Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (12): Kuntatalous

3. Jul­ki­sen pal­ve­lu­tuo­tan­non tuottavuus

Jul­ki­sen pal­ve­lu­tuo­tan­non tuot­ta­vuu­den kas­vat­ta­mi­seen koh­dis­tu­va toi­men­pi­de­ko­ko­nai­suus sisäl­tää monia toi­si­aan tuke­via ele­ment­te­jä. Työ kun­tien teh­tä­vien ja nii­hin liit­ty­vien vel­voit­tei­den kar­toit­ta­mi­sek­si on tär­keä osa kun­ta­ta­lou­den raken­ne­uu­dis­tus­ta. Työn tavoit­tee­na on löy­tää teh­tä­vät ja vel­voit­teet sekä toi­min­nan orga­ni­soin­ti­ta­vat, jot­ka muut­ta­mal­la voi­daan pait­si koh­den­taa voi­ma­va­ro­ja aiem­paa tehok­kaam­min ja vai­kut­ta­vam­min myös hel­pot­taa kun­ta­ta­lou­teen koh­dis­tu­via rahoituspaineita.

3.1              Kun­ta­ta­lou­den tasa­pai­non tur­vaa­mi­sek­si uudis­te­taan val­tio­no­suus­jär­jes­tel­mä sekä tehos­te­taan perus­pal­ve­luoh­jel­ma­me­net­te­lyn pit­kä­jän­tei­syyt­tä, sito­vuut­ta ja ohjaus­vai­ku­tus­ta hal­li­tus­oh­jel­man mukai­ses­ti. Perus­pal­ve­luoh­jel­mas­sa sovi­taan yhteen kun­tien teh­tä­vät ja vel­voit­teet sekä nii­den rahoi­tus. Sii­nä myös lin­ja­taan kun­ta­ta­lou­den tasa­pai­no­ta­voit­teen edel­lyt­tä­mä kun­tien omien vero- ja mak­su­tu­lo­jen sekä kun­ta­pal­ve­lui­den tuot­ta­vuu­den kehi­tys, samoin täs­men­ne­tään ne val­tio­no­suuk­sia, kun­tien vero­poh­jaa sekä kun­tien teh­tä­viä ja vel­voit­tei­ta kos­ke­vat val­tion toi­met, joil­la tue­taan kun­ta­ta­lou­den tasa­pai­not­ta­mis­ta. Kun­tien ja val­tion väli­ses­sä kus­tan­nus­ten­jaon tar­kis­tuk­ses­sa siir­ry­tään vuo­sit­tai­seen menet­te­lyyn. Kun­nal­lis­ta­lou­den ja hal­lin­non neu­vot­te­lu­kun­nan yhtey­teen perus­tet­tu jaos­to arvioi val­tion kun­nil­le sää­tä­miin teh­tä­viin ja vel­voit­tei­siin liit­ty­vien kus­tan­nus­las­kel­mien luotettavuutta.

Täs­sä on sisäl­lä aika pal­jon, jos tar­koi­tuk­se­na on tehos­taa niin pal­jon kuin on luvat­tu, mut­ta tätä teks­tiä voi sovel­taa miten tahan­sa. Poliit­ti­ses­ti on minun tie­tääk­se­ni kui­ten­kin sovit­tu vain täs­tä teks­tis­tä, joten poliit­ti­sia vai­keuk­sia voi olla tulos­sa. Kun­ta­ta­lous on val­tao­sa jul­ki­ses­ta sek­to­ris­ta ja jos jul­kis­ta sek­to­ria on kaven­net­ta­va, sen on kos­ket­ta­va myös kun­tia. Tämä on teh­tä­vä, mut­ta ei täs­tä help­poa tule. Kun­tien talou­del­lis­ta itse­näi­syyt­tä tul­laan var­maan­kin vähän suit­si­maan — esi­mer­kik­si oikeut­ta jat­ku­vaan vel­kaan­tu­mi­seen rajoitettaneen. 

3.2              Kun­tien teh­tä­viä tai nii­den perus­teel­la sää­det­ty­jä vel­voit­tei­ta arvioi­daan vuo­si­na 2014–2017 toi­min­taoh­jel­mas­sa, jol­la tavoi­tel­laan yhden mil­jar­din euron koko­nais­vä­hen­nys­tä kun­tien toi­min­ta­me­noi­hin vuo­den 2017 tasol­la. Kun­tien teh­tä­vien arvioin­ti –työ­ryh­mä käsit­te­lee syys­kuun aika­na toi­min­taoh­jel­man ja mak­ro­ta­lou­den ohjauk­sen kehit­tä­mis­tä poh­ti­va työ­ryh­mä täy­den­tää ja tar­ken­taa ohjel­maa mar­ras­kuun 2013 lop­puun men­nes­sä siten, että mil­jar­din euron koko­nais­vä­hen­nys kun­tien toi­min­ta­me­noi­hin saa­vu­te­taan. Vel­voit­tei­den vähen­tä­mi­sen tuek­si käyn­nis­te­tään vuo­den 2014 alus­ta pai­kal­li­sia kokei­lu­ja raken­ne­lain tavoit­teet täyt­tä­vil­le kunnille.

Mil­jar­di euroa on aika pal­jon rahaa. Asia on minun hel­pom­pi hah­mot­taa sil­lä, että Hel­sin­gin osuus täs­tä oli­si noin 110 mil­joo­naa. Täs­tä vain bud­jet­tia teke­mään Hel­sin­gis­sä! Jokai­nen voi kan­san­ta­lou­den luvuis­ta pää­tel­lä, että tämä on vält­tä­mä­tön­tä, mut­ta yhtä help­po on pää­tel­lä, että tämä on jok­seen­kin mah­do­ton­ta. Kun­nil­le on ase­tet­tu aika surut­ta lisää teh­tä­viä – ase­te­taan myös täs­sä ohjel­mas­sa yli sadal­la mil­joo­nal­la eurol­la. (pakol­li­nen esio­pe­tus, oppi­vel­vol­li­suusiän nos­ta­mi­nen 17 vuo­teen). Aika­naan teh­ty­jen kun­nan pal­ve­lu­vel­voit­tei­den peru­mi­nen on psy­ko­lo­gi­ses­ti aika han­ka­laa, eikä kyse ole vain psy­ko­lo­gias­ta. Kyse on tär­keis­tä asiois­ta, jois­ta on tus­kal­lis­ta luopua.

Joi­tain help­po­ja koh­tei­ta löy­tyy. Lukion uskon­non­ope­tuk­ses­sa esi­mer­kik­si on maa­il­man uskon­to­jen kurs­si. Tätä kurs­sia var­ten luok­ka pitää jakaa pie­niin ryh­miin, lute­ri­lai­siin, orto­dok­sei­hin, kato­li­lai­siin, isla­mi­lai­siin ja uskonn­ot­to­miin. Miten hin­du­lai­suu­des­ta opet­ta­mi­nen ero­aa orto­dok­se­ja ja lute­ri­lai­sia opetettaessa?

Täl­lai­sia älyt­tö­myyk­siä kar­si­mal­la ei kui­ten­kaan mil­jar­dia kar­si­ta, mut­ta nyt oli­si aika kerä­tä lis­ta saman­lai­sis­ta rahan­haas­kaus­koh­teis­ta. Edes­sä on luok­ka­ko­ko­jen kas­vat­ta­mi­nen ja päi­vä­hoi­don nor­mien keven­tä­mi­nen. Ennus­tan vai­kea­ta syksyä.

Onnek­si voim­me luot­taa täs­sä kes­kus­taop­po­si­tion tukeen. Vaa­ti­han aivan äsket­täin Mat­ti Van­ha­nen täl­lais­ta ohjel­maa ja vähän vie­lä enem­män. Ai, emme­kö voikaan?

3 vastausta artikkeliin “Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (12): Kuntatalous”

 1. Tämä lie­nee yksi poli­tiik­kaoh­jel­man koh­dis­ta, jon­ka avoi­muus mah­dol­lis­ti nopean sopi­mi­sen. Mil­jar­di euroa kun­tien teh­tä­vis­tä sisäl­tää mel­koi­ses­ti kaikenlaista. 

  Eri­kois­sai­raan­hoi­to on kal­lis­ta ja lie­nee ainoa paik­ka, jos­sa voi­daan teh­dä ihan oikeas­ti valin­to­ja — vaik­ka­kin kipei­tä. Lää­kä­rei­den kor­vauk­set ovat myös kas­va­neet kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti kes­tä­mät­tö­mäl­le tasolle.

 2. Suo­mes­sa on riit­tä­väs­ti talou­del­taan krii­siy­ty­nei­tä kun­tia, joi­den päät­tä­jil­tä voi hal­li­tus saa­da kon­kreet­ti­sia ehdo­tuk­sia laki­sää­teis­ten pal­ve­lui­den keventämisestä.

  Ai, kun­ta­lii­tos­kun­tien hen­ki­lös­tö­suo­jaan ei sit­ten voi­tu­kaan kos­kea. Ei vaik­ka eräil­lä kun­nil­la on ollut sopeu­tus­ju­mi pääl­lä yli 10 vuot­ta ja koh­ti uusia lii­tok­sia ja jat­ko­pat­ti­ti­lan­tee­seen puo­li­pa­ko­te­taan. Keven­nä sii­nä sit­ten, mut­ta miten jos hen­ki­lös­tö­ku­lui­hin ei voi koskea.

 3. Sha­keem:
  …Eri­kois­sai­raan­hoi­to on kal­lis­ta ja lie­nee ainoa paik­ka, jos­sa voi­daan teh­dä ihan oikeas­ti valin­to­ja – vaik­ka­kin kipei­tä. Lää­kä­rei­den kor­vauk­set ovat myös kas­va­neet kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti kes­tä­mät­tö­mäl­le tasolle… 

  Huo­nos­ti jär­jes­tet­ty, lii­an ras­kas perus­ter­vey­den­huol­to on toki yksi osa, mut­ta eipä ollut roh­keut­ta kir­joit­taa suo­raan, että sosi­aa­li­me­no­ja tulee lei­ka­ta. Siel­tä tule­vat isot sääs­töt, ihan samal­la taval­la kuin edel­li­ses­sä lamassa. 

  Edel­li­sen laman isoil­la sääs­töil­lä saa­tiin yhteis­kun­ta nousuun laman jäl­keen. Toki se joi­ta­kin yksi­löi­tä kir­pai­si, mut­ta parem­pi kui­ten­kin noin päin. Pel­käs­tään pois­ta­mal­la tur­hat asu­mis­tuet, saa­daan mil­jar­di sääs­töt. Kaik­kien pitäi­si tie­tää, että tuet vain valu­vat hin­toi­hin, eli ne eivät auta aina­kaan asujaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.