. Ihan kuin sisä­mi­nis­te­ri julis­tai­si maan hätä­ti­laan, kun sam­ma­kon­ku­dut ennus­ta­vat myrskyä.

 6. Venä­läi­set ne vas­ta tyh­miä oli­vat. Kukaan ei oli­si kiin­nit­tä­nyt Green­peacen ope­raa­tioon öljyn­po­raus­lau­tal­la mitään huo­miog­ta, ellei Venä­jä itse oli­si alka­nut sitäö mainostamaan.”

  Asian voi ilmais­ta monel­la taval­la. Tos­sa on vähän nyt bes­serwis­ser-sävyä kun hau­ku­taan tyh­mäk­si. Noo jokai­nen tyy­lil­lään­sä. Itsel­tä­ni kysei­nen sana on “puut­tu­nut sanavarastosta”.

  Täs­tä joku venä­läi­nen leh­ti sai­si luki­joi­ta kiin­nos­ta­van jutun: “Suo­ma­lai­nen kan­san­edus­ta­ja hauk­kui venä­läi­set tyhmiksi”.

 7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:…Sinun­kaan ei ole pak­ko ilmoit­taa polii­sil­le kun­nian­louk­kauk­ses­ta aina kun joku saa sinus­ta pahasti. 

  Eikö täs­sä tapauk­ses­sa ollut kyse sitä että Vir­ta­nen halusi, mut­ta minis­te­ri ja vir­ka­mies kielsi.

  Olet­ko Osmo val­mii­na jos minis­te­rin paik­ka aukeaa?

 8. Osmo. Kai­kel­le kun­nioi­tuk­sel­la, puhut nyt täy­sin asian sivusta

  Kyse ei ole sii­tä oli­si­ko riko­sil­moi­tuk­sen jät­tä­mi­nen tak­ti­ses­ti tai moraa­li­ses­ti oikea rat­kai­su. Kyse on sii­tä, pitää­kö val­tion neu­voa asias­sa vai pitäi­si­kö toi­mi­tus­joh­ta­jan teh­dä pää­tös täy­sin itsenäisesti. 

  Lakia ei olla rikot­tu mut­ta on moraa­li­ses­ti jos että val­tion vir­ka­mies (tai minis­te­ri) oma-aloit­tei­ses­ti rikos­asi­aan. Kysy­mys ei ole vain täs­tä tapauk­ses­ta vaan ylei­ses­tä peri­aat­tees­ta. Vain Venä­jän kal­tai­sis­sa mais­sa puhe­lu minis­te­riös­tä lopet­taa riko­sil­moi­tuk­set. Oikeus­op­pi­neet ovat täs­sä kans­sa­ni samaa mieltä. 

  Jos Timo­nen ottaa täs­tä syyt nis­koil­leen, OK. Toi­vot­ta­vas­ti sinä ja muut vih­reät nyt tule­vat sii­hen tulok­seen että Timo­nen toi­mi vää­rin ja Hau­ta­la toi­mi vää­rin kun ei huo­maut­ta­nut Timos­ta (jäl­ki­kä­teen). Joka tapauk­ses­sa tämä oli tunarointia.

 9. Osmo, olet­ko var­ma ettet tut­kai­le asi­aa vih­rei­den sil­mä­la­sien läpi? Ote­taan vas­tae­si­merk­ki: Hypo­teet­ti­nen Val­koi­nen-aamun­koit­to ‑jär­jes­tö ripus­taa Fin­nai­rin len­to­ko­nei­siin ban­de­rol­le­ja jois­sa vas­tus­te­taan konei­den käyt­töä Soma­li­pa­ko­lais­ten kul­je­tuk­siin. Jär­jes­töl­le myö­tä­mie­li­nen vir­ka­mies kehoit­taa Fins­kiä unih­ta­maan riko­sil­moi­tuk­sen ja myö­tä­mie­li­nen minis­te­ri hyväk­syy toi­min­nan. Olis­ko asia ihan ok?

 10. Hyväk­syes­sään vir­ka­mies­ten aja­man lin­jan Hei­di on kuu­lem­ma aut­ta­nut kavereitaan. 

  Toi­nen tul­ki­ta on, että tämä Hei­di on minis­te­ri­nä edus­ta­jien­sa kaut­ta vaa­ti­nut että puo­lu­een ideo­lo­gi­aa lähel­lä ole­vaan (rikok­siin syyl­lis­ty­vää) jär­jes­töä ei saa vie­dä lain vaa­ti­maan vastuuseen.

  Jos kyse oli fir­man omas­ta pää­tök­ses­tä, kum­mal­lis­ta että riko­sil­moi­tus teh­tiin, mut­ta sit­ten perut­tiin myöhemmin..

  Mut­ta vih­reät lasit tuli­kin jo mai­nit­tua, niin ei lie­ne tar­vet­ta tois­ta ker­taan. Valis­tu­neel­le blo­gin seu­raa­jal­le tai­taa jo jää­dä oikea kuva asiasta.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Rai­mo K
  Väi­tät­kö nyt ihan oikeas­ti, että itse­ään jär­ke­vi­nä pitä­vät ihmi­set oli­si­vat vajon­neet niin alas, että teke­vät joh­to­pää­tök­siä Ilta­leh­den artik­ke­lin perus­teel­la. Ihan kuin sisä­mi­nis­te­ri julis­tai­si maan hätä­ti­laan, kun sam­ma­kon­ku­dut ennus­ta­vat myrskyä. 

  Kyl­lä se sil­tä näyt­tää, juu­ri siltä 😉

  Itse olen aikai­sem­min ollut sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että Ilta­leh­den (ja ‑sano­mien) jutuis­sa oli­si edes hiven tot­ta (siis raflaa­vien otsi­koi­den ja asioi­den pai­sut­te­lun ja vää­ris­te­lyn ohel­la), mut­ta tai­dan­pa olla väärässä.

  Ja esim. ‘SDP vaa­tii minis­te­rin eroa’ — kui­ten­kin vain yksi kan­san­edus­ta­ja halu­aa julkisuutta!

 12. Jor­ma Nord­lin:
  …joku venä­läi­nen leh­ti sai­si luki­joi­ta kiin­nos­ta­van jutun: “Suo­ma­lai­nen kan­san­edus­ta­ja hauk­kui venä­läi­set tyhmiksi”. 

  Aina­kin Uudes­sa Suo­mes­sa se jo mel­kein noin onkin otsikossa 🙂

 13. Mis­tä rikok­ses­ta Green­peace-akti­vis­te­ja sit­ten oli­si pitä­nyt syyt­tää? Meri­ros­vouk­ses­ta? Omai­suu­den vahin­goit­ta­mi­ses­ta? Yksi­tyi­sa­lu­eel­le tun­keu­tu­mi­ses­ta? Mik­si tämä vuo­den van­ha jut­tu tuli esiin sat­tu­mal­ta nyt kun Green­peace on ollut ran­kas­ti tapetilla?

  Minul­la on omat käsi­tyk­se­ni asias­ta, mut­ta monel­la muul­la näyt­tää vain ole­van mie­les­sä, että Hau­ta­las­ta pitää pääs­tä eroon.

 14. Toi­mi­val­tuuk­sien poh­ti­mi­ses­sa on koko­naan jää­nyt huo­maa­mat­ta, että jään­mur­ta­jan kap­tee­ni ei teh­nyt riko­sil­moi­tus­ta — siis lai­van pääl­lik­kö, joka vas­taa kai­kis­sa olo­suh­teis­sa aluk­ses­taan. Sen sijaan maa­kra­vut vau­rus­ta­mo­lii­ke­lai­tok­ses­sa käve­li­vät kap­tee­nin yli riko­sil­moi­tus­ta tekemään.

 15. dio­di: Lakia ei olla rikot­tu mut­ta on moraa­li­ses­ti jos että val­tion vir­ka­mies (tai minis­te­ri) oma-aloit­tei­ses­ti rikos­asi­aan. Kysy­mys ei ole vain täs­tä tapauk­ses­ta vaan ylei­ses­tä peri­aat­tees­ta. Vain Venä­jän kal­tai­sis­sa mais­sa puhe­lu minis­te­riös­tä lopet­taa riko­sil­moi­tuk­set. Oikeus­op­pi­neet ovat täs­sä kans­sa­ni samaa mieltä. 

  Kysy­mys oli asia­no­mis­ta­ja­ri­kok­ses­ta. Oli­si nime­no­maan moraa­li­ses­ti vää­rin, jos väki­val­ta­ko­neis­to alkai­si tut­kia ihmis­ten yksi­tyi­s­asioi­ta kysy­mät­tä lupaa. Toi­sek­si tus­kin­pa sii­nä mitään rikos­ta tapah­tui. Asia oli­si luul­ta­vas­ti jää­nyt jo esi­tut­kin­ta­vai­hee­seen, mikä ei siis todel­la­kaan ole mikään rikos. Riko­sil­moi­tus ja rikos ovat aika eri asioita.

  Täs­sä oli kyse omis­ta­ja­noh­jauk­ses­ta. Toi­mi­va joh­to yli­rea­goi ja oli­si halun­nut ampua tykil­lä hyt­tys­tä. Siel­lä näyt­täi­si ole­van joh­dos­sa hen­ki­löi­tä sel­lai­sil­la taus­toil­la, etten ihmet­te­le jos kes­kus­te­lu kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kans­sa tak­ku­aa. Omis­ta­ja vain ilmoit­ti toi­mi­val­le joh­dol­le, että nyt vähän jäi­tä hat­tuun pojat. Näin piti­kin toimia.

  Itse kyl­lä toi­voi­sin Hau­ta­lal­ta aktii­vi­sem­paa omis­ta­ja­po­li­tiik­kaa muis­sa­kin kysymyksissä.

 16. Vaik­ka asia oli­si­kin men­nyt niin kuin nyt on ker­rot­tu, että vir­ka­mies on itse­näi­ses­ti päät­tä­nyt kysei­ses­tä menet­te­lys­tä, on hänen toi­min­taan­sa saat­ta­nut vai­kut­taa se, että hän on rat­kai­sus­taan rapor­toin­ti­vas­tuus­sa nime­no­maan vih­rei­tä edus­ta­val­le minis­te­ril­le. Entä, jos minis­te­ri oli­si­kin ollut vaik­ka kokoomuslainen? 

  Minus­ta myös se käsi­tys, että val­tio-omis­tei­set yhtiöt voi­vat suh­tau­tua mah­dol­li­siin rikok­sen­te­ki­jöi­hin eri taval­la kuin muut, on hyvin, hyvin kyseenalainen.

  Niin tai näin, näyt­tää sil­tä, ettei Hau­ta­la, myös har­maat sii­vous- ja remont­ti­sot­kut tähän tapauk­seen lisät­ty­nä, enää nau­ti kan­sa­lais­ten luot­ta­mus­ta minis­te­ril­tä vaa­dit­ta­val­la taval­la, vaik­ka epäi­le­mät­tä ammat­tin­sa osaakin.

 17. Pro­met­heus:
  Yrit­tää­kö Soi­nin­vaa­ra siis sanoa, että […] Hau­ta­lal­la oli­si eri­tyi­nen int­res­si pitää Green­peacen jul­ki­suus mah­dol­li­sim­man pienenä? 

  Tot­ta kai Hau­ta­lal­la on int­res­si tuo­hon vir­kan­sa puo­les­ta, kun val­tiom­me ker­ran tuo­hon ark­ti­seen öljyn­po­rauso­pe­raa­tioon osal­lis­tuu ja GP:n mie­li­pi­de lie­nee tiedossa.

  dio­di: Kyse on sii­tä, pitää­kö val­tion neu­voa asias­sa vai pitäi­si­kö toi­mi­tus­joh­ta­jan teh­dä pää­tös täy­sin itse­näi­ses­ti. […] Vain Venä­jän kal­tai­sis­sa mais­sa puhe­lu minis­te­riös­tä lopet­taa rikosilmoitukset. 

  Kyl­lä omis­ta­ja saa omai­suu­ten­sa hoi­toon sekaan­tua puo­les­ta­ni ihan sen ver­ran kuin halu­aa, tai ei se aina­kaan mikään moraa­li­nen tai peri­aat­teel­li­nen ongel­ma ole. Käy­tän­nöl­li­nen kor­kein­taan mikä­li toi­mi­van joh­don kans­sa menee sekaan­tu­mis­ten takia suk­set ris­tiin, tai poliit­ti­nen jos päät­tä­jän lin­ja alkaa vai­kut­taa lii­an poukkoilevalta.

  Toi­nen asia oli­si, jos Arc­tial­la oli­si mui­ta omis­ta­jia, mut­ta kun ei ole.

 18. Kyse on myös pal­jol­ti sii­tä, ettei ole nyt ensim­mäi­nen ker­ta, kun Hau­ta­la toi­mii vakau­muk­sen­sa poh­jal­ta. Tämä on oikein ok, mikä­li toi­mii ainoas­taan kan­san­edus­ta­ja­na, mut­ta minis­te­ri­nä sateen­kaa­ri­hal­li­tuk­ses­sa Hau­ta­la jou­taa jo vaih­toon. Jos ei muu­ten, niin Vih­rei­den itsen­sä takia. 

  Hau­ta­lan toi­met täs­sä asias­sa ovat kovin mität­tö­miä, kun ver­tai­luun ote­taan hänen toi­min­tan­sa tset­see­ni-isla­mis­tien äänekannattajana.

 19. Mie­len­kiin­toi­nen tämä suun­na­ton kiih­ko, jol­la ilta­päi­vä­leh­den jutun perus­teel­la ollaan erot­ta­mas­sa minis­te­riä sinän­sä äärim­mäi­sen vähä­pä­töi­sen asian perus­teel­la. Väki­sin tulee mie­leen, että täs­sä yhdis­ty­vät nyt pelon­se­kai­set tun­teet, joi­ta suu­ri itäi­nen naa­pu­rim­me Green­peace-tem­pauk­si­neen edel­leen herät­tää, sekä ylei­nen epä­toi­voi­nen viha vih­rei­tä voi­mia vas­taan — joi­den pit­kä­ai­kai­nen vies­ti maa­il­man tule­vai­suu­des­ta vas­ta vah­vis­tet­tiin käy­tän­nös­sä 100% var­mas­ti todek­si. Eihän suo­ma­lai­nen veri vaan vapise?

 20. Tou­ko­kuu 2012 oli­si ollut aika teh­dä riko­sil­moi­tus vaik­ka netis­sä. Jos loka­kuus­sa 2013 asi­aa miet­tii niin… Miksi? 

  Suo­mes­sa kai­ken­lai­sis­ta asiois­ta teh­dään riko­sil­moi­tuk­sia ja kan­te­lui­ta. X puo­lu­een aktii­vit työl­lis­tä­vät ihan muu­ten vain pari polii­sia ja syyt­tä­jän vero­va­roil­la. Parem­paa­kin teke­mis­tä näil­le luul­ta­vas­ti löytyisi. 

  Ei joka asi­aa pidä vie­dä oikeuteen. 

  Prof Wiber­gin lausun­to on ollut fik­sum­mas­ta pääs­tä, sii­tä kiitos.

 21. On aivan tol­ku­ton­ta hurs­kas­te­lua väit­tää Hau­ta­lan täs­sä puut­tu­neen rikos­pro­ses­siin. Ei riko­sil­moi­tuk­sen jät­tä­mi­nen sen­tään vie­lä lain­käyt­töä ole! Hyvä­nen aika.

  Tämä yhteis­kun­ta on ajau­tu­mas­sa “puo­lu­eet­to­muu­den” ja “jää­vit­tö­myy­den” vaa­ti­muk­sis­saan aivan mah­dot­to­muuk­siin. On ihan minis­te­rin val­las­sa käs­keä poliit­ti­sen kan­tan­sa mukaan että täs­tä emme läh­de vaa­ti­maan enem­pää kor­vauk­sia kuin ran­gais­tuk­sia. Asia­no­mis­ta­ja­ri­kos tai ei, se ei lii­ty asi­aan tuon tai­vaal­lis­ta. Esi­tut­kin­ta­vi­ran­omai­nen on joka tapauk­ses­sa teke­mäs­sä oman vel­vol­li­suu­ten­sa jos rikos on viral­li­sen syyt­teen alai­nen, eihän Hau­ta­la ole kiel­tä­nyt polii­sia tut­ki­mas­ta, vaan vain jät­tä­mäs­tä asias­ta ilmoi­tus­ta. Kak­si kovin eri asiaa. 

  Sama puut­tu­mat­to­man puu­ju­ma­lan ase­maa kai­kil­ta toi­mi­joil­ta edel­lyt­tä­vä lap­sel­li­suus ilme­nee uudes­sa oikeu­den­käy­mis­kaa­ren nor­mis­sa, kun asia­na­ja­ja­na ei saa toi­mia par­tin lähi­su­ku­lai­nen. Kun ei ole kuu­lem­ma puo­lu­ee­ton. Ei pidä olla­kaan, pitää ottaa voi­mak­kaas­ti par­tin kan­ta. Tuo­ma­ri on se jon­ka pitää olla puo­lu­ee­ton. Tuo­ma­ri (toki myös syyt­tä­jä) on se jon­ka toi­miin puut­tues­saan minis­te­ri tekee vää­rin. Käyt­täes­sään har­kin­ta­val­taan­sa riko­sil­moi­tuk­sen jät­tä­mi­seen minis­te­ri tekee juu­ri sitä mitä on tar­koi­tet­tu­kin. Vas­tuu on poliittinen.

  Tämä tava­ton seka­vuus on oikeas­ti pesiy­ty­nyt jo huo­les­tut­ta­van laa­jal­le suo­ma­lai­seen medi­aan, polii­tik­koi­hin, ja sitä kaut­ta lainvalmisteluunkin.

 22. Hau­ta­la on sano­nut Timo­sel­le hyväk­sy­neen­sä menet­te­lyn (riko­sil­moi­tuk­sen teke­mät­tä jät­tä­mi­sen). Eikö minis­te­ri kan­na­no­toil­laan siis puut­tu­nut pro­ses­siin (riko­sil­moi­tuk­sen tekeminen/tekemättä jät­tä­mi­nen). Eikö Hau­ta­lan oli­si ollut vii­saam­paa pidät­täy­tyä kan­na­no­tos­ta, kos­ka asia ei hänel­le miten­kään kuulunut.

  1. Simo
   Jos Hei­di ei rea­goi miten­kään väli­kä­sien kaut­ta saa­maan­sa tie­toon Timo­sen pää­tök­ses­tä, eikö se ole sil­loin juu­ri sitä sinun kai­paa­maa­si puuttumattomuutta?

 23. Onko minis­te­rin hyväk­syn­näl­lä ta hyväk­sy­mät­tö­myy­del­lä joku mer­ki­tys täs­sä ko. riko­sil­moi­tus­asias­sa. Ilmei­ses­ti on, kos­ka sitä ion hänel­tä kysyt­ty ja hän on kan­tan­sa kat­so­nut tar­peel­li­sek­si ker­toa. Entä­pä, jos Minis­te­ri Hau­ta­la ei oli­si vas­tan­nut Timo­sel­le, ettei voi hyväk­syä menet­te­lyä. Oli­si­ko se vai­kut­ta­nut toi­men­pi­tei­siin? Saa vai­ku­tel­man, että minis­te­rin kan­nan­ot­to on ollut mer­ki­tyk­sel­li­nen har­kit­taes­sa rikosilmoitusta.

 24. Sha­keem: Omis­ta­ja vain ilmoit­ti toi­mi­val­le joh­dol­le, että nyt vähän jäi­tä hat­tuun pojat. Näin piti­kin toimia. 

  Täs­sä vain on se vika, että kysei­nen­kään yhtiö ei ole Hau­ta­lan yksityisomaisuutta.

  Poju Ant­sa­lo:
  Minul­la on omat käsi­tyk­se­ni asias­ta, mut­ta monel­la muul­la näyt­tää vain ole­van mie­les­sä, että Hau­ta­las­ta pitää pääs­tä eroon. 

  Tämä pitää var­mas­ti paik­kan­sa. Hyvin monen mie­les­tä har­maan talu­den eri­kois­asian­tun­ti­jam­me oli­si pitä­nyt vetää joh­to­pää­tök­sen­sä jo hyvän aikaa sitten.

 25. Soi­nin­vaa­ra:

  Venä­läi­set ne vas­ta tyh­miä olivat.

  Tai sit­ten Putin vain ei ker­ta kaik­ki­aan käri­si “mitä­hän ne ulko­maa­lai­set minus­ta­kin ajat­te­lee” ‑syndroo­mas­ta. Ei ole minus­ta aina­kaan eri­tyi­sen ilmeis­tä, että tämän tapuk­sen seu­rauk­se­na halu­tes­saan pro­tes­toi­da ark­tis­ten aluei­den öljyn­po­raus­ta, Green­peacen koh­teek­si vali­koi­tui­si entis­tä toden­nä­köi­sim­min juu­ri Venäjä.

 26. Omis­ta­jal­la on kaik­ki oikeus ja vel­vol­li­suus puut­tua juu­ri täl­lai­siin asioi­hin. Vali­tet­ta­vas­ti Hau­ta­la ei puut­tu­nut, mikä on mel­koi­nen pet­ty­mys. Onnek­si minis­te­riös­tä löy­tyy sil­ti vir­ka­mie­hiä, jot­ka hoi­ta­vat teh­tä­vän­sä. Hau­ta­lan toi­min­taa kyl­lä ihmet­te­len, tai siis toi­mi­mat­to­muut­ta. Val­tion yhtiöt irti­sa­no­vat, teke­vät riko­sil­moi­tuk­sia Green Peacen toi­min­nas­ta ja muu­ten­kin toi­mi­vat täy­sin hävyt­tö­mäs­ti, mut­ta minis­te­ri on hil­jaa. Mitä minis­te­ri tekee?

 27. Hei­din oli­si kuu­lem­ma pitä­nyt kumo­ta vir­ka­mie­hen kan­ta ja mää­rä­tä nos­ta­maan asias­ta syytteet.”

  Tark­kuut­ta ter­mi­no­lo­gi­aan: ei minis­te­ri voi nos­taa mitään syyt­tei­tä eikä edes asia­no­mis­ta­ja. Sen tekee syyt­tä­jä, jos on teh­däk­seen. Mitä tulee riko­sil­moi­tuk­siin ja syyt­tä­mis­pää­tök­siin, niin vain 30% teh­dyis­tä riko­sil­moi­tuk­sis­ta joh­taa rikos­tut­kin­taan — polii­si siis tekee itse har­kin­taa, kan­nat­taa­ko tut­kia. Näin oli käy­nyt myös edel­li­ses­sä GP:n iskus­sa — polii­si oli toden­nut, ettei kan­na­ta tut­kia kai­kil­ta osin. Jos sit­ten polii­si päät­tää teh­dä tut­kin­nan, niin se vie­lä har­kit­see tut­kin­nan jäl­keen, lähet­tää­kö syyt­tä­jäl­le. Ja syyt­tä­jä tekee sen syyttämispäätöksen.

  Täll­lai­sis­sa tapauk­sis­sa teh­dään siis jat­ku­vas­ti har­kin­taa niin asia­no­mis­ta­jien, polii­sin kuin syyt­tä­jän­kin osalta. 

  Mitä tulee Ilta­leh­den kam­pan­jaan Hau­ta­laa vas­taan, joka alkoi jo täy­sin kevyil­lä perus­teil­la ovi­rem­pas­ta mak­se­tul­la palk­kiol­la (jos­ta ei oikeas­ti oli­si tar­vin­nut­kaan mak­saa mitään työ­nan­ta­ja­mak­su­ja), niin taka­na lie­nee IL:n uutis­pääl­lik­kö Juha Ris­ta­mä­ki, joka teki aiem­mas­sa työ­pai­kas­saan täy­sin kupla­ju­tun Mari Kivi­nie­mes­tä — jota YLE jou­tui pyy­tä­mään anteek­si. Eli kohuot­si­koi­ta saa­daan hel­poi­ten huo­nol­la toimittajantyöllä.

 28. Kuka on vas­tuus­sa, jos esi­mer­kik­si lai­van mas­toon, kel­lu­van tai meren­poh­jaan tukeu­tu­van lautan/tasanteen raken­tei­siin kii­peä­vä Green­peace-akti­vis­ti tms. sat­tuu putoa­maan, louk­kaa­maan itsen­sä tai perä­ti jou­tu­maan kär­si­mään vie­lä­kin vaka­vam­mis­ta seu­rauk­sis­ta? Entä, jos aluk­sen mie­his­tö pyr­kii oikeu­te­tus­ti tor­ju­maan val­taus­yri­tyk­sen ja vahin­ko tapah­tui­si sen seu­rauk­se­na? Vas­tai­si­ko Green­peace kai­kis­ta vahin­gois­ta, hoi­to- ym. kuluis­ta, vai meni­si­vät­kö ne Suo­men val­tion piik­kiin (suo­ma­lai­sen akti­vis­tin tapauksessa)? 

  Mie­les­tä­ni jäl­kim­mäi­nen vaih­toeh­to oli­si monil­ta osil­taan ongel­mal­li­nen, mut­ta yksit­täi­sen­kin minis­te­rin yksit­täi­nen kan­nan­ot­to tai sel­lai­sen teke­mät­tä jät­tä­mi­nen saat­taa antaa pont­ta sii­hen liit­ty­vil­le vaatimuksille.

 29. Äh. Väsy­nee­nä huo­noa teks­tiä: tar­koi­tus oli kir­joit­taa, ettei minis­te­ri voi mää­rä­tä nos­ta­maan syyt­tei­tä. Muu­ten­kin kiro­tus­vi­rei­tä. Ehkä ymmärrätte.

 30. Eikös se Timo­nen sano­nut otta­neen­sa yhteyt­tä val­tion yhtiön joh­toon sen jäl­keen kun oli ylei­sel­lä tasol­la kes­kus­tel­lut minis­te­rin kans­sa kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen osoit­ta­maan aktii­vi­suu­teen reagoinnista?

  Itse olen sitä miel­tä, että yri­tyk­set var­maan­kin pyr­ki­vät vält­tä­mään asioi­den lii­al­lis­ta vat­vo­mis­ta jul­ki­suu­des­ta. Busi­ness, tie­dot­ta­mi­nen ja tiet­ty­jen kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen mel­ko yksi­puo­li­nen julis­ta­mi­nen eivät sovi kovin hyvin yhteen.

  Mut­ta jos oikeas­ti halu­taan että vir­ka­mies ei mis­sään tapauk­ses­sa tul­kit­se minis­te­rin kan­saa käy­mään­sä kes­kus­te­lua toi­min­taoh­jeek­si, niin oli­si­ko syy­tä lait­taa minis­te­rien suu­hun ilmas­toin­ti­tei­pit? Kyl­lä Jee­sus-teip­pi pitää sam­ma­kot loitolla… 🙂

 31. Hau­ta­lan halua­vat sos­sut ja perus­suo­ma­lai­set pois hal­li­tuk­ses­ta sik­si että hän on ainoa avoi­mes­ti Venä­jää kri­ti­soi­va minis­te­ri. Uus­suo­met­tu­mi­nen rulettaa.

 32. Osmo Soi­nin­vaa­ra on Koi­jär­vel­tä kui­vut­tu­aan suh­tau­tu­nut kan­sa­lai­sak­ti­vis­miin sii­nä mää­rin nega­tii­vi­ses­ti, että hän on menet­tä­nyt oikeu­ten­sa esit­tää tul­kin­to­ja suo­ran toi­min­nan stra­te­gias­ta. Soi­nin­vaa­ral­la jos kel­lä on outo käsi­tys, jos hän luu­lee, että Green­peacen stra­te­gia­na on nos­taa tär­kei­tä kysy­myk­siä jul­ki­suu­teen omiin aktii­vei­hin koh­dis­tu­vien rikos­tut­kin­to­jen ja pro­ses­sien avul­la. Green­peace on aina koros­ta­nut sitä, että rau­han­omai­siin mie­le­nil­mauk­siin on täy­si oikeus.

  Rikos­tut­kin­nois­ta on koh­teil­le kai­ken­lais­ta hait­taa, kuten kotiet­sin­tö­jä, tie­to­ko­nei­den taka­va­ri­koin­tia, tele­val­von­taa, polii­sit tule­vat työ- tai opis­ke­lu­pai­kal­le haas­tat­te­le­maan mui­ta ihmi­siä, etc. Laki­mie­sar­mei­joi­den teh­tä­vä­nä on tor­jua ja estää, ei aiheut­taa, tällaista. 

  Minul­le tuli Green­peacel­ta kiitosviesti:

  Hi!
  Thanks so much for taking action to demand that the Rus­sian aut­ho­ri­ties relea­se our acti­vists and stop repres­sing peace­ful pro­test against Arc­tic oil drilling.
  It’s urgent that you mul­tiply your impact by sha­ring this action to all your friends and family. …”

  Tätä ei ole alle­kir­joit­ta­nut Osmo Soi­nin­vaa­ra tai Han­nu Oska­la. Voi­sit­te­ko jat­kos­sa rajoit­tua edus­ta­maan kau­pun­gin­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­taa ja sen listaa?

  Sinän­sä itse asias­sa val­tio on omis­ta­jaoh­jauk­ses­saan on toi­mi­nut suh­tees­sa Green­peaceen samoin kuin suu­ret yksi­tyi­set yri­tyk­set maa­il­mal­la. Esi­mer­kik­si Applen kans­sa Green­peace kävi pit­kää kam­pan­jaa, jos­sa edes­men­nyt Ste­ve Jobs tai­pui kysyt­ty­ään neu­voa enti­sel­tä varapre­si­den­til­tä Al Gorel­ta, joka kuu­lui myös fir­man (Apple, ei Green­peace) hallitukseen:

  “After Green­peace cri­ticized Apple for the use of toxic che­micals in its pro­ducts, Jobs said he tur­ned to for­mer vice pre­si­dent Al Gore, a mem­ber of his com­pa­ny’s board of direc­tors and win­ner of the Nobel Peace Prize for his work on cli­ma­te chan­ge. Gore repor­ted­ly told Jobs to do what he does, and not get into a “mud-slin­ging war” with the envi­ron­men­tal organization.”

  Kun Jobs Ste­ve kuo­li, Green­peacen joh­to jul­kis­ti hyvin­kin ylis­tä­vän muis­to­kir­joi­tuk­sen – Ste­ve Jobs, kun­nioi­tet­ta­va vas­tus­ta­ja , arvo­kas liittolainen:

  Ste­ve Jobs – a wort­hy oppo­nent, a valuable ally
  (Green­peace)

 33. On ilmeis­tä, että Hau­ta­las­ta on tul­lut pai­no­las­ti hal­li­tuk­sel­le ja var­maan Vihreillekin.

  Hau­ta­lan aikai­sem­mat töp­päyk­set ja mon­ta vuot­ta jat­ku­nut käsien levit­te­ly , kun val­tio­nyh­tiöt pis­tä­vät yt pys­tyyn ja puh­dis­ta­vat +50-vuo­tiai­ta kor­tis­toon on hyvin muistissa.

  Timo­sen ja Hau­ta­lan lausu­mas­ta käy ilmi,että tapauk­ses­ta oli käy­ty kes­kus­te­lu hen­ges­sä — eihän nos­te­ta ‑syy­tet­tä-eihän ?

  Timo­nen oli sen jäl­keen muo­dol­li­ses­ti teh­nyt itsen­säi­sen pää­tök­sen ja kehot­ta­nut yhtiön joh­toa luo­pu­maan rikosilmoituksesta.

  Timo­nen var­mis­ti sel­kän­sä tuol­la ylei­sel­lä kes­kus­te­lul­la ja Hau­ta­la pyr­kii vetäy­ty­mään tuon savu­ver­hon taakse

  Mut­ta poliit­ti­set pai­neet kasaan­tu­vat kun täl­lai­nen ilmiö rapaut­taa hal­li­tus­puo­luei­den kannatusta

 34. Vää­rin oli vain se, että omis­ta­ja puut­tui ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan. Se on riit­tä­vä syy sil­le , että sar­ja­mo­kaa­jan tuli­si mennä

 35. Pää­tök­sen­teos­sa on sel­keät lin­jat. Päät­tä­jä voi joko puol­taa, vas­tus­taa, tai vai­e­ta vir­ka­mie­hen pää­tök­ses­tä. Kak­si ensim­mäis­tä koh­taa ovat sel­kei­tä. Mikä­li vai­ke­nee, ja tie­tää ettei toi­min­ta ole sopi­vaa, niin konklu­dent­ti­ses­ti (eli hil­jai­ses­ti) hyväk­syy käy­tän­nön, kos­ka näin on yleen­sä toimittu.

  Joka teh­tä­vän dele­goi on vas­tuus­sa alai­sen­sa pää­tök­ses­tä. Kysy­mys on sii­tä tie­si­kö, tai oli­si­ko pitä­nyt tie­tää miten vir­ka­mies toi­mi. Olen­nais­ta ei ole kuka pää­tök­sen teki. Pelk­kä vih­jai­lu “sopi­vas­ta tavas­ta toi­mia” on puut­tu­mis­ta yhtiön toi­min­taan. Näin­hän lob­ba­rit­kin tekevät.

 36. Pek­si:
  Mitä tulee Ilta­leh­den kam­pan­jaan Hau­ta­laa vas­taan, joka alkoi jo täy­sin kevyil­lä perus­teil­la ovi­rem­pas­ta mak­se­tul­la palk­kiol­la (jos­ta ei oikeas­ti oli­si tar­vin­nut­kaan mak­saa mitään työnantajamaksuja)

  Aina­kin Hau­ta­lal­la on vas­tus­ta­jien­sa lisäk­si myös uskol­li­set kan­nat­ta­jan­sa, jot­ka puo­lus­te­le­vat hän­tä sen jäl­keen­kin kun Hau­ta­la on itse (pakon edes­sä) tun­nus­ta­nut rik­ko­neen­sa lakia.

 37. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Simo
  Jos Hei­di ei rea­goi miten­kään väli­kä­sien kaut­ta saa­maan­sa tie­toon Timo­sen pää­tök­ses­tä, eikö se ole sil­loin juu­ri sitä sinun kai­paa­maa­si puuttumattomuutta?

  Ymmär­tääk­se­ni Hau­ta­la on otta­nut kan­taa, eli rea­goi­nut, Timo­sen pää­tök­seen olla teke­mät­tä riko­sil­moi­tus­ta. Hän on ilmoit­ta­nut hyväk­sy­vän­sä pää­tök­sen (Pek­ka Haa­vis­ton­han mukaan “puhe on teko”).

  Sil­lä “hyväk­sy­mi­sel­lä ” täy­tyy olla joku mer­ki­tys, kos­ka Hau­ta­la on kat­so­nut aiheel­li­sek­si ilmais­ta hyväk­syn­tän­sä. Var­sin­kin kun läh­tö­koh­tai­ses­ti vaih­toeh­to­na on ollut “ei hyväksyminen”. 

  Kuka halusi tie­tää ja mik­si, hyväk­syy­kö Hau­ta­la riko­sil­moi­tuk­sen teke­mät­tä jät­tä­mi­sen? Ja mik­si Hau­ta­la kat­soi tar­peel­li­sek­si ker­toa kan­tan­sa ko. asiaan?

 38. xyzzy:
  Vää­rin oli vain se, että omis­ta­ja puut­tui ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan. Se on riit­tä­vä syy sil­le , että sar­ja­mo­kaa­jan tuli­si mennä

  Ei sii­nä ole mitään vää­rää, että omis­ta­ja puut­tuu sii­hen, mitä omal­la omai­suu­del­la tehdään.
  Se, että ei sai­si puut­tua, on pal­ka­tun joh­don mark­ki­noi­ma ajatus.

  1. Täs­sä sekoi­te­taan pörs­siyh­tiö ja itse koko­naan omis­tet­tu yhtiö. Voi­ko joku todel­la väit­tää, että yksi­tyis­yrit­tä­jä nyt esi­mer­kik­si ei yri­tyk­sen omis­ta­jan sai­si puut­tua sen toimintaan?

 39. Lii­an van­ha:
  ‘snip’
  Timo­sen ja Hau­ta­lan lausu­mas­ta käy ilmi,että tapauk­ses­ta oli käy­ty kes­kus­te­lu hen­ges­sä – eihän nos­te­ta ‑syy­tet­tä-eihän ?
  ‘snip’

  Siis Hau­ta­laa oli infor­moi­tu jäl­ki­kä­teen.

  Nyt tar­vit­tai­siin Arc­tia Ship­pin­gin lausun­to sii­tä, kuin­ka hei­tä kovas­ti pai­nos­tet­tiin.

 40. Nyt kun tätä här­del­liä tämän jutun ympä­ril­lä seu­raa, niin minul­le on tul­lut käsi­tys, ettei oikein kum­pa­kaan osa­puo­li ymmär­rä mitä toi­nen tar­koit­taa ja molem­mat puhu­vat ohi. Soi­nin­vaa­ra ei tai­da oikein olla peril­lä mikä on ollut tar­kal­leen se arvos­te­lun syy?

  Itse hei­tän täs­sä arvauk­sen, voi­si­ko se olla se, että on ollut epä­joh­don­mu­kais­ta lin­jaa omis­ta­jaoh­jauk­ses­sa? Sel­lais­ta väi­tet­tä on esi­tet­ty, että Hau­ta­la on ollut ensim­mäi­nen, joka on otta­nut asian esiin.

  Vai­kea sanoa mikä on totuus, sitä ei kukaan ulko­puo­li­nen voi sanoa.

 41. Rai­mo K: Siis Hau­ta­laa oli infor­moi­tu jäl­ki­kä­teen.

  Nyt tar­vit­tai­siin Arc­tia Ship­pin­gin lausun­to sii­tä, kuin­ka hei­tä kovas­ti pai­nos­tet­tiin.

  Hau­ta­lan omis­ta lausun­nois­ta käy ilmi, että hän on kes­kus­tel­lut etu­kä­teen asias­ta Timo­sen kans­sa ja kuten teks­tis­tä käy ilmi , tah­to­ti­la on tul­lut sel­väk­si Timoselle

  http://www.hs.fi/politiikka/Hautala+tiesi+rikosilmoituksen+est%C3%A4misest%C3%A4/a1381286923080

  Kuu­lin omis­ta­jaoh­jauk­sen kaut­ta, että siel­lä mah­dol­li­ses­ti ollaan puu­haa­mas­sa riko­sil­moi­tus­ta. Kävim­me sil­loin hyvin yleis­tä kes­kus­te­lua sii­tä, että oli­si syy­tä edis­tää pikem­min­kin vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja dia­lo­gia osa­puol­ten kes­ken kuin [teh­dä] riko­sil­moi­tuk­sia”, Hau­ta­la sanoi HS:lle Was­hing­to­nis­sa keskiviikkona.

 42. On se vähän has­sua kun omis­ta­jaoh­jaus­ta vas­taan puhu­vat dema­rit, kun he ovat kurk­ku suo­ra­na kil­ju­mas­sa omis­ta­jaoh­jais­ta joka ker­ta, kun joku lak­kaut­taa yksi­kön taik­ka siir­tää tuo­tan­toa ulkomaille.

 43. Rai­mo K: Ei sii­nä ole mitään vää­rää, että omis­ta­ja puut­tuu sii­hen, mitä omal­la omai­suu­del­la tehdään.
  Se, että ei sai­si puut­tua, on pal­ka­tun joh­don mark­ki­noi­ma ajatus.

  Pait­si kun on lin­jat­tu, että ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan ei puu­tu­ta. Seon hal­li­tuk­sen lin­jaus jon­ka taka­na tuli­si hal­li­tuk­sen jäse­nen pysyä. 

  Val­ta vaih­taa ope­ra­tii­vi­nen joh­to jos sen toi­men­pi­teet eivät miel­ly­tä, on aivan riit­tä­vä keino.

  Polii­ti­kois­ta har­voin on yritysjohtajiksi.

 44. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Täs­sä sekoi­te­taan pörs­siyh­tiö ja itse koko­naan omis­tet­tu yhtiö. Voi­ko joku todel­la väit­tää, että yksi­tyis­yrit­tä­jä nyt esi­mer­kik­si ei yri­tyk­sen omis­ta­jan sai­si puut­tua sen toimintaan?

  Ja pörs­siyh­tiös­sä­kin osak­kee­no­mis­ta­jal­la on ääni­val­lan mukai­nen oikeus puut­tua asioi­hin, tämä­hän on käy­tän­nös­sä­kin näh­ty mones­sa yhtiössä.

  Val­tion omis­tus­ten suh­teen on yri­tet­ty väit­tää, että omis­ta­jal­la ei ole oikeuk­sia — ja var­sin monet usko­vat tähän.

 45. Tar­ken­nus: Hau­ta­la on itse ker­to­nut “Kuu­lin omis­ta­jaoh­jauk­sen kaut­ta sii­tä, että siel­lä mah­dol­li­ses­ti ollaan puu­haa­mas­sa riko­sil­moi­tus­ta. Sil­loin käy­tiin täl­lais­ta hyvin yleis­tä kes­kus­te­lua sii­tä, että oli­si syy­tä edis­tää pikem­min­kin vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja dia­lo­gia näi­den osa­puol­ten kes­ken” joten kysy­mys ohjei­tuk­ses­ta vai ei on kuin veteen piir­ret­ty vii­va. Osmo on sii­nä oikeas­sa että Hau­ta­la “rai­ned on their para­de” ole­mal­la vaa­ti­mat­ta riko­sil­moi­tuk­sen tekemistä.

  Vali­tet­ta­vas­ti Hau­ta­las­ta on tul­lut poliit­ti­nen pai­no­las­ti Vihreille.

 46. Pitää­kö muu­ten paik­kan­sa, että Hau­ta­la kiel­si jään­mur­ta­jia aosal­lis­tu­mas­ta kesäi­sin off-sho­re-toi­min­taa maa­il­mal­la? Tämä­hän on myös ilmei­ses­ti ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan puuttumista. 

  Jos Hau­ta­la moi­sen kiel­si, niin mikä oli perus­te? Valtíon­ta­lou­den kan­nal­ta­han luu­li­si kesä­käy­tön ole­van ihan perusteltua.

  1. Pitää­kö muu­ten paik­kan­sa, että Hau­ta­la kiel­si jään­mur­ta­jia aosal­lis­tu­mas­ta kesäi­sin off-sho­re-toi­min­taa maa­il­mal­la? Tämä­hän on myös ilmei­ses­ti ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan puuttumista. 

   Ei todel­la­kaan pidä. Miten voit tuol­lais­ta väit­tää, sil­lä mur­ta­jat­han ovat siel­lä nytkin.

 47. Minis­te­riö on pääl­lik­kö­vi­ras­to. On yhden­te­ke­vää, kehot­ti­ko minis­te­ri vir­ka­mies­tä toi­mi­maan taval­la X vai ei kiel­tä­nyt vir­ka­mies­tä toi­mi­mal­la taval­la X, kun vir­ka­mies asian otti esiin.

  Molem­mis­sa tapauk­sis­sa kyse on sii­tä, että val­tion omis­ta­jaoh­jaus puut­tui yhtiön ope­ra­tii­vi­sel­le joh­dol­le kuu­lu­vaan asi­aan, ja täl­löin herää kysy­mys sii­tä, onko täl­lai­nen poik­keuk­sel­li­nen toi­min­ta todel­la perusteltua.

  Haus­kaa täs­sä täl­lai­sen vakau­muk­sel­li­sen ympä­ris­tön­suo­je­li­jan näkö­kul­mas­ta on, että nime­no­maan ympä­ris­tön­suo­je­lun edis­tä­jä­nä tol­kut­to­man kont­ra­pro­duk­tii­vi­nen Vih­reä liit­to pysyy maa­il­man­lop­puun asti alle 10 pro­sen­tin mer­ki­tyk­set­tö­mä­nä puo­lu­ee­na niin kau­an, kun Hei­di Hau­ta­lan kal­tai­sia Pyhän Per­heen edus­ta­jia ei pys­ty­tä puo­lu­een sisäl­lä kri­ti­soi­maan. Puo­luet­ta muo­dol­li­ses­ti joh­ta­vat junio­rit eivät iki­maa­il­mas­sa uskal­la heit­tää Hau­ta­laa pihal­le, var­sin­kin kun Soi­nin­vaa­ran kal­tai­set vai­kut­ta­jat eivät anna sil­le yhtään tukea. Soi­nin ja Sipi­län laa­rei­hin­han tämä kaik­ki sataa.

 48. Toi­von Hau­ta­lan pysy­vän minis­te­ri­nä. Se takaa Vih­rei­den vaa­li­tap­pion seu­raa­vis­sa eduskuntavaaleissa.

 49. Ketä oikeas­ti uskoo enään yhtään mitään ja kään­täen toi­sin, oli­si­ko minis­te­ri jät­tä­nyt asian sik­seen jos vir­ka­mies ei oli­si asi­aan oma­toi­mi­ses­ti puut­tu­nut. Tuskin.

  Täy­sin epä­pä­te­vä minis­te­rik­si ja vahin­gol­li­nen Suomelle.

 50. Kun nyt täs­sä mie­ti­tään kuka sanoi mitä ja mis­sä vai­hees­sa ja oli­ko se joku kehoi­tus toi­mia, niin oli­si hyvä jos polii­ti­kon etui­hin kuu­lui­si se rul­la ilmastointiteippiä… 🙂

  Sadun kol­me vii­sas­ta api­naa olivat:
  ‑Yksi ei näh­nyt mitään väärää
  ‑Toi­nen ei tun­te­nut mitään väärää
  ‑Kol­mas ei kuul­lut mitään väärää

 51. Kai­ken kohui­lun jäl­keen näyt­tää sil­tä, että tapauk­ses­sa on toi­mit­tu kai­kin puo­lin jär­ke­väs­ti: kak­si Green­peacen mie­le­no­soi­tus­ta, jois­ta toi­ses­sa ei vahin­gon­te­koa (ei syy­tet­tä), toi­ses­sa vahin­ko­ja (nos­tet­tu syy­te). Vai­kut­taa fir­man ja omis­ta­jan kan­nal­ta har­ki­tul­ta ja linjakkaalta.

 52. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ymmär­tääk­se­ni kyse on asia­no­mis­ta­ja­ri­kok­ses­ta. Asia­no­mis­ta­jal­le on nimen­omai­ses­ti jätet­ty asias­sa har­kin­ta­val­taa. Sinun­kaan ei ole pak­ko ilmoit­taa polii­sil­le kun­nian­louk­kauk­ses­ta aina kun joku saa sinus­ta pahasti.

  Jos leh­ti­tie­dot pitä­vät paik­kan­sa, asia­no­mis­ta­ja oli jo teh­nyt riko­sil­moi­tuk­sen. Vir­ka­mies ohja­si asia­no­mis­ta­jaa peru­maan riko­sil­moi­tuk­sen. Kysei­nen vir­ka­mies oli minis­te­rin suo­ra alai­nen, joten minis­te­ril­lä on kak­si mah­dol­li­suut­ta. Joko hän hyväk­syy vir­ka­mie­hen toi­met (ja ottaa vas­tuun niis­tä) tai tote­aa vir­ka­mie­hen toi­mi­neen vir­heel­li­ses­ti (ja oikai­see vir­heel­li­sen toi­min­nan). Vas­tuu on minis­te­rin. Nyt hän on tosia­sial­li­se­ti puut­tu­nut sekä yri­tyk­sen ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan, että lain­käyt­töön. Hän on aset­ta­nut hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kan­nat­ta­man­sa jär­jes­tön edun val­tio­nyh­tiön edun edelle.

 53. Aluk­sen pääl­li­kön vel­vol­lisúus on huo­leh­tia lai­van tur­val­li­suu­des­ta . mikä­li hän ei saa omin voi­min ulko­puo­lis­ta-kut­su­ma­ton­ta väkeä ulos lai­vas­ta niin hän on vel­vol­li­nen kut­su­maan vir­ka­val­taa apuun. Tai hän­tä voi­daan syyt­tää varus­ta­mon puo­lel­ta työ­teh­tä­vien­sä laiminlyönnostä.

  eli täs­sä tapauk­ses­sa tuli­si kuul­la ja sel­vit­tää mitä pikim­min pääl­li­kön toi­met kysei­ses­sä asias­sa. Ja kuka ne on kumon­nut, varus­ta­mon joh­ta­ja­ko ja kenen pyyn­nös­tä mikä­li aluk­sen pää­lik­kö on pyy­tä­nyt ulko­puo­lis­ta apua ja teh­nyt nor­maa­lin ilmoi­tuk­sen häi­röis­tä laivalla.

  Ei tämä tämän moni­mut­kai­sem­pi asia ole. Se ketä häi­riön aihet­tu­jat ovat , on pää­li­kön toi­men hoi­ta­mi­sen kan­nal­ta täy­sin toisarvoista. 

  Toi­nen asi on se että voi­ko ja mil­tä näyt­tää jos ja kun val­tioo­mis­tuk­sen ylin joh­to sivuut­taa nor­maa­lin pää­tök­sen­te­ko pro­ses­sin ‑omis­ta­ja ‑omis­ta­jyh­tiön hal­li­tus ‑toi­mi­tus­joh­ta­ja- pääl­lik­kö­ta­so (lai­va itse­näi­nen yksik­kö ‚jos­sa lai­van pääl­li­köl­lä poik­keuk­sel­li­sen suu­ret oikeu­det ja vel­vol­li­suu­det pitää ‑ja vaa­tia jär­jes­tys­tä lai­vas­sa lai­van toi­min­ta­ky­vyn ylläpitämiseksi)

 54. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Täs­sä sekoi­te­taan pörs­siyh­tiö ja itse koko­naan omis­tet­tu yhtiö. Voi­ko joku todel­la väit­tää, että yksi­tyis­yrit­tä­jä nyt esi­mer­kik­si ei yri­tyk­sen omis­ta­jan sai­si puut­tua sen toimintaan? 

  Kyl­lä voi. 

  Täs­sä sekoi­te­taan val­tio taval­li­seen omistajaan.
  Arc­tia Ship­pin on kau­pal­li­nen yhtiö. Ero omis­ta­jaoh­jauk­ses­sa kul­kee kau­pal­lis­ten yhtiöi­den ja eri­tyis­teh­tä­vää hoi­ta­vien yri­tys­ten välil­lä (Alko, Yle), ei pörs­siyh­tiön ja täy­sin omis­te­tun yhtiön välillä. 

  Minis­te­riös­tä ei pitäi­si puut­tua kau­pal­li­sen yhtiön ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan. Val­tion toi­mi­mi­nen yksi­tyis­sek­to­ril­la saman­lai­se­na omis­ta­ja­na kuin yksi­tyi­set ihmi­set ei ole hyväk­syt­tä­vää kuten näy­tät olettavan. 

  Lakia ei luul­ta­vas­ti ole rikot­tu, mut­ta kyse ei sil­ti ole hyväk­syt­tä­väs­tä toi­min­nas­ta. Minis­te­riös­tä rikot­tiin hal­lin­to­pe­ri­aa­tet­ta ja nyt joko Vih­rei­den pitäi­si yrit­tää sel­keyt­tää tätä peri­aa­tet­ta, että muut­kin minis­te­rit voi­vat ruve­ta puut­tu­maan val­tion omis­ta­mien yri­tys­ten asioi­hin tai myön­tää Timo­sen (ja Hau­ta­lan) virhe.

 55. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Täs­sä sekoi­te­taan pörs­siyh­tiö ja itse koko­naan omis­tet­tu yhtiö. Voi­ko joku todel­la väit­tää, että yksi­tyis­yrit­tä­jä nyt esi­mer­kik­si ei yri­tyk­sen omis­ta­jan sai­si puut­tua sen toimintaan?

  Saa, mut­tei vält­tä­mät­tä pitäisi.

  Lain mukaan hal­li­tus saa teh­dä min­kä hyvän­sä toi­mi­tus­joh­ta­jan toi­mi­val­taan kuu­lu­van teon. Lisäk­si omis­ta­jat saa­vat yksi­mie­li­sel­lä pää­tök­sel­lä teh­dä min­kä hyvän­sä täl­lai­sen teon jär­jes­tä­mät­tä mitään tar­peet­to­mia hal­li­tuk­sen kokouk­sia tai yhtiö­ko­kouk­sia. Joten jos val­tio omis­taa vaik­ka osa­keyh­tiön­kin koko­naan, omis­ta­jan äänen käyt­tä­jä saa täy­sin lai­li­ses­ti mää­rä­tä vaik­ka­pa kah­vi­huo­neen sei­nän maa­lat­ta­vak­si punaiseksi.

  Tämä on siis mah­dol­lis­ta, mut­ta ylei­ses­ti ottaen se ei ole viisasta.

  Nor­maa­leis­sa lis­taa­mat­to­mis­sa­kin yri­tyk­sis­sä on tyy­pil­li­ses­ti samaa kaa­vaa nou­dat­ta­va jako toi­mi­tus­joh­ta­jan (ope­ra­tii­vi­nen elin) ja hal­li­tuk­sen välil­lä. Hal­li­tus vas­taa sii­tä, että stra­te­gia on omis­ta­jien edun ja tah­don mukai­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja toteut­taa sitä stra­te­gi­aa etsi­mäl­lä käy­tän­nön toimenpiteitä. 

  Lisäk­si hal­li­tuk­sel­le yleen­sä kuu­lu­vat pää­tök­set, jot­ka ovat yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan kokoon näh­den suu­ria tai muu­ten eri­tyi­sen mer­kit­tä­viä. Plus tie­tys­ti tär­keim­pä­nä toi­mi­tus­joh­ta­jan valin­ta ja erottaminen.

  Täs­tä jaos­ta kyl­lä usein poi­ke­taan var­sin­kin vah­vo­jen hen­ki­lö­omis­ta­jien yhtiöis­sä, mut­ta sil­lä on yleen­sä myös aika pal­jon seu­rauk­sia. Tari­noi­ta on pal­jon. Jos omis­ta­ja halu­aa hoi­taa ope­ra­tii­vi­sia asioi­ta, sil­loin omis­ta­jan on syy­tä olla toimitusjohtaja.

  Aito­jen yli hyp­pi­mi­nen aiheut­taa tyy­pil­li­ses­ti fokuk­sen mene­mis­tä vää­rään paik­kaan. Jos hal­li­tus alkaa tohel­taa ope­ra­tii­vi­sia asioi­ta, toi­mi­tus­joh­ta­jan työ­ka­lu­ja vie­dään pois, ja aika kuluu ope­ra­tii­vis­ten asioi­den mikromanageeraukseen.

  Nyt täs­sä puhee­na ollees­sa tapauk­ses­sa on tra­gi­koo­mi­nen tapah­tu­ma­kul­ku. Vir­ka­mies (omis­ta­jan edus­ta­ja­na) sanoo hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­le, että tämä sanoi­si toi­mi­tus­joh­ta­jal­le, että hoi­da­pa tuo pik­kua­sia pois päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä. (Ellei sit­ten ole niin, että yri­tyk­sen stra­te­gi­aan on kir­jat­tu kan­sa­lais­toi­min­nan edis­tä­mi­nen, jol­loin hal­li­tuk­sen oli­si pitä­nyt kiin­nit­tää toi­mi­tus­joh­ta­jan huo­mio asiaan.)

  Yksit­täis­ta­paus­ta tun­te­mat­ta veik­kai­sin, että sekä hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­ta että toi­mi­tus­joh­ta­jal­ta on pääs­syt ruma sana. Ei asian vuok­si, vaan sen vähäi­syy­den vuoksi.

  Kyse täs­sä ylei­ses­sä jaos­sa ope­ra­tii­vi­sen orga­ni­saa­tion ja hal­li­tuk­sen välil­lä ei ole ope­ra­tii­vis­ten joh­ta­jien val­lan­ha­lus­ta. Jakoa on tes­tat­tu mones­sa pai­kas­sa ja moneen maa­il­man­ai­kaan, ja asiat nyt vain toi­mi­vat par­hai­ten sil­loin, kun toi­mi­joil­la on sel­keät vas­tuu­alu­eet. Omis­ta­jien (hal­li­tuk­sen) puo­lel­ta tulee “mitä”, toi­ma­ril­ta “miten”.

  On Hau­ta­la sano­nut, tien­nyt, ollut sano­mat­ta tai tie­tä­mät­tä, koko tapah­tu­ma­ket­ju ker­too jotain aika syväl­lis­tä val­tio­ny­ri­tyk­sis­tä. Hau­ta­lan toi­min­nas­ta meil­lä ei ole tie­toa, joten sitä on tur­ha sil­tä poh­jal­ta arvioida.

  Oikea toi­min­ta­ta­pa val­tiol­ta­kin oli­si ollut olla välit­tä­mät­tä täs­tä vähä­mer­ki­tyk­si­ses­tä yksit­täis­ta­pauk­ses­ta ja sit­ten tar­vit­taes­sa päi­vit­tää val­tion omis­ta­jaoh­jauk­seen liit­ty­vät ohjeet, jot­ka sito­vat val­tio­ny­ri­tyk­siä. Sen jäl­keen kai­kil­le val­tio­enem­mis­töi­sil­le yhtiöil­le on sel­vää, että kasa­lai­sak­ti­vis­te­ja pyri­tään sie­tä­mään, ja jos ei sie­de­tä, pää­tök­set tekee valtio.

 56. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ei todel­la­kaan pidä. Miten voit tuol­lais­ta väit­tää, sil­lä mur­ta­jat­han ovat siel­lä nytkin.

  Olen luke­nut tällaista:

  http://www.kauppalehti.fi/etusivu/hautala+rajoittaisi+jaanmurtajien+offshore-bisnesta/201205176311

  Ilmei­ses­ti nyt nou­da­te­taan vie­lä van­ho­ja sopi­muk­sia, mut­ta jos asia on kiin­ni Hau­ta­las­ta, niin uusia ei solmita.

  Veik­kaan­pa, että Arc­tias­sa toi­vo­taan kovas­ti, että seu­raa­va vas­taa­va minis­te­ri ei ole Hau­ta­lan tapai­nen tiukkapipo.

 57. xyzzy: Pait­si kun on lin­jat­tu, että ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan ei puu­tu­ta. Seon hal­li­tuk­sen lin­jaus jon­ka taka­na tuli­si hal­li­tuk­sen jäse­nen pysyä. 

  Val­ta vaih­taa ope­ra­tii­vi­nen joh­to jos sen toi­men­pi­teet eivät miel­ly­tä, on aivan riit­tä­vä keino.

  Polii­ti­kois­ta har­voin on yritysjohtajiksi.

  Siis min­kä hal­li­tuk­sen lin­jaus? Häkä­mie­hen lin­ja ei tai­da olla enää voimassa?

  Val­ta vaih­taa yhtiön hal­li­tus, joka vaih­taa ope­ra­tii­vi­sen joh­don ovat ne kei­not, jol­la omis­ta­jaoh­jaus­ta toteu­te­taan — jos ei muu auta.

  1. Kan­nat­taa pitää eril­lään pörs­siyh­tiöt, joi­den hal­lin­toon liit­tyy tiuk­ko­ja mää­räyk­siä, muut osa­keyh­tiöt, jois­sa on mui­ta­kin osak­kai­ta, jol­loin osak­kai­ta on kohel­ta­va tas­a­puo­li­ses­ti ja val­tion koko­naan omis­ta­mat yhtiöt, jois­sa ei ole suo­jat­ta­vaa vähemmistöä.

 58. Veik­kaan­pa, että Arc­tias­sa toi­vo­taan kovas­ti, että seu­raa­va vas­taa­va minis­te­ri ei ole Hau­ta­lan tapai­nen tiukkapipo. 

  Vei­kaan­pa että hal­li­tuk­sen til­ke­puo­lu­eel­la ei ole val­taa teh­dä tuom­mois­ta vahin­koa valtionyhtiölle.

 59. Vihe­rins­si:
  ‘snip’
  Lain mukaan hal­li­tus saa teh­dä min­kä hyvän­sä toi­mi­tus­joh­ta­jan toi­mi­val­taan kuu­lu­van teon. Lisäk­si omis­ta­jat saa­vat yksi­mie­li­sel­lä pää­tök­sel­lä teh­dä min­kä hyvän­sä täl­lai­sen teon jär­jes­tä­mät­tä mitään tar­peet­to­mia hal­li­tuk­sen kokouk­sia tai yhtiö­ko­kouk­sia. Joten jos val­tio omis­taa vaik­ka osa­keyh­tiön­kin koko­naan, omis­ta­jan äänen käyt­tä­jä saa täy­sin lai­li­ses­ti mää­rä­tä vaik­ka­pa kah­vi­huo­neen sei­nän maa­lat­ta­vak­si punaiseksi.
  ‘snip’

  Lain mukaan yhtiö­ko­kouk­ses­sa kyl­lä teh­dään pää­tök­set ään­ten enem­mis­töl­lä. Ja mis­sä­pä omis­ta­jat muu­al­la pää­tök­siä teki­si­vät, jos ei lail­li­ses­ti kool­le kut­su­tus­sa yhtiö­ko­kouk­ses­sa? Ja yhden omis­ta­jan yhtiös­sä enem­mis­tö on toki sel­vä, mut­ta ei sekään ilman kokous­ta toteudu.

  Hal­li­tuk­sen valin­ta ja erot­ta­mi­nen on yhtiö­ko­kouk­sen asia ja hal­li­tus taas ottaa ja erot­taa toimitusjohtajan.

 60. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kan­nat­taa pitää eril­lään pörs­siyh­tiöt, joi­den hal­lin­toon liit­tyy tiuk­ko­ja mää­räyk­siä, muut osa­keyh­tiöt, jois­sa on mui­ta­kin osak­kai­ta, jol­loin osak­kai­ta on kohel­ta­va tas­a­puo­li­ses­ti ja val­tion koko­naan omis­ta­mat yhtiöt, jois­sa ei ole suo­jat­ta­vaa vähemmistöä.

  Mis­sä­hän nämä tiu­kat mää­räyk­set ovat?

  Lain mukaan osa­keyh­tiös­sä yhtiö­ko­kous päät­tää asiois­ta enem­mis­tö­pää­tök­sil­lä (osa­keyh­tiö­lain 6.§) ja “kaik­ki osak­keet tuot­ta­vat yhtiös­sä yhtä­läi­set oikeu­det, jol­lei yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä mää­rä­tä toisin”(osakeyhtiölain 7.§). Yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä voi­daan siis aset­taa eri osak­kei­ta eriar­voi­seen ase­maan — ja näin on usein teh­ty­kin ja teh­dään jatkossakin.

 61. Rai­mo K:
  Osmo: “Suo­mes­sa näyt­tää nous­seen häly sii­tä, että val­tion omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta vas­taa­va minis­te­ri Hau­ta­la on hyväk­sy­nyt vir­ka­mies­kan­nan vai­e­ta Green­peacen Arc­tian jään­mur­ta­jais­ku kuoliaaksi.”
  ‘snip’

  Eipä sitä ole jul­ki­suu­des­sa juu­ri noin esi­tet­ty. Ehkä asian todel­li­nen lai­ta tulee esil­le, ehkä ei…

  Asian todel­li­sen lai­dan sel­viä­mis­tä ei ede­sau­ta se, että Hau­ta­la puhuu itsen­sä kans­sa ristiin.

  Van­ha neu­vo polii­ti­kol­le: Kun mikään muu ei auta, kokei­le totuut­ta. Ehkä on lii­an myöhäistä…

 62. Ovat­ko ne venä­läi­set nyt vält­tä­mät­tä niin tyh­miä? Ehkä siel­lä on ihan tie­toi­ses­ti pää­tet­ty lait­taa Green­peacen poruk­ka vuo­si­kausik­si vankilaan. 

  Rikos­pro­ses­se­ja on pal­jon kivem­pi halu­ta, jos oikeas­ti ei pel­kää nii­den seu­raa­mus­ta. Esi­mer­kik­si Suo­mes­sa mah­dol­li­ses­ti mää­rät­tä­viä sak­ko­ja, jot­ka var­maan Green­peace tosia­sias­sa maksaa.

  Ehkä Venä­jä halu­aa nyt nime­no­maan vies­tiä, että siel­lä anne­taan sel­lai­sia ran­gais­tuk­sia, että media­huo­mion vas­ta­pai­no­na on vuo­si­kausia vankilassa. 

  Se, että jos­tain rikok­ses­ta ei Suo­mes­sa läh­de­tä rikos­pro­ses­sia käyn­nis­tä­mään, on toki monel­la hal­lin­no­na­lal­la ihan perus­set­tiä. Jos kaik­ki rikok­set pyrit­täi­siin lop­puun asti sel­vit­tä­mään, niin mit­kään resurs­sit eivät riit­täi­si. Jon­kin­lais­ta prioi­ri­soin­tia jou­du­taan teke­mään aina. Eikä sitä pro­ses­sin käyn­nis­tä­mi­sen hou­kut­te­le­vuut­ta nyt var­mas­ti ede­sau­ta, että rikol­li­nen toi­voo pro­ses­sia, kun kokee saa­van­sa pro­ses­sin seu­rauk­se­na ran­gais­tuk­sen sijaan pal­kin­non teostaan.

  Minus­ta kyse on enem­män­kin sii­tä, ovat­ko seu­raa­muk­set oikein mitoi­tet­tu­ja, kun Green­peacel­le ne eivät aiheu­ta min­kään­lais­ta pidät­ty­väi­syyt­tä teko­jen suh­teen. Tämä kiel­le­tyl­la taval­la saa­ta­va huo­mio on nyky­lain­sää­dän­nöl­lä “lii­an halpaa”.

 63. Rai­mo K: Lain mukaan yhtiö­ko­kouk­ses­sa kyl­lä teh­dään pää­tök­set ään­ten enem­mis­töl­lä. Ja mis­sä­pä omis­ta­jat muu­al­la pää­tök­siä teki­si­vät, jos ei lail­li­ses­ti kool­le kut­su­tus­sa yhtiö­ko­kouk­ses­sa? Ja yhden omis­ta­jan yhtiös­sä enem­mis­tö on toki sel­vä, mut­ta ei sekään ilman kokous­ta toteudu. 

  Myön­nän, se oli kom­pa, kun tämä on aika vähän tun­net­tu osa lain­sää­dän­töä ja muis­ta­ma­ni mukaan vie­lä­pä van­has­ta lais­ta puut­tu­va osa. Ja onnek­si myös vähän käy­tet­ty lukuu­not­ta­mat­ta hyvin pie­niä yri­tyk­siä, mut­ta laki ei tee kokorajaa. 

  Täs­sä nykyi­sen osa­keyh­tiö­lain 5. luvun 1 §:n alkuosa:

  Osak­kee­no­mis­ta­jat käyt­tä­vät pää­tös­val­taan­sa yhtiökokouksessa.

  Osak­kee­no­mis­ta­jat voi­vat 1 momen­tin estä­mät­tä yhtiö­ko­kous­ta pitä­mät­tä yksi­mie­li­si­nä päät­tää yhtiö­ko­kouk­sel­le kuu­lu­vas­ta asiasta.

  Eli ei tar­vit­se kut­sua mitään kokoon, jos kaik­ki ovat jo muu­ten­kin kool­la. Ja sit­ten saman lain 2 §:

  Osak­kee­no­mis­ta­jat voi­vat yksi­mie­li­si­nä muu­ten­kin teh­dä yksit­täis­ta­pauk­ses­sa pää­tök­sen hal­li­tuk­sen tai toi­mi­tus­joh­ta­jan yleis­toi­mi­val­taan kuu­lu­vas­sa asiassa.

  Tämän mukaan hal­li­tuk­sel­le ja toi­ma­ril­le­kin saa teh­dä ohi­mars­sin ihan vapaas­ti ilman byro­kra­ti­aa. Sen ver­ran laki mää­rää byro­kra­ti­aa, että jos yhtiö­ko­kouk­sel­le kuu­lu­va pää­tös teh­dään yksi­mie­li­ses­ti, se pitää doku­men­toi­da tie­tyl­lä tavalla.

  Jos val­tio omis­taa osa­keyh­tiön koko­naan, val­tio saa teh­dä ilman vii­vei­tä tai kokouk­sia min­kä hyvän­sä pää­tök­sen mil­loin hyvän­sä, kun­han pää­tös sinän­sä on lail­li­nen. Koros­tan kui­ten­kin sitä, että täs­sä “saa” ja “kan­nat­taa” ovat ihan eri asioita.

 64. Rai­mo K: Val­ta vaih­taa yhtiön hal­li­tus, joka vaih­taa ope­ra­tii­vi­sen joh­don ovat ne kei­not, jol­la omis­ta­jaoh­jaus­ta toteu­te­taan – jos ei muu auta.

  Tätä kei­noa käy­te­tään yhtiö­ko­kouk­sis­sa, jos omis­ta­jat eivät ole pitä­neet yri­tyk­sen toi­min­nan kehit­ty­mi­ses­tä. Jos vaih­toon menee koko hal­li­tus tai pää­osa hal­li­tuk­ses­ta, toi­mi­tus­joh­ta­ja osaa­kin jo ruve­ta pak­kai­le­maan tava­roi­taan, kos­ka ensim­mäi­nen uuden hal­li­tuk­sen kokous antaa kui­ten­kin hyvin toden­nä­köi­ses­ti pot­kut. (Yleen­sä­hän van­ha hal­li­tus ehdot­taa uut­ta hal­li­tus­ta jol­lain tavalla.)

  Hal­li­tuk­sen vaih­ta­mi­nen nor­maa­lin yhtiö­ko­kous­ryt­min välis­sä ker­too pahas­ta krii­si­ti­lan­tees­ta. Hal­li­tuk­sen nor­maa­li ajat­te­lun jän­ne on mon­ta vuot­ta, joten vuo­den välein tapah­tu­va tar­kas­te­lu on sopi­van tiheä. Lisäk­si yleen­sä hal­li­tuk­ses­ta vaih­de­taan vain osa ker­ral­laan jat­ku­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si, vaik­ka tavoit­tee­na oli­si­kin pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä hank­kia toi­sen­lais­ta osaa­mis­ta ja näke­mys­tä hal­li­tuk­seen. Tämä voi olla jopa yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä mää­rät­ty (ero­vuo­rot ja pidem­mät kaudet).

  Ope­ra­tii­vi­sel­la tasol­la asiat tapah­tu­vat nopeam­min. Toi­mi­tus­joh­ta­jan ura yri­tyk­ses­sä päät­tyy yhteen hal­li­tuk­sen pää­tök­seen, joka syn­tyy tar­vit­taes­sa minuu­teis­sa. Tämä on kui­ten­kin hal­li­tuk­sen asia, ei omis­ta­jien. Hal­li­tus vah­tii sitä, että toi­mi­tus­joh­ta­ja toteut­taa omis­ta­jien aset­ta­maa tehtävää.

  Tämä raken­nel­ma ei tuo omis­ta­jal­le sinän­sä mitään suo­raa kana­vaa ope­ra­tii­vi­siin pää­tök­siin. Jos omis­ta­ja nii­tä alkaa teh­dä hal­li­tuk­sen ja toi­mi­tus­joh­ta­jan ohi, hyvä hal­lin­to­ta­pa alkaa olla kaukana.

  En ihan ymmär­rä, mik­si tämä oli­si huo­no tai vai­kea val­tiol­le­kaan omis­ta­ja­na. Kun omis­ta­ja kom­mu­ni­koi sel­keäs­ti tah­ton­sa yri­tyk­sen suh­teen (sehän ei ole mikään pelk­kä rahal­li­nen tavoi­te), hal­li­tus ja toi­mi­tus­joh­ta­ja puur­ta­vat sen toteut­ta­mi­sek­si omil­la tasoillaan.

  Vai onko kyse sii­tä, että val­tio ei ole omis­ta­ja­na osan­nut kom­mu­ni­koi­da tah­to­aan? Onko poli­tii­kan sykli sit­ten­kin lii­an nopea tähän perin­tei­seen yri­tys­ten johtamiseen?

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kan­nat­taa pitää eril­lään pörs­siyh­tiöt, joi­den hal­lin­toon liit­tyy tiuk­ko­ja mää­räyk­siä, muut osa­keyh­tiöt, jois­sa on mui­ta­kin osak­kai­ta, jol­loin osak­kai­ta on kohel­ta­va tas­a­puo­li­ses­ti ja val­tion koko­naan omis­ta­mat yhtiöt, jois­sa ei ole suo­jat­ta­vaa vähemmistöä. 

  Tämä lausun­to tun­tui­si viit­taa­van omis­ta­jien edun (raas­tu­vas­sa lähin­nä rahal­li­sek­si tul­ki­tun) aja­mi­seen. Sii­tä ei täs­sä ole­kaan kysy­mys. Omis­ta­ja saa ajaa fir­man pilal­le niin halu­tes­saan, eikä täs­sä koko tapauk­ses­sa puhu­ta oikeas­ti mis­tään mer­kit­tä­vis­tä rahal­li­sis­ta arvois­ta miten­kään päin. 

  Kysy­mys on yri­tyk­sen hyväs­tä hal­lin­to­ta­vas­ta, jos­sa omis­ta­jal­la on yksi roo­li, hal­li­tuk­sel­la toi­nen ja toi­mi­tus­joh­ta­jal­la kolmas.

  Jos val­tio antaa omis­ta­ja­na sel­lai­sen kuvan, että sil­lä on tapa­na sot­kea tätä pak­kaa, se ei kovin pal­jon paran­na val­tio­nyh­tiöi­den hou­kut­te­le­vuut­ta joh­ta­mi­sen ja hal­li­tus­työn ammat­ti­lais­ten parissa.

  Täl­lä on muu­ten ter­mi­kin. Se on lok­ki­joh­ta­mis­ta. Lok­ki syök­syy ylhääl­tä kimp­puun, rää­kyy, vie her­kut, toi­mit­taa bio­tuot­teet naa­mal­le ja häi­pyy. Tapaa voi toki sovel­taa myös ope­ra­tii­vi­sen orga­ni­saa­tion sisäl­lä menestyksekkäästi.

  Oma veik­kauk­se­ni on se, että minis­te­ri ei oikeas­ti pis­tä­nyt vir­ka­mies­tä asial­le, vaan inno­kas vir­ka­mies hoi­ti lok­ki­syök­syn ihan itse. Asi­aan ei sisäl­ly kenen­kään osal­ta mitään kie­roa tai pahan­tah­tois­ta, ainoas­taan akuut­tia ajat­te­le­mat­to­muut­ta tai kroo­nis­ta inkompetenssia.

  Jos näin kävi, niin sit­ten asian tun­nus­ta­nut vir­ka­mies toi­mi oikein täs­sä vai­hees­sa. Ei ole tar­vet­ta pudot­taa päi­tä, on vain tar­vet­ta miet­tiä, miten täl­lai­set höl­möi­lyt este­tään tulevaisuudessa.

  (Komp­paan kui­ten­kin Rai­mo K:ta sii­nä, että kom­mu­ni­koin­ti on tai­to­la­ji, eikä tämä nyt ihan hyvin mennyt.)

  1. Vir­ke­mie­hen lisäk­si myös polii­si näyt­tää olleen sitä miel­tä, ettei riko­sil­moi­tuk­ses­sa oli­si ollut jär­jen häi­vää, kos­ka yhtill­le ei ollut koi­tu­nut mitään vahinkoa.

 66. Mar­ko Hami­lo:
  Haus­kaa täs­sä täl­lai­sen vakau­muk­sel­li­sen ympä­ris­tön­suo­je­li­jan näkö­kul­mas­ta on, että nime­no­maan ympä­ris­tön­suo­je­lun edis­tä­jä­nä tol­kut­to­man kont­ra­pro­duk­tii­vi­nen Vih­reä liit­to pysyy maa­il­man­lop­puun asti alle 10 pro­sen­tin mer­ki­tyk­set­tö­mä­nä puo­lu­ee­na niin kau­an, kun Hei­di Hau­ta­lan kal­tai­sia Pyhän Per­heen edus­ta­jia ei pys­ty­tä puo­lu­een sisäl­lä kritisoimaan. 

  Sama. Itseä­ni on alka­nut suun­nat­to­mas­ti ärsyt­tää Nii­nis­tön ja Hau­ta­lan sekoi­lut, on sit­ten kyse auto­ve­ros­ta, remon­tis­ta, itseä lähel­lä ole­vas­ta kan­sa­lais­toi­min­nas­ta tai mitä näi­tä nyt on ollut.

  Van­ho­ja puo­luei­ta” syy­te­tään monen­lai­ses­ta suh­mu­roin­nis­ta, eikä syyt­tä, ja ei kait täs­sä voi muu­ta tode­ta kuin että Vih­reis­tä­kin on hyvää vauh­tia tulos­sa van­ha puo­lue. Var­sin­kin Hel­sin­gis­sä ollaan jo iloi­ses­ti muka­na pelaa­mas­sa samaa peliä kokoo­muk­sen ja vasem­mis­ton kans­sa, vaik­ka jos­kus on ehkä ollut intoa sanoa jotain kriit­tis­tä poliit­ti­sis­ta vir­ka­ni­mi­tyk­sis­tä ja muis­ta demo­kra­tian epäkohdista.

  Kor­rup­toi­ko val­ta tosi­aan niin pahas­ti, mitä Vih­rei­den lyhyes­tä his­to­rias­ta voi­si päätellä?

 67. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kan­nat­taa pitää eril­lään pörs­siyh­tiöt, joi­den hal­lin­toon liit­tyy tiuk­ko­ja mää­räyk­siä, muut osa­keyh­tiöt, jois­sa on mui­ta­kin osak­kai­ta, jol­loin osak­kai­ta on kohel­ta­va tas­a­puo­li­ses­ti ja val­tion koko­naan omis­ta­mat yhtiöt, jois­sa ei ole suo­jat­ta­vaa vähemmistöä. 

  Käsit­tääk­se­ni tämä on vää­rä jako täs­sä tilan­tees­sa. Ongel­ma­na on mm. puut­tu­mi­nen mui­hin kuin hal­li­tus­oh­jel­mas­sa ja lais­sa mää­ri­tel­tyi­hin stra­te­gi­siin int­res­sei­hin. Vir­ka­mies ja minis­te­ri ovat täs­sä tapauk­ses­sa teh­nyt tul­kin­to­ja ja peri­aa­te­pää­tök­siä joi­ta muu hal­li­tus ei jaa. 

  Kyse ei ole pel­käs­tään osak­kais­ta vaan ylei­ses­ti hyväk­sy­tyis­tä hallinnointiperiaatteista: 

  Val­tio aktii­vi­se­na omis­ta­ja­na nime­ää hal­li­tuk­sen jäse­net ja osal­lis­tuu hal­li­tuk­sen kaut­ta stra­te­gia­lin­jauk­siin, mut­ta ei puu­tu yhtiön ope­ra­tii­vi­seen toimintaan.

  Kak­si kysymystä:

  1. Olet­ko täs­tä peri­aat­teis­ta eri mieltä?

  2. Olet­ko sitä miel­tä että täl­lais­ta peri­aa­tet­ta ei ole ollen­kaan ole­mas­sa val­tion täy­sin omis­ta­mien yri­tys­ten osalta?

  luet­ta­vaa:

  1. OECD’n ylei­set ohjeet val­tion omis­ta­mien yhtiöi­den hal­lin­noin­tiin Gui­de­li­nes on Cor­po­ra­te Gover­nance of Sta­te-Owned Enterpri­ses (2005).

  2. http://valtionomistus.fi/suomi/omistajapolitiikka-ja-ohjaus/

  3. http://valtionomistus.fi/suomi/asiakirjat/hallituksen-linjaukset/

 68. Uusin rjäh­tä­vän ajan­koh­tai­nen toi­min­tae­lo­ku­va, pää­osa­sa Hei­di Gra­vey­ard: Myrs­ky hyi­ses­sä vesilasissa.

 69. Vihe­rins­si:
  ‘snip’
  Ope­ra­tii­vi­sel­la tasol­la asiat tapah­tu­vat nopeam­min. Toi­mi­tus­joh­ta­jan ura yri­tyk­ses­sä päät­tyy yhteen hal­li­tuk­sen pää­tök­seen, joka syn­tyy tar­vit­taes­sa minuu­teis­sa. Tämä on kui­ten­kin hal­li­tuk­sen asia, ei omis­ta­jien. Hal­li­tus vah­tii sitä, että toi­mi­tus­joh­ta­ja toteut­taa omis­ta­jien aset­ta­maa tehtävää.
  ‘snip’

  Näin­hän se on — ja toki se on juu­ri omis­ta­jan asia — ja hal­li­tus­ta vaih­de­taan niin mon­ta ker­taa, että saa­daan sel­lai­nen hal­li­tus kuin omis­ta­ja halu­aa. Yleen­sä yksi ker­ta var­maan­kin riittää…

  Tie­tys­ti jos omis­tus on hajau­tu­nut eikä sel­vää omis­ta­jan tah­toa ole, niin hal­li­tuk­sel­la on vapaat kädet.

 70. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Niin­kuin Yle (Oy, tai Alko (Oy). Jään­mur­ta­mi­seen perus­tet­tu yhtiö on aika samaa luokkaa.

  Hau­ta­las­ta ker­to­vas­sa Kaup­pa­leh­den artik­ke­lis­ta tulee todel­la­kin sel­lai­nen tun­ne, että Hau­ta­la (ja ilmei­ses­ti Vih­reät yleen­sä­kin) haluai­si­vat Arc­tian ole­van jon­kin sor­tin jään­mur­to­vi­ras­to. Var­sin vir­ka­mies­mäi­sel­tä tämä riko­sil­moi­tuk­sen peruu­tus­suo­si­tus­kin vaikutti. 

  On kui­ten­kin omi­tuis­ta, jos val­tio toi­saal­la mää­räi­si yhtiön­sä kes­kit­ty­mään yksi­no­maan koti­mai­siin pal­ve­lui­hin, mut­ta toi­saal­la pis­täi­si sen kil­pai­le­maan sel­lais­ten yri­tys­ten kans­sa, jot­ka ovat vapai­ta opti­moi­maan ton­nis­ton­sa käytön.

  http://www.taloussanomat.fi/liikenne/2013/09/16/yle-vaylajaanmurto-avataan-kilpailulle/201312887/12

  Kyl­lä noil­la eväil­lä Arc­tia on pian kon­kas­sa, ja suo­ma­lais­ta tal­vis­ta jää­tä mur­tai­si­vat yksi­tyi­set fir­mat, joil­la ei oli­si mitään Hau­ta­lan tai muun mins­te­rin aset­ta­mia rajoi­tuk­sia sil­le, mitä nii­den aluk­set teke­vät kesällä.

 71. Kak­si eri asi­aa: green­peacen actio ja sit­ten se pitäi­si­kö suo­ma­lais­ten jään­mur­ta­jien läh­teä vai olal läh­te­mät­tä ark­ti­sil­le vesil­le öljyn­po­raus­toi­min­tan avustajina. 

  Pidät­täy­ty­mi­seen täs­tä voi olla moraa­li­set syyt, mut­ta myös talou­del­li­set perus­teet: Mitä jos tapah­tuu vaka­va öljy­va­hin­ko poh­joi­sil­la vesil­lä? Mil­jar­di dol­la­ria on kor­vauk­sis­sa pik­ku­ra­ha. Ja jos osa­syyk­si tode­taan puut­teel­li­suus jään­murt­jan toi­min­nas­sa, ehkä sinä­sä ymmär­ret­tä­vä ja anteek­sian­net­ta­va lai­min­lyön­ti muis­sa olosuhteissa
  niin kut­su oikeu­teen käy. Ja yksi­no­maan oikeud­ne­käyn­ti­ku­lut ovat infer­naa­li­set. — Luul­ta­vas­ti jou­tuu pit­kin ham­pain hyväk­sy­mään suo­lai­sen sovintoesityksen…

 72. Hau­ta­lan pes­ti tai­taa olla sel­lai­nen, että “kan­san tah­don” toteut­ta­mi­nen on täy­sin mah­do­ton­ta. Vihe­rins­sin mukaan vir­he oli häi­rit­se­vä puut­tu­mi­nen ope­ra­tii­vi­sen joh­don teh­tä­viin. Enem­mis­tö polii­tik­ko­jen ja kan­san kom­men­teis­ta eri puo­lil­la net­tiä ovat ovat kui­ten­kin sitä miel­tä, että Hau­ta­la ei yleen­sä puu­tu riit­tä­väs­ti val­tio­nyh­tiöi­den toi­min­taan (Fin­nair, Kemi­jo­ki), ja on nyt puut­tu­nut­kin, osoit­taen epä­rei­lua puo­lu­eel­li­suut­ta. On myös nii­tä kan­nan­ot­to­ja, joi­den mukaan kaik­ki puut­tu­mi­nen on vää­rin. (Ja sit­ten nii­tä, joi­den mukaan Hau­ta­lan toi­min­ta jopa vaa­ran­taa riko­soi­keu­den toi­min­nan ja oikeus­val­tion peri­aat­teet Suomessa.)

  Minun on vai­kea­ta kuvi­tel­la, että min­kään puo­lu­een edus­ta­ja oli­si sel­vin­nyt tuol­lai­ses­ta ris­ti­rii­tai­sin toi­vein ja kuvi­tel­min las­ta­tus­ta pes­tis­tä naarmuitta.

  Mik­si nuo val­tion omis­ta­jaoh­jauk­sen teh­tä­vät (jot­ka siis joi­den­kin mukaan ovat jo peri­aat­teel­li­ses­ti­kin vää­rin) on lii­tet­ty kehi­tys­mi­nis­te­rin teh­tä­viin? Hau­ta­la on var­mas­ti ihan hyvä nois­sa kehi­ty­sa­vun toi­mis­sa. Omis­tusoh­jauk­sen teh­tä­vis­tä kukaan ei voi­si sel­vi­tä kovin hyvin nykyi­ses­sä hallituksessa.

 73. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vir­ke­mie­hen lisäk­si myös polii­si näyt­tää olleen sitä miel­tä, ettei riko­sil­moi­tuk­ses­sa oli­si ollut jär­jen häi­vää, kos­ka yhtill­le ei ollut koi­tu­nut mitään vahinkoa.

  Ja kos­ka se tuli­si lii­an kal­liik­si, kun Suo­men lain­sää­dän­nöl­lä ei ulko­mai­sia huli­gaa­ne­ja oli­si voi­nut lait­taa tutkintavankeuteen. 

  Ja polii­si ei päät­tä­nyt vaan esit­ti syyt­tä­jäl­le, joka päät­ti. Toi­sin kuin Hau­ta­la, polii­si pysyi lestissään.

  Eihän täs­sä ole mis­sään vai­hees­sa ole ollut kyse pää­tök­sen oikeellisuudesta.

 74. spot­tu: Ei aina pidä pro­vo­soi­tua kun provosoidaan.

  Ei kai ole pro­vo­soi­tu­mis­ta jos ns. viral­lis­ta reit­tiä esit­tää vaa­ti­muk­sen lait­to­mas­ti lai­vaan kii­ven­nei­den yksi­löi­den syyt­tä­mi­sek­si. Pro­vo­soi­tu­mis­ta on toi­mia itse hätäil­len ja/tai lail­lis­ten voi­ma­kei­no­jen rajoil­la tai yli.

 75. Niin täl­lai­set kohut, kuten Hau­ta­lan koh­dal­la, nouse­vat usein mel­ko pie­nis­tä asiois­ta. Itse oli­sin enem­män­kin odot­ta­nut, että täl­lai­nen kohu nousi­si Hau­ta­lan ja Mikael Stors­jön yhteyk­sis­tä tset­see­ni­ter­ro­ris­tien Kav­kaz Cen­ter sivui­hin. Kun seu­raa sivu­ja, kyl­lä ne aika hur­jil­ta vai­kut­ta­vat väit­tei­neen. Dok­ku Uma­rov on julis­ta­nut Kau­k­asian emi­raa­tin ja välil­lä van­no­taan kuo­le­maa vää­rä­us­koi­sil­le. Samoin hänen jouk­kon­sa ovat osal­lis­tu­neet usei­siin pal­jon sivii­luh­re­ja vaa­ti­nei­siin ter­ro­ri-isku­hin. USA ja YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­to ovat lait­ta­neet Uma­ro­vin ter­ro­ris­ti­lis­tal­le (mm. yhteyk­sis­tään Tali­ba­nei­hin ja Al-Qae­daan). Ilmei­ses­ti Suo­mes­sa kui­ten­kin Venä­jä-vas­tai­suus on niin voi­ma­kas­ta, ettei täs­tä nouse suu­rem­paa kohua. Ei myös­kään Hau­ta­lan yhtey­det ja tuki Venä­jän kan­sal­lis­bol­se­vis­ti­sel­le puo­lu­eel­le vai­ku­ta niin kovin vii­saal­ta (sym­bo­li sitruuna/käsikranaatti). Vii­sas vih­reä pysyy kau­ka­na näis­tä jär­jes­töis­tä, kos­ka jos­kus ne voi edes­tään löytää.

 76. Onhan tätä val­tion omai­suu­ten koh­dis­tu­nut­ta ilki­val­taa ollut kaut­ta aiko­jen ja suh­tau­tu­mi­nen on ollut aika-ja tapauskohtaista.

  Aikoi­naan kou­lu­po­jat kivit­ti­vät avo­joh­to­lin­jo­jen nek­ku­ja ja niin­pä kou­lut oli tun­nis­tet­ta­vis­sa vikapaikkoina.
  Vie­lä 1970-luvul­la kau­ko­yh­tey­det­kin toi­mi­vat avo­joh­doil­la esim lapis­ta Hel­sin­kiin oli kak­si 12-kana­vais­ta avo­joh­to­jä­res­tel­mää eli 24 yhtä­ai­kais­ta yhteyttä.

  Niin­pä tark­ka­kä­ti­nen kou­lu­lai­nen sai Lapin tun­te­ja kes­tä­nee­seen puhelinmottiin.

  Näi­tä tuho­lai­sia yri­tet­tiin jah­da­ta jos­kus polii­sien voi­min, mut­ta vai­ke­ne­mi­sen muu­ri ja kuri­tuk­sis­sa karais­tu­neen pers­nah­kan kes­tä­vyys piti­vät syyl­li­sek­si todet­tu­jen mää­rän vähäisenä

  Eikä ruti­köy­hil­tä maa­seu­dun ihmi­sil­tä mitään kor­vauk­sia saa­tu. Niin­pä ilmoi­tuk­sia­kin polii­sil­le teh­tiin harvakseltaan

  Ja kun raha­pu­he­li­met yleis­tyi­vät niin se aiheut­ti uuden ja eri­lai­sen rikollisaallon.
  Polii­sil­le asia siir­tyi, jos oli tie­toa teki­jäs­tä tai kun rikok­sia teh­tiin sar­ja­na. Sil­loin raken­net­tiin poten­ti­aa­li­siin kop­pei­hin häly­tys , kes­kus soit­ti polii­sit pai­kal­le kun häly­tys ilmaan­tui ja ket­ju kat­ke­si siihen.

  Kaa­pe­li­var­kaat ovat oma lukun­sa ja nyt kun ajat ovat huo­non­tu­neet niin taas se on nouse­mas­sa ongelmaksi.
  Kun kaa­pe­lin tun­nis­ta­mi­nen on vai­ke­aa niin mones­ti varas­te­taan valo­kaa­pe­lia, jon­ka romuar­vo on nol­la ja se hil­lit­see varkaita.

  Toi­nen on kai­va­jien aiheut­ta­mat tuhot kaa­pe­li­ver­kol­le, nii­tä sat­tuu useas­ti, mut­ta yleen­sä ver­kon var­mis­tus huo­leh­tii, että jut­tu ei näy asiakkaille.

  Mut­ta kun vahin­ko­ja sat­tuu tar­peek­si yhdel­le ura­koit­si­jal­le niin kyl­lä sekin lopul­ta joh­taa polii­sin puhutteluun. 

  Samoin kau­pun­geil­la­kin on hen­ki­lö­kun­taa, joka ei väli­tä kaa­pe­lei­den suo­je­lus­ta ja aika ajoin näil­le­kin on pitä­nyt hank­kia sakko

  Jos jokai­ses­ta pik­ku­ju­tus­ta­kin teh­dään nume­ro niin sii­tä yli­kuor­mit­tu­vat polii­sit ja ilmoi­tuk­sia teh­tai­le­va organisaatiokin.

  Ter­ve jär­ki yleen­sä neu­voo, mil­loin kan­nat­taa puut­tua ja val­jas­taa koko hal­lin­to-orga­ni­saa­tio, mil­loin ei.

  Mut­ta ope­ra­tii­vi­nen joh­to osaa täl­lai­set asiat parhaiten.

 77. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vir­ke­mie­hen lisäk­si myös polii­si näyt­tää olleen sitä miel­tä, ettei riko­sil­moi­tuk­ses­sa oli­si ollut jär­jen häi­vää, kos­ka yhtill­le ei ollut koi­tu­nut mitään vahinkoa.

  Jaa. Asias­sa on teh­ty esi­tut­kin­ta mis­sä polii­si tuli tuo­hon tulok­seen? Ihan vink­ki­nä: polii­si ei tut­ki onko joku asia jär­jel­li­nen vai ei. Polii­si tut­kii onko lakia rikot­tu. Ja täs­sä tapauk­ses­sa esi­tut­kin­ta oli­si aloi­tet­tu vas­ta tut­kin­ta­pyyn­nön jälkeen.

  ei ollut koi­tu­nut mitään vahin­koa.”. Tuol­la perus­teel­la koti­rau­han ja jul­kis­rau­han rik­ko­mi­nen pitäi­si pois­taa lais­ta, kos­ka nois­ta ei yleen­sä tule mitään vahin­koa. Paha mie­li ehkä.

 78. j‑lu: Kor­rup­toi­ko val­ta tosi­aan niin pahas­ti, mitä Vih­rei­den lyhyes­tä his­to­rias­ta voi­si päätellä? 

  Takin­kään­nös koros­tuu kun his­to­ria on jäl­ki­mur­ro­siän ideo­lo­gi­sel­la innol­la toi­mi­vis­sa epä­de­mo­kraat­ti­sis­sa suo­ran toi­min­nan ja yhden asian “kan­sa­lais­jär­jes­töis­sä” jois­sa on itku­pot­ku­rai­va­rin uhal­la voi­nut vaa­tia mitä tahansa. 

  Jot­kut kan­nat­ta­jat ovat sit­ten otta­neet nämä vaa­ti­muk­set omien uto­pioi­den­sa läh­tö­koh­dak­si ja kuvit­te­le­vat edel­leen että yhteis­kun­nas­ta voi astua seu­raa­val­la pysä­kil­lä ulos ja sil­ti naut­tia sen tar­joa­mas­ta tur­vas­ta ja talou­del­li­sis­ta eduista.

  Poliit­ti­nen kult­tuu­ri ja yhtei­set sään­nöt on pitä­nyt ope­tel­la. Sama tapah­tui ven­na­mo­lai­sil­le 80-luvul­la ja sama tapah­tuu per­suil­le mikä­li jou­tu­vat otta­maan vastuuta. 

  Dema­reil­le ja kokoo­muk­sel­la löy­hät lupauk­set ja nii­den rik­ko­mi­nen heti vaa­lien jäl­keen hal­li­tuk­seen pääs­täes­sä on toki myös taval­li­nen käy­tän­tö, mut­ta nii­den äänes­tys­kan­nat­ta­mi­nen perus­tuu­kin vie­lä­kin ulkoi­seen taus­ta­ryh­mä­sa­mais­tu­mi­seen eikä todel­li­seen yhteis­kun­nal­li­seen ajatteluun.

 79. Kat­so­kaa nyt mikä oli sur­kean puo­lus­tuk­sen­ne seuraus.
  ”Hei­din oli­si kuu­lem­ma pitä­nyt kumo­ta vir­ka­mie­hen kan­ta…” (OS)

  Itse kir­joi­tin kom­men­tis­sa yllä: ”Sinän­sä itse asias­sa val­tio on omis­ta­jaoh­jauk­ses­saan on toi­mi­nut suh­tees­sa Green­peaceen samoin kuin suu­ret yksi­tyi­set yri­tyk­set maailmalla.”

 80. Kovas­ti tääl­lä tätä­kin asi­aa vat­vot­tiin Soi­nin­vaa­raa myö­ten ilman min­kään­lais­ta tie­toa mitä on tapah­tu­nut. Osmo­kin puo­lus­te­li ihan vain mututuntumalta.

  Mitä täs­tä opimme?

  Aina­kin sen, ettei kan­nat­tai­si läh­teä lii­kaa puo­lus­te­le­maan, tai kri­ti­soi­maan ilman min­kään­lais­ta tietoa. 😉

  Hau­ta­la koros­ti, että oli­si toi­mi­nut samoin, jos kysees­sä oli­si ollut joku toi­nen jär­jes­tö kuin Green­peace. Hän kat­soo kui­ten­kin, että asias­sa on ollut poliit­tis­ta ohjausta.”

  - Tämä on vaka­va este minis­te­rin teh­tä­väs­sä jat­ka­mi­sel­le, Hau­ta­la sanoo.”

  Puo­lu­een puheen­joh­ta­jan Vil­le Nii­nis­tön (vihr.) mukaan Hau­ta­lan kyky toi­mia minis­te­ri­nä on heikentynyt.”

 81. newy­or­kis­ta: Jaa. Asias­sa on teh­ty esi­tut­kin­ta mis­sä polii­si tuli tuo­hon tulok­seen? Ihan vink­ki­nä: polii­si ei tut­ki onko joku asia jär­jel­li­nen vai ei. Polii­si tut­kii onko lakia rikot­tu. Ja täs­sä tapauk­ses­sa esi­tut­kin­ta oli­si aloi­tet­tu vas­ta tut­kin­ta­pyyn­nön jälkeen.

  Ja höpön löpön.

  Polii­si ei tut­ki onko lakia rikot­tu. Polii­sin kuu­luu tut­kia asi­aan liit­ty­vät tapah­tu­mat objek­tii­vi­ses­ti ja lähet­tää tut­ki­muk­sien­sa tulok­set, eli esi­tut­kin­ta­ma­te­ri­aa­li, kai­kil­le asian­osai­sil­le ja syyt­tä­jäl­le syy­te­har­kin­taa var­ten. Kom­men­tis­sa­si pais­taa tämä suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen ajat­te­lu­ta­pa, jos­sa jo niin sano­tun esi­tut­kin­ta­kyn­nyk­sen (syy­tä epäil­lä) ylit­ty­mi­nen tekee epäil­lys­tä rikoksentekijän. 

  Tämä epi­so­di, kos­ka Hau­ta­la nyt ero­si, on pahim­mas­sa tapauk­ses­sa omis­ta­jan­po­li­tii­kan lop­pu, kun sitä ei enää uskal­le­ta käyt­tää. Olen todel­la pet­ty­nyt, että tämän vuok­si minis­te­ri erosi.

  Mik­sei muu­ten Jyri Häkä­mies eron­nut, kun masi­noi val­tion hank­ki­maan oli­ko se nyt Telia­So­ne­ran vai Eli­san osak­keet vain vähän aikaa sit­ten, kun oli vaa­ra, että ne pää­ty­vät islan­ti­lais­ten pak­ko­myyn­tien vuok­si vää­riin käsiin? Epi­so­di, jon­ka vuok­si mm. Soli­dium perus­tet­tiin. Häkä­mies­hän oli kehus­kel­lut, kuin­ka mihin­kään mark­ki­noi­den ja yhtiöi­den toi­min­taan ei voi­da puut­tua, mut­ta niin vain voi­tiin sil­lä sekun­nil­la, kun oli Jyril­le tär­keäs­tä int­res­sis­tä kysymys!

 82. Jaa, nyt tuli­kin tie­toon että Hei­di tai­si kui­ten­kin pyr­kiä ohjaa­maan suo­raan yhtiön ope­ra­tii­vis­ta toimintaa.

  Se ilmas­toin­ti­teip­pi oli­si hyvä jut­tu estä­mään täl­lai­sia ongelmia.

 83. Rai­mo K: Asian todel­li­sen lai­dan sel­viä­mis­tä ei ede­sau­ta se, että Hau­ta­la puhuu itsen­sä kans­sa ristiin.

  Van­ha neu­vo polii­ti­kol­le: Kun mikään muu ei auta, kokei­le totuut­ta. Ehkä on lii­an myöhäistä…

  Lii­an myö­häis­tä oli…
  Ero ei joh­du omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta vaan sii­tä, että puhui ‘niin tot­ta kuin osasi’.

 84. En ihan ymmär­rä tätä jut­tu. Hau­ta­lan int­res­seis­tä en osaa sanoa, mut­ta täs­sä on nyt taas sel­väs­ti kyse viher­vi­has­ta, kos­ka yhtä aikaa voi­daan olla sitä miel­tä, että se että on puu­tut­tu tai ei olla puu­tut­tu ovat kui­ten­kin yhtä pahaa ja vää­rän­lais­ta “puut­tu­mis­ta”, ja vie­lä­pä niin että oli lop­pu­tu­los mitä hyvän­sä, niin minis­te­ri on toi­mi­nut vää­rin, kos­ka on vihreä. 

  Kysyn niil­tä, joi­den mie­les­tä Hau­ta­lan kölin alta veto oli oikein, oli­si­ko se sit­ten kel­van­nut, että Hau­ta­la oli­si suu­reen ääneen ilmoit­ta­nut jää­vää­vän­sä itsen­sä minis­te­ri­nä asiasta? 

  Onhan VR:lläkin täy­sin eri­lai­nen suh­tau­tu­mi­nen tiet­tyi­hin rikok­siin kuin mil­lään muul­la yhtiöl­lä täs­sä maassa.

 85. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Nuo vää­rään tie­toon perus­tu­neet kom­men­tit läh­ti­vät sii­tä Ilta­leh­den totuu­den vas­tai­ses­ta väit­tees­tä, että Hau­ta­la oli­si käs­ke­nyt olla teke­mät­tä riko­sil­moi­tus­ta, kun tosuus oli, ettei hän ollut käs­ke­nyt teh­dä. Ilta­leh­den toi­mit­ta­jien mukaan täs­sä ei ole mitään eroa, mikä ker­too enem­män Ilta­leh­de­sä kuin Hautalasta.

  Nyt Hau­ta­la sit­ten ero­si, näh­ty­ään doku­men­taa­tion vies­teis­tä, joi­ta minis­te­riös­tä oli lähetetty. 

  Yhti­öön minis­te­riöis­tä lähe­te­tys­sä vies­tis­sä sanot­tiin, että nime­no­maan minis­te­rin toi­ve on, että riko­sil­moi­tuk­sen kaut­ta ei asias­sa saa ede­tä: “Minis­te­rin ter­vei­si­nä väli­tän suo­si­tuk­sen ja toi­veen, että luo­pui­sit­te AS:ssä tois­tai­sek­si riko­sil­moi­tuk­sen teke­mi­ses­tä GP:n laivaannoususta”. 

  Sitä Hau­ta­la ei ole kom­men­toi­nut, että kuin­ka asiat minis­te­riön sisäl­lä tar­kal­leen ete­ni­vät. Mut­ta vies­ti antaa kuvan, että poliit­ti­ses­ta ohjauk­ses­ta oli sel­väs­ti kyse. Ja myös kuvan, että käs­ky annet­tiin minis­te­rin toiveesta.

 86. Mik­sei muu­ten Jyri Häkä­mies eron­nut, kun masi­noi val­tion hank­ki­maan oli­ko se nyt Telia­So­ne­ran vai Eli­san osak­keet vain vähän aikaa sit­ten, kun oli vaa­ra, että ne pää­ty­vät islan­ti­lais­ten pak­ko­myyn­tien vuok­si vää­riin käsiin? Epi­so­di, jon­ka vuok­si mm. Soli­dium perus­tet­tiin. Häkä­mies­hän oli kehus­kel­lut, kuin­ka mihin­kään mark­ki­noi­den ja yhtiöi­den toi­min­taan ei voi­da puut­tua, mut­ta niin vain voi­tiin sil­lä sekun­nil­la, kun oli Jyril­le tär­keäs­tä int­res­sis­tä kysymys!

  Eron syy ei ollut Hautalan(kaan) tapauk­ses­sa toi­min­ta ja poliit­ti­nen ohjaus sinän­sä — vaan se, että minis­te­ri oli kiis­tä­nyt asian. Eroa­mi­nen tapah­tui sik­si, että minis­te­rin anta­man tie­dot­teen jäl­keen asi­aa kos­ke­va doku­men­taa­tio nos­tet­tiin esiin, ja se tuli myös pää­mi­nis­te­rin tie­toon. Doku­men­taa­tio­ta ei voi oikein muu­toin tul­ki­ta kuin todis­tee­na poliit­ti­ses­ta ohjauk­ses­ta. Eroa­mi­sen syy oli siis kiin­ni jää­mi­nen vää­rän tie­don anta­mi­ses­ta. Jos Hau­ta­la oli­si alun­pe­rin myön­tä­nyt poliit­ti­sen ohjauk­sen, ei hän oli­si nyt enti­nen ministeri.

 87. Vir­ka­mies­sih­tee­ri Muho­nen lähet­tää toi­mi­tus­joh­ta­ja Vau­ras­teel­le Alas­kaan teks­ti­vies­tin: “Huo­men­ta sin­ne Alas­kaaan! Minis­te­rin ter­vei­si­nä väli­tän suo­si­tuk­sen ja toi­veen, että luo­pui­sit­te AS:ssä tois­tai­sek­si riko­sil­moi­tuk­sen teke­mi­ses­tä GP:n lai­van­nousus­ta. Väl­tet­täi­siin lisä­ko­hut jnpp. Minis­te­ri kut­suu tei­dät ja akti­vis­tit mie­lel­lään kah­vi­ku­pin ääreen yhtei­seen kes­kus­te­luun, jah­ka palaat ja jos sopii. Ystä­väl­li­ses­ti Sallaamaari.”

  Läh­de: HS

 88. Että näin. Soi­nin­vaa­ra­kin ret­kah­ti Hau­ta­lan esit­tä­mään, öhöm, muun­nel­tuun totuuteen.

 89. Oho!

  Tää­hän onkin ran­kem­man puo­lei­nen jut­tu tämä Hau­ta­la-case. Siis jul­ki­suu­teen päin onkin annet­tu todel­la silo­tel­tu kuva koko jutus­ta. Kui­ten­kin toi­mi­tus­joh­ta­jal­le uhat­tiin antaa kenkää.

  Täs­sä sitä val­tion ohjausta 😀 😀 😀

  Arc­tia Ship­pin­gin toi­mi­tus­joh­ta­jaa uhat­tiin potkuilla
  http://yle.fi/uutiset/arctia_shippingin_toimitusjohtajaa_uhattiin_potkuilla/6877810

 90. Suo­ral­la toi­min­nal­la täh­dä­tään näky­vyy­teen näkö­jään niin­kau­an kun se ei aiheu­ta lii­kaa vai­keuk­sia näky­vyy­den halua­jil­le. Niin­kau­an kun saa­daan liput ja vii­rit pai­koil­leen niin ok mut­ta heti kun tulee kipei­tä tai jou­tuu okeas­ti vas­taa­maan teko­sis­taan niin huu­de­taan kave­rit apuun. Suo­men­kie­lel­lä sanot­tu­na tis­si­pos­kia aktivisteja.

 91. AH: Kuin­ka on, voi­si­ko joku muu ideo­lo­gi­nen ryh­mit­ty­mä suo­rit­taa vaik­ka­pa mie­le­no­soi­tuk­sia / val­tauk­sia / toi­min­nan estä­mis­tä minis­te­riöis­sä, viras­tois­sa, edus­kun­nas­sa, polii­si­lai­tok­si­la, pää­e­si­kun­nas­sa, yksi­tyi­sis­sä fir­mois­sa, len­toa­se­mil­la, kir­kois­sa yms. pai­kois­sa ilman seuraamuksia?

  Vali­tet­ta­vas­ti ei. Tämä ker­too jotain suo­ma­lai­sen demo­kra­tian laa­dus­ta. Viran­omai­set eivät oikein sal­li sitä.

  Kal­le Iso­ta­lo: Minus­ta kyse on enem­män­kin sii­tä, ovat­ko seu­raa­muk­set oikein mitoi­tet­tu­ja, kun Green­peacel­le ne eivät aiheu­ta min­kään­lais­ta pidät­ty­väi­syyt­tä teko­jen suhteen.

  Onnek­si Green­peace on toi­mi­ja­na itse var­sin pidät­ty­väi­nen ja tie­toi­nen sii­tä, että mikä­li sen toi­min­ta ei mene kaik­kien eet­tis­ten sään­tö­jen mukaan, sen toi­min­taa vas­taan kam­pan­joi­maan löy­tyy koko maa­il­man suur­teol­li­suu­den rahat.

  Jos puhu­taan seu­raa­mus­ten riit­tä­mät­tö­myy­des­tä, en siis läh­ti­si ensim­mäi­sek­si miet­ti­mään Green­peacen toi­mia vaan puut­tui­sin vaik­ka­pa vaa­li­ra­hoi­tuk­seen, poliit­ti­seen kor­rup­tioon, viran­omais­ten, vir­ka­mies­ten ja polii­tik­ko­jen ylei­seen ylei­seen suo­jaan kai­kil­ta seu­raa­muk­sil­ta sekä tuo­miois­tui­mien pää­tös­ten heik­koon perus­te­luun. Ne ovat aika pal­jon mer­kit­tä­väm­piä asioita.

  Tämä on myrs­ky vesi­la­sis­sa vaik­ka­pa sen rin­nal­la, kuka rahoit­taa ketä­kin polii­tik­koa ja kenen kynäs­tä eri puo­luei­den ohjel­mat todel­li­suu­des­sa ovat läh­töi­sin ja mil­lä perus­teil­la kaa­voi­tus­ta ja jul­ki­sia han­kin­to­ja tehdään.

  Lii­an van­ha: Mut­ta ope­ra­tii­vi­nen joh­to osaa täl­lai­set asiat parhaiten.

  Ken­ties ei täl­lä kertaa.

  Sha­keem: Häkä­mies­hän oli kehus­kel­lut, kuin­ka mihin­kään mark­ki­noi­den ja yhtiöi­den toi­min­taan ei voi­da puut­tua, mut­ta niin vain voi­tiin sil­lä sekun­nil­la, kun oli Jyril­le tär­keäs­tä int­res­sis­tä kysymys!

  Kyl­lä täs­tä­kin pro­ses­sis­ta pais­toi läpi, kuin­ka itse asial­la ei ollut juu­ri mitään mer­ki­tys­tä. Vain lop­pu­tu­los oli tärkeätä.

  Täy­tyy kyl­lä sanoa, että on taval­laan hie­noa kun ker­ran­kin joku kan­taa poliit­ti­sen vas­tuun. Har­mi vain, että itse asia oli niin nau­ret­ta­va ja että sen nyt vain tie­tää, ettei tär­keäm­mis­sä asiois­sa tai jon­kun muun hen­ki­lön osal­ta täm­möis­tä vahin­koa pää­si­si tapah­tu­maan. Useim­mil­la sel­kä on suo­ra­na vain sen vuok­si, että sat­tu ole­maan tyyntä.

 92. Kat­sot­tua­ni Hau­ta­lan leh­dis­tö­ti­lai­suu­den olin aikeis­sa lähet­tää hänel­le kan­nus­tus­vies­tin mut­ta nyt koko (?) vies­tin­vaih­don näh­tyä­ni tun­ne on täy­sin päin­vas­tai­nen. Olen tyr­mis­ty­nyt Hau­ta­lan valeh­te­lus­ta, kyse ei enää sii­tä mis­sä jar­jes­tyk­ses­sä vie­tit­te­ly tapah­tui vaan tie­toi­ses­ta valeh­te­lus­ta. Hän ei ole voi­nut unoh­taa erottamisuhkausta.

  PS. Kyl­lö­sen toi­min­ta Ter­va­lan tapauk­ses­sa tulee ottaa uudel­leen tar­kas­tel­ta­vak­si. Toi­min­ta­ta­pa sama mut­ta Ter­va­la piti linjansa.

 93. uhkaus­vies­tin jää­mi­nen pois lehdistömateriaaleista:
  “-Ihan työ­ta­pa­tur­man vuok­si se on jää­nyt pois. Todel­la har­mil­li­nen työ­ta­pa­tur­ma, Tynk­ky­nen kommentoi.”

  Työ­ta­pa­tur­ma?
  Äkil­li­nen jän­ne­tu­pin tuleh­dus vih­reäs­sä sor­mes­sa tiet­si­kan näp­päi­mil­lä? 🙂 Todel­la harmillista.

 94. Kyl­lä se näkyy omis­ta­jaoh­jaus ole­van mah­dol­lis­ta ja tulok­sel­lis­ta val­tio­nyh­tiöis­sä­kin. Tur­haa höpi­nää. että sitä ei muka käy­tet­täi­si, esim. joh­don bonuk­set ovat var­mas­ti omis­ta­jan tahto.
  Ikä­vää sinän­sä, että tämä pal­jas­tui täl­lä tavalla.

 95. Mark­ku af Heur­lin:
  Kak­si eri asi­aa: green­peacen actio ja sit­ten se pitäi­si­kö suo­ma­lais­ten jään­mur­ta­jien läh­teä vai olal läh­te­mät­tä ark­ti­sil­le vesil­le öljyn­po­raus­toi­min­tan avustajina. 

  Pidät­täy­ty­mi­seen täs­tä voi olla moraa­li­set syyt, mut­ta myös talou­del­li­set perus­teet: Mitä jos tapah­tuu vaka­va öljy­va­hin­ko poh­joi­sil­la vesil­lä? Mil­jar­di dol­la­ria on kor­vauk­sis­sa pik­ku­ra­ha. Ja jos osa­syyk­si tode­taan puut­teel­li­suus jään­murt­jan toi­min­nas­sa, ehkä sinä­sä ymmär­ret­tä­vä ja anteek­sian­net­ta­va lai­min­lyön­ti muis­sa olo­suh­teis­sa­niin kut­su oikeu­teen käy. Ja yksi­no­maan oikeud­ne­käyn­ti­ku­lut ovat infer­naa­li­set. – Luul­ta­vas­ti jou­tuu pit­kin ham­pain hyväk­sy­mään suo­lai­sen sovintoesityksen…

  ————

  Enpä ollut aja­tuk­se­ni kan­sa yksin

  HS 11.10. 13

  Etla varoit­ti Arc­tia Ship­pin­giä Shel­lin avus­ta­mi­sen riskeistä

 96. JL:
  Että näin. Soi­nin­vaa­ra­kin ret­kah­ti Hau­ta­lan esit­tä­mään, öhöm, muun­nel­tuun totuuteen.

  Joten­kin täs­tä tulee Anne­li Jäät­teen­mä­ki mieleen.

  Näin se meni, eiku het­ki­nen ai teil­lä on todis­tei­ta, no sit­ten­ki se ehkä meni niin, vaik­ken­hän mä nyt OIKEESTI voi­nu hei muis­taa miten se meni”.

 97. ano­nyy­mi: Täy­tyy kyl­lä sanoa, että on taval­laan hie­noa kun ker­ran­kin joku kan­taa poliit­ti­sen vas­tuun. Har­mi vain, että itse asia oli niin nau­ret­ta­va ja että sen nyt vain tie­tää, ettei tär­keäm­mis­sä asiois­sa tai jon­kun muun hen­ki­lön osal­ta täm­möis­tä vahin­koa pää­si­si tapah­tu­maan. Useim­mil­la sel­kä on suo­ra­na vain sen vuok­si, että sat­tu ole­maan tyyntä.

  Siis Hau­ta­lal­la ei ollut mitään syy­tä ero­ta — tai kan­taa poliit­tis­ta vas­tuu­ta, kuten asian ilmai­sit, kos­ka ei ollut mitään mis­tä vas­tuu­ta oli­si pitä­nyt kantaa.

  Kuten Johan­na Kor­ho­nen juu­ri äsken pres­siklu­bis­sa asian ilmai­si: “kyse on val­tion 100 pro­sent­ti­ses­ta omis­ta­mas­ta yhtiös­tä, jon­ka toi­mi­tus­joh­ta­jan omis­ta­ja voi vaih­taa mil­loin halu­aa, jos ei naa­ma tai toi­met miellytä”. 

  Juu­ri näin. Jos ker­ran omis­ta­ja on sitä miel­tä, että täl­lai­nen idioot­ti­mai­nen rikos­pro­ses­si ei ole val­tio­nyh­tiön, kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan ja muu­toin­kaan omis­ta­jan edun mukais­ta, niin sil­loin sin­ne toi­mi­tus­joh­ta­jal­le ilmoi­te­taan, että riko­sil­moi­tus läh­tee tai sinä läh­det. Täs­sä ei ole mitään väärää.

  Kyse on kor­kein­taan poliit­ti­ses­ta vas­tuus­ta ja sii­tä vas­ta­taan äänes­tä­jil­le vaa­li­päi­vä­nä. Mitään syy­tä eroon ei sen sijaan ollut.

 98. Edel­leen: Yhden tahon koko­naan omis­ta­mas­sa yhtiös­sä tuo taho saa antaa toi­mi­tus­joh­ta­jal­le samoin kuin hal­li­tuk­sel­le mat­ka­pas­sit heti kun sil­tä tun­tuu. Ilman mitään syy­tä. Pel­käs­tään jos kokee että tämä ei ole nyt paras valin­ta. — Hau­ta­la­kin sai näin mene­tel­lä. Vas­tuu on poliit­ti­nen. Hau­ta­la­na oli­sin tokais­sut että olen vih­reä minis­te­ri ja teen vih­re­ää poli­tiik­kaa. Jos tämä ei miel­ly­tä, vaa­lit ovat tulos­sa. Sit­ten taas jos lii­an voi­ma­kas puo­lue­kan­ta aiheut­taa tus­kaa hal­li­tuk­ses­sa, niin tämä saa vapaas­ti joh­taa hal­li­tus­krii­siin. Mut­ta ei täl­lai­seen juri­di­seen sekoi­luun, jos­sa on muka erot­ta­va kun on toi­mit­tu “puo­lu­eel­li­ses­ti” tai oltu “jää­ve­jä” tai “puu­tut­tu asioihin”. 

  En ole asias­ta samal­la kan­nal­la kuin Hau­ta­la. En näe syy­tä sal­lia seu­raa­muk­se­ton­ta akti­vis­mi­toi­min­taa. Mut­ta kyl­lä Hau­ta­la sai olla omal­la kan­nal­laan, ihan poliit­ti­sen vas­tuun­sa perusteella.

 99. Arc­tia Ship­pin­gin toi­mi­tus­joh­ta­ja on muu­ten oikein val­tio-omis­ta­jan luot­to­poi­kia. Van­ho­ja Fin­nai­rin mie­hiä ja joh­ti mm. Fin­nai­rin maa­pal­ve­luis­ta vas­taa­vaa tytä­ryh­tiö­tä, North­port Oy:tä, kun­nes läh­ti “jää­hyl­le” auto­vuo­kra­fir­man toi­mi­tus­joh­ta­jak­si. Ei onnek­si tar­vin­nut kau­aa homeh­tua, kun­nes val­tio jär­jes­ti luot­to­po­jal­leen uusia töi­tä jään­mur­to­yh­tiön toimitusjohtajana.

  Aika muka­vas­ti val­tio-omis­ta­ja on omas­taan huo­leh­ti­nut. Hänel­tä­kin mie­len­kiin­toi­nen tapa kiit­tää luot­ta­muk­ses­ta valtio-omistajaa. 

  Ja nyt Hau­ta­la kan­taa jotain “vas­tuu­ta”, vaik­ka sen vas­tuun kan­ta­jan oli­si pitä­nyt olla aika päi­viä sit­ten eräs toinen.

 100. Juu­pas, eipäs 😉
  Alku­pää­hän täh­tä­sin, vaan huti meni.
  Kriin­piis käy sotaa öljy­teol­li­suut­ta vas­taan. Iski­vät­kö soutu‑, pur­je- vai moottoriveneellä ?
  ps. läm­pö tulee pat­te­reis­ta ja säh­kö töp­se­lis­tä olen­ko tar­peek­si vihreä ?

 101. En pidä Hau­ta­lan var­si­nai­sia toi­mia suu­ri­na kuprui­na. Osmon ja ilmei­ses­ti myös Vih­rei­den ja hal­li­tuk­sen kan­ta on, että minis­te­ri ja minis­te­riöt saa­vat toi­mia aika vapaas­ti ja pomot­taa val­tion omis­ta­mien fir­mo­jen joh­toa ilman kes­kus­te­lua hal­li­tuk­ses­sa, eikä tämä riko hyvää hal­lin­to­ta­paa. Itse pidän sitä kum­mal­li­se­na, mut­ta jos tämä on sal­lit­tua niin sit­ten se on sal­lit­tua. Nyt mei­dän pitää muis­taa sal­lia mui­den puo­luei­den minis­te­reil­le sama. 

  Sen sijaan Hau­ta­la on menet­tä­nyt luot­ta­muk­sen. Minis­te­rin puhei­siin pitää luot­taa. Vih­rei­den rivi­jä­se­nil­lä ja kan­sa­lai­sil­la ei ole usein­kaan muu­ta kei­noa saa­da sel­vil­le mitä tapah­tui. Sil­lä ei ole mer­ki­tys­tä oli­ko kysees­sä sekoi­lu vai valeh­te­le­mi­nen, kos­ka meil­lä ei ole mitään kei­noa saa­da sel­vil­le kum­mas­ta oli kysy­mys. Rivi­jä­se­nel­lä ei ole mitään kei­noa ymmär­tää Hau­ta­lan per­soo­naa kuten Vih­rei­den joh­dol­la on. 

  Osmo täs­sä taan­noin tote­si että Vih­reät ovat täyn­nä lah­jak­kuuk­sia ja kai­kil­le ei rii­tä kyky­jä vas­taa­via hom­mia. Oli­si­ko Hau­ta­lan aika jo siir­tyä syr­jään eikä aset­tua enää ehdol­le tule­viin luottamustehtäviin.

 102. Se uhkaa­va ym. tapa jol­la minis­te­rioh­jauk­sen vir­ka­mies lähes­tyi teks­ti­vies­til­lä Arc­tia Ship­pin­gin hal­li­tuk­sen puheen­joh­taa ja toi­mi­tus­joh­taa, ei kyl­lä ollut mitään omis­ta­jaoh­jaus­ta vaan pikem­min­kin vir­ka-ase­man väärinkäyttöä.

  Laki sanoo:

  7 §

  Vir­ka-ase­man väärinkäyttäminen
  .
  .
  2) käyt­tää vää­rin ase­maan­sa käs­ky­val­las­saan tai välit­tö­mäs­sä val­von­nas­saan ole­vaan hen­ki­löön nähden,

  hänet on tuo­mit­ta­va vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä sak­koon tai van­keu­teen enin­tään kah­dek­si vuodeksi.

 103. Jos ei minis­te­ri voi vakau­muk­sen­sa puo­les­ta ohja­ta minis­te­riö­tään poliit­ti­ses­ti, niin mitä hänel­le sit­ten jää. Vir­ka­mie­het­hän vaih­tuu minis­te­ri­öön aina minis­te­rin muka­na ja on täy­sin yksi­sil­mäis­tä väit­tää ettei joka ainoas­sa mis­nis­te­riös­sä ohja­ta pää­tök­siä poliit­ti­ses­ti oli sit­ten kysees­sä “rikok­sen” tai muun vas­taa­van tuo­mit­se­mi­sen ohjailu.
  Hei­di toi­mi sel­kä­ran­kai­ses­ti ja omien arvo­jen­sa mukai­ses­ti jo ohjai­lu vai­hees­sa ja nyt vie­lä kohun nous­tua ero­si tehtävästään.
  Hyvin monel­la minis­te­ril­lä soi­si ole­van eron har­kin­nas­sa, jos näin löy­sin perus­tein se on tehtävä.

 104. Osmo hyvä, puo­lus­ta­net nyt läheis­tä ystä­vää 30 vuo­den ajal­ta, mikä sokai­see sinua ole­maan näke­mät­tä tämän tapauk­sen ras­kaut­ta­via seik­ko­ja. Minus­ta Zys­kowicz puo­lus­te­li kan­tan­sa hyvin, eikä suin­kaan ollut “Puti­nin” linjalla.

  Kun perus­te­lit Hau­ta­lan syyt­tö­myyt­tä tuos­sa A‑Streamin lähe­tyk­ses­sä, niin olit­ko tie­toi­nen näis­tä riveis­tä sii­nä erot­ta­mi­sel­la uhkaa­mi­seen liit­ty­nees­sä viestissä:

  Ei ole mah­dol­lis­ta, että minis­te­ri yrit­tää raken­taa suh­tei­ta ympä­ris­tö­jär­jes­töi­hin ja minis­te­rin ohjauk­ses­sa ole­va yhtiö tekee riko­sil­moi­tuk­sen ympä­ris­tö­jär­jes­tös­tä täl­lai­ses­sa tilanteessa.

  Hau­ta­la väit­tää, että hän oli­si toi­mi­nut samoin, min­kä tahan­sa kan­sa­lais­jär­jes­tön koh­dal­la, mut­ta ei tuo sil­tä kuu­los­ta. Evert The NeverRest:n yllä esit­tä­mä epäi­ly vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä ei ole koh­tuu­ton uusien tie­to­jen valossa.

  Teil­le vih­reil­le toki on kysees­sä mah­do­ton valin­ta, jos­sa puo­lu­een iko­nil­le ja monen hen­ki­lö­koh­tai­sel­le ystä­väl­le selän kään­tä­mi­nen ja toi­saal­ta koko puo­lu­een liit­tä­mi­nen yhä lähem­mäs hänen teko­jen­sa moraa­lis­ta oikeu­tus­ta aset­tu­vat hyvin epä­mu­ka­vas­ti vas­tak­kain jul­ki­suu­des­sa ja yksi­tyi­ses­ti. Kat­so esi­merk­ki­nä vaik­ka­pa MTV3:n poli­tii­kan toi­mit­ta­jan Timo Haa­pa­lan lähes pieh­ta­roin­ti tilan­teel­lan­ne klo 19 uutis­lä­he­tyk­ses­tä, jos et ole sitä vie­lä nähnyt.

 105. Evert The Never­Rest:
  Se uhkaa­va ym. tapa jol­la minis­te­rioh­jauk­sen vir­ka­mies lähes­tyi teks­ti­vies­til­lä Arc­tia Ship­pin­gin hal­li­tuk­sen puheen­joh­taa ja toi­mi­tus­joh­taa, ei kyl­lä ollut mitään omis­ta­jaoh­jaus­ta vaan pikem­min­kin vir­ka-ase­man väärinkäyttöä.

  Höpö höpö sentään!

  Jos toi­mi­va joh­to ei mei­naa uskoa omis­ta­jaa, sii­nä ei ole muu­ta vaih­toeh­toa kuin pot­kut! Palk­ka­joh­ta­jien on ker­ta­kaik­ki­ses­ti totel­ta­va omis­ta­jan ään­tä ja jos ei tot­te­le, se on potkut.

  Tun­tuu vähän has­sul­ta että pot­kuil­la uhkai­lua pide­tään joten­kin outo­na täs­sä kuvios­sa. Itse omis­tan oman yri­tyk­sen ja minus­ta on täy­sin päi­vän­sel­vää, että jos täs­sä fir­mas­sa oli­si palk­ka­joh­ta­ja, sen pitäi­si totel­la minua tai se läh­ti­si hyvin nopeas­ti käve­le­mään. Omis­ta­jan ääni on se ääni jon­ka pitää kuu­lua ja kun omis­ta­ja puhuu, joh­to kuun­te­lee. Asiois­ta voi­daan kes­kus­tel­la, mut­ta kun pää­tös on syn­ty­nyt, joh­to joko toteut­taa sen tai sit­ten se vaihdetaan.

  Eli pot­kuil­la uhkai­lu tai omis­ta­jaoh­jaus ylei­ses­ti on täs­sä keis­sis­sä ihan täy­del­li­nen lil­lu­kan­var­si. Zys­se sanoi hyvin A‑stuodiossa, että juri­di­ses­ti tämä on men­nyt ihan oikein kos­ka omis­ta­ja saa päät­tää fir­man­sa asiois­ta, mut­ta ongel­ma­na ovat olleet nämä kyt­kök­set. Olen Zys­sen kans­sa täs­tä asias­ta eri miel­tä, mut­ta hänen perus­te­lut oli­vat kyl­lä hyvät ja sen voi kyl­lä noin­kin näh­dä. Soi­nin­vaa­ra jäi kyl­lä toi­sek­si, Ruo­ho­nen-Ler­ner oli ihan pihalla.

 106. kom­ment­ti: Eron syy ei ollut Hautalan(kaan) tapauk­ses­sa toi­min­ta ja poliit­ti­nen ohjaus sinän­sä – vaan se, että minis­te­ri oli kiis­tä­nyt asian. 

  Tai sit­ten lopul­ta­kaan ei. Se erot­ta­mi­suh­kai­lu oli jo sel­lai­nen asia, että se oli­si pitä­nyt teh­dä avoi­mes­ti, jos ollenkaan. 

  Mitä ihmet­tä Hau­ta­la oikein ajat­te­li? Kaik­kien mui­den aspek­tien lisäk­si hän­hän uhkai­lul­laan nöy­ryyt­ti Arc­tia Ship­pin­gin joh­ta­jaa, ja samal­la salai­lul­lan tar­jo­si samal­la tahol­le lada­tun aseen käteen mil­lä tor­pe­doi­da sopi­val­la het­kel­lä (asian­osai­sen vir­ka­mies­joh­don vaih­det­tua) Hau­ta­lan minis­te­riyys. Enhän minä tie­dä, kuka asian vuo­si leh­dis­töl­le, mut­ta voin hyvin kuvi­tel­la min­kä val­tio­nyh­tiön joh­don tilois­sa on kuo­hu­vii­ni­puiol­lo tänään avat­tu “Ding, Dong, the witch is dead” ral­la­tuk­sen soidessa.

  Vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­ja Oras Tynk­ky­nen sanoo, että tie­to Arc­tia Ship­pin­gin toi­mi­tus­joh­ta­jan uhkai­lus­ta puto­si Hau­ta­lan eroin­fos­sa jae­tuis­ta mate­ri­aa­leis­ta vahingossa.

  (mtv3.fi)
  Täs­sä vai­hees­sä alka ole­maan jo pai­kal­laan perin­tei­nen kysy­mys: Olet­te­ko tyh­mä kan­san­edus­ta­ja Tynk­ky­nen (en oli­si aja­tel­lut niin), vai kuvit­te­let­te­ko vain kaik­kien mui­den ole­van sel­lai­sia? Tei­dän kah­des­ta mins­te­ris­tän­ne toi­nen sai ken­kää tänään — onko todel­la­kin hyvä het­ki jat­kaa myö­tä­hä­pe­ää herät­tä­vien selit­te­ly­jen tuottamista?

  Tynk­ky­sen mukaan toi­mi­tus­joh­ta­jal­le on vies­tit­ty vää­räs­sä tyy­li­la­jis­sa, jos hän on koke­nut sen uhkaukseksi.

  Ei, kyse ei ole sii­tä, oli­si­ko irti­lei­ka­tun öljyi­sen pot­ku­ri­la­van vie­mi­nen toi­mi­tus­joh­ta­jan vuo­tee­seen ollut parem­pi vai huo­nom­pi vaih­toeh­to. Kyse ei ollut vies­tin tyy­li­la­jis­ta, vaan ihan sen substansista.

  Tynk­ky­nen pahek­suu sitä, että jupak­ka yli­pään­sä on nous­sut. Hänes­tä pitäi­si sel­vit­tää, kenen int­res­seis­sä Hau­ta­lan kaa­ta­mi­nen on ollut.

  Yhden ilmei­sen tahon tulin mai­nin­neek­si, mut­ta on nii­tä tie­tys­ti mui­ta­kin. Kos­to­toi­men­pi­teis­sä kehot­tai­sin kui­ten­kin varo­vai­suu­teen, ettei vir­ka­heit­to­ja mins­te­rei­tä tulee lisääkin.

 107. Osmol­le kysymys.

  Jos minä mokaan työs­sä­ni, niin meil­lä saa­te­taan var­ti­jan kans­sa pihal­le, ensin luo­vu­te­taan avai­met ja hen­ki­lö­kor­tit, eikä itke­tä perään kun nyt on tota niin huo­nos­ti kohdeltu.

  Minis­te­ri jos mokaa, kuten täs­sä tapauk­ses­sa Hau­ta­la, niin heti on mora­li­soin­ti pys­tys­sä, kun vaa­di­taan vas­tuuseen. Mik­si poliit­ti­set päät­tä­jät pitäi­si olla vas­tuun suh­teen suojatumpia?

  Toi­mi­tus­joh­ta­jaa val­tion toi­mes­ta oli­vat heti heit­tä­mäs­sä pel­lol­le, jos ei toi­mi niin kuin minis­te­ri halu­aa. Näkö­jään eri ammat­tei­hin suh­tau­du­taan eri taval­la, kun halu­taan eroa.

 108. Heh, vih­reät lan­ke­si­vat omaan tyhmyyteensä.

  On todel­la tyh­mää lähe­tel­lä vies­te­jä , jois­ta jää jäl­kiä ja todisteita.

  Vie­lä tyh­mem­pää oli Hau­ta­lan puut­tu­mi­nen koko jut­tuun, eihän tuos­sa polii­si­tut­kin­nas­sa­kaan mitään ihmet­tä oli­si löy­ty­nyt ja vaik­ka sii­tä oli­si syy­te ja tuo­mio rap­sah­nut niin olet­ta­vas­ti sakkoja.
  Pik­ku uuti­nen jos­sain taka­si­vun laidassa.
  Tai syyt­tä­jä oli­si voi­nut jät­tää asian sikseenkin.

  Tyh­min täs­sä oli Timo­nen, joka intou­tui uhkai­le­maan Arc­ticabn joh­toa. Täy­sin yli­mi­toit­te­tua ja type­rää . Jos omis­ta­jaoh­jauk­ses­sa on näin type­rää poruk­kaa niin ei ole ihme , jos val­tion sijoi­tus­toi­min­ta on onne­ton­ta ja useim­mil­la val­tion yhtiöil­lä menee huonosti.

  Timo­nen sai­si seu­ra­ta Hautalaa.

  Tuhoa täy­den­tää Nii­nis­tön ja Tynk­ky­sen Hai­ta­lan puo­lus­ta­mi­nen, joka sekin on type­ryy­des­sään vail­la vertaa

  Mut­ta onhan täs­sä hyvääkin:Tuleepa esiin Vih­rei­den todel­li­set arvot.

  Omis­ta­jaoh­jaus­ta ei ole kiin­nos­ta­nut työn­te­ki­jöi­den ase­ma val­tion yhtiöis­sä ja se on sal­li­nut ikä­syr­jin­nän rehot­taa val­tion yhtiöissä.

  Samaan aikaan puhu­taan teko­py­häs­ti työ­urien jatkamisesta

  Omis­taoh­jaus­ta ei ole kiin­nos­ta­nut myös­kään toi­min­to­jen ulkois­ta­mi­nen hal­pa­mai­hin ja toi­mi­va joh­to on saa­nut teh­dä sika­mais­ta hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­kaa val­tion yhtiöissä.

  Mut­ta kun hyvää-vel­jeä-sisar­ta uhkaa pik­ku sak­ko niin ollaan val­mii­ta erot­ta­maan jopa toi­mi­va johto !!

  Vih­reä puo­lue on val­lan kor­rup­toi­ma ja täy­sin mädän­ty­nyt .Se edus­taa vain pien­tä puo­lue-ellii­tiiä ja lähi­pii­riä, johon Green­peacen jäse­niä­kin kuuluu

  Kan­na­tuk­seen tämä tus­kin vai­kut­taa, kan­nat­ta­ja­kun­ta on sen ver­ran usko­vais­ta, ettei se äänes­tä jaloillaan

  Mut­ta onpa­han muil­le varoit­ta­va merk­ki ja estää kasvun

 109. Mark­ku: Jos ei minis­te­ri voi vakau­muk­sen­sa puo­les­ta ohja­ta minis­te­riö­tään poliit­ti­ses­ti, niin mitä hänel­le sit­ten jää. 

  Minis­te­riön joh­ta­mi­nen poliit­ti­ses­ti on eri asia kuin val­tion omis­ta­man kau­pal­li­sil­la mark­ki­noil­la­kin toi­mi­van osa­keyh­tiön ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan puuttuminen.

  Jos tämä on polii­tik­ko­jen käsi­tys sii­tä, mil­lä tasol­la omis­ta­jaoh­jaus­ta teh­dään, niin toi­von har­taas­ti val­tion luo­pu­van kai­kis­ta yrityksistään.

  Ei tuos­sa edel­leen­kään ole mitään lai­ton­ta tapah­tu­nut, kos­ka omis­ta­ja ihan oikeas­ti saa uha­ta pot­ki­van­sa hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan ja toi­mi­tus­joh­ta­jan pois sen vuok­si, että näi­den tuk­ka­muo­ti ei tun­nu hauskalta.

  Hau­ta­lan eroa­mi­nen ei auta täs­sä mitään, jos kaik­ki polii­ti­kot pitä­vät juma­lal­li­se­na oikeu­te­naan sot­kea yri­tys­ten ope­ra­tii­vis­ta toi­min­taa lil­lu­kan­var­sis­sa. Nyt käy­ty kes­kus­te­lu, ja eri­tyi­ses­ti sen sävy ja argu­men­tit osoit­ta­vat, että omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta puut­tuu sekä suh­teel­li­suu­den­ta­jua että ymmär­rys sii­tä, miten asiat pitäi­si hoi­taa mah­dol­li­sim­man tehokkaasti.

  Hau­ta­lan huo­no muis­ti­kin kyl­lä herät­tää täs­sä vai­hees­sa epäi­lyk­siä. On aika eri­kois­ta, jos noin kovaan ääneen käy­ty kes­kus­te­lu unoh­tuu. Ellei sit­ten ole niin, että tämä on val­tio-omis­ta­jan taval­li­nen tapa kom­mu­ni­koi­da yri­tys­ten­sä hal­li­tuk­sen ja ope­ra­tii­vi­sen joh­don kanssa.

 110. Tie­de­mies: Kysyn niil­tä, joi­den mie­les­tä Hau­ta­lan kölin alta veto oli oikein, oli­si­ko se sit­ten kel­van­nut, että Hau­ta­la oli­si suu­reen ääneen ilmoit­ta­nut jää­vää­vän­sä itsen­sä minis­te­ri­nä asiasta?

  En pidä Hau­ta­lan kölin alta vetä­mis­tä ihan asial­li­se­na sitä­kään, vaik­ka ei se enää tämän päi­vän tie­to­jen perus­teel­la tun­nu aivan yhtä kohtuuttomalta.

  Itse oli­sin halun­nut näh­dä minis­te­rin totea­mas­sa jul­ki­suu­des­sa, että “yksit­täis­ta­pauk­set ovat yri­tyk­sen ope­ra­tii­vi­sen joh­don asioi­ta”. Ja “mikä­li poliit­ti­nen kes­kus­te­lu osoit­taa, että val­tio-omis­ta­jan on syy­tä ottaa tähän sel­vä kan­ta, päi­vi­täm­me omis­ta­ja-ohjeis­tus­ta ja odo­tam­me, että val­tio­ny­ri­tyk­set toi­mi­vat vas­tai­suu­des­sa sen mukaan”.

  Ihan siis riip­pu­mat­ta sii­tä, oli­ko Hau­ta­lan toi­vo­mus jär­ke­vä vai ei. (Oli se järkevä.)

  Mut­ta tie­dän, että toi­vo­muk­se­ni on koh­tuu­ton sen vuok­si, että äänes­tä­jät eivät ymmär­rä yri­tys­ten hyväs­tä hal­lin­to­ta­vas­ta mitään ja halua­vat mik­ro­ma­na­ge­roi­via ministereitä.

 111. Se on aina­kin varmaa,että tänä per­jan­tai­na per­su­ka­pa­kois­sa on vie­tet­ty suu­ret kar­ne­vaa­lit ja nau­tit­tu pari kossuvichyä

  Hau­ta­lan ja Vih­rei­den kunniaksi !!

 112. Evert The Never­Rest:
  Se uhkaa­va ym. tapa jol­la minis­te­rioh­jauk­sen vir­ka­mies lähes­tyi teks­ti­vies­til­lä Arc­tia Ship­pin­gin hal­li­tuk­sen puheen­joh­taa ja toi­mi­tus­joh­taa, ei kyl­lä ollut mitään omis­ta­jaoh­jaus­ta vaan pikem­min­kin vir­ka-ase­man väärinkäyttöä.

  Laki sanoo:

  7 §

  Vir­ka-ase­man väärinkäyttäminen
  .
  .
  2) käyt­tää vää­rin ase­maan­sa käs­ky­val­las­saan tai välit­tö­mäs­sä val­von­nas­saan ole­vaan hen­ki­löön nähden,

  hänet on tuo­mit­ta­va vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä sak­koon tai van­keu­teen enin­tään kah­dek­si vuodeksi.

  Näin lii­ke-elä­mäs­sä toi­mi­taan — mikä näyt­tää ole­van tun­te­ma­ton­ta monel­le polii­ti­kol­le ja toimittajalle.

  Eikä omis­ta­jaoh­jauk­seen vii­me kädes­sä ole muu­ta kei­noa eikä val­tion yhtiö ole mikään poik­keus, joten mitään vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­töä se ei ole (eikä voi olla, kos­ka ko. pykä­län alku kuu­luu: “Jos vir­ka­mies hank­kiak­seen itsel­leen tai toi­sel­le hyö­tyä taik­ka aiheut­taak­seen toi­sel­le hait­taa tai vahinkoa”).

 113. Kun val­taa käy­te­tään sul­jet­tu­jen ovien taka­na, mene­vät toi­min­ta­ta­vat var­sin härs­keik­si. Minis­te­ri Hau­ta­la ja yli­joh­ta­ja Timo­nen ovat käyt­täy­ty­neet aivan kuin oli­si­vat itse omis­ta­neet Arc­tic ship­pin­gin, vaik­ka me vii­si mil­joo­naa todel­lis­ta omis­ta­jaa (val­tio olem­me me) emme ole tien­neet asias­ta yhtään mitään.

  Jos tämän­laa­tui­sia ohjaus­toi­mia teh­dään, pitäi­si nii­den kes­tää päi­vän­va­loa vaik­ka teko­päi­vä­nä, sil­loin ei tar­vit­si­si muis­tel­la kuka sanoi tai kir­joit­ti mil­loin mitä­kin. Nyt hai­see puo­li­tois­ta vuot­ta van­hal­le sillitynnyrille.

 114. Onko tuo Rai­mo K vih­rei­den salai­nen ase ja aja­tus­ten sekoit­ta­ja vai mikä?

 115. Tai­sin sohais­ta kusiais­pe­sään. Uskon että Hei­di Hau­ta­la ei kos­kaan olis lähet­tä­nyt noin jul­maa teks­ti­vies­tiä — eikä Anne­li Jäät­teen­mä­ki otta­nut vas­taan samoin noin jul­maa faksia. 

  Plik­ko­ja on vie­ty taka­ta­ri­kal­la, kuten Poho­jan­maal­la sanottaisiin 🙂

 116. Mitä­pä jos kir­ja­pi­tä­si rie­haan­tui­si ja uhkai­si sinua posella?

  Sylt­ty: Höpö höpö sentään!

  Jos toi­mi­va joh­to ei mei­naa uskoa omis­ta­jaa, sii­nä ei ole muu­ta vaih­toeh­toa kuin pot­kut! Palk­ka­joh­ta­jien on ker­ta­kaik­ki­ses­ti totel­ta­va omis­ta­jan ään­tä ja jos ei tot­te­le, se on potkut.

  Tun­tuu vähän has­sul­ta että pot­kuil­la uhkai­lua pide­tään joten­kin outo­na täs­sä kuvios­sa. Itse omis­tan oman yri­tyk­sen ja minus­ta on täy­sin päi­vän­sel­vää, että jos täs­sä fir­mas­sa oli­si palk­ka­joh­ta­ja, sen pitäi­si totel­la minua tai se läh­ti­si hyvin nopeas­ti käve­le­mään. Omis­ta­jan ääni on se ääni jon­ka pitää kuu­lua ja kun omis­ta­ja puhuu, joh­to kuun­te­lee. Asiois­ta voi­daan kes­kus­tel­la, mut­ta kun pää­tös on syn­ty­nyt, joh­to joko toteut­taa sen tai sit­ten se vaihdetaan.

  Eli pot­kuil­la uhkai­lu tai omis­ta­jaoh­jaus ylei­ses­ti on täs­sä keis­sis­sä ihan täy­del­li­nen lil­lu­kan­var­si. Zys­se sanoi hyvin A‑stuodiossa, että juri­di­ses­ti tämä on men­nyt ihan oikein kos­ka omis­ta­ja saa päät­tää fir­man­sa asiois­ta, mut­ta ongel­ma­na ovat olleet nämä kyt­kök­set. Olen Zys­sen kans­sa täs­tä asias­ta eri miel­tä, mut­ta hänen perus­te­lut oli­vat kyl­lä hyvät ja sen voi kyl­lä noin­kin näh­dä. Soi­nin­vaa­ra jäi kyl­lä toi­sek­si, Ruo­ho­nen-Ler­ner oli ihan pihalla.

 117. Yksi­tyi­se­nä yrit­tä­jä­nä et ole virka-asemassa.

 118. Siis Hau­ta­la on ollut iät ja ajat venä­läis­ten piik­ki­nä lihas­saan. Mut­ta men­kööt näin. Evers­tin tyt­tö kun Hei­di on, niin osaa pelin sään­nöt ja käytännön.

 119. Taval­li­nen Tek­nik­ko:
  Siis Hau­ta­la on ollut iät ja ajat venä­läis­ten piik­ki­nä lihas­saan. Mut­ta men­kööt näin. Evers­tin tyt­tö kun Hei­di on, niin osaa pelin sään­nöt ja käytännön.

  Taval­li­nen Tek­nik­ko:
  Siis Hau­ta­la on ollut iät ja ajat venä­läis­ten piik­ki­nä lihas­saan. Mut­ta men­kööt näin. Evers­tin tyt­tö kun Hei­di on, niin osaa pelin sään­nöt ja käytännön.

  Tämä vie­lä edel­li­sen lisäksi :

  http://www.youtube.com/watch?v=-mPraO_sJ7A

 120. Vihe­rins­si: Ei tuos­sa edel­leen­kään ole mitään lai­ton­ta tapah­tu­nut, kos­ka omis­ta­ja ihan oikeas­ti saa uha­ta pot­ki­van­sa hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan ja toi­mi­tus­joh­ta­jan pois sen vuok­si, että näi­den tuk­ka­muo­ti ei tun­nu hauskalta.

  Täs­sä on kui­ten­kin kak­si, aika eril­lis­tä puol­ta. Yhtääl­tä on kyse sii­tä, mitä osa­keyh­tiön omis­ta­ja saa teh­dä omis­ta­mal­leen osa­keyh­tiöl­le (-> mel­ko­lail­la mitä lys­tää, oma­pa­han on firma). 

  Kun omis­ta­ja­na on val­tio, on toi­saal­ta kyse sii­tä, mitä vir­ka­mies saa vir­ka­toi­me­naan teh­dä. Kun jokin vir­ka­mies on ase­mas­sa, jos­sa voi käyt­tää omis­ta­jan ään­tä, on kyse val­tion anta­mas­ta vir­ka­teh­tä­väs­tä, jon­ka suo­rit­ta­mi­ses­sa on nou­da­tet­ta­va kaik­kea mitä val­tio vir­ka­teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­ses­ta säätää.

  Pidän­kin perin kum­mal­li­se­na aja­tus­ta, että omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta vas­taa­va vir­ka­mies voi­si käyt­täy­tyä kuten fir­man omis­ta­ja ja mää­räil­lä fir­man joh­toa esim. hen­ki­lö­koh­tais­ten kave­rei­den­sa eduk­si. Eihän vir­ka­mies fir­maa omis­ta vaan on käyt­tä­mäs­sä val­tio-omis­ta­jan ään­tä val­tion valtakirjalla.

 121. Olen kun­nioit­ta­nut Osmoa suo­ra­sel­käi­se­nä polii­tik­ko­na, joka kat­soi oikeak­si vih­rei­den eron hal­li­tuk­ses­ta, joka toi­mi vas­toin vih­rei­den ato­mi­voi­ma­la­kan­taa. Tämän blo­gin jäl­keen en kun­nioi­ta enää.

  Mie­les­tä­ni Suo­mes­sa on laki ja oikeus, joi­den mukaan ele­tään. Mikä­li joku taho, täs­sä tapauk­ses­sa vih­reät, kat­soo oikeu­dek­seen puut­tua omien­sa suo­si­mi­seen jopa minis­te­rin mah­ti­käs­kyl­lä, se on yksin­ker­tai­ses­ti vää­rin. En halua Suo­mes­ta Hit­le­rin Sak­san tai Sta­li­nin Neu­vos­to­lii­ton kal­tais­ta val­tio­ta, jos­sa oikeut­ta jaka­vat puo­lue­vir­kai­li­jat, eikä lakia tar­vit­se kunnioittaa. 

  Jos Osmon kan­ta eus­taa vih­rei­den yleis­tä kan­taa, en usko äänes­tä­vä­ni kos­kaan ketään vih­re­ää mihin­kään tehtävään.

  Kukaan vih­rei­den sil­mää­te­ke­vis­tä ei ole tuo­min­nut ydin­a­si­aa, minis­te­rin puut­tu­mis­ta ope­ra­tii­vi­sen joh­don toi­miin kuu­lu­vaan riko­sil­moi­tuk­sen tekoon. Päin­vas­toin, Tekoa on puo­lus­tel­tu ja kiitelty.

  Uusi minis­te­ri vali­taan vih­rei­den toi­mes­ta juu­ri täs­tä vih­rei­den joh­tokli­kis­tä. On sel­vää, että seu­raa­viin vaa­lei­hin asti (1,5 vuot­ta) Suo­mes­sa jat­kuu saman­lai­nen suh­mu­roin­ti oikeui­s­asiois­sa kuin nyt pal­jas­tu­nut. Olen huo­les­tu­nut suo­ma­lais­ten lain­kun­nioi­tuk­sen puo­les­ta. Juu­ri nyt ei tar­vit­tai­si minis­te­ri­ta­son kor­rup­toi­tu­nut­ta hal­lin­toa, talou­des­sa oli­si riit­tä­väs­ti ongelmia.

 122. Nyt on kep­pos­te­lut kep­pos­tel­tu ja tuo­miot jaet­tu. Miten täs­tä eteen päin? Ima­go­po­li­tiik­kaa aja­tel­len avoi­meen pes­tiin pitää saa­da mies. Kyl­lä, kos­ka muu­ten tulee vai­ku­tel­ma väki­näi­ses­tä kiin­tiö­ajat­te­lus­ta. Nyt ei ole varaa pel­lei­lyyn. Anta­kaa mui­den puo­luei­den sor­tua tähän kik­kai­luun. Ja kyl­lä­hän top 3 täl­lä het­kel­lä on akse­lil­la Soininvaara-Haaviato-Tynkkynen.

  Ykkös­vaih­toeh­to on tie­tys­ti Osmo. Jos omis­ta­jaoh­jaus on ker­ta niin vai­ke­aa, niin eikö­hän sii­tä juu­ri Ode jär­kiprag­maa­tik­ko­na sel­viä par­hai­ten. Ode tuo teh­tä­vään uut­ta näkö­kul­maa, pos­taa sii­tä blo­giin­sa ja kerää pis­teet plak­ka­riin. Help­po hom­ma. Jos halu­aa pela­ta ris­kil­lä, voi ava­ta van­haa kun­non mamu-poli­tiik­kaa. Tähän vaih­toeh­toon pitäi­si tur­va­ta vain sii­nä tapauk­ses­sa, että Osmo tulee vali­tuk­si, muu­ten ris­kit ovat lii­an suu­ret. Sano­mat­ta­kin on sel­vää, että mamu-kes­kus­te­luun tar­vi­taan jokin uusi lähes­ty­mis­ta­pa, joka nyt ei ole aivan help­po keksiä. 

  Jokai­nen tsääns­si kehi­tys­vas­taa­va­na on mahdollisuus.

 123. Vihe­rins­si: En pidä Hau­ta­lan kölin alta vetä­mis­tä ihan asial­li­se­na sitä­kään, vaik­ka ei se enää tämän päi­vän tie­to­jen perus­teel­la tun­nu aivan yhtä kohtuuttomalta.

  Itse oli­sin halun­nut näh­dä minis­te­rin totea­mas­sa jul­ki­suu­des­sa, että “yksit­täis­ta­pauk­set ovat yri­tyk­sen ope­ra­tii­vi­sen joh­don asioi­ta”. Ja “mikä­li poliit­ti­nen kes­kus­te­lu osoit­taa, että val­tio-omis­ta­jan on syy­tä ottaa tähän sel­vä kan­ta, päi­vi­täm­me omis­ta­ja-ohjeis­tus­ta ja odo­tam­me, että val­tio­ny­ri­tyk­set toi­mi­vat vas­tai­suu­des­sa sen mukaan”.

  Ihan siis riip­pu­mat­ta sii­tä, oli­ko Hau­ta­lan toi­vo­mus jär­ke­vä vai ei. (Oli se järkevä.)

  Mut­ta tie­dän, että toi­vo­muk­se­ni on koh­tuu­ton sen vuok­si, että äänes­tä­jät eivät ymmär­rä yri­tys­ten hyväs­tä hal­lin­to­ta­vas­ta mitään ja halua­vat mik­ro­ma­na­ge­roi­via ministereitä.

  Hau­ta­lan jut­tu pal­jas­taa raa­dol­li­sel­la taval­la mitä polii­tik­ka-ja vir­ka­mie­se­liit­ti puuhastelee.

  Sen sijaan, että se oli­si kes­kit­ty­nyt val­ta­kun­nan kan­nal­ta tär­kei­siin asioi­hin, se onkin kes­kit­ty­nyt näper­te­le­mään hyvä-veli-ver­kos­tois­sa parin kave­rin pik­kue­dun ajamiseen.

  Täs­sä­kin oli sot­keu­ytu­nut pik­ku jutun sel­vit­tä­mi­seen mon­ta kal­lis­pal­kais­ta polii­tik­koa ja virkamiestä

  Ei ole ihme jos asiat ovat rem­pal­laan kun pik­ku­ju­tut työl­lis­tä­vät vak­tion johdon.

  Ei joku jään­mur­ta­jal­la tapah­tu­nut mie­le­no­soi­tus ja sen jäl­ki­seu­raus­ten puin­ti ole val­ta­kun­nan eikä yri­tyk­sen edun kan­nal­ta miten­kään tär­keä juttu.

 124. No, näin asioi­den edet­tyä on mie­les­tä­ni kak­si tul­kin­taa: Hau­ta­la oli ns pihal­la, eikä tien­nyt mitä vir­ka­mie­het duu­na­si­vat, jol­loin joh­ta­juus on hukas­sa jne, ja ero on asial­li­nen. Toi­nen on, että pot­ku-uhkaus tuli Hau­ta­lal­ta, jol­loin kyse oli sii­tä, että valeh­del­tiin jul­ki­suu­des­sa ja sii­nä­kin tapauk­ses­sa ero on asianmukainen.

  Minus­ta on kui­ten­kin joten­kin haus­kaa se, että sel­keäs­ti poliit­ti­nen hive­nen har­maal­la alu­eel­la liik­ku­va toi­min­ta — eli omis­ta­ja-ohjauk­sen val­lan­käyt­tö — näh­dään joten­kin astet­ta tuo­mit­ta­vam­pa­na kuin avoin cro­nyis­mi, jota Kokoo­mus­lai­set har­joit­ta­vat: Kave­reil­le fyrk­kaa, uhkail­laan vaik­ka samal­la Suo­men Aka­te­mi­aa, mut­ta kun teh­dään se röyh­keäs­ti ja häpei­le­mät­tä, niin ei mitään ongelmaa. 

  En tar­koi­ta täl­lä sitä, että Hau­ta­lan ei oli­si pitä­nyt ero­ta tai edes sitä että Katai­sen taas oli­si pitä­nyt Himas-jupa­kan yhtey­des­sä ero­ta, vaan sitä, että suo­ma­lai­nen men­ta­li­teet­ti on aika vas­ten­mie­lis­tä. Se muis­tut­taa kou­lu­kiusaa­mis­ta sii­nä, että jos joku näyt­tää hei­kol­ta, niin sit­ten käy­dään todel­la kimp­puun. Ja mitä hei­kom­mal­ta joku näyt­tää, sitä anka­ram­pia ollaan.

  Mil­lais­ta poliit­tis­ta kult­tuu­ria tämä ilmen­tää? No aina­kin sel­lais­ta jos­sa pitää ylpeä­nä käh­miä val­tion fyrk­kaa omil­le ja pidät­täy­tyä omien poliit­tis­ten pää­mää­rien aja­mi­ses­ta. Jäl­kim­mäi­nen kun nyt sel­väs­ti on suo­ma­lais­ten mie­les­tä tuo­mit­ta­vam­paa kuin ensimmäinen.

 125. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ymmär­tääk­se­ni kyse on asia­no­mis­ta­ja­ri­kok­ses­ta. Asia­no­mis­ta­jal­le on nimen­omai­ses­ti jätet­ty asias­sa har­kin­ta­val­taa. Sinun­kaan ei ole pak­ko ilmoit­taa polii­sil­le kun­nian­louk­kauk­ses­ta aina kun joku saa sinus­ta pahasti.

  osmo eikö­hän asian­lai­ta ole se että Hau­ta­la ajoi omia poliit­ti­sia tavoit­tei­ta ja toi­nen asia on se voi­ko Minis­te­ri mää­rä­tä että teh­dään­kö riko­sil­moi­tus vai ei teil­lä vih­reil­lä on nyt puu­rot­ja vel­lit sekai­sin. Hau­ta­la on jul­ki­suu­des­sa koko ajan toi­tot­ta­nut että toi­mi­van joh­don teke­mi­siin ei voi puut­tua nyt kiris­tet­tiin suo­raan sanoen joh­toa jos ette tee näin niin pot­kut tulee

 126. Pal­jon media­ko­hua, mut­ta lop­pu­jen lopuk­si täy­sin epä­re­le­vant­tia. On tie­ten­kin poli­tii­kan ylei­sen uskot­ta­vuu­den kan­nal­ta kes­tä­vää, ettei minis­te­ri (Hau­ta­la minis­te­ri­nä on vas­tuus­sa vir­ka­mies­ten aktii­vi­sis­ta mut­ta myös pas­sii­vi­sis­ta teois­ta) meni­si vai­kut­ta­maan omiin kave­rei­hin koh­dis­tu­viin riko­sil­moi­tuk­siin. Saat­ta nimit­täin näyt­tää vähän pahalta.

  Nykyi­sen hal­li­tuk­sen suu­ret lin­jat on Urpi­lai­sen kes­tä­vyys­va­je-ohjel­man jäl­keen teh­ty ja Hau­ta­la joka tapauk­ses­sa oli­si ollut “vain” toi­mi­tus­mi­nis­te­ri vii­mei­set pari vuot­ta. Jos media kes­kit­tyi­si olen­nai­siin asioi­hin, niin näi­den kohu­jen sijas­ta pitäi­si kir­joit­ta mil­tä näyt­tää suur­ten ja vähän pie­nem­pien­kin puo­luei­den hal­li­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teet. Niil­lä nimit­täin on todel­lis­ta mer­ki­tys­tä ja vaik­ka tavoit­teet halu­taan pitää pii­los­sa, niin tai­ta­va jour­na­lis­ti ne esiin kai­vai­si. Sil­loin voi­tai­siin puhua oikeas­ti tär­keis­tä asiois­ta, ei näis­tä lillukanvarsista.

 127. Osmo,

  perus­suo­ma­lai­nen omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­te­ri voi­si siis käyt­tää val­tion 100-pro­sent­ti­ses­ti omis­ta­mia yhtiöi­tä työl­li­syys- ja alue­po­li­tii­kan ajamiseen?

  Vai eikö voi? Pitää­kö myös pää­mää­rän olla “oikea”?

  Jos yri­tyk­ses­sä oli­si myös toi­nen osa­kas niin voi­si­ko se taho vaa­tia vahin­gon­kor­vauk­sia jos poli­tiik­kaa teh­täi­siin yhtiön rahoilla?

 128. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Topi­mi­van joh­don teke­mi­siin ei voi puut­tua yht­riöis­sä, jois­sa on useam­pia osakkaita.

  Val­tio omis­taa val­tio­nyh­tiön. Mikä se val­tio on ja kuu­lun­ko minä­kin siihen?
  Täs­sä tapauk­ses­sa ainoa­na osak­kaa­na oli Hei­di Hau­ta­la. Ehkä hän on (oli) se Val­tio? Val­tio saa päät­tää min­kä ryh­män akti­vis­mi on hyvää akti­vis­mia, jon­ka toi­mia kat­so­taan läpi sormien.

 129. Jos joku nyt esil­lä ole­vis­ta vih­reis­tä ehdok­kais­ta vali­taan minis­te­rik­si, niin täs­sä kan­san­ta­lou­del­li­ses­sa tilan­teens­sa se voi­si jopa vaa­ran­taa Suo­men kol­men A:n luottoluokituksen.

  Mie­les­tä­ni kysei­siin teh­tä­viin ja muu­toin­kin tuo­maan hal­li­tuk­sel­le (kan­san­ta­lou­del­lis­ta) uskot­ta­vuut­ta on hen­ki­lö nimel­tä Osmo Soininvaara. 

  Jäl­leen uusiin untu­vik­ko­mi­nis­te­rei­hin Suo­mel­la ei ker­ta kaik­ki­aan ole varaa eikä sii­hen, että men­täi­siin sukue­li­met edellä.

 130. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Topi­mi­van joh­don teke­mi­siin ei voi puut­tua yht­riöis­sä, jois­sa on useam­pia osakkaita.

  Onko­han tuo nyt ihan noin? Kyl­lä kait sitä nyt voi toi­mi­van joh­don teke­mi­siin puut­tua, kun­han puut­tu­mi­nen on ihan var­mas­ti yhtiön edun mukais­ta. Jos on mui­ta osak­kai­ta, ei voi har­joit­taa “yhteis­kun­ta­po­li­tiik­kaa”, joka hei­ken­tää kan­nat­ta­vuut­ta. Tyy­pil­li­ses­ti tie­tys­ti yllä­pi­tää kan­nat­ta­mat­to­mia työ­paik­ko­ja. Mut­ta eihän sitä nyt val­tion ole tar­koi­tus olla omis­ta­ja, joka ei sai­si mihin­kään puut­tua. Voi­han se olla,että vaik­ka Fin­nai­ril­le, For­tu­mil­le tai Tal­vi­vaa­ral­le tuli­si vali­tuk­si oikein huo­no toi­mi­va joh­to. Ei val­tion sil­loin pidä hil­jaa kat­soa koheltamista.

  Se tie­tys­ti on surul­lis­ta, että täs­sä nyt on oltu niin ikä­väs­ti haas­kal­la. Sel­lai­sek­si tämä poli­tiik­ka kui­ten­kin on nyt men­nyt. Kyl­lä perus­suo­mais­ten huu­te­lun ymmär­tää, kun hei­hin­kin koh­den­ne­taan tuol­lai­sia vii­mei­sim­män Hal­la-aho-manöö­ve­rin kal­tai­sia pro­jek­te­ja. Sit­ten se on täll­lais­ta “Kuka osaa ikä­vim­min mie­li­ku­va­miek­kail­la toi­sia vas­taan” ‑tou­hua. Hal­li­tus­kump­pa­nei­ta voi sit­ten enem­män ihme­tel­lä. Voi toki olla, että taus­tal­la on jotain salai­sia riitoja.

  Kyl­lä puo­luei­den puheen­joh­ta­jien oli­si hyvä käy­dä jon­kin­lai­nen peli­sään­tö­kes­kus­te­lu. Muu­ten tämä tulee mene­mään jat­ku­vas­ti ikä­väm­mäk­si. Kyl­lä minul­le aina­kin täl­lai­se­nä “vähem­mis­tö­ko­koo­mus­lai­se­na” tuli vähän paha mie­li Zys­kowiczin eili­ses­tä esiin­ty­mi­ses­tä. Mut­ta toi­saal­ta on kyl­lä tul­lut mones­ti vih­rei­den­kin mielikuvaprojekteista.

 131. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Niin­kuin Yle (Oy, tai Alko (Oy). Jään­mur­ta­mi­seen perus­tet­tu yhtiö on aika samaa luokkaa. 

  Arc­ticS­hip­ping kuu­luu luok­kaan Stra­te­gi­ses­ti mer­kit­tä­vät yhtiöt eikä se ole eri­tyis­teh­tä­väyh­tiö kuten Yle, Alko tai Veikkaus.

  Kat­so esim. VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS
  OMISTAJAPOLITIIKASTA 3.11.2011 Lii­te 2 jos­sa on yhtiöt listattu.

 132. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Niin­kuin Yle (Oy, tai Alko (Oy). Jään­mur­ta­mi­seen perus­tet­tu yhtiö on aika samaa luokkaa. 

  Tuo Yle on mie­len­kiin­toi­nen ver­taus, toi­von todel­la ettei se ollut minis­te­ri teks­ta­ril­laan kun Tero Vaa­ran esiin­ty­mi­sen Ylel­lä peruutti.

  No onhan Ylel­lä täs­sä oma ‘kun­nia­kas’ his­to­rian­sa, ei tain­neet Slee­pyS­lee­pers näy­tel­män teki­jät tie­tää kuin­ka ajan­koh­tai­sen teat­te­riplä­jäyk­sen kirjoittivat.

 133. Ryh­dyin miet­ti­mään, että mis­tä nämä teks­ti­vies­tit Vau­ras­teel­le ja Timo­sen säh­kö­pos­ti­vies­ti Arc­tia Ship­pin­gin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­le oikein put­kah­ti­vat jul­ki­suu­teen? Po. vies­tien lähet­tä­mi­ses­tä on kulu­nut jo yli vuosi. 

  Elän sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että sekä toi­mi­tus­joh­ta­ja Vau­ras­te että hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mat­ti Vir­taa­la ovat säi­lö­neet nämä tule­vien tar­pei­den varal­le, jot­ta voi­vat esi­mer­kik­si vahin­goit­taa vihaa­mi­aan vih­rei­tä minis­te­rei­tä ja kan­sa­nae­dus­ta­jia, eli täs­sä tapauk­ses­sa omis­ta­jan ään­tä käyt­tä­nei­tä taho­ja. Kuka ne sit­ten vuo­si? Kysees­sä ovat hen­ki­lö­koh­tai­set vies­tit, eli ovat­ko Vau­ras­te ja Vir­taa­la lähet­tä­neet vies­tit medial­le ja siten pyr­ki­neet vahin­goit­ta­maan omis­ta­ja­noh­jauk­ses­ta vas­tan­nut­ta minis­te­ri Hau­ta­laa? Sii­nä he onnistuivat. 

  Voi­si­ko media poh­tia asian tätä puol­ta? Luul­ta­vas­ti ei, kos­ka jos Vau­ras­te ja Vir­taa­la ovat vuo­ta­neet vies­tit, ei leh­dis­tö ole val­mis vahin­goit­ta­maan her­kul­li­sen uutis­sar­jan tar­jon­nei­ta vuo­ta­jia. Jos asia on men­nyt näin, kysees­sä on mel­ko las­kel­moi­tu toi­min­ta­ta­pa. Minis­te­ri läh­tee, eikä omis­ta­jan kans­sa yhteis­työ­ky­vy­tön palkkajohto. 

  Nyt kun vih­reät valit­se­vat itsel­leen seu­raa­jaa, toi­vot­ta­vas­ti sel­vi­tät­te, että kenen pus­siin Arc­tian joh­to oikein pelaa. Omaan­sa vai omis­ta­jan? Jos vies­tien osal­ta tie­to­läh­tee­nä on ollut Vir­taa­la ja Vau­ras­te, hei­dän ehdot­to­mas­ti ymmär­ret­tä­vä ero­ta teh­tä­väs­tään, kos­ka ovat toi­mi­neet omis­ta­jaa vas­taan. Jos he eivät sitä ymmär­rä, uuu­del­la omis­ta­ja­noh­jauk­ses­ta vas­taa­val­la minis­te­ril­lä on luu­dal­le hom­mia heti ensi töikseen.

  Minus­ta Vau­ras­te ja Vir­taa­la eivät voi jat­kaa teh­tä­väs­sään täl­lai­sen epä­luot­ta­muse­pi­so­din jäl­keen. Joka tapauk­ses­sa jon­kun on nyt sel­vi­tet­tä­vä hei­dän roo­li täs­sä episodissa.

 134. Pek­ka Kärk­käi­nen: Kun val­taa käy­te­tään sul­jet­tu­jen ovien taka­na, mene­vät toi­min­ta­ta­vat var­sin härs­keik­si. Minis­te­ri Hau­ta­la ja yli­joh­ta­ja Timo­nen ovat käyt­täy­ty­neet aivan kuin oli­si­vat itse omis­ta­neet Arc­tic ship­pin­gin, vaik­ka me vii­si mil­joo­naa todel­lis­ta omis­ta­jaa (val­tio olem­me me) emme ole tien­neet asias­ta yhtään mitään.

  Jos tämän­laa­tui­sia ohjaus­toi­mia teh­dään, pitäi­si nii­den kes­tää päi­vän­va­loa vaik­ka teko­päi­vä­nä, sil­loin ei tar­vit­si­si muis­tel­la kuka sanoi tai kir­joit­ti mil­loin mitä­kin. Nyt hai­see puo­li­tois­ta vuot­ta van­hal­le sillitynnyrille.

  Pek­ka Kärk­käi­nen on var­mas­ti huu­mo­ri­mie­hiä. Omis­ta­ja­noh­jauk­ses­ta vas­taa­van minis­te­rin pitää tie­ten­kin lähet­tää joka päi­vä tie­do­te Suo­men kan­sal­le joh­don kans­sa käy­mis­tään kes­kus­te­luis­ta. Muu­ten­han me emme tie­dä niis­tä mitään. 🙂

 135. Hau­ta­la Ylen Ykkö­saa­mus­sa: Ero­ko­hun taka­na talou­del­li­set intressit”

  - Pit­käl­ti sii­tä on kysy­mys. Jos minis­te­ri kat­soo tar­peel­li­sek­si makuut­taa val­tio­nyh­tiön jään­mur­ta­jia 9 — 10 kuu­kaut­ta vuo­des­ta Kata­ja­no­kan sata­mas­sa sen sijaan että ne toi­si­vat tulo­ja ja työl­li­syyt­tä Suo­meen niin jota­kin on pahas­ti vialla.
  Vie­lä kun saa­daan Satu Has­si Hau­ta­lan pai­kal­le niin voi­daan sanoa good­bai mil­le­kään jär­ke­väl­le taloudenpidolle.

 136. Rai­mo K: ko. pykä­län alku kuu­luu: “Jos vir­ka­mies hank­kiak­seen itsel­leen tai toi­sel­le hyö­tyä taik­ka aiheut­taak­seen toi­sel­le hait­taa tai vahinkoa”).

  Jos tark­ko­ja ollaan, vir­ka­mie­hen lie­nee vai­kea teh­dä yhtään mitään ilman, että sii­tä oli­si toi­sel­le (tai itsel­le) jotain hait­taa tai hyö­tyä. Toi­vot­ta­vas­ti ei ole niin, että vir­ka­mie­het vir­hei­den pelos­sa ovat­kin teke­mät­tä juu­ri mitään 😉

  Toi­nen koh­ta oli, että “käyt­tää vää­rin ase­maan­sa käs­ky­val­las­saan tai välit­tö­mäs­sä val­von­nas­saan ole­vaan hen­ki­löön näh­den”. Tuo kai tar­koit­taa, että vai­kut­ta­mi­nen sel­lai­seen hen­ki­löön, joka ei ole välit­tö­mäs­sä val­von­nas­sa tai käs­ky­val­lan alai­nen, on ok. Ja toi­saal­ta, oman ase­man vää­rin käy­tök­si kai voi alai­nen tul­ki­ta min­kä tahan­sa epä­miel­lyt­tä­vän työ­teh­tä­vän tai voi­mak­kaas­ti ilmais­tun mielipiteen…

 137. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Topi­mi­van joh­don teke­mi­siin ei voi puut­tua yht­riöis­sä, jois­sa on useam­pia osakkaita.

  Tar­ken­nus: ei voi puut­tua, pait­si jos omis­ta­jat yksis­sä tuu­min ja yhdes­sä päät­tä­vät puut­tua yhtiön toi­min­taan. Jos omis­ta­jia on vain pari, niin tämä onnis­tuu hel­pos­ti­kin, mut­ta esi­mer­kik­si pörs­siyh­tiös­sä täm­möis­tä mah­dol­li­suut­ta ei käy­tän­nös­sä ole

 138. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ymmär­tääk­se­ni kyse on asia­no­mis­ta­ja­ri­kok­ses­ta. Asia­no­mis­ta­jal­le on nimen­omai­ses­ti jätet­ty asias­sa har­kin­ta­val­taa. Sinun­kaan ei ole pak­ko ilmoit­taa polii­sil­le kun­nian­louk­kauk­ses­ta aina kun joku saa sinus­ta pahasti.

  </

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Topi­mi­van joh­don teke­mi­siin ei voi puut­tua yht­riöis­sä, jois­sa on useam­pia osakkaita.

  Hau­ta­la­han toi­tot­ti koko ajan että toi­mi­van joh­don teke­mi­siin ei ole puuttumista

 139. Jari Häy­ri­nen: Hau­ta­la­han toi­tot­ti koko ajan että toi­mi­van joh­don teke­mi­siin ei ole puuttumista

  Jari Häy­ri­nen: Hau­ta­la­han toi­tot­ti koko ajan että toi­mi­van joh­don teke­mi­siin ei ole puuttumista

  Annet­tiin uhkaus että pot­kut tulee jos ette tee näin

 140. Sha­keem: Siis Hau­ta­lal­la ei ollut mitään syy­tä ero­ta – tai kan­taa poliit­tis­ta vas­tuu­ta, kuten asian ilmai­sit, kos­ka ei ollut mitään mis­tä vas­tuu­ta oli­si pitä­nyt kantaa.

  Olen samaa miel­tä, mut­ta sil­ti­kin on taval­laan hie­noa näh­dä, että joku uskoo “her­ras­mies­po­li­tiik­kaan” ja käyt­täy­tyy sen mukaisesti.

 141. Hei­di Hau­ta­lal­la oli sel­keä poliit­ti­nen tavoi­te; pitää suo­ma­lai­set jään­mur­ta­jat pois ark­ti­sil­ta alueil­ta ja makuut­taa lai­vo­ja Kata­ja­no­kan sata­mas­sa tuot­ta­mat­to­mi­na 9 kuu­kaut­ta vuo­des­sa. Tämä ei tie­ten­kään ollut fir­man etu­jen mukais­ta, mut­ta sii­tä viis.

  Hau­ta­la perus­te­li motii­vi­aan estää riko­sil­moi­tus Green­peacea vas­taan sil­lä, että se vahin­goit­taa jään­mur­ta­ja­fir­man jul­ki­suus­ku­vaa ja etuja.

  Käy­tän­nös­sä hän pel­kä­si, että riko­sil­moi­tus ja sitä mah­dol­li­ses­ti seu­raa­va oikeu­den­käyn­ti nos­tai­si poliit­ti­seen ja jul­ki­seen kes­kus­te­luun juu­ri­kin sen asian saa­ko jään­mur­ta­jia vuo­kra­ta hyväl­lä hin­nal­la ulko­mail­le. Itse hän vamas­ti oli­si halun­nut hoi­taa hom­man kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa ihan omin päin poliit­tis­ten into­hi­mo­jen­sa mukaisesti.

  Taval­laan Green­peace moka­si; ilman tuo­ta teke­mään­sä attent­taat­tia Hei­di oli­si saa­nut vie­tyä asian molem­pia tyy­dyt­tä­vään lop­pu­tu­lok­seen jään­mur­ta­ja­fir­man ja suo­ma­lai­sen kan­san­ta­lou­den tappioksi.

  Enää suo­ma­lai­sen talouden/teollisuuden alas­ajos­ta ei puu­tu kuin se, että Hau­ta­lan pai­kan saa suku­puo­lit­ren­dik­kääs­ti Satu Hassi.

 142. Jos ker­ran ei ollut mitään vää­rää ja hävet­tä­vää sii­nä, että minis­te­ri avus­ta­jien­sa väli­tyk­sel­lä halusi vaik­ka vaih­taa ope­ra­tii­vi­sen joh­don, ellei joh­to ymmär­rä vetää riko­sil­mi­tus­ta pois, sil­loin ei oli­si var­maan­kaan myös ollut mitään estet­tä sil­le, että asia oli­si hoi­det­tu jul­ki­ses­ti ja leh­dis­tö­tie­dot­teel­la oli­si saa­tu heti pis­teet vih­reil­le kotiin osoit­ta­mal­la aktii­vis­ta omis­ta­ja­po­li­tiik­kaa kan­sal­li­sen edun ja yhtiön mai­neen nimissä.

  Jos tähän kysy­myk­seen vas­taa, että eihän niin tie­ten­kään oli­si voi­nut teh­dä, on ymmär­tä­nyt, että teko oli vää­rä. Sen pääl­le tuli se, että vää­rä teko teh­tiin salaa ja se, että kun se pal­jas­tui, yri­tet­tiin vie­lä muu­ta­maan ottee­seen Hiih­to­liit­to-tyy­liin sala­ta vie­lä kaik­kea sitä, mis­tä ei ihan vie­lä oltu jää­ty kiinni.

  Toi­von että Osmo “kus­tan­nus­te­hok­kuus” Soi­nin­vaa­ra valit­tai­siin kehi­tys­mi­nis­te­rik­si (omis­ta­jaoh­jaus voi­tai­siin antaa ammat­ti­mi­nis­te­ril­le), kos­ka jos jos­sain, niin juu­ri näil­lä hyvää tar­koit­ta­vil­la poli­tii­kan loh­koil­la kus­tan­nus­te­hok­kuu­des­ta ei ole kus­tan­nus­vai­kut­ta­vuu­des­ta väli­tet­ty vähää­kään. Kehi­ty­syh­teis­työ (ja sii­hen kyt­key­ty­vä pako­lais­po­li­tiik­ka) ovat jopa ympä­ris­tö­po­li­tiik­kaa kus­tan­nus­te­hot­to­mam­min ohjat­tu poli­tii­kan loh­ko, ja se on kyl­lä pal­jon sanot­tu se.

 143. Hau­ta­lan avus­ta­ja­na toi­mii Mil­ma Ket­tu­nen. Hau­ta­la-kohun yhtey­des­sä on pal­jas­tu­nut, että Ket­tusen mies on ollut töis­sä Green­peaces­sa. Mies vai­kut­taa Green­peace Nordicissa.

  - Täs­tä yhtey­des­tä kuu­lin vas­ta täl­lä vii­kol­la, Hau­ta­la kertoo.”

  http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288608833798.html

  Joko Hau­ta­la on erit­täin huo­li­ma­ton tai sit­ten hän (totut­tuun tapaan) on huo­no­muis­ti­nen. Onko todel­la­kin niin, että minis­te­rin avus­ta­jien sidon­nai­suuk­sia ei tarkasteta? 

  Tun­tuu erit­täin epä­to­den­nä­köi­sel­tä, että Vih­reis­sä ei tie­de­tä sitä lähel­lä ole­vien kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen (tai “kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen”) tap­pi­pai­koil­la istu­vien ihmis­ten sidon­nai­suuk­sia. Tämä vie­lä täs­sä maas­sa, jos­sa kuu­lem­ma kaik­ki tun­te­vat kaikki?

 144. Onpas taas vas­ten­mie­li­nen epi­so­di. Todel­la pik­kui­sis­ta kär­pä­sis­tä saa­daan aikaan hir­mui­sia här­kä­siä, kun oike­aan suun­taan moraa­li­sä­teil­lään. Opet­ta­vais­ta oli­si aina täl­lais­ten jut­tu­jen yhtey­des­sä kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen, ket­kä piek­se­vät suu­taan eni­ten (myös täl­lä foo­ru­mil­la). Sit­ten tut­kis­kel­la, että ostai­sit­ko käy­tet­tyä autoa sel­lai­sil­ta henkilöiltä…

  Kyl­lä­hän se on niin tär­ke­ää, miten johon­kin mität­tö­mään mie­le­no­soi­tuk­seen jään­mur­ta­jal­la osal­lis­tu­nei­ta saa­daan taval­la tai toi­sel­la syyt­tää… …ja tuh­la­ta val­tion raho­ja… …taas ker­ran. Työt­tö­mien mää­rä, ter­vey­den­huol­lon rapis­tu­mi­nen, supis­tuk­set kou­lu­tuk­ses­sa yms. yms. asiat eivät näil­le hen­ki­löil­le tai­da pal­jon mer­ki­tä­kään, tai toi­saal­ta vaik­ka­pa uuden ja inno­va­tii­vi­sen tek­no­lo­gian ja pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen val­tion ja yri­tys­ten tulo­jen kasvattamiseksi.

  Kun­nia­kas­ta jat­koa sar­jaan: Tupo­le­vin vel­jek­set, Ilk­ka Kaner­va (kes­to­suo­sik­ki), Anne­li Jäätteenmäki…

 145. Vih­rei­tä vaa­di­taan usein, vähän teko­py­häs­ti, ole­maan moraa­li­sem­pia kuin muut puolueet.

  Tämä vaa­ti­mus pitäi­si ottaa tosis­saan, kään­tää se ilk­ku­jia vas­taan, ja oikeas­ti yrit­tää olla mui­ta parem­pia. Täs­sä tapauk­ses­sa rehellisempiä. 

  Jos joku kepu­lai­nen tai per­su jäi­si kiin­ni Tynk­ky­sen kal­tai­sis­ta puo­li­to­tuuk­sis­ta, sil­le kohau­tet­tai­siin olka­päi­tä sekä kan­nat­ta­jien että vas­tus­ta­jien leirissä. 

  Mik­sei Tynk­ky­nen voi­nut sanoa, että “jätim­me kiusal­li­sim­mat yksi­tyis­koh­dat pois, kos­ka pel­kä­sim­me niis­tä aiheu­tu­vaa kohua”. Oli­si ollut rehel­lis­tä, ja ymmär­rys­tä­kin oli­si saanut. 

  Vähän niin­kuin kepu­lais­ten anteek­si­pyy­del­len tar­jo­tes­sa Mat­ti “rehel­li­sin mitä meil­tä löy­tyy” Van­has­ta pää­mi­nis­te­rik­si; kaik­ki piti­vät vies­tiä positiivisena.

  1. Samu­li.
   Kopioi­taes­sa lis­taa leh­dis­töl­le sii­tä oli jää­nyt kopoi­oi­mat­ta kään­tö­puo­lel­la ollut sivu. Vihr­tei­den net­ti­siv­fuil­la se oli koko­nai­se­na. En ymmär­rä, miten voit täst65ä pää­tel­lä, että jotain tie­toa yri­tet­tiin pimit­tää. Kai se oli­si jäty6etty pois myös nettisivuilta.

 146. Jan­ne: Eikö täs­sä tapauk­ses­sa ollut kyse sitä että Vir­ta­nen halusi, mut­ta minis­te­ri ja vir­ka­mies kielsi.

  Olet­ko Osmo val­mii­na jos minis­te­rin paik­ka aukeaa?

  Jari Häy­ri­nen:
  Annet­tiin uhkaus että pot­kut tulee jos ette tee näin

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Topi­mi­van joh­don teke­mi­siin ei voi puut­tua yht­riöis­sä, jois­sa on useam­pia osakkaita.

  Mut­ta ppt­kut tulee jos ei tee niin­kuin minis­te­ri määrää

  1. Toi­mi­van joh­don teke­mi­siin ei voi puut­tua yht­riöis­sä, jois­sa on useam­pia osakkaita.

   Mut­ta ppt­kut tulee jos ei tee niin­kuin minis­te­ri määrää

   Jari. Arc­tia Sip­pin­gis­sä ei ole mui­ta osak­kai­ta. Miten tätä on niin vai­kea ymmärtää?

 147. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Topi­mi­van joh­don teke­mi­siin ei voi puut­tua yht­riöis­sä, jois­sa on useam­pia osakkaita.

  Ei omis­tus sanan­va­paut­ta rajoi­ta, omis­ta­jat saa­vat vapaas­ti ilmais­ta mielipiteensä.

  Se ei tie­tys­ti­kään vel­voi­ta toi­mi­vaa joh­toa, mut­ta ei joh­to ei voi olla huo­mioi­mat­ta mielipidettä.

  Niinpä,valtio voi arvioi­da osak­kus­yh­tiöi­de­sä toi­mia esim huo­noa hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­ka, jol­lais­ta useim­mat harjoittavat-

  Jos hal­li­tus aikuis­ten oikeas­ti haluai­si jat­kaa työ­uria niin se pyr­ki­si vai­kut­ta­maan omis­ta­mien­sa yhtiöi­den hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­kaan niin , ettei lähel­lä elä­kei­kää pot­ki­ta pois.

  Ei arvos­te­lua mikään laki kiel­lä, Suo­mes­sa on sananvapaus.Ainakin toistaiseksi.

  Ja jos hal­li­tus pitää GP:a niin tär­keäe­nä sidos­ryh­mä­nä , että tj:kin saa men­nä jos ei kumar­ra GP suun­taan. Sen sijaan hen­ki­lös­tö on vain tois­si­si­jai­nen ros­ka­jouk­ko, johon ei tar­vit­se pitää suh­tei­ta kunnossa.

  Tapaus avaa uuden näkö­kul­man sii­hen, mit­kä ovat todel­li­set arvot vih­reis­sä­kin: Pal­kan­saa­ja on vain ros­ka­jouk­ko, jot­sa ei tar­vit­se välittää.

  Rehel­li­nen työ pal­ki­taan niin, että 30–40 vuo­den jäl­keen saat pot­kut ja lop­pu aika ennen elä­ket­tä sinut ruo­ki­taan sos­sun luukulta.

  Näin­hän menet­te­lee mm armei­ja ja muut val­tion yhtiöt.

  Mut­ta jos alat kivit­tää ikku­noi­ta niin koko hal­li­tus kumar­taa sinul­le , tekee sinus­ta san­ka­rin ja jos tj ei kumar­ra niin hänel­le ken­kää ja hyvä sis­ko-veli pelas­taa kai­kis­ta vastuista.

  Vih­reät ovat todel­la rap­peu­tu­nut­ta porukkaa

 148. Kal­le Iso­ta­lo: Onko­han tuo nyt ihan noin? Kyl­lä kait sitä nyt voi toi­mi­van joh­don teke­mi­siin puut­tua, kun­han puut­tu­mi­nen on ihan var­mas­ti yhtiön edun mukais­ta. Jos on mui­ta osak­kai­ta, ei voi har­joit­taa “yhteis­kun­ta­po­li­tiik­kaa”, joka hei­ken­tää kannattavuutta.
  ‘snip’

  No muis­te­le­pa, mitä islan­ti­lai­nen hep­pu yrit­ti Fin­nai­ris­sa. Eipä voi­nut har­joit­taa kan­nat­ta­vuut­ta paran­ta­vaa­kaan toi­min­taa, ääni­mää­rä ei riittänyt.

 149. Tämä lil­lu­kan­var­sie­pi­so­di osoit­taa kon­kreet­ti­ses­ti sen hui­kean eron, mikä on ammat­ti­joh­ta­mi­sen ja poliit­ti­sen joh­ta­mi­sen välil­lä ja mikä poli­tik­ko­jen ymmär­rys toi­mi­vas­ta mars­si­jär­jes­tyk­ses­tä. Jään­mur­to ei ole dis­ku­tee­raus­ta eikä soh­val­la istumista.

  Olen Vihe­rins­sin kans­sa täy­sin samaa miel­tä, että toi­mi­val­le joh­dol­le oli­si pitä­nyt jät­tää vapaat kädet, mut­ta tapah­tu­mis­ta vii­sas­tu­nee­na omis­ta­ja oli­si laa­ti­nut toi­mi­val­le joh­dol­le sel­keän suo­sik­ki­jär­jes­tyk­sen ja ohjeis­tuk­sen myö­hem­pien tapaus­ten varalta.

 150. Vil­le: Jos tark­ko­ja ollaan, vir­ka­mie­hen lie­nee vai­kea teh­dä yhtään mitään ilman, että sii­tä oli­si toi­sel­le (tai itsel­le) jotain hait­taa tai hyö­tyä. Toi­vot­ta­vas­ti ei ole niin, että vir­ka­mie­het vir­hei­den pelos­sa ovat­kin teke­mät­tä juu­ri mitään 😉 

  Toi­nen koh­ta oli, että “käyt­tää vää­rin ase­maan­sa käs­ky­val­las­saan tai välit­tö­mäs­sä val­von­nas­saan ole­vaan hen­ki­löön näh­den”. Tuo kai tar­koit­taa, että vai­kut­ta­mi­nen sel­lai­seen hen­ki­löön, joka ei ole välit­tö­mäs­sä val­von­nas­sa tai käs­ky­val­lan alai­nen, on ok. Ja toi­saal­ta, oman ase­man vää­rin käy­tök­si kai voi alai­nen tul­ki­ta min­kä tahan­sa epä­miel­lyt­tä­vän työ­teh­tä­vän tai voi­mak­kaas­ti ilmais­tun mielipiteen… 

  Jos noin tark­ko­ja ollaan, niin yhtään mitään ei voi teh­dä. Eri­tyi­ses­ti esi­mies ei sai­si mää­rä­tä alaistaan…

  Laki kiel­tää ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­sen, ei se kiel­lä nor­maa­lia toi­min­taa — ei esim. omistajaohjausta.

 151. Hau­ta­lan avus­ta­ja Sal­la­maa­ri Muho­nen vies­tit­ti seuraavasti

  ”Huo­men­ta sin­ne Alas­kaan! Minis­te­rin ter­vei­si­nä väli­tän suo­si­tuk­sen ja toi­veen, että luo­pui­sit­te AS:ssä tois­tai­sek­si riko­sil­moi­tuk­sen teke­mi­ses­tä GP:n lai­vaan­nousus­ta. Väl­tet­täi­siin lisä­ko­hut jnpp Minis­te­ri kut­suu tei­dät ja akti­vis­tit mie­lel­lään kah­vi­ku­pin ääreen yhtei­seen kes­kus­te­luun, jah­ka palaat ja jos sopii. Ystä­väl­li­ses­ti Sallamaari.”

  Puhui­ko ms. Muho­nen omi­aan, vai oli­ko Hau­ta­la todel­la­kin kiin­nos­tu­nut kes­kus­te­le­maan samas­sa pöy­däs­sä Arc­tian joh­don ja “akti­vis­tien” kanssa? 

  Jos Hau­ta­la oli val­tuut­ta­nut Muho­sen sano­maan noin, niin mitä hän kat­soi saa­van­sa aikai­sek­si moi­sel­la kah­vi­kes­kus­te­lul­la? Ket­kä oli­si­vat edus­ta­neet “akti­vis­te­ja”? Oli­si­ko kes­kus­te­lun päät­teek­si lau­let­tu käsi kädes­sä “Kum­bay­ah”?

 152. Sha­keem: Pek­ka Kärk­käi­nen on var­mas­ti huu­mo­ri­mie­hiä. Omis­ta­ja­noh­jauk­ses­ta vas­taa­van minis­te­rin pitää tie­ten­kin lähet­tää joka päi­vä tie­do­te Suo­men kan­sal­le joh­don kans­sa käy­mis­tään kes­kus­te­luis­ta. Muu­ten­han me emme tie­dä niis­tä mitään. 

  Nyt tai­si olla kysees­sä muus­ta­kin kuin pel­käs­tään kes­kus­te­luis­ta joh­don kans­sa. Jos kysees­sä oli puut­tu­mi­nen yhtiön ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan, sen ei pitäi­si kuu­lua minis­te­ril­le. Jos kysees­sä oli jos­tain muus­ta ohjauk­ses­ta, pitää sen ‑aina­kin täs­sä tapauk­ses­sa- kes­tää julkisuutta.

  Hau­ta­la ja Timo­nen ovat perus­tel­leet omaa ohjaus­taan nime­no­maan sil­lä, että tämä oli yri­tyk­sen edun mukais­ta, kos­ka Green­peacen lem­peäm­pi koh­te­lu vai­kut­tai­si posi­tii­vi­sel­la taval­la yri­tyk­sen ima­goon. Mik­sei tätä oli­si voi­nut ker­toa heti jul­ki­suu­teen? Yhtä hyvin voi­tai­siin väit­tää, että jul­ki­suus­ku­van kohen­ta­mi­sek­si yri­tyk­sel­le kehi­tet­tiin niin hie­not arvot, ettei nii­tä voi ker­ta kaik­ki­aan ker­toa kenellekään.

  Kuvi­tel­laan tilan­ne, jos­sa baa­ri­kier­rok­sen jäl­keen mat­ruusia jään­mur­ta­jan kan­nel­la leik­ki­vä perus­jamp­pa kut­su­taan polii­si­kuu­lus­te­luun, mut­ta kysee­na­lai­sis­ta toi­min­ta­ta­vois­taan tun­ne­tun GP:n väki kut­su­taan juri­di­ses­ti saman­lai­sen tun­keu­tu­mi­sen jäl­keen minis­te­ri­öön kah­vil­le. Kei­den sil­mis­sä tämä paran­taa yri­tys­ku­vaa? Siis mui­den­kin kuin vih­rei­den kan­nat­ta­jien silmissä?

 153. Men­nyt on men­nyt­tä. Tule­vai­suus on tärkeämpää.

  Vih­reät ovat vali­koi­mas­sa uut­ta minis­te­riä omis­taoh­jauk­seen. Mikään muu puo­lue ei puu­tu asi­aan. Asia on vih­rei­den käsissä.

  Vih­reis­tä ei ole löy­ty­nyt yhtään ään­tä, joka oli­si tuo­nut esiin sen, että Hau­ta­lan toi­min­nas­sa oli­si jotain vial­la. Ainoa myön­net­ty vika Hau­ta­las­sa oli huo­no ja epä­luo­tet­ta­va tiedoitus.

  Tule­va val­tion omis­ta­juu­des­ta vas­taa­va minis­te­ri vali­taan näis­tä Hau­ta­lan toi­min­nan puo­lus­ta­jis­ta. Uusi minis­te­ri jat­kaa siis mitä suu­rim­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä Hau­ta­lan lin­joil­la. Seu­raa­viin vaa­lei­hin asti voim­me varau­tua sii­hen, ettei val­tion yhtiöis­sä minis­te­ri voi puut­tua joh­don bonuk­siin eikä mui­hin suu­riin asioi­hin. Sen sijaan tule­va minis­te­ri tulee pitä­mään huol­ta omaan vii­te­ke­hyk­seen­sä kuu­lu­vien lain­rik­ko­jien pelas­ta­mi­ses­ta. Näin vaik­ka toi­min­ta oli­si yhtiön talou­del­le tuhoisaa.

  ONNEKSI SEURAAVAT VAALIT OVAT JO 1,5 VUODEN KULUTTUA. JUMALA SUOMEA SIUNATKOON.

 154. Onko tämä asia nyt kui­ten­kaan sen arvoi­nen, että pitää pahim­mal­la mah­dol­li­sel­la taval­la kos­taa Suo­men hal­li­tuk­sel­le, kan­sal­le ja teol­li­suu­del­le lähet­tä­mäl­lä Satu Has­si hallitukseen.

 155. Vih­reys = yli­mie­li­syys. Kos­kee niin Hau­ta­laa kuin Soininvaaraakin.

 156. Ehdot­to­mas­ti Soi­nin­vaa­ra hal­li­tuk­seen. Moneen asi­aan tulee koke­mus­ta ja jär­keä — kun­ta­uu­dis­tuk­seen ja soteen­kin, jos­ko hal­li­tus miten pal­jon kol­le­gi­aa­li­ses­ti toi­mii kuten pitäi­si toimia.

 157. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja: Vih­reis­tä ei ole löy­ty­nyt yhtään ään­tä, joka oli­si tuo­nut esiin sen, että Hau­ta­lan toi­min­nas­sa oli­si jotain vial­la. Ainoa myön­net­ty vika Hau­ta­las­sa oli huo­no ja epä­luo­tet­ta­va tiedoitus.

  Hyvin tii­vis­tet­ty. Nyt kun koko­nais­ku­va alkaa muo­dos­tua (jos se nyt vie­lä­kään on täy­sin koos­sa) alan kal­lis­tua samal­le kan­nal­le: ainoa vika Hau­ta­las­sa oli huo­no ja epä­luo­tet­ta­va tiedotus.

  Seu­raa­viin vaa­lei­hin asti voim­me varau­tua sii­hen, ettei val­tion yhtiöis­sä minis­te­ri voi puut­tua joh­don bonuk­siin eikä mui­hin suu­riin asioihin.

  Kai minis­te­ri voi joh­don *tule­viin* bonus­so­pi­muk­siin puut­tua? Aikai­sem­min sovit­tui­hin on kai paha puut­tua, sopi­muk­set kun on läh­tö­koh­tai­ses­ti tar­koi­tet­tu pidet­tä­vik­si — niin tus­kal­lis­ta kuin sitä jos­kus onkin katsoa.

  Sen sijaan tule­va minis­te­ri tulee pitä­mään huol­ta omaan vii­te­ke­hyk­seen­sä kuu­lu­vien lain­rik­ko­jien pelas­ta­mi­ses­ta. Näin vaik­ka toi­min­ta oli­si yhtiön talou­del­le tuhoisaa.

  Nyt minul­ta on joku asia tämän­ker­tai­ses­sa kohus­sa men­nyt ohi, tai sit­ten tosi­aan tar­koi­tat että AS:n talou­den tuho­aa Green­peacen mas­toon­kii­pi­jöil­tä saa­mat­ta jää­neet kor­vauk­set lai­van­kyl­keen jäte­tyis­tä ken­gän­jäl­jis­tä? Ja lain­rik­ko­jien “pelas­ta­mis­ta” on että he vält­ty­vät niil­tä minia­tyy­ri­sa­koil­ta jot­ka Suo­men ham­paa­ton oikeus­lai­tos oli­si arva­ten­kin tuo­min­nut, ja joi­den nimen­omais­ta mak­sa­mis­ta var­ten Green­peacel­la on tuki­mak­suil­la täy­tet­ty kas­sa? Ja täs­sä ei edes ote­ta huo­mioon että Hau­ta­la riko­sil­moi­tus-vetol­laan itse asias­sa osit­tain vesit­ti Green­peacen pyr­ki­myk­set saa­da mak­si­maa­li­nen kohu ja jul­ki­suus — vesit­ti juu­ri sen toi­min­nan jota var­ten Green­pece sakon­mak­su­kas­saan­sa kerää mut­ta ei pys­ty­nyt sil­lä ker­taa käyttämään.

  ONNEKSI SEURAAVAT VAALIT OVAT JO 1,5 VUODEN KULUTTUA. JUMALA SUOMEA SIUNATKOON.

  Aamen. Sii­nä­pä on se yhtiö­ko­kous jos­sa me kan­sa­lai­set käy­täm­me omis­ta­jan ään­tä, sen sijaan että yrit­täi­sim­me mik­ro­ma­na­gee­ra­ta minis­te­rei­täm­me. Ja kun kat­son mitä vies­te­jä täs­sä ket­jus­sa on peu­ku­tet­tu, kal­lis­tun täs­sä­kin samal­le kan­nal­le — JUMALA SUOMEA SIUNATKOON.

 158. AH: Hei­di Hau­ta­lal­la oli sel­keä poliit­ti­nen tavoi­te; pitää suo­ma­lai­set jään­mur­ta­jat pois ark­ti­sil­ta alueil­ta ja makuut­taa lai­vo­ja Kata­ja­no­kan sata­mas­sa tuot­ta­mat­to­mi­na 9 kuu­kaut­ta vuo­des­sa. Tämä ei tie­ten­kään ollut fir­man etu­jen mukais­ta, mut­ta sii­tä viis.

  Ne lai­vat ja kel­lu­va pää­kont­to­ri sopi­si­vat kyl­lä oikein hyvin Kotkaan.

 159. Oikeis­to­de­ma­ri: Vih­reys = yli­mie­li­syys. Kos­kee niin Hau­ta­laa kuin Soininvaaraakin.

  Holm­lund ja Katai­nen mene­vät omien epi­so­dien­sa kans­sa kir­kaas­ti yli ja oikeal­ta ohi, mitä yli­mie­li­syy­teen ja omien vir­hei­den myön­tä­mi­seen tulee.

 160. ODE pos­taus ehti men­nä ja saa olla. Yleen­sä Tam­pe­reel­la vaa­di­taan ja heh­ku­te­taan uut­ta tam­pe­re­lais­ta minis­te­riä, mut­ta täl­lä ker­taa ei 🙂
  Toi­vot­ta­vas­ti Satu Has­sis­ta ei tule minis­te­riä. Se oli­si katastrofi.

 161. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ymmär­tääk­se­ni kyse on asia­no­mis­ta­ja­ri­kok­ses­ta. Asia­no­mis­ta­jal­le on nimen­omai­ses­ti jätet­ty asias­sa har­kin­ta­val­taa. Sinun­kaan ei ole pak­ko ilmoit­taa polii­sil­le kun­nian­louk­kauk­ses­ta aina kun joku saa sinus­ta pahasti.

  Eikö se Hei­di sano­nut että se oli yhdes­sä kes­kus­tel­lut vir­ka­mies­ten kans­sa eli hyväk­syi asian Ei pol­lit­ti­sel­la val­lal­la voi kävel­lä lain yli toi­nen asia ei vih­reit­ten pitäi­si vas­ta­ta omis­ta­ja poli­tii­kas­ta aivan vää­rä puolue.

  1. Min­kä lain yli on kävelty?
   Green­peace iski myös kokoo­muk­sen puo­lue­ko­kouk­seen, mut­ta kokoo­mus ei teh­nyt rikosilmoitusta.

 162. Give your head a wobble sanot­tai­siin englan­nik­si. Sinä et oikeas­ti voi ver­ra­ta noi­ta kah­ta tapaus­ta. Annat nyt tun­tei­den vie­dä jär­keä­si 6–0.

 163. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ymmär­tääk­se­ni kyse on asia­no­mis­ta­ja­ri­kok­ses­ta. Asia­no­mis­ta­jal­le on nimen­omai­ses­ti jätet­ty asias­sa har­kin­ta­val­taa. Sinun­kaan ei ole pak­ko ilmoit­taa polii­sil­le kun­nian­louk­kauk­ses­ta aina kun joku saa sinus­ta pahasti.

  Oli muu­ten Hau­ta­lal­ta mel­kois­taii­so­paa mitä pääs­ti suus­taan oli Pää­mi­nis­te­ril­le lii­kaa kun mikään ei pitä­nyt paikkaansa

 164. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Min­kä lain yuli on kävelty?
  Green­peace iski myös kokoo­muk­sen puo­lue­ko­kouk­seen, mut­ta kokoo­mus ei teh­nyt rikosilmoitusta.

  Mut­ta täs­sä asias­sa oli teh­ty riko­sil­moi­tus mut­ta se käs­ket­tiin perua

 165. Evert The Never­Rest:
  Onko tämä asia nyt kui­ten­kaan sen arvoi­nen, että pitää pahim­mal­la mah­dol­li­sel­la taval­la kos­taa Suo­men hal­li­tuk­sel­le, kan­sal­le ja teol­li­suu­del­le lähet­tä­mäl­lä Satu Has­si hallitukseen.

  Ehdot­to­mas­ti!
  Se on Hau­ta­lan kaa­ta­jil­le ihan oikein 😉

 166. Vih­rei­den kan­nal­ta tapah­tu­nut tois­taa jäl­leen kaa­vaa, jos­sa puo­leen edus­ta­ja sor­tuu vii­me­kä­des­sä nai­viu­teen­sa: pela­taan poliit­ti­sia pele­jä, ja unoh­de­taan, että mie­li­ku­vat muut­tu­vat todellisuudeksi.
  Ode­kin puhuu iskus­ta kuin hup­pu­mie­het oli­si­vat rie­hu­neet asei­neen len­to­ken­täl­lä. Kun täs­sä kait yöl­lä kii­vet­tiin tela­kal­le ja kiin­ni­tet­tin pari julis­tet­ta. Mut­ta ei — ISKU — ja vih­reä minis­te­ri kier­si lakia.
  Tai sil­tä vah­vas­ti vai­kut­ti ja ras­kas­ta vas­tuu­ta kan­net­tiin. Ja toi­saal­ta hyvä niin. Hau­ta­la oli var­mas­ti luot­ton­sa, syys­tä tai toi­ses­ta, menet­tä­nyt. Ei luul­ta­vas­ti oli­si, jol­lei­vat vih­reät oli­si täy­siä tohe­loi­ta poli­ti­koin­nis­sa val­ta­kun­nan tasol­la. Hel­sin­ki­läi­sil­le osa­taan kom­mu­ni­koi­da, mut­ta kes­kus­ten ulko­puo­lel­la tör­mä­tään samasn muu­riin, johon kepu rusen­tuu tun­kies­saan Hel­sin­kiin. Toi­saal­ta Suo­mi­han muut­taa Hel­sin­kiin, joten odo­tel­laan nii­tä tule­via sato­ja tuhsn­sia helsinkiläisiä…

  On myös joten­kin koo­mis­ta ( tai traa­gis­ta) että ei ole samaan aikaan mah­dol­lis­ta kri­ti­soi­da Räsä­sen puhei­ta oman moraa­lin tär­key­des­tä toi­mien ohjaa­ja­na, ja antaa oman moraa­lin ohja­ta toi­mia. Loo­gi­ses­ti juu­ri Päi­vi Räsä­sen oli­si tul­lut puo­lus­taa Hautalaa…

 167. Pek­ka Kärk­käi­nen: Nyt tai­si olla kysees­sä muus­ta­kin kuin pel­käs­tään kes­kus­te­luis­ta joh­don kans­sa. Jos kysees­sä oli puut­tu­mi­nen yhtiön ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan, sen ei pitäi­si kuu­lua ministerille.

  Kyl­lä minus­ta val­tiol­la ainoa­na omis­ta­ja­na ja täs­sä tapauk­ses­sa siis minis­te­ril­lä, omis­ta­jan edus­ta­ja­na, pitää kyl­lä olla mah­dol­li­suus puut­tua myös yri­tyk­sen ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan. Ei täs­sä ole mitään epäselvää.

  Jos joh­to pul­li­koi vas­taan, omis­ta­jan tulee palaut­taa se omal­le pai­kal­leen muis­tut­ta­mal­la, että kenen lei­pää syöt, sen lau­lu­ja lau­lat. Täs­sä­kään ei ole mitään epäselvää. 

  Se, että näin teh­dään, ei ole minus­ta vir­he. Se on vir­he, jos teh­dään vir­heel­li­siä pää­tök­siä, jee­sa­taan kave­rei­ta, ven­koil­laan tai jäte­tään jotain kertomatta.

 168. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  … Ihan kuin sisä­mi­nis­te­ri julis­tai­si maan hätä­ti­laan, kun sam­ma­kon­ku­dut ennus­ta­vat myrskyä. 

  Tai että tie­tyn aja­tus­maa­il­man omaa­vat ihmi­set ryh­tyi­si­vät perus­ta­maan sala­myh­käi­siä “kan­sa­lais­jär­jes­tö­jä” ja perus­te­le­maan mm. uhkai­luun ja suo­raan toi­min­taan liit­ty­viä lait­to­muuk­si­aan itse mää­rit­te­le­mil­lään hyvil­lä tar­koi­tuk­sil­laan? #Nürn­berg 1933 #IPCC #Green­peace

 169. Vil­le Heik­ki­lä:
  Ote­taan vas­tae­si­merk­ki: Hypo­teet­ti­nen Val­koi­nen-aamun­koit­to ‑jär­jes­tö ripus­taa Fin­nai­rin len­to­ko­nei­siin ban­de­rol­le­ja jois­sa vas­tus­te­taan konei­den käyt­töä Soma­li­pa­ko­lais­ten kul­je­tuk­siin. Jär­jes­töl­le myö­tä­mie­li­nen vir­ka­mies kehoit­taa Fins­kiä unih­ta­maan riko­sil­moi­tuk­sen ja myö­tä­mie­li­nen minis­te­ri hyväk­syy toi­min­nan. Olis­ko asia ihan ok? 

  Jos…

  (1) Val­tio omis­tai­si Fins­kin 100-prosenttisesti;

  (2) Fins­kin perus­teh­tä­vä oli­si joku muu kuin ihmis­ten ylei­nen kul­jet­ta­mi­nen maa­han ja siel­tä pois (pako­lais­ten kul­jet­ta­mi­nen sisäl­tyy ihmis­ten kul­jet­ta­mi­sen teh­tä­vään), mut­ta se on nyt otta­nut kul­jet­taak­seen soma­lei­ta jot­ta kalus­ton käyt­tö­as­te pysyi­si korkeana;

  (3) Val­koi­sen Aamun­koi­ton toi­min­ta pysyy tasol­la jos­sa toi­met ovat enin­tään asia­no­mis­ta­ja­ri­kok­sia, Fins­ki asianomistajana;

  (4) Toi­mis­ta ei aiheu­du Fins­kil­le konei­den myö­häs­ty­mi­siä tai mui­ta tap­pioi­ta, aina­kaan yli sen mikä rahan- ja ajan­me­no oli­si odo­tet­ta­vis­sa riko­sil­moi­tuk­sen teke­mi­ses­sä ja asian aja­mi­ses­sa, sekä Fins­kin pus­sis­ta että val­tion pus­sis­ta (jos­ta sii­tä­kin huo­leh­ti­mi­sen pitäi­si olla minis­te­rin sydän­tä lähel­lä). Mukaan las­ket­tu­na rikos­pro­ses­sin rikok­sia tule­vai­suu­des­sa ehkäi­se­vä pelo­te­vai­ku­tus, tai vai­ku­tuk­sen puute;

  …Val­koi­sen Aamun­koi­ton pro­tes­ti oli­si *minun* mie­les­tä­ni jos nyt ei täy­sin OK, niin kui­ten­kin yhden ker­ran teh­ty­nä[*] suvaittavissa. 

  Myö­tä­mie­li­sen minis­te­rin muka­nao­lo viit­taa että PS mukaan­lu­kien maa­han­muut­to­kriit­ti­nen sii­pi on hal­li­tuk­ses­sa, mikä tar­koit­taa että heil­lä on man­daat­ti ajaa maa­han­muut­to­kriit­tis­tä poli­tiik­kaa, hal­li­tus­kump­pa­nien kans­sa neu­vo­tel­luis­sa rajois­sa. Jos en sem­moi­ses­ta poli­tii­kas­ta pidä, minun pitää yrit­tää vai­kut­taa asi­aan vaaleissa.

  —————————–
  [*] Sinän­sä­hän GP on roik­ku­nut suo­ma­lais­mur­ta­jis­sa ei ker­ran vaan kah­des­ti, http://yle.fi/uutiset/uusi_greenpeacen_protesti_suomalaisella_jaanmurtajalla/6079855

  1. Jos val­koi­sen aamuin­koi­ton pro­tes­tis­ta on tul­lut sel­vää rahal­lis­ta hait­taa, riko­sil­moi­tus ja kor­vaus­vaa­ti­mus on pai­kal­laan. Näin mene­tel­tiin myös GP:n osal­ta: kun teh­tiin ilki­val­taa, syy­te ja kor­vaus­vaa­ti­mus tuli­vat. Jos val­koi­nen aamun­koit­to oli­si tul­lut vain len­to­kent­tä­alu­eel­le ban­de­rol­lei­neen ja pois­tu­nut rau­hal­li­ses­ti vii­väs­tys­tä aiheut­ta­mat­ta, riko­sil­moi­tuk­ses­sa ei oli­si ollut järkeä.

 170. Osmo,

  Haluai­sin kuul­la sinun näke­myk­sen mik­si juu­ri tämä AS:n riko­sil­moi­tus tar­vit­si noin voi­ma­kas­ta val­tio­noh­jaus­ta (yli­joh­ta­jaa ja minis­te­riä myö­ten ihmi­siä kyt­key­ty­nee­nä sekä erit­täin vah­vat pai­nos­tus­kei­not)? Itse en kek­si tähän kuin Hau­ta­lan ja hänen avus­ta­jan hen­ki­lö­koh­tai­set int­res­sit. Vai onko kysei­sen­lai­nen ohjaus hyvin­kin yleis­tä ‘pik­ku­ta­pauk­sis­sa’ (sil­loin tämän yhden casen pai­noar­vo ei oli­si näin suuri)?

  En kek­si mitään jär­ke­vää talou­del­lis­ta syy­tä, mut­ten toki tun­ne juu­ri kyseis­tä alaa. Hau­ta­la puhui mai­nees­ta ja yri­tys­vas­tuus­ta. Eli oli­ko­han asia­kas­kun­nas­ta siis odo­tet­ta­vis­sa ongel­mia ja pal­jon­ko näi­den ongel­mien euro­mää­räi­nen arvo on? Shel­lit ymv. tus­kin yhdes­tä riko­sil­moi­tuk­ses­ta hätkähtäisivät…

  Aika vai­kea on hakea syy­tä kes­kus­te­lu­yh­tey­den vai­keut­ta­mi­ses­ta kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kans­sa. Olet­tai­sin, että esim. Green­peacel­la on int­res­si käy­dä kes­kus­te­lu­ja hei­dän kans­sa joka tapauk­ses­sa oli riko­sil­moi­tus teh­ty tai ei. Jos heil­lä tätä ei ole, niin sit­ten Green­peacen motii­vit voi kyseenalaistaa.

  Eli mie­les­tä­ni tämän asian ydin on toi­min­nan motii­vi, ei tie­dot­ta­mi­ses­sa teh­dyt lap­sel­li­set vir­heet. Ja ihmet­te­len mik­si Hau­ta­la tai Vih­reät eivät tee sel­väk­si, että täs­sä asias­sa on toi­mit­tu vää­rin (en väi­tä, että lakia oli­si rikot­tu). Onko vir­heen myön­tä­mi­nen niin vai­kea­ta? Nos­tan itse käte­ni vir­heen mer­kik­si, mikä­li tuol­le voi­mak­kaal­le ohjauk­sel­le löy­tyy sel­vä mer­kit­tä­väs­ti lii­ke­toi­min­taa edis­tä­vä peruste.

  Koros­tan vie­lä, että olen puo­lu­een­ne äänestäjä.

  1. Saku,
   Mik­si muut tahot, Nes­te. Sto­ra-Enso ja kokoo­mus, ovat vas­taa­vas­sa rau­han­omai­ses­sa mie­le­no­soi­tuk­ses­sa jät­tä­neet riko­sil­moi­tuk­sen tekemättä.

 171. Osmo,

  Kos­ka kysei­set tahot eivät ole näh­neet omal­ta koh­dal­taan sitä jär­ke­väk­si. Valai­se minua mik­si tämä on noin tär­keä asia, että asias­sa kan­nat­ti ede­tä tuol­lai­sel­la ohjauk­sel­la? Mui­den yri­tys­ten / yhtei­sö­jen pää­tök­set eivät ole luon­nol­li­ses­ti perus­te. Ja en usko, että oli­sin itse­kään Arc­tia Ship­pin­gin tilan­tees­sa päät­tä­nyt teh­dä riko­sil­moi­tus­ta, jos oli­sin ko. pul­jun toi­ma­ri. Mut­ta en näe mik­si se oli­si niin suu­ri vir­he, että minis­te­ri­ta­sol­ta pitäi­si puuttua.

 172. Olen itse yrit­tä­nyt oppia pro­ses­sis­ta. Olen oppi­nut, että 1) toi­mi­tus­joh­ta­ja on herk­kä ihmi­nen, joka ainoas­taan itse saa uhkail­la pot­kuil­la, kos­ka muu­ten tulee itku­pot­ku­rai­va­rit. 2) Omis­ta­ja ei saa päät­tää omis­ta rahois­taan, ei var­sin­kaan, jos muil­la ihmi­sil­lä on yksi­kin osa­ke omis­tuk­ses­saan. 3) Rikos­syyt­teen nos­ta­mi­nen ei ole kos­kaan poliit­ti­nen toi­mi, mut­ta nos­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen on. 4) Val­tio­nyh­tiön ohjaa­mi­ses­ta vas­taa­vien ei tule ohja­ta yhtiöi­tä, ellei ohjaa­mi­nen ole sit­ten moraa­li­ses­ti ja talou­del­li­ses­ti vastuutonta.

 173. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minis­te­ri oli siis esit­tä­ny­ut toi­vo­muk­sen, ettei riko­sil­moi­tus­ta tehtäisi.

  No tuo on kyl­lä mel­kois­ta uuskieltä.

  Jos omis­ta­ja toi­voo, että toi­mi­tus­joh­ta­ja peruu riko­sil­moi­tuk­sen tai saa pot­kut, niin ei se kyl­lä ole toi­vo­mus ihan sii­nä mie­les­sä miten sana “toi­vo­mus” arki­kie­les­sä ymmärretään.

 174. Vih­reil­le on ilmei­ses­ti täy­sin yli­voi­mais­ta ymmär­tää, että mik­si Hau­ta­la sai men­nä. Kos­ka mitä ilmei­sem­min he eivät oppi­neet täs­tä yhtään mitään, niin vas­taa­via tapauk­sia tulee jatkossakin.

  Kyse on yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, että sanat ja teot eivät kohtaa.

  Jos Hau­ta­la oli­si alus­ta asti sano­nut, että hän mää­rä­si asias­sa ja teki sen täy­sin aat­teel­li­sel­ta poh­jal­ta sekä sik­si, että kysei­ses­tä riko­sil­moi­tuk­ses­ta oli­si vain hait­taa yhtiöl­le, niin hän var­maan oli­si edel­leen minis­te­ri. Poliit­ti­set vas­tus­ta­jat ja net­ti­kom­men­taat­to­rit hauk­kui­si­vat, mut­ta niin ne hauk­kui­si­vat muutenkin.

  Mut­ta kun piti men­nä selit­te­le­mään, muut­ta­maan seli­tyk­si­ään ja jää­mään kiin­ni seli­tyk­ses­tä, mikä ei oikein tain­nut pitää paikkansa.

  Mik­si totuu­den sano­mi­nen on niin vai­kea­ta, eten­kin jos ei omas­ta mie­les­tään ole edes teh­nyt mitään väärää?

 175. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minis­te­ri oli siis esit­tä­ny­ut toi­vo­muk­sen, ettei riko­sil­moi­tus­ta tehtäisi.

  Sano­taan­ko sitä toi­vo­muk­sek­si, että toi­mi­tus­joh­ta­jaa ja hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jaa uha­taan poispotkimisella?

  Nyt ket­ju näyt­tää sil­tä, että minis­te­ri on (koneis­ton­sa väli­tyk­sel­lä, ehkä tah­to­mat­taan) puut­tu­nut rajul­la voi­man­käy­töl­lä aivan pik­ku­rui­seen ope­ra­tii­vi­seen detaljiin.

  Vai onko täs­sä nyt kyse sii­tä, että yksit­täi­sen kan­sa­lais­jär­jes­tön pie­ni yksit­täi­nen mie­le­nil­maus ja sii­hen rea­goin­ti ovat oikeas­ti yri­tyk­sen pit­kän aika­vä­lin menes­ty­mis­mah­dol­li­suuk­siin vai­kut­ta­via asioita?

  Minis­te­riön reak­tio oli­si ollut oikeu­tet­tu, jos yri­tyk­sen stra­te­gi­siin lin­jauk­siin on kir­jat­tu jotain kan­sa­lais­jär­jes­töis­tä yleen­sä tai GP:stä erik­seen. Sil­loin ope­ra­tii­vi­nen puo­li (ja hal­li­tus) oli­si­vat rik­ko­neet omis­ta­ja­tah­toa vas­taan ja tiuk­ka puut­tu­mi­nen on paikallaan.

  1. Minis­te­ri on esit­tä­nyt toi­vo­muk­sen. Tämä Timo­sen kova kie­len­käyt­tö ei ollut vih­rei­den tie­dos­sa. Ongel­ma­na on, että vies­ti­ket­jus­ta puut­tu­vat Arcx­tia Ship­pin­gin lähet­tä­mät vies­tit, jot­ka ehkä selit­täi­si­vät hiiltymisen.

 176. Vihe­rins­si:Minis­te­riön reak­tio oli­si ollut oikeu­tet­tu, jos yri­tyk­sen stra­te­gi­siin lin­jauk­siin on kir­jat­tu jotain kan­sa­lais­jär­jes­töis­tä yleensä

  Olen täs­tä eri miel­tä. Mie­les­tä­ni toi­mi­tus­joh­ta­ja hyp­pää kun omis­ta­ja käs­kee. Jos toi­mi­tus­jo­ha­jaa ei huvi­ta hypel­lä omis­ta­jan mukai­ses­ti, pitää toi­mi­tus­jo­ha­jan kat­sel­la uusi jobi. 

  Mie­les­tä­ni asian pie­nuus taik­ka suu­ruus ei mer­kit­se täs­sä asias­sa mitään, eikä ole vir­he ilmoit­taa luot­ta­mus­va­jees­ta. Jos jokin vir­he tapah­tui, se oli pää­tös teh­dä täs­tä omis­ta­jan pää­tös, ei se, että pää­tök­sen nou­dat­ta­mi­nen varmistetaan.

 177. Mie­les­tä­si minis­te­ri teki oikein, kun “suo­je­li” Arc­tian mai­net­ta ja vaa­ti riko­sil­moi­tuk­sen takai­sin­ve­toa. Kui­ten­kin myö­hem­min yhtiö teki toi­ses­ta GP:n tem­pauk­ses­ta riko­sil­moi­tuk­sen, joka näyt­tää pai­nu­neen kai­kil­ta unho­laan. Ilmei­ses­ti sii­tä ei kui­ten­kaan seu­ran­nut sen suu­rem­paa vahin­koa yhtiölle…

 178. Sylt­ty: Olen täs­tä eri miel­tä. Mie­les­tä­ni toi­mi­tus­joh­ta­ja hyp­pää kun omis­ta­ja käs­kee. Jos toi­mi­tus­jo­ha­jaa ei huvi­ta hypel­lä omis­ta­jan mukai­ses­ti, pitää toi­mi­tus­jo­ha­jan kat­sel­la uusi jobi.

  Mie­les­tä­ni asian pie­nuus taik­ka suu­ruus ei mer­kit­se täs­sä asias­sa mitään, eikä ole vir­he ilmoit­taa luot­ta­mus­va­jees­ta. Jos jokin vir­he tapah­tui, se oli pää­tös teh­dä täs­tä omis­ta­jan pää­tös, ei se, että pää­tök­sen nou­dat­ta­mi­nen varmistetaan.

  Toi­mi­tus­joh­ta­jan ei pidä hypä­tä, kun omis­ta­ja käs­kee. Toi­mi­tus­joh­ta­jan pitää hypä­tä, kun hal­li­tus käs­kee. Täs­sä on mer­kit­tä­vä ero, joka kyl­lä var­sin­kin pie­nis­sä fir­mois­sa usein suju­vas­ti unoh­de­taan. Ei kan­nat­tai­si, jos hal­li­tus ja omis­ta­jat ovat vähän­kään eri ryhmä.

  En puhu juri­dii­kas­ta. Jos omis­ta­jien enem­mis­tö halu­aa kah­vi­huo­neen sei­nät punai­sek­si, niin ne ker­to­vat sen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­le sil­lä saat­teel­la, että asian pitää tapah­tua. Sen jäl­keen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ker­too asian samoil­la saat­teil­la toi­mi­tus­joh­ta­jal­le, joka maa­laut­taa ne sei­nät punai­sek­si. Jos sei­nis­tä ei tule punai­sia, omis­ta­jien enem­mis­tö hank­kii kasal­le yhtiö­ko­kouk­sen ja vaih­taa mie­lui­sam­man hallituksen.

  Ei kui­ten­kaan ole miten­kään hyvän yri­tys­ten hal­lin­to­ta­van mukais­ta, että omis­ta­ja alkaa pyö­rit­tää ope­ra­tii­vi­sia pik­ku­asioi­ta lok­ki­tyy­liin. Kah­vi­huo­neen sei­nien väri ei ole omis­ta­jien ongel­ma, ellei se lii­ty johon­kin aivan eri­tyi­seen asi­aan omistajatahdossa.

  Jos omis­ta­ja ronk­kii fir­man ope­ra­tii­vis­ta toi­min­taa hal­li­tuk­sen ja toi­mi­tus­joh­ta­jan ohi, jokin seu­raa­vis­ta kol­mes­ta on men­nyt pieleen:

  1. Omis­ta­ja ei ole osan­nut ilmais­ta yleis­tä tah­to­ti­laan­sa ja tavoit­tei­taan taval­la, jon­ka hal­li­tus ymmärtää.

  2. Fir­man hal­li­tus ei toi­meen­pa­ne omis­ta­jan ilmai­se­maa tah­to­ti­laa. (Tämä sisäl­tää sen, että toi­mi­tus­joh­ta­ja ei toteu­ta hal­li­tuk­sen kans­sa sovit­tua stra­te­gi­aa. Omis­ta­jien suun­taan hal­li­tus on kui­ten­kin vastuussa.)

  3. Omis­ta­ja ei ymmär­rä omis­ta­jan, hal­li­tuk­sen ja toi­mi­tus­joh­ta­jan välis­tä vallanjakoa.

  Koh­taan kak­si on help­po rat­kai­su, vaih­de­taan hal­li­tus. Mui­hin koh­tiin ei vali­tet­ta­vas­ti ole help­poa rat­kai­sua, mut­ta täs­sä cases­sa pyö­ri­tään nime­no­maan ykkö­ses­sä ja kol­mo­ses­sa. (Ja nyt voi olla, että Hau­ta­la on vain halun­nut var­mis­taa, että fir­mas­sa on aja­tel­tu tapaus läpi. Sen jäl­keen vir­ka­mies on läh­te­nyt käyt­täy­ty­mään kuin nor­su posliinikaupassa.)

  Olen ihan vakuut­tu­nut sii­tä, että AS:nkin tapauk­ses­sa toi­mi­tus­joh­ta­jal­ta ja hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­ta on ollut lähel­lä men­nä kup­pi nurin. Ei sik­si, että GP:n tapaus oli­si ollut heil­le mil­lään taval­la tär­keä, vaan sik­si, ettei se näyt­täi­si ole­van mil­lään taval­la omis­ta­jien asia.

 179. Osmo,

  Kii­tok­sia, että olet jak­sa­nut kor­ja­ta hei­kot ilmai­su­ni kom­men­teis­sa, mut­ta ymmär­tä­net ettet ole vas­tan­nut kysymyksiini.

  Saku:
  Osmo, 

  Kos­ka kysei­set tahot eivät ole näh­neet omal­ta koh­dal­taan sitä jär­ke­väk­si. Valai­se minua mik­si tämä on noin tär­keä asia, että asias­sa kan­nat­ti ede­tä tuol­lai­sel­la ohjauk­sel­la? Mui­den yri­tys­ten / yhtei­sö­jen pää­tök­set eivät ole luon­nol­li­ses­ti perus­te. Ja en usko, että oli­sin itse­kään Arc­tia Ship­pin­gin tilan­tees­sa päät­tä­nyt teh­dä riko­sil­moi­tus­ta, jos oli­sin ko. pul­jun toi­ma­ri. Mut­ta en näe mik­si se oli­si niin suu­ri vir­he, että minis­te­ri­ta­sol­ta pitäi­si puuttua.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minis­te­ri oli siis esit­tä­ny­ut toi­vo­muk­sen, ettei riko­sil­moi­tus­ta tehtäisi.

  Hei­tän teo­reet­ti­sen esi­mer­kin. Kysyn­kin siis mie­li­pi­det­tä­si onko täs­sä toi­mit­tu oikein ja mikä on rat­kai­se­va ero GP-caseen, jos mie­les­tä­si on toi­mit­tu väärin.

  Oulun Lipon nais­pe­sä­pal­lo­jouk­kue lähes­tyy 100 pro­sent­ti­ses­ti val­tion omis­ta­maa yri­tys­tä spon­so­ri­tar­jouk­sel­la, jos­sa 15 tuhan­nel­la per kausi saa pääs­pon­so­ris­ta­tuk­sen. Rahas­ta menee puo­let vähä­va­rais­ten junio­ri­pe­laa­jien kausi­mak­sui­hin ja toi­nen puo­li­kas edus­tus­jouk­ku­een käyt­töön. Yri­tyk­sen toi­mi­va joh­to tote­aa, että he eivät halua läh­teä spon­so­roi­maan jouk­kuet­ta. Eli hyvin saman­kal­tai­nen erit­täin pie­ni asia kuin riko­sil­moi­tuk­sen teke­mi­nen tai sen teke­mät­tä jättäminen.

  Seu­raa­vak­si yri­tyk­sen tj tai hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja saa viras­ton vir­ka­mie­hel­tä seu­raa­van toivomuksen:“ministerin toi­vo­mus on, että läh­det­te spon­so­roi­maan jouk­kuet­ta. Saat­te spon­so­roin­ti-inves­toin­nil­le hyvän tuo­ton. Voim­me jär­jes­tää teil­le vie­lä tapaa­mi­sen seu­raih­mis­ten kans­sa.” Eli minis­te­rin toi­vo­mus tuo­daan sel­väs­ti jul­ki. Minis­te­ril­lä on tun­ne­tus­ti pit­kä­ai­kai­nen side ko. jouk­ku­ee­seen ja on jopa mak­sa­nut kan­na­tus­jä­sen­mak­sua vie­lä 5v sit­ten. Täs­sä saman­kal­tai­ses­ti on tuo­tu pie­nes­tä asias­ta toi­vo­mus val­tio­nyh­tiöl­le sekä epä­mää­räi­ses­ti tuo­tu ilmi, että tämä on yri­tyk­sen kan­nal­ta hyvä asia (hyvä ROI).

  Yhtiö ei kui­ten­kaan läh­de spon­so­roi­maan jouk­kuet­ta toi­vo­muk­ses­ta huo­li­mat­ta. Seu­raa­vak­si itse yli­joh­ta­ja tulee ohjaa­maan yhtiö­tä ja ilmoit­taa, että asia hoi­de­taan taval­la tai toi­sel­la. Vaik­ka joh­don ja hal­li­tuk­sen irti­sa­no­mi­sen kus­tan­nuk­sel­la. Yhtiö alkaa spon­so­roi­maan jouk­kuet­ta pakon sanelemana.

  Mikä täs­sä taus­tal­la on minis­te­rin motii­vi­na? Hän halu­aa ehkä jouk­ku­eel­le menes­tys­tä, aut­taa köy­his­tä olois­ta tule­via nuo­ria tai naut­tia arvos­tus­ta oulu­lai­sen urj­hei­lu­pii­rin kes­kuu­des­sa. Väis­tä­mät­tä täs­sä GP tapauk­ses­sa tulee mie­leen, että Hau­ta­la ajoi omaa etu­aan eikä val­tion. Hän­hän on itse­kin sano­nut, että arvos­ta­man­sa GP on kri­ti­soi­nut hänen pää­tök­si­ään eli haluai­si var­mas­ti olla arvos­te­tum­pi hei­dän kes­kuu­des­saan. Mie­les­tä­ni hän voi­si olla uskot­ta­va minis­te­ri, jos perus­te­li­si lii­ke­ta­lou­den kaut­ta mikä joh­ti niin voi­mak­kaa­seen ohjauk­seen täs­sä lil­lu­kan­var­sia­sias­sa. Tai sit­ten sanoi­si, että Timo­nen meni lii­an pit­käl­le ja toi­mi omin­päin val­tion haitaksi.

  Mie­lel­lä­ni kuu­len Osmon tai jon­kun muun valis­tu­neem­man ver­sion myös asian tärkeydestä.

  1. Tämä spon­so­roin­ti­ta­paus tai­ta­sa ero­ta tuos­ta Green­peace-tapauk­ses­ta sdii­nä, että pesä­pal­lo­jouk­kue myös itse halusi tätä spon­so­ri­ra­haa. Kuten artik­ke­lis­sa yri­tin esit­tää, Green­peace ei vält­tä­mät­tä lain­kaan halun­nut tem­pauk­sen­sa vai­ke­ne­mis­ta kuoliaaksi.

 180. Ja sekö oikeut­ti noin voi­mak­kaa­seen ohjauk­seen? Jos näin, onko perus­te siis GP:n toi­min­nan vai­keut­ta­mi­nen, ei AS:n lii­ke­toi­min­nan edistäminen?

 181. Saku: Ja sekö oikeut­ti noin voi­mak­kaa­seen ohjauk­seen? Jos näin, onko perus­te siis GP:n toi­min­nan vai­keut­ta­mi­nen, ei AS:n lii­ke­toi­min­nan edistäminen?

  Tai­taa olla, että toi­min­taan puu­tut­tiin täs­sä tapauk­ses­sa hie­man lii­an voi­mak­kaas­ti, kos­ka yhtiön joh­to on teh­nyt mui­ta kysee­na­lai­sia pää­tök­siä öljy-yhtiöi­den jään­mur­ros­ta ja tar­pee­ton riko­sil­moi­tus lähin­nä tuot­taa tap­pio­ta omistajalle.

 182. ano­nyy­mi: Tai­taa olla, että toi­min­taan puu­tut­tiin täs­sä tapauk­ses­sa hie­man lii­an voi­mak­kaas­ti, kos­ka yhtiön joh­to on teh­nyt mui­ta kysee­na­lai­sia pää­tök­siä öljy-yhtiöi­den jään­mur­ros­ta ja tar­pee­ton riko­sil­moi­tus lähin­nä tuot­taa tap­pio­ta omistajalle.

  Juu­ri tämän mah­dol­li­sen tap­pion mää­rää olen yrit­tä­nyt miettiä/kysellä. Itse en ole kek­si­nyt miten sii­tä oli­si tul­lut niin suu­ri, että yhtiön pää­tök­seen piti rea­goi­da. Sen mah­dol­li­ses­ta mää­räs­tä­hän täy­tyy olla joku ana­lyy­si joko Timo­sen ja/tai Hau­ta­lan käy­tös­sä. Sen teke­mi­seen on täy­ty­nyt men­nyt hie­man aikaa olet­taen, että se on pie­tee­til­lä teh­ty. Jos kun­non ana­lyy­siä ei ole, ohjaus on teh­ty aat­teel­li­sel­ta eikä talou­del­li­sel­ta poh­jal­ta. Tai sit­ten kyse on osaa­mat­to­muu­des­ta, mut­ta sitä ei ole aina­kaan myön­net­ty. Ja tämä aat­teel­li­nen pää­tök­sen­te­ko ei ole omas­ta mie­les­tä­ni hyväk­syt­tä­vää. Mis­tä tämä tap­pio voi­si sit­ten muo­dos­tua? Laki­mies­ku­luis­ta, jos riko­sil­moi­tus joh­tai­si jat­ko­toi­miin (ei oikein uskot­ta­vaa), vähen­ty­neis­tä tilauk­sis­ta (val­tiol­ta, Shel­lil­tä?), joh­don tur­has­ta ajan­käy­tös­tä (Timo­sen yms. Ajan­käyt­tö mak­saa myös)?

 183. Saku:
  ‘snip’
  Jos kun­non ana­lyy­siä ei ole, ohjaus on teh­ty aat­teel­li­sel­ta eikä talou­del­li­sel­ta poh­jal­ta. Tai sit­ten kyse on osaa­mat­to­muu­des­ta, mut­ta sitä ei ole aina­kaan myön­net­ty. Ja tämä aat­teel­li­nen pää­tök­sen­te­ko ei ole omas­ta mie­les­tä­ni hyväksyttävää.
  ‘snip’

  Tot­ta kai pää­tös on teh­ty aat­teel­li­sel­ta poh­jal­ta, minis­te­rit ovat polii­tik­ko­ja, siis (aina­kin peri­aat­tees­sa) aat­teel­li­sia hen­ki­löi­tä. Ja polii­ti­koil­ta poli­tiik­ka on tie­ten­kin se, mitä heil­tä odo­te­taan, ei vir­ka­mies­mäi­syyt­tä. Ja jos sitä ei hyväk­sy, ei hyväk­sy koko län­si­mais­ta yhteiskuntajärjestystä.

  Eikä Hau­ta­la aat­teel­li­suu­teen kaa­tu­nut, vaan huonomuistisuuteen.

 184. Rai­mo K: Tot­ta kai pää­tös on teh­ty aat­teel­li­sel­ta poh­jal­ta, minis­te­rit ovat polii­tik­ko­ja, siis (aina­kin peri­aat­tees­sa) aat­teel­li­sia hen­ki­löi­tä. Ja polii­ti­koil­ta poli­tiik­ka on tie­ten­kin se, mitä heil­tä odo­te­taan, ei vir­ka­mies­mäi­syyt­tä. Ja jos sitä ei hyväk­sy, ei hyväk­sy koko län­si­mais­ta yhteiskuntajärjestystä.

  Eikä Hau­ta­la aat­teel­li­suu­teen kaa­tu­nut, vaan huonomuistisuuteen.

  No huhhuh,Raimo! Eli sun mie­les­tä minis­te­ri (ei siis vält­tä­mät­tä esim. kan­san­edus­ta­jak­si valit­tu) voi val­tio­nyh­tiöi­den ohjauk­ses­sa toteut­taa oman aat­teel­li­suu­den mukais­ta poli­tiik­kaa, vaik­ka se oli­si val­tion edun vas­tais­ta. Enkä väi­tä, että Hau­ta­lan ohjaus oli eri­tyi­sen pal­jon val­tion int­res­sien vastaista.

  Ulko­maa­lais­vas­tai­nen minis­te­ri voi­si estää ulko­maa­lais­taus­tais­ten nimi­tyk­sen val­tion yhtiöi­hin (haki­joi­ta on aina pal­jon eikä yleen­sä kukaan ole pape­ril­la yli­voi­mai­nen) tai oikeis­to­lai­nen minis­te­ri voi­si aloit­taa suht tur­hat yt:t omas­ta mie­les­tä tehot­to­mas­sa yhtiös­sä ilman sen kum­mem­paa talou­del­lis­ta ana­lyy­siä (mut­ta toki väit­täen, että tämä on tar­peel­lis­ta ja yt-lain mukais­ta). Ja nämä oli­si­vat mie­les­tä­si ihan hyväk­syt­tä­viä val­tio­nyh­tiöi­den johdon/hallituksen irti­sa­no­mi­su­hal­la toteu­tet­tu­ja toimia?

 185. Saku: Juu­ri tämän mah­dol­li­sen tap­pion mää­rää olen yrit­tä­nyt miettiä/kysellä. Itse en ole kek­si­nyt miten sii­tä oli­si tul­lut niin suu­ri, että yhtiön pää­tök­seen piti reagoida

  Minus­ta on jo peri­aat­teel­li­ses­ti ongel­mal­lis­ta, jos yhtiön joh­toa ei kiin­nos­ta omis­ta­ja tai mitä tap­pio­ta se täl­le tuot­taa. Täs­tä käsit­tääk­se­ni on useam­pia­kin viit­tei­tä. Nyt annet­tiin sig­naa­lia läh­teä nyt lopul­ta­kin kor­jaa­maan asenteita.

 186. Vihe­rins­si: Toi­mi­tus­joh­ta­jan ei pidä hypä­tä, kun omis­ta­ja käs­kee. Toi­mi­tus­joh­ta­jan pitää hypä­tä, kun hal­li­tus käskee.

  Jos omis­ta­jien enem­mis­tö halu­aa kah­vi­huo­neen sei­nät punai­sek­si, niin ne ker­to­vat sen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­le sil­lä saat­teel­la, että asian pitää tapah­tua. Sen jäl­keen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ker­too asian samoil­la saat­teil­la toi­mi­tus­joh­ta­jal­le, joka maa­laut­taa ne sei­nät punai­sek­si. Jos sei­nis­tä ei tule punai­sia, omis­ta­jien enem­mis­tö hank­kii kasal­le yhtiö­ko­kouk­sen ja vaih­taa mie­lui­sam­man hallituksen. 

  Tämä­naa­mui­nen uutinen (johon itseen­sä en ota kan­taa) toi taas mie­leen kysy­myk­sen joka minun on pitä­nyt Vihe­rins­sil­le esit­tää: min­kä­lai­nen ajat­te­lu on joh­ta­nut tuom­moi­seen omis­ta­ja-hal­li­tus-TJ-var­si­nai­set­toi­mi­jat ket­ju­tuk­seen jota kut­su­taan Hyväk­si Hal­lin­to­ta­vak­si? Jotain syvem­pää kuin että tava­ra­mer­kis­sä on sana “hyvä” — kut­suu­han Dis­ney­kin kaik­kea tuot­ta­maan­sa Dis­ney-klas­si­koik­si, oli kysees­sä min­kä­lai­nen kura tahan­sa. Tuon val­lan­jaon tasa­pai­noi­suut­ta on var­maan poh­dit­tu enem­män­kin jossakin?

  Kun minun mie­les­tä­ni parem­pi nimi tuom­moi­sen ket­jun joil­le­kin aspek­teil­le oli­si Homeo­paat­ti­nen Hal­lin­to­ta­pa, jos­sa omis­ta­jan tah­to lai­me­nee lähes nol­la­vä­ke­vyy­teen. Lai­me­ne­mi­ses­sa on hyviä­kin puo­lia, jot­ka ovat analogisia edus­tuk­se­li­sen v.s. suo­ran demo­kra­tian kans­sa. Hyviin puo­liin kuu­luu TJ:n (polii­ti­kon) suo­je­le­mi­nen moniin eri suun­tiin tem­poi­le­val­ta ja asioi­hin pereh­ty­mät­tö­mäl­tä omis­ta­ja­jou­kol­ta (äänes­tä­jä­jou­kol­ta). Mut­ta hyvien puol­ten pai­no vähe­nee jos omis­ta­ja­na on yksi, asioi­hin hyvin pereh­ty­nyt taho, joka voi­si vaik­ka toi­mia hal­li­tuk­se­na itse­kin. Mihin sil­loin tar­vi­taan yli­mää­räis­tä lenk­kiä komentoketjussa?

  Pun­ta­riin kuu­lu­vat myös huo­not puo­let, mm. mah­dol­li­suus suljetuun sisäpiiriin joka ei ole vas­tuus­sa kenel­le­kään, ja ylei­nen informaation katoaminen pit­kis­sä ket­juis­sa jol­loin orga­ni­saa­tio feed­bac­kin puut­tues­sa jäy­kis­tyy “ket­te­räk­si kuin kilpikonna”.

  Jotain asi­aan liit­ty­vää olit jo listannutkin…

  Jos omis­ta­ja ronk­kii fir­man ope­ra­tii­vis­ta toi­min­taa hal­li­tuk­sen ja toi­mi­tus­joh­ta­jan ohi, jokin seu­raa­vis­ta kol­mes­ta on men­nyt pieleen:
  1. Omis­ta­ja ei ole osan­nut ilmais­ta yleis­tä tah­to­ti­laan­sa ja tavoit­tei­taan taval­la, jon­ka hal­li­tus ymmärtää.
  2. Fir­man hal­li­tus ei toi­meen­pa­ne omis­ta­jan ilmai­se­maa tahtotilaa…
  3. Omis­ta­ja ei ymmär­rä omis­ta­jan, hal­li­tuk­sen ja toi­mi­tus­joh­ta­jan välis­tä vallanjakoa. 

  …eikä minun­kaan tar­koi­tuk­se­na­ni ole liet­soa jotain epä-älyl­lis­tä joh­ta­ja­vi­haa vaan enem­pi saa­da ymmär­rys­tä tuo­hon 3‑kohtaan. Mm. Clay Shir­ky’n kir­jan luke­mi­nen ja monet hil­jai­set sig­naa­lit — kuten Paanasen antipatia liik­keen­joh­ta­ja-tyrk­ky­jä koh­taan — on pan­nut miet­ti­mään mit­kä ‘ylei­set totuu­det’ nyky­maa­il­mas­sa enää pitä­vät paikkansa.

 187. Mik­ko Kivi­ran­ta: …eikä minun­kaan tar­koi­tuk­se­na­ni ole liet­soa jotain epä-älyl­lis­tä joh­ta­ja­vi­haa vaan enem­pi saa­da ymmär­rys­tä tuo­hon 3‑kohtaan.

  Minus­ta nuo kaik­ki kol­me koh­taa muut­tu­vat mer­kit­tä­väs­ti, kun kyse ei ole pörs­siy­ri­tyk­ses­tä ja vie­lä lisää, kun omis­ta­jia on vain yksi. Täl­löin hal­li­tus ja toi­mi­tus­joh­ta­ja muut­tu­vat itse­näi­sis­tä toi­mi­jois­ta omis­ta­jan käsi­kas­sa­roik­si, kom­mu­ni­koin­nis­ta tulee pal­jon suo­rem­paa ja välit­tö­mäm­pää, ja nii­den tulee aja­tel­la yhä suu­rem­mas­sa mää­rin omis­ta­jan koko­nai­se­tua. Minus­ta vai­kut­taa sil­tä, ettei yri­tyk­sen joh­to ole tätä käsittänyt.

 188. Mik­ko Kivi­ran­ta: min­kä­lai­nen ajat­te­lu on joh­ta­nut tuom­moi­seen omis­ta­ja-hal­li­tus-TJ-var­si­nai­set­toi­mi­jat ket­ju­tuk­seen jota kut­su­taan Hyväk­si Hallintotavaksi?

  Esi­tät hyvän kysy­myk­sen, ja minun on ihan suo­raan tun­nus­tet­ta­va, että kaik­kia his­to­rial­li­sia vas­tauk­sia en tun­ne. Hyvin pal­jol­ti kyse on sii­tä, että näin asiat tun­tu­vat toi­mi­van par­hai­ten. Empii­ris­tä todis­tusai­neis­toa on, mate­maat­tis­ta todis­tus­ta ei ole eikä tule.

  His­to­ria kui­ten­kin tun­tee run­saas­ti tapauk­sia, jois­sa hyvin vah­va ja visio­nää­ri­nen hen­ki­lö on voi­nut toi­mia hyvin­kin ver­ti­kaa­li­ses­ti integroi­tu­nee­na ja sil­ti yri­tyk­sen hyvän kan­nal­ta hyvin. Täs­tä hyvä­nä esi­merk­ki­nä voi­si olla Apple ja Ste­ve Jobs, joka ronk­ki vaik­ka mihin detaljeihin.

  Tuol­la itse­val­tai­sel­la hal­lin­to­mal­lil­la on kui­ten­kin sel­lai­nen huo­no puo­li, että se on hyvin hen­ki­lö­riip­pu­va. Se toi­mii myös vain ja ainoas­taan sil­loin, kun ko. hen­ki­lö hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti omis­taa riit­tä­vän ison osan yri­tyk­ses­tä ja näin ollen kan­taa myös kai­ken vas­tuun teke­mi­sis­tään. (Ja lisä­point­ti­na toki se, että Ste­ve Jobs oli nime­no­maan toimitusjohtaja.)

  Mik­ko Kivi­ran­ta: Kun minun mie­les­tä­ni parem­pi nimi tuom­moi­sen ket­jun joil­le­kin aspek­teil­le oli­si Homeo­paat­ti­nen Hal­lin­to­ta­pa, jos­sa omis­ta­jan tah­to lai­me­nee lähes nollaväkevyyteen. 

  Jos todel­la toi­mi­taan hyvän hal­lin­to­ta­van mukaan, omis­ta­jan tah­to on yri­tyk­ses­sä ylhääl­tä alas abso­luut­ti­nen asia. Hal­li­tuk­sen kaik­kien pää­tös­ten pitää olla omis­ta­jan tah­don mukai­sia, toi­mi­tus­joh­ta­jan pitää toi­mia sen mukaan, jne. Sii­tä on homeo­pa­tia kau­ka­na, enem­män mie­leen tule­vat jot­kut savi­tau­lut nume­roi­tui­ne ohjeineen.

  Ei täs­sä AS:n tapauk­ses­sa­kaan oli­si ollut mitään ongel­maa, jos omis­ta­ja oli­si etu­kä­teen ker­to­nut, että val­tio ei halua yri­tys­ten­sä haas­ta­van kan­sa­lais­liik­kei­tä oikeu­teen. Jos sel­lai­nen omis­ta­ja­tah­to ei hal­li­tuk­sel­le, toi­ma­ril­le tai työn­te­ki­jöil­le kel­paa, niin sit­ten pitää etsiä uusia ura­mah­dol­li­suuk­sia. Alem­pien taho­jen teh­tä­vä ei ole kysee­na­lais­taa ylem­pien taho­jen päätöksiä.

  Mut­ta mik­sei sit­ten omis­ta­ja saa reak­tii­vi­ses­ti puut­tua alem­pien ker­ros­ten teke­mi­siin? Sii­hen on aina­kin kol­me syy­tä. Omis­ta­jan pitää kes­kit­tyä pit­kän aika­vä­lin asioi­hin, val­lan ja vas­tuun pitää olla samas­sa pai­kas­sa, ja detal­jei­hin puut­tu­mi­nen sot­kee työilmapiiriä.

  Seu­raa­vak­si voi tie­tys­ti kysyä, eikö tätä samaa pitäi­si sovel­taa yri­tyk­sen sisäl­lä. Vas­taus­kin on help­po: pitäi­si. Hyvin toi­mi­vas­sa orga­ni­saa­tios­sa jokai­nen huo­leh­tii ensi­si­jai­ses­ti omas­ta peli­ken­täs­tään. Alai­sen alais­ten asioi­den jär­jes­te­le­mi­nen on läh­tö­koh­tai­ses­ti huo­no aja­tus, jol­la yleen­sä saa sot­kua aikaan. Se on yksi tehok­kaim­mis­ta tavois­ta pila­ta työilmapiiri.

  = = =

  Sopi­va hal­lin­to­mal­li riip­puu myös yri­tyk­sen koos­ta. Yhden hen­gen yri­tyk­ses­sä yrit­tä­jä saa mureh­tia kaik­ki mur­heet itse. Fir­man kas­vaes­sa jos­sain vai­hees­sa voi käy­dä niin, että yrit­tä­jä siir­tyy hal­li­tus­työs­ken­te­lyyn, ja päi­vit­täis­tä elä­mää pyö­rit­tää toi­mi­tus­joh­ta­ja. Jos jär­jes­te­ly toi­mii, kak­si ker­ros­ta on oikein hyvä täs­sä kehitysvaiheessa. 

  Tämä toi­saal­ta on suku­pol­ven­vaih­dos­ten suu­rim­pia kom­pas­tus­ki­viä, kun enti­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja ei ymmär­rä ole­van­sa enti­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja ja nykyi­nen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja. Vah­vo­jen yrit­tä­jien yri­tyk­siin ei aina ole help­poa löy­tää hyviä ja pysy­viä toimitusjohtajia.

  Omis­ta­jan ja hal­li­tuk­sen erot­ta­mi­nen toi­sis­taan on käy­tän­nös­sä pakol­lis­ta hajau­te­tus­ti omis­te­tuis­sa yri­tyk­sis­sä, mut­ta koh­tuul­li­sen suu­ris­sa­kin kes­ki­te­tys­ti omis­te­tuis­sa yri­tyk­sis­sä asiat voi­vat men­nä niin, että pää­omis­ta­ja on hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ja muut ovat käy­tän­nös­sä vain neu­vo­nan­ta­jia. Jos pää­omis­ta­jan lii­ke­toi­min­nal­li­nen pit­kän täh­täi­men visio on riit­tä­vän hyvä, tämä toimii.

  Täs­sä lie­nee val­tio-omis­tei­suu­den yksi kom­pas­tus­ki­vi. Jos val­tio halu­aa pitää yri­tys­ten ope­ra­tii­vis­ta puol­ta tiu­kas­sa lie­as­sa, yri­tys­ten tavan­omai­nen hal­lin­to­mal­li ei toi­mi. Sil­loin pitää mie­hit­tää hal­li­tus itse ja käyt­tää tar­vit­taes­sa ulko­puo­li­sia asian­tun­ti­joi­ta. Toi­mi­tus­joh­ta­jan­kin voi jät­tää otta­mat­ta, tai aina­kin työn peli­sään­nöt pitää teh­dä selväksi. 

  Vie­lä pidem­mäl­le vie­ty­nä kan­nat­taa teh­dä viras­to, jol­loin poliit­ti­nen ohjaus ulot­tuu alim­mal­le tasol­le asti. Yri­tys­toi­min­ta toi­mii yri­tys­ten peli­sään­nöil­lä, jul­ki­nen toi­min­ta toi­sil­la. Vaik­kei siel­lä­kään ehkä ole suo­si­tel­ta­vaa minis­te­rin ohja­ta asioi­ta kol­me tai nel­jä ker­ros­ta alempana.

  = = =

  Luu­len — on täs­tä tut­ki­mus­ta­kin, mut­ta suh­tau­dun vähän skep­ti­ses­ti bis­nis­tut­ki­muk­seen — että koko jut­tu kutis­tuu pariin ylei­seen sääntöön.

  1. Menes­ty­vän yri­tyk­sen joh­ta­mi­ses­sa kaik­kien tar­peel­lis­ten kat­san­to­kan­to­jen pitää tul­la katet­tua. Jon­kun pitää kat­soa pit­kän aika­vä­lin asioi­ta, jon­kun pitää miet­tiä muu­ta­man vuo­den stra­te­gi­aa, jon­kun pitää juos­ta nopeam­pien asioi­den kans­sa. Yleen­sä tämä jae­taan siten, että mitä ylem­mäs orga­ni­saa­tios­sa men­nään, sitä pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä toi­mi­taan. Lisä­maus­tee­na toki laki­kin tuo tiet­ty­jä vas­tui­ta tie­tyil­le kerroksille.

  2. Vas­tui­den pitää olla sel­kei­tä. Jos samal­la sop­pa­kul­hol­la on mon­ta kau­haa, asiat tup­paa­vat mene­mään sol­muun. Ne mene­vät sol­muun jo ihan tie­don ja näke­mys­ten haja­nai­suu­den vuok­si, mut­ta lisäk­si orga­ni­sa­too­ri­set toi­mi­jat ovat ihmi­siä. Yleen­sä ihmi­sil­lä on jon­kin­lai­nen revii­ria­jat­te­lu, jol­loin tois­ten puut­tu­mi­nen asi­aan sot­kee toimintaa.

  Elän sii­nä uskos­sa, että mikä hyvän­sä nämä kak­si asi­aa huo­mioi­va hal­lin­to­mal­li toi­mii yri­tyk­sen kan­nal­ta hyvin. Tiuk­ka hie­rar­kia ei ole ainoa, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti hyviä mal­le­ja ei löy­dy sitä vähän modi­fioi­mal­la. Joi­tain mie­len­kiin­toi­sia mal­le­ja on maa­il­mal­la kokeil­tu perus­tuen yksit­täis­ten toi­mi­joi­den itseor­ga­ni­soi­tu­viin ver­kos­toi­hin, mut­ta nii­den­kin sovel­tu­vuus on rajoitettu.

  AS:n tapauk­ses­sa aina­kin koh­ta 2 meni sol­muun, mut­ta vähän kyl­lä kes­kus­te­lua seu­ran­nee­na epäi­lyt­tää, että koh­ta 1 myös huo­nois­sa kantimissa.

 189. ano­nyy­mi: Täl­löin hal­li­tus ja toi­mi­tus­joh­ta­ja muut­tu­vat itse­näi­sis­tä toi­mi­jois­ta omis­ta­jan käsi­kas­sa­roik­si, kom­mu­ni­koin­nis­ta tulee pal­jon suo­rem­paa ja välit­tö­mäm­pää, ja nii­den tulee aja­tel­la yhä suu­rem­mas­sa mää­rin omis­ta­jan koko­nai­se­tua. Minus­ta vai­kut­taa sil­tä, ettei yri­tyk­sen joh­to ole tätä käsittänyt.

  Sil­loin kysy­mys ei enää ole yri­tys­toi­min­nas­ta, vaan viras­tos­ta. Täs­sä tapauk­ses­sa vir­ka­mies on käyt­täy­ty­nyt toi­mi­tus­joh­ta­jan tavoin, jol­loin sekä hal­li­tus että toi­mi­tus­joh­ta­ja ovat olleet tur­hia kulueriä.

  En näe tapauk­ses­sa mitään merk­ke­jä sii­tä, ettei­kö AS:n joh­to oli­si yrit­tä­nyt huo­mioi­da omis­ta­jan (val­tion) koko­nai­se­tua. En nimit­täin näe mitään merk­kiä sii­tä, että omis­ta­ja oli­si kom­mu­ni­koi­nut sitä, mitä se yri­tyk­sel­tä oikeas­ti halu­aa. Omis­ta­ja­tah­to tun­tuu ole­van pahas­ti hukas­sa, min­kä näkee AS:n ympä­ril­lä käy­dys­tä poliit­ti­ses­ta keskustelusta.

  Sii­tä­hän ei tule myös­kään mitään, jos yri­tyk­sen joh­to alkaa arva­ta ja kovin pal­jon tul­ki­ta omis­ta­ja­tah­toa. Argu­ment­ti “omis­ta­ja kyl­lä var­maan­kin haluai­si, että teki­sim­me näin” on aika­moi­nen kat­kais­tu hau­lik­ko osu­ma­tark­kuu­del­taan. Omis­ta­ja­tah­to on ole­mas­sa vain sil­loin, kun se on sel­keäs­ti ilmaistu.

  (No, täs­sä ilmai­su oli kyl­lä hyvin­kin sel­ke­ää. Mut­ta jos omis­ta­jal­la pitäi­si olla antaa kart­ta met­sän hal­ki, yhden puun detal­joi­tu kuvaa­mi­nen ei auta.)

 190. ano­nyy­mi: Minus­ta nuo kaik­ki kol­me koh­taa muut­tu­vat mer­kit­tä­väs­ti, kun kyse ei ole pörs­siy­ri­tyk­ses­tä ja vie­lä lisää, kun omis­ta­jia on vain yksi. Täl­löin hal­li­tus ja toi­mi­tus­joh­ta­ja muut­tu­vat itse­näi­sis­tä toi­mi­jois­ta omis­ta­jan käsi­kas­sa­roik­si, kom­mu­ni­koin­nis­ta tulee pal­jon suo­rem­paa ja välit­tö­mäm­pää, ja nii­den tulee aja­tel­la yhä suu­rem­mas­sa mää­rin omis­ta­jan koko­nai­se­tua. Minus­ta vai­kut­taa sil­tä, ettei yri­tyk­sen joh­to ole tätä käsittänyt.

  Täs­mäl­leen, muut­tuu käsi­kas­sa­rak­si. Tämän takia val­tion täy­sin omis­ta­mat osa­keyh­tiöt ovat osa­keyh­tiö­lain hen­ges­sä keinotekoisia. 

  Kuka mää­rit­te­lee, mikä on val­tion koko­nai­se­tu? Sehän muut­tuu vaa­li­kausit­tain. Yhtiön hal­li­tus ja ennen kaik­kea toi­mi­tus­joh­ta­ja tar­vit­se­vat sel­keät pää­mää­rät ja tavoit­teet. Vaa­li­kausi on kovin lyhyt yri­tyk­sen pit­kän täh­täi­men suun­ni­tel­mia, esi­mer­kik­si inves­toin­te­ja ajatellen.

  Täs­sä ket­jus­sa joku sanoi aiem­min vii­saas­ti, että yri­tyk­sen yksi­no­mis­ta­jan on syy­tä olla myös sen toimitusjohtaja.

 191. Tapio: Kuka mää­rit­te­lee, mikä on val­tion kokonaisetu?

  No, kyl­lä pitäi­si val­tio­nyh­tiön joh­don ymmär­tää, ettei se saa kes­kus­te­le­mat­ta ottaa val­tion vas­tuul­le mah­dol­li­sia mil­jar­di­vas­tui­ta tai toi­mia demo­kra­tian ja kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan vas­tai­ses­ti tai läh­teä tur­haan käyt­tä­mään yhteis­kun­nan resurs­se­ja. Pitäi­si myös ymmär­tää, mikä on val­tion jään­mur­ta­jayh­tiön ensim­mäi­nen vel­vol­li­suus ja toi­mia sen suh­teen varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen mukai­ses­ti. Pitäi­si myös osa­ta oma-aloit­tei­ses­ti lukea val­tion ja Etlan raport­te­ja meri­lii­ken­tee­seen liittyen.

  Nämä ovat ihan perus­asioi­ta, mut­ta ei ehkä tule mie­leen perus­toi­mi­tus­joh­ta­jal­le, jota kiin­nos­taa vain raha eikä omis­ta­jan todel­li­nen etu. Val­tio­nyh­tiös­sä pitää osa­ta aja­tel­la “val­tiol­li­ses­ti”. Tar­vi­taan tiet­tyä virkamiesmäisyyttä.

  Tapio: Tämän takia val­tion täy­sin omis­ta­mat osa­keyh­tiöt ovat osa­keyh­tiö­lain hen­ges­sä keinotekoisia.

  Oli­ko täs­sä yhtiöit­tä­mi­ses­sä taka­na EU:n sää­dök­set vai ihan koti­mai­nen tyh­myys? Minul­le ei nimit­täin ole vie­lä­kään sel­vin­nyt, mik­si meil­lä ei ole perus­toi­min­taa var­ten lii­ke­lai­tok­sia tai val­tion­vi­ras­to­jen toi­min­taa vaan val­tio-omis­tei­sia osa­keyh­tiöi­tä, jois­sa yhtiö­joh­dol­la ei ole mitään vas­tuu­ta eikä sitä kiin­nos­ta val­tion tavoit­teet vaan kor­keat palk­kiot ja jois­sa val­tiol­ta on pois­tet­tu mie­le­käs mah­dol­li­suus toi­min­nan ohjaamiseen.

 192. ano­nyy­mi: Nämä ovat ihan perus­asioi­ta, mut­ta ei ehkä tule mie­leen perus­toi­mi­tus­joh­ta­jal­le, jota kiin­nos­taa vain raha eikä omis­ta­jan todel­li­nen etu. Val­tio­nyh­tiös­sä pitää osa­ta aja­tel­la “val­tiol­li­ses­ti”. Tar­vi­taan tiet­tyä virkamiesmäisyyttä.

  Var­maan­kin näin, mut­tei vas­tuu ole pel­käs­tään toimitusjohtajalla. 

  AS:n kokoi­sen ja tyyp­pi­sen yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­jan tär­keim­mät sidos­ryh­mät ovat oma väki ja asiak­kaat, nykyi­set ja poten­ti­aa­li­set. Omis­ta­jien suun­taan toi­mi­tus­joh­ta­jal­la pitää olla hyvä yhteys hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jaan, jon­ka teh­tä­vä­nä on puo­les­taan huo­leh­tia omis­ta­jien eduis­ta. Hal­li­tus mää­rää toi­mi­tus­joh­ta­jan tavoit­teet, pal­kan ja mah­dol­li­set palk­kiot. Käy­tän­nös­sä hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ja toim­tus­joh­ta­ja kes­kus­te­le­vat sitä ennen tavoit­teis­ta ja reunaehdoista.

  Tämän­päi­väi­nen fars­si AS:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan Mat­ti Vir­taa­lan eros­ta osoit­taa, ettei hän­kään kovin terä­vä­nä ole ollut. Ket­kä­hän hänet ovat tähän teh­tä­vään valinneet?

  Erin­omais­ta kui­ten­kin, että nyt on saa­tu ennak­ko­ta­paus val­tion yksin omis­ta­man hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan toi­mi­val­lan kes­kei­sis­tä rajois­ta. Toi­vot­ta­vas­ti nyt sit­ten tas­a­puo­li­suu­den nimis­sä kaik­kien mui­den­kin saman­lais­ten yhtiöi­den hal­li­tus­ten puheen­joh­ta­jien teke­mi­set käy­dään läpi. 

  Eipä tar­vit­se poh­tia vai­keam­pia asioita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.