Lübeck — Hampuri

Pyöräily­blog­gaus­ta Travemünde-Pariisi:

Lauantai, juhannus — Lyypekistä Hampuriin

Kävin han­kki­mas­sa sim-kortin iPadi­in. Nopea yhteys 5 megaa, mak­soi  25 €/kk.  Ei paha, mut­ta ei toi­mi kuin Sak­sas­sa. Sel­l­aista, joka toimisi koko Euroopas­sa, ei saa edes rahal­la. Tästä lie­nee tulos­sa direk­ti­ivi, mut­ta vas­ta 2015.

Lübeckin keskus­ta on mit­takaaval­taan viehät­tävä, mut­ta jotenkn kylmä ja kuol­lut. Raken­nuk­set taita­vat olla pääsin raken­net­tu vuo­den 1945 jäl­keen, van­han mallin mukaan, mut­ta hen­ki puuttuu.

Palasin hotelille, jos­ta oli juuri lähdössä kymme­nen hen­gen pyöräil­i­jäjoukko. Mis­sähän hei­dän fil­lar­in­sa oli­vat olleet?

Matkaan kohti Ham­puria ja ehkä vähän sen ohi. Olin valin­nut van­haa maanti­etä kulke­van  Krum­merseen kaut­ta. Pelkäsin toiv­ot­ta­man vaikeaa suun­nistamista ja hark­itsin paikalliskar­tan ostamista, mut­ta ei tul­lut huoltoase­maa vas­taan. Ensin tuli risteys Ham­burg oikealle ja Kum­merse suo­raan. Muu­ta­man kilo­metrin jäl­keen tuli viit­ta Kum­merse ja Ham­puri suo­raan. Sen jäl­keen tarvit­si seu­ra­ta vain tien­vi­it­to­ja. Erit­täin hyvä reitti.

Vaik­ka osa pyöräteistä on vapaae­htoisia, suurin osa on pakol­lisia. Osit­tain pyöräti­et on hyvin asfal­toitu­ja, mut­ta isot pätkät ja etenkin kaik­ki osu­udet taa­jamis­sa on päällystet­ty joko tiilen näköisil­lä kivil­lä tai muuten vain kivet­tyjä. Se hidas­taa matkan­takoa raivos­tut­tavasti, mikä lie­nee myös sen tarkoi­tus. Pyörätei­den ajami­nen hidas­taa muutenkin, kun kaik­ki risteyk­set on tehty hitaiksi.

 

Noin klo 16 saavuin Ham­puri­in. Ensin päätin jatkaa matkaa,  mut­ta tulin toisi­in ajatyk­si­in, ajoin keskus­taan  ja yritin löytää hotel­lia. Sel­l­aisen löysin vas­ta kol­men tun­nin jäl­keen. Jos olisin alun­perin tien­nyt sen noin vaikek­si, olisin istunut puis­ton penkille ja varan­nut huoneen netistä. Hotellin saa usein netistä halvem­mal­la kuin tule­mal­la väsyneenä respaan ja kysymäl­lä, että onhan teil­lä vielä huoneita.

Itse asi­as­sa löysin netistä huoneen, joka olisi mak­sanut 129 euroa ja päätin hyväksyä tuon riis­to­hin­nan. Kos­ka paik­ka oli ihan vier­essä, päätin men­nä hotel­li­in, mut­ta hin­ta olikin 190. Uhkasin vara­ta sen siinä penkil­lä istuen  netin kaut­ta, mut­ta kat­soin ensin viereistä matkus­ta­jako­tia, jos­ta sain huoneen 69 eurolla.

Joku aggres­si­ivi­nen moot­tiripyörä­poruk­ka oli val­lanut kaupun­gin. Ajoi­vat har­rikoil­laan pääti­etä edestakaisin. Har­rikas­sa on tietääk­seni vakio­varus­teena äänen­vaimem­min, mut­ta näis­sä ei ollut. Meteli oli välil­lä infer­naa­li­nen, mut­ta se taisi olla tarkoitus.

 

Hotelli­ni oli siis matkus­ta­jakoti­ta­soinen pen­sion­aat­ti, mut­ta kel­pasi min­ulle hyvin. Söin herkullisen ater­ian kiinalaises­sa rav­in­to­las­sa. Päivän pyöräi­lyn jäl­keen tosin kaik­ki ruo­ka on hyvää.

9 vastausta artikkeliin “Lübeck — Hampuri”

 1. Bel­gias­sa on myös juuri niitä kivet­tyjä pyöräteitä, jot­ka ovat tosi epämiel­lyt­täviä. Hol­lan­nis­sa ihanan sileitä asfalt­titeitä. Suosit­te­len Hollantia.

 2. Kävin han­kki­mas­sa sim-kortin iPadi­in. Nopea yhteys 5 megaa, mak­soi 25 €/kk. Ei paha, mut­ta ei toi­mi kuin Sak­sas­sa. Sel­l­aista, joka toimisi koko Euroopas­sa, ei saa edes rahal­la. Tästä lie­nee tulos­sa direk­ti­ivi, mut­ta vas­ta 2015. 

  Kun suo­ma­laisen oper­aat­torin on pakko sopia jokaisen euroop­palaisen oper­aat­torin kanssa yhdys­li­iken­teestä datalle, pahoin pelkään että se ei ole pelkästään edullisem­pi euroopan laa­juinen sim­mi, vaan tarkot­taa myös sitä, ettei edullista (~7eur/kk), raja­ton­ta suo­ma­laista dataa voi enää tar­jo­ta suomes­sa. Jos raja­ton­ta voi tar­jo­ta enää mihinkään hintaan.

  Kyl­lä min­ul­lakin eka aja­tus oli että tämä direk­ti­ivi on hyvä jut­tu. Mut­ta sen jäl­keen ere­hdyin pohti­maan seu­rauk­sia, enkä ollut enää yhtä iloinen.

  (Ehkä se johtaa euroopan tele­op­er­aat­tor­ei­den liit­toi­hin ja kon­sol­i­daa­tioon, ja sit­ten voidaan, mut­ta taas näi­hin sit­ten liit­tyy omat ongelmansa..)

  1. Raja­ton­ta dataa ei koh­ta tar­joa kukaan, kos­ka on kek­sit­ty sovel­lu­tuk­sia, jot­ka kä’yt­tävät dataa rajat­tomasti. Tul­laan väk­isin palaa­maan käytön mukaiseen hin­noit­telu­un tai jos raja­ton­ta dataa myy­dään, ole­tuk­se­na on, että sitä käytetään use­ampi gigatavu päivässä.

 3. Ilman muu­ta Bel­giaan. Joko Flan­derin kaut­ta, Kop­pen­berg, Oude Kware­mont, Pater­berg, Muur-Kap­pel­muur ja muut Ronde van Vlaan­derin klas­siko-osu­udet. Tai sit­ten Val­lon­ian puolelta ja yhtä klas­siset, Fleche Val­lo­ni­as­ta tutut muurit.

 4. Suomen tai muiden pohjo­is­maid­en Mer­im­ieskirkot on myös hyviä majapaikko­ja ja pääsee saunaan. Ham­puris­sakin olis ollut yksi!

 5. “… kaik­ki osu­udet taa­jamis­sa on päällystet­ty joko tiilen näköisil­lä kivil­lä tai muuten vain kivet­tyjä. Se hidas­taa matkantakoa …” 

  Olisiko tässä oivalli­nen idea paran­taa Suomes­sakin esim. bus­si- ja raitio­vaunupysäkeille pois­tu­vien jalankulk­i­joiden tur­val­lisu­ut­ta liian kovaa ajavien pyöräil­i­jöi­den aiheut­ta­maa tör­mäys­vaaraa ehkäisemään? 

  Joil­lakin pysäkeil­lä ris­ki on melkoinen, kun kaik­ki pyöräil­i­jät eivät esimerkik­si pysäkille pysähtyneen bussin sivu­u­tus­ta, vaaraa ennakoiden, ajonopeut­taan hidas­taen, ymmärrä/halua omaa pysäy­tys­matkaansa lyhen­täen ennakoi­da ja jalankulk­i­jalle taas näkyvyys sivulle on äärim­mäisen huono. 

  Mik­si tur­val­lisu­ut­ta paran­ta­va (pysäy­tys­matkaa lyhen­tävä ja tör­mäy­sen­er­giaa sekä mah­dol­lisia vahinko­ja vähen­tävä) ajonopeu­den laskem­i­nen on niin vaikea asia?

 6. Sakke:
  “… kaik­ki osu­udet taa­jamis­sa on päällystet­ty joko tiilen näköisil­lä kivil­lä tai muuten vain kivet­tyjä. Se hidas­taa matkantakoa …” 

  Olisiko tässä oivalli­nen idea paran­taa Suomes­sakin esim. bus­si- ja raitio­vaunupysäkeille pois­tu­vien jalankulk­i­joiden tur­val­lisu­ut­ta liian kovaa ajavien pyöräil­i­jöi­den aiheut­ta­maa tör­mäys­vaaraa ehkäisemään? 

  Joil­lakin pysäkeil­lä ris­ki on melkoinen, kun kaik­ki pyöräil­i­jät eivät esimerkik­si pysäkille pysähtyneen bussin sivu­u­tus­ta, vaaraa ennakoiden, ajonopeut­taan hidas­taen, ymmärrä/halua omaa pysäy­tys­matkaansa lyhen­täen ennakoi­da ja jalankulk­i­jalle taas näkyvyys sivulle on äärim­mäisen huono. 

  Tai vas­taavaasti voisi käyt­tää pysäkkien kohdal­la jotain päällystet­tä jos­sa pitem­pi seisoskelu on sietämätön­tä mut­ta nopea pyöräl­lä ohi ajami­nen ei haittaa.

  Bus­si­matkus­ta­jil­la kun tun­tuu ole­van joskus se käsi­tys että kaik­ki pysäkin ympäristössä ole­va tila sisäl­tyy jotenkin matkako­rt­tin hin­taan ilmaise­na vetele­htimisalueena, myös se pyörätie…

 7. Mik­si Euroopan laa­juinen datali­it­tymä johtaisi siihen, että nykyiset hin­noit­telumallit häviäi­sivät? Onko ajatuk­se­na, että nykyään data-roamingilla saaduil­la tuloil­la sub­ven­toidaan sitä kansal­lista palvelua? Nythän oper­aat­torit eivät saa data-roamingista paljoakaan, kos­ka hin­nat ovat niin jär­jet­tömät, että kukaan ei käytä dataa ulko­mail­la kuin sähkö­postien otsikoihin.

 8. Osmo Soin­in­vaara: Raja­ton­ta dataa ei koh­ta tar­joa kukaan, kos­ka on kek­sit­ty sovel­lu­tuk­sia, jot­ka kä’yttävät dataa rajattomasti.

  Raja­ton­ta dataa ei tar­joa nyky­isinkään yksikään oper­aat­tori, ei lan­gal­lise­na eikä lan­gat­tomana. Käytän­nön ylära­jat johtu­vat useista eri tek­i­jöistä ja vai­htel­e­vat alueit­tain. Nopeam­mis­sa lan­gal­li­sis­sa liit­tymis­sä kaistan­ra­joi­tus iskee tyyp­il­lis­es­ti jos­sain puolen-parin min­uutin kohdal­la, ja tavalli­nen pul­li­ainen siirtää edelleen isom­pia datamääriä otta­mal­la kovalevyn kan­toon. Rajoituk­sia voi kiertää isol­la rahal­la ja viime kädessä kaivinkoneella.

  Lan­gat­tomis­sa liit­tymis­sä “raja­ton tiedon­si­ir­to” on mah­dolli­nen kos­ka main­os­tet­tu­jen nopeuk­sien harhaan­jo­htavu­us sal­li­taan. Käytän­nössä siis “jopa 21 Mbit/s” liit­tymä voi toimia kaupungis­sa vähän aikaa 10 Mbit/s nopeudel­la, mut­ta haja-asu­tusalueel­la 3G:n ulot­tumat­tomis­sa 0.2 Mbit/s on ihan tyy­dyt­tävä vauhti. Sovel­luk­set jot­ka käyt­tävät dataa kap­a­siteet­ti­in näden “rajat­tomasti” ei ole uusi ilmiö, vaan sta­tus quo niin pitkään kun dataa ylipäätään on lan­gat­tomasti siirretty.

  Oper­aat­torit tietysti halu­aisi­vat flat-rate ‑liit­tymistä eroon kos­ka käyt­täjä ei enää voi arvioi­da edes siir­re­tyn datamäärän suu­ru­us­lu­okkia, ja tekee hel­posti oma­l­ta kannal­taan kohtu­ut­toman huono­ja sopimuksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.