Oma viimekeväinen ajatusvirheeni osinkoverotuksesta

Min­ua alkaa kyl­lästyt­tää kokoomus­lais­ten jankkaus siitä, mitä Juha Sip­ilä tarkoit­ti sanoes­saan, että yhteisöveron alen­nus 24,5 pros­en­tista 20 pros­ent­ti­in olisi pitänyt tehdä kus­tan­nus­neu­traal­isti yksinker­tais­es­ti vain kohot­ta­mal­la vas­taavasti osinko­tu­lo­jen vero­tus­ta. Sip­ilä voisi tietysti myös vastata.

Kos­ka sor­ru­in kevääl­lä itse aja­tusvirheeseen, joka pää­tyi kovin samaan ehdo­tuk­seen kuin Juha Sip­ilä ker­rot­takoon, miten sen sil­loin ajat­telin. En tiedä, miten Sip­ilä tämän ajat­teli, mut­ta kovin samaan tulok­seen hän kuitenkin päätyi.

Nyt vielä voimas­sa ole­van lain mukaan yri­tys mak­saa voitostaan veroa 24,5 % ja osin­go­ista osin­gon saa­ja mak­saa pääo­mat­u­lona veroa 70 %:sta osinko­tu­lo­ja. Olete­taan, että yri­tys mak­saa osinkoina koko voiton veroon menevää osaa luku­un otta­mat­ta ja osin­gon saa­ja on pienosakas, joka mak­saa pääo­mat­u­lois­taan veroa 30 %. Täl­löin kokon­aisveroksi tulisi

24,5 % + (100% – 24,5%) x 70 % x 30 % = 40,335 %

Tämä kokon­aisvero pysyy suun­nilleen saman­su­u­ruise­na, jos voiton vero­tus las­ke­taan 20 pros­ent­ti­in ja osin­gos­ta 85 pros­ent­tia on verotet­tavaa. (Näin myös hal­li­tus esittää.)

20 % +(100 %-20 %)  x 85 % x 30 % = 40,4 %

Jos yri­tys ei jaa koko voit­toaan, vero­tus las­kee (mihin myös pyritään) ja jos se huonoinakin aikoina jakaa hyviä osinko­ja, kokon­aisvero­tus nousee.

Lis­taa­mat­tomis­sa yhtiöis­sä ajatelti­in meneteltävän tämän saman peri­aat­teen mukaan.

Minä ere­hdyin ajat­tele­maan, että tämä olisi kus­tan­nus­neu­traalia, mut­ta se ei ole sitä läh­eskään. Ongel­mana on, että val­taosas­ta suo­ma­lais­ten yhtiöi­den mak­samista osin­go­ista ei mak­se­ta osinkoveroa, ainakaan Suomeen. Esimerkik­si eläkey­htiöt eivät mak­sa osin­go­is­taan veroa eivätkä eri­laiset säätiöt. Eivätkä suo­ma­lais­ten yhtiöi­den ulko­maiset omis­ta­jat ja valitet­tavasti eivät myöskään kaik­ki koti­maiset omis­ta­jat, mis­tä ei korkeim­man oikeu­den lin­jaratkaisun mukaan voi nos­taa enää edes veropetossyytettä.

Sitä en tietenkään voi tietää, mitä aja­tus­polku­ja pitkin Juha Sip­ilä pää­tyi kovin saman­näköiseen lopputulokseen.

41 vastausta artikkeliin “Oma viimekeväinen ajatusvirheeni osinkoverotuksesta”

 1. Eläke­mak­su­ja ja niiden tuot­to­ja voitaisi­in alkaa verot­taa ja sen sijaan jät­tää eläk­keet tule­vaisu­udessa verot­ta­mat­ta. Mik­si minkään tulo­jen tai sijoi­tusten pitäisi saa­da poikkeavaa veroko­htelua? Eri­laiset säätiötkin voisi­vat mak­saa veroa, monel­la niistä olisi siihen oikein hyvin varaakin. Säätiöitä suosi­taan avokä­tis­es­ti jo sil­lä, jos niiden saamista lahjoituk­sista ei mene lah­ja- ja perintöveroa.

 2. Eikö samas­ta syys­tä työn verot­tamisen sijaan kan­nat­taisi verot­taa kulu­tus­ta (alv), jot­ta ulko­maiset yhtiöt eivät saisi veroetua?

  1. Eikö samas­ta syys­tä työn verot­tamisen sijaan kan­nat­taisi verot­taa kulu­tus­ta (alv), jot­ta ulko­maiset yhtiöt eivät saisi veroetua?

   Niin pitää. Ker­tokaa tämä perus­suo­ma­laisille, jot­ka halu­a­vat palaut­taa yri­tys­tebn kansaneläke­mak­sut ja täl­lä suo­ma­laiseen palkkatyöhön kohdis­te­tul­la vero­tuk­sel­la alen­taa ALV:tä, jota per­itään kulu­tuk­ses­ta, jos­ta osa on peräisin tuonnista.

 3. ALV ja nää kulu­tuk­seen perus­tu­vat verot ovat täl­lä het­kel­lä tasavero­ja, siis saman suh­teel­lisen osu­u­den mak­saa köy­hä siinä mis­sä hyvin toimeentulevakin.

  Jot­ta kulu­tus­ta voidaan verot­taa, niin eikös sil­loin ihmisen kulu­tus­ta joudu kon­troloimaan, kuten autol­la liikku­mista (paikan­nus­lait­teet)?

 4. Kulu­tuk­sen verot­ta­mi­nen on aivan liian abstrak­ti jut­tu, ver­rat­tuna käytet­ty­i­hin vero­tus­mall­ei­hin. Oikeas­t­aan kel­lään ei tai­da olla koke­mus­ta mitä se laa­jem­mas­sa mitas­sa merk­it­see. Minkälaisek­si yhteiskun­ta täy­tyy muuttaa?

 5. Niin, jos ei ole yleistä tietoa, että pörssiy­htiöstä n. puo­let omis­ta­vat ulko­maalaiset, tai eläkey­htiöt, tai säätiöt, ei mak­sa osinkoveroa, niin..
  Ehkä kuitenkin poli­itikoil­ta tuon tiedon voisi olet­taa löy­tyvän, ja vielä ns. perustietona.

 6. Osmo Soin­in­vaara: Niin pitää. Ker­tokaa tämä perus­suo­ma­laisille, jot­ka halu­a­vat palaut­taa yri­tys­tebn kansaneläke­mak­sut ja täl­lä suo­ma­laiseen palkkatyöhön kohdis­te­tul­la vero­tuk­sel­la alen­taa ALV:tä, jota per­itään kulu­tuk­ses­ta, jos­ta osa on peräisin tuonnista.

  Lisääkö yri­tys­ten vero­tuk­sen keven­tämi­nen taloudel­lista toimeli­aisu­ut­ta ja työl­lisyyt­tä enem­män kuin alv:n keven­tämi­nen samal­la summalla?

 7. OS: “Esimerkik­si eläkey­htiöt eivät mak­sa osin­go­is­taan veroa eivätkä eri­laiset säätiöt. Eivätkä suo­ma­lais­ten yhtiöi­den ulko­maiset omistajat”

  Mik­si ihmeessä eivät? Siis ulko­maiset omistajat.

  Muual­la se kyl­lä tun­nu­taan osaa­van. Itse olen sinäl­lään hyvin vaa­ti­mat­to­mia varo­jani hajaut­tanut myös ulko­maisi­in osakkeisi­in ja niistä on men­nyt lähde­veroa min­ul­ta ko. mai­hin näh­den ulko­maise­na sijoit­ta­jana osin­go­ista esim. Nor­jaan 15 % ja Sak­saan 25 %.

 8. Jos tasaveroa ei pide­tä oikeu­den­mukaise­na, niin ensim­mäi­nen askel oikeu­den­mukaisu­u­den suun­taan olisi lait­taa työ­tu­lo ja pääo­mat­u­lo samalle viivalle. Eli siis vain yksi tuloverojärjestelmä.

  Täl­lä het­kel­lähän ollaan käytän­nössä tasaverossa, vaik­ka alarmisti-denial­isti-vään­töä esi­in­tyykin: http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/totuuspuntari-ja-tasavero-urpilaisen-vaite-ei-ollutkaan-totta
  .
  Eli isot hom­mat ekaks kun­toon, muu on pien­tä näper­rystä, jota otsikoidaan, ettei isom­mat ongel­mat hypi silmille.

  1. Evert.
   Mak­sat ALV:tä kaikesta mitä ostat, myös tuon­ti­tavaroista, mut­ta suo­ma­lainen palkkavero nos­taa vain suo­ma­lait­en tuot­tei­den hintaa.

 9. Ode:

  Esimerkik­si eläkey­htiöt eivät mak­sa osin­go­is­taan veroa eivätkä eri­laiset säätiöt. Eivätkä suo­ma­lais­ten yhtiöi­den ulko­maiset omis­ta­jat ja valitet­tavasti eivät myöskään kaik­ki koti­maiset omis­ta­jat, mis­tä ei korkeim­man oikeu­den lin­jaratkaisun mukaan voi nos­taa enää edes veropetossyytettä.

  Ei nyt ihan noin sen­tään. Ulko­maiset omis­ta­jat mak­sa­vat suo­ma­lai­sista osin­go­is­taan lähde­veron (vai­htelee mait­tain, yleen­sä 15%), ellei kyseinen omis­ta­ja ole sijoi­tus­ra­has­to, eläkey­htiö tai yli 10% omistaja.

  Ja toisin kuin esität KKO ei kieltänyt syyt­tämästä veropetok­ses­ta osinkoveron mak­sun “uno­htanei­ta”. KKO vain lin­jasi, että samas­ta rikok­ses­ta ei saa ran­gaista kah­ta ker­taa. Jos verot­ta­ja on jo mätkäis­syt kärähtäneelle “uno­hta­jalle” ran­gais­tuk­sek­si veronko­ro­tuk­set, ei voi­da aloit­taa toista ran­gais­tus­pros­es­sia rikoslain perus­teel­la. Ei ollut kyse KKO:n oma-aloit­teis­es­ta lin­jauk­ses­ta vaan reak­tio Euroopan ihmisoikeustuomiois­tu­imen kantaan.

  1. KKO päät­ti myös, että jos verot­ta­ja ei ole aset­tanut veron koro­tus­ta, sil­loinkaan ei voi syyt­tää. Kos­ka verot­ta­jan päätös on tehtävä seu­raa­van vuo­den mar­rasku­uhun men­nessä, syytet­tä ei voi tämän jäl­keen nos­taa. Minus­ta ja viidestä KKO:n tuo­marin mielestä huono päätös.

 10. Muu­ta­ma kor­jaus Soin­in­vaaran tekstiin:

  “Esimerkik­si eläkey­htiöt eivät mak­sa osin­go­is­taan veroa”
  — Peri­aat­teessa eläkey­htöi­den saa­mat osin­got ovat 75 % veronalaista tuloa. Käytän­nössä (val­tion tietoisel­la päätök­sel­lä) työeläkey­htiöt eivät tee koskaan voitol­lista tulosta (käytän­nössä hyvien vuosien voit­to siir­retään kat­ta­maan tule­vien vuosien eläkev­as­tu­ita­ja tämä ylimääräi­nen varaus on vähennyskelpoinen)

  “eivätkä eri­laiset säätiöt.”
  — Säätiöt ovat verova­pai­ta vain jos ne ovat saa­neet verot­ta­jal­ta yleishyödyl­lisen yhteisön statuk­sen. Suurin osa säätiöistä peruste­taan yleishyödyl­liseen tarkoituk­seen, joten sen takia ajatel­laan, että säätiöt on verovapaita.

  “Eivätkä suo­ma­lais­ten yhtiöi­den ulko­maiset omistajat”
  — Riip­puu omis­ta­jas­ta. Esim. ulko­maiset eläkey­htiöt tai sijoi­tus­ra­has­tot eivät mak­sa (lähde­veroa) osin­go­ista, mut­ta kyse on euroop­paoikeudel­li­sista syistä (vapaa sijoit­tau­tu­mi­nen ja pääo­man liikku­mi­nen). Pääosin ulko­maiset yhtiöt kyl­lä mak­sa­vat lähde­veron osingoista.

  “ja valitet­tavasti eivät myöskään kaik­ki koti­maiset omis­ta­jat, mis­tä ei korkeim­man oikeu­den lin­jaratkaisun mukaan voi nos­taa enää edes veropetossyytettä”
  — koti­mainen omis­ta­ja mak­saa veron, muus­sa tapauk­ses­sa kyse on lait­tomas­ta veronkier­rosta. Veropetossyyt­teet eivät (ennen ensi vuon­na voimaan tule­vaa lain­säädän­nön muu­tos­ta) olleet lail­lisia, kos­ka samas­ta rikok­ses­ta ei saa tuomi­ta kah­teen ker­taan. Puh­taasti suo­ma­laisen lain­säädän­nön lapsus.

 11. Mitäs jos tasaveros­ta puhut­taes­sa alet­taisi­in viimeinkin tarkastel­la mak­set­tu­ja euro­ja pros­ent­tien sijaan…100000 euron kulut­ta­mi­nen tuo kas­saan 24000 euroa arvon­lisäveroa, 10000 euron kulut­ta­mi­nen 2400 euroa.
  Euroil­la niitä val­tion meno­ja mak­sel­laan eikä pros­en­teil­la. Korkein palka­s­ta perit­ty mar­gin­aaliv­ero alkaa olla jo lail­lis­tet­tua ryöstämistä ja tämän takia jokainen kyn­nelle kykenevä har­joit­taa ammat­ti­aan yri­tyk­sen kauta.

 12. On kak­si yhteiskun­nalis­es­ti toimi­vaa tapaa verot­taa pääomaa:

  1) Euroop­palainen tapa, jos­sa verote­taan pääo­man tuot­toa. Toki 40% on aika kova pros­ent­ti, mut­ta en ota siihen kan­taa. Tässä mallis­sa ei verote­ta sukupol­ven vai­h­dos­ta. Mallis­sa kansakun­nan vau­raut­ta, pääo­maa kas­vate­taan pitkäjänteisesti.

  2) Amerikkalainen tapa, jos­sa pääo­maa verote­taan vain sukupol­ven­vai­h­dok­sis­sa. Tuot­tovero­tus kaikkine vähen­nys­mah­dol­lisuuksi­neen pide­tään hyvin kohtu­ullise­na, käytän­nössä lähel­lä nol­laa. Mallis­sa jokainen sukupovi luo vaurautensa.

  Suo­ma­lainen malli, jos­sa verote­taan sekä tuot­toa että sukupol­ven­vai­h­dos­ta on aiheut­tanut sen, että maamme on pääo­maköy­hä. Pääo­maköy­hyys vaikut­taa niin asumisen hin­taan kuin työ­paikkoi­hinkin. Ilman “sat­tumal­ta” syn­tynyt­tä Noki­aa, olisimme vielä enem­män jäl­jessä län­si-euroop­palaista elintasoa.

  Veropoli­ti­ikan perus­teena tulee olla jotain muu­takin, kuin suun­na­ton kateus. Jos aiomme selvitä, on valit­ta­va joko euroop­palainen tai amerikkalainen pääo­mavero­tuk­sen malli. Ilman suo­ma­laista yksi­ty­istä pääo­maa, voi vain tode­ta, että viimeinen sam­mut­taa valot.

 13. JV:
  Korkein palka­s­ta perit­ty mar­gin­aaliv­ero alkaa olla jo lail­lis­tet­tua ryöstämistä ja tämän takia jokainen kyn­nelle kykenevä har­joit­taa ammat­ti­aan yri­tyk­sen kauta.

  Voe her­ran­jes­tas. Korkein val­tion mar­gin­aaliv­ero alkaa 100 000 eurosta, jos­ta tulosta joutuu mak­samaan val­tion­veroa 18715 euroa. Ihan hirveää ryöstämistä.

 14. Yri­tysvero­tuk­sen kevemtämi­nen lisää työ­paikko­ja ehkä puo­let siitä mitä yhtä suuri työn veroale. Alv on siltä väliltä. Yri­tysveroale silti lisää työ­paikko­ja halvim­mal­la, kos­ka sen net­to­hin­ta on Ekp:n tutkimuk­sen mukaan Suomes­sa vain 8 % brut­to­hin­nas­ta, siis veropo­h­jan kasvu melkein mak­saa takaisin veroalen. Suuris­sa alen­nuk­sis­sa takaisin­mak­su­o­su­us on pienempi.

  Osmolle hatun­nos­to virheen tunnustamisesta!

 15. Ihail­ta­van suo­raselkäistä tun­nus­taa myös omia virheitään. Sitä soisi muidenkin poli­itiko­jen tekevän enem­män enkä itse usko että äänestäjät tästä rankaisisivat.

  Tämän osinkovero­tuk­sen edelleen vas­taam­a­ton kysymys on, että mik­si kaikkein koviten verote­taan kasvol­lista koti­maista pien­si­joit­ta­jaa. Nämä sijoit­ta­vat tyyp­il­lis­es­ti jo ker­taalleen verotet­tu­ja pieniä tulo­jaan suo­ma­laisi­in yri­tyk­si­in van­hu­u­den var­alle. Kasvo­ton suur­pääo­ma sen sijaan saa jatkos­sakin veroe­tun­sa — nyt suh­teessa vain entistä isomman.

  Vas­taus­ta tuo­hon kysymyk­seen ei poli­itikoil­ta helpol­la saa, mut­ta vai­h­toe­hto­ja on oikeasti vain kak­si: 1) kateus niitä kohtaan jot­ka jotain ovat palka­s­taan saa­neet säästöön tai 2) se yksinker­tainen filosofia, että verote­taan sitä jol­ta rahat on helpom­pi kerätä, siitä riip­pumat­ta kuin­ka oikeu­den­mukaiselta se tuntuu.

  Kumpikaan vai­h­toe­hto ei varsi­nais­es­ti veron­mak­suhalua lisää, joten eipä ihme jos houku­tus Osmon viit­taamin kikkailui­hin kas­vaa — joka tietysti entis­es­tään lisää kap­inamielialaa jäl­jelle jääville maksajille.

 16. Osmo,

  Sip­ilä on ker­tonut vastikään blo­gis­saan päät­te­lyn­sä men­neen suurin piirtein kuvaa­mal­lasi taval­la. (Tai hän ei vään­tänyt asi­aa aivan noin rauta­lan­gas­ta kuin sinä yllä, mut­ta asioi­hin pere­htynyt luk­i­ja kyl­lä voinee tulki­ta hänen viitan­neen juuri samaan asi­aan kuin sinä nyt.)

  En ole var­ma, että onko Sip­ilä puheis­saan tehnyt varsi­nais­es­ti edes virhet­tä. Sikäli kuin muis­tan, niin hän puhui kevääl­lä koti­maisen osin­gon­saa­jan (yrittäjä/piensijoittaja) näkökul­mas­ta mallien neu­traal­i­ud­es­ta, jos yhteisöveron laskua kom­pen­soidaan osinkoveroa kiristämäl­lä. En ainakaan itse muista, että hän olisi väit­tänyt tämän vero­tuk­sen pain­opis­teen muu­tok­sen ole­van val­tion­talouden kannal­ta neu­traali, ja eihän se sitä olekaan kuvaamiesi seikko­jen vuoksi. 

  En olisi aivan yllät­tynyt, vaik­ka Kokoomus hyökkäisi Sip­ilää vas­taan väit­tämäl­lä hänen sanoneen jotain sel­l­aista mitä ei tarkkaan ottaen ole kuitenkaan sanonut. Hyökkäys eduskun­nas­sa lie­nee ennal­ta suun­nitel­tu, ja Sip­ilä ei ollut siihen valmis­tau­tunut, ja hän ei mah­dol­lis­es­ti sik­si hok­san­nut vas­ta­ta niin terävästi kuin olisi voinut.

  Siinä täy­tyy kyl­lä olla Sip­ilän kanssa samaa mieltä, että eduskun­nan täy­sis­tun­not ovat kyl­lä pelkkää teat­te­ria, ja tahal­laan johde­taan yleisöä ja toisia harhaan, sen sijaan, että yhdessä yritet­täisi­in löytää ratkaisu­ja Suomen ongelmi­in. Tämä on taas uusi poh­jan­oteer­aus kokoomuk­selta. Surullista.

 17. Vielä tarken­nuk­se­na, että Kaup­pale­hden uutises­sa viime huhtiku­ul­ta tosi­aan san­o­taan, että Keskus­tan mallin “aiku­tus val­tion­talouteen olisi suun­nilleen sama kuin hal­li­tuk­sen esityksen”.

  http://www.kauppalehti.fi/etusivu/juha+sipila+typerista+paatoksista+pian+eroon/201304393721

  Tämä sana­muo­to löy­tyy myös Keskus­tan tiedotteesta. 

  Tämän perus­teel­la näyt­tää siltä, että Sip­ilä oli oike­as­sa, eikä ole väit­tänytkään, että val­tion (välit­tömien) vero­tu­lo­jen kannal­ta Keskus­tan malli olisi juuri poiken­nut hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä. Molem­mis­sa siis vero­tu­lot pienenevät yhteisöveron laskun vuoksi.

 18. Tässä vielä Keskus­tan tiedote huhtiku­ul­ta, joka siis mielestäni osoit­taa Kokoomuk­sen hyökkäyk­sen ole­van tahal­lista väärin ymmär­rystä, poli­it­tista teat­te­ria ja harhaanjohtamista:

  http://www.keskusta.fi/?showmodul=149&deptid=20649&newsid=b5619c61-e245-4409–9bfd-750ab85537ff

  Kokoomus yrit­tää ilmeis­es­ti nyt tart­tua mihin tahansa epätäs­mäl­lisyy­teen Sip­ilän puheis­sa ja väit­tää, että Sip­ilä on esit­tänyt jotain muu­ta kuin mitä tämä itse on tarkoit­tanut. Kokoomuk­sen strate­gia saat­taa olla levit­tää per­in­teis­ten kan­nat­ta­jien­sa joukos­sa ydi­nalueil­laan kepu-pelkoa, jot­ta kato kan­nat­ta­jakun­nas­sa pysähtyisi.

 19. Krtek: Voe her­ran­jes­tas. Korkein val­tion mar­gin­aaliv­ero alkaa 100 000 eurosta, jos­ta tulosta joutuu mak­samaan val­tion­veroa 18715 euroa. Ihan hirveää ryöstämistä.

  Tuo­ta tuo­ta… uno­h­tuiko­han nyt kom­men­toi­jal­ta kunnallisvero..

  100.000 euron ylimenevältä osalta valtionvero+kunnalisvero+veroluonteiset mak­sut mar­gin­aalipros­ent­ti on 57% tietämis­sä. Eihän kukaan järkevä ihmi­nen a) tee tuol­la pros­en­til­la työtä tai b) jos on pakko tehdä, mak­saa tuol­laista veroa…vaikka kuin­ka sol­i­daarista olisi mak­saa koko ker­rostalon pen­tu­jen perusk­oulu oman lisäksi.

  Jär­jetön mar­gin­aaliv­ero ylim­mis­sä tulolu­okissa on juuri se syy vero­su­un­nit­telu­un yhtiöi­den kaut­ta. Asia jos­ta tääl­läkin on keskusteltu.

 20. Osmo Soin­in­vaara:
  Jäikö huo­maa­mat­ta, että yritin vih­jaista Sip­ilän syyl­listyneen ehkä samaan ajatusvirheeseen? 

  Eikö ain­oa virhe ole edus­ta­jien vauhti­sokeus vero­tuk­ses­sa? Eletään yhä jonkin­laista sul­je­tun talouden jälkikra­pu­laa, eikä tun­nuste­ta verokil­pailun vaikutusta. 😀 😀 😀

 21. Osmo Soin­in­vaara:
  KKO päät­ti myös, että jos verot­ta­ja ei ole aset­tanut veron koro­tus­ta, sil­loinkaan ei voi syyt­tää. Kos­ka verot­ta­jan päätös on tehtävä seu­raa­van vuo­den mar­rasku­uhun men­nessä, syytet­tä ei voi tämän jäl­keen nos­taa. Minus­ta ja viidestä KKO:n tuo­marin mielestä huono päätös.

  Tuskin kuitenkaan sat­tumal­ta syn­ntynyt päätös. KKO jäsenistöön on ajet­tu päät­täväis­es­ti liike-elämän edus­ta­jia ja ymmärtäjiä.

  Verot­ta­ja sai tiedon veronkiertäjistä jo 2008, mut­ta tähän men­nessä verot­ta­ja ei ole ryhtynyt mihinkään toimen­piteisi­in eikä ilmoi­tanut asi­as­ta poliisillekaan.

  Tämä on tuskin sattumaa

 22. pekka:
  Ode:

  Ei nyt ihan noin sen­tään. Ulko­maiset omis­ta­jat mak­sa­vat suo­ma­lai­sista osin­go­is­taan lähde­veron (vai­htelee mait­tain, yleen­sä 15%), ellei kyseinen omis­ta­ja ole sijoi­tus­ra­has­to, eläkey­htiö tai yli 10% 

  Suomel­la on hyvin mon­en maan kanssa verosopimus, joka alen­taa lähde­veron jopa nol­laan eli mitään veroa ei peritä.

  Pitää olla sika tyh­mä sijoit­ta­ja, että mak­sat­taa veron maa­han , jonne. mak­se­tus­ta osin­gos­ta pitää mak­saa veroa

  http://www.vero.fi/download/noname/{D7126A19-C8A1-405A-A2D0-20161DBE437C}/8223

 23. Ruot­sis­sa on toimit­tu viisaasti ja siel­lä on tietääk­seni kiin­teistövero nol­la ja yri­tys­ten ener­giavero myös nolla.

  Minus­ta nuo ovat tärkeimpia vero­tuk­sen alen­tamisen kohtei­ta. Mik­si rak­en­taa tehtaas­ta jon­ka pelkästä ole­mas­saolosta joutuu maksamaan ?

 24. 100.000 euron ylimenevältä osalta valtionvero+kunnalisvero+veroluonteiset mak­sut mar­gin­aalipros­ent­ti on57% tietämis­sä. Eihän kukaan järkevä ihmi­nen a) tee tuol­la pros­en­til­la työtä tai b) jos on pakko tehdä, mak­saa tuol­laista veroa…vaikka kuin­ka sol­i­daarista olisi mak­saa koko ker­rostalon pen­tu­jen perusk­oulu oman lisäksi.

  Oliko tuo tarkoitet­tu vakavasti otet­tavak­si kom­men­tik­si? 100000 €/v tien­aaval­la jää 57% mar­gin­aalin jäl­keenkin enem­män käteen kuin keskimääräisen palka­nsaa­ja saa bruttopalkkaa.

  Kenen siis ylipäätään kan­nat­taa tehdä töitä?

  Toiv­ot­tavasti joku saa työstä jotain muu­takin kuin pros­ent­te­ja jostakin …

 25. Läh­es kaiken edel­lä kir­joite­tun luet­tuani olen tul­lut siihen tulok­seen, että esi­in kan­nat­taisi nos­taa vuosien takaa suo­ma­laisen veropoli­ti­ikan kaikkien aiko­jen järkevin tavoite: vero­tuk­sen yksinkertaistaminen.

 26. Kale­vi K: Oliko tuo tarkoitet­tu vakavasti otet­tavak­si kom­men­tik­si? 100000 €/v tien­aaval­la jää 57% mar­gin­aalin jäl­keenkin enem­män käteen kuin keskimääräisen palka­nsaa­ja saa bruttopalkkaa. 

  Mah­dol­lisu­udet vero­su­un­nit­telu­un ovat myös epäilemät­tä huo­mat­tavasti parem­pia nois­sa tulolu­okissa. Itse en ainakaan koskaan nos­taisi tuol­laista palkkaa omas­ta yri­tyk­ses­tä vaik­ka siihen olisi kuin­ka varaa.

 27. Liian van­ha:

  Verot­ta­ja sai tiedon veronkiertäjistä jo 2008, mut­ta tähän men­nessä verot­ta­ja ei ole ryhtynyt mihinkään toimen­piteisi­in eikä ilmoi­tanut asi­as­ta poliisillekaan.

  Verot­ta­ja on määrän­nyt ko. tapauk­ses­sa 10 miljoo­nan verot ja veronko­ro­tuk­set. Kun piilos­sa ollut pääo­ma oli 60 miljoon­aa niin ihan kohtu­ullisen rap­sakat verot pääo­man tuo­toille tuli.

 28. Kale­vi K: Oliko tuo tarkoitet­tu vakavasti otet­tavak­si kom­men­tik­si? 100000 €/v tien­aaval­la jää 57% mar­gin­aalin jäl­keenkin enem­män käteen kuin keskimääräisen palka­nsaa­ja saa bruttopalkkaa.

  Kenen siis ylipäätään kan­nat­taa tehdä töitä?

  Toiv­ot­tavasti joku saa työstä jotain muu­takin kuin pros­ent­te­ja jostakin …

  Oli tarkoitet­tu. Todel­lisu­us on vieläkin karumpi. Kuvit­teelli­nen koulutet­tu ALV velvolli­nen asiantun­ti­jamme laskut­taa asi­akas­taan kulu­jen jäl­keen 100 e/h. Tästä ALV 24 %, mar­gin­aaliv­ero 57 %. . Käteen jää 37 euroa. Kateus vie kalatkin vedestä. Suo­ma­lainen sananlasku.

 29. JV: Oli tarkoitet­tu. Todel­lisu­us on vieläkin karumpi. Kuvit­teelli­nen koulutet­tu ALV velvolli­nen asiantun­ti­jamme laskut­taa asi­akas­taan kulu­jen jäl­keen 100 e/h. Tästä ALV 24 %, mar­gin­aaliv­ero 57 %. . Käteen jää 37 euroa. Kateus vie kalatkin vedestä. Suo­ma­lainen sananlasku.

  Sepä se, 37 €/h tun­nis­sa on moninker­tais­es­ti enem­män kuin taval­lisen duu­nar­in brut­topalk­ka… mis­tä nyt sit­ten itse kukin on kateelli­nen, vero­pros­en­teista tai euroista

  ja tiedok­si, olen ansain­nut muu­ta­mana vuon­na yli 100k€ ja mak­sanut veroni, nyt selvästi vähem­män pienem­mäl­lä verol­la, kumpiko parem­pi? Aina löy­tyy ver­tailuko­htia jota voi kadehtia.

  sin­ulle kuten muillekin luk­i­joille suosit­te­len Daniel Kah­ne­manin kir­jaa “Ajat­telu nopeasti ja hitaasti” kun­han luet sen niin voidaan jatkaa keskustelua.…

 30. Palkat kan­nat­taa nekin mak­saa verot­tom­i­na, koska…

  Julkisen sek­torin palkka­sum­ma on jo nyt mil­tei samal­la tasol­la kuin yksi­tyisen sek­torin palkkasumma.

  Työ­tu­lois­sa jos ajatel­laan, että yksi­tyisen puolen tuloveroil­la rahoite­taan julkisen puolen palkat+verot, niin eiköhän pun­tit ole nyt tasan, eli työ­tulovero­tus kan­nat­taa lopet­taa turhana.

 31. JV: Oli tarkoitet­tu. Todel­lisu­us on vieläkin karumpi. Kuvit­teelli­nen koulutet­tu ALV velvolli­nen asiantun­ti­jamme laskut­taa asi­akas­taan kulu­jen jäl­keen 100 e/h. Tästä ALV 24 %, mar­gin­aaliv­ero 57 %. . Käteen jää 37 euroa. Kateus vie kalatkin vedestä. Suo­ma­lainen sananlasku.

  Eväkkäistä ja vesistöistä en tiedä, mut­ta lasku­toim­i­tus meni vielä vähän pieleen, kos­ka siitä puut­tui a) sitä, b) tätä ja c) tuo­ta. Joten ote­taan­pa uusiksi.

  * Lasku­tus asi­akkaalle (sis. alv.): 100 e/h
  * Vero­ton lasku­tus: 80,65 €/h
  * Eläke- ja sotu­mak­sut: n. 15 €/h
  * Brut­topalk­ka: 65 €/h
  * Vuosian­siona (1200 h laskutet­tavaa): 78 000 €/vuosi

  Ja sim­sal­abim… Mar­gin­aalipros­ent­ti onkin pienem­pi, kos­ka ei tuol­la lasku­tuk­sel­la vielä ökyk­er­hoon lähde­tä. Jos ei ole ihan juristi kir­joit­ta­maan lasku­ja, niin niitä laskutet­tavia tun­te­ja on ihan itsek­seen fir­maa pyörit­tävän vaikea saa­da kovin paljon tuo­ta enem­pää, jos meinaa pitää nor­maalin työajan.

  Jos asiantun­ti­jamme oikeasti mak­saisi itselleen palkkaa ja ottaisi vähän korkeam­paa palkkio­ta, 100 k€:n raja toisi tietyn rajan työn­tekoon. Käytän­nössä tietenkin asiantun­ti­ja mak­saa itselleen osinko, kos­ka mar­gin­aalipros­ent­ti on niin mauton.

  (Aja­tus sol­i­daarisu­usveros­ta syn­tyi kuolleena, kos­ka se ei ole kovin sol­i­daari­nen eikä fiskaalis­es­ti hyvä. Kun­han vain aikaansaa kaiken­laista kierte­lyä. Olisi ollut paljon parem­pi nos­taa vero­pros­ent­tia aikaisem­mas­sa ylim­mässä luokas­sa, niin rahaakin olisi saanut kerättyä.)

 32. JV: Oli tarkoitet­tu. Todel­lisu­us on vieläkin karumpi. Kuvit­teelli­nen koulutet­tu ALV velvolli­nen asiantun­ti­jamme laskut­taa asi­akas­taan kulu­jen jäl­keen 100 e/h. Tästä ALV 24 %, mar­gin­aaliv­ero 57 %. . Käteen jää 37 euroa. Kateus vie kalatkin vedestä. Suo­ma­lainen sananlasku. 

  Tätä ennen on siis tien­an­nut jo 100 000 euroa, kos­ka mar­gin­aaliv­ero on noin korkea. Itse lasku­tan 100 e ja lai­tan alvin siihen päälle, jon­ka asi­akas vähen­tää. Veroa mak­san suo­ma­laisen yrit­täjän tasavero­jär­jestelmän mukaan 24,5 % ja osinko­ja nos­tan 9 % net­to­var­al­lisu­ud­es­ta verot­tomasti, lop­ut jätän kas­vat­ta­maan vero­ton­ta osu­ut­ta tulev­ina vuosi­na. Ja noin 30000 e mak­san ulos palkkana, jon­ka vero­tus on samat 24,5 %. Tämä tari­na on tosi ja näin karu se todel­lisu­us on.

 33. Tarkoi­tus oli tarkastel­la nimeno­maan ylimpään verolu­okkaan kuu­lu­via tuloja.
  Point­ti oli pienistä lasku­virheistäni huoli­mat­ta: Jos nykyi­nen lis­taa­mat­tomien yhtiöi­den osin­gon­jako pois­tuu tai piene­nee OLENNAISESTI, pois­tuu myös jär­ki ylimpi­en ansioiden vero­tuk­ses­ta. Jos nimit­täin halu­aisi nos­taa vuosit­tain koko työ­panok­ses­taan saa­mansa tulon käyttöönsä.

 34. Verover­tailuis­sa tulisi käyt­tää ver­ran­nol­lisia luku­ja ja sit­ten perätä oikeut­ta. On vaikea esimerkik­si ymmärtää, mik­si pien­si­joit­ta­ja joutuu mak­samaan n. 40 %:n osinkoveron kun kaik­ista muista sijoituk­sista vero on alem­pi. Myös ansio­tu­lon kokon­aisveroaste on osinkoveroa alem­pi, kun pois­lue­taan ver­tailukelvot­tomat mak­sut ansiosi­don­naisi­in vaku­u­tuk­si­in. Nämä mak­sut johta­vat myös siihen, että val­tio ja kun­nat saa­vat suh­teel­lis­es­ti aina enem­män suo­ria vero­ja osin­go­ista kuin palkoista.

  Suurin vero­tuk­sen ongel­ma alkaa olla eläke­tu­lon ansio­tu­loa kireämpi vero­tus, mitä sitäkin on han­kala ymmärtää. Kyl­lä sekin vielä jonkun hal­li­tuk­sen niskaan kaatuu kun­han suuret ikälu­okat asian ymmärtävät.

  Osmo Soin­in­vaar­alle onnit­te­lut siitä, että hänel­lä eduskun­nas­sa oli ymmär­rystä heti laskea efek­ti­ivi­nen osinkovero, ilmeis­es­ti kokoomus­laisil­ta tämä ei onnis­tunut kun alku­peräistä kohtu­u­ton­ta esi­tys­tä piti heti lieventää.

 35. Osmo Soin­in­vaara:
  Kos­ka verot­ta­jan päätös on tehtävä seu­raa­van vuo­den mar­rasku­uhun men­nessä, syytet­tä ei voi tämän jäl­keen nos­taa. Minus­ta ja viidestä KKO:n tuo­marin mielestä huono päätös. 

  Vero­tus­la­ki 56 § 4 mom.:“Siltä osin kuin verov­elvolli­nen ei ole antanut veroil­moi­tus­ta tai hän on antanut puut­teel­lisen, ere­hdyt­tävän tai väärän veroil­moituk­sen, muun tiedon tai asi­akir­jan taik­ka muuten laimin­lyönyt ilmoit­tamisvelvol­lisuuten­sa, vero­tuk­sen oikaisu verov­elvol­lisen vahin­gok­si on tehtävä viiden vuo­den kulues­sa verov­elvol­lisen vero­tuk­sen päät­tymistä seu­raa­van vuo­den alusta.”

 36. JV: Tuo­ta tuo­ta… uno­h­tuiko­han nyt kom­men­toi­jal­ta kunnallisvero..

  100.000 euron ylimenevältä osalta valtionvero+kunnalisvero+veroluonteiset mak­sut mar­gin­aalipros­ent­ti on57% tietämis­sä. Eihän kukaan järkevä ihmi­nen a) tee tuol­la pros­en­til­la työtä tai b) jos on pakko tehdä, mak­saa tuol­laista veroa…vaikka kuin­ka sol­i­daarista olisi mak­saa koko ker­rostalon pen­tu­jen perusk­oulu oman lisäksi.

  Jär­jetön mar­gin­aaliv­ero ylim­mis­sä tulolu­okissa on juuri se syy vero­su­un­nit­telu­un yhtiöi­den kaut­ta. Asia jos­ta tääl­läkin on keskusteltu.

  Kan­nat­taisiko kuitenkin kat­soa lop­ullista vero­pros­ent­tia, eikä marginaaliveroprosenttia?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.