Valiokuntatyöstä julkista?

Vas­tauk­seni HS-raadin kysymyk­seen, tulisiko eduskun­nan valiokun­tien työn julk­isu­ut­ta lsätä.

Asiantun­ti­jaku­ulemiset voisi­vat olla julk­isia. Sil­loin myös väärät tiedot pal­jas­tu­isi­vat. Valiokun­tien neu­vot­telu­ja en pitäisi julk­isi­na, kos­ka neu­vot­te­lut siir­tyvät valiokun­nan ulkop­uolelle ja suurten ryh­mien välille.

7 vastausta artikkeliin “Valiokuntatyöstä julkista?”

 1. Mitä tässä tarkoite­taan julkisuudella?

  Sitäkö että suo­ra lähetys netti-tv:sta kok­ouk­sista olisi kaikkien nähtävil­lä vai että kaik­ki kir­jalli­nen mate­ri­aali olisi julkista?

  Kaik­ki julkisen val­lan päätök­sen­teko olisi hyvä olla mah­dol­lis­mim­man läpinäkyvää, mut­ta ei nyt vält­tämät­tä joka nenänkaivu­u­ta tarvitse lähet­tää eetteriin.

 2. Valiokun­taku­ulemi­sista voitaisi­in­pitää lokikir­jaa. Kuka, m inkä tahon edus­ta­ja, mikä oli sanoma tiivis­tet­tynä (tai vielä parem­pi, että esitet­ty mate­ri­aali löy­ty­isi lokikir­jan yhteydestä)?

  Näistä selviäisi suht koht hel­posti kuka saa äänen­sä kuu­luville päätök­sen­teon valmistelussa.
  Lisäk­si voitaisi­in “jäljit­tää” kenen tahoa lähel­lä olev­vat ovat pää­tyneet lop­ulliseen lakiin.
  Se ei olisi ollenkaan huono asia, kos­ka “syvistä riveistä” käytän­nössä laa­jem­man per­apek­ti­ivin huomiovien taho­jen kom­menteista, nousee oikein hyviä ajatuk­sia yhteis­ten asioiden hoitoon. Ei pelästään jonkin puolueen kan­nat­ta­jien omien näke­mys­ten toistoa.

 3. Kyl­lä se toimin­nan läpinäkyvyyt­tä kovasti paran­taisi, jos kuulemiset oli­si­vat julk­isia. Poikkeuk­se­na voisi­vat olla esimerkik­si kansal­liseen tur­val­lisu­u­teen liit­tyvät asi­at tai muut kuulemiset, jois­sa käsitel­lään luot­ta­muk­sel­lista tai salaista tietoa. Niitä tuskin on kovin paljon.

  Parhaim­mil­laan lob­bar­it tuo­vat hyvää infor­maa­tio­ta ja näkökul­mia päätök­sen­teon tuek­si. On kuitenkin aika mah­do­ton­ta odota­ta, että valiokun­ta itse voisi tarkas­taa jokaisen lob­barin väit­tei­den toden­peräisyy­den. Täl­lainen totu­us­tarkastelu olisi kuitenkin päätök­sen­teon kannal­ta hyvin toivottava.

  Kuulemis­ten julk­isu­us olisi nyt help­po hoitaa videoimal­la kaik­ki tilaisu­udet ja lait­ta­mal­la videot net­ti­in kaikkien kat­sot­tavak­si. Täl­löin puo­livil­laisuuk­sia puhu­vat lob­bar­it jou­tu­isi­vat puheis­taan tilille, ja ainakin kiis­tanalaiset fak­toina esite­tyt väit­teet tuli­si­vat näkyvi­in. Parhaim­mil­laan menet­te­ly myös toisi vähän itsekri­ti­ikkiä lob­baamiseen, kos­ka roskaa puhu­va lob­bari tietäisi kuulemis­ten lop­pu­van nopeasti.

 4. Julk­isu­us on hyvä asia, mut­ta kyl­lähän se vaan on myös niin että lob­baamista ei osata.

  Varsinkin eläin- ja ympäristön­suo­jeli­jat voisi­vat kyl­lä panos­taa lob­baamiseen huo­mat­tavasti enemmän.

  Stop Tal­vi­vaarankin sak­ki vaan ykköset niskaan ja Arka­di­an­mäelle. Var­masti suurem­pi vaiku­tus kuin Lumi­joen var­rel­la ihmette­ly ja voivottelu.

  Men­estyvät lob­bar­it kart­ta­vat julk­isu­ut­ta ja medi­ahössö­tys­tä kuin ruttoa.

 5. Ainakin kuul­tu­jen asi­natun­ti­joiden lausun­not olis hyvä poistää julkisiksi.

  Tässä on kak­sikin etua.Nähdään ketä on kuul­tu ja toisek­si voidaan oikaista yksisilmäisiä tai virheel­lisiä lausuntoja.

  Tässäkin on vaara, että siir­tyvät kabi­net­tilob­bauk­seen ja jaarit­tel­e­vat vain niitä näitä valiokun­nas­sa, mut­ta tämä ei liene kovin suuri riski.

  Asiantun­ti­joiden esi­tys voi olla aivan live-net­tiesi­tys tai lausun­not ovat nähtävis­sä kir­jal­lises­sa muo­dos­sa netis­sä .Tai molempia

  Miten valiokun­ta sit­ten muo­dostaa käsi­tyk­sen ja päätös­esi­tyk­sen on parem­pi olla ei-julkinne , sil­lä neu­vot­te­lut on help­po siirtää kabinettiin

 6. Kansa val­it­seekin Loton. Eli saa sitä mitä on tilat­tu jo vuosien ajan pro­pa­gan­dan tuutista.

 7. Mikäli kuulemi­sista tulisi täysin julk­isia, muut­tuisi­vat ne näytelmik­si. Asi­at jun­tat­taisi­in ja sovit­taisi­in sitä myöten kulis­seis­sa, eikä valiokun­tien istun­noil­la olisi enää merkitystä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *