Kaupunkisuunnittelulautakunta 4.6.2013

Sör­näis­ten tunneli

Tämä pääs­tet­tiin eteen­päin, vaik­ka ei ole lain­kaan var­maa, että tun­ne­li toteu­tuu pit­kään aikaan jos ollen­kaan. Hel­sin­gin Sano­mien kes­ken kokouk­sen (!) lan­see­raa­ma uuti­nen, jon­ka mukaan hel­sin­ki­läis­päät­tä­jät halua­vat 160 mil­joo­naa euroa mak­sa­van tun­ne­lin, on kyl­lä vää­rä.  Tämä val­mis­tel­tiin, jot­ta päät­tä­jil­lä on mis­tä päät­tää, kun inves­toin­tioh­jel­maa ale­taan laatia.

160 mil­joo­naa euroa on hir­veäs­ti rahaa. Se tuo noin 200 000 ker­ros­ne­liö­tä mah­dol­lis­ta asu­mis­ta – tai siis muut­taa toi­mis­to­ker­ro­sa­laa asu­mi­seen. Tark­ka luku vie­lä elää kaa­voi­tuk­sen muka­na. Yleen­sä­hän me olem­me vähän nos­ta­neet tehok­kuuk­sia. Jokin vai­ku­tus täl­lä toki on koko alu­een hin­ta­ta­soon, kos­ka asu­mi­so­lo­suh­tei­den pitäi­si tämän takia parantua.

Kyse­lin, mis­tä on saa­tu lisää lii­ken­net­tä, kun tun­ne­liin on ahdet­tu enem­män auto­ja kuin Her­man­nin ran­ta­tiel­lä on nyt. Vähän on ole­tet­tu lii­ken­teen lisään­ty­vän (mik­si?), mut­ta ennen kaik­kea on siir­ty­mää Hämeen­tiel­tä. Sitä­hän me sinän­sä olem­me toivoneet.

Kovin leveät kais­tat (4,25 m) selit­ty­vät sil­lä, että tämä on ohjee­na sil­loin, kun reu­na­ki­vi reu­nus­taa kais­taa molem­mil­ta puolilta.

Muu­ten lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma ei kyl­lä ole vie­lä val­mis, mut­ta sil­lä ei toi­saal­ta ole vali­tet­ta­vas­ti kii­ret­tä. Ajo­luis­kaa tun­ne­liin ei voi lyhen­tää, kos­ka EU:n lii­ken­ne­tur­val­li­suusih­mi­set ovat kek­si­neet, ettei luis­ka saa olla jyr­kem­pi kuin 5%. Toi­nen vaih­toeh­to on teh­dä sii­tä pidem­pi – aloit­taa se myö­hem­min, jol­loin väliin mah­tui­si suo­ja­tiet. Tämän me annoim­me suul­li­ses­ti var­sin yksi­mie­li­ses­ti ohjeek­si, näin aina­kin minä sen tulkitsin.

Jos rahaa ei löy­dy, pitää kek­siä jotain muu­ta. Se jokin muu ei var­maan­kaan ilah­du­ta Hämeen­tien var­ren asuk­kai­ta. Van­haa Tal­vi­tie­tä tes­ta­taan joko tapauk­ses­sa raken­nus­vai­hees­sa, kun Her­man­nin ran­ta­tie pan­naan kiin­ni raken­nus­töi­den ajaksi.

Poh­jois-Haa­gan itä­osan yleiskaava

Suun­ni­tel­ma on var­sin hyvä tii­vis­tys­kaa­va. Sen heik­kou­te­na on melusuo­jak­si raken­net­ta­va toi­mis­to­ta­lo­ri­vi. En ole lain­kaan var­ma, että halu­kas­ta tuli­jaa ilmaan­tuu. Alue on aika hyvin saa­vu­tet­ta­vis­sa. Noin 200 000 hen­keä pää­see sin­ne jul­ki­sil­la alle puo­les­sa tun­nis­sa. Autol­la­kin pää­see hyvin, kun­nes Kehä I menee lopul­li­ses­ti tukkoon.

Kysyin, mik­si pysä­köin­tiä ei pan­na moot­to­ri­tie­ris­teyk­sen ramp­pi­sil­mu­kan (vajaa heh­taa­ri) sisään. Ei kuu­lu kaa­va-alu­ee­seen, kos­ka moot­to­ri­tei­den huk­ka-aluei­den hyö­ty­käyt­töä tut­ki­taan kes­ki­te­tys­ti. Tämä on vas­ta osay­leis­kaa­va, joten ase­ma­kaa­va­vai­hees­sa asi­aan voi­ta­nee palata.

Tämä on muu­ten Kan­nel­mäen Pris­man vie­res­sä, joten sii­tä­kin tulee nyt joil­le­kin lähi­kaup­pa. Edel­li­sel­lä ker­ral­la jäi rapor­toi­mat­ta, että panim­me Pris­man raken­ta­maan myös fil­la­ri­paik­ko­ja, aluk­si 600 sai riittää.

Koneen enti­sen pää­kont­to­rin kaava.

Hyväk­syim­me kaa­van kii­tok­sin, vaik­ka vähän ihmet­te­lin­kin, kuin­ka kau­an kes­tää, että ympä­ris­tö­ri­kok­ses­ta tulee suojelukohde.

Tähän tulee hyvin varak­kai­ta asuk­kai­ta, kos­ka nuo town­house-asun­not ovat kool­taan yli 250 neliö­tä ja neliön hin­ta Munk­ki­nie­mes­sä puis­ton lai­dal­la on aika kor­kea. Suun­ni­tel­mis­sa on haus­ka yksi­tyis­koh­ta. Asun­non sisäl­lä on his­si, jol­la pää­see myös auto­hal­liin. Tätä ei toki ole mer­kit­ty kaa­vaan, joten emme ole sii­tä vas­tuus­sa. Minä en haluai­si his­sin muka­na paria kuu­tio­ta ben­san­kat­kua olohuoneeseeni.

On ollut sel­lai­sia­kin kaa­vai­lu­ja, että arvon­nousun leik­kaus teh­täi­siin lait­ta­mal­la taloon joi­ta­kin kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­ja. Ymmär­rän tavoit­teen, mut­ta aja­tus on sil­ti huo­no. Hyvin rik­kai­den ja hyvin köy­hien ihmis­ten asut­ta­mi­nen samaan taloon toi­mii alan tut­ki­joi­den mukaan huo­nos­ti. Sosi­aa­li­nen etäi­syys on lii­an suuri.

Kan­ta­kau­pun­gin lii­ken­teen tavoiteverkko

Pan­tiin pöy­däl­le poh­dit­ta­vak­si. Tätä se raha­pu­la tietää.

16 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 4.6.2013”

 1. Ilman uut­ta yli­kul­kua Haa­gas­ta Kan­nel­mä­keen, Pris­maan on lyhim­mil­lään­kin asuin­ta­lois­ta 600 m käve­lyä (ensim­mäi­sel­le ulko-ovel­le), kun Poh­jois-Haa­gan osta­ril­le on pisim­mil­lään­kin rei­lu 400 m. Tuo Haa­gan nurk­ka voi hyvin­kin pelas­taa yhden lähi­kau­pan, aina­kin tois­tai­sek­si. Muis­sa­kin lähiöis­sä lähi­kau­poil­le on useam­man pai­kan mit­taa­mal­la enim­mil­lään samai­sen n. 400 metriä.

 2. Jokin vai­ku­tus täl­lä toki on koko alu­een hin­ta­ta­soon, kos­ka asu­mi­so­lo­suh­tei­den pitäi­si tämän takia parantua.”

  Tämä on kyl­lä hie­man outo väi­te, oli­si­ko mah­dol­lis­ta saa­da tätä hie­man avattua?

  Minun sil­mää­ni näyt­tää tältä:

  - Vähem­män auto­ja Kala­sa­ta­man kes­kuk­sen koh­dal­le, siel­lä asu­mi­so­lo­suh­teet para­ne­vat, kos­ka autot ovat maan alla. Kos­kee vain poh­jois-ete­lä suun­tais­ta lii­ken­net­tä, kos­ka Ran­ta­tiel­tä ja Teol­li­suus­ka­dul­ta jyris­te­tään edel­leen Itä­väy­läl­le kor­ke­aa sil­taa pitkin.
  — Leveäm­pi katu, auto­lii­ken­net­tä lisää ja ei niin vie­hät­tä­vät tun­ne­lien suu­au­kot Kala­sa­ta­man alu­een ete­lä­osan län­si­ra­jal­le ja Kala­sa­ta­man poh­jois­osaan, asu­mi­so­lo­suh­teet huo­no­ne­vat. Sama vai­ku­tus jat­kuu myös Haka­nie­meen, Poh­jois­ran­taan ja Toukolaan.

  Hin­ta­lap­pu huo­mioo­not­taen tun­tuu höl­mö­läi­sen hom­mal­ta, mut­ta auto­puo­lu­een kan­nan ymmärrän.

 3. Hah, 160 milj. €. Yksi Gug­ge parik­si vuo­dek­si tai ole­tuk­sil­taan ja lii­ken­ne­mää­ril­tään kysee­na­lai­nen Kruu­nu­vuo­ren silta.

 4. Haa­gas­ta: pitää muis­ta että asui­na­lu­een ete­lä­reu­naan on juu­ri val­mis­tu­mas­sa iso k‑supermarket, joka oli­si näi­den asuk­kai­den lähi­kaup­pa. Mut­ta käve­ly­sil­ta kan­nel­mäen puo­lel­le ei oli­si lain­kaan has­sum­pi ajatus.

 5. Pal­jon­kos tuo Sör­näis­ten tun­ne­li vähen­tää auto­lii­ken­net­tä ja kais­to­ja maan pin­nal­la esi­mer­kik­si Sör­näis­ten ran­ta­tiel­lä, joka nykyi­sin tai­taa olla 3+3 kais­tai­nen plus joku­nen kään­ty­mis­kais­ta lisäksi?

 6. Kyse­lin, mis­tä on saa­tu lisää lii­ken­net­tä, kun tun­ne­liin on ahdet­tu enem­män auto­ja kuin Her­man­nin ran­ta­tiel­lä on nyt. Vähän on ole­tet­tu lii­ken­teen lisään­ty­vän (mik­si?), mut­ta ennen kaik­kea on siir­ty­mää Hämeen­tiel­tä. Sitä­hän me sinän­sä olem­me toivoneet.

  Just. Hämäeen­tiel­lä on nyt 29 000 ajo­neu­voa Stu­ren­ka­dun koh­dal­la, ennus­tees­sa 2035 Sör­näis­ten tun­ne­lin kans­sa 30 000. Eli kas­vaa 1000 ajo­neu­vol­la. Her­man­nin ran­ta­tiel­lä taa­sen on nyt 19 000 ja 2035 ennus­tees­sa 38 000 ajo­neu­voa päi­väs­sä. Kas­vaa 19 000. Täten voim­me sanoa että ennus­tees­sa siir­ty­mä Hämeen­tie­lä on selit­tää noin ‑5% Ran­ta­tien lii­ken­ne­mää­rän kasvusta.

  Hämeen­tie muu­ten tus­kin vetää enem­pää auto­ja, ihan sama pal­jon nii­tä oli­si tulos­sa, eli sinän­sä en oli­si kovin huo­lis­sa­ni asuk­kai­den viih­tyy­den heikkenemisestä.

 7. Ajo­luis­kaa tun­ne­liin ei voi lyhen­tää, kos­ka EU:n lii­ken­ne­tur­val­li­suusih­mi­set ovat kek­si­neet, ettei luis­ka saa olla jyr­kem­pi kuin 5% 

  Kos­kee­ko 5% sään­tö myös kat­ta­mat­to­mia ramp­pe­ja? Joku Euroop­pa­lain­sää­dän­nön asian­tun­ti­ja voi­si olla tar­peen tul­kit­se­maan tätä pykä­lää, minun maal­li­kon näke­myk­se­ni oli­si ettei.

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0054:EN:NOT

  3) ‘Tun­ne­lin pituu­del­la’ pisim­män lii­ken­nöi­dyn kais­tan pituut­ta mitat­tu­na tun­ne­lin täysin
  kate­tul­la osalla.

  2.2.2 Yli 5 pro­sen­tin pit­kit­täis­suun­tais­ta kal­te­vuut­ta ei saa sal­lia uusis­sa tun­ne­leis­sa, pait­si jos
  se on ainoa mah­dol­li­suus maan­tie­teel­lis­ten seik­ko­jen vuoksi. 

 8. Minä­kään en oikein tajua tätä tun­ne­lia. Her­man­nin ran­ta­tien län­si­reu­nas­sa on jo nyt lii­ke­ra­ken­nuk­sia. Muu­ten­kin nykyi­set väy­lät eivät ole nykyi­sen tai tule­van asu­tuk­sen kes­kel­lä. Her­man­nin ran­ta­tien Itä­reu­naan­kin voi­si raken­taa lii­ke­ra­ken­nuk­sia melusuo­jak­si. Tun­tuu kal­liil­ta ja isol­ta hank­keel­ta hyö­tyyn nähden.

 9. Voi­si­ko jat­kos­sa olla hie­man tar­kem­pi sii­nä ettei täl­lä­sis­tä kym­me­nien mil­joo­nien tun­ne­li­hank­keis­ta teh­dä “peri­aa­te­pää­tök­siä” kaa­voi­tus­vai­hees­sa. Maan­käyt­tö ja raken­nus­la­ki­kin vel­voit­taa teke­mään talou­del­li­ses­ti rea­lis­ti­sia suun­ni­tel­mia. Sör­näis­ten­tun­ne­lis­ta, Hert­to­nie­men­tun­ne­lis­ta, Vetu­ri­ties­tä ja Koi­vusaa­ren rampeista/tunnelista oli muka sovit­tu jo ennen kuin mitään kun­nol­li­sia kus­tan­nus­las­ken­to­ja on ollut saa­ta­vil­la. Jouk­ko­lii­ken­ne­hank­keis­ta teh­dään sel­vi­tyk­siä sel­vi­tys­ten perään mut­ta ilmei­ses­ti auto­hank­keis­sa nii­tä ei tar­vit­se teh­dä vaik­ka vaih­toeh­to­ja­kin olisi.

  YVA-sään­nök­set jot­ka vel­voit­ta­vat ver­tai­luun on ilmei­ses­ti tahal­laan ase­tet­tu sel­lai­sik­si ettei kau­pun­gin sisäi­siä hank­kei­ta tar­vit­si­si YVA­ta. Tämän hin­ta­luo­kan hank­kei­ta pitäi­si ehdot­to­mast tut­kia tar­kem­min niin talous- kuin ympäristönäkökulmasta.

  Lisäk­si pitäi­si kiel­tää tois­ten tun­ne­lei­den mah­dol­lis­ta­mien lii­ken­ne­mää­rien käyt­tä­mi­nen perus­tee­na tun­ne­lin raken­ta­mi­seen. Nykyi­sel­lään Sör­näis­ten­tun­ne­lin H/K on 0,13, mut­ta kun tun­ne­lei­ta raken­ne­taan parin mil­jar­din edes­tä tun­ne­li saa­daan juu­ri ja juu­ri kan­nat­ta­vak­si. Tämä ei ole edes auto­puo­lu­een omil­la mit­ta­reil­la jär­ke­vä hanke. 

  Pitäi­si tuo­da kaik­ki tun­ne­li­hank­keet, eli Smith & Pol­vi­nen 2.0, ker­ral­la pää­tet­tä­väk­si, sit­ten sitou­du­taan sii­hen pää­tök­seen. Ei näin että hivu­te­taan tun­ne­lia jokai­sen suu­rem­man kaa­voi­tus­hank­keen yhteyteen.

 10. -e-: Muu­ten­kin nykyi­set väy­lät eivät ole nykyi­sen tai tule­van asu­tuk­sen kes­kel­lä. Her­man­nin ran­ta­tien Itä­reu­naan­kin voi­si raken­taa lii­ke­ra­ken­nuk­sia melusuojaksi.

  Aika kes­kel­le asu­tus­ta se jää, kun koko Her­man­nin ran­ta­tien itä­reu­na halu­taan raken­taa asun­noik­si, ja lii­ke­ra­ken­nuk­sil­le ei rii­tä käyt­tä­jiä jokai­sen suu­rem­man väy­län reu­nas­sa. Kivi­jal­ka­kau­poil­le sen­tään ehkä.

  Aiem­man direk­tii­vi­lin­kin sisäl­töä ja viit­tauk­sia selail­tua­ni tuli mie­leen, onko jo sel­vi­tet­ty voi­ko tähän saa­da EU-rahaa? TEN-T-tie­ver­kon väy­lä­nä nelos­tien paran­ta­mi­nen (“ohi­tus­tei­den raken­ta­mi­nen” ja “kan­sal­lis­ten ver­kos­to­jen yhteen­toi­mi­vuu­den paran­ta­mi­nen” = yhteys Kata­ja­no­kan ter­mi­naa­liin 😀 ) kuu­luu yhtei­sön suun­ta­vii­vo­jen mukaan ver­kos­toa paran­ta­viin toi­miin, riip­pu­mat­ta sii­tä onko tie viral­li­ses­ti val­tion vai kau­pun­gin vas­tuul­la. Tuo direk­tii­vi­kin kos­ki vain TERN-ver­kon tunneleita.

 11. pris­man pyö­rä­pai­kat on hyvä askel, mut­ta jää kovin lyhyek­si jos ne toteu­te­taan niil­lä van­teen­vään­tä­jä­te­li­neil­lä. ken jos­kus on pai­na­vam­pia ruo­kaos­tok­sia las­tan­nut pyö­rän sel­kään tietää…

 12. Sör­näis­ten tun­ne­li perus­tuu ole­tuk­sel­le, että

  Kert­tu Lou­ko­la:

  Sör­näis­ten tun­ne­li perus­tuu ole­tuk­sel­le, että yksi­tyi­sau­to­lii­ken­ne Sör­näi­sis­sä lisään­tyy. Mis­tä lisäys tulee? Lah­den­tien suun­nas­sa ei ole uusia mer­kit­tä­viä raken­nus­hank­kei­ta, Viik­ki on kuta­kuin­kin val­mis ja Vii­kin­mä­ki ja Kalas­ta­jan­ran­ta ovat pie­niä. Kala­sa­ta­man asuk­kaat eivät ajai­si tun­ne­lin kaut­ta, tun­ne­li­han alit­taa Kalas­ta­ja­ran­nan. Lisää yksi­tyi­sau­to­lii­ken­net­tä voi­daan kyl­lä saa­da jos
  — kat­kais­taan koil­li­sa­lu­een bus­siyh­tey­det Kala­sa­ta­maan, kuten jot­kut nero­pa­tit ovat suun­ni­tel­leet ( jouk­ko­lii­ken­teen huo­non­ta­mi­nen lisää yksityisautoilua)
  — raken­ne­taan isol­la rahal­la suju­via yksityisautoyhteyksiä
  Jos kui­ten­kin kau­pun­gil­la on ylen­mää­rin rahaa, eikö oli­si paem­pi rat­kai­su raken­taa sil­lä rahal­la parem­pia jouk­ko­lii­ken­neyhtweyk­siä koil­li­seen, esim Vii­kin pika­ra­tik­ka tai met­ro? Näin Kala­sa­ta­maan ei tuli­si lii­ken­net­tä lii­ken­net­tä, kun osa yksi­tyi­sau­toi­li­jois­ta siir­tyi­si joukkoliikenteeseen.
  Jos taas kau­pun­gil­la ei ole pal­jon rahaa, voi­tai­siin Kala­sa­ta­man yksi­tyi­sau­to­lii­ken­net­tä vähen­tää kais­ta­jär­jes­te­lyil­lä (jouk­ko­lii­ken­ne­kais­tat), lii­ken­ne­mer­keil­lä, hidas­teil­la, töys­syil­lä, puo­meil­la, beto­ni­por­sail­la ja muil­la näp­pä­ril­lä rat­kai­suil­la, joi­ta kaik­kia ei var­maan ole edes vie­lä keksitty.
  Fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den kulu­tus­ta ei voi­da enää lisä­tä, nii­tä on rajal­li­ses­ti. Maa­pal­lon ilmas­to ei kes­tä pit­kään sitä­kään kulu­tus­mää­rää, joka nykyi­sin pys­ty­tään tuot­ta­maan. Ei ole mitään jär­keä teh­dä inves­toin­te­ja, jot­ka perus­tu­vat auto­lii­ken­teen jat­ku­vaan kas­vat­ta­mi­seen, kun ainoa jär­jel­li­nen ja talou­del­li­ses­ti kes­tä­vä lin­ja on auto­lii­ken­teen vähentäminen.

 13. Jan­ne H:
  pris­man pyö­rä­pai­kat on hyvä askel, mut­ta jää kovin lyhyek­si jos ne toteu­te­taan niil­lä van­teen­vään­tä­jä­te­li­neil­lä. ken jos­kus on pai­na­vam­pia ruo­kaos­tok­sia las­tan­nut pyö­rän sel­kään tietää…

  Ovat­ko nämä pyö­rä­pai­kat sisä­ti­lois­sa (park­ki­hal­lis­sa) vaio ulkosalla?

 14. Pris­mas­ta vie­lä; joten­kin ei yhtään yllä­tä että Pris­mal­ta ei vaa­di­ta että jouk­ko­lii­ken­teen pysäk­kien pitäi­si olla vähin­tään yhtä lähel­lä kuin park­ki­paik­ko­jen. Kaa­re­lan jää­hal­lin kans­sa kun tämä etäi­syys tun­tui ole­van kyn­nys­ky­sy­mys erääl­le vih­rei­den kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan varajäsenelle.

 15. Ode: Tämä on muu­ten Kan­nel­mäen Pris­man vie­res­sä, joten sii­tä­kin tulee nyt joil­le­kin lähikauppa.

  Jaah, Kan­nel­mäes­sä­hän ei asu ketään, jol­le Pris­ma olis lähikauppa…?

  Jan­ne H:
  pris­man pyö­rä­pai­kat on hyvä askel, mut­ta jää kovin lyhyek­si jos ne toteu­te­taan niil­lä van­teen­vään­tä­jä­te­li­neil­lä. ken jos­kus on pai­na­vam­pia ruo­kaos­tok­sia las­tan­nut pyö­rän sel­kään tietää…

  Samaa olen ihme­tel­ly monis­sa pai­kois­sa. Pyö­rä­paik­ka saa siis käy­tä­nös­sä olla kuin­ka huo­no vaan, vaik­ka sen ole­mas­sao­lo on määrätty.

 16. pau­li joki­nen:
  Mut­ta käve­ly­sil­ta kan­nel­mäen puo­lel­le ei oli­si lain­kaan has­sum­pi ajatus.

  Kevyen lii­ken­teen väy­lät pitäs muu­ten­kin lait­taa alu­eel­la kun­toon. Tämän­het­ki­nen tila kuvas­taa auto­puo­lu­een kan­taa, jos­sa fil­la­ri on vapaa-ajan huvit­te­lua varten.
  Jos halut­tais kun­nol­li­set “pika­väy­lät”, kuten vaik­ka Huo­pa­lah­den ja Pits­kun ase­mien välil­lä on, niin M‑radan reu­naa pitäs lait­taa väy­lä Kant­sun ase­mal­le asti. Täl­lä het­kel­lä hom­maa hoi­taa ris­tei­le­vä met­sä­reit­ti, joka kat­ke­aa ennen Poh­jois-Haa­gan asemaa.
  Tois­ta reit­tiä var­ten pitäs sit lait­taa sil­ta kehän yli Tie­don tönö­jen itäpuolelta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.