35 vastausta artikkeliin “Koirankakkakeskustelun lopullinen ratkaisu?”

 1. Asi­aa sivuten: Sin­ga­pores­sa on SGD1000-3000 (n. €600‑1800) sakot roskaamis­es­ta ja yksi­tyiset taloy­htiöt veloit­ta­vat yhtiöstä riip­puen joitain sato­ja dol­lare­i­ta asukkail­taan jos näi­den koirien jätök­siä ei siivota. 

  Olin viime viikon­lop­puna (Suomes­sa) paikallisen kaupungi­nosan omakotiy­hdis­tyk­sen ja kaupun­gin jär­jestämis­sä siivoustalkois­sa keräämässä roskia tien­var­res­ta. Aloin pohtia kansalaisa­loitet­ta seu­raa­van­lais­es­ta sys­teemistä: Roskaamis­es­ta min. 500€ sakko, jos­ta 100€ tilitetään sille, joka ilmi­antaa roskaa­jan ja 200€ rahas­toidaan siivoustalkoiden jär­jestämistä varten. Ja päälle vaik­ka vielä yhteiskun­ta­palvelu­na katu­jen siivoamista.

 2. Tätä voisi soveltaa laa­jem­minkin roskaamiseen. Se pois­taisi ker­ral­la köy­hyy­den. Jokaisel­la jäisi ton­ni säästön kun vie karkkipa­per­it roskik­seen. Nyt roskaami­nen on käyt­tän­nössä ilmaista, ja tulok­set näkyy.

 3. Olisi kyl­lä aihet­ta. Aikaisem­min omistin kak­si koiraa ja kyl­lähän se itseä ärsyt­ti, kun joku ei kerän­nyt jätök­siä. Nämä idiootit pilaa­vat kaikkien maineen.

  Jo yksi koira tekee melkoisen määrän kakkaa. Ei niitä idioot­te­ja tarvi­ta kovinkaan mon­taa per neliök­ilo­metri, että joka paik­ka on täyn­nä skei­daa. Ja niitä pässe­jä kyl­lä riit­tä, edel­lisessä kerrso­talos­sa asui mänt­ti, joka piti koiraansa aina vapaana, vaik­ka se hyökkäili pienem­pi­en koirien kimppuun.

 4. Kuka­han tuo­ta valvoo? Pelkkä kylt­ti ei ratkaise mitään vaik­ka kuin­ka olisi designiä.

  Helsingis­sä tun­tuu ole­van vaikeaa saa­da edes väärään paikkaan pysäköi­tyjä auto­ja sakotet­tua vaik­ka siitäkin joutuu mak­samaan ihan oikeaa rahaa (ainakin ne joil­la on tulo­ja). Koir­il­la on hätä mon­esti myös klo 8–16 ulkopuolella.

  Meil­lä asia vaatisi var­maan ensin koirien DNA-rek­isterin, sit­ten val­tion koirankakkatutkimus­laitok­sen perus­tamisen Helsinki­in, sen hajasi­joit­tamisen Itä-Suomeen ja lop­ul­ta myymisen keskieu­roop­palaisille pääomasijoittajille. 

  Sekä asi­aanku­u­lu­vien tieto­jär­jestelmien pystyt­tämisen (ja jos­sain vai­heessa käytäisi­in pitkää demokraat­tis­ten lakimi­esten käyn­nistämää keskustelua koirien tieto­suo­jas­ta eri­tyis­es­ti moniro­tu­is­ten koirien osalta kos­ka kakkarek­isterin lail­lisu­ud­es­ta ei ole päätet­ty perus­tus­lain säätämisjärjestyksessä).

 5. Aika kova sakko… var­maan toimii.
  Ja kyl­lä kai Suomes­sakin roskaamis­es­ta voi sakon saa­da — periaatteessa.
  Käytän­nössähän kaikki­nainen järjestyk­sen­pito ja valvon­ta on jo aiko­ja sit­ten ulkois­tet­tu tur­vafir­moille (maan­tei­den liiken­nevalvon­taa lukuunottamatta).

 6. Onnel­lista, että veron­mak­sa­jat näin saa­vat urbaane­ja tuu­lah­duk­sia ja kan­sain­välisiä vaikut­tei­ta vastik­keek­si lau­takun­nan matkailusta.

  Kuvas­ta huo­maamme, että Van­cou­veris­sa on poli­it­tis­es­ti valit­tu puis­to­lau­takun­ta — Van­cou­ver Board of Parks and Recre­ation. Vas­taa­va lau­takun­ta halu­taan matkat­u­li­aisik­si var­maan tuo­da nyt myös Helsinki­in – puis­to­lau­takun­ta­han täältä puut­tuu. Van­cou­veris­sa val­i­taan vaaleis­sa myös puistokomissaareja.

  Toisaal­ta havaitaan, että kuvan kyltissä lau­takun­ta antaa demokraat­tista legit­imi­teet­tiä koirankakkaa koske­valle sank­tiosään­nök­selle, jota pelkän byrokra­t­ian esit­tämänä saatet­taisi­in pitää kohtu­ut­tomana, jopa mielet­tömänä. Osal­lis­ta­va hallinto saat­taa johtaa epä­sosi­aal­isi­in ja vähä­varaisia syr­jivi­in säännöksiin.

  Poli­it­ti­nen osal­lis­tu­mi­nen varsi­naisi­in vaalei­hin on Van­cou­veris­sa pohjo­is­maisit­tain vähäistä. Vuo­den 2011 Van­cou­verin vaalien äänestyspros­ent­ti oli 34,57. Puis­tokomis­saarien vaaleis­sa siis äänestävät ehkä vain ne, jot­ka koke­vat esimerkik­si 2000 dol­lar­in koirankakkaseu­raa­muk­sen luontevaksi.

  “Of the 418,878 reg­is­tered vot­ers, there were 144,823 record­ed bal­lots, mark­ing the vot­er turnout at 34.57%.[7] This is an increase from the 30.79% turnout dur­ing the pre­vi­ous munic­i­pal elec­tion in 2008.” (wikipedia)

 7. Onhan tääl­läkin poli­isin mah­dol­lista sakot­taa omis­ta­jaa, joka jät­tää kakat korjaamatta.

  Enpä kyl­lä ole kuul­lut täl­lais­es­ta tapauk­ses­ta. Itse olen koira­n­omis­ta­ja ja kerään kyl­lä jätök­set. Olen huo­man­nut kuitenkin, että etenkin mon­en koiran omis­ta­jat jät­tävät tuo­tok­set siihen, mihin koira kyyk­istyy. Kolme isoa koiraa tuot­taa sen ver­ran p***aa päivässä, että jotenkin tämän ymmärtää. 

  Asun seudul­la, jos­sa koiria on var­masti keskimääräistä enem­män ja onhan se ikävä näky keväisin, kun tien­vierus­to­ja ja jopa itse kulku­väyliä “somis­taa” pökäleet joka värisävyä edustaen. 

  Vähän kuitenkin epäilen, ettei poli­is­par­tio pil­lit soiden lähtisi tehtävää suorit­ta­maan, jos valveu­tunut kansalainen tek­isi verek­seltään ilmi­an­non. Eli kyl­lä se sosi­aalisen paineen ja oman­tun­non varaan jää tämä keräily. 

  Koira­puis­tois­sa­han tääl­lä käytän­nössä kaik­ki keräävät koiransa kakat eli se ei ole ongelma.

 8. Selvästi harkin­nan­varai­sista rikok­sista tuleekin rankaista ankaram­min kuin vahingoista.

 9. Suuril­la sakoil­la uhataan ainakin Yhdys­val­lois­sa usein myös muus­ta roskaamis­es­ta, varsinkin roskien heit­tämis­es­tä autos­ta tien varteen.

 10. Ja kun riit­tävän suuri­ham­paisille koir­ille sääde­tään kuonokop­pa­pakko, niin alkaa koirat­tomatkin ihmiset lähiöis­sä ja kaupungeis­sa tun­temaan lisään­tynyt­tä tur­val­lisu­u­den tunnetta.

 11. Hienoa että kaupunkisu­un­nit­telu­lau­tu­akun­ta oikeasti paneu­tuu aidosti aiheeseen uhraa­mal­la aikaansa matkustamiseen.

  Vaarana näis­sä reis­su­is­sa on että jär­jestäjänä toimi­vat virkamiehet esit­televät omia ambi­tioi­ta ja miel­tymyk­siä tuke­via kohteita. 

  Seu­raa­van reis­sun voisitte tehdä Van­taan Kar­tanokoskelle ja aitoon keski­aikaisen kaupun­gin aitoon kopi­oon Ruotsin Jakriborkiin.

  Sekä haas­tatel­la kadul­la vas­taan tule­via ihmisiä.

  Kohteis­sa on inhimilli­nen mit­takaa­va arkkite­htien vieroksum­i­na alueet vain on joudut­tu rak­en­ta­maan keskelle pel­toa kauak­si kaupunkirakenteesta.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jakriborg

 12. Jakri­bor­gis­sa kaik­ki asu­vat vuokral­la ja lähiö on parin taval­lisen ihmisen raken­nut­ta­ma ja omis­ta­ma. Tämä on mah­do­ton­ta oli­garki­as­sa kuten Suo­mi. Medi­ako­hun perus­teel­la luulisi sudenkakkaan astu­misen ole­van toden­näköisem­pää kuin koiran vastaavaan.

 13. Meil­lä Tam­pereen syr­jäkylil­lä on menos­sa kokeilu, joka vetoaa ennem­minkin kateu­teen kuin taloudel­lisen sank­tion pelkoon.
  Asuinkump­pani keräsi tal­ven jäljiltä kak­si kot­tikär­ryl­listä (noin 10 koiran tuot­ta­maa) koiran­paskaa, jot­ka laitoin asian­mukaises­ti kom­pos­toi­tu­maan muun kom­posti­in sopi­van aineen joukkoon.
  Kun tieto kom­pos­toin­nin lop­putu­lok­sen eri­no­mais­es­ta vaiku­tuk­ses­ta kasvi­maan lan­noit­ta­jana aikanaan lev­iää naa­pu­rus­tossa (se lev­iää ihan tosi­a­sioista riip­pumat­ta), uskon, että tulev­ina keväinä tien­var­sil­la kul­kee muitakin keräil­i­jöitä kot­tikär­ry­jen kanssa. Toiv­ot­tavasti vakav­il­ta riidoil­ta tuot­teen hyö­dyn­täjien kesken vältytään.

 14. Ila I: Osal­lis­ta­va hallinto saat­taa johtaa epä­sosi­aal­isi­in ja vähä­varaisia syr­jivi­in säännöksiin.

  Eikö noi­ta voi kor­ja­ta päiväsakoiksi?

  ris­ti­in-rasti­in: Vain jos sakko on sama kaikesta roskaamisesta.

  Purk­ka tai karkkipa­peri ei sotke ensin kengän­po­h­jaa (tai vaat­tei­ta) ja sit­ten kotia eikä mah­dol­lis­es­ti lev­itä tauteja.

 15. On se hyvä, että koirankakkaankin pere­hdytään, mut­ta mitenkäs tämä metropoli­hallinto ja sote-asi­at siel­lä. Kuun niistä ei kuu­lu mitään ?

 16. Ilman DNA-rek­ister­iä har­va jäisi kiin­ni. Sakon korot­ta­mi­nen silti vähen­täisi katu­jen kakko­ja. Useimpia ne häir­it­sevät paljon enem­män kuin karkkipa­perei­hin astu­mi­nen, mut­ta karkkipa­perisakkoakin voisi korot­taa. Yhdyskun­ta­palvelu­vaa­timus alueen siis­timis­es­tä olisi ehkä sakkoakin parem­pi ja ehkä madal­taisi ilmiantokyn­nys­tä, kun ilmi­anta­ja hyö­ty­isi mut­tei henkilökohtaisesti.

 17. Tiedemies:
  Asi­aa sivuten: Sin­ga­pores­sa on SGD1000-3000 (n. €600‑1800) sakot roskaamis­es­ta ja yksi­tyiset taloy­htiöt veloit­ta­vat yhtiöstä riip­puen joitain sato­ja dol­lare­i­ta asukkail­taan jos näi­den koirien jätök­siä ei siivota. 

  Olin viime viikon­lop­puna (Suomes­sa) paikallisen kaupungi­nosan omakotiy­hdis­tyk­sen ja kaupun­gin jär­jestämis­sä siivoustalkois­sa keräämässä roskia tien­var­res­ta. Aloin pohtia kansalaisa­loitet­ta seu­raa­van­lais­es­ta sys­teemistä: Roskaamis­es­ta min. 500€ sakko, jos­ta 100€ tilitetään sille, joka ilmi­antaa roskaa­jan ja 200€ rahas­toidaan siivoustalkoiden jär­jestämistä varten. Ja päälle vaik­ka vielä yhteiskun­ta­palvelu­na katu­jen siivoamista.

  Tuo voisi muus­sakin lain­valvon­nas­sa olla hyvä idea nykyään kun useim­mil­la on videoku­vaamiseen pystyvä kän­nykkä taskus­sa. Eli jos kuvaat jonkun tekemässä rikok­sen ja hänet saadaan tämän avul­la tuomit­tua niin vaikka­pa 10% tuomios­ta tulee palkkiok­si sinulle.

 18. En sinän­sä näe mitään eri­tyisem­pää ongel­maa siinä, että “vähäpätöi­sis­sä” rikok­sis­sa käytet­täisi­in enem­män kansalais­valvon­taa, kuten vaik­ka kän­nykkäku­via. Inter­net myös mah­dol­lis­taisi ilmoi­tusten tekemisen verkos­sa, vaikka­pa osit­tain nimet­tömänä niin, että ilmi­anta­jan yhteystiedot oli­si­vat vain poli­isin tiedos­sa ja jos asia ei menisi oikeu­teen asti, niin voisi pysyäkin näin. 

  Ran­gais­tuk­sia voisi roimasti hila­ta ylöspäin. Ja siis, tieto­jär­jestelmien pystyt­tämi­nen tätä varten ei mitenkään hur­jan kallista ole, ellei sitä sit­ten joku kor­rup­toitunut virkamies teetä jol­lakin rikol­lisjär­jestöl­lä kuten on “maan tapa”. (Käytetään nyt tämä tilaisu­us sen ihmettelemiseen, miten ihmeessä vieläkään kukaan ei ole joutunut vanki­laan julkisen puolen IT-han­k­in­to­jen mok­ien vuoksi) 

  Roskaami­nen on asen­nekysymys. Asen­nevam­mais­es­ta muiden elinympäristön pilaamis­es­ta (tai muiden vaaran­tamis­es­ta) pitäisi olla selvästi tun­tu­vam­mat ran­gais­tuk­set. Niin monis­sa mais­sa on. Esimerkik­si käsi­aseen luvat­tomas­ta laukaisemis­es­ta on Sin­ga­pores­sa mah­dol­lista saa­da kuolemanrangaistus.

 19. Mik­si sen sakon pitäisi olla noin suuri? Olen itse poht­in­ut että use­am­paankin Helsin­gin tilanteeseen aut­taisi par­tio fil­lar­ipoli­ise­ja (tai mui­ta asi­aan val­tu­utet­tu­ja ihmisiä) jot­ka sakot­taisi­vat pie­nil­lä sakoil­la pienistä rikkeistä, mut­ta niin akti­ivis­es­ti että kiin­ni­jäämisen ris­ki olisi oikea. Jos ihmisil­lä olisi ihan var­teenotet­ta­va ris­ki joutua mak­samaan kymp­pi joka ker­ta kun tump­paa maa­han, heit­tää karkkipa­perin ojaan, kävelee pyörätiel­lä, pyöräiee käve­lytiel­lä tai pis­saa metro­tun­neli­in, saat­taisi­vat kyseiset rik­keet vähentyäkin.

  Ongel­ma ei ole ran­gais­tuk­sen suu­ru­us vaan sen saamisen toden­näköisyys. Tosin pelkkä huo­mau­tus toimii ain­oas­taan jos se rek­isteröidään johonkin niin hyvin että vartin päästä seu­raa­va sakot­ta­ja näkee että täl­lä ker­taa on pikavoiton vuoro.

 20. En ymmär­rä miten 10€ sakko voisi toimia minkään­laise­na pelot­teena, vaik­ka kiin­ni­jäämisen toden­näköisyys olisi pari pros­ent­tia. Käräyt­tämis­es­tä pitäisi palki­ta lisäk­si avokä­tis­es­ti. 10€ mak­sun käsit­te­ly tulee kalli­im­mak­si niin, ettei sen per­im­i­nen edes kan­na­ta. 200 euroa olisi ehkä min­i­mi jol­la täl­lainen toimisi. Siitä puo­let ilmi­anta­jan palkkio­ta. Tämän voisi ulot­taa ympäristörikok­si­in kuten roskien kip­paamiseen maan­tei­den varsiin. 

  En näe mitään puo­lus­tet­tavaa siinä että joku pilaa tois­t­en elinympäristöä.

 21. Tiedemies: 200 euroa olisi ehkä min­i­mi jol­la täl­lainen toimisi. Siitä puo­let ilmi­anta­jan palkkiota. 

  Peri­aat­teessa toki mainio idea, mut­ta näen kyl­lä tuos­sa ilmiantopalkkios­sa pieniä käytän­nön ongelmia. Niin kuin että kenel­lä on todis­tusvelvol­lisu­us, miten hillitään perus­tee­ton­ta ilmiantote­htailua jne.

 22. Tiedemies:
  En ymmär­rä miten 10€ sakko voisi toimia minkään­laise­na pelot­teena, vaik­ka kiin­ni­jäämisen toden­näköisyys olisi pari pros­ent­tia. Käräyt­tämis­es­tä pitäisi palki­ta lisäk­si avokä­tis­es­ti. 10€ mak­sun käsit­te­ly tulee kalli­im­mak­si niin, ettei sen per­im­i­nen edes kan­na­ta. 200 euroa olisi ehkä min­i­mi jol­la täl­lainen toimisi. Siitä puo­let ilmi­anta­jan palkkiota.Tämän voisi ulot­taa ympäristörikok­si­in kuten roskien kip­paamiseen maan­tei­den varsiin. 

  Onko­han täl­laista ilmianto-jär­jestelmää mis­sään käytössä? Sinän­sä kuu­lostaa hyvältä, että esimerkik­si nyky­isin pul­lo­ja keräämäl­lä tulo­ja han­kki­vat voisi­vat päästä suurem­mille tuloille väi­jymäl­lä kam­er­an kanssa.

  Käytän­nön ongel­mana näen sen, että ilmeis­es­ti käräyt­täjän olisi tiedet­tävä käräytet­tävän nimi ja/tai osoite. Tämä rajoit­taisi käräyt­tämistä tut­tavi­in, naa­purei­hin ja julk­isu­u­den henkilöihin.

  Toisek­seen tämän­lainen kansalaisu­usak­ti­ivi­su­u­den osoit­ta­mi­nen saat­taisi olla riskialtista sekä käräyt­täjälle että hänen kam­er­alleen. Paras­ta olisi siis han­kkia hyvä jär­jestelmäkam­era, zoomob­jek­ti­ivi ja jalus­ta ja hoitaa väi­jymi­nen tur­val­lisen etäisyy­den päästä, mieluiten niin kaukaa, että säi­lyt­tää oman anonymiteettinsä.

 23. Tiedemies: miten 10€ sakko voisi toimia minkään­laise­na pelotteena

  Tap­atörky­il­i­jälle niitä ker­ty­isi tiheästi, sit­ten alkaa jo kiin­nos­taa — kun taas sille joka ei-just-nyt-täl­lä-ker­taa-onhan-se-melkein-pusikos­sa se on muis­tu­tus että on nyt kuitenkin helpom­paa kerätä joka ker­ta kuin käyt­tää aikaa omien tieto­jen antoon ja verkkopankin näpyttelyyn.

 24. Tiedemies: Esimerkik­si käsi­aseen luvat­tomas­ta laukaisemis­es­ta on Sin­ga­pores­sa mah­dol­lista saa­da kuolemanrangaistus.

  Ehkä kuitenkin tässä kohdas­sa kan­nat­taisi vähän miet­tiä sitä, mikä on tavoitteena.

  Kovat ran­gais­tuk­set toimi­vat vain hark­i­tun rikol­lisu­u­den kanssa. Huonon impulssi­hallinnan tai tajun­taan vaikut­tavien ainei­den vaiku­tuk­ses­ta tehtyyn rikol­lisu­u­teen niil­lä on vain vähän merkitystä.

  Toinen olen­nainen asia on se, että ran­gais­tusten henkilöko­htainen merk­i­tys riip­puu tilanteesta ja ran­gais­tuk­sen toden­näköisyy­destä. Huume­jengiläisen eli­na­jan­odote elämän­ta­van vuok­si on niin lyhyt, että epä­to­den­näköi­nen kuole­man­ran­gais­tuskaan ei ihmeem­min muu­ta toimintaa.

  Paljon lievem­mis­säkin asiois­sa tärkeää on kiin­ni­jäämis­ris­ki. Esimerkik­si liiken­ner­ikko­muk­sista tule­vat ran­gais­tuk­set ovat mon­es­sa tilanteessa erit­täin ankaria ver­rat­tuna aiheutet­tuun hait­taan tai vaaraan. Tämä perus­tuu siihen, että samaan ran­gais­tuk­seen on diskon­tat­tu se, että yhtä kiin­ni­jäänyt­tä rikko­mus­ta kohtaan kansalainen on oletet­tavasti tehnyt tuhat muu­ta vastaavaa.

  Sat­tuman­varainen oikeu­denkäyt­tö on kuitenkin huono sig­naali. Rohkeat rikko­vat lakia, arat eivät. Tästä syys­tä kovien ran­gais­tusten ja pienen kiin­ni­jäämis­riskin yhdis­telmä on paljon huonom­pi kuin korkean kiin­ni­jäämis­riskin ja maltil­lis­ten ran­gais­tusten yhdistelmä.

  His­to­ri­al­lis­es­ti on niin, että kovat ran­gais­tuk­set ker­to­vat heikos­ta julkises­ta val­las­ta. Lieviä rikko­muk­sia todis­tavista kän­nykkäku­vista mak­sami­nen tuo jostain syys­tä kovasti ilmiantoy­hteiskun­nan ja Stasin mieleen. 

  Roskaami­nen ja koiran­jätösten jät­tämi­nen muiden riesak­si on asen­nekysymys. Oma läh­estymistapani siihen on se, että moista nähdessäni muis­tan ker­toa mielip­i­teeni. Yhteisön osoit­ta­ma epä­su­o­sio on kuitenkin aika tehokas tapa.

 25. Tiedemies: Tämän voisi ulot­taa ympäristörikok­si­in kuten roskien kip­paamiseen maan­tei­den varsiin.

  En näe mitään puo­lus­tet­tavaa siinä että joku pilaa tois­t­en elinympäristöä.

  En minäkään. Mut­ta näen enem­män kuin pienen vivahde-eron siinä, että koiral­ta jää skei­da tien­penkalle, joku pudot­taa Mar­i­anne-paperin käve­lytielle tai joku kip­paa maa­tu­mat­tomat roskansa auton ikku­nas­ta maantien laitaan.

  Ran­gais­tustenkin osalta olisi ihan järkevää käyt­tää pro­gres­si­ivi­su­ut­ta. Jos samal­la het­ul­la varuste­tulle taholle rupeaa niitä pieniä lap­pu­ja ker­tymään jol­lain keskip­itkäl­lä aikavälil­lä enem­män, sit­ten on isom­pi­en lap­pu­jen aika.

 26. No, kyl­läpäs täältä löy­tyy roskaa­jia tai ainakin näi­den puo­lus­telijoi­ta. Jos ei viit­si sitä karkkipa­pe­ria tasku­un lait­taa ja viedä roski­in, niin ei joku parin sadan euron sakkokaan pitäisi mis­sään tuntua.

 27. Viherinssi: Yhteisön osoit­ta­ma epä­su­o­sio on kuitenkin aika tehokas tapa. 

  Olet­taen että on ole­mas­sa joku yhteisö.

  Tyyp­il­lisessä helsinkiläis­lähiössä on ihan tarpeek­si eril­lisiä pikkuy­hteisöjä joil­la on omat sään­tön­sä. Niihin kuu­luvil­la ei vält­tämät­tä ole mitään kiin­nos­tus­ta yrit­tää ansai­ta työssäkäyvän keskilu­okkaisen omis­tusasu­japor­varin hyväksyn­tää vaan he päin­vas­toin yrit­tävät epä­sosi­aalisel­la välin­pitämät­tömyy­del­lä osoit­taa ole­vansa muka niskan pääl­lä edes jos­sain asiassa.

 28. Sank­tioankaru­us ei vaiku­ta mihinkään, mikäli sank­tio­var­muus on alhainen. Salamet­sästys­täkin tapah­tuu Suomes­sa sik­si, että tuomio olisi kova, mut­ta kiin­ni­jäämisen ris­ki matala.

 29. Oliko­han se Tel Avivis­sa, jos­sa kakkaa­ja tun­nis­te­taan kikka­reen DNA-ana­lyysil­lä. Se voisi olla lop­ulli­nen ratkaisu. Tämä ei ole vit­si. Ana­lyysi on toki tois­taisek­si hiukan kallis, mut­ta eihän sitä kovin usein tarvit­si käyt­tää. Var­man kiin­ni­jäämisen uhka ja siitä ker­tomi­nen kyl­tein luul­tavasti riittäisi.

 30. Eilisessä Hesaris­sa (14.5.) oli mielipi­desivul­la rikosoikeu­den dosentin (Melander) suju­va kir­joi­tus siitä, kuin­ka oikeusval­tios­sa arvioidaan mitä voidaan krim­i­nal­isoi­da, ja mil­laisil­la rangaistuksilla.

 31. hukkaan meni:
  Eilisessä Hesaris­sa (14.5.) oli mielipi­desivul­la rikosoikeu­den dosentin (Melander) suju­va kir­joi­tus siitä, kuin­ka oikeusval­tios­sa arvioidaan mitä voidaan krim­i­nal­isoi­da, ja mil­laisil­la rangaistuksilla. 

  Ja oike­as­sa oikeusval­tios­sa kansalaiset voivatkin sit­ten tehdä kans­saih­misiään kohtaan mitä halu­a­vat, öykkäröidä, käyt­täy­tyä sika­mais­es­ti ja aiheut­taa meille tosikoille nirp­panokille har­mit­toman mieli­pa­han lisäk­si ihan taloudel­lista ja fyy­sistäkin tuhoa.

  Kos­ka “et sä voi mulle mitään, et sul­la ole oikeutta”.

  Ihanaa.

 32. tomp­peli:
  Oliko­han se Tel Avivis­sa, jos­sa kakkaa­ja tun­nis­te­taan kikka­reen DNA-ana­lyysil­lä. Se voisi olla lop­ulli­nen ratkaisu. Tämä ei ole vit­si. Ana­lyysi on toki tois­taisek­si hiukan kallis, mut­ta eihän sitä kovin usein tarvit­si käyttää. 

  Eihän tuos­sa ole ongel­maa, kos­ka ana­lyysi­lasku voidaan lähet­tää valvot­tavalle. Näin­hän teol­lisu­u­denkin valvon­nas­sa toimitaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.