Kahtia jakautunut Eurooppa

Kierte­ly kuukau­den ver­ran Euroop­paa fil­lar­il­la ja junal­la osoit­ti konkreet­tis­es­ti Euroopan jakau­tuneisu­u­den. Ei tarvitse kat­soa talous­luku­ja. Sen näkee jopa fil­lar­in sat­u­las­ta. Pohjoises­sa, ger­maanisia kieliä puhu­val­la alueel­la kaik­ki toi­mi, oli kuri­nalaista ja kunnossa.

Fil­lar­il­la sen näki siinä, että pyöräteitä oli pohjoises­sa läh­es kaikkial­la ja niitä oli autoil­i­joil­ta saadun palaut­teen perus­teel­la myös syytä käyt­tää. Tur­val­lisu­us meni ajo­mukavu­u­den edelle. Pyörätei­den pin­noite oli suun­nitel­tu vauh­tia hidas­tavak­si ja risteyk­sistä ei voin­ut ajaa vauhdil­la läpi. Pyöräi­ly oli hidas­ta, kos­ka sitä hidastet­ti­in tarkoituksella.

Pohjoises­sa kaupunkien sisäi­nen liikenne oli voimakkaasti jäsen­nel­ty. Oli auto­jen ehdoil­la raken­netut alueet, jois­sa kaisto­ja oli paljon, ja risteyk­set suju­via ja jalankulk­i­joiden ehdoil­la raken­netut, jois­sa autol­la pääsi, mut­ta tiet oli­vat puss­in­per­iä ja jalankulku help­poa. Lop­putu­los oli ratio­naa­li­nen, mut­ta steri­ili ja kylmä.

Etelässä liikenne oli hal­lit­tua kaaos­ta. Pyöräti­etä oli siel­lä tääl­lä pätkit­täin, välil­lä pyöräteitä, koh­ta taas kaisto­ja. Autoli­ikenne tun­tui kaoot­tiselta ja liikenne kul­ki hitaasti. Pyöräl­lä ajet­ti­in, mis­tä parhait­en päästi­in ja se sopi kaikille. Kukaan ei protestoin­ut, vaik­ka pyöräil­i­jä ei käyt­tänyt kelvo­ton­ta pyörätietä.

Pohjoises­sa jalka­käytävil­lä kävelti­in nopeasti, etelässä hitaasti. Etelässä kau­pat oli­vat kiin­ni pari kolme tun­tia keskel­lä päivää, kos­ka kah­den tun­nin ruokatun­ti kuu­lui kaikille. Kaduil­la oli elämää ja kaikil­la tun­tui ole­van jouti­las­ta aikaa.

Näi­den kah­den maail­man raja oli yllät­tävän jyrkkä. Bel­gias­sa se kul­ki siinä, mis­sä katuk­il­vis­sä ”ruet” muut­tui­v­at ”straateik­si”. Raivos­tut­ta­vat pakol­liset ja huonos­ti toimi­vat pyöräti­et alkoi­vat heti.

Lomail­i­jan vaikutel­mak­si tuli, että etelässä on paljon mukavam­paa. Ymmär­rän suuresti ran­skalaisia, jot­ka halu­a­vat säi­lyt­tää per­in­teisen elämän­muo­ton­sa eivätkä halua kopi­oi­da sak­salaista tehokku­ut­ta. Tur­is­tikin menee mielu­um­min epära­tionaaliseen ja lep­poisaan etelään kun ratio­naaliseen Saksaan.

Tiedämme, että Etelä-Euroopan lep­poisa elämän­tyyli on taloudel­lises­sa kri­i­sis­sä, joka ei vielä ole saavut­tanut Ran­skaa, mut­ta saavut­taa pian. Tehokas, steri­ili ja kylmän ratio­naa­li­nen maail­ma voit­taa lep­poisan kaoot­tisen ja muka­van. Se on hyvin surullista.

En näe mitään syytä, mik­si lati­nalaisia kieliä puhu­va Euroop­pa ei voisi säi­lyt­tää mukavaa elämän­tyyliään. On vain hyväksyt­tävä, että jos tin­kii tehokku­ud­es­ta ja tuot­tavu­ud­es­ta muiden elämä­nar­vo­jen hyväk­si, on tin­git­tävä myös mate­ri­aalis­es­ta kulu­tus­ta­sos­ta. Se on val­in­ta, mut­ta voisi olla hyvinkin ratio­naa­li­nen valinta.

Onko Euro pakot­tanut Euroopan har­mon­isoi­tu­maan tehokku­u­den ehdoil­la? Ehkä, osit­tain. Euron mukana on niin help­po har­mon­isoi­da esimerkik­si palkkata­so­ja – tai ainakin vaikeampi pitää yllä eri­laisia palkkata­so­ja rin­nakkain.  Mut­ta ei sen näin tarvit­sisi olla. Jos ran­skalaiset halu­a­vat pitää kiin­ni per­in­teis­es­tä elämän­muo­dostaan, hei­dän on vain hyväksyt­tävä siihen elämän­muo­toon ja sen tarkoit­ta­maan tuot­tavu­u­teen kuu­lu­va palkkataso.

Eteläeu­roop­palaiseen tehot­to­muu­teen sisäl­tyy toki asioi­ta, joi­ta on vaikea puo­lus­taa. Kor­rup­tio­ta, luvan­varaisia elinkeino­ja, turhia julkisen hallinnon virko­ja ja niin edelleen. Niistä voi luop­ua, mut­ta se ei pako­ta kävelemään vauhdikkaasti kaduil­la eikä pako­ta luop­umaan pitkästä ruokatunnista.

47 vastausta artikkeliin “Kahtia jakautunut Eurooppa”

 1. Erit­täin mie­lenki­in­toinen tek­sti, kiitos.

  Asi­aa hipais­ten: Kevääm­mäl­lä luin tek­ste­jä, jois­sa vaku­utet­ti­in, että kri­isi­maid­en syyt­te­ly “laiskoik­si” on perus­tee­ton­ta, kos­ka siel­lä itse asi­as­sa tehdään enem­män työ­tun­te­ja kuin pohjoisempana.

  Miten sen kanssa nyt siis on?

 2. Onko “epära­tionaa­li­nen lep­poisu­us” sit­ten kaik­ista lop­ul­ta niin mukavaa val­lit­se­vana jokapäiväisenä elämän­tyylinä myös lomakau­den jälkeen?

  Monis­sa Ital­ian kaupungeis­sa jäte­huol­losta huole­htii mafia. En halua ajatel­lakaan miten se huole­htii ongel­ma­jät­teen hävi­tys­menetelmien ja kaatopaikko­jen ympäristöystävällisyydestä.

 3. Itsel­leni oli helpo­tus, kun aikoi­neen ajelin muu­ta­man ker­ran Sak­sas­ta Ran­skan puolelle. Pin­got­tuneisu­us vai­h­tui rentouteen.

 4. Tuo jako on monel­la tapaa mie­lenki­in­toinen. Se nou­dat­telee jos­sakin määrin jopa uskon­nol­lis­ten val­ta­su­un­tausten rajo­ja, vaik­ka eteläi­nen Sak­sa mm. onkin katolista aluetta.

  Olen joskus miet­tinyt, että tuon jaon taustal­la on luon­nonólo­suh­teet ja hengis­sä selvi­tymisen strate­giat. Etelässä maanvil­jelys oli help­poa ja tal­vet eivät olleet tap­pavia. Sik­si ren­nom­pi elämän­tyyli oli mah­dolli­nen. Pohjoises­sa karut olo­suh­teet muokka­si­vat toim­intata­vat. Oli pakko olla ahk­era, kuri­nalainen, suun­nitel­malli­nen ja luotet­ta­va tai et selvin­nyt tal­ven yli.

  Nuo olo­suh­teet muokka­si­vat kult­tuuria ja uskon­notkin mukau­tu­i­v­at olo­suhtei­den vaa­timik­si. Niin kauan kuin elet­ti­in maata­laousy­hteiskun­nas­sa, luon­nonolot sal­li­vat eteläisem­mille maille tuon ylel­lisyy­den. Mut­ta kun nykyään tuotan­to tulee muual­ta kuin maat­aloud­es­ta, pohjoisen kuri­nalainen ja suun­nitel­malli­nen tyyli jyrää välimeren ren­non kult­tuurin. Olisiko tuos­sa yksi taus­ta euroopan jaolle?

 5. “Työpäivät ovat pitkia ja työ­tun­te­ja tulee paljon, mut­ta tehokku­us on vähän hakusessa”.

  Jaa. Meil­lä työpäivät ovat melko lyhy­itä ja työ­tun­te­ja tulee vähän­lais­es­ti, mut­ta tehokku­us on meil­läkin hakuses­sa, eri syistä toisin. Tehokku­u­den puute on meil­lä pitkälti tök­erön, toimet­toman keski­jo­hdon ansiota.
  Ei siis mikään Pohjolan talousti­ik­eri, Suo­mi nimit­täin, sanois­in. Mut­ta mukav­in­ta­han on aina par­ja­ta mui­ta maita.

 6. Olli Pusa:
  Olen joskus miet­tinyt, että tuon jaon taustal­la on luon­nonólo­suh­teet ja hengis­sä selvi­tymisen strate­giat. Etelässä maanvil­jelys oli help­poa ja tal­vet eivät olleet tap­pavia. Sik­si ren­nom­pi elämän­tyyli oli mah­dolli­nen. Pohjoises­sa karut olo­suh­teet muokka­si­vat toim­intata­vat. Oli pakko olla ahk­era, kuri­nalainen, suun­nitel­malli­nen ja luotet­ta­va tai et selvin­nyt tal­ven yli. 

  Ace­moglu, Robin­son: Why Nations Fail tar­joaa toisen­laista seli­tys­tä. Tässä keskustelus­sa eteläk­si kut­su­tut maat ovat Euroopan van­ho­ja vau­rai­ta ydi­naluei­ta, jois­sa sivistyk­sel­lä on pitkä his­to­ria. Pohjoisek­si kut­su­tut maat taas ovat van­has­taan olleet köy­hiä raja­mai­ta, joi­hin sivistys on tul­lut paljon myöhemmin.

  His­to­ri­al­lis­es­ti jär­jestäy­tynyt yhteiskun­ta on tarkoit­tanut yleen­sä rak­en­tei­ta, jot­ka ovat ole­mas­sa vauras­tut­taak­seen pien­tä eli­it­tiä kansaa riistämäl­lä. Kun val­ta tuol­laises­sa yhteiskun­nas­sa vai­h­tuu, toteaa uusi eli­it­ti jär­jeste­lyn hyväk­si ja jatkaa aika pitkälti van­haan malli­in. Jos taas sivistys­tä ei van­has­taan ole, joutuu uusi eli­it­ti riistämisen sijas­ta työsken­telemään itse enem­män vauras­tu­ak­seen. Tämä taas saat­taa vahin­gos­sa luo­da rak­en­tei­ta, joiden puit­teis­sa eli­itin ulkop­uolisetkin saat­ta­vat menestyä.

  Tuo siis aika paljon kär­jistäen. Erot pohjoisen ja etelän välil­lä eivät ole Euroopas­sa niin suuria kuin vaikka­pa Amerikois­sa, mut­ta ilmiö on sama. Vau­raat ja toimi­vat maat ovat niitä, joil­la ei ole liian pitkää his­to­ri­aa, vaan joi­hin jär­jestäy­tynyt yhteiskun­ta on tul­lut vas­ta sopi­vas­sa kehi­tys­vai­heessa. Van­hois­sa sivistys­mais­sa rak­en­teet ja kult­tuuri ovat jämähtäneet van­hempi­in mallei­hin, joiden poh­jalle ei voi samal­la taval­la luo­da vaurautta.

 7. Yhteiskun­tansa opti­modak­seen suo­ma­lais­ten tulisi kai poimia parhaat puo­let molem­mista malleista. Tääl­lä pohjoises­sa kai ratio­naal­isu­ut­ta piisaa, joten tuo­hon elämän­myön­teisyy­teen pitäisi panos­taa enem­män. Poli­itikko­jen on syytä panos­taa myös ratio­naal­isu­u­teen, niin saadan nyky­istä vahem­män sekavia säädöksiä.

 8. “Ger­maa­ni­nen tehokku­us..” Hmm..Asuin ‑90 luvul­la Köl­nin eteläpuolel­la ja mis­tään tehokku­ud­es­ta tai täs­mäl­lisyy­destä ei näkynyt jälkeäkään,itseasiassa Köln muis­tut­ti reuna-alueil­taan lähin­nä rapis­tunut­ta slum­mia tai kaatopaikkaa..

  Saman­ta­soiset tiet kuin Uhtu­al­la jne.ja maat­alon poikana tietysti kiin­nitin huomio­ta maat­alouskoneisi­in jne.aika van­haa ja tehotonta,talot talvel­la kylmiä eikä uut­ta omakoti­taloa erot­tanut nave­tas­ta muus­ta kuin siitä että harvem­min nave­tan ikkunoi­hin ripuste­taan verhoja.

  Trak­torit yms.alitehoisia piikki­lan­gankiristäjiä ja van­ho­ja-met­sä­työt Ger­maani hoiteli hevosel­la ja vai­jerikoneil­la joi­ta pohjo­is­mais­sa ei ole akti­ivis­es­ti käytet­ty sit­ten ‑70 luvun alkupuolen!

  Ger­maanin alaleu­ka tipahti kun Suo­ma­lainen motoketju alkoi työn­sä Dou­glasin parissa,eivät koskaan olleet mitään yhtä tehokas­ta toim­intaa näh­neet kuulemma,nythän niil­lä Ger­maaneil­la alkaa olla jo Suomes­ta ja Ruot­sista han­kit­tu­ja van­ho­ja kalus­toketju­ja siellä.

 9. Emme voi tietää, että mikä osa nykyis­es­tä talouskri­i­sistä johtuu eurosta ja mikä glob­al­isaa­tios­ta yms. Euron piikki­in on älyl­lis­es­ti laiskan ainakin help­poa pistää yhtä ja toista. Toki osa on var­masti aiheellistakin.

  Kävin hil­jan Sak­sas­sa ja Itä­val­las­sa ja matkalla pisti miet­timään, että onko sak­sankieli­sis­sä mais­sa menos­sa palkkade­val­vaa­tio, jos­ta vas­tu­us­sa ovat pitkälti siir­to­laiset? Eli tuot­tavu­uskasvu on siel­lä pitkälti saatu aikaan palkko­ja reaalis­es­ti laske­mal­la? Jos olete­taan, että sak­sankieli­nen väestö ei juuri kas­va, mut­ta työteliäi­den ja pieni­palkkaisten siir­to­lais­ten määrä kas­vaa niin täl­löin huolto­suhde para­nee palkkade­val­vaa­tion lisäk­si, mikä näkyy vahvem­pana kansantaloutena.

  En ole näh­nyt yhdenkään ekon­o­mistin pohti­van his­to­ri­al­lisen korkei­den raa­ka-ainei­den ja hyödykkei­den hin­to­jen vaiku­tus­ta nykyiseen talouskri­isi­in. 1970-luvul­la nämä tek­i­jät aikeut­ti­vat stagflaa­tion. Mik­si tämä ei herätä talousti­etelijöi­den kiin­nos­tus­ta? Finanssi­talouden koko on kas­vanut huimasti viime vuosikym­meninä ja kos­ka varsi­nainen reaal­i­talous ei kas­va samaa tah­tia, niin koemme jatku­vana sar­jana finanssiku­plia? Vuosi­tuhan­nen vai­h­teen Inter­net-kupla ja tuor­ein asun­toku­pla Yhdys­val­lois­sa ovat esimerkke­jä tästä. Täl­lä het­kel­lä New Yorkin pörssi-indek­sit huitel­e­vat ennä­tyk­sis­sään vaik­ka reaal­i­talous on hitaas­sa kasvus­sa Yhdys­val­lois­sa. Seu­raa­va kupla onkin jo hyvää vauh­tia paisumas­sa siellä?

  Min­ua huolestut­taa se, että nyky­isin EU-mais­sa har­joitet­ta­van talous­poli­ti­ikan takana on taloustiede, joka ei tiedos­ta resurssien niukken­e­misen (pitoisu­us ale­nee) vaiku­tuk­sia talouskasvuun. 

  Öljyn, talouskasvun kannal­ta kaikkein tärkeim­män ener­giankan­ta­jan, net­toen­er­gia piene­nee koko ajan, joten kysyn­tä ja tar­jon­ta ‑malli ei vält­tämät­tä riitä ratkaise­maan kohtaan­to-ongel­maa. Jos maanvil­jeli­jä saa jokaista kylvämään­sä siemen­tä kohti 0,8 siemen­tä satoa, niin ääretönkään hin­ta ei tuo siemen­tä markki­noille tältä vil­jeli­jältä, kos­ka net­toen­er­gia on liian pieni. Val­tavir­tat­alousti­eteelle net­toen­er­giakäsite on valitet­tavasti täysin tun­tem­aton, kos­ka teknolo­gia kehit­tyi pitkään nopeam­min kuin raa­ka-ainevarat heikkenivät ja talouden koko suh­teessa rajal­liseen maail­maan oli pienempi. 

  Öljyn net­toen­er­gia piene­nee koko ajan. Vuon­na 1930 jokaista öljyn “tuotan­toon” kulutet­tua öljy­tyn­nyriä kohti saati­in yli 100 tyn­nyriä öljyä (Pen­syl­va­ni­as­sa ja Tek­sasis­sa öljy tuli oma­l­la paineel­laan maan­pin­taan ja kaskun mukaan sateen­var­jol­la sai puhkaistua maa­han öljyläh­teen). Vuon­na 1970 tuo suhde oli pudon­nut arvoon 30. Vuon­na 2005 ko. suhde oli enää 8–11 (esim. Kanadan ter­vahiekalla ja osal­la epäkon­ven­tion­aal­ista öljyä tuo suhde on alhainen, luul­tavasti alle viisi). Kun öljye­si­in­tymien laatu heikke­nee niin, että tuo suhde on lähel­lä arvoa viisi niin emme vält­tämät­tä pysty ylläpitämään nykyisenkaltaista fos­si­iliseen ener­giaan perus­tu­vaa yltäkyl­läistä elin­ta­paamme. Öljyn kor­vaami­nen on erit­täin haas­tavaa jos ei kynsin ham­pain pidä kiin­ni “kaiken kat­tavas­ta” kysyn­tä-tar­jon­ta ‑mallista. Maanvil­jeli­jä-esimerkkiä hyväk­sikäyt­täen tarvi­taan viisi siemen­tä satoa jokaista kyl­vettyä siemen­tä kohti, että voidaan valmis­taa ja ylläpitää työka­lut ja vil­je­lyn “infra” jne. Muinaises­sa Mesopotami­as­sa tuo maanvil­je­lyk­sen ener­gian takaisin­mak­suk­er­roin oli 80–100 ja nykyisen Englan­nin alueel­la noin 4. Ei siis ole sat­tumaa, että ensim­mäi­nen kukois­tuskult­turi ei syn­tynyt Englan­nis­sa vaan tuol­la hedelmäl­lisen puo­liku­un alueel­la. Kivi­hi­iltä puolestaan hyö­dyn­net­ti­in ensik­si juuri Englan­nis­sa, joten ei ole sat­tuma että teolli­nen val­lanku­mous alkoi siel­lä. Ei ole myöskään sat­tumaa, että Brit­ti-Imperi­u­mi siir­tyi aikanaan Yhdys­val­toi­hin, kun kivi­hi­ili alkoi Englan­nis­sa ehtyä, kos­ka Yhdys­val­loista löy­tyi kosolti hal­paa ja hyvälaa­tu­ista öljyä, joka antoi yli 100-ker­tais­es­ti ener­gia­panok­sen­sa takaisin. Tuol­la öljyl­lä oli ratkai­se­va osu­us myös toises­sa maailmansodassa.

  Läh­teenä noille ener­giantakaisin­mak­suk­er­toimille käytin Charles Hallin kir­jaa Ener­gy and the Wealth of Nations, jota suosit­te­len lämpimästi luet­tavak­si. Nuo lukuar­vot ovat jonkin ver­ran kiis­tanalaisia, mut­ta tren­di on ainakin selvä. Kir­jan kan­ta­vana ajatuk­se­na on inte­groi­da luon­non­ti­eteelli­nen meto­di talousti­eteeseen. Tuo kir­ja on kun­nioitet­tavin näkemäni yri­tys. Vaik­ka kir­ja on oppikir­ja­mainen niin se on suh­teel­lisen hel­posti luet­ta­va. Olen blo­gis­sani kir­joit­tanut kir­jan aihei­ta sivuten usei­ta kir­joituk­sia, joista voi tutus­tua aiheeseen suomeksi.

  Osmos­ta poiketen uskon, että elämän­ta­van kri­isi ei lopu Etelä-Euroop­paan vaan lähin­nä alkaa sieltä ja on tulos­sa vin­haa vauh­tia tän­nekin eikä se kier­rä lop­ul­ta Sak­saakaan. Kehi­tys- ja teknolo­giauskomme on niin syvässä, että emme voi uskoa hel­posti mitään siitä poikkeavaa vaik­ka kaik­ki merk­it oli­si­vat näkyvis­sä? Mitä pikem­min aloit­taisimme ratio­naalisen sopeu­tu­misen tule­vaan, sitä pienem­min vau­ri­oin selviäisimme tuos­ta haasteesta.

 10. Niin­pä. Työn vero­tus ja yleis­si­tovu­us pois. Pin­got­ta­jat tien­atkoon niin paljon kuin joku halu­aa heille mak­saa. Mut­ta miten työn orja käyt­tää rahansa ei ole yksin hänen asiansa. Sik­si pro­gres­si­ivi­nen ympäristövero­tus. Eikös se olisi jo teknis­es­ti mah­dol­lista, kun ainakin jotkut amer. fir­mat tietävät meistä kaiken?

 11. Omat koke­muk­seni ovat vähän toisen­laisia. Ran­skas­sa on paljon byrokraat­tisem­paa kuin Ran­skas­sa. Ihmiset ystäväl­lisem­piä kuin pari­isi­laiset keskimäärin.

  Olin viime viikol­la sekä Ruot­sis­sa että Sak­sas­sa (Rugenin saarel­la). Ero oli kyl­lä aika selvä. Ruot­si paljon järjestyneem­pi, tylsem­pi ja tur­val­lisem­pi. Sak­sas­sa lep­poisat ihmiset söivät raskas­ta perin­neruokaa jne. Tupakoin­tia vielä rav­in­tolois­sa, vaik­ka lie­neekin kiel­let­tyä virallisesti.

  Liikenne Rugenin saaren kapeil­la teil­lä melko vaar­al­lista vaar­al­lista, mut­ta onnek­si pyöräteitä oli paljon. Tiet iso­jen puiden reunus­tamia ja auto­ja val­tavasti. Tien reunal­la varoi­tuskylt­ti, jos­sa luki “Tämä ei ole oikea paik­ka kuol­la”. Juuri kukaan pyöräil­i­jä ei kyl­lä käyt­tänyt kypärää.

 12. Osmo: “Onko Euro pakot­tanut Euroopan har­mon­isoi­tu­maan tehokku­u­den ehdoil­la? Ehkä, osittain.”

  Ehkä, mut­ta ei se ole ketään pakot­tanut ylen­määrin velkaa ottamaan.

  Eihän tämä mikään eurokri­isi ole, vaan velka­kri­isi, joka kär­jistyi sik­si ja vain sik­si, että järkevät rahoit­ta­jat eivät enää anta­neet lisää euro­ja (no, siltä osin eurokriisi).

 13. Jouni: Ace­moglu, Robin­son: Why Nations Fail tar­joaa toisen­laista seli­tys­tä. Tässä keskustelus­sa eteläk­si kut­su­tut maat ovat Euroopan van­ho­ja vau­rai­ta ydi­naluei­ta, jois­sa sivistyk­sel­lä on pitkä his­to­ria. Pohjoisek­si kut­su­tut maat taas ovat van­has­taan olleet köy­hiä raja­mai­ta, joi­hin sivistys on tul­lut paljon myöhemmin.
  ‘snip’

  Paljon myöhem­min, joo… mut­ta kuitenkin pari tuhat­ta vuot­ta sit­ten. Vaikea uskoa, että sil­lä olisi enää mitään konkreet­tisia vaikutuksia.
  Sak­sako köy­hä raja­maa — vaikea uskoa.

 14. Aki Suokon kom­ment­ti täyt­tä asi­aa. — Osmo perustelee tuos­sa huo­maa­mat­taan hajautet­tua, pien­ten ja paikallisu­ud­estaan ammen­tavien kun­tien Suomea. Vähem­män tehokas ja enem­män ihmisläheinen.

 15. Hieno matkapäiväkir­ja sin­ul­ta taas!

  Olisiko vielä mah­dol­lista saa­da koko matkaa kar­tal­la, jos mah­dol­lis­es­ti sen tal­len­sit kännykällä?
  Omat pyörä­matkailut on vielä pysyneet Suomen rajo­jen sisäl­lä ja pysyy var­maan ensi kesänkin, mut­ta sen jäl­keen mah­dol­lis­es­ti Euroop­paan. Sik­si mie­lenki­in­nol­la näk­isin reit­tisi kar­tal­la ja kom­ment­te­ja siitä. Mik­si muuten suun­t­a­sit Pari­i­sista takaisin pohjoista kohti, etkä etelää, kun kuitenkin lentokoneel­la tulit takaisin Suomeen?

  1. Johtyueb Sports track­erin ja win­dows 8 jär­jestelmän huonos­ta yhteen­sopivu­ud­es­ta, matkas­ta on tal­lessa noin puolet.

 16. Cam­bridges­sa, jos­sa on Englan­nille epä­tyyp­il­lis­es­ti suuret pyöräil­i­jämäärät, pyöräin­fra on aika olema­ton­ta, mut­ta parkkipaikkaon­gelmia luku­unot­ta­mat­ta hom­ma toimii — nimeno­maan jonkin­laise­na kon­trol­loitu­na kaaok­se­na — parhait­en kaik­ista paikoista jois­sa olen asunut. Surkei­denkin pyöräkaisto­jen jäl­keen, siel­lä mis­sä niitä yleen­säkään on, eli isom­mil­la teil­lä, ei ole palu­u­ta kevyen liiken­teen väylille, varsinkaan suo­ma­laistyyli­sine pyöräi­lynestoristyeksi­neen (suo­raan ei val­oista pääse, vaan on hidastet­ta­va kään­tyäk­seen mutkan takana ole­valle suojatielle.)

 17. Toki brit­tilässä myöskään suo­ja­tien ylit­tämi­nen punaisel­la ei ole (jalankulk­i­jalle) kiel­let­tyä, joten vähän eri asen­teel­la ollaan liik­keel­lä täällä.

 18. Minus­ta kah­den tun­nin ruokatauko ei olisi mukavaa, aikaa pitäisi tap­paa niin maan perus­teel­lis­es­ti ja sit­ten pää­sisi vas­ta puoli­toista tun­tia myöhem­min kotiin.

 19. Oliko­han hie­man mus­tavalkoista. Elämä tääl­lä Bai­jeris­sa on varsin lep­poisaa. Pysähtyköön tur­isti joskus tolkut­toman pyöräi­lyn sijaan viikok­si vaikka­pa Frankon­ian Sveit­si­in hais­tele­maan ajan pysähtymistä.

 20. Raimo K: Paljon myöhem­min, joo… mut­ta kuitenkin pari tuhat­ta vuot­ta sit­ten. Vaikea uskoa, että sil­lä olisi enää mitään konkreet­tisia vaikutuksia.
  Sak­sako köy­hä raja­maa – vaikea uskoa. 

  Sak­sa on ollut suurim­man osan his­to­ri­as­taan rajaseu­tua, kuten myös Bri­tan­nia, Pohjo­is­maat ja Hol­lan­ti. Niiden kaikkien nousu on tapah­tunut vas­ta suh­teel­lisen myöhään ja osunut sel­l­aiseen aikaan, että nopea tekni­nen kehi­tys on mah­dol­lis­tanut ennen­näkemät­tömän vau­rau­den luomisen kau­pankäyn­nin varaan. Ran­s­ka, Espan­ja ja Italia taas ovat van­ho­ja sivistys­mai­ta, jot­ka ovat olleet suur­val­to­ja muo­dos­sa tai toises­sa huo­mat­ta­van osan his­to­ri­as­taan. Sel­l­ainen jät­tää jälken­sä kult­tuuri­in ja yhteiskun­nal­lisi­in rak­en­teisi­in taval­la, joka kestää vuo­sisato­jen ajan.

 21. Kaivoin esille tilas­toti­eto­ja (tosin voi olla että luke­mat eivät anna elin­ta­sos­ta täysin oikeaa kuvaa).

  Tässä mit­ta­ri­na on GDP/asukas ver­rat­tuna län­si-euroopan keskimääräiseen arvoon.

  Vuosi — - — ‑1500 — 1700 — 1870 — 1913
  Sak­sa — – — 0.89 — 0.91 — 0.94 — 1.06
  Ran­s­ka — - — 0.94 — 0.91 — 0.96 — 1.01
  Bri­tan­nia — - 0.93 — 1.25 — 1.63 — 1.42
  Italia — - — - 1.43 — 1.10 — 0.76 — 0.74
  Espan­ja — – 0.86 — 0.85 — 0.62 — 0.59
  Suo­mi — - — 0.59 — 0.64 — 0.58 — 0.61

  Eli, ei Sak­san ja Ran­skan välil­lä ole ollut mitään olen­naista eroa ainakaan viimeisen 500 vuo­den aikana. Nyt (2012) näyt­täisi Sak­san etu ole­van n. +10% sekä Ran­skaan että Bri­tan­ni­aan ja +25% Espanjaan.

  Ilman DDR:n vaiku­tus­ta ero voisi nyt toki olla isompi. 

  Jos hie­man ren­nom­pi elämä­nasenne vaikut­taa vain 10–20% elin­ta­soon, niin kyl­lä sitä kan­nat­taisi hyvinkin harkita.

  Sitä­pait­si eli­na­jan odot­teen mukaan yllä­maini­tut maat ovat järjestyksessä:

  1. Italia (82 vuotta)
  2. Espan­ja (82)
  3. Ran­s­ka (82)
  4. Suo­mi (81)
  5. Sak­sa (81)
  6. UK (80)

  Järjestys kuvan­nee lähin­nä ruokailu­tot­tumuk­sia, mut­ta silti…

 22. Ainakin Riv­ier­an suun­nal­la ran­skalais­ten lep­poisa aikataulu näyt­ti siltä että aamul­la autol­la töi­hin, puo­lil­tapäivin autol­la koti­in syömään, iltapäiväl­lä autol­la töi­hin, illal­la autol­la koti­in. Osmon mielestä “lep­p­poisaa” mut­ta minus­ta ianakin aika stres­savaa kulut­taa puoli päivää autossa istu­miseen. Ihan yks ja hailee onko pyöräteitä tai ‑kaisto­ja, ei siel­lä pyöräl­lä kukaan työ­matko­jaan aja, eikä muutenkaan pait­si muu­ta­ma maantiehar­ras­ta­ja ja kisakuski.

 23. Jouni: Sak­sa on ollut suurim­man osan his­to­ri­as­taan rajaseu­tua, kuten myös Bri­tan­nia, Pohjo­is­maat ja Hol­lan­ti. Niiden kaikkien nousu on tapah­tunut vas­ta suh­teel­lisen myöhään ja osunut sel­l­aiseen aikaan, että nopea tekni­nen kehi­tys on mah­dol­lis­tanut ennen­näkemät­tömän vau­rau­den luomisen kau­pankäyn­nin varaan. Ran­s­ka, Espan­ja ja Italia taas ovat van­ho­ja sivistys­mai­ta, jot­ka ovat olleet suur­val­to­ja muo­dos­sa tai toises­sa huo­mat­ta­van osan his­to­ri­as­taan. Sel­l­ainen jät­tää jälken­sä kult­tuuri­in ja yhteiskun­nal­lisi­in rak­en­teisi­in taval­la, joka kestää vuo­sisato­jen ajan.

  Niin että Iso-Bri­tan­ni­a­han se köy­hä raja­maa onkin ollut 😉

  Sak­sa yhdis­tyi 1871, mut­ta onhan siel­lä toki elämää ollut aikaisemminkin.

  Sama kos­kee Ital­i­aakin, sen yhdis­tymi­nen tosin oli mon­imutkaisem­pi pros­es­si — niin että mitähän ‘rak­en­tei­ta’ kat­so­taan olleen ‘vuo­sisato­jen ajan’.

 24. Raimo K: Niin että Iso-Bri­tan­ni­a­han se köy­hä raja­maa onkin ollut 

  Se oli köy­hä raja­maa sen ver­ran pitkään, että myöhästyi Amerikan val­loituk­ses­ta. Siinä mis­sä Euroopan vau­raat suur­val­lat jakoi­vat keskenään Amerikan hyvät alueet, joil­la oli rikkauk­sia ja hel­posti orju­utet­tavia kan­so­ja, jou­tui Bri­tan­nia tyy­tymään pohjoisen jämä­mai­hin, joil­ta ei löy­tynyt kul­taa eikä hopeaa eivätkä alku­peräisas­ukkaatkaan suos­tuneet tekemään töitä siir­tokun­ta­lais­ten puolesta.

  Bri­tann­ian nousu suur­val­lak­si poikke­sikin sit­ten kaik­ista aikaisem­mista suur­val­loista sikäli, että se käyn­nisti teol­lisen val­lanku­mouk­sen, mikä muut­ti maail­maa pysyvästi. Asioiden mit­takaa­va kasvoi, eikä vah­va keskushallinto enää ollutkaan saman­lainen tae kor­rup­tios­ta ja riis­toa ylläpitävistä rak­en­teista kuin aikaisemmin.

  Sak­sa yhdis­tyi 1871, mut­ta onhan siel­lä toki elämää ollut aikaisemminkin. 

  Elämää toki, mut­ta ei paria poikkeusta luku­un otta­mat­ta suuria hal­lit­si­joi­ta, val­tavia rikkauk­sia, vah­vaa keskushallintoa tai muitakaan sel­l­aisia tek­i­jöitä, joi­ta yleis­es­ti pide­tään pitkän ja kun­ni­akkaan his­to­ri­an merkkeinä. Kun­ni­akkaan his­to­ri­an, tai tois­es­ta näkökul­mas­ta riis­ton ja korruption.

  Sama kos­kee Ital­i­aakin, sen yhdis­tymi­nen tosin oli mon­imutkaisem­pi pros­es­si – niin ettämitähän ‘rak­en­tei­ta’ kat­so­taan olleen ‘vuo­sisato­jen ajan’. 

  Rak­en­tei­den voi ajatel­la ole­van se osa yhteiskun­taa ja kult­tuuria, joka ei yleen­sä muu­tu merkit­tävästi ihmisiän aikana. Jos nyt Italia ote­taan esimerkik­si, niin siel­läkin erot etelän ja pohjoisen välil­lä ovat huo­mat­tavia ja palau­tu­vat suurelta osin siihen, miten maan eri osia hal­lit­ti­in keskiajalla.

 25. Jouni:Ran­s­ka, Espan­ja ja Italia taas ovat van­ho­ja sivistys­mai­ta, jot­ka ovat olleet suur­val­to­ja muo­dos­sa tai toises­sa huo­mat­ta­van osan his­to­ri­as­taan. Sel­l­ainen jät­tää jälken­sä kult­tuuri­in ja yhteiskun­nal­lisi­in rak­en­teisi­in taval­la, joka kestää vuo­sisato­jen ajan. 

  Ran­s­ka oli suur­val­ta n 800‑1860 eli aika kauan, Italia ‑300-+300 eli vähän vähem­män aikaa, mut­ta Espan­ja vain 1400–1600 ja sil­loinkin oikeas­t­aan Itä­val­lan siir­tomaana. Ellei sit­ten melko lyhy­taikaisia mau­ri­val­tioi­ta lasketa.

 26. Jouni:
  ‘snip’
  Rak­en­tei­den voi ajatel­la ole­van se osa yhteiskun­taa ja kult­tuuria, joka ei yleen­sä muu­tu merkit­tävästi ihmisiän aikana. Jos nyt Italia ote­taan esimerkik­si, niin siel­läkin erot etelän ja pohjoisen välil­lä ovat huo­mat­tavia ja palau­tu­vat suurelta osin siihen, miten maan eri osia hal­lit­ti­in keskiajalla.

  Aivan, siis Rooman per­in­töä ei havaittavissa.
  Kun ote­taan jokin todel­li­nen esimerk­ki, huo­mataan, että alku­peräis­es­tä hienos­ta teo­ri­as­ta ei jää mitään jäljelle.

 27. Raeanus: Ran­s­ka oli suur­val­ta n 800‑1860 eli aika kauan, Italia ‑300-+300 eli vähän vähem­män aikaa, mut­ta Espan­ja vain 1400–1600 ja sil­loinkin oikeas­t­aan Itä­val­lan siir­tomaana. Ellei sit­ten melko lyhy­taikaisia mau­ri­val­tioi­ta lasketa. 

  Jotkin Pohjois-Ital­ian kaupunki­val­tiot, kuten Venet­sia, oli­vat myös oman aikansa suur­val­to­ja. Lisäk­si Paavin läs­näo­lo teki Roomas­ta tosi­asial­lisen val­lan keskuk­sen vuo­sisadas­ta toiseen. Espan­jas­sa taas vaikut­ti jokin suur­val­ta jak­soit­tain noin 700-luvun puo­livälistä 1600-luvun lop­pupuolelle, vaik­ka väli­in mah­tuu myös huo­mat­tavasti hajaan­nus­ta ja sisäl­lis­so­tia. Espan­ja taas ei ollut suur­val­ta-aikoinaan mikään Itä­val­lan siir­tomaa, vaan sitä hal­lit­si osan suur­val­ta-ajas­ta (Kaar­le V:tä luku­un otta­mat­ta) eri Hab­s­burgien sukuhaara kuin Itävaltaa.

 28. “Onko Euro pakot­tanut Euroopan har­mon­isoi­tu­maan tehokku­u­den ehdoilla? ”

  Onhan se niinkin, että euro myös jakaa. Suo­mi ei enää ole yhtä pohjo­is­mainen kuin ennen, kun muut Pohjo­is­maat eivät kuu­lu euroon. 

  Sak­sa vah­val­la taloudel­laan tekee sen, että Suomel­la on edessään sopeu­tu­mi­nen sak­salaiseen yhteiskuntamalliin.

 29. Jouni:
  Rak­en­tei­den voi ajatel­la ole­van se osa yhteiskun­taa ja kult­tuuria, joka ei yleen­sä muu­tu merkit­tävästi ihmisiän aikana. Jos nyt Italia ote­taan esimerkik­si, niin siel­läkin erot etelän ja pohjoisen välil­lä ovat huo­mat­tavia ja palau­tu­vat suurelta osin siihen, miten maan eri osia hal­lit­ti­in keskiajalla.

  Italia on Suomen ohel­la Euroopan kah­ti­a­jakau­tunein maa geneet­tis­es­ti, tämäkin on var­masti iso osatek­i­jä pohjoisen ja etelän muut­tumat­tomis­sa eroissa.

  Euroopan kult­tuuri­his­to­ri­aan liit­tyen: Craig James Willy on tehnyt englan­ninkielisen referaatin/kommentaarin Emmanuel Tod­din kir­jas­ta L’invention de l’Europe, http://www.craigwilly.info/2013/07/07/emmanuel-todds-linvention-de-leurope-a-critical-summary/ .

 30. Osmo Soin­in­vaara: Johtyueb Sports track­erin ja win­dows 8 jär­jestelmän huonos­ta yhteen­sopivu­ud­es­ta, matkas­ta on tal­lessa noin puolet.

  Win­dows 8 on täysin epäon­nis­tunut lelu. Sain tuta sen, kun asensin sen vahin­gos­sa koneel­leni. Huo­masin, ett SoMe on täyn­nään WIN 8 kiroajia.

  Sen kun ker­ran asen­taa, siitä ei pääse eroon. Piti ThinkPadi­in tila­ta recov­ery-levyk­keet Leno­vol­ta Jenkeistä. Onnek­si oli­vat ilmaiset. 

  Minä en käsitä, miten Nokia vieläkään ei tajua tai myön­nä, että Win­dows on sen tuho! Onko Microsoft­in mies Elop­il­la niin vah­va ase­ma Noki­as­sa? Mitä virkaa on hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja Siilas­maal­la? Hän ei ole tehtävien­sä tasalla.

 31. /o\ (Pyhä) Sak­salais-Rooma­lainen keis­arikun­ta oli ole­mas­sa noin 800 vuot­ta ja kat­toi sen alueen, joka on nyky­isin Sak­sa ja ajoit­tain myös isot osat nyky­istä Italiaa.

 32. Tiedemies:
  /o\ (Pyhä) Sak­salais-Rooma­lainen keis­arikun­ta oli ole­mas­sa noin 800 vuot­ta ja kat­toi sen alueen, joka on nyky­isin Sak­sa ja ajoit­tain myös isot osat nyky­istä Italiaa. 

  Van­han sanon­nan mukaan “Ce corps qui s’ap­pelait et qui s’ap­pelle encore le saint empire romain n’é­tait en aucune manière ni saint, ni romain, ni empire.” Vaik­ka keis­arikun­ta oli muodol­lis­es­ti ole­mas­sa lähem­mäs tuhat vuot­ta, ei sil­lä suurim­man osan ajas­ta ollut tosi­asial­lista val­taa suurim­paan osaan alueistaan.

 33. Jouni: Van­han sanon­nan mukaan “Ce corps qui s’appelait et qui s’appelle encore le saint empire romain n’était en aucune manière ni saint, ni romain, ni empire.” Vaik­ka keis­arikun­ta oli muodol­lis­es­ti ole­mas­sa lähem­mäs tuhat vuot­ta, ei sil­lä suurim­man osan ajas­ta ollut tosi­asial­lista val­taa suurim­paan osaan alueistaan.

  Eihän se niin van­ha sanon­ta ole, Voltairelta peräisin.

 34. Tiedemies:
  /o\ (Pyhä) Sak­salais-Rooma­lainen keis­arikun­ta oli ole­mas­sa noin 800 vuot­ta ja kat­toi sen alueen, joka on nyky­isin Sak­sa ja ajoit­tain myös isot osat nyky­istä Italiaa.

  Mut­ta teo­ri­an mukaan siis oli kyseessä vain eräs köy­hä rajamaa.

 35. Omien matkailukoke­musteni perus­teel­la Ran­s­ka tun­tui varsin toimi­val­ta yhteiskunnal­ta ver­rat­tuna varsi­naiseen Etelä-Euroop­paan. Rautati­et oli­vat esimerkik­si sieltä parhaas­ta päästä. Junan ylit­täessä Ran­skan ja Ital­ian rajan alkoi Ital­ian puolel­la junas­sa heti kova älämölö, junat myöhäste­liv­ät, asemil­la oli sekaan­nus­ta siitä miltä lai­turil­ta junat läh­tivät, jos läh­tivät. Jos Ran­s­ka pitäisi sijoit­taa ratio­naliseen pohjoiseen tai kaot­tiseen etelään, tek­isi mieli vali­ta ennem­min se ensim­mäi­nen vaihtoehto.

 36. Tehokku­udessa on myös ongel­mansa, se tap­paa luovu­u­den ja uusien ideoiden kehittelyn.

  Kun vielä 70–80-90-luvuilla voiti­in alim­mi­lakin por­tail­la kehitel­lä muu­tok­sia tuot­teisi­in ja toim­intat­apoi­hin niin nyt sel­l­ainen ei ole mah­dol­lista , ei ainakaan pörssiyhtiöissä.

  Päätök­sen­teko on nos­tet­tu varsin korkealle tasolle ja pienenkin han­kkeen läpivi­en­ti vaatii pro­jek­tin perus­tamisen ohjaus­ryh­m­i­neen ja moni­vai­hei­sine päätöksentekoineen.

  Useim­miten ihmiset luop­u­vat kuin alka­vat muiden töi­den ohel­la puur­ta­maan päin har­maa­ta kalliota.
  Etenkin kun asia ehtii van­hen­tua byrokratiassa,

 37. Vielä pieni lisähuomio: se mikä näyt­ti vau­raudelta aikanaan (vaikka­pa Ran­skas­sa tai Espan­jas­sa) oli ylälu­okan vau­raut­ta, joka ei merkin­nyt taval­lisen kansan varakku­ut­ta. Jos tilas­toi­hin on uskomi­nen, niin vuon­na 1700 Suomen GDP/asukas oli 70% Ran­skan vas­taavas­ta. Tämä on mah­dol­lista vain jos olete­taan että suurel­la enem­mistöl­lä keskimääräi­nen tulota­so oli suun­nilleen sama Suomes­sa ja Ran­skas­sa (siis todel­la surkea). Yli­jäävä 30% meni Ran­skas­sa pienen ylälu­okan käyt­töön. Tulok­se­na oli hel­posti havait­tavaa vau­raut­ta, joka ei merkin­nyt taval­liselle kansalle juuri mitään (pait­si parem­pia sirkus­palvelu­ja, joi­hin myös senaikaiset kirkko, tiede ja taide voita­neen pääosin laskea mukaan). 

  Sivuhuomiona: anti­ikin Kreikas­sa tämä oli eri­tyisen selkeää, vapaat miehet eliv­ät suh­teel­lisen hyvin, mut­ta tietysti orjien kus­tan­nuk­sel­la. Me nau­timme toki eräistä sen hedelmistä edelleen.

 38. ML: Jos Ran­s­ka pitäisi sijoit­taa ratio­naliseen pohjoiseen tai kaot­tiseen etelään, tek­isi mieli vali­ta ennem­min se ensim­mäi­nen vaihtoehto.

  Ger­maane­ja siel­läkin asialla..

 39. Jouni: Ace­moglu, Robin­son: Why Nations Fail tar­joaa toisen­laista seli­tys­tä. Tässä keskustelus­sa eteläk­si kut­su­tut maat ovat Euroopan van­ho­ja vau­rai­ta ydi­naluei­ta, jois­sa sivistyk­sel­lä on pitkä his­to­ria. Pohjoisek­si kut­su­tut maat taas ovat van­has­taan olleet köy­hiä raja­mai­ta, joi­hin sivistys on tul­lut paljon myöhemmin.
  ‘snip’

  No sat­u­in­pa kir­jakau­pas­sa näkemään ko. opuk­sen — ja mitä kum­maa: raja­maak­si tar­jo­taan USAn ja Mek­sikon rajaa ja USAn puol­ta menestykseksi.
  No joo, täl­lä het­kel­lä, mut­ta kuin­ka kauan tuo jatku­vaan velka­an­tu­miseen perus­tu­va men­estys jatkuu?

 40. Raimo K: No joo, täl­lä het­kel­lä, mut­ta kuin­ka kauan tuo jatku­vaan velka­an­tu­miseen perus­tu­va men­estys jatkuu?

  Ensin­näkään vel­ka ei enää kas­va ja toisek­seen se on ihan toimi­va resep­ti niin kauan, kun oma val­u­ut­ta on maail­man reser­vival­u­ut­ta ja on globaalis­sa mit­takaavas­sa isot koti­markki­nat: Täl­löin­hän muil­la ei ole varaa tehdä asialle mitään, elleivät asi­at karkaa tyystin lapas­es­ta. Eri asia on tietysti sikäläi­nen keskilu­okan kur­jis­t­a­mi­nen joka syö kotimarkkinat.

 41. “Onko Euro pakot­tanut Euroopan har­mon­isoi­tu­maan tehokku­u­den ehdoilla? ”

  Suomeakin tas­apäis­tetään jon­nekin Saksa-Kreikka–keskiarvoon.

  Jos ei ole itsenäisyyt­tä, ei voi olla parem­pi kuin ympäristö. Uus­lib­er­al­is­tit ovat vapaut­ta­neet meille ongelmia, esim. kiinalaiset oman pesän likaa­jat on laitet­tu samalle viivalle polke­maan työe­hto­ja ja pilaa­maan ympäristöä, tot­takai ne sil­loin tekevät kaiken 90% halvem­mal­la! Sit­ten uus­lib­er­al­is­tit yrit­tävät tas­apäistää Suomenkin kiinalais-intialaisek­si oman pesän likaajaksi.

  Mik­sei työvoiman hin­nan polkemista voi lait­taa WTO:hon, mik­si sitä saa polkea, mik­si sitä ei kukaan riitau­ta WTO:ssa?! Mik­si ympäristöä saa polkea kanssa?

 42. Raimo K: Ehkä, mut­ta ei se ole ketään pakot­tanut ylen­määrin velkaa ottamaan.

  Oho, ymmärsin ensin että puhutaan Suomen velka­kri­i­sistä. Van­hasen toisen hal­li­tuk­sen aloit­taes­sa oli laske­va val­tion­vel­ka, ei ollut kauaa, piti tehdä tyh­miä veronalen­nuk­sia Van­hanen ja Katainen, aivan jär­jetön­tä touhua. 

  Nyt on 50 mil­jar­dia enem­män velkaa, on saatu rahoi­tus­markki­nat komen­ta­maan Suomea, kuten oli tarkoi­tuskin. Suo­mi yksi­ty­is­tet­ti­in kokon­aise­na ja alis­tet­ti­in Maail­man rahoi­tus­markki­noiden käskytet­täväk­si, ovathan Maail­man rahoi­tus­markki­noiden vaa­timuk­set ja arvot liike­taloudel­lis­es­ti perusteltavis­sa, kuten on Kataisen arvo­maail­ma liike­taloudel­lisel­la perustuksella.

 43. eri anonyy­mi:
  Onko “epära­tionaa­li­nen lep­poisu­us” sit­ten kaik­ista lop­ul­ta niin mukavaa val­lit­se­vana jokapäiväisenä elämän­tyylinä myös lomakau­den jälkeen? 

  Tämä min­ullekin tuli ensim­mäisenä mieleen. Vas­taus kysymyk­seen taitaa voit­top­uolis­es­ti olla, että ei.

  SOININVAARA: Tur­is­tikin menee mielu­um­min epära­tionaaliseen ja lep­poisaan etelään kun ratio­naaliseen Saksaan.

  Ei vält­tämät­tä.

  Ja pref­er­enssi saat­taa kään­tyä jos­sain vai­heessa toiseen suuntaan. 

  Vaikut­ta­va tek­i­jä voi olla ikä ja/tai elämän koke­mus tai pitem­piaikainen koke­mus ulko­mail­la asumis­es­ta. Tai joskus niinkin yksinker­tainen asia kuin vain ikävät sat­tumuk­set jot­ka vaan jostain kos­mis­es­ta syys­tä vaikut­ta­vat osu­van kohdalle tilas­tol­lis­es­ti häm­men­tävän usein juurikin etelän suunnalla.

  Esimerkik­si omas­ta puoles­ta on tul­lut todet­tua use­am­man kuin ker­ran, että etelästä on ollut myös hem­metin muka­va peru­ut­taa pohjoiseen päin jos­sa kaik­ki ole­tusar­vois­es­ti nyt vaan toimii (ja jos ei toi­mi niin joku lait­taa sen toim­i­maan eikä vain levit­tele käsiään tai lupaile jotain tapah­tu­van ehkä jo huomen­na — ja tätä ad infinitum).

  Ja tämä siis vain logis­tise­na huomiona sil­lä löy­tyy­hän pohjois­es­ta muitakin posi­ti­ivisia taso­ja. Näitä puo­lia aika moni meistä huo­maakin arvosta­vansa viimeistään sil­loin jos ja kun se arki­nen kanssakäymi­nen eteläis­ten ystäviemme kanssa ei sujukaan ihan yhtä kitkat­tomasti kuin Strömsössä.

  Huuman hai­h­dut­tua olisi hyvä palaut­taa mieleen, että ihan kaikessa on hyviä ja huono­ja puo­lia. Joskus kun virit­tää omaa suh­tau­tus­mistapaansa vähän avoimem­mak­si ja ana­lyyt­tisem­mak­si niin huo­maa että asioi­ta voi sit­tenkin perustel­la monista eri vinkke­listä — myös perustellusti.

  Ain­oa seik­ka minkä kaik­ki voivat jakaa on se, että asi­at voisi­vat aina olla nyky­istä parem­min. Toiselle se tarkoit­taa parem­paa mah­dol­lisu­ut­ta käyt­tää omaa autoa kan­takaupungis­sa kun toinen näk­isi mielum­min auto­jen määrän laske­van siellä.

  Ja se eteläi­nen lep­poisu­uskin on vähän niin ja näin: kun Lui­gi ja hänen innoit­ta­mana pian koko laa­jen­net­tu sukukööri alkaa puhua eloisas­ti kielil­lä tai sin­nikkäästi vain elekielel­lä niin siitä on yleen­sä rauhal­lisu­us ja ren­tous aika kaukana.

  Näyt­telijäpo­ten­ti­aali on toki mieltä ilah­dut­tavaa, mut­ta nor­mi­tur­isti on aika helpot­tunut jos show ei sen­tään jatku ihan koko iltaa.

  Ulkona ruokail­lessa ehtii päivä lip­sah­taa hel­posti yön puolelle kun tur­is­tipoloinen, joka ei puhu eikä edes suos­tu puh­das­ta bar­baarisu­ut­taan ymmärtämään maail­man uljain­ta kieltä, yrit­tää epä­toivois­es­ti saa­da kat­sekon­tak­tin tar­joil­i­jaan hoitaak­seen illallislaskun.

  Ei tarvitse edes olla suuri kap­i­tal­is­min ystävä pitääk­seen aika vaku­ut­ta­vana kon­septi­na sitä, että esimerkik­si rav­in­to­lal­la menee taloudel­lis­es­ti luul­tavim­min sitä parem­min mitä vauhdikkaam­min naa­mat vai­h­tu­vat pöy­dis­sä ja raha omistajaa.

  Taval­laan on toki huo­jen­tavaa huo­ma­ta, että raha ei sit­tenkään ole aivan kaikkial­la aivan kaiken keskiössä. 

  Silti se syö miestä, että joutuu astele­maan lop­ul­ta baari­in neu­von­pitoon, ja sil­loinkin pow-wow saat­taa tar­jo­ta henkilökun­nalle vas­ta ensim­mäisen enem­män tai vähem­män vakavasti otet­ta­van sig­naalin siitä, että alkua­sukkaal­la on jokin hätänä. “Kun­pa vain osaisimme jotenkin tulki­ta tuo­ta jaloa villiä!”

  Käsi­tys eteläis­es­tä ystäväl­lisyy­destäkin nojan­nee enem­män pint­tyneisi­in mieliku­vi­in kuin reaal­i­maail­man ark­isi­in koke­muk­si­in. Liian usein nimit­täin käy selväk­si, että tur­isti (tai muuten vaan vier­aan näköi­nen) on vain vält­tämätön paha — jos sitäkään — johon ei päde nor­maalit käytössäännöt.

  Ystävälli­nen kohtelu on varat­tu paikallisia varten (joka kapeim­min tulkit­tuna tarkoit­taa ihmisiä jot­ka asu­vat kort­telin tai parin sisäl­lä), asialli­nen palvelu ehkä mui­ta maan­miehiä kohtaan (ainakin sil­lä ole­tuk­sel­la, että ovat ihon­väriltään totu­tun­laisia), ja uluko­maan pelle­jä palvel­laan jos muil­ta asi­akkail­ta ehditään ja sil­loinkin nuiv­asti ellei sit­ten avoimen vihamielisesti.

  Pohjoisen ja etelän men­taalipuolen maise­man eron voisikin tiivistää vaik­ka siten, että ensin maini­tus­sa arjen rasis­mi onnis­tu­taan suht sivistyneesti piilot­ta­maan, mut­ta jälkim­mäisessä vain vaivoin — jos siihen ylipäätään koetaan minkään­laista tarvetta.

  Lie­nee pitkälti makua­sia kumpaa läh­estymistapaa pitää moraalis­es­ti, kult­tuuril­lis­es­ti tai jol­lakin muul­la mit­tar­il­la parempana.

  Itse prefer­oinkin nyky­isin matkustelua lähin­nä Helsin­gin mamu­jen pyörit­tämien raflo­jen avul­la sil­lä hip­ster­it tun­tu­vat val­loit­ta­neet koko maail­man joka tapauk­ses­sa ja muut­ta­neen kään­teisen Midaan lail­la läh­es kaiken mihin koske­vat penseäk­si, sielut­tomak­si ja historiattomaksi.

  Olen itse niin yli­herk­istynyt hip­stereille, että pelkkä hip­sterei­den läs­näo­lo voi riit­tää pilaa­maan hetken.

  Kun käy pari ker­taa vuodessa vetämässä borschit ja pel­menit Har­jun Pelmeneis­sä, sitä tulee samal­la piipah­ta­neek­si mukavasti 70-luku­laises­sa Ukrainas­sa (tai ylipäätään on help­po kuvitel­la ole­van jos­sain anonyymis­sa entisessä itäblokin maas­sa joka on hyväl­lä taval­la jämähtänyt paikalleen).

  Ei tarvitse saas­tut­taa kuin syömän­sä ruoan ver­ran, ei pääse kyl­lästymään (eikä toisaal­ta yltiöpäis­es­ti ihas­tu­maankaan kun aika ei ihan vielä ihan riitä siihen, että ehtisi riit­tävän tukev­asti asetel­la nenän päälle ne tun­netusti vaalean­punaiset lasit) ja koko reis­sus­ta selviää ilman jetlägiä.

  Price­less.

  Kun kävin hil­jan koea­ja­mas­sa Helsin­gin uusim­man pan­i­morav­in­tolan, Bryg­gerin, tun­sin jälleen voima­ton­ta tuskaa siitä miten niin upeal­la sijain­nil­la ja tilapo­ten­ti­aalil­la varustet­tu rafla oli onnis­tut­tu jälleen ker­ran mokaa­maan. Ei siinä näkyville sijoite­tut olut­pan­nut paljon mieltä lämmittäneet.

  Olin näet elätel­lyt toivei­ta, että vih­doinkin saataisi­in sel­l­ainen iso hämyi­nen, rehelli­nen bier­stube pitkine pöyti­neen ja penkkei­neen kel­larik­er­rokseen ja kon­stailema­ton wein/biergarten sisäpi­halle kesäisin tuop­pi­pant­tei­neen. Siis sel­l­ainen mes­ta johon kehtaisi ampaista vaik­ka suo­raan rak­satyö­maal­ta haalareissa.

  Paskan mar­jat. Hip­steri oli taas päivä­työn­sä tehnyt: jäl­ki oli sen mukaista, että varsi­nainen kohderyh­mä joko opet­telee elämään kalsean atmos­fäärin kanssa tai kiertää ao. estab­lish­mentin jo kaukaa. Ilah­dut­tavaa oli, että juo­tavaa sai ostaa vaik­ka desin ker­ral­laan. Tämän suun­tauk­sen soisi laa­jenevan muuallekin.

  Ver­rataan hie­man mitä muual­la Suomes­sa tapah­tuu (tai pikem­minkin ei tapah­du). Vietin kevääl­lä pari kuukaut­ta van­has­sa opiskelukaupungis­sani, Nykäskylässä. Toiseen van­haan asuinkaupunki­i­ni, Tam­bereelle, olemme niin ikään tehneet lyhyen ajan sisään muu­tamia täsmäiskuja.

  Olin sanoinku­vaa­mat­toman ilostunut painaes­sani merkille, että paikalliset luot­to­juot­to­lat oli­vat molem­mis­sa kaupungeis­sa säi­lyneet pitkälti samoissa tutuis­sa kuo­seis­saan ja kon­septeis­saan. Tar­joil­i­joi­ta ken­ties luku­unot­ta­mat­ta jotkut eivät olleet muut­tuneet muis­tiku­vieni mukaan yhtään.

  Olenkin surkutel­lut sitä, että varsinkin Helsingis­sä men­tal­i­teet­ti tun­tuu ole­van se, että uusi on jotenkin lähtöko­htais­es­ti parem­paa kuin van­ha. Mut­ta kuten yleen­säkin kaukaa viisaat amerikkalaiset jo aikoinaan tote­si­vat: if it ain’t broke, don’t fix it!

  Sille on ihan selkeä syy mik­si tyyp­pi Y prefer­oi viet­tää aikaansa paikas­sa X.

  Aivan kuten sillekin on seli­tys mik­si paik­ka X, joka pim­pataan toisen­laisek­si, muut­tuu näi­den toimen­pitei­den seu­rauk­se­na tyyp­pi Y:lle paikak­si jonne hän ei enää tunne luon­nos­taan vetoa.

  Samas­ta syys­tä jen­gi pääsään­töis­es­ti inhoaa rakkaiden levy­jen uudelleen­mas­teroin­tia. Se on sama kuin silpoisi rakkaan lapsen jot­ta hän näyt­täisi, kuu­lostaisi sekä tun­tu­isi vieläkin paremmalta.

  Nämä väki­val­lantek­i­jät ovat ymmärtäneet rakkau­den luon­teen ylipäätään väärin: ei ihmisiä (ja asioi­ta) rakaste­ta kos­ka he ovat X, Y ja Z vaan heitä rakaste­taan siitäkin huoli­mat­ta, että he ovat Q, R ja S — ja toden­näköis­es­ti T, U ja vielä V:kin.

  Palataan vielä lopuk­si varsi­naiseen teemaan otta­mal­la arjen esimerkik­si viime sun­nun­tainen musi­ikki­tuokio Kof­fin puis­ton kahvilassa.

  Musi­ikkia enem­män itsel­leni jäi mieleen ao. raflan pyörit­täjä(?) jon­ka tulk­itsin välimerel­lisek­si. Ainakin hän oli näitä tem­pera­men­til­taan pieniä lap­sia muis­tut­tavia mut­ta aikuisik­si kas­vanei­ta Dura­cell-pupu­ja jot­ka ovat pien­inä annoksi­na eri­no­maisen viihdyt­tävää ja riemas­tut­tavaakin seurattavaa.

  Mut­ta oli sanomat­takin selvää, että varsi­naisen esi­tyk­sen jäl­keen on syytä pois­tua sala­mana paikalta. Pitem­män päälle nimit­täin patol­o­gisil­ta vaikut­ta­vat ADHD-tapauk­set alka­vat yllät­tävän voimallis­es­ti tökkiä — varsinkin jos on itse väsynyt ja/tai muuten huonol­la päällä.

  Väsynyt olinkin ja esi­tyk­sen mit­taan myös snadisti ärtynyt siitä, että a cap­pel­la esi­tyk­senä main­os­tet­tu musi­ikilli­nen tuokio oli pitkälti kaikkea muu­ta. Taval­laan min­ulle illan esi­tyk­ses­tä vas­tasikin parem­min tämä eloisa tarjoilija-omistaja(?).

  Hän fanit­ti nuo­ria muusikoi­ta sekä hei­dän soit­tami­aan pop-kap­palei­ta, että se vaikut­ti posi­ti­ivis­es­ti min­unkin viihtymiseeni.

  Ihmisethän ovat lop­ul­takin aikalail­la tun­tei­den­sa vietävinä. 

  Ja itsessänikin on vielä ripaus kar­jalaisu­ut­ta jäl­jel­lä eli tuo­ta laimen­net­tua Suo­mi-ver­sio­ta välimerel­lis­es­tä eloisu­ud­es­ta, joten en osaa senkään täh­den aikuisiänkään ADHD:yyttä kovin suure­na syntinä pitää.

  Samal­la luon­nol­lis­es­ti ymmär­rän, että moni (toden­näköis­es­ti pohjoisen asuk­ki) pahek­suu hil­jaa tai äänekkäästi sitä kun joku (varsinkin jos hän sat­tuu ole­maan luon­non­lap­si­mainen etelän hedelmä) kehtaa naut­tia elämästä, ja mikä pahin­ta tekee sen muillekin näkyväksi. 

  Sum­ma sum­marum: monis­sa lomako­hteis­sa on kiva piipah­taa, mut­ta harvem­man kohdal­la sitä aidosti kum­minkaan funtsii, että tääl­lä olisi var­maan myös eri kiva tehdä duu­nia, luo­da uraa ja elää sitä jokapäiväistä arkea johon yllät­täen ei kauhean usein sit­ten kuu­lukaan se museois­sa ja taide­gal­le­ri­ois­sa pyörim­i­nen, kon­serteis­sa käymi­nen ja harvem­min kai myöskään ulkona syömi­nen — ainakaan kiireettömästi.

  Tur­isti on tur­isti ja duu­nari on duu­nari paikas­ta riip­pumat­ta. Molem­mat suorit­ta­vat oma­l­la taval­laan eikä näi­den kah­den enti­teetin väl­itön koke­mus­maail­ma useim­miten vas­taakaan juuri miltään osin toisiaan.

  Suo­mi ja varsinkin Helsin­ki on jo nykyisel­läänkin sit­tenkin aika hyvä paket­ti. Tai näin ainakin väitän.

  Ei se tietenkään sitä tarkoi­ta etteikö vielä voitaisi tehdä paljonkin yleisen viihtyvyy­den eteen. Voitaisi­in vaik­ka aloit­taa siitä, että annet­taisi­in kaupungi­nosien (ja mik­sei eri kaupunkienkin) kehit­tyä nyky­istä paljon yksilöl­lisem­min ja itsenäisem­min omanlaisikseen.

  Nyky­istä monipuolisem­mas­ta paletista voisi jokainen sit­ten poimia mieleisen­sä sävyt ja yrit­tää eloa siel­lä mis­sä olon­sa kotoisim­mak­si kul­loinkin tuntee.

  Sit­ten nämä mes­tat pitäisi enää linkit­tää toisi­in­sa suurnopeus MagLev ‑junil­la. 😉 Molem­pi parempi.

 44. Olli Pusa:
  Olen joskus miet­tinyt, että tuon jaon taustal­la on luon­nonólo­suh­teet ja hengis­sä selvi­tymisen strate­giat. Etelässä maanvil­jelys oli help­poa ja tal­vet eivät olleet tap­pavia. Sik­si ren­nom­pi elämän­tyyli oli mah­dolli­nen. Pohjoises­sa karut olo­suh­teet muokka­si­vat toim­intata­vat. Oli pakko olla ahk­era, kuri­nalainen, suun­nitel­malli­nen ja luotet­ta­va tai et selvin­nyt tal­ven yli.

  Nuo olo­suh­teet muokka­si­vat kult­tuuria ja uskon­notkin mukau­tu­i­v­at olo­suhtei­den vaatimiksi. 

  Sama maail­manseli­tys­malli on itsel­lenikin kelvannut.

  Tosin katolisu­ushan alkoi menet­tää hohdokku­ut­taan viimeistään siinä vai­heessa kun kirkko lähti anekaup­po­jen tielle sekä levit­tämään ilosanomaa miekalla.

  Niil­lä joil­la ei ollut ihan yhtä kivut­tomasti jous­ta­va moraa­likäsi­tys eivät var­maankaan koskaan mainit­tavam­min läm­men­neet ajatuk­selle, että peri­aat­teessa kaiken sai aina anteek­si kun­han vain muisti epäsään­nöl­lisen sään­nöl­lis­es­ti käy­dä luke­mas­sa Ave Mari­at katu­mus­pön­tössä (vaik­ka sit­ten sormet ris­tis­sä selän takana).

  Protes­tant­tisu­us pitää ymmärtää erään­laise­na roti-liik­keenä: itse on kan­net­ta­va vas­tuu omista valin­noista — tänään ja huomen­na eikä vas­ta tuonpuoleisessa.

  Minus­ta onkin suuri väärinkäsi­tys, että pohjoisen ihmisiä pide­tään auk­tori­teet­tiuskoisi­na: hehän ovat nimeno­maan itse­hillintäuskoisia, jot­ka olet­ta­vat ja odot­ta­vat, että jen­gi kyke­nee itse kon­trol­loimaan omaa käytöstään aina ja kaikkialla.

  Protes­tant­tisu­u­teen liit­tyi — ja liit­tyy edelleenkin — keskeis­es­ti auk­tori­teet­ti­vas­taisu­us: piru­ako se hyödyt­tää puoliseni­il­iä rooma­laista ukkoa jumalas­ta seu­raa­vana palvoa, taval­lista kuol­e­vaista miestä, joka ja jon­ka hovi tiede­tään jo his­to­ri­ankir­joi­tustenkin perus­teel­la kor­rup­toituneem­mak­si ja ahneem­mak­si kuin pahinkaan käärmeöljynmyyjä.

  Hit­to­jako tuol­laiselle ukolle ja hänen kirkolleen kym­menyk­siä mak­samaan vain jot­ta voivat sit­ten rak­en­taa toinen tois­taan hulp­peampia kirkko­ja köy­hien ja tietämät­tömien taivasteltavaksi?

  Ken­ties juuri tämän tyyp­pi­sistä aprikoin­neista seurasi lop­ul­ta ymmär­rys siitä, että se nyt vaan on tyh­mää mak­saa liikaa, ja että useimpi­in jut­tui­hin joi­ta markki­noidaan var­moina nakkeina ei kan­na­ta lähteä mukaan ollenkaan.

  Protes­tant­tisu­us oli askel — tai pikem­minkin hyp­päys — ratio­naalisem­man toimin­nan suuntaan.

  Puh­tais­sa maat­alousy­hteiskun­nis­sa­han oma toimeen­tu­lo riip­pui täysin luon­nos­ta eli elin­ta­so oli enem­män tai vähem­män tuuripeliä. Uhkapelistäkin voitaisi­in aivan yhtä hyvin puhua sil­lä aina oli sekin mah­dol­lisu­us, että ei saa satoa lainkaan.

  Joten pohjoises­sa jos­sa on vain yksi satokausi, on itses­tään­selvää, että koko elan­toa ei mitenkään voi jät­tää vain yhden kortin varaan vaan on yksinker­tais­es­ti opetelta­va tekemään jotain muu­takin kuin vain kään­tämään mul­taa ja lait­ta­mal­la kädet ristiin.

  Toisin kuin katolisu­udessa jos­sa siis haetaan anteek­siantoa ja ymmär­rystä myös kym­me­niltä ellei sadoil­ta eri pyhimyk­siltä, protes­tant­tisu­us suh­tau­tui täl­laiseen lev­äperäisyy­teen jyrkän kiel­teis­es­ti: vas­tu­us­sa olti­in vain yhdelle jumalalle (mikä käytän­nössä vas­tasi omaatun­toa). Katolisu­udessa omatun­to voiti­in hel­posti ulkoistaa.

  Tässä val­os­sa katolisu­us näyt­täy­tyykin taval­laan vain upgrei­dat­tu ver­siona ani­mis­mista jota on lisäk­si pim­pat­tu bling-blingillä. Joten tyyp­ille jol­la oli esiprotes­tant­tisia itsen­säkieltämis­taipumuk­sia moinen näyt­täy­tyi lähin­nä jonkin­laise­na esi­hip­piytenä ja esi­jup­piute­na siis kalli­ina turhakkeena.

  Normiprot­skulle­han koreus on kirous ja sik­si pohjoisen men­tal­i­teetin omak­suneet vieläkin käyt­tävät esimerkik­si vähem­män rahaa vaat­teisi­in ver­rat­tuna eteläisi­in ystäviimme.

  Vihamielisessä ilmas­tossa piheys ei ole hyve vaan vält­tämät­tömyys. Piheys on meil­lä geeneis­sä. Yhä niukem­pi­en resurssien maail­mas­sa piheysgeeni palaa myös niiden eteläis­ten ystäviemme geeniper­imään joil­ta se on lämpimien tuul­ten ansios­ta pois­tunut tarpeettomana.

  Luon­to opet­taa, niin se aina on tehnyt.

 45. rfarm:
  Minus­ta kah­den tun­nin ruokatauko ei olisi mukavaa, aikaa pitäisi tap­paa niin maan perus­teel­lis­es­ti ja sit­ten pää­sisi vas­ta puoli­toista tun­tia myöhem­min kotiin.

  Mä kyl­lä kelpu­ut­taisin parin tun­nin vapailun talvi­saikaan sil­loin kun on val­oisaa (suh­teel­lis­es­ti siis). Pimeäl­lä ei tee pahem­min mieli ulkoilla/liikkua…

  Kesäisin taas prefer­oisin maanan­tain vapaak­si eli painaisin mielum­min pitem­pään tiis­taista perjantaihin.

  Mut­ta toki mulle riit­täisi main­iosti neljä päivää viikos­sa läpi vuo­den sikäli mikäli sopisi työnantajalle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.