Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (5): Tehokkaammat työvoimapalvelut

 Tehok­kaam­mat työvoimapalvelut

Työl­lis­ty­mis­tä voi­daan nopeut­taa tehok­kail­la työ­voi­ma­pal­ve­luil­la. Työ­po­li­tii­kan pal­ve­lu­jär­jes­tel­män ja työ­hal­lin­non pal­ve­lu­jen tulee vas­ta­ta muut­tu­van toi­min­taym­pä­ris­tön ja eri­tyi­ses­ti raken­ne­muu­tos­ten hal­lin­nan tarpeita.

1.15            Työ­voi­man pal­ve­lu­kes­kuk­set laa­jen­ne­taan kat­ta­maan koko maan. Pal­ve­lu­kes­kus­ten resurs­sit tur­va­taan nykyis­ten mää­rä­ra­ho­jen puit­teis­sa. Työ­voi­man pal­ve­lu­kes­kus­ver­kos­ton vaki­nais­ta­mi­sel­la paran­ne­taan kun­tien ja val­tion yhteis­työ­tä hei­koim­mas­sa työ­mark­ki­na-ase­mas­sa ole­vien työl­lis­tä­mi­sen edis­tä­mi­ses­sä. Teh­dään tar­vit­ta­vat sää­dös­muu­tok­set, jot­ta kun­nat voi­vat saa­da etu­kä­teen tie­don niis­tä hen­ki­löis­tä, joil­la 500 päi­vää työ­mark­ki­na­tu­kea on tulos­sa täy­teen. (TEM)

Onko­han täs­sä kir­joi­tus­vir­he? 300 päi­vää vai 500 päi­vää? Jos halu­taan hoi­taa kes­tä­vyys­va­jet­ta, ei pitäi­si kes­kit­tyä vain hei­koim­mas­sa työ­mark­ki­na-ase­mas­sa ole­viin. Toi­met pitäi­si kes­kit­tää nii­hin, joi­den työl­lis­ty­mi­sen toden­nä­köi­syy­teen ne vai­kut­ta­vat eni­ten, ei siis var­mas­ti työl­lis­ty­viin, mut­ta ei myös­kään nii­hin, jot­ka eivät työl­lis­ty mis­sään tapauk­ses­sa. Näin siis kes­tä­vyys­va­jet­ta aja­tel­len. Sosi­aa­li­set perus­teet joh­ta­vat toi­sen­lai­siin päättelyihin.

1.16            Var­mis­te­taan, että TE-toi­mis­tot lisää­vät työ­tar­jous­ten teke­mis­tä työt­tö­mil­le. Työ­tar­jouk­sia teh­dään heti työt­tö­myys­jak­son alus­sa ja työt­tö­myy­den pit­kit­tyes­sä sään­nöl­li­ses­ti kai­kil­le työt­tö­mil­le, joil­la on riit­tä­vät työ­mark­ki­na­val­miu­det. Täs­sä yhtey­des­sä TE-toi­mis­ton teh­tä­viä työt­tö­myys­tur­van toi­meen­pa­nos­sa vähen­ne­tään lausun­to­me­net­te­lyä kar­si­mal­la työt­tö­mien oikeus­tur­vaa vaa­ran­ta­mat­ta, jot­ta resurs­se­ja voi­daan suun­na­ta tehok­kaa­seen työn­vä­li­tyk­seen. Sovel­le­taan työs­tä ja akti­voin­ti­toi­mis­ta kiel­täy­ty­mi­ses­tä seu­raa­via sank­tioi­ta joh­don­mu­kai­ses­ti. Tätä kos­ke­vat ohjeet ja tavoit­teet sisäl­ly­te­tään TE-toi­mis­to­jen tulos­so­pi­muk­siin. (TEMSTM)

Työ­voi­paik­ka­tar­jous tar­koit­taa karens­sin uhkaa ja lin­ja jat­kuu. Hyvin toteu­tet­tu­na tämä on hyvä, huo­nos­ti toteu­tet­tu­na kal­lis­ta kyy­kyt­tä­mis­tä. Mis­tä­hän nii­tä työ­paik­ko­ja siki­ää tar­jot­ta­vak­si? Kos­ka työt­tö­miin liit­tyy ennak­ko­luu­lo­ja ja ris­ke­jä, työ­voi­ma­hal­lin­to voi­si ryh­tyä vuo­kraa­maan työ­voi­maa, mut­ta toi­mi­si päin­vas­toin kuin yksi­tyi­set työn­vuo­kraus­yh­tiöt: suo­si­si työn­te­ki­jän palk­kaa­mis­ta suo­raan, kun muut kiel­tä­vät sen.

1.17            Val­mis­tel­laan muu­tok­set palk­ka­tuen haku- ja mak­sa­tus­me­net­te­lyi­hin, jot­ta sitä voi­daan suun­na­ta nykyis­tä jous­ta­vam­min myös työt­tö­mien työl­lis­tä­mi­sek­si yri­tyk­siin. (TEM)

Onko se hake­mi­nen nyt niin vai­kea­ta? Jopa minä olen osan­nut. Han­ka­lam­paa on, että koh­ta­lai­set suu­ri tuki päät­tyy ker­ral­la kuin sei­nään sen sijaan, että se pie­ne­ni­si asteit­tain. Aika vähän pysy­viä työ­suh­tei­ta on tätä kaut­ta syn­ty­nyt. Tuki­työl­lis­tä­mi­nen on jopa jar­rut­ta­nut siir­ty­mis­tä avoi­mil­le työ­mark­ki­noil­le, mut­ta näis­sä tut­ki­muk­sis­sa on vali­koi­tu­mi­sen ongelma.

1.18            Kun­tien roo­lia ja vas­tuu­ta pit­kä­ai­kais­työt­tö­myy­den aktii­vi­ses­sa hoi­dos­sa koros­te­taan, kun aiem­min pää­te­tyn mukai­ses­ti osa yli 300 päi­vää työ­mark­ki­na­tuel­la ollei­den pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien työ­mark­ki­na­tuen rahoi­tus­vas­tuus­ta siir­re­tään kun­nil­le 1.1.2015. (TEM)

Täs­sä on 300 päi­vää. Kun kun­ta jou­tuu joka tapauk­ses­sa mak­sa­maan työt­tö­myy­des­tä, kan­nat­taa pal­ka­ta työ­tön sen sijaan, että mak­saa tyh­jäs­tä. Tulee­ko­han tämä vähän myö­hään. Ensin 500 päi­vää ansio­si­don­nai­sel­la ja sit­ten vie­lä 300 päi­vää työ­mark­ki­na­tuel­la. Toi­vot­ta­vas­ti syö­pä­hoi­dois­sa ei ote­ta peri­aat­teek­si, että syö­vän tulee olla tar­peek­si pit­käl­le levin­nyt, ennen kuin sitä ale­taan hoi­taa. 800 päi­vää on 160 viik­koa eli run­saat kol­me vuotta.

11 vastausta artikkeliin “Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (5): Tehokkaammat työvoimapalvelut”

 1. Tämä on aivan upia idea Osmol­ta. Mikä on kun tätä ei saa­da käytäntöön;
  “työ­voi­ma­hal­lin­to voi­si ryh­tyä vuo­kraa­maan työ­voi­maa, mut­ta toi­mi­si päin­vas­toin kuin yksi­tyi­set työn­vuo­kraus­yh­tiöt: suo­si­si työn­te­ki­jän palk­kaa­mis­ta suo­raan, kun muut kiel­tä­vät sen.

 2. Ensim­mäi­ses­tä sivu­lausees­ta huo­li­mat­ta ehdo­tus on erin­omai­nen: ”Kos­ka työt­tö­miin liit­tyy ennak­ko­luu­lo­ja ja ris­ke­jä, työ­voi­ma­hal­lin­to voi­si ryh­tyä vuo­kraa­maan työ­voi­maa, mut­ta toi­mi­si päinvastoin …”

  Näin­hän työ­voi­ma­toi­mis­to­jen yhtey­des­sä toi­mi­vat keik­ka­töi­den väli­tys­pis­teet toi­mi­vat aina­kin ennen Tans­kas­sa, kel­lo 06 alkaen.

  Mitä Tans­kaan tulee, niin rapor­tis­saan ”Mata­la­palk­ka­työ Suo­mes­sa” Soi­nin­vaa­ra ja Var­tiai­nen (2013) esit­tä­vät seuraavaa:

  ”Työ­voi­ma­vi­ran­omais­ten ja sosi­aa­li­tur­van tii­viim­pi yhteis­työ oli­si mie­les­täm­me tar­peen. Oli­si hyö­dyl­lis­tä myös pereh­tyä Tans­kan koke­muk­siin täl­lai­ses­ta akti­voi­mi­ses­ta. Tans­ka­lai­nen aktii­vi­nen työ­voi­ma­po­li­tiik­ka on ilmei­ses­ti myö­tä­vai­kut­ta­nut maan alhai­sem­paan työttömyysasteeseen.

  Pidäm­me tans­ka­lais­ta akti­voin­ti-toi­min­ta­ta­paa parem­min poh­jois­mai­seen ja suo­ma­lai­seen arvo­ym­pä­ris­töön sopi­va­na kuin sak­sa­lai­sia ns. Harz-refor­me­ja, joi­hin kuu­lu­nut tukien ja stan­dar­dien leik­kaa­mi­nen on hyvän työl­li­syys­ke­hi­tyk­sen hin­ta­na myös lisän­nyt köy­hyyt­tä.” (Soi­nin­vaa­ra & Var­tiai­nen 2013, 57–58.)

  Nyt kui­ten­kin tans­ka­lai­set, työl­li­syys­mi­nis­te­ri Met­te Fre­de­rik­sen (S), sano­vat, että tuhan­sia työt­tö­miä siir­re­tään ulos akti­voin­ti-toi­min­ta­ta­vas­ta, ”akti­ve­rings­sys­tem”, johon kuu­luu nel­jän­nes­vuo­sit­tai­sia kes­kus­te­lu­ja sekä kurs­se­ja esi­mer­kik­si hake­mus­ten kir­joit­ta­mi­ses­sa. Sen sijaan työt­tö­mät lähe­te­tään sään­nöl­li­seen kou­lu­tuk­seen, joka tuot­taa muo­dol­li­sen päte­vyy­den. – ”kur­ser i eksem­pel­vis ansøg­ningss­kriv­ning”, tämä on tans­ka­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa pil­kal­li­nen ilmaus. Tans­ka­lai­set itse pilk­kaa­vat sitä toi­min­ta­ta­paa, jos­ta Soi­nin­vaa­ra ja Var­tiai­nen haluai­si­vat nyt uute­na asia­na ottaa Suo­mes­sa oppia.

  ”Tusind­vis af ledi­ge skal ud af det udskæld­te akti­ve­rings­sys­tem med kvar­tals­vi­se sam­ta­ler og kur­ser i eksem­pel­vis ansøg­ningss­kriv­ning. Til gengæld skal de sen­des i regulær uddan­nel­se, der giver en for­mel kom­pe­tence.” (POLITIKEN, 17. AUG. 2013 KL. 23.00)
  http://politiken.dk/politik/ECE2051171/minister-ledige-skal-paa-skolebaenken/

 3. Myös yli­opis­to­jen vas­tuu­ta val­mis­tu­vis­ta voi­si lisä­tä. Jos auto­teh­das tekee auto­ja, jota kukaan ei osta, se menee konkurssiin.

 4. Sha­keem:
  Myös yli­opis­to­jen vas­tuu­ta val­mis­tu­vis­ta voi­si lisä­tä. Jos auto­teh­das tekee auto­ja, jota kukaan ei osta, se menee konkurssiin.

  Yli­opis­to­jen rahoi­tus­ta pitäi­si muut­taa niin, että rahaa saa vain kou­lu­tus­ta vas­taa­va työ­tä saa­neis­ta valmistuneista.

 5. …työ­voi­ma­hal­lin­to voi­si ryh­tyä vuo­kraa­maan työ­voi­maa, mut­ta toi­mi­si päin­vas­toin kuin yksi­tyi­set työn­vuo­kraus­yh­tiöt: suo­si­si työn­te­ki­jän palk­kaa­mis­ta suo­raan, kun muut kiel­tä­vät sen.”

  Minul­le on ker­rot­tu, että työn­vuo­kraus­yh­tiöt eivät suin­kaan estä vaki­nais­ten työ­suh­tei­den syn­ty­mis­tä. Sik­si yrit­tä­jät pitä­vät nii­tä hyvi­nä työ- ja oppi­mis­ha­luis­ten koe- ja har­joi­tusai­kai­si­na työnvälittäjinä.
  Minä siir­täi­sin koko työn­vä­li­tyk­sen yksi­tyi­sil­le ja jät­täi­sin työt­tö­mien kir­jaa­mi­sen Kelal­le. Sen jäl­keen ei oli­si juu­ri­kaan epä­sel­vää, ket­kä ovat aidos­ti työ­ha­lui­sia ja ‑kykyi­siä, ket­kä eivät.

 6. Tans­kan mal­li on men­neen tal­ven lumia. Sitä on puret­tu aktii­vi­ses­ti ja niin­pä Tans­kan työt­tö­myys on Suo­men luokkaa.

  Ikään­ty­nei­den työl­li­syys on romah­ta­nut alle Suomen

 7. Vuo­kra­työ­tä tekee n 1 % pal­kan­saa­jis­ta, joten miten­kään suur­ta työl­lis­tä­vää vai­ku­tus­ta ei vuo­kra­työl­lä ole.

  Työk­kä­rit ovat vuo­kran­neet työ­voi­maa jo 1990 luvul­ta, joten mis­tään uudes­ta ei esi­tyk­ses­sä ol kysymys

  Lai­naus mol.fi sivuilta

  Vuo­kra­työ on väy­lä vaki­tui­seen työpaikkaan

  Turun työ­voi­ma­toi­mis­ton Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on kol­man­nek­si tun­ne­tuin vuo­kra­työ­voi­man välit­tä­jä Turun seu­dul­la. Valt­ti­kort­tei­na ovat hyvä mai­ne, luo­tet­ta­vuus ja nopeus.
  – Asiak­kai­den tar­peet ovat moni­nai­set. Vuo­kra­työ on muun muas­sa suo­sit­tu rek­ry­toin­ti­ta­pa, hen­ki­lös­tö­kon­sult­ti Päi­vi Kal­lio­kor­pi kertoo.

  Työ­hal­lin­non mak­sul­li­nen vuo­kra­työ­voi­man väli­tys sai alkun­sa Turus­ta vuon­na 1994 ja se on vakiin­nut­ta­nut ase­man­sa rei­lus­sa kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Talous­tut­ki­muk­sel­la tee­te­tyn tuo­reen sel­vi­tyk­sen mukaan Turun työ­voi­ma­toi­mis­ton Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on alu­eel­laan perä­ti kol­man­nek­si tun­ne­tuin. Vuo­kra­työ­voi­maa välit­tää Turun seu­dul­la noin neli­sen­kym­men­tä yritystä. ”

 8. KKK: Yli­opis­to­jen rahoi­tus­ta pitäi­si muut­taa niin, että rahaa saa vain kou­lu­tus­ta vas­taa­va työ­tä saa­neis­ta valmistuneista.

  Pien­tä joh­dan­toa voi­tai­siin hakea Yhdys­val­loi­saa käy­tä­väs­tä kes­kus­te­lus­ta kos­kien ns. for-pro­fit yli­opis­to­jen tule­vai­suut­ta. Ne tie­ten­kin mark­ki­noi­vat yli­opis­to­kou­lu­tus­taan mm. tilas­toin, kuin­ka hyvin heil­tä työl­lis­ty­tään val­mis­tu­mi­sen jälkeen. 

  Esi­mer­kik­si oikeu­del­lis­ta kou­lu­tus­ta tar­joa­va yli­opis­to oli sisäl­lyt­tä­nyt “kou­lu­tus­ta vas­taa­viin teh­tä­viin” val­mis­tu­neik­si sel­lai­sia, jot­ka oli­vat olleet tuo­miois­tui­mien kans­liois­sa pape­ri­töis­sä. Tätä pidet­tiin jul­ki­suu­des­sa, asian pal­jas­tut­tua, täy­del­li­se­nä mak­sa­jan harhaanjohtamisena. 

  Niin­pä. TEM:n ja ope­tus­mi­nis­te­riön pape­reis­sa tämä oli­si lähes täy­del­li­nen “match”. Lisää juris­te­ja, jos ker­ran pää­see sih­tee­rik­si käräjäoikeuteen.

 9. Teh­dään tar­vit­ta­vat sää­dös­muu­tok­set, jot­ta kun­nat voi­vat saa­da etu­kä­teen tie­don niis­tä hen­ki­löis­tä, joil­la 500 päi­vää työ­mark­ki­na­tu­kea on tulos­sa täy­teen. (TEM)”

  Tätä en ymmär­rä. Siis ensin ansio­si­don­nais­ta 500 päi­vää ja sit­ten työ­mark­ki­na­tu­kea 500 päi­vää? Siis n. 4 vuotta.
  Tar­koi­te­taan­ko­han täs­sä ansio­si­don­nai­sen 500 päi­vää, jos­ta kun­nat jo saa­vat tie­don kassoilta?

 10. Yli­opis­to­jen rahoi­tus­ta pitäi­si muut­taa niin, että rahaa saa vain kou­lu­tus­ta vas­taa­va työ­tä saa­neis­ta valmistuneista.”

  Joten­kin ehkä niin, että yli­opis­to saa van­has­ta sum­mas­ta 50%/valmistunut ja loput kun val­mis­tu­nut saa alan­sa töi­tä. Kri­tee­ri voi toki olla aika löy­hä, eli esim. koti­ta­lous­o­pet­ta­jak­si val­mis­tu­nut “saa” men­nä ruo­ka­teol­li­suu­den palvelukseen.

 11. Keik­ka­työ­pal­ve­lui­ta löy­tyy pal­jon , jos vain viit­sii hie­man etsiä.

  Tar­vit­sin van­hoil­la ven­hem­mil­le­ni apua, jot­ta he voi­vat asua kesän kesä­mö­kil­lä. Vii­den minuu­tin sur­faus opsa­ti minut 4H ker­ho­jen sivuil­le ja siel­lä tar­jot­tiin nuo­ria keikkatöihin.

  Niin­pä apua saa jos varaa muu­ta­maa päi­vää ennen. Van­hem­pa­ni ovat­käyt­tä­neet pal­ve­lua kym­men­kun­ta ker­taa ja toiminut. 

  Nuo­ret ovat­nuo­ria eikä heil­tä voi odot­taa suur­ta ja laa­jaa ammat­ti­tai­toa, mut­ta he suo­riu­tu­vat hyvin yksin­ker­tai­sis­ta tehtävistä.Taloremontia ei kan­na­ta yrit­tää teettää

  Ja hin­ta on ollut vain 15 euroa tun­ti. Nuo­rel­le iitä jää enem­män käteen kuin Mäk­kä­ril­lä tai ISS:llä.
  Mat­kois­ta veloi­te­taan lyhyis­sä kei­kois­sa 1–2 tuntia

  4H hoi­taa las­ku­tuk­sen ja työnantajavelvoitteet.

  Ja palk­ka­sin itse­kin lak­kiai­siin pari tar­joi­li­jaa ja hom­ma toi­mi Hesassakin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.