Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (4) Työttömien nopea työllistyminen

Työt­tö­mien nopea työllistyminen 

Avoin­ten työ­paik­ko­jen nopea täyt­ty­mi­nen ja työt­tö­myys­jak­so­jen lyhen­tä­mi­nen tuke­vat talou­den kas­vua ja joh­ta­vat sääs­töi­hin työttömyysturvamenoissa.

1.12            Tehos­te­taan kotout­ta­mis­oh­jel­man, väli­työ­mark­ki­noi­ta kos­ke­van toi­men­pi­deoh­jel­man ja osa­työ­ky­kyi­siä kos­ke­va toi­min­taoh­jel­man toi­meen­pa­noa. Val­mis­tel­laan pit­kä­kes­toi­nen työl­lis­tä­mis­tu­ki ikään­ty­neil­le pit­kään työt­tö­mä­nä olleil­le. Laa­di­taan jär­jes­tel­mä, jos­sa luo­daan puit­teet vai­keas­ti työl­lis­ty­vien käyt­töön jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa. Täs­sä yhtey­des­sä uudis­te­taan sosi­aa­li­sia yri­tyk­siä kos­ke­va lain­sää­dän­tö. (TEM, STMVM)

1.13            Pai­no­te­taan työ­elä­män muu­tos­ti­lan­teis­sa ole­vien työt­tö­mien kou­lut­ta­mis­ta eri­tyi­ses­ti toi­mia­loil­le, joil­la on kas­va­va työ­voi­ma­pu­la ja välit­tö­mäs­ti edel­ly­tyk­set työl­lis­tää. Jär­jes­tel­män toteut­ta­mi­nen on aloi­tet­tu sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lua­las­ta, jos­sa tar­vit­ta­va tie­to­poh­ja on koot­tu. Esi­mer­kik­si TEM:n ja STM:n yhteis­työ­nä on laa­dit­tu hoi­va-avus­ta­ja­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tel­mä, jos­sa päte­vyys työ­hön saa­vu­te­taan yhdes­sä vuo­des­sa. Tämä on myös kei­no edis­tää maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten hen­ki­löi­den nope­aa työl­lis­ty­mis­tä. (TEM)

1.14            Kehi­te­tään työi­käi­sil­lä osal­lis­ta­vaa sosi­aa­li­tur­vaa syr­jäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­sek­si ja työn­teon kan­nus­ta­vuu­den lisää­mi­sek­si ihmi­sen toi­min­ta­ky­ky huo­mioon ottaen sosi­aa­li­tur­vaa ja osal­lis­ta­via toi­men­pi­tei­tä yhteen sovit­ta­mal­la. Syk­syn 2013 aika­na laa­di­taan toi­men­pi­deoh­jel­ma, jos­sa hyö­dyn­ne­tään käyn­nis­sä ole­vien kehit­tä­mis­hank­kei­den koke­muk­sia. Toi­men­pi­deoh­jel­mas­sa mää­ri­tel­lään osal­lis­ta­van sosi­aa­li­tur­van sisältö.

                    Ohjel­mas­sa sel­key­te­tään lain­sää­dän­töä ja moni­puo­lis­te­taan osal­lis­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia hyö­dyn­täen mm. sosi­aa­lis­ta ja muu­ta kun­tou­tus­ta, kou­lu­tus­ta sekä työ­voi­ma­hal­lin­non keinoja.

Lisä­tään kun­tien roo­lia osal­lis­ta­van sosi­aa­li­tur­van toi­meen­pa­nos­sa. Osal­lis­ta­vien toi­men­pi­tei­den tar­jon­taa laa­jen­ne­taan kun­nis­sa, val­tiol­la, yri­tyk­sis­sä, jär­jes­töis­sä ja koti­ta­louk­sis­sa. (STMTEM)

En osaa kom­men­toi­da, kos­ka minun kor­vis­sa­ni tämä on ihan lii­rum laa­ru­mia. Kyy­nik­ko minus­sa sanoo, että kun entis­ten mää­rä­ra­ho­jen puit­teis­sa tehos­te­taan sitä, mitä jo teh­dään, ei teh­dä mitään. En tar­koi­ta, ettei­kö täl­lä­kin alu­eel­la voi­si ilme­tä joi­tain tuot­ta­via inno­vaa­tioi­ta, mut­ta täs­sä nii­tä ei ole ker­rot­tu. Tuo pit­kä­kes­toi­nen työl­lis­tä­mis­tu­ki pit­kään työt­tö­mi­nä olleil­le on kon­kreet­ti­nen asia, jota minä­kin ole moneen ker­taan ehdot­ta­nut. Tuo vuo­den pika­kou­lu­tus hoi­va­pal­ve­lui­hin on toki erit­täin mer­kit­tä­vä päätös.

 

7 vastausta artikkeliin “Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (4) Työttömien nopea työllistyminen”

 1. Tuo on todel­la lii­rum laatimia.

  Nyt­kin pitäi­si toi­mia noin kuten on tuos­sa on kuvattu

  Kun­ta on nykyi­sin­kin pää­asial­li­nen toimija

  Mit­ta ei edes Hel­sin­ki toi­mi vel­voit­tei­den­sa mukaan.

  Odo­tin vuo­den työt­tö­myy­den jäl­keen yhteydenottoa,ei mitään.

  Odo­tin 500 päi­vän jäl­keen yhtey­den­ot­toa, ei mitään

  Odo­tin kut­sua työt­tö­män terveystarkastukseen
  Turhaan.

  Kun­nat ja työk­kä­ri lai­min­lyö­vät kai­ken mahdollisen. 

  Niin­pä on aivan sama,mitä noi­hin pape­rei­hin raapustetaan.

  Lep­pä­nen oli vii­mei­nen työministeri,joka sai jotain aikaiseksi.

  Mut­ta nyt­hän ei enää pyri­tä­kään täys­työl­li­syy­teen, sehän nol­lak­si työn tar­jon­nan ka työ­voi­mas­ta kil­pail­tai­siin. Suu­rin kata­stro­fi mitä talou­des­sa voi sattua

  Työn tar­jon­ta on yhtä kuin työttömyys

 2. Suo­mes­sa työl­lis­ty­mi­nen on kes­ki­mää­rin nopeaa,n 15 viikkoa
  Esim USA luku oli jotain 37 viik­koa ja Ruot­sis­sa ‚26 vii­kon luokkaa.
  Em viit­si tar­kis­taa, sen ver­ran huo­no­jen yhteyk­sien taka­na olen

  Vii­vee­sern vai­kut­taa eni­ten yri­tys­ten oma byrokratia

 3. Ikään­ty­nei­den työl­li­syy­des­sä on mie­len­kiin­toi­sia piirteitä.

  Ikään­ty­nei­den työl­li­syys riip­puu oleel­li­ses­ti jul­ki­sen sek­to­rin koos­ta ja sen ikärakenteesta

  Esim Suo­mes­sa yki­tyi­sel­lä sek­to­ril­la työl­li­siä on n 1800000 ja jul­ki­sel­la hie­man alle 700000 eli pyö­reäs­ti 25%

  Mut­ta kun tar­kas­tel­laan ikä­luok­kaa 55–64-vuotiaits niin työl­li­siä on jotain 60% .

  Mut­ta työs­sä­ole­vis­ta YLI PUOLET on jul­ki­sen sek­to­rin henkilöstöä.

  Eli yksi­tyi­sen sek­to­rin hen­ki­lös­tös­tä har­va elä­köi­tyy työelämästä.

  Niin­pä elä­keiän korl­tus­kin pitäi­si teh­dä niin,että jul­ki­sen sek­to­rin elä­kei­kä oli­si 4 vuot­ta kor­keam­pi kuin julkisen

 4. Työt­tö­mien nopea työl­lis­ty­mi­nen onnis­tuu vain nopeal­la talouskasvulla.

 5. Tuol­la vuo­den kou­lu­tuk­sel­la hoi­va-avus­ta­jak­si näen oikeas­ti ole­van kan­san­ta­lou­del­lis­ta mer­ki­tys­tä, kos­ka van­hus­ten­huol­los­sa edel­leen osan syöt­tä­mi­sen, pese­mi­sen ja vai­pan­vaih­don tyyp­pi­ses­tä työs­tä teke­vät sii­hen yli­kou­lu­te­tut ihmi­set, eikä hei­tä edes rii­tä jatkossa. 

  Maahanmuuttaj(anais)ille oiva tilai­suus pääs­tä toi­meen­tu­lo­tuel­ta työelämään.

 6. Työl­lis­tä­mi­ses­sä tar­vi­taan konkretiaa. 

  Hal­li­tus oli­si voi­nut esim. sanoa, että vii­den uuden työl­lis­tä­mis­mal­lin kehit­tä­mi­seen inves­toi­daan 15 mil­joo­naa euroa.

  Näin oman työl­lis­tä­mis­mal­lin oli­si­vat voi­neet teh­dä esim.:
  — Työ­mi­nis­te­riön pääl­lik­kö­ta­son joh­ta­jat (ja ylemmät)
  — Sitra
  — Tekes
  — Turun yliopisto
  — Aalto-yliopisto.

  Ne oli­si lai­tet­tu rin­nak­kain Pal­ta­mon mal­lin ja Wikimploi-mal­lin kans­sa vaik­ka­pa kah­dek­si vuo­dek­si. Mit­ta­rei­na oli­si­vat työl­lis­ten mää­rä, työn tuot­ta­vuus, työn kon­kreet­ti­nen tulos, työil­ma­pii­ri, anne­tun rahoi­tus­ken takai­sin­mak­suin­dek­si ja mal­lin vientikelpoisuus.

  Pal­ta­mon malli

  Wíkimploi ja konkretia

  Oli­si hyö­dyl­lis­tä saa­da usei­ta eri työl­lis­tä­mis­mal­le­ja ver­tai­luun, eikä jat­kaa spe­ku­la­tii­vi­sel­la puheel­la ja pro­sen­tii­lin­jal­la. Alla Spe­de ja Loiri:

  Spe­de ja prosenttiostaja
  .

 7. Onko­han tämä koh­ta tuo­tet­tu jol­la­kin bulls­hit generaattorilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.