300 euroa vai 400?

Julk­isu­udessa on ihme­tel­ty, pitikö työt­tömän suo­jao­su­u­den olla 300 euroa vai 400 euroa. Neljäsa­taa euroa on pieni­PALKKAISEN suo­jao­su­us asum­istues­sa, mut­ta jostain min­ulle tun­tem­at­tomas­ta syys­tä vain kuusi kuukaut­ta sen jäl­keen, kun on ollut viimek­si työtön. Esitimme tuo­ta pieni­palkkaisten suosimista asum­istues­sa 400 euron Juhana Var­ti­aisen kanssa, kos­ka se on kus­tan­nuste­hokkain tapa helpot­taa pieni­palkkaisen työn vas­taan­ot­tamiseen liit­tyvää kan­nusti­non­gel­maa. Koko ongel­maa ei ole niil­lä ‚joiden asumiskus­tan­nuk­set eivät ole suuria. Pidän vähän ongel­mallise­na, että tämä typ­istyi siir­tymäkau­den tuek­si, kos­ka siitä ei oikeas­t­aan pitäisi palk­in­ta, että on ollut aiem­min työtön.

Mis­sään vai­heessa keskusteluis­sa ei ole työt­tömyysko­r­vauk­sen etuoikeutetuk­si tulok­si ole esitet­ty 400 euroa, tai en minä ainakaan ole näh­nyt siitä tehtyjä laskelmia. Noin korkea etuoikeutet­tu tulo olisi ongel­malli­nen ansiosi­don­naisen työt­tömyysko­r­vauk­sen kohdal­la, kos­ka puolipäivä­työl­lä pää­sisi kokopäivä­työn ansio­ta­soon vaik­ka ikuisik­si ajoiksi.

13 vastausta artikkeliin “300 euroa vai 400?”

 1. “Noin korkea etuoikeutet­tu tulo olisi ongel­malli­nen ansiosi­don­naisen työt­tömyysko­r­vauk­sen kohdal­la, kos­ka puolipäivä­työl­lä pää­sisi kokopäivä­työn ansio­ta­soon vaik­ka ikuisik­si ajoiksi.”

  Onko ansiosi­don­naisen pitu­us jos­sain vai­heessa piden­net­ty ikuisek­si? Minä kun luulin, että sen mak­simip­itu­ut­ta tämän sijaan aio­taan tiput­taa 400 päivään viime viikol­la annetul­la lakiesityksellä. 

  Vähän tarkku­ut­ta tähän läpän­heit­toon, tuon perus­teel­la voisi olla kokoomus­nuori, ts. sel­l­ainen, jon­ka mielestä jokainen sosi­aalietu­us on varkaut­ta ja rikos ihmisyyt­tä vastaan.

 2. Kyl­lähän sekä Alexan­der Stubb että Ville Niin­istö taisi­vat puhua tästä 400 euron etuoikeutetus­ta tulosta. Ei tieto näem­mä kul­je hal­li­tuk­sen sisällä.

  Muis­taak­seni Sak­sas­sa on tämän min­i­työn rajana tämä 400 e/kk. Liit­tynee Hartz uud­is­tuk­seen. Tietääkö kukaan kuin­ka se eroaa Suomen tilanteesta ?

 3. Esi­val­ta koet­taa nyt todel­la pudot­taa kansalaiset kärryiltä 🙂

  Eli jos olin eilen työtön. Ja nyt työssä. Voisi kuu­den kuukau­den ajan Kelalle toimite­tus­sa asum­is­tuk­i­hake­muk­seessa vähen­tää ilmoitet­tavista tuloista 400 euroa. Epä­selvää on vain “työtön” ja “työlli­nen” statuk­set. Kenen spekse­jä siinä käytetään. Mutu vai Tilastokeskus.

  Ihmi­nen on esine lokerossa?

 4. Vapaae­htoistyö säi­lyneee edelleen työt­tömän kiel­let­tynä hedelmänä ???

 5. 300 € / kk kuluu niihin 3 tun­tia per työpäivä matkakus­tan­nuk­si­in, kun hal­li­tuk­sen ehdo­tuk­sis­sa halu­taan työtön pakot­taa otta­maan töitä entistä kauempaa.

 6. En ole huo­man­nut kenenkään reakoivan seuraavaan;
  Ne jot­ka ovat tip­puneet pois työ­markki­noil­ta ja saa­vat ain­oas­taan perus­päivära­haa, pystyäk­seen mak­samaan vuokransa he saa­vat toimeen­tu­lo­tukea vuokraan. Tämä luvat­tu 300 € vähen­netään toimeen­tu­lotues­ta. Miten tämä paran­taa hei­dän tilan­net­taan ja miten se voi vaikut­taa aktivoivasti tähän ryh­mään. Luul­tavasti vaiku­tus on negatiivinen. 

  1. Mei­dän sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmämme perusvi­ka on, että ensisi­jainen tur­va (työt­tömyys­tur­va ja asum­is­tu­ki) on säästet­ty viime­si­jaista tur­vaa pienem­mäk­si. Tämä väärä järjestys on oikaista paran­ta­mal­la ensis­jaista sosi­aal­i­tur­vaa. Sitä ei kuitenkaan voi oikaista, jos ensisi­jaista tur­vaa ei saa nos­taa nos­ta­mat­ta samal­la sum­mal­la viime­si­jaista. Kun 300 euroa saa ansai­ta työ­markki­nat­uen päälle ja enim­mil­lään 400 euroa palka­s­ta jätetään otta­mat­ta huomioon asum­is­tukea määrät­täessä, useim­maty pää­sevät selvästi toimeen­tu­lo­tuki­ra­jan yläpuolelle ja pää­sevät eroon koko masen­tavas­ta järjestelmästä. 

 7. Päivän Hesarin mukaan et, Osmo, mis­sään tapauk­ses­sa halua suo­jaosaa toimeen­tu­lo­tu­keen, koska:

  “On tar­koi­tus, et­tä toi­meen­tu­lo­tues­ta pääs­täi­siin jos­kus ir­ti. Jos ai­na sa­mat ko­ro­tuk­set tu­le­vat toi­meen­tu­lo­tu­keen kuin en­si­si­jai­seen tu­keen, niin tä­mä vää­rä jär­jes­tys, jos­sa toi­meen­tu­lo­tu­ki on en­si­si­jais­ta tur­vaa kor­keam­pi, ei kor­jau­du koskaan”

  Perustelu ei aukea min­ulle, voisitko taustoittaa?

  Jut­tu kokon­aisu­udessaan: http://www.hs.fi/paivanlehti/03092013/kotimaa/Ty%C3%B6tt%C3%B6myysturvan+300+euron+suojaosa+ei+hy%C3%B6dyt%C3%A4+k%C3%B6yhimpi%C3%A4+ty%C3%B6tt%C3%B6mi%C3%A4/a1378098727903

 8. Ymmär­rän tässä Osmoa.

  Ongel­mana toimeen­tu­lotues­sa on se, että tuki on tosi­aan viime­si­jainen ja äärim­mäisen ankaran tarve­hark­in­tainen. Toimeen­tu­lo­tukea ei saa, jos on mitään mui­ta varo­ja. (Poikkeuk­se­na omis­tusasun­to.) Tämä tarkoit­taa sitä, että säästöjä ei saa olla enää yhtään eikä niitä myöskään saa ker­tyä. Jos on velko­ja, ne pitää jät­tää mak­samat­ta, jol­loin luot­totiedot menevät. Hul­luim­mat kun­nat, mm. Espoo, ovat vaati­neet jopa luot­toko­rt­tivelko­jen mak­si­moimista ennen kuin toimeen­tu­lo­tukea myön­netään. Tämä on tarkoit­tanut, että toimeen­tu­lotuelle joutu­va on pakotet­tu menet­tämään luot­toti­eton­sa ja jou­tu­maan ulosot­toon. (Onnek­si KHO on kieltänyt nyt­tem­min tämän.)

  Sen sijaan ensisi­jaises­sa tur­vas­sa sal­li­taan enem­män eikä kyyläys ole ihan niin hirveää.

  Yhteiskun­nan kannal­ta on hirveä tilanne, että meil­lä on ihmisiä, joil­la ei ole oikeut­ta pitää euroakaan säästöjä. Onhan jo ihmisen itsen­sä kannal­ta tärkeää, että odot­ta­mat­tomi­in menoi­hin olisi jokin puskuri. Lisäk­si ihmi­nen, jol­la on edes ton­ni, pari säästöjä, on yhteiskun­nan kannal­ta luotet­tavampi kansalainen kuin kädestä suuhun elävä ryysyköyhälistöläinen.

  1. Hul­luim­mat kun­nat, mm. Espoo, ovat vaati­neet jopa luot­toko­rt­tivelko­jen mak­si­moimista ennen kuin toimeentulotukea 

   Esapoon käytän­tö on lain­vas­tainen. Jonkun­pitäisi valit­taa siitä.

 9. Osmo Soin­in­vaara: Esapoon käytän­tö on lain­vas­tainen. Jonkun­pitäisi valit­taa siitä.

  Tai ker­toa Kasville, joka voisi pitää siitä meteliä.

 10. Hain seli­tys­tä eteen tulleeseen käytän­nön ongel­maan ja huo­masin vas­tauk­sen tältä sivul­ta. Mik­si emme ryhdy toimi­in suo­jaosan saamisek­si asum­is­tu­keen niin kuin alun perin oli tarkoi­tuskin?? Tulkoon julk­isu­u­teen se poli­itikko, joka sitä vas­tus­taa! Taas ker­ran pien­i­t­u­loisia, äänestäjiä ja veron­mak­sajia hui­putet­ti­in ja mon­elle meistä huipu­tus pal­jas­tui vas­ta käytän­nön kaut­ta vuon­na 2014. Mik­si ihmeessä pidämme yllä byrokraat­tista ihmis­ten juok­sut­tamisjär­jestelmää muu­tamien sato­jen euro­jen takia. Sil­lä taval­la jär­jestelmä tuot­taa lisää väsyneitä ja masen­tunei­ta ja näkyy­hän tuo jär­jestelmän vaikut­tavu­us mei­dän sairastavuustilastoissammekin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *