Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (4) Työttömien nopea työllistyminen

Työt­tömien nopea työllistyminen 

Avoin­ten työ­paikko­jen nopea täyt­tymi­nen ja työt­tömyys­jak­so­jen lyhen­tämi­nen tuke­vat talouden kasvua ja johta­vat säästöi­hin työttömyysturvamenoissa.

1.12            Tehoste­taan kotout­tamiso­hjel­man, väl­i­työ­markki­noi­ta koske­van toimen­pideo­hjel­man ja osatyökyky­isiä koske­va toim­intao­hjel­man toimeen­panoa. Valmis­tel­laan pitkäkestoinen työl­listämis­tu­ki ikään­tyneille pitkään työt­tömänä olleille. Laa­di­taan jär­jestelmä, jos­sa luo­daan puit­teet vaikeasti työl­listyvien käyt­töön julk­i­sis­sa han­k­in­nois­sa. Tässä yhtey­dessä uud­is­te­taan sosi­aal­isia yri­tyk­siä koske­va lain­säädän­tö. (TEM, STM, VM)

1.13            Pain­ote­taan työelämän muu­tos­ti­lanteis­sa ole­vien työt­tömien koulut­tamista eri­tyis­es­ti toimi­aloille, joil­la on kas­va­va työvoima­pu­la ja välit­tömästi edel­ly­tyk­set työl­listää. Jär­jestelmän toteut­ta­mi­nen on aloitet­tu sosi­aali- ja ter­veyspalvelu­alas­ta, jos­sa tarvit­ta­va tietopo­h­ja on koot­tu. Esimerkik­si TEM:n ja STM:n yhteistyönä on laa­dit­tu hoi­va-avus­ta­jak­oulu­tuk­sen jär­jestelmä, jos­sa pätevyys työhön saavute­taan yhdessä vuodessa. Tämä on myös keino edis­tää maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten henkilöi­den nopeaa työl­listymistä. (TEM)

1.14            Kehitetään työikäisil­lä osal­lis­tavaa sosi­aal­i­tur­vaa syr­jäy­tymisen ehkäisemisek­si ja työn­teon kan­nus­tavu­u­den lisäämisek­si ihmisen toim­intakyky huomioon ottaen sosi­aal­i­tur­vaa ja osal­lis­tavia toimen­piteitä yhteen sovit­ta­mal­la. Syksyn 2013 aikana laa­di­taan toimen­pideo­hjel­ma, jos­sa hyö­dyn­netään käyn­nis­sä ole­vien kehit­tämis­hankkei­den koke­muk­sia. Toimen­pideo­hjel­mas­sa määritel­lään osal­lis­ta­van sosi­aal­i­tur­van sisältö.

                    Ohjel­mas­sa selkeytetään lain­säädän­töä ja monipuolis­te­taan osal­lis­tu­misen mah­dol­lisuuk­sia hyö­dyn­täen mm. sosi­aal­ista ja muu­ta kuntou­tus­ta, koulu­tus­ta sekä työvoima­hallinnon keinoja.

Lisätään kun­tien roo­lia osal­lis­ta­van sosi­aal­i­tur­van toimeen­panos­sa. Osal­lis­tavien toimen­pitei­den tar­jon­taa laa­jen­netaan kun­nis­sa, val­ti­ol­la, yri­tyk­sis­sä, jär­jestöis­sä ja koti­talouk­sis­sa. (STM, TEM)

En osaa kom­men­toi­da, kos­ka min­un korvis­sani tämä on ihan liirum laaru­mia. Kyynikko minus­sa sanoo, että kun entis­ten määrära­ho­jen puit­teis­sa tehoste­taan sitä, mitä jo tehdään, ei tehdä mitään. En tarkoi­ta, etteikö täl­läkin alueel­la voisi ilmetä joitain tuot­tavia inno­vaa­tioi­ta, mut­ta tässä niitä ei ole ker­rot­tu. Tuo pitkäkestoinen työl­listämis­tu­ki pitkään työt­töminä olleille on konkreet­ti­nen asia, jota minäkin ole mon­een ker­taan ehdot­tanut. Tuo vuo­den pikak­oulu­tus hoiva­palvelui­hin on toki erit­täin merkit­tävä päätös.

 

7 vastausta artikkeliin “Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (4) Työttömien nopea työllistyminen”

 1. Tuo on todel­la liirum laatimia.

  Nytkin pitäisi toimia noin kuten on tuos­sa on kuvattu

  Kun­ta on nyky­isinkin pääasialli­nen toimija

  Mit­ta ei edes Helsin­ki toi­mi velvoit­tei­den­sa mukaan.

  Odotin vuo­den työt­tömyy­den jäl­keen yhteydenottoa,ei mitään.

  Odotin 500 päivän jäl­keen yhtey­de­not­toa, ei mitään

  Odotin kut­sua työt­tömän terveystarkastukseen
  Turhaan.

  Kun­nat ja työkkäri laimin­lyövät kaiken mahdollisen. 

  Niin­pä on aivan sama,mitä noi­hin paperei­hin raapustetaan.

  Lep­pä­nen oli viimeinen työministeri,joka sai jotain aikaiseksi.

  Mut­ta nythän ei enää pyritäkään täystyöl­lisyy­teen, sehän nol­lak­si työn tar­jon­nan ka työvoimas­ta kil­pail­taisi­in. Suurin katas­trofi mitä taloudessa voi sattua

  Työn tar­jon­ta on yhtä kuin työttömyys

 2. Suomes­sa työl­listymi­nen on keskimäärin nopeaa,n 15 viikkoa
  Esim USA luku oli jotain 37 viikkoa ja Ruot­sis­sa ‚26 viikon luokkaa.
  Em viit­si tark­istaa, sen ver­ran huono­jen yhteyk­sien takana olen

  Viiveesern vaikut­taa eniten yri­tys­ten oma byrokratia

 3. Ikään­tynei­den työl­lisyy­dessä on mie­lenki­in­toisia piirteitä.

  Ikään­tynei­den työl­lisyys riip­puu oleel­lis­es­ti julkisen sek­torin koos­ta ja sen ikärakenteesta

  Esim Suomes­sa yki­tyisel­lä sek­to­ril­la työl­lisiä on n 1800000 ja julkisel­la hie­man alle 700000 eli pyöreästi 25%

  Mut­ta kun tarkastel­laan ikälu­okkaa 55–64-vuotiaits niin työl­lisiä on jotain 60% .

  Mut­ta työssäole­vista YLI PUOLET on julkisen sek­torin henkilöstöä.

  Eli yksi­tyisen sek­torin henkilöstöstä har­va eläköi­tyy työelämästä.

  Niin­pä eläkeiän korl­tuskin pitäisi tehdä niin,että julkisen sek­torin eläkeikä olisi 4 vuot­ta korkeampi kuin julkisen

 4. Työt­tömien nopea työl­listymi­nen onnis­tuu vain nopeal­la talouskasvulla.

 5. Tuol­la vuo­den koulu­tuk­sel­la hoi­va-avus­ta­jak­si näen oikeasti ole­van kansan­taloudel­lista merk­i­tys­tä, kos­ka van­hus­ten­huol­los­sa edelleen osan syöt­tämisen, pesemisen ja vaipan­vai­h­don tyyp­pis­es­tä työstä tekevät siihen ylik­oulute­tut ihmiset, eikä heitä edes riitä jatkossa. 

  Maahanmuuttaj(anais)ille oiva tilaisu­us päästä toimeen­tu­lotuelta työelämään.

 6. Työl­listämisessä tarvi­taan konkretiaa. 

  Hal­li­tus olisi voin­ut esim. sanoa, että viiden uuden työl­listämis­mall­in kehit­tämiseen investoidaan 15 miljoon­aa euroa.

  Näin oman työl­listämis­mall­in oli­si­vat voineet tehdä esim.:
  — Työmin­is­ter­iön pääl­likkö­ta­son johta­jat (ja ylemmät)
  — Sitra
  — Tekes
  — Turun yliopisto
  — Aalto-yliopisto.

  Ne olisi laitet­tu rin­nakkain Pal­ta­mon mallin ja Wikim­ploi-mallin kanssa vaikka­pa kahdek­si vuodek­si. Mittareina oli­si­vat työl­lis­ten määrä, työn tuot­tavu­us, työn konkreet­ti­nen tulos, työilmapi­iri, annetun rahoi­tusken takaisin­mak­suin­dek­si ja mallin vientikelpoisuus.

  Pal­ta­mon malli

  Wíkim­ploi ja konkretia

  Olisi hyödyl­listä saa­da usei­ta eri työl­listämis­mall­e­ja ver­tailu­un, eikä jatkaa speku­lati­ivisel­la puheel­la ja pros­en­ti­il­in­jal­la. Alla Spede ja Loiri:

  Spede ja prosenttiostaja
  .

 7. Onko­han tämä koh­ta tuotet­tu jol­lakin bull­shit generaattorilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.