Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.6.2013

Lau­takun­ta tyh­jen­si tehokkaasti pöy­dän ja kat­seli sen jäl­keen kuvia Van­cou­verista ja ker­tasi oppimaansa.

Käärmet­alo­jen kaava

Tämä meni lop­ul­ta yksimielis­es­ti esi­tyk­sen mukaan. Todet­ti­in, että kaa­va läh­tee nyt lausun­noille. Jo lausun­to­vai­he osoit­taa, että suo­jelumääräyk­set estävät tekemästä asun­noista asut­tavia järkevään hin­taan (sisäil­man laatu ja huonei­den läm­pöti­la, nykyaikaiset keit­tiöt) asi­aan palataan.

Län­simäen­tien kaavat

Läh­tivät lausun­noille yksimielis­es­ti. Min­ua vähän jurp­pi pysäköin­nin lait­ta­mi­nen talo­jen eteen katu­maise­maa tuhoa­maan, mut­ta annoin men­nä, kun se ei näyt­tänyt jurp­pi­van ketään muuta.

Pyörä­tien tavoiteverkko

Yksimielisyys saavutet­ti­in lohdut­ta­mal­la Meche­linkadun väkeä sil­lä, että tämä ei ole rak­en­tamis­päätös eikä itse suun­nitelmia ole hyväksyt­ty, ja vihre­itä sil­lä, että kehote­taan kiire­htimään suun­nitelmia, jot­ta on mitä tehdä, jos rahat saadaan ja jokin han­ke kaatuu.

Töölön­torin tilapäiset pysäköintijärjestelyt

Äänesty­timme asi­as­ta ehdot­ta­mal­la, että han­ke toteutetaan vai­h­toe­hto 1, jos­sa on vähem­män pysäköin­tiä ja enem­män toria. Esi­tyk­semme kaa­tui 6–3, puolestamme äänesti Vasemmistoliitto.

Lausun­to perus­suo­ma­lais­ten val­tu­us­toaloit­teesta metro­radan saamis­es­ta Uutelaan. 

Tämä kuu­losti aluk­si ihan järkevältä. Metro ajaa joka tapauk­ses­sa kään­töraiteelle, jos­sa on lai­turi kul­jet­ta­jaa varten. Annetaan matkus­ta­jienkin tul­la sinne, jol­loin ovat 500 metri lähempänä Aurinko­lahtea. Sil­lä aikaa, kun kul­jet­ta­ja kul­kee junan toiseen päähän, matkus­ta­jat pois­tu­vat junas­ta ja toiset tule­vat takaisin. Tämä kaa­tui esit­telijän huo­mau­tuk­seen, että tulee automaat­timetro, jol­loin junan ei tarvitse odotel­la kävelevää kul­jet­ta­jaa. Lisäk­si suun­nit­teil­la on metro Sata­maan, jol­loin täl­lainen ratikkaetäisyy­del­lä ole­va seisake olisi vähän turha.

(Sinän­sä kan­natan metroa sata­maan. Se tulee ajanko­htaisek­si, kun kaupung­in­jo­hta­ja jon­akin viikon­lop­puna lien­nyt­tää liiken­teen hait­to­ja vas­taan mel­lakoivia Meche­linkadun asukkai­ta ja lupaa siirtää Tallinnan autoli­iken­teen Vuosaa­reen ja päästää Jätkäsaa­reen vain matkustajat. 🙂 )

7 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.6.2013”

 1. Käärmet­alon kaava:
  “Tämä meni lop­ul­ta yksimielis­es­ti esi­tyk­sen mukaan. .…Jo lausun­to­vai­he osoit­taa, että suo­jelumääräyk­set estävät tekemästä asun­noista asut­tavia järkevään hintaan”

  - On tietysti tulk­in­takysymys mik­si asun­not, jois­sa on asut­tu vuosikym­meniä nyt yhtäkkiä muut­tuvat sem­moisik­si, että ne eivät ole asut­tavia. Johtuu tietysti hyvää tarkoit­tavista normeista. 🙂
  Olisiko niis­sä tark­istamisen varaa? No ei var­maankaan, kos­ka ympäristövirka­henkilö tietää kyl­lä mikä on tur­val­lista ja terveellistä.
  Koko kan­takaupun­ki katu­ineen, pölyi­neen ja huonol­la ilman­vai­h­dol­la varuste­tu­in asun­toi­neen ei täytä miltään osin vaa­dit­tavia nykynorme­ja… Kaik­ki me kuolemme tänne karmeal­la taval­la huonoi­hin oloihin.
  Noo.… tässä oli taas tyyp­pi­ta­paus kun suo­jel­laan joku paik­ka elinkelvot­tomak­si taik­ka liian kalli­ik­si taik­ka nykyelämää vas­taa­mat­tomak­si esteet­ti­sistä syistä.
  Hieno homma.

  1. Minä en ole tutus­tunut tähän suo­raan, joten olen toisen käden tieto­jen varassa.
   On väitet­ty, että talvel­la joidenkin huoneis­to­jen läm­pöti­la las­kee 15 asteeseen. Suo­jelumääräys estää kun­nol­lisen läm­pöeristyk­sen seini­in. Asum­i­nen ei ole mukavaa ja ener­giaa haaskautuu.
   Kuin­ka monel­la luk­i­jal­la on astian­pe­sukone? Sel­l­aisen saa tähän rak­en­taa, mut­ta han­kalaa se on. Se pitää mah­dut­taa pienem­pään kaap­pi­in, mut­ta sel­l­ainen on tietysti kalli­impi tai jos se on pienem­pi, se on pienem­pi. Lisäk­si se pitää naamioi­da alku­peräisen näköisel­lä kaapin ovel­la, mikä ei sekään ole ihan halpaa.

 2. Osmo Soin­in­vaara:
  …astianpesukone.…Lisäksi se pitää naamioi­da alku­peräisen näköisel­lä kaapin ovella

  Eehhh.… 🙂
  ase­makaavoituk­ses­sa on todel­lakin suurem­mat lin­jat kuin kuvittelinkaan.
  Pitäisikö jonkun han­kkia itselleen oma elämä?

 3. Asun­to­jen sisäpuo­li­nen suo­jelu asukkaiden kieroil­ta viehtymyk­siltä on kyl­lä ter­ve­tul­lut­ta ja olen iloinen että Suomes­sa tämä voi jopa men­nä läpi.

  Toivon todel­la että tämän asian valvon­taan on osoit­taa riit­tävästi resursse­ja. Olisiko mah­dol­lista jär­jestää esim. Video­valvon­ta, ettei ohjesään­töä riko­ta sul­jet­tu­jen ovien takana virkamieheltä piilossa?

 4. Var­maankin tässä kaupungis­sa on riit­tävä määrä suo­jelu-museoi­ja-kaavoit­ta­ja-virkakun­taan kuu­lu­vaa henkilöstöä, joka voitaisi­in siirtää asumaan tuo­hon käärmetaloon?
  Osaisi­vat jopa käyt­täy­tyä talon hen­gen mukaisesti!
  Eikös tuon talon rak­en­tamisen aikaan muuten kuu­lunut kyl­lästää seinä­pa­per­it keltaisek­si ankar­al­la tupakoin­nil­la? Sen ver­ran pitäisi löy­tyä uhrautu­vaisu­ut­ta nykyasukkaaltakin…

 5. Baron von Hin­ten:
  Asun­to­jen sisäpuo­li­nen suo­jelu asukkaiden kieroil­ta viehtymyk­siltä on kyl­lä ter­ve­tul­lut­ta ja olen iloinen että Suomes­sa tämä voi jopa men­nä läpi.

  Toivon todel­la että tämän asian valvon­taan on osoit­taa riit­tävästi resursse­ja. Olisiko mah­dol­lista jär­jestää esim. Video­valvon­ta, ettei ohjesään­töä riko­ta sul­jet­tu­jen ovien takana virkamieheltä piilossa? 

  Kiin­teistö­jen ahdas­mielisil­lä nat­sikapi­ai­somis­ta­jil­la on usein paljonkin san­ot­tavaa vuokralais­ten kiero­jen viehtymys­ten toteut­tamis­es­ta. Rahan val­ta jyl­lää tässäkin.

  Selvästi ilmaisun­va­pau­den rajoit­tamista jos­ta rojah­taa jät­tiko­r­vauk­set kun­han amnesty saa aikaan val­i­tuk­sen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen!

 6. Onko­han tämä museovi­ras­ton vaa­timus kovinkaan tasapuolinen.

  Yksi­tyisen omis­ta­malle yksit­täiselle talolle täl­lainen voisi tul­la, mut­ta yksi­ty­is­ten asun­to-osakey­htiöi­den kohdal­la taitaa olla useim­miten kyse pelkästään por­rashuonei­den tai julk­i­sivu­jen suo­jelus­ta. Hisse­jä taisi nyt saa­da kuitenkin lait­taa taas täl­lä erää mut­ta käytän­nössä ovat olelleet nekin suh­teet­to­mia saavutet­tuun museointin nähden.

  Hitas kohteisi­in­han voisi ihan kiusak­si lait­taa suo­jelukaa­vat asun­to­jen sisälle sehän ei olisi keltään pois kun myyn­tikin tulee remont­ti­vai­heessa vapaak­si olisi ilmaista rahaa kuten kaupunki­lais­ten vuokratkin.

  Ei nämä Hgin ongel­mako­hteet tähän lopu hallinnas­sa on usei­ta koske­mat­tom­i­na kokon­aisuuk­sia säi­lyneitä aikakaut­en­sa helmiä. Tämä raken­nus on kieltämät­tä uni­ik­ki, mutta
  uutisia muis­tan olleen kan­nelmäestä, kumpu­las­ta, vallilas­ta, pihlajamäestä .…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.