Vihreiden puoluekokous

Kok­ou­s­paik­ka oli Dipoli. Tarvit­ti­in iso tila, sil­lä kok­ouse­dus­ta­jia oli 380 ja muuten vain läs­nä ole­via toinen moko­ma. Paljon on muut­tunut 1990-luvun kotiku­tois­t­en kok­ousten jäl­keen. Sil­loin vielä tun­sin melkein kaik­ki osal­lis­tu­jat. Toim­inta oli sil­loin vielä aika amatööri­maista ja lehdis­tö pääsi herkut­tele­maan joidenkin hyvin orig­inel­lien kok­ouse­dus­ta­jien puheenvuoroilla.

Tavat­tomasti on liike kas­vanut ja vahvis­tunut. Kuun­telin huolel­la poli­it­tisen keskusten, jos­sa käytet­ti­in 88 min­uutin puheen­vuoroa. Puheen­vuoro­jen rajaami­nen noin lyhyik­si ei ole järkevää. Pitäisi men­nä samaan käytän­töön kuin vaikka­pa europar­la­men­tis­sa, jos­sa jokaisel­la ryh­mäl­lä on tiet­ty min­u­ut­timäärä puheen­vuoroa ja ne ryh­mä voi jyvit­tää val­it­semilleen henkilöille. Puoluekok­ouk­ses­sa tämä tarkoit­taisi, että piir­i­jär­jestöt val­it­si­si­vat puhu­jat ja nämä tietysti jou­tu­isi­vat tästä kiitol­lisi­na valmis­tele­maan puheen­vuoron­sa huolella.

Olin keskustelus­ta ja koko kok­ouk­ses­ta varsin imponoitu. Mikä määrä lah­jakku­ut­ta ja näkemyksellisyyttä!

Kun puolueen jäsen­määrä on kas­vanut nopeasti, pitäisi jäsenistö myös organ­isoi­da uudel­la taval­la. Sil­loin kun meitä oli muu­ta­ma sata, saa­toimme soveltaa kaaos-organ­isaa­tio­ta, mut­ta nyt se ei toi­mi. Jäsen­määrämme on nyt noin 8000, mikä on vähän vaikka­pa Suomen Keskus­taan näh­den. Akti­ivi­jäseniä vihreis­sä on kuitenkin enem­män kuin mon­es­sa meitä isom­mas­sa puolueessa. Jäsenyy­den menet­tää nopeasti, jos jäsen­mak­sut jäävät mak­samat­ta. Jos muut nou­dat­taisi­vat samaa, niiden jäsen­määrä voisi jopa puolittua.

Vihreisi­in on tul­lut nuo­ria lah­jakkuuk­sia niin paljon, että se tun­tuu välil­lä jopa epäisän­maal­liselta tuh­lauk­selta. Me emme pysty jär­jestämään läh­eskään kaikille hei­dän kyky­jen­sä mukaisia tehtäviä, kun taas kil­pail­i­joil­la on vaikea löytää päte­viä toim­i­joi­ta omi­in mandaattipaikkoihinsa.

Jos vihreät pysty­i­sivät organ­isoimaan nämä henkiset voimavarat, puolue kas­vaisi aivan toisi­in mit­talu­okki­in. Hyvä organ­isoin­ti tarkoit­taa oikei­den ihmis­ten osoit­tamista oikeisi­in tehtävi­in niin, että jokainen voisi tehdä sitä, mitä parhait­en osaa – tämä siis tulkit­tuna suh­teel­lisen edun peri­aat­teen mukaises­ti. Kos­ka elämä ei voi olla pelkkiä kok­ouk­sia, työsken­telyssä on otet­ta­va netin tar­joa­mat tehokkaat työka­lut käyt­töön. Miten se tehdään, onkin toinen jut­tu, sil­lä 8000 hen­gen net­tikeskustelua ei kukaan pysty seuraamaan.

Uudel­la val­i­t­ul­la puolue­si­h­teer­il­lä on tässä työsarkaa.

 

53 vastausta artikkeliin “Vihreiden puoluekokous”

 1. Hyviä point­te­ja. Poli­it­tisen keskustelun osalta tilanne ehkä helpot­tuu hie­man ensi vuon­na, kun siir­ry­tään kol­men päivän kok­ouk­seen. Nyt varsi­naiseen keskustelu­un oli aivan liian vähän aikaa.

 2. Tuos­sa on asi­aa, mitä näin ei-vihreänäkin on tul­lut pohdit­tua. Blo­gisi on eri­no­mainen paik­ka keskustel­la moni­akin val­takun­nan- tai Helsin­gin poli­ti­ikkaan liit­tyviä asioi­ta. Olet tarpeek­si hyvä ja kiin­nos­ta­va bloginkir­joit­ta­ja, että kir­joituk­si­asi kan­nat­taa seu­ra­ta, vaikkei puoluet­tasi kan­nat­taisikaan. Toisaal­ta, juuri tästä syys­tä, myös kom­menteis­sa on seu­raamisen arvoista tavaraa ja itsekin kan­nat­taa kon­tribuoi­da. Valitet­tavasti kom­men­tit sal­livia kiin­nos­tavien poli­itikko­jen kiin­nos­tavia blo­ge­ja on kovin, kovin, vähän. Yritäpä löytää hyvä kaupunkisu­un­nit­telua käsit­televä blo­gi pikkukaupungista (ja kan­nat­ta­mas­tasi puolueesta).

  Syitä tähän on monia. Kun­non blogin­pito on kovaa — palkaton­ta — työtä ja kom­ment­tien moderoin­ti on joko tarpee­ton­ta (blo­gi ei kiin­nos­ta ketään) tai kovaa työtä sekin (jos blo­gi kiin­nos­taa ketään). Blogin­pitäjä joutuu hel­posti julk­isu­udessa vaikeuk­si­in väärän­lai­sista blogikom­menteista, joi­ta ei tul­lut moderoitua, eikä poli­itikolle ole kovin hyvää main­os­ta, jos toisaal­ta blo­gis­sa on vain negati­ivisia kom­ment­te­ja eikä posi­ti­ivisia. Tästä syys­tä varsin moni poli­itikko on jät­tänyt blo­geis­taan kom­ment­timah­dol­lisu­udet pois. Toiset taas tar­joa­vat mah­dol­lisu­u­den kom­men­toin­ti­in vain nimel­lä, tai vain Face­book-tun­nuk­sil­la, mis­tä jälkim­mäi­nen on erit­täin huono lin­ja. Netis­sä yksit­täisen henkilön toim­intaa on liian help­po seu­ra­ta, sik­si anonyymius on tärkem­pää kuin paperilehdissä.

  Joka tapauk­ses­sa, väit­täisin, että niin kun­nal­lis- kuin val­takun­nan­poli­ti­ikkakin paranisi, jos kaikissa puolueis­sa olisi laadukkai­ta asi­aa koske­via blo­ge­ja, jois­sa käytäisi­in laadukas­ta kom­ment­tikeskustelua. Tämä siivoaisi pahim­mat virheet pois eri puoluei­den poli­ti­ikas­ta jo ennen toteu­tus­vai­het­ta. Akti­ivi­su­us­vaa­timus on vain sen ver­ran kova, niin poli­itikko­jen kuin kom­men­toi­ja-akti­ivien suh­teen, ettei väkeä tai­da tähän riit­tää. Kun­nal­lispoli­itikko joutuu tekemään ihan “oikei­ta töitäkin” elääk­seen, ja muu­takin elämää voi olla (kuten perhe).

  Blogille on ongel­mallista olla uno­hdet­tu ja kiin­nos­tam­a­ton, mut­ta ihan yhtä ongel­mallista on olla liian suosit­tu. Jos kom­ment­te­ja on enem­män kuin sata per artikke­li, on keskustelun seu­raami­nen työlästä.

 3. En oikein usko, että piir­i­jär­jestön käyt­tämi­nen “suo­dat­ti­me­na” olisi hyvä idea. Jos jäsenel­lä on jokin radikaali idea, jolle hän ei kuitenkaan löy­dä kan­na­tus­ta juuri oman piir­i­jär­jestön­sä puit­teis­sa, hän ei pää­sisi koskaan tuo­maan sitä julkiseen keskusteluun.

 4. “Miten se tehdään, onkin toinen jut­tu, sil­lä 8000 hen­gen net­tikeskustelua ei kukaan pysty seuraamaan.”

  Netistä löy­tyy paljonkin keskustelu­pal­sto­ja joil­la on yli 8000 jäsen­tä. Ensin­näkään iso osa noista 8000 tuhannes­ta ei toden­näköis­es­ti kir­joit­tele mitään tai kir­joit­telee vain hyvin har­voin. Toisek­si nekään jot­ka kir­joit­tel­e­vat akti­ivis­es­ti eivät osal­lis­tu joka ikiseen keskustelu­un. Yhteen keskustelu­un akti­ivis­es­ti osal­lis­tu­vien ihmis­ten määrä siis voi olla hyvinkin pieni.

 5. Mik­si 8000 hen­gen net­tikeskustelua ei pysty­isi seu­raa­maan? Ei kaikkien tarvitse ottaa kan­taa kaik­keen, saati edes lukea kaikkea.

  Jäsen­nel­lyt aihealueet, muu­ta­ma vapae­htoinen mod­er­aat­tori ja nor­maali net­ti­foo­ru­mi toimisi hel­posti tuolle ihmismäärälle.

  Suomi24 / Muropaket­tin keskustelu­pal­stoil­la on yhtä aikaa lin­joil­la tuhan­sia henkiä, mikä on paljon enem­män kuin vihrei­den net­ti­foo­ru­mil­la tulisi koskaan ole­maan (jos se olisi pelkästään jäse­nille) ja jokainen voi seu­ra­ta ja osal­lis­tua tasan niihin aihealueisi­in jot­ka heitä kiinnostavat.

  Muu­tamia ruuhkaisimpia ajanko­htai­sai­hei­ta käsit­tele­viä ketju­ja luku­unot­ta­mat­ta keskuste­lut pysyvät tuol­laisil­lakin käyt­täjämääril­lä aika hyvin hanskassa.

  Äkkiseltään väit­täisin, että joku pitkäkestoiset keskusteluketjut oli­si­vat mitä parhain paik­ka tuu­na­ta puolueen kan­to­ja ja saa­da, sekä antaa rak­en­tavaa kritiikkiä.

 6. Poli­it­ti­nen keskustelu isos­sa salis­sa ei voi olla muu­ta kun sar­ja monolo­ge­ja. Poli­it­tisen keskustelun suh­teen voisi kokeil­la ryh­mäkeskustelu­ja ja niiden rapor­toin­tia isos­sa salis­sa. Eli esimerkik­si poruk­ka jakaan­tu­isi ensin n. 20 hen­gen ryh­mi­in keskustele­maan tun­niksi eri teemoista, ja kukin ryh­mä toisi isoon sali­in noin kol­men min­uutin puheen­vuoron keskei­sistä teemoista.

 7. Ensik­si joku lah­jakkuuk­sis­tanne voitaisi­in val­jas­taa ns. poli­it­tiseen peli­in, jot­ta jatku­va omien maalien tekem­i­nen lop­puisi jos­sakin vai­heessa. Puolue vaikut­ti jo ennen kok­ous­ta aivan liiak­si oma­l­ta karikatyyriltään.

  Ja sit­ten, kaiken maail­man kri­isien keskel­lä, ain­oa otsikoi­hin nous­sut lin­jaus kos­kee alko­holin rav­in­toloista ulos­myyn­nin vapaut­tamista. Vali­di point­ti, mut­ta eikö puolue voisi edes yrit­tää näyt­tää joltakin muul­ta, kuin joukol­ta omas­sa kuplas­saan eläviä punavuore­lai­ship­stere­itä, jot­ka näpertelevät naa­pu­rus­tossaan heitä ärsyt­tävien askarei­den paris­sa, kun ovat kyken­emät­tömiä puut­tumaan oikeisi­in ongelmiin?

  Kos­ka tuol­laiselta Vihreät näyt­tävät ja sitä enem­män, mitä loit­o­m­mak­si Punavuores­ta kul­je­taan. Eikä itsel­läni ole matkaa edes kolmea kilo­metriä… Mut­ta poli­ti­ikas­sa vaikutel­ma usein muut­tuu todeksi.

  Sik­si Hau­ta­la töp­päsi — pal­jas­taes­saan alkume­treil­lä turhau­tu­misen­sa ja vaikut­taes­saan ylim­ieliseltä selit­täessään tv-kameroille halun­nen­sa alku­vai­heessa tätä ihmis­poloa, joka kehtasi purra hän­tä ruokkin­ut­ta kät­tä. Sik­si Soin­in­vaara vaikut­ta arro­gan­til­ta teknokraatil­ta, kun hän tele­vi­sios­sa tylyt­tää työtön­tä nuor­ta naista siitä, ettei tämä ole lukenut kaikkia aiheeseen liit­tyviä doku­ment­te­ja. Ei tietenkään ole — liian har­va on. Ja kos­ka har­vat ovat per­ilä riit­tävästi fak­toista, koet­takaa nyt her­ran täh­den pan­na edes jotain arvoa imagol­lenne. Jos äänet maakun­nis­sa ylipään­sä kiinnostavat.

 8. Poli­it­ti­nen keskustelu oli erit­täin mie­lenki­in­toinen. Ongel­ma siinä oli että se ei ollut varsi­nais­es­ti keskustelu vaan eril­lisiä puheen­vuoro­ja mikä mis­täkin aiheesta. Olisi ehkä mie­lenki­in­toisem­paa jos etukä­teen haet­taisi­in teemo­ja ja yritet­täisi­in saa­da samas­ta asi­as­ta näke­myk­siä eri puolilta.

 9. tässäkö vihrei­den suurin anti puoluekok­ouk­selta?, viinien ulos­myyn­ti sal­lit­ta­va ravintoloista…
  tässä tulos suurien lah­jak­suuk­sien näkemyksistä…
  mikä hieno tule­vaisu­us meitä odottaakaan. 

  muuten Suomes­sa ja uni­ver­sumis­sa kaik­ki hyvin…

 10. Kos­ka elämä ei voi olla pelkkiä kok­ouk­sia, työsken­telyssä on otet­ta­va netin tar­joa­mat tehokkaat työka­lut käyt­töön. Miten se tehdään, onkin toinen jut­tu, sil­lä 8000 hen­gen net­tikeskustelua ei kukaan pysty seuraamaan. 

  http://reddit.com/r/vihreat Kin­nos­ta­vat aiheet pää­sevät huip­ulle ylän­uol­ta klikkaa­mal­la ja kom­men­tit toimi­vat samal­la tavalla.

 11. “Vihreisi­in on tul­lut nuo­ria lah­jakkuuk­sia niin paljon, että se tun­tuu välil­lä jopa epäisän­maal­liselta tuh­lauk­selta. Me emme pysty jär­jestämään läh­eskään kaikille hei­dän kyky­jen­sä mukaisia tehtäviä, kun taas kil­pail­i­joil­la on vaikea löytää päte­viä toim­i­joi­ta omi­in mandaattipaikkoihinsa.”

  Nyt tämä kuu­lostaa kyl­lä NKP:n puoluekok­ouk­sen rapor­toin­nil­ta. Voitko nimetä näitä super­lah­jakkuuk­sia, jot­ka men­esty­i­sivät tai ovat jo men­estyneet yksi­tyisel­läkin sektorilla?

  1. Marko,
   Tiedät aivan hyvin, että vihrei­den akti­iv­it ovat men­estyneet hyvin myös työelämässä. Niin hyvin, että sitä yritetään vähän peit­el­lä. Kokon­aan toinen asia on, että men­estyt­tyään moni joutuu salaa­maan poli­it­tisen kantansa.

 12. Mielestäni yhdis­tyk­siä pitäisi vähen­tää sille tasolle, että niis­sä var­masti toteu­tuu edes jonkin­lainen demokra­tia: jos paikallisy­hdis­tyk­sen hal­li­tuk­seen val­i­taan suo­raan kaik­ki, jot­ka ere­htyvät syyskok­ouk­seen paikalle ja heistä sit­ten äänekkäim­mät lähetetään puoluekok­ouk­seen niin kukaan ei pysty takaa­maan mitä ja ketä kok­ouse­dus­ta­jat edustavat.

  Uusien yhdis­tys­ten sijaan pitäisi jär­jestää eri­laisia ja eri­ta­soisia foo­rumei­ta, jot­ka oli­si­vat muodol­lis­es­ti vapai­ta: esimerkkinä sen sijaan, että perus Vaasankadun Vihreät kan­nat­taisi min­un pitää vaasankat­u­laisille avoimia keskuste­lu­ti­laisuuk­sia ilman yhdistystaakkaa.

  Net­ti­in tulisi perus­taa tärkeim­mille aihealueille omat ryh­mät, mut­ta jär­jestää ajoit­tain myös tapaamisia suurimpi­en aihealuei­den, esimerkik­si talouden tai kaupunkisu­un­nit­telun saralta.

  Toivoisin myös, että esimerkik­si Helsin­gin poli­it­ti­nen keskustelu siir­ty­isi sähkö­pos­tilistal­ta edes sel­l­aiselle alustalle jolle yhdis­tys­ten akti­iv­it voisi­vat päästä luke­maan mitä tapahtuu.

  Suuren tun­gun poli­it­tisille puheen­vuoroille puoluekok­ouk­ses­sa näen sen, että viestiä on muuten todel­la vaikea saa­da ylöspäin organ­isaa­tios­sa — jos nyt ei satu sit­ten tun­temaan henkilöko­htais­es­ti puoluejohtoa.

 13. Ja suurin ulosan­ti oli se, että vihrei­den mielestä lähiräkälästä pitäisi saa­da halpisvi­iniä myy­tyä ulos.

  Näin oli ylen ja hesarin uutisoinnissa.

  Jäseniä on ehkä enem­män kuin koskaan, mut­ta se ei näy poli­ti­ikas­sa. Hal­li­tuk­ses­sa roiku­taan myymäl­lä kaik­ki periaatteet.

  Tämäkin hal­li­tus entis­es­tään heiken­tää Suomen luon­non­mon­imuo­toisu­ut­ta ja Vihreät vain porskut­taa hal­li­tuk­ses­sa. Puolueen­jo­htokaan ei selkeästi elä kuten opettaa. 

  Vihreät ovat lib­er­aalipuolue, jolle ei ole tilaus­ta sil­lä lib­er­aale­ja löy­tyy kaik­ista puolueista, jopa perus­suo­ma­lai­sista. Sel­l­ainen täytepuolue, kuten RKP ja KD. Kumartel­e­vat aina kohti hallitusta.

  Vihrei­den jäsen­määräl­lä tai kan­natuk­sel­la ei ole mitään merk­i­tys­tä, ain­oas­taan sil­lä on merk­i­tys­tä mil­laisia päätök­si­aä hal­li­tus tekee.

  Tragikoomi­nen Van­hasen II hal­li­tuk­sen “me vas­tus­tamme ydin­voimaa, mut­ta sal­limme kak­si uut­ta lupaa”, ei var­masti uno­hdu keneltäkään.

  Tavoit­teena on tul­la Suomen suurim­mak­si puolueek­si, hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Vaik­ka myymäl­lä kaik­ki peri­aat­teen­sa, jot­ta vain hal­li­tuk­ses­sa säi­lytään. Samal­la muu­tu­taan aivan samal­laisek­si van­hak­si puolueek­si, joi­hin ihmis­ten luot­ta­mus on loppunut.

  Nukku­vien­puolueen kan­nat­ta­mi­nen on myös kan­nan­ot­to, nukku­vien suuri määrä ker­too, että suurel­la osaa kansas­ta ei ole edustajaa. 

  Maaseudun äänien sijaan kan­nat­taisi panos­taa nukku­vien herät­te­lyyn ja sen oman poli­it­tisen selkäran­gan palaut­tamiseen ja lähteä lätkimään hallituksesta.

 14. Voi hyvät hyssykät. Oi auvoisa ajtusten vah­vasti vuo­laana vir­taa­va Tona­va. Täm­möi­nen ras­vanahkadu­u­nari ei ole edes kelvolli­nen asumaan tääl­lä. Vai miten meitä tääl­lä solvataan.

 15. Markku:
  Mik­siköhän Helsin­gin Sanomi­in nuorten vihrei­den lah­jakkuuk­sien tapaamis­es­ta painet­ti­in vain tämä alko­holip­i­toinen uutinen:

  Lehdis­töä ajatellen täy­tyy nyt het­ki miet­tiä, kumpi kiin­nos­taa kansaa enemmän:
  1) sote-linjaukset
  2) uusi puoluesihteeri
  3) aloite aurinkoläm­pöön tutustumisesta
  4) viina

 16. Osmo Soin­in­vaara:
  Marko,
  Tiedät aivan hyvin, että vihrei­den akti­iv­it ovat men­estyneet hyvin myös työelämässä. Niin hyvin, että sitä yritetään vähän peit­el­lä. Kokon­aan toinen asia on, että men­estyt­tyään moni joutuu salaa­maan poli­it­tisen kantansa. 

  Minä en tiedä. Min­un luot­toni Vihreisi­in nousisi edes hie­man, jos joukos­sa olisi joku ihan oikeasti kyvykäs omil­laan toimeen­tule­va ja men­estynyt kaveri. Sel­l­aisen ajatuk­sia voisi edes pohtia eikä niin, että eka reak­tio jonkun val­opään ideaan on, että eikö tol­lakaan ole parem­paa tekemistä.

  Kaik­ki ne vain puuhaa kaikkea kivaa muiden rahoil­la ja sit­ten ovat närkästyneitä, kun joku epäilee niiden puuhien järkevyyttä.

 17. Sylt­ty: Lehdis­töä ajatellen täy­tyy nyt het­ki miet­tiä, kumpi kiin­nos­taa kansaa enemmän:
  1) sote-linjaukset
  2) uusi puoluesihteeri
  3) aloite aurinkoläm­pöön tutustumisesta
  4) viina 

  4) viina

  Julka­isin taan­noin kir­jan, jos­sa oli noin 10 sivua viinas­ta ja noin 200 sivua, jot­ka käsit­te­liv­ät kym­meniä täysin mui­ta asioi­ta. Se, miten suur­ta huomio­ta tuo lyhyt viina-aiheinen pätkä sai, oli niin absur­din suh­tee­ton­ta, että jos olisin tien­nyt sen etukä­teen, olisin jät­tänyt koko osu­u­den pois kir­jas­ta. Annoin kir­jas­ta tois­takym­men­tä haas­tat­telua, joista vain pari kolme jät­ti viinan kokon­aan käsit­telemät­tä. Eräs syn­dikoitu lehtiketju olisi halun­nut haas­tatel­la min­ua vain ja ain­oas­taan viinas­ta, mut­ta siitä sen­tään kieltäydyin.

  Tiet­tyä iro­ni­aa on siinä, että myös Vihreä Lan­ka julka­isi pian kir­jani ilmestyt­tyä viina-aiheisen koko aukea­man jutun, joka pyöri suurek­si osak­si tuon keskel­lä kir­jaa ole­van pienen tek­stiko­hdan ympäril­lä. Nyt tuli ran­gais­tus, kun vihrei­den oman puoluekok­ouk­sen uuti­soin­ti pyörii samal­la tavoin viinan ympäril­lä, vaik­ka vihrei­den omas­ta mielestä mon­et muut asi­at oli­si­vat huomionarvoisempia.

 18. Net­tikeskusteluil­la poli­ti­ikan väli­neenä on minus­ta yksi aivan lois­ta­va etu. Nimit­täin se, että tek­stipo­h­jaises­sa viestin­nässä väk­isinkin itse asial­la on suurem­pi pain­oar­vo kuin sil­lä miten se esitetään. Ihmis­ap­ina on kehit­tynyt niin, että tiety­il­lä retorisil­la kikoil­la ja hyväl­lä lavakaris­mal­la saa ihmiset kuun­tele­maan oli puheessa mitään sisältöä tai ei. Netis­sä keskustel­lessa väk­isinkin pelkästään asi­a­sisältö ratkaisee.

 19. Osmo Soin­in­vaara: Tiedät aivan hyvin, että vihrei­den akti­iv­it ovat men­estyneet hyvin myös työelämässä.

  Siis yksi­tyis­sek­to­ril­la? Ain­oa vihreä, jon­ka itse tiedän ylipäätän­sä edes yrit­täneen toimia yksi­tyis­sek­to­ril­la on Palo­heimo ja hänkin on kuu­luisa lähin­nä siitä, että hänen toimis­ton­sa suun­nit­tele­ma sil­ta romahti.

  1. Mis­tä tuol­laiset käsitylset ovat kotoisin? Vihrei­den akti­iv­it ovat erit­täin hyvin työl­lis­te­tyjä ja usein yrittäjiä.

 20. anonyy­mi:
  Net­tikeskusteluil­la poli­ti­ikan väli­neenä on minus­ta yksi aivan lois­ta­va etu. Nimit­täin se, että tek­stipo­h­jaises­sa viestin­nässä väk­isinkin itse asial­la on suurem­pi pain­oar­vo kuin sil­lä miten se esitetään. Ihmis­ap­ina on kehit­tynyt niin, että tiety­il­lä retorisil­la kikoil­la ja hyväl­lä lavakaris­mal­la saa ihmiset kuun­tele­maan oli puheessa mitään sisältöä tai ei. Netis­sä keskustel­lessa väk­isinkin pelkästään asi­a­sisältö ratkaisee.

  Kyl­lä. Mah­dol­lisim­man suuri osa päätök­sen­teosta tulisi mielestäni käy­dä kir­jal­lises­sa muo­dos­sa juuri tästä syystä.

  Vihrei­den net­ti­foo­ru­mi voisi olla hyvä avaus tähän suun­taan. Kuvitel­laan­pa, että keskustelu­ja voisi lukea kuka tahansa, mut­ta kom­men­toimaan pää­sisi ain­oas­taan jäsenkir­jal­la. Jos en olisi jo hil­jat­tain liit­tynyt vihrei­den jäsenek­si, tek­isin sen var­masti viimeistään halutes­sani päästä osal­lis­tu­maan tuol­laiseen keskustelu­un. Toki ain­oas­taan siinä tapauk­ses­sa että kok­isin keskustelun riit­tävän kiin­nos­tavak­si ja järkeväk­si niin aihei­den kuin käsit­te­ly­ta­vankin puoles­ta. Jos vas­taa­va foo­ru­mi olisi jokaisel­la puolueel­la, olisi ennen­näkemät­tömän help­poa havai­ta, mikä puolueista on eniten omaa sydän­tä lähel­lä. Siis todel­lisu­udessa eikä main­os­toimis­to­jen iskulauseissa!

  Tästä toki seu­raisi myös uuden­lainen avoimuu­den ja rehellisyy­den aika, kun foo­ru­mil­la käytävästä keskustelus­ta alet­taisi­in vetää johtopäätök­siä siitä, mil­laisia arvo­ja mikäkin puolue tosi­asi­as­sa kan­nat­taa. Var­maan lehdis­tö heit­täisi alus­sa lokaa kärke­vimpi­en mielip­itei­den esit­täjien suun­taan (kuten jo nyt tapah­tuu eri­tyis­es­ti joidenkuiden perus­suo­ma­lais­ten edus­ta­jien kohdal­la), mut­ta ajan kulues­sa ihmiset tot­tuisi­vat siihen, että yksit­täis­ten jäsen­ten mielip­i­teet voivat olla puolueen viral­lista kan­taa rajumpia. Mielestäni olisi ehdot­tomasti parem­pi, että puolueet erot­tuvat toi­sis­taan selkeästi ja niistä muo­dos­tu­isi vaikka­pa hie­man todel­lisu­ut­ta radikaalimpikin mieliku­va, ver­rat­tuna nykyiseen hyssyt­te­ly­malli­in jos­sa keskustelu pysyy piilos­sa taval­lisil­ta ihmisiltä eivätkä puolueet oikein ero­tu toisistaan.

  Puolue­tukea on taku­ul­la ohjat­tu turhempi­inkin tarkoituk­si­in kuin net­ti­foo­ru­min perus­tamiseen, ylläpi­toon ja moderoin­ti­in. Jos vihreil­lä olisi oma foo­ru­mi, tämänkin blo­gin pahim­mat rön­sy­i­lyt saat­taisi­vat ohjau­tua sinne ja isän­nän moderoin­tiru­pea­ma ken­ties helpot­tuisi. Nythän ongel­mana on, että kom­menteis­sa käy­dään joskus hyvinkin olen­naista keskustelua, mut­ta keskuste­lut hau­tau­tu­vat postausten mukana blo­gin uumeni­in, ja van­ho­ja jut­tu­ja löytää vain jos osaa etsiä oikeil­la sanoil­la hakukonet­ta käyttäen.

 21. Osmo Soin­in­vaara:
  Mis­tä tuol­laiset käsitylset ovat kotoisin? Vihrei­den akti­iv­it ovat erit­täin hyvin työl­lis­te­tyjä ja usein yrittäjiä.

  Yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la? Esimerk­ki kiitos. Julkisel­la puolel­la kyl­lä vihre­itä on, ja yrit­täjyyskin on usein palvelu­jen tar­joamista julkiselle puolelle, vaikka­pa selvi­tys­ten tekoa kun­nille. Men­estynyt yksi­tyisen puolen työn­tek­i­jä tai yrit­täjä olisi hyvä nyt kertoa.

 22. Osmo Soin­in­vaara:
  Mis­tä tuol­laiset käsitylset ovat kotoisin? Vihrei­den akti­iv­it ovat erit­täin hyvin työl­lis­te­tyjä ja usein yrittäjiä.

  Voisiko­han se johtua siitä, että parhait­en vihreät tun­tu­vat pyrkivän julk­isu­u­teen pönt­töpäisil­lä jutu­il­la, jois­sa mak­sa­jana olisi sit­ten aina joku muu.

 23. Jos yhteiskun­nas­sa pitää sala­ta se, että kan­nat­taako jotain puoluet­ta niin on siinä jotain mätää. 

  Ainakin itse olen aina sanonut mitä puoluet­ta tai ketä ehdokas­ta olen äänestänyt. Puolueitakin on jo tähän saak­ka Vihreät, Demar­it, Vasem­mis­to ja Keskus­ta. Ensim­mäisil­lä äänestysker­roil­la äänestin tutun kuu­loista ehdokas­ta, vaik­ka ei ollut mitään hajua mitä hit­toa se ajaa. Piti vain äänestää.

  Enkä ymmär­rä mik­si vihreistä pitäisi tehdä kansan­li­ike. En minä ymmär­rä mik­si min­un tai kenenkään pitäisi liit­tyä puolueeseen, eikö riitä että äänestää jotain puoluetta?

  Kyl­lähän Vihreistä saa nykyään sel­l­aisen sno­bi­maisen kuvan. 90-luvun Vihreät veto­si­vat ainakin täl­läistä mehtäläistä enemmän.

  Mis­tä löy­tyy puolue, joka oikeasti halu­aa lähteä rak­en­ta­maan avoin­ta ja reilua yhteiskun­taa, jos­sa on toimi­vat rak­en­teet ja ter­ve talous?

  Vihreäthän lupaa täl­läistä avoim­muut­ta, mut­ta mik­si sit­ten ollaan mukana hal­li­tuk­ses­sa, joka mm. salaa Kreikka­farssin sisältöä?

  Met­sälu­on­non mon­imuo­toisu­ut­ta halu­taan lisätä, mut­ta sit­ten lisätään luo­mua ja risuen­er­giaa!? Vai käsitinkö tämänkin väärin, että jätetään pikku­laikut mon­imuo­toista luon­toa ja vede­tään lop­ut risukok­si ja kitu­pel­lok­si? Toki jäte­vir­to­jen hyö­dyn­tämi­nen on hyvä jut­tu. Risukkopel­lot taas eivät ja siihen ollaan menossa.

  Vai olisiko­han aika luop­ua puolueista ja puoluekurin kuris­ta­mas­ta poli­tikoin­nista? Kenen etua se ajaa, että meil­lä on six­päk­ki hal­li­tus, jos­sa kaik­ki sabotoi toisiaan? 

  Ei se ainakaan yhteiskun­nan etu ole.

  Mitä ajat­telee poli­itikko, joka vas­tus­taa ehdo­tus­ta, mut­ta äänestää JAA, kos­ka puoluekuri edel­lyt­tää niin?

  Mitä ajat­telee poli­itikkoa äänestäneet?

  Onko sil­lä mitään väliä mitä mieltä yksit­täi­nen poli­itikko on, kun puoluekuri ja puolueen sisäl­lä val­taapitävä blok­ki kuitenkin määrit­tää sen mitä puolue tekee? 

  Osmo Soin­in­vaara, ker­roit mielip­iteitäsi A‑Studiossa sote-uud­is­tuk­ses­ta ja tote­sit ettet itse halua alkaa pul­likoimaan? Mik­si et? Jos olet eri mieltä, mik­si et sit­ten toi­mi oman­tun­tosi mukaan?

 24. Vihreät ovat ok ympäristöpuolueena. Täl­löin ainakin tietää, että mitä kan­to­ja on lupa odot­taa. Ja sehän on ok.

  Sen sijaan talous­puolel­la toivoisi hie­man kehit­tyneem­piä kan­nan­ot­to­ja. Tähän asti vihreät ovat keskit­tyneet kri­ti­soimaan talouskasvua ja teol­lisu­ut­ta mut­ta toden­tun­tuiset vai­h­toe­hdot ovat olleen vähissä. Jos teol­lisu­us ei tuo­ta vien­ti­tuot­tei­ta, niin mis­tä rahat julkiselle sek­to­rille ja eläkkeisi­in, joi­ta tun­nu­taan kuitenkin kannatettavan.

  Siis: kuten mon­et muutkin, vihreät ovat otta­neet talouskasvun ja vien­tieu­rot saavutet­tuna etu­na, jota sopii pahek­sua ja näykkiä. Mut­ta entä jos talouskasvu ja vien­ti oikeasti vähe­nee? Mitä sit­ten? Vihreä köy­hyys? Tästä ei var­maan kan­na­ta vihrei­den ennen vaale­ja puhua.…

 25. Suomen vahvu­us on ja on ollut poli­it­ti­nen kon­sen­sus. Siinä puolueet joutu­vat tekemään koko ajan kom­pro­mis­se­ja tul­lak­seen keskenään toimeen. Ei ole selkeitä blokke­ja. Huono puoli on siinä, että täl­lai­sis­sa olois­sa ei kukaan oikein ota vas­tu­u­ta talouden ter­ve­hdyt­tämis­es­tä ja rak­en­teel­li­sista uud­is­tuk­sista. Vaik­ka on selvää, että osa nyky­i­sistä puolueista jatkaa jonkin hal­li­tus koali­tion osana. Sik­si tuskin on mitään merk­i­tys­tä, mitä joku vihreäpuolue lin­jaa puoluekok­ouk­ses­saan. Asial­la olisi eri merk­i­tys jos se olisi esim. toinen äänestäjien vaihtoehdoista.

  Toisaal­ta on huvit­tavaa miten pj Niin­istö markki­noi “laadukkaiden viinien ostamista mukaan”. Todel­lisu­us ei ole tätä. Mut­ta kan­natan, kos­ka suomes­sa val­tio on jo ottanut liikaa vas­tu­u­ta meiltä ihimisiltä. Suo­ma­laisil­la val­lit­see jo dik­tatu­ureista peräisin ole­va tuko­hol­ma syn­d­rooma. Että taval­lisia ihmisiä pitää poli­isin valvoa ja val­tion hol­ho­ta. Se on hyvää ja oikein, sitä pitää saa­da lisää. Toiv­ot­tavasti se mur­tuu tämän velka­an­tu­misen ja tule­van laman seurauksena.

 26. Suo­mi on maail­man yksi­na­paisimpia val­tioi­ta. Vihrei­den pitäisi ottaa lusik­ka käteen ja tode­ta se mikä pätee metropoli­in ei päde kaikkial­la. Kos­ka väistämät­tä metropolin ekologi­nen jalan­jäl­ki sijoit­tuu kauas sen, raken­netun metropolin, ulkop­uolelle siel­lä tarvi­taan aivan toisen tason sään­nöste­lyä kuin muual­la jos­sa pienem­män inhimil­lisen toimeli­aisu­u­den takia ekologi­nen jalan­jäl­ki sijoit­tuu siihen raken­netun kulu­tu­s­paikan välit­tömään läheisyy­teen lähimet­si­in, niit­ty­i­hin ja pel­toalueisi­in sekä vesistöi­hin. Ener­giakeskusteluis­sa hel­li­tyn mar­gin­aalilasken­nan mukaises­ti mihin sijoit­tuu uuden metropo­lilaisen ekologi­nen jalan­jäl­ki tänään? Ollaanko jo Siperi­as­sa asti. Mut­ta kun siel­lä on jo shang­hailaiset jonos­sa. Ei hyvä. 

  Kar­rikoidusti muual­la voidaan elää kuin elo pel­los­sa mut­ta metrop­o­lis­sa on todel­lakin harkit­ta­va tarkem­paan mikä on kestävää elämistä vuosikym­me­nien yli. Tämä pätee tietysti myös muual­ta metropoli­in asioivi­in (esim. ns. pendelöinti).

 27. Asukas­ta kohden. Kat­so jos sin­ul­la käytet­tävis­sä Google Earth­illa vaikka­pa Lon­too­ta ja siitä etelä-Englan­ti­in. Kar­rikoidusti koko maail­ma Himala­jaa, Saharaa ja mer­iä luku­unot­ta­mat­ta voisi olla kan­soitet­tu ekol­o­gis­es­ti etelä-Englan­nin tapaisek­si tilkkutäkik­si mut­ta ei Lon­took­si. Joka jopa satel­li­it­tiku­van tarkku­u­den rajois­sa näyt­tää enem­män kasvaimelta.

  Halu­an olla väärässä. Voitko aut­taa edes kar­rikoidusti :). Isot kaupun­git tuot­ta­vat hieno­ja asioi­ta ja ovat myös itsessään upei­ta. En vain pääse ajatuk­ses­ta, että niis­sä on sisään­raken­net­tu kestämät­tömyys. Ne odot­ta­vat kestävyyt­tä jos­sakin toisaal­la kuin itsessään?

 28. Osmo Soin­in­vaara:
  Ajat­teletko ekol­o­gista jalan­jälkeä hehtaaria vai asukas­ta kohden?

  Kum­mal­la taval­lal tahansa lask­ien Helsinkiläisen hiil­i­jalan­jäl­ki on korkeampi. Hehtaari kohden ero on tietysti hir­muinen, mut­ta henkilöäkin kohden helsinkiläi­nen päi­hit­tää maaseudun asukkaan. 

  Näin siis kun las­ke­taan hiil­i­jalan­jäl­ki kulu­tuk­seen perustuen. Oikeas­t­aan vain yksi­tyisen liiken­teen kuor­ma on Helsingis­sä alhaisem­pi kuin muual­la, mut­ta kun las­ke­taan likenne kokon­aisu­udessaan (siis myös julki­nen ja lentoli­ikenne) niin liiken­nekin menee kutakuinkin tasan. 

  Maaseudul­la asumisen hiil­i­jalan­jäl­ki on pienen­pi talo­jen rak­en­teen (puu vs betoni), puuläm­mi­tyk­sen ja pien­ten paikkakun­tien puupo­h­jais­ten läm­pölaitosten ansios­ta (Helsingis­sähän polte­taan läh­es pelkästään fossiilisia).

  Kulu­tuk­ses­sa ylipäätään helsinkiläiset sit­ten hakkaa­vatkin muut kirkaasti. Se tulota­sos­ta johtu­va turha kulutus

  1. Tutkimus, johon Kari S viit­taa, ei ole tutk­in­ut helsinkiläis­ten kulu­tus­ta lainkaan, vaan on ekstrapoloin­ut sen tulota­son perus­teel­la. Päähy­po­teesi on, että kaupungeis­sa sam­nal­la tulota­sol­la kulute­taan enem­män palvelu­ja kuin syr­jäseuduil­la, mut­taq tätä ei ole otet­tu huomioon, eikä kaukoläm­mön edullisu­ut­ta sähköläm­mi­tyk­seen nähden.

 29. Marko Hami­lo:
  Voitko nimetä näitä super­lah­jakkuuk­sia, jot­ka men­esty­i­sivät tai ovat jo men­estyneet yksi­tyisel­läkin sektorilla?

  Olisiko nyt niin, että self-made-miehillä ei hirveästi ole aikaa poli­tikoi­da, sit­ten vas­ta kun raha on tul­lut perit­tyä, voi alkaa leikkiä her­lin­iä? No mut­ta joka tapauk­ses­sa tun­temis­tani pörssiy­htiön toimareista 50 % on vihre­itä (Tect­ian Tatu Ylönen).

 30. Osmo Soin­in­vaara:
  Tutkimus, johon Kari S viit­taa, ei ole tutk­in­ut helsinkiläis­ten kulu­tus­ta lainkaan, vaan on ekstrapoloin­ut sen tulota­son perus­teel­la. Päähy­po­teesi on, että kaupungeis­sa sam­nal­la tulota­sol­la kulute­taan enem­män palvelu­ja kuin syr­jäseuduil­la, mut­taq tätä ei ole otet­tu huomioon, eikä kaukoläm­mön edullisu­ut­ta sähköläm­mi­tyk­seen nähden.

  Maaseudul­la ei niin kauheasti sähköläm­mitetä. Se on kaupunkien (kuten Helsin­ki, Espoo, Van­taa) omako­tialuei­den vit­saus. Maaseu­tu­taa­jamis­sa kaukoläm­pö tuote­taan usein puul­la (sahan tai sel­l­ute­htaan kyl­jessä) ja haja-asu­tusalueel­la läm­mitetään suo­raan puul­la (hake). Eikä mikään muu­ta sitä fak­taa, että me helsinkiläiset tuo­tamme sen kaukoläm­mön fos­si­il­isil­la. Mitä helsinkiläisenä ei voi kuin hävetä.

 31. KariS: Maaseudul­la ei niin kauheasti sähköläm­mitetä. Se on kaupunkien (kuten Helsin­ki, Espoo, Van­taa) omako­tialuei­den vit­saus. Maaseu­tu­taa­jamis­sa kaukoläm­pö tuote­taan usein puul­la (sahan tai sel­l­ute­htaan kyl­jessä) ja haja-asu­tusalueel­la läm­mitetään suo­raan puul­la (hake). Eikä mikään muu­ta sitä fak­taa, että me helsinkiläiset tuo­tamme sen kaukoläm­mön fos­si­il­isil­la. Mitä helsinkiläisenä ei voi kuin hävetä.

  Onko tästä jotain oikeaa tietoa. Omien koke­musten val­os­sa haja-asu­tusalueil­la suo­ra sähkö on suosi­tu­in läm­mi­tys­muo­to, mut­ta oto­skoko onkin mitätön. Tai yleen­sä läm­mi­tys on siis mallia suo­ra sähkö + ehkä ILP ja pökköä pesään kun isän­tää inspiroi.

  Minus­ta kaukoläm­mön yhteis­tuotan­to fos­si­il­isil­la ei ole mitenkään häpeäl­listä. Paljon häpeäl­lisem­pää on tuot­taa kesäpäiv­inä sähköä aurinkopa­neeleil­la ja talviöisin hiilel­lä ilman, että ottaa läm­mötkin samal­la talteen.

  Mik­si tästäkin keskutel­laan puoluekok­ous-lan­gan perässä. Se oikea keskustelu­alue olisi kyl­lä poikaa…

 32. KariS:Eikä mikään muu­ta sitä fak­taa, että me helsinkiläiset tuo­tamme sen kaukoläm­mön fos­si­il­isil­la. Mitä helsinkiläisenä ei voi kuin hävetä.

  Ihan type­ää tuol­lainen ajat­telu. Eihän siinä olisi mitään järkeä, että Helsin­ki ostaisi Kes­ki-Suomen kaik­ki puut, ajat­taisi ne rekoil­la poltet­tavak­si Helsinki­in ja samaan aikaan puut­tomik­si jääneet keskisuo­ma­laiset käyt­täi­sivät hiiltä.

 33. Iso ongel­ma vihreille on bess­r­wiss­er- asenne, joka osui Hau­ta­laa jo nilkoille. Jos kyvykästä porukkaa olisi tar­jol­la, kan­nat­taisi niitä nos­taa esille. Nyt puoluekok­ouk­ses­ta jäi pääl­lim­mäisenä mieleen Niin­istö, joka kuvit­telee voivansa neu­voa, mitä ja miten teol­lisu­u­den kan­nat­taa tehdä.

 34. Sepi:

  Minus­ta kaukoläm­mön yhteis­tuotan­to fos­si­il­isil­la ei ole mitenkään häpeäl­listä. Paljon häpeäl­lisem­pää on tuot­taa kesäpäiv­inä sähköä aurinkopa­neeleil­la ja talviöisin hiilel­lä ilman, että ottaa läm­mötkin samal­la talteen.

  Kaukoläm­mön yhteis­tuotan­nos­sa ei ole mitään vikaa. Ongel­ma on fos­si­ili­nen polt­toaine maas­sa jos­sa uusi­u­tu­vaa riit­täisi niihin yhteis­tuotan­to­laitok­si­inkin ihan riit­tävästi. Tehdään se yhteis­tuotan­to uusi­u­tuvil­la niin asia muut­tuu häpeäl­lis­es­tä ihan kunniakkaaksi. 

  Helsin­ki Ener­gia on aivopessyt ja manip­u­loin­ut jo vuosia kaupun­sin päät­täjiä hiilen ja maakaa­sun ystäviksi, taitaa olla väitöskir­jaakin tulos­sa hiilen polton autu­aal­lisu­ut­ta korosta­maan. Yllät­tävä on kuin­ka hyvin vihreisi­inkin tuo on men­nyt läpi

  1. Tuo väite, että uusi­u­tu­vaa on tuos­ta vain tar­jol­la Suomes­sa kuin­ka paljon tahansa on yksik­er­tais­es­ti väärä väite. Voisi vaik­ka tark­istaa fak­to­ja. Tääl­lähän joudu­taan käyt­tämään jopa turvetta.
   Suomen met­sien kasvu on noin 100 miljoon­aa kuu­tio­ta. Sen läm­pöar­vo on noin 200 TWh. Siitä polte­taan yllät­tävän paljon, melkein 88 TWh. Tästä aika paljon tapah­tuu sel­l­ute­htaiden väliprosesseissa.
   Jos halu­aisim­ma kor­va­ta puu­ta polt­ta­mal­la kaik­ki fos­si­ili­nen ener­gia Suomes­sa turve mukaan luet­tuna, puu­ta tarvit­taisi­in 280 TWh. Ei riitä, vaik­ka koko met­sän kasvu poltet­taisi­in hak­keena. Paperin valmis­tuk­seen tai sahoile puu­ta ei riittäisi. 

 35. Sip­ilä on melkoisen vaku­ut­ta­va, ja hän on men­estynyt yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la siinä mit­takaavas­sa, mitä minä pidän men­estymisenä. Ja nyt Keskus­ta on suurin puolue. 

  Minus­ta vihreil­lä nyt ei ole kauheasti näkyvil­lä paikoil­la ihmisiä, joista ihmettelee, että ohhoh, tuokin joka olisi voin­ut jatkaa rahan tekemistä muual­la päät­ti sit­ten ide­al­is­mis­saan vali­ta maail­man­paran­tamisen järjestö/puoluehommissa. Täl­laisia vihreät kyl­lä tarvitsisivat.

  1. Marko, mitä oikein höpiset. Muu­tat omat annekkolu­u­losi tuos­ta vain faktoiksi.
   Kuu­lun jopa itse niihin, jot­ka ansait­si­si­vat tai oli­si­vat ansain­neet paljon enem­män elinkei­noelämän palveluk­ses­sa. Paljon on meil­lä myös niitä, jot­ka ovat luoipuneet poli­tiuikas­ta, kos­ka se ei ole sopin­ut työu­ran kanssa yhteen.

 36. Hei Osmo, ja muut Vihreät,

  Jostakin luin, että Vihrei­den puoluekok­ouk­ses­sa keskustelti­in paljon Tal­vi­vaaras­ta. Medi­aan ei tätä keskustelua juuri välittynyt.

  Aikooko Vihreät tehdä jotakin puolueena Tal­vi­vaaran suh­teen? Jos kyl­lä, niin mitä? Jos ei, niin mik­si ei?

  Sel­l­ainen mieliku­va on välit­tynyt, että Vihreät ei puolueena enää mobil­isoi kansalaisak­ti­ivi­su­ut­ta, sel­l­ainen on jätet­ty kansalaisjär­jestöille. Joten Tal­vi­vaaras­ta ei voi tul­la uut­ta “koi­järveä”. Ei vaik­ka mitä tapahtuisi?

  Toisaal­ta puolue on hal­li­tuk­ses­sa ja pitää hal­lus­saan ympäristömin­is­terin paikkaa, mut­ta näil­läkään eväil­lä ei ola mah­dol­lisu­ut­ta vaikut­taa juuri tähän ongel­makai­vok­seen..? Ei voi­da, vai ei halu­ta vaikuttaa? 

  Ikävää, että Vihreät on pysytel­lyt hyvin hil­jaa kaivosongelmasta/ongelmakaivoksesta. On vaikea kokea puoluet­ta edus­ta­maan itseä ympäristöa­siois­sa. Toisaal­ta ne muut arvot on mah­dol­lista löytää muista puolueista. Toivon, että Vihreät toimisi tässä asi­as­sa vah­vasti vihreän arvo­maail­man mukaan ja olisi ensim­mäisenä viemässä eteen­päin kyseisen kai­vok­sen sulkemista.

 37. Osmo Soin­in­vaara:
  Tuo väite, että uusi­u­tu­vaa on tuos­ta vain tar­jol­la Suomes­sa kuin­ka paljon tahansa on yksik­er­tais­es­ti väärä väite. Voisi vaik­ka tark­istaa faktoja. 

  Hyvä, hyvä, hyvä! 

  Vain yksi tarkennus:

  Osmo Soin­in­vaara:
  Jos halu­aisim­ma kor­va­ta puu­ta polt­ta­mal­la kaik­ki fos­si­ili­nen ener­gia Suomes­sa turve mukaan luet­tuna, puu­ta tarvit­taisi­in 280 TWh. Ei riitä, vaik­ka koko met­sän kasvu poltet­taisi­in hak­keena. Paperin valmis­tuk­seen tai sahoile puu­ta ei riittäisi.

  Fos­si­ilis­ten kor­vaamiseen tarvit­taisi­in todel­lisu­udessa paljon enem­män puu­ta, kos­ka puu­ta ei voi suo­raan työn­tää esim. auton tankki­in. Kos­ka ter­mo­dy­nami­ik­ka, kon­ver­sio­häviöitä tulee väistämät­tä. Real­is­tisem­pi arvio tarvit­tavas­ta puun (“bio­mas­san”) läm­pöar­vos­ta, jos sil­lä kor­vat­taisi­in fos­si­iliset, olisikin suu­ru­us­lu­okkaa 500–600 TWh. Mil­loin ollaankin jo vuosikasvu­un näh­den vähin­täänkin kaksinker­tai­sis­sa lukemissa.

  Mainit­takoon etukä­teen, että tarve ei san­ot­tavasti muu­tu vaik­ka kaik­ki autot muutet­taisi­in häkäpön­töik­si: täl­löin vain kul­jetet­taisi­in teho­ton­ta kon­ver­si­o­laitos­ta ylimääräisenä pain­ona joka autossa sen sijaan, että kon­ver­sio mas­sas­ta liiken­nepolt­toaineek­si tehtäisi­in keskite­tysti ja melkein var­masti tehokkaammin.

 38. Osaisiko Soin­in­vaara tai joku muu sisäpi­ir­iläi­nen val­ot­taa sitä, mik­si Niin­istö päät­ti antaa Han­nele Pokalle jatkokau­den YM:n kansli­apääl­likkönä. Kuin­ka usein vihreät pää­sevät nimit­tämään YM:n ylim­män virkamiehen? Ehkä ker­ran vuo­sisadas­sa. Ja mitä tehdään, annetaan se henkilölle, joka on pait­si epäpätevä myös melkein kaikessa vihrei­den poli­it­tisia tavoit­tei­ta vas­taan. Mik­si!? Ja vas­tauk­sek­si ei kel­paa, että ei pidä tehdä poli­it­tisia virka­nim­i­tyk­siä. Kansli­apääl­liköt ovat aina poliittisia.

 39. Osmo Soin­in­vaara:
  Marko, mitä oikein höpiset. Muu­tat omat annekkolu­u­losi tuos­ta vain faktoiksi.
  Kuu­lun jopa itse niihin, jot­ka ansait­si­si­vat tai oli­si­vat ansain­neet paljon enem­män elinkei­noelämän palveluk­ses­sa. Paljon on meil­lä myös niitä, jot­ka ovat luoipuneet poli­tiuikas­ta, kos­ka se ei ole sopin­ut työu­ran kanssa yhteen.

  Osmo, olet tun­netusti Vihrei­den älykköjä, ja saat ana­ly­y­sisi ja kon­sul­toin­tisi kau­pak­si mis­sä vain. Väi­tit kuitenkin, että nimeno­maan nuorem­mas­sa polves­sa vihre­itä on paljon kovaa asiantun­te­mus­ta. Ei min­ul­la mitään ennakkolu­u­lo­ja ole, mut­ta kun ei ole tietoakaan itseäni yli 10 vuot­ta nuorem­mista vihreistä, niin kyselin että minkä nimisiä nämä huip­pu­osaa­jat oikein ovat ja mil­lä aloil­la he ovat meritoituneet?

 40. Jut­telin puoluekok­ouk­ses­sa myös nuorten pro­fes­sorien, veit­sen­terävien luon­non­ti­eteil­i­jöi­den ja men­estynei­den liik­keen­jo­hdon kon­sult­tien kanssa. He kaik­ki oli­vat jär­jestö­jen­sä viral­lisia kok­ouse­dus­ta­jia, ja heistä osaa en ollut tien­nyt vihreiksi.

  Ainakin eräs suuren jäsen­jär­jestön joh­dos­sa toimin­ut kun­nal­lispoli­itikko on men­estynyt liik­keen­jo­hdon kon­sult­ti ja Hamiloa tois­takym­men­tä vuot­ta nuorem­pi. Juha Sip­ilä ei ole vaan on 7 vuot­ta van­hempi — kuka on se Kepun nuori men­estyjä? Hamilon ikäi­nen vihreä Tatu Ylö­nen, joka Hamiloa yli 10 vuot­ta nuorem­pana oli Suomen kaikkein men­estyneimpiä yrit­täjiä, oli luonut ja johtanut suurek­si SSH-yrityksen.

  Vihreät ovat arvo­vasem­mis­to­lainen puolue, jos­sa valitet­tavasti bis­nes­men­estys ei kai keskimäärin ole meri­it­ti bisnestä heikoim­min seu­raavien kesku­udessa ja toisaal­ta vihreät on niin paljon nokikkain elinkei­noelämän kanssa, että bis­nesural­la vihreys ei todel­lakaan ole yleis­es­ti meri­it­ti — ei kyl­lä paljon muukaan poli­it­ti­nen akti­ivi­su­us. Sik­si bis­nek­sessä men­estyneet ihmiset eivät yleen­sä tuo vihreyt­tään esi­in ja päin­vas­toin. Aka­teem­i­nen tutk­in­to sen­tään on tilas­toista päätellen plus­saa, ja vihreät taita­vatkin olla koulute­tu­in puolue äänestäjäkunnaltaankin.

  Minus­ta näyt­tää siltä, että vihreis­sä on eniten nuo­ria fik­su­ja ihmisiä — jopa duu­nar­i­tyyp­it ovat varsin fik­su­ja, mitä ilmiötä toki lie­nee muis­sakin puolueis­sa. Jäsenky­se­lyn perus­teel­la 12 % jäsenistä on tohtor­e­i­ta tai väitöskir­jaa teke­viä. Näin eduskun­ta­puolueista — Piraat­tipuolue ja Edis­tyspuolue saat­ta­vat tietysti olla neroti­hey­dessä aivan omas­sa luokassaan.

  Vihreisi­in tietysti mah­tuu mon­en­laista väkeä, mut­ta myös niis­sä siivis­sä, joi­hin Hami­lo suh­tau­tuu kiel­teisim­min, on joh­dos­sa kohta­lais­es­ti älykkäitä ja fak­toil­la argu­men­toivia ihmisiä. Olen mon­een ker­taan yllät­tynyt posi­ti­ivis­es­ti, vaik­ka tietysti kaikki­in puolueisi­in mah­tuu älyl­lis­es­ti epä­toiv­ot­tavi­akin ilmiöitä.

  Eri­tyis­es­ti sanon muiden puoluei­den fik­suille nuo­rille ihmisille: jos viihdytte omis­sa puolueis­sanne ja koette vaikut­ta­vanne paljon, ehkä saat­te tehtyä yhtä paljon hyvää niis­sä. Tulkaa vihreisi­in vain, jos koette halu­a­vanne samem­man­henkisten pari­in tai vaikut­ta­vanne asioi­hin kohtu­ut­toman vähän.

 41. ihmettelijä:
  Osaisiko Soin­in­vaara tai joku muu sisäpi­ir­iläi­nen val­ot­taa sitä, mik­si Niin­istö päät­ti antaa Han­nele Pokalle jatkokau­den YM:n kansli­apääl­likkönä. Kuin­ka usein vihreät pää­sevät nimit­tämään YM:n ylim­män virkamiehen? Ehkä ker­ran vuo­sisadas­sa. Ja mitä tehdään, annetaan se henkilölle, joka on pait­si epäpätevä myös melkein kaikessa vihrei­den poli­it­tisia tavoit­tei­ta vas­taan. Mik­si!? Ja vas­tauk­sek­si ei kel­paa, että ei pidä tehdä poli­it­tisia virka­nim­i­tyk­siä. Kansli­apääl­liköt ovat aina poliittisia.

  Minä ihmette­len tätä “ihmettelijän” hyökkäys­tä Han­nele Pokkaa vas­taan. Voisiko kir­joit­ta­ja perustel­la syytök­siään Han­nele Pokan epäpätevyy­destä tai vihrei­den poli­it­tis­ten tavoit­tei­den vas­tus­tamis­es­ta? Perus­teek­si ei riitä (toden­näköis­es­ti väärä) mieliku­va Keskus­ta-puolueesta. Han­nele Pok­ka on toimin­ut akti­ivis­es­ti muun muas­sa vael­luskalakan­to­jen puoles­ta puhu­jana, jo ennen ympäristömin­is­ter­iön työtään.

  Kansli­apääl­likön vaa­ti­vaan tehtävään ei onnek­si riitä pelkkä vihreä ima­go. Vaikea min­un on myöskään nähdä, että kuin­ka Vihreän puolueen riveistä tule­va kansli­apääl­likkö olisi mitenkään parem­pi ympäristön kannal­ta. Ainakaan nyky­is­ten Vihrei­den min­is­terei­den (Niin­istö ja Hau­ta­la) toim­inta ja aikaansaan­nos­ten merkit­tävyys eivät ole min­ua täysin vaku­ut­ta­neet, vaik­ka henkilöinä molem­pia toki arvostan. Ja Niin­istö on sen­tään Pokan esimies, joten huonon ympäristöpoli­ti­ikan syi­den kaat­a­mi­nen kansli­apääl­likön niskaan kuu­lostaa kyl­lä siltä, että halu­taan löytää syn­tipuk­ki jostain muual­ta kuin omista riveistä…

 42. Kalle 2: Hamilon ikäi­nen vihreä Tatu Ylö­nen, joka Hamiloa yli 10 vuot­ta nuorem­pana oli Suomen kaikkein men­estyneimpiä yrit­täjiä, oli luonut ja johtanut suurek­si SSH-yrityksen.

  Puolueen teknolo­giasi­ipeä ei las­ke­ta. Se on merk­i­tyk­setön. On aivan sama, mitä julk­i­lausum­ia ja ohjelmia ja peri­aate­julis­tuk­sia se saa äänestet­tyä läpi, kos­ka taiteil­i­ja- ja fem­i­nis­tisi­iv­en edus­ta­jat pyyhkivät niil­lä aina per.. nenän­sä sekä omas­sa kom­mu­nikaa­tios­saan että edustustehtävässään.

  1. anonyymin logik­ka on kyl­lä rautainen. Vihreät ovat tyh­miä. Ne vihreistä, jot­ka eivät ole tyh­miä, eivät ole oikei­ta vihre­itä, mis­tä seu­raa, että vihreät ovat tyh­miä. Täl­lä päät­te­lyl­taval­la voi päätel­lä oikeas­t­aan mitä hyvänsä.

   Minä muuten ker­ran kysyin puolue­hal­li­tus­ta johtaes­sani, että kuin­ka monel­la on ker­tynyt­tä yrit­täjäeläket­tä. Vähän yli puolel­la oli. En usko, että löy­tyy toista puoluet­ta, jol­la olisi näin paljon yrittäjiä.

 43. Osmo Soin­in­vaara:
  anonyymin logik­ka on kyl­lä rautainen. Vihreät ovat tyh­miä. Ne vihreistä, jot­ka eivät ole tyh­miä, eivät ole oikei­ta vihre­itä, mis­tä seu­raa, että vihreät ovat tyhmiä. 

  Minä tulk­itsin tuon ‘anonyymin’ No True Scots­man ‑par­o­di­an sarkasmiksi?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.