Singaporen eläketemppu

(Tek­sti on julka­ista Suomen Kuvale­hden net­ti­sivuil­la Ykkös­ketjun blogi­na)

Elinkei­noelämän keskus­li­it­to kan­nat­taa eläkeiän nos­tamista, jot­ta veron­mak­sajia olisi riit­tävästi suh­teessa tulon­si­ir­to­ja saavi­in. Eläke­tur­vakeskuk­sen kyse­lyn mukaan yri­tyk­set taas halu­aisi­vat henkilökun­tansa siir­tyvän eläk­keelle viimeistään 63-vuotiaina. 

EK:ssa ajatel­laan kokon­aisu­u­den etua ja yri­tyk­sis­sä yri­tyk­sen etua. Yri­tyk­set toivo­vat muiden pitävän henkilökun­tansa töis­sä pidem­pään, jot­ta verot eivät nousisi, mut­ta ei halua tehdä sitä itse. Ikään­tyvä työn­tek­i­jä ei yleen­sä ole yhtä tuot­ta­va kuin nuorem­pi ja on usein halu­ton uud­is­tuk­si­in. Itsekään en yli 60-vuo­ti­aana pysty enää sel­l­aisi­in työ­suorituk­si­in kuin ennen, mut­ta voin onnek­si vaikut­taa työni sisältöön ja keskit­tyä asioi­hin, jois­sa iästä ei ole hait­taa, mut­ta koke­muk­ses­ta on hyötyä.

Olisi luon­te­vaa lopet­taa työu­ra pehmeästi tah­tia hidas­ta­mal­la ja työte­htäviä sopeut­ta­mal­la. Mei­dät on kuitenkin opetet­tu päin­vas­taiseen. Kymme­nen vuot­ta sit­ten eläke määräy­tyi viimeis­ten työvu­osien ansioiden perus­teel­la. Piti ottaa lop­pukiri ja hypätä syr­jään ajois­sa, jos vauhti alkoi hiipua. Sama virhe tois­tuu vähän lievem­pänä superkart­tumas­sa, joka palk­it­see eläk­keen myöhen­tämis­es­tä suh­teessa viimeis­ten vuosien palkkaan eikä lykä­tyn eläk­keen suuruuteen. 

Työn­tek­i­jä var­maankin suos­tuu tekemään viimeis­inä vuosi­na töitä vähän rauhal­lisem­min, mut­ta työ­nan­ta­ja ei halua mak­saa osit­tais­es­ta työ­panok­ses­ta täyt­tä palkkaa. Sik­si tehtäviä ei sopeuteta iän mukana, vaan ikään­tynyt avuste­taan eläk­keelle. Toim­i­tusjo­hta­jille on kuitenkin rai­vat­tu tie hek­tis­es­tä työryt­mistä hallitusammattilaisiksi.

Esitimme Juhana Var­ti­aisen kanssa rapor­tis­sa Lisää mata­la­palkkatyötä, että käytet­täisi­in yleisem­min mah­dol­lisu­ut­ta jäädä eläk­keelle 63-vuo­ti­aana ja solmia uusi, vähän ren­nom­pi työ­sopimus, jol­loin palk­ka tulee eläk­keen päälle. Har­mi, ettemme olleet kuulleet Sin­ga­poren kokemuksista.

Eduskun­nan vero­jaos­to kuuli viime viikol­la vierailul­laan Sin­ga­pores­sa laista, jos­sa kehote­taan työ­nan­ta­jaa ja työn­tek­i­jää solmi­maan uusi kolmivuoti­nen työ­sopimus uudel­la pal­ka­lla, kun työn­tek­i­jä täyt­tää 62 vuot­ta. Lakia meille esitel­lyt min­is­teri käyt­ti ikään­tynei­den työkyvys­tä niin suo­ra­sukaista kieltä, että Suomes­sa siitä syn­ty­isi skan­daali. Luulin ensin, että nois­sa neu­vot­teluis­sa työn­tek­i­jä olisi perin heikoil­la, mut­ta ere­hdyin. Jos sopimus­ta ei syn­ny, koituu ankara taloudelli­nen sank­tio työnantajalle.

Laki nos­ti eläk­keelle­si­ir­tymisikää välit­tömästä melkein kahdel­la vuodella! 

 Matkailu avar­taa enem­män kuin hiihtämi­nen Rukan hangilla.

48 vastausta artikkeliin “Singaporen eläketemppu”

 1. Voitko hie­man selvit­tää tuo­ta Sin­ga­poren mallia? Mitä tarkoit­taa laki, joka “kehoit­taa”? Yleen­sä lakien muo­toilu on kuitenkin enem­mänkin käskevää tyyliä:“Jos et tee niin kuin lais­sa käs­ketään, seu­raa X”. 

  San­ot, että työ­nan­ta­ja saa ankaria sank­tioi­ta, jos uusi sopimus jää neu­vot­telemat­ta. Mikä siis pain­os­taa työn­tek­i­jää suos­tu­maan työkykyn­sä mukaises­ti alen­net­tuun palkkaan, jos hän tietää työ­nan­ta­jan ole­van kär­sivänä osa­puole­na, jos sopimus­ta ei synny?

 2. Mihin ikära­jaa edes tarvitaan?

  Fyy­sis­es­ti raskaa­ta työtä tekevä voi jatkaa kevyem­pää duu­nia vielä vaik­ka vuosikym­meniä, jos tahtoo.

  Hyvin moni eläkeläi­nen on yksin, tis­sut­telee aikansa kuluk­si ja kär­sii yksinker­tais­es­ti tekemisen puut­teesta. Työelämäl­lä on suo­ma­laises­sa yhteiskun­nas­sa todel­la suuri merkitys.

  Mik­si siis työelämän pitäisi keinotekois­es­ti katketa?

  Min­un ikälu­okallani ei ole töitä, eikä koh­ta monel­la työhalu­jakaan, kun palkoista jää käteen niin vähän vero­jen ym. mak­su­jen jäl­keen. Ikäisil­leni eläk­keelle pääsem­i­nen on lähin­nä vit­si, ei siihen usko juuri kukaan että eläke­jär­jestelmä kestää.

  Työ on kuitenkin se, joka pyörit­tää yhteiskun­taa ja mitä vähem­män työtä tehdään, sitä vähem­män yhteiskun­nas­sa tapah­tuu ja tuotetaan.

  Jos poruk­ka jää alle 60 vuo­ti­aana eläk­keelle, se tarkoit­taa että hyvin suuri joukko nykypäivänä elää jopa 30 vuot­ta eläk­keel­lä. Kolmekym­men­tävuot­ta! Karkeasti siis oman elämäni pituisen pätkän eläkkeellä.

  Mielestäni eläkeläiset voi jakaa karkeasti kah­teen osaan, 1900-luvun alus­sa syn­tyneet van­huseläkeläiset ja 1900-luvun puo­livälis­sä syn­tyneet työeläkeläiset.

  Jälkim­mäi­sistä suurin osa olisi täysin kykenevä tekemään töitä yli 70 vuo­ti­aak­si. Varsinkin kun fyy­sis­es­ti raskaat työt vähenevät voimakkaasti yhteiskunnassamme.

  Työelämän pitäisi olla jous­tavampi alku- ja lop­pupäästä, kos­ka var­masti on yhtä mon­ta eri­laista työu­raa kuin on ihmisiäkin. On pähkähul­lua pakot­taa ihmiset eläk­keelle, jos työkykyä ja halua vielä on.

  Suuret ikälu­okat ovat koko työu­ransa ajan opetet­tu odot­ta­maan sitä “palkkio­ta” sitä työuras­ta, eli vuosikym­meniä kestäviä kissan­päiviä nuorem­pi­en sukupolvien piikkiin.

  Eilisessä A‑talkissa otet­ti­in hoito­työtä tehnyt nainen esimerkik­si. Juuri täl­läi­sis­sä tapauk­sis­sa voidaan työu­raa vielä jatkaa, kun­han työ muut­tuu vaikka­pa uuden ammatin myötä. Täl­läisi­in muun­tok­oulu­tuk­si­in pitäisi panos­taa enemmän.

 3. Suomes­sa tuo johtaa ja on jo johtanut siihen, että +50-vuo­tias pis­tetään kortistoon. 

  Sil­loin ei tarvitse tehdä sop­paria ja vält­tää myös sanktiot.

  Suomes­sa on työvoimaa tar­jol­la pil­vin pimein, joten jo +50-vuo­ti­aan pois­potkimi­nen on mahdollista

 4. Suomen ja Sin­ga­poren välil­lä on val­ta­va kult­tuuriero ja se vaikut­taa olen­naiseti, miten tuo sys­tee­mi toimii .

  Aasi­as­sa, myös Sin­ga­pores­sa ‚kult­tuuri on patri­arkaa­li­nen ja senior­i­teet­tia kunnioitetaan .

  Suomes­sa taas seniori kat­so­taan pain­o­lastik­si, jol­la ei ole arvoa ja niin­pä senior­ista pyritään kaikin keinoin eroon.

  Niin­pä seniori irti­san­o­taan ennen kuin tuo pakko­työll­sitämisikä koittaa.

  Tuo­ta pakko­työl­listämis­sään­töä on help­po kiertää, ei toimi

 5. Lau­ri Kumpu­lainen:
  Mihin ikära­jaa edes tarvitaan?

  Fyy­sis­es­ti raskas­ta työtä tekevä voi jatkaa kevyem­pää duu­nia vielä vaik­ka vuosikym­meniä, jos tahtoo.
  ‘snip’

  Siis jos työ­nan­ta­ja tah­too… Ei näytä tahtovan.

 6. “Elinkei­noelämän keskus­li­it­to kan­nat­taa eläkeiän nos­tamista, jot­ta veron­mak­sajia olisi riit­tävästi suh­teessa tulon­si­ir­to­ja saaviin.”

  Erikoinen ajat­te­lu­ta­pa. Kyl­lähän eläkeläisetkin vero­ja maksavat

  Eri asia on, että eläk­keet ovat niin alhaiset, että moni kun­ta on ongelmis­sa, kun suu­riosa asukkaista elää köy­hyy­dessä ja vero­tuk­sen rajoilla 

  Suomel­la menisi paljon parem­min, jos eläk­keet oli­si­vat korkeampia ja eläkeläis­ten veron­mak­sukyky ja ostovoima oli­si­vat kohtuulliset.

  On väärää talous­poli­iti­ikkaa, että ulko­maisen kil­pailukyvyn takia koko Suo­mi nou­dat­taa nol­lal­in­jaa (julkisel­la puolel­la ikälisät kyl­lä rullaavat). 

  Vien­nistä elävät alat voisi­vat tehdä omat kil­pailukyiset palkkaratkaisun­sa ylin­tä johtoa myöten. Onkin nurinkurista, että juuri vien­tialoil­la on aina ollut hyvät palkat paper­im­iehestä sata­man ahtaajaan. 

  Suomes­sa koti­markki­nat on kur­jis­tet­tu yhtääl­lä pie­nil­lä palkoil­la ja eläkkeil­lä ja toisaal­la korkeil­la hin­noil­la, kus­tan­nuk­sil­la, veroil­la ja maksuilla.

  Suo­ma­lais­ten ostovoima on rom­ah­tanut Euroopan köy­hien kri­isi­maid­en tasolle. Jopa Stock­man käy YT-neu­vot­telu­ja. Ihmiset peru­ut­ta­vat jopa lehti­ti­lauk­sia. Ajoko­rt­tikin pitää ajaa Virossa. Kuka olisi uskonut, että Suomes­sa on ruokajonoja.

  Suomen taloudessa on viimeiset het­ket tehdä kor­jauk­sia. Nyt pitäisi lähteä aivan uudel­la ajat­telul­la liik­keelle ostovoiman nos­tamisek­si suos­ta. Se työl­listää ja luo työpaikkoja.

 7. 1. On epä-älyl­listä ja kvasi-tiedet­tä sanoa, että työvoiman tar­jon­ta luo työ­paikko­ja. Työt­tömyy­den siis pitäisi lisätä työtilaisuuksia.

  2. Samal­la logi­ikalla voi väit­tää, että tuot­tei­den tar­jon­ta luo kysyn­tää. Mitä enem­män tuot­tei­ta on tar­jol­la sitä suurem­pi olisi kysyntä.

  Kumpikin väite on absurdi.

  Ostovoima luo kysyn­tää ja työ­paikko­ja ja vice versa.

 8. Lau­ri Kumpu­lainen:
  Mihin ikära­jaa edes tarvitaan?

  Fyy­sis­es­ti raskaa­ta työtä tekevä voi jatkaa kevyem­pää duu­nia vielä vaik­ka vuosikym­meniä, jos tahtoo.

  Hyvin moni eläkeläi­nen on yksin, tis­sut­telee aikansa kuluk­si ja kär­sii yksinker­tais­es­ti tekemisen puut­teesta. Työelämäl­lä on suo­ma­laises­sa yhteiskun­nas­sa todel­la suuri merkitys.

  Mik­si siis työelämän pitäisi keinotekois­es­ti katketa?

  Min­un ikälu­okallani ei ole töitä, eikä koh­ta monel­la työhalu­jakaan, kun palkoista jää käteen niin vähän vero­jen ym. mak­su­jen jäl­keen. Ikäisil­leni eläk­keelle pääsem­i­nen on lähin­nä vit­si, ei siihen usko juuri kukaan että eläke­jär­jestelmä kestää.

  Työ on kuitenkin se, joka pyörit­tää yhteiskun­taa ja mitä vähem­män työtä tehdään, sitä vähem­män yhteiskun­nas­sa tapah­tuu ja tuotetaan.

  Jos poruk­ka jää alle 60 vuo­ti­aana eläk­keelle, se tarkoit­taa että hyvin suuri joukko nykypäivänä elää jopa 30 vuot­ta eläk­keel­lä. Kolmekym­men­tävuot­ta! Karkeasti siis oman elämäni pituisen pätkän eläkkeellä.

  Mielestäni eläkeläiset voi jakaa karkeasti kah­teen osaan, 1900-luvun alus­sa syn­tyneet van­huseläkeläiset ja 1900-luvun puo­livälis­sä syn­tyneet työeläkeläiset.

  Jälkim­mäi­sistä suurin osa olisi täysin kykenevä tekemään töitä yli 70 vuo­ti­aak­si. Varsinkin kun fyy­sis­es­ti raskaat työt vähenevät voimakkaasti yhteiskunnassamme.

  Työelämän pitäisi olla jous­tavampi alku- ja lop­pupäästä, kos­ka var­masti on yhtä mon­ta eri­laista työu­raa kuin on ihmisiäkin. On pähkähul­lua pakot­taa ihmiset eläk­keelle, jos työkykyä ja halua vielä on.

  Suuret ikälu­okat ovat koko työu­ransa ajan opetet­tu odot­ta­maan sitä “palkkio­ta” sitä työuras­ta, eli vuosikym­meniä kestäviä kissan­päiviä nuorem­pi­en sukupolvien piikkiin.

  Eilisessä A‑talkissa otet­ti­in hoito­työtä tehnyt nainen esimerkik­si. Juuri täl­läi­sis­sä tapauk­sis­sa voidaan työu­raa vielä jatkaa, kun­han työ muut­tuu vaikka­pa uuden ammatin myötä. Täl­läisi­in muun­tok­oulu­tuk­si­in pitäisi panos­taa enemmän.

  Sovi­taanko Late, että palataan sit­ten 30 vuo­den jäl­keen asi­aan, kun min­ul­la kuole­ma kolkut­telee ja sinä olet saanut hie­man lisää ns. yleistä elämänkokemusta.

  PS. minäkin olen käynyt tuon vai­heen joskus läpi ja täy­tyy myön­tää että nuore­na on tyh­mä ja rajallinen.

 9. EK toimii täysin loogis­es­ti. Siel­lä toden­näköis­es­ti ajatel­laan, että voihan julkisel­la puolel­la ja myös jois­sakin har­vois­sa yksi­tyisen puolen työ­paikois­sa työ­nan­ta­jat pitää iäkkäitä töis­sä. Myös pienyrit­täjät tehkööt pidem­män työuran.

  “Senior­i­työ­paikko­ja”, jois­sa iäkkäitä siede­tään, on ehkä 50 pros­en­til­la yli 55 ‑vuo­ti­aista työl­li­sistä. Lop­ut menkööt sit­ten kortis­toon odot­ta­maan eläkeikää. Ehkä joku har­va heistäkin löytää uusia töitä ainakin sil­loin, jos joukkoa kur­jis­te­taan tarpeek­si ja hei­dät aje­taan leipäjonoi­hin muun muas­sa eläkeputken poistolla.

  EK var­maan vas­tus­taa tiukasti Sin­ga­poren mallia, kos­ka se lisäisi yri­tys­ten rasit­tei­ta ja kiihdyt­täisi työ­paikko­jen siir­tymistä halvem­pi­in mai­hin. Ja tuskin palka­nsaa­ja­jär­jestötkään mallia hyväksyvät. Ei ainakaan sil­loin, jos uusi laki koskisi myös julk­isia “senior­i­työ­paikko­ja”.

 10. Var­ti­aisen logi­ik­ka läh­tee ilmeis­es­ti siitä, että työt­tömien määrän lisään­tyessä palkat jous­ta­vat alaspäin, jol­loin yri­tyk­set saa­vat halvem­mal­la työn­tek­i­jöitä, jol­loin niiden kan­nat­tavu­us para­nee ja sen vuok­si ne työl­listävät lisää väkeä.

  Mut­ta ei se aina aivan niin mene. Esimerkik­si raken­nusalan yri­tyk­set tuskin tuot­ta­vat pääkaupunkiseudulle tai Espan­jaan kovin mon­taa asun­toa lisää, vaik­ka ne saisi­vat työn­tek­i­jöitä halvem­mal­la. Palka­nalen­nusten tuot­ta­mat lisävoitot meni­sivät raken­nusyri­tys­ten voit­toi­hin ja osinko­jen kaut­ta omistajille.

  Sijoit­ta­jien saa­mat lisä­tu­lot eivät juurikaan kanavoi­tu­isi Suomen talouselämään, vaan hakeu­tu­isi­vat esimerkik­si Aasian kas­vav­ille markkinoille. 

  Palkko­jen alen­e­m­i­nen pienen­täisi kulu­tuskysyn­tää Suomes­sa ja supis­taisi sitä kaut­ta taloudel­lista toim­intaa maas­samme. Lop­putu­lok­se­na ei olisi uusi tas­apaino vaan kiihtyvä talouden alakierre.

 11. Ok. Sin­ga­pores­sa siis joku tyyp­pi sanoi, että van­hat ihmiset on pasko­ja työn­tek­i­jöitä, ja niin­pä laki pakot­taa heil­lä van­ho­jen ihmis­ten palkat alas, joten meil­lä pitää myös lail­la pakot­taa van­ho­jen ihmis­ten palkat alas.

 12. Evert The NeveR­est:
  1. On epä-älyl­listä ja kvasi-tiedet­tä sanoa, että työvoiman tar­jon­ta luo työ­paikko­ja. Työt­tömyy­den siis pitäisi lisätä työtilaisuuksia.

  2. Samal­la logi­ikalla voi väit­tää, että tuot­tei­den tar­jon­ta luo kysyn­tää. Mitä enem­män tuot­tei­ta on tar­jol­la sitä suurem­pi olisi kysyntä.

  Kumpikin väite on absurdi.

  Kumpikin väiteä pitää kyl­lä paikkansa ja se on help­po osoit­taa ääriesimerkeillä:

  Koh­ta 1)
  Olete­taan että Suomeen ilmesty­isi joukko Steve Job­se­ja. Mikähän mah­taisi olla vaiku­tus työ­paikko­jen määrään? 

  Työt­tömyy­den nousu kyl­lä aivan oikeasti helpot­taa rekry­toin­tia, mut­ta kos­ka työt­tömyy­den nousu johtuu työ­paikko­jen vähen­tymis­es­tä, niin eihän se nyt tietenkään näy plus­sana. Jos kaik­ki työt­tömäk­si joutuneet karkotet­taisi­in välit­tömästi maas­ta, niin kyl­lä työ­paikko­jen määrä tip­puisi paljon nopeam­min kuin mitä todel­lisu­udessa tapahtuu.

  Koh­ta 2) taas pätee minkä tahansa uuden men­estyk­sekkään inno­vaa­tion kohdal­la. Ennen kuin tuote on markki­noil­la, sille ei ole minkään­laista kysyn­tää. Esimerkik­si käy kän­nykkä, mitä enem­män ja parem­pia kän­nyköitä ja nyky­isin äly­puhe­lim­ia on tul­lut markki­noille, sitä enem­män niiden kysyn­tä on noussut.

  1. Kyl­lä tuot­tei­den tarjont5a luo kysyn­tää. 1980-luvul­la kän­nyköi­hin ei ollut kysyn­tää lainkaan, kos­ka ei ollut tar­jon­taakaan ja nyt on.

 13. Evert The NeveR­est:
  1. On epä-älyl­listä ja kvasi-tiedet­tä sanoa, että työvoiman tar­jon­ta luo työ­paikko­ja. Työt­tömyy­den siis pitäisi lisätä työtilaisuuksia.

  2. Samal­la logi­ikalla voi väit­tää, että tuot­tei­den tar­jon­ta luo kysyn­tää. Mitä enem­män tuot­tei­ta on tar­jol­la sitä suurem­pi olisi kysyntä.

  Kumpikin väite on absurdi.

  Ostovoima luo kysyn­tää ja työ­paikko­ja ja vice versa.

  Noi­ta väit­teitä kut­su­taan talousti­eteessä Say’n laiksi:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Say%27s_law

  Min­un näke­myk­seni mukaan Say’n laista voi tehdä kak­si hie­man toi­sis­taan poikkeavaa väitet­tä, jot­ka molem­mat ovat täysin väärässä:

  Ensim­mäi­nen on se, että Say’n laki on totta.

  Toinen on se, että Say’n laki ei ole totta.

 14. Osmo Soin­in­vaara: Kyl­lä tuot­tei­den tarjont5a luo kysyn­tää. 1980-luvul­la kän­nyköi­hin ei ollut kysyn­tää lainkaan, kos­ka ei ollut tar­jon­taakaan ja nyt on.

  Kysyn­tä ja tarve oli olemassa.

 15. Samaa mieltä Syl­tyn ja Osmon vas­tauk­sien kanssa Ever­estin kritiikkiin. 

  Lisäisin vielä, että tuos­sa tar­jon­nan lisäämisessä ihmisil­lä tulee hel­posti sel­l­ainen mieliku­va, että kyseessä olisi määräl­lis­es­tä tar­jon­nan lisäämis­es­tä. Väit­täisin, että kum­mas­sakin tapauk­ses­sa kyseessä on läh­es jär­jestään siitä, että haetaan laadullista tar­jon­nan lisäystä. 

  Olen lukenut Var­ti­aisen kir­joituk­sia ja haas­tat­telu­ja (plus se Osmon kanssa tehty raport­ti) melko paljon sen jäl­keen kun mies palasi Suomeen ja olen tul­lut melko vaku­ut­tuneek­si siitä, että miehen ana­lyysi työn tar­jon­nan lisäämis­es­tä on oikea. Meil­lä näyt­tää ole­van eri­laisia työvoiman reserve­jä ole­mas­sa, joi­ta kan­nat­taisi ava­ta tai purkaa. Tuskin kukaan kirkkain silmin väit­tää, etteikö hyvin mon­elle 63-vuo­ti­aalle eläkevöi­tyvälle olisi vielä paljonkin työ­markki­noil­la kysyn­tää, eri­tyis­es­ti korkeasti koulute­tus­sa päässä. Samoin “liian pitkään” kotona viipyvät kotiäid­it ja isät kan­nat­taisi saa­da edes puolipäiväiseen työhön nopeammin. 

  Syl­tyn ver­tausku­va siitä, että jos työ­markki­noille ilmesty­isi yht’äkkiä Steve Job­se­ja on osu­va. Ei työvoima tar­jon­nan lisäämisel­lä ole kyse siitä, että halut­taisi­in kortis­toon lisää sähkömiehiä, vaan sel­l­aisia työn­tek­i­jöitä, jot­ka tuo­vat selvästi fir­maan lisää enem­män rahaa kuin palk­ka on. Täl­läkin blogilla on usein keskustel­tu pien­ten fir­mo­jen rekryriskeistä ja tätähän se usein on: fir­mal­la saat­taa olla kasvuprospek­te­ja, mut­ta tar­jol­la ei ole tarpeek­si “100% var­maa” rekry­toitavaa. Yleis­es­ti ottaen kansan­taloudessa on käyn­nis­sä jatku­va val­u­viko­jen ja epä­tas­apain­o­jen kor­jaus. Jos­sain päin on liikaa työvoimaa, jos­sain päin taas aivan liian vähän. Jälkim­mäistä on paljon kan­nat­tavampi min­i­moi­da sekä pitkäl­lä että lyhyel­lä aikavälillä. 

  Ja mitä tulee tuo­hon tuot­tei­den tar­jon­nan lisään­tymiseen, niin siinäkin kyseessä on ennen kaikkea tar­jon­nan laadun paran­tu­mi­nen. Kyl­lähän ennen iPhoneakin markki­noil­la oli ollut jo pitkään kos­ke­tus­näytöl­lisiä puhe­lim­ia, mut­ta vas­ta iPhone kykeni luo­maan sel­l­aisen laadullisen paran­nuk­sen, joka löi markki­noil­la läpi ja oikeas­t­aan loi uuden kat­e­go­ri­an. Tämä loi merkit­tävää kysyn­tää ja kansan­taloudel­lista kasvua. iPho­nen läpi­lyön­nin läpi taas tapah­tui lisää laadullista tar­jon­nan kasvua kun Android ja Lumia tuli­vat palvele­maan sel­l­aisia kulut­ta­jia, joille iPhone ei ole juuri se oikea luuri. Tätä se tar­jon­nan kasvu on: ei lisää määrää, vaan lisää tuot­tei­dein eri­lais­tu­mista (eri hin­takat­e­go­ri­at, omi­naisu­udet, makupref­er­enssit). Tar­jon­nan laadulli­nen paran­tu­mi­nen kiristää myös kil­pailua ja luo ns. best prac­tice tehokkuuk­sia, jot­ka ovat merkit­tävä kasvun lähde.

 16. Lisäisin vielä, ennen kuin joka älähtää, että tuo “laadulli­nen työn tar­jon­nan lisäys” on help­po nähdä jotenkin ihmisiä eri­lais­ta­vana ja asen­teel­lise­na. Eli ikäänkuin joku korkeasti koulutet­tu olisi “parem­pi” työn­tek­i­jä kuin joku sähkömies.

  Korostan, että laadullisu­us on rel­a­tivisti­nen ter­mi: mikä työn­tek­i­jä sopii parem­min mihinkin työte­htävän. Työt­tömistä sähkömiehistä ei ole täyt­tämään avoin­ta lääkärin virkaa, eikä päin­vas­toin. Kansan­talous toimii tehokkaaam­min, kun työn­tek­i­jöi­den osaamiset ja työ­paikko­jen tarpeet kohtaa­vat. Mielestäni Var­ti­aisen ana­lyysi, että tar­jon­nan lisäämi­nen kor­jaa tätä, on oikea. On helpom­pi varsinkin lyhyel­lä aikavälil­lä patis­taa ihmisiä täyt­tämään työ­paikko­ja aloil­la, jois­sa on kysyn­tää (esim. ne kotiäid­it töi­hin) kuin muun­tok­oulut­taa työn­tek­i­jöitä aloil­ta, jois­sa on ylitarjontaa.

 17. Mat­ti­nen: Sovi­taanko Late, että palataan sit­ten 30 vuo­den jäl­keen asi­aan, kun min­ul­la kuole­ma kolkut­telee ja sinä olet saanut hie­man lisää ns. yleistä elämänkokemusta.

  PS. minäkin olen käynyt tuon vai­heen joskus läpi ja täy­tyy myön­tää että nuore­na on tyh­mä ja rajallinen.

  Sin­un nuoru­udessasi ei ollut tilan­net­ta, jos­sa eläke­jär­jestelmässä oli 150 miljr­dia euroa, mut­ta tarve oli 420 miljardia.

 18. Tcrown on oike­as­sa, tai siis melkein. Sayn laista on toki väärin sanoa että se on tot­ta. Mut­ta jonkin ver­ran enem­män väärin on sanoa että se ei ole totta. 

  Työvoiman tar­jon­ta on vält­tämätön edel­ly­tys sille että uusia työ­paikko­ja voi syn­tyä, mut­ta riit­tävä se tietenkään ei ole.

 19. Evert The NeveR­est: Kysyn­tä ja tarve oli olemassa.

  Niin, ja työt­tömyys ei (tässä aja­tuske­hikos­sa) vaiku­ta työvoiman tar­jon­taan, vaan se tar­jon­ta on työt­tömyy­destä riip­pumat­ta ole­mas­sa. Osa siitä tar­jon­nas­ta vain kohtaa kysyn­nän ja osa ei.

  Jos työn tar­jon­taa pystytään lisäämään (esimerkik­si kas­vat­ta­mal­la pop­u­laa­tio­ta), siitä kyl­lä seu­raa kasvua myös työn kysyntään.

 20. Osmo Soin­in­vaara:
  Kyl­lä tuot­tei­den tarjont5a luo kysyn­tää. 1980-luvul­la kän­nyköi­hin ei ollut kysyn­tää lainkaan, kos­ka ei ollut tar­jon­taakaan ja nyt on.

  Ennen kän­nyköitä ihmiset eivät var­maankaan tietois­es­ti niitä kaivan­neet, mut­ta jos heiltä olisi kysyt­ty halu­avaisi­vatko lait­teen mil­lä soit­taa mis­tä vaan, uskoisin että useim­mat oli­si­vat sel­l­aisen halun­neet. Se että kut­suuko tätä kysyn­näk­si näyt­täisi vai­htel­e­van ihmis­ten välil­lä, itse kutsun.

  Samoin mielestäni on mielekästä sanoa että ilmaiselle ener­gialle tai tele­por­taa­ti­olle on kysyn­tää vaikkei tar­jon­taa olekkaan.

 21. Käy­dessäni pari vuot­ta sit­ten Sin­ga­pores­sa min­ulle san­ot­ti­in, että siel­lä nimeno­maan eläk­keet oli kokon­aan lopetet­tu. Sen seu­rauk­se­na van­huk­set oli­vat töis­sä kaiken­lai­sis­sa viraapeli­hom­mis­sa, kuten var­ti­joina ja rav­in­to­lapöy­tien plokkareina. Onko­han tilanne sit­tem­min muut­tunut vai min­ulle syötet­ty pajunköyttä?

 22. Evert The NeveR­est: “Elinkei­noelämän keskus­li­it­to kan­nat­taa eläkeiän nos­tamista, jot­ta veron­mak­sajia olisi riit­tävästi suh­teessa tulon­si­ir­to­ja saaviin.”

  Erikoinen ajat­te­lu­ta­pa. Kyl­lähän eläkeläisetkin vero­ja maksavat

  Tuo EK:n for­mu­loin­ti oli puut­teelli­nen, aja­tus ei. 

  Kun joku tekee palkkatyötä, hän syn­nyt­tää työ­nan­ta­jan ohjauk­ses­sa jotain sel­l­aista, jos­ta on vara mak­saa yri­tyk­sen juok­se­vien kulu­jen lisäk­si työ­nan­ta­jan ALVt, työ­nan­ta­ja­mak­sut, yri­tyk­sen yhteisöverot jne ja jopa kar­tu­taa yri­tyk­sen pääomia.

 23. Friedrich Hayekin mukaan se tekee ekon­o­mistin että tietää että hyödykkei­den kysyn­tä ei ole työvoiman kysyntää.

  Kysyn­tä vaikut­taa tuotan­non koos­t­u­muk­seen eli siihen mil­lainen rakenne tuotan­nol­la pitäisi olla. 

  Tarvi­taan kuitenkin lisäk­si mui­ta asioi­ta että tuotan­toa voidaan kasvattaa.

  Puut­tuvat reaaliset säästöt voivat tarkoit­taa että tek­nol­o­giset investoin­nit lisäävät työt­tömyyt­tä. Tätä asi­aa pohti jo David Ricar­do. Pääo­man omis­ta­jien ei tarvitse edes välit­tää siitä että tuotan­non määrä voi tip­pua, jos he itse saa­vat aiem­paa suurem­man suh­teel­lisen ja absolu­ut­tisen osu­u­den tuotan­non arvosta.

 24. Sayn ja Wal­rasin lait ovat var­maan kaikkein väärin tulk­i­tu­impia käsit­teitä taloudel­lises­sa keskustelussa.

 25. Siivoo­jia lisää Suomeen, jot­ta saadaan kehitet­tyä neliv­e­toinen lentoau­to ja lai­h­dut­ta­va keskiolut.

 26. Osmo Soin­in­vaara:
  Kyl­lä tuot­tei­den tarjont5a luo kysyn­tää. 1980-luvul­la kän­nyköi­hin ei ollut kysyn­tää lainkaan, kos­ka ei ollut tar­jon­taakaan ja nyt on.

  NL teki val­tavasti sinkkiäm­päre­itä, jostain syys­tä ne jäivät varas­toon eli tar­jon­ta ei lisän­nyt kysyntää.

  Ei tar­jon­ta ole se tek­i­jä joka olisi määräävin vaan kysyntä .

  Markki­na­t­aloudessa kaik­ki perus­tuu kysyn­tään ja tar­jon­nan on osut­ta­va tuo­hon kysyntätilanteeseen.

  Nytkin peperi­te­ol­lisu­us on vaikeuk­sis­sa ‚kos­ka kysyn­tä vähe­nee eli tar­jon­nan lsiäämi­nen ei lisää kysyntää

 27. “Työ on kuitenkin se, joka pyörit­tää yhteiskun­taa ja mitä vähem­män työtä tehdään, sitä vähem­män yhteiskun­nas­sa tapah­tuu ja tuotetaan.”

  tuokaan ei pidä paikkaansa.Teemme nyt vähem­män työ­tun­te­ja kuin vuon­na 1989 mut­ta siitä huoli­mat­ta tuotan­non volyy­mi on paljon suurem­pi kuin 1989.

  Tuot­tavu­u­den nousu vaikut­taa niin , että samal­la työmääräl­lä voidaan tehdä enemmän.

  Aikaisem­min tuot­tavu­u­den nousus­ta osa kanavoi­tui yleiseen työa­jan lyhen­tämiseen mut­ta 90-luvul­la tämä loppui

  Nyt työaikaa lyhen­netään työt­tömyy­den kautta

  Kun 80-luvul­la työt­tömyys­jak­so­ja oli vuodessa n 200000 niin nyt niitä on 800000 eli työa­jan lyhen­nyk­senä se merk­it­see jotainkolme vuot­ta lisää vapaa-aikaan.

 28. “Senior­i­työ­paikko­ja”, jois­sa iäkkäitä siede­tään, on ehkä 50 pros­en­til­la yli 55 ‑vuo­ti­aista työl­li­sistä. Lop­ut menkööt sit­ten kortis­toon odot­ta­maan eläkeikää”

  Nämä senior­i­työ­paikat ovat pääasi­as­sa julkisel­la sektorilla.
  Julkisen sek­torin työn­tek­i­jöistä läh­es puo­let on +50-vuo­ti­ai­ta ja se nos­taa näen­näiseti ikään­tyneiu­den työllsiyysastetta.

  Nykyiset eläkesään­nöt on tehty niin, että ne suo­si­vat julkisen sek­torin työntekijöitä.

  Julkisen sek­torin työn­tek­i­jä voi hiihdel­lä viras­ton käytäviä hel­posti 65–68-ikään ja saa eläkket­tä 80%-100 % viimei­sistä palkoista

  Yksi­tyiseltä lentää ulos +50-vuo­ti­aana ja kun työu­ra on katkon­ainen niin eläke jää 40–50 % viimei­sistä palkoista

  Viime eläkeu­ud­is­tuk­ses­sa yksi­tyisen sek­torin työn­tek­i­jöitä kusetet­ti­in raskaasti

 29. metropolix: Käy­dessäni pari vuot­ta sit­ten Sin­ga­pores­sa min­ulle san­ot­ti­in, että siel­lä nimeno­maan eläk­keet oli kokon­aan lopetet­tu. Sen seu­rauk­se­na van­huk­set oli­vat töis­sä kaiken­lai­sis­sa viraapeli­hom­mis­sa, kuten var­ti­joina ja rav­in­to­lapöy­tien plokkareina. Onko­han tilanne sit­tem­min muut­tunut vai min­ulle syötet­ty pajunköyttä?

  Niin tämä on aika olen­nainen asia. Min­ul­la on myös sel­l­ainen käsitys/oletus, että Sin­ga­pores­sa kuten monis­sa anglosak­si­sis­sa mais­sa eläk­er­a­hat on itse kerät­tävä työu­ran aikana, eikä mitään julk­ista työeläke­jär­jestelmää oikein ole siinä mielessä kuin Suomessa.

  1. Sin­ga­pores­sa on siis pakol­liset sosi­aal­i­tur­vatilit eli erään­lainen pakolli­nen eläke­jär­jestelmä, joka on siis täysin rahas­toi­va, mut­ta siis pakolli­nen. Eläkesäästämisek­si hyväsk­tytään myös asun­tosäästämi­nen. Ei eläke­jä’r­jestelmää tarkoit­ta­nee, että ei ole kansaneläket­tä, vaan pelkkä pakolli­nen ansioeläke.

 30. ter­ve,

  Kai se on niin, että Suomes­sa nuo tele­por­taal­i­työt ajatel­laan nor­maa­lik­si elämäk­si. Mut­ta todel­lisu­udessa nykysys­tee­mi toimii mei­dän kannal­ta aivan ok. Jatke­taan näin. Olen asunut Brasil­ias­sa n. 15 vuotta.

  Uskokaa tai älkää, ei se sys­tee­mi Suomes­sa niin paha ole. Voisi olla paljon huonom­minkin, ja niin­hän Perut haluavatkin.

  t. Mikko

 31. EK:ssa ajatel­laan kokon­aisu­u­den etua ja yri­tyk­sis­sä yri­tyk­sen etua.

  Ei EK:ssakaan ajatel­la kokon­aisu­u­den etua. Siel­lä ajatel­laan työ­nan­ta­jien (sekä veropäätösjuh­lin­nas­ta päätellen rikkaiden) etua.

 32. Koko keskustelu eläkeiästä johtuu vain type­r­ästää kollek­ti­ivis­es­ta eläke­jär­jestelmästämme, joka kan­nus­taa jäämään mah­dol­lisim­man aikaisin pois töistä muiden elätettäväksi.

  Mitä tarvi­taan:
  1. Kansaneläke tms. kaikille val­tion budjetista
  2. Työeläke niille, jot­ka ovat sen itse itselleen säästäneet.
  — Työ­nan­ta­ja lopet­taa eläke­mak­su­jen mak­samisen. Säästynyt raha­sum­ma muut­tuu brut­topalkak­si työntekijälle
  — Työn­tek­i­jän pakolli­nen eläkesäästö voisi olla vaikka­pa min. 15 % uud­es­ta brut­topalka­s­ta ja max. 30 %, oman valin­nan mukaan
  — Työn­tek­i­jä saa joko sijoit­taa rahansa eläketilille itse tai antaa eläkey­htiön hoitaa hom­man hänen puolestaan
  — Eläk­keelle saa jäädä, kun on säästänyt tarpeek­si omaan tilanteeseen­sa nähden.
  — Jos kuolee ja eläk­er­a­haa jää, se jää perinnöksi

 33. Erikoinen ajat­te­lu­ta­pa. Kyl­lähän eläkeläisetkin vero­ja maksavat 

  Eläk­keet mak­se­taan noin 70%:seati työssä käyvien toimes­ta, eli veron luon­teisil­la mak­suil­la. Eli eläk­keen verot mak­se­taan vero­jen avulla.

  Raha on vain sym­boli, oleel­lista on tuotan­to. Ja vain sitä voi oikeasti verottaa.

 34. Hyvä, että seu­raa­va suo­ma­laisen eläke­jär­jestelmän epäko­h­ta nousee nyt myös laa­jem­min esille:
  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013043016964105_uu.shtml

  Itse olen tämän blo­gin kom­menteis­sa yrit­tänyt jo aiem­min kiin­nit­tää myös Osmon huomio­ta tähän asi­aan, mut­ta mitään selkeää kan­nan­ot­toa en ole ainakaan vielä kuullut.

  1. Hyvä, että seu­raa­va suo­ma­laisen eläke­jär­jestelmän epäko­h­ta nousee nyt myös laa­jem­min esille:
   http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013043016964105_uu.shtml

   Tuo on kyl­lä väärin las­ket­tu. Siitä, että pien­i­t­u­lois­t­en keskimääräi­nen elinikä on 68 vuot­ta ei voi päätel­lä, että he ovat 65 vuot­ta täytet­tyään keskimäärin kolme vuot­ta eläk­keel­lä. Oli­na­jan odotet­ta painaa alas kuolem­i­nen kes­ki-iässä. Jos on selvin­nyt 65-vuo­ti­aak­si, elin­vu­osia on keskimäärin jäl­jel­lä paljon enem­män kuin kolme. Henkilö. joka kuu­luu alimpaan tulolu­okkaan ei yleen­sä myöskään ole juuri eläke­mak­su­ja mak­sanut ja hänen eläke­tur­vansa koos­t­uu lähin­nä kansaneläkkeestä.

 35. Osmo Soin­in­vaara: Tuo on kyl­lä väärin laskettu.

  Tässä olet Osmo toki oike­as­sa. Liekö sit­ten raflaa­van otsikoin­nin ja uutisen taustal­la Iltale­hden toimit­ta­jan pyrkimys saa­da uutiseen mah­dol­lisim­man paljon klikkauk­sia vai Pusan omat väit­teet. Ehkä kum­minkin kan­nat­taisi pere­htyä Pusan alku­peräiseen tek­sti­in eikä Iltale­hden tulk­in­taan siitä:
  http://www.pusa.fi/

  Vaik­ka Iltale­hden uutises­sa mutkat vedet­ti­inkin suorik­si niin silti suo­ma­lainen eläke­jär­jestelmä ei ole niin hyvä ja oikeu­den­mukainen kuin sen pitäisi olla. Jär­jestelmää uud­is­tet­taes­sa kan­nat­taisi tarkkaan tutkia länsi­naa­puris­sa käytössä ole­va malli.

 36. Itse asi­as­sa kir­jasen­sa “Renkien val­ta” luvus­sa 12.5 Pusa toteaa juuri saman asian kuin Osmokin, eli että 65 vuo­ti­aik­si selvin­nei­den osalta elin­iän odote on pien­i­t­u­loisil­lakin selvästi pitem­pi kuin kaikil­la pienituloisilla. 

  Kan­nat­taa lukea Pusan kir­ja. Hän voi tietää joidenkin asioiden ja tilas­to­jen taus­toista enem­män kuin moni muu.

  Toki on selvää, että useimpi­in suu­rit­u­loisi­in ver­rat­tuna “henkilö. joka kuu­luu alimpaan tulolu­okkaan ei yleen­sä myöskään ole juuri eläke­mak­su­ja mak­sanut”, mut­ta eiköhän ole kuitenkin niin, että aika moni ennen eläkeikää kuol­lut on mak­sanut eläke­mak­su­ja enem­män kuin on eläket­tä nostanut. 😉

  Toisek­si, mik­sei kukaan rapor­toi elin­iän odot­tei­ta yli 65-vuo­ti­aiden eläk­keen­saa­jien joukos­sa tulota­son mukaan?

 37. Nukku­Mat­ti:
  Vaik­ka Iltale­hden uutises­sa mutkat vedet­ti­inkin suorik­si niin silti suo­ma­lainen eläke­jär­jestelmä ei ole niin hyvä ja oikeu­den­mukainen kuin sen pitäisi olla. 

  Päivän­selvä johtopäätös on yös se, että naiset pää­sevät hyö­tymään miesten kus­tan­nuk­selle elikkä naisille pitää ehdot­tomasti kehit­tää jonk­in­sort­ti­nen eläkeleikkuri.

 38. Osmo Soin­in­vaara: Sin­ga­pores­sa on siis pakol­liset sosi­aal­i­tur­vatilit eli erään­lainen pakolli­nen eläke­jär­jestelmä, joka on siis täysin rahas­toi­va, mut­ta siis pakolli­nen. Eläkesäästämisek­si hyväsk­tytään myös asun­tosäästämi­nen. Ei eläkejä’rjestelmää tarkoit­ta­nee, että ei ole kansaneläket­tä, vaan pelkkä pakolli­nen ansioeläke.

  Tämä nyt tarkoit­ta­nee käytän­nössä sitä, että jär­jestelmä on suur­in­pi­irtein saman­lainen kuin suo­ma­laisil­la yrit­täjil­lä nyky­isin. Kuinka­han suuri pakolli­nen eläke­mak­su on tuloista ja rahamääräis­es­ti, aika olen­nainen asia ?

  1. Pakkosäästämistilien mak­supros­ent­ti on Sin­ga­pores­sa 36 % palka­s­ta. Tästä noin 8 pros­ent­tia menee ter­vey­den­hoitoon ja lop­ut ensin asun­to­var­al­lisu­u­teen ja myöhem­min eläk­keeseen. Asun­to­var­al­lisu­udel­la voi myös ostaa eläketurvaa.

 39. Vir­ta­nen:
  Koko keskustelu eläkeiästä johtuu vain type­r­ästää kollek­ti­ivis­es­ta eläke­jär­jestelmästämme, joka kan­nus­taa jäämään mah­dol­lisim­man aikaisin pois töistä muiden elätettäväksi.

  Mitä tarvi­taan:
  1. Kansaneläke tms. kaikille val­tion budjetista
  2. Työeläke niille, jot­ka ovat sen itse itselleen säästäneet…

  Uudessa-See­lan­nis­sa taitaa muuten olla hiukan ehdot­ta­masi kaltainen järjestelmä:
  http://www.etk.fi/fi/service/uusi-seelanti/622/uusi-seelanti

  Ei vält­tämät­tä olisi huono aja­tus ottaa Suomes­sakin käyt­töön joitain sikäläisen mallin piirteitä. Ihan sel­l­aise­naan Uuden-See­lan­nin mallia tuskin kuitenkaan kan­nat­taa kopioida.

 40. Sylt­ty: Päivän­selvä johtopäätös on yös se, että naiset pää­sevät hyö­tymään miesten kus­tan­nuk­selle elikkä naisille pitää ehdot­tomasti kehit­tää jonk­in­sort­ti­nen eläkeleikkuri.

  Vielä selvem­min pitkäikäiset hyö­tyvät lyhytikäis­ten kus­tan­nuk­sel­la. Ratkaisu tähän olisi että eläket­tä mak­set­taisi­in koko ajan sen ker­tyessä. Lisähyö­tynä ei tarvisi kiis­tel­lä eläkeiästä ja työl­lisyys paranisi kun eläk­keen tulo lop­puisi jos lopet­taa työnteon.

 41. Lisääkö työn kysyn­tä työ­paikko­ja? Jos lisää, niin sil­loin kan­nat­taisi vaikka­pa lieven­tää työe­htosopimusten yleis­si­tovu­ut­ta. Voisi­pa tul­la työvoiman kysyntäpiikki.

  Nyt ihastel­laan, miten Suomen uudet yri­tyk­set ovat lähin­nä nört­tien peliy­htiöitä. Niis­sä san­o­taan ole­van Suomen mahdollisuus. 

  Nörteil­lä ei ole yleis­si­tovia työe­htosopimuk­sia. Työaikalaki­akaan ei tun­neta. Jos on kra­pu­lapäivä, se pide­tään palkat­tomana jne.

  Mut­ta kun peliyri­tys kas­vaa, sinne marssi­vat työ­suo­je­lu­tarkas­ta­jat ja ammat­tiy­hdis­ak­ti­iv­it. Peli­fir­ma laite­taan ns. ruo­tu­un, ja sen jäl­keen se onkin samas­sa ter­vas­sa kuin mikä tahansa suo­ma­lainen yritys.

  Eduskun­ta ja työ­markki­na­sopi­jat tehtail­e­vat jatku­vasti uusia määräyk­siä ja kus­tan­nuk­sia. Uusia työ­paikko­ja ei perustet­ta Suomeen vaan sinne, mis­sä jos­sa määräyk­siä ei ole ja ain­oa työe­htosopimus on minimipalkka. 

  Kaik­ki mikä on siir­ret­tävis­sä siir­retään yleis­si­tovien työe­htosopimusten ja eduskun­nan sosi­aali­valkiokun­tien ulot­tumat­tomi­in Suomen rajo­jen ulkopuolelle. 

  Työvoiman tar­jon­ta lisää siis työ­paikko­ja — ulkomailla.

 42. työvoiman lisääntyminen ei nosta työttömyys%:a sanoo:

  Tutkimuksin on osoitet­tu, että työvoiman lisään­tymi­nen paran­taa työl­lisyyt­tä, ei nos­ta työt­tömyyspros­ent­tia. Tästä oli aka­teemises­sa talous­blo­gis­sa. Työt­tömyyspros­ent­tia voi laskea tekemäl­lä sosi­aal­i­tur­vas­ta kan­nus­ta­van ja pois­ta­mal­la min­imi­palkat ja irtisanomissuojan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.