Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.6.2013

Poh­jois-Haa­gan yleiskaava

Läpi muu­tok­sit­ta

Käär­me­ta­lon suojelukaava

Pan­tiin pöy­däl­le. ATT on lausun­nos­saan vaa­ti­nut suo­je­lu­ta­son alen­ta­mis­ta sr2:een (sisä­ti­lo­ja ei suo­jel­la). Meil­le vakuu­tet­tiin, että ATT:n kans­sa on nyt sopi­mus sii­tä, mil­lä peri­aat­teil­la perus­kor­jaus voi toteu­tua. Halusin saa­da ATT:n kir­jal­li­sen ilmoi­tuk­sen kan­tan­sa muuttumisesta.

Suo­je­lun kal­leu­des­sa ei ole kyse kau­pun­gin vaan vuo­kra­ta­lo­jen asuk­kai­den rahois­ta. Mitä kal­liim­pi on remont­ti, sitä enem­män nouse­vat kaik­kien vuo­kra­ta­lo­jen vuo­krat, sil­lä ne tasa­taan kau­pun­gin sisällä.

Pasi­lan kone­pa­jan kaavat 

Läpi muu­tok­sit­ta. Olin ymmär­tä­nyt lis­ta­teks­tin kii­rees­sä vää­rin. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta oli kym­me­nen vuot­ta sit­ten vain pyy­tä­nyt tut­ki­maan raken­nusoi­keu­den alen­ta­mis­ta, mut­ta sitä ei ollut­kaan alen­net­tu. Ei siis tar­vin­nut ehdot­taa nos­ta­mis­ta takai­sin. Teol­li­suus­ka­dun ver­taan tulee mie­len­kiin­toi­sen hybri­di­ta­lo, jos­sa kol­me ker­ros­ta on toi­mis­toa ja sen katol­la ovat asuin­ta­lo­jen pihat. Kol­me asun­to­tor­nia ovat vii­si­ker­rok­si­sia (3+5=8). Nii­tä tut­kit­tiin pari ker­ros­ta kor­keam­pi­na, mikä oli­si sopi­nut hyvin, mut­ta raken­nus­mää­räyk­set muut­tu­vat vaa­ti­vam­mik­si ja kal­liim­mik­si kah­dek­san ker­rok­sen jäl­keen, joten seu­raa­vat ker­rok­set oli­si­vat olleet hyvin kalliita.

Mau­nu­lan Suur­suon kaava

Esi­tyk­sen mukaan

Län­si­mäen­tie kaavat

Pöy­däl­le vii­kok­si Love­nin (sd) pyyn­nös­tä. En saa­nut oikein muil­ta tui­kea aja­tuk­sel­le, että pysä­köin­ti ei sai­si olla talo­jen edes­sä katu­mai­se­maa pilaa­mas­sa. Itä­väy­lää lähem­pä­nä ole­van kaa­van osal­ta tähän oli perus­tee­na 110 kV:n joh­to, jon­ka alle ei sai­si asun­to­ja raken­taa, mut­ta autot saa­vat majail­la.  Jäl­kim­mäi­ses­sä kaa­vas­sa tätä seli­tys­tä ei ollut, mut­ta seli­tyk­sek­si riit­ti raha. Muu kuin maan­va­rai­nen pysä­köin­ti tuli­si kal­liik­si ja kun maa­poh­ja on huo­no, kaa­vois­ta tuli­si tur­han kal­lii­ta toteut­taa. Perus­te on ymmär­ret­tä­vä, vaik­ka epä­loo­gi­nen. Se, kuin­ka pal­jon hyö­tyä saa­daan pysä­köin­nin siir­tä­mi­ses­tä pysä­köin­ti­ta­loon ei rii­pu sii­tä, mit­kä ovat itse asuin­ta­lon perus­ta­mis­kus­tan­nuk­set. Jos kan­nat­taa mak­saa lai­tos­py­sä­köin­nis­tä 20 000 euroa/paikka, se kan­nat­taa mak­saa muis­ta kus­tan­nuk­sis­ta riip­pu­mat­ta.  Ymmär­ret­tä­vä perus­te on, kos­ka kal­lis pysä­köin­ti­rat­kai­su kapi­ta­li­soi­tuu raken­nusoi­keu­den hin­taan. Jos raken­ta­mi­nen on muu­ten­kin kal­lis­ta, raken­nusoi­keu­den arvo voi sukel­taa nol­laan, eikä koko han­ke toteu­du, kos­ka nega­tii­vi­sia ton­tin­hin­to­ja ei tunneta.

Kan­ta­kau­pun­gin pyö­rä­lii­ken­teen tavoiteverkko

Pan­tiin pöy­däl­le. Täs­tä on vähän eri­mie­li­syyk­siä: pysä­köin­ti vas­taan pyöräily

Töö­lön­to­rin pysä­köin­ti­jär­jes­te­lyt.

Pyy­sin pöy­däl­le. Tämän on tar­koi­tus olla tila­päi­nen, kun­nes Hes­pe­rian hotel­lin alle tule­va suu­ri pysä­köin­ti­lai­tos val­mis­tuu. Pel­kään pahoin, että saa­vu­te­tut edut ehti­vät vah­vis­tua. On ikä­vää uhra­ta lähin­nä pysä­köin­ti­ken­täk­si tori, joka voi­si olla vaik­ka mitä.

Lausun­to Tat­ta­ri­suon mas­so­jen väli­va­ras­toin­ti ja esi­kä­sit­te­ly­ken­tän ympäristöluvasta

Me annoim­me yksi­mie­li­ses­ti puol­ta­van lausun­non ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta kiel­tä­vän. Mik­si näin? Kos­ka mei­dän teh­tä­vä ei ollut ottaa kan­taa ympä­ris­tö­nä­kö­koh­tiin vaan sii­hen, aiheut­taa­ko han­ke hait­taa kaa­voi­tuk­sel­le. Ympä­ris­tö­asiat ovat ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan asioita.

Lausun­to Laut­ta­saa­ren ja Koi­vusaa­ren met­roa­se­mien rakennussuunnitelmista

Joku kysyi, mitä olem­me teh­neet täl­le. Kos­ka olen vies­tin onnis­tu­nut hukut­ta­maan, ker­rot­ta­koon, että meni yksi­mie­li­ses­ti esi­tyk­sen mukaan, eli Koi­vusaa­ren ase­ma mei­dän puo­les­tam­me raken­ne­taan, vaik­ka itse asun­toa­lu­een osal­ta on ongelmia.

9 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.6.2013”

 1. Kan­ta­kau­pun­gin pyö­rä­lii­ken­teen tavoiteverkko
  Pan­tiin pöy­däl­le. Täs­tä on vähän eri­mie­li­syyk­siä: pysä­köin­ti vas­taan pyöräily”

  Toi­vo­ton­ta tais­te­lua auto­puo­luet­ta vas­taan. Mitä jos nos­tai­si kädet pys­tyyn, heit­täi­si nämä muu­ta­man mil­joo­nan ikui­ses­ti lykät­tä­vät pyö­rä­tiein­ves­toin­nit suo­siol­la ros­ka­ko­riin (sin­ne ne joka tapauk­ses­sa ennem­min tai myö­hem­min pää­ty­vät) ja raken­tai­si nii­den­kin tilal­le niin pal­jon auto­paik­ko­ja kuin iki­nä sopii ja kau­pan­pääl­le Sör­näis­ten 200 mil­joo­nan tun­ne­lin. Ajel­laan sit­ten vaik­ka baa­naa edestakaisin.

 2. Itä­väy­lää lähem­pä­nä ole­van kaa­van osal­ta tähän oli perus­tee­na 110 kV:n joh­to, jon­ka alle ei sai­si asun­to­ja raken­taa, mut­ta autot saa­vat majailla.

  Voi­ma­lin­jat kuten vaik­ka­pa jär­jes­te­ly­ra­ta­pi­hat ovat niin kal­lii­ta siir­tää, että muun maan­käy­tön suun­nit­te­lu pitää teh­dä nii­den ehdoil­la 😉 Saat­taa tosin olla, että vaik­ka voi­ma­lin­jan lait­tai­si maan alle beto­ni­tun­ne­liin, siel­tä tuli­si niin pal­jon sätei­lyä, ettei asun­to­ja sai­si olla ihan vieressä.

 3. Ymmär­ret­tä­vä perus­te on, kos­ka kal­lis pysä­köin­ti­rat­kai­su kapi­ta­li­soi­tuu raken­nusoi­keu­den hintaan”

  Voi­si­ko tuos­sa poi­ke­ta park­ki­nor­mis­ta, radi­kaa­lis­ti­kin? Käsit­tääk­se­ni Itä­kes­kuk­ses­sa jul­ki­nen lii­ken­ne pal­ve­lee aika hyvin.

 4. Lausun­to Tat­ta­ri­suon mas­so­jen väli­va­ras­toin­ti ja esi­kä­sit­te­ly­ken­tän ympäristöluvasta

  Me annoim­me yksi­mie­li­ses­ti puol­ta­van lausun­non ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta kiel­tä­vän. Mik­si näin? Kos­ka mei­dän teh­tä­vä ei ollut ottaa kan­taa ympä­ris­tö­nä­kö­koh­tiin vaan sii­hen, aiheut­taa­ko han­ke hait­taa kaavoitukselle.”

  Täl­lai­sia pää­tök­siä syn­tyy, jos asioi­ta tar­kas­tel­laan kapeas­ta näkö­kul­mas­ta. Ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan esi­tys­lis­tal­ta luin, että murs­kaa­mon toi­min­ta halu­taan aloit­taa jo ennen lainvoimaisuutta. 

  Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta oli siis yksi­mie­li­nen, että täl­lai­nen on OK?

  1. Nämä oli­vat lausun­to­ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la, joka antaa kau­pun­gin lausun­non koot­tu­aan lau­ta­kun­tien kan­nat. Maan­käy­töl­li­siä estrei­tä ei ollut. Se oli mei­dän vas­tuu­al­lam­me ja ympä­ris­tö­nä­kö­koh­dat mei­dän vas­tuul­lam­me. Täl­lai­nen on työnjako.Minusta oli­si kovin outoa, jos vas­taa­vas­ti ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta alkai­si käsi­tel­lä räys­täs­kor­keuk­sia este­tii­kan kannalta.

 5. Koti-isä:
  Ajel­laan sit­ten vaik­ka baa­naa edestakaisin. 

  Kan­nat­taa muis­taa, että siel­lä Baa­nan koh­dal­la on täl­lä het­kel­lä viral­li­ses­ti varaus keskustatunnelille.

  (Siis jos kysei­sen tun­ne­lin raken­ta­mi­seen jos­kus löy­tyy rahaa jostakin.)

 6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minus­ta oli­si kovin outoa, jos vas­taa­vas­ti ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta alkai­si käsi­tel­lä räys­täs­kor­keuk­sia este­tii­kan kannalta.

  Tot­ta, minus­ta­kin se oli­si outoa. Näen kui­ten­kin ris­kin, että jos asioi­ta poh­di­taan tiu­kal­la sek­to­ria­jat­te­lul­la, nii­den yhtey­det hämärtyvät.

  1. Poh­ti­mi­nen täs­sä tapauk­ses­sa tapah­tuu kau­pubn­gin­hal­li­tuk­sen tasol­la ja juu­ri sik­si kul­ta­kin lau­ta­kun­nal­ta on pyy­det­ty kom­ment­te­ja lau­ta­kun­nan oman hal­lin­no­na­lan kannalta.

 7. Koti-isä:
  Toi­vo­ton­ta tais­te­lua auto­puo­luet­ta vas­taan. Mitä jos nos­tai­si kädet pys­tyyn, heit­täi­si nämä muu­ta­man mil­joo­nan ikui­ses­ti lykät­tä­vät pyö­rä­tiein­ves­toin­nit suo­siol­la ros­ka­ko­riin (sin­ne ne joka tapauk­ses­sa ennem­min tai myö­hem­min pää­ty­vät) ja raken­tai­si nii­den­kin tilal­le niin pal­jon auto­paik­ko­ja kuin iki­nä sopii ja kau­pan­pääl­le Sör­näis­ten 200 mil­joo­nan tun­ne­lin. Ajel­laan sit­ten vaik­ka baa­naa edestakaisin.

  Mä oli­sin kym­pil­lä muka­na, jos se mitään aut­tai­si. Täs­sä vaan ei kan­na­ta olla auto­puo­luet­ta vas­taan vaan auto­ja, sil­lä ongel­ma on autot ja nii­den vie­mä tila.

  Jos nos­tet­tai­siin kädet pys­tyyn, annet­tai­siin auto­puo­lu­eel­le ja autoil­le perik­si ja raken­net­tai­siin ne tun­ne­lit ja park­ki­pai­kat, niin het­ken pääs­tä sama vali­tus jat­kui­si, kos­ka kaik­ki uudet­kin park­ki­pai­kat ovat täyn­nä ja tiet taas ruuhkaisia.

  Eli net­to­tu­lok­se­na oli­si sama vali­tus ja samat loput­to­mat vaa­ti­muk­set lisä­tun­ne­leis­ta, lisä­park­ki­pai­kois­ta, mut­ta ero­na oli­si se, että kun jat­ku­vas­ti raken­ne­taan lisää auto­jen tar­pei­den tyy­dyt­tä­mi­sek­si, niin se kau­pun­ki­kes­kus­ta, jota tääl­lä nyt yri­te­tään puo­lus­taa iäk­käi­den tun­ne­li­mies­tem­me Smith—Polvis ‑unel­mil­ta, lak­kaa ole­mas­ta puo­lus­ta­mi­sen arvoi­nen. Ei kukaan nyt­kään yri­tä puo­lus­taa Kehä III:n mota­ri­liit­ty­mien maa-aluei­ta, vaik­ka yksi sel­lai­nen on yhden Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gin kau­pun­gin­osan kokoi­nen, kun ei se ole ihmi­sil­le tehty.

  Kan­ta­kau­pun­ki on teh­ty ihmi­sil­le ja autoi­li­jat mah­tu­vat Espoo­seen ja Van­taal­le: Hel­sin­gis­sä on siis varaa teh­dä lisää kau­pun­kia isol­la K:lla, ja sik­si tar­vi­taan tämä auto­ja vas­tus­ta­va vas­ta­voi­ma jatkossakin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.