Greenpeacen toiminta on hyväksyttävää

Vas­tauk­seni HS-raadin kysymyk­seen, tekivätkä Green­pea­cen aktivis­tit moraalis­es­ti oikein pyrkiessään venäläiselle öljynporauslautalle.

Green­peace pyrkii toimin­noil­laan herät­tämään julk­ista huomioi­ta asioi­hin, jot­ka ovat sen arvoisia. Kun toim­inta pysyy väki­val­lat­tomana eikä aiheuta mainit­tavaa vahinkoa, se on hyväksyt­tävää. Venäjä on lehdis­tön huonon tilan vuok­si perustel­tu kohde. 

Kun toimin­nas­sa men­nään lain toisel­la puolelle, on riskinä radikalisoi­tu­misen kierre, jos­sa jäl­jet pelot­ta­vat, mut­ta Green­peace on tois­taisek­si tämän riskin välttänyt. 

Ark­ti­nen öljy pitäisi jät­tää maa­han. Jos maa­pal­lon läm­pen­e­m­i­nen aio­taan pysäyt­tää kah­teen asteeseen, pitäisi tun­ne­tu­ista fos­si­il­i­sista varoista jät­tää maa­han 80 %. Tässä val­os­sa ark­tisen öljyn poraamises­sa ei ole järkeä, kos­ka se on kallista ja ympäristön kannal­ta hyvin vaarallista.

97 vastausta artikkeliin “Greenpeacen toiminta on hyväksyttävää”

 1. Siis lakia ei tarvitse nou­dat­taa. Onko tämä vain omasi vai myös vihrei­den viralli­nen kanta?

  1. Siis lakia ei tarvitse nou­dat­taa. Onko tämä vain omasi vai myös vihrei­den viralli­nen kanta?

   Olen saanut 40 päiväsakko Koi­järveltä ja olen siitä edelleen ylpeä. Jääkärili­iket­täkin Suomes­sa ylis­tetään, vaik­ka silka­s­ta lait­to­muud­es­ta siinäkin oli kyse.

 2. Oikea kan­ta. Kaikkien raati­lais­ten kan­nat eivät täl­lä ker­taa näy HS:n sivuil­la. Mikä lie­nee syy?

  Varo putini­laiskaar­tia. Muil­la kom­ment­ti­pal­stoil­la vääril­lä nimil­lä (eri asia kuin nim­imerk­ki) esi­in­tyvät putini­laiset pyrkivät vyöryt­tämään tätä aihet­ta koske­vaa kommentointia.

  Keskustelu maail­man öljy­varoista on täysin muut­tunut aikaisem­mista vuosikym­menistä. Aiem­min puhut­ti­in öljyn lop­pumis­es­ta, esitet­ti­in öljyn­tuotan­non saavut­ta­neen huip­pun­sa ja väitet­ti­in Sau­di-Ara­bi­an suurentel­e­van toden­net­tu­ja öljy­varo­ja. Nyt taas öljyä väitetään löy­tyneen val­tavasti lisää eri­lai­sista lähteistä, on liuskeöljyä ja hiekkaa mut­ta myös Lati­nalaisen Amerikan ran­nikoil­la väitetään ole­van erit­täin paljon enem­män öljyä kuin aiem­min on arvioitu. Mikä lie­nee totu­us? Jos noin on, sil­loin ark­tiset öljy­varat olisi tämänkin takia varaa ja kan­nat­tavaa jät­tää hyö­dyn­tämät­tä, mikä ei sinän­sä tietenkään auta ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa mut­ta suo­jaa pohjoista meriympäristöä.

 3. Osmo Soin­in­vaara: Olen saanut 40 päiväsakko Koi­järveltä ja olen siitä edelleen ylpeä. Jääkärili­iket­täkin Suomes­sa ylis­tetään, vaik­ka silka­s­ta lait­to­muud­es­ta siinäkin oli kyse.

  Mut­ta muiden puoluei­den kansalais­tot­telemat­to­muud­es­ta aiheutuneet tuomiot ovat yksiselit­teis­es­ti väärin? Esim. Blogikir­joit­telus­ta saadut…?

  Ja tuos­ta green­pea­cen touhus­ta venäjällä:
  Kom­ment­ti tähän uutiseen kiitos:
  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013100417567658_uu.shtml

  1. Minä hyväksyin täysin saa­mani tuomion Koi­järveltä. Kun rikkoo lakia, joutuu kan­ta­maan myös juridis­et seu­rauk­set. On sit­ten kat­somon asia pohtia, kumpi on kun­ni­akkaam­paa, puo­lus­taa lin­tu­järveä tai syyl­listyä kun­ni­an­loukkauk­seen ja väärän tiedon tahal­liseen levit­tämiseen net­tikir­joituk­ses­sa. On myös sel­l­aisia lain­vas­taisia toimia luon­non­suo­jelun hyväk­si, joi­ta minäkään en voi hyväksyä. Suh­teel­lisu­u­den­ta­jun säi­lyt­täi­nen on oma­l­la vasxtuulla.
   Tämän blo­gin roska­pos­tisuo­dat­timeen olen ohjel­moin­ut kah­den kom­men­toi­jan viestit hylät­täväk­si. Toinen on Sep­po Lehto.

 4. Osmo Soin­in­vaara: Olen saanut 40 päiväsakko Koi­järveltä ja olen siitä edelleen ylpeä. Jääkärili­iket­täkin Suomes­sa ylis­tetään, vaik­ka silka­s­ta lait­to­muud­es­ta siinäkin oli kyse. 

  Peri­aat­teessa noin, mut­ta jos vähän on kuul­lut siitä, miten tämä ekoter­ror­is­ti­jär­jestö rahoit­taa toim­intaansa, niin mieli ehkä muut­tuu. Rahas­ta­vat fir­mal­ta A oper­aa­tiot fir­maa B vas­taan ja taas toisin päin. Mafi­atyyp­pistä toimintaa.

 5. Kun­ni­an­loukkaus ja väärän tiedon levit­tämi­nen ovat suh­teel­lisia kysymyk­siä, kun maail­ma on jos­sain mus­tan ja valkoisen välil­lä. Kun­ni­an­loukkaus varsinkin on ongel­malli­nen kysymys, kyl­lähän esim. Joku kepu­lainenkin saat­toi kokea kun­ni­aansa loukatun kun kaik­ki rahan­si­ir­rot pal­jastet­ti­in, kunn­ian puoles­ta ollaan myös jos­sain kult­tuureis­sa valmi­ita kajoa­maan nuorten nais­ten itsemääräämisoikeu­teen. Eli kyl­lä, joskus kun­ni­aa on hyväkin loukata.

  Henk. Koht. Pidän huo­mat­tavasti lievem­pänä sitä että joku pahoit­taa mie­len­sä blogikir­joituk­ses­ta kuin sitä että pyritään estämään per­heel­lisiä ihmisiä men­emästä töi­hin. Kumpikin voi olla jos­sain mielessä perustel­tua ja tois­es­ta näkövinkke­listä taas ei. Mail­ma on aika mon­imutkainen paikka.

  Suo­ravi­ivaisen yksinker­tainen asia on ain­oas­taan sil­loin jos var­masti tietää ole­vansa hyvien puolella…

 6. Hieno ja suo­raselkäi­nen kannanotto!

  siitä isot respec­tit Osmolle.

  poli­itikas­sa har­voin kuulee suo­ria vastauksia.

  se mitä itse tai muut kan­nat­ta­vat on toinen jut­tu, mut­ta selvän kan­nan saami­nen poli­itikol­ta on hieno homma.

 7. Kalle: Peri­aat­teessa noin, mut­ta jos vähän on kuul­lut siitä, miten tämä ekoter­ror­is­ti­jär­jestö rahoit­taa toim­intaansa, niin mieli ehkä muut­tuu. Rahas­ta­vat fir­mal­ta A oper­aa­tiot fir­maa B vas­taan ja taas toisin päin. Mafi­atyyp­pistä toimintaa.

  Ja tuol­laisia val­hei­ta levit­telee var­maan just nuo B fir­mat. Green­pea­cen vuosik­er­to­muk­set ja tilin­tarkas­tus­ra­por­tit löy­tyvät verkos­ta ja ovat kaikkien luet­tavis­sa. USA:n IRS on kah­teen ker­taan (2005 ja 2013) tarkas­tanut Green­pea­cen tilit ja noiden tarkas­tusten perus­teel­la kaik­ki oli kunnossa.

 8. S‑W: Mut­ta muiden puoluei­den kansalais­tot­telemat­to­muud­es­ta aiheutuneet tuomiot ovat yksiselit­teis­es­ti väärin? Esim. Blogikir­joit­telus­ta saadut…?

  Ja tuos­ta green­pea­cen touhus­ta venäjällä:
  Kom­ment­ti tähän uutiseen kiitos:
  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013100417567658_uu.shtml

  Tuos­sa videossa nkyy, miten venäläi­nen kumivene yrit­tää puskea GP veneen päälle ja nurin.
  Toinen GP vene pelas­taa tönäisemäl­lä venäläisen sivuun.

  Ei siis mitään ihmeel­listä eikä väkivaltaista
  Ja henkilöt, jot­ka ovat veneis­sä on koulutet­tu toim­i­maan täl­lai­sis­sa tilanteissa.

  Eniten min­ua on nau­rat­tanut per­su­jen ja heitä lähel­lä ole­vien takinkääntö:
  Halosta arvostelti­in siitä, ettei hän arvostel­lut Venäjää eikä nos­tanut arko­ja asioi­ta esiin.

  Nyt vaa­di­taan vaiken­e­mista, jot­ta suh­teet eivät kär­sisi eli on palat­tu suomet­tuneisu­u­den aikaan.

  Kun Niin­istökin ajaa hil­jaisu­ut­ta Venäjän aj Kiinan arvostelu­un niin uus­suomet­tuneisu­us ulot­tuu jo val­takun­nan johtoonkin

 9. EI pidä paikkaansa. Minä rahoi­tan palka­s­tani Green­pea­cen toim­intaa. Kuten lukuisat muutkin. 

  Kalle: Peri­aat­teessa noin, mut­ta jos vähän on kuul­lut siitä, miten tämä ekoter­ror­is­ti­jär­jestö rahoit­taa toim­intaansa, niin mieli ehkä muut­tuu. Rahas­ta­vat fir­mal­ta A oper­aa­tiot fir­maa B vas­taan ja taas toisin päin. Mafi­atyyp­pistä toimintaa.

 10. Ilmarisen talousjo­hta­ja Jaakko Kian­der tiivisti asian hyvin: “Öljy­lau­toille tai teol­lusu­us­laitok­si­in kiipeily lain­vas­tais­es­ti hen­gen­vaar­al­li­sis­sa olois­sa ei ole kenenkään ihmisoikeus.” Lisäisin vielä lop­pu­un: …eikä moraa­li­nen velvollisuus.”

  Työ­maille ei ole asi­aa ilman asian­mukaista pere­hdy­tys­tä ja varus­tus­ta. Mitä sit­ten, jos aktivis­tit oli­si­vat loukkaan­tuneet ja he oli­si­vat vaati­neet sairaan­hoitoa? Kuka mak­saa hoidon?

  Toisek­si, jos asia on ker­ta niin tärkeä ja yleis­es­ti kiin­nos­ta­va, mik­si asi­aa ei voisi hoitaa per­in­teisel­lä mie­lenosoituk­sel­la tai jol­lain oival­taval­la some-kam­pan­jal­la? Luulisi, että kan­na­tus­ta saisi myös täl­lä taval­la tärkeälle asialle.

  Ehkä Vihreän Rauhan tulisi päivit­tää toim­intat­apo­jaan 2010-luvulle.

 11. Kalle: Peri­aat­teessa noin, mut­ta jos vähän on kuul­lut siitä, miten tämä ekoter­ror­is­ti­jär­jestö rahoit­taa toim­intaansa, niin mieli ehkä muut­tuu. Rahas­ta­vat fir­mal­ta A oper­aa­tiot fir­maa B vas­taan ja taas toisin päin. Mafi­atyyp­pistä toimintaa.

  Rahoit­ta­jia on muu­ta­ma miljoona vuodessa eikä yri­tyk­siä hyväksytä lahjoittajiksi.

  Raha tulee yksi­ty­isiltä lahjoit­ta­jil­ta , keskimääräi­nen lahjoi­tus on jotain 60–70 euron luokkaa

 12. Kun toimin­nas­sa men­nään lain toisel­la puolelle, on riskinä radikalisoi­tu­misen kierre, jos­sa jäl­jet pelot­ta­vat, mut­ta Green­peace on tois­taisek­si tämän riskin välttänyt. 

  Nyt kan­nat­taa ottaa ne vihreät lasit pois silmiltä ja huo­ma­ta että lain toiselle puolelle on ihan selvästi menty.

  Sitä on rikot­tu. Ja riko­taan. Ja tehdään tietois­es­ti uud­estaan. Ihan siis tarkoituksella.

  Rehellisem­pää olisi tode­ta tämä ääneen eikä väit­tää mus­taa valkoisek­si. Jos sit­ten ollaan oikeu­tuk­ses­ta eri mieltä, puhutaan sit­ten siitä. Mut­ta kiis­ta­ton­ta pitäisi olla että kiipeily, tois­t­en alueelle tunkeu­tu­mi­nen, toimin­nan hait­taami­nen ja moni muu Green­pea­cen vakiotoim­inta ei ole laillista.

  Nyt toiv­ot­tavasti Venäjältä tulee sem­moi­set tuomiot jot­ka lait­ta­vat nämä kaver­it har­ras­ta­maan kansalaisak­ti­ivi­su­ut­taan lail­lisil­la keinoilla.

 13. Muis­te­taan myös ter­ror­isti Eugen Schau­man, jon­ka teot kaik­ki suo­ma­laiset yksiselit­teis­es­ti tuomitsevat.

  Eikun häh? Hänen mukaansa on nimet­ty puis­to Helsingissä?

 14. Tot­ta kai olisi paras­ta jät­tää Ark­tis vapaak­si, mut­ta kun se ei ole real­isti­nen tavoite.

  Jos Antark­tista ei olisi aikoinaan suo­jel­tu, ei sitä enää tässä vai­heessa saataisi suo­jel­tua, kos­ka ihmiskun­nan resurssien himo on liian suurta.

  Green­pea­cen toim­inta­pe­ri­aate on väärä, kos­ka se ei joh­da mihinkään. 

  Pal­stamil­lime­tre­jä kyl­lä vielä tulee, mut­ta ihmiskun­nan kulu­tus­tot­tumuk­set eivät muu­tu, eikä ihmiskun­ta kek­si ratkaisu­ja ongelmi­in yhtään sen nopeammin.

  Jos ark­tis jätetään hyö­dyn­tämät­tä, niin se tulee pakot­ta­maan kaa­sun ja öljyn hin­taa ylöspäin ja mitä ylem­mäk­si se nousee, sitä kan­nat­tavam­mak­si heikko­jen ja vaar­al­li­sis­sa paikois­sa sijait­se­vien esi­in­tymien hyö­dyn­tämi­nen tulee.

  Me emme tule kek­simään läpimur­to­ja teknolo­giois­sa väkipakol­la. Me emme voi istut­taa tutk­i­joi­ta huoneeseen ja sanoa, että pois pääsee vas­ta kun on kek­sit­ty raakaöljylle korvaaja.

  Ain­oas­taan vaikut­ta­mal­la ja val­is­ta­mal­la taval­lisia tal­laa­jia, voimme vaikut­taa siihen miten raa­ka-ainei­ta kulute­taan. Vain tavis voi tehdä ostopäätök­sen, sitä ei kukaan tee hänen puolestaan. Ei edes hyvin suun­nitel­tu markki­noin­ti tai tuote­si­joit­telu marketissa.

  Markki­na­t­aloudessa ei tuote­ta mitään, ellei se ole kan­nat­tavaa. Jos kulut­ta­ja ei osta tuotet­ta, sitä ei tuoteta.

  Kyseessä on niin suuri ja moni­u­lot­teinen ongel­ma, ettei siihen ole yhtä ja nopeaa ratkaisua. 

  Aika on ajanut Green­pea­cen ja muidenkin ympäristöjär­jestö­jen ohitse, ihmiskun­ta on jo herätetty. 

  Nyt tarvi­taan toisen­laisia toimia.

 15. Ark­tista ja antark­tista ei myöskään pidä ver­ra­ta toisi­in­sa. Antark­tik­sen lähistöl­lä on hyvin vähän maa­ta ja valtioita. 

  Ark­tis on taas ympäröi­ty ran­nikoil­la, joten esi­in­tymät ovat siinä mielessä help­po­ja hyödyntää.

 16. Ein­sten:
  Ilmarisen talousjo­hta­ja Jaakko Kian­der tiivisti asian hyvin: “Öljy­lau­toille tai teol­lusu­us­laitok­si­in kiipeily lain­vas­tais­es­ti hen­gen­vaar­al­li­sis­sa olois­sa ei ole kenenkään ihmisoikeus.” Lisäisin vielä lop­pu­un: …eikä moraa­li­nen velvollisuus.” 

  Kukaan ei ole ehdot­ta­mas­sa että lain­vas­taisen toimin­nan pitäisi olla oikeus. Aivan kuten Osmo tuos­sa tote­si, kansalais­tot­tele­muud­es­ta tulee ran­gais­tus. Ihmisen joka tätä tekee on vas­tat­ta­va seu­rauk­sista ja pis­tet­tävä itsen­sä alttiiksi. 

  Kansalais­tot­telemat­to­muus voi olla moraalis­es­ti oikein.

 17. Dio­di, kansalais­tot­telemat­to­muus voi tot­ta kai olla moraalis­es­ti oikein. Toim­inta­malli pitäisi tul­la kyseeseen vas­ta siinä vai­heessa, kuin mui­ta vai­h­toe­hto­ja ei ole tai olot ovat niin radikaalit, että niiden muut­tamisek­si oikeasti vaa­di­taan radikaale­ja toimen­piteitä. Tässä ei ole kum­mas­takaan kyse, eikä toim­intaa voi­da pitää moraalisesti

  “Ihmisen joka tätä tekee on vas­tat­ta­va seu­rauk­sista ja pis­tet­tävä itsen­sä alttiiksi”

  Asian rikoskäsit­te­ly ei kuitenkaan ole ilmainen ja mah­dolli­nen tap­atur­ma voi tul­la kaikkien mak­set­tavak­si. Vai onko­han GP tap­atur­mavaku­ut­tanut aktivistinsa?

 18. Puoluee­ton tarkkail­i­ja:
  Siis lakia ei tarvitse nou­dat­taa. Onko tämä vain omasi vai myös vihrei­den viralli­nen kanta?

  Sau­di-Ara­bi­as­ta on tul­lut uutisia, että raiskauk­sen uhri on saanut ran­gais­tuk­sen avi­o­li­iton ulkop­uolis­es­ta seksistä.Mielestäni ei kaikkien teokra­tioiden ja dik­tatu­urien lake­ja tarvitse kunnioittaa.

  Olisi toki aivan oikeus ja kohtu­us, että GP-aktivis­tit oli­si­vat saa­neet 5–6 päiväsakkoa.

 19. Vaik­ka en hyväksy kaikkia Green­pea­cen toim­intat­apo­ja enkä edes tavoit­tei­ta, orjalli­nen legal­is­mi on lop­ul­ta kuitenkin vaar­al­lisem­paa kuin pieni kansalais­tot­telemat­to­muus sil­loin täl­löin. Sik­si täy­tyy vain sietää tämä nykyi­nenkin medi­asirkus, vaik­ka eihän se tietenkään mihinkään johda.

  Suomes­sa ran­gais­tuk­sen uhal­la kiel­let­tyjä asioi­ta ovat olleet melko äsket­täin tietyt poli­it­tiset kan­nat, tietyt uskon­nol­liset kan­nat (viit­taan Jeho­van todis­ta­jien ongelmi­in val­tio­val­lan kanssa), sekä erään suh­teel­lisen suuren sek­suaalivähem­mistön tavalli­nen elämä. Ei voi ajatel­la, että lakia olisi aina nou­datet­ta­va sat­apros­ent­tis­es­ti edes toimi­vas­sa demokra­ti­as­sa, jota Venäjä ei tai­da valitet­tavasti ihan olla.

  Tuomioiden luku on aina täl­laisen näytök­sen kli­imak­si. Jää nähtäväk­si, kumpi tekee täl­lä ker­taa suurem­man vääryy­den, kiipeil­i­jä vai lailli­nen väki­val­ta­mo­nop­o­li, siis se val­tio, jon­ka kap­a­siteet­ti ihmis­ten vahin­goit­tamiseen on kuitenkin aina monin ver­roin suurem­pi kuin pöhköim­mänkään eläintenvapautusrintaman.

 20. Liian van­ha:
  Nyt vaa­di­taan­vaiken­e­mista, jot­ta suh­teet eivät kär­sisi eli on palat­tu suomet­tuneisu­u­den aikaan.

  Kun Niin­istökin ajaa hil­jaisu­ut­ta Venäjän aj Kiinan arvostelu­un niin uus­suomet­tuneisu­us ulot­tuu jo val­takun­nan johtoonkin 

  Eiköhän se liene jopa kyseisen aktivistin etu, että tois­taisek­si kaik­ki teesken­televät, että Venäjäl­lä on riip­puma­ton oikeuslaitos, ja että Suomikin käyt­täy­tyy kuin sel­l­aisen toivoisimme Venäjäl­lä olevan. 

  Kun se tuomio huli­gan­is­mista tai muus­ta vas­taavas­ta on nap­sah­tanut, niin sit­ten toiv­ot­tavasti niil­lä hyvil­lä naa­pu­ru­us­suhteil­la saadaan joko armah­dus tai siir­to suo­ma­laiseen vanki­laan (ja koh­ta ehdonalaiseen). 

  Toiv­ot­tavasti Saarela pitää tärkeäk­si koke­mansa asian saa­maa julk­isu­ut­ta mak­se­tun hin­nan arvoise­na vielä tuol­loinkin; Ei tapah­tu­mien kulus­sa mitään yllät­tävää mielestäni ole kuitenkaan ollut.

 21. Ihmette­len mik­si Green­peace ei osoi­ta mieltään ital­i­aista ENI öljyy­htiötä vas­taan, joka poraa öljyä Jäämerel­lä Nor­jan alueelle. Nor­ja­han äsken myi porau­soikeuk­sia ja ENI sai niitä use­ampiakin. Green­peace on kyl­lä mielestäni käyt­tänyt epäi­lyt­täviä keino­ja esim. Kan­sain­välisessä valaan­pyyn­tikomios­sios­sa. Se on rahoit­tanut sisämää­val­tioiden vira­nomaisjäsen­ten ja hei­dän puolisoiden­sa matko­ja, jot­ta saataisi­in oikea äänystystulos. 

  Samoin hei­dän paikallis­tun­te­muk­sen­sa on usein huono. Lapin met­säki­is­tois­sa tuet­ti­in saame­laisia poromiehiä saame­laisia met­sähal­li­tuk­sen työn­tek­i­jöitä vas­taan. Näin ainakin jotkut Inar­in saame­laiset min­ulle kertoivat. 

  Samoin GP on usein puhunut pup­pua kemikaalia­siois­sa, joi­ta sat­tumal­ta työni puoles­ta tun­nen tarkkaan.

 22. Samoin Green­pea­cen GM-vas­taisu­us perus­tuu täysin tun­teeseen, ei tutkit­tuun tietoon.

 23. Minäkin arvostan Green­peacea. Se häir­it­see uskali­aasti japani­laisia tiedealuk­sia, kun ne keräävät tutkimu­saineis­toa valas­tutkimus­ta varten.

  Green­peace kor­vaa val­tioiden ja kan­sain­välis­ten jär­jestö­jen passiivisuutta.

  Suomikin voisi aktivoitua. Seu­raa­va Suomen tiede­palk­in­to pitäisi myön­tää japani­laiselle valas­tutkimuk­selle. Keis­ari Aki­hi­to voitaisi­in kut­sua Suomeen vas­taan­ot­ta­maan palkinto.

 24. Jäämeren jäisen alueen öljyn- ja kaa­sun­po­raus ei ole kan­nat­tavaa toim­intaa eikä tule ole­maan. Sulan meren alueen Bar­entsin Shtok­manovsko­jen “val­tai­sista kaa­suken­tistä” kohkat­ti­in Suomes­sakin parikym­men­tä vuot­ta ja moitit­ti­in suo­ma­laisia fir­mo­ja hitaista pyrkimyk­sistä apa­jille. Nyt Shtok­manovsko­je on pan­tu jäi­hin, ensin nor­jalais­ten ja myöhem­min Gazpromin toimes­ta. Jos Bar­entsin Shtok­manovsko­je ei ole kan­nat­ta­va, eivät var­mas­tikaan mitkään Pet­shoran jäisen alueen ken­tät. Syyk­si riit­tää vaikka­pa liuskekaa­su ja liuskeöljy. For­tu­min Siper­ian voimalan yksi kohde oli liuskeöljyn ja liuskekaa­sun tuotan­non tarvit­se­ma ener­gia. Venäjä han­kkii län­tistä teknolo­giaa ja alkaa hyö­dyn­tää omia suuria liuskekaa­su- ja liuskeöjyvarantoja.
  Ehkäpä Green­peace tietää tämän ja pyrkii han­kki­maan itselleen edel­läkävi­jän, lipunkan­ta­jan ja mart­tyyrin rooli: Me pysäy­timme Pet­shoran öljyntuotannon.
  Markki­navoimat hoita­vat asian ilman sen kum­men­paa mekkalaa.

 25. Green­pea­cen vas­tus­ta­jat var­maankin hyväksyivät myöskin Neu­vos­toli­iton toisi­na­jat­telijoiden sulkemisen vankileireille, tuomio­than perus­tu­i­v­at lakei­hin. Sitä­pait­si, sanokaa­pas Venäjän ystävät, mihin demokraat­tis­es­ti valit­tuun elimeen voi vaikut­taa jos halu­aa puut­tua ark­tis­ten aluei­den öljyn­po­rauk­sen aiheut­tami­in ongelmi­in? Olisiko myös Puolan fos­foripäästöi­hin pitänyt mielestänne suh­tau­tua samal­la nation­al­is­tisel­la taval­la: asia on Puolan sisäinen?

 26. Juhani Kauko­ran­ta:
  Jäämeren jäisen alueen öljyn- ja kaa­sun­po­raus ei ole kan­nat­tavaa toim­intaa eikä tule ole­maan. Sulan meren alueen Bar­entsin Shtok­manovsko­jen “val­tai­sista kaa­suken­tistä” kohkat­ti­in Suomes­sakin parikym­men­tä vuot­ta ja moitit­ti­in suo­ma­laisia fir­mo­ja hitaista pyrkimyk­sistä apa­jille. Nyt Shtok­manovsko­je on pan­tu jäi­hin, ensin nor­jalais­ten ja myöhem­min Gazpromin toimes­ta. Jos Bar­entsin Shtok­manovsko­je ei ole kan­nat­ta­va, eivät var­mas­tikaan mitkään Pet­shoran jäisen alueen ken­tät. Syyk­si riit­tää vaikka­pa liuskekaa­su ja liuskeöljy. For­tu­min Siper­ian voimalan yksi kohde oli liuskeöljyn ja liuskekaa­sun tuotan­non tarvit­se­ma ener­gia. Venäjä han­kkii län­tistä teknolo­giaa ja alkaa hyö­dyn­tää omia suuria liuskekaa­su- ja liuskeöjyvarantoja.
  Ehkäpä Green­peace tietää tämän ja pyrkii han­kki­maan itselleen edel­läkävi­jän, lipunkan­ta­jan ja mart­tyyrin rooli: Me pysäy­timme Pet­shoran öljyntuotannon.
  Markki­navoimat hoita­vat asian ilman sen kum­men­paa mekkalaa.

  Ei ole mitään syytä, etteikö ark­tista öljyn­po­rauste­knolo­giaa voitaisi kehit­tää. Samoin myös öljyn­tor­jun­tatekni­ikoi­ta voidaan kehit­tää kylmi­in olosuhteisiin.

  Eikä 20 vuot­ta sit­ten vielä tiedet­ty miten ilmas­ton­muu­tos tulee kehit­tymään, nyt tiede­tään ja hyväl­lä var­muudel­la läm­pe­nee vielä mon­ta vuosikymmentä.

  Olo­suh­teet öljyn­po­rauk­seen siis tule­vat paranemaan.

 27. Tapio Onnela:
  Olisiko myös Puolan fos­foripäästöi­hin pitänyt mielestänne suh­tau­tua samal­la nation­al­is­tisel­la taval­la: asia on Puolan sisäinen? 

  Mihin päästöi­hin Green­peace tässä vaikuttaa?

  Onko näyt­tää tilas­toti­etoa, että nyt on tapah­tunut selvä muu­tos ihmiskun­nan päästöissä?

  Mikään ei ole muut­tunut, eikä tule muut­tumaan täl­läisil­lä julis­tei­den ripus­tamisil­la. Jos ajatel­laan keskiver­toa aikuista ihmis­ap­inaa täl­lä pla­nee­tal­la niin hän ei var­masti tule vähen­tämään kulu­tus­taan teki Green­peace mitä tahansa. 

  Ei suurkaupungeis­sa, ei pienem­mis­sä, eikä edes Afrikan maaseudulla.

  Samoin “liha­ton lokakuu” ei tule aiheut­ta­maan edes pikkuri­ikkistä lovea Suomen lihansyöntitilastoihin.

  Eikä sikalaku­vauk­setkaan aiheut­ta­neet sitä, että sian­li­haa syötäisi­in vähem­män Suomes­sa. Sitä kyl­lä tuote­taan vähem­män, mut­ta ne syyt ovat globaalis­sa kil­pailus­sa. Itseasi­as­sa sikaloista tehdään nyt turk­istarho­ja, kos­ka kiinalais­nais­ten turhamaisu­us kas­vaa kohisten.

  Täl­läiset tem­pauk­set ja sosi­aalisen medi­an vauhkoon­tu­misor­giot eivät joh­da mihinkään konkreettiseen. 

  Niiden sijaan esimerkik­si perusk­oului­hin voisi yrit­tää loba­ta kestävästä kehi­tyk­ses­tä ja henkilöko­htais­es­ta talouden­pidos­ta ker­to­van kokon­aisu­u­den. Lap­sis­sa ja nuoris­sa on tule­vaisu­us ja hei­hin kan­nat­taa panos­taa. He ovat avain parem­paan huomiseen.

 28. Tapio Onnela:
  Green­pea­cen vas­tus­ta­jat var­maankin hyväksyivät myöskin Neu­vos­toli­iton toisi­na­jat­telijoiden sulkemisen vankileireille, tuomio­than perus­tu­i­v­at lakeihin.

  Vas­taavasti Green­pea­cen kan­nat­ta­jat var­maan sit­ten vas­taavasti hyväksyvät Okla­homan pom­mi-iskun, kos­ka siinä sen­tään tais­telti­in kaikkialle urk­in­taansa ylit­tävää liit­to­val­tio­ta vas­taan vapau­den puolesta. 

  WTC-iskuthan he tun­tu­vat jo hyväksyvän.

 29. dio­di: Kukaan ei ole ehdot­ta­mas­sa että lain­vas­taisen toimin­nan pitäisi olla oikeus. Aivan kuten Osmo tuos­sa tote­si, kansalais­tot­tele­muud­es­ta tulee ran­gais­tus. Ihmisen joka tätä tekee on vas­tat­ta­va seu­rauk­sista ja pis­tet­tävä itsen­sä alttiiksi. 

  Kansalais­tot­telemat­to­muus voi olla moraalis­es­ti oikein.

  Aje­taan­han autoil­lakin vaik­ka rsi­ki kuol­la on paljon suurem­pi ? Tai tehdään työtä ?

  Tai nous­taan ylös sängys­tä, sekin on suurem­pi ris­ki, tuhan­sia kuolee kaatumiseen

 30. Osmo Soin­in­vaara:
  Eugen Schau­man­nil­la on muis­to­laat­ta val­tioneu­vos­ton portaikossa.

  Jos oikein muis­tan, siinä on inskrip­tio “Se pro patria ded­it” — Itsen­sä isän­maalleen antoi antoi.

 31. Mikael M.:
  Ei voi ajatel­la, että lakia olisi aina nou­datet­ta­va sat­apros­ent­tis­es­ti edes toimi­vas­sa demokra­ti­as­sa, jota Venäjä ei tai­da valitet­tavasti ihan olla. 

  Hieno jut­tu ja tästä olen samaa mieltä.

  Itse halu­aisin jät­tää vero­tuk­seen liit­tyvät lait nou­dat­ta­mat­ta. Onko tämä ok? Kos­ka onhan se nyt vaan min­un moraali­ni vas­taista että val­tio tulee hake­maan min­un raho­jani pois.

  Tuomioiden luku on aina täl­laisen näytök­sen kli­imak­si. Jää nähtäväk­si, kumpi tekee täl­lä ker­taa suurem­man vääryy­den, kiipeil­i­jä vai lailli­nen väki­val­ta­mo­nop­o­li, siis se val­tio, jon­ka kap­a­siteet­ti ihmis­ten vahin­goit­tamiseen on kuitenkin aina monin ver­roin suurem­pi kuin pöhköim­mänkään eläintenvapautusrintaman. 

  Val­tion tehtävä on suo­jel­la mui­ta ihmisiltä jot­ka eivät halua nou­dat­taa lake­ja. Ran­gais­tuk­sen pitää olla sem­moinen, että näin tapah­tuu. Varsinkin jos kyseessä on tietoinen harkit­tu lakien rikkomi­nen (tule­va ran­gais­tus on jo otet­tu huomioon), ran­gais­tuk­sen pitää olla sen ver­ran tun­tu­va että lakia ale­taan noudattamaan.

  En tiedä mis­sä määrin tässä on kyse Green­pea­cen toimin­nas­ta hyväk­sikäyt­tää nuo­ria nai­ive­ja ei ihan vii­sai­ta ihmisiä. 

  Nimit­täin veg­aaniruoan puute venäläisessä vanki­las­sa ei pitäisi olla yllä­tys ja se tuskin tulee ole­maan suurin yllä­tys val­i­t­ul­la tiellä.

 32. Juhani Kauko­ran­ta:
  Jäämeren jäisen alueen öljyn- ja kaa­sun­po­raus ei ole kan­nat­tavaa toim­intaa eikä tule ole­maan. Sulan meren alueen Bar­entsin Shtok­manovsko­jen “val­tai­sista kaa­suken­tistä” kohkat­ti­in Suomes­sakin parikym­men­tä vuot­ta ja moitit­ti­in suo­ma­laisia fir­mo­ja hitaista pyrkimyk­sistä apa­jille. Nyt Shtok­manovsko­je on pan­tu jäi­hin, ensin nor­jalais­ten ja myöhem­min Gazpromin toimes­ta. Jos Bar­entsin Shtok­manovsko­je ei ole kan­nat­ta­va, eivät var­mas­tikaan mitkään Pet­shoran jäisen alueen ken­tät. Syyk­si riit­tää vaikka­pa liuskekaa­su ja liuskeöljy. For­tu­min Siper­ian voimalan yksi kohde oli liuskeöljyn ja liuskekaa­sun tuotan­non tarvit­se­ma ener­gia. Venäjä han­kkii län­tistä teknolo­giaa ja alkaa hyö­dyn­tää omia suuria liuskekaa­su- ja liuskeöjyvarantoja.
  Ehkäpä Green­peace tietää tämän ja pyrkii han­kki­maan itselleen edel­läkävi­jän, lipunkan­ta­jan ja mart­tyyrin rooli: Me pysäy­timme Pet­shoran öljyntuotannon.
  Markki­navoimat hoita­vat asian ilman sen kum­men­paa mekkalaa.

  Ham­mer­festin lähel­lä on avat­tu Snövitin kaa­sukent­tä tuotan­toon ja samoin ital­ialainen ENI poraa öljyä sieltä (noin 100 km Ham­mer­festista). Siel­lä on meneil­lään varsi­nainen talous­bu­u­mi (ilman kohkaamista) ja työvoima­pu­la vallitsee.

 33. Venäjähän kohtelee Green­peacea inhimil­lis­es­ti ver­rat­tuna Ran­skaan, jon­ka agent­ti räjäyt­ti Green­pea­cen aluk­sen Tyynel­lä merel­lä 1980-luvulla.Taisi joku kuol­lakin siinä.

  Oper­aa­tion hoi­tanut nais­agent­ti sai vielä muis­taak­seni Ran­skan val­tion kunniamitalin.

 34. “Vas­taavasti Green­pea­cen kan­nat­ta­jat var­maan sit­ten vas­taavasti hyväksyvät Okla­homan pom­mi-iskun, kos­ka siinä sen­tään tais­telti­in kaikkialle urk­in­taansa ylit­tävää liit­to­val­tio­ta vas­taan vapau­den puolesta.
  WTC-iskuthan he tun­tu­vat jo hyväksyvän.”

  Mitä pom­me­ja green­peace on räjäyt­tänyt tai mitä raken­nuk­sia tuhon­nut? Green­pea­cen kan­nat­ta­mi­nen ei tarkoi­ta että kan­nat­taisi ter­ro­r­ia tai mitä sodankäyn­tiä nuo sit­ten ovat olleetkaan.

  On hie­man kyseenalaista että green­peace tai muut rauhanomaiset luon­non­suo­jeli­jat rin­naste­taan ter­ror­is­tei­hin, kos­ka se saat­taa laskea kyn­nys­tä ihan oikeisi­in ter­ror­itekoi­hin. Esim. lehtien kuten HS tai AL pal­stoil­la huude­taan jo nyt suureen ääneen green­pea­cen har­joit­ta­maa ekoter­ro­r­ia.. mitä siel­lä san­ot­taisi­in jos green­peace olisi räjäyt­tänyt lau­tan nurin? Voimasanat menet­tävät tehoaan jos niitä käytetään ihan turhaan..

 35. Jus­si P:Green­pea­cen kan­nat­ta­mi­nen ei tarkoi­ta että kan­nat­taisi ter­ro­r­ia tai mitä sodankäyn­tiä nuo sit­ten ovat olleetkaan.

  No Green­pea­cen vas­tus­t­a­mi­nen ei sit­ten var­maan sit­ten myöskään tarkoi­ta, että kan­nat­taa NL:n gulag-systeemiä?

 36. Green­pea­cel­la on omat päämäärän­sä ja se on taita­va niihin pyrkiessään. Yleis­es­ti ottaen ne ovat järke­viä, mut­ta kovin tas­a­puolisek­si jär­jestöä ei voi kehua. Tärkeät, mut­ta vähem­män “näyt­tävät” uhat eivät sitä kiinnosta. 

  Hyvä esimerk­ki on lohenkas­va­tus Pohjois-Nor­jas­sa, mikä aiheut­taa sukupu­ut­touhan sikäläisille luon­non­lo­hille. Vät­seri oli helpom­pi tapaus.

 37. Kor­vaan särähtävää tässä oli minus­ta vain se, kuin­ka suomen osas­to kom­menteis­saan glo­ri­fioi nyt pidätet­tyjä henkilöitä, kuin he oli­si­vat esimerkil­lisiä, läh­es tule­vaisu­u­den pyhimyk­siä, jot­ka ymmärtävät hur­moski­ipeilyn­sä oikeu­tuk­sen ja esimerkil­lään kan­nus­ta­vat kaikkia hyökkäämään absolu­ut­tista pahaa vas­taan, ja että hei­dät tulisi pas­sit­taa enin­tään pikku sakoil­la koti­in ensim­mäisel­lä lennol­la. Näin minä aamu-tv:n puheen tulkitsin.

 38. Legal­istien tun­tuu ole­van mah­do­ton­ta ymmärtää sitä mitä kansalais­tot­telemat­to­muudel­la tarkoite­taan. Se, että joku hyväksyy avoimen kansalais­tot­telemat­to­muu­den, ei ole sama asia kuin että hyväksy­isi lain rikkomisen sinän­sä. Useim­miten­han ajatuk­se­na on nimeno­maan se, että lakia riko­taan ja seu­rauk­set kär­sitään lain puitteissa. 

  Eli siis, jos joku ryhtyy kansalais­tot­telemat­to­muu­den nimis­sä veronkier­toon, niin se tässä yhtey­dessä tarkoit­taisi sitä, että sit­ten täy­tyy lop­ul­ta ottaa vas­taan veronko­ro­tuk­set ja ulosmittaukset. 

  Jos joku nyt on sitä mieltä, että esimerkik­si 15 vuot­ta öljyn­po­raus­lau­talle kiipeämis­es­tä on sopi­va ran­gais­tus, niin sit­ten hän var­maan on tätä mieltä. Itse en usko het­keäkään tähän, vaan väit­täisin että nämä kaver­it tuulet­tel­e­vat nyt vaan omaa pöhköä vihaansa aktivis­te­ja kohtaan. 

  Reilu 15 vuot­ta sit­ten odot­telin bus­sia Tam­pereen keskus­to­ril­la, kun yllät­täen van­hal­la kirkol­la oli jokin mie­lenosoi­tus. En muista tarkkaan mitä se käsit­teli, mut­ta siel­lä oli jotain McDon­aldsin vas­taisia ban­derolle­ja tai muu­ta pöhköä. Isku­lauseet herät­tivät lähin­nä myötähäpeää, mut­ta tämä tunne kaikkosi nopeasti kun kes­ki-ikäi­nen, aivan siis­tisti pukeu­tunut miesh­enkilö alkoi raivos­ta kihis­ten pui­da nyrkkiään ja selit­tää kuin­ka pitäisi selkäsauna antaa kaiken­laisille mie­lenosoit­ta­jille, ja että eikö maail­mas­sa nyt suurem­pia ongelmia ole ja niin edelleen. Har­voin on saanut aikuisen ihmisen puoles­ta hävetä niin paljon. 

  Sama tunne tulee suun­nilleen näistä Green­pea­cen vas­tai­sista kir­joituk­sista. Itse pidän kyseistä tem­paus­ta hölmönä ja vähän nolona, mut­ta tämä hölmöys kyl­lä kalpe­nee näi­den “oikein teille ter­ror­is­tit”- läp­pi­en rin­nal­la. En voi olla ajat­telemat­ta, että osaa­vatko nämä ihmiset lukea, syödä haarukalla ja veit­sel­lä, hen­git­tää nenän kaut­ta tai tun­te­vatko ne edes liikennesääntöjä?

 39. Vaik­ka pieni kansalais­tot­telemat­to­muus onkin ehkä joskus paikallaan, Green­peace seilaa kaukana Koi­jär­vestä. Kehot­taisin ole­maan aika varovainen Green­pea­cen tai minkä tahansa muun sel­l­aisen jär­jestön kanssa, jon­ka toimin­nas­ta on tun­nis­tet­tavis­sa fun­da­men­tal­is­tisia piirteitä. Viit­taan tässä nyt siihen, miten ko. jär­jestö peri­aat­teel­lis­es­ti vas­tus­taa esimerkik­si ydin­voimaa ja gmo-tuot­tei­ta ohit­taen kaiken sen tiedon, joka puoltaisi niiden käyt­töä ympäristön ja ihmiskun­nan hyv­in­voin­nin tur­vaamisek­si — ja vieläpä levit­tää vääris­tel­tyä tietoa oman toim­intansa tukemisek­si. Kun tieto hylätään ja omat usko­muk­set ja tun­neti­lat ohjaa­vat toim­intaa ja päätök­sen­tekoa, liiku­taan kovin vaar­al­lisil­la vesillä. 

  Lisäk­si on syytä epäil­lä, että eko­seikkailu­jär­jestön toim­inta syö ympäristön puoles­ta toimivien taho­jen uskot­tavu­ut­ta ja suun­taa huomio­ta aivan tois­ar­voisi­in kysymyk­si­in, kuten jäsen­ten­sä tuomioiden pitu­u­teen. Alku­peräi­nen kärkikään ei osunut, sil­lä Venäjän poraa­ma ark­ti­nen öljy ei ole ympäristöon­gelmista liki­mainkaan suurin. Any pub­lic­i­ty is good publicity?

 40. K. Uok­ka: Hieno jut­tu ja tästä olen samaa mieltä.Itse halu­aisin jät­tää vero­tuk­seen liit­tyvät lait nou­dat­ta­mat­ta. Onko tämä ok? Kos­ka onhan se nyt vaan min­un moraali­ni vas­taista että val­tio tulee hake­maan min­un raho­jani pois.

  Val­tion tehtävä on suo­jel­la mui­ta ihmisiltä jot­ka eivät halua nou­dat­taa lake­ja. Ran­gais­tuk­sen pitää olla sem­moinen, että näin tapah­tuu. Varsinkin jos kyseessä on tietoinen harkit­tu lakien rikkomi­nen (tule­va ran­gais­tus on jo otet­tu huomioon), ran­gais­tuk­sen pitää olla sen ver­ran tun­tu­va että lakia ale­taan noudattamaan. 

  Vero­jen mak­samat­ta jät­tämi­nen on vas­toin omaa moraa­likäsi­tys­täni, enkä sitä sik­si voi suositel­la. Mikäli asia on sin­ulle tärkeä, voit tietenkin tais­tel­la asi­asi puoles­ta jät­tämäl­lä verosi mak­samat­ta ja han­kki­mal­la teolle­si medi­an kaut­ta mah­dol­lisim­man suur­ta julk­isu­ut­ta. Varaudu kuitenkin mah­dol­liseen ran­gais­tuk­seen. Rohke­nen toki esit­tää tässä villin arvauk­sen, että olet saat­tanut tässä hie­man sekoit­taa moraalin ja oman edun tavoittelun. 

  Ran­gais­tuk­sen kovu­u­den kai pitäisi olla ensi­jais­es­ti suh­teessa teon tuomit­tavu­u­teen? Mon­enko vuo­den tuomio olisi mielestäsi kohtu­ulli­nen vaikka­pa väärästä pysäköin­nistä? Lievästä ylinopeud­es­ta? Pum­mil­la matkus­tamis­es­ta? Punaisia päin kävelemis­es­tä? Kir­jas­ton kir­jo­jen myöhässä palaut­tamis­es­ta? (Että oppi­si­vat perkeleet tuo­maan kir­jat ajoissa…)

 41. ‘Eli siis, jos joku ryhtyy kansalais­tot­telemat­to­muu­den nimis­sä veronkier­toon, niin se tässä yhtey­dessä tarkoit­taisi sitä, että sit­ten täy­tyy lop­ul­ta ottaa vas­taan veronko­ro­tuk­set ja ulos­mit­tauk­set.’ (Tiedemies)
  Mieluiten niin, että ilmoit­taa asi­as­ta verot­ta­jalle ihan itse, jot­ta vira­nomaisen on pakko ryhtyä toimeen­pane­maan epäoikeu­den­mukaista ja moraali­ton­ta lakia, vrt. http://fi.wikipedia.org/wiki/Yllytysoikeudenkäynnit

 42. ‘No Green­pea­cen vas­tus­t­a­mi­nen ei sit­ten var­maan sit­ten myöskään tarkoi­ta, että kan­nat­taa NL:n gulag-sys­teemiä?’ (Sylt­ty)
  Jois­sakin kom­menteis­sa kyl­lä pais­taa läpi se autori­taarisu­u­den ja jul­muu­den ihailu, joka tekee Venäjästä niin mon­en hom­panssin henkisen isänmaan.

 43. Sitä vaan ihmette­len, että samat ihmiset jot­ka oli­vat kesäl­lä tuomit­se­mas­sa Räsäsen puhet­ta, ovat nyt ylistämässä näitä rikok­sen tekijöitä?

  Tuot teko pyhyyt­tä on liik­keel­lä varsinkin vihreissä:
  http://www.suomenmaa.fi/etusivu/niinist%C3%B6_r%C3%A4s%C3%A4nen_on_taas_puhunut_levottomia_uskonnosta_6455047.html

  Toiv­ot­tavasti iskun tek­i­jät ymmär­sivät, että muu­ta­man vuo­den vankeus on toden­näköi­nen seu­raus. Ja hyö­ty puolel­la lähin­nä GP:n johta­jien var­al­lisu­u­den kasvu. Venäjää ei heilut­taa kansalais­mielip­iteil­lä venäjän ulkopuolella.

 44. On hie­man kyseenalaista että green­peace tai muut rauhanomaiset luon­non­suo­jeli­jat rin­naste­taan ter­ror­is­tei­hin, kos­ka se saat­taa laskea kyn­nys­tä ihan oikeisi­in ter­ror­itekoi­hin. Esim. lehtien 

  Entrausk­oukuille luva­ton tunkeu­tu­mien aluk­selle ja veneel­lä tahal­laan vira­nomais veneen päälle ajami­nen rauhanomaista? Jos joku tunkeu­tuu sun koti­isi ja ei lyö sua niin luokit­telisitko toim­i­nan rauhanomaiseksi?

  Tuo vene temp­pu olisi suomes­sa rikos nimeltä ‘vira­nomaisen väki­val­tainen vas­tus­t­a­mi­nen’ ja siitä voi saa­da istu­mista. Tosin suomen lep­sul­la oikeuskäytän­nöl­lä toden­näköis­es­ti sakkoa.

 45. Puoluee­ton tarkkail­i­ja: Siis lakia ei tarvitse nou­dat­taa. Onko tämä vain omasi vai myös vihrei­den viralli­nen kanta?

  Tämä kom­ment­ti alkaa saa­da vähän jo nat­si-kortin ase­maa. Räsästä pom­mitet­ti­in täl­lä kysymyk­sel­lä myös hive­nen eri muo­dos­sa. Kalle Isokallio omak­sui myös lain ehdot­to­muu­den lähtöko­hdak­si komen­toidessaan Green­pea­cen tapausta. 

  Ensin­näkin lait eivät ole mitään ehdot­to­mia, vaan ne ovat useis­sa tapauk­ses­sa tulkin­nan­varaisia ja epä­selviä. Toisek­si lake­ja on hyviä ja sit­ten on huono­ja. Lait muut­tuvat usein juuri, kos­ka ihmiset eivät enää hyväksy niitä. He alka­vat protestoi­da, vaa­tia muu­tos­ta, jär­jestää tem­pauk­sia jne. huono­jen lakien pois­tamisek­si. Laki on poli­ti­ikan tulos, eli se on sitä, mitä me pidämme lakina.

  Mitä lakia Green­pea­cen mie­lenosoit­ta­jat ovat muuten rikkoneet? Eikös “puolueet­toman tarkkail­i­jan” pitäisi osa­ta odot­taa tuomiois­tu­imen päätöstä ennen kuin aset­taa kysymyk­siään näin vih­jail­e­vaan (lakia on rikot­tu) muo­toon? Ennakkoasenne on puolueel­lisu­ut­ta, ei puolueettomuutta. 

  Venäjän val­tio ei muuten itsekään ole mitenkään kun­nos­tau­tunut sitä sitovien velvoit­tei­den (lakien) nou­dat­tamises­sa päätellen ihmisoikeustuomiois­tu­imen sille antamien vas­tais­ten päätösten vuo­tuis­es­ta lukumäärästä. Jos val­tio ei itse nou­da­ta lake­ja, pitääkö kansalais­ten sit­ten noudattaa?

 46. ML: Vero­jen mak­samat­ta jät­tämi­nen on vas­toin omaa moraa­likäsi­tys­täni, enkä sitä sik­si voi suositella. 

  Toisin sanoen, olet sitä mieltä että lakia ei tietenkään tarvitse nou­dat­taa jos olet siitä eri mieltä, mut­ta jos olet lain kanssa samaa mieltä, tot­takai sitä pitää noudattaa.

  Tämä kaksi­nais­moral­is­mi on juuri se point­ti mitä ajoin takaa.

  Tämä on ongel­ma kun perustel­laan toimin­nan oikeu­tus­ta oma­l­la henkilöko­htaisel­la moraalil­la. Ja tämän takia meil­lä on yhteis­es­ti sovi­tut lait joi­ta tulk­it­see riip­puma­ton taho.

  Onnek­si oikeuslaitos ei lai­ta paljoa pain­oa sille syyte­tyn henkilöko­htaiselle moraalille vaan tulk­it­see lakikirjaa.

  Ran­gais­tuk­sen kovu­u­den kai pitäisi olla ensi­jais­es­ti suh­teessa teon tuomittavuuteen? 

  Ran­gais­tuk­sen tehtävä on ennal­taehkäistä rikos.

  Itseasi­as­sa kaikkien kannal­ta olisi parem­pi ettei lakia lähdet­täisi rikko­maan ollenkaan. 

  Jos ran­gais­tus on liian pieni ja ihmiset niin san­otusti pyyhkivät jotain lakikir­jal­la, ran­gais­tus­ta pitää korot­taa. Tässä tapauk­ses­sa toim­inta ei ollut vahinko, ei ollut epähuomios­sa, päi­htyneenä tai tietämät­tä tehty, vaan tietoisen harkit­tu, tarkasti suun­nitel­tu ja kore­ografioitu toimi.

  Mut­ta ei hätää, uskon että Venäjä osaa tämän hom­man hoitaa.

  1. Avoin­ta kansalaisot­telemat­to­muut­ta ja omaa etua ajavaa rikol­lisu­ut­ta on aika vaikea sotkea keskenään. Sil­loin tuon rikol­lisen­pitäisi tehdä rikok­sen­sa julkises­ti omis­sa nimis­sään. Tämän mukaan ei tietenkään myös kaik­ki eläinka­tivistien toimet oikein sovi kansalais­tot­telemat­to­muu­den sateen­var­jon alle.
   Räsäsen aja­tus, että ter­vey­den­huolto­henkilökun­nan on voita­va nou­dat­taa Suomen lain mukaan itse määrit­telemään­sä Jumalan lakia on myös kovin eri asia. Jos ei pidä veren­si­ir­toa oikeana, kieltäy­tyköön siitä oma­l­ta kannal­taan, mut­ta on aivan kestämätön­tä, jos ensi­avus­sa toimi­va usko­vainen voi evätä veren­si­ir­ron joltain sel­l­aiselta, jon­ka uskon­toon moinen ei kuulu.

  1. San­na Ukko­lal­la on aivan lois­tavaa logi­ikkaa. Kos­ka meil­lä Suomes­sa on toimi­va demokra­tia, ainakaan kansane­dus­ta­jil­la ei ole oikeut­ta kan­nat­taa kansalais­tot­telemat­to­muut­ta maas­sa, jos­sa ei ole toimi­vaa demokratiaa.
   Mitä mieltä hän oli Int­ian itsenäisyys­li­ik­keestä tai Suomen jääkäriliikkeestä?

 47. San­na Ukko­lal­la on aivan lois­tavaa logi­ikkaa. Kos­ka meil­lä Suomes­sa on toimi­va demokra­tia, ainakaan kansane­dus­ta­jil­la ei ole oikeut­ta kan­nat­taa kansalais­tot­telemat­to­muut­ta maassa, 

  Rin­na­s­tat riehu­jat itsenäisyys­li­ikkeisi­in? Kenen itsenäisyyt­tä tai minkä val­tion demokra­ti­aa tuos­sa edistettiin? 

  Ja GP porukan lait­ta­mi­nen vanki­laan on demokraat­tista, val­taosa venäläisitä kan­nat­taa ankaria ran­gais­tuk­sia hyökkääjille, eli kaip­pa ne oma­l­la omi­tuisel­la taval­laan edis­tää venäläistä demokratiaa.

 48. Ukko­lal­lakin on men­nyt vähän nyt puurot ja vel­lit sekaisin. 

  Ei kansalais­tot­telemat­to­muu­den hyväksymi­nen tarkoi­ta edes sitä, että henkilö vas­tus­taisi niitä lake­ja, joiden mukaan kansalais­tot­telemat­to­muud­es­ta ran­gais­taan. En tietenkään osaa Osmon puoles­ta sanoa, mut­ta hän voisi esimerkik­si omista Koi­järvi-sakois­taan kom­men­toi­da sitä, että kan­nat­taako hän niiden lainko­h­tien pois­tamista lain­säädän­nöstä, joiden mukaan hän sakot aikanaan sai. En usko.

  Kansalais­tot­telemat­to­muu­den idea ei ole se, että jotenkin kokon­ais­val­tais­es­ti vas­tuste­taan demokra­ti­aa, vaan se voi olla vaikka­pa se, että osoite­taan että nyt meil­lä on jokin ilmiö, johon nyky­lain­säädän­tö ei oikeal­la taval­la pure. 

  Jos esimerkik­si olen sitä mieltä (??) että uut­ta moot­tori­ti­etä ei pitäisi rak­en­taa jostain tietys­tä kohtaa, kahlit­sen itseni puuhun ketjul­la, ja min­ut tuomi­taan vaik­ka vahin­gonteosta, niin ei tämä nyt hyvä­nen aika tarkoi­ta sitä, että minä olisin sitä mieltä että vahin­gonteko sinän­sä on jotenkin hyväksyt­tävää, vaan että olen valmis syyl­listymään vahin­gontekoon tietoise­na että se on laiton­ta, kor­jatak­seni jotakin toista epäkohtaa.

  Lain­säätäjien tehtävänä demokra­ti­as­sa on esimerkik­si laa­tia lait sil­lä taval­la, että kansalais­tot­telemat­to­muu­den tarve on ihmis­ten mielestä mah­dol­lisim­man vähäi­nen. Ne ovat neu­vot­telu­jen tulok­sia, neu­vot­te­lut syn­tyvät siitä, minkä koetaan toimi­van ja tuot­ta­van hyviä tulok­sia kansalais­ten näkökulmasta.

  Tämän rin­nal­la, tai tälle vas­takkaise­na, on sit­ten per­in­teinen ide­ologi­nen kumouk­sel­lisu­us, jos­sa siis pyritään keikut­ta­maan koko yhteiskun­ta­järjestys­tä, esimerkik­si ter­ror­in keinoin. 

  Ihmisiä jot­ka sekoit­ta­vat nämä toisi­in­sa tahal­laan kut­su­taan arkikielessä “kon­ser­vati­iveik­si”. Ihmisiä, jot­ka eivät ymmär­rä näi­den eroa olen tyyp­il­lis­es­ti kut­sunut “aivo­vam­makon­ser­vati­iveik­si”.

 49. Osmo Soin­in­vaara:
  mut­ta on aivan kestämätön­tä, jos ensi­avus­sa toimi­va usko­vainen voi evätä veren­si­ir­ron joltain sel­l­aiselta, jon­ka uskon­toon moinen ei kuulu.

  Äly hoi, älä nyt jätä Osmo Soininvaaraa!

  Nimit­täin jos tuo ei ole saivartelua ja tahal­lista väärinymmär­rystä, niin ei sit­ten mikään. Olen itse ateisti, mut­ta pidän tuo­ta ihan nau­ret­ta­vana Räsäsen aja­tusten mus­ta­maalaamise­na ja usko­vais­ten demonisoimisena.

  1. Sylt­ty, olet oike­as­sa siinä, että Räsästä kohtaan esimerkki­ni oli epäreilu, kos­ka hän ei sitä ole esit­tänyt sil­lä hänen uskon­ton­sa ei kiel­lä veren­si­ir­to­ja. Yleen­säkin uskon­non vapau­den kun­nioituk­ses­ta puhu­vat tarkoit­ta­vat vain omaa uskon­toaan. Kuitenkin Räsäsen peri­aate sovel­lét­tuna kaikki­in uskon­toi­hin johtaisi tähän. Olen­naista tässä on, että hän halu­aa antaa uskon­veljilleen ja ‑sis­ar­illeen oikeu­den soveltaa omia uskon­nol­lisia käsi­tyk­siään ei vain hei­dän omaan elämään­sä, vaan ratkai­se­val­la taval­la myös mui­hin uskon­toi­hin kuu­lu­vi­in tai uskon­not­tomi­in. Jos ei pidä abortista, voi kieltäy­tyä siitä oma­l­la kohdal­laan, mut­ta ei ole oikeut­ta estää mui­ta pää­tymästä abort­ti­in, mitä Räsä­nen vaatii.

   Tuos­ta veren­si­ir­ron kiel­losta on tul­lut ongel­ma ter­vey­den­huol­los­sa. Se on ratkaistu niin, että täysi-ikäi­nen voi kieltää sen oma­l­ta kannal­taan. Tältä osin siis pssi­ivi­nen eutana­sia on sal­lit­tu Suomes­sakin, Van­hem­mat voivat myös kieltää sen huol­let­tavil­taan, mut­ta jos näin tapah­tuu, tehdään väl­itön huostaan­ot­to ja sit­ten lupa taas saadaankin.

 50. >kol­lisu­ut­ta on aika vaikea sotkea keskenään. >Sil­loin tuon rikol­lisen­pitäisi tehdä rikok­sen­sa >julkises­ti omis­sa nimissään. 

  Ovatko Green­pea­cen pääl­liköt, jot­ka syyl­listyivät salali­it­toon suun­nitel­lessaan ja määrätessään hyökkäyk­sen ilmoit­tau­tuneet jos­sain? Aiko­vat men­nä ken­ties Venäjälle kan­ta­maan vas­tu­u­ta teko­sis­taan? Mul­ta on men­nyt tuol­lainen uuti­nen ohi.

 51. Osmo Soin­in­vaara: Avoin­ta kansalaisot­telemat­to­muut­ta ja omaa etua ajavaa rikol­lisu­ut­ta on aika vaikea sotkea keskenään.

  Mitä mieltä olet siitä, että Suomen ter­ror­ipykälien mukaan mm. julk­ista kehot­tamista rikok­seen voidaan pitää (ja tutkia… ja ehkäistä?) ter­ror­itekona. Kehot­tamise­na taas voidaan pitää myös muu­ta houkut­telua kuin suo­ranaista kehotusta.

  On var­maankin melko lail­la tulkin­nan­varaista, mil­laisen toimin­nan kat­so­taan aiheut­ta­van “vakavaa vahinkoa” val­ti­olle. Noin ver­tailun vuok­si, käräjäoikeus ja oikeuskans­leri pitivät Nalle Puh-jutus­sa yhden musi­ikkikap­paleen osit­taista jakamista netis­sä “huo­mat­ta­vana hait­tana tai vahinkona”.

 52. Kansalais­tot­telemat­to­muu­den käsite tun­tuu ole­van osalta kom­men­toi­jista hukassa.

  Veronkier­to ei ole kansalais­tot­telemat­to­muut­ta, kos­ka on toimit­ta­va avoimesti oma­l­la nimel­lään. Ellei sit­ten ilmoi­ta jät­tävän­sä verot mak­samat­ta ja ole valmis kan­ta­maan seuraukset.

  Välilli­nen taloudelli­nen hait­ta ei ole sama asia kuin fyysi­nen väki­val­ta. On eri asia räjäyt­tää pom­mi, kuin aiheut­taa investoin­nin käyt­tämät­tömyy­destä johtu­va tuo­ton mene­tys. Huolestut­tavaa jos joku ei tätä ymmärrä.

 53. Evert The Nev­er­Rest:
  Minäkin arvostan Green­peacea. Se häir­it­see uskali­aasti japani­laisia tiedealuk­sia, kun ne keräävät tutkimu­saineis­toa valas­tutkimus­ta varten.

  Green­peace kor­vaa val­tioiden ja kan­sain­välis­ten jär­jestö­jen passiivisuutta. 

  Tässä suh­teessa minäkin pidän Green­pea­cen toim­intaa tarpeel­lise­na, mut­ta halu­aisin kyl­lää kor­ja­ta viestistäsi yhden asian: tieteen kanssa japani­laisil­la valas­tutkimuk­sil­la ei ole mitään tekemistä.

 54. Osmo Soin­in­vaara: Jos ei pidä abortista, voi kieltäy­tyä siitä oma­l­la kohdal­laan, mut­ta ei ole oikeut­ta estää mui­ta pää­tymästä abort­ti­in, mitä Räsä­nen vaatii.

  Käsit­tääk­seni Räsä­nen ei vaat­in­ut tätä, vaan lääkärille oikeut­ta kieltäy­tyä abortin suorit­tamis­es­ta oman­tun­non syistä. Samoin hän käsit­tääk­seni esit­ti abortin sal­lim­isa­jan lyhen­tämistä (ei kokon­aan kieltämistä), sil­lä perus­teel­la että sik­iö on jo liian pitkälle kehit­tynyt. Vähän tarkkuutta !

  1. Jos ensin vaa­di­taan määräa­jan lyhen­tämistä ja sit­ten sitä, että kun raik­skauk­ses­ta raskaak­si tul­lut nuori nainen on jonot­tanut kuusi viikkoa ter­veyskeskus­lääkärille abort­tilu­paa varten ja tämä sanoo, että hänel­lä on oman tun­non syistä ei tätä lupaa anna, vaik­ka lain mukaan olisit siihen oikeutet­tu, mut­ta tuol­la naa­puril­la on seu­raa­va vapaa aika viiden kuukau­den päässä, niin eikä tämä tarkoi­ta, että lääkäril­lä on oikeus kieltää abort­ti vaik­ka rfaiskauk­sen uhrilta?

 55. Osmo Soin­in­vaara:
  Olen­naista tässä on, että hän halu­aa antaa uskon­veljilleen ja ‑sis­ar­illeen oikeu­den soveltaa omia uskon­nol­lisia käsi­tyk­siään ei vain hei­dän omaan elämään­sä, vaan ratkai­se­val­la taval­la myös mui­hin uskon­toi­hin kuu­lu­vi­in tai uskonnottomiin. 

  No mitenkä tämä nyt sit­ten oikein eroaa noista ympäristöak­tivis­teista? Eikö ne muka voisi pidät­täy­tyä jostain ark­tisil­ta alueil­ta porat­ul­ta öljys­tä ja antaa muiden sit­ten pora­ta ja käyt­tää sitä, jos siltä tuntuu?

  1. No mitenkä tämä nyt sit­ten oikein eroaa noista ympäristöak­tivis­teista? Eikö ne muka voisi pidät­täy­tyä jostain ark­tisil­ta alueil­ta porat­ul­ta öljys­tä ja antaa muiden sit­ten pora­ta ja käyt­tää sitä, jos siltä tuntuu?

   Sylt­ty, yritätkö olla vitsikäs?
   Jos minus­ta on väärin räjäyt­tää maa­pal­lo ydin­latauk­sel­la, riit­tää, että en räjäytä sitä itse, mut­ta en puu­tu siihen, jos joku muu halu­aa räjäyttää?

 56. Osmo Soin­in­vaara: että hänel­lä on oman tun­non syistä ei tätä lupaa anna

  Vaik­ka en iki­maail­mas­sa kris­til­lisiä äänestäisi, pakko uskoa (hah!) että tuo­ta ei tarkoit­tanut. Yrit­ti sanoa, että jos ei oman­tun­non syistä voi abort­tilu­paa antaa, lääkärin on itse päätet­tävä jatkaako työssään virkansa velvol­lisuuk­sien hoita­mista, vai onko erot­ta­va ja etsit­tävä uusi maa tai ala. 

  Toki koulu­tus­panos­tus­mene­tys on yhteiskun­nan mene­tys jos joku täl­laisen toteuttaisi.

 57. lurk­ki:
  ‘No Green­pea­cen vas­tus­t­a­mi­nen ei sit­ten var­maan sit­ten myöskään tarkoi­ta, että kan­nat­taa NL:n gulag-sys­teemiä?’ (Sylt­ty)
  Jois­sakin kom­menteis­sa kyl­lä pais­taa läpi se autori­taarisu­u­den ja jul­muu­den ihailu, joka tekee Venäjästä niin mon­en hom­panssin henkisen isänmaan.

  Omis­tu­soikeu­den kun­nioit­ta­mi­nen ei liene autori­taarisu­u­den ihailua, vaan län­tistä kap­i­tal­is­mia, jos­ta Venäjä on kaukana.

 58. Osmo Soin­in­vaara: Jos ei pidä abortista, voi kieltäy­tyä siitä oma­l­la kohdal­laan, mut­ta ei ole oikeut­ta estää mui­ta pää­tymästä abort­ti­in, mitä Räsä­nen vaatii.

  Vähän samaan tapaan kuin kuole­man­tuomion hyväksyvis­sä mais­sa voi kuole­maan tuomit­tu kieltäy­tyä kuole­man­tuomios­ta _omalla kohdal­laan, jos ei pidä siitä_.

  Minus­ta abort­ti­lain­säädän­tö on Suomes­sa nyt suun­nilleen niin hyvässä tas­apain­os­sa kuin se voi olla. Ymmär­rän silti ihmisiä, jot­ka ovat eri mieltä siitä, mis­sä vai­heessa ihmisyk­silöl­lä alkaa olla luovut­ta­mat­to­mia ihmisoikeuk­sia. Joillekin se voi olla muu­ta­ma kuukausi syn­tymän jäl­keen, en ihmettelisi jos täl­laisia olisi vihreis­sä (hyvin vihermyön­teisiä ne tun­te­mani hörhöt ovat jot­ka näin ajat­tel­e­vat), ja joillekin viikko­ja ennen kuin nykyi­nen lain­säädän­tö rajoittaa.

 59. Pete S:

  Lisäk­si on syytä epäil­lä, että eko­seikkailu­jär­jestön toim­inta syö ympäristön puoles­ta toimivien taho­jen uskot­tavu­ut­ta ja suun­taa huomio­ta aivan tois­ar­voisi­in kysymyk­si­in, kuten jäsen­ten­sä tuomioiden pitu­u­teen. Alku­peräi­nen kärkikään ei osunut, sil­lä Venäjän poraa­ma ark­ti­nen öljy ei ole ympäristöon­gelmista liki­mainkaan suurin. Any pub­lic­i­ty is good publicity?

  Siper­ian arki­tisen alueen kansat kyl­lä ihan sel­l­västi kär­sivät öljy­tuotan­non suurista mok­ista. Lai­tumet, suot ja kalavedet ovat musti­na öljys­tä, öljy haisee eri­tyis­es­ti kevääl­lä joka puolel­la. Suo­ma­lais-ugri­laiset kansat ovat kärsi­neet var­maankin eniten, komit, han­tit ja man­sit. Ja hul­luin­ta on että Suo­mi ostaa läh­es kaiken öljyn­sä Venäjältä ja siten osal­lis­tuu sukukan­so­jen­sa kult­tuurien tuhoamiseen. Tärkeäm­pää on siis lihot­taa ökyryssää ja palvel­la tur­is­tia, kun tämä saa­puu ostok­sille ja tsuh­nan datshalleen ?

 60. Pir­jet­ta Kesseli: Siper­ian arki­tisen alueen kansat kyl­lä ihan sel­l­västi kär­sivät öljy­tuotan­non suurista mok­ista. Lai­tumet, suot ja kalavedet ovat musti­na öljys­tä, öljy haisee eri­tyis­es­ti kevääl­lä joka puolel­la. Suo­ma­lais-ugri­laiset kansat ovat kärsi­neet var­maankin eniten, komit, han­tit ja man­sit. Ja hul­luin­ta on että Suo­mi ostaa läh­es kaiken öljyn­sä Venäjältä ja siten osal­lis­tuu sukukan­so­jen­sa kult­tuurien tuhoamiseen. Tärkeäm­pää on siis lihot­taa ökyryssää ja palvel­la tur­is­tia, kun tämä saa­puu ostok­sille ja tsuh­nan datshalleen ?

  Siis suo­ma­laiset osta­vat venäläistä öljyä, ei Suo­mi. Paatuneinkin luon­non­suo­jeli­ja tukee joka päivä Venäjän öljyn­po­raus­ta käymäl­lä mar­ketis­sa tai vaikka­pa asumal­la kaukoläm­möl­lä varuste­tus­sa asunnossa.

 61. Pir­jet­ta Kesseli: Ja hul­luin­ta on että Suo­mi ostaa läh­es kaiken öljyn­sä Venäjältä ja siten osal­lis­tuu sukukan­so­jen­sa kult­tuurien tuhoamiseen. 

  Uskotko, että venäläi­nen öljy jäisi osta­mat­ta, käyt­tämät­tä ja nos­ta­mat­ta, jos tsuh­na sitä ei ostaisi?
  Suomen taloudelle venäläisen öljyn jalostamisen (siitä saa taidol­la parem­man kat­teen kun raa­ka-aine on vähän huonom­paa ja halvem­paa) ympärille kehit­tynyt siivu on kyl­lä varsin merkit­tävä (maamme vien­nistä toista kym­men­tä pros­ent­tia) onko milessäsi, kenen hyv­in­voin­nista sen pois­tamisen aiheut­ta­ma kuop­pa pitäisi leikata?

 62. Osmo Soin­in­vaara:
  Räsäsen aja­tus, että ter­vey­den­huolto­henkilökun­nan on voita­va nou­dat­taa Suomen lain mukaan itse määrit­telemään­sä Jumalan lakia on myös kovin eri asia. Jos ei pidä veren­si­ir­toa oikeana, kieltäy­tyköön siitä oma­l­ta kannal­taan, mut­ta on aivan kestämätön­tä, jos ensi­avus­sa toimi­va usko­vainen voi evätä veren­si­ir­ron joltain sel­l­aiselta, jon­ka uskon­toon moinen ei kuulu. 

  Ja jos ei pidä fos­si­ilis­ten käyt­tämistä järkevänä, kieltäy­tyköön siitä oma­l­ta kannal­taan, mut­ta ei lähde epäämään sitä muilta?

  Mut­ta het­ki­nen, eihän tämä näin voi men­nä, kos­ka fos­si­ilis­ten käyt­tämi­nen on niin paha syn­ti, ettei kenenkään pidä antaa sitä tehdä. Se johtaa vähin­täänkin tuomiopäivään.

  Kuul­lostaako tutulta?

  1. K.Uokka
   Uno­h­dat ulkois­vaiku­tuk­set. Jos kieltäy­dyn veron­si­ir­rosta tai en kieltäy­dy, sil­lä on vaiku­tus­ta vain min­u­un, mut­ta fos­si­ilis­ten polt­toainei­den käytöstä kär­sivät yhtälail­la kaikki.

 63. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos ensin vaa­di­taan määräa­jan lyhen­tämistä ja sit­ten sitä, että kun raik­skauk­ses­ta raskaak­si tul­lut nuori nainen on jonot­tanut kuusi viikkoa ter­veyskeskus­lääkärille abort­tilu­paa varten jatämä sanoo, että hänel­lä on oman tun­non syistä ei tätä lupaa anna, vaik­ka lain mukaan olisit siihen oikeutet­tu, mut­ta tuol­la naa­puril­la on seu­raa­va vapaa aika viiden kuukau­den päässä, niin eikä tämä tarkoi­ta, että lääkäril­lä on oikeus kieltää abort­ti vaik­ka rfaiskauk­sen uhrilta? 

  Jos olet sitä mieltä, että lääkärin pitää toimia tuos­sa asi­as­sa puh­taasti kumileimasi­me­na (käytän­nössä tilanne ei kai siitä paljoa nytkään poikkea), voinet kansane­dus­ta­jana ehdot­taa lain muu­tos­ta, että ns “sosi­aal­is­ten syi­den” vaa­timuk­ses­ta luovu­taan, ja että abortin (jois­sain aikara­jois­sa) saa viral­lis­es­tikin ihan automaat­tis­es­ti pyydettäessä.

  Se uskon­nol­lispo­h­jainen oikeus, mitä Räsä­nen, oikein tai väärin, nykyti­lanteeseen ver­rat­tuna on uskon­siskoilleen ja veljilleen halun­nut, on olla oikeus kieltäy­tyä tekemästä abort­te­ja, vaik­ka se kyseisen lääkärin virka­toimi­in muuten kuuluisikin.

 64. Osmo Soin­in­vaara: eikä tämä tarkoi­ta, että lääkäril­lä on oikeus kieltää abort­ti vaik­ka rfaiskauk­sen uhrilta? 

  Tämä on taas tätä yksi­tyisko­hdil­la saivartelua. 

  Toki voidaan hel­posti kek­siä tilantei­ta, jois­sa ympäristöjär­jestön jär­jestämä kansalais­tot­telemat­to­muus aiheutaa ruuhkan, joka taas aiheut­taa liiken­neon­net­to­muu­den taik­ka hidas­taa häly­tysajoneu­vo­jen liikku­mista, jol­loin joku vam­mau­tuu tai jopa kuolee. 

  Tai olisi­han joku tuol­la Venäjän keis­sis­sä olisi joutunut veden varaan ja hukkunut.

 65. Ja jos mietitään ympäristöli­iket­tä, niin eri­tyis­es­ti eläinkokei­den vas­tus­ta­jien kon­tolle voitaisi­in alkaa laske­maan aika paljonkin inhimil­listä kär­simys­tä kos­ka tutkimuk­sia sekä lääkkeitä on aivan var­masti myöhästynyt hei­dän takiaan.

  Mut­ta hei, sehän on _ihan_ eri asia! Mil­lä ihmeen perusteella?

 66. K. Uok­ka: Toisin sanoen, olet sitä mieltä että lakia ei tietenkään tarvitse nou­dat­taa jos olet siitä eri mieltä, mut­ta jos olet lain kanssa samaa mieltä, tot­takai sitä pitää noudattaa.Tämä kaksi­nais­moral­is­mi on juuri se point­ti mitä ajoin takaa.Tämä on ongel­ma kun perustel­laan toimin­nan oikeu­tus­ta oma­l­la henkilöko­htaisel­la moraalil­la. Ja tämän takia meil­lä on yhteis­es­ti sovi­tut lait joi­ta tulk­it­see riip­puma­ton taho.Onneksi oikeuslaitos ei lai­ta paljoa pain­oa sille syyte­tyn henkilöko­htaiselle moraalille vaan tulk­it­see lakikirjaa.

  Lähtöko­htais­es­ti ajatellen lake­ja tulisi nou­dat­taa. Mut­ta suuri­in vääryyk­si­in ja epäoikeu­den­mukaisuuk­si­in tulisi myös voi­da puut­tua. Kansalais­tot­telemat­to­muus on tähän äärim­mäi­nen keino. Jos pieni rike aut­taa kor­jaa­maan suuren epäko­hdan, kansalais­tot­telemat­to­muus saat­taa olla perusteltavis­sa. Olen toki tuskallisen tietoinen, että asetet­taes­sa oma moraali lain yläpuolelle ollaan jo kovin heikoil­la jäil­lä. Kun­pa asi­at vain oli­si­vatkin aina niin yksinkertaisia.

  K. Uok­ka: Ran­gais­tuk­sen tehtävä on ennal­taehkäistä rikos.Itseasiassa kaikkien kannal­ta olisi parem­pi ettei lakia lähdet­täisi rikko­maan ollenkaan. Jos ran­gais­tus on liian pieni ja ihmiset niin san­otusti pyyhkivät jotain lakikir­jal­la, ran­gais­tus­ta pitää korot­taa. Tässä tapauk­ses­sa toim­inta ei ollut vahinko, ei ollut epähuomios­sa, päi­htyneenä tai tietämät­tä tehty, vaan tietoisen harkit­tu, tarkasti suun­nitel­tu ja kore­ografioitu toimi.Mutta ei hätää, uskon että Venäjä osaa tämän hom­man hoitaa.

  Et kai nyt aivan vakavis­sasi ajat­tele, ettei teon tuomit­tavu­us ole tärkein kri­teeri ran­gais­tuk­sia jaet­taes­sa? Logi­ikkasi perus­teel­la tuomioi­ta voitaisi­in jael­la vaikka­pa kysyn­nän ja tar­jon­nan lakien mukaan. Esimerkik­si: murhia ja raiskauk­sia on tehty lukumääräis­es­ti kovin vähän — tuomioi­ta tulisi reilusti lyhen­tää; pysäköin­tirikkei­den ja lievien ylinopeuk­sien määrä on lisään­tynyt — sakoil­la ei selvitä…

 67. Osmo Soin­in­vaara: Sylt­ty, yritätkö olla vitsikäs?
  Jos minus­ta on väärin räjäyt­tää maa­pal­lo ydin­latauk­sel­la, riit­tää, että en räjäytä sitä itse, mut­ta en puu­tu siihen, jos joku muu halu­aa räjäyttää?

  Miten mus­ta tun­tuu, että jos joku halu­aa räjäyt­tää maa­pal­lon ydin­latauk­sel­la, niin Osmol­ta ei asi­as­ta kysytä mielipi­det­tä eikä kukaan väl­itä, jos Osmo yrit­tää puut­tua asiaan.

 68. Osmo Soin­in­vaara: Jos ensin vaa­di­taan määräa­jan lyhen­tämistä ja sit­ten sitä, että kun raik­skauk­ses­ta raskaak­si tul­lut nuori nainen on jonot­tanut kuusi viikkoa ter­veyskeskus­lääkärille abort­tilu­paa varten ja tämä sanoo, että hänel­lä on oman tun­non syistä ei tätä lupaa anna, vaik­ka lain mukaan olisit siihen oikeutet­tu, mut­ta tuol­la naa­puril­la on seu­raa­va vapaa aika viiden kuukau­den päässä, niin eikä tämä tarkoi­ta, että lääkäril­lä on oikeus kieltää abort­ti vaik­ka rfaiskauk­sen uhrilta?

  Täl­lainen tilanne lähin­nä teo­reet­ti­nen, kai ter­veyskeskuk­se­ta tai yksi­tyiseltä puolelta löy­tyy lääkäri joka myön­tää luvan. Muual­la­han pait­si Suomes­sa ja Ruot­sis­sa­han täl­lainen oikeus kieltäy­tyä on. Tietysti ei pidä hakeu­tua gynekologik­si jos vas­tus­taa abort­te­ja. Se, että Suomes­sa ja Ruot­sis­sa on näin johtuu paljolti, ettei tääl­lä ole ollut valin­nan­va­paut­ta lääkäri­palvelu­jen suh­teen. Tilanne saat­taa muut­tua, jos peruster­vey­den­huoltoonkin tulee valin­nan­va­paut­ta enem­män kuten THL ja Keskus­ta ovat ehdottaneet.

  Määräa­jan lyhen­tämistä on kai vaa­dit­tu siitä syys­tä, että abor­toidut sik­iöt ovat olleet eläviä ja joudut­tu sur­maa­maan kohdun ulkopuolella.

 69. Minus­ta Green­pea­cen siishenk­i­nen kiivetään ja levitetään ban­derol­li ‑toim­inta on vähän jäänyt ajas­taan. Toki aikanaan merkit­tävä idea ja teki uutistapah­tu­mak­si hitai­ta prosesseja.

  9/11 ‑jökeisessä maail­mas­sa vain toisen puolen näkökul­mas­ta ei todel­lakaan voi tietää onko sieltä tulos­sa avoin­ta kanalais­tot­telemat­to­mut­ta har­joit­tavia Green­peace ‑aktivis­te­ja vai ihan jotain muu­ta porukkaa.

  Itse koen ongel­mak­si myös Green­pea­cen arvostelemisen, kos­ka perustel­tu keskustelu nykyaikaises­ta kansalais­tot­telemat­to­muud­es­ta ajau­tuu hel­posti turhaan juu­pas-eipäs luon­non­suo­jelun puolella/vastaan rintamalinjoihin.

  Min­su­ta ark­it­sen alueen öljyn­po­raus sisältää riske­jä ja huono­ja toim­intat­apo­ja, joi­hin puut­tumi­nen on kaikkien etu ja kesksutelu on tarpeen.

 70. Osmo Soin­in­vaara:
  K.Uokka
  Uno­h­dat ulkois­vaiku­tuk­set. Jos kieltäy­dyn veron­si­ir­rosta tai en kieltäy­dy, sil­lä on vaiku­tus­ta vain min­u­un, mut­ta fos­si­ilis­ten polt­toainei­den käytöstä kär­sivät yhtälail­la kaikki.

  Kaik­ki myös hyö­tyvät fos­si­ilis­ten polt­toainei­den käytöstä. Hyödyt ovat varsin ilmeisiä mut­ta hai­tat suurelta osin enem­män tai vähem­män spekulatiivisia.

 71. ML: Lähtöko­htais­es­ti ajatellen lake­ja tulisi nou­dat­taa. Mut­ta suuri­in vääryyk­si­in ja epäoikeu­den­mukaisuuk­si­in tulisi myös voi­da puut­tua. Kansalais­tot­telemat­to­muus on tähän äärim­mäi­nen keino. Jos pieni rike aut­taa kor­jaa­maan suuren epäko­hdan, kansalais­tot­telemat­to­muus saat­taa olla perusteltavissa. 

  Eli siis abort­tik­linikan sulkem­i­nen ulko-oveen itsen­sä sit­o­ma­l­la on hyväksyt­tävää? Kos­ka siinä aute­taan kor­jaa­maan suur­ta epäkohtaa.

  Entäs jos se suuri epäko­h­ta on homous? Kuin­ka pitkälle saa mennä?

  No toki en ajat­tele täl­lä taval­la, mut­ta yritän nyt vään­tää rauta­lan­gas­ta miten han­kalak­si asia menee, kun ajatel­laan puh­taasti oma­l­la henkilöko­htaisel­la moraalilla.

  Ja nää esimerk­it eivät ole edes kek­sit­tyjä vaan ihan oikesta elämästä.

 72. Osmo Soin­in­vaara:
  Mis­sä tehdään kaukoläm­pöä oljyllä?

  Mon­es­sakin paikkaa vielä kovil­la pakkasil­la kun eri­laisia pieniä kat­ti­lalaitok­sia ote­taan käyt­töön. Viime aikoina näitä on kyl­lä muutet­tu osin biopolt­toaineel­la toimiviksi (puuhake, pel­letit jne).

 73. ‘Tai olisi­han joku tuol­la Venäjän keis­sis­sä olisi joutunut veden varaan ja hukkunut.’ (Sylt­ty)
  Green­pea­cen pyrkimyk­si­in ei kuu­lu hukut­taa ketään. Abortin vas­tus­ta­jien pyrkimyk­si­in kuu­luu tehdä nai­sista sik­iönkan­tote­lineitä, joiden hen­ki on tois­ar­voinen sik­iöön ver­rat­tuna. Kris­tit­ty abort­ti­lain­säädän­tö tuot­taa täl­laista tulosta: http://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Savita_Halappanavar
  Mut­ta jos on mies ja tahal­lisen sokea, niin tätä eroa ei vält­si­in huomaa.

 74. Osmo Soin­in­vaara:
  Mis­sä tehdään kaukoläm­pöä oljyllä?

  Hake tai kivi­hi­ili ei liiku läm­pölaitok­selle ilman raakaöljyä.

  Yhden tukkikuor­man kor­juu vaatii aika paljon dieseliä ja ben­saa, sit­ten täy­tyy vielä siirtää tuk­it met­sästä tukkirekalla. Siitä die­sel­ve­turil­la tehtaalle, jos ei rek­ka vie perille.

  Suomes­sa ei ole yhtään öljys­tä riip­puma­ton­ta ihmistä.

 75. Hei Sor­ry, edel­läol­e­va kom­ment­ti meni väärään ketju­un. Öljyn käyt­töä ja pieniä kat­ti­lalaitok­sia on ilmeis­es­ti Helsingis­säkin, kos­ka 2–3% Helenin ener­gias­ta tuote­taan öljyllä.

 76. On aina hupaisaa lukea, kun van­hat radikaalit (ja nykyiset estab­lish­mentin jäsenet) muis­tel­e­vat radikaalia nuoru­ut­taan. Oi sil­loin Koi­jär­ven aikaan…

  Mut­ta vielä hupaisam­paa on, kun nykyiset kansane­dus­ta­jat alka­vat kri­ti­ikit­tä ihail­la nation­al­is­tisia puu­ju­malia eli eugen­schau­man­ne­ja ja jääkärili­ikkeitä ja yrit­tävät näi­den toimien perus­teel­la oikeut­taa nykypäivän äärili­ikkei­den toiminnan. 

  Minä voin suo­raan sanoa, että pidän Schau­man­nia höh­länä ter­ror­isti­na ja jääkärili­iket­tä kiihkomielis­ten hölmö­jen hom­mana. Kum­mal­lakaan ei ollut paljon tekemistä Suomen itsenäistymisen todel­lisen syyn eli Venäjän tsaar­in­val­lan hajoamisen kanssa. Sik­si näistä kumpaakaan ei eri­tyis­es­ti tarvitse ihailla.

  Ja mitä Green­peaceen tulee: rahaa en näille lahjoit­taisi, kos­ka en hyväksy eko­fa­natismia enkä epädemokraat­tiselta vaikut­tavaa järjestörakennetta.

 77. K. Uok­ka: Entäs jos se suuri epäko­h­ta on homous? Kuin­ka pitkälle saa mennä?

  No toki en ajat­tele täl­lä taval­la, mut­ta yritän nyt vään­tää rauta­lan­gas­ta miten han­kalak­si asia menee, kun ajatel­laan puh­taasti oma­l­la henkilöko­htaisel­la moraalilla. 

  Niin mut­ta jos se suuri epäko­h­ta on esimerkik­si täysin lail­lis­tet­tu apartheid? Eikö sitäkään saa vas­tus­taa esimerkik­si toim­i­lal­la rotu­lakien vas­tais­es­ti? Tai jos maan laki kieltää lehdis­ton­va­pau­den ja sen­suroi inter­netiä, ei ker­takaikkises­ti ole oikein levit­tää tietoa?

  Siis aivan pakos­ta jos­sain välis­sä on olta­va piste, jon­ka jäl­keen lain rikkomis­es­ta tulee hyväksyt­tävää ja vielä jos­sain on ole­mas­sa piste, jon­ka jäl­keen lain tai vas­taavien käsky­jen rikkomi­nen on suo­ras­taan jokaisen ihmisen velvollisuus.

 78. Coun­try­boy: Mon­es­sakin paikkaa vielä kovil­la pakkasil­la kun eri­laisia pieniä kat­ti­lalaitok­sia ote­taan käyttöön.

  Helsingis­säkin suu­ru­us­lu­okkaa kolme pros­ent­tia koko kaukoläm­mön tuotannosta.

  1. Helsingis­sä on huip­pu­voimaloi­ta muu­ta­maa kio­vaa pakkaspäivää varten, myön­netään. Niiden korkein­taan kymme­nen päivä ulkop­uolel­la kaukoläm­mön kähyt­täjä ei ole vas­tu­us­sa Venäjhän öljys­tä vaan maakaa­sus­ta ja pieneltä osalta myös kivihiilikaivoksista.

 79. lurk­ki:
  ‘Tai olisi­han joku tuol­la Venäjän keis­sis­sä olisi joutunut veden varaan ja hukkunut.’ (Sylt­ty)
  Green­pea­cen pyrkimyk­si­in ei kuu­lu hukut­taa ketään. 

  Mikähän olisi GP:n saldo,jos las­ket­taisi­in ydin­voiman lykkäämis­es­tä aiheutuneet lisään­tyneet hiilivoiman kasvi­huonepäästöt ja pien­hiukkas­ten aiheut­tam­mat kuolemat hei­dän kon­tolleen? Taitaa Irlan­nin abort­ti­lain­säädän­tö jäädä kirkkaasti toisek­si ver­rat­tuna 30v myöhässä alka­vi­in kasvihuonekaasutalkoisiin.

  Mut­ta näkymätön uhka, joka ei ole säteilyä. Ei siis lasketa.

 80. Osmo Soin­in­vaara:
  Mis­sä tehdään kaukoläm­pöä oljyllä?

  Helsingis­sä, tosin vain kolmisen prosenttia.

  Polt­toöljy

  Polt­toöljyn osu­us Helsin­gin kaukoläm­mön tuotan­nos­sa on noin kolme pros­ent­tia. Polt­toöljyä käytetään kivi­hi­ilivoimalaitosten käyn­nistyk­sessä, vara­polt­toaineena ja läm­pökeskusten polttoaineena.

  Öljyl­lä tuotet­tua kaukoläm­pöä tarvi­taan vain pakkassääl­lä. Öljyl­lä on kuitenkin merkit­tävä rooli Suomen ener­giahuolto­var­muu­den kannal­ta ja sik­si sitä varas­toidaan kri­isi­ti­lantei­den varalle.

  http://helen.fi/ymparisto/energianlahteet.html/energianlahteet.html

 81. ‘Mikähän olisi GP:n sal­do, jos las­ket­taisi­in ydin­voiman lykkäämis­es­tä aiheutuneet lisään­tyneet hiilivoiman kasvi­huonepäästöt ja pien­hiukkas­ten aiheut­tam­mat kuolemat hei­dän kon­tolleen?’ (Sylt­ty)
  Jos pysyt­täisi­in aiheessa. Ydin­voiman vas­tus­t­a­mi­nen onnis­tuu val­lan hyvin ilman kansalais­tot­telemat­to­muut­ta. (Ellei men­nä krim­i­nal­isoimaan vääriä mielipiteitä.)

 82. ‘jos­sain on ole­mas­sa piste, jon­ka jäl­keen lain tai vas­taavien käsky­jen rikkomi­nen on suo­ras­taan jokaisen ihmisen velvol­lisu­us’ (Sylt­ty)
  Jos pelataan se nat­siko­rt­ti, niin liialli­nen taipumus lakien tot­telemat­ta jät­tämiseen ei näytä his­to­ri­al­lis­es­ti suurelta ongel­mal­ta ver­rat­tuna moraalisen selkäran­gan puutteeseen.
  Sopi­vasti prepat­tuna enem­mistö ihmi­sistä tekee melkein mitä vain, toisi­naan pikkuisen nikotellen ja likaisim­mista töistä mah­dol­lisuuk­sien mukaan lus­muten, mut­ta silti.

 83. Osmo Soin­in­vaara: Olen saanut 40 päiväsakko Koi­järveltä ja olen siitä edelleen ylpeä. Jääkärili­iket­täkin Suomes­sa ylis­tetään, vaik­ka silka­s­ta lait­to­muud­es­ta siinäkin oli kyse.

  Eihän tässä mitään ihmettä ole tämä poruk­ka mikä hömöili Venäjäl­lä saa jonkun ran­gais­tuk­sen sen ne tiesi sinne men­nessään eihän tässä mitään ihmeel­istä ole tämä asian voi uno­htaa he kär­sivät ran­gais­tuk­sen siel­lä ja tule­vat sit­ten pois kun pää­sevät, ei tässä sen ihmeelisem­pää ole.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.