Järjetön virkaehtosopimuksen kohta

Poli­isi­toimen ratio­naal­ista organ­isoimista vaikeut­taa olen­nais­es­ti val­tion virkae­htosopimuk­sen määräys, jon­ka mukaan poli­isille, joka työpäivän puit­teis­sa pistäy­tyy yli 15 kilo­metrin päässä asema­paikaltaan, tulee mak­saa päivära­ha. Siis niin kuin esimerkik­si Helsingistä Tikkurilaan. 

Kuka näitä virkae­htosopimuk­sia oikein laatii? 

72 vastausta artikkeliin “Järjetön virkaehtosopimuksen kohta”

 1. Ihan simp­pelisti san­ot­tuna osa palka­s­ta mak­se­taan verot­tomana päivära­hana. Ai mut­ta uhosko joku min­is­teri lait­ta­vansa veronkiertäjät kuri­in ja nuhteeseen?

 2. Eihän tuo mikään uusi jut­tu ole, jo 70-luvul­la tuo päivära­hakäytän­tö oli voimassa.
  En tei­dä kuin­ka kaukaa tuo juon­tuu, mut­ta se on alun­perin ollut virkami­esten keksintöä

  Ja se on myös yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la käytössä.

  Tuol­la ruokara­ha-puolipäivära­hakäytän­nöl­lä kor­vataan sitä, ettei voi syödä työ­maaruokalan sub­ven­toitua ruokaa.

  Vois kysyä, mik­si Osmolle mak­se­taan Van­cou­verin matkas­ta päivära­haa ? Lennoil­la ruu­at ja juo­matkin ovat ilmaisia, samoin tutus­tu­misko­hteis­sa isän­nät tar­joa­vat kaiken­laista ja vierail­i­jatkin vastavuoroisesti.

  Tuos­sa tietoa päivärahoista

  http://www.yrittajat.fi/tyonantajanabc/korvaukset/paivarahat/

  “Työ­matkan kestoa­jas­ta riip­puen päivära­han enim­mäis­määrät ovat:

  Työ­matkan kestoai­ka Päivära­han enim­mäis­määrä (euro)
  yli 6 tun­tia (osapäivära­ha) 17,00
  yli 10 tun­tia (kokopäivära­ha) 38,00
  kun matkaan käytet­ty aika ylittää
  viimeisen täy­den matkavuorokauden
  — vähin­tään 2 tun­nil­la 17,00
  — yli 6 tun­nil­la 38,0

  Jos palka­nsaa­ja jon­akin matkavuorokaut­e­na saa ilmaisen tai matkalipun hin­taan sisäl­tyneen ruoan, päivära­han enim­mäis­määrä on puo­let 1 momentin mukai­sista määristä. Ilmaisel­la ruoal­la tarkoite­taan kokopäivära­han kysymyk­sessä ollen kah­ta ja osapäivära­han kysymyk­sessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

  Ate­ri­ako­r­vauk­sen mak­sami­nen edel­lyt­tää, että työ­matkas­ta ei suorite­ta päivära­haa ja että palka­nsaa­jal­la ei työn vuok­si ole mah­dol­lisu­ut­ta ruokailu­tauon aikana ate­ri­oi­da tavanomaisel­la ruokailu­paikallaan. Ate­ri­ako­r­vauk­sen enim­mäis­määrä on 9,50 euroa.

  Jos palka­nsaa­ja joutuu työ­matkalla ate­ri­oimaan kak­si ker­taa tavanomaisen ruokailu­paikkansa ulkop­uolel­la, eikä työ­matkas­ta suorite­ta päivära­haa, ate­ri­ako­r­vauk­sen enim­mäis­määrä on 19 euroa.”

 3. Päivära­hakäytän­nössäkin on kah­den ker­roksen väkeä: Ns parem­pi väki naut­tii päivära­hoista , mut­ta vuokrafir­moissa ja ns mata­lan tuot­tavu­u­den aloil­la ne laistetaan.

  Tut­ta­vani piti 10 vuot­ta lounas­rav­in­to­laa Riihimäen lähel­lä ja asi­akkaina oli­vat liikku­vat työn­tek­i­jät ja hän seurasi hei­dän ruokailukäyttäytymistään.

  Liikku­va mata­lan tuot­tavu­u­den työ johtaa epäter­veel­liseen ruokailuun.

  Mata­lan tuot­tavu­u­den työt ovat yleen­sä ruumi­il­liseti rasit­tavia ja ener­giantarve on sen vuos­ki suuri. Syomässä käy­dään mis­sä sat­tuu ja ater­ian on olta­va hal­pa kos­ka päivära­haa eikä sub­ven­tioi­ta ole ja tulot eivät riitä kun­nol­liseen ateriaan.

  Ater­ian on sisäl­let­tävä ener­giaa ja nopeasti ener­giak­si muut­tuvia ainei­ta niin ruuak­si valikoituu nopeasti ener­giaa anta­va ‚ras­vainen ja sok­er­i­nen ruoka .

  Kun päiväkin alkaa klo 6–7 niin aami­aista ei ole syöty.

  Niin­pä ahmi­taan liikaa

  Ja kun työt vai­htel­e­vat niin ihmi­nen ei sopeudu nopeasti muutoksiin.

  Seu­rauk­se­na on pain­on nousu ja siitä seu­raa­vat sairaudet.

  Kun työter­vyshuoltokin puut­tuu ja terkakri­in pääsee vas­ta kun pääa on kainalos­sa niin varoi­tus­takaan ei tule enne kuin tau­ti on vakava

  Eduskun­nan nor­sun­lu­u­tor­nista on help­po arvotel­la mui­ta ja kehot­taa mui­ta elämään ter­veel­listä elämää, kun itse on jär­jestänyt itselle infran jol­la voi elää automaat­tis­es­ti terveellisesti.

 4. Mis­tä ihmeestä olet saanut tuol­laisen tiedon?

  Poli­isien virkae­htosopimus on ihan lin­jas­sa verot­ta­jan päätök­sen kanssa ja saman­lainen kuin kaikil­la muil­lakin työn­tek­i­jöil­lä. Pistäy­tymi­nen ei ihan riitä, matkan pitää kestääkin vähän.

  Tässäpä tek­stiä poli­isien sopparista:

  “8 §
  Päivära­han edel­ly­tyk­senä ole­van matkan pituus
  Päivära­haa voidaan suorit­taa, kun virka­mat­ka ulot­tuu yli 15 kilometrin
  etäisyy­delle virkamiehen tai työn­tek­i­jän asun­nos­ta tahi vir­ka- tai työpaikasta,
  mitat­tuna yleis­es­ti käytet­tyä kulku­ti­etä sen mukaan, tapahtuuko
  lähtö asun­nos­ta vai vir­ka- tai työ­paikas­ta ja paluu vas­taavasti asuntoon
  vai vir­ka- tai työpaikkaan.

  9 §
  Osapäivära­han ja kokopäivära­han tuntirajat
  O s a p ä i v ä r a h a suorite­taan, kun virka­mat­ka on kestänyt yli 6 tuntia.
  K o k o p ä i v ä r a h a suorite­taan, kun virka­mat­ka on kestänyt yli
  10 tuntia.
  Kun virka­mat­ka on kestänyt enem­män kuin yhden matkavuorokauden
  ajan ja virka­matkaan käytet­ty aika ylit­tää viimeisen matkavuorokau­den yli
  kahdel­la tun­nil­la, se oikeut­taa uuteen osapäivära­haan, ja yli kuudel­la tunnilla,
  se oikeut­taa uuteen kokopäivärahaan.”

 5. kansane­dus­ta­jan kulukorvaus:
  Kulukorvaus
  Kansane­dus­ta­jan palkkion ohel­la edus­ta­jalle mak­se­taan joka kuukau­den 15. päivä kuluko­r­vaus, joka on tarkoitet­tu kansane­dus­ta­jan tehtävästä aiheutu­vien kus­tan­nusten mak­samiseen. Kuluko­r­vaus on vero­ton­ta. Valiokun­takok­ouk­sista ei mak­se­ta eril­lisiä kok­ous­palkkioi­ta. Myöskään yö- ja viikon­lop­puis­tun­noista ei edus­ta­jalle mak­se­ta lisäpalkkiota.
  Edus­ta­jan koti­paikas­ta riip­puen hän saa kuluko­r­vaus­ta 30 pros­entin (986,81 euroa), 40 pros­entin (1 315,75 euron) tai 55 pros­entin (1 809,15 euron) mukaan. Edus­ta­jalle, joka on valit­tu muus­ta kuin Helsin­gin tai Uuden­maan vaalipi­iristä, suorite­taan kuluko­r­vaus 40 pros­entin mukaan las­ket­tuna. Jos edus­ta­jal­la on muus­sa kuin Helsin­gin tai Uuden­maan vaalipi­iris­sä ole­van asun­non lisäk­si edus­ta­jan­toimen hoita­mista varten omis­tus- tai vuokra-asun­to Helsingis­sä, Espoos­sa, Kau­ni­ai­sis­sa tai Van­taal­la, suorite­taan kuluko­r­vaus 55 pros­entin mukaan las­ket­tuna. Uuden­maan vaalipi­iristä val­i­tun kansane­dus­ta­janku­luko­r­vaus las­ke­taan 40 pros­entin mukaan, jos hänen asun­ton­sa on yleistä kulku­ti­etä käyt­täen kauem­pana kuin 30 kilo­metrin päässä Eduskun­tat­alosta. Pääkaupunkiseudul­la vak­i­nais­es­ti asu­vien kansane­dus­ta­jien kuluko­r­vaus las­ke­taan 30 pros­entin mukaan.
  Mikäli Uuden­maan vaalipi­iristä valit­tu edus­ta­ja kat­soo ole­vansa oikeutet­tu 40 pros­entin mukaiseen kuluko­r­vauk­seen, hänen tulee jät­tää tili­toimis­tolle kanslia­toimikun­nan hyväksymän kaa­van mukaiselle lomak­keelle tehty ilmoi­tus asumisolosuhteistaan.
  Muus­ta kuin Helsin­gin tai Uuden­maan vaalipi­iristä val­i­tun edus­ta­jan tulee 55 pros­entin mukaisen kuluko­r­vauk­sen saamisek­si jät­tää tili­toimis­tolle kanslia­toimikun­nan hyväksymän kaa­van mukaiselle lomak­keelle tehty selvi­tys asunto-olosuhteista.
  Vaalipi­iris­sä sijait­se­vaa vak­i­naista asun­toa tulee käyt­tää edus­ta­jan varsi­naiseen asumiseen. Kesähuvi­la tai muu vapaa-ajan asun­to ei oikeu­ta korotet­tuun kuluko­r­vauk­seen. Tässä kohdas­sa maini­tu­ista olo­suhteista tulee edus­ta­jan tarvit­taes­sa antaa lisäselvitys.
  Mikäli korote­tun kuluko­r­vauk­sen mak­samisek­si ilmoite­tut tiedot ovat tulkin­nan­varaisia, tili­toimis­ton tulee alis­taa asia kanslia­toimikun­nan ratkaistavaksi.
  Kunkin vaa­likau­den alus­sa on tehtävä uusi selvi­tys asunto-olosuhteista.
  Mikäli asun­to-olo­suh­teet muut­tuvat kesken vaa­likau­den, tulee muu­tok­ses­ta ilmoit­taa tili­toimis­tolle. Kuluko­r­vaus suorite­taan muut­tuneen tilanteen mukaises­ti muu­tosa­janko­htaa seu­raa­van kuukau­den alus­ta lukien.

  Matkus­tu­soikeus
  Kansane­dus­ta­jal­la on oikeus mak­sut­ta käyt­tää edus­ta­jan tehtävi­in liit­tyvil­lä matkoil­la junaa, koti­maan reit­ti­len­to­ja ja busse­ja. Lisäk­si edus­ta­jal­la on pääkaupunkiseudul­la taksinkäyttöoikeus. 

  kuka näitä verot­to­mia kuluko­r­vaus-sopimuk­sia laatii??
  lähde:eduskunta.fi

  toi on hyvä tuo 55%:n kulukorvaus(ulkopaikkakuntalaisille):ostaa/vuokraa asun­non ja lyhen­tää sen kuluko­r­vauk­sel­la 1809,15e/kk

 6. Usko­ma­ton­ta, että kansane­dus­ta­ja Soin­in­vaara on näin tietämätön asioista. Jot­ta syn­tyy oikeus päivära­haan, täy­tyy olla ns. matkamääräys virka­matkalle. Lisäk­si osapäivära­han saa, kun virka­mat­ka kestää yli 6 tun­tia. Lisäk­si “pistäy­tymi­nen” yli 15 km päässä asema­paikas­ta täy­tyy kestää vähin­tään puo­let osapäivära­haan oikeutetun matkan keston ver­ran, eli 3h.

  Jot­ta olisi oikeutet­tu kokopäivära­haan, täy­tyy virka­matkan kestää yli 10 tun­tia ja tästä yli puo­let ajas­ta (5 h), on “pistäy­dyt­tävä” yli 15 km etäisyydellä.

  Voit Osmo kat­sel­la http://www.vero.fi sivus­tol­ta, että onko kaikil­la duunareil­la saman­lainen oikeus päivärahaan…

 7. Val­tion työmarkkinalaitos?
  Lie­nee peräisin hevosve­tois­t­en kulkuneu­vo­jen ja pas­sipoli­isien ajalta.
  Val­tion matkus­tussään­töä nou­dat­taa koko julki­nen sek­tori & verottaja.

 8. Val­tion virkae­htosopimus on van­ha ja kun­nioitet­ta­va asi­akir­ja. Ei sitä muute­ta hel­posti. Siel­lä oli UPJ:hin siir­tymiseen saak­ka mm. määräyk­set siitä, mil­laista palkan­lisää saa virkamies, jon­ka tehtävi­in kuu­luu junan­vaunu­jen siivous. Lisä­palkkio tuli, jos virkamies siivoaa myös junan vessoja. 

  En usko, että VR:n ja raken­nushal­li­tuk­sen yhtiöit­tämisen jäl­keen yksikään virkamies oli siivon­nut junan ves­so­ja, mut­ta määräys oli ja pysyi. Sen pois­tu­mi­nen sopimuk­ses­ta joh­tui ain­oas­taan siitä, että sopimuk­sen yleis­raken­net­ta uudistettiin.

  Aivan vas­taavasti tuo määräys päivära­has­ta on yleis­es­ti ottaen järkevä. Virkamies, joka matkus­taa yli kuudek­si tun­niksi yli 15 km päähän työ­paikas­taan, ei saa mah­dol­lisu­ut­ta syödä työ­paikkalounas­ta edulliseen hin­taan. Tästä syn­tyy elan­tokus­tan­nusten nousua, mis­tä mak­se­taan osapäivära­ha. Täysi päivära­ha edel­lyt­tää 10 tun­nin matkaa, mikä vas­taa jo kah­ta ate­ri­aa taval­lista kalli­im­mas­sa ruokapaikassa.

  Poli­isin tapauk­ses­sa päivära­ha ei ole järkevä, kos­ka poli­isin työhön sisäl­tyy par­tioau­tol­la ajami­nen. Kyse ei ole varsi­nais­es­ti virka­matkas­ta, joka lisäisi elan­tokus­tan­nuk­sia väli­aikaises­ti, vaan pysyvästä työn­teko­tavas­ta. Järkev­in­tä olisi määrit­tää par­tiote­htävis­sä oleville poli­i­seille (sekä tul­li- ja rajavar­tiomiehille) par­ti­olisä, joka mak­se­taan par­tioin­ti­työssä tehdy­iltä päiviltä riip­pumat­ta siitä, onko auto kulkenut sadan vai kymme­nen kilo­metrin säteel­lä poli­isi­ase­mas­ta. Täl­löin par­tior­e­itit ja asemien paikat voidaan määrätä toimin­nan, ei palkkauk­sen perus­teel­la. Toki varsi­nai­sista virka­matkoista (esim. mat­ka toiselle paikkakun­nalle kok­ouk­seen tai koulu­tuk­seen) mak­set­taisi­in nor­maal­isti matkakorvaus.

  1. Kun lounas työ­paikkaruokalas­sa mak­saa noin 5 euroa ja tuo osapäivära­ha on 17 euroa, pitäisi sen tilapäisen lounaskup­pi­lan velot­taa 22 euroa.

 9. Mut­ta päivära­haa mak­se­taan vain jos työ­mat­ka kestää yli 8 tun­tia ja sil­loinkin mak­se­taan vain osapäivära­haa. Kokopäivä rahaa mak­se­taan kun työ­mat­ka on yli 12 tun­tia. Päivära­ha on 36 € ja osapäivära­ha 16 €.

 10. Raflaa­va viesti, mut­ta pelkkä sutaisu, jos­ta puut­tuu noin 80 % muista ehdoista. Jos kat­so­taan tarkem­min sitä virkae­htosopimus­ta niin siinä lukee, että matkan täy­tyy kestää yhtä­jak­sois­es­ti vähin­tään 6 tun­tia + 10km sään­tö (pääsään­töis­es­ti koko aika pois­sa oma­l­ta virka­paikalta yli 10 km päässä) = ate­ri­ako­r­vaus. Yli 10 tun­tia matkan kesto + 15km sään­tö vas­taav­il­la edel­ly­tyk­sil­lä = osapäivära­ha. Yli 12 tun­tia + 15 km sään­tö = kokopäivära­ha. Onko se kohtu­ullista? Onko se pistäy­tymistä? Poi­isi tien­aa yhtä paljon kuin trak­torin kul­jet­ta­ja, ja reilusti vähem­män kuin palomies. Onko siinä Osmo jotain epäko­htaa, jos­ta vois sutaista?

  1. a
   Epäko­h­ta tässä ei ole se, että poli­isi saa liikaa rahaa. Poli­isien palkat ovat varsin pienet. Mut­ta kun VM tai poli­isi­hallinto säästää vähen­tämäl­lä päivära­habud­jet­tia, johtaa se aivan epä­tarkoituk­sen­mukaiseen käyt­täy­htymiseen. Pitäisi jakaa tuo päivära­ha palkkaan (verot­to­muus huomioiden) ja pois­taa tuo sään­tö. Sen jäl­keen poli­isin työ olisi mah­dol­lista organ­isoi­da järkeväm­min. Ate­ri­oi­ta varten voi antaa lounassetelin.

 11. Mielestäni kaikissa vira­nomais­ten laa­timis­sa papereis­sa pitäisi olla laati­jan nimi ja vir­ka-ase­ma. Nimetön virkakoneis­to tekee tätä maa­ta jonkin­laisek­si hel­vetin esikar­tanok­si. Siitä ei lop­pua tule, ellei jokaiki­nen virkamies joudu henkilöko­htaiseen vas­tu­useen tekosistaan. 

  Mik­si eduskun­ta jatku­vasti kor­jaa lain­säädän­töä, joka usein on perusteil­taan syr­jivää. Lain­säädän­töneu­vok­set luule­vat ole­vansa yhteiskun­nan yläpuolel­la. Mik­si viras­to, joka syyl­listyy vaikka­pa syr­jin­tään viran­täytössä ei saa ran­gais­tus­ta kollek­ti­ivis­es­ti mak­set­tavak­si (vähen­netään palka­s­ta) vaan yhteiskun­ta mak­saa sääde­tyt kor­vauk­set. Toisin sanoen syr­jit­ty on mukana mak­samas­sa vero­jen kaut­ta omia korvauksiaan. 

  Virkakoneis­to on omin­ut keis­arin oikeudet. Se voi rääkätä ja mopot­taa yksit­täisiä kansalaisia mielin määrin ilman että he voivat tehdä yhtään mitään. Vas­taan­hang­oit­telus­ta ran­gais­taan ankarasti. Ja pyrkimys­tä val­takoneis­ton lopet­tamiseen kut­su­taan val­lanku­mouk­sek­si, mis­tä Suomen Laki myös säätää ran­gais­tuk­sen kovem­man mukaan.

  Kansalainen. Mak­sa verosi, äläkä pur­naa. Sil­lä se on osasi.

 12. Sel­ven­nä nyt Osmo vielä, riit­tääkö pelkkä pistäy­tymi­nen vai pitääkö olla pitempään?

 13. Eikös helsinkiläis­poli­isin työ­paik­ka ole Helsinki?
  Tikkuri­la ei ole 15 kilo­metrin päässä Helsingistä.

 14. Osmo Soin­in­vaara:

  Epäko­h­ta tässä ei ole se, että poli­isi saa liikaa rahaa. Poli­isien palkat ovat varsin pienet. Mut­ta kun VM tai poli­isi­hallinto säästää vähen­tämäl­lä päivära­habud­jet­tia, johtaa se aivan epä­tarkoituk­sen­mukaiseen käyt­täy­htymiseen. Pitäisi jakaa tuo päivära­ha palkkaan (verot­to­muus huomioiden) ja pois­taa tuo sään­tö. Sen jäl­keen poli­isin työ olisi mah­dol­lista organ­isoi­da järkevämmin.Aterioita varten voi antaa lounassetelin.

  Hoh hoi­jaa, menin­pä itsekin pop­ulis­min puolelle hal­paan. Sor­ry about that, chief!

  Nimit­täin poli­isin par­tioau­tol­la ajelu ei ole virka­mat­ka vaan viran­toim­i­tus­mat­ka. Virka­mat­ka ei ole ‘tavanomaiseen viran­toim­i­tuk­seen’ liit­tyvä, viran­toim­i­tus­mat­ka on.

  Päivära­han mak­sami­nen virka­matkas­ta edel­lyt­tää, että mat­ka ulot­tuu (kuten mainit­tua) 15 km:n etäisyy­delle viran­halti­jan asun­nos­ta ja virka­paikas­ta jne.

  Viran­toim­i­tus­matkalta päivära­han mak­sami­nen edel­lyt­tää, että viran­halti­ja poikkeuk­sel­lis­es­ti tai työ­nan­ta­jan nimeno­mais­es­ta määräyk­ses­tä joutuu
  viran­toim­i­tus­matkalla yöpymään muual­la kuin asun­nos­saan, jol­loin viran­toim­i­tus­matkas­ta vähin­tään 10 tun­tia kestävästä ja 150 km:n päähän pysyväis­lu­on­tois­es­ta toimi­paikas­ta suorite­taan osapäivära­han suu­ru­inen kor­vaus. Muus­sa tapauk­ses­sa viran­toim­i­tus­matkan ajal­ta ei mak­se­ta päivärahaa.

  Onko tämä jär­jetön­tä vai ei, voi kukin itse tykönän­sä päätellä.

  1. Raimo K,
   Olisikin noin. En saa refer­oi­da valiokun­nan keskustelu­ja tarkasti, mut­ta kävi aivan yksiselit­teis­es­ti ilmi, että tämä on ongel­ma. Tästä nimeno­maan poli­isi­jäsenet käyt­tivät mon­ta puheen­vuoroa samoin kuin asiantuntijatkin.

 15. Osmo Soin­in­vaara:
  En saa refer­oi­da valiokun­nan keskustelu­ja tarkasti, mut­ta kävi aivan yksiselit­teis­es­ti ilmi, että tämä on ongel­ma. Tästä nimeno­maan poli­isi­jäsenet käyt­tivät mon­ta puheen­vuoroa samoin kuin asiantuntijatkin.

  Virkae­htosopimuk­sen tun­tem­i­nen ei ole harrastelijalaji.

  Jos poli­isille tosi­aan mak­se­taan “pistäy­tymis­es­tä” päivära­haa, verot­ta­jan pitäisi kiin­nos­tua asi­as­ta, sil­lä val­tion matkus­tussään­nön vas­taista se on.

 16. Jos et saa refer­oi­da valiokun­takeskustelu­ja, niin var­maan saat refer­oi­da virkae­htosopimus­ta. Avauk­ses­tasi käy yksiselit­teis­es­ti ilmi, että jos poli­isi­au­to käy ker­rankin par­tioa­jon aikana yli 15 km päässä asema­paikaltaan, poli­isimiehel­lä on oikeus saa­da päivära­ha. Yksiselit­teis­es­ti, yes or no?

 17. Jos poli­isille mak­sel­laan päivära­ho­ja väärin perustein ja vas­toin vero­hallinnon päätök­siä verot­ta, niin eikös tässä ole sit­ten vähän verot­ta­jal­la selvitettävää?

  Sään­nöt on selvät joka tapauk­ses­sa ja koske­vat kaikkia, myös poli­isia. Jos siel­lä mak­sel­laan päivära­ho­ja vas­toin vero­hallinnon päätöstä verova­paas­ta päivära­has­ta niin sit­ten pitää vähän lätkäistä jälkiveroa.

 18. Ohjeis­takaa yrit­tämään samaa kuin eräs teat­teri aikoinaan: ulko­maan päivära­haa ei voitu esi­tysvierailumatkan palu­upäivältä mak­saa, kos­ka ei tiedet­ty minkä maan ilmati­las­sa lentokone oli vuorokau­den alka­es­sa, eikä siten tiedet­ty minkä maan taulukon mukaan olisi voitu maksaa. 🙂

 19. Poli­isin työhän kuu­luu autol­la liikku­mi­nen paikas­ta toiseen. 

  Jos helsinkiläi­nen poli­isi käy Tikkuri­las­sa, hänelle siis mak­se­taan päiväraha.

  Jos vas­taavasti Tikuri­lan poli­isi käy Helsingis­sä, hänellekin siis mak­se­taan päiväraha.

  Jos Helsin­gin ja Tikkuri­lan poli­isi kulke­vat koko työvuoron asema­paikkansa kun­tara­jois­sa, heille ei mak­se­ta päivärahaa.

  Päivära­ha on kuluko­r­vaus ja kaikil­la edm. poli­i­seil­la on var­masti samat kulut työvuoron aikana.

  Poli­isin työnku­vaan kuu­luu liikku­mi­nen samal­la taval­la kuin kuu­luu liikku­mi­nen asun­tovälit­täjän työhön. Asun­tovälit­täjien kulkemisi­in­han verot­ta­ja poli­isi puut­tui­v­at. Asun­non­välit­täjät kier­sivät vero­ja verot­tomil­la kilometrikorvauksilla.

  Poli­isin touhuis­sa on samaa ast­ian makua.

 20. Osmo Soin­in­vaara:
  Kun lounas työ­paikkaruokalas­sa mak­saa noin 5 euroa ja tuo osapäivära­ha on 17 euroa, pitäisi sen tilapäisen lounaskup­pi­lan velot­taa 22 euroa.

  Min­ule on jänyt epä­selväk­si, mil­loin tuo osapäivära­ha pitää mak­saa. Oletetaan,e ttä par­tioin­nin takia ei voi syödä ruokalas­sa (sub­ven­toitu hin­ta 5 e) vaan pitää syödä lounaskahvi­las­sa, jos­sa lounaan hin­ta on 9–10 e. Sen lisäk­si ei voi nap­a­ta kahve­ja kahvi­huoneessa (20 snt) vaan pitää jäy­dä kahvi­las­sa, Kyl­lä se 17 egua tulee täy­teen 6 tunnissa.

 21. hukkaan meni:
  Ohjeis­takaa yrit­tämään samaa kuin eräs teat­teri aikoinaan: ulko­maan päivära­haa ei voitu esi­tysvierailumatkan palu­upäivältä mak­saa, kos­ka ei tiedet­ty minkä maan ilmati­las­sa lentokone oli vuorokau­den alka­es­sa, eikä siten tiedet­ty minkä maan taulukon mukaan olisi voitu maksaa. 

  Sään­nös on kyl­lä selvä: “Jos matkavuorokausi päät­tyy laival­la tai lentokoneessa, määräy­tyy päivära­ha sen maan tai alueen mukaan, jos­ta lai­va tai lentokone on viimek­si läht­enyt tai Suomes­ta lähdet­täessä ensik­si saapuu.”

  Yleen­sä tiede­tään, mis­tä lentokone on läht­enyt. Jos ei tiede­tä, kat­so­taan lipusta. 😉

 22. Osmo Soin­in­vaara:
  Kun lounas työ­paikkaruokalas­sa mak­saa noin 5 euroa ja tuo osapäivära­ha on 17 euroa, pitäisi sen tilapäisen lounaskup­pi­lan velot­taa 22 euroa.

  Päivära­haetu­udet ovat samat kaikille , niin julkisen kuin yksi­tyisen sek­torin työntekijöille.

  Etu on kaikille sama, niin mik­si otat poli­isin silmätikuk­si ? Pieni­palkkaisi­na ovat sopivia uhreja ?

  Muut alat ovat osan­neet junail­la asi­at niin, että hom­ma toimii päivära­hoista huoli­mat­ta, onko­han ongel­ma poli­isin johtamisessa ?

 23. Suuri osa julkisen sek­torin viroista etu­ineen on räätälöi­ty parem­pio­saisia ihmisiä varten. Vaik­ka työnku­va on usein pelkkää seu­rustelua ja vit­sien ker­tomista olle­go­jen kanssa, on julki­nen sek­tori varustel­tu eduil­la joista tämän kaiken mak­samaan joutu­va yksi­tyi­nen sek­tori ei voi edes unek­sia. Vuodes­ta toiseen yhä kutis­tu­va joukko pitää koko jär­jestelmän yllä ja mah­dol­lis­taa sen, että osa kansas­ta voi vapaa­matkus­ta­ji­na käyt­tää yhteisiä varo­ja pel­los­sa elämiseen. Ennen kansalais­so­taa 1918 jär­jestelmä tuskin oli yhtä epäoikeu­den­mukainen kuin nyt. Mitähän hirveää pitää tapah­tua että todel­li­nen yhteiskun­nan sankar­ilu­ok­ka pääsee sankarin asemaan?

 24. Pahasti menevät asi­at sekaisin. Osa sit­er­aa taval­liseten ihmis­ten tesse­jä osa virkae­htosopimuk­sia jne..
  Mieleen tulee vain, että meil­lä suomes­sa on mon­en ker­roksen väkeä. Poli­isit saa­vat näem­mä piipah­tamis­es­ta verot­toman päivära­han. Ja verot­ta­ja hyväksyy.
  Ylen­säkkin kaik­ki kun­ta- ja val­tion tyn­tek­i­jöi­den edut ovat huo­mat­tavasti parem­mat kuin yksi­tyisen puolen keskiver­to duunareil­la. Esim lomat meil­lä 25(30) todel­lista vuosilomapäivää. Ei lauan­tai­ta enää las­ke­ta kuin meil­lä. KV-tes 38. Suurin osa porukas­ta syö työa­jal­la. Saisi kestää 15–20min. Todel­lisu­us toista. Todel­liset tehdyt työ­tun­nit hiukan yli 1600 ja yksi­tisel­lä puolel­la 1750. Näitä verot­to­mia etu­ja on muitakin, joi­ta julki­nen puoli käyt­tää hyväkseen.
  Vero­ja ja mak­su­ja nos­ta­mal­la julkisen­puolen tehot­ton työa­jan käyt­tö siir­retään mei­dän työttömyydeksemme.
  No päivära­hoista vielä. Telakalla parivuot­ta sit­ten tapelti­in näistä päivära­hoista. Verot­ta­ja päät­ti verot­taa viiden vuo­den ajal­ta. Osalle tuli 15000 euron mätkyjä osa sai anteek­si jne..Joku pisti itsen­sä narun jatkoon. Ei ollut osmo­ja ymmärtämässä. Onnek­si ei koskenut min­ua, kun ihan vier­essä asuin.
  Mut­ta nämä mätky­jen saa­jat oli­vat esim ajelleet rau­mal­ta 7–8vuotta turku­un. Siitä tulee työpäivällekin sit­ten oikeasti mit­taa 11tunnin ver­ran. Ei kuulem­ma ollut päivära­ha oikeut­ta. No on siihen perus­teen­sa. Mut­ta ver­taa sit­ten näi­hin kun­ta ihmisi­in. Ei saatana. Veron­mak­su halu on nol­la. Nuore­na vielä kieltäy­dyin pimeistä töistä. Nyt teen kaik­ki mitä tar­jo­taan. Mikä laisko­jen elät­täjä tai julkisen­puolen hyväe­tuiseten elät­täjä minä muka olen.
  Sit­ten ver­tail­laan palkko­ja. Ihme­tel­lään miten tyh­mä duu­nari voi tien­ata, vaik­ka 55000. Työ­tun­te­ja siinä tulee jo lait­tomasti, no veroerk­it kyl­lä kel­paa. Joka suo­jatyö­paikkalaisen pitäisi kuitenkin tien­ata enem­män pienel­lä työ­panok­sel­laan. Koke­mus­ta on kun­ta­puolestakin ja kyl­lä se työ­panos on pieni. Jos joku jotain vaatii , niin sit­ten sairas­tu­taan ja itketään seu­raavas­sa kehityskeskustelussa.

 25. Markku af Heurlin: Min­ule on jänyt epä­selväk­si, mil­loin tuo osapäivära­ha pitää mak­saa. Oletetaan,e ttä par­tioin­nin takia ei voi syödä ruokalas­sa (sub­ven­toitu hin­ta 5 e) vaan pitää syödä lounaskahvi­las­sa, jos­sa lounaan hin­taon 9–10 e. Sen lisäk­si ei voi nap­a­ta kahve­ja kahvi­huoneessa (20 snt) vaan pitää jäy­dä kahvi­las­sa, Kyl­lä se 17 egua tulee täy­teen 6 tunnissa.

  Entäpä ne raukat, joil­la ei ole sub­ven­toitua työ­paikkaruokailua? Pitäisikö heille voi­da mak­saa verot­to­mia päivära­ho­ja kos­ka joutu­vat syömään markki­nahin­taises­sa lounaskahvilassa?

  Päivära­hat ovat todenäköis­es­ti ole­mas­sa sen takia, että matkatyöt ovat niin ikäviä ja niistä pitäisi saa­da enem­män palkkaa,mutta kenenkään perse ei kestä mak­saa niitä parem­pia palkko­ja verol­lise­na. Jos pitäisi kokopäi­vara­ha saa­da työn­tek­i­jän tilille verol­lise­na, niin työ­nan­ta­ja saisi lyödä kyl­lä melko vinon pinon taalo­ja tiskiin.

 26. Ymmärtääk­seni myös esim. vr:n henkilöstölle (vaikka­pa kon­duk­tööreille.) mak­se­taan vero­ton­ta tuloa. He kun joutu­vat reis­saa­maan. Täysin riip­pumat­ta siitä, että he aloit­ta­vat ja lopet­ta­vat työvuoron­sa samaan pisteeseen. 

  Jotenkin se tun­tuu jär­jet­tömältä — Täl­lä logi­ikalla, jos olisi pyöril­lä kulke­va toimis­toraken­nus, johon tul­taisi­in töi­hin yhdek­sään, ja joka sit­ten huris­telisi pari­in ker­taan Tam­pereelle ja takaisin, ja joka kel­lo 1700 palaisi alkupräiseen osoit­teeseen­sä vaikka­pa jäähallin parkkipaikalle, toimis­to­työn­tek­i­jä saisi työpäivästään vero­ton­ta tuloa.

  Ongel­ma ei tässäkään ole henkilöstön kohtu­ut­toman suuri palk­ka, vaan sopimuskäytän­tö, joka on van­hen­tunut, han­kalasti tulkit­ta­va ulkop­uolisen silmin ja altis vedättyksille.

 27. Poli­isin työn luon­teen tietäen, olisi mielestäni järkevää antaa par­tio­työtä tekeville poli­i­seille jonkin­lainen vero­ton ruokara­ha. Esimerkik­si luokkaa 10 euroa vuoroa kohden. Noista päivära­hoista tin­kimi­nen ja niil­lä pelaami­nen on ihan järjetöntä.

 28. Nuorem­pana luulin, että täl­laiset ehdot oli­si­vat samat kaikil­la. Mut­ta näin ei ole. Eikä oikeas­t­aan mis­sään muus­sakaan asi­as­sa. Tasa-arvo on kauas karkaa­va haave.

  Tässä ehdot: Ja siitä huoli­mat­ta mätkyjä tulee. Verot­ta­jan edus­ta­ja ei edes paikalle tul­lut. Telakan keikkami­esten kok­ouk­seen. Mikä oli hyvä. Turpi­in­han ne sitä olis vetänyt.

  Kun työn­tekemi­s­paik­ka on yleis­es­ti käyte­tyn kulkutien
  mukaises­ti mitat­en yli 40 kilo­metrin etäisyy­del­lä työn­tek­i­jän varsi­nais­es­ta työ­paikas­ta ja asun­nos­ta, maksetaan
  päivära­haa kul­takin matkavuorokaudelta seuraavasti:
  — Kokopäivära­ha mak­se­taan, kun työ­mat­ka on kestänyt
  yli 10 tuntia.
  — Osapäivära­haa mak­se­taan, kun työ­mat­ka on kestänyt
  yli 6 tuntia.
  — Täy­den matkavuorokau­den jat­keena olev­as­ta vajaavuorokaud­es­ta, joka käsit­tää vähin­tään 2 ja enintään
  6 tun­tia, mak­se­taan osapäiväraha.
  Päivära­ha on määrältään se, jon­ka vero­hal­li­tus vuosittain
  verova­paak­si vahvi

 29. Mitäpä jos te siel­lä kansakun­nan kaapin pääl­lä näyt­täisitte esimerkkiä ja tek­isit vaik­ka lakialoit­teen että kansane­dus­ta­jien vero­ton kuluko­r­vaus pois­tuu ja se kom­pen­soidaan bruttopalkkioon?

  mei­dän taval­lis­ten tal­laa­jien olisi paljon helpom­pi ymmärtää sit­ten näitä kaiken maail­man leikkauksia(pvärahat,km-korvaukset etc),kun näyt­täisitte esimerkkiä.

  joukko­ja johde­taan oma­l­la esimerkillä!

 30. Raimo K: Sään­nös on kyl­lä selvä

  Vaan oliko 90-luvun alus­sa… tapauk­ses­sa päivära­hat mak­set­ti­in lop­ul­ta, joten sinän­sä yhden­tekevää; jut­tu yrit­ti tarkoit­taa sitä, että tarpeek­si innokas pen­nin­venyt­täjä voi venkoil­la vähän tulkinnoilla.

 31. Polkupyöräaikana saavutet­tu­ja etu­ja ei saa pois­taa, mut­ta kaik­ki mah­dol­liset uudet edut pitää saa­da lisää.

  Pää vaan tulee vetävän käteen.

 32. Osmo Soin­in­vaara:
  Kansane­dus­ta­jat hyväksy­i­sivät hur­raahu­u­doin kuluko­r­vauk­sen siirtämisen osak­si palkkaa. Eläke.

  on se kum­ma kun ei kukaan kuitenkaan tee asian eteen mitään?????jos ker­ta hyödyt ovat suuret.

  ole rohkea ja tee aloite!

 33. Yksi­tyi­nen yrit­täjä:
  Suuri osa julkisen sek­torin viroista etu­ineen on räätälöi­ty parem­pio­saisia ihmisiä varten. Vaik­ka työnku­va on usein pelkkää seu­rustelua ja vit­sien ker­tomista olle­go­jen kanssa, on julki­nen sek­tori varustel­tu eduil­la joista tämän kaiken mak­samaan joutu­va yksi­tyi­nen sek­tori ei voi edes uneksia.
  ‘snip’

  Kuvauk­sesi ei oikein sovi esim. van­hainkodin tapaiseen työy­hteisöön (eikä kyl­lä sairaalaan, koulu­un tai päiväkotiinkaan).
  Niihin etu­i­hin taas kuu­luu pääasi­as­sa kir­joit­ta­masi tyyp­pistä herjaamista.

 34. Tarken­netaan tätä nyt vähän. Piipah­t­a­mi­nen ei toki riitä, mut­ta mit’än matkamääräys­tä ei tarvi­ta. Riit­tää, että tavanomainen par­tio ulot­tuu 15 km:n päähän ja tuon rajan ulkop­uolel­la pysytään kuusi tun­tia, jol­loin irtoaa osapäivära­ha 17 €. Jos on ensi kolari ja sit­ten kotikeik­ka, ja molem­mat ovat rajan ulkop­uolel­la, yleen­sä päivära­ha irtoaa.
  Kyse ei ole siitä, että poli­isin palk­ka nousee näin liian suurek­si, vaan siinä, että tämä rajoit­taa poli­isin toim­intaa, kos­ka päivära­hoille on bud­jet­ti­ra­joi­tus. Sil­lä, onko kolari 14 vai 16 kilo­metrin päässä, ei ole san­ot­tavaa vaiku­tus­ta poli­isin työhön eikä lounasmahdollisuuksiin.
  Par­tioin­nista sinän­sä pitäisi mak­saa jokin par­ti­olisä, kos­ka lounaskup­pi­laan ei kesken par­tioin­nin pääse. Tai nuo päivära­hat pitäisi siirtää palkak­si huomioiden niiden nykyi­nen verot­to­muus. Sil­loin tuo aivan aikansa elänyt kilo­metri­ra­ja ei ohjaisi toim­intaa epäop­ti­maalis­es­ti. Tämä jopa vaaran­taa tur­val­lisu­ut­ta noil­la päivära­haan oikeute­tu­il­la alueilla.
  Poli­isien ansiot ovat liian mata­lat, mut­ta tämä on väärä tapa sitä nostaa.
  Jos Helsin­gin virkamiehillä on seu­tukok­ous Espoos­sa, ei siitä mitään päivära­haa kyl­lä mak­se­ta eikä taitaisi men­nä verot­ta­jal­ta läpi, jos maksettaisiin. 

 35. jp lehto:
  ‘snip’
  Mut­ta nämä mätky­jen saa­jat oli­vat esim ajelleet rau­mal­ta 7–8 vuot­ta turku­un. Siitä tulee työpäivällekin sit­ten oikeasti mit­taa 11 tun­nin ver­ran. Ei kuulem­ma ollut päivära­ha oikeut­ta. No on siihen perus­teen­sa. Mut­ta ver­taa sit­ten näi­hin kun­ta ihmisi­in. Ei saatana.
  ‘snip’

  No ei todel­lakaan, saatana.
  Työ­mat­ka = mat­ka kotoa työ­paikalle — ei ole kor­vat­ta­va eikä oikeu­ta päivära­haan eikä kilo­metriko­r­vauk­seen. Ei.

  25 vuot­ta 140 km joka työpäivä aja­neena ‘kun­taih­misenä’ tiedän aika tarkkaan tämän.
  Matkaku­lut saa toki vähen­tää vero­tuk­ses­sa ja sitä kaut­ta sain joskus läh­es puo­let dieselpolt­toaineen kuluista, viime vuosi­na huo­mat­tavasti vähemmän.

 36. Osmo Soin­in­vaara:

  Jos kaupun­gin virkamiehillä on seu­tukok­ous Espoos­sa, ei siitä mitään päivära­haa kyl­lä mak­se­ta eikä tai­sisi men­nä verot­ta­jal­ta läpi, jos maksettaisiin.

  “Päivära­han suorit­ta­mi­nen edel­lyt­tää, että eri­tyi­nen työn­tekemi­s­paik­ka on yli 15 kilo­metrin etäisyy­del­lä joko palka­nsaa­jan varsi­nais­es­ta työ­paikas­ta tai asun­nos­ta, riip­puen siitä, kum­mas­ta mat­ka on tehty. Eri­tyisen työn­tekemi­s­paikan on lisäk­si olta­va yli 5 kilo­metrin etäisyy­del­lä sekä varsi­nais­es­ta työ­paikas­ta että asunnosta.”

  Tuskin tuolle virkami­esten päivära­halle mitään estet­tä verot­ta­jan tahol­ta on., jos 6 tun­nin raja täyttyy..niin ja kilo­metriko­r­vauk­set tietenkin myös

 37. Osmo Soin­in­vaara:
  Tarken­netaan tätä nyt vähän. Piipah­t­a­mi­nen ei toki riitä, mut­ta mitään matkamääräys­tä ei tarvi­ta. Riit­tää, että tavanomainen par­tio ulot­tuu 15 km:n päähän ja tuon rajan ulkop­uolel­la pysytään kuusi tun­tia, jol­loin irtoaa osapäivära­ha 17 €. Jos on ensi kolari ja sit­ten kotikeik­ka, ja molem­mat ovat rajan ulkop­uolel­la, yleen­sä päivära­ha irtoaa.
  Kyse ei ole siitä, että poli­isin palk­ka nousee näin liian suurek­si, vaan siinä, että tämä rajoit­taa poli­isin toim­intaa, kos­ka päivära­hoille on bud­jet­ti­ra­joi­tus. Sil­lä, onko kolari 14 vai 16 kilo­metrin päässä, ei ole san­ot­tavaa vaiku­tus­ta poli­isin työhön eikä lounasmahdollisuuksiin.
  Par­tioin­nista sinän­sä pitäisi mak­saa jokin par­ti­olisä, kos­ka lounaskup­pi­laan ei kesken par­tioin­nin pääse. Tai nuo päivära­hat pitäisi siirtää palkak­si huomioiden niiden nykyi­nen verot­to­muus. Sil­loin tuo aivan aikansa elänyt kilo­metri­ra­ja ei ohjaisi toim­intaa epäop­ti­maalis­es­ti. Tämä jopa vaaran­taa tur­val­lisu­ut­ta noil­la päivära­haan oikeute­tu­il­la alueilla.
  Poli­isien ansiot ovat liian mata­lat, mut­ta tämä on väärä tapa sitä nostaa.
  Jos Helsin­gin virkamiehillä on seu­tukok­ous Espoos­sa, ei siitä mitään päivära­haa kyl­lä mak­se­ta eikä taitaisi men­nä verot­ta­jal­ta läpi, jos maksettaisiin.

  Kyseessä ei ole virka­mat­ka vaan viran­toim­i­tus­mat­ka, joten ker­tomasi (usko­ma­ton) käytän­tö on yksiselit­teis­es­ti väärä.

  Ja kyl­lä par­tiopoli­isit par­tioin­nin aikana syömässä käyvät, se voi kuka tahansa tode­ta vieraile­mal­la päätei­den var­sil­la sijait­se­vis­sa louna­s­paikois­sa lounasaikaan.

 38. Mitähän sit­ten kek­sitään kun Tikkuri­la ja Helsin­ki ovat samaa kuntaa? 

  Pohjoises­sa puoli Lap­pia on jo samaa pitäjää. Saako siel­lä poli­isi miten päivärahoja?

 39. No, nämäkin kaver­it oli­vat palkat­tu rau­man telakalle ja euraan. He oli­vat sit­ten suos­tuneet lähtemään turku­un. Päivära­ha oli sel­l­ainen houkutin. Toki välil­lä olti­in rau­mal­la, hesas­sa, maail­mal­la jne…
  Perus­teena toki verot­ta­jal­la oli tämä, että työ­paikas­ta oli tul­lut vak­i­tu­inen. Mut­ta hel­vetin väärin kuitenkin. Ei sitä kukaan jätkille ollut välil­lä kertonut.
  Kun­taih­misen 40km on oikeasti siis 15km. Olin 4vuotta Rai­sion tarkas­tus­lau­takun­nan puheen­jo­ht­jana. Siel­lä matkalle pääsi kun, joku sak­sas­ta pyysi käymään. On se ei saatana.…
  Jos joku virkamies käy loimaal­la sil­loin täl­löin, se saa päivära­han. Mut­ta kun parhaat tuli­vat taivalkoskelta kolmek­sivi­ikok­si oikeisi­in töi­hin, oli­vat viikon kotona ja taas kolmevi­ikkoa. Siitä sit­ten mätkäistiin..
  Vaik­ka jou­tu­isin poli­isin syyni­in vihakir­joit­telus­ta, sanon, että hais­takaa vitun suo­jatyö­paikkalaiset vi.…
  Minä sen­tään joskun uskoin tähän systeemiin.Mitä kuvit­telette muit­ten duunare­it­ten, pait­si liit­to­jen suo­jatyöläis­ten ajattelevan.

 40. “Jos Helsin­gin virkamiehillä on seu­tukok­ous Espoos­sa, ei siitä mitään päivära­haa kyl­lä mak­se­ta eikä taitaisi men­nä verot­ta­jal­ta läpi, jos maksettaisiin.”

  Etpä tai­da tun­tea Helsinkiä, samat päivära­hasään­nöt kuin poli­isil­la koske­vat myös Helsin­gin kaupun­gin virkamiehiä ja jokainen cent­ti per­itään, älä luule muuta

 41. Täy­tyy hie­man täsmentää.
  Olen siis toimin­ut kahdek­san vuot­ta sos.dem kun­nan­val­tu­utet­tuna Raisios­sa. Siitä 4 vuot­ta tarkas­tu­lau­takun­nan pj:nä. Ennen sitä olin koulu­tus­lau­takun­nas­sa. Toimin myös osan aikaa suurim­man val­tu­us­to­ryh­män pj:nä. Olin mukana kaikessa mah­dol­lises­sa sähköli­iton toimin­nas­sa. Mut­ta lopetin kaiken, kun hie­man silmät avautuivat.
  Toki arvostan kovasti kun­nal­lisia palvelui­ta ja niiden tuot­ta­jia. Min­ul­la on kak­si las­ta, olen itse sairas­tanut syövän. Minä pidän omas­ta sähköasen­t­jan työstäni.
  Mut­ta mut­ta. Joku roti pitää sit­ten olla. Pitäisi hiukan ver­ra­ta työolo­ja, työaikaa jne.. Kun arvostel­laan palkko­ja ja mui­ta asioi­ta. Itse olen myös opiskel­lut iltaisin vuosia.
  Niin Raisios­sakin on kun­nal­la mon­en ker­roksen­väkeä. Jos­sain fri­isilän koulun yhteiskeit­tiössä oli kaik­ki kel­lotet­tu viimeisen päälle ja työn­tek­i­jät aivan lop­pu. Opet­ta­jat viet­tivät lomi­aan kun nämä puu­na­si­vat paikko­ja. Tai tekin­sen­vi­ras­ton­laiska virkamies ei tuonut papere­i­ta muu­ta kuin tilin­tarkas­ta­jan uhkaile­m­ana. Oli kuulem­ma kiire. Sit­ten päästään van­hainkotei­hin. Mut­ta tuoko näi­hinkin jo liian lyhyt työai­ka sitä yletön­tä stressiä.
  Mut­ta voin sanoa, että vitut­taa kun tekee kol­men kuukau­den työputkia ilman ain­oatakaan vapaapäivää- ja sit­ten seu­raa­vana vuon­na pis­tetään mätkyt. Sit joku val­tion hyväe­tu­inen virkamies kitisee. Ei saatana.

 42. Raimo K: No ei todel­lakaan, saatana.
  Työ­mat­ka = mat­ka kotoa työ­paikalle – ei ole kor­vat­ta­va eikä oikeu­ta päivära­haan eikä kilo­metriko­r­vauk­seen. Ei.

  25 vuot­ta 140 km joka työpäivä aja­neena ‘kun­taih­misenä’ tiedän aika tarkkaan tämän.
  Matkaku­lut saa toki vähen­tää vero­tuk­ses­sa ja sitä kaut­ta sain joskus läh­es puo­let dieselpolt­toaineen kuluista, viime vuosi­na huo­mat­tavasti vähemmän.

  Jp lehto tietää mitä puhuu, Raimo K ei. Mikäli sähköasen­ta­ja liikkuu työ­maalle oma­l­la autol­laan, mak­se­taan hänelle km-kor­vaus kotoa työ­maalle ja takaisin tai palkkaamispis­teestä työ­maalle ja takaisin, sen mukaan, kum­mas­ta mat­ka on lyhyem­pi. Matkaku­lu­ja ei luon­nol­lis­es­ti enää saa vähen­tää verotuksessa. 

  Tämä on yhteiskun­nan kannal­ta järkevämpi sys­tee­mi kuin verovähen­nys, sil­lä km-kor­vauk­set mak­saa tilaa­ja, ei yhteiskun­ta. Toisin sanoen jär­jestelmä ei suosi autol­la ajelua veron­mak­sajien piikkiin.

  Tämä sähköasen­ta­jien sopimus taitaa kyl­lä olla erikoistapaus. Luulen, ettei samaa sys­teemiä ole kovinkaan mon­es­sa muus­sa sopimuksessa.

 43. No, kun on tämä vapaapäivä, niin kehutaan ihmisiä. Vapaa on sik­si, että edelli­nen työ­maa valmis­tui ja uut­ta ei ole. Meil­lä on nyt kak­si irti­san­ot­tu ja osa lomautet­tu. Ei fir­mat investoi ja ihmiset ei tee remont­te­ja. Menee kesälomista 20(24). Hyvä työ­nan­ta­ja, niin olen jous­ta­va. Maanan­taina, tehdään taas.
  Osmoa seu­raan, kos­ka arvostan hänen mielip­iteitään. En tosin ole kaikesta samaa mieltä. Luin hyvin tarkkaan hänen kir­joituk­si­aan 90luvulla, jol­loin toimin sd val­tu­ut­te­tu­na mm hyv­in­voin­ti­val­tion pelas­tus.. miten se menikään. Ei sitä kukaan kirp­par­il­la ostanut. Mut­ta jär­keenkävy­iä ajatuk­sia kuitenkin. Hän jak­saa käy­dä keskustelua ihmis­ten kanssa. Onhan niitä muitakin, mut­ta ei liity aiheeseen.
  Työe­hdot pitäisi olla samat kaikil­la. Sosi­aaliset edut myös. Pal­ka­lla pitäisi huomioi­da tuot­tavu­us. Jos joku halu­aa pitää enem­män vapaa­ta tai olla kokon­aan pois töistä, olkoon mut­ta oma­l­la kustannuksella.

 44. Saavutet­tu­ja etu­ja. 😀 😀 😀 Vaik­ka itsekkin olen erään AKAVA:laisen liiton jäsen, niin täy­tyy myön­tää, etten ihan ymmär­rä kaikkia saavutet­tu­ja etujani. 

  Aidosti tehtävän vaa­tivu­u­den mukainen perus­palk­ka ja oikeasti hait­taavas­ta työstä saadut lisät ovat tärkeitä. Siihen yhdis­tet­tynä nyky­istä järkevämpi, mata­lampi vero­tus lisää kaikkien elin- ja elämisen tasoa. Suomek­si lisää palkka­haitaria ja ennen kaikkea alaspäin.

  Nyky­isiä val­tion ja kun­tien vaa­tivu­usarvioin­te­ja pidän lähin­nä nau­ret­ta­van ja itket­tävän raja­mail­ta ole­vana raho­jen tuh­lauk­se­na. Syyl­lisiä (niitäkin on joskus hyvä hakea) muuten eivät ole ammat­tili­itot, vaan saa­mani tiedon mukaan sylt­tyte­hdas on VM:ssä.

 45. Osmo Soin­in­vaara:
  Onpa tuol­lainen virkamies meil­lä koton­akin, eikä var­masti saa päivära­ho­ja kok­ouk­ses­ta Espoon keskuksessa.

  Kyl­lä laki ja virkae­htosopimus ovat kaikille samat.
  Mut­ta onhan nois­sa päivära­hois­sa nuo km ja aikara­jat joten jos ne eivät täy­ty niin ei tietys­tikään saa.Esim jos tun­ti­ra­ja ei täy­ty niin ei mak­se­ta, mut­ta ei sil­loin mak­se­ta poli­isillekaan eikä kenellekään muulle

  Mut­ta sen ver­ran on naa­puris­tossa Helsin­gin kaupun­gin työn­tek­i­jöitä, että asia oli help­po tarkistaa.

  Jos ehdot täyt­tyvät niin Helsin­gin kaupunkikaan voi kieltäy­tyä mak­samas­ta ja luu­len­pa, että kun­nalli­nen edun­valvon­ta olisi nos­tanut jo aiko­ja sit­ten metelin, jos sään­töjä olisi rikottu

 46. Jouko Ollila: Jp lehto tietää mitä puhuu, Raimo K ei. Mikäli sähköasen­ta­ja liikkuu työ­maalle oma­l­la autol­laan… jne. ‘snip’

  Enpä ole väit­tänytkään mitään sähköasen­ta­jien sopimuk­ses­ta. Mut­ta julkisen sek­torin (johon poli­isienkin luulisi kuu­lu­van) sys­teemeistä jotakin tiedän.

  Ja saa­han työ­nan­ta­ja mak­saa ihan mitä tahansa, se ei ole mil­lään taval­la kiel­let­tyä, mut­ta verova­paan kor­vauk­sen ylit­tävä tietysti kiin­nos­taa verottajaa.

 47. Osmo Soin­in­vaara:
  Tarken­netaan tätä nyt vähän. Piipah­t­a­mi­nen ei toki riitä, mut­ta mit’än matkamääräys­tä ei tarvi­ta. Riit­tää, että tavanomainen par­tio ulot­tuu 15 km:n päähän ja tuon rajan ulkop­uolel­la pysytään kuusi tun­tia, jol­loin irtoaa osapäivära­ha 17 €. Jos on ensi kolari ja sit­ten kotikeik­ka, ja molem­mat ovat rajan ulkop­uolel­la, yleen­sä päivära­ha irtoaa.
  Kyse ei ole siitä, että poli­isin palk­ka nousee näin liian suurek­si, vaan siinä, että tämä rajoit­taa poli­isin toim­intaa, kos­ka päivära­hoille on bud­jet­ti­ra­joi­tus. Sil­lä, onko kolari 14 vai 16 kilo­metrin päässä, ei ole san­ot­tavaa vaiku­tus­ta poli­isin työhön eikä lounasmahdollisuuksiin.
  Par­tioin­nista sinän­sä pitäisi mak­saa jokin par­ti­olisä, kos­ka lounaskup­pi­laan ei kesken par­tioin­nin pääse. Tai nuo päivära­hat pitäisi siirtää palkak­si huomioiden niiden nykyi­nen verot­to­muus. Sil­loin tuo aivan aikansa elänyt kilo­metri­ra­ja ei ohjaisi toim­intaa epäop­ti­maalis­es­ti. Tämä jopa vaaran­taa tur­val­lisu­ut­ta noil­la päivära­haan oikeute­tu­il­la alueilla.
  Poli­isien ansiot ovat liian mata­lat, mut­ta tämä on väärä tapa sitä nostaa.
  Jos Helsin­gin virkamiehillä on seu­tukok­ous Espoos­sa, ei siitä mitään päivära­haa kyl­lä mak­se­ta eikä taitaisi men­nä verot­ta­jal­ta läpi, jos maksettaisiin.

  Eli päivära­han määräy­tymi­nen ei ole kiin­ni yksit­täis­es­tä poli­i­sista vaan siitä että siel­lä yli 15 km päässä on hätäkeskuk­sen antamia tehtäviä jot­ka kestävät yli 6 h. Näin ollen olisiko syytä myös miet­tiä onko näil­lä poli­isi­asemien lakkaut­tamisil­la saatu sitä hyö­tyä mitä on haet­tu? Lisäk­si kat­son että jos päivära­hat estävät poli­isi­par­toiden järkevän käytön on se ensin työ­nan­ta­jan ongel­ma. Hei­dän tehtävä on tur­va­ta toim­inta eikä niin että poli­isit luop­u­vat päivära­has­ta kos­ka työan­ta­ja ei hal­litse tehtäviään. Lisäk­si poli­isin palk­ka on muutenkin jäl­keen­jäänyt joten tun­tuu omi­tuiselta että keskustelu avataan sil­lä että ote­taan päivära­hat pois.
  Samal­la Soini­vaar­alle tiedok­si että näis­sä PORA uud­is­tuk­sis­sa käy myös niin että samas­sa poli­isi­laitok­ses­sa toiset saa­vat suurem­paa palkkaa kuin toiset. Näin ollen koko poli­isin palkkaus vaatii uud­is­tus­ta mut­ta kos­ka aloit­teet ovat aina tyyliä päivära­hat pois niin taval­liset riv­ipoli­isit ovat ment­täneet luot­ta­muk­sen POHA:n ja VM:n suun­taan. Samal­la luot­ta­mus eduskun­taan on heiken­tynyt jos­ta esimerkkinä on poli­isin eläkeikä ja sen nosto.

 48. Onhan tämä koh­ta jär­jetö, jos se ohjaa par­tioa­jelua. Mik­si ei ohjaisi, poli­isit ovat ihmisiä ja näin ihmiset toimi­vat. Minäkin tek­isin näin, jos mah­dol­lista. Eli tämä koh­ta kan­nat­taa muut­taa. Laki päivära­hoista ei tietenkään tarkoi­ta täl­laista ajelua päivärahaperusteeksi.

  Laki toki sanoo 15km rajak­si. Meil­lä taval­li­sis­lla ihmisil­lä se on tes­seis­sä 40km. Tämä tietenkin min­ua ihme­tyt­tää, että julki­nensek­tori vetää parhaat työe­hdot, joka kohdas­sa. Tietenkin rahaa on ollut help­po jakaa, kun minkäälaista tulosta ei tarvitse tehdä. Jae­taan tois­t­en rahaa. Yrit­täjil­lä sopimuskump­pan­i­na tilanne on toinen.
  Eli tästä täy­tyy sanoa. Ei ain­oatakaan uut­ta veroa tai mak­sua, ennen kuin julkisesek­torin tuh­lailu on saatu kuriin.

  1. Helsingis­sä raja näytä ole­van 50 kilo­metriä. irkamiehelle ei mak­se­ta matkapäivära­haa siitä, että läh­tee kaupun­gi­talol­ta metrol­la Vuosaareen.

 49. Osmo Soin­in­vaara: Helsingis­sä raja näytä ole­van 50 kilo­metriä. irkamiehelle ei mak­se­ta matkapäivära­haa siitä, että läh­tee kaupun­gi­talol­ta metrol­la Vuosaareen.

  Kaik­ista noista Helsin­gin osista mat­ka työ­paikkaan Helsinki­in on 0 kilometriä.

  1. Kilo­metri­ra­jaa ei las­ke­ta kun­nan rajan mukaan vaan etäisyytenä työ­paikas­ta ja/tai kotoa. Kyl­lä poli­isille kel­paisi keik­ka Vuosaa­res­sa, jos asema­paik­ka on Kaartin poliisiasemalla.

 50. Osmo Soin­in­vaara:
  … jos asema­paik­ka on Kaartin poliisiasemalla. 

  Mikä Kaartin poli­isi­ase­ma? Poli­isin palve­lut ovat lähim­mil­län kaiketi Pasi­las­sa tai Malmil­la. Ymmär­rän, että Pasi­las­sa ja varsinkin Malmil­la tarvi­taan paljon enem­män poli­isin “palvelu­ja” kuin keskustassa. 

  En ole ihan var­ma, että tämä on tehty kaikessa ymmär­ryk­sessä. Spur­gu­jen hoitokote­ja (HBL) on siir­ret­ty viime vuosi­na laitakaupungilta keskus­taan ja Poli­isi taas kesksu­tas­ta laitakaupungille. 

  Spåraa käyt­tävänä helsinkiläisenä en pidä tätä kehi­tys­tä hyvänä. Jo nyt 3:ssa näkyy tulos. Poh­jasak­ka häir­it­see veron­mak­sajia ja poli­isia ei näy missään.

 51. Sopisiko tähän pieni oheis­postaus aiheel­lä JÄRJETÖN YHTEISHAKU

  Ote­taan esimerkik­si kaup­pati­eteel­lisen alan yhteis­val­in­ta. Sen val­in­takoe pide­tään tiis­taina 11.6.2013 klo 10.00–14.00.

  Hakuai­ka alkoi 4.3.2013 ja päät­tyi 3.4.2013 klo 16.15.

  Tämä hölmöys siirtää kevään yliop­pi­laiden ja alem­man tutkin­non suorit­tanei­den opin­to­jen alka­mista vuodella!

  Toden­näköois­es­ti suuri osa on tämän lup­povuo­den työttömänä.

  Mik­sei hakuai­ka voisi päät­tyä vaikka­pa 3.6.2013 ja koe voisi var­maan olla 3.7.2013.

 52. Kyl­lä kokeeseen ainakin ennen pääsi kun­han yo-paper­it oli koepäivään men­nessä taskus­sa (tai pari päivää ennen sitä). Eikä koet­ta voi paljoa siirtää myöhem­mäk­si, kun kor­jaamiseen pitää vara­ta n. kuukausi, viikko kok­ouk­si­in, tark­istuk­si­in ja pos­ti­tuk­si­in, kuukausi vas­tau­saikaa, pari vk muun opiskelu­paikan val­it­sevil­ta vapau­tu­vien paikko­jen tar­joamiseen seu­raav­ille + vas­tau­sai­ka, ja aloi­tus­päivän info­pos­ti­tuk­set pitäisi saa­da pari viikkoa ennen 1. päivää per­ille viimeisillekin, sekä lop­ulliset tiedot käytän­nön ope­tustyötä jär­jesteleville. Ekalla val­i­tuskier­roksel­la hyväksy­tytkin täy­tyy kut­sua aloit­ta­maan “ajois­sa”, eikä sit­ten kun muut on opiskelleet jo kuukauden.

 53. “Virka­matkan ei kuitenkaan ole kat­sot­ta­va vielä päät­tyneen, kun asianomainen palaa vir­ka- tai työ­paikalleen ain­oas­taan työvä­linei­den luovut­tamista tai vai­h­tamista, uusien työmääräys­ten saamista tai muu­ta niihin ver­rat­tavaa, lyhyt-
  aikaista vir­ka- tai työte­htävien hoita­mista varten edel­lyt­täen, että hän tämän jäl­keen välit­tömästi jatkaa virkamatkaansa. ”

  Val­ti­ol­la tulk­in­ta on täl­lainen ja kos­kee kaik­ki val­tion virkamiehiä.

  Miten on mah­dol­lista, että rahat riit­tävät muiden virkami­esten päivära­hoi­hin, mut­ta ei poliisien ?
  Jos bud­jetis­sa ei ole tarpeek­si rahaa niin sehän on johtamisvirhe , kyl­lä kai poli­is­toim­intaa aioitaan vielä pyörit­tää Suomessa ?

  Jos rahas­ta on pulaa niin sen voi vähen­tää muista vähem­män tärkeistä kohteista.

  Ilmeis­es­ti val­ti­ol­la ei halu­ta pri­or­isoi­da vaan kaataa ongel­ma pieni­palkkaisen poli­isin niskaan jot­ta rahat riit­tävät virkamieseli­itin met­sästys-ja hiihtoreissuihin.

 54. jp Lehto:
  ‘snip’
  Laki toki sanoo 15km rajak­si. Meil­lä taval­lisil­la ihmisil­lä se on tes­seis­sä 40km. Tämä tietenkin min­ua ihme­tyt­tää, että julki­nensek­tori vetää parhaat työe­hdot, joka kohdassa.
  ‘snip’

  Laki ei sano tästä mitään.
  Kyse on val­tion matkus­tussään­nöstä, joka myös on val­tion vir­ka- ja työehtosopimus.
  Kun­ta-alal­la täl­laista jär­jet­tömyyt­tä ei ole, niin että älä yleistä — vaik­ka verot­to­muu­den osalta kaik­ki nou­dat­ta­vatkin val­tion matkustussääntöä.

 55. Ongel­ma ei koske vain poli­ise­ja vaan kaik­ki val­tion virkamiehiä.Sama hait­ta kos­kee niin min­is­ter­iöi­den korkei­ta virkamiehiä kuin tul­lia tai rajavar­tios­toa etc

  Val­ti­ol­la on omat työe­htosopimus­neu­vot­te­lut, joten asia voidaan ottaa esi­in ja var­man on otettukin.

  Mut­ta ongel­ma sisäl­tyy jo Osmon esi­tyk­seen, sil­lä vaik­ka hän esit­tää, että asia voidaan kor­ja­ta muut­ta­mal­la palkkausta.

  Mut­ta jos ongel­ma on, että rahat eivät riitä nyt niin eivät ne riitä uudessa sys­tee­mis­säkään, sil­lä palkka+päivärahasumma ei pienene mikäli Osmoa on uskomnen

  Rahat ovat edelleen lop­pu ja lop­pu­vuodes­ta lomautetaan.

  Eli sopu lie­nee kaatunut juuri Osmon esi­tyk­seen piilotet­tuun sikaan, jos­sa tosi­asial­lis­es­ti leikataan etuuksia .

  Nyt min­is­ter­iötä har­mit­taa kun sika ei men­nyt läpi ja Osmo ja kump­pan­it on masi­noitu propagoimaan työ­nan­ta­jan puolesta.

  Osmon esil­letu­lo on pelkkää populismia

 56. Sylt­ty: Päivära­hat ovat todenäköis­es­ti ole­mas­sa sen takia, että matkatyöt ovat niin ikäviä ja niistä pitäisi saa­da enem­män palkkaa,mutta kenenkään perse ei kestä mak­saa niitä parem­pia palkko­ja verol­lise­na. Jos pitäisi kokopäi­vara­ha saa­da työn­tek­i­jän tilille verol­lise­na, niin työ­nan­ta­ja saisi lyödä kyl­lä melko vinon pinon taalo­ja tiskiin.

  Päivära­hat ovat ole­mas­sa matkus­tamisen kulu­jen kor­vaamisek­si työn vuok­si matkus­ta­jalle. Yhdel­lä könt­tä­mak­sul­la kor­vaami­nen säästää byrokra­ti­aa, kun ei tarvitse käy­dä matkus­ta­jan kuit­te­ja läpi ja mak­saa sit­ten niiden mukaan. Kuit­tei­hin siir­tymi­nen ei vält­tämät­tä säästäisi edes rahaa, kun matkus­ta­jat sit­ten söi­sivät kalleim­mis­sa mah­dol­li­sis­sa paikois­sa. Kor­vaa­jalle on yhden­tekevää, törsääkö matkus­ta­ja koko päivära­hansa Miche­lin-rav­in­to­las­sa, vai käy ham­puri­laisel­la ja panee lop­ut rahat omaan tasku­un­sa. Sil­lä, että kor­vaus vedet­täisi­in niin alas, että vain tuo ham­puri­laisel­la käyn­ti olisi mah­dol­lista tai sit­ten menisi omas­ta taskus­ta, ei niitä työ­matkalle suos­tu­jia löytyisi.

  Palk­ka on sit­ten eri jut­tu, eikä päivära­haa ole tarkoitet­tu sel­l­aisek­si, että sil­lä kor­vataan työn ikävyyt­tä. Monikin ihmi­nen tekee työtä, joka on ikävää, mut­ta mak­saa siitä verot ihan niin kuin kivaakin työtä tekevät. Jos työ­sopimuk­ses­sa maini­taan, että työte­htävään kuu­luu työ­matkat, niin sit­ten ne kuu­lu­vat. Ei tästä minus­ta mitään ihmeel­listä vero­ton­ta ekstraa kuu­lu maksaa.

 57. Samuli Saarel­ma: Päivära­hat ovat ole­mas­sa matkus­tamisen kulu­jen kor­vaamisek­si työn vuok­si matkus­ta­jalle. Yhdel­lä könt­tä­mak­sul­la kor­vaami­nen säästää byrokra­ti­aa, kun ei tarvitse käy­dä matkus­ta­jan kuit­te­ja läpi ja mak­saa sit­ten niiden mukaan. Kuit­tei­hin siir­tymi­nen ei vält­tämät­tä säästäisi edes rahaa, kun matkus­ta­jat sit­ten söi­sivät kalleim­mis­sa mah­dol­li­sis­sa paikois­sa. Kor­vaa­jalle on yhden­tekevää, törsääkö matkus­ta­ja koko päivära­hansa Miche­lin-rav­in­to­las­sa, vai käy ham­puri­laisel­la ja panee lop­ut rahat omaan tasku­un­sa. Sil­lä, että kor­vaus vedet­täisi­in niin alas, että vain tuo ham­puri­laisel­la käyn­ti olisi mah­dol­lista tai sit­ten menisi omas­ta taskus­ta, ei niitä työ­matkalle suos­tu­jia löytyisi.

  Palk­ka on sit­ten eri jut­tu, eikä päivära­haa ole tarkoitet­tu sel­l­aisek­si, että sil­lä kor­vataan työn ikävyyt­tä. Monikin ihmi­nen tekee työtä, joka on ikävää, mut­ta mak­saa siitä verot ihan niin kuin kivaakin työtä tekevät. Jos työ­sopimuk­ses­sa maini­taan, että työte­htävään kuu­luu työ­matkat, niin sit­ten ne kuu­lu­vat. Ei tästä minus­ta mitään ihmeel­listä vero­ton­ta ekstraa kuu­lu maksaa.

  Kos­ka jos ei ole matkalla niin sil­loin ei syö? Ainakin joka työ­matkalla mis­sä itse olen ollut on ollut mah­dol­lisu­us joko tehdä itse ruokansa, tai käy­dä rav­in­to­las­sa ihan siinä mis­sä koton­akin. Tai lisänä yleen­sä hotel­lis­sa saa ilmaisen aami­aisen, jol­loin ruokaan menee vähem­män rahaa kuin kotona.

  Joku mainit­si sen kor­vaa­van veroe­t­ua mitä jotkut saa­vat verot­tomas­sa työ­paikkaruokailus­sa, täl­löin tosin jää pari kysymystä:
  Työ­paikkaruokailun veroe­tu karkeasti las­ket­tuna 8€*0.5=4€/vrk, mik­si päivära­ha läh­es kymmenkertainen?
  Mik­si se on suomen ulkop­uolel­la vielä suurem­pi? Yleen­sä noin 50€…100€/vrk.

  Halu­an kyl­lä itsekkin enem­män palkkaa siitä jos joudun reis­saa­maan, mut­ta en näe sen parem­paa syytä pitää sitä verot­tomana kun muunkaan palkan.
  Sil­lä kyl­lä saisi mon­ta ongel­maa kor­jat­tua jos palkan vero­tuk­sen lopettaisi.

 58. Osmo Soin­in­vaara: Lisäk­si osapäivära­han saa, kun virka­mat­ka kestää yli 6 tun­tia. Lisäk­si “pistäy­tymi­nen” yli 15 km päässä asema­paikas­ta täy­tyy kestää vähin­tään puo­let osapäivära­haan oikeutetun matkan keston ver­ran, eli 3h.
  Jot­ta olisi oikeutet­tu kokopäivära­haan, täy­tyy virka­matkan kestää yli 10 tun­tia ja tästä yli puo­let ajas­ta (5 h), on “pistäy­dyt­tävä” yli 15 km etäisyydellä.

  Mis­tä ihmeestä te näitä tieto­ja hyvä kansane­dus­ta­ja kai­vat­te? JOKAINEN päivära­ha­hake­mus menee talous­toimis­ton kaut­ta ja esimiehen hyväksyt­täväk­si eikä niitä todel­lakaan mak­se­ta mis­tään hel­vetin keikoista, joi­ta on suoritet­tu yli 15 km:n päässä omas­ta laitok­ses­ta! Siis aivan käsit­tämätön­tä puhet­ta.. ja jos täl­laisia laitok­sia on, mis­sä näin tehdään, niin mielel­läni vai­h­dan virka­paikkaa.. Päivära­hat mak­se­taan VAIN ja AINOASTAAN sil­loin, kun esimerkik­si saman poli­isi­laitok­sen alueel­la on poli­isi­ase­mat A ja B ja näistä A on määrät­ty kent­tä­par­tios­sa työsken­tele­vien virka­paikak­si ja myös B:n alueel­la suorite­taan par­tioin­tia ja yksi par­tio per vuoro MÄÄRÄTÄÄN suorit­ta­maan virkate­htäviä SAMAN poli­isi­laitok­sen alueen TOISELLE ase­malle. Fyy­sis­es­ti poli­isimiehen on mah­do­ton men­nä suo­raan tuolle määrätylle “toiselle” ase­malle, vaan sat­tuneesta syys­tä on käytävä siel­lä varsi­naises­sa virka­paikas­sa (taval­laan on hyvä olla jonk­i­nasteinen kulkuneu­vo, virkavaate­tus ja jotain ase­jut­tu­jakin pitänee ottaa mukaan..). Täl­löin par­tio läh­tee sieltä varsi­naiselta virka­paikalta sinne yli 15 km:n päässä sijait­se­valle ase­malle, tekee 12 h vuoron siel­lä ja palaa takaisin oma­lle virka­paikalle (voisi tul­la san­omista, jos autoa ei palaut­taisi vuoron jäl­keen). Ja ihan pikkupikku nyanssi­na, mei­dän alueel­la ei ainakaan ole mitään työpaikkaruokalaa..omat eväät tai mäkkäri. Mut­ta kyl­lähän vihrei­den lina­jana ollut vain han­kaloit­taa sekä poli­isin, että vankilavi­ra­nomais­ten työtä.. jatkakaa samal­la lin­jal­la! Tun­tuu muuten hyvältä hoitaa pienel­lä pal­ka­lla töitä, joi­ta kukaan muu ei suos­tu­isi tekemään edes ihan oikeal­la pal­ka­lla.. siinä sivus­sa saa­da vähän kansalais­ten vihaa niskaan — mitään­hän poli­isi ei tee oikein edes vahin­gos­sa — riskeer­a­ta oma hen­ki ja/tai ter­veys ja ain­oana kiitok­se­na p*aa niskaan; mil­loin valite­taan, kun ABC antaa alen­nus­ta, mil­loin “huimat” päivära­hat kiukut­ta­vat jne. Jokainen voi hil­jaa mielessään miet­tiä, että kuin­ka moni oikeasti suos­tu­isi täl­laista työtä tehdä? Kuin­ka moni teistä halu­aisi olla ensim­mäisenä paikalla, kun per­heenisä on sur­man­nut koko per­heen­sä? Kuin­ka moni halu­aisi kan­taa laita­puolen kulk­i­joi­ta suo­jaan? Kuin­ka moni halu­aisi men­nä joukko­tap­pelun väli­in? Kuin­ka moni halu­aisi kerätä junan alle jääneen ruumi­inosia radan var­res­ta? Ihan oikeasti..kyllä, on kut­sumusam­mat­ti, mut­ta pakko se on kuitenkin yrit­tää jol­lain elääkin. Päivära­hat mak­se­taan täysin VES:n mukaises­ti, joka on laa­dit­tu Suomen lain­säädän­nön poh­jal­ta ja kyl­lä laitok­set pitää huolen, ettei niitä mis­sään nimessä mak­se­ta sent­tiäkään enem­män — aina löy­tyy perustei­ta olla mak­samat­ta. Jospa vaik­ka kansane­dus­ta­jat näyt­täi­sivät esimerkkiä ja pudot­taisi­vat palkkansa vaik­ka vaa­ti­mat­tomaan 2 700 e/kk ja saman­laiset VES:n mukaiset muut ehdot kuin muil­lakin julkisen sek­torin ihmisil­lä? Eikö? Kum­ma jut­tu.. omat edut on ne, mis­tä viimek­si tin­gitään. Pyy­de­tään kansaa ymmärtämään ja osal­lis­tu­maan säästötalkoisi­in, osaa­mat­ta itse näyt­tää minkään­laista esimerkkiä, muu­ta kuin yrit­tää repiä rahaa ruo­hon­ju­u­ri­ta­son selkä­na­has­ta. Joskus olin mukana poli­ti­ikas­sa itsekin, mut­ta pelkäsin muut­tuvani ahneek­si, jos jatkan, kos­ka muun­laisia ihmisiä ei val­taapitävistä löy­dy. Puhei­ta puhei­ta puhei­ta, mut­ta ei mitään ymmär­rystä oikeas­ta elämästä. Jonkun tutkimuk­sen mukaan menee n. 3kk siihen, että kansane­dus­ta­ja uno­htaa, mil­laista oli olla tavalli­nen ihmi­nen. Toiv­ot­tavasti pistää miet­timään edes pikkusen.

 59. Ja nyt on vielä kyl­lä pakko kysyä, että meinaako her­ra kansane­dus­ta­ja ihan oikeasti, että par­tioiden toim­intaa ohjaa se, minne keik­ka tulee 😀 ? Että poruk­ka tap­pelisi siitä keikas­ta, mikä sat­tuu ole­maan siel­lä yli 15 km:n päässä ja siel­lä sit­ten kolar­i­paikalla val­oku­vat­taisi­in 7 h, jot­ta saataisi­in päivära­hat 😀 nää on niin lois­tavia ajatuk­sia kyl­lä.. voi hyvä luo­ja. Ei voi muu­ta sanoa. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan poli­isin toim­intaan ihan konkreet­tis­es­ti. Tääl­lä ei todel­lakaan arvote­ta par­tioin­tia, keikalle ajoa tai siel­lä viipymistä minkään päivära­han mukaan. Koskaan tuol­lais­es­ta edes kuullut. 

  Ja kuin­ka usein (edes teo­ri­as­sa) käy niin, että ensin olisi keik­ka vaikka­pa 16 km:n päässä ase­mas­ta ja juuri kun olet saanut sen suorite­tuk­si, tulisi keik­ka siihen viereen ja näistä molem­mat olisi niin pitkäkestoisia, että siel­lä viivyt­täisi­in yli 6 tun­tia? No teo­ri­as­sa kyl­lä, mut­ta käytän­nössä.. ymmär­rän kyl­lä, jos esimerkik­si tulisi joku pitkä piir­i­tys­ti­lanne toinse kun­nan alueelle ja sinne pyy­det­täisi­in tukea yli 15km:n ja tilanne kestäisi vaik­ka 7h, niin sil­loin var­masti päivära­ho­ja tuos­ta joku saat­taisi hakea, mikä kyl­lä olisi täysin oikeutettua.

 60. Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti: “Tämä jopa vaaran­taa tur­val­lisu­ut­ta noil­la päivära­haan oikeute­tu­il­la alueil­la.” –> Mil­lä tavoin vaarantaa?

  1. Kun laitok­sil­la on gbud­jet­ti tiukoil­la, kyn­nys lähet­tää ketään 15,2 kilo­metrin­päähän nousee. Tämä kävi ilmi valiokun­nan kuulemisessa.

 61. Nyt on kyl­lä huonoa tietoa jaet­tu. En todel­lakaan käsitä, mis­tä tuol­laista on kek­sit­ty. Tietenkään ei voi kri­ti­soi­da kom­mentin kir­joit­ta­jaa, jos läh­teet tiedoille ovat huonot. Pahoit­te­lut siis.

  Muis­tut­taisin, että kaik­ki hätäpuhe­lut menevät hätäkeskuk­seen, joi­ta ei kovin mon­taa ole (eli päivystäjillä
  siel­lä ei ole sel­l­aista paikallis­tun­te­mus­ta, että pysty­i­sivät sanomaan kuin­ka kaukana mikäkin tehtävä on mis­täkin laitok­ses­ta). Häke välit­tää tehtävät par­tioille yleen­sä sen mukaan, mikä par­tio lähin­nä on. Poli­isin on hoidet­ta­va lain mukaan ihan jokainen tehtävä, jon­ka häke välit­tää. Jotkut tehtävät on mah­dol­lista hoitaa esim. puhe­lim­itse ohjeis­ta­mal­la ilmoit­ta­ja vaik­ka tekemään rikosil­moi­tus vir­ka-aikaan (lievis­sä tapauk­sis­sa). Pääsään­töis­es­ti paikalla kuitenkin käydään.

  Ker­taakaan en ole kuul­lut, että tehtävien hoita­miseen vaikut­taisi mil­lään taval­la se, kuin­ka kaukana keikka­paik­ka on. En ole (eikä kol­le­gat) kuulleet, että päivära­haa olisi keikana­jon perus­teel­la haet­tu. Tilanne voi toki olla toinen isois­sa pitäjis­sä, jois­sa väli­matkat voivat olla sato­jakin kilo­me­tre­jä. Ja aika har­va keik­ka vaatii yli kuu­den tun­nin paikallaoloa keikkapaikalla.

  Laitos ei ole se, joka par­tioi­ta lähet­tää tehtäville vaan hätäkeskus. 

  Vas­taisu­u­den var­alle voisi olla ihan hyvä idea pyytää kuulemisi­in niitä, jot­ka ihan oikeaa, käytän­nön työtä tekevät ja suh­teel­lisen laa­jal­la otan­nal­la. Päivära­hat eivät ole se, mikä kansalais­ten tur­val­lisu­u­den vaaran­taa, vaan jatku­vasti pienenevät resurssit. Ei yksikään par­tio juokse päivära­han perässä, vaan kyl­lä se kansalais­ten tur­val­lisu­us ja häken anta­mat keikat ovat ne, jot­ka toim­intaa ohjaavat.

  Mainit­semil­lasi perusteil­la­han kaukana laitok­ses­ta sijait­se­vat alueet oli­si­vat todel­la tur­val­lisia, kun päivära­ho­jen takia kan­nat­taisi par­tioi­da yli 15 kmn säteel­lä virka­paikas­ta koko ajan 😉

 62. Osmo Soin­in­vaara:
  Kun laitok­sil­la on gbud­jet­ti tiukoil­la, kyn­nys lähet­tää ketään 15,2 kilo­metrin­päähän nousee. Tämä kävi ilmi valiokun­nan kuulemisessa.

  Tämäkin on johtamisongel­ma. Kumpaa poli­isin johto pan­naan pririsoimaan: Palve­lu­ta­so vai raha. Jos joht­a­mi­nen aje­taan cent­tien kyt­täyk­seen niin täy­tyy arvioi­da onko joht­a­mi­nen ja tavoitease­tan­ta kunnossa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.