Pyöräily Pariisissa

 

Pari­i­sis­sa, ihan sen keskus­tas­sakin, oli yllät­tävän help­po ja muka­va pyöräil­lä. Pyöräkaisto­ja oli avatt­tu run­saasti, minkä lisäk­si pyöräil­i­jät ohjat­ti­in bus­sikaistoille. Tämän kaiken seu­rauk­se­na pyöräl­lä liikuin nopeam­min kuin autol­la. Autoille oli sit­ten vähän syr­jem­mäl­lä omat nopeat tien­sä, mut­ta keskus­tas­sa fil­lari oli nopeampi.

Pari­isin liikenne on varsin kaoot­tista ja sik­si nopeudet ovat pienet. Fil­lar­il­la pystyy yleen­sä aja­maan täysin muun liiken­teen tahdis­sa ja val­ois­sa saa aina paalu­paikan, kos­ka pystyy kaisto­jen välistä tai jostain muual­ta ohit­ta­maan seiso­vat jonot.

Autoil­i­jat kun­nioit­ti­vat melko jhyvin pyöröil­i­jöi­den oikeuk­sia ja minus­ta väis­tivät sil­loinkin, kun fil­lar­in olisi pitänyt. Jalankulk­i­joiden kanssa oli enem­män ongelmia, kos­ka he tunki­vat pyöräkaistoille, vaik­ka jalka­käytäväl­lä olisi hyvin tilaa.

Pyöräil­i­jät taas eivät nou­dat­ta­neet mitään sään­töjä, eivät eri­tyis­es­ti liikennevaloja

Kuvit­telin vovani lähet­tää fil­lar­i­ni matkatavarana Tukhol­maan tai peräsi Helsinki­in, niin kuin olen joskus tehnyt, mut­ta täl­laista palvelua ei ollut enää ainakaan Ran­skas­sa, eikä ilmeis­es­ti muual­lakaan. Tämä muo­dostaa pienen ongel­man. Lentokone? Fil­lari pitäisi paka­ta ja saa­da siitä polkimet irti. En ole irroit­tanut niitä aikoi­hin. Kum­min päin niitä nyt vään­net­ti­inkään? Kuu­siokoloavain takaa ylös, veikkaisin?

 

13 vastausta artikkeliin “Pyöräily Pariisissa”

 1. Eikös se men­nyt niin, että oikea poljin aukeaa vastapäivään ja vasen myötäpäivään kiertäen. Joka tapauk­ses­sa kumpikin aukeaa kun kään­tää takapyörän suuntaan.

 2. Jaa fil­lari junal­la Suomeen? Kau­pas­ta pehmeä fil­lar­i­laukku, kiekot irti ja palat laukku­un niin pyörä kul­kee käsi­matkatavarana rautatiey­htiöstä riip­puen enem­män tai vähem­män laillisesti.

  Pyörän sel­l­aise­naankin kul­jet­ta­va junay­hteys var­masti löy­tyy jon­nekin Skooneen saak­ka, mut­ta Ruotsin SJ on lopet­tanut pyörien kul­jet­tamisen kokon­aan joskus 90-luvun lop­ul­la, ja kir­jatun matkatavaran kul­jet­ta­mi­nen yleen­sä lop­pui samoi­hin aikoi­hin suun­nilleen kaikkial­la muual­lakin Euroopassa.

  Vasem­mas­sa polkimes­sa on vasenkäti­nen ja oike­as­sa oikeakäti­nen, eli taakse osoit­tavaa kuu­siokoloavain­ta alas.

 3. Vasem­man­puoleis­sa polkimes­sa, ei siis ketjun puolel­la, on “väärä” kierre eli poljin aukeaa kiertämäl­lä myötäpäivään. Ketjun puoleises­sa polkimes­sa on nor­maali vastapäivään aukea­va kierre.

  Kan­nat­taa käy­dä paikalli­sis­sa pyöräkaupois­sa pyytämässä pahvi­laatikko ja pakkaus­tarvikkei­ta pyörän pakkaamista varten. Joudut toden­näköis­es­ti otta­maan tan­gon ja eturenkaan irti.

 4. Liiken­teen pitää olla nopeaa, tehokas­ta ja hal­paa, kuten Osmo tuos­sa taval­laan toteaa. Fil­lari on sitä lyhy­il­lä, ruuhkaisil­la osuuk­sil­la. Monas­ti henkilöau­to on paras vai­h­toe­hto. Julki­nen liikenne tarvit­see kaupunki­laisen ympäristön ollak­seen järkevä, joskus jopa paras valinta. 🙂

 5. Hyvin varuste­tus­ta pyöräkau­pas­ta löy­tyy kohtu­uhin­nal­la pyörän kul­je­tuk­seen suun­nitel­tu iso matkalaukku. Pyörä pysyy ehjänä ja laukkua voi käyt­tää toisenkin kerran.

 6. Ole­tan että pari­i­sis­sakaan ei ollut suo­ma­laista ihanu­ut­ta, yhdis­tet­tyä kelviä joka kul­kee kivi­jalka­puo­tien oven edessä umpikortteliruutukaavakaupungissa.

  Itse tein juuri lyhyet kesävisi­itit pori­in ja tam­pereelle, jalankulk­i­jan näkökul­mas­ta tilanne on yhtä hel­vettiä. Pahim­mil­laan alle kak­si metriä lev­eäl­lä väyläl­lä on sikin sokin jalankulk­i­joi­ta ja polkupyöräilijöitä. 

  Kau­pan oves­ta ulos astues­sa joutuu kat­so­maan vasem­malle, oikealle ja vielä ker­ran vasem­malle. Liike­huoneis­ton näyteikku­na­seinää pitkin kun saat­taa ajaa joku pyöräl­lä, siinä paikas­sa kelvin oike­as­sa reunas­sa johon liiken­nesu­un­nit­teli­ja ja tieli­iken­nela­ki hänet velvoittavat.

  Mikä tämän täysin älyt­tömän jär­jeste­lyn takana mah­taa olla. Häviäjiä ovat sekä jalankulk­i­jat että pyöräil­i­jät, kum­mankin liikku­misen suju­vu­us ja tur­val­lisu­us kär­sivät pahan kerran. 

  Autoil­i­joil­la toki on väl­jem­pää ja motari­mar­keteille tulee lisää asi­akkai­ta kun niiden käytävil­lä ei kukaan aja päälle. Kivi­jalka­puodit sulke­vat vähitellen oven­sa kun kukaan ei enää uskalla astua niistä ulos. 

  Saako näistä pelkäl­lä liiken­nemerkin lisäyk­sel­lä aikaansaaduista ajokelvot­tomista kevyen liiken­teen väylistä jotain tilas­toitavia paperik­ilo­me­tre­jä joil­la voi yrit­tää päteä kaupunkien väli­sis­sä euroop­palai­sis­sa viher­pe­su­jalan­jälkik­il­pailuis­sa? Ainakaan niiden suun­nit­teli­jat eivät itse liiku keskus­tois­sa sen parem­min kävellen kuin pyörälläkään.

 7. Tuo­mo:
  Hyvin varuste­tus­ta pyöräkau­pas­ta löy­tyy kohtu­uhin­nal­la pyörän kul­je­tuk­seen suun­nitel­tu iso … 

  Jep, mut­ta miten saat tuon laukun kohteeseen kohtu­uhin­nal­la? Mitähän esimerkik­si UPS laskut­taa tyhjän laukun lähet­tämis­es­tä pari­isi­la­iaeen hotel­li­in? 🙂 Pyörän kul­jet­ta­mi­nen Ruotsin läpi tun­tuu ole­van yhtä iso ongel­ma kuin muu­ta­man viinip­ul­lon saami­nen tuot­ta­jal­ta kotisuomeen. 😀

 8. Kalle: Jep, mut­ta miten saat tuon laukun kohteeseen kohtuuhinnalla? 

  Min­ul­la on pehmeä pyörälaukku (mak­soi 55€ tar­jouk­ses­ta) jol­la olen rah­dan­nut maantiepyörää koneessa ulko­maille. Pyörä + laukku tarvikkei­neen painaa yhteen­sä n. 12kg ja sitä kan­taa olal­la helposti.

  Olen vienyt tuo­ta laukkua pyöri­neen ulko­mail­la mm. junas­sa, bus­sis­sa, met­rossa ja tak­sis­sa. Junas­sa se menee jopa käsi­matkatavarana suure­na matkalaukku­na, jos ei ole ruuhkaa.

  Laukun (soft bike bag) saa taitet­tua kasaan niin että se mah­tuu vaik­ka selkärep­pu­un. Pyörää voi laukus­sa lisäpehmus­taa vaat­teil­la ja/tai pahveil­la. Tai tuon voi hel­posti tunkea kentän/rautatieaseman säilytyslokeroon.

 9. Tuol­lainen pari kolme kiloa paina­va pehmeä laukku tosi­aan menee suht pie­neen tilaan ja voisi kulkea tarvit­taes­sa mukanakin (ei tietenkään pelkän repun kanssa matkail­lessa). Laukku­ja saa net­tikau­pas­ta tai paikallis­es­ta kivi­jalas­ta, jos tämä sat­tuu ole­maan logis­tis­es­ti helpoin ratkaisu (kyl­lä sille ylimääräiselle aina otta­ja löy­tyy, ja tässä tapauk­ses­sa­han entistä sel­l­aista ei edes ole), paketis­sa ulko­maille lähet­tämi­nen tosi­aan mak­saa yksi­ty­ishenkilölle hel­posti melkoisen summan.

  Konkre­ti­aa: esimerkik­si lähim­mästä Decathlonista (Pari­i­sis­sa metro Madeleine) täl­lainen: http://www.decathlon.fr/housse-transport-id_8023151.html

 10. Omat koke­muk­set pyörälaukuista, varsinkin lentoli­iken­teessä on, että kan­nat­taa olla kova laukku tai sit­ten ei laukkua ollenkaan. Pehmeän laukun ongel­ma on se, ettei se suo­jaa mitään. Matkatavaroiden käsit­telijät ovat melko kovak­ouraista väkeä ja pehmeä laukku lentää korkeal­ta ja pakataan alim­maisek­si, jos se sat­tuu tule­maan ensim­mäisenä. Kova laukku ei täl­läis­es­tä käsit­telystä kär­si, ja pelkkää pyörää ei taas tuol­la taval­la käsitellä.

 11. En tiedä mil­lä lentoy­htiöl­lä ajat­telit lentää koti­in mut­ta kyl­lä Finnair vielä viime vuon­na otti fil­lar­in ilman suo­ja­pus­sia kyyti­in matkatavarana, melkois­es­ta lisä­mak­sus­ta toki. Kul­jet­ta­vathan ne surf­fi­lau­to­ja ja ties mitä har­ras­tus­tavaraa. UPS:lläkin on joskus fil­lare­i­ta kul­jetel­tu maas­ta toiseen.

 12. Taitaa olla vähän myöhäsitä antaa neu­vo­ja. Taitaa olla fik­suin­ta lähet­tää maarahti­na DHL:n tai sit­ten jonki­un pienem­män rahti­fir­man kautta.

  Voisit pyytää jotkain agent­ti­asi tääl­lä Suomen puolel­la soit­tele­maan lentoase­man ympäril­lä ole­via liikkeitä.

 13. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja:
  …yhdis­tet­tyä kelviä joka kul­kee kivi­jalka­puo­tien oven edessä umpikortteliruutukaavakaupungissa.

  Itse tein juuri lyhyet kesävisi­itit pori­in ja tam­pereelle, jalankulk­i­jan näkökul­mas­ta tilanne on yhtä helvettiä. 

  Nyt vuorossa turku ja esimerkik­si kelpaisi!

  Lev­eitä selkeästi merkit­tyjä pyörätieo­suuk­sia joiden vier­essä ihan yhtä hyviä jalka­käytäviä — vaikut­ti siltä että tila oli otet­tu kadun­var­sipysäköin­nistä eikä kaven­net­tu jalankulkuosuutta?

  Ja mikä häm­mästyt­täv­in­tä, kun pyörätie lop­pui osasi­vat turku­laiset ajaa siel­lä mis­sä pitääkin eli ajo­radal­la. Jopa kes­ki-ikäiset aino-matamit ja hipster/pissis ‑jopo­tyt­telit, joiden sis­aret helsingis­sä ja oulus­sa manku­vat että pelot­taa (lainkaan huo­maa­mat­ta että hei­dän jalka­käytävähal­tu­unot­ton­sa vuok­si taas joitain mui­ta pelottaa…).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.