La Ferté-sous-Jouarre — Pariisi

Pyöräily­blog­gaus­ta Travemünde-Pariisi:

Keskivi­ikko, La Fer­té-sous-Jouarre — Pariisi

Aamul­la heräsin sateen ropinaan. Se per­hanan kadon­nut sade­tak­ki! Läm­pöti­lak­si veikat­ti­in 17 astet­ta, kymme­nen vähem­män kuin eilen. Menet­teli juuri ja juuri, mut­ta olisi sitä sade­takkia nyt tarvittu.

Viivyt­telin lähtöä, jot­ta läm­pöti­la nousisi ja sade ennuste­tusti heikkenisi. Kun lop­ul­ta tein lähtöä, hotellin työn­tek­i­jä tuli neu­vo­maan, että Meaux­in kaupungista lähtisi kanavaa seu­raa­va kau­nis pyöräre­it­ti suo­raan Pari­isi­in. Hienoa, sinne heti.

Meauxis­sa oli kak­sikin huoltoase­maa. Toinen oli remon­tin takia kiin­ni, mut­ta tois­es­ta sai ilmaa eurol­la. Löysin sade­takin! Sehän menee hyvin pie­neen tilaan. Olin sul­lonut sen samaan pie­neen repun tasku­un, jos­sa säi­lytin vent­ti­il­i­adapte­ria hulo­toasemien ilmaa varten.

Automaat­ti­in piti aset­taa tavoitel­tu ilman­paine valmi­ik­si ja harmin paik­ka, mak­si­mi oli 5,5 baaria, kun olisin halun­nut kahdeksan.

En meinan­nut löytää kanavaa mis­tään. Lop­ul­ta etsin sitä ihan väärästä paikas­ta — siis väärää kanavaa, sil­lä kanavia oli mon­ta. Vas­taan tulleet pyöräpoli­isit eivät ensin tun­te­neet koko asi­aa, mut­ta kun mainitsin kana­van nimen, he neu­voivat min­ut oikeaan paikkaan. Huo­mat­takoon, että neu­voivat aja­maan kiel­let­tyyn ajo­su­un­taan, sil­lä sen voi kuulem­ma pyöräl­lä hyvin tehdä.

Olin etsinyt kanavaa ihan oikeas­ta paikas­ta, mut­ta en ollut tul­lut kat­soneek­si ylös. Mihin ei vesi-insinööri pysty­isi. Kana­va kul­ki kaupunkia korkeam­mal­la. Tääl­lä luote­taan pato­jen vahvuuteen.

Ensin oli kohtu­ullista asfalt­tia, mut­ta sit­ten tie muut­tui kovin epämääräisek­si sorap­in­noit­teek­si, jon­ka vaiku­tuk­ses­ta renkaisi­in olin vähän huolis­sani. Ei täl­laista voisi ajaa Pari­isi­in. Eikä voin­utkaan. Seu­raavas­sa risteyk­sessä oli ajoneu­vol­la ajo kiel­let­ty ‑merk­ki, jota tehostet­ti­in vielä erik­seen polkupyör­l­lä ajo kiel­let­ty ‑merkil­lä. Mik­si eivät ole tehneet tähän kun­non pyöräti­etä? Tona­van pyörätie on aivan usko­ma­ton tur­i­s­ti­ra­han houkutin.

Aikaa oli tärvään­tynyt. Piti etsiä uusi reit­ti, mut­ta sitä ennen piti paika­ta takaren­gas joka tyh­jeni hitaasti. Se hiekkatie!

Hienoa. Min­un piti olla nyt hotel­lia varaa­mas­sa, mut­ta olin 50 kilo­metrin päässä kohteesta ren­gas­ta paikkaamassa.

Inhoan pieniä hitaasti tyh­jen­täviä reik­iä, kos­ka reikää on vaikea löytää. Se on läy­det­tävä, vaik­ka vai­h­dankin puh­jen­neen renkaan tilalle uuden. Rei­jän aiheut­ta­ja on toden­näköis­es­ti yhä kiin­ni päällysrenkaas­sa ja puhkaisee uudenkin renkaan. Pihinää kuun­tele­mal­la en löytänyt reikää mitenkään. Oli uhrat­ta­va toinen juoma­pul­loista ja työn­net­tävä ren­gas sen sisään veteen pätkä ker­r­zl­laan ja näin se reikä tietysti löy­tyi. Ja ikävän näköi­nen kiven­siru ulkorenkaasta.

Ennen ulko­renkaan paikalleen lait­toa pelastin sen­sisältä sinne ryöm­i­neen etanan ja kun ren­ngas oli paikallaan, puhdis­tin fil­lar­ista  lop­ut etanat.

Siinä menivät ne huoltoase­man paineet. Oivalsin otteen, jol­la saa­toin tur­val­lis­es­ti pumpa­ta ren­gas­ta ven­ti­il­iä hajot­ta­mat­ta. Sain renkaan suun­nilleen yhtä täy­teen kuin huoltoasemalla.

Reit­ti­ni laskeu­tui jostain tien­pitäjän oikus­ta harmik­seni joen rantaan, mut­ta siel­lä se oli! Pyöräre­it­ti kana­van rantaa Pari­isi­in! Mis­sähän se oli alka­nut? Tätä ei main­os­tet­tu mitenkään, ei oltu viitoitet­tu, eikä sitä juuri kukaan käyt­tänyt, mut­ta se oli aivan eri­omainen, vaik­ka ei ollutkaan asfalt­tipällysteinen. Tästä saisi vähän markki­noimal­la hyvin suositun!

Sekin riemu lop­pui aikanaan. Lähdin kiertämään kohti Gare du Nor­dia. Reit­ti­ni oli suo­ra ja yksinker­tainen, mut­ta liiken­neval­o­jen ja ruuhkien takia hyvin hidas. Tun­ti lisää aikataulu­un! Olisi ehkä pitänyt oikaista keskus­tan läpi, sil­lä keskikaupungilla oli eri­no­maisia uusia pyöräkaisto­ja. Ei meni­isi Helsingis­sä mitenkään läpi ottaa muual­ta liiken­teeltä näin radikaal­ista tilaa fil­lareille. Pyöräil­i­jät eivät näyt­täneet välit­tävän liiken­neval­oista tuon taivaallista.

Kaik­ki hotel­lit oli­vat täyn­nä. Eräs vas­taan­ot­tovirkail­i­ja sanoi, että teen turhaa työtä, hotelleis­sa ei ole vapai­ta huonei­ta ePari­i­sis­sa. Syytä hän ei ymmärtänyt itsekään.

Apua! Vai­moni ja tyt­täreni oli­vat tulos­sa puolen yön mais­sa junal­la Lon­toos­ta. Emme­hän me nyt ase­mal­lakaan voi yöpyä.

Aloin vara­ta hotel­lia köm­pelösti Lumi­al­la. Booking.com löysi 22 hotel­lia, jois­sa ylipään­sä olisi huonei­ta. Koko Pari­i­sis­sa! Osa niistä oli vain­un­nut saali­in ja hin­noitel­lut itsen­sä aivan taivaisi­in, lähem­mäs tuhanteen euroon yöltä, jois­sakin oli vain yksi huone ja minä tarvitsin kak­si. Muu­ta­ma mah­dolli­nen löy­tyi, mut­ta aina kun yritin vara­ta, joku toinen ehti ensin. Lop­ul­ta sain hirveän mur­jun varsin huonol­ta alueelta, mut­ta sain kuitenkin. Kun tulin paikalle 20 min­uutin päästä, ovel­la oli lap­pu COMPLETE FULL. Varauk­seni oli kuitenkin tul­lut per­ille. Vähältä piti!

13 vastausta artikkeliin “La Ferté-sous-Jouarre — Pariisi”

 1. Vaikut­taa, ettei olisi kan­nat­tanut lähteä laisinkaan koto­suomes­ta. Yhtä mari­naa ja sadat­telua koko reissu. 

  Mis­sä kuvauk­set maisemista, ihmi­sistä, fau­nas­ta ja flooras­ta– tun­nelmista, elämyksistä…?

  Mitä oikein haet näiltä pyöräi­ly­matkoil­tasi? Aikataulus­sa pysymistä?

 2. Häh, Paris Grand Hotel on ihan hyvä ja ain­ut mikä tekee alueesta ehkä huonon on se, että Rue de Stras­bourgilla on aika paljon mus­taa kave­ria, mut­ta ei ne pure.

  Arvelin vaan sen hotellin perus­teel­la mis­sä olin loma­l­la, siinä oli aina lap­pu “Com­plete Full”;) Ehkä olit kuitenkin eri hotellissa.

 3. Uuhh… yösi­japaikan hakem­i­nen on joskus her­mo­ja syövää hom­maa. Olen muuten ollut huo­maav­inani, että ennen niin luotet­ta­va booking.com on alka­nut käyt­tää samaa hävytön­tä temp­pua, jon­ka olen aiem­min havain­nut eräi­den lentoy­htiöi­den lipun­myyn­ti­sivuil­la. Ne nos­ta­vat reip­paasti hin­to­ja jos käyt sivuil­la use­am­man ker­ran. Ilmeinen tarkoi­tus on hätään­nyt­tää osta­ja tekemään kau­pat heti ennen kuin hin­nat nou­se­vat vielä enemmän.

 4. Vai­h­da 28 mm Con­tin 4 Sea­sonit, jos haarukoiden väli­in mah­tuu. Ovat paljon mukavam­mat, etkä tarvitse niin kovia painei­ta. Itsel­läni ei ko. renkail­la ain­oatakaan rengasrikkoa.

 5. Valit­ta­ja-Eli­na on tul­lut takaisin? En ymmär­rä, mik­si lukea näitä tek­ste­jä, jos ei saa mitään myötäelämisen iloa. Minä ainakin olen elänyt mukana näi­den tek­stien kaut­ta. Vaik­ka kieltämät­tä olisinkin tehnyt löy­sem­mät reitit itsel­leni, jokainen saa­nee itse päät­tää, mil­laiset tavoit­teet lait­taa itselleen. Tässä matkas­sa­han on spon­taa­ni­ut­ta, urheilua, maisemia, Euroop­paa… Enpä jotenkin usko, että monel­lakaan kansane­dus­ta­jal­la olisi paljon kiin­nos­tavam­paakaan ker­rot­tavaa lomas­taan — vai onko ajatuk­se­na, että ain­oa sal­lit­tu loma suo­ma­laiselle on löhöi­ly ja halon­hakkuu per­heen kanssa kesämökillä?

  En olisi hehkut­tanut näin paljon, ellei Elinal­ta olisi tul­lut nyt jo tois­tamiseen mari­naa samas­ta asiasta.

 6. Tuo­ma­sO:
  Valit­ta­ja-Eli­na on tul­lut takaisin? En ymmär­rä, mik­si lukea näitä tek­ste­jä, jos ei saa mitään myötäelämisen iloa. Minä ainakin olen elänyt mukana näi­den tek­stien kaut­ta. Vaik­ka kieltämät­tä olisinkin tehnyt löy­sem­mät reitit itsel­leni, jokainen saa­nee itse päät­tää, mil­laiset tavoit­teet lait­taa itselleen. Tässä matkas­sa­han on spon­taa­ni­ut­ta, urheilua, maisemia, Euroop­paa… Enpä jotenkin usko, että monel­lakaan kansane­dus­ta­jal­la olisi paljon kiin­nos­tavam­paakaan ker­rot­tavaa lomas­taan – vai onko ajatuk­se­na, että ain­oa sal­lit­tu loma suo­ma­laiselle on löhöi­ly ja halon­hakkuu per­heen kanssa kesämökillä?

  En olisi hehkut­tanut näin paljon, ellei Elinal­ta olisi tul­lut nyt jo tois­tamiseen mari­naa samas­ta asiasta.

  Nim­imerk­ki Eli­na nyt vain on oike­as­sa. Tehokku­usa­jat­telus­taan tun­net­tu henkilö käyt­tää kol­man­nek­si tehot­tom­inta kulku­muo­toa, mut­ta tekee sen ilmeisen huonos­ti valmis­tau­tuneena ja varus­tau­tuneena. Koke­mus­ta pitäisi kuitenkin olla. Onhan se nyt esimerkik­si aika hölmöä, että sadea­su jää matkasta. 

  Autol­la olisi muuten jo per­il­lä. Ja junal­la ja lentokoneel­la. Käve­ly ja hevoskyyti ovat vielä tehot­tomampia kulkumuotoja.

  1. Sadea­sun pois jät­tämi­nen oli täysin harkit­tua. Aiem­mi­la matkoil­lani min­ul­la on ollut Core­tex-asu mukana, mut­ta en ole sitä käyt­tänyt, kos­ka kesäl­lä ei tarvitse. En ollut ottanut huomioon, että voisi lla noin poikkeuk­sel­lisen kylmää, Ran­skas­sa 13 astet­ta keskel­lä kesää.

 7. Eli­na ei vaan ymmär­rä että ei päivän ajon päät­teek­si monikaan jak­sa tai pysty kir­joit­ta­maan muus­ta kuin siitä miten päivä on men­nyt. Myöhem­min sit­ten voi pala­ta reis­su­un ja kir­joit­taa monipuolisem­min, kun on saanut siihen etäisyyttä.

  Osmon kan­nat­taa kokeil­la joko vähän lev­eäm­pää ren­gas­ta tai sit­ten sel­l­aisia maantiekume­ja jois­sa voi pitää alhaisem­pia painei­ta neljässä tai viidessä baaris­sa. Rul­laavu­us ei tässä kär­si — on harhaku­vitel­ma, että maantieren­gas rul­laisi ain­oas­taan mak­simi­paineil­la. 28-mil­lisel­lä kumil­la pääsee yhtä kovaa ja paljon mukavam­min. Sisärenkaik­si kan­nat­taa vali­ta sel­l­aiset joiden vent­ti­ilis­sä on kiristys­mut­teri van­net­ta vas­ten — vent­ti­ili ei heilu kumia pumpatessa.

 8. Oletko kat­sonut airbnb.com sivus­toa. Siel­lä yksi­tyiset vuokraa­vat asuntoja/huoneita/huoneistoja. Ja hin­nat hotellei­hin ver­rat­tuna usein aika hyvät. Ja voi saa­da oman yksion/kaksion keit­tiöl­lä ja kaik­i­la keittiötarpeilla.

 9. newyork­ista: Nim­imerk­ki Eli­na nyt vain on oike­as­sa. Tehokku­usa­jat­telus­taan tun­net­tu henkilö käyt­tää kol­man­nek­si tehot­tom­inta kulkumuotoa 

  Höh. Eikö se ole selvää, että kyseessä on vapaa-ajan käyt­tö­muo­to, jos­sa liike on lop­ul­ta päämäärää tärkeämpi (tosin aika ja halu yöpyä sisätilois­sa aset­ta­vat tiet­tyjä reunae­hto­ja)? On jopa muuten niinkin tehot­to­mia ihmisiä, että käyvät käyvät uima­hallil­la ja lenkkipolul­la pää­tyen samaan paikkaan mis­tä läh­tivätkin, näkemät­tä maton var­rel­la käytän­nössä mitään.

 10. newyork­ista: Nim­imerk­ki Eli­na nyt vain on oike­as­sa. Tehokku­usa­jat­telus­taan tun­net­tu henkilö käyt­tää kol­man­nek­si tehot­tom­inta kulku­muo­toa, mut­ta tekee sen ilmeisen huonos­ti valmis­tau­tuneena ja varustautuneena.

  Polkupyörä taitaa kuitenkin olla hyö­ty­suh­teeltaan tehokkain kulku­vä­line. Jos Oden syömien Keba­bi­en ener­giamäärä muutet­taisi­in ben­si­iniksi, sil­lä määräl­lä ei olisi autol­la päässyt kovin pitkäl­lä. Lentokonet­ta ei olisi saanut edes käytiin.

  Yksi retkeilyn, tehti­in se sit­ten pyöräl­lä tai kävellen, parhaista anneista on se, että kaiken kur­ju­u­den ja vas­toinkäymis­ten jäl­keen osaa arvostaa pieniä asioi­ta, jot­ka muuten jäävät huomiotta elmässä. Kuin­ka hyvältä mais­tuu pelkkä vesi hel­teessä aje­tun päivän jäl­keen tai miltä tun­tuu läm­min suihku ja kui­v­at vaat­teet sade­päivän jälkeen.

 11. Osoit­taa täy­del­listä jär­jen puutet­ta arvioi­da loma­matkan, jon­ka pää­funk­tio tässä nimeno­maises­sa tapauk­ses­sa on itse matkus­t­a­mi­nen, ei niinkään ajan viet­tämi­nen kohteessa, tehokku­ut­ta matkavä­li­neen perusteella.

  Jos tavoit­teena on viet­tää mak­si­maalis­es­ti aikaa Phuketis­sa niin sil­loin kan­nat­taa kiin­nit­tää huomio­ta matkus­tamisen aikate­hokku­teen. Jos tavoit­teena on polkea pyöräl­lä pitkin euroop­paa niin mitähän hel­e­vatan järkeä on miet­tiä, mil­lä kulku­pelil­lä kyseisen matkan voisi suorit­taa nopeammin?

 12. “Ei meni­isi Helsingis­sä mitenkään läpi ottaa muual­ta liiken­teeltä näin radikaal­ista tilaa fil­lareille. Pyöräil­i­jät eivät näyt­täneet välit­tävän liiken­neval­oista tuon taivaallista.”

  Minus­ta ei Pari­i­sis­sa tun­nu siltä, että tilaa olisi otet­tu kovin radikaal­isti keneltäkään pyöräi­lyyn (eikä siltä, että liikenne olisi kovinkaan kaoot­tista). Olen liikkunut siel­lä autoil­i­jana, pyöräil­i­jänä jalankulk­i­jana sekä joukkoli­iken­teen käyt­täjänä. Eniten toki kaht­e­na viimeisenä. Se tila vaan on jaet­tu kohta­laisen fik­susti. Olen sanonut ennenkin ja sanon taas, että Jätkäsaari ja muut uudet alueet tulisi tehdä kopipeis­taa­mal­la Pari­isin kar­tal­ta. Myöhäistä toki Jätkäsaarelle ja utopis­tista tässä maas­sa noin muutenkin… Ei 16k vaan se +20k ihmistä neliök­ilo­metrille ja tilan­tuh­laus jär­jet­tömän lev­eisi­in kaistoi­hin ja sen sel­l­aiseen nor­mi­tuk­seen täy­ty­isi unohtaa. 

  Mitä tulee punaisia päin kulkemiseen, niin minus­ta _jalankulkijoille_ punaisen val­on tulisi olla vain ker­tomaan mil­loin mah­dol­lisen onnet­to­muu­den syy on sin­un ja mil­loin pyöräilijän/autoilijan. Punaisia päin pyöräilystä olen näh­nyt ihmis­ten saa­van kyl­lä ihan sakko­jakin Pari­i­sis­sa. Jos kysyn pari­isi­laiselta, hän ehkä sanoo, että se on vain poli­isin korruptiota.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.