Kysymys seutuhallinnosta Pirkanmaalla

Kos­ka en saanut puheen­vuoroa eduskun­nan kyse­ly­tun­nil­la, lai­tan kysymyk­seni tähän. (Keskusta­laiset oli­vat kysyneet kun­tien pakkoliitoksista.)

= = =

Keskusta­laiset main­os­ta­vat kotikun­ta ‑maakun­ta­malli­aan ja esit­tävät sen esimerkkinä Kain­u­un hallintokokeilun. Tuo kokeilu kaa­tui yhden kun­nan vetoon. Olisiko keskusta­lais­ten mielestä tässä voin­ut käyt­tää pakkoa ja voiko tuos­sa tei­dän maakun­ta­mallis­sa noin ylipään­sä käyt­tää pakkoa, vai voiko senkin toteut­taa vain jos kaik­ki Suomen kun­nat suos­tu­vat tehtävien­sä siir­toon maakunnalle?

Kaupunkiseuduil­la, joi­ta tämä pakkoli­itos ‑perälau­ta kos­kee, kyse ei ole tarpeesta muo­dostaa riit­tävän vahvo­ja kun­tia huole­hti­maan palveluista. Sik­si ihmette­len, mik­si päämin­is­teri käyt­tää tätä perustet­ta, joka on niin help­po kumo­ta. Kyse on kalli­ik­si käyvästä osaop­ti­moin­nista, joka johtaa sosi­aalis­es­ti vääristyvi­in rak­en­teisi­in ja hyvin huonoon kaupunki­rak­en­teeseen. Näi­hin päivi­in asti keskus­tan kun­tapoli­itikot ovat myön­täneet, että kaupunkiseuduil­la on suuri ongel­ma kun­tarak­en­teessa ja kun­tien kan­nus­timis­sa kampit­taa toisi­aan. Olisi hyvåä tilaisu­us ker­toa, miten ne sit­ten ratkaistaan, ellei kuntaliitoksilla.

Yksi vai­h­toe­hto on saman­lainen kaupnkiseudun hallinto, jota nyt esitetään Helsin­gin seudulle. Kun sille annetaan riit­tävästi tehtäviä – esimerkik­si sosi­aali- ja ter­vey­den­huolto – siitä voi tul­la ihan hyvä.

hal­li­tuk­sen päätök­sessä on metropoli­hallinto, mut­ta ei saman­laista mah­dol­lisu­ut­ta mil­lään muual­la kaupunkiseudul­la. Riit­tävän vah­va seu­tuhallinto – jolle siir­retään myös pääosa kun­tien vero­tu­soikeud­es­ta – pois­taisi ne ongel­ma, joi­ta kaupunkiseuduil­la yritetään tor­jua kuntaliitoksilla.

Kysynkin kun­t­a­min­is­ter­iltä, että jos vaikka­pa Tam­pereen seudun kun­nat yhteisel­lä kir­jeel­lä ilmoit­ta­vat, että kun­tali­itok­sten sijas­ta ne ovat halukkai­ta kor­jaa­maan esite­tyt ongel­mat vah­val­la seu­tuhallinnol­la, voiko hal­li­tus tämän hyväksyä, vai pide­täänkö kun­tali­itosti­estä kiin­ni myös tällöin?

 

= = =

Julkise­na vih­jeenä Pirkan­maan kun­nille: Jos halu­at­te ”metropoli­hallinnon” myös Tam­pereen seudulle, lähet­täkää siitä kir­je kun­t­a­min­is­ter­ille ja julkaiskaa se. Jos ja vain jos siinä on kaikkien mukaan tarkoitet­tu­jen kun­tien nimi, sitä voi tuskin sivuuttaa.

 

36 vastausta artikkeliin “Kysymys seutuhallinnosta Pirkanmaalla”

 1. Nyt on taas puurot ja vel­lit sekaisin kun kat­se­lee sinän­sä ehkä hyvinkin tarpeel­lisen metropoli­hallinnon syn­tymistä. Toisaal­ta en sitä yhtään ihmettele, kun on näh­nyt miten val­tion alue­hal­in­to on kyet­ty muu­ta­mas­sa vuosikymme­nessä sekoit­ta­maan täysin. 😀

  Metropoli­hallinto on muual­la pääkaupunkiseudun kaupunkien alueel­la toimi­va alue­hallintovi­ra­nomainen, joka hoitaa kun­tara­jat ylit­täviä asioi­ta, kuten pääväylien kaavoitus ja ken­ties raskaan raideli­iken­teen oper­oin­ti. Yleen­sä metropoli­hallinto on erotet­tu läänijärjestelmästä.

  Metropo­lialueen kaupun­git, jot­ka ovat usein paljonkin Helsinkiä pienem­piä, hoita­vat palve­lut. Pari­i­sis­sa pienin käytän­nössä kun­taa vas­taa­va kaupungi­nosa on 18 000 asukas­ta ja suurin 233 000 asukas­ta. Suurten yksikkö­jen olessa laitakaupungilla. Lon­too on tuo­takin pienempi.

  Pilkko­ma­l­la liian suuret yksiköt on saatu toim­into­ja tehtostet­tua. Paras esimerk­ki on Lon­toon kun­tau­ud­is­tus, jos­sa puret­ti­in koko mer­top­poli­hallinto vuosiksi.

  Kun Helsin­gin byrokra­t­ian yläpäästä leiv­otaan seu­tuhallinto ja kaupungi­nosat pilko­taan omik­si kun­nikseen, ei vielä saavute­ta säästöjä. Kyl­lä säästöt saadaan aikaisek­si keven­tämäl­lä samal­la keskushallintoa ja erot­ta­mal­la pääkaupunkiseudun kun­nat noin Kehä I:sta pitkin kokon­aan läänihallinnosta.

  1. Metropo­lialueen kaupun­git, jot­ka ovat usein paljonkin Helsinkiä pienem­piä, hoita­vat palve­lut. Pari­i­sis­sa pienin käytän­nössä kun­taa vas­taa­va kaupungi­nosa on 18 000 asukas­ta ja suurin 233 000 asukasta. 

   Miten voit väit­tää täl­laista. Ran­skalaiset kun­nat eivät hoi­da palvelu­ja juuri lainkaan, eivät esimerkik­si ter­vey­den­huolto, joka on Suomes­sa kun­tien pääte­htävä. Niiden hoita­mat palve­lut ovat hyvin paikallisia eikä kun­nil­la ole des vero­tu­soikeut­ta, joten ne ovat vain val­tion hallinnon jatke.

 2. Erit­täin hyvää aatos­ta jälleen Odelta.

  Nykyi­nen malli jät­tää kaupunkiseu­tu­jen ulkop­uoliset kun­nan tuu­li­a­jolle. Sik­sikin pitäisi tehdä Oden mainit­se­ma seu­tuhallinto ja kat­taen kaik­ki maakun­nan kunnat.

  Paikallis­ten asioiden esille otta­mi­nen ja pitämi­nen pitää varmis­taa kak­sika­marisel­la mallil­la, jos­sa toinen kamari olisi suo­ril­la kansan­vaaleil­la valit­tu val­tu­us­to ja toises­sa kamaris­sa olisi edus­ta­ja muo­dostet­tavil­ta äänestysalueilta.

  Paikan nimet täy­tyy pitää paikan nim­inä ja kaiken maail­man num­mi-pusu­lat palaut­taa luon­nol­lisik­si paikoiksi.

  1. On kytl­lä kovin han­kalaa opt­taa samaan halli­noon mnukaan syrhäisiä maalaiskun­tia ja keskuskaupunke­ja. Jos syr­jäseu­tu­ja ale­taan kaavoit­taa samal­la tarkku­udel­la, kuin kaupunke­ja pitää kaavoit­taa, syr­jäseu­tu­jen asukkaille ei jää mitäänh päätös­val­taa omista asiois­taan. Jos taas päätewtään, että kaupungeis­sa seu­tuhallinto käyt­tää suurem­poaa val­taa kuin syr­jäseuduil­la, mil­lä oikeudel­la ne syr­jäseu­tu­jen ihmiset vaa­ti­vat päästä osal­lis­tu­maan keskuskaupunkien ratikkalinjoista?
   Tuo­ta kak­sika­marisu­ut­ta en ymmär­rä lainkaan. Jos nyt vaik­ka Uusi­maa jaet­taisi­in 5000 hen­gen toisen kamarin äänestysalue3isiin, jot­ta Por­nai­sis­takin tulisi yksi alue, toises­sa kamaris­sa oli 120 helsinkiläistä. Miten se Por­nais­ten ase­ma siitä para­nee? Toinen kamari ewdus­taisi sil­loin enem­mistö­vaal­i­ta­van vuok­si vain suuria puoluei­ta ja ensim­mäisessä kamaris­sa olisi kaiken kokoisia puoluei­ta. Muu­ta eroa ei olisi.

 3. Pirkkalalaise­na kun­nan­val­tu­utet­tuna voin tode­ta, että ainakin itse olisin oikein tyy­tyväi­nen, jos saisimme mah­dol­lisu­u­den metropoli­hallintoon. Toiv­ot­tavasti tuo mah­dol­lisu­us suodaan.

 4. “Keskusta­laiset main­os­ta­vat kotikun­ta ‑maakun­ta­malli­aan ja esit­tävät sen esimerkkinä Kain­u­un hallintokokeilun.”

  Kain­uu on käytän­nössä selvi­tys­ti­las­sa tämän kokeilun jäljiltä.

 5. Osaop­ti­moin­tia ja osaoptimointia..
  Kyl­lähän ympäryskun­nis­sa tosi­asi­as­sa mon­et asi­at hoide­taan parem­min kuin keskuskun­nas­sa. Tam­pereel­lakin meno on sekä luot­ta­mus- että virkamiespuolel­la sel­l­aista pelleilyä, että ei kai tuo ihme ole että naa­pu­rit eivät kovin mielel­lään tuo­hon sirkuk­seen ole mukaan hyppäämässä.

 6. Metropoli­hallinto on var­maankin suurem­pi hal­li­to­him­m­meli kuin per­in­teisem­pi kun­tien väli­nen yhteistyö. Kun­tien yht­estyöstä se poikkeaisi niin, että 1) tulisi yhdet vaalit, val­tu­ute­tut ja yksi joukko virkamiehiä lisää, 2) enem­mistö tai suurim­mat kun­nat voisivt päät­tää pien­ten kun­tien asi­at niiden itsen­sä puoles­ta, 3) kiin­teää val­tion aset­ta­maa jär­jestelmää ei voi muut­taa, vaik­ka jäsenet kok­i­si­vat sen toimn­nan huonoksi.

  Kaupunkiseuduil­la, joi­ta tämä pakkoli­itos ‑perälau­ta kos­kee, kyse ei ole tarpeesta muo­dostaa riit­tävän vahvo­ja kun­tia huole­hti­maan palveluista. 

  Luu­len­pa että hal­li­tus ei ole vielä luop­unut aikeis­taan lopet­taa pikkukun­nat maaseudul­takin, pienem­mäl­lä tai suurem­mal­la pain­os­tuk­sel­la tai pakol­la, vaik­ka hal­li­tuk­sen viimeisim­mässä kam­pan­jas­sa keski­tyt­ti­inkin suurkaupunkien halu­un liit­tää naa­purin­sa itseen­sä. Päämin­is­teri siis tarvt­see jotain hämäriä väit­teitä, esim. “lev­eät har­ti­at”, (päte­vien argu­ment­tien puuttues­sa) noiden pikkukun­tien painostamiseksi.

  Näi­hin päivi­in asti keskus­tan kun­tapoli­itikot ovat myön­täneet, että kaupunkiseuduil­la on suuri ongel­ma kun­tarak­en­teessa ja kun­tien kan­nus­timis­sa kampit­taa toisi­aan. Olisi hyvåä tilaisu­us ker­toa, miten ne sit­ten ratkaistaan, ellei kuntaliitoksilla. 

  En ole keskus­ta, mut­ta vas­taan jotain silti. Kun­tarak­en­teessa ei ole ongelmia. Jos kan­nus­timet kampit­taa toisia ovat liian suuret (pieni kil­pailu voi olla aina paikallaan), ne voi purkaa. Suurin kan­nusti­non­gel­ma on kai siinä, että kun­nat saa­vat kovin suuren edun haalies­saan rikkai­ta asukkai­ta ja yri­tyk­siä itselleen (tai väl­tel­lessään köy­hiä). Muute­taan siis kun­tien rahoi­tus­ta siihen suun­taan, että liial­liset kan­nus­timet pois­tu­vat. Tämä merk­it­sisi kai siir­tymistä jonkin ver­ran val­tion tasara­hoituk­sen suun­taan, pois kun­tako­htais­es­ta asukkaiden tuloi­hin perus­tu­vas­ta rahoituk­ses­ta. Yksinker­taista, eikä kenenkään itsemääräämisoikeu­teen tarvitse puut­tua. Kun­tali­itok­set eivät ratkai­sisi peru­songel­maa, vaan samat ongel­mat jäi­sivät uusille rajoille.

  Jos Tam­pereen seudun kun­nil­la on yhteistyöhalu­ja, ne voivat hyvin myös tehdä yhteistyötä, vaa­ti­mat­ta uusia hallinto­him­meleitä ja sit­o­mat­ta itseään tiet­tyyn vahvimpi­en kun­tien vetämään kuvioon määräämät­tömäk­si ajaksi.

  1. Juho
   Oletko koskaan ollut mukana kun­tien välisessä “yhteystyössä”. Se on toiv­ot­toman teho­ton­ta kok­ous­tamista. Jos koko julki­nen­hallinto olisi yhtä teho­ton­ta, tämä maa olisi konkurssis­sa. Päätöklsen­teko, jos­sa 15 osa­puolel­la jokaisel­la on veto-oikeus, ei voi johtaa järkevään tulokseen.

 7. Osmo Soin­in­vaara:
  Juho
  Oletko koskaan ollut mukana kun­tien välisessä “yhteystyössä”. Se on toiv­ot­toman teho­ton­ta kok­ous­tamista. Jos koko julki­nen­hallinto olisi yhtä teho­ton­ta, tämä maa olisi konkurssis­sa. Päätöklsen­teko, jos­sa 15 osa­puolel­la jokaisel­la on veto-oikeus, ei voi johtaa järkevään tulokseen.

  En ole ollut mukana tuon kaltai­sis­sa luot­ta­muste­htävis­sä. Mut­ta kun muis­te­len sitä, mitä muut ovat puhuneet, enem­män olen kuul­lut val­i­tuk­sia suurten ja pien­ten kun­tien yhteistyön toim­i­mat­to­muud­es­ta kuin tasaverois­t­en kun­tien yhteistyön ongelmista. Teille isoille olisi var­maankin käteväm­pää ja ongel­mat­tomam­paa päästä äänestämään muiden kun­tien mielipi­de nurin.

  Pienet kun­nat ovat his­to­ri­an saatossa oppi­neet toteut­ta­maan mon­et asi­at yhteistyössä (pakko opet­taa). Vaikka­pa ter­veyspalvelu­iden toteut­ta­mi­nen yhdessä tois­t­en kanssa on niille ruti­inia. Myös eri toteu­tustapo­jen vai­h­dok­si­et, kuten siir­tymi­nen yhteistyöstä omaan toteu­tuk­seen, voivat suju­va hyvin ja kaunoit­ta. Tästä jous­tavu­ud­es­ta ja niille parhait­en toimivien toim­intat­apo­jen valin­nas­ta metropoli­hallinto tai kun­tali­itos pakot­taisi ne luopumaan.

  Päätök­sen­teko, jos­sa kaikil­la osa­puo­lil­la on veto-oikeus johtaa päätök­sen­tekoon, jos­sa jokaisen osa­puolen mielipi­de täy­tyy ottaa kohtu­udel­la huomioon. Veto-oikeu­den eli käytän­nössä itse­hallinnon ja vapaan sopimu­soikeu­den pois­t­a­mi­nen johtaa valitet­tavasti tois­t­en käskytet­täväk­si siirtymiseen.

 8. Pirkan­maalle riit­tää yksi kun­ta, Tampere.

  Asu­tus keskit­tyy kätevästi val­tatei­den var­sille ja Pyhäjär­ven ympärille.

  Maaseu­tu­a­sumiseen riit­tää kyl­lä lääniä lähempänä Tam­perettakin. Teiskon suun­ta on hyvä esimerk­ki tästä, bus­sitkin kul­kee. Vil­jeli­jät toki asia erik­seen, mut­ta heitäkin voidaan tukea mobi­ileil­la palveluilla.

  Ei voi ymmärtää mikä hinku ihmisil­lä on säi­lyt­tää ikiomat kun­nan­jo­hta­jat ja korkeim­mat virkamiehet kun­nan­taloi­neen. Eivät ne ole palvelui­ta, mut­ta näi­hin meneväl­lä rahal­la voitaisi­in tar­jo­ta lisää palveluita. 

  Yhdel­lä kun­nan­jo­hta­jal­la saisi pari kolme opet­ta­jaa tai hoita­jaa. Ehkäpä vaik­ka ter­veyskeskus­bussin kiertämään kylät ver­inäyt­teitä jne ottamassa.

  Jos taas tarvit­see sairaala­hoitoa, niin on parem­pi olla isos­sa talos­sa, jos­ta löy­tyy sit­ten tarpeen tullen erikois­sairaan­hoidon palvelutkin.

  Pienis­sä asiois­sa palvelu tulisi asi­akkaan luokse, suuris­sa asiois­sa asi­akas palvelun luokse.

  Sama muuten toimisi kaupungeis­sakin, mikä pakko on jonot­taa näyt­tei­de­not­toa varten ter­veyskeskuk­ses­sa, kun näyt­teenot­to­bus­si voisi kiertää lähiöt viikoit­tain..! Sama bus­si voisi tarkas­taa veren­paineet jne.

  Täy­tyy erik­seen sanoa, että kyläk­oulut ovat sel­l­aisia mis­tä kan­nat­taisi enne­min pitää kiin­ni, kuin omas­ta kun­nan­jo­hta­jas­ta. Niis­sä oppi­laat usein viihtyvät ja ope­tus on tehokas­ta, johtuen pienem­mästä ryhmäkoosta.

  Byrokra­tiabussienkaan käyt­töönot­to ei var­masti olisi ylivoimainen nykypäivänä, kun on lan­gat­tomat yhtey­det olemassa. 

  Kivi­jalko­ja ei enää tarvi­ta, vaan liikku­via ja jous­tavia palvelui­ta, jot­ka tuo­daan mah­dol­lisim­man lähelle asi­akas­ta tai tar­jo­taan etänä.

  Varsi­nainen päät­tämi­nen, kok­ous­t­a­mi­nen ja istun­to­jen pitämi­nen on aivan sama hoitaa siel­lä keskuskun­nas­sa. Tilaisu­udet voidaan näyt­tää reaali­a­jas­sa inter­netis­sä ja niin edelleen. 

  Lop­pu­un heitän sen, että mag­neet­tiku­vaus on hyvä esimerk­ki palvelus­ta, joka on ollut “mobi­ili” jo vuosikaudet. Itsekin aikoinaan säästin edestakaisen matkan Kuo­pi­oon, kun mag­neet­tiku­vaus­rek­ka kävi Iisalmes­sa. Samoin erikois­varustel­tu­ja “ter­veyskeskus­rekko­ja” voisi kulkea kylien kautta.

  Kun­nat nyky­muo­dos­saa varsi­nainen lehmän henkäys menneisyydestä.

 9. Varakku­u­den luomista helpot­taa huo­mat­tavasti, kun maakun­ta saa itse päät­tää, miten val­tion keräämät verot käytetään. Jos Ahve­nan­maal­la olisi käytössä vain kun­nall­ishallinnon muske­lit, olisiko Ahve­nan­maan varakkku­us enem­mänkin samaa tasoa naa­puris­sa ole­van Parais­ten kanssa?

 10. Puo­la-Liet­tuan kan­sainy­hteisössä oli par­la­men­tis­sa jokaisel­la edus­ta­jal­la veto-oikeus eli ns. liberum veto.

  Vatikaanis­sa päivitelti­in että hel­vetis­sä on eri­tyi­nen demoni joka on keksinyt liberum veton.. 🙂

 11. Osmo Soin­in­vaara: Tuo­ta kak­sika­marisu­ut­ta en ymmär­rä lainkaan. J

  Kuten kir­joitin, en tarkoi­ta mitään sel­l­aista USAlaista kak­sika­marisu­ut­ta, jos­sa päätök­sille haetaan hyväksyn­tä kum­mas­takin kamarista. Kuitenkin “kak­sika­marisu­us” on maail­mal­la varsin yleistä eri versioissa.

  On meil­lä nytkin taval­laan kak­si kamaria maakun­nis­sa: maakun­taval­tu­us­to ja maakuntahallitus.

  Pääa­sia on se, että jol­lakin man­daatil­la paikallis­ten ihmis­ten tarpei­den kuulem­i­nen varmis­tet­taisi­in ylim­mäl­lä päätöksentekotasolla. 

  Ilman mitään kakkoska­maria tai muu­ta peräluukkua, Tam­perekin tek­isi maakun­nas­sa määräen­em­mistöl­lään Tam­pereen alueen edun mukaista ja näköistä poli­ti­ikkaa. Tästä syys­tä seu­tuhallintoa vas­tuste­taan kynsin hampain.

 12. Juho Laatu: itse­hallinnon ja vapaan sopimu­soikeu­den pois­t­a­mi­nen johtaa valitet­tavasti tois­t­en käskytet­täväk­si siirtymiseen.

  Niin — ja samal­la saisi­vat sit­ten hoitaa ihan omat asiansa ja mak­saa muille aiheut­ta­mat kulut. Kun näin ei tehdä, on turha puhua “itse­hallinnos­ta”. Kyase on val­lan säi­lytämis­es­tä nyky­isiel­lä kun­nan eli­it­il­lä eikä kun­ta­lait­sen eduista ja palveluista.

  Tam­pereen (tai Turun) tyyössäkäymisalueen kokoinen yhtienen vero­tus, osi­aali- ja ter­vey­den­den­huolto, koulut, joukkoli­ikenne, kaavoitus, elinkei­nop­o­li­ti­ik­ka aut­taisi­vat paljon. Mut­ta sil­loin siel­lä on suo­ril­la vaaleil­la valit­ta­va maakäräjät ja jäl­jelle jääneet rahat menevät sit­ten kuntiin.

  Uusi Tam­pere olisi: Tam­pere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Ruovesi, Häm­meenkyrö, Orivesi, Juu­pa­jo­ki, Kan­gasala, Lempäälä.

  Pohjois-Pirkan­maan Ikaa­li­nen, Parkano, Kih­niö, Karvia, Kankaan­pää, Jämi­järvi on oma työ­paikkao­mavarainen alue, jos­sa valit­tet­tavasti olisi korekampi veroäyri. Ai niin, ne maakun­tara­jat ja muut byrokra­t­ian sotkut… Mik­sei sin­nekin sopisi metropoli­halin­non tapainen systeemi? 

  Tässä on syy mik­si vataus on jyrkkä EI kuntaeliitiltä.

  Pirkkala saisi alueelleen jäteve­den­puhdis­ta­mon, kos­ka se olisi halv­in­ta tehdä lento­ken­tän melu­alueelle kalli­ion. Lop­putu­los olisi myös toim­intavarmem­pi kuin ns Nokia-mallin pikkuput­sar­it. Pirkallaan tulisi myös soisaal­isi­ta asun­to­tuotan­toa, maa­han­muut­ta­jia ja köy­hiä. Sieltä maket­taisin myös teate­treista ja sinfoniaorkesterista. 

  Kokon­aisu­u­den etu olisi suuri, mut­ta se ei tule vain mis­sään tapauk­ses­sa kel­paa­maan. Kuka­pa kan­nataa yhteistyötä, jos­sa nykysi­et ilmaishyödyk­keet tule­vat mak­sullisik­si itselle vaik­ka ne kaik­il­ta halpenisivat?

 13. JTS: Kyase on val­lan säi­lytämis­es­tä nyky­isiel­lä kun­nan eli­it­il­lä eikä kun­ta­lait­sen eduista ja palveluista. 

  Jos kun­ta­laiset halu­a­vat säi­lyt­tää val­lan nykyisel­lä johdol­laan, eivätkö saisi? Luulen itse asi­as­sa, että halu­a­vat pitää val­lan itsel­lään, toteut­taa palvelun­sa halu­a­mal­laan taval­la, eivätkä halua luovut­taa val­taa naapurikaupungille. 🙂

  Tampereen(tai Turun) tyyössäkäymisalueen kokoinen yhtienen vero­tus, osi­aali- ja ter­vey­den­den­huolto, koulut, joukkoli­ikenne, kaavoitus, elinkei­nop­o­li­ti­ik­ka aut­taisi­vat paljon. 

  Mis­säköhän suh­teessa aut­taisi? En näe noi­ta hyö­tyjä, eivätkä ilmeis­es­ti mon­etkaan pienet kunnat.

  Pirkkala saisi alueelleen jäteve­den­puhdis­ta­mon, kos­ka se olisi halv­in­ta tehdä lento­ken­tän melu­alueelle kalliion. 

  Jos Tam­pere halu­aa sijoit­taa puhdis­ta­mon­sa Pirkkalaan, se voi kai ostaa tuon palvelun Pirkkalal­ta, tai vuokra­ta paikan. Var­maankin Pirkkala suos­tuu, jos Tam­pere mak­saa riittävästi.

  Pirkallaan tulisi myös soisaal­isi­ta asun­to­tuotan­toa, maa­han­muut­ta­jia ja köyhiä. 

  Noil­la argu­menteil­la saat­te var­masti pirkkalalaiset juoneen mukaan. 😉

  Kokon­aisu­u­den etu olisi suuri 

  Mikähän se olisi pirkkalalaisille?

  , mut­ta se ei tule vain mis­sään tapauk­ses­sa kel­paa­maan. Kuka­pa kan­nataa yhteistyötä, jos­sa nykysi­et ilmaishyödyk­keet tule­vat mak­sullisik­si itselle vaik­ka ne kaik­il­ta halpenisivat?

  Jaa että pirkkalalais­ten pitäisi rahoit­taa Tam­pereen teat­tere­i­ta ja orkestere­i­ta? Tapm­pereel­la käy bus­si­lasteit­tain myös maalaisia kaukaisem­mista pikkukun­nista. Jos Tam­pere halu­aa väl­tel­lä täl­laista liiken­net­tä, se voisi tar­jo­ta teat­teri- ja orkesteri­palvelui­ta vain tam­pere­laisille. Tai se voisi myy­dä sub­ven­toitu­ja lip­pu­ja vain tam­pere­laisille. Mut­ta epäilen, että Tam­pere halu­aa kaikkien käyvän, kos­ka se on edullis­in­ta Tam­pereelle (ylläpitää Tam­pereen mui­ta parem­pia palvelui­ta, tuo muu­takin rahaa, kuten bus­si­lastil­lisen ruokail­i­joi­ta Tam­pereelle). Jos Tam­pere kat­soo muiden kun­tien loisi­van, lopet­takoon palvelu­iden tyrkyt­tämisen. Pirkkalan val­loituk­seen tuo on huono peruste, kos­ka tuol­la perus­teel­la Tam­pereeseen pitäisi liit­tää kaik­ki Pirkan­maan kun­nat (joille Tam­pereen on lähin korkeakult­tuuri­palvelui­ta tar­joa­va keskus).

 14. Nyt kun kepu mainit­ti­in alus­tuk­ses­sa, niin halu­aisin ohja­ta keskustelua vihre­it­ten ja kepun välisi­in huonoi­hin suhteisi­in. Edel­lis­ten vaalien jäl­keen vihreät (puolue­val­tu­uskun­ta?) tyr­mä­sivät osal­lis­tu­misen hal­li­tuk­seen, jos­sa kepu on edustet­tuna. Samoin vihrei­den ja perus­suo­ma­lais­ten osal­lis­tu­mi­nen samaan hal­li­tuk­seen lie­nee hyvin etäi­nen aja­tus ‑tuskin perus­suo­ma­laiset lähtevät hal­li­tuk­seen vihre­it­ten kanssa ja päinvastoin. 

  EK-vaalien jäl­keen on kuitenkin tapah­tunut paljon. Kepun kuop­paami­nen on osoit­tau­tunut ennenaikaisek­si ja myös puheen­jo­hta­jan vai­h­dos var­masti edesaut­taa kepun hal­li­tuskyky­isyyt­tä vaalien jäl­keen. Kepun gallup-kan­na­tus on suurem­pi kuin SDP:n ja Vasem­mis­toli­iton yhteensä.

  Olisiko siis vihreis­sä aika harki­ta uudelleen väle­jä Sip­ilän kepun suun­taan? Täl­lä het­kel­lä näyt­tää 95 pros­ent­tisen var­mal­ta, että kepu on seu­raavas­sa hal­li­tuk­ses­sa mukana jatka­mas­sa kun­ta- ja sote-hässäkkää, olisiko yhteistyön paik­ka jo etukä­teen? Ja vielä, mihin hal­li­tuk­seen vihreät aikoo jatkos­sa osal­lis­tua, jos se ei sovi samaan porukkaan kepun tai perus­suo­ma­lais­ten kanssa? Tuskin nyky­istä hal­li­tus­po­h­jaa ihan heti laite­taan pystyyn tämän kau­den jälkeen.

 15. Lau­ri Kumpu­lainen:
  “Keskusta­laiset main­os­ta­vat kotikun­ta ‑maakun­ta­malli­aan ja esit­tävät sen esimerkkinä Kain­u­un hallintokokeilun.”

  Kain­uu on käytän­nössä selvi­tys­ti­las­sa tämän kokeilun jäljiltä.

  Keskus­tan esit­tämä malli on käsit­tääk­seni hyvin lähel­lä Ruotsin ja Tan­skan malle­ja. Niitä ei suinkaan olla purka­mas­sa. Erona on se, että Ruot­sis­sa lanstingetil­lä on vero­tu­soikeus, mut­ta Tan­skan Regioinil­la sitä ei ole. Kum­mas­sakin maas­sa sutuhallinto val­i­taan suo­ril­la vaaleilla.
  Eli isot asi­at ja ter­vey­den­huolto hoidet­taisi­in laa­jem­man alue­hal­lun­non toimes­ta. Meil­lähän on hyvin toimi­va maakun­ta-kun­ta­hallinto Ahve­nan­maal­la. Turha pelotel­la Kainuulla.

 16. “Jos halu­at­te ”metropoli­hallinnon” myös Tam­pereen seudulle, lähet­täkää siitä kir­je kun­t­a­min­is­ter­ille ja julkaiskaa se.”

  Kuu­lostaa tarpeet­toman vaikeal­ta. Mik­sei Tam­pereen taa­ja­maan kuu­lu­via pikkukun­tia voi pakkoli­it­tää Tam­pereeseen siten kuin Pis­pala ja Mes­sukylä aikoinaan? Nehän ovat käyt­täy­tyneet aika lois­mais­es­ti jopa pääkaupunkiseudun pienem­pi­in kun­ti­in ver­rat­tuna ja olisi vain oikeus ja kohtu­us kun val­tio lakkaut­taisi ne ja siirtäisi isom­paan. Myön­ny­tyk­senä Tam­pere voisi luovut­taa taa­ja­man ulkop­uoliset alueet (=Teiskon) jollekin muulle kun­nalle tai voisi sal­lia sille itsenäisyy­den, jol­loin kaupun­gin tiheys nousisi järkevälle tasolle.

 17. “Sik­si ihmette­len, mik­si päämin­is­teri käyt­tää tätä perustet­ta, joka on niin help­po kumota.”
  Mui­ta päämin­is­terin käyt­tämiä perustei­ta on “vero­tuk­sen alen­e­m­i­nen käytetään yri­tyk­sis­sä työl­listämiseen” (onko yri­tyk­sen pääte­htävänä työl­listämi­nen vai joku muu?) ja “veronalen­nuk­set ovat var­ma sijoi­tus val­ti­olle: rahaa tulee lop­ul­ta enem­män kuin meni” (Suomes­sa ei edes Laf­ferin käyrää ole käytet­ty. Suomes­sa vero­tus lähe­nee nol­laa ja vero­tu­lot kohti ääretön­tä, Suomes­sa ei ole puhut­tu optimiverotasosta)

  Hyvin epäi­lyt­tävät peruste­lut ovat savu­ver­ho (Igno­ra­tio elenchi), joka peit­tää sen että jyrkkä uus­lib­er­al­isti ajaa val­tio­ta ahtaam­malle veronalennuksilla.
  “Jos jyrkkä uus­lib­er­al­isti, niin ajaa val­tio­ta kohti huonom­paa tilaa”-sääntö — tässä ei ole mitään epämääräistä.

  Raha­pu­lainen suurkun­ta leikkaa palvelu­ja reunoil­la, kos­ka suurel­la keskuskun­nal­la on eniten kun­nan­val­tu­utet­tu­ja kunnanvaltuustossa. 

  Suurkun­ta on julk­isten palvelu­jen leikkausautomaat­ti, ja jyrkkä uus­lib­er­al­isti halu­aa leika­ta julkiset pois ja tilalle yri­tys­toim­intaa — jyrkälle fanaatikolle on aivan sama pystyykö yri­tys tekemään 50% vuodessa voit­toa, tai tuleeko reunoille yri­tys­toim­intaa ollenkaan.

 18. Coun­try­boy: Turha pelotel­la Kainuulla.

  Koko Suomen his­to­ri­an aikana ei ole kyet­ty romut­ta­maan yhdenkään maakun­nan talout­ta niin nopeasti, kuin “Kain­u­un malli” siihen kykeni.

 19. Mat­ti Aho­la: Kuu­lostaa tarpeet­toman vaikeal­ta. Mik­sei Tam­pereen taa­ja­maan kuu­lu­via pikkukun­tia voi pakkoli­it­tää Tam­pereeseen siten kuin Pis­pala ja Mes­sukylä aikoinaan? Nehän ovat käyt­täy­tyneet aika lois­mais­es­ti jopa pääkaupunkiseudun pienem­pi­in kun­ti­in ver­rat­tuna ja olisi vain oikeus ja kohtu­us kun val­tio lakkaut­taisi ne ja siirtäisi isom­paan. Myön­ny­tyk­senä Tam­pere voisi luovut­taa taa­ja­man ulkop­uoliset alueet (=Teiskon) jollekin muulle kun­nalle tai voisi sal­lia sille itsenäisyy­den, jol­loin kaupun­gin tiheys nousisi järkevälle tasolle.

  Teisko­han on juuri se varoit­ta­va esimerk­ki mik­si naa­purikun­nat eivät halua liit­tyä Tam­pereeseen. Ei voi puhua samana päivänä kuin Kan­gasalas­ta, Pirkkalas­ta, Lem­päälästä jne. Tam­pere ei ole kehit­tänyt Teiskoa mil­lään tavoin, vaik­ka aikanaan taide­ti­in kaikkea lupailla.

  Ote­taan mallia vaan muus­ta Euroopas­ta ja Pohjo­is­maista. Ter­vey­den­huolto pois kun­nil­ta. Turhaa syyt­tää naa­purikun­tia, jos Tam­pere ei ole kaavoit­tanut omakoti­tont­te­ja tarpeek­si. Tilaa­han olisi ollut vaik­ka koko Teisko. Kyl­lä Tam­perekin halu­aa sin­un puheitte­si perus­teel­la ker­mankuor­in­ta, jos se halu­aa nimeno­maan varakkaat naa­purikun­nat, mut­tei mui­ta köy­hempiä kauem­paa. Tehdään vain koko Pirkan­maas­ta yksi lanstinget/region, joka hoitaa alueen ter­vey­den­huol­lon. Sil­loin saadaan lääkäre­itä parem­min palveluk­seen. Odotan mie­lenki­in­nol­la THL uut­ta mallia. Juop­pon­sa saisi jokainen kun­ta hoitaa itse. Tam­pere voisi muuten­ki tehostaa elinkei­nop­o­li­ti­ikkaansa, kos­ka työt­tömyys siel­lä on nyt 16% ja muka­mas hyvin menee.

 20. Juho Laatu, Suomen kohtalonkysymys korkean teknolo­gian maana ja hyv­in­voin­ti­val­tiona ei riipu juuri lainkaan siitä miten suuret kun­nat kohtel­e­vat pieniä kun­tia, mikä tun­tuu sin­ulle ole­van hyvin tärkeä aihe. Tuo on kyl­lä omas­takin mielestäni tärkeä kysymys ja halu­an siihen toimi­van ja oikeu­den­mukaisen ratkaisun, mut­ta vaiku­tuk­sil­taan ja suu­ru­us­lu­okaltaan se kalpe­nee täysin osaop­ti­mon­tion­gel­man rinnalla.

  Geopoli­it­tis­ten syi­den takia meil­lä ei ole kovinkaan paljon varaa möh­liä ja tehdä omia maale­ja seu­raav­il­la alueilla:

  1) koulu­tuk­sen taso
  2) teknolo­gian taso
  3) huolto­var­muus (ruo­ka, ener­gia, lääk­keet, jne.)
  4) talous­poli­it­ti­nen ase­ma suh­teessa mui­hin maihin
  5) monipuo­li­nen tuotan­torakenne, joka on samal­la myös järkevästi maanti­eteel­lis­es­ti hajautettu
  6) maan­puo­lus­tuk­sen taso ja uskottavuus
  7) työllisyysaste
  8) työvoiman pätevyy­destä ja työkyvys­tä huole­htimi­nen (mukaan lukien päi­htei­den käytön rajoit­ta­mi­nen, tarvit­taes­sa riit­tävin pakkokeinoin)
  9) yleinen tur­val­lisu­us ja lain kunnioitus
  10) kansal­li­so­maisu­u­den ja kansal­lis­var­al­lisu­u­den (mukaan lukien luon­non­va­rat) turvaaminen

  Nämä eivät ole tässä mis­sään eri­tyisessä järjestyk­sessä (eivätkä suinkaan ain­oi­ta min­ulle tärkeitä asioi­ta), mut­ta noista jokaiki­nen koh­ta on läh­es vält­tämätön, jot­ta voimme jol­lakin taval­la selviy­tyä, jot­ta 100 vuo­den päästä ylipään­sä olisi ole­mas­sa oikeus- ja hyv­in­voin­ti­val­tion per­in­teitä kun­nioit­ta­va yksikkö nimeltä Suo­mi, olkoon se sit­ten osaval­tiona yleis­maail­mallises­sa liit­to­val­tios­sa (ykkös­toiveeni) tai sit­ten EU:n osaval­tio, tai sit­ten sil­lä taval­la itsenäi­nen kuin ennen EU:hun liit­tymistä. Juho, kos­ka itse asut kaukana Pääkaupunkiseudus­ta, niin saat­taa olla, että et ole vielä sisäistänyt tämän osaop­ti­moin­tion­gel­man vakavu­ut­ta koko kansakun­nan tule­vaisu­u­den kannal­ta (tämä päätelmä mm. sik­si, kos­ka vähät­telit kun­tien yhteistyöhön liit­tyviä ongelmia ja puo­lus­telit veto-oikeut­ta). Pääkaupunkiseudul­la suurim­man osan elämästäni asuneena näen osaop­ti­moin­tion­gel­man aiheut­tamia vaikeuk­sia ympäril­läni päivit­täin. Voisin luetel­la niitä lukuisia, mut­ta asun­top­u­la, voimakkaasti kohon­neet asumiskus­tan­nuk­set, yhdyskun­tarak­en­teen hajanaisu­us ja tehot­tomat liiken­nejär­jeste­lyt ovat vain joitakin esimerkke­jä noista.

  Joka tapauk­ses­sa, nuo esit­tämäni kymme­nen kohtaa ovat täysin vält­tämät­tömät ratkaista, jos halu­amme selviy­tyä kun­ni­al­la, tai siis ylipään­sä selviy­tyä. Niiden ratkaisemisek­si on vält­tämätön­tä yrit­tää pysyä muiden Pohjo­is­maid­en tasol­la. Tämä on nyt vakavasti uhat­tuna. Meil­lä on mui­hin Pohjo­is­mai­hin näh­den merkit­täviä luon­non­va­roi­hin ja geopoli­ti­ikkaan liit­tyviä lisär­a­sit­tei­ta, sekä nyt täl­lä het­kel­lä vielä ylimääräisenä rasit­teena euro­jär­jestelmästä aiheutu­vat ongel­mat. En usko, että ilman osaop­ti­moin­tion­gel­man ja muiden merkit­tävien ongelmien ripeää ratkaisua meil­lä olisi kovinkaan hyvät mah­dol­lisu­udet säi­lyä muiden Pohjo­is­maid­en tasol­la, vaan meitä uhkaa ajau­tu­mi­nen köy­hyyskier­teeseen ja taloudel­lisen itsenäisyy­den menet­tämiseen. Tämä aset­taisi, kun ote­taan huomioon Suomen geopoli­it­ti­nen ase­ma, ennen pitkää uhan alaisek­si myös kaiken poli­it­tisen itsenäisyytemme oman kansakun­tamme tule­vaisu­ut­ta koske­vi­in päätöksiin.

  Nykyiseltä hal­li­tuk­selta ja koko eduskunnal­ta (lisäisin tähän vielä Helsin­gin päät­täjät!) on näyt­tänyt puut­tuvan viisaus nähdä ongel­man vakavu­us tai tehdä tarvit­ta­vat ratkaisut (ne eivät ole lisäleikkauk­sia, ja ver­ta, hikeä ja kyyneliä, vielä ei olla siinä tilas­sa, siinä olti­in viimek­si suurin piirtein välil­lä 1935–1955).

  Tuor­eim­mat kehi­tysku­lut anta­vat kuitenkin toivet­ta parem­mas­ta, vaik­ka keskustelun ajau­tu­mista sivu­raiteille on nähtävis­sä. On myös mie­lenki­in­toista nähdä minkälaisen raportin filosofi Himasen työryh­mä saa aikaan. Olen itsekin valmis osal­lis­tu­maan Suomen tule­vaisu­ut­ta pohtivi­in työryh­mi­in, asian­mukaises­ti palkat­tuna, mikäli voin olla mukana ilman puolue­poli­it­tisia kytkök­siä. Sel­l­ai­sis­sa työryh­mis­sä var­masti olisi tarvet­ta myös ajat­telijoille, jot­ka ymmärtävät parem­min Pääkaupunkiseudun ulkop­uolisen Suomen ongelmia, joista taas min­ul­la ei ole kovinkaan paljon omako­htaista kokemusta.

  Toiveeni kuitenkin on, että ihmiset jot­ka osal­lis­tu­vat yhteiskun­nal­liseen keskustelu­un ottaisi­vat tämän osaop­ti­moin­tion­gel­man oikeasti vakavasti. Osmo Soin­in­vaara ja muut asi­aan paneu­tuneet eivät kir­joi­ta siitä turhaan. Minäkään en voi olla kan­ta­mat­ta kort­tani kekoon tähän keskustelu­un, vaik­ka halu­aisin mielu­um­min suun­na­ta tar­moni mui­hin asioi­hin. Suomen kansalaise­na min­ul­la on kuitenkin myös oma lehmä ojas­sa, enkä voi olla tekemät­tä mitään, kun oma kansakun­tani uhkaa heit­tää per­in­töosansa pois hernerokan hin­nal­la. Esimerkke­jä varoit­tavista kohtaloista löy­tyy hyvin läheltä. Mis­sä ovat tänä päivänä vat­jalaiset, entäpä liiviläiset? Miten kävi viro­lais­ten 1940-luvul­la? Kun kat­soo tämän päivän Kreikkaa tai Irlan­tia, niin ei käy kateek­si, mut­ta pitkäl­lä tähtäimel­lä Suomen ase­ma on vielä epä­varmem­pi, jos virhei­den tekem­i­nen jatkuu viime vuosien ja kuukausien tasolla.

  Juho Laatu: En ole ollut mukana tuon kaltai­sis­sa luot­ta­muste­htävis­sä. Mut­ta kun muis­te­len sitä, mitä muut ovat puhuneet, enem­män olen kuul­lut val­i­tuk­sia suurten ja pien­ten kun­tien yhteistyön toim­i­mat­to­muud­es­ta kuin tasaverois­t­en kun­tien yhteistyön ongelmista. Teille isoille olisi var­maankin käteväm­pää ja ongel­mat­tomam­paa päästä äänestämään muiden kun­tien mielipi­de nurin.

  Pienet kun­nat ovat his­to­ri­an saatossa oppi­neet toteut­ta­maan mon­et asi­at yhteistyössä (pakko opet­taa). Vaikka­pa ter­veyspalvelu­iden toteut­ta­mi­nen yhdessä tois­t­en kanssa on niille ruti­inia. Myös eri toteu­tustapo­jen vai­h­dok­si­et, kuten siir­tymi­nen yhteistyöstä omaan toteu­tuk­seen, voivat suju­va hyvin ja kaunoit­ta. Tästä jous­tavu­ud­es­ta ja niille parhait­en toimivien toim­intat­apo­jen valin­nas­ta metropoli­hallinto tai kun­tali­itos pakot­taisi ne luopumaan.

  Päätök­sen­teko, jos­sa kaikil­la osa­puo­lil­la on veto-oikeus johtaa päätök­sen­tekoon, jos­sa jokaisen osa­puolen mielipi­de täy­tyy ottaa kohtu­udel­la huomioon. Veto-oikeu­den eli käytän­nössä itse­hallinnon ja vapaan sopimu­soikeu­den pois­t­a­mi­nen johtaa valitet­tavasti tois­t­en käskytet­täväk­si siirtymiseen.

  Juho Laatu: Jos kun­ta­laiset halu­a­vat säi­lyt­tää val­lan nykyisel­lä johdol­laan, eivätkö saisi? Luulen itse asi­as­sa, että halu­a­vat pitää val­lan itsel­lään, toteut­taa palvelun­sa halu­a­mal­laan taval­la, eivätkä halua luovut­taa val­taa naapurikaupungille. 

  Mis­säköhän suh­teessa aut­taisi? En näe noi­ta hyö­tyjä, eivätkä ilmeis­es­ti mon­etkaan pienet kunnat.

  Jos Tam­pere halu­aa sijoit­taa puhdis­ta­mon­sa Pirkkalaan, se voi kai ostaa tuon palvelun Pirkkalal­ta, tai vuokra­ta paikan. Var­maankin Pirkkala suos­tuu, jos Tam­pere mak­saa riittävästi.

  Noil­la argu­menteil­la saat­te var­masti pirkkalalaiset juoneen mukaan. 

  Mikähän se olisi pirkkalalaisille?

  Jaa että pirkkalalais­ten pitäisi rahoit­taa Tam­pereen teat­tere­i­ta ja orkestere­i­ta? Tapm­pereel­la käy bus­si­lasteit­tain myös maalaisia kaukaisem­mista pikkukun­nista. Jos Tam­pere halu­aa väl­tel­lä täl­laista liiken­net­tä, se voisi tar­jo­ta teat­teri- ja orkesteri­palvelui­ta vain tam­pere­laisille. Tai se voisi myy­dä sub­ven­toitu­ja lip­pu­ja vain tam­pere­laisille. Mut­ta epäilen, että Tam­pere halu­aa kaikkien käyvän, kos­ka se on edullis­in­ta Tam­pereelle (ylläpitää Tam­pereen mui­ta parem­pia palvelui­ta, tuo muu­takin rahaa, kuten bus­si­lastil­lisen ruokail­i­joi­ta Tam­pereelle). Jos Tam­pere kat­soomuiden kun­tien loisi­van, lopet­takoon palvelu­iden tyrkyt­tämisen. Pirkkalan val­loituk­seen tuo on huono peruste, kos­ka tuol­la perus­teel­la Tam­pereeseen pitäisi liit­tää kaik­ki Pirkan­maan kun­nat (joille Tam­pereen on lähin korkeakult­tuuri­palvelui­ta tar­joa­va keskus).

 21. Janne Karimä­ki:
  Suomen kohtalonkysymys korkean teknolo­gian maana ja hyv­in­voin­ti­val­tiona ei riipu juuri lainkaan siitä miten suuret kun­nat kohtel­e­vat pieniä kun­tia, mikä tun­tuu sin­ulle ole­van hyvin tärkeä aihe. 

  En mielestäni linkan­nut kun­tien asian­mukaista kohtelua korkean teknolo­gian men­estyk­seen. Lie­nee tuo kuitenkin pieni tek­i­jä siinä mis­sä moni muukin.

  vaiku­tuk­sil­taan ja suu­ru­us­lu­okaltaan se kalpe­nee täysin osaop­ti­mon­tion­gel­man rinnalla. 

  Osaop­ti­moin­nin suurille keskuk­sille aiheut­tamien ongelmien suu­ru­us on jäänyt min­ulle mys­teerik­si. Tilanne näyt­tää usein siltä, että nuo suuret keskuk­set kalastel­e­vat itse rikkaimpia asukkai­ta erit­täin tehokkaasti, mut­ta ärsyyn­tyvät, jos jokin niiden naa­purikun­ta saa muu­ta­man itselleen. Syr­jäseu­tu­jen kun­nat toki menet­tävät koulutet­tua työvoimaa kapunkei­hin, mut­ta on outoa ajatel­la, että suurim­mat kaupun­git oli­si­vat suuria kär­si­jöitä tässä pelissä.

  Kor­jaisin kyl­lä kun­tien välisiä liial­lisen kil­pailun ongelmia mielel­läni niin, että rahan­jako tehtäisi­in Suomes­sa entistä oikeu­den­mukaisem­mak­si. Kun­tien ei tulisi hyö­tyä liikaa tuol­lais­es­ta kalastelus­ta, ei kehyskun­tien eikä keskuskaupunkien.

  (Hal­li­tuk­sen ja suurkaupunkien aja­mat kun­tali­itok­set ja met­ro­pol­it eivät kor­jaa tätä ongel­maa, vaan läht­enevät usein ehkä enem­mänkin liikeelle val­lan­haus­ta ja tois­t­en “väärän poli­ti­ikan” kor­jaamis­es­ta pakolla.)

  Geopoli­it­tis­ten syi­den takia meil­lä ei ole kovinkaan paljon varaa möh­liä ja tehdä omia maale­ja seu­raav­il­la alueilla:

  Lista oli ihan hyvä. Paras koh­ta olis työl­lisyysas­teen mainit­sem­i­nen omana kohtanaan, sil­lä hal­i­tuk­semme ovat paljolti luop­uneet tuos­ta tavoitteesta.

  … Suo­mi, olkoon se sit­ten osaval­tiona yleis­maail­mallises­sa liit­to­val­tios­sa (ykkös­toiveeni) tai sit­ten EU:n osaval­tio, tai sit­ten sil­lä taval­la itsenäi­nen kuin ennen EU:hun liittymistä. 

  Luot­ta­muk­seni keskitet­tyyn päätök­sen­tekoon on huo­mat­tavasti pienem­pi. Lyhyesti, euroop­palaisu­us ja Euroopan men­estys on perus­tunut rikkaaseen kult­tuuripern­töön ja eri­laisi­in vai­h­toe­htoi­hin. Yhden keis­arin jär­jestelmä ei kuu­losta houkut­tel­e­val­ta. On monia syitä pitää päätök­sen­teko lähel­lä ihmisiä. Tarvi­taan siis tasaa­paino keskite­tyn val­lan ja hajaute­tun val­lan välil­lä. Ihmiskun­ta tekee yhä virheitä, eivätkä johta­jat myön­nä niitä, eikä kansa osaa vaaleis­sa kor­ja­ta tilan­net­ta. Sik­si hajautet­tu ja het­ero­geeni­nen yhteisö toimii parhait­en. Yhteistyötä ei tarvitse lakkaut­taa, mut­ta val­taa ei kan­na­ta päästää liian kauas, suurim­mille val­tioille, rikkaim­mille lob­bareille, tehokkaim­mille armei­joille, byrokraateille ja liian mon­en mutkan taa (kun­nan­val­tu­ute­tulle on helpom­pi soit­taa kuin MEP:ille, ja val­tu­utet­tu voi toden­näköis­es­ti vaikut­taa ko. asi­aan tehokkaammin).

  Juho, kos­ka itse asut kaukana Pääkaupunkiseudus­ta, niin saat­taa olla, että et ole vielä sisäistänyt tämän osaop­ti­moin­tion­gel­man vakavu­ut­ta koko kansakun­nan tule­vaisu­u­den kannalta 

  Helsingis­säkin on tul­lut oleil­tua paljon. Tuo ongel­ma ei ole silti kolah­tanut. Ehkä osaat perustel­la min­ulle, mik­si osaop­ti­moin­ti olisi merkit­tävä ongel­ma, ja mik­si enem­män keskuskaupungeille kuin muille.

  Voisin luetel­la niitä lukuisia, mut­ta asun­top­u­la, voimakkaasti kohon­neet asumiskus­tan­nuk­set, yhdyskun­tarak­en­teen hajanaisu­us ja tehot­tomat liiken­nejär­jeste­lyt ovat vain joitakin esimerkke­jä noista.

  Mik­si Espoo olisi näi­hin syylli­nen eikä Helsin­ki itse? Onko esimerkik­si Espoon raken­net­ta­va metro sik­si, että Helsin­ki on valin­nut tuol­laisen ratkaisun itselleen? Onko Espoos­sa olta­va omakoti­talo­ja vain samas­sa suh­teessa kuin Helsingissä?

  Joka tapauk­ses­sa, nuo esit­tämäni kymme­nen kohtaa ovat täysin vält­tämät­tömät ratkaista, jos halu­amme selviy­tyä kunnialla 

  Aivan, mut­ta en näe mitään merkit­tävää yhteyt­tä osaop­ti­moin­ti­in tai kuntaliitoksiin.

  Toiveeni kuitenkin on, että ihmiset jot­ka osal­lis­tu­vat yhteiskun­nal­liseen keskustelu­un ottaisi­vat tämän osaop­ti­moin­tion­gel­man oikeasti vakavasti. 

  Pitäisi ensin todis­taa, että kyse on muus­takin kuin naa­purika­teud­es­ta, tai kah­den rikkaan kiis­telystä siitä, kumpi kah­mii itselleen enemmän.

  Kun kat­soo tämän päivän Kreikkaa tai Irlan­tia, niin ei käy kateek­si, mut­ta pitkäl­lä tähtäimel­lä Suomen ase­ma on vielä epä­varmem­pi, jos virhei­den tekem­i­nen jatkuu viime vuosien ja kuukausien tasolla. 

  Halu­aisin kon­tribuoi­da tuon esit­tämäsi lis­tan kaltaisi­in asioi­hin ja tehdä Suomes­ta entistä toimi­vam­man. Valitet­tavasti eri­tyis­es­ti kun­tali­itoskysymyk­set näyt­täi­sivät ole­van tuon lis­tan rin­nal­la täysin tois­si­jaisia asioi­ta, ja vieläpä pääasi­as­sa haitallisia (kor­vataan tehokas pikkukun­nan hallinto tehot­toma­l­la ison kun­nan hallinnol­la, viedään palve­lut pois, pois­te­taan pitkän his­to­ri­an omaaval­ta yhteisöiltä oikeus päät­tää omista asioistaan).

  1. Kyl­lä Helsinkikin har­joit­taa osaop­ti­moin­tia. Jos jääkiekon sään­töjä muutet­taisi­in niin, että vas­tus­ta­jaa saa purra, kyl­lä kaik­ki joukku­ueet syyl­listy­i­sivät puremiseen.
   Onko ole­vi­aan argu­ment­ti osaop­ti­moin­nin hyväk­si, että kaik­ki har­joit­ta­vat sitä. Eikö se tee siitä entistä pahempaa?

 22. Osmo Soin­in­vaara:
  Onko ole­vi­aan argu­ment­ti osaop­ti­moin­nin hyväk­si, että kaik­ki har­joit­ta­vat sitä. Eikö se tee siitä entistä pahempaa?

  Se että kaik­ki yrit­tävät hyö­dyn­tää jär­jestelmän viko­ja ei ole peruste olla kor­jaa­mat­ta noi­ta viko­ja. Mut­ta viat tulee kor­ja­ta, eikä keskit­tyä mui­hin tavoit­teisi­in, kuten kun­tali­itoksin, jot­ka eivät suinkaan poista osaop­ti­moin­nin syitä.

 23. Pasi:
  Suurkun­ta on julk­isten palvelu­jen leikkausautomaat­ti, ja jyrkkä uus­lib­er­al­isti halu­aa leika­ta julkiset pois ja tilalle yri­tys­toim­intaa — jyrkälle fanaatikolle on aivan sama pystyykö yri­tys tekemään 50% vuodessa voit­toa, tai tuleeko reunoille yri­tys­toim­intaa ollenkaan. 

  Jos kat­so­taan väestön määrää on Helsin­ki varsi­nainen superkun­ta, yli 600 000 asukasta.

  Jos kat­so­taan pin­ta-alaa on Utsjo­ki suurkunta.

  Suomes­sa on käytän­nössä kol­men tyyp­pisiä kun­tia. Ensim­mäisenä kun­nat, jot­ka ovat suuria tai suurehko­ja ja täten itsenäisiä. Toise­na kun­nat, jot­ka ovat pieniä, mut­ta kuitenkin pär­jäävät esimerkik­si matkailuelinkeinon vuok­si. Kol­man­te­na kun­nat, jot­ka ovat pieniä ja niil­lä ei ole mitään pelastusrengasta.

  Utsjo­ki ja Inari ovat kun­tia, jois­sa kuitenkin asi­at ovat pien­estä väestöstä huoli­mat­ta melko hyvin. Teno­jo­ki ja Saariselkä ovat hyvä asia. Kit­tilässä ja Sodankylässä on kai­vok­set. Lapista löy­tyy myös melko maltil­lisia veroäyrejä.

  Kun tul­laan tänne eteläm­mäk­si niin alkaa löy­tymään pikku­ruisia tup­pukyliä, joil­la ei ole mitään toivoa. Veroäyrin koro­tu­s­paineet ovat val­ta­vat ja veroäyri on jo muun maan keskiar­voa rutkasti korkeammalla.

  Näitä kun­tia voi kuvail­la erään­laisi­na saat­tokunti­na, jos­sa sinne jäävät hil­jalleen hoide­taan hau­dan lep­oon. Nuoriso muut­taa pois, parem­man huomisen toivos­sa. Näis­sä kun­nis­sa henkilöstö­menot ovat luokkaa 4/5 kaik­ista menoista. Veroäyri ahdis­taa palka­nsaa­jia ja koulutet­tua työvoimaa ei löy­dy. Lis­taa voisi jatkaa vielä pitkäänkin, mut­ta se ei ole tarpeellista.

  Juuri täl­läisien kun­tien, joil­la ei ole mitään tule­vaisu­ut­ta, pitäisi laka­ta ole­mas­ta. Niil­lä ei ole mitään jär­jel­listä tehtävää.

  Kun­ta­laisil­la pitää olla ne palve­lut, jot­ka on lais­sa määrät­ty riip­pumat­ta miten kaukana kun­nan­ta­lo on. On turha kuvitel­la, että kun­nan­talon etäisyys vaikut­taa palveluihin.

  Nimeno­maan sil­lä kun­tali­itok­sel­la voidaan ehkäistä sitä tilan­net­ta, jos­sa kun­nan tuot­ta­ma palvelu joudu­taan raha­pu­las­sa yksi­ty­istämään. Syy voi olla myös koulute­tun työvoiman puute. 

  Suurem­pi kun­ta kyke­nee tuot­ta­maan se palvelun suurem­mal­la toden­näköisyy­del­lä, kuin se korvi­aan myöten velois­sa ole­va tup­pukylä. Esimerkik­si keinoil­la, joi­ta toises­sa viestis­säni esitin.

  Suomeen on hyvää vauh­tia muo­dos­tu­mas­sa val­ta­va joukko kun­tia, jot­ka ylpey­dessään hil­jaa musertuu.

  Ei se oma kun­nan­ta­lo ole sen arvoinen.

  Vihreät ovat mielestäni tuoneet esille hyviä ehdo­tuk­sia, joil­la syr­jäkylien tarpeet tuo­daan suuris­sa kun­nis­sa hyvin esille. Tämä tuli esille jo kuntavaaleissa.

 24. Niin yleen­sä osaop­ti­moin­niksi taide­taan sanoa sitä mitä muut tekevät, itse ei siihen syyl­listytä koskaan.

  Olen tässä ihme­tel­lyt tämän Suomen kun­tau­ud­is­tukse “impi­vaar­alaisu­ut­ta”, kun yleen­sä kat­sel­laan malle­ja myös muual­ta maailmasta.

  Ohes­sa hyvä esi­tys euroop­palais­es­ta alue­hallinto ja kun­tarak­en­teesta. Hal­li­tuk­sen suun­nit­tele­ma isän­täkun­ta­malli näyt­tää ole­van tun­tem­aton muualla. 

  http://www.keskisuomi.fi/filebank/22380-Kunnat_ja_alueet_Euroopassa_Johtaja_Keijo_Sahrman_8_11_11.pdf

  Aika hur­ja määrä näitä kun­tia on Ital­ias­sa, Espan­jas­sa, Ran­skas­sa (36000)ja Sak­sas­sa (12000).Vaikka niiden päätän­tä­val­ta ei olekaan sama kuin Suomes­sa, niiden määrä kuitenkin viit­taa siihen, että näis­sä mais­sa arvoste­taan paikallis­demokra­ti­aa olen­nais­es­ti Suomea enemmän.

  1. Ei pidä kat­soa “kun­tia” muual­la maail­mas­sa. Kun­nan tärkein tehtävä Suomes­sa on ter­vey­den­huolto. Kat­sokaa, miten vas­tuu ter­vey­den­huol­lon jär­jestämis­es­täå on jär­jestet­ty. Ran­skas­sa on kun­tia, jois­sa ei ole yhtään asukasta.
   Sak­sas­sa on erään­lainen isän­täkun­ta­malli, kos­ka kaupun­git jär­jestävät monia keskeisiä palvelu­ja ympäröivälle maaseudulle.

 25. Osmo Soin­in­vaara:
  Mil­laisia ovat Teiskon palve­lut suh­teessa Pirkan­maan syrjäkuntiin?

  Huonom­mat, ajet­ta­va pahim­mil­laan jopa 50 km Tam­pereelle. Ei kaupun­gin bus­si­hin­to­ja vaan maaseu­tubussien kalli­im­mat tak­sat. Aivan surkeat ver­rat­tuna itsenäisi­in naa­purei­hin (Pirkkala, Lem­päälä, Kan­gasala, Ylöjärvi ym.). Jätet­ty pääosin takamaaksi.

 26. Coun­try­boy: Ei kaupun­gin bus­si­hin­to­ja vaan maaseu­tubussien kalli­im­mat taksat.

  Teiskos­ta nimeno­maan pääsee kaupun­gin sisäisil­lä hin­noil­la (ker­tal­ip­pu 2,50e) vaik­ka sen 50 km Tam­pereen keskus­taan. Lähikun­nista lyhytkin mat­ka Tam­pereelle mak­saa enemmän. 

  Eikä Teiskoa muutenkaan voi oikein ver­ra­ta Tam­pereen lähikun­ti­in (Pirkkala, Kan­gasala, Lem­päälä, Ylöjärvi, Nokia). Teisko on har­vaan asut­tua maaseu­tua kaukana kaikesta. Sen kirkolle on Keskus­to­ril­ta matkaa 35 km, kun mainit­tu­jen kun­tien keskuk­si­in 10–23 km.

 27. Juho Laatu:
  Jos Tam­pere kat­soo muiden kun­tien loisi­van, lopet­takoon palvelu­iden tyrkyttämisen. 

  Oike­as­sa olet, pirkkalalaisi on tuet­tu aivan liikaa ja he saa­vat loisia ihan keskenään. Saa­vat sen mitä tila­si­vat. (Pirkkala on ihan mikä tahansa piirityskunta…)

  Jätevene­den­puhdis­ta­mossa ratio­naa­li­nen ratkaisu olisi tehdä paikkaan, jos­sa se on halvin tehdä. Tämä ei kel­paa pirkkalalaisille eikä nokialaisille, kos­ka heille täörkein­tä on, että kun­han X on muual­la, kuluista viis.

  Uskoa ratio­naaliseen päätök­sen­teekon ei ole ja ain­oa loogi­nen teko on siir­tyä palveluis­sa hin­noit­telumalli­in, jos­sa kun­ta­laisil­la ja tur­is­teil­la palve­lut ovat a euroa ja naa­purikun­tien asukkail­la n kymme­nen ker­taa kalli­im­mat. Siis he saa­vat myös mak­saa kak­soishin­notetlun kulut. Samoin liit­tymisti­et on syytä varus­taa sopi­val­la päät­tymät­tömäl­lä remon­til­la, miet­tivät sit­ten kaavoitus­taan uudestaan.

  Siinähän on sitetn Pirkkalas­sa viihty­isyyt­tä, hal­pa veroäyri ja varakkaat naa­pu­rit pellonlaitaomakotitaloissa.

  Näin­hän se Juhon maail­masa tehdään, hole­hdi­taan kur­ju­u­den mak­si­moin­nista. Elonkevo­ton Pirkkala ei siitä sen eloisamak­si muutu.

 28. JTS: Jätevene­den­puhdis­ta­mossa ratio­naa­li­nen ratkaisu olisi tehdä paikkaan, jos­sa se on halvin tehdä. Tämä ei kel­paa pirkkalalaisille eikä nokialaisille, kos­ka heille täörkein­tä on, että kun­han X on muual­la, kuluista viis.

  Jos Tam­pere aikoo siirtää jäteve­den­puhdis­ta­mon­sa naa­purei­den­sa riesak­si, huonon­ta­maan niiden ympäristöä ja imagoa, siitä on hyvä mak­saa vas­taavasti. Eri­tyis­es­ti tämä olisi oikein sik­si, että Tam­pere ilmeis­es­ti hyö­ty­isi täl­lai­sista jär­jeste­ly­istä rak­en­ta­mal­la keskus­tas­sa ole­van jäteve­den­puhdis­ta­mon­sa tilalle jotain kan­nat­tavam­paa. Jos naa­pu­rit eivät innos­tu (en ihmettelisi), Tam­pereeltakin löy­tyy syr­jäseu­tu­ja. Ja kalli­olu­o­lia voi rak­en­taa myös Tam­pereen keskus­tan lähelle. Jokainen mak­sakoon itse takapi­hansa kunnostuksen.

  Näin­hän se Juhon maail­masa tehdään, hole­hdi­taan kur­ju­u­den mak­si­moin­nista. Elonkevo­ton Pirkkala ei siitä sen eloisamak­si muutu.

  Nuo taisi­vat olla sin­un ehdo­tuk­si­asi. Min­un käsi­tyk­seni on, että Tam­pere hyö­tyy siitä, että se on koko maakun­nan ostos- ja korkeakult­tuurikeskus, eikä eristäy­tymi­nen ole sille kan­nat­tavaa. Pienet teat­ter­it ja mon­et muut erikois­palve­lut kuoli­si­vat, jos ne eris­tet­täisi­in pirkan­maalai­sista asi­akkaistaan. Tam­pere­laisetkin voisi­vat kai­va­ta Pirkkalan lentokenttää ;-).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *