Outo käsitys suoran toiminnan strategiasta.

Suomes­sa näyt­tää nousseen häly siitä, että val­tion omis­ta­jao­h­jauk­ses­ta vas­taa­va min­is­teri Hau­ta­la on hyväksynyt virkamieskan­nan vai­eta Green­pea­cen Arct­ian jään­mur­ta­jaisku kuo­li­aak­si. Hei­din olisi kuulem­ma pitänyt kumo­ta virkamiehen kan­ta ja määrätä nos­ta­maan asi­as­ta syyt­teet. Hyväksyessään virkami­esten aja­man lin­jan Hei­di on kuulem­ma aut­tanut kavereitaan.

Ymmärtävätkö ne, jot­ka näin sanovat lainkaan, mihin suo­ral­la toimin­nal­la tähdätään? En oikein usko, että Green­peace olisi halun­nut kuo­li­aak­si vaiken­e­mista vaan pikem­minkin mah­dol­lisim­man paljon julk­isu­ut­ta. Näin saadus­ta julk­isu­ud­es­ta olisi kan­nat­tanut pienet sakot mak­saakin – Suomes­sa kun ei sen­tään tule syyt­teitä merirosvouksesta.

Venäläiset ne vas­ta tyh­miä oli­vat. Kukaan ei olisi kiin­nit­tänyt Green­pea­cen oper­aa­tioon öljyn­po­raus­lau­tal­la mitään huomiog­ta, ellei Venäjä itse olisi alka­nut sitäö mainostamaan.

Tuskin Arc­tiankaan on järkevää kovin paljon main­os­taa osal­lis­tu­mis­taan ark­tisen öljyn poraamiseen, mikä onkin sit­ten aivan toinen tarina.

218 vastausta artikkeliin “Outo käsitys suoran toiminnan strategiasta.”

 1. Ei se nyt niinkään voi olla, että rikol­lisu­u­teen ei puu­tu­ta julk­isu­u­den pelos­sa. Minkälaisen sig­naalin se antaa?

  Ja ei, edes Green­pea­cen “hyvä” tavoite ei oikeu­ta rikol­lisu­ut­ta. Tämähän johtaisi siihen, että muutkin joukkiot saisi­vat määrit­tää itse “hyvän” rikollisuuden.

  1. Ymmärtääk­seni kyse on asian­omis­ta­jarikok­ses­ta. Asian­omis­ta­jalle on nimeno­mais­es­ti jätet­ty asi­as­sa hark­in­taval­taa. Sin­unkaan ei ole pakko ilmoit­taa poli­isille kun­ni­an­loukkauk­ses­ta aina kun joku saa sinus­ta pahasti.

 2. Vir­ta­nen: Ei se nyt niinkään voi olla, että rikol­lisu­u­teen ei puu­tu­ta julk­isu­u­den pelos­sa. Minkälaisen sig­naalin se antaa?

  Näin maail­ma nyt vaan toimii. Kuo­li­aak­si vaiken­e­m­i­nen on prag­maat­tista ja kus­tan­nuste­hokas­ta. Ei aina pidä provosoitua kun provosoidaan.

 3. OS: “Ymmärtävätkö ne, jot­ka näin sanovat lainkaan, mihin suo­ral­la toimin­nal­la tähdätään?”

  Suo­ral­la toim­i­nal­la tähdätään mil­loin mihinkin, tek­i­jä­porukas­ta ja aat­teesta riippuen. 

  Lie­nee Green­pea­cen ide­olo­gia ja toim­intata­vat jotenkin par­la­men­taaris­es­ti hyväksyt­tyä laatua?
  Kuin­ka on, voisiko joku muu ide­ologi­nen ryh­mit­tymä suorit­taa vaikka­pa mie­lenosoituk­sia / val­tauk­sia / toimin­nan estämistä min­is­ter­iöis­sä, viras­tois­sa, eduskun­nas­sa, poli­isi­laitok­si­la, pääe­sikun­nas­sa, yksi­ty­i­sis­sä fir­moissa, lentoasemil­la, kirkois­sa yms. paikois­sa ilman seuraamuksia?
  Kuka on tehnyt päätök­sen siitä ketkä saa­vat vapaasti sitä main­io­ta suo­raa toim­intaa har­joit­taa ilman seuraamuksia?
  Jokuhan sen Green­pea­cen eet­tisyy­den on toden­nut hyväk­si, jonkun toisen ryh­mit­tymän eet­tisyys taas lie­nee huonom­paa laatua…

 4. Yrit­tääkö Soin­in­vaara siis sanoa, että vihreil­lä ja Hau­ta­lal­la olisi eri­tyi­nen intres­si pitää Green­pea­cen julk­isu­us mah­dol­lisim­man pienenä? Ei ole kovin uskot­tavaa, kos­ka Soin­in­vaara itsekin aivan äsket­täin kehuske­li Green­pea­cen toimintaa.

  Minkä vuok­si sit­ten use­at aka­teemikotkin ovat olleet sitä mieltä, että mikäli annetut tiedot pitävät paikkansa, niin Hau­ta­lan tulisi harki­ta eroamista?

  Hal­la-aho toi esille sen, että Hau­ta­la ei ole kansane­dus­ta­ja, joten vihreil­lä on sen vuok­si suurem­pi intres­si pitää hänet min­is­terin paikalla.

  1. Prometheus
   Nuo väärään tietoon perus­tuneet kom­men­tit läh­tivät siitä Iltale­hden totu­u­den vas­tais­es­ta väit­teestä, että Hau­ta­la olisi käskenyt olla tekemät­tä rikosil­moi­tus­ta, kun tosu­us oli, ettei hän ollut käskenyt tehdä. Iltale­hden toimit­ta­jien mukaan tässä ei ole mitään eroa, mikä ker­too enem­män Iltale­hdesä kuin Hautalasta.

 5. Osmo: “Suomes­sa näyt­tää nousseen häly siitä, että val­tion omis­ta­jao­h­jauk­ses­ta vas­taa­va min­is­teri Hau­ta­la on hyväksynyt virkamieskan­nan vai­eta Green­pea­cen Arct­ian jään­mur­ta­jaisku kuoliaaksi.”
  ‘snip’

  Eipä sitä ole julk­isu­udessa juuri noin esitet­ty. Ehkä asian todel­li­nen lai­ta tulee esille, ehkä ei…

  1. Raimo K
   Väitätkö nyt ihan oikeasti, että itseään järkev­inä pitävät ihmiset oli­si­vat vajon­neet niin alas, että tekevät johtopäätök­siä Iltale­hden artikke­lin perus­teel­la. Ihan kuin sisämin­is­teri julis­taisi maan hätäti­laan, kun sam­makonkudut ennus­ta­vat myrskyä.

 6. “Venäläiset ne vas­ta tyh­miä oli­vat. Kukaan ei olisi kiin­nit­tänyt Green­pea­cen oper­aa­tioon öljyn­po­raus­lau­tal­la mitään huomiog­ta, ellei Venäjä itse olisi alka­nut sitäö mainostamaan.”

  Asian voi ilmaista monel­la taval­la. Tossa on vähän nyt besser­wiss­er-sävyä kun hauku­taan tyh­mäk­si. Noo jokainen tyylil­lään­sä. Itseltäni kyseinen sana on “puut­tunut sanavarastosta”.

  Tästä joku venäläi­nen lehti saisi luk­i­joi­ta kiin­nos­ta­van jutun: “Suo­ma­lainen kansane­dus­ta­ja haukkui venäläiset tyhmiksi”.

 7. Osmo Soin­in­vaara:…Sin­unkaan ei ole pakko ilmoit­taa poli­isille kun­ni­an­loukkauk­ses­ta aina kun joku saa sinus­ta pahasti. 

  Eikö tässä tapauk­ses­sa ollut kyse sitä että Vir­ta­nen halusi, mut­ta min­is­teri ja virkamies kielsi.

  Oletko Osmo valmi­ina jos min­is­terin paik­ka aukeaa?

 8. Osmo. Kaikelle kun­nioituk­sel­la, puhut nyt täysin asian sivusta

  Kyse ei ole siitä olisiko rikosil­moituk­sen jät­tämi­nen tak­tis­es­ti tai moraalis­es­ti oikea ratkaisu. Kyse on siitä, pitääkö val­tion neu­voa asi­as­sa vai pitäisikö toim­i­tusjo­hta­jan tehdä päätös täysin itsenäisesti. 

  Lakia ei olla rikot­tu mut­ta on moraalis­es­ti jos että val­tion virkamies (tai min­is­teri) oma-aloit­teis­es­ti rikosasi­aan. Kysymys ei ole vain tästä tapauk­ses­ta vaan yleis­es­tä peri­aat­teesta. Vain Venäjän kaltai­sis­sa mais­sa puhelu min­is­ter­iöstä lopet­taa rikosil­moituk­set. Oikeu­sop­pi­neet ovat tässä kanssani samaa mieltä. 

  Jos Tim­o­nen ottaa tästä syyt niskoilleen, OK. Toiv­ot­tavasti sinä ja muut vihreät nyt tule­vat siihen tulok­seen että Tim­o­nen toi­mi väärin ja Hau­ta­la toi­mi väärin kun ei huo­maut­tanut Tim­o­s­ta (jälkikä­teen). Joka tapauk­ses­sa tämä oli tunarointia.

 9. Osmo, oletko var­ma ettet tutkaile asi­aa vihrei­den silmälasien läpi? Ote­taan vas­taes­imerk­ki: Hypo­teet­ti­nen Valkoinen-aamunkoit­to ‑jär­jestö ripus­taa Finnairin lentokoneisi­in ban­derolle­ja jois­sa vas­tuste­taan konei­den käyt­töä Soma­li­pako­lais­ten kul­je­tuk­si­in. Jär­jestölle myötämieli­nen virkamies kehoit­taa Fin­skiä uni­h­ta­maan rikosil­moituk­sen ja myötämieli­nen min­is­teri hyväksyy toimin­nan. Olisko asia ihan ok?

 10. Hyväksyessään virkami­esten aja­man lin­jan Hei­di on kuulem­ma aut­tanut kavereitaan. 

  Toinen tulki­ta on, että tämä Hei­di on min­is­ter­inä edus­ta­jien­sa kaut­ta vaat­in­ut että puolueen ide­olo­giaa lähel­lä ole­vaan (rikok­si­in syyl­listyvää) jär­jestöä ei saa viedä lain vaa­ti­maan vastuuseen.

  Jos kyse oli fir­man omas­ta päätök­ses­tä, kum­mallista että rikosil­moi­tus tehti­in, mut­ta sit­ten perut­ti­in myöhemmin..

  Mut­ta vihreät lasit tulikin jo mainit­tua, niin ei liene tarvet­ta toista ker­taan. Val­is­tuneelle blo­gin seu­raa­jalle taitaa jo jäädä oikea kuva asiasta.

 11. Osmo Soin­in­vaara:
  Raimo K
  Väitätkö nyt ihan oikeasti, että itseään järkev­inä pitävät ihmiset oli­si­vat vajon­neet niin alas, että tekevät johtopäätök­siä Iltale­hden artikke­lin perus­teel­la. Ihan kuin sisämin­is­teri julis­taisi maan hätäti­laan, kun sam­makonkudut ennus­ta­vat myrskyä. 

  Kyl­lä se siltä näyt­tää, juuri siltä 😉

  Itse olen aikaisem­min ollut siinä käsi­tyk­sessä, että Iltale­hden (ja ‑sanomien) jutuis­sa olisi edes hiv­en tot­ta (siis raflaavien otsikoiden ja asioiden paisut­telun ja vääris­te­lyn ohel­la), mut­ta taidan­pa olla väärässä.

  Ja esim. ‘SDP vaatii min­is­terin eroa’ — kuitenkin vain yksi kansane­dus­ta­ja halu­aa julkisuutta!

 12. Jor­ma Nordlin:
  …joku venäläi­nen lehti saisi luk­i­joi­ta kiin­nos­ta­van jutun: “Suo­ma­lainen kansane­dus­ta­ja haukkui venäläiset tyhmiksi”. 

  Ainakin Uudessa Suomes­sa se jo melkein noin onkin otsikossa 🙂

 13. Mis­tä rikok­ses­ta Green­peace-aktivis­te­ja sit­ten olisi pitänyt syyt­tää? Merirosvouk­ses­ta? Omaisu­u­den vahin­goit­tamis­es­ta? Yksi­ty­isalueelle tunkeu­tu­mis­es­ta? Mik­si tämä vuo­den van­ha jut­tu tuli esi­in sat­tumal­ta nyt kun Green­peace on ollut rankasti tapetilla?

  Min­ul­la on omat käsi­tyk­seni asi­as­ta, mut­ta monel­la muul­la näyt­tää vain ole­van mielessä, että Hau­ta­las­ta pitää päästä eroon.

 14. Toimi­val­tuuk­sien pohtimises­sa on kokon­aan jäänyt huo­maa­mat­ta, että jään­mur­ta­jan kapteeni ei tehnyt rikosil­moi­tus­ta — siis laivan pääl­likkö, joka vas­taa kaikissa olo­suhteis­sa aluk­ses­taan. Sen sijaan maakravut vau­rus­ta­moli­ike­laitok­ses­sa käve­liv­ät kapteenin yli rikosil­moi­tus­ta tekemään.

 15. dio­di: Lakia ei olla rikot­tu mut­ta on moraalis­es­ti jos että val­tion virkamies (tai min­is­teri) oma-aloit­teis­es­ti rikosasi­aan. Kysymys ei ole vain tästä tapauk­ses­ta vaan yleis­es­tä peri­aat­teesta. Vain Venäjän kaltai­sis­sa mais­sa puhelu min­is­ter­iöstä lopet­taa rikosil­moituk­set. Oikeu­sop­pi­neet ovat tässä kanssani samaa mieltä. 

  Kysymys oli asian­omis­ta­jarikok­ses­ta. Olisi nimeno­maan moraalis­es­ti väärin, jos väki­val­takoneis­to alka­isi tutkia ihmis­ten yksi­ty­isas­ioi­ta kysymät­tä lupaa. Toisek­si tuskin­pa siinä mitään rikos­ta tapah­tui. Asia olisi luul­tavasti jäänyt jo esi­tutk­in­tavai­heeseen, mikä ei siis todel­lakaan ole mikään rikos. Rikosil­moi­tus ja rikos ovat aika eri asioita.

  Tässä oli kyse omis­ta­janoh­jauk­ses­ta. Toimi­va johto ylireagoi ja olisi halun­nut ampua tykil­lä hyt­tys­tä. Siel­lä näyt­täisi ole­van joh­dos­sa henkilöitä sel­l­aisil­la taus­toil­la, etten ihmettele jos keskustelu kansalaisjär­jestö­jen kanssa takkuaa. Omis­ta­ja vain ilmoit­ti toimi­valle johdolle, että nyt vähän jäitä hat­tuun pojat. Näin pitikin toimia.

  Itse kyl­lä toivoisin Hau­ta­lal­ta akti­ivisem­paa omis­ta­japoli­ti­ikkaa muis­sakin kysymyksissä.

 16. Vaik­ka asia olisikin men­nyt niin kuin nyt on ker­rot­tu, että virkamies on itsenäis­es­ti päät­tänyt kyseis­es­tä menet­telystä, on hänen toim­intaansa saat­tanut vaikut­taa se, että hän on ratkais­us­taan rapor­toin­ti­vas­tu­us­sa nimeno­maan vihre­itä edus­tavalle min­is­ter­ille. Entä, jos min­is­teri olisikin ollut vaik­ka kokoomuslainen? 

  Minus­ta myös se käsi­tys, että val­tio-omis­teiset yhtiöt voivat suh­tau­tua mah­dol­lisi­in rikok­sen­tek­i­jöi­hin eri taval­la kuin muut, on hyvin, hyvin kyseenalainen.

  Niin tai näin, näyt­tää siltä, ettei Hau­ta­la, myös har­maat siivous- ja remont­ti­sotkut tähän tapauk­seen lisät­tynä, enää nau­ti kansalais­ten luot­ta­mus­ta min­is­ter­iltä vaa­dit­taval­la taval­la, vaik­ka epäilemät­tä ammat­tin­sa osaakin.

 17. Prometheus:
  Yrit­tääkö Soin­in­vaara siis sanoa, että […] Hau­ta­lal­la olisi eri­tyi­nen intres­si pitää Green­pea­cen julk­isu­us mah­dol­lisim­man pienenä? 

  Tot­ta kai Hau­ta­lal­la on intres­si tuo­hon virkansa puoles­ta, kun val­tiomme ker­ran tuo­hon ark­tiseen öljyn­po­rau­sop­er­aa­tioon osal­lis­tuu ja GP:n mielipi­de lie­nee tiedossa.

  dio­di: Kyse on siitä, pitääkö val­tion neu­voa asi­as­sa vai pitäisikö toim­i­tusjo­hta­jan tehdä päätös täysin itsenäis­es­ti. […] Vain Venäjän kaltai­sis­sa mais­sa puhelu min­is­ter­iöstä lopet­taa rikosilmoitukset. 

  Kyl­lä omis­ta­ja saa omaisuuten­sa hoitoon sekaan­tua puolestani ihan sen ver­ran kuin halu­aa, tai ei se ainakaan mikään moraa­li­nen tai peri­aat­teelli­nen ongel­ma ole. Käytän­nölli­nen korkein­taan mikäli toimi­van johdon kanssa menee sekaan­tu­mis­ten takia suk­set ris­ti­in, tai poli­it­ti­nen jos päät­täjän lin­ja alkaa vaikut­taa liian poukkoilevalta.

  Toinen asia olisi, jos Arc­tial­la olisi mui­ta omis­ta­jia, mut­ta kun ei ole.

 18. Kyse on myös paljolti siitä, ettei ole nyt ensim­mäi­nen ker­ta, kun Hau­ta­la toimii vakau­muk­sen­sa poh­jal­ta. Tämä on oikein ok, mikäli toimii ain­oas­taan kansane­dus­ta­jana, mut­ta min­is­ter­inä sateenkaar­i­hal­li­tuk­ses­sa Hau­ta­la joutaa jo vai­h­toon. Jos ei muuten, niin Vihrei­den itsen­sä takia. 

  Hau­ta­lan toimet tässä asi­as­sa ovat kovin mität­tömiä, kun ver­tailu­un ote­taan hänen toim­intansa tset­seeni-islamistien äänekannattajana.

 19. Mie­lenki­in­toinen tämä suun­na­ton kiihko, jol­la iltapäiväle­hden jutun perus­teel­la ollaan erot­ta­mas­sa min­is­ter­iä sinän­sä äärim­mäisen vähäpätöisen asian perus­teel­la. Väk­isin tulee mieleen, että tässä yhdis­tyvät nyt pelon­sekaiset tun­teet, joi­ta suuri itäi­nen naa­purimme Green­peace-tem­pauksi­neen edelleen herät­tää, sekä yleinen epä­toivoinen viha vihre­itä voimia vas­taan — joiden pitkäaikainen viesti maail­man tule­vaisu­ud­es­ta vas­ta vahvis­tet­ti­in käytän­nössä 100% var­masti todek­si. Eihän suo­ma­lainen veri vaan vapise?

 20. Toukokuu 2012 olisi ollut aika tehdä rikosil­moi­tus vaik­ka netis­sä. Jos lokaku­us­sa 2013 asi­aa miet­tii niin… Miksi? 

  Suomes­sa kaiken­lai­sista asioista tehdään rikosil­moituk­sia ja kan­telui­ta. X puolueen akti­iv­it työl­listävät ihan muuten vain pari poli­isia ja syyt­täjän verovaroil­la. Parem­paakin tekemistä näille luul­tavasti löytyisi. 

  Ei joka asi­aa pidä viedä oikeuteen. 

  Prof Wiber­gin lausun­to on ollut fik­sum­mas­ta päästä, siitä kiitos.

 21. On aivan tolku­ton­ta hurskastelua väit­tää Hau­ta­lan tässä puut­tuneen rikospros­es­si­in. Ei rikosil­moituk­sen jät­tämi­nen sen­tään vielä lainkäyt­töä ole! Hyvä­nen aika.

  Tämä yhteiskun­ta on ajau­tu­mas­sa “puolueet­to­muu­den” ja “jäävit­tömyy­den” vaa­timuk­sis­saan aivan mah­dot­to­muuk­si­in. On ihan min­is­terin val­las­sa käskeä poli­it­tisen kan­tansa mukaan että tästä emme lähde vaa­ti­maan enem­pää kor­vauk­sia kuin ran­gais­tuk­sia. Asian­omis­ta­jarikos tai ei, se ei liity asi­aan tuon taivaal­lista. Esi­tutk­in­tavi­ra­nomainen on joka tapauk­ses­sa tekemässä oman velvol­lisuuten­sa jos rikos on viral­lisen syyt­teen alainen, eihän Hau­ta­la ole kieltänyt poli­isia tutki­mas­ta, vaan vain jät­tämästä asi­as­ta ilmoi­tus­ta. Kak­si kovin eri asiaa. 

  Sama puut­tumat­toman puu­ju­malan ase­maa kaik­il­ta toim­i­joil­ta edel­lyt­tävä lapsel­lisu­us ilme­nee uudessa oikeu­denkäymiskaaren normis­sa, kun asiana­ja­jana ei saa toimia partin lähisuku­lainen. Kun ei ole kuulem­ma puoluee­ton. Ei pidä ollakaan, pitää ottaa voimakkaasti partin kan­ta. Tuo­mari on se jon­ka pitää olla puoluee­ton. Tuo­mari (toki myös syyt­täjä) on se jon­ka toimi­in puuttues­saan min­is­teri tekee väärin. Käyt­täessään hark­in­taval­taansa rikosil­moituk­sen jät­tämiseen min­is­teri tekee juuri sitä mitä on tarkoitet­tukin. Vas­tuu on poliittinen.

  Tämä tava­ton sekavu­us on oikeasti pesiy­tynyt jo huolestut­ta­van laa­jalle suo­ma­laiseen medi­aan, poli­itikkoi­hin, ja sitä kaut­ta lainvalmisteluunkin.

 22. Hau­ta­la on sanonut Tim­o­selle hyväksyneen­sä menet­te­lyn (rikosil­moituk­sen tekemät­tä jät­tämisen). Eikö min­is­teri kan­nan­otoil­laan siis puut­tunut pros­es­si­in (rikosil­moituk­sen tekeminen/tekemättä jät­tämi­nen). Eikö Hau­ta­lan olisi ollut viisaam­paa pidät­täy­tyä kan­nan­oto­s­ta, kos­ka asia ei hänelle mitenkään kuulunut.

  1. Simo
   Jos Hei­di ei reagoi mitenkään välikäsien kaut­ta saa­maansa tietoon Tim­o­sen päätök­ses­tä, eikö se ole sil­loin juuri sitä sin­un kaipaa­maasi puuttumattomuutta?

 23. Onko min­is­terin hyväksyn­näl­lä ta hyväksymät­tömyy­del­lä joku merk­i­tys tässä ko. rikosil­moi­tusasi­as­sa. Ilmeis­es­ti on, kos­ka sitä ion häneltä kysyt­ty ja hän on kan­tansa kat­sonut tarpeel­lisek­si ker­toa. Entäpä, jos Min­is­teri Hau­ta­la ei olisi vas­tan­nut Tim­o­selle, ettei voi hyväksyä menet­te­lyä. Olisiko se vaikut­tanut toimen­piteisi­in? Saa vaikutel­man, että min­is­terin kan­nan­ot­to on ollut merk­i­tyk­selli­nen harkit­taes­sa rikosilmoitusta.

 24. Sha­keem: Omis­ta­ja vain ilmoit­ti toimi­valle johdolle, että nyt vähän jäitä hat­tuun pojat. Näin pitikin toimia. 

  Tässä vain on se vika, että kyseinenkään yhtiö ei ole Hau­ta­lan yksityisomaisuutta.

  Poju Antsa­lo:
  Min­ul­la on omat käsi­tyk­seni asi­as­ta, mut­ta monel­la muul­la näyt­tää vain ole­van mielessä, että Hau­ta­las­ta pitää päästä eroon. 

  Tämä pitää var­masti paikkansa. Hyvin mon­en mielestä har­maan talu­den erikoisas­iantun­ti­jamme olisi pitänyt vetää johtopäätök­sen­sä jo hyvän aikaa sitten.

 25. Soin­in­vaara:

  Venäläiset ne vas­ta tyh­miä olivat.

  Tai sit­ten Putin vain ei ker­ta kaikki­aan kärisi “mitähän ne ulko­maalaiset minus­takin ajat­telee” ‑syn­d­roomas­ta. Ei ole minus­ta ainakaan eri­tyisen ilmeistä, että tämän tapuk­sen seu­rauk­se­na halutes­saan protestoi­da ark­tis­ten aluei­den öljyn­po­raus­ta, Green­pea­cen kohteek­si valikoi­tu­isi entistä toden­näköisim­min juuri Venäjä.

 26. Omis­ta­jal­la on kaik­ki oikeus ja velvol­lisu­us puut­tua juuri täl­laisi­in asioi­hin. Valitet­tavasti Hau­ta­la ei puut­tunut, mikä on melkoinen pet­tymys. Onnek­si min­is­ter­iöstä löy­tyy silti virkamiehiä, jot­ka hoita­vat tehtävän­sä. Hau­ta­lan toim­intaa kyl­lä ihmette­len, tai siis toim­i­mat­to­muut­ta. Val­tion yhtiöt irti­sanovat, tekevät rikosil­moituk­sia Green Pea­cen toimin­nas­ta ja muutenkin toimi­vat täysin hävyt­tömästi, mut­ta min­is­teri on hil­jaa. Mitä min­is­teri tekee?

 27. “Hei­din olisi kuulem­ma pitänyt kumo­ta virkamiehen kan­ta ja määrätä nos­ta­maan asi­as­ta syytteet.”

  Tarkku­ut­ta ter­mi­nolo­giaan: ei min­is­teri voi nos­taa mitään syyt­teitä eikä edes asian­omis­ta­ja. Sen tekee syyt­täjä, jos on tehdäk­seen. Mitä tulee rikosil­moituk­si­in ja syyt­tämis­päätök­si­in, niin vain 30% tehdy­istä rikosil­moituk­sista johtaa rikos­tutk­in­taan — poli­isi siis tekee itse hark­in­taa, kan­nat­taako tutkia. Näin oli käynyt myös edel­lisessä GP:n iskus­sa — poli­isi oli toden­nut, ettei kan­na­ta tutkia kaik­il­ta osin. Jos sit­ten poli­isi päät­tää tehdä tutkin­nan, niin se vielä hark­it­see tutkin­nan jäl­keen, lähet­tääkö syyt­täjälle. Ja syyt­täjä tekee sen syyttämispäätöksen.

  Täl­l­lai­sis­sa tapauk­sis­sa tehdään siis jatku­vasti hark­in­taa niin asian­omis­ta­jien, poli­isin kuin syyt­täjänkin osalta. 

  Mitä tulee Iltale­hden kam­pan­jaan Hau­ta­laa vas­taan, joka alkoi jo täysin kevy­il­lä perusteil­la ovirem­pas­ta mak­se­tul­la palkki­ol­la (jos­ta ei oikeasti olisi tarvin­nutkaan mak­saa mitään työ­nan­ta­ja­mak­su­ja), niin takana lie­nee IL:n uutispääl­likkö Juha Ris­tamä­ki, joka teki aiem­mas­sa työ­paikas­saan täysin kupla­ju­tun Mari Kiviniemestä — jota YLE jou­tui pyytämään anteek­si. Eli kohuot­sikoi­ta saadaan helpoiten huonol­la toimittajantyöllä.

 28. Kuka on vas­tu­us­sa, jos esimerkik­si laivan mas­toon, kel­lu­van tai meren­po­h­jaan tukeu­tu­van lautan/tasanteen rak­en­teisi­in kiipeävä Green­peace-aktivisti tms. sat­tuu putoa­maan, loukkaa­maan itsen­sä tai peräti jou­tu­maan kär­simään vieläkin vakavam­mista seu­rauk­sista? Entä, jos aluk­sen miehistö pyrkii oikeutetusti tor­ju­maan val­tausyri­tyk­sen ja vahinko tapah­tu­isi sen seu­rauk­se­na? Vas­taisiko Green­peace kaik­ista vahin­go­ista, hoito- ym. kuluista, vai meni­sivätkö ne Suomen val­tion piikki­in (suo­ma­laisen aktivistin tapauksessa)? 

  Mielestäni jälkim­mäi­nen vai­h­toe­hto olisi monil­ta osil­taan ongel­malli­nen, mut­ta yksit­täisenkin min­is­terin yksit­täi­nen kan­nan­ot­to tai sel­l­aisen tekemät­tä jät­tämi­nen saat­taa antaa pont­ta siihen liit­tyville vaatimuksille.

 29. Äh. Väsyneenä huonoa tek­stiä: tarkoi­tus oli kir­joit­taa, ettei min­is­teri voi määrätä nos­ta­maan syyt­teitä. Muutenkin kiro­tusvire­itä. Ehkä ymmärrätte.

 30. Eikös se Tim­o­nen sanonut otta­neen­sa yhteyt­tä val­tion yhtiön johtoon sen jäl­keen kun oli yleisel­lä tasol­la keskustel­lut min­is­terin kanssa kansalaisjär­jestö­jen osoit­ta­maan akti­ivi­su­u­teen reagoinnista?

  Itse olen sitä mieltä, että yri­tyk­set var­maankin pyrkivät vält­tämään asioiden liial­lista vatvom­ista julk­isu­ud­es­ta. Busi­ness, tiedot­ta­mi­nen ja tiet­ty­jen kansalaisjär­jestö­jen melko yksipuo­li­nen julis­t­a­mi­nen eivät sovi kovin hyvin yhteen.

  Mut­ta jos oikeasti halu­taan että virkamies ei mis­sään tapauk­ses­sa tulk­itse min­is­terin kansaa käymään­sä keskustelua toim­intao­hjeek­si, niin olisiko syytä lait­taa min­is­te­rien suuhun ilmas­toin­titeip­it? Kyl­lä Jeesus-teip­pi pitää sam­makot loitolla… 🙂

 31. Hau­ta­lan halu­a­vat sos­sut ja perus­suo­ma­laiset pois hal­li­tuk­ses­ta sik­si että hän on ain­oa avoimesti Venäjää kri­ti­soi­va min­is­teri. Uus­suomet­tumi­nen rulettaa.

 32. Osmo Soin­in­vaara on Koi­järveltä kuiv­ut­tuaan suh­tau­tunut kansalaisak­tivis­mi­in siinä määrin negati­ivis­es­ti, että hän on menet­tänyt oikeuten­sa esit­tää tulk­in­to­ja suo­ran toimin­nan strate­gias­ta. Soin­in­vaar­al­la jos kel­lä on outo käsi­tys, jos hän luulee, että Green­pea­cen strate­giana on nos­taa tärkeitä kysymyk­siä julk­isu­u­teen omi­in akti­ivei­hin kohdis­tu­vien rikos­tutk­in­to­jen ja pros­essien avul­la. Green­peace on aina korostanut sitä, että rauhanomaisi­in mie­le­nil­mauk­si­in on täysi oikeus.

  Rikos­tutkin­noista on kohteille kaiken­laista hait­taa, kuten koti­etsin­töjä, tietokonei­den takavarikoin­tia, tel­e­valvon­taa, poli­isit tule­vat työ- tai opiskelu­paikalle haas­tat­tele­maan mui­ta ihmisiä, etc. Lakimiesarmei­joiden tehtävänä on tor­jua ja estää, ei aiheut­taa, tällaista. 

  Min­ulle tuli Green­peacelta kiitosviesti:

  “Hi!
  Thanks so much for tak­ing action to demand that the Russ­ian author­i­ties release our activists and stop repress­ing peace­ful protest against Arc­tic oil drilling.
  It’s urgent that you mul­ti­ply your impact by shar­ing this action to all your friends and family. …”

  Tätä ei ole allekir­joit­tanut Osmo Soin­in­vaara tai Han­nu Oskala. Voisit­teko jatkos­sa rajoit­tua edus­ta­maan kaupun­gin­su­un­nit­telu­lau­takun­taa ja sen listaa?

  Sinän­sä itse asi­as­sa val­tio on omis­ta­jao­h­jauk­ses­saan on toimin­ut suh­teessa Green­peaceen samoin kuin suuret yksi­tyiset yri­tyk­set maail­mal­la. Esimerkik­si Applen kanssa Green­peace kävi pitkää kam­pan­jaa, jos­sa edes­men­nyt Steve Jobs taipui kysyt­tyään neu­voa entiseltä vara­pres­i­den­tiltä Al Gorelta, joka kuu­lui myös fir­man (Apple, ei Green­peace) hallitukseen:

  ““After Green­peace crit­i­cized Apple for the use of tox­ic chem­i­cals in its prod­ucts, Jobs said he turned to for­mer vice pres­i­dent Al Gore, a mem­ber of his com­pa­ny’s board of direc­tors and win­ner of the Nobel Peace Prize for his work on cli­mate change. Gore report­ed­ly told Jobs to do what he does, and not get into a “mud-sling­ing war” with the envi­ron­men­tal organization.”

  Kun Jobs Steve kuoli, Green­pea­cen johto julk­isti hyvinkin ylistävän muis­tokir­joituk­sen – Steve Jobs, kun­nioitet­ta­va vas­tus­ta­ja , arvokas liittolainen:

  Steve Jobs – a wor­thy oppo­nent, a valu­able ally
  (Green­peace)

 33. On ilmeistä, että Hau­ta­las­ta on tul­lut pain­o­lasti hal­li­tuk­selle ja var­maan Vihreillekin.

  Hau­ta­lan aikaisem­mat töp­päyk­set ja mon­ta vuot­ta jatkunut käsien levit­te­ly , kun val­tiony­htiöt pistävät yt pystyyn ja puhdis­ta­vat +50-vuo­ti­ai­ta kortis­toon on hyvin muistissa.

  Tim­o­sen ja Hau­ta­lan lausumas­ta käy ilmi,että tapauk­ses­ta oli käy­ty keskustelu hengessä — eihän nos­te­ta ‑syytet­tä-eihän ?

  Tim­o­nen oli sen jäl­keen muodol­lis­es­ti tehnyt itsen­säisen päätök­sen ja kehot­tanut yhtiön johtoa luop­umaan rikosilmoituksesta.

  Tim­o­nen varmisti selkän­sä tuol­la yleisel­lä keskustelul­la ja Hau­ta­la pyrkii vetäy­tymään tuon savu­ver­hon taakse

  Mut­ta poli­it­tiset paineet kasaan­tu­vat kun täl­lainen ilmiö rapaut­taa hal­li­tus­puoluei­den kannatusta

 34. Väärin oli vain se, että omis­ta­ja puut­tui oper­ati­iviseen toim­intaan. Se on riit­tävä syy sille , että sar­jamokaa­jan tulisi mennä

 35. Päätök­sen­teossa on selkeät lin­jat. Päät­täjä voi joko puoltaa, vas­tus­taa, tai vai­eta virkamiehen päätök­ses­tä. Kak­si ensim­mäistä kohtaa ovat selkeitä. Mikäli vaike­nee, ja tietää ettei toim­inta ole sopi­vaa, niin kon­klu­dent­tis­es­ti (eli hil­jais­es­ti) hyväksyy käytän­nön, kos­ka näin on yleen­sä toimittu.

  Joka tehtävän dele­goi on vas­tu­us­sa alaisen­sa päätök­ses­tä. Kysymys on siitä tiesikö, tai olisiko pitänyt tietää miten virkamies toi­mi. Olen­naista ei ole kuka päätök­sen teki. Pelkkä vih­jailu “sopi­vas­ta tavas­ta toimia” on puut­tumista yhtiön toim­intaan. Näin­hän lob­bar­itkin tekevät.

 36. Peksi:
  Mitä tulee Iltale­hden kam­pan­jaan Hau­ta­laa vas­taan, joka alkoi jo täysin kevy­il­lä perusteil­la ovirem­pas­ta mak­se­tul­la palkki­ol­la (jos­ta ei oikeasti olisi tarvin­nutkaan mak­saa mitään työnantajamaksuja)

  Ainakin Hau­ta­lal­la on vas­tus­ta­jien­sa lisäk­si myös uskol­liset kan­nat­ta­jansa, jot­ka puo­lus­tel­e­vat hän­tä sen jäl­keenkin kun Hau­ta­la on itse (pakon edessä) tun­nus­tanut rikkoneen­sa lakia.

 37. Osmo Soin­in­vaara:
  Simo
  Jos Hei­di ei reagoi mitenkään välikäsien kaut­ta saa­maansa tietoon Tim­o­sen päätök­ses­tä, eikö se ole sil­loin juuri sitä sin­un kaipaa­maasi puuttumattomuutta?

  Ymmärtääk­seni Hau­ta­la on ottanut kan­taa, eli reagoin­ut, Tim­o­sen päätök­seen olla tekemät­tä rikosil­moi­tus­ta. Hän on ilmoit­tanut hyväksyvän­sä päätök­sen (Pekka Haav­is­ton­han mukaan “puhe on teko”).

  Sil­lä “hyväksymisel­lä ” täy­tyy olla joku merk­i­tys, kos­ka Hau­ta­la on kat­sonut aiheel­lisek­si ilmaista hyväksyn­tän­sä. Varsinkin kun lähtöko­htais­es­ti vai­h­toe­htona on ollut “ei hyväksyminen”. 

  Kuka halusi tietää ja mik­si, hyväksyykö Hau­ta­la rikosil­moituk­sen tekemät­tä jät­tämisen? Ja mik­si Hau­ta­la kat­soi tarpeel­lisek­si ker­toa kan­tansa ko. asiaan?

 38. xyzzy:
  Väärin oli vain se, että omis­ta­ja puut­tui oper­ati­iviseen toim­intaan. Se on riit­tävä syy sille , että sar­jamokaa­jan tulisi mennä

  Ei siinä ole mitään väärää, että omis­ta­ja puut­tuu siihen, mitä oma­l­la omaisu­udel­la tehdään.
  Se, että ei saisi puut­tua, on palkatun johdon markki­noima ajatus.

  1. Tässä sekoite­taan pörssiy­htiö ja itse kokon­aan omis­tet­tu yhtiö. Voiko joku todel­la väit­tää, että yksi­ty­isyrit­täjä nyt esimerkik­si ei yri­tyk­sen omis­ta­jan saisi puut­tua sen toimintaan?

 39. Liian van­ha:
  ‘snip’
  Tim­o­sen ja Hau­ta­lan lausumas­ta käy ilmi,että tapauk­ses­ta oli käy­ty keskustelu hengessä – eihän nos­te­ta ‑syytet­tä-eihän ?
  ‘snip’

  Siis Hau­ta­laa oli infor­moitu jälkikä­teen.

  Nyt tarvit­taisi­in Arc­tia Ship­pin­gin lausun­to siitä, kuin­ka heitä kovasti pain­os­tet­ti­in.

 40. Nyt kun tätä härdel­liä tämän jutun ympäril­lä seu­raa, niin min­ulle on tul­lut käsi­tys, ettei oikein kumpakaan osa­puoli ymmär­rä mitä toinen tarkoit­taa ja molem­mat puhu­vat ohi. Soin­in­vaara ei tai­da oikein olla per­il­lä mikä on ollut tarkalleen se arvostelun syy?

  Itse heitän tässä arvauk­sen, voisiko se olla se, että on ollut epäjo­hdon­mukaista lin­jaa omis­ta­jao­h­jauk­ses­sa? Sel­l­aista väitet­tä on esitet­ty, että Hau­ta­la on ollut ensim­mäi­nen, joka on ottanut asian esiin.

  Vaikea sanoa mikä on totu­us, sitä ei kukaan ulkop­uo­li­nen voi sanoa.

 41. Raimo K: Siis Hau­ta­laa oli infor­moitu jälkikä­teen.

  Nyt tarvit­taisi­in Arc­tia Ship­pin­gin lausun­to siitä, kuin­ka heitä kovasti pain­os­tet­ti­in.

  Hau­ta­lan omista lausun­noista käy ilmi, että hän on keskustel­lut etukä­teen asi­as­ta Tim­o­sen kanssa ja kuten tek­stistä käy ilmi , tah­toti­la on tul­lut selväk­si Timoselle

  http://www.hs.fi/politiikka/Hautala+tiesi+rikosilmoituksen+est%C3%A4misest%C3%A4/a1381286923080

  “Kuulin omis­ta­jao­h­jauk­sen kaut­ta, että siel­lä mah­dol­lis­es­ti ollaan puuhaa­mas­sa rikosil­moi­tus­ta. Kävimme sil­loin hyvin yleistä keskustelua siitä, että olisi syytä edis­tää pikem­minkin vuorovaiku­tus­ta ja dialo­gia osa­puolten kesken kuin [tehdä] rikosil­moituk­sia”, Hau­ta­la sanoi HS:lle Wash­ing­tonis­sa keskiviikkona.

 42. On se vähän has­sua kun omis­ta­jao­h­jaus­ta vas­taan puhu­vat demar­it, kun he ovat kurkku suo­rana kilju­mas­sa omis­ta­jao­h­jaista joka ker­ta, kun joku lakkaut­taa yksikön taik­ka siirtää tuotan­toa ulkomaille.

 43. Raimo K: Ei siinä ole mitään väärää, että omis­ta­ja puut­tuu siihen, mitä oma­l­la omaisu­udel­la tehdään.
  Se, että ei saisi puut­tua, on palkatun johdon markki­noima ajatus.

  Pait­si kun on lin­jat­tu, että oper­ati­iviseen toim­intaan ei puu­tu­ta. Seon hal­li­tuk­sen lin­jaus jon­ka takana tulisi hal­li­tuk­sen jäse­nen pysyä. 

  Val­ta vai­h­taa oper­ati­ivi­nen johto jos sen toimen­piteet eivät miel­lytä, on aivan riit­tävä keino.

  Poli­itikoista har­voin on yritysjohtajiksi.

 44. Osmo Soin­in­vaara:
  Tässä sekoite­taan pörssiy­htiö ja itse kokon­aan omis­tet­tu yhtiö. Voiko joku todel­la väit­tää, että yksi­ty­isyrit­täjä nyt esimerkik­si ei yri­tyk­sen omis­ta­jan saisi puut­tua sen toimintaan?

  Ja pörssiy­htiössäkin osak­keen­o­mis­ta­jal­la on ääni­val­lan mukainen oikeus puut­tua asioi­hin, tämähän on käytän­nössäkin nähty mon­es­sa yhtiössä.

  Val­tion omis­tusten suh­teen on yritet­ty väit­tää, että omis­ta­jal­la ei ole oikeuk­sia — ja varsin mon­et usko­vat tähän.

 45. Tarken­nus: Hau­ta­la on itse ker­tonut “Kuulin omis­ta­jao­h­jauk­sen kaut­ta siitä, että siel­lä mah­dol­lis­es­ti ollaan puuhaa­mas­sa rikosil­moi­tus­ta. Sil­loin käyti­in täl­laista hyvin yleistä keskustelua siitä, että olisi syytä edis­tää pikem­minkin vuorovaiku­tus­ta ja dialo­gia näi­den osa­puolten kesken” joten kysymys ohjeituk­ses­ta vai ei on kuin veteen piir­ret­ty vii­va. Osmo on siinä oike­as­sa että Hau­ta­la “rained on their parade” ole­mal­la vaa­ti­mat­ta rikosil­moituk­sen tekemistä.

  Valitet­tavasti Hau­ta­las­ta on tul­lut poli­it­ti­nen pain­o­lasti Vihreille.

 46. Pitääkö muuten paikkansa, että Hau­ta­la kiel­si jään­mur­ta­jia aos­al­lis­tu­mas­ta kesäisin off-shore-toim­intaa maail­mal­la? Tämähän on myös ilmeis­es­ti oper­ati­iviseen toim­intaan puuttumista. 

  Jos Hau­ta­la moi­sen kiel­si, niin mikä oli peruste? Valtíon­talouden kannal­ta­han luulisi kesäkäytön ole­van ihan perusteltua.

  1. Pitääkö muuten paikkansa, että Hau­ta­la kiel­si jään­mur­ta­jia aos­al­lis­tu­mas­ta kesäisin off-shore-toim­intaa maail­mal­la? Tämähän on myös ilmeis­es­ti oper­ati­iviseen toim­intaan puuttumista. 

   Ei todel­lakaan pidä. Miten voit tuol­laista väit­tää, sil­lä mur­ta­jathan ovat siel­lä nytkin.

 47. Min­is­ter­iö on pääl­likkövi­ras­to. On yhden­tekevää, kehot­tiko min­is­teri virkami­estä toim­i­maan taval­la X vai ei kieltänyt virkami­estä toim­i­mal­la taval­la X, kun virkamies asian otti esiin.

  Molem­mis­sa tapauk­sis­sa kyse on siitä, että val­tion omis­ta­jao­h­jaus puut­tui yhtiön oper­ati­iviselle johdolle kuu­lu­vaan asi­aan, ja täl­löin herää kysymys siitä, onko täl­lainen poikkeuk­selli­nen toim­inta todel­la perusteltua.

  Hauskaa tässä täl­laisen vakau­muk­sel­lisen ympäristön­suo­jeli­jan näkökul­mas­ta on, että nimeno­maan ympäristön­suo­jelun edis­täjänä tolkut­toman kon­trapro­duk­ti­ivi­nen Vihreä liit­to pysyy maail­man­lop­pu­un asti alle 10 pros­entin merk­i­tyk­set­tömänä puolueena niin kauan, kun Hei­di Hau­ta­lan kaltaisia Pyhän Per­heen edus­ta­jia ei pystytä puolueen sisäl­lä kri­ti­soimaan. Puoluet­ta muodol­lis­es­ti johta­vat junior­it eivät iki­maail­mas­sa uskalla heit­tää Hau­ta­laa pihalle, varsinkin kun Soin­in­vaaran kaltaiset vaikut­ta­jat eivät anna sille yhtään tukea. Soinin ja Sip­ilän laarei­hin­han tämä kaik­ki sataa.

 48. Toivon Hau­ta­lan pysyvän min­is­ter­inä. Se takaa Vihrei­den vaal­i­tap­pi­on seu­raavis­sa eduskuntavaaleissa.

 49. Ketä oikeasti uskoo enään yhtään mitään ja kään­täen toisin, olisiko min­is­teri jät­tänyt asian sik­seen jos virkamies ei olisi asi­aan oma­toimis­es­ti puut­tunut. Tuskin.

  Täysin epäpätevä min­is­terik­si ja vahin­golli­nen Suomelle.

 50. Kun nyt tässä mietitään kuka sanoi mitä ja mis­sä vai­heessa ja oliko se joku kehoi­tus toimia, niin olisi hyvä jos poli­itikon etu­i­hin kuu­luisi se rul­la ilmastointiteippiä… 🙂

  Sadun kolme viisas­ta apinaa olivat:
  ‑Yksi ei näh­nyt mitään väärää
  ‑Toinen ei tun­tenut mitään väärää
  ‑Kol­mas ei kuul­lut mitään väärää

 51. Kaiken kohuilun jäl­keen näyt­tää siltä, että tapauk­ses­sa on toimit­tu kaikin puolin järkevästi: kak­si Green­pea­cen mie­lenosoi­tus­ta, joista toises­sa ei vahin­gontekoa (ei syytet­tä), toises­sa vahinko­ja (nos­tet­tu syyte). Vaikut­taa fir­man ja omis­ta­jan kannal­ta hark­i­t­ul­ta ja linjakkaalta.

 52. Osmo Soin­in­vaara:
  Ymmärtääk­seni kyse on asian­omis­ta­jarikok­ses­ta. Asian­omis­ta­jalle on nimeno­mais­es­ti jätet­ty asi­as­sa hark­in­taval­taa. Sin­unkaan ei ole pakko ilmoit­taa poli­isille kun­ni­an­loukkauk­ses­ta aina kun joku saa sinus­ta pahasti.

  Jos lehti­tiedot pitävät paikkansa, asian­omis­ta­ja oli jo tehnyt rikosil­moituk­sen. Virkamies ohjasi asian­omis­ta­jaa peru­maan rikosil­moituk­sen. Kyseinen virkamies oli min­is­terin suo­ra alainen, joten min­is­ter­il­lä on kak­si mah­dol­lisu­ut­ta. Joko hän hyväksyy virkamiehen toimet (ja ottaa vas­tu­un niistä) tai toteaa virkamiehen toim­i­neen virheel­lis­es­ti (ja oikaisee virheel­lisen toimin­nan). Vas­tuu on min­is­terin. Nyt hän on tosi­asial­liseti puut­tunut sekä yri­tyk­sen oper­ati­iviseen toim­intaan, että lainkäyt­töön. Hän on aset­tanut henkilöko­htais­es­ti kan­nat­ta­mansa jär­jestön edun val­tiony­htiön edun edelle.

 53. Aluk­sen pääl­likön velvol­lisúus on huole­htia laivan tur­val­lisu­ud­es­ta . mikäli hän ei saa omin voimin ulkop­uolista-kut­suma­ton­ta väkeä ulos laivas­ta niin hän on velvolli­nen kut­sumaan virkaval­taa apu­un. Tai hän­tä voidaan syyt­tää varus­ta­mon puolelta työte­htävien­sä laiminlyönnostä.

  eli tässä tapauk­ses­sa tulisi kuul­la ja selvit­tää mitä pikim­min pääl­likön toimet kyseisessä asi­as­sa. Ja kuka ne on kumon­nut, varus­ta­mon johta­jako ja kenen pyyn­nöstä mikäli aluk­sen pää­likkö on pyytänyt ulkop­uolista apua ja tehnyt nor­maalin ilmoituk­sen häiröistä laivalla.

  Ei tämä tämän mon­imutkaisem­pi asia ole. Se ketä häir­iön aihet­tu­jat ovat , on pää­likön toimen hoita­misen kannal­ta täysin toisarvoista. 

  Toinen asi on se että voiko ja miltä näyt­tää jos ja kun val­tioomis­tuk­sen ylin johto sivu­ut­taa nor­maalin päätök­sen­teko pros­essin ‑omis­ta­ja ‑omis­ta­jy­htiön hal­li­tus ‑toim­i­tusjo­hta­ja- pääl­likkö­ta­so (lai­va itsenäi­nen yksikkö ‚jos­sa laivan pääl­liköl­lä poikkeuk­sel­lisen suuret oikeudet ja velvol­lisu­udet pitää ‑ja vaa­tia järjestys­tä laivas­sa laivan toim­intakyvyn ylläpitämiseksi)

 54. Osmo Soin­in­vaara:
  Tässä sekoite­taan pörssiy­htiö ja itse kokon­aan omis­tet­tu yhtiö. Voiko joku todel­la väit­tää, että yksi­ty­isyrit­täjä nyt esimerkik­si ei yri­tyk­sen omis­ta­jan saisi puut­tua sen toimintaan? 

  Kyl­lä voi. 

  Tässä sekoite­taan val­tio taval­liseen omistajaan.
  Arc­tia Ship­pin on kau­palli­nen yhtiö. Ero omis­ta­jao­h­jauk­ses­sa kul­kee kau­pal­lis­ten yhtiöi­den ja eri­ty­is­te­htävää hoitavien yri­tys­ten välil­lä (Alko, Yle), ei pörssiy­htiön ja täysin omis­te­tun yhtiön välillä. 

  Min­is­ter­iöstä ei pitäisi puut­tua kau­pal­lisen yhtiön oper­ati­iviseen toim­intaan. Val­tion toim­imi­nen yksi­tyis­sek­to­ril­la saman­laise­na omis­ta­jana kuin yksi­tyiset ihmiset ei ole hyväksyt­tävää kuten näytät olettavan. 

  Lakia ei luul­tavasti ole rikot­tu, mut­ta kyse ei silti ole hyväksyt­tävästä toimin­nas­ta. Min­is­ter­iöstä rikot­ti­in hallintope­ri­aatet­ta ja nyt joko Vihrei­den pitäisi yrit­tää selkeyt­tää tätä peri­aatet­ta, että muutkin min­is­ter­it voivat ruve­ta puut­tumaan val­tion omis­tamien yri­tys­ten asioi­hin tai myön­tää Tim­o­sen (ja Hau­ta­lan) virhe.

 55. Osmo Soin­in­vaara:
  Tässä sekoite­taan pörssiy­htiö ja itse kokon­aan omis­tet­tu yhtiö. Voiko joku todel­la väit­tää, että yksi­ty­isyrit­täjä nyt esimerkik­si ei yri­tyk­sen omis­ta­jan saisi puut­tua sen toimintaan?

  Saa, mut­tei vält­tämät­tä pitäisi.

  Lain mukaan hal­li­tus saa tehdä minkä hyvän­sä toim­i­tusjo­hta­jan toimi­val­taan kuu­lu­van teon. Lisäk­si omis­ta­jat saa­vat yksimielisel­lä päätök­sel­lä tehdä minkä hyvän­sä täl­laisen teon jär­jestämät­tä mitään tarpeet­to­mia hal­li­tuk­sen kok­ouk­sia tai yhtiökok­ouk­sia. Joten jos val­tio omis­taa vaik­ka osakey­htiönkin kokon­aan, omis­ta­jan äänen käyt­täjä saa täysin lailis­es­ti määrätä vaikka­pa kahvi­huoneen seinän maalat­tavak­si punaiseksi.

  Tämä on siis mah­dol­lista, mut­ta yleis­es­ti ottaen se ei ole viisasta.

  Nor­maaleis­sa lis­taa­mat­tomis­sakin yri­tyk­sis­sä on tyyp­il­lis­es­ti samaa kaavaa nou­dat­ta­va jako toim­i­tusjo­hta­jan (oper­ati­ivi­nen elin) ja hal­li­tuk­sen välil­lä. Hal­li­tus vas­taa siitä, että strate­gia on omis­ta­jien edun ja tah­don mukainen, toim­i­tusjo­hta­ja toteut­taa sitä strate­giaa etsimäl­lä käytän­nön toimenpiteitä. 

  Lisäk­si hal­li­tuk­selle yleen­sä kuu­lu­vat päätök­set, jot­ka ovat yri­tyk­sen liike­toimin­nan kokoon näh­den suuria tai muuten eri­tyisen merkit­täviä. Plus tietysti tärkeim­pänä toim­i­tusjo­hta­jan val­in­ta ja erottaminen.

  Tästä jaos­ta kyl­lä usein poike­taan varsinkin vahvo­jen henkilöomis­ta­jien yhtiöis­sä, mut­ta sil­lä on yleen­sä myös aika paljon seu­rauk­sia. Tari­noi­ta on paljon. Jos omis­ta­ja halu­aa hoitaa oper­ati­ivisia asioi­ta, sil­loin omis­ta­jan on syytä olla toimitusjohtaja.

  Aito­jen yli hyp­pimi­nen aiheut­taa tyyp­il­lis­es­ti fokuk­sen men­e­mistä väärään paikkaan. Jos hal­li­tus alkaa toheltaa oper­ati­ivisia asioi­ta, toim­i­tusjo­hta­jan työkalu­ja viedään pois, ja aika kuluu oper­ati­ivis­ten asioiden mikromanageeraukseen.

  Nyt tässä puheena olleessa tapauk­ses­sa on tragikoomi­nen tapah­tu­makulku. Virkamies (omis­ta­jan edus­ta­jana) sanoo hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jalle, että tämä sanoisi toim­i­tusjo­hta­jalle, että hoida­pa tuo pikkua­sia pois päiväjärjestyk­ses­tä. (Ellei sit­ten ole niin, että yri­tyk­sen strate­giaan on kir­jat­tu kansalais­toimin­nan edis­tämi­nen, jol­loin hal­li­tuk­sen olisi pitänyt kiin­nit­tää toim­i­tusjo­hta­jan huomio asiaan.)

  Yksit­täistapaus­ta tun­tem­at­ta veikkaisin, että sekä hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jal­ta että toim­i­tusjo­hta­jal­ta on päässyt ruma sana. Ei asian vuok­si, vaan sen vähäisyy­den vuoksi.

  Kyse tässä yleisessä jaos­sa oper­ati­ivisen organ­isaa­tion ja hal­li­tuk­sen välil­lä ei ole oper­ati­ivis­ten johta­jien val­lan­halus­ta. Jakoa on tes­tat­tu mon­es­sa paikas­sa ja mon­een maail­manaikaan, ja asi­at nyt vain toimi­vat parhait­en sil­loin, kun toim­i­joil­la on selkeät vas­tu­ualueet. Omis­ta­jien (hal­li­tuk­sen) puolelta tulee “mitä”, toimar­il­ta “miten”.

  On Hau­ta­la sanonut, tien­nyt, ollut sanomat­ta tai tietämät­tä, koko tapah­tu­maketju ker­too jotain aika syväl­listä val­tionyri­tyk­sistä. Hau­ta­lan toimin­nas­ta meil­lä ei ole tietoa, joten sitä on turha siltä poh­jal­ta arvioida.

  Oikea toim­intat­a­pa val­ti­oltakin olisi ollut olla välit­tämät­tä tästä vähämerk­i­tyk­sis­es­tä yksit­täistapauk­ses­ta ja sit­ten tarvit­taes­sa päivit­tää val­tion omis­ta­jao­h­jauk­seen liit­tyvät ohjeet, jot­ka sito­vat val­tionyri­tyk­siä. Sen jäl­keen kaikille val­tioen­em­mistöisille yhtiöille on selvää, että kasalaisak­tivis­te­ja pyritään sietämään, ja jos ei siede­tä, päätök­set tekee valtio.

 56. Osmo Soin­in­vaara: Ei todel­lakaan pidä. Miten voit tuol­laista väit­tää, sil­lä mur­ta­jathan ovat siel­lä nytkin.

  Olen lukenut tällaista:

  http://www.kauppalehti.fi/etusivu/hautala+rajoittaisi+jaanmurtajien+offshore-bisnesta/201205176311

  Ilmeis­es­ti nyt nou­date­taan vielä van­ho­ja sopimuk­sia, mut­ta jos asia on kiin­ni Hau­ta­las­ta, niin uusia ei solmita.

  Veikkaan­pa, että Arc­ti­as­sa toiv­otaan kovasti, että seu­raa­va vas­taa­va min­is­teri ei ole Hau­ta­lan tapainen tiukkapipo.

 57. xyzzy: Pait­si kun on lin­jat­tu, että oper­ati­iviseen toim­intaan ei puu­tu­ta. Seon hal­li­tuk­sen lin­jaus jon­ka takana tulisi hal­li­tuk­sen jäse­nen pysyä. 

  Val­ta vai­h­taa oper­ati­ivi­nen johto jos sen toimen­piteet eivät miel­lytä, on aivan riit­tävä keino.

  Poli­itikoista har­voin on yritysjohtajiksi.

  Siis minkä hal­li­tuk­sen lin­jaus? Häkämiehen lin­ja ei tai­da olla enää voimassa?

  Val­ta vai­h­taa yhtiön hal­li­tus, joka vai­h­taa oper­ati­ivisen johdon ovat ne keinot, jol­la omis­ta­jao­h­jaus­ta toteutetaan — jos ei muu auta.

  1. Kan­nat­taa pitää eril­lään pörssiy­htiöt, joiden hallintoon liit­tyy tiukko­ja määräyk­siä, muut osakey­htiöt, jois­sa on muitakin osakkai­ta, jol­loin osakkai­ta on kohelta­va tas­a­puolis­es­ti ja val­tion kokon­aan omis­ta­mat yhtiöt, jois­sa ei ole suo­jat­tavaa vähemmistöä.

 58. Veikkaan­pa, että Arc­ti­as­sa toiv­otaan kovasti, että seu­raa­va vas­taa­va min­is­teri ei ole Hau­ta­lan tapainen tiukkapipo. 

  Veikaan­pa että hal­li­tuk­sen tilkepuolueel­la ei ole val­taa tehdä tuom­moista vahinkoa valtionyhtiölle.

 59. Viherinssi:
  ‘snip’
  Lain mukaan hal­li­tus saa tehdä minkä hyvän­sä toim­i­tusjo­hta­jan toimi­val­taan kuu­lu­van teon. Lisäk­si omis­ta­jat saa­vat yksimielisel­lä päätök­sel­lä tehdä minkä hyvän­sä täl­laisen teon jär­jestämät­tä mitään tarpeet­to­mia hal­li­tuk­sen kok­ouk­sia tai yhtiökok­ouk­sia. Joten jos val­tio omis­taa vaik­ka osakey­htiönkin kokon­aan, omis­ta­jan äänen käyt­täjä saa täysin lailis­es­ti määrätä vaikka­pa kahvi­huoneen seinän maalat­tavak­si punaiseksi.
  ‘snip’

  Lain mukaan yhtiökok­ouk­ses­sa kyl­lä tehdään päätök­set ään­ten enem­mistöl­lä. Ja mis­säpä omis­ta­jat muual­la päätök­siä tek­i­sivät, jos ei lail­lis­es­ti koolle kut­su­tus­sa yhtiökok­ouk­ses­sa? Ja yhden omis­ta­jan yhtiössä enem­mistö on toki selvä, mut­ta ei sekään ilman kok­ous­ta toteudu.

  Hal­li­tuk­sen val­in­ta ja erot­ta­mi­nen on yhtiökok­ouk­sen asia ja hal­li­tus taas ottaa ja erot­taa toimitusjohtajan.

 60. Osmo Soin­in­vaara:
  Kan­nat­taa pitää eril­lään pörssiy­htiöt, joiden hallintoon liit­tyy tiukko­ja määräyk­siä, muut osakey­htiöt, jois­sa on muitakin osakkai­ta, jol­loin osakkai­ta on kohelta­va tas­a­puolis­es­ti ja val­tion kokon­aan omis­ta­mat yhtiöt, jois­sa ei ole suo­jat­tavaa vähemmistöä.

  Mis­sähän nämä tiukat määräyk­set ovat?

  Lain mukaan osakey­htiössä yhtiökok­ous päät­tää asioista enem­mistöpäätök­sil­lä (osakey­htiölain 6.§) ja “kaik­ki osak­keet tuot­ta­vat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyk­sessä määrätä toisin”(osakeyhtiölain 7.§). Yhtiöjärjestyk­sessä voidaan siis aset­taa eri osakkei­ta eri­ar­voiseen ase­maan — ja näin on usein tehtykin ja tehdään jatkossakin.

 61. Raimo K:
  Osmo: “Suomes­sa näyt­tää nousseen häly siitä, että val­tion omis­ta­jao­h­jauk­ses­ta vas­taa­va min­is­teri Hau­ta­la on hyväksynyt virkamieskan­nan vai­eta Green­pea­cen Arct­ian jään­mur­ta­jaisku kuoliaaksi.”
  ‘snip’

  Eipä sitä ole julk­isu­udessa juuri noin esitet­ty. Ehkä asian todel­li­nen lai­ta tulee esille, ehkä ei…

  Asian todel­lisen laidan selviämistä ei edesauta se, että Hau­ta­la puhuu itsen­sä kanssa ristiin.

  Van­ha neu­vo poli­itikolle: Kun mikään muu ei auta, kokeile totu­ut­ta. Ehkä on liian myöhäistä…

 62. Ovatko ne venäläiset nyt vält­tämät­tä niin tyh­miä? Ehkä siel­lä on ihan tietois­es­ti päätet­ty lait­taa Green­pea­cen poruk­ka vuosikausik­si vankilaan. 

  Rikospros­esse­ja on paljon kivem­pi halu­ta, jos oikeasti ei pelkää niiden seu­raa­mus­ta. Esimerkik­si Suomes­sa mah­dol­lis­es­ti määrät­täviä sakko­ja, jot­ka var­maan Green­peace tosi­asi­as­sa maksaa.

  Ehkä Venäjä halu­aa nyt nimeno­maan viestiä, että siel­lä annetaan sel­l­aisia ran­gais­tuk­sia, että medi­ahuomion vastapain­ona on vuosikau­sia vankilassa. 

  Se, että jostain rikok­ses­ta ei Suomes­sa lähde­tä rikospros­es­sia käyn­nistämään, on toki monel­la hallinnon­alal­la ihan perus­set­tiä. Jos kaik­ki rikok­set pyrit­täisi­in lop­pu­un asti selvit­tämään, niin mitkään resurssit eivät riit­täisi. Jonkin­laista pri­oirisoin­tia joudu­taan tekemään aina. Eikä sitä pros­essin käyn­nistämisen houkut­tele­vu­ut­ta nyt var­masti edesauta, että rikolli­nen toivoo pros­es­sia, kun kokee saa­vansa pros­essin seu­rauk­se­na ran­gais­tuk­sen sijaan palkin­non teostaan.

  Minus­ta kyse on enem­mänkin siitä, ovatko seu­raa­muk­set oikein mitoitet­tu­ja, kun Green­pea­celle ne eivät aiheuta minkään­laista pidät­tyväisyyt­tä teko­jen suh­teen. Tämä kiel­letyl­la taval­la saata­va huomio on nyky­lain­säädän­nöl­lä “liian halpaa”.

 63. Raimo K: Lain mukaan yhtiökok­ouk­ses­sa kyl­lä tehdään päätök­set ään­ten enem­mistöl­lä. Ja mis­säpä omis­ta­jat muual­la päätök­siä tek­i­sivät, jos ei lail­lis­es­ti koolle kut­su­tus­sa yhtiökok­ouk­ses­sa? Ja yhden omis­ta­jan yhtiössä enem­mistö on toki selvä, mut­ta ei sekään ilman kok­ous­ta toteudu. 

  Myön­nän, se oli kom­pa, kun tämä on aika vähän tun­net­tu osa lain­säädän­töä ja muis­ta­mani mukaan vieläpä van­has­ta laista puut­tu­va osa. Ja onnek­si myös vähän käytet­ty luku­unot­ta­mat­ta hyvin pieniä yri­tyk­siä, mut­ta laki ei tee kokorajaa. 

  Tässä nykyisen osakey­htiölain 5. luvun 1 §:n alkuosa:

  Osak­keen­o­mis­ta­jat käyt­tävät päätös­val­taansa yhtiökokouksessa.

  Osak­keen­o­mis­ta­jat voivat 1 momentin estämät­tä yhtiökok­ous­ta pitämät­tä yksimielis­inä päät­tää yhtiökok­ouk­selle kuu­lu­vas­ta asiasta.

  Eli ei tarvitse kut­sua mitään kokoon, jos kaik­ki ovat jo muutenkin kool­la. Ja sit­ten saman lain 2 §:

  Osak­keen­o­mis­ta­jat voivat yksimielis­inä muutenkin tehdä yksit­täistapauk­ses­sa päätök­sen hal­li­tuk­sen tai toim­i­tusjo­hta­jan yleis­toimi­val­taan kuu­lu­vas­sa asiassa.

  Tämän mukaan hal­li­tuk­selle ja toimar­illekin saa tehdä ohi­marssin ihan vapaasti ilman byrokra­ti­aa. Sen ver­ran laki määrää byrokra­ti­aa, että jos yhtiökok­ouk­selle kuu­lu­va päätös tehdään yksimielis­es­ti, se pitää doku­men­toi­da tietyl­lä tavalla.

  Jos val­tio omis­taa osakey­htiön kokon­aan, val­tio saa tehdä ilman viiveitä tai kok­ouk­sia minkä hyvän­sä päätök­sen mil­loin hyvän­sä, kun­han päätös sinän­sä on lailli­nen. Korostan kuitenkin sitä, että tässä “saa” ja “kan­nat­taa” ovat ihan eri asioita.

 64. Raimo K: Val­ta vai­h­taa yhtiön hal­li­tus, joka vai­h­taa oper­ati­ivisen johdon ovat ne keinot, jol­la omis­ta­jao­h­jaus­ta toteutetaan – jos ei muu auta.

  Tätä keinoa käytetään yhtiökok­ouk­sis­sa, jos omis­ta­jat eivät ole pitäneet yri­tyk­sen toimin­nan kehit­tymis­es­tä. Jos vai­h­toon menee koko hal­li­tus tai pääosa hal­li­tuk­ses­ta, toim­i­tusjo­hta­ja osaakin jo ruve­ta pakkaile­maan tavaroitaan, kos­ka ensim­mäi­nen uuden hal­li­tuk­sen kok­ous antaa kuitenkin hyvin toden­näköis­es­ti potkut. (Yleen­sähän van­ha hal­li­tus ehdot­taa uut­ta hal­li­tus­ta jol­lain tavalla.)

  Hal­li­tuk­sen vai­h­t­a­mi­nen nor­maalin yhtiökok­ous­ryt­min välis­sä ker­too pahas­ta kri­isi­ti­lanteesta. Hal­li­tuk­sen nor­maali ajat­telun jänne on mon­ta vuot­ta, joten vuo­den välein tapah­tu­va tarkastelu on sopi­van tiheä. Lisäk­si yleen­sä hal­li­tuk­ses­ta vai­hde­taan vain osa ker­ral­laan jatku­vu­u­den tur­vaamisek­si, vaik­ka tavoit­teena olisikin pidem­mäl­lä aikavälil­lä han­kkia toisen­laista osaamista ja näke­mys­tä hal­li­tuk­seen. Tämä voi olla jopa yhtiöjärjestyk­sessä määrät­ty (erovuorot ja pidem­mät kaudet).

  Oper­ati­ivisel­la tasol­la asi­at tapah­tu­vat nopeam­min. Toim­i­tusjo­hta­jan ura yri­tyk­sessä päät­tyy yhteen hal­li­tuk­sen päätök­seen, joka syn­tyy tarvit­taes­sa min­u­uteis­sa. Tämä on kuitenkin hal­li­tuk­sen asia, ei omis­ta­jien. Hal­li­tus vahtii sitä, että toim­i­tusjo­hta­ja toteut­taa omis­ta­jien aset­ta­maa tehtävää.

  Tämä raken­nel­ma ei tuo omis­ta­jalle sinän­sä mitään suo­raa kanavaa oper­ati­ivisi­in päätök­si­in. Jos omis­ta­ja niitä alkaa tehdä hal­li­tuk­sen ja toim­i­tusjo­hta­jan ohi, hyvä hallinto­ta­pa alkaa olla kaukana.

  En ihan ymmär­rä, mik­si tämä olisi huono tai vaikea val­ti­ollekaan omis­ta­jana. Kun omis­ta­ja kom­mu­nikoi selkeästi tah­ton­sa yri­tyk­sen suh­teen (sehän ei ole mikään pelkkä rahalli­nen tavoite), hal­li­tus ja toim­i­tusjo­hta­ja puur­ta­vat sen toteut­tamisek­si omil­la tasoillaan.

  Vai onko kyse siitä, että val­tio ei ole omis­ta­jana osan­nut kom­mu­nikoi­da tah­toaan? Onko poli­ti­ikan syk­li sit­tenkin liian nopea tähän per­in­teiseen yri­tys­ten johtamiseen?

 65. Osmo Soin­in­vaara:
  Kan­nat­taa pitää eril­lään pörssiy­htiöt, joiden hallintoon liit­tyy tiukko­ja määräyk­siä, muut osakey­htiöt, jois­sa on muitakin osakkai­ta, jol­loin osakkai­ta on kohelta­va tas­a­puolis­es­ti ja val­tion kokon­aan omis­ta­mat yhtiöt, jois­sa ei ole suo­jat­tavaa vähemmistöä. 

  Tämä lausun­to tun­tu­isi viit­taa­van omis­ta­jien edun (raas­tu­vas­sa lähin­nä rahal­lisek­si tulk­i­tun) ajamiseen. Siitä ei tässä olekaan kysymys. Omis­ta­ja saa ajaa fir­man pilalle niin halutes­saan, eikä tässä koko tapauk­ses­sa puhuta oikeasti mis­tään merkit­tävistä rahal­li­sista arvoista mitenkään päin. 

  Kysymys on yri­tyk­sen hyvästä hallinto­tavas­ta, jos­sa omis­ta­jal­la on yksi rooli, hal­li­tuk­sel­la toinen ja toim­i­tusjo­hta­jal­la kolmas.

  Jos val­tio antaa omis­ta­jana sel­l­aisen kuvan, että sil­lä on tapana sotkea tätä pakkaa, se ei kovin paljon paran­na val­tiony­htiöi­den houkut­tele­vu­ut­ta johtamisen ja hal­li­tustyön ammat­ti­lais­ten parissa.

  Täl­lä on muuten ter­mikin. Se on lokki­jo­htamista. Lok­ki syöksyy ylhäältä kimp­pu­un, rääkyy, vie herkut, toimit­taa bio­tuot­teet naa­malle ja häipyy. Tapaa voi toki soveltaa myös oper­ati­ivisen organ­isaa­tion sisäl­lä menestyksekkäästi.

  Oma veikkauk­seni on se, että min­is­teri ei oikeasti pistänyt virkami­estä asialle, vaan innokas virkamies hoiti lokkisyöksyn ihan itse. Asi­aan ei sisäl­ly kenenkään osalta mitään kieroa tai pahan­tah­toista, ain­oas­taan aku­ut­tia ajat­telemat­to­muut­ta tai kroon­ista inkompetenssia.

  Jos näin kävi, niin sit­ten asian tun­nus­tanut virkamies toi­mi oikein tässä vai­heessa. Ei ole tarvet­ta pudot­taa päitä, on vain tarvet­ta miet­tiä, miten täl­laiset hölmöi­lyt estetään tulevaisuudessa.

  (Komp­paan kuitenkin Raimo K:ta siinä, että kom­mu­nikoin­ti on taito­la­ji, eikä tämä nyt ihan hyvin mennyt.)

  1. Virkemiehen lisäk­si myös poli­isi näyt­tää olleen sitä mieltä, ettei rikosil­moituk­ses­sa olisi ollut jär­jen häivää, kos­ka yhtil­lle ei ollut koitunut mitään vahinkoa.

 66. Marko Hami­lo:
  Hauskaa tässä täl­laisen vakau­muk­sel­lisen ympäristön­suo­jeli­jan näkökul­mas­ta on, että nimeno­maan ympäristön­suo­jelun edis­täjänä tolkut­toman kon­trapro­duk­ti­ivi­nen Vihreä liit­to pysyy maail­man­lop­pu­un asti alle 10 pros­entin merk­i­tyk­set­tömänä puolueena niin kauan, kun Hei­di Hau­ta­lan kaltaisia Pyhän Per­heen edus­ta­jia ei pystytä puolueen sisäl­lä kritisoimaan. 

  Sama. Itseäni on alka­nut suun­nat­tomasti ärsyt­tää Niin­istön ja Hau­ta­lan sekoilut, on sit­ten kyse autoveros­ta, remon­tista, itseä lähel­lä olev­as­ta kansalais­toimin­nas­ta tai mitä näitä nyt on ollut.

  “Van­ho­ja puoluei­ta” syytetään mon­en­lais­es­ta suh­muroin­nista, eikä syyt­tä, ja ei kait tässä voi muu­ta tode­ta kuin että Vihreistäkin on hyvää vauh­tia tulos­sa van­ha puolue. Varsinkin Helsingis­sä ollaan jo ilois­es­ti mukana pelaa­mas­sa samaa peliä kokoomuk­sen ja vasem­mis­ton kanssa, vaik­ka joskus on ehkä ollut intoa sanoa jotain kri­it­tistä poli­it­ti­sista virka­nim­i­tyk­sistä ja muista demokra­t­ian epäkohdista.

  Kor­rup­toiko val­ta tosi­aan niin pahasti, mitä Vihrei­den lyhyestä his­to­ri­as­ta voisi päätellä?

 67. Osmo Soin­in­vaara:
  Kan­nat­taa pitää eril­lään pörssiy­htiöt, joiden hallintoon liit­tyy tiukko­ja määräyk­siä, muut osakey­htiöt, jois­sa on muitakin osakkai­ta, jol­loin osakkai­ta on kohelta­va tas­a­puolis­es­ti ja val­tion kokon­aan omis­ta­mat yhtiöt, jois­sa ei ole suo­jat­tavaa vähemmistöä. 

  Käsit­tääk­seni tämä on väärä jako tässä tilanteessa. Ongel­mana on mm. puut­tumi­nen mui­hin kuin hal­li­tu­so­hjel­mas­sa ja lais­sa määritel­ty­i­hin strate­gisi­in intres­sei­hin. Virkamies ja min­is­teri ovat tässä tapauk­ses­sa tehnyt tulk­in­to­ja ja peri­aatepäätök­siä joi­ta muu hal­li­tus ei jaa. 

  Kyse ei ole pelkästään osakkaista vaan yleis­es­ti hyväksy­ty­istä hallinnointiperiaatteista: 

  Val­tio akti­ivise­na omis­ta­jana nimeää hal­li­tuk­sen jäsenet ja osal­lis­tuu hal­li­tuk­sen kaut­ta strate­gial­in­jauk­si­in, mut­ta ei puu­tu yhtiön oper­ati­iviseen toimintaan.

  Kak­si kysymystä:

  1. Oletko tästä peri­aat­teista eri mieltä?

  2. Oletko sitä mieltä että täl­laista peri­aatet­ta ei ole ollenkaan ole­mas­sa val­tion täysin omis­tamien yri­tys­ten osalta?

  luet­tavaa:

  1. OECD’n yleiset ohjeet val­tion omis­tamien yhtiöi­den hallinnoin­ti­in Guide­lines on Cor­po­rate Gov­er­nance of State-Owned Enter­pris­es (2005).

  2. http://valtionomistus.fi/suomi/omistajapolitiikka-ja-ohjaus/

  3. http://valtionomistus.fi/suomi/asiakirjat/hallituksen-linjaukset/

 68. Uusin rjähtävän ajanko­htainen toim­intaeloku­va, pääosasa Hei­di Grave­yard: Myrsky hyisessä vesilasissa.

 69. Viherinssi:
  ‘snip’
  Oper­ati­ivisel­la tasol­la asi­at tapah­tu­vat nopeam­min. Toim­i­tusjo­hta­jan ura yri­tyk­sessä päät­tyy yhteen hal­li­tuk­sen päätök­seen, joka syn­tyy tarvit­taes­sa min­u­uteis­sa. Tämä on kuitenkin hal­li­tuk­sen asia, ei omis­ta­jien. Hal­li­tus vahtii sitä, että toim­i­tusjo­hta­ja toteut­taa omis­ta­jien aset­ta­maa tehtävää.
  ‘snip’

  Näin­hän se on — ja toki se on juuri omis­ta­jan asia — ja hal­li­tus­ta vai­hde­taan niin mon­ta ker­taa, että saadaan sel­l­ainen hal­li­tus kuin omis­ta­ja halu­aa. Yleen­sä yksi ker­ta var­maankin riittää…

  Tietysti jos omis­tus on hajau­tunut eikä selvää omis­ta­jan tah­toa ole, niin hal­li­tuk­sel­la on vapaat kädet.

 70. Osmo Soin­in­vaara:
  Niinkuin Yle (Oy, tai Alko (Oy). Jään­mur­tamiseen perustet­tu yhtiö on aika samaa luokkaa.

  Hau­ta­las­ta ker­to­vas­sa Kaup­pale­hden artikke­lista tulee todel­lakin sel­l­ainen tunne, että Hau­ta­la (ja ilmeis­es­ti Vihreät yleen­säkin) halu­aisi­vat Arct­ian ole­van jonkin sortin jään­mur­tovi­ras­to. Varsin virkamies­mäiseltä tämä rikosil­moituk­sen peru­u­tus­su­osi­tuskin vaikutti. 

  On kuitenkin omi­tu­ista, jos val­tio toisaal­la määräisi yhtiön­sä keskit­tymään yksi­no­maan koti­maisi­in palvelui­hin, mut­ta toisaal­la pistäisi sen kil­paile­maan sel­l­ais­ten yri­tys­ten kanssa, jot­ka ovat vapai­ta opti­moimaan ton­nis­ton­sa käytön.

  http://www.taloussanomat.fi/liikenne/2013/09/16/yle-vaylajaanmurto-avataan-kilpailulle/201312887/12

  Kyl­lä noil­la eväil­lä Arc­tia on pian konkas­sa, ja suo­ma­laista talvista jäätä mur­taisi­vat yksi­tyiset fir­mat, joil­la ei olisi mitään Hau­ta­lan tai muun min­sterin aset­tamia rajoituk­sia sille, mitä niiden aluk­set tekevät kesällä.

 71. Kak­si eri asi­aa: green­pea­cen actio ja sit­ten se pitäisikö suo­ma­lais­ten jään­mur­ta­jien lähteä vai olal lähtemät­tä ark­tisille vesille öljyn­po­raus­toim­intan avustajina. 

  Pidät­täy­tymiseen tästä voi olla moraaliset syyt, mut­ta myös taloudel­liset perus­teet: Mitä jos tapah­tuu vaka­va öljy­vahinko pohjoisil­la vesil­lä? Mil­jar­di dol­lar­ia on kor­vauk­sis­sa pikku­ra­ha. Ja jos osasyyk­si tode­taan puut­teel­lisu­us jään­murt­jan toimin­nas­sa, ehkä sinäsä ymmär­ret­tävä ja anteek­sian­net­ta­va laimin­lyön­ti muis­sa olosuhteissa
  niin kut­su oikeu­teen käy. Ja yksi­no­maan oikeud­nekäyn­tiku­lut ovat infer­naaliset. — Luul­tavasti joutuu pitkin ham­pain hyväksymään suo­laisen sovintoesityksen…

 72. Hau­ta­lan pesti taitaa olla sel­l­ainen, että “kansan tah­don” toteut­ta­mi­nen on täysin mah­do­ton­ta. Viherinssin mukaan virhe oli häir­it­sevä puut­tumi­nen oper­ati­ivisen johdon tehtävi­in. Enem­mistö poli­itikko­jen ja kansan kom­menteista eri puo­lil­la net­tiä ovat ovat kuitenkin sitä mieltä, että Hau­ta­la ei yleen­sä puu­tu riit­tävästi val­tiony­htiöi­den toim­intaan (Finnair, Kemi­jo­ki), ja on nyt puut­tunutkin, osoit­taen epäreilua puolueel­lisu­ut­ta. On myös niitä kan­nan­ot­to­ja, joiden mukaan kaik­ki puut­tumi­nen on väärin. (Ja sit­ten niitä, joiden mukaan Hau­ta­lan toim­inta jopa vaaran­taa rikosoikeu­den toimin­nan ja oikeusval­tion peri­aat­teet Suomessa.)

  Min­un on vaikea­ta kuvitel­la, että minkään puolueen edus­ta­ja olisi selvin­nyt tuol­lais­es­ta ris­tiri­itaisin toivein ja kuvitelmin las­ta­tus­ta pestistä naarmuitta.

  Mik­si nuo val­tion omis­ta­jao­h­jauk­sen tehtävät (jot­ka siis joidenkin mukaan ovat jo peri­aat­teel­lis­es­tikin väärin) on liitet­ty kehi­tys­min­is­terin tehtävi­in? Hau­ta­la on var­masti ihan hyvä nois­sa kehi­tysavun toimis­sa. Omis­tu­so­h­jauk­sen tehtävistä kukaan ei voisi selvitä kovin hyvin nykyisessä hallituksessa.

 73. Osmo Soin­in­vaara:
  Virkemiehen lisäk­si myös poli­isi näyt­tää olleen sitä mieltä, ettei rikosil­moituk­ses­sa olisi ollut jär­jen häivää, kos­ka yhtil­lle ei ollut koitunut mitään vahinkoa.

  Ja kos­ka se tulisi liian kalli­ik­si, kun Suomen lain­säädän­nöl­lä ei ulko­maisia huli­gaane­ja olisi voin­ut lait­taa tutkintavankeuteen. 

  Ja poli­isi ei päät­tänyt vaan esit­ti syyt­täjälle, joka päät­ti. Toisin kuin Hau­ta­la, poli­isi pysyi lestissään.

  Eihän tässä ole mis­sään vai­heessa ole ollut kyse päätök­sen oikeellisuudesta.

 74. spot­tu: Ei aina pidä provosoitua kun provosoidaan.

  Ei kai ole provosoi­tu­mista jos ns. viral­lista reit­tiä esit­tää vaa­timuk­sen lait­tomasti laivaan kiiven­nei­den yksilöi­den syyt­tämisek­si. Provosoi­tu­mista on toimia itse hätäillen ja/tai lail­lis­ten voimakeino­jen rajoil­la tai yli.

 75. Niin täl­laiset kohut, kuten Hau­ta­lan kohdal­la, nou­se­vat usein melko pienistä asioista. Itse olisin enem­mänkin odot­tanut, että täl­lainen kohu nousisi Hau­ta­lan ja Mikael Storsjön yhteyk­sistä tset­seen­iter­ror­istien Kavkaz Cen­ter sivui­hin. Kun seu­raa sivu­ja, kyl­lä ne aika hur­jil­ta vaikut­ta­vat väit­tei­neen. Dokku Umarov on julis­tanut Kaukasian emi­raatin ja välil­lä van­no­taan kuole­maa vääräuskoisille. Samoin hänen joukkon­sa ovat osal­lis­tuneet useisi­in paljon sivi­iluhre­ja vaatineisi­in ter­rori-iskuhin. USA ja YK:n tur­val­lisu­us­neu­vos­to ovat lait­ta­neet Umarovin ter­ror­is­tilistalle (mm. yhteyk­sistään Tal­ibanei­hin ja Al-Qaedaan). Ilmeis­es­ti Suomes­sa kuitenkin Venäjä-vas­taisu­us on niin voimakas­ta, ettei tästä nouse suurem­paa kohua. Ei myöskään Hau­ta­lan yhtey­det ja tuki Venäjän kansal­lis­bol­se­vis­tiselle puolueelle vaiku­ta niin kovin viisaal­ta (sym­boli sitruuna/käsikranaatti). Viisas vihreä pysyy kaukana näistä jär­jestöistä, kos­ka joskus ne voi edestään löytää.

 76. Onhan tätä val­tion omaisuuten kohdis­tunut­ta ilki­val­taa ollut kaut­ta aiko­jen ja suh­tau­tu­mi­nen on ollut aika-ja tapauskohtaista.

  Aikoinaan koulupo­jat kivit­tivät avo­jo­htolin­jo­jen nekku­ja ja niin­pä koulut oli tun­nis­tet­tavis­sa vikapaikkoina.
  Vielä 1970-luvul­la kaukoy­htey­de­tkin toimi­vat avo­jo­hdoil­la esim lapista Helsinki­in oli kak­si 12-kanavaista avo­jo­hto­järestelmää eli 24 yhtäaikaista yhteyttä.

  Niin­pä tarkkakäti­nen koul­u­lainen sai Lapin tun­te­ja kestäneeseen puhelinmottiin.

  Näitä tuho­laisia yritet­ti­in jah­da­ta joskus poli­isien voimin, mut­ta vaiken­e­misen muuri ja kurituk­sis­sa karais­tuneen per­snahkan kestävyys pitivät syyl­lisek­si todet­tu­jen määrän vähäisenä

  Eikä rutiköy­hiltä maaseudun ihmisiltä mitään kor­vauk­sia saatu. Niin­pä ilmoituk­si­akin poli­isille tehti­in harvakseltaan

  Ja kun raha­puhe­limet yleistyivät niin se aiheut­ti uuden ja eri­laisen rikollisaallon.
  Poli­isille asia siir­tyi, jos oli tietoa tek­i­jästä tai kun rikok­sia tehti­in sar­jana. Sil­loin raken­net­ti­in poten­ti­aal­isi­in koppei­hin häly­tys , keskus soit­ti poli­isit paikalle kun häly­tys ilmaan­tui ja ketju katke­si siihen.

  Kaape­li­v­arkaat ovat oma lukun­sa ja nyt kun ajat ovat huonon­tuneet niin taas se on nouse­mas­sa ongelmaksi.
  Kun kaapelin tun­nist­a­mi­nen on vaikeaa niin mon­esti varaste­taan val­okaapelia, jon­ka romuar­vo on nol­la ja se hillit­see varkaita.

  Toinen on kaiva­jien aiheut­ta­mat tuhot kaape­liv­erkolle, niitä sat­tuu use­asti, mut­ta yleen­sä verkon varmis­tus huole­htii, että jut­tu ei näy asiakkaille.

  Mut­ta kun vahinko­ja sat­tuu tarpeek­si yhdelle urakoit­si­jalle niin kyl­lä sekin lop­ul­ta johtaa poli­isin puhutteluun. 

  Samoin kaupungeil­lakin on henkilökun­taa, joka ei väl­itä kaapelei­den suo­jelus­ta ja aika ajoin näillekin on pitänyt han­kkia sakko

  Jos jokaises­ta pikku­ju­tus­takin tehdään numero niin siitä ylikuor­mit­tuvat poli­isit ja ilmoituk­sia tehtail­e­va organisaatiokin.

  Ter­ve jär­ki yleen­sä neu­voo, mil­loin kan­nat­taa puut­tua ja val­jas­taa koko hallinto-organ­isaa­tio, mil­loin ei.

  Mut­ta oper­ati­ivi­nen johto osaa täl­laiset asi­at parhaiten.

 77. Osmo Soin­in­vaara:
  Virkemiehen lisäk­si myös poli­isi näyt­tää olleen sitä mieltä, ettei rikosil­moituk­ses­sa olisi ollut jär­jen häivää, kos­ka yhtil­lle ei ollut koitunut mitään vahinkoa.

  Jaa. Asi­as­sa on tehty esi­tutk­in­ta mis­sä poli­isi tuli tuo­hon tulok­seen? Ihan vinkkinä: poli­isi ei tut­ki onko joku asia jär­jelli­nen vai ei. Poli­isi tutkii onko lakia rikot­tu. Ja tässä tapauk­ses­sa esi­tutk­in­ta olisi aloitet­tu vas­ta tutk­in­tapyyn­nön jälkeen.

  “ei ollut koitunut mitään vahinkoa.”. Tuol­la perus­teel­la koti­rauhan ja julk­israuhan rikkomi­nen pitäisi pois­taa laista, kos­ka noista ei yleen­sä tule mitään vahinkoa. Paha mieli ehkä.

 78. j‑lu: Kor­rup­toiko val­ta tosi­aan niin pahasti, mitä Vihrei­den lyhyestä his­to­ri­as­ta voisi päätellä? 

  Takinkään­nös koros­tuu kun his­to­ria on jälkimur­rosiän ide­ol­o­gisel­la innol­la toimivis­sa epädemokraat­ti­sis­sa suo­ran toimin­nan ja yhden asian “kansalaisjär­jestöis­sä” jois­sa on itkupotku­raivarin uhal­la voin­ut vaa­tia mitä tahansa. 

  Jotkut kan­nat­ta­jat ovat sit­ten otta­neet nämä vaa­timuk­set omien uto­pi­oiden­sa lähtöko­hdak­si ja kuvit­tel­e­vat edelleen että yhteiskun­nas­ta voi astua seu­raaval­la pysäkil­lä ulos ja silti naut­tia sen tar­joa­mas­ta tur­vas­ta ja taloudel­li­sista eduista.

  Poli­it­ti­nen kult­tuuri ja yhteiset sään­nöt on pitänyt opetel­la. Sama tapah­tui ven­namo­laisille 80-luvul­la ja sama tapah­tuu per­suille mikäli joutu­vat otta­maan vastuuta. 

  Demareille ja kokoomuk­sel­la löy­hät lupauk­set ja niiden rikkomi­nen heti vaalien jäl­keen hal­li­tuk­seen päästäessä on toki myös tavalli­nen käytän­tö, mut­ta niiden äänestyskan­nat­ta­mi­nen perus­tuukin vieläkin ulkoiseen taus­taryh­mäsamais­tu­miseen eikä todel­liseen yhteiskun­nal­liseen ajatteluun.

 79. Kat­sokaa nyt mikä oli surkean puo­lus­tuk­senne seuraus.
  ”Hei­din olisi kuulem­ma pitänyt kumo­ta virkamiehen kan­ta…” (OS)

  Itse kir­joitin kom­men­tis­sa yllä: ”Sinän­sä itse asi­as­sa val­tio on omis­ta­jao­h­jauk­ses­saan on toimin­ut suh­teessa Green­peaceen samoin kuin suuret yksi­tyiset yri­tyk­set maailmalla.”

 80. Kovasti tääl­lä tätäkin asi­aa vatvot­ti­in Soin­in­vaaraa myöten ilman minkään­laista tietoa mitä on tapah­tunut. Osmokin puo­lus­teli ihan vain mututuntumalta.

  Mitä tästä opimme?

  Ainakin sen, ettei kan­nat­taisi lähteä liikaa puo­lus­tele­maan, tai kri­ti­soimaan ilman minkään­laista tietoa. 😉

  “Hau­ta­la korosti, että olisi toimin­ut samoin, jos kyseessä olisi ollut joku toinen jär­jestö kuin Green­peace. Hän kat­soo kuitenkin, että asi­as­sa on ollut poli­it­tista ohjausta.”

  “- Tämä on vaka­va este min­is­terin tehtävässä jatkamiselle, Hau­ta­la sanoo.”

  “Puolueen puheen­jo­hta­jan Ville Niin­istön (vihr.) mukaan Hau­ta­lan kyky toimia min­is­ter­inä on heikentynyt.”

 81. newyork­ista: Jaa. Asi­as­sa on tehty esi­tutk­in­ta mis­sä poli­isi tuli tuo­hon tulok­seen? Ihan vinkkinä: poli­isi ei tut­ki onko joku asia jär­jelli­nen vai ei. Poli­isi tutkii onko lakia rikot­tu. Ja tässä tapauk­ses­sa esi­tutk­in­ta olisi aloitet­tu vas­ta tutk­in­tapyyn­nön jälkeen.

  Ja höpön löpön.

  Poli­isi ei tut­ki onko lakia rikot­tu. Poli­isin kuu­luu tutkia asi­aan liit­tyvät tapah­tu­mat objek­ti­ivis­es­ti ja lähet­tää tutkimuk­sien­sa tulok­set, eli esi­tutk­in­ta­ma­te­ri­aali, kaikille asiano­saisille ja syyt­täjälle syyte­hark­in­taa varten. Kom­men­tis­sasi pais­taa tämä suo­ma­laisille tyyp­illi­nen ajat­te­lu­ta­pa, jos­sa jo niin san­otun esi­tutk­in­takyn­nyk­sen (syytä epäil­lä) ylit­tymi­nen tekee epäillystä rikoksentekijän. 

  Tämä episo­di, kos­ka Hau­ta­la nyt erosi, on pahim­mas­sa tapauk­ses­sa omis­ta­jan­poli­ti­ikan lop­pu, kun sitä ei enää uskalleta käyt­tää. Olen todel­la pet­tynyt, että tämän vuok­si min­is­teri erosi.

  Mik­sei muuten Jyri Häkämies eron­nut, kun masi­noi val­tion han­kki­maan oliko se nyt Telia­Son­er­an vai Elisan osak­keet vain vähän aikaa sit­ten, kun oli vaara, että ne pää­tyvät islanti­lais­ten pakkomyyn­tien vuok­si vääri­in käsi­in? Episo­di, jon­ka vuok­si mm. Solid­i­um perustet­ti­in. Häkämieshän oli kehuskel­lut, kuin­ka mihinkään markki­noiden ja yhtiöi­den toim­intaan ei voi­da puut­tua, mut­ta niin vain voiti­in sil­lä sekun­nil­la, kun oli Jyrille tärkeästä intres­sistä kysymys!

 82. Jaa, nyt tulikin tietoon että Hei­di taisi kuitenkin pyrk­iä ohjaa­maan suo­raan yhtiön oper­ati­ivista toimintaa.

  Se ilmas­toin­titeip­pi olisi hyvä jut­tu estämään täl­laisia ongelmia.

 83. Raimo K: Asian todel­lisen laidan selviämistä ei edesauta se, että Hau­ta­la puhuu itsen­sä kanssa ristiin.

  Van­ha neu­vo poli­itikolle: Kun mikään muu ei auta, kokeile totu­ut­ta. Ehkä on liian myöhäistä…

  Liian myöhäistä oli…
  Ero ei johdu omis­ta­jao­h­jauk­ses­ta vaan siitä, että puhui ‘niin tot­ta kuin osasi’.

 84. En ihan ymmär­rä tätä jut­tu. Hau­ta­lan intres­seistä en osaa sanoa, mut­ta tässä on nyt taas selvästi kyse vihervi­has­ta, kos­ka yhtä aikaa voidaan olla sitä mieltä, että se että on puu­tut­tu tai ei olla puu­tut­tu ovat kuitenkin yhtä pahaa ja väärän­laista “puut­tumista”, ja vieläpä niin että oli lop­putu­los mitä hyvän­sä, niin min­is­teri on toimin­ut väärin, kos­ka on vihreä. 

  Kysyn niiltä, joiden mielestä Hau­ta­lan kölin alta veto oli oikein, olisiko se sit­ten kel­van­nut, että Hau­ta­la olisi suureen ääneen ilmoit­tanut jääväävän­sä itsen­sä min­is­ter­inä asiasta? 

  Onhan VR:lläkin täysin eri­lainen suh­tau­tu­mi­nen tiet­ty­i­hin rikok­si­in kuin mil­lään muul­la yhtiöl­lä tässä maassa.

 85. Osmo Soin­in­vaara: Nuo väärään tietoon perus­tuneet kom­men­tit läh­tivät siitä Iltale­hden totu­u­den vas­tais­es­ta väit­teestä, että Hau­ta­la olisi käskenyt olla tekemät­tä rikosil­moi­tus­ta, kun tosu­us oli, ettei hän ollut käskenyt tehdä. Iltale­hden toimit­ta­jien mukaan tässä ei ole mitään eroa, mikä ker­too enem­män Iltale­hdesä kuin Hautalasta.

  Nyt Hau­ta­la sit­ten erosi, nähtyään doku­men­taa­tion viesteistä, joi­ta min­is­ter­iöstä oli lähetetty. 

  Yhtiöön min­is­ter­iöistä lähete­tyssä viestis­sä san­ot­ti­in, että nimeno­maan min­is­terin toive on, että rikosil­moituk­sen kaut­ta ei asi­as­sa saa ede­tä: “Min­is­terin ter­veis­inä väl­itän suosi­tuk­sen ja toiveen, että luopuisitte AS:ssä tois­taisek­si rikosil­moituk­sen tekemis­es­tä GP:n laivaannoususta”. 

  Sitä Hau­ta­la ei ole kom­men­toin­ut, että kuin­ka asi­at min­is­ter­iön sisäl­lä tarkalleen etenivät. Mut­ta viesti antaa kuvan, että poli­it­tis­es­ta ohjauk­ses­ta oli selvästi kyse. Ja myös kuvan, että käsky annet­ti­in min­is­terin toiveesta.

 86. Mik­sei muuten Jyri Häkämies eron­nut, kun masi­noi val­tion han­kki­maan oliko se nyt Telia­Son­er­an vai Elisan osak­keet vain vähän aikaa sit­ten, kun oli vaara, että ne pää­tyvät islanti­lais­ten pakkomyyn­tien vuok­si vääri­in käsi­in? Episo­di, jon­ka vuok­si mm. Solid­i­um perustet­ti­in. Häkämieshän oli kehuskel­lut, kuin­ka mihinkään markki­noiden ja yhtiöi­den toim­intaan ei voi­da puut­tua, mut­ta niin vain voiti­in sil­lä sekun­nil­la, kun oli Jyrille tärkeästä intres­sistä kysymys!

  Eron syy ei ollut Hautalan(kaan) tapauk­ses­sa toim­inta ja poli­it­ti­nen ohjaus sinän­sä — vaan se, että min­is­teri oli kiistänyt asian. Eroami­nen tapah­tui sik­si, että min­is­terin anta­man tiedot­teen jäl­keen asi­aa koske­va doku­men­taa­tio nos­tet­ti­in esi­in, ja se tuli myös päämin­is­terin tietoon. Doku­men­taa­tio­ta ei voi oikein muu­toin tulki­ta kuin todis­teena poli­it­tis­es­ta ohjauk­ses­ta. Eroamisen syy oli siis kiin­ni jäämi­nen väärän tiedon antamis­es­ta. Jos Hau­ta­la olisi alun­perin myön­tänyt poli­it­tisen ohjauk­sen, ei hän olisi nyt enti­nen ministeri.

 87. Virkamies­si­h­teeri Muho­nen lähet­tää toim­i­tusjo­hta­ja Vauras­teelle Alaskaan tek­stivi­estin: “Huo­men­ta sinne Alaskaaan! Min­is­terin ter­veis­inä väl­itän suosi­tuk­sen ja toiveen, että luopuisitte AS:ssä tois­taisek­si rikosil­moituk­sen tekemis­es­tä GP:n laivan­nousus­ta. Väl­tet­täisi­in lisäko­hut jnpp. Min­is­teri kut­suu tei­dät ja aktivis­tit mielel­lään kahvikupin ääreen yhteiseen keskustelu­un, jah­ka palaat ja jos sopii. Ystäväl­lis­es­ti Sallaamaari.”

  Lähde: HS

 88. Että näin. Soin­in­vaarakin retkahti Hau­ta­lan esit­tämään, öhöm, muun­nel­tu­un totuuteen.

 89. Suo­ral­la toimin­nal­la tähdätään näkyvyy­teen näköjään niinkauan kun se ei aiheuta liikaa vaikeuk­sia näkyvyy­den halu­a­jille. Niinkauan kun saadaan liput ja viir­it paikoilleen niin ok mut­ta heti kun tulee kipeitä tai joutuu okeasti vas­taa­maan teko­sis­taan niin huude­taan kaver­it apu­un. Suomenkielel­lä san­ot­tuna tis­si­poskia aktivisteja.

 90. AH: Kuin­ka on, voisiko joku muu ide­ologi­nen ryh­mit­tymä suorit­taa vaikka­pa mie­lenosoituk­sia / val­tauk­sia / toimin­nan estämistä min­is­ter­iöis­sä, viras­tois­sa, eduskun­nas­sa, poli­isi­laitok­si­la, pääe­sikun­nas­sa, yksi­ty­i­sis­sä fir­moissa, lentoasemil­la, kirkois­sa yms. paikois­sa ilman seuraamuksia?

  Valitet­tavasti ei. Tämä ker­too jotain suo­ma­laisen demokra­t­ian laadus­ta. Vira­nomaiset eivät oikein sal­li sitä.

  Kalle Iso­ta­lo: Minus­ta kyse on enem­mänkin siitä, ovatko seu­raa­muk­set oikein mitoitet­tu­ja, kun Green­pea­celle ne eivät aiheuta minkään­laista pidät­tyväisyyt­tä teko­jen suhteen.

  Onnek­si Green­peace on toim­i­jana itse varsin pidät­tyväi­nen ja tietoinen siitä, että mikäli sen toim­inta ei mene kaikkien eet­tis­ten sään­tö­jen mukaan, sen toim­intaa vas­taan kam­pan­joimaan löy­tyy koko maail­man suur­te­ol­lisu­u­den rahat.

  Jos puhutaan seu­raa­musten riit­tämät­tömyy­destä, en siis lähtisi ensim­mäisek­si miet­timään Green­pea­cen toimia vaan puut­tuisin vaikka­pa vaali­ra­hoituk­seen, poli­it­tiseen kor­rup­tioon, vira­nomais­ten, virkami­esten ja poli­itikko­jen yleiseen yleiseen suo­jaan kaik­il­ta seu­raa­muk­sil­ta sekä tuomiois­tu­imien päätösten heikkoon perustelu­un. Ne ovat aika paljon merkit­tävämpiä asioita.

  Tämä on myrsky vesi­la­sis­sa vaikka­pa sen rin­nal­la, kuka rahoit­taa ketäkin poli­itikkoa ja kenen kynästä eri puoluei­den ohjel­mat todel­lisu­udessa ovat lähtöisin ja mil­lä perusteil­la kaavoitus­ta ja julk­isia han­k­in­to­ja tehdään.

  Liian van­ha: Mut­ta oper­ati­ivi­nen johto osaa täl­laiset asi­at parhaiten.

  Ken­ties ei täl­lä kertaa.

  Sha­keem: Häkämieshän oli kehuskel­lut, kuin­ka mihinkään markki­noiden ja yhtiöi­den toim­intaan ei voi­da puut­tua, mut­ta niin vain voiti­in sil­lä sekun­nil­la, kun oli Jyrille tärkeästä intres­sistä kysymys!

  Kyl­lä tästäkin pros­es­sista pais­toi läpi, kuin­ka itse asial­la ei ollut juuri mitään merk­i­tys­tä. Vain lop­putu­los oli tärkeätä.

  Täy­tyy kyl­lä sanoa, että on taval­laan hienoa kun ker­rankin joku kan­taa poli­it­tisen vas­tu­un. Har­mi vain, että itse asia oli niin nau­ret­ta­va ja että sen nyt vain tietää, ettei tärkeäm­mis­sä asiois­sa tai jonkun muun henkilön osalta täm­möistä vahinkoa pää­sisi tapah­tu­maan. Useim­mil­la selkä on suo­rana vain sen vuok­si, että sat­tu ole­maan tyyntä.

 91. Kat­sot­tuani Hau­ta­lan lehdis­töti­laisu­u­den olin aikeis­sa lähet­tää hänelle kan­nus­tusvi­estin mut­ta nyt koko (?) viestin­vai­h­don nähtyäni tunne on täysin päin­vas­tainen. Olen tyr­mistynyt Hau­ta­lan vale­htelus­ta, kyse ei enää siitä mis­sä jarjestyk­sessä vietit­te­ly tapah­tui vaan tietois­es­ta vale­htelus­ta. Hän ei ole voin­ut uno­htaa erottamisuhkausta.

  PS. Kyl­lösen toim­inta Ter­valan tapauk­ses­sa tulee ottaa uudelleen tarkasteltavak­si. Toim­intat­a­pa sama mut­ta Ter­vala piti linjansa.

 92. uhkausvi­estin jäämi­nen pois lehdistömateriaaleista:
  “-Ihan työ­ta­p­atur­man vuok­si se on jäänyt pois. Todel­la harmilli­nen työ­ta­p­atur­ma, Tynkky­nen kommentoi.”

  Työ­ta­p­atur­ma?
  Äkilli­nen jän­netupin tule­hdus vihreässä sormes­sa tiet­sikan näp­päimil­lä? 🙂 Todel­la harmillista.

 93. Kyl­lä se näkyy omis­ta­jao­h­jaus ole­van mah­dol­lista ja tulok­sel­lista val­tiony­htiöis­säkin. Turhaa höpinää. että sitä ei muka käytet­täisi, esim. johdon bonuk­set ovat var­masti omis­ta­jan tahto.
  Ikävää sinän­sä, että tämä pal­jas­tui täl­lä tavalla.

 94. Markku af Heurlin:
  Kak­si eri asi­aa: green­pea­cen actio ja sit­ten se pitäisikö suo­ma­lais­ten jään­mur­ta­jien lähteä vai olal lähtemät­tä ark­tisille vesille öljyn­po­raus­toim­intan avustajina. 

  Pidät­täy­tymiseen tästä voi olla moraaliset syyt, mut­ta myös taloudel­liset perus­teet: Mitä jos tapah­tuu vaka­va öljy­vahinko pohjoisil­la vesil­lä? Mil­jar­di dol­lar­ia on kor­vauk­sis­sa pikku­ra­ha. Ja jos osasyyk­si tode­taan puut­teel­lisu­us jään­murt­jan toimin­nas­sa, ehkä sinäsä ymmär­ret­tävä ja anteek­sian­net­ta­va laimin­lyön­ti muis­sa olo­suhteis­sani­in kut­su oikeu­teen käy. Ja yksi­no­maan oikeud­nekäyn­tiku­lut ovat infer­naaliset. – Luul­tavasti joutuu pitkin ham­pain hyväksymään suo­laisen sovintoesityksen…

  ————

  Enpä ollut ajatuk­seni kansa yksin

  HS 11.10. 13

  Etla varoit­ti Arc­tia Ship­pingiä Shellin avus­tamisen riskeistä

 95. JL:
  Että näin. Soin­in­vaarakin retkahti Hau­ta­lan esit­tämään, öhöm, muun­nel­tu­un totuuteen.

  Jotenkin tästä tulee Anneli Jäät­teen­mä­ki mieleen.

  “Näin se meni, eiku het­ki­nen ai teil­lä on todis­tei­ta, no sit­ten­ki se ehkä meni niin, vaikken­hän mä nyt OIKEESTI voinu hei muis­taa miten se meni”.

 96. anonyy­mi: Täy­tyy kyl­lä sanoa, että on taval­laan hienoa kun ker­rankin joku kan­taa poli­it­tisen vas­tu­un. Har­mi vain, että itse asia oli niin nau­ret­ta­va ja että sen nyt vain tietää, ettei tärkeäm­mis­sä asiois­sa tai jonkun muun henkilön osalta täm­möistä vahinkoa pää­sisi tapah­tu­maan. Useim­mil­la selkä on suo­rana vain sen vuok­si, että sat­tu ole­maan tyyntä.

  Siis Hau­ta­lal­la ei ollut mitään syytä ero­ta — tai kan­taa poli­it­tista vas­tu­u­ta, kuten asian ilmaisit, kos­ka ei ollut mitään mis­tä vas­tu­u­ta olisi pitänyt kantaa.

  Kuten Johan­na Korho­nen juuri äsken pres­sik­lu­bis­sa asian ilmaisi: “kyse on val­tion 100 pros­ent­tis­es­ta omis­ta­mas­ta yhtiöstä, jon­ka toim­i­tusjo­hta­jan omis­ta­ja voi vai­h­taa mil­loin halu­aa, jos ei naa­ma tai toimet miellytä”. 

  Juuri näin. Jos ker­ran omis­ta­ja on sitä mieltä, että täl­lainen idioot­ti­mainen rikospros­es­si ei ole val­tiony­htiön, kansalaisy­hteiskun­nan ja muu­toinkaan omis­ta­jan edun mukaista, niin sil­loin sinne toim­i­tusjo­hta­jalle ilmoite­taan, että rikosil­moi­tus läh­tee tai sinä lähdet. Tässä ei ole mitään väärää.

  Kyse on korkein­taan poli­it­tis­es­ta vas­tu­us­ta ja siitä vas­tataan äänestäjille vaalipäivänä. Mitään syytä eroon ei sen sijaan ollut.

 97. Edelleen: Yhden tahon kokon­aan omis­ta­mas­sa yhtiössä tuo taho saa antaa toim­i­tusjo­hta­jalle samoin kuin hal­li­tuk­selle matka­pas­sit heti kun siltä tun­tuu. Ilman mitään syytä. Pelkästään jos kokee että tämä ei ole nyt paras val­in­ta. — Hau­ta­lakin sai näin menetel­lä. Vas­tuu on poli­it­ti­nen. Hau­ta­lana olisin tokaissut että olen vihreä min­is­teri ja teen vihreää poli­ti­ikkaa. Jos tämä ei miel­lytä, vaalit ovat tulos­sa. Sit­ten taas jos liian voimakas puoluekan­ta aiheut­taa tuskaa hal­li­tuk­ses­sa, niin tämä saa vapaasti johtaa hal­li­tuskri­isi­in. Mut­ta ei täl­laiseen juridis­een sekoilu­un, jos­sa on muka erot­ta­va kun on toimit­tu “puolueel­lis­es­ti” tai oltu “jääve­jä” tai “puu­tut­tu asioihin”. 

  En ole asi­as­ta samal­la kan­nal­la kuin Hau­ta­la. En näe syytä sal­lia seu­raa­muk­se­ton­ta aktivis­mi­toim­intaa. Mut­ta kyl­lä Hau­ta­la sai olla oma­l­la kan­nal­laan, ihan poli­it­tisen vas­tu­un­sa perusteella.

 98. Arc­tia Ship­pin­gin toim­i­tusjo­hta­ja on muuten oikein val­tio-omis­ta­jan luot­topoikia. Van­ho­ja Finnairin miehiä ja johti mm. Finnairin maa­palveluista vas­taavaa tytäry­htiötä, North­port Oy:tä, kunnes lähti “jäähylle” autovuokrafir­man toim­i­tusjo­hta­jak­si. Ei onnek­si tarvin­nut kauaa home­htua, kunnes val­tio jär­jesti luot­topo­jalleen uusia töitä jään­mur­toy­htiön toimitusjohtajana.

  Aika mukavasti val­tio-omis­ta­ja on omas­taan huole­ht­in­ut. Häneltäkin mie­lenki­in­toinen tapa kiit­tää luot­ta­muk­ses­ta valtio-omistajaa. 

  Ja nyt Hau­ta­la kan­taa jotain “vas­tu­u­ta”, vaik­ka sen vas­tu­un kan­ta­jan olisi pitänyt olla aika päiviä sit­ten eräs toinen.

 99. Juu­pas, eipäs 😉
  Alkupäähän tähtäsin, vaan huti meni.
  Kri­in­pi­is käy sotaa öljy­te­ol­lisu­ut­ta vas­taan. Iskivätkö soutu‑, pur­je- vai moottoriveneellä ?
  ps. läm­pö tulee pat­tereista ja sähkö töpselistä olenko tarpeek­si vihreä ?

 100. En pidä Hau­ta­lan varsi­naisia toimia suu­ri­na kupru­ina. Osmon ja ilmeis­es­ti myös Vihrei­den ja hal­li­tuk­sen kan­ta on, että min­is­teri ja min­is­ter­iöt saa­vat toimia aika vapaasti ja pomot­taa val­tion omis­tamien fir­mo­jen johtoa ilman keskustelua hal­li­tuk­ses­sa, eikä tämä riko hyvää hallinto­ta­paa. Itse pidän sitä kum­mallise­na, mut­ta jos tämä on sal­lit­tua niin sit­ten se on sal­lit­tua. Nyt mei­dän pitää muis­taa sal­lia muiden puoluei­den min­is­tereille sama. 

  Sen sijaan Hau­ta­la on menet­tänyt luot­ta­muk­sen. Min­is­terin puheisi­in pitää luot­taa. Vihrei­den riv­i­jäse­nil­lä ja kansalaisil­la ei ole useinkaan muu­ta keinoa saa­da selville mitä tapah­tui. Sil­lä ei ole merk­i­tys­tä oliko kyseessä sekoilu vai vale­htelem­i­nen, kos­ka meil­lä ei ole mitään keinoa saa­da selville kum­mas­ta oli kysymys. Riv­i­jäsenel­lä ei ole mitään keinoa ymmärtää Hau­ta­lan per­soon­aa kuten Vihrei­den johdol­la on. 

  Osmo tässä taan­noin tote­si että Vihreät ovat täyn­nä lah­jakkuuk­sia ja kaikille ei riitä kykyjä vas­taavia hom­mia. Olisiko Hau­ta­lan aika jo siir­tyä syr­jään eikä aset­tua enää ehdolle tule­vi­in luottamustehtäviin.

 101. Se uhkaa­va ym. tapa jol­la min­is­te­ri­o­h­jauk­sen virkamies läh­estyi tek­stivi­estil­lä Arc­tia Ship­pin­gin hal­li­tuk­sen puheen­jo­htaa ja toim­i­tusjo­htaa, ei kyl­lä ollut mitään omis­ta­jao­h­jaus­ta vaan pikem­minkin vir­ka-ase­man väärinkäyttöä.

  Laki sanoo:

  7 §

  Vir­ka-ase­man väärinkäyttäminen
  .
  .
  2) käyt­tää väärin ase­maansa käsky­val­las­saan tai välit­tömässä valvon­nas­saan ole­vaan henkilöön nähden,

  hänet on tuomit­ta­va vir­ka-ase­man väärinkäyt­tämis­es­tä sakkoon tai vankeu­teen enin­tään kahdek­si vuodeksi.

 102. Jos ei min­is­teri voi vakau­muk­sen­sa puoles­ta ohja­ta min­is­ter­iötään poli­it­tis­es­ti, niin mitä hänelle sit­ten jää. Virkamiehethän vai­h­tuu min­is­ter­iöön aina min­is­terin mukana ja on täysin yksisilmäistä väit­tää ettei joka ain­oas­sa mis­nis­ter­iössä ohja­ta päätök­siä poli­it­tis­es­ti oli sit­ten kyseessä “rikok­sen” tai muun vas­taa­van tuomit­semisen ohjailu.
  Hei­di toi­mi selkärankaises­ti ja omien arvo­jen­sa mukaises­ti jo ohjailu vai­heessa ja nyt vielä kohun nous­tua erosi tehtävästään.
  Hyvin monel­la min­is­ter­il­lä soisi ole­van eron harkin­nas­sa, jos näin löysin perustein se on tehtävä.

 103. Osmo hyvä, puo­lus­tanet nyt läheistä ystävää 30 vuo­den ajal­ta, mikä sokaisee sin­ua ole­maan näkemät­tä tämän tapauk­sen raskaut­tavia seikko­ja. Minus­ta Zyskow­icz puo­lus­teli kan­tansa hyvin, eikä suinkaan ollut “Putinin” linjalla.

  Kun perustelit Hau­ta­lan syyt­tömyyt­tä tuos­sa A‑Streamin lähetyk­sessä, niin olitko tietoinen näistä riveistä siinä erot­tamisel­la uhkaamiseen liit­tyneessä viestissä:

  Ei ole mah­dol­lista, että min­is­teri yrit­tää rak­en­taa suhtei­ta ympäristöjär­jestöi­hin ja min­is­terin ohjauk­ses­sa ole­va yhtiö tekee rikosil­moituk­sen ympäristöjär­jestöstä täl­laises­sa tilanteessa.

  Hau­ta­la väit­tää, että hän olisi toimin­ut samoin, minkä tahansa kansalaisjär­jestön kohdal­la, mut­ta ei tuo siltä kuu­losta. Evert The NeverRest:n yllä esit­tämä epäi­ly vir­ka-ase­man väärinkäyt­tämis­es­tä ei ole kohtu­u­ton uusien tieto­jen valossa.

  Teille vihreille toki on kyseessä mah­do­ton val­in­ta, jos­sa puolueen ikonille ja mon­en henkilöko­htaiselle ystävälle selän kään­tämi­nen ja toisaal­ta koko puolueen liit­tämi­nen yhä lähem­mäs hänen teko­jen­sa moraal­ista oikeu­tus­ta aset­tuvat hyvin epä­mukavasti vas­takkain julk­isu­udessa ja yksi­tyis­es­ti. Kat­so esimerkkinä vaikka­pa MTV3:n poli­ti­ikan toimit­ta­jan Timo Haa­palan läh­es piehtaroin­ti tilanteel­lanne klo 19 uutis­lähetyk­ses­tä, jos et ole sitä vielä nähnyt.

 104. Evert The Nev­er­Rest:
  Se uhkaa­va ym. tapa jol­la min­is­te­ri­o­h­jauk­sen virkamies läh­estyi tek­stivi­estil­lä Arc­tia Ship­pin­gin hal­li­tuk­sen puheen­jo­htaa ja toim­i­tusjo­htaa, ei kyl­lä ollut mitään omis­ta­jao­h­jaus­ta vaan pikem­minkin vir­ka-ase­man väärinkäyttöä.

  Höpö höpö sentään!

  Jos toimi­va johto ei meinaa uskoa omis­ta­jaa, siinä ei ole muu­ta vai­h­toe­htoa kuin potkut! Palkka­jo­hta­jien on ker­takaikkises­ti totelta­va omis­ta­jan ään­tä ja jos ei tot­tele, se on potkut.

  Tun­tuu vähän has­sul­ta että potkuil­la uhkailua pide­tään jotenkin out­ona tässä kuvios­sa. Itse omis­tan oman yri­tyk­sen ja minus­ta on täysin päivän­selvää, että jos tässä fir­mas­sa olisi palkka­jo­hta­ja, sen pitäisi totel­la min­ua tai se lähtisi hyvin nopeasti kävelemään. Omis­ta­jan ääni on se ääni jon­ka pitää kuu­lua ja kun omis­ta­ja puhuu, johto kuun­telee. Asioista voidaan keskustel­la, mut­ta kun päätös on syn­tynyt, johto joko toteut­taa sen tai sit­ten se vaihdetaan.

  Eli potkuil­la uhkailu tai omis­ta­jao­h­jaus yleis­es­ti on tässä keis­sis­sä ihan täy­delli­nen lil­lukan­var­si. Zysse sanoi hyvin A‑stuodiossa, että juridis­es­ti tämä on men­nyt ihan oikein kos­ka omis­ta­ja saa päät­tää fir­mansa asioista, mut­ta ongel­mana ovat olleet nämä kytkök­set. Olen Zyssen kanssa tästä asi­as­ta eri mieltä, mut­ta hänen peruste­lut oli­vat kyl­lä hyvät ja sen voi kyl­lä noinkin nähdä. Soin­in­vaara jäi kyl­lä toisek­si, Ruo­ho­nen-Lern­er oli ihan pihalla.

 105. kom­ment­ti: Eron syy ei ollut Hautalan(kaan) tapauk­ses­sa toim­inta ja poli­it­ti­nen ohjaus sinän­sä – vaan se, että min­is­teri oli kiistänyt asian. 

  Tai sit­ten lop­ul­takaan ei. Se erot­tamisuhkailu oli jo sel­l­ainen asia, että se olisi pitänyt tehdä avoimesti, jos ollenkaan. 

  Mitä ihmettä Hau­ta­la oikein ajat­teli? Kaikkien muiden aspek­tien lisäk­si hän­hän uhkailul­laan nöyryyt­ti Arc­tia Ship­pin­gin johta­jaa, ja samal­la salailul­lan tar­josi samal­la taholle ladatun aseen käteen mil­lä tor­pe­doi­da sopi­val­la het­kel­lä (asiano­saisen virkamiesjo­hdon vai­hdet­tua) Hau­ta­lan min­is­teriyys. Enhän minä tiedä, kuka asian vuosi lehdis­tölle, mut­ta voin hyvin kuvitel­la minkä val­tiony­htiön johdon tilois­sa on kuo­hu­vi­inipuiol­lo tänään avat­tu “Ding, Dong, the witch is dead” ral­latuk­sen soidessa.

  Vihrei­den eduskun­taryh­män puheen­jo­hta­ja Oras Tynkky­nen sanoo, että tieto Arc­tia Ship­pin­gin toim­i­tusjo­hta­jan uhkailus­ta putosi Hau­ta­lan eroin­fos­sa jae­tu­ista mate­ri­aaleista vahingossa.

  (mtv3.fi)
  Tässä vai­heessä alka ole­maan jo paikallaan per­in­teinen kysymys: Olet­teko tyh­mä kansane­dus­ta­ja Tynkky­nen (en olisi ajatel­lut niin), vai kuvit­telet­teko vain kaikkien muiden ole­van sel­l­aisia? Tei­dän kahdes­ta min­ster­istänne toinen sai kenkää tänään — onko todel­lakin hyvä het­ki jatkaa myötähäpeää herät­tävien selit­te­ly­jen tuottamista?

  Tynkky­sen mukaan toim­i­tusjo­hta­jalle on viestit­ty väärässä tyylila­jis­sa, jos hän on kokenut sen uhkaukseksi.

  Ei, kyse ei ole siitä, olisiko irtileikatun öljyisen potkurila­van viem­i­nen toim­i­tusjo­hta­jan vuo­teeseen ollut parem­pi vai huonom­pi vai­h­toe­hto. Kyse ei ollut viestin tyylila­jista, vaan ihan sen substansista.

  Tynkky­nen pahek­suu sitä, että jupak­ka ylipään­sä on nous­sut. Hänestä pitäisi selvit­tää, kenen intres­seis­sä Hau­ta­lan kaat­a­mi­nen on ollut.

  Yhden ilmeisen tahon tulin main­in­neek­si, mut­ta on niitä tietysti muitakin. Kos­to­toimen­piteis­sä kehot­taisin kuitenkin varovaisu­u­teen, ettei virka­heit­to­ja min­stere­itä tulee lisääkin.

 106. Osmolle kysymys.

  Jos minä mokaan työssäni, niin meil­lä saate­taan var­ti­jan kanssa pihalle, ensin luovute­taan avaimet ja henkilöko­r­tit, eikä itketä perään kun nyt on tota niin huonos­ti kohdeltu.

  Min­is­teri jos mokaa, kuten tässä tapauk­ses­sa Hau­ta­la, niin heti on moral­isoin­ti pystyssä, kun vaa­di­taan vas­tu­useen. Mik­si poli­it­tiset päät­täjät pitäisi olla vas­tu­un suh­teen suojatumpia?

  Toim­i­tusjo­hta­jaa val­tion toimes­ta oli­vat heti heit­tämässä pel­lolle, jos ei toi­mi niin kuin min­is­teri halu­aa. Näköjään eri ammat­tei­hin suh­taudu­taan eri taval­la, kun halu­taan eroa.

 107. Heh, vihreät lanke­si­vat omaan tyhmyyteensä.

  On todel­la tyh­mää lähetel­lä vieste­jä , joista jää jälk­iä ja todisteita.

  Vielä tyh­mem­pää oli Hau­ta­lan puut­tumi­nen koko jut­tuun, eihän tuos­sa poli­isi­tutkin­nas­sakaan mitään ihmettä olisi löy­tynyt ja vaik­ka siitä olisi syyte ja tuomio rap­sah­nut niin olet­tavasti sakkoja.
  Pikku uuti­nen jos­sain taka­sivun laidassa.
  Tai syyt­täjä olisi voin­ut jät­tää asian sikseenkin.

  Tyh­min tässä oli Tim­o­nen, joka intou­tui uhkaile­maan Arc­ti­cabn johtoa. Täysin ylim­i­toit­te­t­ua ja type­r­ää . Jos omis­ta­jao­h­jauk­ses­sa on näin type­r­ää porukkaa niin ei ole ihme , jos val­tion sijoi­tus­toim­inta on onneton­ta ja useim­mil­la val­tion yhtiöil­lä menee huonosti.

  Tim­o­nen saisi seu­ra­ta Hautalaa.

  Tuhoa täy­den­tää Niin­istön ja Tynkky­sen Haita­lan puo­lus­t­a­mi­nen, joka sekin on type­r­yy­dessään vail­la vertaa

  Mut­ta onhan tässä hyvääkin:Tuleepa esi­in Vihrei­den todel­liset arvot.

  Omis­ta­jao­h­jaus­ta ei ole kiin­nos­tanut työn­tek­i­jöi­den ase­ma val­tion yhtiöis­sä ja se on sallinut ikäsyr­jin­nän rehot­taa val­tion yhtiöissä.

  Samaan aikaan puhutaan tekopy­hästi työurien jatkamisesta

  Omis­tao­h­jaus­ta ei ole kiin­nos­tanut myöskään toim­into­jen ulkois­t­a­mi­nen hal­pa­mai­hin ja toimi­va johto on saanut tehdä sika­maista henkilöstöpoli­ti­ikkaa val­tion yhtiöissä.

  Mut­ta kun hyvää-vel­jeä-sis­ar­ta uhkaa pikku sakko niin ollaan valmi­ita erot­ta­maan jopa toimi­va johto !!

  Vihreä puolue on val­lan kor­rup­toima ja täysin mädän­tynyt .Se edus­taa vain pien­tä puolue-elli­iti­iä ja lähipi­ir­iä, johon Green­pea­cen jäseniäkin kuuluu

  Kan­natuk­seen tämä tuskin vaikut­taa, kan­nat­ta­jakun­ta on sen ver­ran usko­vaista, ettei se äänestä jaloillaan

  Mut­ta onpa­han muille varoit­ta­va merk­ki ja estää kasvun

 108. Markku: Jos ei min­is­teri voi vakau­muk­sen­sa puoles­ta ohja­ta min­is­ter­iötään poli­it­tis­es­ti, niin mitä hänelle sit­ten jää. 

  Min­is­ter­iön joht­a­mi­nen poli­it­tis­es­ti on eri asia kuin val­tion omis­ta­man kau­pal­lisil­la markki­noil­lakin toimi­van osakey­htiön oper­ati­iviseen toim­intaan puuttuminen.

  Jos tämä on poli­itikko­jen käsi­tys siitä, mil­lä tasol­la omis­ta­jao­h­jaus­ta tehdään, niin toivon har­taasti val­tion luop­u­van kaik­ista yrityksistään.

  Ei tuos­sa edelleenkään ole mitään laiton­ta tapah­tunut, kos­ka omis­ta­ja ihan oikeasti saa uha­ta potki­vansa hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jan ja toim­i­tusjo­hta­jan pois sen vuok­si, että näi­den tukka­muoti ei tun­nu hauskalta.

  Hau­ta­lan eroami­nen ei auta tässä mitään, jos kaik­ki poli­itikot pitävät jumalal­lise­na oikeutenaan sotkea yri­tys­ten oper­ati­ivista toim­intaa lil­lukan­var­sis­sa. Nyt käy­ty keskustelu, ja eri­tyis­es­ti sen sävy ja argu­men­tit osoit­ta­vat, että omis­ta­jao­h­jauk­ses­ta puut­tuu sekä suh­teel­lisu­u­den­ta­jua että ymmär­rys siitä, miten asi­at pitäisi hoitaa mah­dol­lisim­man tehokkaasti.

  Hau­ta­lan huono muis­tikin kyl­lä herät­tää tässä vai­heessa epäi­lyk­siä. On aika erikoista, jos noin kovaan ääneen käy­ty keskustelu uno­htuu. Ellei sit­ten ole niin, että tämä on val­tio-omis­ta­jan tavalli­nen tapa kom­mu­nikoi­da yri­tys­ten­sä hal­li­tuk­sen ja oper­ati­ivisen johdon kanssa.

 109. Tiedemies: Kysyn niiltä, joiden mielestä Hau­ta­lan kölin alta veto oli oikein, olisiko se sit­ten kel­van­nut, että Hau­ta­la olisi suureen ääneen ilmoit­tanut jääväävän­sä itsen­sä min­is­ter­inä asiasta?

  En pidä Hau­ta­lan kölin alta vetämistä ihan asial­lise­na sitäkään, vaik­ka ei se enää tämän päivän tieto­jen perus­teel­la tun­nu aivan yhtä kohtuuttomalta.

  Itse olisin halun­nut nähdä min­is­terin totea­mas­sa julk­isu­udessa, että “yksit­täistapauk­set ovat yri­tyk­sen oper­ati­ivisen johdon asioi­ta”. Ja “mikäli poli­it­ti­nen keskustelu osoit­taa, että val­tio-omis­ta­jan on syytä ottaa tähän selvä kan­ta, päiv­itämme omis­ta­ja-ohjeis­tus­ta ja odotamme, että val­tionyri­tyk­set toimi­vat vas­taisu­udessa sen mukaan”.

  Ihan siis riip­pumat­ta siitä, oliko Hau­ta­lan toivo­mus järkevä vai ei. (Oli se järkevä.)

  Mut­ta tiedän, että toivo­muk­seni on kohtu­u­ton sen vuok­si, että äänestäjät eivät ymmär­rä yri­tys­ten hyvästä hallinto­tavas­ta mitään ja halu­a­vat mikro­man­ageroivia ministereitä.

 110. Se on ainakin varmaa,että tänä per­jan­taina per­suka­pakois­sa on vietet­ty suuret karnevaalit ja nau­tit­tu pari kossuvichyä

  Hau­ta­lan ja Vihrei­den kunniaksi !!

 111. Evert The Nev­er­Rest:
  Se uhkaa­va ym. tapa jol­la min­is­te­ri­o­h­jauk­sen virkamies läh­estyi tek­stivi­estil­lä Arc­tia Ship­pin­gin hal­li­tuk­sen puheen­jo­htaa ja toim­i­tusjo­htaa, ei kyl­lä ollut mitään omis­ta­jao­h­jaus­ta vaan pikem­minkin vir­ka-ase­man väärinkäyttöä.

  Laki sanoo:

  7 §

  Vir­ka-ase­man väärinkäyttäminen
  .
  .
  2) käyt­tää väärin ase­maansa käsky­val­las­saan tai välit­tömässä valvon­nas­saan ole­vaan henkilöön nähden,

  hänet on tuomit­ta­va vir­ka-ase­man väärinkäyt­tämis­es­tä sakkoon tai vankeu­teen enin­tään kahdek­si vuodeksi.

  Näin liike-elämässä toim­i­taan — mikä näyt­tää ole­van tun­tem­aton­ta mon­elle poli­itikolle ja toimittajalle.

  Eikä omis­ta­jao­h­jauk­seen viime kädessä ole muu­ta keinoa eikä val­tion yhtiö ole mikään poikkeus, joten mitään vir­ka-ase­man väärinkäyt­töä se ei ole (eikä voi olla, kos­ka ko. pykälän alku kuu­luu: “Jos virkamies han­kki­ak­seen itselleen tai toiselle hyö­tyä taik­ka aiheut­taak­seen toiselle hait­taa tai vahinkoa”).

 112. Kun val­taa käytetään sul­jet­tu­jen ovien takana, menevät toim­intata­vat varsin härskeik­si. Min­is­teri Hau­ta­la ja yli­jo­hta­ja Tim­o­nen ovat käyt­täy­tyneet aivan kuin oli­si­vat itse omis­ta­neet Arc­tic ship­pin­gin, vaik­ka me viisi miljoon­aa todel­lista omis­ta­jaa (val­tio olemme me) emme ole tien­neet asi­as­ta yhtään mitään.

  Jos tämän­laa­tu­isia ohjaus­toimia tehdään, pitäisi niiden kestää päivän­val­oa vaik­ka tekopäivänä, sil­loin ei tarvit­sisi muis­tel­la kuka sanoi tai kir­joit­ti mil­loin mitäkin. Nyt haisee puoli­toista vuot­ta van­halle sillitynnyrille.

 113. Onko tuo Raimo K vihrei­den salainen ase ja aja­tusten sekoit­ta­ja vai mikä?

 114. Taisin sohaista kusi­ais­pesään. Uskon että Hei­di Hau­ta­la ei koskaan olis lähet­tänyt noin jul­maa tek­stivi­estiä — eikä Anneli Jäät­teen­mä­ki ottanut vas­taan samoin noin jul­maa faksia. 

  Plikko­ja on viety takatarikalla, kuten Poho­jan­maal­la sanottaisiin 🙂

 115. Mitäpä jos kir­japitäsi riehaan­tu­isi ja uhkaisi sin­ua posella?

  Sylt­ty: Höpö höpö sentään!

  Jos toimi­va johto ei meinaa uskoa omis­ta­jaa, siinä ei ole muu­ta vai­h­toe­htoa kuin potkut! Palkka­jo­hta­jien on ker­takaikkises­ti totelta­va omis­ta­jan ään­tä ja jos ei tot­tele, se on potkut.

  Tun­tuu vähän has­sul­ta että potkuil­la uhkailua pide­tään jotenkin out­ona tässä kuvios­sa. Itse omis­tan oman yri­tyk­sen ja minus­ta on täysin päivän­selvää, että jos tässä fir­mas­sa olisi palkka­jo­hta­ja, sen pitäisi totel­la min­ua tai se lähtisi hyvin nopeasti kävelemään. Omis­ta­jan ääni on se ääni jon­ka pitää kuu­lua ja kun omis­ta­ja puhuu, johto kuun­telee. Asioista voidaan keskustel­la, mut­ta kun päätös on syn­tynyt, johto joko toteut­taa sen tai sit­ten se vaihdetaan.

  Eli potkuil­la uhkailu tai omis­ta­jao­h­jaus yleis­es­ti on tässä keis­sis­sä ihan täy­delli­nen lil­lukan­var­si. Zysse sanoi hyvin A‑stuodiossa, että juridis­es­ti tämä on men­nyt ihan oikein kos­ka omis­ta­ja saa päät­tää fir­mansa asioista, mut­ta ongel­mana ovat olleet nämä kytkök­set. Olen Zyssen kanssa tästä asi­as­ta eri mieltä, mut­ta hänen peruste­lut oli­vat kyl­lä hyvät ja sen voi kyl­lä noinkin nähdä. Soin­in­vaara jäi kyl­lä toisek­si, Ruo­ho­nen-Lern­er oli ihan pihalla.

 116. Siis Hau­ta­la on ollut iät ja ajat venäläis­ten piikkinä lihas­saan. Mut­ta menkööt näin. Ever­stin tyt­tö kun Hei­di on, niin osaa pelin sään­nöt ja käytännön.

 117. Tavalli­nen Teknikko:
  Siis Hau­ta­la on ollut iät ja ajat venäläis­ten piikkinä lihas­saan. Mut­ta menkööt näin. Ever­stin tyt­tö kun Hei­di on, niin osaa pelin sään­nöt ja käytännön.

  Tavalli­nen Teknikko:
  Siis Hau­ta­la on ollut iät ja ajat venäläis­ten piikkinä lihas­saan. Mut­ta menkööt näin. Ever­stin tyt­tö kun Hei­di on, niin osaa pelin sään­nöt ja käytännön.

  Tämä vielä edel­lisen lisäksi :

  http://www.youtube.com/watch?v=-mPraO_sJ7A

 118. Viherinssi: Ei tuos­sa edelleenkään ole mitään laiton­ta tapah­tunut, kos­ka omis­ta­ja ihan oikeasti saa uha­ta potki­vansa hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jan ja toim­i­tusjo­hta­jan pois sen vuok­si, että näi­den tukka­muoti ei tun­nu hauskalta.

  Tässä on kuitenkin kak­si, aika eril­listä puol­ta. Yhtäältä on kyse siitä, mitä osakey­htiön omis­ta­ja saa tehdä omis­ta­malleen osakey­htiölle (-> melko­lail­la mitä lystää, oma­pa­han on firma). 

  Kun omis­ta­jana on val­tio, on toisaal­ta kyse siitä, mitä virkamies saa virka­toime­naan tehdä. Kun jokin virkamies on ase­mas­sa, jos­sa voi käyt­tää omis­ta­jan ään­tä, on kyse val­tion anta­mas­ta virkate­htävästä, jon­ka suorit­tamises­sa on nou­datet­ta­va kaikkea mitä val­tio virkate­htävien suorit­tamis­es­ta säätää.

  Pidänkin perin kum­mallise­na aja­tus­ta, että omis­ta­jao­h­jauk­ses­ta vas­taa­va virkamies voisi käyt­täy­tyä kuten fir­man omis­ta­ja ja määräil­lä fir­man johtoa esim. henkilöko­htais­ten kaverei­den­sa eduk­si. Eihän virkamies fir­maa omista vaan on käyt­tämässä val­tio-omis­ta­jan ään­tä val­tion valtakirjalla.

 119. Olen kun­nioit­tanut Osmoa suo­raselkäisenä poli­itikkona, joka kat­soi oikeak­si vihrei­den eron hal­li­tuk­ses­ta, joka toi­mi vas­toin vihrei­den atom­ivoimalakan­taa. Tämän blo­gin jäl­keen en kun­nioi­ta enää.

  Mielestäni Suomes­sa on laki ja oikeus, joiden mukaan eletään. Mikäli joku taho, tässä tapauk­ses­sa vihreät, kat­soo oikeudek­seen puut­tua omien­sa suosimiseen jopa min­is­terin mahtikäskyl­lä, se on yksinker­tais­es­ti väärin. En halua Suomes­ta Hit­lerin Sak­san tai Stal­in­in Neu­vos­toli­iton kaltaista val­tio­ta, jos­sa oikeut­ta jaka­vat puolue­virkail­i­jat, eikä lakia tarvitse kunnioittaa. 

  Jos Osmon kan­ta eustaa vihrei­den yleistä kan­taa, en usko äänestäväni koskaan ketään vihreää mihinkään tehtävään.

  Kukaan vihrei­den silmääteke­vistä ei ole tuomin­nut ydi­nasi­aa, min­is­terin puut­tumista oper­ati­ivisen johdon toimi­in kuu­lu­vaan rikosil­moituk­sen tekoon. Päin­vas­toin, Tekoa on puo­lus­tel­tu ja kiitelty.

  Uusi min­is­teri val­i­taan vihrei­den toimes­ta juuri tästä vihrei­den johtok­lik­istä. On selvää, että seu­raavi­in vaalei­hin asti (1,5 vuot­ta) Suomes­sa jatkuu saman­lainen suh­muroin­ti oikeuisas­iois­sa kuin nyt pal­jas­tunut. Olen huolestunut suo­ma­lais­ten lainkun­nioituk­sen puoles­ta. Juuri nyt ei tarvit­taisi min­is­ter­i­ta­son kor­rup­toitunut­ta hallintoa, taloudessa olisi riit­tävästi ongelmia.

 120. Nyt on kep­poste­lut kep­postel­tu ja tuomiot jaet­tu. Miten tästä eteen päin? Imagopoli­ti­ikkaa ajatellen avoimeen pesti­in pitää saa­da mies. Kyl­lä, kos­ka muuten tulee vaikutel­ma väk­inäis­es­tä kiin­tiöa­jat­telus­ta. Nyt ei ole varaa pelleilyyn. Antakaa muiden puoluei­den sor­tua tähän kikkailu­un. Ja kyl­lähän top 3 täl­lä het­kel­lä on akselil­la Soininvaara-Haaviato-Tynkkynen.

  Ykkös­vai­h­toe­hto on tietysti Osmo. Jos omis­ta­jao­h­jaus on ker­ta niin vaikeaa, niin eiköhän siitä juuri Ode järkiprag­maatikkona selviä parhait­en. Ode tuo tehtävään uut­ta näkökul­maa, postaa siitä blogi­in­sa ja kerää pis­teet plakkari­in. Help­po hom­ma. Jos halu­aa pela­ta riskil­lä, voi ava­ta van­haa kun­non mamu-poli­ti­ikkaa. Tähän vai­h­toe­htoon pitäisi tur­va­ta vain siinä tapauk­ses­sa, että Osmo tulee val­i­tuk­si, muuten riskit ovat liian suuret. Sanomat­takin on selvää, että mamu-keskustelu­un tarvi­taan jokin uusi läh­estymistapa, joka nyt ei ole aivan help­po keksiä. 

  Jokainen tsäänssi kehi­tys­vas­taa­vana on mahdollisuus.

 121. Viherinssi: En pidä Hau­ta­lan kölin alta vetämistä ihan asial­lise­na sitäkään, vaik­ka ei se enää tämän päivän tieto­jen perus­teel­la tun­nu aivan yhtä kohtuuttomalta.

  Itse olisin halun­nut nähdä min­is­terin totea­mas­sa julk­isu­udessa, että “yksit­täistapauk­set ovat yri­tyk­sen oper­ati­ivisen johdon asioi­ta”. Ja “mikäli poli­it­ti­nen keskustelu osoit­taa, että val­tio-omis­ta­jan on syytä ottaa tähän selvä kan­ta, päiv­itämme omis­ta­ja-ohjeis­tus­ta ja odotamme, että val­tionyri­tyk­set toimi­vat vas­taisu­udessa sen mukaan”.

  Ihan siis riip­pumat­ta siitä, oliko Hau­ta­lan toivo­mus järkevä vai ei. (Oli se järkevä.)

  Mut­ta tiedän, että toivo­muk­seni on kohtu­u­ton sen vuok­si, että äänestäjät eivät ymmär­rä yri­tys­ten hyvästä hallinto­tavas­ta mitään ja halu­a­vat mikro­man­ageroivia ministereitä.

  Hau­ta­lan jut­tu pal­jas­taa raadol­lisel­la taval­la mitä poli­itik­ka-ja virkamieseli­it­ti puuhastelee.

  Sen sijaan, että se olisi keskit­tynyt val­takun­nan kannal­ta tärkeisi­in asioi­hin, se onkin keskit­tynyt näpertelemään hyvä-veli-verkos­tois­sa parin kaverin pikkue­dun ajamiseen.

  Tässäkin oli sotkeuy­tunut pikku jutun selvit­tämiseen mon­ta kallispalka­ista poli­itikkoa ja virkamiestä

  Ei ole ihme jos asi­at ovat rem­pal­laan kun pikku­ju­tut työl­listävät vak­tion johdon.

  Ei joku jään­mur­ta­jal­la tapah­tunut mie­lenosoi­tus ja sen jälkiseu­rausten puin­ti ole val­takun­nan eikä yri­tyk­sen edun kannal­ta mitenkään tärkeä juttu.

 122. No, näin asioiden edet­tyä on mielestäni kak­si tulk­in­taa: Hau­ta­la oli ns pihal­la, eikä tien­nyt mitä virkamiehet duu­na­si­vat, jol­loin johta­ju­us on hukas­sa jne, ja ero on asialli­nen. Toinen on, että potku-uhkaus tuli Hau­ta­lal­ta, jol­loin kyse oli siitä, että vale­hdelti­in julk­isu­udessa ja siinäkin tapauk­ses­sa ero on asianmukainen.

  Minus­ta on kuitenkin jotenkin hauskaa se, että selkeästi poli­it­ti­nen hive­nen har­maal­la alueel­la liikku­va toim­inta — eli omis­ta­ja-ohjauk­sen val­lankäyt­tö — nähdään jotenkin astet­ta tuomit­tavam­pana kuin avoin crony­is­mi, jota Kokoomus­laiset har­joit­ta­vat: Kavereille fyrkkaa, uhkail­laan vaik­ka samal­la Suomen Akatemi­aa, mut­ta kun tehdään se röyhkeästi ja häpeilemät­tä, niin ei mitään ongelmaa. 

  En tarkoi­ta täl­lä sitä, että Hau­ta­lan ei olisi pitänyt ero­ta tai edes sitä että Kataisen taas olisi pitänyt Himas-jupakan yhtey­dessä ero­ta, vaan sitä, että suo­ma­lainen men­tal­i­teet­ti on aika vas­ten­mielistä. Se muis­tut­taa kouluk­iusaamista siinä, että jos joku näyt­tää heikol­ta, niin sit­ten käy­dään todel­la kimp­pu­un. Ja mitä heikom­mal­ta joku näyt­tää, sitä ankarampia ollaan.

  Mil­laista poli­it­tista kult­tuuria tämä ilmen­tää? No ainakin sel­l­aista jos­sa pitää ylpeänä käh­miä val­tion fyrkkaa omille ja pidät­täy­tyä omien poli­it­tis­ten päämäärien ajamis­es­ta. Jälkim­mäi­nen kun nyt selvästi on suo­ma­lais­ten mielestä tuomit­tavam­paa kuin ensimmäinen.

 123. Osmo Soin­in­vaara:
  Ymmärtääk­seni kyse on asian­omis­ta­jarikok­ses­ta. Asian­omis­ta­jalle on nimeno­mais­es­ti jätet­ty asi­as­sa hark­in­taval­taa. Sin­unkaan ei ole pakko ilmoit­taa poli­isille kun­ni­an­loukkauk­ses­ta aina kun joku saa sinus­ta pahasti.

  osmo eiköhän asian­lai­ta ole se että Hau­ta­la ajoi omia poli­it­tisia tavoit­tei­ta ja toinen asia on se voiko Min­is­teri määrätä että tehdäänkö rikosil­moi­tus vai ei teil­lä vihreil­lä on nyt puurot­ja vel­lit sekaisin. Hau­ta­la on julk­isu­udessa koko ajan toitot­tanut että toimi­van johdon tekemisi­in ei voi puut­tua nyt kiris­tet­ti­in suo­raan sanoen johtoa jos ette tee näin niin potkut tulee

 124. Paljon medi­ako­hua, mut­ta lop­pu­jen lopuk­si täysin epärel­e­vant­tia. On tietenkin poli­ti­ikan yleisen uskot­tavu­u­den kannal­ta kestävää, ettei min­is­teri (Hau­ta­la min­is­ter­inä on vas­tu­us­sa virkami­esten akti­ivi­sista mut­ta myös pas­si­ivi­sista teoista) menisi vaikut­ta­maan omi­in kaverei­hin kohdis­tu­vi­in rikosil­moituk­si­in. Saat­ta nimit­täin näyt­tää vähän pahalta.

  Nykyisen hal­li­tuk­sen suuret lin­jat on Urpi­laisen kestävyys­va­je-ohjel­man jäl­keen tehty ja Hau­ta­la joka tapauk­ses­sa olisi ollut “vain” toim­i­tus­min­is­teri viimeiset pari vuot­ta. Jos media keskit­ty­isi olen­naisi­in asioi­hin, niin näi­den kohu­jen sijas­ta pitäisi kir­joit­ta miltä näyt­tää suurten ja vähän pienem­pi­enkin puoluei­den hal­li­tu­so­hjel­matavoit­teet. Niil­lä nimit­täin on todel­lista merk­i­tys­tä ja vaik­ka tavoit­teet halu­taan pitää piilos­sa, niin taita­va jour­nal­isti ne esi­in kaivaisi. Sil­loin voitaisi­in puhua oikeasti tärkeistä asioista, ei näistä lillukanvarsista.

 125. Osmo,

  perus­suo­ma­lainen omis­ta­jao­h­jaus­min­is­teri voisi siis käyt­tää val­tion 100-pros­ent­tis­es­ti omis­tamia yhtiöitä työl­lisyys- ja alue­poli­ti­ikan ajamiseen?

  Vai eikö voi? Pitääkö myös päämäärän olla “oikea”?

  Jos yri­tyk­sessä olisi myös toinen osakas niin voisiko se taho vaa­tia vahin­gonko­r­vauk­sia jos poli­ti­ikkaa tehtäisi­in yhtiön rahoilla?

 126. Osmo Soin­in­vaara:
  Top­imi­van johdon tekemisi­in ei voi puut­tua yhtriöis­sä, jois­sa on use­ampia osakkaita.

  Val­tio omis­taa val­tiony­htiön. Mikä se val­tio on ja kuu­lunko minäkin siihen?
  Tässä tapauk­ses­sa ain­oana osakkaana oli Hei­di Hau­ta­la. Ehkä hän on (oli) se Val­tio? Val­tio saa päät­tää minkä ryh­män aktivis­mi on hyvää aktivis­mia, jon­ka toimia kat­so­taan läpi sormien.

 127. Jos joku nyt esil­lä ole­vista vihreistä ehdokkaista val­i­taan min­is­terik­si, niin tässä kansan­taloudel­lises­sa tilanteenssa se voisi jopa vaaran­taa Suomen kol­men A:n luottoluokituksen.

  Mielestäni kyseisi­in tehtävi­in ja muu­toinkin tuo­maan hal­li­tuk­selle (kansan­taloudel­lista) uskot­tavu­ut­ta on henkilö nimeltä Osmo Soininvaara. 

  Jälleen uusi­in untu­vikko­min­is­terei­hin Suomel­la ei ker­ta kaikki­aan ole varaa eikä siihen, että men­täisi­in sukue­limet edellä.

 128. Osmo Soin­in­vaara:
  Top­imi­van johdon tekemisi­in ei voi puut­tua yhtriöis­sä, jois­sa on use­ampia osakkaita.

  Onko­han tuo nyt ihan noin? Kyl­lä kait sitä nyt voi toimi­van johdon tekemisi­in puut­tua, kun­han puut­tumi­nen on ihan var­masti yhtiön edun mukaista. Jos on mui­ta osakkai­ta, ei voi har­joit­taa “yhteiskun­tapoli­ti­ikkaa”, joka heiken­tää kan­nat­tavu­ut­ta. Tyyp­il­lis­es­ti tietysti ylläpitää kan­nat­ta­mat­to­mia työ­paikko­ja. Mut­ta eihän sitä nyt val­tion ole tarkoi­tus olla omis­ta­ja, joka ei saisi mihinkään puut­tua. Voihan se olla,että vaik­ka Finnair­ille, For­tu­mille tai Tal­vi­vaar­alle tulisi val­i­tuk­si oikein huono toimi­va johto. Ei val­tion sil­loin pidä hil­jaa kat­soa koheltamista.

  Se tietysti on surullista, että tässä nyt on oltu niin ikävästi haaskalla. Sel­l­aisek­si tämä poli­ti­ik­ka kuitenkin on nyt men­nyt. Kyl­lä perus­suo­mais­ten huutelun ymmärtää, kun hei­hinkin kohden­netaan tuol­laisia viimeisim­män Hal­la-aho-manööverin kaltaisia pro­jek­te­ja. Sit­ten se on täl­l­laista “Kuka osaa ikävim­min mieliku­vamiekkail­la toisia vas­taan” ‑touhua. Hal­li­tuskump­panei­ta voi sit­ten enem­män ihme­tel­lä. Voi toki olla, että taustal­la on jotain salaisia riitoja.

  Kyl­lä puoluei­den puheen­jo­hta­jien olisi hyvä käy­dä jonkin­lainen pelisään­tökeskustelu. Muuten tämä tulee men­emään jatku­vasti ikäväm­mäk­si. Kyl­lä min­ulle ainakin täl­laisenä “vähem­mistökokoomus­laise­na” tuli vähän paha mieli Zyskow­iczin eilis­es­tä esi­in­tymis­es­tä. Mut­ta toisaal­ta on kyl­lä tul­lut mon­esti vihrei­denkin mielikuvaprojekteista.

 129. Osmo Soin­in­vaara:
  Niinkuin Yle (Oy, tai Alko (Oy). Jään­mur­tamiseen perustet­tu yhtiö on aika samaa luokkaa. 

  Arc­tic­Ship­ping kuu­luu luokkaan Strate­gis­es­ti merkit­tävät yhtiöt eikä se ole eri­ty­is­te­htäväy­htiö kuten Yle, Alko tai Veikkaus.

  Kat­so esim. VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS
  OMISTAJAPOLITIIKASTA 3.11.2011 Liite 2 jos­sa on yhtiöt listattu.

 130. Osmo Soin­in­vaara: Niinkuin Yle (Oy, tai Alko (Oy). Jään­mur­tamiseen perustet­tu yhtiö on aika samaa luokkaa. 

  Tuo Yle on mie­lenki­in­toinen ver­taus, toivon todel­la ettei se ollut min­is­teri tek­star­il­laan kun Tero Vaaran esi­in­tymisen Ylel­lä peruutti.

  No onhan Ylel­lä tässä oma ‘kun­ni­akas’ his­to­ri­ansa, ei tain­neet Sleep­ySleep­ers näytelmän tek­i­jät tietää kuin­ka ajanko­htaisen teat­teripläjäyk­sen kirjoittivat.

 131. Ryhdyin miet­timään, että mis­tä nämä tek­stivi­estit Vauras­teelle ja Tim­o­sen sähkö­pos­tivi­esti Arc­tia Ship­pin­gin hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jalle oikein putkah­ti­vat julk­isu­u­teen? Po. viestien lähet­tämis­es­tä on kulunut jo yli vuosi. 

  Elän siinä käsi­tyk­sessä, että sekä toim­i­tusjo­hta­ja Vauraste että hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja Mat­ti Vir­taala ovat säilöneet nämä tule­vien tarpei­den var­alle, jot­ta voivat esimerkik­si vahin­goit­taa vihaami­aan vihre­itä min­is­tere­itä ja kansanae­dus­ta­jia, eli tässä tapauk­ses­sa omis­ta­jan ään­tä käyt­täneitä taho­ja. Kuka ne sit­ten vuosi? Kyseessä ovat henkilöko­htaiset viestit, eli ovatko Vauraste ja Vir­taala lähet­täneet viestit medi­alle ja siten pyrki­neet vahin­goit­ta­maan omis­ta­janoh­jauk­ses­ta vas­tan­nut­ta min­is­teri Hau­ta­laa? Siinä he onnistuivat. 

  Voisiko media pohtia asian tätä puol­ta? Luul­tavasti ei, kos­ka jos Vauraste ja Vir­taala ovat vuota­neet viestit, ei lehdis­tö ole valmis vahin­goit­ta­maan herkullisen uutis­sar­jan tar­jon­nei­ta vuo­ta­jia. Jos asia on men­nyt näin, kyseessä on melko laskel­moitu toim­intat­a­pa. Min­is­teri läh­tee, eikä omis­ta­jan kanssa yhteistyökyvytön palkkajohto. 

  Nyt kun vihreät val­it­se­vat itselleen seu­raa­jaa, toiv­ot­tavasti selvitätte, että kenen pus­si­in Arct­ian johto oikein pelaa. Omaansa vai omis­ta­jan? Jos viestien osalta tietoläh­teenä on ollut Vir­taala ja Vauraste, hei­dän ehdot­tomasti ymmär­ret­tävä ero­ta tehtävästään, kos­ka ovat toim­i­neet omis­ta­jaa vas­taan. Jos he eivät sitä ymmär­rä, uuudel­la omis­ta­janoh­jauk­ses­ta vas­taaval­la min­is­ter­il­lä on luu­dalle hom­mia heti ensi töikseen.

  Minus­ta Vauraste ja Vir­taala eivät voi jatkaa tehtävässään täl­laisen epälu­ot­ta­musepisodin jäl­keen. Joka tapauk­ses­sa jonkun on nyt selvitet­tävä hei­dän rooli tässä episodissa.

 132. Pekka Kärkkäi­nen: Kun val­taa käytetään sul­jet­tu­jen ovien takana, menevät toim­intata­vat varsin härskeik­si. Min­is­teri Hau­ta­la ja yli­jo­hta­ja Tim­o­nen ovat käyt­täy­tyneet aivan kuin oli­si­vat itse omis­ta­neet Arc­tic ship­pin­gin, vaik­ka me viisi miljoon­aa todel­lista omis­ta­jaa (val­tio olemme me) emme ole tien­neet asi­as­ta yhtään mitään.

  Jos tämän­laa­tu­isia ohjaus­toimia tehdään, pitäisi niiden kestää päivän­val­oa vaik­ka tekopäivänä, sil­loin ei tarvit­sisi muis­tel­la kuka sanoi tai kir­joit­ti mil­loin mitäkin. Nyt haisee puoli­toista vuot­ta van­halle sillitynnyrille.

  Pekka Kärkkäi­nen on var­masti huumorim­iehiä. Omis­ta­janoh­jauk­ses­ta vas­taa­van min­is­terin pitää tietenkin lähet­tää joka päivä tiedote Suomen kansalle johdon kanssa käymistään keskusteluista. Muuten­han me emme tiedä niistä mitään. 🙂

 133. “Hau­ta­la Ylen Ykkösaa­mus­sa: Eroko­hun takana taloudel­liset intressit”

  - Pitkälti siitä on kysymys. Jos min­is­teri kat­soo tarpeel­lisek­si maku­ut­taa val­tiony­htiön jään­mur­ta­jia 9 — 10 kuukaut­ta vuodes­ta Kata­janokan sata­mas­sa sen sijaan että ne toisi­vat tulo­ja ja työl­lisyyt­tä Suomeen niin jotakin on pahasti vialla.
  Vielä kun saadaan Satu Has­si Hau­ta­lan paikalle niin voidaan sanoa good­bai millekään järkevälle taloudenpidolle.

 134. Raimo K: ko. pykälän alku kuu­luu: “Jos virkamies han­kki­ak­seen itselleen tai toiselle hyö­tyä taik­ka aiheut­taak­seen toiselle hait­taa tai vahinkoa”).

  Jos tarkko­ja ollaan, virkamiehen lie­nee vaikea tehdä yhtään mitään ilman, että siitä olisi toiselle (tai itselle) jotain hait­taa tai hyö­tyä. Toiv­ot­tavasti ei ole niin, että virkamiehet virhei­den pelos­sa ovatkin tekemät­tä juuri mitään 😉

  Toinen koh­ta oli, että “käyt­tää väärin ase­maansa käsky­val­las­saan tai välit­tömässä valvon­nas­saan ole­vaan henkilöön näh­den”. Tuo kai tarkoit­taa, että vaikut­ta­mi­nen sel­l­aiseen henkilöön, joka ei ole välit­tömässä valvon­nas­sa tai käsky­val­lan alainen, on ok. Ja toisaal­ta, oman ase­man väärin käytök­si kai voi alainen tulki­ta minkä tahansa epämiel­lyt­tävän työte­htävän tai voimakkaasti ilmais­tun mielipiteen…

 135. Osmo Soin­in­vaara:
  Top­imi­van johdon tekemisi­in ei voi puut­tua yhtriöis­sä, jois­sa on use­ampia osakkaita.

  Tarken­nus: ei voi puut­tua, pait­si jos omis­ta­jat yksis­sä tuumin ja yhdessä päät­tävät puut­tua yhtiön toim­intaan. Jos omis­ta­jia on vain pari, niin tämä onnis­tuu hel­postikin, mut­ta esimerkik­si pörssiy­htiössä täm­möistä mah­dol­lisu­ut­ta ei käytän­nössä ole

 136. Osmo Soin­in­vaara:
  Ymmärtääk­seni kyse on asian­omis­ta­jarikok­ses­ta. Asian­omis­ta­jalle on nimeno­mais­es­ti jätet­ty asi­as­sa hark­in­taval­taa. Sin­unkaan ei ole pakko ilmoit­taa poli­isille kun­ni­an­loukkauk­ses­ta aina kun joku saa sinus­ta pahasti.

  </

  Osmo Soin­in­vaara:
  Top­imi­van johdon tekemisi­in ei voi puut­tua yhtriöis­sä, jois­sa on use­ampia osakkaita.

  Hau­ta­la­han toitot­ti koko ajan että toimi­van johdon tekemisi­in ei ole puuttumista

 137. Jari Häyri­nen: Hau­ta­la­han toitot­ti koko ajan että toimi­van johdon tekemisi­in ei ole puuttumista

  Jari Häyri­nen: Hau­ta­la­han toitot­ti koko ajan että toimi­van johdon tekemisi­in ei ole puuttumista

  Annet­ti­in uhkaus että potkut tulee jos ette tee näin

 138. Sha­keem: Siis Hau­ta­lal­la ei ollut mitään syytä ero­ta – tai kan­taa poli­it­tista vas­tu­u­ta, kuten asian ilmaisit, kos­ka ei ollut mitään mis­tä vas­tu­u­ta olisi pitänyt kantaa.

  Olen samaa mieltä, mut­ta siltikin on taval­laan hienoa nähdä, että joku uskoo “her­ras­miespoli­ti­ikkaan” ja käyt­täy­tyy sen mukaisesti.

 139. Hei­di Hau­ta­lal­la oli selkeä poli­it­ti­nen tavoite; pitää suo­ma­laiset jään­mur­ta­jat pois ark­tisil­ta alueil­ta ja maku­ut­taa laivo­ja Kata­janokan sata­mas­sa tuot­ta­mat­tom­i­na 9 kuukaut­ta vuodessa. Tämä ei tietenkään ollut fir­man etu­jen mukaista, mut­ta siitä viis.

  Hau­ta­la perusteli moti­ivi­aan estää rikosil­moi­tus Green­peacea vas­taan sil­lä, että se vahin­goit­taa jään­mur­ta­jafir­man julk­isu­usku­vaa ja etuja.

  Käytän­nössä hän pelkäsi, että rikosil­moi­tus ja sitä mah­dol­lis­es­ti seu­raa­va oikeu­denkäyn­ti nos­taisi poli­it­tiseen ja julkiseen keskustelu­un juurikin sen asian saako jään­mur­ta­jia vuokra­ta hyväl­lä hin­nal­la ulko­maille. Itse hän vamasti olisi halun­nut hoitaa hom­man kaikessa hil­jaisu­udessa ihan omin päin poli­it­tis­ten into­hi­mo­jen­sa mukaisesti.

  Taval­laan Green­peace mokasi; ilman tuo­ta tekemään­sä attent­taat­tia Hei­di olisi saanut vietyä asian molem­pia tyy­dyt­tävään lop­putu­lok­seen jään­mur­ta­jafir­man ja suo­ma­laisen kansan­talouden tappioksi.

  Enää suo­ma­laisen talouden/teollisuuden alasajos­ta ei puu­tu kuin se, että Hau­ta­lan paikan saa sukupuolitrendikkäästi Satu Hassi.

 140. Jos ker­ran ei ollut mitään väärää ja hävet­tävää siinä, että min­is­teri avus­ta­jien­sa väl­i­tyk­sel­lä halusi vaik­ka vai­h­taa oper­ati­ivisen johdon, ellei johto ymmär­rä vetää rikosilmi­tus­ta pois, sil­loin ei olisi var­maankaan myös ollut mitään estet­tä sille, että asia olisi hoidet­tu julkises­ti ja lehdis­tötiedot­teel­la olisi saatu heti pis­teet vihreille koti­in osoit­ta­mal­la akti­ivista omis­ta­japoli­ti­ikkaa kansal­lisen edun ja yhtiön maineen nimissä.

  Jos tähän kysymyk­seen vas­taa, että eihän niin tietenkään olisi voin­ut tehdä, on ymmärtänyt, että teko oli väärä. Sen päälle tuli se, että väärä teko tehti­in salaa ja se, että kun se pal­jas­tui, yritet­ti­in vielä muu­ta­maan otteeseen Hiih­toli­it­to-tyyli­in sala­ta vielä kaikkea sitä, mis­tä ei ihan vielä oltu jää­ty kiinni.

  Toivon että Osmo “kus­tan­nuste­hokku­us” Soin­in­vaara valit­taisi­in kehi­tys­min­is­terik­si (omis­ta­jao­h­jaus voitaisi­in antaa ammat­ti­min­is­ter­ille), kos­ka jos jos­sain, niin juuri näil­lä hyvää tarkoit­tavil­la poli­ti­ikan lohkoil­la kus­tan­nuste­hokku­ud­es­ta ei ole kus­tan­nus­vaikut­tavu­ud­es­ta välitet­ty vähääkään. Kehi­tysy­hteistyö (ja siihen kytkey­tyvä pako­lais­poli­ti­ik­ka) ovat jopa ympäristöpoli­ti­ikkaa kus­tan­nuste­hot­tomam­min ohjat­tu poli­ti­ikan lohko, ja se on kyl­lä paljon san­ot­tu se.

 141. “Hau­ta­lan avus­ta­jana toimii Mil­ma Ket­tunen. Hau­ta­la-kohun yhtey­dessä on pal­jas­tunut, että Ket­tusen mies on ollut töis­sä Green­peaces­sa. Mies vaikut­taa Green­peace Nordicissa.

  - Tästä yhtey­destä kuulin vas­ta täl­lä viikol­la, Hau­ta­la kertoo.”

  http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288608833798.html

  Joko Hau­ta­la on erit­täin huoli­ma­ton tai sit­ten hän (totut­tuun tapaan) on huono­muisti­nen. Onko todel­lakin niin, että min­is­terin avus­ta­jien sidon­naisuuk­sia ei tarkasteta? 

  Tun­tuu erit­täin epä­to­den­näköiseltä, että Vihreis­sä ei tiede­tä sitä lähel­lä ole­vien kansalaisjär­jestö­jen (tai “kansalaisjär­jestö­jen”) tap­pi­paikoil­la istu­vien ihmis­ten sidon­naisuuk­sia. Tämä vielä tässä maas­sa, jos­sa kuulem­ma kaik­ki tun­te­vat kaikki?

 142. Onpas taas vas­ten­mieli­nen episo­di. Todel­la pikkui­sista kär­pä­sistä saadaan aikaan hir­muisia härkäsiä, kun oikeaan suun­taan moraal­isäteil­lään. Opet­tavaista olisi aina täl­lais­ten jut­tu­jen yhtey­dessä kiin­nit­tää huomio­ta siihen, ketkä piek­sevät suu­taan eniten (myös täl­lä foo­ru­mil­la). Sit­ten tutkiskel­la, että ostaisitko käytet­tyä autoa sel­l­aisil­ta henkilöiltä…

  Kyl­lähän se on niin tärkeää, miten johonkin mität­tömään mie­lenosoituk­seen jään­mur­ta­jal­la osal­lis­tunei­ta saadaan taval­la tai toisel­la syyt­tää… …ja tuh­la­ta val­tion raho­ja… …taas ker­ran. Työt­tömien määrä, ter­vey­den­huol­lon rapis­tu­mi­nen, supis­tuk­set koulu­tuk­ses­sa yms. yms. asi­at eivät näille henkilöille tai­da paljon merk­itäkään, tai toisaal­ta vaikka­pa uuden ja inno­vati­ivisen teknolo­gian ja palvelu­jen tuot­ta­mi­nen val­tion ja yri­tys­ten tulo­jen kasvattamiseksi.

  Kun­ni­akas­ta jatkoa sar­jaan: Tupolevin vel­jek­set, Ilk­ka Kan­er­va (kesto­su­osik­ki), Anneli Jäätteenmäki…

 143. Vihre­itä vaa­di­taan usein, vähän tekopy­hästi, ole­maan moraalisem­pia kuin muut puolueet.

  Tämä vaa­timus pitäisi ottaa tosis­saan, kään­tää se ilkku­jia vas­taan, ja oikeasti yrit­tää olla mui­ta parem­pia. Tässä tapauk­ses­sa rehellisempiä. 

  Jos joku kepu­lainen tai per­su jäisi kiin­ni Tynkky­sen kaltai­sista puoli­to­tuuk­sista, sille kohautet­taisi­in olka­päitä sekä kan­nat­ta­jien että vas­tus­ta­jien leirissä. 

  Mik­sei Tynkky­nen voin­ut sanoa, että “jätimme kiusal­lisim­mat yksi­tyisko­h­dat pois, kos­ka pelkäsimme niistä aiheutu­vaa kohua”. Olisi ollut rehellistä, ja ymmär­rystäkin olisi saanut. 

  Vähän niinkuin kepu­lais­ten anteek­sipyy­dellen tar­jotes­sa Mat­ti “rehellisin mitä meiltä löy­tyy” Van­has­ta päämin­is­terik­si; kaik­ki pitivät viestiä positiivisena.

  1. Samuli.
   Kopi­oitaes­sa lis­taa lehdis­tölle siitä oli jäänyt kopoioimat­ta kään­töpuolel­la ollut sivu. Vihrtei­den net­ti­siv­fuil­la se oli kokon­aise­na. En ymmär­rä, miten voit täst65ä päätel­lä, että jotain tietoa yritet­ti­in pimit­tää. Kai se olisi jäty6etty pois myös nettisivuilta.

 144. Janne: Eikö tässä tapauk­ses­sa ollut kyse sitä että Vir­ta­nen halusi, mut­ta min­is­teri ja virkamies kielsi.

  Oletko Osmo valmi­ina jos min­is­terin paik­ka aukeaa?

  Jari Häyri­nen:
  Annet­ti­in uhkaus että potkut tulee jos ette tee näin

  Osmo Soin­in­vaara:
  Top­imi­van johdon tekemisi­in ei voi puut­tua yhtriöis­sä, jois­sa on use­ampia osakkaita.

  Mut­ta pptkut tulee jos ei tee niinkuin min­is­teri määrää

  1. Toimi­van johdon tekemisi­in ei voi puut­tua yhtriöis­sä, jois­sa on use­ampia osakkaita.

   Mut­ta pptkut tulee jos ei tee niinkuin min­is­teri määrää

   Jari. Arc­tia Sip­pingis­sä ei ole mui­ta osakkai­ta. Miten tätä on niin vaikea ymmärtää?

 145. Osmo Soin­in­vaara:
  Top­imi­van johdon tekemisi­in ei voi puut­tua yhtriöis­sä, jois­sa on use­ampia osakkaita.

  Ei omis­tus sanan­va­paut­ta rajoi­ta, omis­ta­jat saa­vat vapaasti ilmaista mielipiteensä.

  Se ei tietys­tikään velvoita toimi­vaa johtoa, mut­ta ei johto ei voi olla huomioimat­ta mielipidettä.

  Niinpä,valtio voi arvioi­da osakkusy­htiöidesä toimia esim huonoa henkilöstöpoli­ti­ik­ka, jol­laista useim­mat harjoittavat-

  Jos hal­li­tus aikuis­ten oikeasti halu­aisi jatkaa työuria niin se pyrk­isi vaikut­ta­maan omis­tamien­sa yhtiöi­den henkilöstöpoli­ti­ikkaan niin , ettei lähel­lä eläkeikää potki­ta pois.

  Ei arvostelua mikään laki kiel­lä, Suomes­sa on sananvapaus.Ainakin toistaiseksi.

  Ja jos hal­li­tus pitää GP:a niin tärkeäenä sidos­ryh­mänä , että tj:kin saa men­nä jos ei kumar­ra GP suun­taan. Sen sijaan henkilöstö on vain tois­sisi­jainen roska­joukko, johon ei tarvitse pitää suhtei­ta kunnossa.

  Tapaus avaa uuden näkökul­man siihen, mitkä ovat todel­liset arvot vihreis­säkin: Palka­nsaa­ja on vain roska­joukko, jot­sa ei tarvitse välittää.

  Rehelli­nen työ palk­i­taan niin, että 30–40 vuo­den jäl­keen saat potkut ja lop­pu aika ennen eläket­tä sin­ut ruok­i­taan sos­sun luukulta.

  Näin­hän menet­telee mm armei­ja ja muut val­tion yhtiöt.

  Mut­ta jos alat kivit­tää ikkunoi­ta niin koko hal­li­tus kumar­taa sin­ulle , tekee sinus­ta sankarin ja jos tj ei kumar­ra niin hänelle kenkää ja hyvä sisko-veli pelas­taa kaik­ista vastuista.

  Vihreät ovat todel­la rappeu­tunut­ta porukkaa

 146. Kalle Iso­ta­lo: Onko­han tuo nyt ihan noin? Kyl­lä kait sitä nyt voi toimi­van johdon tekemisi­in puut­tua, kun­han puut­tumi­nen on ihan var­masti yhtiön edun mukaista. Jos on mui­ta osakkai­ta, ei voi har­joit­taa “yhteiskun­tapoli­ti­ikkaa”, joka heiken­tää kannattavuutta.
  ‘snip’

  No muis­telepa, mitä islanti­lainen hep­pu yrit­ti Finnairis­sa. Eipä voin­ut har­joit­taa kan­nat­tavu­ut­ta paran­tavaakaan toim­intaa, ään­imäärä ei riittänyt.

 147. Tämä lil­lukan­var­siepiso­di osoit­taa konkreet­tis­es­ti sen huikean eron, mikä on ammat­ti­jo­htamisen ja poli­it­tisen johtamisen välil­lä ja mikä poli­tikko­jen ymmär­rys toimi­vas­ta marssi­järjestyk­ses­tä. Jään­mur­to ei ole disku­teer­aus­ta eikä sohval­la istumista.

  Olen Viherinssin kanssa täysin samaa mieltä, että toimi­valle johdolle olisi pitänyt jät­tää vapaat kädet, mut­ta tapah­tu­mista viisas­tuneena omis­ta­ja olisi laat­in­ut toimi­valle johdolle selkeän suosikki­järjestyk­sen ja ohjeis­tuk­sen myöhempi­en tapausten varalta.

 148. Ville: Jos tarkko­ja ollaan, virkamiehen lie­nee vaikea tehdä yhtään mitään ilman, että siitä olisi toiselle (tai itselle) jotain hait­taa tai hyö­tyä. Toiv­ot­tavasti ei ole niin, että virkamiehet virhei­den pelos­sa ovatkin tekemät­tä juuri mitään 😉 

  Toinen koh­ta oli, että “käyt­tää väärin ase­maansa käsky­val­las­saan tai välit­tömässä valvon­nas­saan ole­vaan henkilöön näh­den”. Tuo kai tarkoit­taa, että vaikut­ta­mi­nen sel­l­aiseen henkilöön, joka ei ole välit­tömässä valvon­nas­sa tai käsky­val­lan alainen, on ok. Ja toisaal­ta, oman ase­man väärin käytök­si kai voi alainen tulki­ta minkä tahansa epämiel­lyt­tävän työte­htävän tai voimakkaasti ilmais­tun mielipiteen… 

  Jos noin tarkko­ja ollaan, niin yhtään mitään ei voi tehdä. Eri­tyis­es­ti esimies ei saisi määrätä alaistaan…

  Laki kieltää ase­man väärinkäyt­tämisen, ei se kiel­lä nor­maalia toim­intaa — ei esim. omistajaohjausta.

 149. Hau­ta­lan avus­ta­ja Sal­la­maari Muho­nen viestit­ti seuraavasti

  ”Huo­men­ta sinne Alaskaan! Min­is­terin ter­veis­inä väl­itän suosi­tuk­sen ja toiveen, että luopuisitte AS:ssä tois­taisek­si rikosil­moituk­sen tekemis­es­tä GP:n laivaan­nousus­ta. Väl­tet­täisi­in lisäko­hut jnpp Min­is­teri kut­suu tei­dät ja aktivis­tit mielel­lään kahvikupin ääreen yhteiseen keskustelu­un, jah­ka palaat ja jos sopii. Ystäväl­lis­es­ti Sallamaari.”

  Puhuiko ms. Muho­nen omi­aan, vai oliko Hau­ta­la todel­lakin kiin­nos­tunut keskustele­maan samas­sa pöy­dässä Arct­ian johdon ja “aktivistien” kanssa? 

  Jos Hau­ta­la oli val­tu­ut­tanut Muho­sen sanomaan noin, niin mitä hän kat­soi saa­vansa aikaisek­si moi­sel­la kahvikeskustelul­la? Ketkä oli­si­vat edus­ta­neet “aktivis­te­ja”? Olisiko keskustelun päät­teek­si laulet­tu käsi kädessä “Kum­bayah”?

 150. Sha­keem: Pekka Kärkkäi­nen on var­masti huumorim­iehiä. Omis­ta­janoh­jauk­ses­ta vas­taa­van min­is­terin pitää tietenkin lähet­tää joka päivä tiedote Suomen kansalle johdon kanssa käymistään keskusteluista. Muuten­han me emme tiedä niistä mitään. 

  Nyt taisi olla kyseessä muus­takin kuin pelkästään keskusteluista johdon kanssa. Jos kyseessä oli puut­tumi­nen yhtiön oper­ati­iviseen toim­intaan, sen ei pitäisi kuu­lua min­is­ter­ille. Jos kyseessä oli jostain muus­ta ohjauk­ses­ta, pitää sen ‑ainakin tässä tapauk­ses­sa- kestää julkisuutta.

  Hau­ta­la ja Tim­o­nen ovat perustelleet omaa ohjaus­taan nimeno­maan sil­lä, että tämä oli yri­tyk­sen edun mukaista, kos­ka Green­pea­cen lem­peämpi kohtelu vaikut­taisi posi­ti­ivisel­la taval­la yri­tyk­sen ima­goon. Mik­sei tätä olisi voin­ut ker­toa heti julk­isu­u­teen? Yhtä hyvin voitaisi­in väit­tää, että julk­isu­usku­van kohen­tamisek­si yri­tyk­selle kehitet­ti­in niin hienot arvot, ettei niitä voi ker­ta kaikki­aan ker­toa kenellekään.

  Kuvitel­laan tilanne, jos­sa baarikier­roksen jäl­keen matru­u­sia jään­mur­ta­jan kan­nel­la leikkivä perus­jamp­pa kut­su­taan poli­isiku­u­lus­telu­un, mut­ta kyseenalai­sista toim­intatavois­taan tun­netun GP:n väki kut­su­taan juridis­es­ti saman­laisen tunkeu­tu­misen jäl­keen min­is­ter­iöön kahville. Kei­den silmis­sä tämä paran­taa yri­tysku­vaa? Siis muidenkin kuin vihrei­den kan­nat­ta­jien silmissä?

 151. Men­nyt on men­nyt­tä. Tule­vaisu­us on tärkeämpää.

  Vihreät ovat valikoimas­sa uut­ta min­is­ter­iä omis­tao­h­jauk­seen. Mikään muu puolue ei puu­tu asi­aan. Asia on vihrei­den käsissä.

  Vihreistä ei ole löy­tynyt yhtään ään­tä, joka olisi tuonut esi­in sen, että Hau­ta­lan toimin­nas­sa olisi jotain vial­la. Ain­oa myön­net­ty vika Hau­ta­las­sa oli huono ja epälu­otet­ta­va tiedoitus.

  Tule­va val­tion omis­ta­ju­ud­es­ta vas­taa­va min­is­teri val­i­taan näistä Hau­ta­lan toimin­nan puo­lus­ta­jista. Uusi min­is­teri jatkaa siis mitä suurim­mal­la toden­näköisyy­del­lä Hau­ta­lan lin­joil­la. Seu­raavi­in vaalei­hin asti voimme varautua siihen, ettei val­tion yhtiöis­sä min­is­teri voi puut­tua johdon bonuk­si­in eikä mui­hin suuri­in asioi­hin. Sen sijaan tule­va min­is­teri tulee pitämään huol­ta omaan viiteke­hyk­seen­sä kuu­lu­vien lain­rikko­jien pelas­tamis­es­ta. Näin vaik­ka toim­inta olisi yhtiön taloudelle tuhoisaa.

  ONNEKSI SEURAAVAT VAALIT OVAT JO 1,5 VUODEN KULUTTUA. JUMALA SUOMEA SIUNATKOON.

 152. Onko tämä asia nyt kuitenkaan sen arvoinen, että pitää pahim­mal­la mah­dol­lisel­la taval­la kostaa Suomen hal­li­tuk­selle, kansalle ja teol­lisu­udelle lähet­tämäl­lä Satu Has­si hallitukseen.

 153. Vihreys = ylim­ielisyys. Kos­kee niin Hau­ta­laa kuin Soininvaaraakin.

 154. Ehdot­tomasti Soin­in­vaara hal­li­tuk­seen. Mon­een asi­aan tulee koke­mus­ta ja järkeä — kun­tau­ud­is­tuk­seen ja soteenkin, josko hal­li­tus miten paljon kol­le­giaalis­es­ti toimii kuten pitäisi toimia.

 155. Puoluee­ton tarkkail­i­ja: Vihreistä ei ole löy­tynyt yhtään ään­tä, joka olisi tuonut esi­in sen, että Hau­ta­lan toimin­nas­sa olisi jotain vial­la. Ain­oa myön­net­ty vika Hau­ta­las­sa oli huono ja epälu­otet­ta­va tiedoitus.

  Hyvin tiivis­tet­ty. Nyt kun kokon­aisku­va alkaa muo­dos­tua (jos se nyt vieläkään on täysin koos­sa) alan kallis­tua samalle kan­nalle: ain­oa vika Hau­ta­las­sa oli huono ja epälu­otet­ta­va tiedotus.

  Seu­raavi­in vaalei­hin asti voimme varautua siihen, ettei val­tion yhtiöis­sä min­is­teri voi puut­tua johdon bonuk­si­in eikä mui­hin suuri­in asioihin.

  Kai min­is­teri voi johdon *tule­vi­in* bonus­sopimuk­si­in puut­tua? Aikaisem­min sovit­tui­hin on kai paha puut­tua, sopimuk­set kun on lähtöko­htais­es­ti tarkoitet­tu pidet­täviksi — niin tuskallista kuin sitä joskus onkin katsoa.

  Sen sijaan tule­va min­is­teri tulee pitämään huol­ta omaan viiteke­hyk­seen­sä kuu­lu­vien lain­rikko­jien pelas­tamis­es­ta. Näin vaik­ka toim­inta olisi yhtiön taloudelle tuhoisaa.

  Nyt min­ul­ta on joku asia tämänker­taises­sa kohus­sa men­nyt ohi, tai sit­ten tosi­aan tarkoi­tat että AS:n talouden tuhoaa Green­pea­cen mas­toonki­ip­i­jöiltä saa­mat­ta jääneet kor­vauk­set laivankyl­keen jäte­ty­istä kengän­jäljistä? Ja lain­rikko­jien “pelas­tamista” on että he vält­tyvät niiltä mini­atyyrisakoil­ta jot­ka Suomen ham­paa­ton oikeuslaitos olisi arvatenkin tuomin­nut, ja joiden nimeno­maista mak­samista varten Green­pea­cel­la on tuki­mak­suil­la täytet­ty kas­sa? Ja tässä ei edes ote­ta huomioon että Hau­ta­la rikosil­moi­tus-vetol­laan itse asi­as­sa osit­tain vesit­ti Green­pea­cen pyrkimyk­set saa­da mak­si­maa­li­nen kohu ja julk­isu­us — vesit­ti juuri sen toimin­nan jota varten Green­pece sakon­mak­sukas­saansa kerää mut­ta ei pystynyt sil­lä ker­taa käyttämään.

  ONNEKSI SEURAAVAT VAALIT OVAT JO 1,5 VUODEN KULUTTUA. JUMALA SUOMEA SIUNATKOON.

  Aamen. Siinäpä on se yhtiökok­ous jos­sa me kansalaiset käytämme omis­ta­jan ään­tä, sen sijaan että yrit­täisimme mikro­man­ageer­a­ta min­is­tere­itämme. Ja kun kat­son mitä vieste­jä tässä ketjus­sa on peukutet­tu, kallis­tun tässäkin samalle kan­nalle — JUMALA SUOMEA SIUNATKOON.

 156. AH: Hei­di Hau­ta­lal­la oli selkeä poli­it­ti­nen tavoite; pitää suo­ma­laiset jään­mur­ta­jat pois ark­tisil­ta alueil­ta ja maku­ut­taa laivo­ja Kata­janokan sata­mas­sa tuot­ta­mat­tom­i­na 9 kuukaut­ta vuodessa. Tämä ei tietenkään ollut fir­man etu­jen mukaista, mut­ta siitä viis.

  Ne lai­vat ja kel­lu­va pääkont­tori sopi­si­vat kyl­lä oikein hyvin Kotkaan.

 157. Oikeis­tode­mari: Vihreys = ylim­ielisyys. Kos­kee niin Hau­ta­laa kuin Soininvaaraakin.

  Holm­lund ja Katainen menevät omien episo­di­en­sa kanssa kirkaasti yli ja oikeal­ta ohi, mitä ylim­ielisyy­teen ja omien virhei­den myön­tämiseen tulee.

 158. ODE postaus ehti men­nä ja saa olla. Yleen­sä Tam­pereel­la vaa­di­taan ja hehkute­taan uut­ta tam­pere­laista min­is­ter­iä, mut­ta täl­lä ker­taa ei 🙂
  Toiv­ot­tavasti Satu Has­sista ei tule min­is­ter­iä. Se olisi katastrofi.

 159. Osmo Soin­in­vaara:
  Ymmärtääk­seni kyse on asian­omis­ta­jarikok­ses­ta. Asian­omis­ta­jalle on nimeno­mais­es­ti jätet­ty asi­as­sa hark­in­taval­taa. Sin­unkaan ei ole pakko ilmoit­taa poli­isille kun­ni­an­loukkauk­ses­ta aina kun joku saa sinus­ta pahasti.

  Eikö se Hei­di sanonut että se oli yhdessä keskustel­lut virkami­esten kanssa eli hyväksyi asian Ei pol­lit­tisel­la val­lal­la voi kävel­lä lain yli toinen asia ei vihre­it­ten pitäisi vas­ta­ta omis­ta­ja poli­ti­ikas­ta aivan väärä puolue.

 160. Give your head a wob­ble san­ot­taisi­in englan­niksi. Sinä et oikeasti voi ver­ra­ta noi­ta kah­ta tapaus­ta. Annat nyt tun­tei­den viedä järkeäsi 6–0.

 161. Osmo Soin­in­vaara:
  Ymmärtääk­seni kyse on asian­omis­ta­jarikok­ses­ta. Asian­omis­ta­jalle on nimeno­mais­es­ti jätet­ty asi­as­sa hark­in­taval­taa. Sin­unkaan ei ole pakko ilmoit­taa poli­isille kun­ni­an­loukkauk­ses­ta aina kun joku saa sinus­ta pahasti.

  Oli muuten Hau­ta­lal­ta melkois­tai­isopaa mitä päästi suus­taan oli Päämin­is­ter­ille liikaa kun mikään ei pitänyt paikkaansa

 162. Osmo Soin­in­vaara:
  Minkä lain yuli on kävelty?
  Green­peace iski myös kokoomuk­sen puoluekok­ouk­seen, mut­ta kokoomus ei tehnyt rikosilmoitusta.

  Mut­ta tässä asi­as­sa oli tehty rikosil­moi­tus mut­ta se käs­ket­ti­in perua

 163. Evert The Nev­er­Rest:
  Onko tämä asia nyt kuitenkaan sen arvoinen, että pitää pahim­mal­la mah­dol­lisel­la taval­la kostaa Suomen hal­li­tuk­selle, kansalle ja teol­lisu­udelle lähet­tämäl­lä Satu Has­si hallitukseen.

  Ehdot­tomasti!
  Se on Hau­ta­lan kaata­jille ihan oikein 😉

 164. Vihrei­den kannal­ta tapah­tunut tois­taa jälleen kaavaa, jos­sa puoleen edus­ta­ja sor­tuu viimekädessä naivi­u­teen­sa: pelataan poli­it­tisia pele­jä, ja uno­hde­taan, että mieliku­vat muut­tuvat todellisuudeksi.
  Odekin puhuu iskus­ta kuin hup­pumiehet oli­si­vat riehuneet asei­neen lento­ken­täl­lä. Kun tässä kait yöl­lä kiivet­ti­in telakalle ja kiin­nitet­tin pari julis­tet­ta. Mut­ta ei — ISKU — ja vihreä min­is­teri kier­si lakia.
  Tai siltä vah­vasti vaikut­ti ja raskas­ta vas­tu­u­ta kan­net­ti­in. Ja toisaal­ta hyvä niin. Hau­ta­la oli var­masti luot­ton­sa, syys­tä tai tois­es­ta, menet­tänyt. Ei luul­tavasti olisi, jollei­vat vihreät olisi täysiä toh­eloi­ta poli­tikoin­nis­sa val­takun­nan tasol­la. Helsinkiläisille osa­taan kom­mu­nikoi­da, mut­ta keskusten ulkop­uolel­la tör­mätään samasn muuri­in, johon kepu rusen­tuu tunkies­saan Helsinki­in. Toisaal­ta Suomi­han muut­taa Helsinki­in, joten odotel­laan niitä tule­via sato­ja tuh­snsia helsinkiläisiä…

  On myös jotenkin koomista ( tai traag­ista) että ei ole samaan aikaan mah­dol­lista kri­ti­soi­da Räsäsen puhei­ta oman moraalin tärkey­destä toimien ohjaa­jana, ja antaa oman moraalin ohja­ta toimia. Loogis­es­ti juuri Päivi Räsäsen olisi tul­lut puo­lus­taa Hautalaa…

 165. Pekka Kärkkäi­nen: Nyt taisi olla kyseessä muus­takin kuin pelkästään keskusteluista johdon kanssa. Jos kyseessä oli puut­tumi­nen yhtiön oper­ati­iviseen toim­intaan, sen ei pitäisi kuu­lua ministerille.

  Kyl­lä minus­ta val­ti­ol­la ain­oana omis­ta­jana ja tässä tapauk­ses­sa siis min­is­ter­il­lä, omis­ta­jan edus­ta­jana, pitää kyl­lä olla mah­dol­lisu­us puut­tua myös yri­tyk­sen oper­ati­iviseen toim­intaan. Ei tässä ole mitään epäselvää.

  Jos johto pul­likoi vas­taan, omis­ta­jan tulee palaut­taa se oma­lle paikalleen muis­tut­ta­mal­la, että kenen leipää syöt, sen laulu­ja laulat. Tässäkään ei ole mitään epäselvää. 

  Se, että näin tehdään, ei ole minus­ta virhe. Se on virhe, jos tehdään virheel­lisiä päätök­siä, jeesa­taan kavere­i­ta, venkoil­laan tai jätetään jotain kertomatta.

 166. Osmo Soin­in­vaara:
  … Ihan kuin sisämin­is­teri julis­taisi maan hätäti­laan, kun sam­makonkudut ennus­ta­vat myrskyä. 

  Tai että tietyn aja­tus­maail­man omaa­vat ihmiset ryhty­i­sivät perus­ta­maan salamyhkäisiä “kansalaisjär­jestöjä” ja perustele­maan mm. uhkailu­un ja suo­raan toim­intaan liit­tyviä lait­to­muuk­si­aan itse määrit­telemil­lään hyvil­lä tarkoituk­sil­laan? #Nürn­berg 1933 #IPCC #Green­peace

 167. Ville Heikkilä:
  Ote­taan vas­taes­imerk­ki: Hypo­teet­ti­nen Valkoinen-aamunkoit­to ‑jär­jestö ripus­taa Finnairin lentokoneisi­in ban­derolle­ja jois­sa vas­tuste­taan konei­den käyt­töä Soma­li­pako­lais­ten kul­je­tuk­si­in. Jär­jestölle myötämieli­nen virkamies kehoit­taa Fin­skiä uni­h­ta­maan rikosil­moituk­sen ja myötämieli­nen min­is­teri hyväksyy toimin­nan. Olisko asia ihan ok? 

  Jos…

  (1) Val­tio omis­taisi Fin­skin 100-prosenttisesti;

  (2) Fin­skin peruste­htävä olisi joku muu kuin ihmis­ten yleinen kul­jet­ta­mi­nen maa­han ja sieltä pois (pako­lais­ten kul­jet­ta­mi­nen sisäl­tyy ihmis­ten kul­jet­tamisen tehtävään), mut­ta se on nyt ottanut kul­jet­taak­seen soma­lei­ta jot­ta kalus­ton käyt­töaste pysy­isi korkeana;

  (3) Valkoisen Aamunkoiton toim­inta pysyy tasol­la jos­sa toimet ovat enin­tään asian­omis­ta­jarikok­sia, Fin­s­ki asianomistajana;

  (4) Toimista ei aiheudu Fin­skille konei­den myöhästymisiä tai mui­ta tap­pi­oi­ta, ainakaan yli sen mikä rahan- ja ajan­meno olisi odotet­tavis­sa rikosil­moituk­sen tekemisessä ja asian ajamises­sa, sekä Fin­skin pus­sista että val­tion pus­sista (jos­ta siitäkin huole­htimisen pitäisi olla min­is­terin sydän­tä lähel­lä). Mukaan las­ket­tuna rikospros­essin rikok­sia tule­vaisu­udessa ehkäi­sevä pelote­vaiku­tus, tai vaiku­tuk­sen puute;

  …Valkoisen Aamunkoiton protesti olisi *min­un* mielestäni jos nyt ei täysin OK, niin kuitenkin yhden ker­ran tehtynä[*] suvaittavissa. 

  Myötämielisen min­is­terin mukanao­lo viit­taa että PS mukaan­lukien maa­han­muut­tokri­it­ti­nen siipi on hal­li­tuk­ses­sa, mikä tarkoit­taa että heil­lä on man­daat­ti ajaa maa­han­muut­tokri­it­tistä poli­ti­ikkaa, hal­li­tuskump­panien kanssa neu­votel­luis­sa rajois­sa. Jos en sem­moi­ses­ta poli­ti­ikas­ta pidä, min­un pitää yrit­tää vaikut­taa asi­aan vaaleissa.

  —————————–
  [*] Sinän­sähän GP on roikkunut suo­ma­lais­mur­ta­jis­sa ei ker­ran vaan kahdesti, http://yle.fi/uutiset/uusi_greenpeacen_protesti_suomalaisella_jaanmurtajalla/6079855

  1. Jos valkoisen aamuinkoiton protestista on tul­lut selvää rahal­lista hait­taa, rikosil­moi­tus ja kor­vaus­vaa­timus on paikallaan. Näin menetelti­in myös GP:n osalta: kun tehti­in ilki­val­taa, syyte ja kor­vaus­vaa­timus tuli­vat. Jos valkoinen aamunkoit­to olisi tul­lut vain lento­kent­täalueelle ban­derollei­neen ja pois­tunut rauhal­lis­es­ti viivästys­tä aiheut­ta­mat­ta, rikosil­moituk­ses­sa ei olisi ollut järkeä.

 168. Osmo,

  Halu­aisin kuul­la sin­un näke­myk­sen mik­si juuri tämä AS:n rikosil­moi­tus tarvit­si noin voimakas­ta val­tiono­h­jaus­ta (yli­jo­hta­jaa ja min­is­ter­iä myöten ihmisiä kytkey­tyneenä sekä erit­täin vah­vat pain­os­tuskeinot)? Itse en kek­si tähän kuin Hau­ta­lan ja hänen avus­ta­jan henkilöko­htaiset intres­sit. Vai onko kyseisen­lainen ohjaus hyvinkin yleistä ‘pikku­ta­pauk­sis­sa’ (sil­loin tämän yhden casen pain­oar­vo ei olisi näin suuri)?

  En kek­si mitään järkevää taloudel­lista syytä, mut­ten toki tunne juuri kyseistä alaa. Hau­ta­la puhui maineesta ja yri­tys­vas­tu­us­ta. Eli oliko­han asi­akaskun­nas­ta siis odotet­tavis­sa ongelmia ja paljonko näi­den ongelmien euromääräi­nen arvo on? Shel­lit ymv. tuskin yhdestä rikosil­moituk­ses­ta hätkähtäisivät…

  Aika vaikea on hakea syytä keskusteluy­htey­den vaikeut­tamis­es­ta kansalaisjär­jestö­jen kanssa. Olet­taisin, että esim. Green­pea­cel­la on intres­si käy­dä keskustelu­ja hei­dän kanssa joka tapauk­ses­sa oli rikosil­moi­tus tehty tai ei. Jos heil­lä tätä ei ole, niin sit­ten Green­pea­cen moti­iv­it voi kyseenalaistaa.

  Eli mielestäni tämän asian ydin on toimin­nan moti­ivi, ei tiedot­tamises­sa tehdyt lapsel­liset virheet. Ja ihmette­len mik­si Hau­ta­la tai Vihreät eivät tee selväk­si, että tässä asi­as­sa on toimit­tu väärin (en väitä, että lakia olisi rikot­tu). Onko virheen myön­tämi­nen niin vaikea­ta? Nos­tan itse käteni virheen merkik­si, mikäli tuolle voimakkaalle ohjauk­selle löy­tyy selvä merkit­tävästi liike­toim­intaa edis­tävä peruste.

  Korostan vielä, että olen puolueenne äänestäjä.

  1. Saku,
   Mik­si muut tahot, Neste. Sto­ra-Enso ja kokoomus, ovat vas­taavas­sa rauhanomaises­sa mie­lenosoituk­ses­sa jät­täneet rikosil­moituk­sen tekemättä.

 169. Osmo,

  Kos­ka kyseiset tahot eivät ole näh­neet oma­l­ta kohdal­taan sitä järkeväk­si. Valaise min­ua mik­si tämä on noin tärkeä asia, että asi­as­sa kan­nat­ti ede­tä tuol­laisel­la ohjauk­sel­la? Muiden yri­tys­ten / yhteisö­jen päätök­set eivät ole luon­nol­lis­es­ti peruste. Ja en usko, että olisin itsekään Arc­tia Ship­pin­gin tilanteessa päät­tänyt tehdä rikosil­moi­tus­ta, jos olisin ko. puljun toimari. Mut­ta en näe mik­si se olisi niin suuri virhe, että min­is­ter­i­ta­sol­ta pitäisi puuttua.

 170. Olen itse yrit­tänyt oppia pros­es­sista. Olen oppin­ut, että 1) toim­i­tusjo­hta­ja on herkkä ihmi­nen, joka ain­oas­taan itse saa uhkail­la potkuil­la, kos­ka muuten tulee itkupotku­raivar­it. 2) Omis­ta­ja ei saa päät­tää omista rahois­taan, ei varsinkaan, jos muil­la ihmisil­lä on yksikin osake omis­tuk­ses­saan. 3) Rikossyyt­teen nos­t­a­mi­nen ei ole koskaan poli­it­ti­nen toi­mi, mut­ta nos­ta­mat­ta jät­tämi­nen on. 4) Val­tiony­htiön ohjaamis­es­ta vas­taavien ei tule ohja­ta yhtiöitä, ellei ohjaami­nen ole sit­ten moraalis­es­ti ja taloudel­lis­es­ti vastuutonta.

 171. Osmo Soin­in­vaara:
  Min­is­teri oli siis esit­tänyut toivo­muk­sen, ettei rikosil­moi­tus­ta tehtäisi.

  No tuo on kyl­lä melkoista uuskieltä.

  Jos omis­ta­ja toivoo, että toim­i­tusjo­hta­ja peruu rikosil­moituk­sen tai saa potkut, niin ei se kyl­lä ole toivo­mus ihan siinä mielessä miten sana “toivo­mus” arkikielessä ymmärretään.

 172. Vihreille on ilmeis­es­ti täysin ylivoimaista ymmärtää, että mik­si Hau­ta­la sai men­nä. Kos­ka mitä ilmeisem­min he eivät oppi­neet tästä yhtään mitään, niin vas­taavia tapauk­sia tulee jatkossakin.

  Kyse on yksinker­tais­es­ti siitä, että sanat ja teot eivät kohtaa.

  Jos Hau­ta­la olisi alus­ta asti sanonut, että hän määräsi asi­as­sa ja teki sen täysin aat­teel­liselta poh­jal­ta sekä sik­si, että kyseis­es­tä rikosil­moituk­ses­ta olisi vain hait­taa yhtiölle, niin hän var­maan olisi edelleen min­is­teri. Poli­it­tiset vas­tus­ta­jat ja net­tikom­men­taat­torit haukkuisi­vat, mut­ta niin ne haukkuisi­vat muutenkin.

  Mut­ta kun piti men­nä selit­telemään, muut­ta­maan seli­tyk­siään ja jäämään kiin­ni seli­tyk­ses­tä, mikä ei oikein tain­nut pitää paikkansa.

  Mik­si totu­u­den sanomi­nen on niin vaikea­ta, etenkin jos ei omas­ta mielestään ole edes tehnyt mitään väärää?

 173. Osmo Soin­in­vaara:
  Min­is­teri oli siis esit­tänyut toivo­muk­sen, ettei rikosil­moi­tus­ta tehtäisi.

  San­o­taanko sitä toivo­muk­sek­si, että toim­i­tusjo­hta­jaa ja hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jaa uhataan poispotkimisella?

  Nyt ketju näyt­tää siltä, että min­is­teri on (koneis­ton­sa väl­i­tyk­sel­lä, ehkä tah­tomat­taan) puut­tunut rajul­la voimankäytöl­lä aivan pikku­ruiseen oper­ati­iviseen detaljiin.

  Vai onko tässä nyt kyse siitä, että yksit­täisen kansalaisjär­jestön pieni yksit­täi­nen mie­le­nil­maus ja siihen reagoin­ti ovat oikeasti yri­tyk­sen pitkän aikavälin men­estymis­mah­dol­lisuuk­si­in vaikut­tavia asioita?

  Min­is­ter­iön reak­tio olisi ollut oikeutet­tu, jos yri­tyk­sen strate­gisi­in lin­jauk­si­in on kir­jat­tu jotain kansalaisjär­jestöistä yleen­sä tai GP:stä erik­seen. Sil­loin oper­ati­ivi­nen puoli (ja hal­li­tus) oli­si­vat rikkoneet omis­ta­jatah­toa vas­taan ja tiuk­ka puut­tumi­nen on paikallaan.

  1. Min­is­teri on esit­tänyt toivo­muk­sen. Tämä Tim­o­sen kova kie­lenkäyt­tö ei ollut vihrei­den tiedos­sa. Ongel­mana on, että viestiketjus­ta puut­tuvat Arcx­tia Ship­pin­gin lähet­tämät viestit, jot­ka ehkä selit­täi­sivät hiiltymisen.

 174. Viherinssi:Min­is­ter­iön reak­tio olisi ollut oikeutet­tu, jos yri­tyk­sen strate­gisi­in lin­jauk­si­in on kir­jat­tu jotain kansalaisjär­jestöistä yleensä

  Olen tästä eri mieltä. Mielestäni toim­i­tusjo­hta­ja hyp­pää kun omis­ta­ja käs­kee. Jos toim­i­tusjo­ha­jaa ei huvi­ta hypel­lä omis­ta­jan mukaises­ti, pitää toim­i­tusjo­ha­jan kat­sel­la uusi jobi. 

  Mielestäni asian pienu­us taik­ka suu­ru­us ei merk­itse tässä asi­as­sa mitään, eikä ole virhe ilmoit­taa luot­ta­mus­va­jeesta. Jos jokin virhe tapah­tui, se oli päätös tehdä tästä omis­ta­jan päätös, ei se, että päätök­sen nou­dat­ta­mi­nen varmistetaan.

 175. Mielestäsi min­is­teri teki oikein, kun “suo­jeli” Arct­ian mainet­ta ja vaati rikosil­moituk­sen takaisin­ve­toa. Kuitenkin myöhem­min yhtiö teki tois­es­ta GP:n tem­pauk­ses­ta rikosil­moituk­sen, joka näyt­tää painuneen kaik­il­ta unho­laan. Ilmeis­es­ti siitä ei kuitenkaan seu­ran­nut sen suurem­paa vahinkoa yhtiölle…

 176. Sylt­ty: Olen tästä eri mieltä. Mielestäni toim­i­tusjo­hta­ja hyp­pää kun omis­ta­ja käs­kee. Jos toim­i­tusjo­ha­jaa ei huvi­ta hypel­lä omis­ta­jan mukaises­ti, pitää toim­i­tusjo­ha­jan kat­sel­la uusi jobi.

  Mielestäni asian pienu­us taik­ka suu­ru­us ei merk­itse tässä asi­as­sa mitään, eikä ole virhe ilmoit­taa luot­ta­mus­va­jeesta. Jos jokin virhe tapah­tui, se oli päätös tehdä tästä omis­ta­jan päätös, ei se, että päätök­sen nou­dat­ta­mi­nen varmistetaan.

  Toim­i­tusjo­hta­jan ei pidä hypätä, kun omis­ta­ja käs­kee. Toim­i­tusjo­hta­jan pitää hypätä, kun hal­li­tus käs­kee. Tässä on merkit­tävä ero, joka kyl­lä varsinkin pienis­sä fir­moissa usein suju­vasti uno­hde­taan. Ei kan­nat­taisi, jos hal­li­tus ja omis­ta­jat ovat vähänkään eri ryhmä.

  En puhu juridi­ikas­ta. Jos omis­ta­jien enem­mistö halu­aa kahvi­huoneen seinät punaisek­si, niin ne ker­to­vat sen hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jalle sil­lä saat­teel­la, että asian pitää tapah­tua. Sen jäl­keen hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja ker­too asian samoil­la saat­teil­la toim­i­tusjo­hta­jalle, joka maalaut­taa ne seinät punaisek­si. Jos sein­istä ei tule punaisia, omis­ta­jien enem­mistö han­kkii kasalle yhtiökok­ouk­sen ja vai­h­taa mieluisam­man hallituksen.

  Ei kuitenkaan ole mitenkään hyvän yri­tys­ten hallinto­ta­van mukaista, että omis­ta­ja alkaa pyörit­tää oper­ati­ivisia pikkua­sioi­ta lokki­tyyli­in. Kahvi­huoneen seinien väri ei ole omis­ta­jien ongel­ma, ellei se liity johonkin aivan eri­tyiseen asi­aan omistajatahdossa.

  Jos omis­ta­ja ronkkii fir­man oper­ati­ivista toim­intaa hal­li­tuk­sen ja toim­i­tusjo­hta­jan ohi, jokin seu­raav­ista kolmes­ta on men­nyt pieleen:

  1. Omis­ta­ja ei ole osan­nut ilmaista yleistä tah­toti­laansa ja tavoit­teitaan taval­la, jon­ka hal­li­tus ymmärtää.

  2. Fir­man hal­li­tus ei toimeen­pane omis­ta­jan ilmaise­maa tah­toti­laa. (Tämä sisältää sen, että toim­i­tusjo­hta­ja ei toteu­ta hal­li­tuk­sen kanssa sovit­tua strate­giaa. Omis­ta­jien suun­taan hal­li­tus on kuitenkin vastuussa.)

  3. Omis­ta­ja ei ymmär­rä omis­ta­jan, hal­li­tuk­sen ja toim­i­tusjo­hta­jan välistä vallanjakoa.

  Kohtaan kak­si on help­po ratkaisu, vai­hde­taan hal­li­tus. Mui­hin kohti­in ei valitet­tavasti ole help­poa ratkaisua, mut­ta tässä cases­sa pyöritään nimeno­maan ykkösessä ja kol­moses­sa. (Ja nyt voi olla, että Hau­ta­la on vain halun­nut varmis­taa, että fir­mas­sa on ajatel­tu tapaus läpi. Sen jäl­keen virkamies on läht­enyt käyt­täy­tymään kuin nor­su posliinikaupassa.)

  Olen ihan vaku­ut­tunut siitä, että AS:nkin tapauk­ses­sa toim­i­tusjo­hta­jal­ta ja hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jal­ta on ollut lähel­lä men­nä kup­pi nurin. Ei sik­si, että GP:n tapaus olisi ollut heille mil­lään taval­la tärkeä, vaan sik­si, ettei se näyt­täisi ole­van mil­lään taval­la omis­ta­jien asia.

 177. Osmo,

  Kiitok­sia, että olet jak­sanut kor­ja­ta heikot ilmaisuni kom­menteis­sa, mut­ta ymmärtänet ettet ole vas­tan­nut kysymyksiini.

  Saku:
  Osmo, 

  Kos­ka kyseiset tahot eivät ole näh­neet oma­l­ta kohdal­taan sitä järkeväk­si. Valaise min­ua mik­si tämä on noin tärkeä asia, että asi­as­sa kan­nat­ti ede­tä tuol­laisel­la ohjauk­sel­la? Muiden yri­tys­ten / yhteisö­jen päätök­set eivät ole luon­nol­lis­es­ti peruste. Ja en usko, että olisin itsekään Arc­tia Ship­pin­gin tilanteessa päät­tänyt tehdä rikosil­moi­tus­ta, jos olisin ko. puljun toimari. Mut­ta en näe mik­si se olisi niin suuri virhe, että min­is­ter­i­ta­sol­ta pitäisi puuttua.

  Osmo Soin­in­vaara:
  Min­is­teri oli siis esit­tänyut toivo­muk­sen, ettei rikosil­moi­tus­ta tehtäisi.

  Heitän teo­reet­tisen esimerkin. Kysynkin siis mielipi­det­täsi onko tässä toimit­tu oikein ja mikä on ratkai­se­va ero GP-caseen, jos mielestäsi on toimit­tu väärin.

  Oulun Lipon nais­pesä­pal­lo­joukkue läh­estyy 100 pros­ent­tis­es­ti val­tion omis­ta­maa yri­tys­tä spon­sori­tar­jouk­sel­la, jos­sa 15 tuhan­nel­la per kausi saa pääspon­soris­tatuk­sen. Rahas­ta menee puo­let vähä­varais­ten junior­ipelaa­jien kausi­mak­sui­hin ja toinen puo­likas edus­tusjoukkueen käyt­töön. Yri­tyk­sen toimi­va johto toteaa, että he eivät halua lähteä spon­soroimaan joukkuet­ta. Eli hyvin samankaltainen erit­täin pieni asia kuin rikosil­moituk­sen tekem­i­nen tai sen tekemät­tä jättäminen.

  Seu­raavak­si yri­tyk­sen tj tai hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja saa viras­ton virkamieheltä seu­raa­van toivomuksen:“ministerin toivo­mus on, että lähdette spon­soroimaan joukkuet­ta. Saat­te spon­soroin­ti-investoin­nille hyvän tuo­ton. Voimme jär­jestää teille vielä tapaamisen seu­raih­mis­ten kanssa.” Eli min­is­terin toivo­mus tuo­daan selvästi jul­ki. Min­is­ter­il­lä on tun­netusti pitkäaikainen side ko. joukkueeseen ja on jopa mak­sanut kan­na­tusjäsen­mak­sua vielä 5v sit­ten. Tässä samankaltais­es­ti on tuo­tu pien­estä asi­as­ta toivo­mus val­tiony­htiölle sekä epämääräis­es­ti tuo­tu ilmi, että tämä on yri­tyk­sen kannal­ta hyvä asia (hyvä ROI).

  Yhtiö ei kuitenkaan lähde spon­soroimaan joukkuet­ta toivo­muk­ses­ta huoli­mat­ta. Seu­raavak­si itse yli­jo­hta­ja tulee ohjaa­maan yhtiötä ja ilmoit­taa, että asia hoide­taan taval­la tai toisel­la. Vaik­ka johdon ja hal­li­tuk­sen irti­sanomisen kus­tan­nuk­sel­la. Yhtiö alkaa spon­soroimaan joukkuet­ta pakon sanelemana.

  Mikä tässä taustal­la on min­is­terin moti­iv­ina? Hän halu­aa ehkä joukkueelle men­estys­tä, aut­taa köy­histä oloista tule­via nuo­ria tai naut­tia arvos­tus­ta oul­u­laisen urjheilupi­irin kesku­udessa. Väistämät­tä tässä GP tapauk­ses­sa tulee mieleen, että Hau­ta­la ajoi omaa etu­aan eikä val­tion. Hän­hän on itsekin sanonut, että arvosta­mansa GP on kri­ti­soin­ut hänen päätök­siään eli halu­aisi var­masti olla arvoste­tumpi hei­dän kesku­udessaan. Mielestäni hän voisi olla uskot­ta­va min­is­teri, jos perustelisi liike­talouden kaut­ta mikä johti niin voimakkaaseen ohjauk­seen tässä lil­lukan­var­si­asi­as­sa. Tai sit­ten sanoisi, että Tim­o­nen meni liian pitkälle ja toi­mi omin­päin val­tion haitaksi.

  Mielel­läni kuulen Osmon tai jonkun muun val­is­tuneem­man ver­sion myös asian tärkeydestä.

  1. Tämä spon­soroin­ti­ta­paus taitasa ero­ta tuos­ta Green­peace-tapauk­ses­ta sdi­inä, että pesä­pal­lo­joukkue myös itse halusi tätä spon­sori­ra­haa. Kuten artikke­lis­sa yritin esit­tää, Green­peace ei vält­tämät­tä lainkaan halun­nut tem­pauk­sen­sa vaiken­e­mista kuoliaaksi.

 178. Ja sekö oikeut­ti noin voimakkaaseen ohjauk­seen? Jos näin, onko peruste siis GP:n toimin­nan vaikeut­ta­mi­nen, ei AS:n liike­toimin­nan edistäminen?

 179. Saku: Ja sekö oikeut­ti noin voimakkaaseen ohjauk­seen? Jos näin, onko peruste siis GP:n toimin­nan vaikeut­ta­mi­nen, ei AS:n liike­toimin­nan edistäminen?

  Taitaa olla, että toim­intaan puu­tut­ti­in tässä tapauk­ses­sa hie­man liian voimakkaasti, kos­ka yhtiön johto on tehnyt mui­ta kyseenalaisia päätök­siä öljy-yhtiöi­den jään­mur­rosta ja tarpee­ton rikosil­moi­tus lähin­nä tuot­taa tap­pi­o­ta omistajalle.

 180. anonyy­mi: Taitaa olla, että toim­intaan puu­tut­ti­in tässä tapauk­ses­sa hie­man liian voimakkaasti, kos­ka yhtiön johto on tehnyt mui­ta kyseenalaisia päätök­siä öljy-yhtiöi­den jään­mur­rosta ja tarpee­ton rikosil­moi­tus lähin­nä tuot­taa tap­pi­o­ta omistajalle.

  Juuri tämän mah­dol­lisen tap­pi­on määrää olen yrit­tänyt miettiä/kysellä. Itse en ole keksinyt miten siitä olisi tul­lut niin suuri, että yhtiön päätök­seen piti reagoi­da. Sen mah­dol­lis­es­ta määrästähän täy­tyy olla joku ana­lyysi joko Tim­o­sen ja/tai Hau­ta­lan käytössä. Sen tekemiseen on täy­tynyt men­nyt hie­man aikaa olet­taen, että se on pieteetil­lä tehty. Jos kun­non ana­lyysiä ei ole, ohjaus on tehty aat­teel­liselta eikä taloudel­liselta poh­jal­ta. Tai sit­ten kyse on osaa­mat­to­muud­es­ta, mut­ta sitä ei ole ainakaan myön­net­ty. Ja tämä aat­teelli­nen päätök­sen­teko ei ole omas­ta mielestäni hyväksyt­tävää. Mis­tä tämä tap­pio voisi sit­ten muo­dos­tua? Lakimiesku­luista, jos rikosil­moi­tus johtaisi jatko­toimi­in (ei oikein uskot­tavaa), vähen­tyneistä tilauk­sista (val­ti­ol­ta, Shelliltä?), johdon turhas­ta ajankäytöstä (Tim­o­sen yms. Ajankäyt­tö mak­saa myös)?

 181. Saku:
  ‘snip’
  Jos kun­non ana­lyysiä ei ole, ohjaus on tehty aat­teel­liselta eikä taloudel­liselta poh­jal­ta. Tai sit­ten kyse on osaa­mat­to­muud­es­ta, mut­ta sitä ei ole ainakaan myön­net­ty. Ja tämä aat­teelli­nen päätök­sen­teko ei ole omas­ta mielestäni hyväksyttävää.
  ‘snip’

  Tot­ta kai päätös on tehty aat­teel­liselta poh­jal­ta, min­is­ter­it ovat poli­itikko­ja, siis (ainakin peri­aat­teessa) aat­teel­lisia henkilöitä. Ja poli­itikoil­ta poli­ti­ik­ka on tietenkin se, mitä heiltä odote­taan, ei virkamies­mäisyyt­tä. Ja jos sitä ei hyväksy, ei hyväksy koko län­si­maista yhteiskuntajärjestystä.

  Eikä Hau­ta­la aat­teel­lisu­u­teen kaatunut, vaan huonomuistisuuteen.

 182. Raimo K: Tot­ta kai päätös on tehty aat­teel­liselta poh­jal­ta, min­is­ter­it ovat poli­itikko­ja, siis (ainakin peri­aat­teessa) aat­teel­lisia henkilöitä. Ja poli­itikoil­ta poli­ti­ik­ka on tietenkin se, mitä heiltä odote­taan, ei virkamies­mäisyyt­tä. Ja jos sitä ei hyväksy, ei hyväksy koko län­si­maista yhteiskuntajärjestystä.

  Eikä Hau­ta­la aat­teel­lisu­u­teen kaatunut, vaan huonomuistisuuteen.

  No huhhuh,Raimo! Eli sun mielestä min­is­teri (ei siis vält­tämät­tä esim. kansane­dus­ta­jak­si valit­tu) voi val­tiony­htiöi­den ohjauk­ses­sa toteut­taa oman aat­teel­lisu­u­den mukaista poli­ti­ikkaa, vaik­ka se olisi val­tion edun vas­taista. Enkä väitä, että Hau­ta­lan ohjaus oli eri­tyisen paljon val­tion intressien vastaista.

  Ulko­maalais­vas­tainen min­is­teri voisi estää ulko­maalais­taus­tais­ten nim­i­tyk­sen val­tion yhtiöi­hin (hak­i­joi­ta on aina paljon eikä yleen­sä kukaan ole paper­il­la ylivoimainen) tai oikeis­to­lainen min­is­teri voisi aloit­taa suht turhat yt:t omas­ta mielestä tehot­tomas­sa yhtiössä ilman sen kum­mem­paa taloudel­lista ana­lyysiä (mut­ta toki väit­täen, että tämä on tarpeel­lista ja yt-lain mukaista). Ja nämä oli­si­vat mielestäsi ihan hyväksyt­täviä val­tiony­htiöi­den johdon/hallituksen irti­sanomisuhal­la toteutet­tu­ja toimia?

 183. Saku: Juuri tämän mah­dol­lisen tap­pi­on määrää olen yrit­tänyt miettiä/kysellä. Itse en ole keksinyt miten siitä olisi tul­lut niin suuri, että yhtiön päätök­seen piti reagoida

  Minus­ta on jo peri­aat­teel­lis­es­ti ongel­mallista, jos yhtiön johtoa ei kiin­nos­ta omis­ta­ja tai mitä tap­pi­o­ta se tälle tuot­taa. Tästä käsit­tääk­seni on use­ampiakin viit­teitä. Nyt annet­ti­in sig­naalia lähteä nyt lop­ul­takin kor­jaa­maan asenteita.

 184. Viherinssi: Toim­i­tusjo­hta­jan ei pidä hypätä, kun omis­ta­ja käs­kee. Toim­i­tusjo­hta­jan pitää hypätä, kun hal­li­tus käskee.

  Jos omis­ta­jien enem­mistö halu­aa kahvi­huoneen seinät punaisek­si, niin ne ker­to­vat sen hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jalle sil­lä saat­teel­la, että asian pitää tapah­tua. Sen jäl­keen hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja ker­too asian samoil­la saat­teil­la toim­i­tusjo­hta­jalle, joka maalaut­taa ne seinät punaisek­si. Jos sein­istä ei tule punaisia, omis­ta­jien enem­mistö han­kkii kasalle yhtiökok­ouk­sen ja vai­h­taa mieluisam­man hallituksen. 

  Tämä­naa­muinen uutinen (johon itseen­sä en ota kan­taa) toi taas mieleen kysymyk­sen joka min­un on pitänyt Viherinssille esit­tää: minkälainen ajat­telu on johtanut tuom­moi­seen omis­ta­ja-hal­li­tus-TJ-varsi­naiset­toim­i­jat ketju­tuk­seen jota kut­su­taan Hyväk­si Hallinto­tavak­si? Jotain syvem­pää kuin että tavaramerkissä on sana “hyvä” — kut­su­uhan Dis­neykin kaikkea tuot­ta­maansa Dis­ney-klas­sikoik­si, oli kyseessä minkälainen kura tahansa. Tuon val­lan­jaon tas­apain­oisu­ut­ta on var­maan pohdit­tu enem­mänkin jossakin?

  Kun min­un mielestäni parem­pi nimi tuom­moi­sen ketjun joillekin aspek­teille olisi Home­opaat­ti­nen Hallinto­ta­pa, jos­sa omis­ta­jan tah­to laime­nee läh­es nollaväkevyy­teen. Laimen­e­mises­sa on hyviäkin puo­lia, jot­ka ovat analogisia edus­tuk­selisen v.s. suo­ran demokra­t­ian kanssa. Hyvi­in puoli­in kuu­luu TJ:n (poli­itikon) suo­jelem­i­nen moni­in eri suun­ti­in tem­poil­e­val­ta ja asioi­hin pere­htymät­tömältä omis­ta­ja­joukol­ta (äänestäjäjoukol­ta). Mut­ta hyvien puolten paino vähe­nee jos omis­ta­jana on yksi, asioi­hin hyvin pere­htynyt taho, joka voisi vaik­ka toimia hal­li­tuk­se­na itsekin. Mihin sil­loin tarvi­taan ylimääräistä lenkkiä komentoketjussa?

  Pun­tari­in kuu­lu­vat myös huonot puo­let, mm. mah­dol­lisu­us suljetuun sisäpiiriin joka ei ole vas­tu­us­sa kenellekään, ja yleinen informaation katoaminen pitkissä ketjuis­sa jol­loin organ­isaa­tio feed­backin puuttues­sa jäyk­istyy “ket­teräk­si kuin kilpikonna”.

  Jotain asi­aan liit­tyvää olit jo listannutkin…

  Jos omis­ta­ja ronkkii fir­man oper­ati­ivista toim­intaa hal­li­tuk­sen ja toim­i­tusjo­hta­jan ohi, jokin seu­raav­ista kolmes­ta on men­nyt pieleen:
  1. Omis­ta­ja ei ole osan­nut ilmaista yleistä tah­toti­laansa ja tavoit­teitaan taval­la, jon­ka hal­li­tus ymmärtää.
  2. Fir­man hal­li­tus ei toimeen­pane omis­ta­jan ilmaise­maa tahtotilaa…
  3. Omis­ta­ja ei ymmär­rä omis­ta­jan, hal­li­tuk­sen ja toim­i­tusjo­hta­jan välistä vallanjakoa. 

  …eikä min­unkaan tarkoituk­se­nani ole liet­soa jotain epä-älyl­listä johta­jav­i­haa vaan enem­pi saa­da ymmär­rystä tuo­hon 3‑kohtaan. Mm. Clay Shirky’n kir­jan lukem­i­nen ja mon­et hil­jaiset sig­naalit — kuten Paanasen antipatia liik­keen­jo­hta­ja-tyrkkyjä kohtaan — on pan­nut miet­timään mitkä ‘yleiset totu­udet’ nyky­maail­mas­sa enää pitävät paikkansa.

 185. Mikko Kivi­ran­ta: …eikä min­unkaan tarkoituk­se­nani ole liet­soa jotain epä-älyl­listä johta­jav­i­haa vaan enem­pi saa­da ymmär­rystä tuo­hon 3‑kohtaan.

  Minus­ta nuo kaik­ki kolme kohtaa muut­tuvat merkit­tävästi, kun kyse ei ole pörssiyri­tyk­ses­tä ja vielä lisää, kun omis­ta­jia on vain yksi. Täl­löin hal­li­tus ja toim­i­tusjo­hta­ja muut­tuvat itsenäi­sistä toim­i­joista omis­ta­jan käsikas­saroik­si, kom­mu­nikoin­nista tulee paljon suorem­paa ja välit­tömäm­pää, ja niiden tulee ajatel­la yhä suurem­mas­sa määrin omis­ta­jan kokon­aise­t­ua. Minus­ta vaikut­taa siltä, ettei yri­tyk­sen johto ole tätä käsittänyt.

 186. Mikko Kivi­ran­ta: minkälainen ajat­telu on johtanut tuom­moi­seen omis­ta­ja-hal­li­tus-TJ-varsi­naiset­toim­i­jat ketju­tuk­seen jota kut­su­taan Hyväk­si Hallintotavaksi?

  Esität hyvän kysymyk­sen, ja min­un on ihan suo­raan tun­nustet­ta­va, että kaikkia his­to­ri­al­lisia vas­tauk­sia en tunne. Hyvin paljolti kyse on siitä, että näin asi­at tun­tu­vat toimi­van parhait­en. Empi­iristä todis­tu­saineis­toa on, matemaat­tista todis­tus­ta ei ole eikä tule.

  His­to­ria kuitenkin tun­tee run­saasti tapauk­sia, jois­sa hyvin vah­va ja visionääri­nen henkilö on voin­ut toimia hyvinkin ver­tikaalis­es­ti inte­groituneena ja silti yri­tyk­sen hyvän kannal­ta hyvin. Tästä hyvänä esimerkkinä voisi olla Apple ja Steve Jobs, joka ronk­ki vaik­ka mihin detaljeihin.

  Tuol­la itse­val­taisel­la hallintoma­llil­la on kuitenkin sel­l­ainen huono puoli, että se on hyvin henkilöri­ip­pu­va. Se toimii myös vain ja ain­oas­taan sil­loin, kun ko. henkilö henkilöko­htais­es­ti omis­taa riit­tävän ison osan yri­tyk­ses­tä ja näin ollen kan­taa myös kaiken vas­tu­un tekemi­sistään. (Ja lisä­point­ti­na toki se, että Steve Jobs oli nimeno­maan toimitusjohtaja.)

  Mikko Kivi­ran­ta: Kun min­un mielestäni parem­pi nimi tuom­moi­sen ketjun joillekin aspek­teille olisi Home­opaat­ti­nen Hallinto­ta­pa, jos­sa omis­ta­jan tah­to laime­nee läh­es nollaväkevyyteen. 

  Jos todel­la toim­i­taan hyvän hallinto­ta­van mukaan, omis­ta­jan tah­to on yri­tyk­sessä ylhäältä alas absolu­ut­ti­nen asia. Hal­li­tuk­sen kaikkien päätösten pitää olla omis­ta­jan tah­don mukaisia, toim­i­tusjo­hta­jan pitää toimia sen mukaan, jne. Siitä on home­opa­tia kaukana, enem­män mieleen tule­vat jotkut sav­i­taulut numeroi­tu­ine ohjeineen.

  Ei tässä AS:n tapauk­ses­sakaan olisi ollut mitään ongel­maa, jos omis­ta­ja olisi etukä­teen ker­tonut, että val­tio ei halua yri­tys­ten­sä haas­ta­van kansalais­li­ikkeitä oikeu­teen. Jos sel­l­ainen omis­ta­jatah­to ei hal­li­tuk­selle, toimar­ille tai työn­tek­i­jöille kel­paa, niin sit­ten pitää etsiä uusia uramah­dol­lisuuk­sia. Alem­pi­en taho­jen tehtävä ei ole kyseenalais­taa ylem­pi­en taho­jen päätöksiä.

  Mut­ta mik­sei sit­ten omis­ta­ja saa reak­ti­ivis­es­ti puut­tua alem­pi­en ker­rosten tekemisi­in? Siihen on ainakin kolme syytä. Omis­ta­jan pitää keskit­tyä pitkän aikavälin asioi­hin, val­lan ja vas­tu­un pitää olla samas­sa paikas­sa, ja detal­jei­hin puut­tumi­nen sot­kee työilmapiiriä.

  Seu­raavak­si voi tietysti kysyä, eikö tätä samaa pitäisi soveltaa yri­tyk­sen sisäl­lä. Vas­tauskin on help­po: pitäisi. Hyvin toimi­vas­sa organ­isaa­tios­sa jokainen huole­htii ensisi­jais­es­ti omas­ta peliken­tästään. Alaisen alais­ten asioiden jär­jestelem­i­nen on lähtöko­htais­es­ti huono aja­tus, jol­la yleen­sä saa sotkua aikaan. Se on yksi tehokkaim­mista tavoista pila­ta työilmapiiri.

  = = =

  Sopi­va hallintoma­lli riip­puu myös yri­tyk­sen koos­ta. Yhden hen­gen yri­tyk­sessä yrit­täjä saa mure­htia kaik­ki murheet itse. Fir­man kas­vaes­sa jos­sain vai­heessa voi käy­dä niin, että yrit­täjä siir­tyy hal­li­tustyösken­te­lyyn, ja päivit­täistä elämää pyörit­tää toim­i­tusjo­hta­ja. Jos jär­jeste­ly toimii, kak­si ker­rosta on oikein hyvä tässä kehitysvaiheessa. 

  Tämä toisaal­ta on sukupol­ven­vai­h­dosten suurimpia kom­pas­tuskiviä, kun enti­nen toim­i­tusjo­hta­ja ei ymmär­rä ole­vansa enti­nen toim­i­tusjo­hta­ja ja nykyi­nen hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja. Vahvo­jen yrit­täjien yri­tyk­si­in ei aina ole help­poa löytää hyviä ja pysyviä toimitusjohtajia.

  Omis­ta­jan ja hal­li­tuk­sen erot­ta­mi­nen toi­sis­taan on käytän­nössä pakol­lista hajaute­tusti omis­te­tuis­sa yri­tyk­sis­sä, mut­ta kohtu­ullisen suuris­sakin keskite­tysti omis­te­tuis­sa yri­tyk­sis­sä asi­at voivat men­nä niin, että pääomis­ta­ja on hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja ja muut ovat käytän­nössä vain neu­vo­nan­ta­jia. Jos pääomis­ta­jan liike­toimin­nalli­nen pitkän tähtäi­men visio on riit­tävän hyvä, tämä toimii.

  Tässä lie­nee val­tio-omis­teisu­u­den yksi kom­pas­tuskivi. Jos val­tio halu­aa pitää yri­tys­ten oper­ati­ivista puol­ta tiukas­sa lieas­sa, yri­tys­ten tavanomainen hallintoma­lli ei toi­mi. Sil­loin pitää miehit­tää hal­li­tus itse ja käyt­tää tarvit­taes­sa ulkop­uolisia asiantun­ti­joi­ta. Toim­i­tusjo­hta­jankin voi jät­tää otta­mat­ta, tai ainakin työn pelisään­nöt pitää tehdä selväksi. 

  Vielä pidem­mälle vietynä kan­nat­taa tehdä viras­to, jol­loin poli­it­ti­nen ohjaus ulot­tuu alim­malle tasolle asti. Yri­tys­toim­inta toimii yri­tys­ten pelisään­nöil­lä, julki­nen toim­inta toisil­la. Vaikkei siel­läkään ehkä ole suositeltavaa min­is­terin ohja­ta asioi­ta kolme tai neljä ker­rosta alempana.

  = = =

  Luulen — on tästä tutkimus­takin, mut­ta suh­taudun vähän skep­tis­es­ti bis­nis­tutkimuk­seen — että koko jut­tu kutis­tuu pari­in yleiseen sääntöön.

  1. Men­estyvän yri­tyk­sen johtamises­sa kaikkien tarpeel­lis­ten kat­san­tokan­to­jen pitää tul­la katet­tua. Jonkun pitää kat­soa pitkän aikavälin asioi­ta, jonkun pitää miet­tiä muu­ta­man vuo­den strate­giaa, jonkun pitää juos­ta nopeampi­en asioiden kanssa. Yleen­sä tämä jae­taan siten, että mitä ylem­mäs organ­isaa­tios­sa men­nään, sitä pidem­mäl­lä aikavälil­lä toim­i­taan. Lisä­maus­teena toki lakikin tuo tiet­tyjä vas­tui­ta tiety­ille kerroksille.

  2. Vas­tu­iden pitää olla selkeitä. Jos samal­la sop­pakul­hol­la on mon­ta kauhaa, asi­at tup­paa­vat men­emään sol­muun. Ne menevät sol­muun jo ihan tiedon ja näke­mys­ten hajanaisu­u­den vuok­si, mut­ta lisäk­si organ­isatooriset toim­i­jat ovat ihmisiä. Yleen­sä ihmisil­lä on jonkin­lainen revi­iri­a­jat­telu, jol­loin tois­t­en puut­tumi­nen asi­aan sot­kee toimintaa.

  Elän siinä uskos­sa, että mikä hyvän­sä nämä kak­si asi­aa huomioi­va hallintoma­lli toimii yri­tyk­sen kannal­ta hyvin. Tiuk­ka hier­arkia ei ole ain­oa, mut­ta toden­näköis­es­ti hyviä malle­ja ei löy­dy sitä vähän mod­i­fioimal­la. Joitain mie­lenki­in­toisia malle­ja on maail­mal­la kokeil­tu perustuen yksit­täis­ten toim­i­joiden itse­or­gan­isoitu­vi­in verkos­toi­hin, mut­ta niidenkin sovel­tuvu­us on rajoitettu.

  AS:n tapauk­ses­sa ainakin koh­ta 2 meni sol­muun, mut­ta vähän kyl­lä keskustelua seu­ran­neena epäi­lyt­tää, että koh­ta 1 myös huonois­sa kantimissa.

 187. anonyy­mi: Täl­löin hal­li­tus ja toim­i­tusjo­hta­ja muut­tuvat itsenäi­sistä toim­i­joista omis­ta­jan käsikas­saroik­si, kom­mu­nikoin­nista tulee paljon suorem­paa ja välit­tömäm­pää, ja niiden tulee ajatel­la yhä suurem­mas­sa määrin omis­ta­jan kokon­aise­t­ua. Minus­ta vaikut­taa siltä, ettei yri­tyk­sen johto ole tätä käsittänyt.

  Sil­loin kysymys ei enää ole yri­tys­toimin­nas­ta, vaan viras­tos­ta. Tässä tapauk­ses­sa virkamies on käyt­täy­tynyt toim­i­tusjo­hta­jan tavoin, jol­loin sekä hal­li­tus että toim­i­tusjo­hta­ja ovat olleet turhia kulueriä.

  En näe tapauk­ses­sa mitään merkke­jä siitä, etteikö AS:n johto olisi yrit­tänyt huomioi­da omis­ta­jan (val­tion) kokon­aise­t­ua. En nimit­täin näe mitään merkkiä siitä, että omis­ta­ja olisi kom­mu­nikoin­ut sitä, mitä se yri­tyk­seltä oikeasti halu­aa. Omis­ta­jatah­to tun­tuu ole­van pahasti hukas­sa, minkä näkee AS:n ympäril­lä käy­dys­tä poli­it­tis­es­ta keskustelusta.

  Siitähän ei tule myöskään mitään, jos yri­tyk­sen johto alkaa arva­ta ja kovin paljon tulki­ta omis­ta­jatah­toa. Argu­ment­ti “omis­ta­ja kyl­lä var­maankin halu­aisi, että tek­isimme näin” on aikamoinen katkaistu haulikko osumatarkku­udeltaan. Omis­ta­jatah­to on ole­mas­sa vain sil­loin, kun se on selkeästi ilmaistu.

  (No, tässä ilmaisu oli kyl­lä hyvinkin selkeää. Mut­ta jos omis­ta­jal­la pitäisi olla antaa kart­ta met­sän hal­ki, yhden puun detaljoitu kuvaami­nen ei auta.)

 188. anonyy­mi: Minus­ta nuo kaik­ki kolme kohtaa muut­tuvat merkit­tävästi, kun kyse ei ole pörssiyri­tyk­ses­tä ja vielä lisää, kun omis­ta­jia on vain yksi. Täl­löin hal­li­tus ja toim­i­tusjo­hta­ja muut­tuvat itsenäi­sistä toim­i­joista omis­ta­jan käsikas­saroik­si, kom­mu­nikoin­nista tulee paljon suorem­paa ja välit­tömäm­pää, ja niiden tulee ajatel­la yhä suurem­mas­sa määrin omis­ta­jan kokon­aise­t­ua. Minus­ta vaikut­taa siltä, ettei yri­tyk­sen johto ole tätä käsittänyt.

  Täs­mälleen, muut­tuu käsikas­sarak­si. Tämän takia val­tion täysin omis­ta­mat osakey­htiöt ovat osakey­htiölain hengessä keinotekoisia. 

  Kuka määrit­telee, mikä on val­tion kokon­aise­tu? Sehän muut­tuu vaa­likausit­tain. Yhtiön hal­li­tus ja ennen kaikkea toim­i­tusjo­hta­ja tarvit­se­vat selkeät päämäärät ja tavoit­teet. Vaa­likausi on kovin lyhyt yri­tyk­sen pitkän tähtäi­men suun­nitelmia, esimerkik­si investoin­te­ja ajatellen.

  Tässä ketjus­sa joku sanoi aiem­min viisaasti, että yri­tyk­sen yksi­n­o­mis­ta­jan on syytä olla myös sen toimitusjohtaja.

 189. Tapio: Kuka määrit­telee, mikä on val­tion kokonaisetu?

  No, kyl­lä pitäisi val­tiony­htiön johdon ymmärtää, ettei se saa keskustelemat­ta ottaa val­tion vas­tu­ulle mah­dol­lisia mil­jar­di­vas­tui­ta tai toimia demokra­t­ian ja kansalaisy­hteiskun­nan vas­tais­es­ti tai lähteä turhaan käyt­tämään yhteiskun­nan resursse­ja. Pitäisi myös ymmärtää, mikä on val­tion jään­mur­ta­jay­htiön ensim­mäi­nen velvol­lisu­us ja toimia sen suh­teen varovaisu­us­pe­ri­aat­teen mukaises­ti. Pitäisi myös osa­ta oma-aloit­teis­es­ti lukea val­tion ja Etlan raport­te­ja mer­ili­iken­teeseen liittyen.

  Nämä ovat ihan perusasioi­ta, mut­ta ei ehkä tule mieleen perus­toim­i­tusjo­hta­jalle, jota kiin­nos­taa vain raha eikä omis­ta­jan todel­li­nen etu. Val­tiony­htiössä pitää osa­ta ajatel­la “val­ti­ol­lis­es­ti”. Tarvi­taan tiet­tyä virkamiesmäisyyttä.

  Tapio: Tämän takia val­tion täysin omis­ta­mat osakey­htiöt ovat osakey­htiölain hengessä keinotekoisia.

  Oliko tässä yhtiöit­tämisessä takana EU:n säädök­set vai ihan koti­mainen tyh­myys? Min­ulle ei nimit­täin ole vieläkään selvin­nyt, mik­si meil­lä ei ole perus­toim­intaa varten liike­laitok­sia tai val­tion­vi­ras­to­jen toim­intaa vaan val­tio-omis­teisia osakey­htiöitä, jois­sa yhtiöjo­hdol­la ei ole mitään vas­tu­u­ta eikä sitä kiin­nos­ta val­tion tavoit­teet vaan korkeat palkkiot ja jois­sa val­ti­ol­ta on pois­tet­tu mielekäs mah­dol­lisu­us toimin­nan ohjaamiseen.

 190. anonyy­mi: Nämä ovat ihan perusasioi­ta, mut­ta ei ehkä tule mieleen perus­toim­i­tusjo­hta­jalle, jota kiin­nos­taa vain raha eikä omis­ta­jan todel­li­nen etu. Val­tiony­htiössä pitää osa­ta ajatel­la “val­ti­ol­lis­es­ti”. Tarvi­taan tiet­tyä virkamiesmäisyyttä.

  Var­maankin näin, mut­tei vas­tuu ole pelkästään toimitusjohtajalla. 

  AS:n kokoisen ja tyyp­pisen yhtiön toim­i­tusjo­hta­jan tärkeim­mät sidos­ryh­mät ovat oma väki ja asi­akkaat, nykyiset ja poten­ti­aaliset. Omis­ta­jien suun­taan toim­i­tusjo­hta­jal­la pitää olla hyvä yhteys hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jaan, jon­ka tehtävänä on puolestaan huole­htia omis­ta­jien eduista. Hal­li­tus määrää toim­i­tusjo­hta­jan tavoit­teet, palkan ja mah­dol­liset palkkiot. Käytän­nössä hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja ja toim­tusjo­hta­ja keskustel­e­vat sitä ennen tavoit­teista ja reunaehdoista.

  Tämän­päiväi­nen farssi AS:n hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jan Mat­ti Vir­taalan eros­ta osoit­taa, ettei hänkään kovin terävänä ole ollut. Ketkähän hänet ovat tähän tehtävään valinneet?

  Eri­no­maista kuitenkin, että nyt on saatu ennakko­ta­paus val­tion yksin omis­ta­man hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jan toimi­val­lan keskei­sistä rajoista. Toiv­ot­tavasti nyt sit­ten tas­a­puolisu­u­den nimis­sä kaikkien muidenkin saman­lais­ten yhtiöi­den hal­li­tusten puheen­jo­hta­jien tekemiset käy­dään läpi. 

  Eipä tarvitse pohtia vaikeampia asioita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.