Hallituksen rakennepoliittinenohjelma (15/15): Hankintalaki ja valtionhallinnon tuottavuus

 

3.7              Han­kin­ta­lain koko­nai­suu­dis­tus val­mis­tel­laan EU:n jul­kis­ten han­kin­to­jen direk­tii­vi­uu­dis­tuk­sen poh­jal­ta. Koko­nai­suu­dis­tuk­ses­sa val­mis­tel­laan ehdo­tuk­set mm. han­kin­ta­me­net­te­ly­jen yksin­ker­tais­ta­mi­sek­si, eri­lais­ten laa­tu­te­ki­jöi­den huo­mioi­mi­sek­si, pk-yri­tys­ten tar­jous­kil­pai­luun osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sien paran­ta­mi­sek­si, kyn­ny­sar­vo­jen nos­ta­mi­sek­si sekä vali­tus­me­net­te­lyn tiu­ken­ta­mi­sek­si. (TEM)

Tär­kein­tä oli­si saa­da jat­ku­va vali­tus­rum­ba lop­pu­maan. Jot­kut kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­vat valit­ta­vat rutii­nin­omai­ses­ti aina ja mark­ki­na­tuo­miois­tuin lait­taa rutii­nin­omai­ses­ti han­kin­nan aina odot­ta­ma­naan vali­tuk­sen käsit­te­lyä. Luu­li­si jokai­sen ymmär­tä­vän, että ei voi olla koko­nai­suu­den kan­nal­ta edul­lis­ta, jos min­kä tahan­sa asian hank­ki­mi­seen tulee aina vali­tus­ten takia vähin­tään vuo­den yli­mää­räi­nen odot­te­luai­ka. Toi­men­pi­de­kiel­lon sijas­ta pitäi­si mää­rä­tä hyvi­tys vää­ryyt­tä kär­si­neel­le. Jos taas vali­tus on aihee­ton, pitäi­si valit­ta­jan mak­saa koko rul­jans­sis­ta aiheu­tu­neet kustannukset.

3.8              Val­tion­hal­lin­to on edel­leen sekä raken­teel­li­ses­ti että toi­min­nal­li­ses­ti hajau­tu­nut, mikä vai­keut­taa voi­ma­va­ro­jen teho­kas­ta koh­den­tu­mis­ta ja yhteis­ten lin­jaus­ten läpi­vie­mis­tä ja hei­ken­tää tätä kaut­ta saa­vu­tet­ta­vaa vai­kut­ta­vuut­ta ja saa aikaan pääl­lek­käis­tä työ­tä. Kan­sa­lai­sil­le ja yri­tyk­sil­le tar­jot­ta­vien säh­köis­ten pal­ve­lu­jen osuut­ta on lisät­tä­vä siten, että pal­ve­lut voi­daan jat­kos­sa hoi­taa laa­duk­kaas­ti nykyis­tä tehok­kaam­min ja talou­del­li­sem­min. Pal­ve­lu­ra­ken­tei­ta ja toi­min­to­ja uudis­te­taan sekä kes­kus­hal­lin­nos­sa että alue­hal­lin­nos­sa val­tion­hal­lin­non tuot­ta­vuu­den ja vai­kut­ta­vuu­den paran­ta­mi­sek­si. Kans­lia­pääl­li­köt vas­taa­vat uudis­tus­ten val­mis­te­lus­ta ja sii­nä tar­vit­ta­vas­ta yhteis­työs­tä osa­na raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man jat­ko­val­mis­te­lua ottaen huo­mioon sekä val­tion vai­kut­ta­vuus- ja tulok­sel­li­suus­oh­jel­man että kes­kus­hal­lin­non uudis­tus­oh­jel­man. (MINISTERIÖT)

Kaik­kea tätä pitäi­si teh­dä ja on pitä­nyt teh­dä jo kau­an sit­ten. Vas­tuun pitäi­si olla jol­la­kin eikä kans­lia­pääl­li­köil­lä yhdessä.

 

11 vastausta artikkeliin “Hallituksen rakennepoliittinenohjelma (15/15): Hankintalaki ja valtionhallinnon tuottavuus”

 1. Mil­loin se vali­tus sit­ten on aihee­ton? Mis­tä sen tietää?

  1. Vali­tus on aihee­ton, jos se hylä­tään. Lai­te­taan vali­tuk­sel­le koh­ta­lai­sen kor­kea mak­su, jon­ka hävin­nyt osa­puo­li mak­saa, jos hävi­ää. Usein vali­tuk­sia teh­dään vain kil­pai­li­jan lii­ke­toi­min­nan vai­keut­ta­mi­sek­si. Onhan se kil­pai­lun voit­ta­neen yri­tyk­sen­kin kan­nal­ta han­ka­laa, kun kja­pa­si­teet­tia täy­tyy poi­tää­va­rat­tu­na tuot­ta­maan urak­ka sit­ten kun mark­ki­na­tuo­miois­tuin tekee päätöksen.

 2. Vali­tuk­sen aiheet­to­muu­den mää­ri­tel­mä säräh­tää vähän kor­vaan, mut­ta kyse lie­nee Osmon tavas­ta ilmais­ta vai­keat­kin asiat yksin­ker­tai­ses­ti ja ymmär­ret­tä­väs­ti. Tuos­sa tar­koi­tet­ta­neen tilan­net­ta, jos­sa vali­tus on sel­väs­ti aihee­ton ja kiusan­te­ko­tar­koi­tuk­ses­sa tehty.

  Vali­tuk­sen hyl­kää­mi­nen ei tie­ten­kään tee vali­tuk­ses­ta aihee­ton­ta. Lakia tul­ki­taan eikä valit­ta­ja voi tie­tää, min­kä­lai­seen tul­kin­ta­rat­kai­suun tuo­miois­tuin pää­tyy. Eihän hän muu­ten oli­si valittanut.

  1. Oikeu­den­käyn­neis­sä tuo­miois­tuin mää­rää jos­kus hävin­neen osa­puo­len mak­sa­maan voit­ta­jan oikeun­käyn­ti­ku­lut ja jos­kus taas ei. Tuo­miois­tuin har­kit­see rii­dan tai kan­teen aiheellisuutta.

 3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: … Usein vali­tuk­sia teh­dään vain kil­pai­li­jan lii­ke­toi­min­nan vaikeuttamiseksi… 

  Tuo on vali­tet­ta­van tot­ta. On yri­tyk­siä, jot­ka näyt­tä­vät sään­nöl­li­ses­ti vää­rin­käyt­tä­vän vali­tus­mah­dol­li­suut­ta ja sitä aut­taa se, että Val­tio ei ole kovin hyvä osta­ja kun­nis­ta puhumattakaan.

  Kun toi­min­to­ja tehos­te­taan, on toki toi­vot­ta­vaa että toi­min­not koo­taan sin­ne, mis­sä on edes teo­rias­sa mah­dol­lis­ta raken­taa osaa­mis­ta. Aina ei näin ole vali­tet­ta­vas­ti vaan eri­lai­set int­res­sit sekoit­ta­vat välil­lä pakan, eikä ammat­ti­tai­to ole ohjaa­va tekijä.

 4. Useis­ta han­kin­tail­moi­tuk­sis­ta näkee jo heti alus­sa, että ne tule­vat lähes var­mas­ti joh­ta­maan valitukseen.

  Kii­tos Osmo hie­nos­ta juttusarjasta!

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vali­tus on aihee­ton, jos se hylä­tään. Lai­te­taan vali­tuk­sel­le koh­ta­lai­sen kor­kea mak­su, jon­ka hävin­nyt osa­puo­li mak­saa, jos hävi­ää. Usein vali­tuk­sia teh­dään vain kil­pai­li­jan lii­ke­toi­min­nan vai­keut­ta­mi­sek­si. Onhan se kil­pai­lun voit­ta­neen yri­tyk­sen­kin kan­nal­ta han­ka­laa, kun kja­pa­si­teet­tia täy­tyy poi­tää­va­rat­tu­na tuot­ta­maan urak­ka sit­ten kun mark­ki­na­tuo­miois­tuin tekee päätöksen. 

  Oli­si hyvä näh­dä tut­ki­mus aiheet­to­mis­ta vali­tuk­sis­ta. Olen luke­nut nii­tä usei­den vuo­sien ajan, mut­ta ei ole koh­dal­le sat­tu­nut sel­lais­ta, jota oli­sin var­mas­ti pitä­nyt aiheettomana.

 6. On aika hur­jaa lait­taa 15 pos­taus­ta kah­den päi­vän sisään. Itse epä­röin aloit­taa luke­mi­sen, kun nii­tä oli vain vii­si. Nyt en tie­dä viit­sin­kö lainkaan.
  Kyse­hän ei ole vain 15 luet­ta­vas­ta teks­tis­tä. Kyse on 15 seu­rat­ta­vas­ta kes­kus­te­lus­ta.

 7. Hank­kei­den vii­väs­ty­mi­nen ei ole ainoa ongelma.

  Vähin­tään yhtä pahaa on, että kun hin­ta on lähes ainoa kvan­tia­tii­vi­nen mit­ta­ri jul­kis­ten han­kin­ta­tar­jous­ten ver­tai­lus­sa, suu­rin osa vir­ka­mie­his­tä ei viit­si ver­tail­la tar­jouk­sia mil­lään muil­la mit­ta­reil­la odo­tet­ta­vis­sa ole­vien vali­tus­ten ja jopa syy­teuh­kauk­sien takia.

  Kui­ten­kin vai­kea asia, sil­lä (hal­pa) vali­tusoi­keus on poh­jois­mai­sen oikeus­jär­jes­tel­mäm­me peruspilareita.

  1. Hin­ta on lopul­ta ainoa kri­tee­ri, kos­ka mark­ki­na­tuo­miois­tuin ei ymmär­rä laa­dus­ta mitään ja sik­si se nojau­tuu hin­taan. Jos o0stat mer­sun kal­liim­mal­la, vaik­ka van­han ladan oli­si saa­nut hal­vem­mal­la, sinun on poys­tyt­ty­vä selit­tä­mään juris­til­le ymmär­ret­tä­väl­lä taval­la, mit­kä mitat­ta­vat omi­nai­suu­det mer­sus­sa ovat parempia.

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hin­ta on lopul­ta ainoa kri­tee­ri, kos­ka mark­ki­na­tuo­miois­tuin ei ymmär­rä laa­dus­ta mitään ja sik­si se nojau­tuu hin­taan. Jos o0stat mer­sun kal­liim­mal­la, vaik­ka van­han ladan oli­si saa­nut hal­vem­mal­la, sinun on poys­tyt­ty­vä selit­tä­mään juris­til­le ymmär­ret­tä­väl­lä taval­la, mit­kä mitat­ta­vat omi­nai­suu­det mer­sus­sa ovat parempia. 

  Onko tämä nyt nii­tä jour­na­lis­min vaa­ti­mia yksin­ker­tai­sia totuuksia?
  Ei kai mark­ki­na­oi­keus niis­tä kil­pail­ta­vis­ta kri­tee­reis­tä pää­tä. Tar­jous­pyyn­nön laa­ti­jat­han mää­rit­tä­vät kil­pai­lus­sa arvioi­ta­vat asiat ja sen, mis­sä suh­tees­sa ne ovat ratkaisevia.
  Vai mis­tä täs­sä on kyse?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.