Markkinavoimat ovat puhuneet: tyhmä kauppa ja kallis hinta

Microsoft osti Nokian matka­puhe­lin­toimin­not run­saal­la viidel­lä mil­jardil­la. Markki­navoimat ovat analysoi­neet kau­pan ja ker­to­vat tulok­sen pörs­seis­sä. Nokian markki­na-arvo nousi noin neljäl­lä mil­jardil­la ja Microsoft­in las­ki noin kymmenel­lä mil­jardil­la eurol­la. Microsoft on siis huono omis­ta­ja, kos­ka uuden omis­ta­jan käsis­sä omaisu­us on kuusi mil­jar­dia arvot­tomampi. Nokia teki hyvät kau­pat. Koko olisi kan­nat­tanut myy­dä vaik­ka mil­jardil­la. Microsoft­in taas ei olisi kan­nat­tanut ottaa Nokian puhe­lim­ia edes ilmaisek­si. Viisi mil­jar­dia olisi pitänyt mak­saa, että ottaa moi­sen taakan riesakseen.

Tätä mei­dän kaikkien on uskomi­nen, sil­lä markki­navoimat ovat erehtymättömiä. 🙂

57 vastausta artikkeliin “Markkinavoimat ovat puhuneet: tyhmä kauppa ja kallis hinta”

 1. Markki­navoimien arvio on paras mah­dolli­nen arvio; paljon parem­pi kuin esim. Soin­in­vaaran tai min­un arvio.

 2. Markki­navoimat saat­ta­vat hyvinkin olla oike­as­sa tässä kohtaa. Kah­den kalkku­nan nait­tamis­es­ta ei syn­tynyt kotkaa, ja estämäl­lä avio­ero taitaa liitos­ta tul­la vaan entistä tuskaisem­pi. Ei sil­lä, että mobi­il­ialan pörssikurssien hin­noil­la olisi juuri tekemistä todel­lisu­u­den kanssa. Applenkin kurssi on heilunut sekä ylös että alas suun­nilleen tosi­asial­lis­es­ta men­estyk­ses­tä riippumatta.

 3. Uskon että Nokian olisi kan­nat­tanut antaakin puhe­lin­li­ike­toim­intansa melkein ilmaisek­si. Nokial­la oli ilmeis­es­ti sel­l­ainen sopimus Mcrosoft­in kanssa että Nokian olisi ollut pakko jatkaa Win­dows Puhe­lin­ten valmis­tus­ta vaik­ka ne oli­si­vat tuot­ta­neet koko ajan tap­pi­o­ta. (Eikä kyseessä ole JOS vaan KUN.)

  Microsoft­in oli pakko ostaa tuo kan­nat­tam­a­ton busi­ness kos­ka Microsoft­in tari­na rom­ah­taa ellei Win­dows Phone­ja valmis­te­ta ja myy­dä. Microsoft­in tari­na nimit­täin on että Win­dows toimii PC:llä, tabletil­la ja puhelimessa.

  Pörssi reagoi taas siihen negati­ivis­es­ti että Micros­ftil­la on taas yksi huono busi­ness lisää.

 4. Jos uskot markki­navoimien ole­van väärässä, suosit­te­len osta­maan Microsoft­in halpo­ja osakkei­ta kaikel­la mitä irtoaa. Sit­ten kun muutkin tajua­vat että olet oike­as­sa, teet mas­si­iviset voitot.

  Jenkeil­lä on tilanteeseen sopi­va sanon­ta: put your mon­ey where your mouth is.

 5. Markki­nat arvioi­vat mon­en­laisia asioi­ta — esimerkik­si yri­tysjo­hdon kom­pe­tenssia ja valit­tua strate­giaa. Näistä asioista tulee lisää infor­maa­tio­ta yri­tyskaup­po­jen yhteydessä.

  Ja kuten taval­lista, markki­noi­ta fik­sum­mat ovat ter­ve­tullei­ta tekemään ilmaista rahaa!

 6. Vir­ta­nen:
  Markki­navoimien arvio on paras mah­dolli­nen arvio; paljon parem­pi kuin esim. Soin­in­vaaran tai min­un arvio.

  Uskon että markki­navoimien arvio on parem­pi kuin sin­un tai Osmon, mut­ta mitä tarkoit­taa “paras mahdollinen”? 

  Ehkä esim. vähän parem­min toimivil­la markki­noil­la, sisäpi­ir­il­lä tai kuvit­teel­lisel­la tekoä­lyl­lä olisi parem­pikin arvio.

  Paras saatavis­sa ole­va arvio?

  Paras saatavis­sa ole­va arvio, johon uskaltaa uskoa?

  Jos puhutaan parhaas­ta mah­dol­lis­es­ta, kyse on uskosta.

 7. Vir­ta­nen:
  Markki­navoimien arvio on paras mah­dolli­nen arvio; paljon parem­pi kuin esim. Soin­in­vaaran tai min­un arvio.

  Markki­navoimien arvio on paras markki­navoimien arvio — ei muuta.

  Nokia saa 5 mil­jar­dia, mut­ta markki­navoimien mielestä se on vain 4 mil­jar­dia. Ei kuu­losta erehtymättömältä.

 8. Aina ei voi sanoa tiivistyykö joukos­sa , kuten markki­navoimis­sa, viisaus vai tyh­myys, mut­ta eivätkö markki­navoimat kuitenkin määritelmäl­lis­es­ti aina ole oike­as­sa niis­sä asiois­sa, jois­sa joukko­jen miel­tymyk­set ovat ratkai­se­via? Uskon, että ainakin Nokia teki viisaan kau­pan. Kän­nykät on jo lop­pu­un kalut­tu van­ha luu, johon kulut­ta­jat kyl­lästyvät, vaik­ka sen muo­to ja äly olisi mitä. Verkot sen sijaan avaa­vat mah­dol­lisuuk­sia paljon kiehto­vampi­in leikkikalui­hin ja jopa hyötykäyttöön.

 9. Osmo Soin­in­vaara:
  Minä en ottanut kan­taa siihen, ovatko markki­navoimat oike­as­sa. Ker­roin vain, mitä mieltä ne näyt­tävät olevan.

  No, odotel­laan. Kaup­pa ainakin selkiyt­ti tilannetta. 

  Opti­misti­na ver­taan tätä siihen, kun Nokia 1990-tienoon kri­i­sis­sään luopui paperi­sta, saap­paista ja polkupyrän ja auton renkaista ja keskit­tyi hul­lui­hin tele- ja mobile­com-businek­si­in. Kaup­pa antaa ainakin mah­dol­lisuuk­sia uuteen.

  Lukekaa Pal­mu-Joros­ta!

 10. Osmo Soin­in­vaara:
  Minä en ottanut kan­taa siihen, ovatko markki­navoimat oike­as­sa. Ker­roin vain, mitä mieltä ne näyt­tävät olevan.

  Se miltä asi­at näyt­tävät ei aina ole totu­us. Nokian osakekan­nas­ta aika mit­ta­va osa pros­en­tu­aalis­es­ti oli ns. short­at­tuna joka aiheut­taa kovan nousun het­kel­lis­es­ti pörssikurssi­in, kun short­taa­jat min­i­moi­vat vahin­gon. Onnek­si Nokian osakkei­ta oli reilusti tar­jol­la niin ei nähty use­am­man sadan pros­ent­tin nousua. Tai no onnek­si ja onnek­si. Riip­puu omis­tatko Noki­a­ta vai et.

  Kan­nat­taa tutus­tua haku­sanaan vw short squeeze

  Kat­so­taan nyt muu­ta­ma päivä eteen­päin miten tilanne kehit­tyy. Voihan olla, että uuden malliseen Noki­aan usko­taan enem­män, kuin vanhaan.

 11. Ei kan­na­ta hätäil­lä, kyseessä on hätä­housu­jen arvio.

  Todel­li­nen markki­navoimoimien arvio löy­tyy kuukausien kuluttua„kun kau­pan merk­i­tyk­ses­tä on satu selkeämpi arvio

 12. Minä voin ker­toa tasan tarkkaan mitä “markki­navoimat” eli osakkei­ta osta­vat ja myyvät tahot ajat­tel­e­vat kaupasta.
  Nokia pääsi eroon riip­pakivestä, mikä uhkasi tuho­ta koko yhtiön. Juuri nyt näyt­tää, että Nokia on palan­nut takaisin ter­vei­den voit­toa tuot­tavien yri­tys­ten joukkoon eikä kas­san lop­pumis­es­ta ja konkurssista ole mitään huol­ta. Tässä kohtaa kan­nat­taa muis­taa ettei ollut viisi vuot­ta sit­tenkään ja Nokia oli alansa val­tias. Kään­teet voivat tapah­tua nopeastikin.

  Microsoft puolestaan otti itselleen riip­pakiv­en, joka pitäisi kään­tää voitol­lisek­si. Juuri nyt tilanne on erit­täin epävarma.

  Markki­nat arvioi­vat tilan­net­ta joka päivä uud­estaan ja jos Nokian verkkoli­ike­toim­inta sakkaa tai Win­dows luu­rit val­taa­vat markki­nat, niin tilanne muuttuu.

  Ja tosi­aankin, jos on selkeä näke­mys, että markki­nat ovat väärässä, niin ei muu­ta kuin osta­maan vastavirtaan.

 13. Niin, tässä on saatu päivän mit­taan lukea uutisia ryöstöstä ja Troi­jan hevos­es­ta — eikä vain iltapäiväle­hdis­tä. Markki­noiden arvio kau­pas­ta vaikut­taa ainakin selväjärkiseltä. Nähtäväk­si jää, onko se kuin­ka osuva.

  Matka­puhe­lin alkaa olla valmis tuote ja Nokian matka­puhe­li­nosaami­nen, on sit­ten vaik­ka maail­man kärkeä, ei ole häävin arvoista jos ekosys­tee­mi on huono tai ainakin jäänyt totaalis­es­ti muiden jalkoi­hin. MS:lla on WP:n kanssa melkoinen taka­mat­ka, mut­ta sil­lä on resursse­ja ottaa ris­ki, vaik­ka tun­nelis­sa ei val­oa näky­isi. Nokia olisi men­nyt luurien kanssa nurin.

 14. Microsoft­in näkökul­mas­ta ostet­ti­in “läpimätä” liike­toim­inta, eikä edes saatu siihen liit­tyviä patent­te­ja, ain­oas­taan lisenssi patent­tei­hin ja brändiin.

  Tietysti he ovat “pakotet­tu­ja” tähän, kos­ka Win­dows 8 ja Win­dows Phone eivät myy. Microsoft­il­la on kyl­lä val­ta­va kas­sa ja myyn­ti, mut­ta nyt rat­saste­taan pitkälti Offi­cel­la ja uusien tietokonei­den käyt­töjär­jestelmil­lä. Uusia tietokonei­ta ei enää myy­dä niin paljon kuin ennen ja tableteis­sa android ja ios ovat ylivoimaisia.

  Taval­lista kevyt­tä toimis­to­työtä kun tekee tabletil­la siten, että siihen liitetään vaikka­pa blue­toothilla hiiri ja näp­päimistö, ja itse tabletil­la etäkäytetään sit­ten palve­limel­la tai pil­vessä ole­vaa oikea­ta tietokonetta. 

  Muu­ta­man vuo­den kulut­tua on toden­näköistä, että toimis­toon tul­lessa laite­taan äly­puhe­lin telak­ka-ase­maan, joka taas on yhdis­tet­ty hiireen ja näp­päimistöön. Työn tekemiseen liit­tyvät ohjelmis­tot kyl­lä siir­tyvät äly­laiteym­päristöön hyväl­lä vauhdil­la ja äly­lait­tei­den teho kas­vaa. Työtä ei siis tarvitse tehdä kos­ke­tus­näytöl­lä, vaan sil­lä rau­dal­la joka siinä äly­lait­teessa hyrrää.

  Microsoft on siinä mielessä kri­i­sis­sä, ettei hei­dän tuot­teet tun­nu kel­paa­van tähän käyt­töön. Win­dows 8:ssa toimii kyl­lä kaik­ki tarpeel­liset ohjel­mat, mut­ta tablet­ti myyn­ti on surkeata.

  Esimerkik­si HP Envy X2 on sieltä hin­ta­haitarin yläpäästä. Metro käyt­töli­it­tymä kyl­lä toimii, mut­ta varsi­nainen työpöytäkäyt­tö on hirveätä. Ajatelkaa käyt­tävänne Win­dows 7:aa kos­ke­tus­näytöl­lä! Explorerista siis puut­tuu kos­ke­tus­näyt­tö GUI, usko­ma­ton moka Microsoftilta!

  Mainit­se­maani HP:n laitet­ta tietysti voi käyt­tää myös hiirellä ja näp­päimistöl­lä, mut­ta silti se ei myy. 1,4 Ghz pros­es­sori ja Win­dows 8 32 bit OS eivät vain oikein sovi yhteen. Hidas ja tah­maa­va käyt­tökoke­mus, jopa vain tek­stinkäsit­te­lyä tehdessä.

  Nokia teki viisaasti luop­ues­saan matka­puhe­lin­bis­nek­ses­tä, mut­ta säi­lyt­täessään brändin ja paten­tit. Sen lisäk­si kas­saan kilah­taa mojo­va sum­ma rahaa, jol­la voi lep­ytel­lä osak­keen­o­mis­ta­jia ja hakea kasvua.

  Nokia on van­ha yri­tys, jol­la on koke­mus­ta hyvin mon­en­lais­es­ta liike­toimin­nas­ta ja matka­puhe­lin­bisnes oli vain osa tätä.

  Voidaan sanoa, että Elop ja Microsoft eivät sit­tenkään onnis­tuneet kaap­pauk­ses­sa, kos­ka paten­tit ja brän­di jäivät Nokian hal­tu­un. Kovaa uhkapeliä, joka tuskin kan­nat­taa Microsoft­in kannalta.

  Toisaal­ta, jos Nokia jatkaa kasvuaan ja Microsoft onnis­tuu niin se on vain Win Win suo­ma­laiselle IT-alalle.

 15. Nokia on edis­tänyt köy­hien maid­en kehi­tys­tä enem­män kuin koko Euroopan kehi­tys­a­pu. Kaapelit jäivät kaiva­mat­ta, ja esimerkik­si Afrikas­sa on siir­ryt­ty kur­jis­tu­mis­es­ta vah­valle kasvu-uralle mobi­ilitekni­ikan avulla.

 16. Jus­si:
  Nokia on edis­tänyt köy­hien maid­en kehi­tys­tä enem­män kuin koko Euroopan kehi­tys­a­pu. Kaapelit jäivät kaiva­mat­ta, ja esimerkik­si Afrikas­sa on siir­ryt­ty kur­jis­tu­mis­es­ta vah­valle kasvu-uralle mobi­ilitekni­ikan avulla.

  Tässä on erit­täin huomionar­voinen pointti.

  Kehi­tys­maat eivät tule kulke­maan samaa polkua län­si­maid­en kanssa, vaan ne hyp­päävät suo­raan tähän päivään.

  Se jos mikä pitäisi Suomes­sa tajuta.

 17. Jos Nokia olisi oppin­ut valmis­ta­maan äly­puhe­lim­ia jot­ka eivät mene niin hel­posti rik­ki, ja valmis­tanut puhe­lin­ten lisäk­si jotain muu­ta viihde-elek­tron­i­ikkaa niin ei olisi tarvin­nut käy­dä näin.

 18. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Puhumi­nen on tässäkin tapauskessa eri asia kuin tekem­i­nen, valitettavasti:

  http://svenska.yle.fi/artikel/2013/07/22/villa-felix-i-vastanfjard-ar-till-salu

  Kap­pas vaan.

  No, se Pal­mu-Jorosen viesti muis­taak­seni oli, että Nokian suu­ru­us luoti­in innos­tuk­sel­la ja talkoil­la ja tuhot­ti­in otta­mal­la käyt­töön “tieteelli­nen” kvan­ti­tati­ivi­nen johtaminen.

  Suo­ma­laiset toimi­vat parhait­en, kun joht­a­mi­nen on löysää, t.s. antaa tilaa eri­laisuuk­sille. Jois­sakin toi­sis­sa mais­sa löysä kuri johtaa täy­teen hula­baloon. Globaalis­sa yri­tyk­sessä perusar­vo­jen ja ‑sään­tö­jen sekä jär­jestelmien pitäisi tasa-arvon nimis­sä kuitenkin olla samat. 

  Toiv­ot­tavasti muut suo­ma­laiset globaalit yri­tyk­set osaa­vat ratkaista tämän dilem­man Noki­aa paremmin.

 19. No, se Pal­mu-Jorosen viesti muis­taak­seni oli, että Nokian suu­ru­us luoti­in innos­tuk­sel­la ja talkoil­la ja tuhot­ti­in otta­mal­la käyt­töön “tieteelli­nen” kvan­ti­tati­ivi­nen johtaminen.

  Microsoft­il­la on muuten käytössä ilmeis­es­ti alan raain työn­tek­i­jöi­den arvioimis- ja tulospalkkausjär­jestelmä. Poruk­ka pakote­taan Gaussin käyrälle aika pienis­sä ryh­mis­sä. Huonoim­man luokan arvioi­ta on pakko antaa tiet­ty osu­us, vaik­ka koko poruk­ka olisi tehnyt hyvää työtä. Tilanne johtaa siihen, että oikeasti taitavien ja aikaansaavien tyyp­pi­en ei kan­na­ta lait­taa itseään tois­t­en saman­lais­ten viereen, vaan mielu­um­min men­nä heikko­ta­soiseen porukkaan, jos­sa huono arvio kilah­taa oma­lle kohdalle pienem­mäl­lä toden­näköisyy­del­lä. Tai sit­ten suo­ras­taan kan­nat­taa hie­man sabotoi­da työkave­r­ien tekemisiä, jot­ta nämä näyt­tävät pomon silmis­sä itseä heikommilta.

  Sys­teemin lop­putule­man on voin­ut havai­ta Microsoft­in tuot­teista ja tulok­ses­ta jo pitkään. Erit­täin suuret määrät kyvykkäitä työn­tek­i­jöitä on läht­enyt fir­mas­ta kil­pail­i­joille. Toim­i­tusjo­hta­ja Ballmerin saamien potku­jen yhtey­dessä työn­tek­i­jöi­den pääl­lim­mäi­nen toive oli, että henkilöstöjo­hta­ja Lisa Brum­mel saisi kenkää samal­la ja että arvioin­ti­jär­jestelmä vai­hdet­taisi­in vähem­män tuhoisaan.

 20. Mikko H: Microsoft­il­la on muuten käytössä ilmeis­es­ti alan raain työn­tek­i­jöi­den arvioimis- ja tulospalkkausjär­jestelmä. Poruk­ka pakote­taan Gaussin käyrälle aika pienis­sä ryh­mis­sä. Huonoim­man luokan arvioi­ta on pakko antaa tiet­ty osu­us, vaik­ka koko poruk­ka olisi tehnyt hyvää työtä. 

  No kyl­lä tuo ihan sama on Suomes­sa mm. julkisel­la sek­to­ril­la. Palkkaan vaikut­ta­va henkilöko­htainen osaami­nen arvioidaan nimeno­maan gaussin käyrän mukaan eikä esimies voi pisteyt­tää kaikkia alaisi­aan kiitet­täviksi vaik­ka aihet­ta oikeasti joskus olisikin.

  GE:llä Jack Welchin joht­a­mi­nen sen sijaan oli oikeasti armo­ton­ta — joka vuosi kymme­nen pros­ent­tia pääl­liköistä tiputet­ti­in kyy­dis­tä, tulok­ses­ta riippumatta.

 21. GE:llä Jack Welchin joht­a­mi­nen sen sijaan oli oikeasti armo­ton­ta – joka vuosi kymme­nen pros­ent­tia pääl­liköistä tiputet­ti­in kyy­dis­tä, tulok­ses­ta riippumatta.

  Tämä on myös Microsoft­in sys­teemin idea. Jos huonon arvion saa mon­ta ker­taa peräkkäin, pitää työ­paikkaa hakea fir­man sisäl­lä uud­estaan tai lähteä. Welch käyt­ti sys­teemiään rajal­lisen ajan fir­man saneer­aamiseen, Microsoft­il­la jär­jestelmä on ollut käytössä pysyvästi koko 2000-luvun. Suomen julkisen sek­torin sys­teeme­jä ei voi oikein ver­ra­ta tähän, vaik­ka pis­te­bin­go tietysti aiheut­taakin paljon pahaa mieltä turhaan.

 22. Nokia saa 5 mil­jar­dia, mut­ta markki­navoimien mielestä se on vain 4 mil­jar­dia. Ei kuu­losta erehtymättömältä. 

  Lasket/ajattelet väärin. Jos yri­tys myisi osan toimin­nois­taan markki­nahin­taan niin sen markki­na-arvo ei muut­tuisi mihinkään suun­taan. Kun Nokian arvo nousi 4 mil­jar­dia se tarkoit­taa sitä että Nokia sai 4 mil­jar­dia _ylimääräistä_.

 23. TIetysti yksi ihan yhtä loogi­nen seli­tys on, että negati­ivi­nen arvo ei ole Nokian matka­puhe­limil­la vaan Elop­il­la itsel­lään. Microsoft­il­la tämä on itseis­ar­voltaan suurem­pi, kun hän (joidenkin arvailu­jen mukaan) on saa­mas­sa koh­ta vielä suurem­man liike­toimin­nan alasajettavaksi.

  (tämä oli vit­si — mut­ta sopii toki markki­na­muu­tok­si­in myös)

 24. Kumpikaan ei voit­tanut. Microsoft tuskin kyke­nee Nokian puhe­lin­li­ike­toim­intaa pelas­ta­maan etenkään yksin, mut­ta Nokia olisi siihen ilman Microsof­t­ia kyl­lä pystynyt. Nyt “nokialaiset” katso­vat asi­aa aivan liian lyhyel­lä tähtäimel­lä (onhan kyse ydin­li­ike­toimin­nas­ta) mut­ta “microsoft­i­laiset” ihan oikein pidem­mäl­lä ja kyseisen yhtiön kyvyt huomioon ottaen.

 25. Pekka: Lasket/ajattelet väärin. Jos yri­tys myisi osan toimin­nois­taan markki­nahin­taan niin sen markki­na-arvo ei muut­tuisi mihinkään suun­taan. Kun Nokian arvo nousi 4 mil­jar­dia se tarkoit­taa sitä että Nokia sai 4 mil­jar­dia _ylimääräistä_.

  Siis Nokia sai 5,44 miljardia.
  Ja Nokia+5,44 mrd = ?
  Ainakaan se ei ole Nokia+4 mrd.
  Eikä mitään ‘ylimääräistä’, kaup­pahin­ta on kauppahinta.

  1. RAIMO. Uno­h­dat, että Nokia ei saanut rahaa tyhjästä, vaan myi puhe­lin­li­ike­toim­intansa, jol­loin se pois­tui taseessa.

 26. Siilas­maa astui pitkään rivi­in suo­ma­laisia liikkeenjohtajia,joita usalaiset liikemiehet ovat kusettaneet.
  Sukselainen,Härmälä,Niemmelä ja nyt Siilasmaa.

  Tämän­päivän arvio on hätä­housu­jen arvio ja todel­lisu­us pal­jas­tuu vuosien kuluttua.

  Kaup­pa näyt­tää hyvältä tänä päivänä,mutta todel­lisu­udessa Elop ajoi Nokian umpikujaan,jossa myyn­ti Microsoft­ille oli ain­oa vaihtoehto.

  Ja nyt hyväveli ker­ho suit­sut­taa onnis­tunut­ta kaup­paa, vaik­ka mitään kovin suur­ta näyt­tö siitä ei ole.

  Nokian virheet tehti­in jo 2000 luvun alussa,johto rahas­to suuret optioit ja suit­su­tus nos­ti kusen päähän ja johto alkoi leikkiä Jumalaa.
  Sisäi­nen oppo­si­tio kuk­istet­ti­in ja pis­tet­ti­in sivu­raiteelle ja samal­la pis­tet­ti­in kehi­tyskin sivuraiteelle.
  Eliö oli epä­toivoinen yri­tys ja liian myöhään ja Elopinkin tarkoitu­us oli han­kkia Microsoft­ille matkapuhelinosaamista.

  Microsoft on ollut alamäessä ja mm sel­l­ainen muumio kuin IBM on ohit­tanut Microsoftin.

  Saako Microsoft uut­ta potkua näyt­tää aika ja vas­ta sil­loin kaup­paa voidaan arvioida

 27. Jus­si:
  Nokia on edis­tänyt köy­hien maid­en kehi­tys­tä enem­män kuin koko Euroopan kehi­tys­a­pu. Kaapelit jäivät kaiva­mat­ta, ja esimerkik­si Afrikas­sa on siir­ryt­ty kur­jis­tu­mis­es­ta vah­valle kasvu-uralle mobi­ilitekni­ikan avulla.

  Kyl­lä se mobi­ilili­iken­nekin kul­kee kaapeleis­sa. Radi­otie on vain muu­ta­ma kymme­nen metriä- 30 km.

  Nyrkkisään­tö on,että radioy­hteys on sitä lyhyempi,mitä enem­män liiken­net­tä eli käyttäjiä

 28. Niin, siis Nokia sai 5.44 mil­jar­dia ja luopui puhe­lin­valmis­tuk­ses­ta, ja sen osakkei­den arvo nousi 4 mil­jar­dia, niin tästä voimme päätel­lä, että puhe­lin­valmis­tuk­sen arvo Nokialle oli noin 1.44 miljardia.

  Markki­nat eivät ole ere­htymät­tömät, eikä se, että markki­nahin­ta on paras arvaus “oikeas­ta” hin­nas­ta, tarkoi­ta sitä, etteikö se hin­ta voisi olla väärä. Se tarkoit­taa vain ja ain­oas­taan sitä, että jos jol­lakul­la on sama tieto kuin markki­noil­la, mut­ta eri käsi­tys siitä mikä oikea hin­ta on, niin lyödessään oman käsi­tyk­sen­sä puoles­ta vetoa joutuu otta­maan riskiä. 

  Tätä voi ajatel­la vaikka­pa tilanteessa jos­sa markki­noil­la on kupla. Voi jopa olla, että kaik­ki tietävät että siel­lä on kupla. Kaik­ki usko­vat, että hin­ta jos­sain vai­heessa putoaa, mut­ta pelin hen­ki onkin se, että lyödään vetoa siitä, *kos­ka* kupla puhkeaa. Jot­ta joku voi ottaa posi­tion että kupla puhkeaa yli­huomen­na, jonkun toisen on pakko ottaa posi­tion, että se ei puhkea. (Jos kukaan ei ota tätä posi­tio­ta nyky­hin­noil­la, niin sil­loin kupla puhkeaa nyt tai huomen­na, kuitenkin ennen ylihuomista)

  Siis korostan: Kaik­ki markki­noil­la toimi­vat saat­ta­vat aivan hyvin tietää (eli uskoa) että hin­ta on “väärä” jol­lakin tietyl­lä aika­jän­teel­lä, mut­ta silti hin­ta ei vält­tämät­tä kor­jaan­nu. Ain­oa asia, joka tiede­tään on, että jos nyky­istä hin­taa vas­taan lyö vetoa, niin siinä on riskiä mukana.

 29. Liian van­ha: Kyl­lä se mobi­ilili­iken­nekin kul­kee kaapeleis­sa. Radi­otie on vain muu­ta­ma kymme­nen metriä- 30 km.

  Nyrkkisään­tö on,että radioy­hteys on sitä lyhyempi,mitä enem­män liiken­net­tä eli käyttäjiä

  Mitähän varten tuki­asemien anten­ni­mas­tois­sa on usein (pieniä) linkkantenneja?

  Toki vain kaapeleitakin tarvi­taan, mut­ta aika suuria aluei­ta voidaan hoitaa radioteitse, jos liiken­nemäärät ovat kohtu­ullisia, kuten ne köy­hillä seuduil­la yleen­sä ovat. Eivät roiku netis­sä, vaan tekevät töitä.

 30. Osmo Soin­in­vaara:
  RAIMO. Uno­h­dat, että Nokia ei saanut rahaa tyhjästä, vaan myi puhe­lin­li­ike­toim­intansa, jol­loin se pois­tui taseessa.

  Se pois­tui taseesta, mut­ta nyt ei ole kysymys taseesta, vaan markki­na-arvos­ta — ja Nokia+rahasäkki 5,44 mil­jar­dia on tietysti 5,44 mil­jar­dia arvokkaampi kuin riip­pakiv­el­lä pain­otet­tu Nokia ilman rahasäkkiä — ja näin markki­nat reagoi­vatkin, mut­ta eivät täysimääräisesti.

 31. Liian van­ha:
  ‘snip’
  Kaup­pa näyt­tää hyvältä tänä päivänä,mutta todel­lisu­udessa Elop ajoi Nokian umpikujaan,jossa myyn­ti Microsoft­ille oli ain­oa vaihtoehto.

  Ja nyt hyväveli ker­ho suit­sut­taa onnis­tunut­ta kaup­paa, vaik­ka mitään kovin suur­ta näyt­tö siitä ei ole.

  Nokian virheet tehti­in jo 2000 luvun alus­sa, johto rahas­to suuret optioit ja suit­su­tus nos­ti kusen päähän ja johto alkoi leikkiä Jumalaa.
  ‘snip’

  Siis “Nokian virheet tehti­in jo 2000 luvun alus­sa”, mitä Elop teki sil­loin Nokiassa?

 32. Jos en ihan väärin muista, niin Voda­fone olisi tar­jon­nut Son­eras­ta 40 euroa osak­keelta vuon­na 2000, mut­ta demar­it Tuomio­jan johdol­la oli­vat sitä mieltä, ettei kuitenkaan. Pari vuot­ta myöhem­min Son­era lahjoitet­ti­in Telialle. Nyt samaa Son­er­aa myy­dään taas halvalla.

 33. Tapio: Mitähän varten tuki­asemien anten­ni­mas­tois­sa on usein (pieniä) linkkantenneja?

  Toki vain kaapeleitakin tarvi­taan, mut­ta aika suuria aluei­ta voidaan hoitaa radioteitse, jos liiken­nemäärät ovat kohtu­ullisia, kuten ne köy­hillä seuduil­la yleen­sä ovat. Eivät roiku netis­sä, vaan tekevät töitä.

  Nuo linkit ovat van­haan teknolo­giaan käytet­tyjä yhteyslinkke­jä. Ne toimi­vat niin suuril­la taajuuksilla,että yhteys on vain 5–15km,joten niil­lä ei juuri peit­toa kasvateta

 34. Kallasvuo sanoi Ylelle, että
  “mon­et tote­si­vat optioil­la vauras­tut­tuaan, että tekevät elämässään mielu­um­min jotain muuta…

  Nokia on Kallasvuon mukaan myös menet­tänyt ihmisiä, kos­ka he eivät ole saa­neet optioita.”

  Kallasvuo lausui ehkäpä tahat­tomasti, että optiot oli­vat tuhoisat Nokialle.

  Optioi­ta jae­taan edelleen avokä­tis­es­ti jopa eläke­vaku­u­tusy­htiöis­sä ja val­tion yhtiöis­sä. Mik­si hal­li­tus ei roko­ta näitä lahjuk­sia veroil­la ja kunnolla.

  Elop tuhosi Nokian ja sai siitä vielä optiot!

 35. Raimo K: Siis “Nokian virheet tehti­in jo 2000 luvun alus­sa”, mitä Elop teki sil­loin Nokiassa?

  Elop on ilmeis­es­ri johta­jana nii­i­i­i­i­in huono, että aiheut­ti vuosia hän­tä aikaisem­min tehdyt strate­giset virheetkin 😉

 36. Evert the neverest:

  Optioi­ta jae­taan edelleen avokä­tis­es­ti jopa eläke­vaku­u­tusy­htiöis­sä ja val­tion yhtiöis­sä. Mik­si hal­li­tus ei roko­ta näitä lahjuk­sia veroil­la ja kunnolla.

  Suo­ma­lai­sis­sa eläke­vaku­u­tusy­htiöis­sä ei ole koskaan käytet­ty optioi­ta. Ihan jo yksinker­tais­es­ti siitä syys­tä, että niitä eivät omista osak­keen­o­mis­ta­jat vaan vaku­u­tuk­senot­ta­jat, eikä siis ole osakekurssia jon­ka kehi­tyk­seen optiot voitaisi­in sitoa.

  Muutenkin optioiden käyt­tö palk­it­semiseen Suomes­sa on rajusti vähentynyt.

  Ja tiedok­si, että optioi­ta on koko Noki­aih­meen ajan verotet­tu rajusti (ansio­tu­lona reilusti yli 50% veroas­t­eel­la) joten yhteiskun­ta on hyö­tynyt Nokian optioista vero­tu­loina enem­män, kuin nuo par­jatut Ollilan Dream-teamin jäsenet.
  Nokian optiot oli­vat suuri tulon­si­ir­to amerikkalaisil­ta eläkey­htiöiltä suo­ma­laiselle yhteiskunnalle.
  Tietysti on ihan paha ja tuomit­ta­va asia, että Nokian optioil­la vauras­tui moni ihan tavalli­nen suo­ma­lainen insinööri ja ekono­mi. Ain­oa katel­lis­ten suo­ma­lais­ten hyväksymä rikas­tu­miskeino­han on lot­tovoit­to, jää­tap­pelu-urheilu tai mona­co­lainen autonkuljettajuus 🙂

 37. Raimo K: Siis “Nokian virheet tehti­in jo 2000 luvun alus­sa”, mitä Elop teki sil­loin Nokiassa?

  Elop käyt­ti tehtyjä virheitä hyväk­si ajaes­saan Nokian Microsoft­in syliin.

  Microsoft saavut­ti strate­giaansa teh­dyn tavoit­teen eli siitä tuli myös mobiiilitoimija.

  Nokia ei saavut­tanut strate­gista tavoitet­taan pysyä merkit­tävänä itsenäisenä kännykkätoimijana.

  Win­dows puhe­limelle ei luo­da markki­nao­su­ut­ta vuodessa paris­sa, joten kun Win­dows suun­ta valit­ti­in tulok­sia voisi syn­tyä muu­ta­man vuo­den kuluttua.
  Nyt omis­ta­jaa vai­hdet­ti­in ennen kuin mitään tulok­sia syntyi.

  Jos Win­dows puhe­limet oli­si­vat val­loit­ta­neet markki­noi­ta niin hin­ta olisi ollut toinen.

  Kaup­pa ajoitet­ti­in aikaan kun Noka on pohjamudissa.

  Mitähän suo­ma­lainen johto kuit­tasi myyn­nin tukemisesta ?

  Täl­lai­sista kaupoista mak­se­taan johdolle bonuksia

 38. Liian van­ha:Jos Win­dows puhe­limet oli­si­vat val­loit­ta­neet markki­noi­ta niin hin­ta olisi ollut toinen.

  Kaup­pa ajoitet­ti­in aikaan kun Noka on pohjamudissa.

  Oletko ajatel­lut etä Nokia teki kau­pan _koska_ se oli pohjamudissa? 

  NSN-kau­pan jäl­keen talousle­hdis­sä laskeskelti­in, että ilman raken­nejär­jeste­ly­itä Nokian koko kas­sa olisi palanut noin vuodessa. Sen jäl­keen fir­ma olisi men­nyt konkurssi­in. Nokian roskalainalu­ok­i­tus ker­toi nimeno­maan siitä, että pidem­mäl­lä aikaväl­l­lä luot­tolu­okit­ta­jat eivät usko yri­tyk­sen voivan selvitä veloistaan.

  Mei­dän on help­po tääl­lä netis­sä ker­toa että kan­nat­taa vain odotel­la vuosi tai pari. Mitäpä jos kas­sa lop­puu sitä ennen? Mitä sitten?

 39. Evert The Nev­er­Rest:
  Kallasvuo lausui ehkäpä tahat­tomasti, että optiot oli­vat tuhoisat Nokialle.

  Elop tuhosi Nokian ja sai siitä vielä optiot! 

  Taju­atko että nuo kak­si lausaet­ta ovat ristiriidassa?

  Jos ennen Elop­ia jae­tut optiot tuho­si­vat Nokian, niin miten voit syyt­tää Elop­ia Nokian tuhoamisesta? 

  Tämä suo­ma­lais­ten muiden syyt­te­ly ja olemat­tomien syyl­lis­ten etsiske­ly on ihan kaistapäistä.

  Tässä asia pähkinänkuoressa:
  SUOMALAINEN JOHTO JA HALLITUS MUNASIVAT KOSKA HIRTTÄYTYIVÄT TÄYTEEN ROSKAAN NIMELTÄ SYMBIAN. EI OLLUT MITÄÄN MICROSOFTIN SALALIITTOA. WP oli yri­tyk­seltä rohkea veto, harkit­tua riskinot­toa, jon­ka puut­teesta fir­maa on viimeiset 10 v syytet­ty. MS osti Nokian puhe­limet kos­ka sen oli pakko.

 40. Sylt­ty: Evert The NeverRest:
  Kallasvuo lausui ehkäpä tahat­tomasti, että optiot oli­vat tuhoisat Nokialle.
  Elop tuhosi Nokian ja sai siitä vielä optiot!
  Taju­atko että nuo kak­si lausaet­ta ovat ristiriidassa?

  Taju­atko, että lauseet eivät ole ris­tiri­idas­sa. Optiot oli­vat tuhoisia, mut­ta vas­ta Elop tuhosi Nokian (vrt. tap­pa­va — tappaa).

  Nokian virhe oli ryhtyä ja tak­er­tua Win­dowsi­in kuin sika limppuun.

  1. En tiedä, mikä oli Nokian hal­li­tuk­sen liikku­ma-ala, mut­ta samal­la kun oman van­hen­tuneen käyt­töjär­jestelmän kor­vaami­nen Win­dowsil­la oli var­maankin niis­sä olois­sa järkevä, on aivan käsit­tämätön­tä, että yhtiön hal­li­tus pani nimen­sä paperi­in, jos­sa Win­dowsi­in ja vain Win­dowsi­in sitoudut­ti­in kaikissa olo­suhteis­sa, sai Microsoft sen toim­intakun­toon tai ei. Hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja oli tuol­loin Jor­ma Ollila.

 41. Sylt­ty: Taju­atko että nuo kak­si lausaet­ta ovat ristiriidassa?

  Jos ennen Elop­ia jae­tut optiot tuho­si­vat Nokian, niin miten voit syyt­tää Elop­ia Nokian tuhoamisesta? 

  Tämä suo­ma­lais­ten muiden syyt­te­ly ja olemat­tomien syyl­lis­ten etsiske­ly on ihan kaistapäistä.

  Tässä asia pähkinänkuoressa:
  SUOMALAINEN JOHTO JA HALLITUS MUNASIVAT KOSKA HIRTTÄYTYIVÄT TÄYTEEN ROSKAAN NIMELTÄ SYMBIAN. EI OLLUT MITÄÄN MICROSOFTIN SALALIITTOA. WP oli yri­tyk­seltä rohkea veto, harkit­tua riskinot­toa, jon­ka puut­teesta fir­maa on viimeiset 10 v syytet­ty. MS osti Nokian puhe­limet kos­ka sen oli pakko.

  Väärin, Microsoft­in oli pakko päästä mukaan mobi­il­i­maail­maan, sen arvo ropisi alaspäin, kos­ka siltä puut­tui mobili­teet­ti ja siihen liit­tyvät sovellukset.

  Nokian johdon pas­si­ivi­su­us markki­noiden muu­tok­seen ja laiskot­telu optio­ra­hakasan pääl­lä johti siihen, että Microsoft pääsi tekemään yritysvaltauksen.

  Nokian brändis­tä se ei halun­nut mak­saa , kos­ka Microsoft­in brän­di on arvokkaampi ja valmis.

  Nokian brändik­si arvioiti­in vielä vuosi sit­ten 35 mil­jar­dia ja kun kas­saakin oli niin Nokian mobi­ili ei olisi irronnut halvalla.

  Kun ajet­ti­in Noki­aa kuralle myös Nokialle oudol­la ja mobi­ili­in kesken­eräisel­lä Win­dowsil­la niin Nokia ajet­ti­in nurkkaan

  Ja Win­dowsin vuok­si ain­oa osta­ja oli Microsoft, joten kaup­pahin­ta on lähin­nä armopala.

  Jos taas olisi men­ty eteen­päin niin Win­dows olisi voin­ut nous­takin ja Nokian mobi­ilin arvo sen myötä.

  Suo­ma­laiset liik­keen­jo­hta­jat ovat harv­inaisen tyh­mää porukkaa ja Siilas­maa ja Ollila liit­tyivät pitkään jonoon suo­ma­laisia liikemiehiä, joi­ta usalaiset ovat kusettaneet

 42. Sylt­ty: Oletko ajatel­lut etä Nokia teki kau­pan _koska_ se oli pohjamudissa? 

  NSN-kau­pan jäl­keen talousle­hdis­sä laskeskelti­in, että ilman raken­nejär­jeste­ly­itä Nokian koko kas­sa olisi palanut noin vuodessa. Sen jäl­keen fir­ma olisi­men­nyt konkurssi­in. Nokian roskalainalu­ok­i­tus ker­toi nimeno­maan siitä, että pidem­mäl­lä aikaväl­l­lä luot­tolu­okit­ta­jat eivät usko yri­tyk­sen voivan selvitä veloistaan.

  Mei­dän on help­po tääl­lä netis­sä ker­toa että kan­nat­taa vain odotel­la vuosi tai pari. Mitäpä jos kas­sa lop­puu sitä ennen? Mitä sitten?

  Tietysti, sehän oli Microsoft­in tarkoituskin.
  Ei Microsoft tarvin­nut Nokian brändiä, päin­vas­toin , parem­pi, että yksi kil­pail­i­ja on pois­sa mrkki­noil­ta. Microsoft­il­la on oma vah­va brän­di mut­ta puut­tui mobiiliteknologia.

  Nokain arvo on sen brändis­sä ja se piti tuho­ta ensin ja tyh­jen­tää kas­sa, jot­ta mobi­il­iosaamisen saa halvalla

 43. Sylt­ty: WP oli yri­tyk­seltä rohkea veto, harkit­tua riskinot­toa, jon­ka puut­teesta fir­maa on viimeiset 10 v syytetty

  Oli holti­ton­ta riskinot­toa hirt­täy­tyä yri­tyk­seen jon­ka edelli­nen älypuhelin/pienlaitekäyttis (Win­dows Mobile) oli saman­laista roskaa kuin Sym­bian. Maemo/Meego sen sijaan oli harkit­tua riskinot­toa joka olisi epäon­nis­tunut vain osit­tain jos WP:n sijaan olisi siir­ryt­ty Androidi­in. Maemo/Meego ‑kehi­tys­porukalla (toisin kuin Sym­bian-kehit­täjil­lä) ei käytän­nössä olisi ollut oppimiskyn­nys­tä Androidi­in siirryttäessä.

  Nyt ollaan asi­akkaan kannal­ta tym­peässä tilanteessa jos­sa WP kul­kee Win­dows Mobilen ja Win­dows RT:n jalan­jäljis­sä kohti uno­hdus­ta, iPhone sakkaa sul­jet­tuun ekosys­teemi­in ja Android-markki­nan volyymit perus­tu­vat rau­dan keinotekoiseen van­hen­tamiseen päiv­i­tyk­siä rajoit­ta­mal­la. Asi­akkaana halu­aisin päästä samaan vai­vat­to­muu­teen kuin servereis­sä, joiden elinkaar­ta rajoit­ta­vat ihan muut tek­i­jät kuin sof­t­apäiv­i­tys­ten saatavu­us. Toiv­ot­tavasti Jol­la löytäisi tuos­ta nichen itselleen.

 44. Sylt­ty:
  Tässä asia pähkinänkuoressa:
  SUOMALAINEN JOHTO JA HALLITUS MUNASIVAT KOSKA HIRTTÄYTYIVÄT TÄYTEEN ROSKAAN NIMELTÄ SYMBIAN. EI OLLUT MITÄÄN MICROSOFTIN SALALIITTOA. 

  Tähän asti samaa mieltä, tosin ei tarvitse HUUTAA. Sym­bian S60 oli kyl­lä aivan järkyt­tävä oikeas­t­aan kaiken muun pait­si akun keston suh­teen. Toki 2000 luvun alkupuolel­la se oli parampi kuin muut — mui­ta ei oikein ollut — mut­ta jotain muu­ta olisi pitänyt kehit­tää myös fir­man sisällä.

  Ymmärtääk­seni tosin Nokial­lakin mon­et ymmär­sivät S60:n ongel­mat ja yrit­tivät ajaa mui­ta vai­h­toe­hto­ja läpi. Valitet­tavasti Ollilan ja kump­panei­den tarkoituk­sel­la luo­ma kil­pailu­asetel­ma yri­tyk­sen sisäl­lä johti siihen, että S60-poruk­ka sai nämä yritelmät kuopat­tua niin kauan että oli jo liian myöhäistä. Tässä osat­ti­in siis ampua itseä jalka­an ihan ilman Microsoft­in tai muiden apua.

  WP oli yri­tyk­seltä rohkea veto, harkit­tua riskinot­toa, jon­ka puut­teesta fir­maa on viimeiset 10 v syytetty. 

  Mielestäni tämä oli kyl­lä niin tyh­män rohkea veto että siitäkin voi Nokian johtoa syyt­tää ihan suo­raan. Kaik­ki munat yhteen todel­la epä­var­maan kori­in on järkevä strate­gia lähin­nä start-upeille.

  Käytän­nössähän vai­h­toe­hdot oli­vat WP, Android, ja Meego, joista tosin viimeisin alkoi oman hidastelun takia olla jo menetet­ty tilaisu­us. Se mil­lä perus­teel­la kahdes­ta ensim­mäis­es­tä valit­ti­in se jon­ka markki­nao­su­us on melkein nol­la, ja jon­ka tek­i­jän pari aiem­paa mobi­iliviritelmää oli epäon­nis­tunut täysin, jäi min­ulle täysin epäselväksi.

  Julk­isu­udessa­han Nokian johto ker­toi kuin­ka Androidis­sa olisi ollut vaikeampi erot­tua kil­pail­i­joista. Tämä var­masti on tot­ta, mut­ta läh­es minkä kokoinen osu­us Android-kakus­ta olisi ollut parem­pi kuin Nokian saa­ma iso viipale pienen pien­estä WP-piirakas­ta. Uskon myös että hyvän kam­er­an, omien kart­to­jen ja piristävän muo­toilun avul­la Nokia olisi vienyt tuos­ta kakus­ta erit­täin ison osan. Eivät ne Sam­sun­gin puhe­limet rau­dal­ta tai muo­toilul­ta todel­lakaan niin ihmeel­lisiä ole, pikem­minkin päin vastoin.

  Kaikkein älyt­tömintä tässä valin­nas­sa toki oli se ettei ollut mitään varsi­naista syytä tehdä mitään val­in­to­ja. Aivan hyvin Nokia olisi voin­ut ruve­ta tekemään sekä WP- että Android-luure­ja, sekä kehit­tää siinä rin­nal­la myös Mee­goa eteen­päin. Näin­hän Sam­sung juuri tekee, tosin jär­jet­tömien voit­to­jen takia se on lähi­aikoina ymmär­ret­tävästi keskit­tynyt Androidiin.

  MS osti Nokian puhe­limet kos­ka sen oli pakko.

  Täyt­tä var­muut­ta­han tästä ei ole, mut­ta toden­näköis­es­ti näin. Jos Nokia olisi men­nyt nurin, tai viimeisenä yri­tyk­senään sopimus­sakko­jen uhal­lakin hypän­nyt Androidi­in, olisi WP ollut lop­ullis­es­ti kuol­lut. Kovin suuria odotuk­sia sen suh­teen min­ul­la ei tosin nytkään ole.

  Kos­ka MS:n oli pakko ostaa, sai Nokia rankasti tap­pi­ol­lis­es­ta liike­toimin­nas­ta sen­tää kohtu­ullisen hin­nan. Tässä tilanteessa myyn­ti olisi Nokian johdol­ta siis ehdot­tomasti järkevä päätös. Järkevät päätök­set aiem­min oli­si­vat toki toden­näköis­es­ti estäneet sen ettei tätä päätöstä olisi tarvin­nut edes tehdä.

 45. Spot­tu ja Klärk ovat oike­as­sa nois­sa teknolo­gia kysymyk­sis­sä ja niis­sä tehdyis­sä virheissä.

  Jot­ta kokon­aisu­u­den voi ymmärtää niin pitää kat­soa, mitkä olivat/ovat Microsoft­in tavoitteet.

  MS puut­tui mobi­ilite­knolo­gia ja sitä MS lähti hakemaan.

  Nokia brändis­tä mak­sami­nen oli turhaa, kos­ka MS halusi kaik­ki tuot­teet MS brändin alle ja pörssistä osta­mal­la Nokia olisi tul­lut kalli­ik­si ja MS olisi saanut mukana Nokia brändin ja paljon muu­ta roskaa, jota se ei tarvinnut.

  Niin­pä MS huo­masi Nokian puo­lus­tuk­ses­sa aukon ja organ­isoi yri­tys­val­tauk­sen, joka onnis­tui yli odotusten

 46. Pekka Klär­ck: Kos­ka MS:n oli pakko ostaa, sai Nokia rankasti tap­pi­ol­lis­es­ta liike­toimin­nas­ta sen­tää kohtu­ullisen hin­nan. Tässä tilanteessa myyn­ti olisi Nokian johdol­ta siis ehdot­tomasti järkevä päätös. Järkevät päätök­set aiem­min oli­si­vat toki toden­näköis­es­ti estäneet sen ettei tätä päätöstä olisi tarvin­nut edes tehdä.

  Hyvää ana­lyysia! Lisäisin vain, että julk­isu­u­teen tihkunei­den tieto­jen perus­teel­la molem­mat osa­puo­let ovat olleet tyy­tymät­tömiä yhteistyöhön. Ilmas­sa on ollut epälu­u­loisu­ut­ta puolin ja toisin. 

  Keskeinen ope­tus taitaa olla, että täl­lai­sis­sa lait­teis­sa käyt­töjär­jestelmän olta­va joko oma tai (oleel­lisil­ta kohdil­taan) avoin.

 47. Osmo Soin­in­vaara:
  En tiedä, mikä oli Nokian hal­li­tuk­sen liikku­ma-ala, mut­ta samal­la kun oman van­hen­tuneen käyt­töjär­jestelmän kor­vaami­nen Win­dowsil­la oli var­maankin niis­sä olois­sa järkevä, on aivan käsit­tämätön­tä, että yhtiön hal­li­tus pani nimen­sä paperi­in, jos­sa Win­dowsi­in ja vain Win­dowsi­in sitoudut­ti­in kaikissa olo­suhteis­sa, sai Microsoft sen toim­intakun­toon tai ei. Hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja oli tuol­loin Jor­ma Ollila.

  Ei ollut kovin järkevää rysäyt­tää sym­bian alas ennen kuiń kor­vaavas­ta win­dow­sista oli ensim­mäistäkään puhe­lin­ta tuotet­tu. Samoin Lumia-lin­jaa odotel­lessa N9 olisi aivan hyvin voin­ut val­loit­taa maail­man. Nythän sen lev­i­tys­tä rajoitet­ti­in rankasti.

  Elop sanoi jos­sain vai­hes­sa että “osak­keen­o­mis­ta­jat ymmärtävät sit­ten myöhem­min”. Koska­han tuo myöhem­min on?

 48. Taas ker­ran iso­ja fir­mo­ja kom­pas­tuu ohjelmien tuotan­non osaa­mat­to­muu­teen ( kuten esim DECkin aikanaan). Nokialaiset onnet­tomat menivät oiko­maan mutkia ja aikataulu­paineessa sal­li­vat eri lait­teisi­in eri ver­sioi­ta Sym­bian­ista. Kym­meniä. No eihän sit­ten siihen vyy­h­teen voin­ut mitään uut­ta lisätä. MS puolestaan aina myöhästyy. Ihan kai yri­tyskult­tuu­ri­na. Täl­lä ker­taa se oli eri­tyisen vahin­gol­lista, kun oikeas­t­aan ain­oan laitekana­van, Nokian, rah­keet eivät monop­o­lin omaa kalen­te­ria kestäneet.

 49. Nokian olisi kan­nat­tanut pysyä ihan vain suo­ma­laise­na. Se palkkasi ulko­mail­ta jopa kaivosinsinöörin talousjo­hta­jak­si. Seu­raa­ja tuli muis­taak­seni öljynporausbisneksestä… 

  Nokia meni Microsoft­in ytimi­in. Sieltä ei ole yksikään selvin­nyt ehjin nahoin. Taulukko-ohjelmis­tois­sa oli ensin Lotus (sit­tem­min Lotus Notes). Yhtäkkiä sitä ei enää ollutkaan. Oli Lotuk­sen kopio MS Excel.

  Word Per­fect oli PC-maail­man sano­jenkäsit­te­ly­ohjel­ma. Pian oli pelkkä MS WORD. Jopa IBM jäi toisek­si. Sen PC käyt­töjär­jestelmä OS/2 oli aito moni­a­joym­päristö. Microsoft teki ohjelmis­tois­taan yhteen­sopi­mat­to­mia OS/2:n kanssa. Jonkin aikaa IBM pyris­teli tar­joa­mal­la Thin­Padin mukana ilmaisen Smart Suite työkalupakin.

  Microsoft­in Vista oli flop­pi. Samoin Win 8 ja RT ovat katas­tro­fe­ja. Win­dows Phone ei myy, vaik­ka moni sitä valmis­taa ja yrit­tää parhaansa. Minä palautin omani myyjälle.

 50. Media ker­too, että Elop tilit­tää 18,8 miljoo­nan euron bonuk­set Nokian myyn­nistä työ­nan­ta­jalleen Microsoftille.

  Olen aina ihme­tel­lyt suo­ma­lais­ten sin­isilmäisyyt­tä ja pelisilmättömyyttä.

  Virkamiehet ja poli­itikot ovat aivan onnet­to­mia. Karmea esimek­ki on, että veron­mak­sajien rahaa on mil­jardi­tolkul­la kan­net­tu “euron” ja “suo­ma­laisen työn” pelas­tamisek­si Euroopan kriisimaille.

  Nalle Wahlroos sanoi heti alku­un­sa, että raha menee Sak­san lan­despankkien tap­pi­oiden kat­tamiseen. Olen aivan var­ma, että sak­salaiset ja Angela Merkel on tietänyt alun alku­jaan mihin rahat menevät.

  EU-neu­vot­teluis­sa Suo­mi on neu­votel­lut itsen­sä suh­teel­lis­es­ti suurim­mak­si net­tomak­sa­jak­si jne. Ei ihme, että Suomen kansan­talous syöksyy.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.