Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (6): Työttömyys- ja muun ansioturvan kannustavuuden lisääminen

Työt­tö­myys- ja muun ansio­tur­van kan­nus­ta­vuu­den lisääminen

Työ­mark­ki­noi­den kes­kus­jär­jes­tö­jen työ­ura­so­pi­muk­ses­sa sovi­tut muu­tok­set ansio­tur­van ehtoi­hin tule­vat voi­maan 1.1.2014[1]. Ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van kehit­tä­mis­tä työ­hön hakeu­tu­mi­seen kan­nus­ta­vam­paan ja vel­voit­ta­vam­paan suun­taan jat­ke­taan. Kan­nus­ti­non­gel­mia liit­tyy eri­tyi­ses­ti lyhyt­kes­toi­sen, osa-aika­työn tai aiem­paa pie­nem­pi­palk­kai­sen työn vas­taa­not­ta­mi­seen. Alu­eel­li­sen liik­ku­vuu­den laa­jen­ta­mi­nen on tarpeen.

1.19*         Val­mis­tel­laan työt­tö­myys­tur­vaan muu­tos, jol­la laa­jen­ne­taan vel­vol­li­suut­ta ottaa vas­taan työ­tä työt­tö­myy­se­tuu­den saa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä myös nyky­lain mukai­sen 80 kilo­met­rin etäi­syy­del­lä ole­van työs­sä­käyn­tia­lu­een ulko­puo­lel­la siten, että yhden­suun­tai­nen mat­ka-aika on jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neel­lä kes­ki­mää­rin enin­tään 1,5 tun­tia koko­päi­väi­ses­sä työs­sä. (TEM)

1.20*         Hel­po­te­taan lyhy­tai­kai­siin työ­suh­tei­siin hakeu­tu­mis­ta muut­ta­mal­la työt­tö­myys­tur­va­la­kia siten, että työt­tö­myy­se­tuut­ta mak­set­tai­siin aina ennak­ko­mak­su­na, jos työ­tön ennak­ko­mak­sua hakee. (TEM)

Tämä tuli työt­tö­män vero­kor­tin sijaan. Työt­tö­män vero­kort­ti on kaa­tu­mas­sa sii­hen, että hal­lin­to halu­aa tar­kas­taa, ettei kukaan saa työ­mark­ki­na­tu­kea, vaik­ka työs­ken­te­lee 81 pro­sent­tia. Se seu­ran­ta on täy­sin turhaa.

1.21*         Kan­nus­tin­louk­ku­jen pur­ka­mi­sek­si ote­taan työt­tö­myys­tur­vas­sa käyt­töön työ­tu­lo­jen suo­jao­suus. Arvioi­daan työ­ky­vyt­tö­myy­se­lä­ke­jär­jes­tel­män kan­nus­ti­met ja tulos­o­vi­tuk­sen lie­ven­tä­mi­sen kus­tan­nuk­set osa-aikai­sen työn vas­taa­not­ta­mi­sek­si. Teh­dään sel­vi­tyk­sen perus­teel­la uudis­tuseh­do­tuk­set. (STM)

Täs­tä ollaan yllät­tä­vän yksi­mie­li­siä, mut­ta pel­kään pahoin, että tämä kaa­tuu tuo­hon täh­teen. Työ­mark­ki­na­tuen koh­dal­la ei ole mitään ongel­maa, mut­ta ansio­si­don­nai­sen puo­lel­la työt­tö­myys­kor­vauk­sen ja osa-aika­työn yhdis­tel­mäs­sä tulee her­käs­ti kat­to vas­taan, eikä kol­mi­kan­nas­sa hyväk­sy­tä, että mikään oli­si työ­mark­ki­na­tues­sa parem­min kuin ansio­si­don­nai­sel­la – siis vaik­ka meil­lä on sään­nös, että sovi­tel­tu ansio­si­don­nai­nen on aina vähin­tään yhtä suu­ri kuin sovi­tel­tu työmarkkinatuki.

1.22            Ote­taan käyt­töön mal­li, jos­sa läh­tö­koh­ta­na on, että jäte­tään 400 euroa ansio­tu­loa tuen­saa­jaa koh­ti kuus­sa huo­mioon otta­mat­ta asu­mis­tuen tulo­har­kin­nas­sa 6 kuu­kau­den ajan työl­lis­ty­mi­ses­tä. (STM)

Esi­tim­me tätä Juha­nan kans­sa kui­ten­kin niin, ettei sii­nä oli­si tuo­ta kuu­den kuu­kau­den rajaa tai muu­ten­kaan vaa­ti­mus­ta työt­tö­myy­des­tä. Täl­lai­set työt­tö­myy­den jäl­keen saat enem­män kuin ilman työt­tö­myyt­tä –sään­nöt ovat vähän ongel­mal­li­sia. Oli­si parem­pi kor­ja­ta raken­tei­ta hyvä­nä aika­na, jol­loin ei jou­du­ta rahan puut­teen takia täl­lai­siin vesityksiin.

1.23*         Työ­ura­so­pi­muk­ses­sa sovit­tu­jen työt­tö­myys­tur­va­muu­tos­ten sekä edel­lä koh­dis­sa 1.9.–1.18. ehdo­tet­tu­jen kei­no­jen vai­ku­tuk­sia työl­lis­ty­mi­seen seu­ra­taan. Mikä­li tode­taan, että työl­lis­ty­mi­nen ei tehos­tu ehdo­te­tuil­la kei­noil­la, val­mis­tel­laan kol­mi­kan­tai­ses­ti lisä­toi­men­pi­tei­tä toteu­tet­ta­vak­si hal­li­tus­kau­den aika­na. (TEMSTM)

 [1] Työs­sä­oloeh­to lyhe­nee 6 kuu­kau­teen nykyi­ses­tä 8 kuu­kau­des­ta, työt­tö­myys­tur­van kes­to por­ras­te­taan työ­his­to­rian pituu­den ja työn­ha­ki­jan aktii­vi­suu­den mukaan (kes­to lyhe­nee alle 3 vuo­den työ­his­to­rial­la 400 päi­vään), tur­van taso­jen mää­rä vähe­nee, pal­kan­mää­rit­te­ly­jä vähen­ne­tään ja jous­ta­voi­te­taan, oma­vas­tuu­ai­ko­jen aset­ta­mis­ta vähen­ne­tään, sovi­tel­lun päi­vä­ra­han kat­toa nos­te­taan ja työt­tö­myys­tur­van lisä­päi­vien ikä­ra­jaa nos­te­taan. Toteu­tet­ta­vien muu­tos­ten avul­la aktii­vi­toi­miin osal­lis­tu­mi­nen sekä työn vas­taa­not­ta­mi­nen on entis­tä kan­nat­ta­vam­paa, työt­tö­myys­tur­van kat­kok­set vähe­ne­vät ja sank­tioin­ti tiukentuu.

10 vastausta artikkeliin “Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (6): Työttömyys- ja muun ansioturvan kannustavuuden lisääminen”

 1. Kuin­ka onnis­tu­nei­ta nuo kan­nus­tin­louk­ku-uudis­tuk­set ovat mie­les­tä­si? Demo­kraat­ti-leh­des­sä juh­lit­tiin tänään jo, että kan­nus­tin­lou­kut pois­tu­vat esi­tet­ty­jen raken­ne­uu­dis­tus­ten myö­tä, mut­ta itse en nyt ehkä oli­si noin opti­mis­ti­nen (ana­lyy­si­ni tulok­sis­ta: Hal­li­tuk­sen raken­ne­uu­dis­tuk­set ja työn tar­jon­ta). Kan­nus­tin­louk­ku­ja säi­lyy toden­nä­köi­ses­ti edel­leen, kun suu­rim­man kan­nus­tin­hyö­dyn saa­vat nyt ne työt­tö­mät, jot­ka eivät saa toimeentulotukea.

  Nämä uudis­tuk­set paran­ta­vat joi­den­kin työt­tö­mien ase­maa, mut­ta itse olen hie­man huo­lis­sa­ni sii­tä, että jos näi­den uudis­tus­ten jäl­keen juh­li­taan kan­nus­tin­louk­ku­jen pois­tu­neen, ei uusil­le (laa­jem­mil­le) kan­nus­ti­nuu­dis­tuk­sil­le koe­ta enää ole­van tarvetta.

 2. Joo on aika jän­nä jut­tu se, että per­heen toi­sel­ta osa­puo­lel­ta työt­tö­myys­tur­vas­sa lope­tet­tiin tar­ve­har­kin­ta ja nyt hei­tä ollaan työl­lis­tä­mäs­sä 400 euron lisä­an­sioil­la kodeistaan.

  Ja näyt­tää sil­tä yhä suu­rem­mas­sa mää­rin ennen edus­kun­ta­vaa­lia, että taas ollaan työn­tä­mäs­sä tukea ja ilmais­ta rahaa LAPSIPERHEILLE -> takaa takuu­var­man menes­tyk­sen kan­san­edus­ta­jan tule­vas­sa vaalissa.

 3. Kan­nus­tin­louk­ku perus­tuu todel­li­seen virheajatelmasn.

  Meil­lä on 430000 työ­tön­tä ja mel­koi­nen osa heis­tä ei saa mitään tukea.

  Kun työ­paik­ko­ja on auki n 30000 kuu­kau­des­sa niin joka työ­paik­kaan riit­tää hakijoita,jotka eivät kär­si kamnustinloukuista
  .
  Yksi­lään työ­paik­ka ei jää täyt­tä­mät­tä kan­nus­tin­louk­ku­jen takia

 4. Työs­ken­te­len sel­lai­ses­sa ver­kos­tos­sa, jos­sa yksi kave­ri on vuo­si­kausia saa­nut noin 400 euroa ker­ran kuu­kau­des­sa yhdes­tä ammat­ti­lai­su­ra­kas­ta. Hän tekee sen lisä­työ­nä, aika kor­keal­la vero­pro­sen­til­la siis.

  Näen ympä­ril­lä­ni useam­pia vas­taa­van­lai­sia osa­työ­te­ke­mi­siä, joi­hin on niin vai­kea löy­tää osaa­jia, että ne tai­ta­vat vähi­tel­len kuih­tua pal­ve­lu­jen ja vero­tet­ta­vien kartalta.

  Tämä työt­tö­mien lisä­työl­lis­tä­mi­nen luo täs­sä koh­taa monia mah­dol­li­suuk­sia, jot­ka pitä­vät ihmis­ten ammat­ti­tai­toa yllä ja aut­ta­vat kerää­mään vähi­tel­len lisää teke­mi­siä niin, että lopul­ta työ­tä on tar­peek­si elä­mi­seen asti.

 5. Min­kä vuok­si yleen­sä pitäi­si olla asu­mis­tu­kia? Ehkä olen rajoit­tu­nut, mut­ta en ymmär­rä mik­si pitäi­si tukea iso­ja raken­nus­yh­tiöi­tä. Kaik­kien tukien tie­de­tään valu­van suo­raan hin­toi­hin ja lopul­ta gryn­de­rien tas­kui­hin. Vuo­kra-asu­mi­sen tuke­mi­nen on yhtä höl­möä kuin asun­to­lai­no­jen­kin tukeminen.

 6. Lii­an van­ha:
  Heh, jokai­sen työt­tö­män on hal­lit­ta­va täl­lai­nen 150 sivui­nen pumas­ka, muu­ten karens­si iskee

  http://www.finlex.fi/data/normit/41206–1298SUO.pdf

  No metal­lin työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa on 226 sivua ja oli­si tie­ten­kin hyvä, että jokai­nen duu­na­ri sekä työ­nan­ta­ja osai­si­vat sen.

  Täs­sä byro­kra­tian pai­su­mi­ses­sa ei ole kyl­lä enää mitään jär­keä. Oli­pa ala mikä tahan­sa, kaik­ki alkaa ole­maan vii­meis­tä pilk­kua myö­ten säänneltyä.

 7. 300/400 Euron työ­tu­lon suo­jao­suus kos­ket­taa siis ylsin Kelan tukien varas­sa elä­viä. Mer­kit­tä­vin osuus kau­pun­geis­sa elä­vis­tä työt­tö­mis­tä elä­vät myös toi­meen­ti­lu­tuen varas­sa. Täl­tä osin hal­li­tuk­sen esi­tys on pelk­kä bluf­fi, sil­lä toi­meen­tu­lo­tu­kea las­kies­sa kaik­ki tulo las­ke­taan ensin pääl­tä pois. Kan­nus­te­vai­ku­tus täs­sä tapauk­ses­sa tasan nol­la Euroa.

 8. Lii­an van­ha: Kan­nus­tin­louk­ku perus­tuu todel­li­seen virheajatelmasn.

  Meil­lä on 430000 työ­tön­tä ja mel­koi­nen osa heis­tä ei saa mitään tukea.

  Kun työ­paik­ko­ja on auki n 30000 kuu­kau­des­sa niin joka työ­paik­kaan riit­tää hakijoita,jotka eivät kär­si kamnustinloukuista
  .
  Yksi­lään työ­paik­ka ei jää täyt­tä­mät­tä kan­nus­tin­louk­ku­jen takia

  Nyt en ymmär­rä par­haal­la tahdollanikaan.

  Myös työt­tö­mät ovat ihmi­siä, eivät nume­roi­ta. Eivät he ole kor­vat­ta­vis­sa tai päte­vöi­tät­teäs­sä yhden suh­de yhteen. Apu­töis­sä se saat­toi olla sel­lais­ta ennen van­haan, mut­ta kun sel­lai­sia ei enää ole. 

  Suo­meen syn­tyy kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa koko ajan lisää osaa­jien työ­paik­ko­ja. Teki­jät eivät ole vält­tä­mät­tä kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja, mut­ta asian osaajia.

  Nii­tä van­han ajan taval­li­sia työ­suo­ri­tuk­sia kui­ten­kin tar­vi­taan. Joku ne jou­tuu teke­mään tai mak­sa­maan, oli­ko nii­tä kan­nus­tin­louk­ku­ja vai ei. Mik­sei teki­jä sai­si olla suo­ma­lai­nen työtön?

 9. Sylt­ty: No metal­lin työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa on 226 sivua ja oli­si tie­ten­kin hyvä, että jokai­nen duu­na­ri sekä työ­nan­ta­ja osai­si­vat sen.

  Täs­sä byro­kra­tian pai­su­mi­ses­sa ei ole kyl­lä enää mitään jär­keä. Oli­pa ala mikä tahan­sa, kaik­ki alkaa ole­maan vii­meis­tä pilk­kua myö­ten säänneltyä.

  Ero onkin sii­nä, että työt­tö­mä­nä nor­maa­lis­ti pii­pah­de­taan 15 viik­koa , mut­ta metal­lia­lal­la teh­dään töi­tä kym­me­niä vuosia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.