Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (7) Työlainsäädännön muutokset

Työ­lain­sää­dän­nön muu­tok­set työ­mark­ki­noi­den toi­min­nan parantamiseksi 

Suo­mes­sa työ­suh­teen kon­kreet­ti­set ehdot mää­räy­ty­vät pit­käl­ti työ­eh­to­so­pi­mus­ten mukaan. Val­ta­kun­nal­li­sis­sa työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa on puo­les­taan otet­tu huo­mioon ala­koh­tai­set tar­peet. Alas­ta riip­puen työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa on annet­tu työ­paik­ka­ta­sol­le mah­dol­li­suus sopia työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa sovi­tuis­sa rajois­sa pai­kal­li­sis­ta jär­jes­te­lyis­tä.  Osa­na neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­mää pai­kal­li­nen sopi­mi­nen edel­lyt­tää, että sopi­ja­puol­ten tas­a­puo­li­nen koh­te­lu turvataan.

Työ­teh­tä­vien muu­tok­sis­ta aiheu­tu­va osaa­mis­vaa­ti­mus­ten kas­va­mi­nen edel­lyt­tää jat­ku­via toi­mia työn­te­ki­jöi­den työs­sä oppi­mi­sen ja jat­ku­van kou­lut­tau­tu­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Osaa­mis­tar­pei­den muu­tos­ten enna­koin­ti on avai­na­se­mas­sa pyrit­täes­sä mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti vas­taa­maan uusiin haasteisiin.

1.24*         Työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen neu­vot­te­lu- ja sopi­mus­jär­jes­tel­mää sekä sen osa­na pai­kal­li­sen sopi­mi­sen peli­sään­tö­jä kos­ke­vien neu­vot­te­lu­jen tulok­sia hyö­dyn­täen arvioi­daan kol­mi­kan­tai­ses­ti lain­sää­dän­nön muu­tos­tar­peet. (TEM)

1.25*         Jat­ke­taan TEM:in joh­dol­la jo käyn­nis­ty­nyt­tä kol­mi­kan­tais­ta sel­vi­tys­työ­tä asiois­ta, jot­ka liit­ty­vät nol­la­työ­so­pi­muk­siin, ali­palk­kauk­sen epä­koh­tiin ja osa-aikais­ten mah­dol­li­suuk­siin teh­dä lisä­töi­tä. (TEM)

1.26            Paran­ne­taan ulko­maa­lais­ten opis­ke­li­joi­den edel­ly­tyk­siä jää­dä tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen työs­ken­te­le­mään Suo­meen val­mis­tu­mi­sen jäl­keen myön­net­tä­vän oles­ke­lu­lu­van kes­ton mer­kit­tä­vän piden­tä­mi­sen ja har­joit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sien avulla. ℠

Mis­tä­hän se joh­tuu, että kun puhu­taan kol­mi­kan­nan asiois­ta, suo­men­kie­li­kin muut­tuu kou­ke­roi­sek­si ja ilmai­sut kryptisiksi.

Tuo ulko­maa­lais­ten opis­ke­li­joi­den asia pitäi­si saa­da kun­toon koko­naan. Mik­si me kou­lu­tam­me lah­jak­kai­ta kii­na­lai­sia kal­liil­la rahal­la ja sit­ten kar­ko­tam­me hei­dät maas­ta? Huip­pu­asian­tun­ti­joi­ta koh­del­laan erit­täin alen­ta­vas­ti. Voi­si­ko aja­tel­la, että Suo­mes­sa suo­ri­tet­tu riit­tä­vän kor­kea tut­kin­to oikeut­tai­si suo­raan oles­ke­lu- ja työlupaan?

(Ensim­mäi­nen osa tuli val­miik­si. Pidän vähän taukoa)

 

6 vastausta artikkeliin “Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (7) Työlainsäädännön muutokset”

 1. Nol­la­tun­ti­so­pi­muk­sia tms. ei tar­vit­si­si sel­vi­tel­lä, jos tuo­miois­tui­met sovel­tai­si­vat työ­so­pi­mus­la­kia sen tar­koi­tuk­sen mukai­ses­ti. Lisä­työn­tar­joa­mis­vel­vol­li­suus on aivan sel­vä, mut­ta jos­tain syys­tä se on tuo­miois­tui­mis­sa vesitetty.

 2. Jos pien­ten työ­tun­ti­mää­rien sopi­muk­set oli­si­vat oikea ongel­ma, ne kiel­let­täi­siin, jol­loin “nol­la­työ­tun­ti­pai­kat” katoai­si­vat, jol­loin näi­hin työl­lis­ty­vil­lä ei oli­si edes nii­tä työpaikkoja. 

  Ennen näi­tä kyl­lä kut­sut­tiin osa-aikai­sik­si töik­si ja niis­tä ede­tään kokoai­kai­siin työ­paik­koi­hin, jos on halua.

 3. Voi­si­ko aja­tel­la, että Suo­mes­sa suo­ri­tet­tu riit­tä­vän kor­kea tut­kin­to oikeut­tai­si suo­raan oles­ke­lu- ja työlupaan?”

  Mitäs tuo tar­kal­leen ottaen tar­koit­tai­si? Jos tut­kin­non jäl­keen sai­si oles­ke­lu­lu­van, niin sai­si­ko sit­ten sosi­aa­li­tur­vaa myös vaik­ka ei onnis­tui­si löy­tä­mään työ­paik­kaa? Kuin­ka pitkään?

 4. Krtek:
  Jos pien­ten työ­tun­ti­mää­rien sopi­muk­set oli­si­vat oikea ongel­ma, ne kiel­let­täi­siin, jol­loin “nol­la­työ­tun­ti­pai­kat” katoai­si­vat, jol­loin näi­hin työl­lis­ty­vil­lä ei oli­si edes nii­tä työpaikkoja. 

  Ennen näi­tä kyl­lä kut­sut­tiin osa-aikai­sik­si töik­si ja niis­tä ede­tään kokoai­kai­siin työ­paik­koi­hin, jos on halua.

  Höpön löpön.

  Nol­la­tun­ti­so­pi­muk­seen perus­tu­va työ on osa-aikais­ta sil­lä ero­tuk­sel­la, että sil­lä kier­re­tään irti­sa­no­mi­suo­ja. Jos haluam­me eroon irti­sa­no­mis­suo­jas­ta, niin hyvä on. Sopii­ko kui­ten­kin, että sitä sovel­le­taan jokai­seen, vau­vaan ja vaa­riin, työn­te­ki­jään ja virkamieheen. 

  Nol­la­tun­ti­so­pi­mus ja muut työ­elä­män hil­jai­ses­ti hyväk­sy­tyt poik­kea­mat työ­so­pi­mus­la­kiin ovat kei­no­ja lisä­tä työ­elä­män jous­to­ja niin, ettei van­hem­man ikä­pol­ven tar­vit­se tuot­ta­vuus­tal­koi­siin osal­lis­tua. Toki nol­la­sop­pa­rit kos­ke­vat nykyi­sin jo hui­maa jouk­koa van­hem­pia ihmi­siä, jot­ka ovat välil­lä menet­tä­neet työ­paik­kan­sa. Sik­si halua asian hoi­ta­mi­seen alkaa löytyä.

 5. Sha­keem: Höpön löpön. 

  Nol­la­tun­ti­so­pi­muk­seen perus­tu­va työ on osa-aikais­ta sil­lä ero­tuk­sel­la, että sil­lä kier­re­tään irti­sa­no­mi­suo­ja. Jos haluam­me eroon irti­sa­no­mis­suo­jas­ta, niin hyvä on. Sopii­ko kui­ten­kin, että sitä sovel­le­taan jokai­seen, vau­vaan ja vaa­riin, työn­te­ki­jään ja virkamieheen. 

  Mik­si pitäi­si sovel­taa jokai­seen, jos kai­kil­la aloil­la sii­hen ei ole tar­vet­ta? Sen sijaan mini­mi­tun­nit­to­mia työ­so­pi­muk­sia teh­dään yleen­sä aloil­la, joil­la myös työn kysyn­tä vaih­te­lee pal­jon ja nopeas­ti. Ja se että työ­so­pi­muk­sia teh­dään, on parem­pi kuin että nii­tä ei teh­täi­si ollenkaan.

 6. Sam­po Smo­lan­der:
  “Voi­si­ko aja­tel­la, että Suo­mes­sa suo­ri­tet­tu riit­tä­vän kor­kea tut­kin­to oikeut­tai­si suo­raan oles­ke­lu- ja työlupaan?”

  Mitäs tuo tar­kal­leen ottaen tar­koit­tai­si? Jos tut­kin­non jäl­keen sai­si oles­ke­lu­lu­van, niin sai­si­ko sit­ten sosi­aa­li­tur­vaa myös vaik­ka ei onnis­tui­si löy­tä­mään työ­paik­kaa? Kuin­ka pitkään?

  Oles­ke­lu­lu­pa ei ole muu­toin­kaan riit­tä­vä Suo­mes­sa vakuut­ta­mi­seen. Mik­si se oli­si sitä täs­sä­kään tapauksessa? 

  Sosi­aa­li­tur­van saa­mi­sek­si pitää aina täyt­tää sii­hen vaa­dit­ta­vat edel­ly­tyk­set. Toi­meen­tu­lo­tuen edel­ly­tyk­sen tul­kin­nat voi­vat ehkä vaih­del­la kun­nit­tain, joten oikeu­des­ta sii­hen en mene van­no­maan. Vakuut­ta­mis­ta vaa­ti­vat tuet (lap­si­li­sät, työt­tö­myys­tur­va, van­hem­pain- ja sai­raus­päi­vä­ra­ha, asu­mis­tu­ki jne.) jää­vät kyl­lä pel­käl­lä oles­ke­lu- ja työ­lu­val­la saamatta.

  En siis saa täs­tä vään­tä­mäl­lä­kään mitään suu­rem­paa ongelmaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.