Fillariparkit suojeteiden viereen autoilta kielletylle alueelle?

Kun­han saamme pyöräi­lyn suo­sio­ta vähän lisä­tyk­si, voi pyörien pysäköin­nistä tul­la ongel­ma. Tässä muuten syy tuo­da lainat­ta­vat city-pyörät takaisin Helsinkiin!pyöräparkit

Yksi ratkaisu voisi olla sijoit­taa fil­lar­i­park­it suo­jatei­den eteen sille viiden metrin matkalle, johon autoa ei saa pysäköin. Siihen mah­tu­isi kymme­nen fil­lar­ia eli taval­lista risteystä kohden neljäkymmentä.

Jos ale­taan nipot­taa, näin ei voi tehdä, kos­ka ajoneu­voa ei saa pysäköidä viit­tä metriä lähem­mäs suo­jati­etä ja jos niin on tehty, jokaisen ajoneu­von pitää pysähtyä ennen suo­jati­etä. Jos ei nipote­ta vaan käytetään järkeä, huo­mataan että jalankulk­i­joiden havait­tavu­us para­nee eikä huonone. Fil­larei­den yli ja läpi näkee suo­jati­etä kulke­van jalankulk­i­jan, joten näkymän estymi­nen on vähäistä. Paran­nus­ta tulee siitä kaut­ta, että pyörä­park­ki estää tehokkaasti auto­ja pysäköimästä tälle kiel­letylle alueelle.

Voi olla, että täl­lainen käytän­tö edel­lyt­täisi lain­muu­tos­ta. Tai sit­ten ei edellytä.

15 vastausta artikkeliin “Fillariparkit suojeteiden viereen autoilta kielletylle alueelle?”

 1. Eipä sitä pien­tä pilt­tiä näe sieltä aikuisen miehen polkupyörän takaa kovinkaan hyvin. Aat­telep­pa nähdä se taap­ero use­an kymme­nen samankaltaisen pyörän takaa. Oho hup­sis! Tapoitkin lapsen. Noh, sen­tään on fil­lareille enem­män tilaa.

 2. Sama on käynyt mielessä min­ul­lakin, esimerkik­si Kööpen­ham­i­nan keskus­tas­sa tuol­laisia on enem­mänkin, osa niistä on raken­net­tu ensin muinaisen kaupunkipyöräjär­jestelmän telineik­si. (Siel­lä se 5 m on tosin myös joskus noin vuosikym­men sit­ten kas­vatet­tu 10 metriksi.)

  Ilman lain­muu­tos­ta pär­jätään, jos suo­jati­etä lyhen­netään alka­maan vas­ta fil­lar­i­parkin tasalta. Täl­löin kyseinen alue ei ole ”ennen” suo­jati­etä. Tämä tietenkin tarkoit­taa reunakivil­in­jan siir­toa, mut­ta kokeilu­lu­on­tois­es­ti sen voi var­maan toteut­taa pelkil­lä maalauksillakin.

 3. Hyvä ehdo­tus! Fil­lar­ite­linei­den jär­jeste­lyl­lä näkyvyys ei juurikaan heikkene. Muis­taak­seni nytkin on paikko­ja, jos­sa auton p‑paikka on 5 metriä lähempänä ja ihan tietois­sti tehtynä.

 4. Ote­taan auto­jen parkkipaikko­ja pyörille ja sil­lä ongel­ma ratkaistu.

 5. Tätä voisi kokeil­la vähän liiken­nöidy­il­lä ydinkeskus­tan kaduil­la, esim. Rikhardinkadul­la tai uliopisotn päärkaen­nuk­sen lähellä..

  Aivan suo­ja­tien eteen par­keer­at­tu auto hait­taa myös autoil­i­joi­ta eli tule­van autoli­iken­teen havait­semista jalankulk­i­joiden ja pyöräil­i­jöi­den lisäksi.

  1. Aivan suo­ja­tien eteen par­keer­at­tu auto hait­taa myös autoil­i­joi­ta eli tule­van autoli­iken­teen havait­semista jalankulk­i­joiden ja pyöräil­i­jöi­den lisäksi.

   Aivan suo­ja­tien eteen pyt­säköin­ty auto lisää liiken­netur­val­lisu­ut­ta huo­mat­tavasti ja käytän­nössä estää kaik­ki risteysko­lar­it ja suo­jatieon­net­to­muudet, sil­lä jokainen autoil­i­ja­han sil­loin­han pysäyt­tää ajoneub­von­sa ennen suo­jati­etä ja risteystä. 🙂

 6. “Kun­han saamme pyöräi­lyn suo­sio­ta vähän lisä­tyk­si, voi pyörien pysäköin­nistä tul­la ongelma.”

  Pyörien tarvit­se­ma parkki­ti­la voidaan ottaa auto­jen parkkiru­uduista, sil­lä sil­loin­han autoilu on alka­nut myös vähen­tyä. Tätä kyl­lä tul­laan vas­tus­ta­maan jyrkästi, mut­ta yhä use­ampi ymmärtää, että tämä on posi­ti­ivista kaupunkike­hi­tys­tä — sitä, mikä erot­taa kaupun­gin landesta!
  Tasa-arvon ja ilmas­ton­muu­tok­sen hillinnän näkökul­mista voisi tehdä aloit­teen, että polkupyörän voi pysäköidä parkkiru­u­tu­un ihan niin kuin moot­toripyöränkin mut­ta, kos­ka kyse on vähähi­ilis­es­tä teosta, pysäköin­ti olisi ilmasta!

 7. Kari N: Fil­lar­ite­linei­den jär­jeste­lyl­lä näkyvyys ei juurikaan heikkene. Muis­taak­seni nytkin on paikko­ja, jos­sa auton p‑paikka on 5 metriä lähempänä ja ihan tietois­sti tehtynä. 

  Jos autopaik­ka ei ole “kadun var­res­sa” vaan esim puoli sent­tiä korkeal­la grani­it­tikiveyk­sel­lä erotet­tuna ja P‑merkillä pysäköin­tialueek­si erotet­tuna, se saa olla vaik­ka suo­raan suo­ja­tien edessä. Sil­loin suo­jatie tosin alkaa sen kiveyk­sen tasol­ta eikä auton takaa (kuten Anna R ehdottikin).

  1. Jos autopaik­ka ei ole “kadun var­res­sa” vaan esim puoli sent­tiä korkeal­la grani­it­tikiveyk­sel­lä erotet­tuna ja P‑merkillä pysäköin­tialueek­si erotet­tuna, se saa olla vaik­ka suo­raan suo­ja­tien edessä. Sil­loin suo­jatie tosin alkaa sen kiveyk­sen tasol­ta eikä auton takaa (kuten Anna R ehdottikin).

   Laki ei ole niin yksi­tyisko­htainen, etteikövätkö kaupunkien liiken­neinsinöörit voisi suun­nitel­la lain pouit­teis­sa eri­al­isia sur­man­loukku­ja, mut­ta vas­tu­ulliset ihmiset eivät sel­l­aisa tee.

 8. Autot parkki­hallei­hin ja pyörät autoparkkien tilalle.

  TAYS:n “ruumis­tor­nista” voisi ottaa mallia auto­jen käsit­te­lyyn “automaat­tis­es­ti”.

  Auto alustalle ja robot­ti vie auton maan alle “narikkaan”.

  Autoil­i­jat ovat tyy­tyväisiä parkki­hallei­hin, niis­sä on tilaa, autot ovat hyvässä suo­jas­sa, parkkiru­udut ovat tilavia eikä tarvitse ährätä ruuhkas­sa tasku­un parkkeeraamista.

  Uusien asuin­talo­jen kel­larik­er­rokset pitäisi tehdä auto­halleik­si, maan­pääl­liset parkkialueet ovat tuh­laus­ta. Ne voisi käyt­tää hyödyk­si asukkaiden virkistykseen. 

  Ei sitä pyörä­parkkia tarvitse suo­ja­tien viereen lait­taa, ote­taan yksi autopaik­ka pois ja pyörä­park­ki siihen.

 9. Osmo Soin­in­vaara: Aivan suo­ja­tien eteen pyt­säköin­ty auto lisää liiken­netur­val­lisu­ut­ta huo­mat­tavasti ja käytän­nössä estää kaik­ki risteysko­lar­it ja suo­jatieon­net­to­muudet, sil­lä jokainen autoil­i­ja­han sil­loin­han pysäyt­tää ajoneub­von­sa ennen suo­jati­etä ja risteystä. 

  Kai sinäkin tiedät, että tuo mainit­se­masi pysäköin­ti on kiel­let­ty. Onko lais­sa muuten joku poikkeus polkupyörä-ajoneub­voille, kun polkupyöräil­i­jöi­den ei näköjään tarvitse välit­tää ko. säännöksestä?

  Olet myös pahasti harhainen maastopy­öräkan­tasi kanssa. Maastopy­örä on paras mah­dolli­nen ajoneub­vo Helsin­gin kivikaduille. Maantiepyörät kuu­lu­vat maantielle.

  1. Taisin kir­joituk­ses­sa maini­ta, että esi­tyk­seni on tulkit­tavis­sa sel­l­a­sisek­si, että se vaatii lain muu­tos­ta. Mut­ta kun olet lain nou­dat­tamisen takia noin tark­ka, niin kysyn­tä sin­ul­ta. Usein näkee, että yksit­täi­nen fil­lari on jätet­ty kadun var­teen suo­ja­tien eteen. Mon­tako ker­taa olet autol­lasi (tai pyöräl­lä) pysähtynyt tämän takia? Lak­i­han näin edeel­lyt­tää sin­un tekevän.

 10. Kyl­lä tuo suo­jatiehen saak­ka jatku­va sisäänvedet­ty auto­jen pysäköin­ti on ihan ns. oppikir­jaratkaisu ainakin viistopysäköintinä.

 11. Anna R: Kyl­lä tuo suo­jatiehen saak­ka jatku­va sisäänvedet­ty auto­jen pysäköin­ti on ihan ns. oppikir­jaratkaisu ainakin viistopysäköintinä.

  Ja toimii ihan hyvin jon­nekin 30 km/h ajonopeuk­si­in asti. Itämerenkadul­la on muu­ta­ma suo­jatie joiden eteen pysähtymi­nen rajoituk­sen mukaises­ta 40 km/h:sta liikku­van jalankulk­i­jan tul­lessa esi­in sisäänvedetylle pysäköin­tipaikalle pysäköi­dyn auton, puun ja lyhtypylvään takaa on aika teo­reet­tista, mut­ta järkevät tilan­nenopeudet on onnek­si keksitty.

 12. Syyt­täjä: “Parahin vas­taa­ja, mik­si ette pysähtynyt ennen suo­jati­etä vaik­ka näitte riit­tävän aikaisin uhrin astu­van sille?”

  Syytet­ty: “No ku siis mä luulin et se vaan menee otta­maan pyörään­sä siitä vier­estä ja et se niinku pysähtyis sinne.”

  ——-
  Syyt­täjä: “Parahin vas­taa­ja, mik­si jar­ru­titte äkisti ja ennal­ta-arvaa­mat­tomasti tyhjäl­lä tiellä?”

  Syytet­ty: “No siin oli joku tyyp­pi joka niinku oikas siihen pyörä­parkki­in silleen viis­tosti suo­jati­etä pitkin, mut ei se sit tul­lukaan ajo­radalle. Sit ton B:n auto tör­mäs mun perään, mut se pyöräil­i­jä hävis johonkin.”

  ——-
  Syyt­täjä: “Parahin vas­taa­ja, mik­si ette väistänyt oikeal­ta tul­lut­ta autoa risteyksessä?”

  Syytet­ty: “No siis mä näin et se auto tulee sieltä, ja sit siin oli kanssa joku tyyp­pi joka käveli niinku suo­jati­etä pitkin et mä perustel­lusti oletin et se auto pysähtyy niinku sen niinku pitäis pysähtyy, et se tuli sil­lain et se kyl ehtis pysähtyy. Sit mä olin siinä jo puo­liks keskel­lä risteystä ku se pysähty­ki siihen pyörä­parkki­in ja se auto tuli­ki mun kyl­keen. Ja se pyöräil­i­jä hävis siitä johonkin ennen ku mä ehdin pyytää sitä todistamaan.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.