Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 21.5.2013

Esi­tys­lis­taan pääsee tästä.

Erot­ta­jan aukio jalankulk­i­joiden oleskelutilaksi

Erot­ta­jan aukio, se mis­sä on mm. bus­si 20 päät­täri, ote­taan jalankulkualueek­si. Bus­sit siir­tyvät muualle, ajo­ramp­pi pysäköin­tilu­o­las­ta pois­tuu, Man­ner­heim­intien yli tulee suo­jatie, jol­loin esimerkik­si Espan pyöräti­etä kulke­va pääsee yli suo­raan, kun nyt pitää kiertää kolmien val­o­jen kaut­ta. Ker­ras­saan mainio asia.

Erottaja

 

Toim­inta- ja taloussuunnitelma

Varsin ruti­ini­no­mainen suun­nitel­ma, jos­sa tavoit­teet vas­taa­vat aiem­pia. Asun­tokaavoituk­sen tavoite on nos­tet­tu 5000 asun­nos­ta 5500 asun­toon. Taisin olla minä, joka strate­gia­neu­vot­teluis­sa sitä esitin. Voisi nos­taa selvbästi enem­mänkin, mut­ta sil­loin tulisi olla tapa rahoit­taa tämä kasvu­ton­tin­lu­ovu­tus­tu­loil­la. Mihinkään investoin­tikat­toon tämä ei kyl­lä mahdu.

Tapu­likaupun­gin Maat­ullinpuis­ton eteläosan ase­makaa­van muutosesitys.

Maltill­i­nen tiivistyskaa­va tuo alueelle 44 uut­ta pien­talo­tont­tia. Asukkaat ovat vähän urput­ta­neet lisään­tyvästä liiken­teestä ja pienenevistä virkistysalueista.

Tapu­likaupunkia tehdään nyt näin. Ennen kuin alueen raken­nuk­sia alet­ti­in perusko­r­ja­ta, olisi voitu harki­ta koko alueen rak­en­tamista uud­estaan nykyaikaisen kaa­van mukaan, mut­ta se juna meni jo.

28 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 21.5.2013”

 1. Tuleeko autoille ajoy­hteys Bule­vardil­ta Eteläesplanadille?

 2. Erot­ta­jan kart­taan liit­tyen, mik­si tuo uusi pyörä­tien jatke Man­ner­heim­intien yli on laitet­tu kiemurtele­maan tuol­la tavalla?

  Tuos­sa lin­jauk­ses­sa Eteläe­s­planadil­ta tule­va ja suo­raan Bule­vardille jatka­va polkupyöräil­i­jä joutuu tekemään risteyk­sessä ensin kään­nök­sen oikeaan ja sit­ten vasem­paan ennen kuin pääsee pyörä­tien jat­keen kohdalle. Lop­putu­lok­se­na mutkit­tel­e­va ja huonos­ti ennakoita­va ajolinja.

 3. Tarkoi­ta­nee käytän­nössä että toteu­tu­saikataulu on vas­ta sit­ten kun län­simetro aloit­taa liiken­teen ja bus­si 20 ei enää kul­je Laut­tasaares­ta keskus­taan, tai ainakaan Erottajalle.

 4. Mut­ta käve­ly­mat­ka päät­täriltä Stock­alle pite­nee ehkä melkein läh­es 200 m! Kola­juo­ma ja pop­cor­nit valmiiksi…

 5. Anna R:
  Mut­ta käve­ly­mat­ka päät­täriltä Stock­alle pite­nee ehkä melkein läh­es 200 m! Kola­juo­ma ja pop­cor­nit valmiiksi… 

  Talvikeleil­lä noin suur­ta matkan piden­nys­tä ei pelas­ta edes Hul­lut Päivät.

 6. Ah, eihän tuos­ta sit­ten ihan 200 metriä tule (par­it bonus­li­iken­neval­ot kyl­läkin). Sijoitin sen päät­tärin mielessäni toiselle puolelle kat­ua (ja ryh­mit­tymisalueen ver­ran ylem­mäs mäkeen), onko­han suun­nit­telijoil­la ollut muis­tis­sa, että 20 ajaa nykyään Erot­ta­jalle Uudenmaankatua…

 7. Erot­ta­jas­ta:
  — Mik­si toteu­tu­mista täy­tyy odot­taa kolme vuot­ta (suun­nitel­tu toteu­tus vas­ta 2016)?
  ‑Bus­sipäät­täri sopisi myös kolmikul­maan ysir­atikan van­halle pysäkille jos­sa on katos valmiina.
  — Jääkö Stock­man­nin pysäköin­nin enti­nen ramp­pi vaille käyt­töä? Saisiko tilaan gal­ler­ian, teat­terin toim­into­ja, tms hauskaa?
  — Pyörä­tien suoris­tamis­takin tärkeäm­pää olisi, ettei alueel­la olisi täysin sekaisin kak­sisu­un­taisia pyöräteitä ja yksisu­un­taisia ‑kaisto­ja.

 8. Kun tuo­hon Erot­ta­jalle lisätään suo­jatie, mah­tuuko ryh­mi­tys­raiteille edelleen läh­es 28-metri­nen Transtech-vaunukin vai blokkaako yksi vaunu jatkos­sa naapuriraiteenkin?

 9. Otta­mat­ta kan­taa yksit­täiseen kohteeseen ihmette­len, mik­si Helsinki­in raken­netaan pien­talo­ja. Suomen parhaal­la saavutet­tavu­us- ja syn­er­giavyöhyk­keel­lä se nos­taa kaiken asumisen hin­taa ja vie poh­jaa pois urbaanin kehit­tymiseltä. Samaan aikaan van­hois­sa lähiöis­sä etsitään tiivistämisko­htei­ta eli tont­te­ja uusille ker­rostaloille. Helsin­gin strate­gi­nen visio ei ole tässä asi­as­sa kirkas ja yhden­su­un­tainen. Toisaal­la tar­jo­taan super­luk­sus­ta ja toisaal­la rankaistaan ker­rostaloa­sumis­es­ta. Pien­taloa­su­jille riit­tää Espoota,Vantaata ja radan­var­sien pikkukaupunke­ja. Helsin­ki voisi olla ylpeä kaupunki­maisu­ud­estaan ja kehit­tää sitä.

 10. J:
  Erottajasta:
  — Mik­si toteu­tu­mista täy­tyy odot­taa kolme vuot­ta (suun­nitel­tu toteu­tus vas­ta 2016)?

  Vuosi 2016 var­maan sik­si että ei uskalleta toteut­taa ennen län­simetron valmis­tu­mista. Jos bus­si 20:llä ei olisi ennen metron valmis­tu­mista muu­ta pysäkkiä keskus­tas­sa kuin kolmikulma­puis­tosa niin sen käyt­tö tulisi vähen­emään radikaal­isti ja laut­tasaare­laiset alka­isi­vat protestoi­da äänekkäästi ja he alka­isi­vat vaa­tia päät­tärin siir­toa ennem­min vaik­ka rauta­tien­to­rille (jonne bussin olisi pirun han­kala kulkea), ja HSL:n pelko olisi sil­loin että se jäisi pysyvästi sinne. Erottajan/Kolmikulman päätepysäkkiä tuli­si­vat käyt­tämään myös Seurasaaren bus­si 24, mut­ta kos­ka se kul­kee ydinkeskus­tan kaut­ta man­ner­heim­inti­etä pitkin niin ei ole niin suur­ta merk­i­tys­tä mis­sä sen päätepysäk­ki sijaitsee.

 11. Andy:
  Otta­mat­ta kan­taa yksit­täiseen kohteeseen ihmette­len, mik­si Helsinki­in raken­netaan pientaloja.
  .…
  Helsin­gin strate­gi­nen visio ei ole tässä asi­as­sa kirkas ja yhden­su­un­tainen. Toisaal­la tar­jo­taan super­luk­sus­ta ja toisaal­la rankaistaan kerrostaloasumisesta. 

  Pien­ta­lo Tapu­likaupungis­sa on kaukana superluksuksesta.

  Koko Tapu­likaupun­ki olisi pitänyt lana­ta nurin ja rak­en­taa uusik­si. Alue on kur­jis­tunut hur­jasti viimeisen 10–15 vuo­den aikana. Sääli, että noin hyväl­lä paikalla sijait­se­va kaupungi­nosa on päästet­ty niin kur­jaan kuntoon.

  Mikähän siinä on ettei nykyään enää pure­ta juuri mitään?

 12. Jor­pak­ka: Pien­ta­lo Tapu­likaupungis­sa on kaukana superluksuksesta.

  Koko Tapu­likaupun­ki olisi pitänyt lana­ta nurin ja rak­en­taa uusik­si. Alue on kur­jis­tunut hur­jasti viimeisen 10–15 vuo­den aikana. Sääli, että noin hyväl­lä paikalla sijait­se­va kaupungi­nosa on päästet­ty niin kur­jaan kuntoon.

  Mikähän siinä on ettei nykyään enää pure­ta juuri mitään?

  Helsingis­sä on yllät­tävän paljon pient­laokaupun­giosia — Tapani­la, Käpylä. osa Hert­toniemeä… Ja yllät­täävn paljon pien­talo­ja muutenkin.

  Tapu­likaupun­gin nykyti­las­ta en tiedä. Ihmisethän kaupun­gin etkevät.

 13. Teat­terin eteläpuolel­la ole­valle kolmi­olle mah­tu­isi (asuin)talo. Nyt siinä on väk­isin elävöitet­tävää tyhjyyt­tä, jol­laista on Helsingis­sä murheek­si asti.

 14. maria: Nyt siinä on väk­isin elävöitet­tävää tyhjyyt­tä, jol­laista on Helsingis­sä murheek­si asti.

  Helsin­ki on ankei­den tuu­len­piek­sämien aukioiden kaupun­ki ja sel­l­aise­na näyt­tää pysyvän. Jalankulk­i­joiden oleske­lu­ti­la on joutomaan synonyymi.

 15. maria:
  Teat­terin eteläpuolel­la ole­valle kolmi­olle mah­tu­isi (asuin)talo. Nyt siinä on väk­isin elävöitet­tävää tyhjyyt­tä, jol­laista on Helsingis­sä murheek­si asti.

  Hie­man han­kala paik­ka se oli­is asuin­talolle. Toimis­toista on yli­tar­jon­taa, enkä usko kaikkien kaupp­po­jenkaan löyt­tävän asi­akkai­ta… Eika talo sai­is peitää ruot­salaista teatteria.

  Talvel­la alue on joutomaa­ta. Keäs­llä suo­ras­taan kuhisee eläää.

 16. Markku af Heurlin: Helsingis­sä on yllät­tävän paljon pient­laokaupun­giosia – Tapani­la, Käpylä. osa Hert­toniemeä… Ja yllät­täävn paljon pien­talo­ja muutenkin. 

  Pyöräl­lä eksy­il­lessä löytää pien­talo­ja sel­l­ai­sis­takin paikoista kuin Myl­ly­purosta, Kon­tu­las­ta tai Jakomäestä (ja naa­purikaupun­gin puolel­la vaik­ka Haku­ni­las­ta), jot­ka yleen­sä keskustelus­sa stereo­typ­is­tetään kauheik­si beton­isik­si itäelementtilähiöiksi.

  Ohikulke­va autoil­i­ja (ja bus­si­matkus­ta­ja) kul­kee vain keskeisiä kokoo­javäyliä pitkin jol­loin alueen mieliku­va syn­tyy niitä reunus­tavista ker­rostaloista. Elämää on siel­lä peremmälläkin.

 17. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Ohikulke­va autoil­i­ja (ja bus­si­matkus­ta­ja) kul­kee vain keskeisiä kokoo­javäyliä pitkin jol­loin alueen mieliku­va syn­tyy niitä reunus­tavista ker­rostaloista. Elämää on siel­lä peremmälläkin.

  Tapu­likaupungis­sa on mon­ta rumaa taloa, mut­ta se on raken­net­tu tehokkaasti, toisin kuin mon­et muut lähiöt. Hieno­hel­mat kauhis­tel­e­vat Tapu­likaupunkia yksinker­tais­es­ti sik­si, että siel­lä on kaupun­gin vuokra-asun­to­ja; mut­ta eihän niitä ole edes kovin paljon. Ehkä ase­manseudun pari kapakkaakin nyr­pistyt­tävät teras­sikaudel­la. Kan­nat­taisi jalka­u­tua paikalle ennen kuin rupeaa ehdot­tele­maan kaupungi­nosan repimistä.

  1. Tapu­likaupun­gin ker­rostalop­uoli on raken­nt­tu erit­täin tehot­tomasti. Nyky­s­tan­dard­ein sinne tulisi tuplas­ti asukkaita.

 18. Osmo Soin­in­vaara:
  Tapu­likaupun­gin ker­rostalop­uoli on raken­nt­tu erit­täin tehot­tomasti. Nyky­s­tan­dard­ein sinne tulisi tuplas­ti asukkaita.

  Ehkä tässä hypo­teet­tises­sa tilanteessa kan­nat­taisi ensin kat­soa, onko joku halukas raken­nut­ta­maan Tapu­likaupun­gin tilalle sel­l­aista asun­toaluet­ta, johon tulisi — tai olisiko parem­pi sanoa “mah­tu­isi” — tuplas­ti väkeä autoi­neen päivi­neen. Vai tehtäisi­inkö auto­ton Tapu­likaupun­ki, radan var­res­sa kun ollaan?

  1. Tapu­likaupun­guin osa­ta juna meni jo. Sen raken­nuk­set on melkein kaik­ki perusko­r­jat­tu, joten ehkä 50 vuo­den päästä sitten.

 19. spot­tu: Helsin­ki on ankei­den tuu­len­piek­sämien aukioiden kaupun­ki ja sel­l­aise­na näyt­tää pysyvän. Jalankulk­i­joiden oleske­lu­ti­la on joutomaan synonyymi.

  Onhan tässä jotain nos­tal­giaakin. Mieleen tulee Neu­vos­toli­it­to ja suuret voiton aukiot. Toisaal­ta on hienoa, että sen 2 kk vuodes­ta voi naut­tia mon­imuo­tois­es­ta katutilasta.

 20. Antero Helasvuo: Tapu­likaupungis­sa on mon­ta rumaa taloa, mut­ta se on raken­net­tu tehokkaasti, toisin kuin mon­et muut lähiöt.

  Kan­nat­taisi jalka­u­tua paikalle ennen kuin rupeaa ehdot­tele­maan kaupungi­nosan repimistä. 

  Olen asunut Tapulis­sa yli parikym­men­tä vuot­ta ennenkuin muutin pois sieltä. Käyn siel­lä edelleen sään­nöl­lis­es­ti, joten per­spek­ti­iviä löy­tyy. Alue on men­nyt alaspäin lujaa, varsinkin ase­man seu­tu keskel­lä arkipäivää on aika masen­tavaa katsottavaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.