Lübeck — Hampuri

Pyö­räi­ly­blog­gaus­ta Travemünde-Pariisi:

Lauantai, juhannus — Lyypekistä Hampuriin

Kävin hank­ki­mas­sa sim-kor­tin iPa­diin. Nopea yhteys 5 megaa, mak­soi  25 €/kk.  Ei paha, mut­ta ei toi­mi kuin Sak­sas­sa. Sel­lais­ta, joka toi­mi­si koko Euroo­pas­sa, ei saa edes rahal­la. Täs­tä lie­nee tulos­sa direk­tii­vi, mut­ta vas­ta 2015.

Lübec­kin kes­kus­ta on mit­ta­kaa­val­taan vie­hät­tä­vä, mut­ta jotenkn kyl­mä ja kuol­lut. Raken­nuk­set tai­ta­vat olla pää­sin raken­net­tu vuo­den 1945 jäl­keen, van­han mal­lin mukaan, mut­ta hen­ki puuttuu.

Pala­sin hote­lil­le, jos­ta oli juu­ri läh­dös­sä kym­me­nen hen­gen pyö­räi­li­jä­jouk­ko. Mis­sä­hän hei­dän fil­la­rin­sa oli­vat olleet?

Mat­kaan koh­ti Ham­pu­ria ja ehkä vähän sen ohi. Olin valin­nut van­haa maan­tie­tä kul­ke­van  Krum­mer­seen kaut­ta. Pel­kä­sin toi­vot­ta­man vai­ke­aa suun­nis­ta­mis­ta ja har­kit­sin pai­kal­lis­kar­tan osta­mis­ta, mut­ta ei tul­lut huol­toa­se­maa vas­taan. Ensin tuli ris­teys Ham­burg oikeal­le ja Kum­mer­se suo­raan. Muu­ta­man kilo­met­rin jäl­keen tuli viit­ta Kum­mer­se ja Ham­pu­ri suo­raan. Sen jäl­keen tar­vit­si seu­ra­ta vain tien­viit­to­ja. Erit­täin hyvä reitti.

Vaik­ka osa pyö­rä­teis­tä on vapaa­eh­toi­sia, suu­rin osa on pakol­li­sia. Osit­tain pyö­rä­tiet on hyvin asfal­toi­tu­ja, mut­ta isot pät­kät ja eten­kin kaik­ki osuu­det taa­ja­mis­sa on pääl­lys­tet­ty joko tii­len näköi­sil­lä kivil­lä tai muu­ten vain kivet­ty­jä. Se hidas­taa mat­kan­ta­koa rai­vos­tut­ta­vas­ti, mikä lie­nee myös sen tar­koi­tus. Pyö­rä­tei­den aja­mi­nen hidas­taa muu­ten­kin, kun kaik­ki ris­teyk­set on teh­ty hitaiksi.

 

Noin klo 16 saa­vuin Ham­pu­riin. Ensin pää­tin jat­kaa mat­kaa,  mut­ta tulin toi­siin aja­tyk­siin, ajoin kes­kus­taan  ja yri­tin löy­tää hotel­lia. Sel­lai­sen löy­sin vas­ta kol­men tun­nin jäl­keen. Jos oli­sin alun­pe­rin tien­nyt sen noin vai­kek­si, oli­sin istu­nut puis­ton pen­kil­le ja varan­nut huo­neen netis­tä. Hotel­lin saa usein netis­tä hal­vem­mal­la kuin tule­mal­la väsy­nee­nä res­paan ja kysy­mäl­lä, että onhan teil­lä vie­lä huoneita.

Itse asias­sa löy­sin netis­tä huo­neen, joka oli­si mak­sa­nut 129 euroa ja pää­tin hyväk­syä tuon riis­to­hin­nan. Kos­ka paik­ka oli ihan vie­res­sä, pää­tin men­nä hotel­liin, mut­ta hin­ta oli­kin 190. Uhka­sin vara­ta sen sii­nä pen­kil­lä istuen  netin kaut­ta, mut­ta kat­soin ensin vie­reis­tä mat­kus­ta­ja­ko­tia, jos­ta sain huo­neen 69 eurolla.

Joku aggres­sii­vi­nen moot­ti­ri­pyö­rä­po­ruk­ka oli val­la­nut kau­pun­gin. Ajoi­vat har­ri­koil­laan pää­tie­tä edes­ta­kai­sin. Har­ri­kas­sa on tie­tääk­se­ni vakio­va­rus­tee­na äänen­vai­mem­min, mut­ta näis­sä ei ollut. Mete­li oli välil­lä infer­naa­li­nen, mut­ta se tai­si olla tarkoitus.

 

Hotel­li­ni oli siis mat­kus­ta­ja­ko­ti­ta­soi­nen pen­sio­naat­ti, mut­ta kel­pa­si minul­le hyvin. Söin her­kul­li­sen ate­rian kii­na­lai­ses­sa ravin­to­las­sa. Päi­vän pyö­räi­lyn jäl­keen tosin kaik­ki ruo­ka on hyvää.

9 vastausta artikkeliin “Lübeck — Hampuri”

 1. Bel­gias­sa on myös juu­ri nii­tä kivet­ty­jä pyö­rä­tei­tä, jot­ka ovat tosi epä­miel­lyt­tä­viä. Hol­lan­nis­sa iha­nan silei­tä asfalt­ti­tei­tä. Suo­sit­te­len Hollantia.

 2. Kävin hank­ki­mas­sa sim-kor­tin iPa­diin. Nopea yhteys 5 megaa, mak­soi 25 €/kk. Ei paha, mut­ta ei toi­mi kuin Sak­sas­sa. Sel­lais­ta, joka toi­mi­si koko Euroo­pas­sa, ei saa edes rahal­la. Täs­tä lie­nee tulos­sa direk­tii­vi, mut­ta vas­ta 2015. 

  Kun suo­ma­lai­sen ope­raat­to­rin on pak­ko sopia jokai­sen euroop­pa­lai­sen ope­raat­to­rin kans­sa yhdys­lii­ken­tees­tä datal­le, pahoin pel­kään että se ei ole pel­käs­tään edul­li­sem­pi euroo­pan laa­jui­nen sim­mi, vaan tar­kot­taa myös sitä, ettei edul­lis­ta (~7eur/kk), raja­ton­ta suo­ma­lais­ta dataa voi enää tar­jo­ta suo­mes­sa. Jos raja­ton­ta voi tar­jo­ta enää mihin­kään hintaan.

  Kyl­lä minul­la­kin eka aja­tus oli että tämä direk­tii­vi on hyvä jut­tu. Mut­ta sen jäl­keen ereh­dyin poh­ti­maan seu­rauk­sia, enkä ollut enää yhtä iloinen.

  (Ehkä se joh­taa euroo­pan teleo­pe­raat­to­rei­den liit­toi­hin ja kon­so­li­daa­tioon, ja sit­ten voi­daan, mut­ta taas näi­hin sit­ten liit­tyy omat ongelmansa..)

  1. Raja­ton­ta dataa ei koh­ta tar­joa kukaan, kos­ka on kek­sit­ty sovel­lu­tuk­sia, jot­ka kä’yt­tä­vät dataa rajat­to­mas­ti. Tul­laan väki­sin palaa­maan käy­tön mukai­seen hin­noit­te­luun tai jos raja­ton­ta dataa myy­dään, ole­tuk­se­na on, että sitä käy­te­tään useam­pi giga­ta­vu päivässä.

 3. Ilman muu­ta Bel­gi­aan. Joko Flan­de­rin kaut­ta, Kop­pen­berg, Oude Kwa­re­mont, Pater­berg, Muur-Kap­pel­muur ja muut Ron­de van Vlaan­de­rin klas­si­ko-osuu­det. Tai sit­ten Val­lo­nian puo­lel­ta ja yhtä klas­si­set, Flec­he Val­lo­nias­ta tutut muurit.

 4. Suo­men tai mui­den poh­jois­mai­den Meri­mies­kir­kot on myös hyviä maja­paik­ko­ja ja pää­see sau­naan. Ham­pu­ris­sa­kin olis ollut yksi!

 5. … kaik­ki osuu­det taa­ja­mis­sa on pääl­lys­tet­ty joko tii­len näköi­sil­lä kivil­lä tai muu­ten vain kivet­ty­jä. Se hidas­taa matkantakoa …” 

  Oli­si­ko täs­sä oival­li­nen idea paran­taa Suo­mes­sa­kin esim. bus­si- ja rai­tio­vau­nu­py­sä­keil­le pois­tu­vien jalan­kul­ki­joi­den tur­val­li­suut­ta lii­an kovaa aja­vien pyö­räi­li­jöi­den aiheut­ta­maa tör­mäys­vaa­raa ehkäisemään? 

  Joil­la­kin pysä­keil­lä ris­ki on mel­koi­nen, kun kaik­ki pyö­räi­li­jät eivät esi­mer­kik­si pysä­kil­le pysäh­ty­neen bus­sin sivuu­tus­ta, vaa­raa enna­koi­den, ajo­no­peut­taan hidas­taen, ymmärrä/halua omaa pysäy­tys­mat­kaan­sa lyhen­täen enna­koi­da ja jalan­kul­ki­jal­le taas näky­vyys sivul­le on äärim­mäi­sen huono. 

  Mik­si tur­val­li­suut­ta paran­ta­va (pysäy­tys­mat­kaa lyhen­tä­vä ja tör­mäy­se­ner­gi­aa sekä mah­dol­li­sia vahin­ko­ja vähen­tä­vä) ajo­no­peu­den las­ke­mi­nen on niin vai­kea asia?

 6. Sak­ke:
  “… kaik­ki osuu­det taa­ja­mis­sa on pääl­lys­tet­ty joko tii­len näköi­sil­lä kivil­lä tai muu­ten vain kivet­ty­jä. Se hidas­taa matkantakoa …” 

  Oli­si­ko täs­sä oival­li­nen idea paran­taa Suo­mes­sa­kin esim. bus­si- ja rai­tio­vau­nu­py­sä­keil­le pois­tu­vien jalan­kul­ki­joi­den tur­val­li­suut­ta lii­an kovaa aja­vien pyö­räi­li­jöi­den aiheut­ta­maa tör­mäys­vaa­raa ehkäisemään? 

  Joil­la­kin pysä­keil­lä ris­ki on mel­koi­nen, kun kaik­ki pyö­räi­li­jät eivät esi­mer­kik­si pysä­kil­le pysäh­ty­neen bus­sin sivuu­tus­ta, vaa­raa enna­koi­den, ajo­no­peut­taan hidas­taen, ymmärrä/halua omaa pysäy­tys­mat­kaan­sa lyhen­täen enna­koi­da ja jalan­kul­ki­jal­le taas näky­vyys sivul­le on äärim­mäi­sen huono. 

  Tai vas­taa­vaas­ti voi­si käyt­tää pysäk­kien koh­dal­la jotain pääl­lys­tet­tä jos­sa pitem­pi sei­sos­ke­lu on sie­tä­mä­tön­tä mut­ta nopea pyö­räl­lä ohi aja­mi­nen ei haittaa.

  Bus­si­mat­kus­ta­jil­la kun tun­tuu ole­van jos­kus se käsi­tys että kaik­ki pysä­kin ympä­ris­tös­sä ole­va tila sisäl­tyy joten­kin mat­ka­kort­tin hin­taan ilmai­se­na vete­leh­ti­mi­sa­lu­ee­na, myös se pyörätie…

 7. Mik­si Euroo­pan laa­jui­nen data­liit­ty­mä joh­tai­si sii­hen, että nykyi­set hin­noit­te­lu­mal­lit häviäi­si­vät? Onko aja­tuk­se­na, että nyky­ään data-roa­min­gil­la saa­duil­la tuloil­la sub­ven­toi­daan sitä kan­sal­lis­ta pal­ve­lua? Nyt­hän ope­raat­to­rit eivät saa data-roa­min­gis­ta pal­joa­kaan, kos­ka hin­nat ovat niin jär­jet­tö­mät, että kukaan ei käy­tä dataa ulko­mail­la kuin säh­kö­pos­tien otsikoihin.

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Raja­ton­ta dataa ei koh­ta tar­joa kukaan, kos­ka on kek­sit­ty sovel­lu­tuk­sia, jot­ka kä’yttävät dataa rajattomasti.

  Raja­ton­ta dataa ei tar­joa nykyi­sin­kään yksi­kään ope­raat­to­ri, ei lan­gal­li­se­na eikä lan­gat­to­ma­na. Käy­tän­nön ylä­ra­jat joh­tu­vat useis­ta eri teki­jöis­tä ja vaih­te­le­vat alueit­tain. Nopeam­mis­sa lan­gal­li­sis­sa liit­ty­mis­sä kais­tan­ra­joi­tus iskee tyy­pil­li­ses­ti jos­sain puo­len-parin minuu­tin koh­dal­la, ja taval­li­nen pul­liai­nen siir­tää edel­leen isom­pia data­mää­riä otta­mal­la kova­le­vyn kan­toon. Rajoi­tuk­sia voi kier­tää isol­la rahal­la ja vii­me kädes­sä kaivinkoneella.

  Lan­gat­to­mis­sa liit­ty­mis­sä “raja­ton tie­don­siir­to” on mah­dol­li­nen kos­ka mai­nos­tet­tu­jen nopeuk­sien har­haan­joh­ta­vuus sal­li­taan. Käy­tän­nös­sä siis “jopa 21 Mbit/s” liit­ty­mä voi toi­mia kau­pun­gis­sa vähän aikaa 10 Mbit/s nopeu­del­la, mut­ta haja-asu­tusa­lu­eel­la 3G:n ulot­tu­mat­to­mis­sa 0.2 Mbit/s on ihan tyy­dyt­tä­vä vauh­ti. Sovel­luk­set jot­ka käyt­tä­vät dataa kapa­si­teet­tiin näden “rajat­to­mas­ti” ei ole uusi ilmiö, vaan sta­tus quo niin pit­kään kun dataa yli­pää­tään on lan­gat­to­mas­ti siirretty.

  Ope­raat­to­rit tie­tys­ti haluai­si­vat flat-rate ‑liit­ty­mis­tä eroon kos­ka käyt­tä­jä ei enää voi arvioi­da edes siir­re­tyn data­mää­rän suu­ruus­luok­kia, ja tekee hel­pos­ti omal­ta kan­nal­taan koh­tuut­to­man huo­no­ja sopimuksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.