Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (7) Työlainsäädännön muutokset

Työlain­säädän­nön muu­tok­set työ­markki­noiden toimin­nan parantamiseksi 

Suomes­sa työ­suh­teen konkreet­tiset ehdot määräy­tyvät pitkälti työe­htosopimusten mukaan. Val­takun­nal­li­sis­sa työe­htosopimuk­sis­sa on puolestaan otet­tu huomioon alako­htaiset tarpeet. Alas­ta riip­puen työe­htosopimuk­sis­sa on annet­tu työ­paikkata­solle mah­dol­lisu­us sopia työe­htosopimuk­ses­sa sovi­tuis­sa rajois­sa paikalli­sista jär­jeste­ly­istä.  Osana neu­vot­telu­jär­jestelmää paikalli­nen sopimi­nen edel­lyt­tää, että sopi­japuolten tas­a­puo­li­nen kohtelu turvataan.

Työte­htävien muu­tok­sista aiheutu­va osaamis­vaa­timusten kas­vami­nen edel­lyt­tää jatku­via toimia työn­tek­i­jöi­den työssä oppimisen ja jatku­van koulut­tau­tu­misen mah­dol­lis­tamisek­si. Osaamis­tarpei­den muu­tosten ennakoin­ti on avainase­mas­sa pyrit­täessä mah­dol­lisim­man tehokkaasti vas­taa­maan uusi­in haasteisiin.

1.24*         Työ­markki­na­jär­jestö­jen neu­vot­telu- ja sopimusjär­jestelmää sekä sen osana paikallisen sopimisen pelisään­töjä koske­vien neu­vot­telu­jen tulok­sia hyö­dyn­täen arvioidaan kolmikan­tais­es­ti lain­säädän­nön muu­tostarpeet. (TEM)

1.25*         Jatke­taan TEM:in johdol­la jo käyn­nistynyt­tä kolmikan­taista selvi­tystyötä asioista, jot­ka liit­tyvät nol­latyö­sopimuk­si­in, ali­palkkauk­sen epäko­hti­in ja osa-aikaisten mah­dol­lisuuk­si­in tehdä lisätöitä. (TEM)

1.26            Paran­netaan ulko­maalais­ten opiske­li­joiden edel­ly­tyk­siä jäädä tutkin­non suorit­tamisen jäl­keen työsken­telemään Suomeen valmis­tu­misen jäl­keen myön­net­tävän oleskelu­lu­van keston merkit­tävän piden­tämisen ja har­joit­telumah­dol­lisuuk­sien avulla. ℠

Mis­tähän se johtuu, että kun puhutaan kolmikan­nan asioista, suomenkielikin muut­tuu koukeroisek­si ja ilmaisut kryptisiksi.

Tuo ulko­maalais­ten opiske­li­joiden asia pitäisi saa­da kun­toon kokon­aan. Mik­si me koulu­tamme lah­jakkai­ta kiinalaisia kalli­il­la rahal­la ja sit­ten karko­tamme hei­dät maas­ta? Huip­puasiantun­ti­joi­ta kohdel­laan erit­täin alen­tavasti. Voisiko ajatel­la, että Suomes­sa suoritet­tu riit­tävän korkea tutk­in­to oikeut­taisi suo­raan oleskelu- ja työlupaan?

(Ensim­mäi­nen osa tuli valmi­ik­si. Pidän vähän taukoa)

 

6 vastausta artikkeliin “Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (7) Työlainsäädännön muutokset”

 1. Nol­latun­ti­sopimuk­sia tms. ei tarvit­sisi selvitel­lä, jos tuomiois­tuimet soveltaisi­vat työ­sopimus­lakia sen tarkoituk­sen mukaises­ti. Lisä­työn­tar­joamisvelvol­lisu­us on aivan selvä, mut­ta jostain syys­tä se on tuomiois­tu­imis­sa vesitetty.

 2. Jos pien­ten työ­tun­timäärien sopimuk­set oli­si­vat oikea ongel­ma, ne kiel­let­täisi­in, jol­loin “nol­latyö­tun­tipaikat” katoaisi­vat, jol­loin näi­hin työl­listyvil­lä ei olisi edes niitä työpaikkoja. 

  Ennen näitä kyl­lä kut­sut­ti­in osa-aikaisik­si töik­si ja niistä ede­tään kokoaikaisi­in työ­paikkoi­hin, jos on halua.

 3. “Voisiko ajatel­la, että Suomes­sa suoritet­tu riit­tävän korkea tutk­in­to oikeut­taisi suo­raan oleskelu- ja työlupaan?”

  Mitäs tuo tarkalleen ottaen tarkoit­taisi? Jos tutkin­non jäl­keen saisi oleskelu­lu­van, niin saisiko sit­ten sosi­aal­i­tur­vaa myös vaik­ka ei onnis­tu­isi löytämään työ­paikkaa? Kuin­ka pitkään?

 4. Krtek:
  Jos pien­ten työ­tun­timäärien sopimuk­set oli­si­vat oikea ongel­ma, ne kiel­let­täisi­in, jol­loin “nol­latyö­tun­tipaikat” katoaisi­vat, jol­loin näi­hin työl­listyvil­lä ei olisi edes niitä työpaikkoja. 

  Ennen näitä kyl­lä kut­sut­ti­in osa-aikaisik­si töik­si ja niistä ede­tään kokoaikaisi­in työ­paikkoi­hin, jos on halua.

  Höpön löpön.

  Nol­latun­ti­sopimuk­seen perus­tu­va työ on osa-aikaista sil­lä ero­tuk­sel­la, että sil­lä kier­retään irti­sanomisuo­ja. Jos halu­amme eroon irti­sanomis­suo­jas­ta, niin hyvä on. Sopi­iko kuitenkin, että sitä sovel­letaan jokaiseen, vau­vaan ja vaari­in, työn­tek­i­jään ja virkamieheen. 

  Nol­latun­ti­sopimus ja muut työelämän hil­jais­es­ti hyväksy­tyt poikkea­mat työ­sopimus­laki­in ovat keino­ja lisätä työelämän jous­to­ja niin, ettei van­hem­man ikäpol­ven tarvitse tuot­tavu­ustalkoisi­in osal­lis­tua. Toki nol­la­sop­par­it koske­vat nyky­isin jo huimaa joukkoa van­hempia ihmisiä, jot­ka ovat välil­lä menet­täneet työ­paikkansa. Sik­si halua asian hoita­miseen alkaa löytyä.

 5. Sha­keem: Höpön löpön. 

  Nol­latun­ti­sopimuk­seen perus­tu­va työ on osa-aikaista sil­lä ero­tuk­sel­la, että sil­lä kier­retään irti­sanomisuo­ja. Jos halu­amme eroon irti­sanomis­suo­jas­ta, niin hyvä on. Sopi­iko kuitenkin, että sitä sovel­letaan jokaiseen, vau­vaan ja vaari­in, työn­tek­i­jään ja virkamieheen. 

  Mik­si pitäisi soveltaa jokaiseen, jos kaikil­la aloil­la siihen ei ole tarvet­ta? Sen sijaan minim­i­tun­nit­to­mia työ­sopimuk­sia tehdään yleen­sä aloil­la, joil­la myös työn kysyn­tä vai­htelee paljon ja nopeasti. Ja se että työ­sopimuk­sia tehdään, on parem­pi kuin että niitä ei tehtäisi ollenkaan.

 6. Sam­po Smolan­der:
  “Voisiko ajatel­la, että Suomes­sa suoritet­tu riit­tävän korkea tutk­in­to oikeut­taisi suo­raan oleskelu- ja työlupaan?”

  Mitäs tuo tarkalleen ottaen tarkoit­taisi? Jos tutkin­non jäl­keen saisi oleskelu­lu­van, niin saisiko sit­ten sosi­aal­i­tur­vaa myös vaik­ka ei onnis­tu­isi löytämään työ­paikkaa? Kuin­ka pitkään?

  Oleskelulu­pa ei ole muu­toinkaan riit­tävä Suomes­sa vaku­ut­tamiseen. Mik­si se olisi sitä tässäkään tapauksessa? 

  Sosi­aal­i­tur­van saamisek­si pitää aina täyt­tää siihen vaa­dit­ta­vat edel­ly­tyk­set. Toimeen­tu­lotuen edel­ly­tyk­sen tulkin­nat voivat ehkä vai­hdel­la kun­nit­tain, joten oikeud­es­ta siihen en mene van­no­maan. Vaku­ut­tamista vaa­ti­vat tuet (lap­sil­isät, työt­tömyys­tur­va, van­hempain- ja sairaus­päivära­ha, asum­is­tu­ki jne.) jäävät kyl­lä pelkäl­lä oleskelu- ja työlu­val­la saamatta.

  En siis saa tästä vään­tämäl­läkään mitään suurem­paa ongelmaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.