Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.6.2013

Lau­ta­kun­ta tyh­jen­si tehok­kaas­ti pöy­dän ja kat­se­li sen jäl­keen kuvia Vancou­ve­ris­ta ja ker­ta­si oppimaansa.

Käär­me­ta­lo­jen kaava

Tämä meni lopul­ta yksi­mie­li­ses­ti esi­tyk­sen mukaan. Todet­tiin, että kaa­va läh­tee nyt lausun­noil­le. Jo lausun­to­vai­he osoit­taa, että suo­je­lu­mää­räyk­set estä­vät teke­mäs­tä asun­nois­ta asut­ta­via jär­ke­vään hin­taan (sisäil­man laa­tu ja huo­nei­den läm­pö­ti­la, nyky­ai­kai­set keit­tiöt) asi­aan palataan.

Län­si­mäen­tien kaavat

Läh­ti­vät lausun­noil­le yksi­mie­li­ses­ti. Minua vähän jurp­pi pysä­köin­nin lait­ta­mi­nen talo­jen eteen katu­mai­se­maa tuhoa­maan, mut­ta annoin men­nä, kun se ei näyt­tä­nyt jurp­pi­van ketään muuta.

Pyö­rä­tien tavoiteverkko

Yksi­mie­li­syys saa­vu­tet­tiin loh­dut­ta­mal­la Mec­he­lin­ka­dun väkeä sil­lä, että tämä ei ole raken­ta­mis­pää­tös eikä itse suun­ni­tel­mia ole hyväk­syt­ty, ja vih­rei­tä sil­lä, että keho­te­taan kii­reh­ti­mään suun­ni­tel­mia, jot­ta on mitä teh­dä, jos rahat saa­daan ja jokin han­ke kaatuu.

Töö­lön­to­rin tila­päi­set pysäköintijärjestelyt

Äänes­ty­tim­me asias­ta ehdot­ta­mal­la, että han­ke toteu­te­taan vaih­toeh­to 1, jos­sa on vähem­män pysä­köin­tiä ja enem­män toria. Esi­tyk­sem­me kaa­tui 6–3, puo­les­tam­me äänes­ti Vasemmistoliitto.

Lausun­to perus­suo­ma­lais­ten val­tuus­toa­loit­tees­ta met­ro­ra­dan saa­mi­ses­ta Uutelaan. 

Tämä kuu­los­ti aluk­si ihan jär­ke­väl­tä. Met­ro ajaa joka tapauk­ses­sa kään­tö­rai­teel­le, jos­sa on lai­tu­ri kul­jet­ta­jaa var­ten. Anne­taan mat­kus­ta­jien­kin tul­la sin­ne, jol­loin ovat 500 met­ri lähem­pä­nä Aurin­ko­lah­tea. Sil­lä aikaa, kun kul­jet­ta­ja kul­kee junan toi­seen pää­hän, mat­kus­ta­jat pois­tu­vat junas­ta ja toi­set tule­vat takai­sin. Tämä kaa­tui esit­te­li­jän huo­mau­tuk­seen, että tulee auto­maat­ti­met­ro, jol­loin junan ei tar­vit­se odo­tel­la käve­le­vää kul­jet­ta­jaa. Lisäk­si suun­nit­teil­la on met­ro Sata­maan, jol­loin täl­lai­nen ratik­kae­täi­syy­del­lä ole­va sei­sa­ke oli­si vähän turha.

(Sinän­sä kan­na­tan met­roa sata­maan. Se tulee ajan­koh­tai­sek­si, kun kau­pun­gin­joh­ta­ja jona­kin vii­kon­lop­pu­na lien­nyt­tää lii­ken­teen hait­to­ja vas­taan mel­la­koi­via Mec­he­lin­ka­dun asuk­kai­ta ja lupaa siir­tää Tal­lin­nan auto­lii­ken­teen Vuo­saa­reen ja pääs­tää Jät­kä­saa­reen vain matkustajat. 🙂 )

7 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.6.2013”

 1. Käär­me­ta­lon kaava:
  “Tämä meni lopul­ta yksi­mie­li­ses­ti esi­tyk­sen mukaan. .…Jo lausun­to­vai­he osoit­taa, että suo­je­lu­mää­räyk­set estä­vät teke­mäs­tä asun­nois­ta asut­ta­via jär­ke­vään hintaan”

  - On tie­tys­ti tul­kin­ta­ky­sy­mys mik­si asun­not, jois­sa on asut­tu vuo­si­kym­me­niä nyt yhtäk­kiä muut­tu­vat sem­moi­sik­si, että ne eivät ole asut­ta­via. Joh­tuu tie­tys­ti hyvää tar­koit­ta­vis­ta normeista. 🙂
  Oli­si­ko niis­sä tar­kis­ta­mi­sen varaa? No ei var­maan­kaan, kos­ka ympä­ris­tö­vir­ka­hen­ki­lö tie­tää kyl­lä mikä on tur­val­lis­ta ja terveellistä.
  Koko kan­ta­kau­pun­ki katui­neen, pölyi­neen ja huo­nol­la ilman­vaih­dol­la varus­te­tuin asun­toi­neen ei täy­tä mil­tään osin vaa­dit­ta­via nyky­nor­me­ja… Kaik­ki me kuo­lem­me tän­ne kar­meal­la taval­la huo­noi­hin oloihin.
  Noo.… täs­sä oli taas tyyp­pi­ta­paus kun suo­jel­laan joku paik­ka elin­kel­vot­to­mak­si taik­ka lii­an kal­liik­si taik­ka nykye­lä­mää vas­taa­mat­to­mak­si esteet­ti­sis­tä syistä.
  Hie­no homma.

  1. Minä en ole tutus­tu­nut tähän suo­raan, joten olen toi­sen käden tie­to­jen varassa.
   On väi­tet­ty, että tal­vel­la joi­den­kin huo­neis­to­jen läm­pö­ti­la las­kee 15 astee­seen. Suo­je­lu­mää­räys estää kun­nol­li­sen läm­pö­eris­tyk­sen sei­niin. Asu­mi­nen ei ole muka­vaa ja ener­gi­aa haaskautuu.
   Kuin­ka monel­la luki­jal­la on astian­pe­su­ko­ne? Sel­lai­sen saa tähän raken­taa, mut­ta han­ka­laa se on. Se pitää mah­dut­taa pie­nem­pään kaap­piin, mut­ta sel­lai­nen on tie­tys­ti kal­liim­pi tai jos se on pie­nem­pi, se on pie­nem­pi. Lisäk­si se pitää naa­mioi­da alku­pe­räi­sen näköi­sel­lä kaa­pin ovel­la, mikä ei sekään ole ihan halpaa.

 2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  …astianpesukone.…Lisäksi se pitää naa­mioi­da alku­pe­räi­sen näköi­sel­lä kaa­pin ovella

  Eehhh.… 🙂
  ase­ma­kaa­voi­tuk­ses­sa on todel­la­kin suu­rem­mat lin­jat kuin kuvittelinkaan.
  Pitäi­si­kö jon­kun hank­kia itsel­leen oma elämä?

 3. Asun­to­jen sisä­puo­li­nen suo­je­lu asuk­kai­den kie­roil­ta vieh­ty­myk­sil­tä on kyl­lä ter­ve­tul­lut­ta ja olen iloi­nen että Suo­mes­sa tämä voi jopa men­nä läpi.

  Toi­von todel­la että tämän asian val­von­taan on osoit­taa riit­tä­väs­ti resurs­se­ja. Oli­si­ko mah­dol­lis­ta jär­jes­tää esim. Video­val­von­ta, ettei ohje­sään­töä riko­ta sul­jet­tu­jen ovien taka­na vir­ka­mie­hel­tä piilossa?

 4. Var­maan­kin täs­sä kau­pun­gis­sa on riit­tä­vä mää­rä suo­je­lu-museoi­ja-kaa­voit­ta­ja-vir­ka­kun­taan kuu­lu­vaa hen­ki­lös­töä, joka voi­tai­siin siir­tää asu­maan tuo­hon käärmetaloon?
  Osai­si­vat jopa käyt­täy­tyä talon hen­gen mukaisesti!
  Eikös tuon talon raken­ta­mi­sen aikaan muu­ten kuu­lu­nut kyl­läs­tää sei­nä­pa­pe­rit kel­tai­sek­si anka­ral­la tupa­koin­nil­la? Sen ver­ran pitäi­si löy­tyä uhrau­tu­vai­suut­ta nykyasukkaaltakin…

 5. Baron von Hin­ten:
  Asun­to­jen sisä­puo­li­nen suo­je­lu asuk­kai­den kie­roil­ta vieh­ty­myk­sil­tä on kyl­lä ter­ve­tul­lut­ta ja olen iloi­nen että Suo­mes­sa tämä voi jopa men­nä läpi.

  Toi­von todel­la että tämän asian val­von­taan on osoit­taa riit­tä­väs­ti resurs­se­ja. Oli­si­ko mah­dol­lis­ta jär­jes­tää esim. Video­val­von­ta, ettei ohje­sään­töä riko­ta sul­jet­tu­jen ovien taka­na vir­ka­mie­hel­tä piilossa? 

  Kiin­teis­tö­jen ahdas­mie­li­sil­lä nat­si­ka­piai­so­mis­ta­jil­la on usein pal­jon­kin sanot­ta­vaa vuo­kra­lais­ten kie­ro­jen vieh­ty­mys­ten toteut­ta­mi­ses­ta. Rahan val­ta jyl­lää tässäkin.

  Sel­väs­ti ilmai­sun­va­pau­den rajoit­ta­mis­ta jos­ta rojah­taa jät­ti­kor­vauk­set kun­han amnes­ty saa aikaan vali­tuk­sen Euroo­pan ihmisoikeustuomioistuimeen!

 6. Onko­han tämä museo­vi­ras­ton vaa­ti­mus kovin­kaan tasapuolinen.

  Yksi­tyi­sen omis­ta­mal­le yksit­täi­sel­le talol­le täl­lai­nen voi­si tul­la, mut­ta yksi­tyis­ten asun­to-osa­keyh­tiöi­den koh­dal­la tai­taa olla useim­mi­ten kyse pel­käs­tään por­ras­huo­nei­den tai jul­ki­si­vu­jen suo­je­lus­ta. His­se­jä tai­si nyt saa­da kui­ten­kin lait­taa taas täl­lä erää mut­ta käy­tän­nös­sä ovat olel­leet nekin suh­teet­to­mia saa­vu­tet­tuun museoin­tin nähden.

  Hitas koh­tei­siin­han voi­si ihan kiusak­si lait­taa suo­je­lu­kaa­vat asun­to­jen sisäl­le sehän ei oli­si kel­tään pois kun myyn­ti­kin tulee remont­ti­vai­hees­sa vapaak­si oli­si ilmais­ta rahaa kuten kau­pun­ki­lais­ten vuokratkin.

  Ei nämä Hgin ongel­ma­koh­teet tähän lopu hal­lin­nas­sa on usei­ta kos­ke­mat­to­mi­na koko­nai­suuk­sia säi­ly­nei­tä aika­kau­ten­sa hel­miä. Tämä raken­nus on kiel­tä­mät­tä uniik­ki, mutta
  uuti­sia muis­tan olleen kan­nel­mäes­tä, kum­pu­las­ta, val­li­las­ta, pihlajamäestä .…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.