Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 14.5.2013

Nyt taas koti­maas­sa  arkiru­ti­inien paris­sa. Lau­takun­nan lis­taan pääsee tästä.

Vuosaar­en­tie 3:n ase­makaa­van muutos

Urheilu­talon käytössä ole­va parkkipaik­ka ote­taan asuinkäyt­töön ja pysäköin­ti siir­tyy muualle, lähin­nä maan alle. Ker­rosalaa tulee hehtaari ja uusia asukkai­ta noin 250. Tästä äänestet­ti­in peri­aat­er­atkaisun aikaan vuon­na 2009. Sil­loin demareille parkkipaikat oli­vat asun­to­ja tärkeämpiä. Raken­nu­soikeu­den arvo on vähän yli viisi miljoon­aa, joten paljon pitää pysäköin­tiä arvostaa, jos ne kat­so­taan asum­ista tärkeämmäksi.

Ker­rosalaa on vuo­den 2009 luon­nok­ses­ta lisät­ty 3300 ker­rosneliöl­lä. Tämä on tehty tekemäl­lä Vuosaar­en­tiehen pieni mut­ka, jol­loin tämä tont­ti kas­vaa ja liiken­nevihreä toisel­la puolel­la piene­nee. Muu­tos mak­saa 950 000 euroa, mut­ta sen tuo­ma raken­nu­soikeus on arvostaan 1,65 miljoon­aa euroa.

Tässä päästään mie­lenki­in­toiseen asi­aan: miten tämä suh­tau­tuu investoin­tikat­toon? Strate­gia­neu­vot­teluis­sa me (vihreät) esitimme peri­aatet­ta, että täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa investoin­tika­ton saa ylit­tää, kos­ka investoin­ti mak­saa itsen­sä enem­män kuin kokon­aan. Tämä oli tul­la hyväksy­tyk­si, mut­ta esi­tys kaa­tui kalkkivi­ivoil­la hyvin yllät­tävään vas­tus­tuk­seen. Siihen lie­nee kuitenkin mah­dol­lista pala­ta. Jos tämä kadun siir­to joudu­taan rahoit­ta­maan kar­si­mal­la mui­ta tarpeel­lisia investoin­te­ja, kat­ua ei siir­retä, ja kaupungille aiheutuu 750 000 euron tap­pio ja 3300 ker­rosneliön menetys.

Koke­muk­semme Van­cou­verista puoltaisi­vat kokon­aan toisen­laista ratkaisua. Kadun ver­taan paljon mata­lam­paa ja vai­htel­e­vam­paa ja ton­tin nurkki­in sit­ten vähän korkeampaa.

Malmin Tul­livuoren­tien eteläisen alueen ase­makaavas­d­ta annetut lausunnot

Tämä oli meil­lä käsit­telyssä mar­rasku­us­sa. Lausun­to­jen poh­jal­ta esi­tyk­seen on tehty vähäisiä muutoksia.

Liiken­nein­vestoin­tien talousarvioe­hdo­tus 2014 ja  ehdo­tus investoin­tio­hjel­mak­si vuosille 2015–2018.

Vuo­den 2014 esi­tys on raamis­sa, mut­ta vuosien 2015–18 ehdo­tus ei lähel­läkään. Bud­jet­tiesi­tys ei voi odot­taa, mut­ta investoin­tio­hjel­maa on pakko tarkastel­la, kos­ka kar­simme mielu­um­min itse kuin annamme kaupung­in­hal­li­tuk­sen karsia.

4 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 14.5.2013”

 1. Mik­si raken­netaan Vuosaa­reen, kun lähempänä keskus­taa on laa­jo­ja rak­en­ta­mat­to­mia aluei­ta? Kaupunki­rak­en­teen pitää kehit­tyä keskus­tan ympärille vai­heit­tain ollak­seen ter­veel­lä pohjalla.

  Tuo voisi olla järkevää, jos tiedet­täisi­in että kun­tau­ud­is­tuk­ses­sa Vuosaares­ta tulee itsenäi­nen kaupun­ki. Onko jo sovit­tu jotain, mitä ei ole kerrottu? 😉

 2. Mik­si kaupun­gin pitää investoi­da Vuosaar­en­tiehen. Myy­dään raken­nu­soikeus 950 000 halvem­mal­la ja velvoite­taan osta­jat tekemään tien muu­tok­set. Säästyy myös kaupun­gin jäykän byrokra­t­ian kustannukset

 3. KariS:
  Mik­si kaupun­gin pitää investoi­da Vuosaar­en­tiehen. Myy­dään raken­nu­soikeus 950 000 halvem­mal­la ja velvoite­taan osta­jat tekemään tien muu­tok­set. Säästyy myös kaupun­gin jäykän byrokra­t­ian kustannukset

  Kaupin­gin kan­nat­taa kyl­lä investoi­da 950 000, jos sil­lä saadaan pois­tet­tua 100 parkkipaikkaa. Nor­maal­isti parkkipaikan hin­ta on 40–60.000 Euroa, nyt pois­to­hin­naksi jää alle kymp­pi­ton­ni per paikka.

 4. Kalle:

  Tuo voisi olla järkevää, jos tiedet­täisi­in että kun­tau­ud­is­tuk­ses­sa Vuosaares­ta tulee itsenäi­nen kaupunki. 

  Kan­natan!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.