Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.5.2013

Esi­tys liikenneinvestoinneiksi

Kaik­ki muu meni esi­tys­ten mukaan, pait­si esi­tys liiken­nein­vestoin­neik­si. Niis­säkin vuo­den 2014 esi­tys meni esi­tyk­sen mukaan, mut­ta muut vään­net­ti­in raami­in, kun ker­ran oli käs­ket­ty. Raa­mi on tässä tapauk­ses­sa 97 miljoon­aa euroa/vuosi. Tätä voi ver­ra­ta vaikka­pa siihen, että Vetu­ri­tie yksinään mak­saa 140 miljoon­aa. Samal­la lähetimme viestin kaupung­in­hal­li­tuk­selle, ettei tässä raamis­sa ole mitään järkeä. Näin se meni pöytäkir­jan mukaan:

Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta hyväksyi yksimielis­es­ti puheen­jo­hta­ja Rauta­van tekemän ja vara­puheen­jo­hta­ja Soin­in­vaaran kan­nat­ta­man vastaehdotuksen:

Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta päät­ti hyväksyä liiken­nein­vestoin­tien talousarvio- ja investoin­tio­hjel­mae­hdo­tuk­set lähetet­täviksi kaupung­in­hal­li­tuk­selle vuo­den 2014 talousarvion ja vuosien 2015–2018 investoin­tio­hjel­man laa­timisen poh­jak­si. Vuosien 2014–2016 osalta investoin­nit muute­taan pöytäkir­jan liit­teek­si lisät­tävän taulukon mukaises­ti siten, että liiken­nein­vestoin­tien kokon­ais­määrä on vuosi­ta­sol­la 97 miljoon­aa euroa. Samal­la lau­takun­ta toteaa, että liiken­nein­vestoin­tien karsin­ta investoin­tika­ton edel­lyt­tämään 97 miljoon­aan euroon tarkoit­taa käytän­nössä Kalasa­ta­man, Pasi­lan ja Kru­unuvuoren­ran­nan aluei­den toteu­tuk­sen merkit­tävää hidas­tu­mista vuo­den 2016 lop­pu­un asti. Katu­verkon toteu­tu­mi­nen viivästyy suun­nitel­lus­ta ja Pasi­las­sa mm. Vetu­ri­tien toteu­tus siir­tyy. Tämä tarkoit­taa myös, että sitovia asun­to­tuotan­nolle asetet­tu­ja tavoit­tei­ta ei saavute­ta, sil­lä kor­vaavien kohtei­den osoit­ta­mi­nen tarvit­tavas­sa mitas­sa on mah­do­ton­ta. Pro­jek­tialuei­den investoin­te­ja tulisikin lau­takun­nan mielestä tarkastel­la investoin­tika­ton ulkop­uolel­la siltä osin kuin pro­jek­tialueelta kaupungille syn­tyvät tuo­tot kat­ta­vat infra­struk­tu­urin kus­tan­nuk­set (net­tope­ri­aate).

Tek­isi mieli sanoa, että mitäs minä sanoin. Olin aikanaan neu­vot­tele­mas­sa bud­jet­ti­raamista, johon siis tuli myös tuo investoin­ti­raa­mi 435 miljoon­aa euroa, joka sit­tem­min on jyvitet­ty eteen­päin niin, että liiken­nein­vestoin­te­ja on 97 miljoon­aa. Esitin sil­loin, että asun­to­tuotan­non vaa­ti­mat investoin­nit net­toute­taan vähen­tämäl­lä investoin­ti­menoista kaupungille tule­vat maan­lu­ovu­tus­tu­lot (myyn­ti­t­u­lot tai nyky­het­keen kap­i­tal­isoidut vuokrat­u­lot). Tietysti raamia olisi sil­loin vähän pienen­net­ty, mut­ta ei joudut­taisi säästämään voit­toa tuot­tavista hankkeista.

Tähän var­maankin palataan.

Huo­mat­takoon että Vuosaar­en­tie 3:ssa on vas­taa­va tilanne. Siirtämäl­lä tie van­halle paikalleen saadaan raken­nu­soikeut­ta 1,65 miljoo­nan euron edestä, mut­ta se mak­saa 900 000 euroa.

13 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.5.2013”

 1. Tämä Helsin­gin kaupunkin bud­jet­ti­raa­mi ja investoin­tikat­to kuu­lostaa yhtä järkevältä ja lop­pu­un asti mietityltä kuin ns. val­tion­hallinnon tuot­tavu­u­so­hjel­ma aikanaan.

  Mitä pahaa me suo­ma­laiset olemme oikein tehneet, että joudumme kär­simään näin huonos­ta ja jääräpäis­es­tä hallinnos­ta? Tämä kos­kee sekä virkami­estyötä että poli­it­tista luot­ta­mushenkilöstöä. Joko päätök­siä ei saa­da aikaan lainkaan, ja sil­loinkin kun saadaan, niin ne tehdään hätäis­es­ti keskustelemat­ta ja miet­timät­tä, ja sit­ten päätet­ty­i­hin asioi­hin hirt­täy­dytään kuin hal­li­tu­so­hjel­maan ikään kuin se olisi joku taivaalli­nen totuus. 

  Anna mun kaik­ki kestää…

 2. Mitä jos raken­net­taisi­inkin Pasi­la ilman mit­ta­van kallista kaupunkimotaria?

 3. Onko Helsin­gin liiken­nesu­un­nit­telu tosi­aan täysin erilli­nen pesäke muus­ta kaupunkisu­un­nit­telus­ta? Tulee mieleen (ei imuri) Koivusaari, Veturitie…
  Niin ylim­i­toitet­tu­ja katuhankkei­ta, ettei enää kan­na­ta rak­en­taa asun­to­ja?! Voisiko muut­taa asi­at niin, että liiken­nesu­un­nit­telu on kaupunkisu­un­nit­telun alaista? Ei toisin päin!

 4. Raami­han toimii, kun kaupun­gin huseerami­nen asun­tomarkki­noil­la lopete­taan, vai mitä. 😉 En ole koskaan ymmärtänyt, kenen etu on kaupun­gin asun­to­tuotan­to. Sen tiede­tään vain nos­ta­van hin­to­ja. Kaik­ki markki­nahäir­iöt tun­netusti vain nos­ta­vat hintoja.

  1. Tässä ei ole kyse asun­to­tuotan­nos­ta vaan katu­jen rak­en­tamis­es­ta asun­toalueille. Ton­tit pitänee vuokra­ta Har­ri Pot­ter­ille, kos­ka niihin pääsee vain ilmi­in­tymäl­lä, jos katu­ja ei saa rakentaa.

 5. “Vuosaar­en­tie 3:ssa on vas­taa­va tilanne. Siirtämäl­lä tie van­halle paikalleen saadaan raken­nu­soikeut­ta 1,65 miljoo­nan euron edestä, mut­ta se mak­saa 900 000 euroa.”

  Eikö tässä voi­da sanoa raken­nut­ta­jalle että “saat­te sen 1.65 miljoo­nan edestä raken­nu­soikeut­ta, jos siir­rätte tien” — niin kaupun­gin ei tarvitse investoi­da itse ollenkaan.…

 6. Olli Pot­to­nen:
  Mitä jos raken­net­taisi­inkin Pasi­la ilman mit­ta­van kallista kaupunkimotaria? 

  Meil­lä on mah­do­ton ongel­ma: toinen nor­mi sanoo, että on investoin­tikat­to ja toinen nor­mi sanoo, että on sovit­tu että pitää rak­en­taa motari, joka mak­saa enem­män — ja normiy­hteiskun­nas­sa mei­dän pitää totel­la kaikkia normeja 😉

 7. No onhan sitä nyt Suomes­sa ennenkin päästy tiet­tömien taipalei­den taa.

 8. Voisi olla ihan hyvä aja­tus kopla­ta katu­jen tai puis­to­jen rak­en­t­a­mi­nen tont­tikaup­poi­hin. Raken­nus­li­ik­keet voivat olla inno­vati­ivisia tai kahdes­ta työ­maas­ta samas­sa paikas­sa voi tul­la syn­er­giae­t­ua, jol­loin saadaan kokon­aiskus­tan­nuk­sil­taan edullisem­min tehtyä sekä talon­raken­nus että per­in­teiset julkisen sek­torin pro­jek­tit. Mis­tä tuli mieleen, että kaikissa viimeisessä 100 uutises­sa Jätkäsaaren torni­hotel­lis­sa on ollut sanas­ta sanaan sama lause, että han­ke toteutetaan kokon­aan yksi­tyisel­lä rahalla…

 9. Ville: Mis­tä tuli mieleen, että kaikissa viimeisessä 100 uutises­sa Jätkäsaaren torni­hotel­lis­sa on ollut sanas­ta sanaan sama lause, että han­ke toteutetaan kokon­aan yksi­tyisel­lä rahalla…

  Mitä sil­lä on väliä? Kaupunkiku­va kuu­luu kaikille eikä ain­oas­taan yksi­tyiselle rahalle, vaik­ka ymmär­ränkin, että aja­tus on kauhis­tut­ta­va Kokoomuk­selle ja muulle oikeistolle.

 10. Jatkan vielä Pasi­las­ta ja Vetu­ri­ti­estä. Mikko Särelä kir­joit­taa, että 140 miljoo­nan euron kuluista val­tio ja kaupun­gin saa­mat tuo­tot kat­ta­vat 85MEUR, eli net­tona kus­tan­nuk­sia tulee 55MEUR. Tai oikeas­t­aan enem­män, sil­lä Kes­ki-Pasi­laan pitää rak­en­taa muu­takin infraa. Eli net­tope­ri­aat­teen sovelt­a­mi­nen ei tätä han­ket­ta pelas­ta. Eikös Vetu­ri­tie siis ole juuri sel­l­aista rahankäyt­töä mitä investoin­tika­tol­la on tarkoi­tus vähentää?

  Lisäk­si Vetu­ri­tien tarpeel­lisu­us ja hyödyl­lisyys ovat kyseenalaisia. Soin­in­vaara on puhunut use­asti ratik­ka ja hissi ‑kaupun­gin puoles­ta. Moot­toritun­neli ja hissi ‑kaupun­ki on saanut tässä blo­gis­sa vähem­män suosiota.

 11. En oikein ymmär­rä, mik­si joka talolle pitää kulkea katu? Olisi korkea aika suun­nitel­la talo­ja, jot­ka tuke­vat ekol­o­gista ja mod­er­nia liikku­mista. Ei koko Suo­mi tarvitse rak­en­taa yksi­ty­isauto­jen varaan.

 12. Juu, jatkos­sa sam­mute­taan tuli­palot lentokoneil­la, ja haetaan kaik­ki halukkaat tai ainakin viral­liset vam­maiset helikopter­il­la terveyskeskukseen/sairaalaan kun­nan varoil­la, kun­nan mak­samalle helikopteriken­tälle jokaisen talon katol­la. Van­hus­ten koti­palvelullekin voisi han­kkia parikym­men­tä kopte­ria ate­ri­oi­ta kuskaa­maan. Mitä väliä kuluista, kun saati­in ekol­o­gista mod­er­nia asumista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.