Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (1): ikääntyneiden työllisyys

Palas­te­len seu­raa­vis­sa pos­tauk­sis­sa hal­li­tuk­sen raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­ma, kos­ka täs­tä, jos mis­tä kan­nat­taa kes­kus­tel­la. Täh­del­lä mer­ki­tyt koh­dat ovat kol­mi­kan­taan kuu­lu­via, eli niis­sä tar­vi­taan työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen pää­tök­siä. Jot­ta kes­kus­te­lu ei hajoai­si, en halua aloit­taa täs­sä yhtey­des­sä kes­kus­te­lua sii­tä, onko työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen näin laa­ja veto-oikeus hyvä asia.

Ikään­ty­nei­den työl­li­syys ja työ­urien jatkuminen

Ikään­ty­nei­den työn­te­ki­jöi­den voi olla työt­tö­mäk­si jää­ty­ään vai­ke­aa löy­tää uut­taa työ­paik­kaa. Syyt voi­vat joh­tua esi­mer­kik­si van­hen­tu­nees­ta ammat­ti­tai­dos­ta, nuo­rem­pia työn­te­ki­jöi­tä kor­keam­mas­ta pal­kas­ta tai työ­ky­vyn puut­teis­ta. Irti­sa­no­mis­ten koh­den­ta­mis­ta Ikään­ty­nei­siin työn­te­ki­jöi­hin ehkäis­tään ja luo­daan työ­nan­ta­jil­le talou­del­li­sia kan­nus­tei­ta ikään­ty­nei­den työl­li­syy­den ylläpitämiseksi.

1.1*            Toteu­te­taan elä­ke­jär­jes­tel­män uudis­tus työ­ura­so­pi­muk­sen mukai­ses­ti työ­mark­ki­na­kes­kus­jär­jes­tö­jen neu­vot­te­le­man ehdo­tuk­sen poh­jal­ta niin, että ikään­ty­nei­den työl­li­syy­sas­te ja kes­ki­mää­räi­nen eläk­keel­le­siir­ty­mi­si­kä (nykyi­sin n. 60,9 vuot­ta) nouse­vat. Sopi­muk­sen tavoi­te on kun­nian­hi­moi­nen. Sen mukai­ses­ti kes­ki­mää­räi­nen eläk­keel­le­siir­ty­mi­si­kä nos­te­taan vähin­tään 62,4 vuo­teen 2025 men­nes­sä. (VMSTM)

1.2*            Val­mis­tel­laan toi­men­pi­de­ko­ko­nai­suus, jol­la paran­ne­taan ikään­ty­nei­den työl­li­syyt­tä edis­tä­mäl­lä työs­sä pysy­mis­tä ja työt­tö­mien uudel­leen­työl­lis­ty­mis­tä. (TEM)

 

Kan­na­tan voi­mak­kaas­ti. Samal­la haluan sanoa uudes­taan pai­nok­kaas­ti, ettei tämä voi onnis­tua, jos työ­nan­ta­jil­le on edul­li­sem­paa savus­taa ikään­ty­neet pois. Ulos savus­ta­mi­nen on help­poa. Riit­tää, että ei mukau­ta työ­teh­tä­viä iän aset­ta­miin rajoituksiin.

On täy­sin mah­do­ton­ta, että hen­ki­lö, jon­ka jak­sa­mi­nen alkaa olla hei­ken­ty­nyt ja osaa­mi­nen van­hen­tu­nut, säi­lyt­tää 68-vuo­ti­aak­si enti­set työ­teh­tä­vän­sä ja eri­tyi­ses­ti jul­ki­ses­sa hal­lin­nos­sa enti­sen val­tan­sa. Hyvään elä­mään kuu­luu töi­den lopet­ta­mi­nen asteit­tain. Sik­si työ­teh­tä­vien pitäi­si muut­tua ja pal­kan mukau­tua uusiin teh­tä­viin. Var­tiai­nen – Soi­nin­vaa­ra ‑pape­ris­sa esi­tet­tiin yhte­nä rat­kai­su­na osae­lä­ket­tä, joka oli­si osa-aikae­läk­keen kal­tai­nen pait­si, että ei edel­lyt­täi­si lyhen­net­tyä työ­ai­kaa vaan keven­net­ty­jä työ­teh­tä­viä. On myös mah­dol­lis­ta men­nä van­huuse­läk­keel­le ja jat­kaa työn­te­koa nos­taen saman­ai­kai­ses­ti palk­kaa ja elä­ket­tä. Sil­loin vähän pie­nem­pi­kin palk­ka riittää.

Muis­tu­tan vie­lä ker­ran Sin­ga­po­ren onnis­tu­nees­ta elä­ke­tem­pus­ta, jol­la eläk­keel­le­siir­ty­mi­si­kää nos­tet­tiin ker­ral­la kah­del­la vuodella.

Ruot­sis­sa pal­kan­ko­ro­tuk­set ovat hen­ki­lö­koh­tai­sia. Kun työ­te­ho alkaa las­kea, pal­kan­ko­ro­tuk­sia ei tule. Moni pitää tätä epik­se­nä, mut­ta urak­ka­työs­sä näin on ollut aina.

 

28 vastausta artikkeliin “Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (1): ikääntyneiden työllisyys”

 1. Hyvä että joku hal­li­tus­puo­lue­lai­nen uskal­taa kes­kus­tel­la niin­kin han­ka­las­ta aihees­ta kuin hal­li­tuk­sen uudes­ta (aika viri­tel­lys­tä) raken­ne­po­liit­ti­ses­ta ohjelmasta.

  Jot­ta kes­kus­te­lu ei hajoai­si, en halua aloit­taa täs­sä yhtey­des­sä kes­kus­te­lua sii­tä, onko työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen näin laa­ja veto-oikeus hyvä asia. 

  Tämä lause on jo vah­va aloi­tus tuon kes­kus­te­lun suun­taan. Ehkä kuu­lem­me asias­ta lisää jos­sain myö­hem­mäs­sä kirjoituksessa.

  Samal­la haluan sanoa uudes­taan pai­nok­kaas­ti, ettei tämä voi onnis­tua, jos työ­nan­ta­jil­le on edul­li­sem­paa savus­taa ikään­ty­neet pois. 

  Hyvä, hävi­te­tään sel­lai­set vial­li­set sään­nöt, jot­ka vinout­ta­vat työ­voi­ma­ra­ken­net­ta yhteen tai toi­seen suuntaan.

  Var­tiai­nen – Soi­nin­vaa­ra ‑pape­ris­sa esi­tet­tiin yhte­nä rat­kai­su­na osae­lä­ket­tä, joka oli­si osa-aikae­läk­keen kal­tai­nen pait­si että ei edel­lyt­täi­si lyhen­net­tyä työ­ai­kaa vaan keven­net­ty­jä työtehtäviä. 

  Mik­si halusit­te edel­lyt­tää keven­net­ty­jä työ­te­hä­viä? Minus­ta edes tuol­lai­seen rajoi­tuk­seen ei ole tarvetta.

  1. osae­lä­ke oli­si kor­vaus keven­ne­tys­tä pal­kas­ta. Sen luu­li­si joh­tu­van keven­ne­tyis­tä työ­teh­tä­vis­tä, muu­ta perus­tet­ta en sii­hen näe.

 2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  osae­lä­ke oli­si kor­vaus keven­ne­tys­tä pal­kas­ta. Sen luu­li­si joh­tu­van keven­ne­tyis­tä työ­teh­tä­vis­tä, muu­ta perus­tet­ta en sii­hen näe.

  Ajat­te­lin asi­aa enem­män jous­ta­van eläk­keel­le siir­ty­mi­sen kan­nal­ta. Eläk­keel­lä ole­vil­ta ei tar­vit­si­si kiel­tää työn­te­koa, vaan he voi­si­vat teh­dä myös työ­tä lais­kot­te­lun sijaan (edul­lis­ta kan­san­ta­lou­del­le) menet­tä­mät­tä elä­ket­tään. Osae­lä­ke oli­si osa jous­ta­vaa siir­ty­mis­tä eläk­keel­le. Elä­ke siis alkai­si kas­vaa jos­sain iäs­sä nol­las­ta, ja pää­tyi­si muu­ta­man vuo­den kulut­tua täy­del­le tasolle.

  Sin­ga­po­ren mal­lin mukai­nen pal­kan las­ku oli­si mah­dol­li­nen heti kun osae­lä­ket­tä alkaa ker­tyä. Ja koko­naan uusi (työ­nan­ta­jal­le vapaah­toi­nen) työ­so­pi­mus oli­si ehkä luon­te­va vai­hees­sa, jos­sa hen­ki­lö alkaa saa­da täyt­tä elä­ket­tä. (Nämä sin­ga­po­re­lais­tyy­li­set pal­kan las­ke­mis- ja elä­köi­ty­mi­sop­tiot voi­vat olla oma eläk­keis­tä eril­li­nen säännöstönsä.)

  Kan­san­ta­lou­den kan­nal­ta kai­kis­sa näis­sä vai­heis­sa oli­si kai edul­li­sem­paa, että ikään­ty­neet teki­si­vät töi­tä niin pal­jon kuin into ja voi­mat anta­vat myö­den. Osae­lä­ke ja täy­si elä­ke vain mah­dol­lis­tai­si­vat, eivät siis pakot­tai­si ikäih­mi­siä lais­kot­te­luun tai keven­net­tyyn työhön.

  1. Eläk­keel­lä ole­vil­ta ei tar­vit­si­si kiel­tää työn­te­koa, vaan he voi­si­vat teh­dä myös työ­tä lais­kot­te­lun sijaan (edul­lis­ta kan­san­ta­lou­del­le) menet­tä­mät­tä eläkettään.

   Eläk­keel­lä saa teh­dä töi­tä kuin­ka pal­jon halu­aa eikä se vähen­nä elä­ket­tä, siis van­huuse­lä­ket­tä. Työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä on toi­sin. Järjs­tel­mä ei usko työ­ky­vyt­tö­myy­teen, jos tekee täyt­tä työpävää.

 3. Pitäi­si siir­tyä Ruot­sin mal­lin mukai­ses­ti hen­ki­lö­koh­tai­siin pal­kan­ko­ro­tuk­siin. Samal­la elä­ke­jär­jes­tel­mää pitäi­si ruka­ta niin, että työ­uran pit­kit­tä­mi­nen myös pie­nem­mäl­lä pal­kal­la oli­si jär­ke­vää. Super­kart­tu­ma pitäi­si kor­va­ta lykkäyskorotuksella.

 4. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Eläk­keel­lä saa teh­dä töi­tä kuin­ka pal­jon halu­aa eikä se vähen­nä elä­ket­tä, siis van­huuse­lä­ket­tä. Työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä on toi­sin. Järjs­tel­mä ei usko työ­ky­vyt­tö­myy­teen, jos tekee täyt­tä työpävää.

  En ymmär­tä­nyt, mik­si osae­läk­keen keven­ne­tyt työ­teh­tä­vät oli­si­vat tar­peel­li­nen vaa­ti­mus. Ilmei­ses­ti rin­nas­tit­te osae­läk­keen työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­kee­seen, ja halusit­te eli­mi­noi­da hui­jauk­sen mah­do­li­suu­den. Ehkä tar­koi­tit­te, että osae­lä­ket­tä ei annet­tai­si kai­kil­le, vaan vain väsy­myk­sen­sä todis­ta­neil­le ja/tai keven­net­tyyn työ­hön sitoutuneille.

  Jak­sa­mi­nen, työ­te­hon ale­ne­mi­nen ja keven­ne­tyt työ­teh­tä­vät ovat sik­si vai­kei­ta todis­taa, että ehkä osae­läk­keen voi­si saa­da jo pel­kän iän perus­teel­la. Näin se rin­nas­tui­si taval­li­seen vanhuuseläkkeeseen.

  Jos tar­vi­taan todis­tet­tuun työ­te­hon ale­ne­mi­seen perus­tu­vaa (työkyvyttömyys)eläkettä (tai osit­tais­ta sel­lais­ta), sel­lai­sen­kin voi aina hakea ja saa­da. En tosin näe tar­vet­ta estää työn­te­koa työ­ky­vyt­tö­myy­se­lä­ke­läi­sil­tä­kään. Kan­san­ta­lou­den näkö­kul­mas­ta hei­dän­kin työ­pa­nok­sen­sa oli­si arvo­kas (ja arvok­kaam­pi val­koi­sen kuin har­maan talou­den puolella).

  Tie­ten­kin kovin ras­kaan työn teke­mi­nen voi­si nos­taa työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen haku­pe­rus­teet uudel­leen arvioi­ta­vak­si. Ja jos työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­ken tavoi­te on tur­va­ta enti­nen tai jokin sovit­tu elin­ta­so, työ­ky­vyt­tö­myy­se­lä­ket­tä voi­si vähi­tel­len vähen­tää ansio­ta­son nous­tes­sa (= eri­lai­sen uuden työ­ky­vyn löydyttyä).

  Van­huuse­läk­keel­lä (ja ehkä osae­läk­keel­lä) täl­lais­ta rajoit­ta­mi­sen tar­vet­ta ei ole, sil­lä ne eivät ole “enne­nail­kai­sia etuuk­sia”, vaan nii­den tar­koi­tus­kin on mah­dol­lis­taa lais­kot­te­lu ja mak­saa täy­si kor­vaus jo teh­dys­tä elämäntyöstä.

  1. Esi­tyk­ses­säm­me osae­lä­ke perus­tui­si aiem­man pal­kan ja uuden pal­kan ero­tuk­seen. Se oli­si aktu­aa­ri­ses­ti neut­raa­li, joten tois­ten kuk­ka­rol­la ei käytäisi.

 5. Itse asias­sa myös monis­sa ns. “duu­na­ri­työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa” työ­eh­to­so­pi­muk­siin perus­tu­va pal­kan nousu (ns. koke­mus­li­sä) lak­kaa pidem­mäl­le ehti­vil­tä. Koke­mus­li­sien ker­ty­mi­nen voi lop­pua jo 10 vuo­den työs­sä­olon jäl­keen. Hen­ki­lö­koh­tais­ta, suo­ri­tuk­seen perus­tu­vaa pal­kan­osaa voi­daan sit­ten las­kea suo­ri­tuk­sien hei­ke­tes­sä. Yleis­ko­ro­tuk­set tule­vat toki kaikille.

  Itse asias­sa tämä jat­ku­va ja kiih­ty­vä pal­kan­nousu aina elä­kei­kään asti kos­kee lähin­nä ainoas­taan jul­kis­ta sek­to­ria. Muu­al­la ollaan oltu jo kau­an sit­ten viisaampia.

 6. Sha­keem:
  Koke­mus­li­sien ker­ty­mi­nen voi lop­pua jo 10 vuo­den työs­sä­olon jäl­keen. Hen­ki­lö­koh­tais­ta, suo­ri­tuk­seen perus­tu­vaa pal­kan­osaa voi­daan sit­ten las­kea suo­ri­tuk­sien hei­ke­tes­sä. Yleis­ko­ro­tuk­set tule­vat toki kaikille.

  Tuos­sa­han tuo on mai­nit­tu: yleis­ko­ro­ty­uk­set tule­vat toki kai­kil­le. Jos on 40v työ­elä­mäs­sä niin ehtii kyl­lä saa­maan aika mon­ta yleiskorotusta.

  Näin työ­nan­ta­ja­na voi vain tode­ta että ne yleis­ko­ro­tyk­set ovat kyl­lä ihan täyt­tä myrk­kyä tuot­ta­vuus­ke­hi­tyk­sel­le. Ne yleis­ko­ro­tuk­set kun pitää mak­saa idiooteillekin.

 7. Sin­ga­po­ren mal­li on hyvä. Sen voi­si val­tio ottaa koe­käyt­töön. Olen nyt lomail­lut ja kun­toil­lut perin­juu­rin kol­mi­sen vuot­ta ja puo­let sii­tä van­huuse­läk­keel­lä. Alkaa jo tym­piä tämä etuoi­keu­tet­tu olo­neu­vok­sen hil­lit­ty char­mi. Mie­lel­lä­ni teki­sin osa-aika­työ­nä jotain hyö­dyl­lis­tä. Luu­len, etten mil­lään sai­si aikaan enem­män vahin­koa kuin monet kokoai­kai­ses­ti vir­ka­työ­tä teke­vät esim. sos. ja ter­vey­den­huol­lon tie­to­jär­jes­tel­miä kehit­täes­sään ja polii­ti­kot sote-uudistuksessa.

 8. Voi­si­ko täl­lai­nen mal­li eläk­keel­le siir­ty­mi­ses­sä toi­mia: Esi­mer­kik­si 55 vuot­ta täyt­tä­neil­le alet­tai­si mak­saa por­tait­tain nouse­vaa elä­ket­tä. Elä­ke voi­si saa­vut­taa huip­pun­sa vaik­ka vas­ta 70 vuo­ti­aa­na. Työ­nan­ta­jal­la puo­les­taan oli­si oikeus alen­taa palk­kaa samas­sa suh­tees­sa kun työn­te­ki­jän elä­ke nousee. Työn­te­ki­jän tulot pysyi­si­vät sama­na, mut­ta työ­nan­ta­jal­la oli­si pork­ka­na pitää työn­te­ki­jä töis­sä mah­dol­li­sim­man pit­kään. Eläk­keel­le jää­mi­sen ajan­koh­dan jokai­nen sai­si päät­tää täl­löin itse (eläk­keen suu­ruu­den ja oman kun­non mukaan).

 9. Sylt­ty: Tuos­sa­han tuo on mai­nit­tu: yleis­ko­ro­ty­uk­set tule­vat toki kai­kil­le. Jos on 40v työ­elä­mäs­sä niin ehtii kyl­lä saa­maan aika mon­ta yleiskorotusta.

  Näin työ­nan­ta­ja­na voi vain tode­ta että ne yleis­ko­ro­tyk­set ovat kyl­lä ihan täyt­tä myrk­kyä tuot­ta­vuus­ke­hi­tyk­sel­le. Ne yleis­ko­ro­tuk­set kun pitää mak­saa idiooteillekin.

  Vain idioot­ti joh­ta­ja palk­kaa idiootin

 10. Osmo uskoo näkö­jään Var­tiai­sen pajunläyden
  Olen itse pal­vel­lut ruot­sa­lais-suo­ma­lai­ses­sa fir­mas­sa ja kyl­lä Ruot­sis­sa­kin mak­set­tiin yleiskorotuksia.

  Itse asias­sa Var­tiai­sen kans­sa käy­mie­ni kes­kus­te­lu­jen yhtey­dess tar­kis­tin asian ruot­sa­lai­sil­ta viranomaisilta

  Ruot­sis­sa hen­ki­lö­koh­tai­nen pai­kan­mää­ri­tys on n 13% työn­te­ki­jöis­tä eli ylem­mil­lä toimihenkilöillä.

  Sama sys­tee­mi toi­mii Suomessakin

  Tavis­tem ylei­sin mal­li on osa uleiskorotuksiin,osa henkilökohtaisiin

 11. Ikään­ty­nei­den työl­li­syys vaih­te­lee suu­res­ti EU
  alu­ee­na ja näyt­tää ole­van sidot­tu jul­ki­sen­sek­to­rin Kokoo­mus ikärakenteeseen.

  Suo­mes­sa työl­li­sis­tä n 25 % ‚työs­ken­te­lee jul­ki­sel­la sektorilla.

  Mut­ta kun tar­kas­tel­laan 55–64-vuotiaiden työl­li­syyt­tä niin työl­li­sis­tä yli puo­let on jul­ki­sen sek­to­rin työntekijöitä.

  Tämä joh­tuu laa­jas­ta jul­ki­ses­ta sek­to­ris­ta ja siitä,että liki puo­let heis­tä on yli 50-vuotiaita.

  Yksi­tyi­sen sek­to­rin ikään­ty­neet ovat joko työt­tö­mä­nä tai eläkkeellä.

 12. Jan­ne:
  Voi­si­ko täl­lai­nen mal­li eläk­keel­le siir­ty­mi­ses­sä toi­mia: Esi­mer­kik­si 55 vuot­ta täyt­tä­neil­le alet­tai­si mak­saa por­tait­tain nouse­vaa elä­ket­tä. Elä­ke voi­si saa­vut­taa huip­pun­sa vaik­ka vas­ta 70 vuo­ti­aa­na. Työ­nan­ta­jal­la puo­les­taan oli­si oikeus alen­taa palk­kaa samas­sa suh­tees­sa kun työn­te­ki­jän elä­ke nousee. Työn­te­ki­jän tulot pysyi­si­vät sama­na, mut­ta työ­nan­ta­jal­la oli­si pork­ka­na pitää työn­te­ki­jä töis­sä mah­dol­li­sim­man pit­kään. Eläk­keel­le jää­mi­sen ajan­koh­dan jokai­nen sai­si päät­tää täl­löin itse (eläk­keen suu­ruu­den ja oman kun­non mukaan).

  Miten tuo­ta sovel­le­taan pät­kä­työ­läi­siin tai työttömiin??

 13. Sylt­ty:
  Näin työ­nan­ta­ja­na voi vain tode­ta että ne yleis­ko­ro­tyk­set ovat kyl­lä ihan täyt­tä myrk­kyä tuot­ta­vuus­ke­hi­tyk­sel­le. Ne yleis­ko­ro­tuk­set kun pitää mak­saa idiooteillekin.

  Työ­nan­ta­ja, joka näkee työn­te­ki­jän idioot­ti­na, on hyvin vaa­ral­li­nen hen­ki­lö ympäristölleen.

  Yleis­ko­ro­tuk­set, ja var­sin­kin mata­lat yleis­ko­ro­tuk­set kuten täl­lä kier­rok­sel­la, ovat oikeas­ti hyvin hai­tal­li­sia pie­nem­pi­tu­loi­sil­le. Joil­la on kiin­teät tau­luk­ko­pal­kat jne. Hei­dän palk­ka­ke­hi­tyk­sen­sä on täy­sin yleis­ko­ro­tus­ten varas­sa. Ylem­män luo­kan poruk­ka, joh­ta­jat etu­ne­ne­näs­sä, taas mars­si­vat sil­loin täl­löin pomon puheil­le ja taas palk­ka nousee. Ja ellei nouse riit­tä­väs­ti, vaih­de­taan työ­paik­kaa. Ja näi­den koro­tus­ten pääl­le tulee tie­ten­kin vie­lä yleis­ko­ro­tuk­set­kin. Tasa-arvon ja hyvin­voin­nin kan­nal­ta paras vaih­toeh­to oli­si­vat euro­mää­räi­set yleis­ko­ro­tuk­set ja mie­lel­lään niin kor­keat, että ne hil­lit­si­si­vät ylä­pään vapaa­eh­toi­sia korotuksia.

  1. Koti-isä Ovat­ko pie­net koro­tuk­set hai­tal­li­sia pienituloisille?
   Palkkaerot5 supis­tui­vat Suo­mes­sa hyvin jyr­käs­ti vuo­si­na 1975–85. Sil­loin tulos­o­pi­muk­set teh­tiin reaa­li­ses­ti nega­tii­vi­si­na, esim koro­tuk­set 5% ja inflaa­tio 8%. Kaik­ki reaa­li­ko­ro­tuk­set oli­vat liu­ku­maa, pe3nnimääräisistä pal­kan­ko­ro­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta siis pai­kal­lis­ta ja hen­ki­lö­koh­tais­ta koro­tus­ta ja sil­ti palk­kae­rot pienenivät.

 14. Lii­an van­ha: Vain idioot­ti joh­ta­ja palk­kaa idiootin 

  Mis­tä loo­gi­ses­ti seu­raa, että jos yri­tyk­ses­sä on yksi­kin idioot­ti töis­sä, yri­tyk­sen omis­ta­jien enem­mis­tö on idioot­te­ja. Koska:

  - vain idioo­tit omis­ta­jat nimit­tä­vät idioot­te­ja hallitukseen
  — vain idioot­ti hal­li­tus valit­see idioo­tin toimitusjohtajan
  — vain idioot­ti toi­mi­tus­joh­ta­ja valit­see idioot­te­ja johtoryhmäläisiä

  — vain idioot­ti esi­mies valit­see idioo­tin työntekijän

  Mie­len­kiin­tois­ta. Huo­ma­sin juu­ri ole­va­ni idioot­ti useam­mal­la­kin kriteerillä.

 15. Koti-isä: Ylem­män luo­kan poruk­ka, joh­ta­jat etu­ne­ne­näs­sä, taas mars­si­vat sil­loin täl­löin pomon puheil­le ja taas palk­ka nousee. Ja ellei nouse riit­tä­väs­ti, vaih­de­taan työpaikkaa.

  Mik­sei­vät pie­ni­palk­kai­set tee tätä? Kuin­ka suu­ri osa yksi­tyi­sen sek­to­rin työ­voi­mas­ta on töis­sä minimipalkoilla?

 16. Koti-isä: Työ­nan­ta­ja, joka näkee työn­te­ki­jän idioot­ti­na, on hyvin vaa­ral­li­nen hen­ki­lö ympäristölleen.

  Tar­koi­tat­ko että aivan kaik­ki type­ryk­set ja ammat­ti­tai­dot­to­mat tuna­rit (nekin, joil­la on jot­kut kou­lu­tus­pa­pe­rit!) ovat KAIKKI työt­tö­mi­nä ja kaik­ki työs­sä­käy­vät ovat päte­viä hommaansa? 

  Mites muu­ten nämä vale­lääk­räi/­hoi­ta­ja-jutut sit­ten oikein sopi­vat tähän “kyl­lä työn­te­ki­jä on aina palk­kan­sa ansain­nut, tai­dois­ta viis”-maailmankuvaan?

  Kyl­lä se vaan on niin, että työn­te­ki­jöi­den ammat­ti­tai­toa on vai­kea pun­ta­roi­da työ­haas­tat­te­lus­sa. 4kk koe­ai­ka­kaan ei vält­tä­mät­tä rii­tä eten­kään asian­tun­ti­ja­hom­mis­sa, mikä­li työ vaa­tii pidem­piai­kais­ta pereh­dyt­tä­mis­tä ja moni­mut­kais­ten jär­jes­tel­mien hal­lit­se­mis­ta. Ja yleen­sä ihmi­set jak­sa­vat skar­pa­ta sen 4kk.

 17. Lii­an van­ha: Miten tuo­ta sovel­le­taan pät­kä­työ­läi­siin tai työttömiin??

  Pät­kä­työ­läi­siin: Kun poh­jal­la on iän mukai­nen mää­rä elä­ket­tä, voi ottaa vas­taan töi­tä pie­nem­mäl­lä pal­kal­la. Tämä on kan­nat­ta­vaa työ­nan­ta­jal­le ja sik­si hel­pot­taa työn saantia.

  Työt­tö­miin: Toi­meen­tu­lo koos­tui­si osak­si eläk­kees­tä. Kor­vaus pitäi­si pie­nen­tyä saman ver­ran kun elä­ket­tä on poh­jal­la, jol­loin koko­nais­tu­lot pysyi­si­vät samana.

 18. Sylt­ty: Tuos­sa­han tuo on mai­nit­tu: yleis­ko­ro­ty­uk­set tule­vat toki kai­kil­le. Jos on 40v työ­elä­mäs­sä niin ehtii kyl­lä saa­maan aika mon­ta yleiskorotusta.

  Näin työ­nan­ta­ja­na voi vain tode­ta että ne yleis­ko­ro­tyk­set ovat kyl­lä ihan täyt­tä myrk­kyä tuot­ta­vuus­ke­hi­tyk­sel­le. Ne yleis­ko­ro­tuk­set kun pitää mak­saa idiooteillekin.

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti sovit­ta­van pal­kan osuus voi olla ihan huo­mat­ta­va. Sen alen­ta­mi­nen syö yleis­ko­ro­tuk­sia jopa vuo­si­kym­me­niä eteen­päin riip­puen yleis­ko­ro­tuk­sien suu­ruu­des­ta. Omat havain­not näis­tä työ­eh­to­so­pi­muk­sien jous­to­mah­dol­li­suuk­sis­ta on se, ettei nii­tä siel­lä esi­mies­ta­sol­la uskal­le­ta vain käyt­tää. Sik­si isom­mat pääl­li­köt huu­ta­vat kurk­ku suo­ra­na uusia jous­to­ja isois­sa pöy­dis­sä. Käyt­täi­si­vät ensin nykyi­set joustomahdollisuudet.

 19. Vihe­rins­si: Mik­sei­vät pie­ni­palk­kai­set tee tätä? Kuin­ka suu­ri osa yksi­tyi­sen sek­to­rin Siel­lä ita­rin ala­pääs­sä suu­rin osa tekee kir­ja­pal­koil­la. Ei jos­sain suu­res­sa kaup­pa­ket­jus­sa hen­ki­lö­koh­tai­sia lisiä käytetä

 20. Vihe­rins­si: Mik­sei­vät pie­ni­palk­kai­set tee tätä? Kuin­ka suu­ri osa yksi­tyi­sen sek­to­rin työ­voi­mas­ta on töis­sä minimipalkoilla?

  Hen­ki­lö­koh­tai­nen sopi­mi­nen oli­si palk­ka-asiois­sa paras rat­kai­su. Tuot­ta­vuut­ta pitäi­si mita­ta henkilötasolla.

  Muut työ­eh­to­asiat ovat hyvä niin­kin, kuten ne ovat nyt­kin, mut­ta palk­ka-asiat eivät ole.

  Työn­te­ki­jät eivät ole tasa-arvoi­sia pal­kan suh­teen, kos­ka toi­set teke­vät enem­män töi­tä kuin toi­set. Toi­set ovat parem­pia kuin toi­set jos­sain asias­sa, ja toi­set toi­ses­sa asiassa. 

  Työn­ku­va kui­ten­kin usein on aika rajoit­tu­nut, jol­loin voi­daan seu­ra­ta mel­ko tar­kas­ti sitä tuottavuutta. 

  Tie­dän että myös pie­ni­palk­kai­nen voi nos­taa palk­kaan­sa omal­la työl­lään ja vaa­ti­mal­la kor­keam­paa lik­saa. Ei se koro­tus var­mas­ti pie­nes­sä pal­kas­sa tun­nu kor­keal­ta, mut­ta onpa­han kuitenkin.

  Esi­mer­kik­si kau­pan kas­sal­la on iso mer­ki­tys. Jos joku pis­tää poruk­kaa pihal­le kau­pas­ta nopeam­min kuin toi­nen, niin kaup­pa tie­naa nopeam­min rahaa.

  Moni voi­si yllät­tyä, kuin­ka suu­ri mer­ki­tys sil­lä on esi­mer­kik­si huol­toa­se­mal­la tai lähi­kau­pas­sa. Vilk­kaal­la huol­toa­se­mal­la kyse voi olla 1–2k euron myyn­nin mene­tyk­ses­tä päi­väs­sä pel­käs­tään lör­pöt­te­le­vän kas­san vuoksi. 

  Samat sään­nöt kai­kil­le, mut­ta palk­ka teh­dyn työn mukaan.

 21. Ikään­ty­nyt ei löy­dä uut­ta työ­paik­kaa, kos­ka lain­sää­dän­nös­tä joh­tuen ris­kit työ­nan­ta­jal­le työl­lis­tää ikään­ty­nyt ovat lii­an suuret.

 22. AY-lii­ke hyvää tar­koit­taen halu­aa nos­taa ikään­ty­nei­den irti­sa­no­mi­sen kus­tan­nuk­sia. lop­pu­tu­los on siis kar­mai­se­va: ensi ikään­ty­nei­tä tämän ansios­ta ei kukaan type­rys­kään uskal­la palk­ta min­ne­kään ja fik­sut kes­kit­tä­vät tuo­tan­nol­li­set ja talou­del­li­set irti­sa­no­mi­set juu­ri tule­van ikä­ra­jan alapuolelle.

  Help­poa rat­kai­sua ei ole tarjolla.
  Työ­ky­vyt­tä­myy­se­lä­ke on työ­nan­ta­jal­le niin iso kulu­ris­ki, että se saa ikaan ennal­taeh­käi­se­viä toimenpiteitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.