Veturitiestä

Virkami­esten ja Senaat­ti-kiin­teistön Vetu­ri­ti­etä koskev­as­ta sopimuk­ses­ta on tul­lut aihet­ta suurem­pi asia. Jos olen ymmärtänyt oikein, kyse on vuon­na 2002 tehdys­tä aiesopimuk­ses­ta, joka on hyväksyt­ty peräti val­tu­us­tossa, mut­ta jota on sen jäl­keen suun­nit­telun edetessä päivitet­ty. Kun kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta vuon­na 2010 val­it­si Vetu­ri­tielle pitkän tun­nelin, val­ti­olle tuli lisää raken­nu­soikeut­ta ja tämä mak­set­ti­in lisäämäl­lä kaupun­gin osu­ut­ta alueen raken­nu­soikeuk­sista.

En todel­lakaan tiedä, sisäl­tyikö tuo­hon val­tu­us­ton päätök­seen oikeus tehdä sopimuk­seen vähäisiä muu­tok­sia. Jos ei sisältänyt, tiukkapipoinen juristi tietysti huu­taa kuin palosireeni. Minä en huu­da, kos­ka on selvä, että suun­nit­telun tarken­tu­mi­nen tuo tarvet­ta tarken­taa sopimus­ta. Minä esimerkik­si olen ollut tietoinen siitä, että kaupun­gin osu­us raken­nu­soikeud­es­ta on kas­vanut. Sitä en enää muis­tanut, että sopimus on val­tu­us­ton hyväksymä. Oli miten oli, tuol­laiset sopimusten tarken­nuk­set pitäisi tuo­da kaupunginhallitukseen. 

Kes­ki-Pasi­lan toteut­ta­mi­nen on aivan törkeästi myöhässä. Jos ei olisi, olisin halun­nut lähet­tää Vetu­ri­tien suo­raan uudelleen valmis­telu­un. Hyväksy­imme kyl­lä tämän perus­ratkaisun kolme vuot­ta sit­ten, mut­ta sil­loin sen piti mak­saa 40 miljoon­aa. Nyt siihen on tul­lut sata miljoon­aa lisää – siis enem­män kuin yksi keskus­takir­jas­to. Valmis­telun pane­m­i­nen uusik­si var­maankin tuot­taisi halvem­man ratkaisun, mut­ta viivästymisel­lä on oma hin­tansa, joka voi olla suurem­pi kuin sata miljoonaa.

Tähän hark­in­taan tarvit­ta­vat tiedot eivät ole kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan hal­lus­sa. Hark­in­ta kuu­luu kaupung­in­hal­li­tuk­selle. Jos istu­isin kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa, lähet­täisin sen takaisin keho­tuk­sel­la tehdä halvempi. 

17 vastausta artikkeliin “Veturitiestä”

 1. Eikös näitä han­kkei­ta kan­nat­taisi lait­taa valmis­telu­un sovi­tu­il­la bud­jet­ti­raameil­la niin ei tulisi täl­läsiä 250 % hin­nan­nousu­ja jo valmisteluvaiheessa?

 2. Karkeasti heit­et­tynä ja hie­man kär­jistäen kaavoitushyö­ty olisi kaupunki­maises­sa vai­h­toe­hdos­sa kaksinker­tainen, liiken­teen hai­tat mur­to-osa ja veron­mak­sajille koitu­vat investoin­tikus­tan­nuk­set puo­let esitet­tyyn suun­nitel­maan, tuo­hon suolan heit­tämiseen kes­ki-pasi­lan avo­haavaan, verrattuna.

  Mut­ta saadaan­pa­han taas yksi uusi ruuhkau­tu­va pätkä jon­ka vuok­si on “aivan pakko” tehdä seu­raa­va sadan-parin­sadan miltsin pätkä.. ja sitä seu­raa­va.. ja sitä seu­raa­va. Asun­noista tai muista liiken­net­tä häir­it­se­vistä tek­i­jöistä viis.

  Tun­nen voima­ton­ta raivoa, en tiedä enää mitä sanoa.

 3. Espoos­sa on vas­taa­va tun­neloin­ti­hanke Keilaniemessä, mut­ta val­tion maantiel­lä Kehä I:llä. Kun Valikalios­sa oli vielä nor­malit kus­tan­nus­jaot valtio/Espoo 61/39, on Keilaniemessä joudut­tu sopi­maan 100 pros­ent­tia, kaik­ki kunnal­ta plus maantien kun­nos­s­api­toon 1,1 miljoon­aa joka vuosi 30 vuo­den ajan. Ennenku­luma­ton­ta, että val­tion vas­tu­ut siiretään vas­toin lakia kun­nalle. Ei tai­da kuu­lua kun­nan peruste­htävi­in ? Helsin­gin ehdot Pasi­las­sa ovat kohtu­ullset. Ei kun eteen­päin, toivoo eräs HSL:n halituksesta.

  1. Mart­ti
   Helsin­ki on joutunut rak­en­ta­maan Itäväylän kokon­aan itse ja suuren osa Kehä I:stä. Vetu­ri­tienkin Helsinkii rahoit­taa itse.

 4. Hmmm, eikös Kes­ki-Pasi­la ole vuosikymme­nen tai kak­si vähem­män myöhässä kuin Töölön­lahti, joka taas…

 5. Maan tapa on, että julk­isten han­k­in­to­jen kus­tan­nuk­set toteu­tu­vat 2–3 ker­taa bud­je­toidus­ta korkeamp­ina. Löy­tyykö poikkeuk­sia, en ole urani aikana huomannut?

  Han­kkeet on helpom­pi myy­dä sisään­heit­to­hin­nal­la mut­ta piikkiä ei voi lopet­taa kesken leikin kun han­ke on käynnistetty. 

  Ter­vey­den­huol­lon it-han­ke run­no­taan läpi ja Sitra osti pois Viron it-han­kkeen toteut­ta­jan, kun hän­tä alet­ti­in haas­tatel­la asi­as­ta medi­as­sa. 2 mil­jardin han­kkeesta, joka sisältää vuosien var­rel­la paljon bugien “kor­jaamista” yksi­noikeudel­la, myy­dään meille koh­ta halvem­mal­la hintalapulla.

 6. “Espoos­sa on vas­taa­va tun­neloin­ti­hanke Keilaniemessä –”

  Sepä se vas­ta tun­neloin­ti­hanke onkin. Tie laite­taan tun­neli­in, mut­ta sen käyt­tämä maap­in­ta-ala kas­vaa. Hienoa lait­taa 100 miljoon­aa euroa tun­neli­in, joka lisää liiken­teen viemää tilaa. Kum­mallisen hyvä tuuri käynyt, jos val­tio on täl­lä ker­taa tajun­nut pysyä rahoi­neen erossa moisesta.

  1. Olen tuos­sa asi­as­sa muutenkin Val­tion kan­nal­la. Jos Espoo halu­aa tien tun­neli­in maankäytön syistä, se on Espoon asia. Tiel­lä liikku­mis­ta­han se nyt ei oikein auta.
   Minus­ta olisi muutenkin parem­pi, että val­tio vetäy­ty­isi Helsin­gin seudun infra­hankkei­ta kokon­aan ja kor­vaisi tämän könt­tä­sum­mal­la seudun kun­nille. Olisi yksi kok­ki vähemmän.

 7. Tiedän, koska­pa olin aikoinaan monis­sa sem­i­naareis­sa ker­tomas­sa helsinkiläisile, että Kehä I olisi muutet­ta­va maantiek­si. Niin kävikin sil­l­loin, mut­ta se ei kävisi enää ELY-keskuk­sen rahan­pu­ut­teen takia. On se niin väärin, että tältä seudul­ta per­itään mil­jarde­ja liiken­teeltä mut­tei palaute­ta sitä liiken­teeseen raiteet mukaan­lukien. Vai?

 8. Helsin­ki halu­aa rak­en­taa katu­ja (kun­nan vas­tu­ul­la) sel­l­aisi­in paikkoi­hin, joi­hin pitäisi rak­en­taa maan­teitä (val­tion vas­tu­ul­la). Hyvä kysymys on, kuka on se helsin­ki, joka ehdoin tah­doin halu­aa? MInus­ta ainakin sekä Pasi­lan orren, Vetu­ri­tien j aKe­hä I:n voi hyvin tehdä motarina.

 9. Ihan vaan ver­tailun vuok­si tuo Vetu­ri­tien pätkä mak­saa saman ver­ran kuin Musi­ikki­ta­lo, keskus­takir­jas­to tai uusi las­ten­sairaala. Baanaa san­ot­ti­in kalli­ik­si, mut­ta baano­ja saisi Vetu­ri­tien hin­nal­la melkein 30 kappaletta.

  Metron kap­a­siteet­tileikkauk­sen peru­mi­nen mak­saisi (väite­tysti) kak­si kol­mannes­ta Vetu­ri­tien hinnasta.

  Olen anomuumin lin­joil­la, voima­ton rai­vo on oikeas­t­aan ain­oa jär­jelli­nen reak­tio tähän jär­jen köyhyyteen.

 10. Ode. Olet­pa sokea. Nyt val­tio vain vetäy­tyy eikä kor­vaavia raho­ja näy mis­sään. Tätä menoa ei hyvä seu­raa ja sen Helsinkikin on koke­mas­sa pian ELY-lisenssivi­ras­ton kanssa.—mitä tulee Keilaniemeen, olen monien kanssa samaa mieltä, että sen tun­neloin­ti on tähän aikaan turhaa riskinot­toa. Mak­sai­vatko gigant­tis­ten tornien asukkaat tun­neloin­nin kus­tan­nuk­set ja tont­ti­mak­sut poh­jalle, jopa 2000–3000 euroa per asuineliömetri.

 11. Tör­mäsin mielestäni aika mah­tavaan (joskin yli tun­nin mit­taiseen) pätkään kaavoituk­ses­ta ja rakentamisesta:

  http://www.youtube.com/watch?v=NMvwHDFVpCE

  Andres Duany lie­nee tut­tu mon­ellekin tämän blo­gin luk­i­jalle, mut­ta tämä oli min­ulle uusi tuttavuus.

 12. Baanaa san­ot­ti­in kalli­ik­si, mut­ta baano­ja saisi Vetu­ri­tien hin­nal­la melkein 30 kappaletta.

  Baanan hin­nas­ta suurin osa meni van­han ratakuilun seinämien kor­jaamiseen ja tukemiseen. Pelkän pyörä­tien tekem­i­nen van­halle rat­apo­h­jalle ei todel­lakaan ihmeitä mak­sa. Vetu­ri­tien hin­nal­la tod­näk toteut­taisi kaik­ki Helsingis­sä täl­lä het­kel­lä suun­nit­teil­la ole­vat pyöräkai­stat ja ‑tiet.

 13. Jär­jetön aja­tus käyt­tää 140 miljoon­aa euroa siihen, että Kes­ki-Pasi­lan läpi raken­net­taisi­in nelikaistainen moot­tori­tie muka­mas ruuhkia helpottamaan. 

  Täl­lainen uusi Vapau­denkatu jymähtäisi Pasi­lan eteläpuolel­la Eläin­tarhan Union­in kohdal­la Nor­den­skiöldinkadun ruuhki­in ja autot seiso­vat sit­ten siinä.

  Tai ehkä myös nykyi­nen Vauhti­tie Eläin­tarhan urheiluken­tän kupeessa on tarkoi­tus lev­en­tää moot­tori­tiek­si? Sen jäl­keen seu­raavak­si seisot­taisi­in Helsinginkadul­la, ja vas­tas­sa on Töölönlahti.

 14. Osmo Soin­in­vaara:
  Martti
  Helsin­ki on joutunut rak­en­ta­maan Itäväylän kokon­aan itse ja suuren osa Kehä I:stä. Vetu­ri­tienkin Helsinkii rahoit­taa itse.

  Mik­si? Mik­si Helsin­ki on vapaae­htois­es­ti halun­nut rak­en­taa tuon ankean moot­tori­tiemiljöön mailleen? Aivan käsit­tämätön moot­tori­tien­pätkä. Ihan kuin armei­jas­ta. Kiire jonot­ta­maan. Kiihdytetään het­kel­lis­es­ti kovaa, jot­ta päästään sei­so­maan val­oi­hin. Samal­la ankeutetaan viihty­isiä esikaupunkialuei­ta jatku­val­la melul­la ja saasteil­la. Koko tuo itäväylän pätkä voisi olla viihty­isää kaupunkia lyhyen etäisyy­den päästä kaupungista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.