Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (8) Markkinoiden toiminta ja terveen kilpailun edistäminen

2. Talou­den uusiu­tu­mis- ja kil­pai­lu­ky­ky ja kasvu

Koko talou­den tuot­ta­vuut­ta sekä uusiu­tu­mis- ja kil­pai­lu­ky­kyä voi­daan edis­tää toi­mil­la, jot­ka koh­dis­tu­vat vero­tuk­sen raken­tee­seen sekä mark­ki­noi­den ja tuo­tan­non puit­tei­den säätelyyn.

Mark­ki­noi­den toi­min­ta ja ter­veen kil­pai­lun edistäminen

Elin­kei­no­ra­ken­teet, pal­ve­lut ja tuot­teet elä­vät muu­tos­vai­het­ta. On tär­ke­ää luo­da raken­teet, jot­ka edis­tä­vät uuden yri­tys­toi­min­nan syn­tyä ja tuke­vat kasvua.

Esi­tys uudek­si yri­tys­tu­ki­laik­si anne­taan edus­kun­nal­le syk­syn 2013 aika­na. Tuki­jär­jes­tel­mää yksin­ker­tais­te­taan ja yri­tys­tu­ki­hal­lin­toa tehostetaan.

Kaup­po­jen aukio­lon osal­ta ede­tään aukio­lon laa­jen­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta anne­tun selon­teon joh­to­pää­tös­ten ja edus­kun­nan edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la. Poik­keus­lu­pien käsit­te­ly kes­ki­te­tään yhteen viran­omai­seen, pie­ny­rit­tä­jien ase­maa paran­ne­taan kaup­pa­kes­kuk­sis­sa ja han­ki­taan tut­ki­mus­tie­toa aukio­lo­jen vai­ku­tuk­sis­ta kaup­po­jen hen­ki­lös­tön turvallisuuteen.

Hal­li­tus toteut­taa har­maan talou­den ja talous­ri­kol­li­suu­den tor­jun­taoh­jel­maa, jota täy­den­net­tiin lisä­toi­men­pi­teil­lä kevään 2013 kehys­rii­hes­sä. Edel­leen on tär­keä vauh­dit­taa siel­lä pää­tet­ty­jen ja kes­kus­te­lus­sa esil­lä ollei­den toi­men­pi­tei­den toteu­tus­ta. Eri­tyi­sen tär­keä on tukea kan­sa­lais­ten mah­dol­li­suuk­sia havai­ta har­maa­ta talout­ta ja hei­dän aloit­teel­li­suut­taan sen torjunnassa.

2.1              Kehi­te­tään yri­tys­tu­kia siten, että raken­ne­po­liit­ti­ses­ti hei­kos­ti vai­kut­ta­vis­ta tuis­ta siir­re­tään pain­opis­tet­tä koh­ti talout­ta ja elin­kei­no­ra­ken­net­ta uudis­ta­vaa tuki­po­li­tiik­kaa. Suun­na­taan yri­tys­tu­kia aiem­paa vah­vem­min yri­tys­ten kas­vua ja kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä tuke­vaan toi­min­taan. Vah­vis­te­taan t&k&i‑toiminnan edel­ly­tyk­siä. (TEM)

Toteu­te­taan ympä­ris­töl­le hai­tal­lis­ten tukien koh­den­ta­mis­ta uudes­taan tukien tavoit­te­le­man yhteis­kun­nal­li­sen pää­mää­rän saa­vut­ta­mi­sek­si kes­tä­vää talous­kas­vua lisää­väl­lä ja ympä­ris­tö­hait­to­ja vähen­tä­väl­lä taval­la. (VM, YM, TEM, MMMLVM)

Yri­tys­ra­hoi­tuk­sen saa­ta­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si edis­te­tään pk-yri­tys­ten jouk­ko­vel­ka­kir­ja­mark­ki­noi­den syn­ty­mis­tä ja sel­vi­te­tään kei­no­ja pörs­sin toi­min­tae­del­ly­tys­ten paran­ta­mi­sek­si ja kas­vu­yri­tys­ten lis­tau­tu­mis­kyn­nyk­sen alen­ta­mi­sek­si.  (TEM, VM)

2.2              Pure­taan kaa­voi­tuk­seen liit­ty­viä kau­pan kil­pai­lun estei­tä ehe­ää yhdys­kun­ta­ra­ken­net­ta vaa­ran­ta­mat­ta. (YM)

Mitä­hän tämä tuon jäl­kim­mäi­sen rajauk­sen jäl­keen tar­koit­taa? Ilman, että ale­taan raken­ta­maan pel­to­mar­ket­te­ja, voi­tai­siin teh­dä niin, että kun­ta hank­kii kaup­pa­ton­tit itsel­leen ja jakaa ne joko tas­a­puo­li­ses­ti tai kil­pai­lut­taa.  Hel­sin­ki yrit­ti olla tas­a­puo­li­nen jakaen tont­te­ja HOKil­le, Elan­nol­le, Pajusel­le ja niin edel­leen, mut­ta nyt ne kaik­ki ovat samaa HOK-Elantoa.

  2.3              Lisä­tään raken­ta­mi­sen kil­pai­lua pur­ka­mal­la mark­ki­noil­le pää­syn estei­tä. Vähen­ne­tään raken­ta­mi­sen sään­te­lyä raken­ta­mi­sen laa­tua hei­ken­tä­mät­tä meneil­lään ole­van raken­ta­mis­mää­räys­ten uudis­ta­mi­sen yhtey­des­sä. (YM)

Olen­ko vai­no­har­hai­nen, kun kuvit­te­len, että osa nois­ta raken­ta­mis­mää­räyk­sis­tä on teh­ty joi­ta­kin raken­nus­teol­li­suu­den osia lii­al­ta kil­pai­lul­ta suo­ja­ten alkaen nyt sii­tä, ettei ker­ros­ta­loa saa teh­dä puusta

2.4              Ter­veen kil­pai­lun ohjel­man lin­jaus­ten mukai­ses­ti val­mis­tel­laan ehdo­tuk­set sään­te­lyn vähen­tä­mi­sek­si eri aloil­la, kuten vähit­täis­kau­pas­sa, lää­ke­huol­to­jär­jes­tel­mäs­sä ja ener­gia-alal­la, jois­sa sään­te­ly rajoit­taa kil­pai­lua. (TEM, STM, LVMYM)

Jos­kus täs­sä luet­te­los­sa oli­vat taksit.

2.5              Val­mis­tel­laan toi­men­pi­de­ko­ko­nai­suus, jol­la vah­vis­te­taan edel­ly­tyk­siä hyö­dyn­tää Venä­jän kas­va­via mark­ki­noi­ta ja venä­läis­ten kulut­ta­jien kas­va­vaa osto­voi­maa (mm. rajan­yli­tys­ten suju­voit­ta­mi­nen, lii­ken­nein­fra­struk­tuu­rin ja saa­vu­tet­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen, kaa­voi­tuk­sen uudis­ta­mi­nen, sisäi­sen tur­val­li­suu­den takaa­mi­nen ja viran­omais­ten venä­jän­kie­lis­ten neu­von­ta- ja tuki­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­nen). Toi­men­pi­de­ko­ko­nai­suus tukee eri­tyi­ses­ti mat­kai­lun, kau­pan ja pal­ve­lui­den tulon ja työl­li­syy­den kas­vua sekä Suo­meen suun­tau­tu­vien inves­toin­tien ja yri­tys­ten väli­sen kau­pan­käyn­nin lisää­mis­tä. (TEMSM)

Vii­su­mi­va­paus?

2.6              Val­mis­tel­laan myös toi­men­pi­de­ko­ko­nai­suus, jol­la vah­vis­te­taan teol­li­sen tuo­tan­non perus­taa. Tämän tavoit­teen tuke­mi­sek­si hal­li­tus on sitou­tu­nut pää­tök­sis­sään lop­pu­vaa­li­kau­den aika­na vält­tä­mään teol­li­suu­del­le aiheu­tu­vien kus­tan­nus­ten tai sään­te­ly­taa­kan lisää­mis­tä. (TEM)

2.7              Har­maan talou­den tor­ju­mi­sek­si laa­jen­ne­taan vero­nu­me­ron käyt­töä myös muil­la toi­mia­loil­la kuin raken­nusa­lal­la. Yksin­ker­tais­te­taan välil­li­siin työ­voi­ma­kus­tan­nuk­siin liit­ty­viä menet­te­ly­ta­po­ja eri­tyi­ses­ti pien­ten työ­nan­ta­jien osal­ta. Ote­taan viran­omais­val­von­nan tuek­si käyt­töön kes­ki­tet­ty verk­ko­pal­ve­lu, jon­ne yksit­täi­set kan­sa­lai­set voi­vat ilmoit­taa har­maa­ta talout­ta kos­ke­vis­ta havain­nois­taan.  (TEM, VM)

2.8*            Tilaa­ja­vas­tuu­la­kia ja tar­vit­taes­sa muu­ta sitä täy­den­tä­vää lain­sää­dän­töä uudis­te­taan muun muas­sa siten, että tilaa­jan tai pää­ura­koit­si­jan vas­tuu­ta ali­hank­ki­joi­den­sa verois­ta ja hei­dän pal­ve­luk­ses­saan ole­vien työn­te­ki­jöi­den pal­kois­ta ja sosi­aa­li­tur­va­mak­suis­ta laa­jen­ne­taan toi­mia­la­koh­tai­ses­ti kol­mi­kan­ta­työ­ryh­män esi­tyk­sen lausun­to­kier­rok­sen ja eril­li­sen vai­ku­tus- ja kus­tan­nus­sel­vi­tyk­sen poh­jal­ta. Tois­tu­vien ja tahal­lis­ten lai­min­lyön­tien sank­tioin­tia kiris­te­tään sel­väs­ti. Tar­vit­ta­vat lain­muu­tos­esi­tyk­set anne­taan edus­kun­nal­le vii­meis­tään syk­syl­lä 2014.

 

 

16 vastausta artikkeliin “Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (8) Markkinoiden toiminta ja terveen kilpailun edistäminen”

 1. Kat­sas­tus­mark­ki­nat pitää vapaut­taa sää­te­lys­tä: osta­ja pako­te­taan laki­kir­jas­sa osta­maan ker­ran vuodessa.
  Mark­ki­noil­la on mui­ta­kin toi­mi­joi­ta kuin yri­tyk­set, muut­kin osa­puo­let pitää ottaa huo­mioon toi­mi­via mark­ki­noi­ta rakennettaessa.

 2. Kaik­kien piti osal­lis­tua tal­koi­siin, mut­ta maa­ta­lous­tu­kiin ei vie­lä­kään uskal­le­ta koskea.

  6 mil­jar­din euron lii­ke­vaih­to, jos­ta pari mil­jar­dia tulee veron­mak­sa­jien pussista.

  Eikä tätä ole otet­tu esil­le lain­kaan rakennemuutoskeskustelussa.

  Suo­ma­lai­set mak­sa­vat yli kuusin­ker­tais­ta kan­sal­lis­ta maa­ta­lous­tu­kea suh­tees­sa ranskalaisiin.

  Maa­seu­dul­le anne­taan vuo­des­sa 1,8 mil­jar­dia euroa tukea maa­seu­tu­vi­ras­ton kaut­ta ja 3,9 mil­jar­dia tulee EU:n suunnalta.

  Jos raken­tei­den tuot­ta­vuut­ta tehos­te­taan, niin miten voi olla mah­dol­lis­ta että vie­lä tänä­kin päi­vä­nä tue­taan maan­vil­je­lys­tä kau­ka­na poh­jo­las­sa mis­sä aurin­ko ei pais­ta kuin pari­na kuu­kau­te­na vuodessa???

 3. Minua vähän ihme­tyt­tää, että eikö täs­sä koh­taa edes kes­kus­tel­tu eri­lais­ten vero­vä­hen­ny­soi­keuk­sien rajoit­ta­mi­ses­ta (eri­tyi­ses­ti yri­tys­toi­min­nas­sa, mut­ta toki myös asun­to­lai­nan vero­vä­hen­ny­soi­keu­den pois­ta­mi­sel­ta­mi­nen oli­si jotain aivan muu­ta kuin näper­te­lyä. Jon­ka sen­kin voi­si pois­taa vain uusil­ta asun­to­lai­noil­ta, niin oli­si poliit­ti­ses­ti helpompaa)

 4. Koh­ta 2.8 Tilaajavastuulaki:

  Tilaa­jaor­ga­ni­saa­tios­sa työs­ken­te­le­vän näkö­kul­mas­ta vei­keä omi­nai­suus täs­sä lain­sää­dän­nös­sä on, että sii­nä on olen­nais­ta se, että kaik­ki mah­dol­li­set ja mah­dot­to­mat kupon­git ja vakuut­te­lut on “ali­hank­ki­jal­ta” kerät­ty. Ali­hank­ki­ja lai­naus­mer­keis­sä sik­si, että kun­taan näh­den koko­nais- tai pää­ura­koit­si­jat tul­ki­taan myös alihankkijoiksi.

  Olen­nais­ta ei siis ole se, onko fir­ma koi­ja­ri­fir­ma vai­ko ei, vaan se, onko sil­tä kerät­ty kaik­ki kupon­git ja vakuut­te­lut. Eivät­kö ne vakuut­te­lut ja kupon­git sit­ten takaa, että kaik­ki on kun­nos­sa? No eivät. Esim. koi­ja­riy­rit­tä­jän seit­se­män­nen uuni­tuo­reen sar­jay­ri­tyk­sen pape­rit­han ovat paras­ta a‑luokkaa ja tilaa­ja­vas­tuu­la­ki­mie­les­sä kaik­ki hyvin.

  Sen sijaan jos 20 vuot­ta paik­ka­kun­nal­la toi­mi­neel­ta koko ajan kaik­ki vel­voit­teen­sa toi­mi­neel­ta yksi­tyis­yrit­tä­jäl­tä onkin jää­nyt kerää­mät­tä (jäl­leen) kupon­ki sii­tä, että hän edel­leen nou­dat­taa itse itseen­sä yksi­tyis­yrit­tä­jyyt­tä työ­eh­to­so­pi­muk­se­na, niin johan tilaa­jaa­ja on tilaajavastuukriminaali.

 5. - kaa­voi­tus­mo­no­po­li 🙁
  — alko­ho­li­mo­no­po­li, joka kos­kee myös maa­ta­lous­tuot­tei­ta kuten viiniä 🙁
  — auto­kaup­po­jen suo­jaa­mi­nen kil­pai­lul­ta verotuksella 🙁
  — pai­kal­li­set polii­tik­ko­jen kave­rei­den vuokra-asuntomonopolit 🙁
  — elintarvikekauppa 🙁

  Suo­mi on sään­te­lyn ja tar­peet­to­man sel­lai­sen luvat­tu maa. Jos ohejl­ma on jos­sain koh­taa epä­us­kot­ta­va, niin se on täs­sä. Ei kai kukaan oikeas­ti kuvit­te­le, että Suo­mes­sa läh­det­täi­siin avaa­maan kil­pai­lua? 😉 Kan­sa­lai­nen mak­saa kai­ken tuon yllämainitun.

 6. Jos edis­te­tään ter­vet­tä kil­pai­lua, niin tämä tar­koit­ta­nee kans­sa sit­ten Kii­nan har­ras­ta­maa epä­ter­vet­tä kil­pai­lua eikö? Kii­na pilaa omaa ympä­ris­töään, mei­dän kaik­kien ilmas­toam­me ja pol­kee työ­voi­man ehto­ja, eikö?

  Ja Viron har­ras­ta­maa epä­ter­vet­tä kil­pai­lua? Itä-Euroo­pan harrastamaa?

  Mei­dän ongel­ma Euroo­pas­sa on seu­raa­va: uus­li­be­ra­lis­tit ovat sovel­ta­neet “jos on ongel­ma, niin vapauta”-ongelmanratkaisuaan, jol­loin Euroop­pa on vapau­tet­tu tahat­to­mas­ti Kii­nan epä­ter­vet­tä kil­pai­lua varten.

  Nyt kun Suo­men kil­pai­lu­ky­ky on ns. “mata­la”, niin “jos on ongel­ma, niin vapauta”-sääntöön perus­tu­va ongel­man­rat­kai­su aiheut­taa Suo­men vapaut­ta­mis­ta säätelystä. 

  Mei­dän kil­pai­lue­tu, sivis­ty­nyt jär­jes­täy­ty­nyt yhteis­kun­ta, on “jos on ongel­ma, niin vapauta”-sääntöön usko­vien uus­li­be­ra­lis­tien tahat­to­man tuhon kohteena.

  Suo­mi oli jää­nyt “kil­pa­juok­sus­sa poh­jal­le” jou­kon hän­nil­le, täm­möi­set on hal­li­tuk­sen todel­li­set perustelut. 

  Tai ei hal­li­tuk­ses­sa aja­tel­la näin, ei kye­tä, siel­lä on lii­ke­ta­lou­del­li­set perus­te­lut kai­kel­le, siel­lä tou­hu­taan yri­tys­joh­ta­mi­sop­pe­ja vää­rin­käyt­täen — yri­tys­joh­ta­mi­so­pit toi­mi­vat yri­tys­joh­ta­mis­teh­tä­vis­sä, ja poli­tiik­ka ei ole yri­tys­joh­ta­mis­teh­tä­vä, pait­si Vapaa­vuo­ren mie­les­tä (“vain yri­tys­toi­min­ta lisää hyvin­voin­tia”). Vää­rin­käy­tet­täes­sä yri­tys­joh­ta­mi­sop­pe­ja, samal­la menee yri­tys­toi­min­nan mai­ne, samal­la kun teh­dään huo­noa politiikkaa.

  Pää­mi­nis­te­ri ei jäsen­nä yri­tys­toi­min­nan rin­nal­le mitään! Onhan se sil­loin ymmär­ret­tä­vää että poli­tiik­kaa voi­daan ja pitää teh­dä yri­tys­joh­ta­mi­so­peil­la. Jos yhteis­kun­nas­sa ei ole yri­tys­toi­min­nan rin­nal­la mitään, niin sil­loin yhteis­kun­ta ja yri­tys­toi­min­ta on sama asia!
  Pää­mi­nis­te­ri tul­kit­see var­maan tämän­kin kap­pa­leen “viha­pu­heek­si”, en oikein ymmär­rä miten tyh­mää pitäi­si koh­del­la net­ti­kir­joi­tuk­ses­sa jot­ta koh­te­lu ei oli­si “viha­pu­het­ta” tyh­män mielestä.

 7. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kum­man ilmas­to­pääs­töt ovat asu­kas­ta koh­den suu­rem­mat Suom­nen vai Kiinan?

  En nyt haluai­si ava­ta tätä kes­kus­te­lua uudel­leen, mut­ta parem­paa elä­mi­sen tasoa halu­van ihmis­kun­nan kan­nal­ta oikea ver­tai­lu­koh­ta ei todel­la­kaan ole päästöt/hlö. Ehkä parem­pi oli­si päästöt/GNP ja vie­lä parem­min tuon osa­mää­rän derivaatta.

 8. Onko Suo­mi pakot­ta­nut kii­na­lai­sia lisääntymään.

  1. Kii­na­lais­ten syn­ty­vyys on kyl­lä aika pie­ni. Kii­na on iso maa pait­si väes­töl­tään myös pinta-alaltaan.

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kum­man ilmas­to­pääs­töt ovat asu­kas­ta koh­den suu­rem­mat Suom­nen vai Kiinan? 

  Halu­taan­ko vähen­tää nii­tä pääs­tö­jä asuk­kai­ta koh­ti vai sitä pääs­tö­jen kokonaismäärää?

  Nimit­täin jos ollaan oikeas­ti huo­lis­saan co2:sta, niin ainoa mil­lä on mer­ki­tys­tä on kokonaismäärä.

  Toi­sin sanoen, vaik­ka suo­mes­sa lope­tet­tai­siin co2 pääs­töt koko­naan, se ei vai­kut­tai­si maa­pal­lon koko­nais­ti­lan­tee­seen oikeas­taan ollenkaan.

  Mut­ta ehkä kyse onkin hyväs­tä mie­les­tä ja kovas­ta yrit­tä­mi­ses­tä, eikä maa­pal­lol­le parem­mas­ta lopputuloksesta.

  1. K.Uokka.
   Kyl­lä Kii­na­kin on jaet­ta­vis­sa Suo­men kokoi­sik­si alueuk­si, joil­la yhdel­lä­kään ei ole mer­ki­tys­tä maa­il­man mit­ta­kaa­vas­sa. Pahim­pia ilman pilaaj­hia ovat tie­tys­ti ne ihmi­set, joi­den toi­min­nan seu­ruak­se­na syn­tyy pääs­tö­jä eniten.
   Tai Unoh­de­taan Suo­mi ja puhu­taan Euroopasta.

 10. Kii­na ei ole asu­tet­tu tasai­ses­ti. Jos ihmi­siä on vähem­män, ei resurs­se­ja käy­te­tä niin pal­jon. Tuo­hon toi­men­pi­deoh­jel­maan. Nimi­merk­ki Pasi tai­si­kin jo sanoa olen­nai­sim­man: kil­pai­lun edis­tä­mi­nen ei ole sama kuin vapaut­ta­mi­nen. Lisäk­si kil­pai­lu on joil­le­kin vain väli­ne, ei pää­mää­rä. Esim. lääk­kei­den lait­ta­mi­nen mar­ket­ti­myyn­tiin (sitä­hän tuos­sa ohjel­mas­sa tar­koi­te­taan) voi olla libe­ra­li­soin­tia, mut­ta samal­la kil­pai­lun rajoit­ta­mis­ta, kos­ka mar­ke­tit eivät pidä samal­la taval­la vaih­toeh­to­val­mis­tei­ta hyl­lyl­lä kuin aptee­kit (lisäk­si lääk­keet ovat hin­ta­jous­ta­mat­to­mia tuot­tei­ta vähit­täis­kau­pan olles­sa kes­kit­ty­nyt). Lii­an suu­ri osa ohjel­mas­ta on int­res­si­ryh­mien lob­baa­maa teks­tiä, jol­la ei ole mitään teke­mis­tä min­kään raken­teel­li­sen tehok­kuu­den paran­ta­mi­sen kans­sa. Silk­kaa tulo­jen uusjakoa.

  1. Kii­na ei ole asu­tet­tu tasai­ses­ti. Jos ihmi­siä on vähem­män, ei resurs­se­ja käy­te­tä niin paljon. 

   Luon­non­va­roi­hin­saz ja ilmas­toon­sa näh­den kai Suo­mi on täy­sin yli­kan­soi­tet­tu. Sil­loin, kun omil­la luon­nonf­va­roil­la piti pär­jä­tä, tän­ne mah­tui 500 000 asukasta.

 11. Sun­nun­tai­he­sa­rin jut­tu ter­veys­tar­kas­ta­jan kah­vi­la­vie­rai­lus­ta oli aika surul­lis­ta luet­ta­vaa. Huo­mau­tet­ta­via puu­tei­ta riit­ti, sivii­li­vaat­teen säi­ly­tys sii­vous­ko­me­ros­sa, mop­pi sii­vous­ko­me­ron lat­tial­la, puhe­li­meen vas­ta­tes­sa oli­si pitä­nyt ensin rii­sua kumi­hans­kat käsis­tä ja puhe­lun jäl­keen oli­si pitä­nyt pes­tä kädet ja pukea hans­kat takai­sin ja sit­ten vas­ta jat­kaa ruo­an­lait­toa. Ei kai nor­mi­kah­vi­lat mitään leik­kaus­sa­le­ja ole?

 12. ant­ti: Ei kai nor­mi­kah­vi­lat mitään leik­kaus­sa­le­ja ole?

  Onnek­si asia­kas voi aina äänes­tää jaloil­laan ja jät­tää hymy­naa­mat huo­miot­ta. Ter­veen kil­pai­lun edis­tä­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa omas­ta ostokäyttäytymisestä.

Vastaa käyttäjälle Osmo Soininvaara Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.