Investoinneista sopu Helsingissä

Helsingis­sä käyti­in parin viikon ajan neu­vot­telu­ja seu­raa­van kymme­nen vuo­den (sic!) investoin­ti­raamista. Viime keväänä oli päätet­ty, että investoin­nit rajoite­taan 435 miljoon­aan euroon vuodessa. Päätet­ti­in siis 4,35 mil­jardin investoin­neista. Ver­tailun vuok­si mainit­takoon, että Espoos­sa investoidaan 500 miljoon­aa euroa vuodessa. Olen jo aiem­min kir­joit­tanut, että tämä investoin­tikat­to brut­tomääräisenä on vähän hölmö, kos­ka karsin­tal­in­jalle voi joutua myös hyvin kan­nat­tavia investointeja.

Sopu saati­in ja vihreät ovat omi­in saavu­tuk­si­in­sa enem­män kuin tyy­tyväisiä. Meni paljon parem­min kuin ajatelti­in. Kos­ka muutkin ovat tyy­tyväisiä, suun­nan­muu­tos ker­too enem­män aiko­jen ja ajat­te­lu­ta­van muu­tok­ses­ta kuin vihre­it­ten jyräämis­es­tä neuvotteluissa.

Käsit­te­len neu­vot­te­lu­tu­losta vain liiken­nein­vestoin­tien osalta. Niiden osalta tapah­tui merkit­tävä suunnanmuutos.

 • Sörnäis­ten tun­neli lykät­ti­in vuo­teen 2021. Paljon on keskustel­tu, onko noin kallis tun­neli ylipään­sä tarpeelli­nen. Sen selvit­tämiseen jää nyt enem­män aikaa, mut­ta kos­ka alueen suun­nit­telu ete­nee ole­tuksin, että tun­neli tulee, siitä tulee joka vuosi vähän tarpeellisempi.
 • Vetu­ri­tien tun­nelin osalta selvitetään vielä kevyem­piä vai­h­toe­hto­ja. Tun­nelin kalleus johtuu nopeasti kiristyneistä tur­val­lisu­us­määräyk­sistä. On epäko­r­rek­tia sanoa, että joskus tur­val­lisu­us­määräyk­set ovat liioitel­tu­ja, mut­ta sanon silti. On niin kiva lätk­iä var­muu­den vuok­si ‑norme­ja, kun ei tarvitse itse mak­saa. Tämän seu­rauk­se­na meil­lä tor­ju­taan joitain hyvin epä­to­den­näköisiä riske­jä aivan kohtu­ut­tomien kus­tan­nuksin. Jos samaa riskin hin­taa sovel­let­taisi­in koko liiken­teeseen, meil­lä olisi 30 km/h kat­tonopeus. Vetu­ri­tien suun­nitel­ma kytkey­tyy vah­vasti juuri ratken­neeseen Kes­ki-Pasi­lan suunnittelukilpailuun.
 • Hakaniemen tori­park­ista luovut­ti­in. Tai siis luovut­ti­in siitä, että kaupun­ki osal­lis­tuu torin laidan kiin­teistö­jen kehit­tämiskus­tan­nuk­si­in rahoit­ta­mal­la osan pysäköin­nistä. Tosin kir­jal­lisen kir­jaus asi­as­ta on niin moniselit­teinen, että asi­aan var­maankin palataan vielä. Alueel­la on hyvin vaiku­tus­val­taisia kiin­teistön omistajia.
 • Kru­unuvuoren­ran­nan sil­ta ajoite­taan alka­maan vuon­na 2017 jos mah­dol­lista, mut­ta viimeistään vuon­na 2019. Tätä pidän erit­täin tarpeel­lise­na. On tärkeää, että joukkoli­iken­ney­hteys on ole­mas­sa, kun asu­tus­ta alkaa tul­la. Sil­loin asukkaik­si valikoituu niitä, jot­ka hyö­tyvät juuri tästä yhtey­destä. Jos yhteys tulee vas­ta kymme­nen vuo­den päästä, koko alue suun­tau­tu­isi enem­män Hert­toniemen suun­taan, eikä olisi kai­vat­tu kan­takaupun­gin jatke. Per­heet oli­si­vat jo han­kki­neet ne kak­si autoa.
 • Hert­toniemen yli sadan miljoo­nan eri­ta­soristeyk­seen ei löy­tynyt rahaa.
 • Joukkoli­iken­teen, pyöräi­lyn ja liityn­täpysäköin­nin raho­ja lisät­ti­in peri­aat­teel­la, että kil­paile­via han­kkei­ta arvioidaan sil­lä perus­teel­la, kuin­ka kus­tan­nuste­hokkaasti niiden arvioidaan vaikut­ta­van liiken­teen kulku­muo­to­jakau­maan kaupun­gin strate­gian mukaises­ti. [SEURAAVA TIETO ON VANHA JA PERUSTUU VAHINGOSSA SAAMAANI VANHENTUNEESEEN LUONNOKSEEN: Kokoomus sitoi vihreät tehokkaasti ns. Railon myyn­ti­in tai vuokrauk­seen kor­vamerk­it­semäl­lä osan tuloista pyöräilyyn.]
 • Itäkeskuk­sen eri­ta­soli­it­tymän rak­en­t­a­mi­nen aloite­taan vuon­na 2020. Jotain piti autoil­i­joidenkin saa­da. En ole var­ma, että tämä oli tar­jol­la ole­vista han­kkeista paras mah­dolli­nen, sil­lä risteys vetää hyvin kunnes Öster­sun­domista tulee merkit­tävästi lisää liikennettä.

Kaiken kaikki­aan investoin­tien pain­o­tuk­ses­sa tapah­tui suo­ras­taan his­to­ri­alli­nen käänne autoilua edis­tävistä investoin­neista joukkoli­iken­net­tä ja pyöräi­lyä edis­tävi­in. Kuten san­ot­tu, vihreät ovat tästä enem­män kuin tyy­tyväisiä. Enem­män kuin vihrei­den voitos­ta kyse taitaa olla uud­es­ta päät­täjä­sukupolves­ta, joka on astunut Helsinkiä johta­maan. Joka tapauk­ses­sa vihreis­sä ollaan tulok­seen hyvin tyytyväisiä.

Mis­sä on Raide-Jok­eri? Se ei kuu­lu tähän raami­in. Tämä on emokaupun­gin investoin­ti­raa­mi. Tästä puut­tuvat liike­laitok­set (Ener­gia, sata­ma ja HKL). Raide-Jok­eri on HKL:n investoin­ti. Se rahoite­taan lainal­la ja mak­se­taan takaisin joukkoli­iken­teen juok­se­vien tulo­jen, siis lip­putu­lo­jen kaut­ta — sit­ten kuin se tehdään.

Itse investoin­ti­raami­a­jat­telua arvioin myöhem­mässä kirjoituksessa.

Nyt läh­den tes­taa­maan ole­mas­sa ole­via pyöräilyolosuhteita.

 

 

34 vastausta artikkeliin “Investoinneista sopu Helsingissä”

 1. Sel­l­ainen pieni tarken­nus, että Railon rak­en­tamista ei nyt mil­lään taval­la sidot­tu pyöräil­ra­hoi­hin. Kos­ka ton­tista ei vielä ole lain­voimaista kaavaa, ei sen mah­dol­lisia tule­vaisu­u­den myyn­ti­t­u­lo­ja (tai vuokrat­u­lo­ja) voi oikein järkevästi sitoa mihinkään. Moinen ei olisi hyvää hallinto­ta­paa. Sen sijaan pyöräi­lyn ja joukkoli­iken­teen investoin­tei­hin käytet­tävät rahat etsitään pääosin muista liikenneinvestoinneista.

  Oma ana­lyysi­ni samas­ta neu­vot­te­lu­tu­lok­ses­ta tässä.

  1. Kiitos tarken­nuk­ses­ta Otso. Olin saanut van­han ver­sion sopimuk­ses­ta. SE osoit­taa, että paperi parani viime metreil­lä vielä olennaisesti.

 2. Nyt pitäisi vielä saa­da joku tolkku noi­hin investointeihin! 

  Helsinki­in on raken­net­tu kaiken­maail­man kotko­tuk­sia, joi­ta ei tarvi­ta — vaikka­pa Auro­ran sil­ta, kevyen liiken­teen väylä joka ylit­tää Nordeskiöldinkadun, mut­ta jonne ei edes pääse jalka­käytäviltä tai jol­ta ei pääse niille raiti­otie ja bus­sipysäkeille, jot­ka se kutakuinkin ylit­tää. Sil­ta palvelee vain Län­si-Pasi­las­ta Sta­dion­ille kulke­via pyöräil­i­jöitä, ei heitäkään talvel­la, jol­loin sitä voivat käyt­tää vain hiihtäjät. Kaiken kukku­rak­si sil­ta on ruma kuin mikä ja nuo rautakaaren hirvi­tyk­set näkyvät yli koko Elt­sun puis­ton. Hin­taakin oli usei­ta miljoo­nia, siis kym­meniä miljoo­nia mum­mon markkoja.

  Ja lisää saman­laista matkaan vaik­ka kaupun­ki velka­an­tuu hur­jaa vauh­tia ja päiväkodit, koulut, sairaala­ta ja van­hainkodit (tai mitä ryh­mäkote­ja ja palvelu­a­sum­ista ne nykyään ovatkaan) hajoa­vat käsi­in. Mis­sä on kau­paun­gin johdon vastuullisuus.

  Josko uskot­taisi­in jo, että Helsin­ki on täy­teen raken­net­tu kun nyt rak­en­teil­la ole­vat alueet ja Pasi­lan rat­api­han alueet on raken­net­tu ja varaudut­taisi­in siihen.

 3. Kuin­ka korkeak­si lip­pu­jen hin­nat nou­se­vatkaan, jos Raide-Jok­erin investoin­ti kate­taan lipun­hin­noil­la? Raide-Jok­erin liiken­nöin­tikin on jo kalli­im­paa kuin Bus­si-Jok­erin, puhu­mat­takaan investoin­nista ja infran ylläpi­tokus­tan­nuk­sista. Kas­vav­il­l­la matkus­ta­jamääril­lä ja niistä tulevil­la lisälip­putu­loil­la ei mak­se­ta kuin pieni osu­us noista.

 4. Raide-Jok­eri on HKL:n investoin­ti. Se rahoite­taan lainal­la ja mak­se­taan takaisin joukkoli­iken­teen juok­se­vien tulo­jen, siis lip­putu­lo­jen kaut­ta – sit­ten kuin se tehdään.

  Tämä oli uut­ta mulle. Mak­se­taanko myös metron automa­ti­soin­ti ja laa­jen­nuk­set lipputuloista?

  1. Metron automa­ti­soin­nin menot mak­se­taan lop­ul­ta HSL:n bud­jetista. HSL sdaa tulon­sa lip­putu­loista ja kun­tao­suuk­sista. Raamis­sa kun­tao­su­us on pan­tu kiin­ni, joten vain lip­putu­lot jous­ta­vat. Metroli­iken­teen kulut ovat pääasi­as­sa pääo­maku­lu­ja ja kor­vauk­sia metroa rahoit­ta­neuille kun­nille (tois­taisek­si Helsin­ki) Itse liiken­nöin­ti on niin hal­paa, että se mak­se­taan enem­män kuin kokon­aan lipputuloilla.

 5. Mikko Bergroth:
  Josko uskot­taisi­in jo, että Helsin­ki on täy­teen raken­net­tu kun nyt rak­en­teil­la ole­vat alueet ja Pasi­lan rat­api­han alueet on raken­net­tu ja varaudut­taisi­in siihen.

  Uskona­sia se tosi­aan olisikin. Tilaa­han on vaik­ka miten. Ain­oa ongel­ma on sen tehokas käyt­tö kun raken­netaan turhan hajalleen ja jätetään jopa raskas­raiteen asemien lähiym­päristöi­hin parkkikent­tiä, joutomaa­ta ja yksikerrosrakentamista.

 6. Mikko Bergroth:
  Nyt pitäisi vielä saa­da joku tolkku noi­hin investointeihin! 

  Helsinki­in on raken­net­tu kaiken­maail­man kotko­tuk­sia, joi­ta ei tarvi­ta – vaikka­pa Auro­ran sil­ta, kevyen liiken­teen väylä joka ylit­tää Nordeskiöldinkadun, mut­ta jonne ei edes pääse jalka­käytäviltä tai jol­ta ei pääse niille raiti­otie ja bus­sipysäkeille, jot­ka se kutakuinkin ylit­tää. Sil­ta palvelee vain Län­si-Pasi­las­ta Sta­dion­ille kulke­via pyöräil­i­jöitä, ei heitäkään talvel­la, jol­loin sitä voivat käyt­tää vain hiihtäjät. Kaiken kukku­rak­si sil­ta on ruma kuin mikä ja nuo rautakaaren hirvi­tyk­set näkyvät yli koko Elt­sun puis­ton. Hin­taakin oli usei­ta miljoo­nia, siis kym­meniä miljoo­nia mum­mon markkoja.

  Ja lisää saman­laista matkaan vaik­ka kaupun­ki velka­an­tuu hur­jaa vauh­tia ja päiväkodit, koulut, sairaala­ta ja van­hainkodit (tai mitä ryh­mäkote­ja ja palvelu­a­sum­ista ne nykyään ovatkaan) hajoa­vat käsi­in. Mis­sä on kau­paun­gin johdon vastuullisuus.

  Josko uskot­taisi­in jo, että Helsin­ki on täy­teen raken­net­tu kun nyt rak­en­teil­la ole­vat alueet ja Pasi­lan rat­api­han alueet on raken­net­tu ja varaudut­taisi­in siihen.

  Auro­ran sil­ta on pikku jut­tu tähän Kru­unuvuoren­ran­nan sil­taan ver­rat­tuna. Jostakin syys­tä halu­taan tehdä mah­dol­lisim­man pitkä ja kallis sil­ta, jon­ka käyt­tö rajataan joukkoli­iken­teelle. Voi kysyä, olisiko liiken­teen suun­taami­nen Hert­toniemeen ja Itäkeskuk­seen sit­tenkin luon­te­vam­paa, halvem­paa ja vähem­män liiken­net­tä gen­eroivaa. Ratikkalin­jan vetämi­nen Tullisaaren salmen yli Kulosaaren Itäran­taa olisi tietysti maanti­eteel­lis­es­ti luon­tevin lin­jaus, mut­ta Kulosaare­lais­ten mah­dol­lista vas­tar­in­taa taide­taan pelätä aivan liikaa. Mitä tulee Kru­unuvuoren­sil­lalle tule­vaan kevy­een liiken­teeseen, käve­lyli­ikenne tulee jäämään jon­nekin olemat­toman ja vähäisen väli­maas­toon. muu­ta­ma fil­lar­isti sitä kaut­ta saat­taa ajaa.

 7. Kiitos selon­teosta. Voisitko hie­man ava­ta tätä lauset­ta: “Kokoomus sitoi vihreät tehokkaasti ns. Railon myyn­ti­in tai vuokrauk­seen kor­vamerk­it­semäl­lä osan tuloista pyöräilyyn.”?

  1. Satu L
   Kuten Otso Kivekäs ja sanoi, näin ei käynyt. Olin saanut ere­hdyk­sessä van­han ver­sion, jos­sa tuol­lainen yri­tys vielä oli. Käyn muut­ta­mas­sa tuon kohdan itse kirjoitukseen.

 8. Kru­unuvuoren­ran­nan sil­ta on hieno jut­tu, mm. lin­tu­jen bon­gaus ratikas­ta para­nee olen­nais­es­ti. Vakavasti ottaen, olen jo päät­tänyt muut­taa kyseisen yhtey­den päähän täältä maaseudul­ta, joten osaltani suun­nitel­ma ajaa asiansa.

  Sörnäis­ten tun­nelin tarkoi­tus­ta en käsitä. Ajan Her­man­nin ja Sörnäis­ten läpi päivit­täin ruuh­ka-aikaan, ja koskaan ruuhkau­tu­mi­nen ei tapah­du tun­nelin kohdal­la, vaan Ara­bi­an val­ois­sa kun liitytään Kus­taa Vaasan tiehen. Vapau­tu­vas­ta tont­ti­maas­ta tulee todel­la kallista.

  Toinen empi­iri­nen havain­to: Hakaniemessä en ole koskaan jäänyt ilman pysäköin­tipaikkaa 50–100m torista. Ja pysäköin kadulle päivit­täin (valitet­tavasti).

 9. Posi­ti­ivista tuos­sa on vain se, ettei HSL- ole enää täysin poh­ja­ton kai­vo. Pidem­mäl­lä aikavälil­lä joukkoli­iken­teen tulee pääosin olla kan­nat­tavaa. Nykykäytän­tö ei ole kestäväl­lä pohjalla.

  Jos Kru­unuvuoren sil­ta tehtäisi­in, olisi se hyvä lähtölaukaus veroäyrikam­pan­jalle. Selkeä yksit­täi­nen kohde, jol­la voi toden­taa Helsingillä ole­van aivan liikaa rahaa.

  1. Joukkoli­iken­teestä tulee kan­nat­ta­va heti, kun autoli­iken­teen sub­ven­toitin (ei mak­sa varaa­mas­taan tilas­ta) lopete­taan. Joukkoli­ikenne joutu mak­samaan infrain­vestointin­sa, mut­ta autoli­ikenne ei mak­sa sent­tiäkään siitä, että Helsin­ki investoi autoli­iken­teeseen yli sata miljoon­aa euroa vuosittain. 

 10. Kru­unuvuoren raitio­vaunu sil­ta han­ke pitäisi perua jär­jet­tömän kalli­ina turhak­keena. Olisi paljon järkevän­pää rak­en­taa raidey­hdeys katu­verkos­ton yhtey­teen ja Hert­toniemen metroase­man suun­taan. Onko kukaan miet­tinyt moniko Kru­unuvuoren aluelle muut­ta­va käyt­täisi sil­ta ratikkaa työ­matkoi­hin­sa. Toden­näköis­es­ti heistä 70–90% kävisi töis­sä keskus­tan sijaan jos­sain muual­la. Kru­unuvuoren kaavaan pitää vara­ta riit­tävästi liiketi­laa kau­palle yms palveluille niin turha autoilu vähe­nee. Raitio­vau­nun ympäristö vaiku­tuk­sis­sa ei ker­ro­ta totu­ut­ta hiilid­iok­si­di päästöistä, se ei ole 0 niinkuin annetaan vihre­it­ten suunnal­ta ymmärtää. Helsin­ki tuot­taa kivi­hi­ilel­lä sähköä ratikoihinsa.
  Sil­ta rahat voisi käyt­tää fik­sumpi­inkin han­kkeisi­in esim. home­k­oulut, las­ten­sairaala yms.

  1. Aika hyvä ver­tan Kru­unuvuoren­ran­nas­ta ilman sil­taa keskus­taan on se, että Laut­tasaa­reen pää­sisi vain kiertämäl­lä Otaniemen kaut­ta. Sil­ta tekee Kru­unuvuoren­ran­nas­ta kan­takaupun­gin jat­keen, ilman sil­taa se on yhtä kaukana kuin Hämevaara. Kos­ka kaupun­ki omis­taa pääosan maas­ta, se saa sil­las­ta huo­mat­tavasti maanluovutustuloja.
   Keskus­tas­sa ei käy­dä vain töis­sä. Siel­lä on aika hyvä kaup­pa ja muu tar­jon­ta vaik­ka nyt Hert­toniemeen ver­rat­tuna. Aika hyvin asun­to­jen halut­tavu­ut­ta selit­tää niiden ajalli­nen etäisyys Helsin­gin keskustaan. 

 11. Mikko Bergroth:
  …Josko uskot­taisi­in jo, että Helsin­ki on täy­teen raken­net­tu kun nyt rak­en­teil­la ole­vat alueet ja Pasi­lan rat­api­han alueet on raken­net­tu ja varaudut­taisi­in siihen. 

  Helsin­ki on kaikkea muu­ta kuin täy­teen raken­net­tu. 😀 Pohjoises­sa jo Taka-Töölössä on tiivistämis­tarvet­ta ja sen jäl­keen ei kaupunkia yksinker­tais­es­ti ole. 

  Oma ongel­mansa on lähiöi­den hal­lit­tu purkami­nen. Raken­nuskan­ta on pääosin teknis­es­ti niin huonoa ja kaavoitus surkeaa, ettei niihin kan­na­ta lait­taa euroakaan ennen puskutraktoria.

 12. ceterum censeo: Kru­unuvuoren­sil­lalle tule­vaan kevy­een liiken­teeseen, käve­lyli­ikenne tulee jäämään jon­nekin olemat­toman ja vähäisen väli­maas­toon. muu­ta­ma fil­lar­isti sitä kaut­ta saat­taa ajaa.

  Kru­unuvuoren­sil­ta on joukkoli­iken­nesil­ta. Sil­lä on virk­istys­merk­i­tys kevyelle liiken­teelle, mut­ta sen liiken­teelli­nen merk­i­tys on vähäi­nen. Peruste­len tätä sil­lä, että tuol­la korkeudel­la meren­pin­nas­ta on keskimäärin kovin tuulista ja koleaa. Pitkä ylämä­ki vas­tatu­uleen veden vih­moes­sa naa­malle vie medi­aa­nipyöräil­i­jältäkin vähän moti­vaa­tio­ta pois.

  Sil­lan suo­jaami­nen tuulelta lie­nee kohtu­ullis­es­ti tehtävis­sä, mut­ta löy­tyykö sekä maise­mallis­es­ti että sään kannal­ta hyvää ratkaisua? Kokon­aan lasikat­teisi­in käytävi­in voi pesiy­tyä muuten ei-toiv­ot­tua toimintaa.

  Kyseessä on nimeno­maan joukkoli­iken­nesil­ta, ja fil­lar­in saa tietysti spo­raan. Kevyen liiken­teen yhtey­den main­os­t­a­mi­nen tun­tuu kuitenkin olo­suh­teet huomioiden vähän kornil­ta, ellei joku kek­si jotain oikeasti fiksua.

  Autosil­lan tekem­i­nen kyseiseen väli­in olisi toden­näköis­es­ti ollut turhaa autoil­i­joiden kannal­ta, kos­ka sil­lan tois­es­ta päästä ei kuitenkaan pääse mihinkään. Keskus­ta on luon­tainen suun­ta joukkoliikenteelle.

 13. Mitä sille laa­jasa­lon motar­ille ollaan tekemässä? Onko se museoitu täysin koko matkaltaan? Reit­ti on var­maan turha myös jos hert­toniemen tun­nelit yms sys­teemit raken­netaan. San­ta­ham­i­nan mah­dolli­nen gryn­daami­nenkaan ei myöskään pahem­min saat­taisi muut­taa tuo­ta kun pul­lonkauloista tuol­la ei pääse mitenkään eroon. Tämä olisi mielestäni myös tärkeämpi koko alueelle. Oli sil­to­ja tai ei.

  Paik­ka on kyl­lä tuu­li­nen , mut­ta huo­mat­tavasti vähem­män tuu­li­nen kuin Larun sil­lat. Kart­taa kat­so­ma­l­la ymmärtää miksi.

  Ratikkali­iken­teel­lä taitaa olla huono maine kun liiken­nevä­li­neenä sitä ei ote­ta vakavasti. Itseä kiin­nos­taisi myös tuon mah­dol­lisen sil­lan vaiku­tus eri vai­h­toi­hin ja mat­ka-aikoi­hin esm Haagaan.

 14. Viherinssi:

  Raitio­vaunus­sa ei saa kul­jet­taa polkupyörää. “Ei-toiv­o­tun toimin­nan” vähen­tämisek­si toivoisin jotain vähän mielekkääm­pää ratkaisua kuin tilan suun­nit­telu epämiellyttäväksi.

 15. Entäpä jos Kru­unuvuoren­ran­nan ratikkay­htey­den ja Hakaniemen kehit­tämisen liit­täisi henkises­ti toisiinsa?

  Nykyti­las­saan Mer­i­ha­ka on irralli­nen saareke ja Hakaniemen liiken­nejär­jeste­lyt itä­su­un­taan ovat ylim­i­toitet­tu­ja. Tori on aidosti ankea, ja irroit­taa Kallion rannasta.

  Jos Kru­unusil­to­jen jatke raken­netaan Hakaniemeen ja inte­groidaan kun­nol­la Pis­ara-ase­maan, saadaan siitä oiva liiken­ner­atkaisu sekä Som­pasaa­reen että Mer­i­hakaan. Samal­la Hakaniemen torin voisi gryn­da­ta rantaan asti katkaise­mal­la Hakaniemen­ran­nan ja Sil­tasaarenkadun väli­nen yhteys, ja rauhoit­taa liikenne muutenkin sulke­mal­la Pitkäsil­ta yksi­ty­isautoilul­ta. Hakaniemen sil­lan häivyt­tämiseen voitaisi­in varautua suun­nitel­mal­la joka toteutet­taisi­in nykyisen sil­lan tul­lessa taloudel­lisen käyt­töikän­sä päähän.

 16. migul:
  Mitä sille laa­jasa­lon motar­ille ollaan tekemässä? Onko se museoitu täysin koko matkaltaan? Reit­ti on var­maan turha myös jos hert­toniemen tun­nelit yms sys­teemit raken­netaan. San­ta­ham­i­nan mah­dolli­nen gryn­daami­nenkaan ei myöskään pahem­min saat­taisi muut­taa tuo­ta kun pul­lonkauloista tuol­la ei pääse mitenkään eroon. Tämä olisi mielestäni myös tärkeämpi koko alueelle. Oli sil­to­ja tai ei.

  Lau­takun­nalle luvat­ti­in eloku­us­sa, että Laa­jasa­lon­ti­etä koske­vat tarkaste­lut tuo­daan lau­takun­nalle näytille alku­vuodes­ta 2014 ja tämän jäl­keen on tarkoi­tus nopeas­sa tahdis­sa tehdä sinne täy­den­nys­rak­en­tamiskaa­va. http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Paatos/2013/Ksv_2013-08–27_Kslk_20_Pk/46311DAF-20D6-4A5D-B8D2-228F3719C709/Kaupunkisuunnittelulautakunnan_lausunto_kaupunginh.pdf

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Joukkoli­iken­teestä tulee kan­nat­ta­va heti, kun autoli­iken­teen sub­ven­toitin (ei mak­sa varaa­mas­taan tilas­ta) lopete­taan. Joukkoli­ikenne joutu mak­samaan infrain­vestointin­sa, mut­ta autoli­ikenne ei mak­sa sent­tiäkään siitä, että Helsin­ki investoi autoli­iken­teeseen yli sata miljoon­aa euroa vuosittain. 

  Olen samaa mieltä, että joukkoli­iken­net­tä tulee suosia Helsingis­sä. Olen myös samaa mieltä, että auto­jen varaa­ma tila on kallista, mut­ta en hyväksy argu­ment­tia, että autoulua sub­ven­toidaan Suomes­sa. On suo­ras­taan epäre­hellistä väit­tää näin. Autoilua verote­taan yli 4 mil­jar­dia vuodessa. Se ettei raha tule Helsin­gin kas­saan on poli­itikko­jen rahan­jako-ongel­ma, ei vero­jen mak­sa­jan ongelma. 

  Huo­mat­tavaa on, että autoilu, tiet, muu infra … tuot­taa muu­takin kuin vero­tu­lo­ja, ei vain kulu­ta (pois­lukien ympäristö).

  1. Autoilua yliv­erote­taan Suomes­sa kokon­aisuute­na, mut­ta aliv­erote­taan suuris­sa kaupungeis­sa, jois­sa ne rohmua­vat hyvin kallista kaupunki­ti­laa aivan kohtu­ut­toman paljon. Lisäk­si Helsin­gin kaupun­ki ei saa noi­ta val­tion per­im­iä autovero­ja itselleen vaan joutuu kuhn­nal­lisveroista sub­ven­toimaan autoilua yli sadal­la miljoon­al­la eurol­la vuodessa.

 18. Cisse:

  Sörnäis­ten tun­nelin tarkoi­tus­ta en käsitä. Ajan Her­man­nin ja Sörnäis­ten läpi päivit­täin ruuh­ka-aikaan, ja koskaan ruuhkau­tu­mi­nen ei tapah­du tun­nelin kohdal­la, vaan Ara­bi­an val­ois­sa kun liitytään Kus­taa Vaasan tiehen. Vapau­tu­vas­ta tont­ti­maas­ta tulee todel­la kallista.

  Jep, Jep. Oma ennä­tys on 18min bus­sis­sa välil­lä Kalasa­ta­ma — Ara­bia. Sari Essayah vetäisi sen nykykun­nos­sakin nopeam­min ilman yhtään tekniikkavaroitusta.

 19. jlbl: Jep, Jep. Oma ennä­tys on 18min bus­sis­sa välil­lä Kalasa­ta­ma – Arabia.

  Niin, tuo johtuu juuri niistä val­oista, mihin edelli­nen kir­joit­ta­ja viit­tasi. Tun­neli ei sitä risteystä nopeu­ta lainkaan, eli kuten aina, mas­si­ivisel­la eri­ta­so­ratkaisul­la saadaan ruuhkaa korkein­taan vähän siirrettyä.

  Bussin kulkua saadaan nopeutet­tua pois­ta­mal­la autot bussin edestä (tun­netaan nimel­lä bus­sikaista). Nyrkkisään­nön pitäisi olla, että jos jos­sain on ruuhkaa, siel­lä on kysyn­tää myös joukkoli­iken­teelle, eikä joukkoli­iken­teen seisot­ta­mi­nen autoru­uhkas­sa toi­mi koskaan missään.

 20. kake:
  Raitio­vaunus­sa ei saa kul­jet­taa polkupyörää. “Ei-toiv­o­tun toimin­nan” vähen­tämisek­si toivoisin jotain vähän mielekkääm­pää ratkaisua kuin tilan suun­nit­telu epämiellyttäväksi.

  Raitio­vaunu­jen fil­larikiel­toon lie­nee täl­lä het­kel­lä kak­si syytä. Fil­lar­it vievät tilaa, ja niil­lä pääsee käytän­nössä yhtä nopeasti tai nopeam­min kuin raitio­vaunul­la. Sil­lan kohdal­la toki tilan­vi­en­tiar­gu­ment­ti pitää, nopeusar­gu­ment­ti ei. Ainakaan toiv­ot­tavasti raitio­vau­nun keskinopeus ei ole 18 km/h sil­to­jen yli. Lop­ul­ta kyse on kuitenkin vain hallinnol­lis­es­ta määräyk­ses­tä, jota voidaan tarvit­taes­sa muut­taa vaik­ka vain täl­lä yhteysvälillä.

  Olen samaa mieltä siitä, että sil­lan tekemiseen hyvin käytet­täväk­si pitäisi kek­siä jokin ratkaisu. Sel­l­ainen ei kuitenkaan tule hel­posti mieleen. Suun­nit­teluk­il­pailun voit­tanut työ ei ota asi­aan kan­taa, pyöräil­i­jän erot­taa mer­estä tuol­lainen nor­maalin korkuinen käve­ly­tien lasikaide. (Tämä yksi­tyisko­h­ta ei vält­tämät­tä mene tur­val­lisu­us­määräyk­sistäkään läpi, kos­ka kaiteeseen kolaut­ta­va pyöräil­i­jä voi pudo­ta jorpakkoon.)

  Paras ratkaisu olisi katok­sel­la sivuil­ta ja päältä suo­jat­tu käytävä, jos­sa liikenne on yksisu­un­taista. Tämän voisi tehdä havain­neku­vis­sa hyvin näyt­täväk­si lasitu­u­bik­si, mut­ta ratkaisun tekem­i­nen siistinä pysyväk­si lie­nee aika haastavaa.

  En tiedä, onko tähän asi­aan kukaan oikeasti viitsinyt ottaa kan­taa. Sil­lan sijain­tipaikalta ja ‑korkeudelta luulisi ole­van saatavis­sa tuu­li­ana­lyysi, jon­ka poh­jal­ta ratkaisu­ja voisi miet­tiä. Raitio­vaunut eivät tuules­ta piit­taa, mut­ta polkupyöräi­lyn mielekkyy­teen pitkil­lä sil­loil­la se vaikut­taa hyvin olen­nais­es­ti. Käve­ly putoaa liikku­mistapana kuvas­ta jo sil­to­jen pitu­u­den vuok­si, vaik­ka hauskathan tuol­laiset sil­lat lenkkeil­i­jälle ovat.

 21. migul: Paik­ka on kyl­lä tuu­li­nen , mut­ta huo­mat­tavasti vähem­män tuu­li­nen kuin Larun sil­lat. Kart­taa kat­so­ma­l­la ymmärtää miksi.

  Oliko tämä arvaus vai tieto? Val­lit­se­va tuu­len­su­un­ta ikäväm­mäl­lä sääl­lä lie­nee lounas, ja varsinkin Korkeasaares­ta itään lähtevä sil­ta on siihen suun­taan aika vapaal­la reit­il­lä Suomen­lin­naan asti ja ylikin. Larun sil­lat jäävät Laut­tasaaren katveeseen ainakin jos­sain määrin. Vai tarkoititko län­sipuol­ta? Siel­lähän sil­lat ovat matalalla.

  En väitä oikeasti tietäväni tästä mitään, kos­ka tuuli aina pyörii ran­nikon läheisyy­dessä. Joskus ikävä tuuli tulee idästä tai pohjois­es­takin. Jos paikas­ta on ihan mit­taus- tai ana­lyysi­ti­etoa, tyy­dyn kyl­lä siihen.

  Joka tapauk­ses­sa tuos­ta sil­las­ta tulisi paljon parem­pi fiilis, jos jostain löy­ty­isi edes yri­tys tuu­li­ana­lyysin tekemiseen. Jos sel­l­aista ei tässä vai­heessa ole tehty, niin aika hep­poisel­la poh­jal­la on aja­tus fil­laroin­nista, kun merenselän yli menevä sil­ta on ihan ilmi­selvä säähaaste.

 22. Perus­tuu omako­htaisi­in koke­muk­si­in. Tämä riip­puu tosi paljon tuulen suun­nas­ta ja tuules­ta sil­lan korkeuk­sis­sa. Itsel­lä ei ole mitään tieto­ja mit­taustiedoista. Kan­nat­taa kat­soa mis­sä päin esm lei­ja­surf­faus­ta tai lei­jahi­ih­toa har­raste­taan helsin­gin rajo­jen sisäl­lä. Laru on suosit­tu , mut­ta Van­hankaupungin­lahdel­lakin tuo­ta har­raste­taan. Kru­unuvuorenseläl­läkin tuuli toimii , mut­ta paik­ka ei ole eri­tyisen suosit­tu. Veikkasin , että Suomen­lin­na ja soti­las­saaret ovat esteinä tuulelle ja aiheut­ta­vat tiet­tyä tur­bu­lent­tisu­ut­ta. Laru on tuulen suun­nas­ta riip­puen enem­män auki ulkomerelle. Jostain syys­tä van­hankaupungin­lahti saat­taa olla jopa tuulisem­pi kuin Kru­unuvuorenselkä? Samoina päiv­inä on päässyt nopeam­min eteen­päin van­hankaupungin­lahdel­la. Ainakin itse veikkasin näin.

 23. Osmo Soin­in­vaara:
  Aika hyvä ver­tan Kru­unuvuoren­ran­nas­ta ilman sil­taa keskus­taan on se, että Laut­tasaa­reen pää­sisi vain kiertämäl­lä Otaniemen kaut­ta. Sil­ta tekee Kru­unuvuoren­ran­nas­ta kan­takaupun­gin jat­keen, ilman sil­taa se on yhtä kaukana kuin Hämevaara. Kos­ka kaupun­ki omis­taa pääosan maas­ta, se saa sil­las­ta huo­mat­tavasti maanluovutustuloja.
  Keskus­tas­sa ei käy­dä vain töis­sä. Siel­lä on aika hyvä kaup­pa ja muu tar­jon­ta vaik­ka nyt Hert­toniemeen ver­rat­tuna. Aika hyvin asun­to­jen halut­tavu­ut­ta selit­tää niiden ajalli­nen etäisyys Helsin­gin keskustaan. 

  Päätös Kru­unuvuoren sil­to­jen rak­en­tamis­es­ta on eri­no­mainen ja merk­i­tyk­seltään aivan toista luokkaa kuin RKP:n aikoinaan noin tuhan­nen asukkaan saarelle aja­ma, nyky­isin Suomen pisin Raip­paludon silta.

  Ennen nykyisen Kulosaaren sil­lan valmis­tu­mista v. 1957 siinä oli yksi­tyi­nen puusil­ta, jon­ka ylit­tämi­nen oli mak­sullista. Jos et mak­sanut sil­ta­mak­sua, niin jouduit kiertämään Viikin kaut­ta. Kulosaa­reen kul­ki myös yksi­tyi­nen raitiovaunu.

  Valmistues­saan Kru­unuvuoren sil­ta tulee anta­maan mah­dol­lisu­u­den useille kym­me­nille tuhan­sille henkilöille matkust­taa joukkoli­iken­teen avul­la eri puo­lille pääkaupunkiseu­tua (bus­sit, metro, ratikat, junat ml. tule­va pis­arara­ta). Kol­men kilo­metrin merelli­nen ratikka­mat­ka keskus­taan on jo sinän­sä muka­va elämys.

  1. Kru­unuvuoren sil­ta taitaa lyhen­tää matkaa kan­takaup­ngista Kru­unuvuoreen enem­män kuin Kulosaren sil­ta Itä-Helsinki­in. Kun se Kulosaaren sil­takin on aika huonos­sa kun­nos­sa, eikä olisi johdon­mukaista vaa­tia, että se pure­taan kor­jaamisen sijaan?

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  Kru­unuvuoren sil­ta taitaa lyhen­tää matkaa kan­takaup­ngista Kru­unuvuoreen enem­män kuin Kulosaren sil­ta Itä-Helsinki­in. Kun se Kulosaaren sil­takin on aika huonos­sa kun­nos­sa, eikä olisi johdon­mukaista vaa­tia, että se pure­taan kor­jaamisen sijaan?

  Min­ua henkilöko­htais­es­ti ei hait­taisi, vaik­ka Kulosaaren sil­ta ja län­simetron valmis­tut­tua Laut­tasaarenkin sil­ta puret­taisi­in. Käytän keskus­tas­sa käy­dessäni aina metroa. Autoa tarvit­sen ain­oas­taan Sipoon Granön saa­reen vapaa-ajana­sun­nol­leni men­nessä 14 kilo­metrin matkalla Hert­tonie­mi-Karhusaari. Tosin sin­nekin on jo muu­ta­man vuo­den ajan päässyt HSL:n bus­sil­la. Sen sijaan valmis­teil­la ole­vaan Öster­sun­domin osayleiskaavaan suun­nit­teil­la ole­va Granön sil­ta olisi omas­ta näkökul­mas­tani hyvinkin tarpeelli­nen. Asioi­ta ei kuitenkaan voi ajatel­la aina pelkästään omas­ta ja oman puolueen­sa näkökulmasta.

 25. Cisse: Sörnäis­ten tun­nelin tarkoi­tus­ta en käsitä.

  Lisää mielessäsi kaik­ki Kalasa­ta­man uusien aluei­den (Som­pasaares­ta Her­man­nin­ran­taan) asukkaiden ja työ­paikko­jen autot niihin nyky­isi­in val­oristeyk­si­in, niin voi huo­ma­ta että uusi paikallis­li­iken­nekin tukki­u­tu­isi tehokkaasti. Nythän mainit­ti­in että asiantun­ti­jat oli­vat laske­neet että parin vuo­den viivästys ei vielä aiheuta kri­it­tisiä ruuhkia, kun aluet­ta raken­netaan vielä seu­raavakin vuosikymmen.

 26. Täl­lä het­kel­lä tuuli Har­ma­jal­la 8 m/s so. 29 km/t.

 27. Tämä taitaa vaa­tia nyt vähän päiv­i­tys­tä. Mil­lainen on draa­mako­me­di­an “Investoin­ti­sopu” seu­raa­va näytös nyt, kun kokoomus on pal­jas­tanut todel­liset aiko­muk­sen­sa? Mitä tekevät demar­it? Ja ennen kaikkea vihreät? Tyy­dytäänkö vaan siihen, että taas kok­dem veti nenästä? Vai käykö niin, että kokoomus onkin se, joka joutuu taipumaan?

  Odot­te­len tuoret­ta blo­gaus­ta aiheesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.