Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 27.8.2013

Viras­tos­sa ollaan näkö­jään vie­lä kesä­te­räs­sä, kun lis­tat ovat näin heppoisia.

Mel­lun­mäen osta­rin tiivistyskaava

(Pöy­däl­tä)

Osta­ri pure­taan. Kaup­pa­ti­laa on kaa­voi­tet­tu talo­jen poh­ja­ker­rok­siin sen ver­ran kuin osta­ris­sa sitä on käy­tös­sä. Asuk­kaat valit­ta­vat tii­vis­tä­mi­ses­tä ja osta­ris­sa nyt hal­val­la vuo­kral­la ole­vat toi­min­not haluai­si­vat nyky­ti­lan jat­ku­van. Asuk­kai­ta tuli­si noin 250 lisää.

Lausun­to Jar­mo Nie­mi­sen toi­vo­mus­pon­nes­ta kos­kien Laa­ja­sa­lon kes­kuk­sen kehit­tä­mis­tä keskustamaisemmaksi.

Lausun­to suh­tau­tuu aja­tuk­seen Laa­ja­sa­lon­tien bule­var­di­soin­nis­ta myön­tei­ses­ti, mut­ta aika­tau­luun toi­vo­taan vie­lä täsmennystä.

Poik­kea­mis­lu­pa Kaskisaaressa

Haki­ja halu­aa raken­taa kak­si asun­toa ton­til­le, jon­ka raken­nusoi­keus on 453 k‑m2 ja jol­le saa nyt raken­taa vain yhden asun­non. Naa­pu­rit vas­tus­ta­vat mois­ta Kas­ki­saa­ren pro­le­ta­ri­soin­tia eri­tyi­ses­ti, kun kak­si asun­toa mer­kit­si­si lii­ken­teen kak­sin­ker­tais­tu­mis­ta. Viras­to suo­sit­taa suos­tu­mis­ta kah­teen asun­toon, mut­ta ei sitä, että samal­la sai­si vähän nos­taa rakennusoikeutta.

Jos kyse oli­si kaa­vas­ta, puol­tai­sin myös raken­nusoi­keu­den nos­ta­mis­ta, mut­ta poik­keus­lu­val­la saa teh­dä vain vähäi­siä muutoksia.

Val­tuus­toa­loi­te Kos­ke­lan­tien ja Mäke­län­ka­dun bussikaistoista

Leo Stra­nius on yhdes­sä val­tuus­ton enem­mis­tön kans­sa teh­nyt aloit­teen bus­si­kais­tois­ta Kos­ke­lan­tiel­le. Ongel­ma­na ovat tie­tys­ti pysä­köin­ti­pai­kat. Bus­sien ruuh­kau­tu­mi­nen ja epä­sään­nöl­li­syys Kos­ke­lan­tiel­lä mak­saa HSL:lle 500 000 euroa vuo­des­sa (kova hin­ta pysä­köin­ti­pai­kois­ta). Viras­to esit­tää, että kokeil­laan ensin kais­ta­jär­jes­te­ly­jä Kos­ke­lan­tien ja Mäke­län­ka­dun ris­teyk­ses­sä ja pala­taan asi­aan, jos ne eivät pois­ta ruuhkia. 

4 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 27.8.2013”

 1. Eikö rii­tä, että bus­si­kais­tat ovat ruuh­ka-aikoi­na , so arki­sin 7–9ja 15 — 18?

  Itse olen huo­man­nut, että Kos­ke­lan­tiel­lä on perin vähän lii­ke­net­tä päi­vä­sai­kaan ja help­po löy­tää park­ki­paik­ka eism. luk­ko­liik­kee­sö aisoin­tia var­ten. (Muis­taak­se­ni päi­vä­sai­kaan par­kis­sa on 2 tun­nin aika­ra­joi­tus tms.)

 2. Kyl­lä ongel­ma ovat bus­sit. Nykyi­set eivät sovel­lu kau­pun­ki­lii­ken­tee­seen. Suo­mes­sa aje­taan kau­pun­gis­sa­kin maa­seu­tu­mi­toi­te­tuil­la bus­seil­la. Jos Kos­ke­lan­tiel­lä oli­si vain lyhyt­tä syöt­töä, jota ajet­tai­siin nykyis­tä kapeam­mil­la ja lyhyem­mil­lä autoil­la, jois­sa on vähem­män istu­ma­paik­ko­ja sekä enem­män sei­so­ma­paik­ko­ja, niin ongel­maa voi­tai­siin pie­nen­tää. Siis teh­täi­siin siten kun asia teh­dään mais­sa jois­sa jul­ki­nen lii­ken­ne toimii. 😉

  Pie­nim­män rie­san tie kai­kil­le on raken­taa Kos­ke­lan­tiel­le Spå­ra­kis­kot. Ne mah­tu­vat hyvin kes­kel­le katua ja vie­vät pal­jon vähem­män tilaa kuin kaik­kea muu­ta lii­ken­ne­tä hait­taa­vat bus­si­kais­tat. Samal­la pyö­rä­lii­ken­ne voi­daan siir­tää kadn reu­naan omal­le kais­tal­le, joka hel­pot­taa pyöräilijöitä.

 3. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan pää­tö­seh­do­tus Kos­ke­lan­tie bus­si­kais­tois­ta sisäl­tää mm. seuraavaa:

  Eten­kin Kos­ke­lan­tien ete­lä­puo­lel­la sijait­se­van Kisa­ky­län alu­eel­la ei koh­tuul­li­sen mat­kan etäi­syy­del­lä ole Kaler­von­ka­tua lukuun otta­mat­ta tont­ti­ka­tu­ja, joil­le voi­si pysä­köi­dä. Koko­nai­suu­te­na Kos­ke­lan­tien molem­min puo­lin on puu­tet­ta pysäköintipaikoista. 

  Tämä ei pidä alkuun­kaan paik­kaan­sa! Val­lin­kos­ken­tiel­lä, sii­nä Kisa­ky­län ja Kum­pu­lan siir­to­la­puu­tar­han välis­sä, on Kisa­ky­län käy­tös­sä yli 150 parkkipaikkaa.

 4. Viras­to esit­tää, että kokeil­laan ensin kais­ta­jär­jes­te­ly­jä Kos­ke­lan­tien ja Mäke­län­ka­dun ris­teyk­ses­sä ja pala­taan asi­aan, jos ne eivät pois­ta ruuhkia.

  Minä ehdo­tan, että lai­te­taan pysä­köin­ti­kais­to­jen tilal­le väliai­kai­set bus­si­kais­tat, jot­ka pois­te­taan heti, kun ratik­ka­ra­ta on val­mis ja käy­tös­sä. Voi­si ker­ran­kin tul­la kis­koa maa­han vikkelästi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.