Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 27.8.2013

Viras­tossa ollaan näköjään vielä kesäterässä, kun lis­tat ovat näin heppoisia.

Mel­lun­mäen ostarin tiivistyskaava

(Pöy­dältä)

Ostari pure­taan. Kaup­pati­laa on kaavoitet­tu talo­jen poh­jak­er­roksi­in sen ver­ran kuin ostaris­sa sitä on käytössä. Asukkaat valit­ta­vat tiivistämis­es­tä ja ostaris­sa nyt hal­val­la vuokral­la ole­vat toimin­not halu­aisi­vat nykyti­lan jatku­van. Asukkai­ta tulisi noin 250 lisää.

Lausun­to Jar­mo Niemisen toivo­musponnes­ta koskien Laa­jasa­lon keskuk­sen kehit­tämistä keskustamaisemmaksi.

Lausun­to suh­tau­tuu ajatuk­seen Laa­jasa­lon­tien bule­vardis­oin­nista myön­teis­es­ti, mut­ta aikataulu­un toiv­otaan vielä täsmennystä.

Poikkeamis­lu­pa Kaskisaaressa

Hak­i­ja halu­aa rak­en­taa kak­si asun­toa ton­tille, jon­ka raken­nu­soikeus on 453 k‑m2 ja jolle saa nyt rak­en­taa vain yhden asun­non. Naa­pu­rit vas­tus­ta­vat moista Kask­isaaren pro­le­tarisoin­tia eri­tyis­es­ti, kun kak­si asun­toa merk­it­sisi liiken­teen kaksinker­tais­tu­mista. Viras­to suosit­taa suos­tu­mista kah­teen asun­toon, mut­ta ei sitä, että samal­la saisi vähän nos­taa rakennusoikeutta.

Jos kyse olisi kaavas­ta, puoltaisin myös raken­nu­soikeu­den nos­tamista, mut­ta poikkeuslu­val­la saa tehdä vain vähäisiä muutoksia.

Val­tu­us­toaloite Koske­lantien ja Mäkelänkadun bussikaistoista

Leo Stra­nius on yhdessä val­tu­us­ton enem­mistön kanssa tehnyt aloit­teen bus­sikaistoista Koske­lantielle. Ongel­mana ovat tietysti pysäköin­tipaikat. Bussien ruuhkau­tu­mi­nen ja epäsään­nöl­lisyys Koske­lantiel­lä mak­saa HSL:lle 500 000 euroa vuodessa (kova hin­ta pysäköin­tipaikoista). Viras­to esit­tää, että kokeil­laan ensin kaista­jär­jeste­lyjä Koske­lantien ja Mäkelänkadun risteyk­sessä ja palataan asi­aan, jos ne eivät poista ruuhkia. 

4 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 27.8.2013”

 1. Eikö riitä, että bus­sikai­stat ovat ruuh­ka-aikoina , so ark­isin 7–9ja 15 — 18?

  Itse olen huo­man­nut, että Koske­lantiel­lä on perin vähän liikenet­tä päivä­saikaan ja help­po löytää parkkipaik­ka eism. lukkoli­ik­keesö aisoin­tia varten. (Muis­taak­seni päivä­saikaan parkissa on 2 tun­nin aikara­joi­tus tms.)

 2. Kyl­lä ongel­ma ovat bus­sit. Nykyiset eivät sovel­lu kaupunkili­iken­teeseen. Suomes­sa aje­taan kaupungis­sakin maaseu­tu­mi­toite­tu­il­la bus­seil­la. Jos Koske­lantiel­lä olisi vain lyhyt­tä syöt­töä, jota ajet­taisi­in nyky­istä kapeam­mil­la ja lyhyem­mil­lä autoil­la, jois­sa on vähem­män istuma­paikko­ja sekä enem­män sei­soma­paikko­ja, niin ongel­maa voitaisi­in pienen­tää. Siis tehtäisi­in siten kun asia tehdään mais­sa jois­sa julki­nen liikenne toimii. 😉

  Pien­im­män riesan tie kaikille on rak­en­taa Koske­lantielle Spårakiskot. Ne mah­tu­vat hyvin keskelle kat­ua ja vievät paljon vähem­män tilaa kuin kaikkea muu­ta liiken­netä hait­taa­vat bus­sikai­stat. Samal­la pyöräli­ikenne voidaan siirtää kadn reunaan oma­lle kaistalle, joka helpot­taa pyöräilijöitä.

 3. Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan päätöse­hdo­tus Koske­lantie bus­sikaistoista sisältää mm. seuraavaa:

  Etenkin Koske­lantien eteläpuolel­la sijait­se­van Kisakylän alueel­la ei kohtu­ullisen matkan etäisyy­del­lä ole Kaler­vonkat­ua luku­un otta­mat­ta tont­tikatu­ja, joille voisi pysäköidä. Kokon­aisuute­na Koske­lantien molem­min puolin on puutet­ta pysäköintipaikoista. 

  Tämä ei pidä alku­unkaan paikkaansa! Vallinkosken­tiel­lä, siinä Kisakylän ja Kumpu­lan siir­to­la­pu­u­tarhan välis­sä, on Kisakylän käytössä yli 150 parkkipaikkaa.

 4. Viras­to esit­tää, että kokeil­laan ensin kaista­jär­jeste­lyjä Koske­lantien ja Mäkelänkadun risteyk­sessä ja palataan asi­aan, jos ne eivät poista ruuhkia.

  Minä ehdotan, että laite­taan pysäköin­tikaisto­jen tilalle väli­aikaiset bus­sikai­stat, jot­ka pois­te­taan heti, kun ratikkara­ta on valmis ja käytössä. Voisi ker­rankin tul­la kiskoa maa­han vikkelästi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.