Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 14.6.2013

Lau­takun­nal­la on pöy­dän­si­ivousis­tun­to. Kevään viimeisessä kok­ouk­ses­sa ei mitään pitäisi pan­na pöydälle

Käärmet­alo­jen suo­jelu kaava

Kysymys on nyt siitä, suo­jel­laanko sisäti­lat vai ei. Sr‑1 vain sr‑2. Paljon riip­puu siitä, mitä ATT väite­tys­tä sopimuk­ses­ta sanoo. Suo­jelu tulee melko kalli­ik­si ja sen mak­sa­vat lyhen­tämät­tömänä kaupun­gin vuokrat­alo­jen asukkaat vuoris­saan, joi­ta tämä remont­ti nos­taa koko kaupun­gin alueella.

Mel­lun­mäen kaavat

Koen jääneeni jo tap­pi­olle siinä, onko järkevää sijoit­taa autopaikat kadun ja talo­jen väli­in. Sel­l­ainen tuhoaa katuku­van ja muut­taa kadun tiek­si, mut­ta Itä-Helsingis­sä tämä on ollut (paha) tapa. Mut­ta sehän onkin Län­simäentie. On nämä kuitenkin paljon tyy­likkääm­min sijoitet­tu kuin autopaikat van­hois­sa kaavois­sa.

Pyöräli­iken­teen tavoiteverkko

Tästä pitäisi nyt päät­tää. Oli puhet­ta, että lau­takun­ta neu­vot­telisi asi­as­ta sähkö­pos­til­la. Meille kel­paa poh­jae­si­tys, joten odot­telemme muiden kan­to­ja. Siltä var­al­ta, että jonkin han­kkeen toteut­ta­mi­nen ei onnis­tu, Eli­na esit­ti pont­ta, että määrära­hat käytet­täisi­in sil­loin muuten pyöräi­lyn edistämiseen.

Töölön­torin tilapäiset pysäköintijärjestelyt

Pitäisikö tuo muka hyväksyä. Tori uhrataan 140 autolle. Tämän pitäisi olla tilapäistä, kunnes Hes­pe­ria-hotellin alle louhit­tavas­ta luo­las­ta avau­tuu 650 kaa­van mukaan asukkaille osoitet­tavaa mak­sullista paikkaa. Täy­tyy kai luot­taa siihen, että pysäköin­tiyrit­täjä pain­os­taa kokoomus­ta vähen­tämään maan­pääl­lisiä ilmaisia paikkoja…

Vas­taus toivo­muspon­teen tont­tien saamisek­si vuokratalotonteille

Vas­tauk­ses­ta käy ilmi, että tärkein syy vuokrat­alo­tont­tien puut­teeseen on se, että pro­jek­tialueil­la pysäköin­ti­vaa­timuk­set tekevät ton­teista niin kalli­ita, etteivät ne mah­du ARA:n hin­tara­joi­hin.   Onhan kaikille selvää, että on parem­pi jäädä ilman sekä asun­toa että parkkipaikkaa kuin ottaa asun­to, johon ei liity parkkipaikkaa ja ettei asun­to­jonos­ta  löy­dy yhtään hak­i­jaa, joka tek­isi tästä sään­nöstä poikkeuksen.

Lausun­to val­tu­us­toaloit­teesta jatkaa Vuosaaren metroa Uutelaan 

Viras­to ei pidä aloitet­ta hyvänä. Tätä perustel­laan sil­lä, että vaik­ka metro­ra­ta sata­maan kyl­lä nyt menee sin­nepäin, mut­ta sitä ei ole sähköis­tet­ty. Jos olisi, se ei menisi niin kuin nyt.  Uute­las­sa on kuulem­ma liian vähän asukkai­ta eikä lisää ole tulossa.

13 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 14.6.2013”

 1. Miten muuten suo­jelu tekee remon­tin kalli­im­mik­si jos hisse­jä EI raken­neta tai uusia keit­tiökalus­tei­ta EI vaihdeta. 

  Pitääkö sil­loin van­hat mate­ri­aalit kun­nos­taa kalli­isti käsi­työnä kun halpis­vai­h­toe­hdos­sa ne voisi “kier­rät­tää” kaatopaikalle (tai diila­ta hyväl­lä hin­nal­la sis­us­tusle­htiä selaav­ille retro­hip­stereille joiden mielestä aidot mate­ri­aalit ja ajan pati­na on vain niin cool…) ja ostaa rautakau­pas­ta nykya­jan vaa­timusten mukaista Puo­las­ta tuo­tua melami­inia tilalle.

  Ehkä käärmet­a­lo kan­nat­taisikin myy­dä omis­tusasun­noik­si sel­l­aisille jot­ka sitä arvosta­vat nykyisel­lään ja rak­en­taa siitä saaduil­la rahoil­la taval­lista kaupun­gin bulkki­a­sun­toa metri­tavarana lähistölle. Omaa kun­nos­taes­sa ihmiset eivät laske tun­ti­hin­taa vaan otta­vat puuhailun harrastuksena.

  Kaupun­gin asun­to­hallinto on iso organ­isaa­tio ja isos­sa organ­isaa­tios­sa on myös isot toleranssit…

 2. Metro Uute­laan ‑aloite on oikein virkeä. Uute­las­sa ei asu ketään. Onko­han aloite tehty selvin päin? Hyväl­lä tah­dol­la voisin kuvitel­la, että aloite tarkoit­taa metron jatkamista Aurinko­lah­den itäre­unalle. Se on eri asia kuin Uutela. Siinä nyt olisi jär­jen hiv­en, kos­ka asukkai­ta on paljon, ja kiemurtel­e­vaa bus­sil­in­jaa ei voi oikein sanoa syöttöliikenteeksi. 

  Aki

 3. Vinopy­säköin­ti on harv­inaisen epäy­h­teen­sopi­vaa pyöräi­lyn kanssa, kos­ka ovien väis­te­lyn sijaan pitää varoa päälle peru­ut­ta­jia (väistämisvelvol­lisu­us pyöräil­i­jäl­lä). Eikö pysäköin­tipaikko­jen jakoa voi­da kor­ja­ta nos­ta­mal­la asukaspysäköin­nin hin­taa eri alueille eri hin­taisek­si, meil­lä töölöläisil­lä on kyl­lä maksaa?

  Kaikissa ehdo­tuk­sis­sa on tori­alue liian pieni, kun kart­taan ei ole rajat­tu pois roskik­sia, joiden ympäristöä ei hajuhai­tan vuok­si voi lainkaan käyt­tää (kart­taan merkit­ty pieni suo­rakul­mio on liian pieni). Vai­hdet­ta­va pysäköin­tipaikat ja tori päit­täin, jot­ta roskik­sen alue ei sijoitu torille varat­ulle alueelle. VE II on aivan susi tästä syystä.

  Vas­tae­hdo­tuk­seni olisi piirtää vinopy­säköin­tipaikko­jen tilalle pyöräkai­stat kiin­ni ajo­radan reunaan. 

  Koko viime tal­ven (talvi ymmär­ret­tynä laa­jasti eli mar­rasku­ul­ta huhtiku­ulle) Raken­nusvi­ras­to varasti myös Hes­pe­ri­ankatu­jen välisen puis­tikon pysäköin­ti­in. Tästä on ehdot­tomasti päästävä jatkos­sa eroon.

 4. Käärmet­a­lo: “Kysymys on nyt siitä, suo­jel­laanko sisäti­lat vai ei.”

  Eli pakote­taanko säi­lyt­tämään keit­tiöi­den kimpilevyiset kiin­tokalus­teet? (Joo, ovat ne kestäviä ja korjauskelpoisia)
  Käärmet­alon rak­en­tamisa­janko­htana kalus­te­s­tandard­it perus­tu­i­v­at lyhyen­län­ti­in ihmisi­in. Työ­ta­so lie­nee jotain 75…80 cm korkeudel­la, nyky­isin normiko­rkeus on 90 cm kun hyv­in­voin­tiy­hteiskun­ta on venyt­tänyt ihmisen keskip­itu­ut­ta kohtuuttomaksi.
  Säi­ly­tys­tarpeet ja tekni­ikkakin ovat muut­tuneet. On mikro­ja ja astian­pe­sukonei­ta, jot­ka eivät noi­hin van­hoi­hin komeroi­hin mah­du. Mut­ta mitäs siitä; arro­gan­tit suo­jeli­jat tule­vat toki tyy­dyte­tyik­si. Ja voidaan­han tuo­hon taloon vali­ta asukkaik­si max 160cm ihmisiä?
  Olisi muuten syytä palaut­taa käärmet­aloon orig­i­naalit ves­salait­teetkin; sem­moi­set yläsäil­iöl­lä ole­vat veden­tuh­laa­jat mallia TEHO. Vesi hulah­taa mah­tavasti alas kun kiskaisee metalliketjusta.
  Asukkaiden pukeu­tu­miseen voisi myös kiin­nit­tää huomiota…

 5. “pro­jek­tialueil­la pysäköin­ti­vaa­timuk­set tekevät ton­teista niin kalli­ita, etteivät ne mah­du ARA:n hintarajoihin.”

  Eikö näistä pysäköin­tisäädök­sistä voisi jo keskustel­la puoluei­den välil­lä? Eihän tämä ole kenenkään etu­jen mukaista. Kaupun­gin huna­jaiset pitkä­na­jan strate­giat puhu­vat joukkoli­iken­teen, pyöräi­lyn ja käve­lyn edis­tämis­es­tä ja kaupunki­rak­en­teen tiivistämis­es­tä, mut­ta van­hat pysäköin­ti, melu- sun muut pien­hiukkas­nor­mit estävät kaiken järkevän toteu­tuk­sen. Tämä jatkuu niin kauan kuin sen sal­li­taan jatkuvan!

  1. Eikö näistä pysäköin­tisäädök­sistä voisi jo keskustel­la puoluei­den välillä? 

   Arvaa onko yritetty?
   Kokoomus: tarvit­sem­meko asukkai­ta, joil­la ei ole dvaraa edes autoon?
   Demar­it + vas: kyl­lä duu­nar­il­lakin on olta­va oikeus autopaikkaan.

 6. Hei Osmo,
  nyt vihrei­den pitää olla lin­jakkai­ta. Iloitsin ponnes­ta, mis­sä edel­lytetään parkkipaikko­jen pois­tamista Töölön­to­ril­ta, kun pysäköin­tilu­o­la valmis­tuu. Pyysin vai­h­toe­hdot tilapäisjär­jete­ly­istä nähdäk­seni. Olen kauhis­tunut. Mik­si pitää muut­taa kadut kaikissa vai­h­toe­hdois­sa pysäköin­tialueik­si. Sitä on vinopaikoi­tus kaupunkiku­val­lis­es­ti, lisäk­si luo­daan vaarati­lantei­ta kun autot peru­ut­ta­vat pyöräil­i­jöi­den ja jalankulk­i­joiden päälle. Auto­jen pitkät keu­lat työn­tyvät reunakiv­en yli jalka­käytäville. Museokadun hieno katu­ti­la on näin tuhot­tu, käykää kat­so­mas­sa. Mik­si tilapäisjär­jeste­ly tarkoit­taa paikko­jen huo­mat­tavaa lisäämistä nykyis­es­tä? Tilapäi­nen kestää sit­ten vuosia ja torin alen­nusti­la jatkuu. Ain­oa jotenkin järkevä on vai­h­toe­hto 1, mut­ta ilman katu­jen vinopaikoi­tus­ta. Jää selkeä neliömäi­nen autoil­ta rauhoitet­tu tori­ti­la ihmisille. Muutenkin ihme­tyt­tää, että näin tärkeän kaupunki­ti­lan suun­nit­telus­sa on näkökul­ma vain liiken­nesu­un­nit­telun ja torin huoltoli­iken­teen. Mis­sä ovat kaupunkiku­val­lis­ten arvo­jen ja asukkaiden viihty­isyy­den puolustajat?

 7. “Museokadun hieno katu­ti­la”? En muista, että Museokadun “katu­ti­la” olisi ollut hienom­pi tai rumem­pi ennen. Vinopy­säköin­ti on pois auto­jen omas­ta katu­ti­las­ta, tais­telkoot autoil­i­jat keskenään siitä, miten he jär­jestävät pysäköin­nin. Vaarati­lanteen voi avau­tu­va ovi aiheut­taa yhtä paljon kuin peru­ut­ta­va auto.
  Las­tenka­traan kanssa liikku­vana voi vinopy­säköin­ti tun­tua jopa tur­val­lisem­mal­ta puskuri­alueelta kadun ja jalka­käytävän välissä.

 8. Ei kai kukaan oikeasti luule, että tuo Töölön­torin pysäköin­ti­jär­jeste­ly on tilapäinen?

 9. Fred­di W.,

  vaik­ka makua­sioista ei voi kiis­tel­lä, niin kyl­lä se vinopy­säköin­ti nyt vaan kaupunkiku­val­lis­es­ti aika rumal­ta näyttää.

 10. Vinopy­säköin­ti näyt­tää tosi­aan rumal­ta. Hyvä kuitenkin, jos vai­h­toe­hto 1 valit­ti­in! Toiv­ot­tavasti toria katu­ineen suun­nitel­laan jatkos­sa tori­alueena eikä pysäköintikenttänä.

  -Pysäköin­tion­gel­maa voisi aut­taa jos pysäköin­tivyöhykkeitä 1 ja 2 jatket­taisi­in pohjoiseen päin? (Nyt vyöhyke 2 päät­tyy torin laidalle.)
  ‑Asukaspysäköin­nin hin­taa voisi nos­taa? (Nyt melkein ilmaista.)
  ‑Pysäköin­tipaikko­ja lisää Sta­dion­in ja Oop­per­an viereen? (Vas­taavasti vähem­män paikko­ja suun­nitel­tu­un val­tavaan pysäköin­tilu­o­laan, ettei liikenne ruuhkaudu torin vieressä.)

 11. Daniel Fed­er­ley:
  Ei kai kukaan oikeasti luule, että tuo Töölön­torin pysäköin­ti­jär­jeste­ly on tilapäinen?

  Tehdään siitä yhtä tilapäi­nen kuin ajoneuvoverosta.

 12. Mel­lun­mä­ki on saman­lainen ongel­ma kuin muutkin Itä-Helsin­gin koh­ta elinkaaren­sa päässä ole­vat lähiöt. Järkevää tapaa rahoit­taa noi­ta kor­jauk­sia nykyisel­lä tehokku­udel­la ei ole näkyvis­sä. Yksi putkiremp­pakier­ros menee vielä, mut­ta talo­jen run­got ovat sen jäl­keen finaalissa. 

  Itse kan­natan aluei­den kaavoit­tamista kaupunki­maisek­si. Sil­loin lisään­tyneel­lä raken­nu­soikeudel­la voidaan kat­taa edes osa kus­tan­nuk­sista. Vuokra-asun­noista viis, mut­ta alueen omis­tusasu­jille on jäämässä mustapekka käteen.

  Eli puuhastelu paikoituk­sel­la on aika lopet­taa ja tehdä kokon­aan uusi kaava.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.