Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (14): Kaupunkiseutujen eheyttäminen

3.5              Alueke­hi­tyk­sen kannal­ta keskeis­ten kaupunkiseu­tu­jen yhdyskun­tarak­en­teen ehey­den, alueen elin­voimaisu­u­den kehit­tämisen ja palvelu­jen tehokkaan jär­jestämisen tur­vaamisek­si valmis­tel­laan kun­taraken­nelain täy­den­nys. Täl­lä lisätään perus­tus­lain aset­tamien reunae­hto­jen mukaises­ti kun­tien yhdis­tymistä koske­vaa val­tioneu­vos­ton toimi­val­taa kun­taraken­nelain 4d§:n 3 mom:ssa tarkoite­tul­la yht­enäisel­lä työssäkäyn­ti- tai yhdyskun­taraken­nealueel­la. Val­tioneu­vos­ton toimi­val­lan lisäämi­nen rajoite­taan selkeil­lä reunae­hdoil­la ja alueen asukkaiden enem­mistön tah­toti­laan sit­o­misel­la. Toimi­val­lan käyt­tö rajoitet­taisi­in tilanteisi­in, jois­sa kun­taraken­nelain tavoit­teet eivät ole toteutet­tavis­sa vapaae­htois­es­ti. Kielel­lis­ten oikeuk­sien toteu­tu­mi­nen varmis­te­taan. (VM)

Kaupunkiseuduil­la voidaan siis kun­nat yhdis­tää, jos alueen asukkaiden enem­mistö sitä kan­nat­taa. Jokaisen kun­nan suos­tu­mus­ta erik­seen ei siis tarvit­taisi. Olen esit­tänyt tätä jo alus­ta alka­en, sil­lä ei tämä kaikkien ongel­mak­si tun­nus­ta­ma asia ratkea niin, että kaik­ki sen hyväksyvät, kos­ka eri­ar­vois­tu­vas­ta kehi­tyk­ses­tä jotkut myös hyö­tyvät. Kaupunkiseu­tu­jen osaop­ti­moin­ti on niin kallis ja haitalli­nen asia, että sen voit­tamisek­si on uskallet­ta­va tehdä jotain. Todet­takoon, että tästä asi­as­ta on vihreil­lä kovin eri­laisia käsi­tyk­siä niin kuin on tilanne kaikissa muis­sakin puolueissa.

Toinen vai­h­toe­hto olisi seu­tuhallinto, mut­ta se toimii vain, jos verot tai pääosa niistä kerätään seu­tuhallinnolle. Jos kil­pailua rahakkaista yri­tyk­sistä sekä ter­veistä ja hyvä­tu­loi­sista asi­akkaista ei tehdä tarpeet­tomak­si, mikään seu­tuhallinto ei pysty estämään kun­tien osaop­ti­moin­tia – tai jos pystyy, ei niille kun­nille jää paljon päätös­val­taa. On hyvin har­mi, että tästä on jäänyt pois mah­dol­lisu­us “metropoli­hallintoon” myös Tam­pereen ja Turun seuduilla.

Huo­mat­takoon, että tämä pakkoli­itos­mah­dol­lisu­us ei tämän muo­toilun mukaan koske Helsin­gin seu­tua, jonne puuhataan metropolihallintoa.

3.6              Varmis­te­taan metropo­lialueen kil­pailukyky, estetään seg­re­gaa­tio­ta sekä tehoste­taan maankäytön, asumisen ja liiken­teen suun­nit­telua ja toteu­tus­ta edis­tämäl­lä alueen kun­tali­itok­sia ja kokoa­mal­la sen tuek­si metropoli­hallinto. Kun­tali­itosten ja yhteisen hallinnon kokon­aisu­ud­es­ta tehdään päätök­set vuo­den 2015 alku­un men­nessä ja uusi rakenne tulee voimaan viimeistään vuo­den 2017 alusta.

Kan­nuste­taan kun­tia eten­emään itse käyn­nistämil­lään kun­tali­itos­selvi­tysalueil­la. Alueen kokon­aisu­u­den varmis­tamisek­si val­tio­varain­min­is­ter­iö aset­taa alueelle eri­tyisen kun­ta­jako­selvit­täjän. Kun­ta­jako­selvi­tyk­set toteutetaan kun­taraken­nelain edel­lyt­tämässä aikataulussa.

Mik­si tuo ylimääräi­nen koko alueen selvit­täjä kun­tien vapaae­htois­es­ti aloit­tamien selvi­tys­ten rin­nal­la, jos ker­ran alueel­la ei kuitenkaan voi­da tehdä pakkoliitoksia?

3.7              Peruste­taan metropoli­hallinto, jon­ka päät­tävä toimielin on vaaleil­la valit­tu val­tu­us­to. Metropoli­hallinto hoitaisi metrop­o­li­selvi­tyshenkilöi­den suosi­tusten mukaises­ti alueen kil­pailukyvyn sekä elinkeino- ja inno­vaa­tiopoli­ti­ikan, maankäytön, asumisen ja liiken­teen toteut­tamisen sekä seg­re­gaa­tioon, työvoimaan ja maa­han­muut­toon liit­tyvien seudullis­ten kysymys­ten ratkaisemisen. Metropo­li­val­tu­us­to hyväksy­isi metropo­likaa­van ja sen toimeen­pano-osan, joka ohjaisi kun­tien päätök­sen­tekoa maankäytön, asumisen ja liiken­teen asiois­sa. Tämän tulee varmis­taa se, että val­tion kanssa yhdessä pääte­tyt kaavoitus- ja asun­to­tavoit­teet täyt­tyvät. Metropoli­hallinto hoitaisi sille osoite­tut seudulliset julk­ishallinnon tehtävät, jot­ka siir­ret­täisi­in kun­nista, kun­tay­htymistä ja valtionhallinnosta.

                    Metropoli­hallintoon liit­tyvän lain­säädän­nön valmis­telu käyn­nis­tetään nopeal­la aikataul­ul­la rin­nan kun­tali­itos­selvi­tys­ten kanssa. Valmis­telus­sa metropoli­hallinnon tehtävien tark­ka sisältö ja laa­ju­us ovat kytkök­sis­sä esi­selvi­tyk­sen mukaises­ti alueel­la tapah­tu­vien kun­tali­itosten laa­ju­u­teen ja merkit­tävyy­teen. (VM, YM)

Yksi tästä puut­tuu ja sen mukana kaik­ki. Tässä ei ole metropo­lialueen kun­tien väistä vero­tu­lo­jen tasaus­ta. Sil­loin osaop­ti­moin­ti vain jatkuu ja kiihtyy. Metropoli­hallinto ei voi kovin abstrak­tien päätösten avul­la sitä estää ja jos voisi, se olisi kovin huonoa poli­ti­ikkaa. Kehyskun­tien ker­mankuor­in­taa ei ole järkevää tas­apain­ot­taa rak­en­ta­mal­la muu­ta­ma vuokrakasar­mi keskelle pel­toa. On luon­nol­lista, että etääl­lä on pien­talo­ja ja on luon­nol­lista, että pien­talo­jen asukkaat ovat varakkaampia kuin ker­rostalo­jen, noin keskimäärin.

Metropoli­hallinnos­ta on tulos­sa hyvin väljä, jos siihen todel­la haal­i­taan kun­tia Por­naisia myöten. Pääkaupunkiseudun kun­tien olisi järkevää voi­da päät­tää suures­ta osas­ta asioi­ta yhdessä ja velvoit­tavasti, mut­ta tehtäväkent­tä jää kovin ohuek­si, jos asia opti­moidaan ajatellen, mitä muiden pitää voi­da päät­tää Por­nais­ten puoles­ta. Kuu­den tai korkein­taan yhdek­sän kun­nan metropoli­hallinto olisi paljon toimivampi.

Pelkään pahoin, etteivät asi­at pääkaupunkiseudul­la kun­tau­ud­is­tusten myötä parane vaan huononevat. Se johtaa kiihtyvään kil­pailu­un kaikkine kampit­tamisi­neen kun­tien välil­lä, eri­tyis­es­ti Espoon ja Helsin­gin välil­lä. Jos Espoon johdol­la syn­tyy Helsin­gin län­sipuolelle “Suur-Kau­ni­ainen” ja Van­taan pohjois­puolelle oma Kes­ki-Uuden­maan ja Sipoon liitos, en usko, että Helsin­ki ja Van­taa tuli­si­vat liit­tymään toisi­in­sa. Helsin­ki esit­ti tätä jokin aika sit­ten ja Van­taa tor­jui. Nyt asi­at ovat kehit­tyneet suun­taan, jos­sa voi olla vaikeaa suos­tutel­la Helsinkiä liit­toon Van­taan kanssa eri­tyis­es­ti, jos Van­taa esit­tää sitä vas­ta sit­ten, kun sen kun­tat­alous on täy­del­lisessä umpikujassa.

Tietysti val­tio­val­lal­la on keinon­sa puut­tua tuo­hon osaop­ti­moin­ti­in tekemäl­lä siitä kannattamatonta.

Itse joudun miet­timään omaa kan­taani kaupun­gin kaavoit­tamiseen ja asuntopolitiikkaan.

23 vastausta artikkeliin “Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (14): Kaupunkiseutujen eheyttäminen”

 1. Kaupunkiseuduil­la voidaan siis kun­nat yhdis­tä, jos alueen asukkaiden enem­mistö sitä kannattaa.

  Siis pakkoli­itok­sia pie­nille kun­nille. Esimerkik­si Tam­pereel­la on 218 000 asuk­sa­ta ja Pirkkalas­sa 18 000. Jos edes 55% tam­pere­lai­sista kan­nat­taa liitos­ta, on saman­tekevää mitä mieltä pirkkalalaiset ovat.

  Ja mik­siköhän tämäkin pitäisi tehdä? Ei täl­lä ainakaan kestävyys­va­jeen paikkaamisen kanssa ole mitään tekemistä. Kai hal­li­tus halu­aa käyt­tää myös talouskri­isiä ylimääräisenä tekosyynä keskeisek­si poli­it­tisek­si tavoit­teek­seen nimeämän­sä, mut­ta huonos­ti kau­pak­si käyneen kun­tau­ud­is­tuk­sen läpi runnomiseen.

  Jos kil­pailua rahakkaista yri­tyk­sistä ja ter­veistä ja hyvä­tu­loi­sista asi­akkaista ei tehdä tarpeet­tomak­si, mikään seu­tuhallinto ei pysty estämään kun­tien osaoptimointia

  Kun­tara­jo­jen siir­to ja pien­ten kun­tien lopet­ta­mi­nen ei kor­jaa rahan­jaon vinoumia (vaan siirtää ne uusille rajoille). Tuo­hon ongel­maan tarvi­taan val­lan mui­ta korjaustoimenpiteitä.

  Mik­si tuo ylimääräi­nen koko alueen selvit­täjä kun­tien vapaae­htois­es­ti aloit­tamien selvi­tys­ten rin­nal­la, jos ker­ran alueel­la ei kuitenkaan voi­da tehdä pakkoliitoksia?

  Tarkoi­tat ilmeis­es­ti, että muil­la alueil­la val­tion selvit­täjät asete­taan sik­si, että hei­dän tehtävän­sä on toteut­taa pakkoliitoksia?

  Pelkään pahoin, etteivät asi­at pääkaupunkiseudul­la kun­tau­ud­is­tusten myötä parane vaan huononevat.

  Näin voi käy­dä. Pakol­la muo­doste­tuis­sa hallintoe­limis­sä osan­ot­ta­jien moti­vaa­tio rak­en­tavaan yhteistyöhän voi olla vaatimaton.

  Sama kos­kee pakko- ja puoli­pakkoli­itok­sia. Niis­sä kap­ina­hen­ki jää kuitenkin enem­män piiloon, kos­ka liitet­ty­jen kun­tien kun­ta­lais­ten mielip­iteitä ei enää erik­seen kysellä.

  Tietysti val­tio­val­lal­la on keinon­sa puut­tua tuo­hon osaop­ti­moin­ti­in tekemäl­lä siitä kannattamatonta.

  Asi­aa! Kun­tali­itosten ja uusien raskaiden väl­i­ta­son hallinto-organ­isaa­tioiden sijaan oikea kor­jaus­toimen­pide olisi rahoi­tus­mall­in järkeistäminen.

 2. Kun­tau­ud­is­tus­ta tarvi­taan, mut­ta tuo tulee kyl­lä turhan kalli­ik­si veron­mak­sajille. 😀 Tärkein­tähän on saa­da liian isot ja tehot­tomat knnat pilkottua.

 3. Ilmeris­es­ti kaikille ei ole selvin­nyt mik­si 18 000 asukkaan kroonis­es­ti velka­an­tunut ja ilman työ­paikko­ja ole­va Pirkkala on elinkelvoton.
  No, kun­nal­isveron tasauk­sen anios­ta sil­lä voi elää kuin pel­los­sa, kaavoit­taa mar­ket­ti­ton­tit eurol­la Tam­pereen rajal­in­jan viereen ja olla kehit­tämät­tä palveluita.

  Ylipäätään Pirkkl­lan kan­nata­ta antaa ilmaisek­si tont­ti ja kaa­va, jos se on pois Tampereelta.

  Lisäk­si kun­nal­sipoli­itikot saa­vat olla oma­l­la hiekkalaatikol­laan, mikä on tärkein syy. Asukkaiden etu Pirkkalas­sa ei ole ketään kiin­nos­tanut, kos­ka val­taa pitävät ns van­hat pirkkalala­iaiset ja asukkaiden enem­mistö on sinne muut­tanei­ta. Van­taa koki saman tilanteen 90-luvulla.

  Tam­pere ja Turku oli­si­vat ansain­neet metropo­lialueen, Oulu taitaa tehdä sen onnek­si ihan itse. Täl­löin olisi saatu alue/pitäjähallintoa Her­van­ta-Vuorek­sen ja Teiskon suun­nalle. Pikem­minkin isot asi­at ja rahat olisi hoidet­tu yhdesä ja puis­tois­tu­tuk­set hoidet­tu paikallis­ten touho­jen toimesta.

  Nykyi­den idea, jos­sa kun­nil­la on kum­malli­nen “itsemääräämisoikeus” mut­ta ei mitään oikeas­ta vas­tu­u­ta mis­tään onkin oikein demokra­t­ian juhlaa.

 4. Täl­löin olisi saatu alue/pitäjähallintoa Her­van­ta-Vuorek­sen ja Teiskon suun­nalle. Pikem­minkin isot asi­at ja rahat olisi hoidet­tu yhdesä ja puis­tois­tu­tuk­set hoidet­tu paikallis­ten touho­jen toimesta.

  Yllä ollut JTS:n kom­ment­ti oli muutenkin eri­no­mainen, mut­ta tähän esimerkki­in halu­aisin puut­tua, kos­ka juuri tässä tulee esille paikall­ishallinnon tärkeys.

  Tam­pereel­la Her­van­nan paikalli­nen asukasy­hdis­tys ehdot­ti Her­van­nan pos­ti­toimi­paikkaa “33720 Tam­pere” muutet­tavak­si muo­toon “33720 Her­van­ta”. Tam­pereen kaupun­ki ilmoit­ti kan­tanaan, ettei tähän muu­tok­seen ole syytä, kos­ka postinu­meros­ta voisi “syn­tyä epä­selvyyt­tä, minkä kun­nan alueel­la Her­van­ta sijait­see”. Mik­sei her­van­ta­laisille voisi sal­lia, että he muut­ta­vat oman pos­ti­toimi­paikkansa halu­a­maansa, kotiseu­tu­rakkaut­ta ilmen­tävään muo­toon? Mik­si kaupun­gin tulisi tähän puut­tua? Onhan Tam­pereel­la jo pos­ti­toimi­paik­ka “34260 Terälahti”.

  Vas­taavasti Sas­ta­malas­sa päätet­ti­in yhdis­tymisin­nos­sa muut­taa tois­takym­men­tä kylän mukaan nimet­tyä pos­ti­toimi­paikkaa muo­toon “XXXXX Sas­ta­mala”. Nyt paikallisetkaan eivät enää osaa osoit­teesta arva­ta, mis­sä päin suur­ta uusiokun­taa jokin osoite sijait­see. Syynä muu­tok­seen oli halu pois­taa aiem­pi­en kun­tien nimet mah­dol­lisim­man tehokkaasti käytöstä.

  (Yleisem­min ongel­man voisi ratkaista, jos posti hyväksy­isi postinu­merolle esim. kak­si vai­h­toe­htoista muo­toa: “00790 Helsin­ki” olisi yhtä hyväksyt­tävä kuin “00790 Viik­ki”. Tieto­jär­jestelmis­sä tämä olisi aika help­poa toteuttaa.)

 5. Samoin minä olen ihme­tel­lyt, miten iso kun­ta voi päät­tää pienen puoles­ta. Todel­lista sad­dami­laista demokra­ti­aa ja öykkäröin­tiä. Olisi var­maan ollut Irakin etu myös se, että Kuwait olisi liitet­ty siihen.Käsittääkseni prof. Tuori on oike­as­sa, että tämä vaatii ainakin perus­tus­laki­valiokun­nan kan­nan. Mut­ta sehän lie­nee poli­it­tis­es­ti manipolaitavissa.

  Ehkä tulee myös val­i­tuk­sia eri EU elimiin.

 6. JTS:
  Ilmeris­es­ti kaikille ei ole selvin­nyt mik­si 18 000 asukkaan kroonis­es­ti velka­an­tunut ja ilman työ­paikko­ja ole­va Pirkkala on elinkelvoton.
  No, kun­nal­isveron tasauk­sen anios­ta sil­lä voi elää kuin pel­los­sa, kaavoit­taa mar­ket­ti­ton­tit eurol­la Tam­pereen rajal­in­jan viereen ja olla kehit­tämät­tä palveluita.

  Ylipäätään Pirkkl­lan kan­nata­ta antaa ilmaisek­si tont­ti ja kaa­va, jos se on pois Tampereelta.

  Lisäk­si kun­nal­sipoli­itikot saa­vat olla oma­l­la hiekkalaatikol­laan, mikä on tärkein syy. Asukkaiden etu Pirkkalas­sa ei ole ketään kiin­nos­tanut, kos­ka val­taa pitävät ns van­hat pirkkalala­iaiset ja asukkaiden enem­mistö on sinne muut­tanei­ta. Van­taa koki saman tilanteen 90-luvulla.

  Tam­pere ja Turku oli­si­vat ansain­neet metropo­lialueen, Oulu taitaa tehdä sen onnek­si ihan itse. Täl­löin olisi saatu alue/pitäjähallintoa Her­van­ta-Vuorek­sen ja Teiskon suun­nalle. Pikem­minkin isot asi­at ja rahat olisi hoidet­tu yhdesä ja puis­tois­tu­tuk­set hoidet­tu paikallis­ten touho­jen toimesta.

  Nykyi­den idea, jos­sa kun­nil­la on kum­malli­nen “itsemääräämisoikeus” mut­ta ei mitään oikeas­ta vas­tu­u­ta mis­tään onkin oikein demokra­t­ian juhlaa.

  Tiedok­si vain muillekin Suomes­sa, että Pirkkala on hyv­in­voi­va kun­ta, jon­ka väestö on koulute­tumpaa kuin Tam­pereel­la (3. sijal­la Suomen kun­nista). Työ­paikko­ja on myös run­saasti ja teol­lisu­ut­ta. Velka­an­tuneisu­ud­es­ta en tiedä kun en asu siellä. 

  On tämä perus­tus­lain takaa­ma kun­tien itsemääräämisoikeus kumma.

 7. JTS: Tiedok­si, että Pirkkalan työ­paikkao­mavaraisu­us on noin 65–70% ja nousus­sa. Työt­tömyysaste on noin 6% pienem­pi kuin Tam­pereel­la (9 vs. 15%). Väestö melko nuor­ta ja lap­sia paljon, mikä aiheut­taa run­saasti rak­en­tamis­tarvet­ta kouluille ja päiväkodeille. Tämä mm. aiheut­taa velanottotarvetta.

 8. “Eheyt­tämi­nen”?

  Kuu­lostaa eheyttämishoidolta.

 9. “Kaupunkiseuduil­la voidaan siis kun­nat yhdis­tää, jos alueen asukkaiden enem­mistö sitä kannattaa.”

  Mil­loin saadaan äänestys Espoon yhdis­tämis­es­tä Helsinki­in? Täältä tulisi ainakin yksi Espoolainen ääni tuon puolesta.

 10. Niin, pysi­sivät pirkkalalaiset siel­lä Pirkkalas­saan. Eivät käyt­täisi teitä ja koulu­ja ja teat­tere­i­ta, joista eivät viit­si mak­saa. No, omakoti­tont­te­ja ja riv­it­lo­ja on kaavoitet­tu harvaan…

  Tam­perelle paras vai­h­toe­hto lie­nee liit­tää Vuores, Her­van­ta ja se Pirk­ka-hallin ympäristö Pirkkalaan niin saa­vat kokea kaupun­gin riemu­ja — väk­ilukin tulisi tarpeek­si suurek­si ihan palvelu­iden tuot­tamiseen. Suurin työ­nata­ja on sit­ten jatkos­sakin kun­ta, kakkose­na varuskun­ta ja kol­maose­na ABC. 

  Lop­pu­peleisää, kun­tau­ud­is­tus ei etene mil­lään jär­jes­llsiel­lä toimin­nal­la. Pirkkalan val­tu­ute­tut halu­a­vat edis­tää ihan mitä tahansa, kuin­ka jär­jetön­tä ja kallista verora­hoil­la kun­han eivät ole osa Tam­peretta. Kun­nan itsemääräämisoikeu­den nau­ret­tavau­us on, että se on Tam­pere joka mak­saa Pirkkalan kun­tapoli­itikko­jen toilailut, joten lop­putu­los tiedetään.

  Sama logi­ik­ka kok­see kaukkia piir­i­tyskun­tia kaupunkialueilla.

 11. Metropoli­hallinto = kun Helsin­ki alkaa hidastaa/torppata autoli­iken­nehankkei­ta, ote­taan autoil­e­vat espoolaiset mukaan kaavaäänestyk­si­in ja seudun liiken­ner­aken­nus­bud­jetista päättämään?

  1. Onnek­si Espoo vas­tus­taa sel­l­aista metropoli­hallintoa joka voi päät­tää muus­takin kuin tar­jo­taanko kok­ouk­sis­sa kahvia vai teetä.

 12. JTS: Niin, pysi­sivät pirkkalalaiset siel­lä Pirkkalas­saan. Eivät käyt­täisi teitä ja koulu­ja ja teat­tere­i­ta, joista eivät viit­si mak­saa. No, omakoti­tont­te­ja ja riv­it­lo­ja on kaavoitet­tu harvaan…

  Käsit­tääk­seni Tam­pereen omia työ­paikko­ja ovat vain kaupun­gin työ­paikat, joi­ta onkin van­has­taan liian suuri määrä (vaikka­pa Espooseen ver­rat­tuna). Esimerkik­si keskus­sais­raalan, yliopis­to­jen ja korkeak­oulu­jen työ­paikat ovat sairaan­hoitopi­irin, val­tion , siis mei­dän kaikkien työ­paikko­ja. Ja pirkkalalaiset mak­sa­vat kyl­lä varakkaina veroa enem­män kuin tam­pere­laiset henkeä kohti.

  Pirkkalas­sa ja muis­sa ympäryskun­nis­sa peruster­vey­den­huolto pelaa parem­min kuin Tam­pereel­la. Ei halut­taisi vai­h­taa huonom­paan. Ei myöskään mak­samaan Tam­pereen tun­nelei­ta ja radan kan­sia. Tun­nen kyl­lä entisenä tam­pere­laise­na Tam­pereen kun­nal­lispoli­ti­ikan kum­mallisu­udet, aikanaan pitä samaan virkaan vali­ta kak­si henkeä eri puolueista. Toinen tekemään töitä ja toinen vartioimaan.

  Tarkoit­taako JTS että Tam­pereen teat­tereis­sa saisi käy­dä vain tam­pere­laiset. Käsit­täääk­seni teat­ter­in­tek­i­jät toivo­vat, että niis­sä käytäisi­in koko Suomes­ta. Jos ne sit­ten ovat kovasti tap­pi­ol­lisia, niin se on Tam­pereen asia.

  Ter­vey­den­huoltoon 50000 tuhan­nen raja on nau­ret­ta­va, tehty lähin­nä joitakin demariv­e­toisia kun­tia varten. Kun­nol­liseen perus- ja erkois­ter­vey­de­huoltoon tarvi­taan vähin­tään 150000–200000 henkeä sekä THL:n että OECD:n mukaan. Olisi paras­ta hoitaa se sairaan­hoitopi­irin käyt­täen poh­jana koko Pirkan­maan sairaan­hoitopi­irin aluetta.

  1. Tarkoit­taako JTS että Tam­pereen teat­tereis­sa saisi käy­dä vain tam­pere­laiset. Käsit­täääk­seni teat­ter­in­tek­i­jät toivo­vat, että niis­sä käytäisi­in koko Suomes­ta. Jos ne sit­ten ovat kovasti tap­pi­ol­lisia, niin se on Tam­pereen asia.

   Tähän sisäl­tyy ker­mankuori­jakun­tien koko filosofia.

 13. Osmo,

  onhan kahvin tai teen val­it­sem­i­nen toki merkit­tävä päätös! 🙂

 14. Val­tion pitäisi pistää sote kuosi­in kyse­lemät­tä kun­nil­ta mitään. Type­r­ät kyläpoli­itikot voivat tämän jäl­keen ihan rauhas­sa leikkiä käpykylis­sään metropolileikkejä.

 15. Osmo Soin­in­vaara: Tähän sisäl­tyy ker­mankuori­jakun­tien koko filosofia.

  Jos Pirkkala tai Espoo oli­si­vat köy­hiä ja ihmiset vähem­män koulutet­tu­ja kuin läheisessä kaupungis­sa, olisiko ns. keskuskaupun­ki halukas liit­tämään ne itseen­sä ? Epäilen. Kuten van­ha poh­jalainen sanon­ta kuu­luu “Kateus on ansaittava”.

  Tämä kateus suo­ras­taan liikuttavaa.

  Tukhol­mas­sa muuten kade­hdi­taan Dan­dery­dia ja Nacka/Saltsjöbadenia vastaavasti.

 16. ‘Jos Pirkkala tai Espoo oli­si­vat köy­hiä ja ihmiset vähem­män koulutet­tu­ja kuin läheisessä kaupungis­sa’ (Coun­try­boy)
  Jos sitä läheistä kaupunkia ei olisi, niin kehyskun­nat oli­si­vat ihan taval­lisia maalaiskun­tia. Muuttotappioaluetta.

 17. Coun­try­boylle:

  Lomail­imme viime kesänä Tukhol­mas­sa ja kävimme Salt­sjöbadenis­sakin uimas­sa ja käppäilemässä.

  Kyl­lä se on ihan tyylipuh­das nukku­malähiö — vaik­ka viehät­tävä onkin.

  “Keskus­tan” kau­palli­nen nol­lapiste typ­istyy käytän­nössä ranta­hotellin vier­essä sijait­se­vaan yhteen pienker­rostaloko­rt­teli­in jos­ta löy­tyi pieni lähikaup­pa ja muu­ta­ma pienyri­tys tyyli­in Kai­jan kam­paamo ja Kallen uisteluliike.

  Nac­ka kokon­aisu­udessaan on yksi val­ta­van laa­ja nukku­malähiö jon­ka pel­loille ja met­si­in köy­hät (Salt­sjöbade­nia ja Sol­si­da­nia ymv. luku­unot­ta­mat­ta) on aikoinaan päätet­ty asut­taa — kuten Helsingissäkin.

  Nack­aa työl­listää kun­ta, Tukhol­man kaupun­ki, val­ti­olli­nen poli­isi, Secu­ri­tas sekä julkisen liiken­teen toim­i­jat. Näi­den kohdal­la ainakaan kap­i­tal­isti ei ilkeäisi puhua tuot­tavas­ta toiminnasta.

  Alue mis­sä jotain ylipäätään vielä Nack­as­sa tuote­taan sijait­see reilun kilo­metrin säteel­lä Södermalmilta. 😉

  Siel­lä duu­nataan — vielä tois­taisek­si — kom­puroi­ta ym. rak­en­tamisen ja raskaan teol­lisu­u­den tarpeisi­in, kehitetään(?) lääkkeitä ja pide­tään oletet­tavasti pk-seudun datali­ikenne Telian nört­tien toimes­ta pystyssä.

  Käytän­nössä Teliakin voitaisi­in laskea kuu­lu­vak­si osak­si perus­in­fraa, Swe­bussin ja Sven­sk Ban­pro­duk­tion­in tapaan.

  Aika usein kyse on sit­tenkin vähem­män kateud­es­ta ja enem­män moraalista.

  PS. Niitä liitoshalu­ja on aina jos ja kun keskus kas­vaa liki per­ife­ri­aa — riip­pumat­ta bar­baarien tulo- ja koulutustasosta.

 18. Tarken­netaan edel­listä postaus­ta sen ver­ran, että työl­lisyyskat­saus edusti vuot­ta 2003. Esim. Atlas Cop­col­la ei ole enää Nack­as­sa mitään teol­lista tuotan­toa. Ylläripylläri.

 19. anon: . Niitä liitoshalu­ja on aina jos ja kun keskus kas­vaa liki per­ife­ri­aa – riip­pumat­ta bar­baarien tulo- ja koulutustasosta

  Ja ketähän nämä bar­baar­it ovat ? Ilmeis­es­ti tarkoi­tat näitä parem­min koulutet­tu­ja ja parem­min tienaavia ?

  jopo:
  Val­tion pitäisi pistää sote kuosi­in kyse­lemät­tä kun­nil­ta mitään. Type­r­ät kyläpoli­itikot voivat tämän jäl­keen ihan rauhas­sa leikkiä käpykylis­sään metropolileikkejä.

  Niin tehtäisi­in vaik­ka sairaan­hoitopi­irien poh­jal­ta niin sil­loin väl­tyt­täisi­in monil­ta ongelmil­ta, joi­ta isän­täkaupun­ki aiheut­taa. Suomi­han on ain­oa maa, jos­sa yritetään ter­vey­den­huolto pitää vielä kun­nal­lise­na. Ei oikein hyvin 

  Osmo Soin­in­vaara: Tähän sisäl­tyy ker­mankuori­jakun­tien koko filosofia.

  tun­nu onnis­tu­van äsken muo­doste­tuis­sa suurkun­nis­sakaan (Kou­vola, Salo yms).

 20. Osmo Soin­in­vaara: Tarkoit­taako JTS että Tam­pereen teat­tereis­sa saisi käy­dä vain tam­pere­laiset. Käsit­täääk­seni teat­ter­in­tek­i­jät toivo­vat, että niis­sä käytäisi­in koko Suomes­ta. Jos ne sit­ten ovat kovasti tap­pi­ol­lisia, niin se on Tam­pereen asia.

  Tähän sisäl­tyy ker­mankuori­jakun­tien koko filosofia.

  Kuvit­telisin että Tam­pere päät­tää paljonko sisään­pääsy teat­teri­in mak­saa, jol­loin se voi korot­taa lip­pu­jen hin­taa jot­ta teat­teri ei olisi tap­pi­olli­nen. Jos tämä karkoit­taa yleisön niin tästä voinee tulki­ta että teat­terin pito ei tuo­ta tarpeek­si hyö­tyä yleisölleen, ja se kan­nat­taa lopet­taa. En kek­si mitään ulkois­vaiku­tuk­si­akaan mil­lä teat­terin sub­ven­toin­tia voisi perustella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.